Page 1


Barabás Márton Bornemisza Rozi Boström Åsa (SVE) Butak András Horváth Anna Kemény Zoltán Kiss Ilona László Bandy

Mi is az a mûvészkönyv? Nem árt tisztázni a kérdést most, a Leányfalu-Házban mûködõ, AbaNovák Galériában rendezett mûvészkönyv kiállítás kapcsán sem. Künstlerbuch, livre d’artiste, artist’s book – így rögzült más nyelveken is ez a mûfaj, mely a Mail-Art mozgalomból eredeztethetõ és több mint ötven éves múltra tekint vissza. Tehát ne díszes mûvészeti albumokat és kötészeti mestermunkákat várjon a látogató. A könyv fogalmát tágan értelmezõ egyéni reflexiókról van szó, olyan mûvekrõl, ahol nem az olvasás az elsõdleges, hanem az érzékelés-értelmezés vizuális egysége. E mûfaj mára valóságos reneszánszát éli; egyetemeken, fõiskolákon oktatják, biennálékat – és mint most elsõ ízben Leányfalun – triennálékat rendeznek eme alkotásokból. A római Limes témája remek ötletnek bizonyult a szabad alkotói gondolat számára, ahol a „határátlépés” elengedhetetlen. A helyi vonatkozású témából így születhettek meg „új vonalak”. E mûvek lehetnek könyv-tárgyak is. Sokszor nem lapozhatóak, inkább tömbszerûségükkel hatnak. Anyaguk sokféle: lehet papír, nyomat, fotó, fa, film, fém, bõr vagy ezek kombinációja. Nincs szabály és kötöttség a „kiterjesztett látás” jegyében. Tehát kimeríthetetlen gazdagságú és szellemiségû médiumról beszélhetünk, ami a könyvkultúra teljes digitalizálására jelenthet ellenpontot és érzékenyen reagál arra. A mûvészkönyvek többsége nem megrendelés alapján készül, de elõfordulhatnak tematikus felkérések is, amikor a gyûjtõ gyûjteményét „építi”. Külföldön elsõsorban nagy könyvtárak gyarapítják folyamatosan külön szekciókban ilyen jellegû anyagukat. Bizonyos nyelvterületeken az ISBN számmal ellátott nagyobb példányszámban kiadott alkotásokból is gyûjtenek. Hazánkban inkább csak néhány múzeum – mint a székesfehérvári Szent István király Múzeum – rendelkezik nemzetközi mûvészkönyv kollekcióval.

Pataki Tibor Pézman Andrea (SVK) Richter Sára Sóváradi Valéria Szirányi István

1993-ban néhány kísérletezõ kedvû alkotó Budapesten megalakította a Magyar Mûvészkönyvalkotók Társaságát Kiss Ilona elsõ elnökletével. A ma már több mint 30 tagot számláló és idén húsz éves társaság valóban „felnõtt korába” lépett. A többségében neves, díjakkal rendelkezõ mûvészekbõl álló társaság többfelé képviselte már szerte a világban a magyar alkotóerõt és kreativitást. könyvfesztiválok és kiállítások visszatérõ meghívottjaiként (Frankfurt, Mainz, Bázel, Budapest, Ljubljana, London, Marseille, Párizs, Tallin). Legutóbb Helsinkiben finn mûvészekkel közös kiállításokon szerepeltek mûveik a Balassi Intézetnek köszönhetõen „Párkapcsolat” címmel. E kapcsolatok révén a szabad gondolat és mûvészi kifejezés tág horizontokra nyílik, mely szellemi energiák az alkotókat és remélhetõleg a kiállításlátogatót is gazdagíthatják.

Budapest, 2013. február 1.

SZIRÁNYI ISTVÁN elnök Magyar Mûvészkönyvalkotók Társasága


Köszöntõ a MÛVÉSZKÖNYV TRIENNÁLÉ LEÁNYFALU 2013 kiállítás elé

A

mint Szentendre a festõk városa, úgy bizton elmondhatjuk: „Leányfalut az íróknak teremtették”. Valóban, kevés olyan települése van még az országnak, amely annyira vonzotta volna a toll mestereit, mint ez a viszonylag késõn benépesült, és csupán csak 1949-ben önállósult üdülõ-település. Leányfalu múltjának elsõ emlékei az ókorba nyúlnak vissza. A Duna-kanyar kiemelkedõ stratégiai helyzete folytán a római birodalom egyik legjobban megerõsített helyévé vált ebben a korban. A Duna mentén létrejött limes õrtornyai I. Valentinianus császár uralkodása alatt, 371-373 körül épültek. A leányfalui, falakkal körülvett, belül pillérekkel is megtámasztott, faszerkezetes õrtorony jóval nagyobb, mint az egyszerûbb típushoz tartozó burgusok. Feltárása során jelentõs kerámiaanyag került a Szentendrei Ferenczy Múzeumba, ill. a Magyar Nemzeti Múzeumba. A torony az V. században a hunok és az általuk leigázott népek támadásai következtében tûzvész martaléka lett. Az elsõ írásos emlék a településrõl egy 1407-es keltezésû oklevélben maradt fenn, melyben a Visegrádhoz csatolt falvak egyikeként Leanfalwa néven szerepelt. A törökkor Leányfalut is megviselte, más településekhez hasonlóan elnéptelenedett. 1690-ben a lakott helységek között számon tartott Pócsmegyerhez tartozott, és a régi térképeken mint „Leányfalva puszta” szerepel. Ebbõl a „pusztából” hamarosan ismert nyaralóhely lett: A XIX. század második felétõl a fõvárosi polgárság tehetõs tagjai, gyárosok, kereskedõk, ügyvédek, orvosok telepedtek le elõször Leányfalun. A „honfoglalók” közé tartozott Szendrey Ignác (Szendrey Júlia édesapja) és veje, Gyulai Pál, a neves író és kritikus. A dunai hajóval kellemesen megközelíthetõ „nyájas” vidéket hamarosan felfedezik a színészek, operaénekesek, írók is. Villatulajdonosok lesznek a Nemzeti Színház és az Operaház mûvészei: Alszeghy Kálmán, Feleki Miklós, Helvey Laura, Hettyey Aranka, Kõrösmezey Gusztáv, Radnai Miklós. Rózsahegyi Kálmán ösztönzésére jön Leányfalura, vásárol telket és épít házat a magyar irodalom kiemelkedõ alakja, Móricz Zsigmond. Élt itt Budapest ostroma idején Márai Sándor, Szepes Mária, a háború után Déry Tibor, Háy Gyula, Karinthy Ferenc, Fábián Zoltán, Szeberényi Lehel, itt volt plébános Katona Puszta Sándor papköltõ. Hosszú éveket töltött itt Ravasz László református püspök és veje, Bibó István jogfilozófus, politikus. E hírességek és barátaik felvirágoztatták az irodalmi és színházi életet, amelynek ápolását a mai napig kiemelten fontosnak tartunk: híresek kiállításaink az Aba-Novák Galériában, Leányfalu Hely-és Irodalomtörténeti Kiállítóhelyén, a Leányfalu-Ház kiállítótermében, továbbá nyári hangversenyeink, irodalmi programjaink. 2012-tõl a Ravasz László Könyvtárba helyezte székhelyét a Móricz Zsigmond Társaság is. „A képzõmûvészetben az ember keze, elméje és szíve együtt alkot”. (John Ruskin) – a változatos anyag- és formavilág felhasználásával készülõ mûvészkönyvek esetében úgy gondolom, különösen fontos az emberi kéz, az elme és szív harmonikus, teremtõ együttmûködése. Üdvözlöm és köszönöm, hogy irodalmi hagyományai ápolásában oly serény Leányfalunk háromévente otthont adhat a Mûvészkönyv Triennálénak, újabb színfolttal gazdagítva ezzel mûvészeti programjaink kínálatát. Az Aba-Novák Galéria szerves részét képezi jövõbeni elképzeléseimnek Leányfalu kulturális örökségének ápolásában, továbbfejlesztésében. Terveim között kiemelt helyen szerepel Leányfalu Hely-és Irodalomtörténeti Kiállítóhelye épületének korszerûsítése, a Móricz Zsigmond Könyvmúzeum és Emlékszoba kialakítása a Móricz-kertben, és álmodom a leányfalui õrtorony felépítésérõl is. A dicsõ múlt folytatásaként szeretném létrehozni a Leányfalusi Kaszinót, szûkebb és tágabb környezetben élõ mûvészek, közéleti személyiségek, sportvezetõk és kiválóságok bevonásával. Márai Sándort idézem köszöntõm befejezéseként: „Nemcsak mûved van, az idõ is van. S az idõn belül meg van a te pillanatod, melyet nem szabad elmulasztani.” NYÍRI CSABA, Leányfalu polgármestere Leányfalu, 2013

3


BARABÁS

M Á R TO N

1952. február 28-án születtem Budapesten. Nagyapám festõmûvész volt. Építész édesapám hetedikes koromban elvitt egy rajzszakkörbe, ahol Pleidell János festõmûvész lett az elsõ igazi rajztanárom. Kétszeres életnagyságú arcképet rajzoltunk nála. Azóta se láttam sehol, hogy ilyen léptéknövelés segítségével tanítsák az arcképrajzolást. Csak késõbb tudtam meg, hogy Pleidell János AbaNovák Vilmos tanítványa, sõt egy idõben a munkatársa is volt. 1966-ban felvettek a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolába, ahol ifjú Benedek Jenõ tanított rajzra, Balogh István tervezõgrafikára. Osztályfõnököm Birkás Ákos volt. Érettségi után egy évig nyomdász ipari tanuló voltam és közben a Képzõmûvészeti Fõiskola esti tanfolyamára jártam. Következõ évben felvettek a fõiskolára, festõ szakra. Itt elõbb Kádár György, majd Kokas Ignác voltak a mestereim. Mesteremnek tekintem még Kocsis Imrét, aki a murális szakon tanított épület-kerámia, beton-üvegablak és mozaik technikákra. Engem már akkor jobban érdekeltek a szobrászat felé mutató technikák. 1977-ben végeztem. 1980-ban beválogatták egy zongorafedélre festett képemet a Velencei Biennále magyar anyagába. Ez a festmény ma a Magyar Nemzeti Galéria XX. századi gyûjteményében található (Nadrágba bújt felhõ). 1984ig fotórealista képeket, portrékat festettem. Használtam a képsíkok elmozgatását a képsíkba épített sínpáron, a negatív és röntgen

képet, mint korábban nem látott képi valóságot. 1983-ban a Stúdiós kiállításon egy ilyen képem mellett kiállítottam a 365 nap, mindennapi kenyerünk címû kenyércímke gyûjteménybõl készült tárgykollázsomat. 1985-ben két nagyméretû képet festhettem a Ferihegyi Repülõtér II/A érkezési csarnokába, 1993-ban egy 44 m2-es pannót Tatabányára, a Közmûvelõdés Házába. A 80-as évek végétõl – egy korábbi mûvészettörténeti idézeteket alkalmazó és posztmodernnek nevezhetõ periódus után – festett síkplasztikákat kezdtem készíteni. Itthon és külföldön, például Bécsben a Schönbrunn Pálmaházában is bemutathattam õket. Késõbb a festés elmaradt és csak a zongora belsõ fa-szerkezetének a színe jelent meg csillag és spirál formájú síkplasztikáimon. Ekkor készült zongoraszobraim egy újabb csoportja is (Origó, Nagy billentyûív). 1995-tõl ismét festek. Képeimen saját szobraim és absztrakt képi elemek a szereplõk. Újra érdekessé váltak számomra a színek, a kép önkényes, kitalált tere, a motívumok torlódása és látszólagos kaotikussága. 1995 körül készítettem az elsõ könyvszobraimat is. Azóta hol egyik, hol másik mûfaj, illetve mûfajközi jelenség foglalkoztat, vagyis nagyjából párhuzamosan készítek szobrot, képet, installációkat és könyvszobrokat. Három éve tanítok a Budapesti Kommunikációs Fõisk. Alkalmazott Mûvészeti Intézetében mûvészeti anatómiát, rajz-festést és ornamentika történetet. 2012-ben megszereztem a DLA fokozatot.

4


„B A C H VA R I Á C I Ó H E G E D Û K OT TA L A P R A” op 967 (2010) papír, nagyítólencsék 33,2×25,5×1,7 cm (A lencsék kottajegyként a BACH hangok helyén helyezkednek el. Egy szakadt kottalapot, kottaborítót találtam és én kötöttem könyvvé.)

„A régi nyomtatvány önmagában is érdekes, különösen, ha a zeneirodalom egyik csúcsteljesítményének a kottaborítójáról van szó. Egy antikvárius barátom gyûjti nekem a töredékeket, másnak már használhatatlan borítójaveszett könyveket, kottákat vagy éppen a kotta nélküli borítókat. Tudván, hogy könyvszobrokat készítek belõlük. Ezekben a könyvszobrokban a kottakép, a tipográfia már elõre sokmindent eldönt. Ki van jelölve, merre tarthat a továbbformálás. »Violine allein« és Joh. Seb. Bach gót betûvel a Breitkopf és Hartl kiadó kiadásában, érett sárgás, öreg papíron. A XX. század minden rettenete csak a kiadvány megjelenését követõen történt. Ezt érzékeltetendõ alakítottam tovább hamuszürke roncsolt felületûvé a borítót firkával, kerítés-szerû kottavonalakkal. Az értelemezés másik iránya a BACH variációkhoz kapcsolódik. Négy hang jelenik meg a kottavonalakon. Korabeli fényképezõgépek lencséi a hangjegyek. Át lehet rajtuk látni a könyv testén...” (B. M.)

5


BORNEMISZA

ROZI

VÉGZETTSÉG MIE-tipográfus TAGSÁG MAOE, Symposion Társaság, Magyar Mûvészkönyv Alkotók Társasága, TypoSzalon Magyar Tipográfusok Egyesülete (alapító elnök) FÕBB KIÁLLÍTÁSOK, MUNKÁK 1988 Klagenfurt (önálló). 1994-tõl OrszágosTervezõ Grafikai Biennále (Békéscsaba Munkácsy Mihály Múzeum, Palme Ház, Mûcsarnok, Iparmûvészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria). 1999 óta Kaposvár Papírmûvészeti Triennálé. 2000 Nádor Galéria, Art-Pool Galéria, Symposion Társaság (önálló). 2001 Szentendre Mûvészetmalom (Képzõmûvészeti Tárlat, Iparmûvészeti Tárlat, Országos Papírmûvészeti Kiállítás). 2002 Duna Galéria, Kongresszusi Központ Könyvfesztivál. 2002-tõl Miskolci Nemzeti és Nemzetközi Grafikai Biennále, Salgótarján Országos Rajzbiennále, London Artist Book Fair. 2003 Derkovits Galéria (önálló), London, Barbican. 2004 Bécs Collegium Hungaricum Typochondria 1. „Utazás”, Vízivárosi Galéria MMAT Th. 1. „Esztergom Balassi”. 2004-07 Budapesti Mûszaki Fõiskola Nyomdaipari Tanszék, tanítás. 2005 Szeged

Kass Galéria, Basel V. J. gyûjtemény, Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Typochondria 2. „Ex libris”, Kaposvár, Vaszary Képtár „Papír-Forma III.”. 2006 Bécs, Országos Széchenyi Könyvtár mûvészkönyv kiállítás, Székesfehérvár Deák Gyûjtemény mûvészkönyv kiállítás, Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum „In Memoriam 1956”, Gödöllõ, Gyermek-játék, Zalaegerszeg, Szombathely, MMAT. 2005-2008 Arany Tíz Typochondria 3. „Levelek”, 4. „Számok”, 5. „Jelek”, Magyar Nemzeti Galéria Orsz. Tervezõgrafikai Biennále, Mûcsarnok, Az Út. 2008-2012 Garabonciás Kommunikációs és Üzleti Szakközépiskola, tanítás. 2007 Kassák Múzeum „Kassák 120”. Nagyvárad, Pártriumi Egyetem Galéria. 2008 Miskolc, II. Spanyolnátha Biennále „Revolution”, Cosenza (Olaszország) „Typewriter”, (mail art). 2009 Volksbank Galéria (önálló P. T.-ral) Tallin, Ljubljana, Peter Wilhelm Art Center Typochondria 6. „Bulvár”. 2009 MKE Barcsay terem XI. OTGr. Biennále, Hegyvidék Galéria. 2009-2011 Ring Alkalmazott Mûvészeti Szakképzõ, tanítás. 2009-óta Millenáris Könyvfesztivál MMAT. 2010 Vízivárosi Galéria Typochondria 7. „Valóságos álom” OSzK „Hét évszázad papírtitkai”, Marseilles, Petõfi Irodalmi Múzeum Basel–Budapest „Könyvbalett” MMAT, Martin (Szlovákia). 2010tõl MAOE Tervezõgrafikus mûvészek választmányi tagja. 2011 Memmingen (Németország), Vízivárosi Galéria „Mûvészkönyvek bûvöletében” (V. J.), Palme ház, XVII. OTG-Biennále, Spanyolnátha 2011/6 „Pávai Vajna” (mail art), Budai Táncklub, Typochondria 8. „Tánc”, 2012 Budai Táncklub, Typochondria 9. „Tánciskola”, Bélyegmúzeum, Matricák – „Schöffer” MET kiállítása, Országos Széchenyi Könyvtár Typochondria 10. „Tr{end of print}” PUBLIKÁCIÓK Digit Art, Magyar Grafika, Vízjel, Bárka, Szeged Városi tv, Szeged Rádió, Art-Forum, Magyar Televízió „Hol?-Mi?” Kulturális Híradó, Design Terminal, Klubrádió Mecénás, Miskolci Nemzetközi Operafesztivál antológiája – Bartók + Verdi, Spanyolnátha Mûvészeti Folyóirat, De Stentor Deventer Dagblad (Hollandia) „Rendez-vous in Deventer” 22, 23|regio vrijdag

6


„L I M E S ” (2013) kivágás, papír, 16×20,5 cm

„L AT I N K Ö Z M O N D Á S O K” (2007) kivágás, papír, 12×18 cm

7


BOSTRÖM

ÅSA

(SWE)

www.asabostrom.se info@asabostrom.se

Szenvedélyes utazó és mindenféle anyagok gyûjtõje. Író, versek és történetek alkotója. Alkotásai többrétegû, ökológia-alapú tárgyak. Kreatív gyakorlatai egyben lelki gyakorlatot is jelentenek.

8


„ A B Á TO R S Á G T Ö RT É N E T E I A H I T É J J E L É N E L M O N DVA” Vegyes technika (fa keret, szövet, zsanérok, fényképalbum keret, papír, viasz, olaj, csavar, öltés) 51×31 cm

„T E N G E R É S Z D I P T I C H O N ” Vegyes technika (fa keret, zsanérok, szöveg selyempapíron, számok, földrajzi könyv nyomatai) 29×18 cm

9


B U TA K

ANDRÁS

Tel.: +36309495318, +36303069669, Fax: +3612106129 E-mail: butak.andras@gmail.com Cím: 1046 Budapest, Lachner György u. 2b/4. Levelezési cím: 1325 Budapest, Pf.: 183 Születés: Bukarest, 1948. szeptember 3. TANULMÁNYOK „Ion Andreescu” Képzõmûvészeti Egyetem, Kolozsvár, Festészet és Grafika 1970–1974, Mesterképzés 1974–1975 ÖSZTÖNDÍJAK Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója 1981–1982. Derkovits Ösztöndíj 1983–1986. Hungart Egyesület Ösztöndíja 2007. Marly Le RoiNyári Egyetem, Franciaország 1987. Raymond Mayer grafikai mûhely, Pully, Svájc 1995 TANULMÁNYUTAK Franciaország, Belgium 1984. Svájc 1995. Németország 1991, 1998, Csehország 1985, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, Oroszország 1980,1988. Grúzia 1988. Lengyelország 1984, 1988. Franciaország 1984, 1987, 1994, 2005. Szlovákia 2002. Olaszország 2004. Svédország 1998. Dánia 1996, 1997. Ausztria 1984, 1988, 1998, 2003, 2005-2009. Algéria 2003. KITÜNTETÉSEK Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje 1997. Munkácsy-díj 2003. Simsay Ildikó Díj 1999. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG Magyar Grafikusmûvészek Szövetsége – elnök, Magyar Képzõmûvé-

szeti és iparmûvészeti társaságok Szövetsége (MKitSz) – elnök, Magyar Grafikáért Alapítvány – kuratórium tag, Magyar Vízfestõk Társasága – alapító tag, Magyar Papírmûvészeti Társaság – alapító tag. „Utak 99” Nemzetközi Konferencia szervezõje az Európai Mûvészek Tanácsával, Szõdliget. European Council of Artists – Európai Mûvészek Tanácsa Éves Kongresszusa és Konferencia szervezése, Visegrád (2001). EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK (válogatás) 1974 Kolozsvár, Egyetemi Galéria. 1978, 1980 Orizont Galéria, Bukarest, 1983 Stúdió Galéria, Budapest. 1986 Budapest Galéria, 1990 Újpest Galéria. 1993 Csók István Galéria, Grafikai Kabinet. 1994 Dorotthya Galéria. 1997 Dillingen-Németország, Kaposvár Megyei Könyvtár, „Váltózások”, Újpest Galéria. 1998 München, Üblacker Hausl Galéria. 1999 München, Renate Bender Galéria. 2002 „Képzelt Áramlások” Újpest Galéria. 2003 „Hullámzás” Bajor Gizi Galéria-Balatonföldvár. 2005. Gigant Galéria, Bécs. 2009 Gaál Imre Galéria, Budapest. 2011 „Rugalmas vonalak”, Répcelak Galéria. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSOK 1975, 1980 Országos Grafikai Kiállítások, Bukarest. 1982–2010 Országos Rajzbiennálé, Salgótarján. 1987–2011 Országos Grafikai Kiállítás, Miskolc. 1982–2009 Országos Akvarell Biennálé, Eger NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK 1980, 1990 Impact Art Festival, Kyoto, Japán. 2000, 2008 Nemzetközi Rajz Biennálé, Pilzen. 1988 Nemzetközi Rajz Triennálé, Wroclaw. Nemzetközi Grafikai Triennálé, Tallinn. 2006, 2010, 2012 Nemzetközi Mûvészkönyv Biennále, Vilnius, Kairó. 2000, 2012 Nemzetközi Mûvészkönyv Kiállítás, Marseille. DÍJAK 1984 IX Egri Akvarell Biennálé. 2000 Nemzetközi Rajzbiennálé, Pilzen. 2002 Országos Grafikai Biennálé Miskolc. Országos Rajzbiennálé Salgótarján. 2006 Országos Grafikai Biennálé, Miskolc. Pálya Celesztin (pályázat) Újpest Galéria. Babits Mihály (pályázat), Újpest Galéria

10


„ S L E E P L I N E A” (2012) mûvészkönyv, karton, laser nyomtatás, egyéni technika 170×270×35 mm

„S E N Z UA L L I N E A” (2012) mûvészkönyv, karton, lasernyomtatás, egyéni technika 170×270×35 mm

11


H O R VÁ T H

ANNA

Horváth Anna, formatevezõ iparmûvész vagyok. 1974-ben születtem, majd Szentendrén nõttem fel, ahol már kisgyermekként természetesnek vehettem a mûvészet mindennapi jelenlétét életünkben. Édesapám maga is alkotó ember volt, de családom több oldalról is jeles mûvészekkel dicskedhet. A gimnázium után néhány éves kihagyás után végül a soproni Alkalmazott Mûvészeti Intézetben találtam magam, ahol 2001-ben diplomáztam formatervezõként. Az ezt követõ idõszakban részt vettem egy-két csoportos, illetve egyéni kiállításon, például a KIPE13 társaságán belül. Késõbb jó ideig csak szigorúan a szakmámban, majd otthon alkottam a gyerekek körül, így a mûvészeti tevékenység kissé háttérbe szorult. Szerencsésnek érezhetem magam, hogy a férjem egy meghívás révén Svájcban kapott állást, ahol „semmittevésre” kényszerültem az otthonitól eltérõ, és a szülõktõl sokkal többet követelõ oktatási rendszer miatt. Ezen idõszak hozadékaként kezdtem el egy éve festeni, újra mûvészként gondolni magamra, és ennek megfelelõ válaszokat keresni a körülöttem lévõ világra. A mûvészkönyv készítés számomra szintén merõben új terület. Az Egy életút c. könyv amolyan debütáló alkotás, melyet majd (remélem) számtalan társa követhet.

12


„EGY ÉLETÚT” (2013) Részlet 

„EGY ÉLETÚT” (2013) textil, vászon, festett applikációk, 22×31×2 (zárva) cm 

13


KEMÉNY

2012

2011 2011 2011 2011 2009 2009 2008 2007 2003 2003– 2006

ZOLTÁ N

Tipokrif, Ferences Gimnázium Galériája, Esztergom Tipokrif Mansfeld Péter Galéria, Csepel Portfolio, egyéni kiállítás, RAM, Budapest Versképek, Nyitott Mûhely, Budapest Versképek, Erdész Galéria, Szentendre Das Alphabet von A bis Z, csoportos kiállítás, MEWO Kunsthalle, Memmingen Vissza a Természethez, Bencés Apátság Galériája, Tihany Parafrázisok, egyéni kamarakiállítás, P’Art Mozi, Szentendre Tipokrif, Mya Lurgo Galéria, Lugano Tipokrif, P’Art Mozi, Szentendre Tipokrif, Magyar Kulturális és Tudományos Intézet, Helsinki Tipokrif, MNG, Budapest Elsô tipokrifek, csoportos kiállítás, Kuopio National Geographic Magyarország magazin, mûvészeti vezetô

1998– 19961989–1995 1986–1988 1984–1985 1982–1986 1981 1981–1983 1972–1980 1960–1971

Mûértô címû folyóirat grafikai- és tipográfiai terv Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, nyomtatványesztétikát tanít MotorPresse Budapest, mûvészeti vezetô Computerworld Hungary, mûvészeti vezetô Széchenyi Mûvészeti Központ, mûvészeti vezetô Magyar Újságírók Országos Szövetsége tervezôszerkesztôi tanfolyama, tanár Tótfalusi-díj Corvina Kiadó, mûvészeti vezetô Mûvészet címû folyóirat, tervezôszerkesztô Révai Nyomda, cinkográfus, grafikus

1975-tôl több mint harminc Szép Magyar Könyv díj, Köztársasági Elnöki- és miniszterelnöki különdíjakkal, a Képzômûvészeti Lektorátus különdíjával, a Lipcsei Nemzetközi Könyvvásár A világ legszebb könyvei díjának bronz érmével és a los angelesi International Photography Award fotóalbum terv, harmadik helyezés.

14


„M I N I M A M O Z A I K” (2013) akril, fa, 52×52 cm (a cserélgethetõ betûrészletek 7,5×7,5 cm-es fanégyzeteken, a könyv mérete: 14,5×14,5 cm a borítók akril, fa, merített papír applikáció, a belívek merített papírra nyomtatva

15


KISS

ILONA

H-1015 Budapest, Csalogány u. 40. Tel/Fax: +3612020872, +36203328441 Email: golconda55@t-online.hu Budapesten születtem 1955. június 11-én. 1979-ben kaptam diplomát a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola Typo-Grafikai Tanszékének Könyvmûvészeti Szakán. A fõiskola befejezése után szabadfoglalkozású grafikusként kezdtem dolgozni. Szerepeltem több hazai és külföldi kiállításon, tevékenykedtem a szakma szinte valamennyi ágában. Speciális területem a mûvészkönyv. 1994-ben francia állami ösztöndíjat kaptam, két hónapig Párizsban dolgoztam. 1996ban Frankfurt am Main város mûvészeti ösztöndíjasa voltam. Munkáim bekerültek több hazai és külföldi közgyûjteménybe. 1999ben a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron a Magyar Mûvészkönyv Kiállítás kurátora voltam. Munkásságomat 2008-ban Munkácsy-díjjal ismerték el.

16


„ S Z Ó T L A N U L ” ( K E I N WO RT ) Ulrike Marie Hille verse, Denis Marie Toulouse francia fordításával (2012) mûvészkönyv, Nr.: 1-20, linómetszet, monotípia, frottázs, kivágás festett papír alapon, egyedi textil kötésben 14×25×1cm

„ D U N A M E N T I M O N D Ó K A” Kányádi Sándor verse (2013) Mûvészkönyv, Nr.: 1-14, linómetszet, bõrnyomat, kollázs, applikáció, kivágás fürösztött papír alapon, egyedi vászon kötésben 10×19×1cm

„ S Z E R I N T E M ” ( À M O N AV I S ) Jean-Paul Delamotte verse (2012) mûvészkönyv, Nr.: 1-10, linómetszet, kollázs, frottázs, kontúrrajz festett papír alapon, textil borítón 11×18×0,5cm

17


LÁSZLÓ

B A N DY

1941-ben születtem Budapesten. 1966-ban Egerben a Tanárképzõ Fõiskolán matematika-kémia szakon diplomáztam. Elõtte, közben és fõleg utána rengeteget rajzoltam, elõször karikatúrákat, melyeket 1965-tõl lapokban publikáltam. Elsõ önálló kiállításom 1970ben volt. Voltam tanár, népmûvelõ, és 1980 óta többé-kevésbé szabadúszó képzõmûvész. 1984 óta különféle mûvészeti iskolákban és szakkörökben tanítok, azt hiszem jó hatásfokkal. A grafika és a szobrászat közti átmenetet jelentõ „dobozgrafikai” kísérleteimet 1980 óta folytatom. Ennek része a mûvészkönyv is, s a Magyar Mûvészkönyvalkotók Társaságnak kezdetektõl fogva tagja vagyok.

18


„ AVAG Y A B Ö L C S E S É G N E M K I Á LT- É . . . ? ” (2012) dobozkönyv 10×20,5×1 cm részlet

„ AVAG Y A B Ö L C S E S É G N E M K I Á LT- É . . . ? ” (2012) dobozkönyv 10×20,5×1 cm

19


PATA K I

TIBOR

1077 Budapest, Király u. 67. V/3. Tel.: +36303762964 E-mail: atelierpt@gmail.com 1951. március 2-án születtem Budapesten. A gimnázium után az Állami Pénzverõben ötvös szakmát tanultam. A Képzõmûvészeti Fõiskola festõ szakára jártam 1971-1977-ig (mesterek: Iván Szilárd, Bráda Tibor), utána 1978-1980 között az Iparmûvészeti Fõiskola továbbképzõ tagozatát végeztem. A fõiskola után különbözõ iskolákban rajzot tanítottam. 1982 óta szabadúszó grafikusként dolgozom, kiadványokat, könyvillusztrációkat, könyvborítókat készítek. Két saját könyvem jelent meg nyomtatásban, mindkettõ témája az origami (1982 Papírcsodák, Ifjúsági Lapkiadó, 1993 Hajtogatni jó, Gyorsjelentés Kiadó). 1980-tól vagyok Alaptag, 1993 óta a Szövetségé is. Tagja vagyok a Magyar Illusztrátorok és a Papírmûvészek Társaságának. 1997-tõl 2004-ig elnöke voltam a Magyar Mûvészkönyvalkotók Társaságának. Kiállításokon táblaképekkel, grafikákkal és könyvtárgyakkal szerepelek. A 90-es évek közepétõl mûveim témája a könyv. 2002-tõl sorozatokat készítek (Sorskönyvek, Könyvtájak, Könyvtár, Lélektáj), amelyek átértelmezett könyvábázolások. A sorozatokat táblaképek, printek és könyvek, nyomtatványok metszeteinek felhasználásával készített sík és plasztikus mûvek alkotják EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK 1977 „A gyermek arca” Fiatal Mûvészek Klubja, Budapest. 1984 „Szökõkút” Úttörõszövetség székháza, Budapest. „Cirkusz” Szóraka-

ténusz Játszóház, Kecskemét. 1988 „Papirogami” Móra Kiadó Galéria, Budapest. 1996 Óbudai Pincegaléria, Budapest. 1998 „Venise” Galerie Art Present, Párizs. 1999 „Párizsi könyv” Balassi könyvesbolt, Budapest. 2000 „Velence” Erlin galéria, Budapest. „Kávéházi rajzok” Plein Art, Ráday utca, Budapest. 2001 „Sorskönyv” Erlin Galéria, Budapest. „Édesvíz” Újlipótvárosi Klub Galéria, Budapest. „Útirajzok” Zazie étterem, Budapest. „Velence” Miro kávézó, Budapest. 2002 „Recits de voyage” Tabán galéria, Budapest. 2003 „Sorskönyv” Erlin Galéria, Budapest. „Könyvtáj” Újlipótvárosi Klub Galéria, Budapest. 2004 „Sorskönyvek” Erlin Galéria, Budapest. 2006 „Sorskönyvek” Képesház Galéria, Budapest. „Könyvtájak” Újlipótvárosi Klub Galéria, Budapest. 2007 „Sorskönyvek II.” Képesház Galéria, Budapest. „Könyvképek” Pesti Lámpás Étterem, Budapest. 2008 „Könyvtájak 2008” Európa Galéria, Budapest. 2009 „Könyvképek” Gaál Imre Galéria, Budapest. SZTE Fischer terem, Szeged. 2010 Art9 Galéria, Budapest. 2011 „Saját könyv”, Arcus Galéria, Vác DÍJAK 1996 Ezüsgerely pályázat, Ezüstgerely díj, Sportmúzeum. 2002 Miskolc Város Önkormányzatának díja és a Westel különdíja, XXI. Miskolci Grafikai Biennálé. Magyar Grafikusmûvészek Szövetségének díja, II. Országos Papírmûvészeti Triennálé, Kaposvár. 2005 Dunapack díja, III. Országos Papírmûvészeti Triennálé, Kaposvár. Hungart ösztöndíj. 2006 MAOE díja, XXIII. Miskolci Grafikai Biennálé. MAOE ösztöndíj. 2007 NKA ösztöndíj. 2008 Erzsébeti Önkormányzat díja. 2010 NKA ösztöndíj. 2011 Munkácsy díj. 2012 NKA alkotói ösztöndíj. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Mûvészeti Központ díja. MUNKÁK KÖZGYÛJTEMÉNYBEN 1998 „Napló”, Institut des Arts de l’Ecriture múzeum, Párizs. 2000 „Einmal ist keinmal”, Atelier Vis-à-Vis, Marseille. 2001 „Archivált könyvek VI.”, Atelier Vis-à-Vis, Marseille. 2002 „Livres destinées”, Atelier Vis-à-Vis, Marseille. „Sötét erõ”, Ripple-Rónai Múzeum, Kaposvár. „Sorskönyv I.”, Miskolci Galéria. 2003 „Vol de nuit”, Atelier Vis-à-Vis, Marseille. 2005 „Hommage a St. Exupéry”, Atelier Vis-àVis, Marseille. 2007 „Könyvtáj I, II, III.”, Miskolci Galéria

20


„S O R S K Ö N Y V I .” (2013) gipsz, papír, vegyes technika 140×170×30 mm 

„S O R S K Ö N Y V I I .” (2013) gipsz, papír, vegyes technika 113×162×26 mm 

„S O R S K Ö N Y V I I I .” (2013) gipsz, papír, vegyes technika 135×165×23 mm  

21


PÉZMAN

ANDREA

(SK)

pezmanandi@gmail.com

1975 Rév-Komárom VÉGZETTSÉG 2005 Grafikusmûvész 1999 Építész TANULMÁNYOK 2008– Képzõmûvészeti Fõiskola, Pozsony, Képgrafika tanszék, prof. Robert Jancovic, akad. mal. – doktori iskola, levelezõ tagozat. 1999–2005 Képzõmûvészeti Fõiskola, Pozsony, Képgrafika tanszék, Szabad képgrafika és könyvillusztráció szak, Prof. Dušan Kállay, akad. mal. 2003–2004 mûvészeti könyvkötészet elsajátítása, Doc. Dr. Jirí H.Kocman – tutorális képzés a Selye János Kollégium ösztöndíja keretén belül. 1993–1999 Szlovák Mûszaki Egyetem, Építészeti Kar, Pozsony, Várostervezés szak. Szakmai tevékenység: 2007– tanársegéd – Képzõmûvészeti Egyetem, Pozsony, Képgrafika tanszék. MÛVÉSZETI DÍJAK 2011 43. Gyõri Nemzetközi Mûvésztelep díjazottja. 2010 Bienále volného výtvarného umenia, 2010. Szlovák Képzõmûvészeti Únió díja. 2009 Bienále úžitkového umenia, Szlovák Képzõmûvészeti Únió díja. 2005 Najkrajšie knihy Slovenska 2004. 2002 Najkrajšie knihy Slovenska 2001, A Szlovák Nemzeti Könyvtár díja. 2001 4. Bienále knižného umenia Martin 2001. Turócszentmárton polgármesterének díja 35 év allati alkotónak.

ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSOK 2012 „Találd meg az otthonod”, Pozsonyi Magyar Intézet (közösen Somorjai Kiss Tiborral és Szõke Erikával). „Végtelenül…”, Váczy Péter Gyûjtemény, Gyõr. 2011 „Csend – levél drága Tibi bátyámnak”, Városi Mûvészeti Múzeum, Gyõr. 2010 „Három díj”, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Pozsony (közösen Kristýna Španihelovával és Tibor Uhrinnal). 2008 „Kód – ex”, Dunamenti Múzeum, Komárom. „Kód – repülés”, Gyõr. 2007 „Kód – repülés”, Limes Galéria, Komárom. CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK (válogatás) 2012 „ABOT”, International Centre of Graphic Arts, Ljubljana, Szlovénia. „ABOT”, National Technical Library, Prága. „Asimilácia versus originalita”, Galéria SVU, Pozsony. 2011 „ABOT”, Artist competition and mobile museum, MAK, Bécs, Ausztria. „Trans-mediálny priestor grafiky”, Nitrianska Galéria. „TRANSCOM.hu”, Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely. „XXV. Miskolci Grafikai Triennálé 2011”, Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum, Miskolc. 2010 „Trienále knižného umenia Martin 2010”, Turcianska GalériaTurócszentmárton. „OS Mexiko – Slovensko”, Instituto de Artes Gráficas, Oaxaca, Mexikó. „Continuity – Kontinuita”, Rotunda Gallery, University of Nebraska – Lincoln, USA. „Contemporary Slovak Art”, Virka City Hall Gallery, Helsinki, Finnország.. 2009 „10. Nemzetközi Rajz- és Képgrafikai Biennále”, Városi Mûvészeti Múzeum, Gyõr. „Kontakt – Contact”, norvég és szlovák képzõmûvészet, Galéria SVU, Pozsony és City Hall Gallery, Oslo, Norvégia. 2007 „Hong-Kong Art Festival 2007”, HongKong, Kína. 2006 „Miedzynarodowy festiwal stuki ksiažki”, Lodz, Lengyelország.

ˆ ˆ

ˆ

22


„3 D > H T M L < ( V É G T E L E N K Ö N Y V ) ” (2010) Maratás papíron, 32×22×16 cm Fotó: Marko Horban

Limes (latin) = határérték A matematika területén a határérték (limesz) fogalmát használják egy függvény tulajdonságának a leírására, ahogy az argumentuma egyre közelebb kerül valamilyen véges értékhez vagy végtelenhez. FORRÁS: A matematika...vegtelenhez: http://hu.wikipedia.org/wiki/Határérték A végtelen könyvön a „html“ – weboldal keszités szövegével dolgozom. Ez az internet – a mai világ könyvét és a határtalanságát jelképezi.

23


RICHTER

SÁRA

2097 Pilisborosjenõ, Mester u. 7. Tel.:+36 70 3287118 E-mail: richter.sara@t-online.hu

1969-ben születtem Szentendrén, Pilisborosjenõn élek és dolgozom. Szövött, hímzett-applikált textilképekkel foglalkozom. Kozma Lajos iparmûvészeti ösztöndíjasként (2001–2003) készítettem el Pásztor Béla és Weöres Sándor Holdaskönyv címû versciklusára azt a munkát, ami 2004-ben megjelent nyomtatott könyv formában is. Azóta folyamatosan foglalkozom a könyv formával, mint médiummal és azóta számos kisebb könyvmû születtett, valamint 2011-ben egy sorozatot készítettem Weöres Sándor Az ÁBÉCÉ 25 betûjére címû versciklusára. 1996-tól állítom ki rendszeresen munkáimat. Részt vettem a FISE csoportos kiállításain, a „Síkplasztikák” címû kiállítássorozaton,

a Domb Alkotómûhely tagjaként a közös kiállításokon. 2003 óta szereplek a Szombathelyi Textilmûvészeti Triennálékon, itt 2012-ben a szalag kategóriadíját kaptam. Egyéni kiállításaim voltak többek között Budapesten a Nyitott Mûhelyben, (2000, 2002), Gödön az Olajfa Mûvészházban (2003), a pécsi Parti Galérában (2002, 2005, 2007, 2010), a székesfehérvári Pelikán Galériában (2006) és Leányfalun az AbaNovák Galériában (2011) „Tûvel írva” címmel. 2012-13-ban a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjasaként dolgozom.

24


„T É R D” (Morgenstern „A térd” c. versével) (2010) hímzés, festés, applikáció, vászon, fémszálas csipke, csont, gomb, pénz, tükör, gyöngy, kavics

„L E P O R E L L O” (2013) hímzés, festés, applikáció, vászon, pamutszál. zöldséghéj

25

„G O N D O L AT TA L , S Z Ó VA L , C S E L E K E D E T T T E L , M U L A S Z T Á S S A L” (2013) hímzés, festés, applikáció, vászon, tû, zöldséghéj


S ÓVÁ R A D I

VA L É R I A

1950 Tárnok. 1979 Magyar Iparmûvészeti Fõiskola (Hungarian Academy of Crafts and Design), Budapest, diploma. 2000-2010 a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem óraadó tanára EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK / INDIVIDUAL EXHIBITION 2011 Mû-Terem Galéria Debrecen, (Székelyi Kati-Breznay András), Kondor Béla Galéria, Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, Budapest. 2010 Fényszennyezés Budapest Kiállítóterem, Budapest. Szénrajzok, litográfiák – Galéria IX., Budapest. 2008. Volksbank Galéria, Budapest. 2008. Magánterek, közterek – Klebelsberg Kultúrkúria, Budapest. 2006 Jiri Trnka Galéria, Pilsen, Czech Republik. Magyar Kulturális Intézet, Prága, Csehország. Vízivárosi Galéria, Budapest (Sinkó Istvánnal). 2005 Neon – Fészek Galéria, Budapest. Neonfényes Budapest – Szinyei Szalon, Budapest. 2004 Magyar Kulturális Központ, Szófia, Bulgária. Ökollégium Art-Galéria, Budapest. 2003 Staffage (kék-fehér-piros) Francia Intézet, Budapest. Ahol járok… – Miskolci Galéria, Miskolc. 2002 Menet közben – Szinyei Szalon, Budapest. Régi Mûvésztelepi Galéria, Szentendre. 2001. Tereptárgyak STÚDIÓ 1900 Galéria, Budapest. Párizsi Vázlatok – Mûteremkiállítás, Budapest. 2000 Forum Mediterráneum – Vizivárosi Galéria, Budapest. Azonosság-különbözõség – Kisgaléria, Pécs. 1999 Attribútum – Symposion Társaság Klubja, Budapest. Ökollégium Art-Galéria, Budapest. 1997 Magyar Intézet, Helsinki,

Finnország (Szemereki Terézzel). Ca‘ d‘ Oro – Fészek Galéria, Budapest (Záborszky Gáborral). Pallas Páholy, Budapest. 1996 Ég és Föld között Vigadó Galéria, Budapest. 1994 Korunk Galéria, Kolozsvár, Románia. 1992 Szombathelyi Képtár, Szombathely. 1989 Józsefvárosi Galéria, Budapest, (Lévai Nórával). 1987 Duna Galéria, Budapest (Lévai Nóraval és Torma Annával). DÍJAK / AWARDS 2011 Munkácsy-díj. 2010 Az év grafikája díj. Honorary Certificate of the Highest Quality – Short List, Chech Republic. International Biennial of Drawing, Pilsen. 2008 Ars Pannónica Képzõmûvészeti Biennálé, III. díj. 2006 Magyar Grafikusmûvészek díja, V. Színesnyomat Grafikai Triennálé, Szekszárd. 2006 XXII. Miskolci Grafikai Biennálé, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának díja (Honorary Certficate of the Highest Qality – Short List – V. International Biennial of Drawing Pilsen, 2006.) 2006 V. Országos Színesnyomat Grafikai Triennálé, Szekszárd, Magyar Grafikusmûvészek Szövetségének dija. 2005 Tavaszi Tárlat, Pesterzsébeti Múzeum, Budapest, MAOÉ. Dija. 2004. IV. International Biennial of Drawing, Pilsen, 2004, Grand Prix. XXII. Miskolci Grafikai Biennálé, Magyar Grafikusmûvészek Szövetségének díja. 2003 27. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Balassagyarmati Önkormányzat díja. 2000 III. Színesnyomat Grafikai Biennálé, Szekszárd, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának díja. 1999 25. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Magyar Grafikusmûvészek Szövetségének díja. 1998 IX. Salgótarjáni Rajzbiennálé, Borsodmegyei Közgyûlés különdíja 1994 10. Nemzetközi Miniatûttextil Biennálé, Szombathely, UNESCO díj. 1990 11. Fal- és Tértextil Biennálé, Szombathely, Fõdíj ÖSZTÖNDÍJAK / SCHOLARSHIPS 2001 Cité International des Arts Paris France és a Budapest Galéria közös ösztöndíja, Párizs, Franciaország. 1999 International Textil Symposium and Workshop, Graz, Ausztria. 1996 A Római Magyar Akadémia ösztöndíja, Róma, Olaszország. 1995 Le Saix Provance ösztöndíja, Le Saix, Franciaország. 1992 Frauen Museum ösztöndíja, Bonn, Németország

26


„ R Ó M A” (1998) vegyestechnika, 17x23x1 cm zárva

„ M E D I T E R R Á N PA N O R Á M A” (2002) I/XV. (szitanyomat), 24×16×1,5 cm (zárva) 

27


SZIRÁNYI

ISTVÁN

sirany@freemail.hu mmat.artbook@gmail.com +36202432917

Kaposváron született 1951-ben. Jelenleg Budapesten él és alkot. Öt évig élt Franciaországban Lille-ben 1995 és 2000 között. TANULMÁNYOK Dekoratõrképzõ Iskola, Budapest. Pécsi Egyetem Tanárképzõ Kar, Pécs. École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris Tagságok Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete, Magyar Grafikusmûvészek Szövetsége, Magyar Fotómûvészek Szövetsége, Magyar Képzõ- és Iparmûvészeti Társaságok Szövetsége, Magyar Képzõés Iparmûvészek Szövetsége, Magyar Mûvészkönyvalkotók Társasága (elnök) EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK (válogatás) Bercsényi Kollégium, 1974. Galerie St. Petri, Lund, Svédország, 1976. Jókai Mór Mûvelõdési Ház, Budaörs (Lengyel Andrással), 1979. TV-torony, Miskolc, 1980. Ferencvárosi Pincetárlat, Budapest, 1981. Stúdió Galéria, Budapest, 1984. De Moor Center, Amszterdam, 1985. Duna Galéria, Budapest, 1994. Galerie Breteuil, Lille , Franciaország , 1996. Francia Intézet, Budapest, 1997. Galerie M.A.J.T., Lille, 1998. Institut Hongrois, Paris, 1999.

Galerie U.M.I.Z., Unterwart, Ausztria, 2006. Karinthy Szalon, Budapest, 2007. Szinyei Szalon, Budapest, 2007. Art9 Galéria, Budapest, 2012. Arcus Galéria, Vác, 2012. Hadik Kávéház, Budapest, 2013 CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK Több száz, külföldön és Magyarországon. Mail-Art tevékenység 1976-tól (mûvészkönyvek, fotók, szitanyomatok, kollázsok, litográfiák). Nemzetközi Grafikai Biennálék: Krakkó 1978, Ljubljana 1979 és 2009, Frechen 1990 és 1996, Yokohama 1992, Sapporo 1995, Lublin 1994, Gyõr 1993, Miskolc MÛVÉSZKÖNYV KIÁLLÍTÁSOK Marseille, Paris, Basel, Barcelona, Budapest, London, Tallin, Oldenburg, Scheidam, Ljubljana, Leipzig, Kaposvár, Székesfehérvár, Koppenhága, Offenbach-am-Main, Helsinki DÍJAK Római Magyar Akadémia ösztöndíja, MAOE és NKA ösztöndíjak, Simsay Ildikó-díj, DRAC Nord-Pas-de-Calais díja (Lille), VIII. Esztergomi Fotóbiennálé fõdíja, Újbuda-Mecénás ösztöndíja, III. Nemzetközi Képzõmûvészeti Szalon díja – Rio de Janeiro

28


„L E V E L E K K Í N Á B Ó L” (2011) kínai tus és pecsét, papír,fa, 55×50×5 cm 

„A S Z E R S Z Á M N A K VA L Ó FA K I V Á G Á S A” (2010/2013) litográfia, fa, doboz, 32×42×5 cm 

29


Az Aba-Novák Galéria méretében kicsiny, de mégis jól rendezhetõ térben, kistelepülésen tevékenykedik, ezért a legteljesebb változatosságban rendezzük kiállításainkat. Huszadik századi és kortárs mûvészetet mutatunk be. Tevékenységünkben nem kötõdünk semmilyen mûfajhoz, stílushoz, irányzathoz, iskolához, tanultsághoz, manírokhoz. Egyetlen rendezõ elv van csupán: a minõség! A minõség, ahogyan mi annak látjuk. A galéria nevét anyai nagyapám, Aba-Novák Vilmos leszármazottjaként és jogörököseként használhatom, és ez egyben kötelez is. Számos egyéni kiállítás mellett többször sikerült meghívásos csoportos kiállításokat szervezni. Ezek közül Bibó István 100. születésnapjára rendezett BIBÓ SZÁZ címû és a KORPUSZ 2011 címû kiállításunk nagy szakmai sikert aratott, felkeltette az országos érdeklõdést is, magas látogatottságot sikerült elérni.

Ezen is felbuzdulva rendszeresen, visszatérõ jelleggel megrendezendõ kiállítást vettünk tervbe. Némi gondolkodás után döntöttünk a MÛVÉSZKÖNYV TRIENNÁLÉ LEÁNYFALU koncepciója mellett. Az Aba-Novák Galéria mûködésének kezdete (2010. 01. 22.) óta – az egyes kiállítások, mûtörténeti elõadások, zenehallgatások, konferenciák mellett – törekszik egyfajta állandóságot vinni a település kulturális életébe. Ugyanakkor Leányfalu erõs irodalmi hagyományai (Gyulai Pál, Móricz Zsigmond, Szeberényi Lehel, Karinthy Ferenc és Márai Sándor), a nagyközségi lét financiális lehetõségei szinte tálcán kínálják egy MÛVÉSZKÖNYV TRIENNÁLÉ megalapítását és elsõ megrendezését 2013 februárjában. Leányfalu egyik kitörési pontja a középfokú oktatás megteremtése lehet, ez pedig a kultúra intézményesített erõsítését is elõre vetíti. Az oktatás összekapcsolása a mûvészkönyv tematikával több mint ígéretes elképzelés. Ezt a törekvésünket egy a nagyközönség számára még kevésbé ismert tematika, a mûvészkönyv megmutatásával is szeretnénk erõsíteni. Kiállításaink között mûvészkönyvekkel már eddig is szerepelt Kiss Ilona („Volna még”) és Richter Sára („Tûvel írva” – Kemény Zoltán megnyitója), csoportos kiállításainkon szerepelt már Barabás Márton, Sóváradi Valéria, Orosz István. Felvettük a kapcsolatot a Magyar Mûvészkönyvalkotók Társasága vezetõivel és tagjaival, akik elismerik eddigi tevékenységünket és támogatásukat helyezték kilátásba elképzeléseinkhez. A Mûvészkönyv Triennálé Leányfalu nemzetközi kapcsolatait már az indulás évében (2013) is szerettük volna megalapozni, ami egy-egy svéd és szlovákiai alkotó részvetével meg is valósult. Az elsõ ízben 2013 február-márciusában elindítandó triennálénknak a LIMES témakörét adtuk. Ez egyben Leányfaluhoz erõsen kötõdõ tematikát is takar, lévén, hogy a Római Birodalom limese Leányfalun is nyomot hagyott, egy római õrtorony maradványaképpen. De a LIMES fogalma ennél tágabb értelmezésekre is lehetõséget nyújt, lévén a határvonal egyben a grafika egyik alapeleme: ti. a VONAL! Vonalra fel!

Leányfalu, 2013. február 1. Varga Borbála és Kováts Kristóf Aba-Novák Galéria


Egyéni és csoportos kiállítóink (2010. 01. 22.–2013. 02. 17.) Aba-Novák Galéria Festõiskola, Aba-Novák Vilmos (†), Aknay János, Asszonyi Tamás, Balogh László, Barabás Márton, Barcsay Jenõ (†), Bálint Endre (†), Bálint Ildikó, Berti Sara, Bráda Tibor, Buczkó György, Bujáki László, BulgART csoport, Csíkszentmihályi Róbert, Deim Pál, Dienes Attila. Díner Tamás, Ef Zámbó István, Flohr, János, Gyõry Eszter, Hock Ferenc (†), Homolya Gábor, IKON csoport, Illés László, Kaszás István (†), Katona Áron Sándor, Kákonyi Asztrik (†), Kárpáti Tamás, Kemény Zoltán, Kéri Imre, Kiss Ilona, Klimó Károly, Koncz Borjána, Konok Tamás, Kontur András, Kovács László Putu, Kovács Péter, Kõ Pál, Kristóf János, Laár Balázs, Lukoviczky Endre, Matzon Ákos, Matyófalvi Matyó Gábor (†), Mátai Attila, Melocco Miklós, Mukics Beáta, Nagy Gábor, Nádas Alexandra, Mészáros Mihály (†), Orosz István, Osiris O’Connor, Paizs László (†), Paulikovics Iván, Richter Sára, Schwartz Rezsõ, Siflis András, Sipos József, Sóváradi Valéria, Szánthó Imre (†), Szerényi Gábor, Szikora Tamás (†), Szórádi Zsigmond, TölgMolnár Zoltán, Vadász György, Varga Zsófi, Vilhelm Károly (†), Vinczellér Imre, Vörös Rozália (†), V. Szabó Noémi, Záborszky Gábor, Závodszky Ferenc, Zsögödi Nagy Imre (†).


Művészkönyv Treinnálé Leányfalu 2013  

2013. 02. 23-03. 23. között első ízben rendezzük meg Leányfalun, az Aba-Novák Galériában a művészkönyvalkotók kiállítását. Katalógusunkban b...

Advertisement