Page 1

Издавач с лиценцом типа А – за све нивое и области образовања Члан Европског удружења издавача EEPG Издавач године на Београдском сајму књига 2009. и Нишком сајму књига 2012. године Добитник две сребрне награде за најбољи европски уџбеник на Сајму књига у Франкфурту 2007. и 2012. године

И К С Л О ШК Г О Л А Т А К реда

з а р V I о д I од 4 1 0 2 / 3 1 0 2


Основне карактеристике уџбеника КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА 1 У њима су на занимљив начин

и уз мноштво за­датака који захтевају активно учешће уче­ника обра­­ђене теме предвиђене наставним програмима.

2 У њима се указује на начин

на који се стечена знања могу применити у другим наставним предметима или у свакодневном животу.

3 Њима се ученици подстичу

на активно са­мостално истраживање, као и на тимски рад.

4 Илустрације у уџбеницима

прате и обо­гаћују основни текст.

Креативни центар је издавач с лиценцом типа А за све нивое и области образовања

5 Велики број наших аутора

учествовао је у раду комисија које су дефинисале образовне стандарде.

Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35 Продаја: з а град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: јеlena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs

2


УЏБЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНЕ

ПРЕДМЕТЕ И ДОДАТНИ РАДНИ МАТЕРИЈАЛИ С обзиром на то да је и даље у току Пројекат бесплатних уџбеника за ученике од 1. до 4. разреда основне школе, ове школске године у могућности сте да бирате уџбенике за изборне предмете и додатне радне материјале. Због тога вам најпре представљамо та издања.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА

Раднe свескe

2. разред

3. разред

4. разред

GRA\ANSKO VASPITAWE ZA ^ETVRTI RAZRED OSNOVNE [KOLE

1. разред

Gra|ansko vaspitawe — SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA

radna sveska za ~etvrti razred osnovne {kole

ISBN 978-86-7781-790-9

9 788677 817909

www.kreativnicentar.rs

Написали: Нада Игњатовић Савић и група аутора

Написали: Нада Игњатовић Савић и група аутора

Написали: Нада Игњатовић Савић и група аутора

Написале: Валерија Живковић, Марина Остојић, Јелена Димитријевић

Пример из радне свеске за 1. разред Ikoni~ka signalizacija za rad na ~asu

.

Nastavna jedinica na temu Konflikti

AKO POMIRITI PSA I MA^KU

^uvarko – junak koji vodi kroz kwigu

Садржај ових радних свезака организован је у тематске јединице за које су смишљени разноврсни задаци. Они се реализују кроз различите активности, које доприносе остваривању циљева наставног програма грађанског васпитања.

Погледај мој предлог.

Поклањам ти чаробни штапић да решиш проблем неслагања пса и мачке! Да обоје живе у миру!

"

Нацртај овде своје решење проблема.

"

Шта би могла да значи ова слика? Напиши.

Колико ти се допало оно што сте радили на часу?

46

47

Davawe odgovora crtawem

Davawe odgovora pisawem

33


ЧУВАРИ ПРИРОДЕ Раднe свескe

1. разред

2. разред

4. разред

3. разред

^uvari prirode za prvi razred osnovne {kole

^uvari prirode

www.kreativnicentar.rs

написала: Станка Брдар

Пример из радне свеске за 2. разред Nastavna jedinica predvi|ena programom

Istra`iva~ki zadatak

Изузетан успех ове серије радних свезака говори о томе да је ауторка изабрала баш оне активности које на најбољи начин помажу реализацији програма изборног предмета Чувари природе.

UGRO@ENE @IVOTIWE

BRINEM O @IVOTIWAMA IZ SVOJE OKOLINE

Za{to je odleteo ibis?

U uglu dvori{ta, pod suvim grawem i li{}em, mogu prezimiti je` i druge male divqe `ivotiwe: bube, pu`evi, razni insekti.

U {umovito-mo~varnoj okolini Obedske bare nekada je `ivelo mnogo ptica. Me|u wima je bila i ~uvena dugonoga ptica ibis. Zbog isu{ivawa i po{umqavawa vla`nih livada, ibisi su nestali. Biqno i `ivotiwsko carstvo u bari i oko we bivalo je sve mawe i mawe. I druge retke ptice napustile su to pti~je carstvo. Ponekad ibisi navrate u Obedsku baru, ali ubrzo odlepr{aju.

Zimski dani su kratki, pa je pticama koje nisu oti{le u toplije krajeve te{ko da prona|u hranu. Zato nahrani ptice iz svoje okoline. Plitke posudice napuni raznim zrnevqem i mrvicama hleba. Stavi ih na prozor ili ih oka~i na grane drve}a u blizini svoje ku}e.

Raspitaj se o tome da li u tvojoj okolini postoje retke biqne i `ivotiwske vrste. Saznaj ne{to vi{e o wima.

Crvena kwiga U svetu ima mnogo ugro`enih i retkih biqaka i `ivotiwa o kojima bi svi trebalo da brinu da ne bi nestale. Podaci o wima nalaze se u Crvenoj kwizi. Ona sadr`i duga~ak spisak ugro`enih vrsta kojima preti izumirawe i onih vrsta kojih je sve mawe. U ugro`ene `ivotiwe spadaju: crni nosorog, xinovska korwa~a, plavi kit, foka, slon, panda, tigar...

Mali saveti Nasrtqive mrave mo`e{ oterati cimetom u prahu. Posavetuj roditeqe da ne koriste otrovni sprej protiv ovih insekata. L La avanda i nekoliko zrnaca bibera natera}e m moqce da se isele iz tvog ormana.

30

Da li zna{? Bubamara je pravi usisiva~ za biqne va{i. Dnevno mo`e `e da ih pojede 100 tih teto~ina. biqnih {teto~ina.

Posle ki{e pa`qivo hodaj kako ne bi zgazio nekog pu`a ili ki{ni glistu koji ti se mogu na}i na putu.

Mali saveti kao dopuna osnovnom tekstu

Da li zna{?

Da li zna{?

Runolist je i kod nas i u svetu za{ti}ena biqka. Raste na nepristupa~nim, kamenitim liticama Kopaonika.

Nosoroge ubijaju zato {to se wihovi rogovi upotrebqavaju u narodnoj medicini. U nekim delovima Afrike qudi poku{avaju da spasu tu retku `ivotiwu tako {to joj odsecaju rog. 31

Zanimqivost kao dopuna osnovnom tekstu

СЕМИНАРИ Акредитовани семинар за учитеље: Еколошко образовање за одрживи развој Aутор програма: Станка Брдар, стручњак за еколошку едукацију, ауторка више приручника за наставнике, ауторка акредитованог програма за стручно усавршавање наставника (2007–2009) На семинару ће учитељи сазнати нешто више о томе: који методолошки приступи и наставна пракса представљају добар оквир за преношење и усвајање еколошких знања и вредности и формирање одговорног односа према животној средини код ученика; како ученицима представити релевантне еколошке садржаје, теме и проблеме: заштита животне средине, рециклажа, дефорестација, биодиверзитет, глобално загревање и одрживи развој; како интегрисати понуђене садржаје у наставу од 1. до 4. разреда основне школе у предметима Свет око нас, Природа и друштво и Чувари природе; како смислити активности и пројекте у области заштите животне средине и одрживог развоја у школи и локалној заједници, oне који ће ученике подстицати на активно, креативно учење и, поред когнитивног, истовремено активирати њихов емоционални и вољни потенцијал. Заинтересовани за овај семинар могу нам се јавити на имејл адресу seminari@kreativnicentar.rs и тада ће добити детаљне информације о местима и датумима одржавања семинара.

4


КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

за српски језик и математику 1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

ЗН

АМ И УМ ЕМ

Рикало Милорад Делић Јелисавета

ЗНАМ

И УМЕМ

КОНТРО ЛНE

Милор ад Рика ло Јелисав ета Дели ћ

E КОНТРОЛН

ЈЕЗИК

за дру

ги разр

ед осно

вне ш

2

ЗН

КОНТРОЛНE

ЗИК вне школе СРПСКИзаЈЕ трећи разред осно

коле

АМ И УМ ЕМ

Јелисавета Делић Милорад Рикало

BEЖБЕ3 BEЖБЕ4

BEЖБЕ

СРПСКИ

ЗНАМ

И УМЕМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

за четврти разред осно

вне школе

усклађене са образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања

ЗНАМ

И УМЕМ

www.krea tivni

centar.rs

ЗНАМ

И УМЕМ www.kreativnicentar.rs

www.kreativn

Написале: Јелисавета Делић, Александра Стефановић, Александра Станић

icentar.rs

Написали: Јелисавета Делић, Написали: Јелисавета Делић, Милорад Рикало Милорад Рикало

Написали: Јелисавета Делић, Милорад Рикало ЗН

АМ И УМ ЕМ

КОНТР ОЛНE за друг

KA

и разр

ЗН

АМ И УМ ЕМ

ед осно

И УМЕМ

КОНТРОЛНE

BEЖБЕ

M ATE M ATИ

ЗНАМ

вић Љиљана Вуко вић Сандра Радовано ановић Александра Стеф

ЗНАМ

И УМЕМ

Весна Ри кало Петар Ог ризови ћ

Весна Рикало Петар Огризовић

КОНТРОЛНE

BEЖБЕ3 BEЖБЕ4

2

MAT EMATИK A

TИKA M AT E M Aза трећи разред основне школе

вне ш коле

+

за четврти разред осно

вне школе

+

+

ЗНАМ

И УМЕМ

ЗНАМ

И УМЕМ www.krea tivnic

entar.rs

www.kreativnicentar.rs

www.kreativnicen

Написале: Љиљана Вуковић, Сандра Радовановић, Александра Стефановић

tar.rs

Написали: Весна Рикало, Петар Огризовић

Написале: Љиљана Вуковић, Александра Стефановић, Сандра Радовановић

Написали: Весна Рикало, Петар Огризовић

Контролне вежбе из математике садрже по 14 контролних задатака организованих у две групе. Наставник има могућност да их користи за проверу знања ученика или за увежбавање пређеног градива. На крају сваког контролног задатка дати су описи којима се прецизно објашњава сваки захтев у задатку, чиме се олакшава праћење напредовања ученика.

Контролне вежбе за српски језик садрже по 24 вежбе које проверавају писање, разумевање прочитаног текста и знање из области језика и правописа. На крају сваке вежбе дате су табеле са описом области, односно знања и вештина које се испитују, као и простор за наставников коментар о томе како је ученик урадио сваки задатак.

Пример из контролних вежби за 2. разред 2a. КОНТРОЛНА ВЕЖБА

Овде напиши своје име и презиме:

Збир бодова

Оцена

5.

Име и презиме:

То значи да је он био: а) уредан;

ко Је кРив?

Сабирање и одузимање

в) упоран.

Заокружи слово испред тачног одговора.

1.

6. Погледај још једном задатак број 4. Пронађи у облачићима заповедну реченицу и подвуци је.

Бодови

Шта би деда питао лутка? Смисли и напиши једну упитну реченицу.

Бодови

7. 4

вредности. Израчунај и повежи једнаке ан. Један број остаће неповез 16 + 52 25 + 33 34 + 23

Бодови

Стави одговарајући знак ! . ? после сваке од следећих реченица: Миш и лутак су се посвађали

Име лутка:

68

57

2.

8. Бодови

58

8.

а) 12

70 – 37

Помирите се

Бодови

9.

9. Бодови

Бодови

3.

Молим нека буде реда!

Истина је, што бих крио, књиге сам му избушио...

4.

То миш није, него беда. Осуди га, драги деда!

Шта смо проверавали 1. Проналази експлицитну информацију у тексту – проналази име лика. 2. Проналази експлицитну информацију у тексту – одређује место радње. 3. Проналази експлицитну информацију у тексту – проналази реч која описује особину лика. 4. Разуме причу и повезује речи с ликом који их изговара. 5. Зна речи са сличним значењем (синониме). 6. Разликује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајну, упитну, заповедну).

Креативни центар - Креативнa школа © 2011

ни

ре

ок

ну

ра

ст

7. Саставља врсте реченица различите по комуникативној функцији (обавештајну, упитну, заповедну).

Бодовање Тачан одговор, два имена – 2 бода Једно име – 0 бодова Тачан одговор – 2 бода

Тачан одговор – 2 бода

Потпун одговор (смисао упитне реченице и реченични знаци) – 2 бода Нема делимичног одговора 3 тачна знака – 2 бода; 2 тачна знака, без нетачних – 1 бод; 2 тачна и 1 нетачан – 0 бодова 9. Правилно пише реченицу – раздваја речи у реченици и реченице кад су Раздвојене све речи и реченице, велико слово спојене; зна правописно правило о писању великог слова на почетку реченице и и тачка – 2 бода; раздвојене речи и реченице одговарајућег знака на крају. без поштовања великог слова и тачке – 1 бод Укупно 18 бодова; 8, 9, 10 бодова – оцена 2; 11, 12, 13 бодова – оцена 3; 14, 15, 16 – оцена 4; 17, 18 – оцена 5 8. Правилно користи реченичне знаке.

а) 37 + 28 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . в) 57 + 18 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тачан одговор – 2 бода 3 повезивања – 2 бода; 2 тачна повезивања – 1 бод; 1 повезивање – 0 бодова Тачан одговор – 2 бода Тачан и нетачан одговор – 0 бодова

5.

Израчунај. а) 67 – 28 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . в) 95 – 47 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

г) 28

4

....... .......

е

Шта смо проверавали Ученик/ученица уме да: без преласка преко десетице) бројеве (рачун до 100 1. сабира двоцифрене без преласка преко десетице) е бројеве (рачун до 100 2. одузима двоцифрен збир и о�узе�и 3. употребљава појмове с преласком преко десетице) бројеве (рачун до 100 4. сабира двоцифрене с преласком преко десетице) 100 до (рачун бројеве е 5. одузима двоцифрен већи за захтева основу на 6. рачуна текстуални задатак 7. реши једноставнији задатак у више 8. реши сложенији текстуални више захтева, решава се ја (комбинаци 9. реши проблемски задатак

б) 37 + 46 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . г) 66 + 29 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 б) 53 – 37 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . г) 54 – 19 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

имају заједно 22 године. Лука и Иван Ана и Лука имају заједно има Лука, година. Колико година 23 године. Ана има 10 а колико Иван?

Иван . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Израчунај.

....

Лука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

ну

Бодови

....

корака). Датум израде контролне

вежбе:

Предлог скале за оцењивањ оцена број бодова 1 0–13 14–17 18–21 22–26 27–30 Укупан број бодова:

2

3 4 5

30

Оцена:

е: Потпис наставника/наставниц

ок

Жалим се на миша Јашу... Једном, кад је са мном био, књиге ми је покупио...

ај.

34 одузми број 9. Израчун

.... Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... .......................

4. Ко шта каже у овој причи? Повежи линијама реченице у облачићима с ликовима који их изговарају. Једно повезивање већ је урађено.

Од збира бројева 56 и

30

33

ра

која их описује.

43

ст

Какви су били лутак и миш кад су се посвађали? Подвуци у тексту реч

53 Три реченице и речи у њима су спојене. Препиши их правилно. Пази на употребу великог слова и тачке. укњизијемногословаједноимамириссиразбогтогслованемаммира

3.

23

в) 20

б) 16

2

ни

Где су живели миш и лутак из ове приче?

Колико Митин

мање. , а његов друг 4 сличице Виктор има 16 сличица њих двојица заједно? Колико сличица имају тачног одговора. Заокружи слово испред

4

Ко је крив

2.

....

његов кум је 8 година млађи.

О. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

100

Мита има 43 године, а кум има година?

Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 + 35

вредности. Израчунај и повежи једнаке ан. Један број остаће неповез 44 – 14 93 – 40 57 – 34

од 48? Израчунај.

Р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

двоцифрених бројева

7.

На линијама напиши имена миша и лутка из ове приче. Име миша:

с) спретан;

Који је број за 36 већи

ре

1.

б) вредан;

6.

група А

За лутка се у причи каже да је био марљив. Пажљиво прочитај текст, а затим одговори на питања.

У планини, на висини, крај испаша и салаша, живели су сасвим тихо лутак Раша и миш Јаша. Толико су добри били да су људи говорили: ,,Од салаша, па до Срема марљивијег лутка нема, нити има бољег миша од салаша па до Ниша“. Но упркос таквој хвали, другови се посвађали; па су љути у град сишли, становнике све обишли и да брука буде већа, замолили добре људе да им суде. За суца се јави деда.

2

3. КОНТРОЛНА ВЕЖБА Бодови

Креативни центар – Креативнa

школа © 2010

55


ЈЕЗИЧКЕ ШКОЛИЦЕ И МАТЕМАТИЧКЕ СТЕПЕНИЦЕ 2. разред

3. разред

4. разред

Ako ste pa`qivo posmatrali decu koja u~estvuju u igri školice, mogli ste da zapazite koliko se ona raduju kad dobace plo~icu do odgovaraju}eg poqa, kad uspeju da izbegnu zamke kredom nacrtanih poqa, da budu veštija nego što su bila dan ranije. Isto tako, mogli ste da u`ivate u vidqivoj `eqi i trudu deteta da ostane u igri i da je uspešno završi. Lepo i dobro u ovoj igri jeste i to što u woj nema sudije, što je svako svoj sudija, što nema jednog jedinog pravila, što nema zauvek pora`enih i nepobedivih jer igra svakog dana po~iwe iz po~etka. I, {to je najva`nije – sa svakom novom igrom dete postaje sve zadovoqnije i spretnije u skakutawu po obele`enim poqima.

Ako ste pa`qivo posmatrali decu koja u~estvuju u igri školice, mogli ste da zapazite koliko se ona raduju kad dobace plo~icu do odgovaraju}eg poqa, kad uspeju da izbegnu zamke kredom nacrtanih poqa, da budu veštija nego što su bila dan ranije. Isto tako, mogli ste da u`ivate u vidqivoj `eqi i trudu deteta da ostane u igri i da je uspešno završi. Lepo i dobro u ovoj igri jeste i to što u woj nema sudije, što je svako svoj sudija, što nema jednog jedinog pravila, što nema zauvek pora`enih i nepobedivih jer igra svakog dana po~iwe iz po~etka. I, {to je najva`nije – sa svakom novom igrom dete postaje sve zadovoqnije i spretnije u skakutawu po obele`enim poqima.

aše zbirke radnih listova va mo`e shvatiti kao tegijama osvajaju razli~ita ovawima i spremnosti malog osledwe poqe, odnosno kad g stiha u pesmi, ne zna~i o. To samo zna~i da je ~italac stavqa, za novo istra`ivawe

Naziv ove de~je igre odabrali smo za naslov naše zbirke radnih listova jer nam se ~ini da se i ~itawe razli~itih tekstova mo`e shvatiti kao skakutawe i šetwa, pri ~emu se razli~itim strategijama osvajaju razli~ita poqa, odnosno slojevi teksta, ve} prema interesovawima i spremnosti malog ~itaoca u odre|enom trenutku. Kad se osvoji i posledwe poqe, odnosno kad se do|e do posledweg retka u pri~i, do posledweg stiha u pesmi, ne zna~i da se tom veštinom ~itawa u potpunosti ovladalo. To samo zna~i da je ~italac spremniji za neku novu avanturu koju ~itawe predstavqa, za novo istra`ivawe koje razli~iti tekstovi nude.

Naziv ove de~je igre odabrali smo za naslov naše zbirke radnih listova jer nam se ~ini da se i ~itawe razli~itih tekstova mo`e shvatiti kao skakutawe i šetwa, pri ~emu se razli~itim strategijama osvajaju razli~ita poqa, odnosno slojevi teksta, ve} prema interesovawima i spremnosti malog ~itaoca u odre|enom trenutku. Kad se osvoji i posledwe poqe, odnosno kad se do|e do posledweg retka u pri~i, do posledweg stiha u pesmi, ne zna~i da se tom veštinom ~itawa u potpunosti ovladalo. To samo zna~i da je ~italac spremniji za neku novu avanturu koju ~itawe predstavqa, za novo istra`ivawe koje razli~iti tekstovi nude.

gnemo detetu, u~itequ ete u~initi spremnijim }i.

Ovom zbirkom radnih listova `elimo da pomognemo detetu, u~itequ i roditequ na tom istra`iva~kom putu, koji }e dete u~initi spremnijim za školske i `ivotne situacije u kojima }e se na}i.

3

u u igri školice, mogli ste ~icu do odgovaraju}eg poqa, qa, da budu veštija nego `ivate u vidqivoj `eqi avrši. Lepo i dobro u ovoj o svoj sudija, što nema jednog epobedivih jer igra svakog a svakom novom igrom dete po obele`enim poqima.

4

1. разред

Ovom zbirkom radnih listova `elimo da pomognemo detetu, u~itequ i roditequ na tom istra`iva~kom putu, koji }e dete u~initi spremnijim za školske i `ivotne situacije u kojima }e se na}i.

ISBN 978-86-7781-623-0

3

www.kreativnicentar.rs

www.kreativnicentar.rs

Написали: Александра Стефановић, Сандра Радовановић, Александра Станић, Саша Гламочак

Написали: Р. Продановић, Д. Кузмановић, Г. Николић, В. Цветановић, М. Ћукаловић

Написали: Саша Гламочак, Весна Рикало, Александра Станић, Милорад Рикало

Написали: Милорад Рикало, Славица Јовановић, Александра Станић, Споменка Марковић

Написали: Љ. Вуковић, Р. Продановић, С. Радовановић, З. Тошић

Математичке степенице садрже задатке разврстане по нивоима постигнућа и сваком ученику омогућавају да ради на оном нивоу који је за њега савладив изазов.

Написали: М. Мадарас, И. Грошко, П. Глигоријевић, Љ. Чобан, К. Еветовић Бозоки

Језичке школице су радни листови из српског језика са задацима различитог нивоа тежине који помажу ученицима да овладају читањем и разумевањем књижевних и некњижевних текстова. Поред

Пример из Језичких школица за 4. разред 3 1.

Pogledaj prognozu i odgovori

na pitawa.

JEZI^KE [KOLICE

BEOGRAD – CENTAR

ZOO-VRT Najni`a temperatura Najvi{a temperatura Brzina vetra

POBEDNIK SAHAT KULA

VOJNI MUZEJ

SABORNA CRKVA

Petak ^etvrtak Sreda Utorak 4.10.2008. g. 5.10.2008. g. 2.10.2008. g. 3.10.2008. g. 30C 10C 30C 60C 60C 40C 50C 70C 2 m/s 3 m/s 6 m/s 1 m/s

? • Koji dan }e biti najtopliji biti najve}a? • Kog dana }e brzina vetra • Kog dana }e se pojaviti sunce?

NARODNO POZORI[TE

u Beogradu? • Kog dana ne}e biti padavina 0 u Beogradu biti 2 C? • Kog dana }e temperatura

NARODNI MUZEJ

1.

Miodrag obišli. su ustanove Lana, Marija i Na osnovu opisa otkrij koje 1, 2, 3, 4. Obele`i ih na mapi brojevima izlo`be: Sredwovekovna srpska 1. Stalna postavka obuhvata prve XVIII i XIX veka, Umetnost umetnost i srpsko slikarstvo XIX i XX veka. polovine XX veka i Skulptura

2.

Za svako pitawe prona|i odgovor,

kao {to je zapo~eto. Za koji dan je ovaj izveštaj?

Na koji grad se odnosi ovaj izveštaj? BEOGRAD – CENTAR

je 1868. godine. Prva predstava 2. Kamen temeqac postavqen je imala 714 sedišta i bila izvedena je 1869. godine. Sala m. nepoznatim gasnim osvetqewe osvetqena do tada u Beogradu na, godine na padinama Kalemegda 3. Sve~ano je otvoren 1936. pogodnim za smeštaj `ivotiwa u zidinama napuštene tvr|ave, zbog male upotrebe kaveza. n raznih perioda prati raznovrsta 4. Bogate zbirke oru`ja iz , svedo~anstva o ratnim materijal – zastave, uniforme stradawima.

Ponedeljak 13.00 0 Temperatura: 12 C Vetar: 3 m/s JJZ Vla`nost vazduha: 44% Na koje doba dana se odnosi ovaj izveštaj?

Kolika }e biti brzina vetra? 11

10

66

JEZI^KE [KOLICE

PROGNOZA ZA 4 DANA

KULA NEBOJ[A

4 Написале: Споменка Марковић, Слободанка Живковић, Јелисавета Делић, Александра Станић

Написали: Љ. Вуковић, И. Грошко, П. Глигоријевић, Љ. Чобан, А. Стефановић

основног текста, на странама се налазе разноврсни налози и ознаке за тежину задатка. На крају збирки налазе се решења задатака са описом знања и умећа која се испитују одређеним задацима.

Пример из Математичких степеница за 2. разред

4

nau~ili dosta ~itaju}i kwigu o Beogradu, Lana, Marija i Miodrag su, i odlu~ili u gradu. Uzeli su plan Beograda o mnogim va`nim ustanovama da neke od wih obi|u.

9 788677 816230

www.kreativnicentar.rs


ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА Кроз пет тематских целина: Савијам, сецкам, лепим; Како раде; Упознајмо рачунаре; Уређаји рачунара и Електронска бојанка овај радни уџбеник постепено уводи ученике у свет рачунара, али и у свет науке и технике уопште.

1. разред

Nastavna jedinica kojom se razvijaju motori~ke sposobnosti POZIVNICE,^ESTITKE, KOVERTE

PRAVIMO KOVERTU!

pribor

postupak pozivnica

~estitka

koverta

proizvod materijal

PRAVIMO ^ESTITKU!

Написали: Милан Вугделија, Невенка Спалевић, Јасминка Михаљинац

Pogledaj dodatak 5

Napravi kovertu. Ispri~aj {ta si sve radio i {ta si koristio da bi je napravio. Nabroj slavqa i praznike koji se obele`avaju u tvojoj porodici.

pribor

Kojim re~ima obi~no po~iwe tekst pozivnice?

postupak

Potreban materijal i pribor za rad

materijal

Kako obi~no po~iwe pismo roditeqima?

^estitam ti...

Uzmite dve ka{ike bra{na...

Koliko Marko ima...?

Dragi mama i tata...

Pozivam te da...

Va{ telefonski ra~un...

proizvod Slikovno obja{wewe postupka

Zadatak za prakti~an rad

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ Радне свеске Написалe: Јелена Илић, Анђелка Ружић 1. разред

2. разред

3. разред

Радне свеске за здравствено васпитање постепено упознају ученике са основним принципима здравог живота. Садржаји предвиђени наставним програмом могу се функционално обрадити у оквиру предмета Свет око нас и Природа и друштво.

Пример из радне свеске за 2. разред

Osnovne informacije o o~uvawu prirode i odr`ivom razvoju

Zadaci koji aktiviraju u~enike da ~uvaju prirodu

7


УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК ПО КОМПЛЕКСНом ПОСТУПку

СРПСКИ ЈЕЗИК BUKVAR ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

e sa nastavnim listovima za prvi razred osnovne {kole

ISBN 978-86-7781-859-3

9 788677 818593

www.kreativnicentar.rs

БУКВАР с наставним листовима

Написао: Симеон Маринковић

ШТА СВЕ ДЕЦА ЗНАЈУ

ЧУДНА МИ ЧУДА

Написале: Зорица Стојановић, Зорица Вукајловић

Написале: Зорица Стојановић, Зорица Вукајловић

Pri~am ti pri~u

1

пишем, пишем

www.kreativnicentar.rs

ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ

Написале: Зорица Вукајловић, Зорица Стојановић

ЧИТАНКА

Написали: Симеон Маринковић, Славица Марковић

Написале: Зорица Стојановић, Зорица Вукајловић

www.kreativnicentar.rs

www.kreativnicentar.rs

ЗАБАВНА ГРАМАТИКА Написао: Симеон Маринковић

СВЕТ ОКО НАС

Matematika uxbenik za prvi razred osnovne {kole Zabavna matematika 1

Zabavna gramatika 1

MATEMATIKA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

МАТЕМАТИКА

3 4

5

1.

2. ISBN 978-86-7781-363-5

9 788677 813635

www.kreativnicentar.rs

МАТЕМАТИКА

Написали: Симеон Маринковић, Љиљана Маринковић, Дејан Беговић

ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА Написао: Симеон Маринковић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

www.kreativnicentar.rs

Написали: Симеон Маринковић, Славица Марковић

Написао: Владица Илић www.kreativnicentar.rs

8

Написала: Мирјана Живковић


УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Zabavna gramatika 2

СРПСКИ ЈЕЗИК

www.kreativnicentar.rs

ЧИТАНКА

МАЛА АБЕЦЕДА Написао:  Симеон Маринковић

Написали: Симеон Маринковић, Љиљана Маринковић, Славица Марковић

ЗАБАВНА ГРАМАТИКА

ЗАБАВНА ГРАМАТИКА

Написао: Симеон Маринковић

Написао: Симеон Маринковић

МАТЕМАТИКА Uxbenik za drugi rayzred osnovne {kole

2

ISBN 978-86-7781-867-8

ISBN 978-86-7781-868-5 9 788677 818678

www.kreativnicentar.rs 9 788677 818685

МАТЕМАТИКА

Написали: Симеон Маринковић, Љиљана Маринковић, Дејан Беговић

СВЕТ ОКО НАС

МАТЕМАТИКА

Написао: Симеон Маринковић

ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА

Написао: Симеон Маринковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Написао: Владица Илић

Написала: Мирјана Живковић

Написали:  Симеон Маринковић, Славица Марковић

9


УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА 1.

Aleksandra Stefanovi} Vesna Rikalo

�ео Aleksandra Stefanovi} Simeon Marinkovi}

Uxbenik za tre}i razred osnovne {kole

Написале: Александра Стефановић, Весна Рикало

Написали: Симеон Маринковић, Славица Марковић

Radna sveska za tre}i razred osnovne {kole

2.

�ео fanovi} Aleksandra Ste i} kov Simeon Marin

Radna sveska

za tre}i raz

red osnovne

{kole

Написали: Александра Стефановић, Симеон Маринковић Написао: Симеон Маринковић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Написали: Симеон Маринковић, Славица Марковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

3

Ра � н а

ЛИКОВНА КУЛТУРА свеска

3

Аутор Рецензенти

мр Слађана Илић

Лектор

Ивана Игњатовић

Издавач

Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Штампа Тираж Copyright

781-863-0

мр Милка Вујовић-Стојановић, доцент Факултета примењених уметности у Београду Снежана Цимбурек, наставник разредне наставе, ОШ „Марија Бурсаћ“ у Београду

Уредник

За издавача

ISBN 978-86-7

мр Мирјана Живковић

3

мр Љиљана Маринковић Публикум 67.000 © Kreativni centar 2012

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:73/76(075.2)(076.1)

9 7886 77

Сребрна награда за најбољи европски уџбеник на Сајму књига у Франкфурту 2007. године 818630

Написао: Владица Илић

10

ЖИВКОВИЋ, Мирјана, 1970 Ликовна култура 3 : за трећи разред основне школе : радни листови и материјал за рад уз уџбеник / [аутор Мирјана Живковић]. 2. изд. - Београд : Креативни центар, 2012 (Београд : Публикум). - [40] листова у заштитној кутији : илустр. ; 29 cm. (Креативна школа) Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 67.000. ISBN 978-86-7781-876-0 COBISS.SR-ID 191643148

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу ових радних листова у оквиру уџбеничког комплета за ликовну културу у трећем разреду основне школе решењем број 650-02-00128/2008-06 од 10. 06. 2008.

Написала: Мирјана Живковић


УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК Н ас�авни

Simeon Marinkovi} Slavica Markovi}

za ~etvrti razred osnovne {kole

za ~etvrti razred osnovne {kole

Написали: Симеон Маринковић, Славица Марковић

za ~etvrti razred osnovne {kole

Написао: Симеон Маринковић

Написао: Симеон Маринковић

МАТЕМАТИКА Mirko Deji} Jasmina Milinkovi} Olivera \oki}

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Написали: Мирко Дејић, Јасмина Милинковић, Оливера Ђокић

4

za четврти razred osnovne {kole

Написале: Ивана Васиљевић, Весна Радовановић Пеневски, Александра Блажић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

4 za ~etvrti razred osnovne {kole

Ра � н а

свеска

za ~etvrti razred osnovne {kole

4

LIKOVNA KULTURA YZA ^ETVRTI RAZRED OSNOVNE [KOLE

MUZI^KA KULTURA ZA ^ETVRTI RAZRED OSNOVNE [KOLE

za ~etvrti razred osnovne {kole

свеска Ivana Vasiqevi} Vesna Radovanovi}-Penevski Aleksandra Bla`i}

za четврти razred osnovne {kole

Radna sveska za ~etvrti razred osnovne {kole

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Р а�на

Ivana Vasiqevi} Vesna Radovanovi}-Penevski Aleksandra Bla`i}

Mirko Deji} Jasmina Milinkovi} Olivera \oki}

Uxbenik za ~etvrti razred osnovne {kole

лис�ови

Написала: Мирјана Живковић

Написао: Владица Илић

11


Уџбеници на језицима мањина

МАТЕМАТИКА I разред

II разред

III разред

IV разред

12

НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Превели: Зорослав Спевак, Ивана Мухова, Марина Шимакова Спевакова

Превели: Едит Андрић, Ласло Молнар Чикош, Марија Мадарас


УЏБЕНИЦИ НА ЈЕЗИЦИМА МАЊИНА

СВЕТ ОКО НАС и ПРИРОДА И ДРУШТВО НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ

Превели: Зорослав Спевак, Марина Шимакова Спевакова

Превела: Едит Андрић

НА АЛБАНСКОМ ЈЕЗИКУ

Превели: Кенан Хетеми, Али Халими

НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ

Превео: Миљурко Вукадиновић

I разред

II разред

III разред

www.kreativnicentar.rs

Természet- és társadalomismeret tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya számára

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ PRE ŠTVRTÝ ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY

IV разред

Príroda a spoločnosť pre štvrtý ročník základnej školy

Természet- és társadalomismeret tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya számára

www.kreativnicentar.rs

13


ПРИРУЧНИЦИ ЗА УЧИТЕЉЕ И НАСТАВНИКЕ

Приручници намењени инклузији

Приручници из едиције Креативни центар – Креативна школа имају за циљ да ђацима помогну приликом учења, а наставницима у организовању тимског рада и оцењива­њу, као и усавршавању стваралачких мето­да у образовању.

781-799-2

ГРАМАТИК А СРПСКОГ

ГРАМАТИ К СРПСКОГ А ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВН У ШКОЛУ

Душка Кл

иковац

Душка Клик овац

ISBN 978-86-7

ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ

У оквиру обел

ежавања Креативн Године књиг и центар е и језик и Вукова Грам ати а заду ку српс ког проф. др језик а за жбина издају Душке Клик осно вну шко лу објављује овац. Вуко је као део Креативн Данице за ва задужбина и центар као 2011. годи граматик а одобрена своје посебно изда ну, а ње. је од стра прос вете не Министа Ова Репу блик е Срби је рства штампу од и прих ваће Савета за на Њен а ваља језик Вуко ве задужбинза ност у прак Прилагођ е. си већ је ена је захте потв рђен програма вима најн а. , а намењена овијег наст авно Србији и ђацима и дија свима оним г српски језик спори који желе да боље упоз а у и развију нају језичку култу ру.

9 78867 7

817992 www.kreativnicen tar.rs

Написала: Душка Кликовац

КАКО НАПИСАТИ ПРИЧУ Написала: Џо Елен Мур

Приручник обухвата лекције и стране за вежбање које се могу умножавати, а које ће помоћи ученицима да савладају процес писања приче, затим обрасце за писање, који олакшавају ученицима да организују своје идеје и напишу ­концепт приче, као и водиче за писање различитих врста прича.

1414

КАКО ПИСАТИ НЕКЊИЖЕВНЕ ТЕКСТОВЕ Написала: Џо Елен Мур

Приручник је намењен ученицима и наставницима нижих разреда основне школе. Поред кратких упутстава о типу и карактеристикама текстова, садржи и радне обрасце за писање скице и концепта задатог текста.


Припремни предШколски програм

весели вртић

ЛИКОВНО ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ Радни листови с материјалом за рад

Написали: Симеон Маринковић, Славица Марковић

Написала: Мирјана Живковић

big

big

ЕМНИ ПРЕДШ ПРИПР КОЛСКИ ПРОГРАМ B Аутор мр Мирјана Живковић

5го-ди7на

+88

ица налепн

Уредник Душан Павлић Ликовни уредник Андреј Војковић Ликовно-графичка опрема Мирјана Живковић

big

big

Дизајн корицa Душан Павлић, Мирјана Живковић

LIKOVNO za pred/kolce

Ликовно васпитање поставља задатак васпитачу да подстиче креативну личност детета и да утиче на развој његовог ликовног стваралачког потенцијала. Ауторка у виду радних листова даје предлоге за стваралачке и игровне активности и тако помаже васпитачима – како оним с великим искуством тако и почетницима – да тај потенцијал код деце на најбољи могући начин развију и подрже. Ранка Маринковић, васпитач, ПУ Врачар, Београд

ЛИКОВНО ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ Радни листови с материјалом за рад

Рецензенти Мара Шаин, педагог, Београд Мирјана Ђурђев, стручни сарадник, ПУ Радосно детињство, Нови Сад Ранка Маринковић, васпитач, ПУ Врачар, Београд

Mirjana Yivkovi]

B

Овакви радни листови представљају потпуно нов, добро смишљен, естетски и дидактички вредан материјал којим се код деце подстиче и развија смисао за

Radni listovi s materijalom za rad

лепо, за визуелну културу уопште, али и многе друге способности и вештине вет за успешно школовање. Материјал је у сваком ема за ће им битиСпотребне Припр о читањекоје погледу подстицајан, око упућује нас дете на најпожељнији облик рада, а то је индипочетпнисање видуални рад, док су активности такве да омогућавају интензивну комунии

big

кацију између деце, као и између деце и одраслих. Мирјана Ђурђев, стручни сарадник, ПУ Радосно детињство, Нови Сад

Лектор Мирјана Делић

big

B

Издаје Креативни центар Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs

Предложене ликовне активности конкретне су и лако изводљиве, а садржајем су обухваћене све три сфере развоја, васпитања и учења предшколског детета: Ја, Ја и друῑи и Ја и свет око мене. Активности су тако конципиране да њихово извођење – поред доприноса изражајном и естетском развоју у области ликовности и подстицању креативности – доприноси и унапређивању свих аспеката дечјег развоја (сазнајног, социоемоционалног и физичког) у години пре поласка у основну школу. Детаљна осмишљеност сваке активности, с једне стране, и богатство идеја за даљи рад, отварање нових тема и додатно усмеравање ка ширем спектру активности, с друге стране, чине овај материјал веома вредним за практичаре у предшколским групама – било да су у питању почетници, било искусни васпитачи. Мара Шаин, педагог, Београд

За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил Тираж 7.000 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:73/76-028.31(076) ЖИВКОВИЋ, Мирјана, 1970 Ликовно за предшколце : радни листови с материјалом за рад / Мирјана Живковић. – Београд : Креативни центар, 2012 (Крагујевац : Графостил). – 11 стр., [20] листова у заштитној кутији : илустр. ; 29 cm

атика Матем

моторика Графо

ewa

poloy

+Ras

+Moji

Тираж 7.000. ISBN 978-86-7781-921-7

dlanovi

На овим пољима отисни леви длан у бојама које желиш.

ewa

poloy

COBISS.SR-ID 189658124

Ове радне сликовнице садрже занимљиве за­датке и смишљене су тако да омогуће успе­шну припрему деце за полазак у школу. У њи­ма су обрађени садржаји потребни за касније пра­ћење наставе у I разреду основне школе.

На овим пољима отисни десни длан у бојама које желиш.

+Ras

+Moj ro;endan Украси торту, а затим на њу залепи онолико свећица колико имаш година.

+Slagalica

Гога. Винсента ван слику познатог сликара линијама. Састави Ово је слика по плавим испрекиданим Изрежи поља дебљи папир. и залепи је на

81-921-7

ISBN 978-86-77

19217 9 788677 8

Mинистар просвете и науке Републике Србије добрио је издавање и употребу ових радних листова а васпитно-образовни рад у предшколској установи шењем број 650-02-00488/2011-06 од 9. 2. 2012. године

big

big

МАТЕМАТИКА КАО ИГРА 1 и 2

ПРОЛЕЋЕ – ЛЕТО Написао: Симеон Маринковић

Написали: Бранка Дејић, Мирко Дејић

И З БА

ЦИ Д

ОС А Д

У ИЗ

К У ЋЕ

!

5-7

година

ИЗБАЦИ • Mирко Дејић Д О С А ДУ И З Бранка Дејић К У ЋЕ!

И З БА Ц И Д О С А ДУ И З К

Хајде да се играмо и да учимо заједно!

5-7

год

ина

Бранка Дејић • Мирко Дејић

Шта желиш да будеш? Радознал и научник, велики математичар или истраживач? На страница ма ове књиге очекују те забавни задаци помоћу којих ћеш открити разне занимљивости из чудесног света који те окружује.

МАТЕМАТИ

КА КАО ИГРА 2

ИГРА 1 МАТЕМАТИКА КАО

Дејић Бранка Дејић • Мирко

У ЋЕ!

Бранка Де јић • Mирк о Дејић

ISBN 978-86

-7781-911-8

ISBN 978-86-7781-910-1

9 7886 77

01 9 788677 8191

819118

Сребрна награда за најбољи европски уџбеник у категорији предшколских књига на Сајму књига у Франкфурту 2012. године

Мали БУКВАР

МалА МАТЕМАТИКА

Написао: Симеон Маринковић

Написали: Симеон Маринковић, Славица Марковић

ПРИРУЧНИК за васпитаче и учитеље Написао: Симеон Маринковић

Јесен – Зима Написао: Симеон Маринковић

ЦРТАЛИЦА

МОЈ СВЕТ

Написали: Симеон Маринковић, Милена Крсмановић

Написали: Симеон Маринковић, Славица Марковић

15


ПРИРУЧНИЦИ и припреме Преузимање с наше интернет презентације

www.kreativnicentar.rs 1.

Отворите ваш програм за интернет претраживање и у одговарајући простор укуцајте адресу нашег сајта www.kreativnicentar.rs, а затим кликните на линк КЦ ШКОЛА. Такође, у простор за адресу можете укуцати и директну адресу сајта Креативна школа: www.kcskola.rs

2.

На сајту Креативна школа, у десном одељку под насловом Преузмите, кликните на ставку Приручници и припреме.

3.

На новоотвореној страници изаберите разред и приручнике или припреме које желите да преузмете, а након клика на жељену ставку појавиће се прозорчић за потврду прихватања датотеке.

Креативни центар • Градиштанска 8, 11120 Београд 35 Продаја: за град Београд – тел. 011 / 24 40 659 • e-mail: јеlena.banjanin@kreativnicentar.rs за Војводину – тел. 011 / 24 00 333 • e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs за централну Србију и КиМ – тел. 011 / 38 20 483 • e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs

16

Školski katalog 2013-2014  

Školski katalog od I do IV razreda 2013-2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you