Page 1

TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:00 PM

Page 1

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου

ΤΕΥΧΟΣ 25 - ΕΤΟΣ 2009


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:00 PM

Page 2

O Προεδρος ∆ηµοκρατίας της Κύπρου κ. ∆ηµ. Χριστόφιας και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Αγγ. Αγγελόπουλος

Γνώµη Σηµαντική και η νέα έκδοση του περιοδικού µας, περιλαµβάνει θέµατα τα οποία αγγίζουν την αγορά και τον κόσµο του Επιχειρείν µέσα από διάφορες διαδικασίες και δραστηριότητες. Η συντακτική µας Επιτροπή επέλεξε να εµφανίσει µέσα από τις σελίδες του ∆ΕΛΤΙΟΥ του Επιµελητηρίου µας, χρήσιµες παρεµβάσεις που έγιναν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα για τη στήριξη των επαγγελµατιών µας, πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν µε τη συµµετοχή του ΕΒΕ σε Πανελλαδικό και ∆ιεθνές επίπεδο αλλά και προγράµµατα που προσφάτως ανακοινώθηκαν για να δώσουν νέες ευκαιρίες σε νέους και παλιούς επιχειρηµατίες. Μεταξύ άλλων µπορείτε να διαβάσετε, το άρθρο του προέδρου Αγγελου Αγγελόπουλου για την Παγκόσµια Κρίση και τα αίτιά της ενώ έχετε τη δυνατότητα να ενηµερωθείτε σε σχέση µε τα νέα προγράµµατα για την πράσινη επιχειρηµατικότητα αλλά και για την τελική προκήρυξη που αφορά στη Γυναικεία και τη Νεανική Επιχειρηµατικότητα. Ιδιαίτερως ουσιαστικό είναι εξάλλου το θέµα που αναφέρεται αναλυτικά στις προϋποθέσεις ένταξης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στα Προγράµµατα ΕΣΠΑ όπως και αυτό για τις προµήθειες και υποδοµές στο επιχειρείν µέσω του διαδικτύου. Θα ενηµερωθείτε παράλληλα, για την κατάργηση των καταχρηστικών όρων στις Τράπεζες και άλλα θέµατα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης

Ο ∆ιοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Αράπογλου Τάκης

Ο Πρόδρος του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΤΕΜΠΜΕ Νικόλαος Τριτάρης

∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 25 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος ΕΤΟΣ 2009

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Ιδιοκτήτης: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ, 28ης Οκτωβρίου-Πλατεία Ηρώων Εκδότης: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Συντακτική Επιτροπή: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος ∆.Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ιευθυντής ΕΒΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Προϊστάµενος ΕΒΕ

2


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:00 PM

Page 3

ΘΕΜΑ

Άγγελος Αγγελόπουλος Προέδρος Επιµελητηρίου Ηλείας

ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΝΤ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΩΘΗΣΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το ελλιπές θεσµικό πλαίσιο είναι ο κύριος ένοχος της παγκόσµιας κρίσης

Τ

ους τελευταίους µήνες πολλοί οικονοµικοί αναλυτές και πολιτικοί, συµπεριλαµβανοµένων του οικονοµολόγου και αρθρογράφου των New York Times, Πωλ Κρούγκµαν, και του πρώην υπουργού Οικονοµικών των ΗΠΑ, Χένρι Πόλσον, έχουν αποδώσει τη χρηµατοπιστωτική κρίση στις «διεθνείς ανισορ-

ροπίες», στο δυσθεώρητο πλεόνασµα τρεχουσών συναλλαγών που εµφανίζουν χώρες όπως η Κίνα και στο ιλιγγιώδες έλλειµµα των ΗΠΑ.

Παρασκευή 6 Μαρτίου τονίζει πως «κύριος ένοχος» είναι η ανεπαρκής ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µαζί µε την έλλειψη πειθαρχίας στην αγορά. Σύµφωνα µε τον κορυφαίο οικονοµολόγο του ∆ΝΤ Ολιβιέ Μπλανσάρ, οι παγκόσµιες ανισορροπίες συνεισέφεραν µόνον «έµµεσα» στην κρίση.

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, όµως, δεν συµφωνεί. Σε σχετικές µελέτες του που δηµοσιεύθηκαν την 3

Η διάκριση είναι σηµαντική ως προς το κατά πόσον η λύση βρίσκεται στη µακροοικονοµική πολιτική ή στη ρύθµιση των χρηµαταγορών. Συνοπτικά το επιχείρηµα περί των διεθνών ανισορροπιών είναι πως τεράστια κεφάλαια από χώρες µε υψηλή αποταµίευση, όπως η Κίνα και οι πετρελαιοπα-


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 4

ΑΡΘΡΟ

ραγωγές χώρες, κατέκλυσαν την Αµερική. Αυτό οδήγησε τα επιτόκια σε χαµηλά επίπεδα και καλλιέργησε την πιστωτική φούσκα και τις συνεπακόλουθες φούσκες στις τιµές περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων και µετοχών, η κατάρρευση των οποίων προκάλεσε τη χρηµατοπιστωτική κρίση. Μια µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση των προβληµάτων της παγκόσµιας οικονοµίας θα προέβλεπε και τον τρόπο µε τον οποίο θα αντιµετωπισθούν αυτές οι ανισορροπίες. Το ∆ΝΤ, όµως, εκτιµά πως οι ανισορροπίες δεν θα προκαλούσαν την κρίση χωρίς τη δηµιουργικότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που καλλιέργησαν δοµές και εργαλεία για να ικανοποιήσουν την επιθυµία των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις. Σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, το ρυθµιστικό πλαίσιο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι προβληµατικό, αναποτελεσµατικό και περιορισµένου εύρους. Εκείνο που αποκαλεί «σκιώδες τραπεζικό σύστηµα», δηλαδή το δίκτυο των αλληλένδετων επενδυτικών τραπεζών, κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου, εκδοτών στεγαστικών δανείων κ.λπ., δεν υπόκειται στο είδος των συνετών ρυθµίσεων που ισχύουν για τις τράπεζες. Αυτό οφείλεται µερικώς, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, στο ότι αρχικά δεν είχαν θεωρηθεί µεγάλης συστηµικής σηµασίας υπό την έννοια που θεωρούνται σηµαντικές οι τράπεζες.

«Εκείνο που αποκαλείται «σκιώδες τραπεζικό σύστηµα» δηλαδή το δίκτυο των αλληλένδετων επενδυτικών τραπεζών, κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου, εκδοτών στεγαστικών δανείων κ.λ.π., δεν υπόκειται στο είδος των συνετών ρυθµίσεων που ισχύουν για τις τράπεζες...»

«Οι ανισορροπίες δεν θα προκαλούσαν την κρίση χωρίς τη δηµιουργικότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, που καλλιέργησαν δοµές και εργαλεία για να ικανοποιήσουν την επιθυµία των επενδυτών, προς υψηλότερες αποδόσεις...» Η απουσία, όµως, αυστηρών ρυθµίσεων τα κατέστησε πιο ελκυστικά από τις τράπεζες (των οποίων ήταν συχνά θυγατρικές). Με την πάροδο του χρόνου, το εν λόγω δίκτυο διευρύνθηκε τόσο, ώστε απέκτησε µεγάλη συστηµική σηµασία. Στα τέλη του 2007 το ενεργητικό των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της Αµερικής υπολογιζόταν σε 10 τρισ. δολάρια, τόσο όσο και το ενεργητικό του αµερικανικού τραπεζικού συστήµατος. ∆εδοµένης της εξήγησης αυτής, ήταν αναµενόµενο να ρίξει το ∆ΝΤ το βάρος κυρίως στην επιβο-

λή αυστηρότερων ρυθµίσεων και στη διεύρυνση της εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτών. Μεταξύ άλλων, πρότεινε να υπόκειται το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα στα ίδια είδη συνετών κανόνων που είναι αναγκασµένες να ακολουθούν οι τράπεζες. Υποστηρίζει πως οι ρυθµίσεις πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό που κάνει ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και όχι στο πώς ονοµάζεται, ενώ θέλει να εστιάσουν οι ρυθµιστικές αρχές το ενδιαφέρον τους σε αυτά που συνεισφέ-

4

ρουν στον συστηµικό κίνδυνο (τη µόχλευση, τη χρηµατοδότηση και την αλληλεξάρτηση), η σηµασία των οποίων είχε µάλλον υποτιµηθεί µέχρι την κατάρρευση της Lehman Brothers. Υπάρχει, όµως, µια έλλειψη συνοχής εδώ. Η εκδοχή του ∆ΝΤ περί του «τι συνέβη και πώς» αποτελεί κλασική περίπτωση του πώς παρέκαµψαν µε το ρυθµιστικό σύστηµα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. ∆εν είναι δυνατόν, όµως, να προβλεφθούν όλοι οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να αποφύγει κανείς τις ρυθµίσεις. Εξ άλλου, η διεύρυνση της εφαρµογής των ρυθµίσεων µπορεί να αποτρέψει µια επανάληψη αυτών ακριβώς των προβληµάτων που οδήγησαν στην κρίση, αλλά τίποτε δεν µπορεί να εµποδίσει τους χρηµατιστές να επινοήσουν νέους τρόπους για να αποφύγουν την πληθώρα ρυθµίσεων που προτείνει το ∆ΝΤ. Είναι δύσκολο να πετύχει κανείς έναν κινούµενο στόχο. Εξ άλλου, χωρίς τη ροή κεφαλαίων που αναζητούν αποδόσεις, τα επισφαλή χρηµατοπιστωτικά εργαλεία, στα οποία αποδίδει το ∆ΝΤ τον αυξανόµενο συστηµικό κίνδυνο, δεν θα είχαν αναπτυχθεί ώστε να εγκυµονούν τέτοιους κινδύνους. Κάποιοι επιρρίπτουν την ευθύνη στις πολιτικές του ∆ΝΤ που στη διάρκεια της ασιατικής κρίσης εξώθησαν τις χώρες της Ασίας να συγκεντρώσουν τεράστια συναλλαγµατικά διαθέσιµα. Πιθανόν αυτό να εξηγεί γιατί το ∆ΝΤ πήρε τόσο µονόπλευρη θέση επί του θέµατος.


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3 νέες δράσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισµό των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

O

µέων µεταποίησης, Πρόεδρος υπηρεσιών και τουριτου Επιµελησµού, οι οποίες: τηρίου Ηλεί• ασκούν µία από ας κος Άγγελος Αγγετις επιλέξιµες δραλόπουλος και η ∆ιοικηστηριότητες του Οδητική Επιτροπή του Επιγού µελητηρίου ενηµερώ• τηρούν βιβλία νουν τους επιχειρηµαΒ’ ή Γ’ κατηγορίας τίες του Νοµού Ηλείας, • ασκούν δραστηότι στα πλαίσια του ριότητα από την Προγράµµατος «Επι1/1/2007 χειρώ», παρουσιάστη• έχουν µέσο όρο καν τρεις νέες δράσεις κύκλο εργασιών µεγααπό το Υπουργείο Ανάλύτερο ή ίσο των πτυξης για τον εκσυγΟ Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ο Υπουργός Ανάπτυξης Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος κ. Κωστής Χατζηδάκης 30.000 ευρώ κατά τα χρονισµό, την ποιοτική έτη ’07 και ’08 αναβάθµιση των προ• έχουν ένα θετιϊόντων και των υπηρεκό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσιών των επιχειρήσεων, αλλά και τη στο χώρο των επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισµός σεων την τελευταία τριετία διαπίστευση µε έµφαση στην ποιότητα και την περιβαλλοντική ευαι- του προγράµµατος ανέρχεται στα 80 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίΟι Επιλέξιµες δαπάνες καλύσθησία. Είναι οι δράσεις «Σύγχρονη ων 40 εκατοµµύρια ευρώ είναι η δη- πτουν: • συµβουλευτικές υπηρεσίες, Επιχείρηση», «∆ιαπιστευθείτε», µόσια δαπάνη. «Στηρίζω», συνολικού προϋπολογισµού 184 εκατοµµυρίων ευρώ, µε δηµόσια δαπάνη 92 εκατοµµυρίων ευρώ. Το πρόγραµµα «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009», που είναι και το µεγαλύτερο, αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισµού και αποσκοπεί στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας. Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στην ασφάλεια, στην ποιοτική αναβάθµιση και στην υψηλή προστιθέµενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην καινοτοµία, στην ενσωµάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε όλα αυτά που αντιστοιχούν στη λέξη «ποιότητα»

Τα όρια προϋπολογισµού των έργων (µέγεθος των προτάσεων) που θα µπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις κυµαίνονται: • από 30 έως 150 χιλιάδες ευρώ για τη µεταποίηση και τον τουρισµό • από 30 έως 80 χιλιάδες ευρώ για υπηρεσίες και εµπόριο. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% για τις πυρόπληκτες και σεισµόπληκτες περιοχές. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει µέσα από τον ΕΦΕΠΑΕ και στο πλαίσιο εφαρµογής de minimis, που ορίζει και το όριο ουσιαστικά που µπορεί να απορροφήσει µια εταιρεία µέσω αυτών των προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιλέξιµες επιχειρήσεις είναι οι υφιστάµενες επιχειρήσεις των το-

5

οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης • υπηρεσίες, που αφορούν την πιστοποίηση των επιχειρήσεων, τους φορείς δηλαδή πιστοποίησης που θα πρέπει να πληρώσουν - διαµόρφωση χώρων και υποδοµών, που αφορούν τη συµµόρφωση µε αυτά τα πρότυπα - εξοπλισµό ηλεκτροµηχανολογικού ποιοτικού ελέγχου, λογισµικού, τα οποία θα χρειαστούν πάλι για την εφαρµογή των προτύπων. Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 28η Σεπτεµβρίου 2009. Η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων θα είναι από 28 Σεπτεµβρίου 2009 έως 31 Οκτωβρίου 2009. Θα είναι ένα πρόγραµµα open call, που σηµαίνει πρακτικά ότι οι εταιρείες µπορούν συνεχώς να υποβάλλουν προτάσεις, απλώς θα αξιο-


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3 νέες δράσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισµό των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

λογούνται σε συγκεκριµένες φάσεις. Εκτιµάται ότι θα έχουµε δύο φορές το χρόνο φάσεις αξιολόγησης. Ο πρώτος γύρος αξιολόγησης (πρώτος κύκλος) θα είναι τον Νοέµβριο 2009, από την 1η Νοεµβρίου µέχρι 31 Ιανουαρίου 2010. Στη συνέχεια θα µπορούν να συνεχίσουν µε τα ίδια κριτήρια οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν µέχρι τον επόµενο κύκλο κ.ο.κ. Εκτιµάται ότι θα έχουµε δυο φορές το χρόνο φάσεις αξιολόγησης. Το δεύτερο πρόγραµµα «∆ιαπιστευθείτε 2009» αφορά πάλι στο χώρο της ποιότητας και της πιστοποίησης. Με το πρόγραµµα αυτό δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάµενα εργαστήρια και σε υφιστάµενους φορείς πιστοποίησης, να µπορέσουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να διαπιστευθούν γι’ αυτές, να ελεγχθούν δηλαδή από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης. Προωθεί µε άλλα λόγια στον εκσυγχρονισµό φορέων που πιστοποιούν ήδη επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το πρόγραµµα απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιµών προϊόντων, σε φορείς πιστοποίησης προϊόντων, φορείς πιστοποίησης προσώπων και φορείς πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης και στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν νέοι φορείς που έχουν δηµιουργηθεί πριν λίγο και πάνε για εθνική διαπίστευση ή µπορούν να ενταχθούν υφιστάµενοι φορείς πιστοποίησης και εργαστήρια, οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν το πεδίο τους. Ο προϋπολογισµός της δράσης του προγράµµατος ανέρχεται σε 24 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων 12 είναι η δηµόσια δαπάνη. Για τους φορείς πιστοποίησης

το εύρος των έργων θα ανέρχεται: • από 10.000 έως 50.000 € για Φορείς • από 10.000 έως 100.000 € για Εργαστήρια Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%. Ο φορέας υλοποίησης στο συγκεκριµένο αυτό έργο θα είναι η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και πάλι θα ισχύσουν οι απαιτήσεις του κανονισµού De minimis. Οι προϋποθέσεις για τους φορείς, για τις επιχειρήσεις που µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα είναι: • να έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους το αργότερο έως 31/12/07, δηλαδή έχουν µια χρήση ολοκληρωµένη. Αυτό είναι για τους νέους φορείς, για τα νέα εργαστήρια. • να εµφανίζουν στο καταστατικό τους αντικείµενο ή στο έντυπο έναρξης επιτηδεύµατος της Εφορίας δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του προγράµµατος • να λειτουργούν µε τη µορφή ατοµικής επιχείρησης, οµόρρυθµης επιχείρησης ή ετερόρρυθµης επιχείρησης ή αστικής µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ΕΠΕ ή Ανώνυµες Εταιρείες. • να έχουν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας • να έχουν θετικό µέσο όρο των κερδών τους προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας Επιλέξιµες δαπάνες για το πρόγραµµα, µπορεί να είναι: • Εξοπλισµός, που αφορά την πιστοποίηση των προϊόντων ή τις 6

δοκιµές. • Λογισµικό, το οποίο απαιτείται για µετρήσεις, υποστηρικτική βιβλιογραφία, πρότυπα, αγορά προτύπων. • ∆ιεξαγωγή διεργαστηριακών δοκιµών, που διεξάγουν µεταξύ τους τα εργαστήρια για να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία των µετρήσεων που υλοποιούν. • Υπηρεσίες συµβούλων, που θα χρησιµοποιήσουν για την ανάπτυξη των συστηµάτων ή την επέκταση των πεδίων τους και το κόστος του φορέα διαπίστευσης, που θα αναγκαστούν να καταβάλλουν για να επεκτείνουν το πεδίο τους ή για να µπορέσουν να διαπιστευθούν. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων αρχίζει στις 28 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2009. Ισχύει πάλι η λογική του open call, συνεχής λήψη αιτήσεων και δυο φάσεις αξιολόγησης στο έτος και ανακοινώσεις αποτελεσµάτων. Η πρώτη φάση αξιολόγησης θα είναι από την 1η Νοεµβρίου µέχρι 15 Ιανουαρίου 2010. Για τα δυο προηγούµενα προγράµµατα, για τη «Σύγχρονη Επιχείρηση» και για το «∆ιαπιστευθείτε», οι Εµπειρογνώµονες – Σύµβουλοι, οι οποίοι θα αναλάβουν τις επιχειρήσεις, µπορεί να είναι: α) Φυσικά πρόσωπα, µε: Τεκµηριωµένη γενική, αλλά και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ποιότητας/διαπίστευσης Επιµόρφωση τουλάχιστον σε


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3 νέες δράσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισµό των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΕΠΙΧΕΙΡΩ» ένα από τα πρότυπα συστηµάτων διαχείρισης, ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέµατα ποιότητας β) Νοµικά πρόσωπα. Με την προϋπόθεση το Νοµικό πρόσωπο να διαθέτει τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο – µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για τα φυσικά πρόσωπα – το οποίο θα µετέχει στην οµάδα εργασίας του. Η τρίτη δράση, «Στηρίζω 2009», δεν έχει σχέση µε την πιστοποίηση όπως τα δύο προηγούµενα προγράµµατα, αλλά αφορά πολύ µικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν έως και 9 άτοµα, στον κλάδο της µεταποίησης, οι οποίες θέλουν να καλύψουν άµεσες και σηµαντικές ανάγκες τους. Το πρόγραµµα αυτό στηρίζει, όπως λέει και ο τίτλος του, τις επιχειρήσεις εκείνες που λόγω της κρίσης αδυνατούν να προβούν σε ενέργειες που θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισµό τους, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και έτοιµες να προχωρήσουν στην επόµενη µέρα µετά την κρίση χωρίς προβλήµατα. Το πρόγραµµα αυτό έχει ένα συνολικό προϋπολογισµό 80 εκατοµµύρια ευρώ, µε 40 εκατοµµύρια δηµόσια δαπάνη. Ο Προϋπολογισµός των έργων ανέρχεται από 10.000 € έως 60.000 €. Το ποσοστό χρηµατοδότησης για τις πυρόπληκτες και σεισµόπληκτες περιοχές είναι 60%. Φορέας υλοποίησης εδώ θα είναι ο ΕΟΜΜΕΧ και πάλι θα τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισµού De minimis.

Επιλέξιµες επιχειρήσεις είναι οι υφιστάµενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες: • δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης • έχουν κλείσει µια φορολογική χρήση µε κύκλο εργασιών από 20.000 € έως 2 εκατοµµύρια • για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πρέπει να είναι από 20.000 € έως 2 εκατοµµύρια €. • απασχολούσαν 0-9 εργαζοµένους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας κατά το 2008

ταστάσεις • κτιριακά και διαµόρφωση χώρων • ∆απάνες προβολής και διαφήµισης • άυλες δαπάνες, που αφορούν µεταφορά τεχνογνωσίας, την πιστοποίηση προϊόντων τους ή άλλες δράσεις που κρίνουν ότι βοηθούν την ανταγωνιστική τους θέση. Υποχρεωτικά κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει µια ή δύο από τις προαναφερόµενες κατηγορίες δαπανών. Οι ηµεροµηνίες για την υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων είναι ακριβώς οι ίδιες όπως αναφέραµε και νωρίτερα στα προγράµµατα, µε την ίδια λογική της ανοιχτής υποβολής προτάσεων, δυο φάσεις το χρόνο αξιολόγησης και αρχή υποβολής προτάσεων η 15η Σεπτεµβρίου 2009 µε λήξη την 31η Οκτωβρίου 2009. Η πρώτη φάση αξιολόγησης θα είναι από την 1η Νοεµβρίου µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2009.

Επιλέξιµες δαπάνες για το πρόγραµµα µπορεί να είναι: • εξοπλισµός και ειδικές εγκα7

Περισσότερη πληροφόρηση και διευκρινήσεις για τα προγράµµατα, αναφέρει τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος, θα έχουµε τη δυνατότητα να προσφέρουµε σε κάθε ενδιαφερόµενο µετά την ανακοίνωση των οδηγών των προγραµµάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που αναµένονται µέσα στην επόµενη εβδοµάδα.


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 8

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκ δεξιών διακρίνονται η κα Χριστόφια, ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρης Χριστόφιας, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Άγγελόπουλος, ο Προϊστάµενος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος.

Το περίπτερο Επιµελητηρίου Ηλείας, ο Προϊστάµενος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Άγγελόπουλος και η Οικονοµολόγος, Εξωτερικός συνεργάτης του BIC ∆υτικής Ελλάδας, κα Γιώτα Ζαφειροπούλου

Συµµετοχή του Επιµελητηρίου Ηλείας στην 34η ∆ιεθνή Έκθεση Κύπρου

Μ

νασάς. Μετά την επίσηµη τελετή έναρξης της έκθεσης, ο κ. Χριστόφιας ζήτησε από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Ηλείας κ.Άγγελο Αγγελόπουλο να τον • ΚΩΖΑΤ ΑΒΕΕ,Πίκλες, - Ελιές συνοδεύσει στα περίπτερα των εκθεΠάστα ελιάς,Πιπεριές,Τουρσιά τών. Το πρώτο που επισκέφθηκε ήταν • ΚΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ το περίπτερο της Ηλείας. σε µια συµΟ.Ε- Κρασί, Ελαιόλαδο βολική ένδειξη των αδελφικών δεσµών • ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ – που ενώνουν την Ηλεία µε την Κύπρο. Κρασί Ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. • ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε- Σταφίδα Χριστόφια για την συµπαράσταση των Α∆ΕΛΦΟΙ ∆. ΚΟΡΟΝΤΖΗ Ο.ΕΚυπρίων αδελφών µας στην πυρόπληΣταφίδα κτη Ηλεία και το ανεκτίµητο δώρο της αποκατάστασης του χωριού Μάκιστος από την Κυπριακή κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δήλωσε πως οι Κύπριοι θα συνεχίσουν να βοηθούν την πολύπαθη Ηλεία και περιέγραψε την φιλία Ηλείων –Κυπρίων σαν δύο κρίκους που δεν µπορούν να σπάσουν. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Αγγελόπουλος προσκάλεσε τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να επισκεφθεί Ο Προϊστάµενος Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος, την Ηλεία στο προσεη Οικονοµολόγος, Εξωτερικός συνεργάτης του BIC ∆υτικής Ελλάδας χές µέλλον , πρόσκληκα Γιώτα Ζαφειροπούλου, ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας ση την οποία και αποκαι Τουρισµού της Κύπρου κ. Αντώνης Πασχαλίδης και η σύζυγός του δέχτηκε µε µεγάλη χακαι ο Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Άγγελόπουλος

ετά από επίσηµη πρόσκληση από τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Τουρισµού (ΟΠΕ) τo Eπιµελητήριο Ηλείας συµµετείχε στην 34η ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ (22-31/5/2009) στη Λευκωσία. Το Επιµελητήριο Ηλείας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Άγγελος Αγγελόπουλο, ο Προϊστάµενος κ. Γιάννης Αντωνόπουλος και η κα Γιώτα Ζαφειροπούλου, Οικονοµολόγος, Εξωτερικός συνεργάτης του BIC ∆υτικής Ελλάδας. Το Επιµελητήριο Ηλείας κλήθηκε να συντονίσει την προβολή των τοπικών προϊόντων του Νοµού µας που παρουσιάστηκαν στο Ελληνικό περίπτερο της έκθεσης µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΣ». Το Ελληνικό περίπτερο ήταν ο χώρος που έγιναν τα επίσηµα εγκαίνια της έκθεσης στις 22/5/2009 από τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτρη Χριστόφια. Στην έκθεση παρευρέθηκε ο Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κύπρο, κ.Ηλίας Θα-

Oι Ηλειακές επιχειρήσεις που συµµετείχαν ήταν οι ακόλουθες:

8


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 9

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συµµετοχή του Επιµελητηρίου Ηλείας στην 34η ∆ιεθνή Έκθεση Κύπρου ρά ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκτρατίας κ. Χριστόφιας. Όσον αφορά το ενδιαφέρον των επισκεπτών για το Περίπτερο της Ηλείας, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος, πρέπει να οµολογήσουµε ότι ήταν πολύ µεγάλο. Χιλιάδες κόσµου δοκίµασαν τα Ηλειακά προϊόντα και ενηµερώθηκαν από τους εκπροσώπους του Επιµελητηρίου και των επιχειρήσεων µας. Το Επιµελητήριο προµήθευσε τους επισκέπτες µε στοιχεία επικοινωνίας, διαφηµιστικά φυλλάδια των επιχειρήσεων και κάρτες επικοινωνίας του Επιµελητηρίου ώστε να προωθηθεί η ντόπια εξαγωγική δραστηριότητα. Να σηµειωθεί ότι και ο κ. Χριστόφιας διαβεβαίωσε την αποστολή του Επιµελητηρίου ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να µπορέσουν να συµµετέχουν στις επόµενες εκθέσεις περισσότεροι Ηλείοι εξαγωγείς Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και οι συνεργάτες του επισκέφθηκαν τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια Λευκωσίας και Πάφου.µετά από επίσηµη πρόσκληση που έλαβαν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης µε τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και συµφωνήθηκε η συνεργασία σε θέµατα εξαγωγών, ανάπτυξης της Νεανικής-Γυναικείας επιχειρηµατικότητας και ενίσχυση των ΜΜΕ. Ιδιαίτερης σηµασίας ήταν και η συµφωνία για συνεργασία µε άλλους partners στην Ευρώπη αλλά και για υλοποίηση κοινοτικών projects όπως το ΙΝΤΕRREG IV. Τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Ηλείας και τους συνεργάτες στο ΕΒΕ Πάφου υποδέχθηκε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Λεπτός, ο ∆ιευθυντής και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Συζητήθηκαν κοινά Επιµελητηριακά θέµατα καθώς επίσης και θέµατα που αφορούν στις επιχειρήσεις και τον Τουρισµό. Συµφωνήθηκε συνεργασία στον τοµέα των τουριστικών υπηρεσιών και σε σχετικά κοινοτικά προγράµµατα για την ενδυνάµωση των Τουριστικών επιχειρήσεων. Στο γενικότερο κλίµα συνεργασίας συζητήθηκε και η πρόταση αδελφοποίησης µεταξύ των Επιµελητηρίων Πάφου και Ηλείας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ο Προϊστάµενος Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος, ο ∆ιευθυντής Βιοµηχανίας Επιµελητηρίου Λευκωσίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης, ο Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Άγγελόπουλος, η Οικονοµολόγος, Εξωτερικός συνεργάτης του BIC ∆υτικής Ελλάδας κα Γιώτα Ζαφειροπούλου και ο ∆ιευθυντής Επιµελητηρίου Λευκωσίας κ. Σωκράτης Ηρακλέους

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ Ο ∆ιευθυντής Επιµελητηρίου Πάφου κ.Κενδέας Ζερµπιρίνης, ο Πρόεδρος Επιµελητηρίου Πάφου κ. Γιώργος Λεπτός, ο Προϊστάµενος Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και ο Γραµµατέας Επιµελητηρίου Πάφου κ. Νίκος Κόνικκος.

«Το Επιµελητήριο προµήθευσε τους επισκέπτες µε στοιχεία επικοινωνίας, διαφηµιστικά φυλλάδια των επιχειρήσεων κ.λ.π., ώστε να προωθηθεί η ντόπια εξαγωγική δραστηριότητα...».

9


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τελική προκήρυξη για γυναικεία και νεανική επιχειρηµατικότητα

Ο

Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου ανακοινώνουν ότι δηµοσιεύτηκαν οι τελικές προκηρύξεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» και «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)” 2007 – 2013 από την Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, µε τις οποίες οριστικοποιούνται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραµµάτων.

• ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/06/2009 ΕΩΣ 14/09/2009 • ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 60%

κλωσης – περιορισµού της ρύπανσης, ΕΚΤΟΣ των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτηµα Ι άρθρο 32 της συνθήκης Ε.Κ., καθώς και επιµέρους παραρτήµατα µε τις εξαιρούµενες δραστηριότητες του παρόντος Κανονισµού. Εξαιρούνται επίσης, και συνεπώς είναι µη επιλέξιµες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο Ο Πρόεδρος πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιότου ΕΟΜΜΕΧ χρησης). Προϋποθέσεις Συµµετοχής κ. Γιώργος Σουφλιάς Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχει∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι ατοΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» έχουν Γυναί- µική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθκες, οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το µη, ΕΠΕ ή Ανώνυµη ή Συνεταιρισµός), η οποία θα συ1991, ενώ δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα «ΕΝΙ- σταθεί µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του ΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» έχουν Νέοι προγράµµατος. και Νέες, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 µέχρι και Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία: το 1991. Είναι άνεργοι/ες, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµα• Στα κεφάλαια τους συµµετέχουν Γυναίκες µε ποτίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριό- σοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείριση της εταιρείας τητα από 1.1.2008 µέχρι και την προδηµοσίευση του ασκείται αποκλειστικά από τις επιλέξιµες εταίρους – προγράµµατος (4/03/2009). γυναίκες κατά τις διατάξεις του κανονισµού για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ». Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος • Στα κεφάλαια τους συµµετέχουν Νέοι / Νέες µε ατοµικής επιχείρησης ή η συµµετοχή σε επιχείρηση ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείριση της εταιως εταίρος. Στο πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρηµατικές δρα- ρείας ασκείται αποκλειστικά από τους Νέους-Νέες καστηριότητες του τοµέα της µεταποίησης, του εµπο- τά τις διατάξεις του κανονισµού για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ρίου, των υπηρεσιών, του τουρισµού και της ανακύ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ».

Τα προγράµµατα αυτά, συνεχίζει ο Πρόεδρος, αποσκοπούν στη διευκόλυνση µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους και γυναίκες σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (µέσω διαδικτύου) µετά από τις 15.6.2009 έως µέχρι 14.9.2009, µέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr.

10


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Περιγραφή Επιλέξιµων ∆απανών

Όρια προϋπολογισµών και Ποσοστό Χρηµατοδότησης Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισµού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ (µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το ποσοστό της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης. Για τον Νοµό Ηλείας, που είναι πυρόπληκτος, το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης είναι 60%.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισµού θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου. Ο Τραπεζικός δανεισµός για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού του έργου. Αν οι ενδιαφερόµενοι το επιθυµούν, µπορούν για τη διευκόλυνσή τους, να απευθύνονται στο Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), το οποίο αναλαµβάνει τις εγγυήσεις που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου (∆ιεύθυνση ΤΕΜΠΜΕ: Λεωφ. Αµαλίας 26, Τηλ.: 210-33.11.201-5, ∆ιαδικτυακός τόπος: www.tempme.gr). Κατηγορίες Επιλέξιµων ∆απανών Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόµενων δαπανών µε τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. 1. Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις 2. Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση Χώρων 3. Προβολή-Προώθηση, Άλλες ∆απάνες, Υπηρεσίες Συµβούλων Ως επιλέξιµες θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες ανά κατηγορία:

11


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επιπλέον διευκρινίζεται ότι: • ∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη, εκτός των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ. • ∆εν θεωρείται επιλέξιµη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγµατοποιήθηκε πριν από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης• Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου µπορεί να γίνεται µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος. • Η πραγµατοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσµεύει τη ∆ιοικητική απόφαση σχετικά µε την έγκριση του σχεδίου.

• Ο εξοπλισµός που προµηθεύεται η επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράµµατος πρέπει να είναι καινούργιος (πρέπει να ζητούνται βεβαιώσεις ότι είναι καινούργιος από τους προµηθευτές), συνιστάται δε να είναι (όπου είναι εφικτό) και ενεργειακά αποδοτικός. • Η τιµολόγηση των προµηθευτών για δαπάνες της κατηγορίας κτιριακά και διαµόρφωση χώρων πρέπει να συνοδεύεται από επιµετρήσεις εργασιών και εξοπλισµού • Για όλες τις δαπάνες, απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα παραστατικά τιµολόγησης, διακίνησης και εξόφλησης των δαπανών αυτών (τιµολόγια/ αποδείξεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής, αποδείξεις εξόφλησης, αντίγραφο καταθετηρίων, φωτοτυπία επιταγής, αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασµού, κλπ). Ειδικά, η εξόφληση τιµολογίων εξωτερικού θα πρέπει να αποδεικνύεται µε το επιβεβαιωτικό συναλλαγής µεταξύ των τραπεζών (swift).

Ανώτατα όρια επιχορηγούµενων δαπανών του συνολικού προϋπολογισµού ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών και οικονοµικό τοµέα δραστηριοποίησης

Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης µεταφορικά µέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε ανώτατο όριο ποσό 20.000,0€ ΕΥΡΩ.

12


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ∆ 2008)

13


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Εξαιρούνται, ανεξάρτητα από κωδικό δραστηριότητας: 1) Από τον κλάδο της µεταποίησης εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση: i) οι δραστηριότητες του τοµέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ii) οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία (2003/C317/06), ii) οι δραστηριότητες του τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και iv) οι δραστηριότητες του τοµέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνεπώς η δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης. 3) Επαγγέλµατα και επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών, τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 4) Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως. 5) Επιχειρήσεις σχετιζόµενες µε µεταφορές, ταχυµεταφορές, κατασκευές. 6) Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών, καντίνες, εστιατόρια, περίπτερα, φαρµακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, Internet – Café κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 7) Πλανόδιες επιχειρήσεις. 8) Επιχειρήσεις σχετιζόµενες µε δραστηριότητες πλυντηρίων αυτοκινήτων. 9) Επιχειρήσεις σχετιζόµενες µε υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων. 10) Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις. Υποβολή των προτάσεων Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (µέσω διαδικτύου) µετά από τις 15/06/2009 και µέχρι 14/09/2009, µέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί το δικτυακό τόπο του προγράµµατος και να λάβει αναλυτική ενηµέρωση και οδηγίες αναφορικά µε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του.

Αποστολή ∆ικαιολογητικών Ο Φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα, το αργότερο σε δέκα ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων (σφραγίδα ταχυδροµείου). Με τον φάκελο των δικαιολογητικών της πρότασης αποστέλλεται στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (µία για κάθε φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στην πρόταση), το κείµενο της οποίας αναφέρεται στον οδηγό του προγράµµατος. Η µη αποστολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσης προθεσµίας, καθώς και η αναληθής αντιστοιχία δηλωθέντων και προσκοµισθέντων στοιχείων αποτελούν λόγο οριστικής απόρριψης της πρότασης. Τους οδηγούς των προγραµµάτων µε τα παραρτήµατα τους µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Ηλείας στην διεύθυνση www.heliachamber.gr και την ιστοσελίδα της Γεν. Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης www.ggb.gr , στις οποίες έχουν αναρτηθεί. Επίσης, για αναλυτικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Επιµελητήριο Ηλείας και συγκεκριµένα, στον: 1ο όροφο: Αρµόδιοι: ο κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος, η κα Αγγελική Λαµπροπούλου και η κα Αφροδίτη Μαυροπούλου - Οικονοµολόγοι, µε τηλ. Επικ. 26210 34154 και 2621022541, 2ο όροφο, Γραφείο Προέδρου: Αρµόδιες: η κα Πηνελόπη Λουρίδα, η κα Ηλιοπούλου Tzώρτζια - , Πανεπιστηµιακός Συνεργάτης και η κα Γκριτζέλη Ελίνα Οικονοµολόγος, µε τηλ. Επικ. 2621036895, 3ο όροφο, Γραφείο ∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων: Αρµόδιος ο κ. Γιάννης Γεράνιος, εκπρόσωπος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης στον Ν. Ηλείας και η κα Αγγελοπούλου Εύη, Ειδικός Συνεργάτης, µε τηλ. Επικ. 26210 35113 και η κα Ψυχοµάνη Λία, Ειδικός Συνεργάτης, µε τηλ. Επικ. 2621029177 και 2621034277.

14


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα νέα προγράµµατα για πράσινη επιχειρηµατικότητα

O

Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κος Άγγελος Αγγελόπουλος και η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου ενηµερώνουν τους επιχειρηµατίες του Νοµού Ηλείας, ότι στα πλαίσια του Προγράµµατος «Επιχειρώ» παρουσιάζονται τρία νέα προγράµµατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα », που στηρίζουν την ποιοτική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων µε την προώθηση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το «Επιχειρώ» είναι µια οµπρέλα δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Υπουργείου, το ΕΠΑΝ ΙΙ. Συνδυάζουν, δηλαδή, την επιχειρηµατικότητα µε την προστασία του περιβάλλοντος και επιχειρούν να θέσουν την προστασία του περιβάλλοντος, ως µια βασική παράµετρο της δραστηριότητας και του σχεδιασµού των επιχειρήσεων. Τα Προγράµµατα αυτά είναι: «Πράσινες Υποδοµές 2009», «Πράσινη Επιχείρηση 2009» α) Η δράση του προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές» έχει ως στόχο την ενίσχυση ή τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και απορρύπανση, τα γνωστά ως «eco-business». Στις σεισµόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές, στις οποίες συγκαταλέγεται ο Νοµός µας, το ποσοστό χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 60%. Στο Πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες ή νέες πολύ µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τοµέα. Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις µε νοµική µορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και φυσικά Ε.Ε. Οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν επενδύσεις που αφορούν τη

συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων και ειδικών υλικών. β) Το δεύτερο πρόγραµµα, είναι η «Πράσινη Επιχείρηση» και σκοπός του είναι η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία αυτή καθαυτή των επιχειρήσεων. Να έχουν δηλαδή οι επιχειρήσεις όπως λέγεται, ένα καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν σε επενδύσεις στους τοµείς διαχείρισης, διάθεσης αποβλήτων, παρακολούθηση εκποµπών ρύπων, ανάπτυξης πράσινων προϊόντων και διαδικασιών, ανάπτυξης εξοικονόµησης ενέργειας και υδάτινων πόρων και ενσωµάτωσης προτύπων.

Στοχεύουν να θέσουν την προστασία του περιβάλλοντος ως µία βασική παράµετρο της δραστηριότητας και του σχεδιασµού των Επιχειρήσεων

Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι και σε αυτό το Πρόγραµµα 60 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων 30 εκατοµµύρια είναι η δηµόσια δαπάνη. Οι δράσεις σε αυτό το Πρόγραµµα, καθώς δεν πρόκειται για χρηµατοδότηση µεγάλων επενδύσεων εδώ αλλά περιβαλλοντικών δράσεων ουσιαστικά των επιχειρήσεων, είναι από 30.000 ευρώ µέχρι 200.000 ευρώ. Στο Πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις - ό,τι ισχύει και στο προηγούµενο Πρόγραµµα. Οι ενισχύσεις για τις πυρόπληκτες και τις σεισµόπληκτες περιοχές, δηλαδή και για το Νοµό Ηλείας, ανεβαίνουν µέχρι το 60%. Για να µπει στο πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση» η επιχείρηση θα πρέπει να επιθυµεί τη µείωση της ηχορύπανσης, της εκποµπής σκόνης και σωµατιδίων, την αντικατάσταση χηµικών µέσων και ουσιών από φιλικότερα 15

προς το περιβάλλον, όπως και την εισαγωγή καινοτόµων µεθόδων κατά τη διαδικασία εκτύπωσης. Οι προτάσεις και για τα δύο προγράµµατα, και για τις «Πράσινες Υποδοµές» και για την «Πράσινη Επιχείρηση», µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς, εξαιρουµένων των περιόδων των αξιολογήσεων µέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισµός. Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων, έχει ορισθεί η 20η Ιουλίου του 2009. Για την υλοποίηση και των τριών προγραµµάτων θα εφαρµοστούν όσα προβλέπονται στον Κανονισµό de minimis. Ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι η Ειδική Γραµµατεία Βιοµηχανίας. Ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από τις 23 Σεπτεµβρίου µέχρι τις 20 Νοεµβρίου 2009 και θα περιλαµβάνει προτάσεις που έχουν υποβληθεί µέχρι τις 22 Σεπτεµβρίου, που είναι και η πρώτη ηµεροµηνία σε σχέση µε την υποβολή των προτάσεων. Τους οδηγούς των προγραµµάτων µε τα παραρτήµατα τους µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Ηλείας στην διεύθυνση www.heliachamber.gr και την ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης www.ypan.gr, στις οποίες έχουν αναρτηθεί. Επίσης, για αναλυτικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Επιµελητήριο Ηλείας, στα τηλέφωνα: 26210 34154 και 26210 22541


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 16

ΘΕΜΑ

Άρχισε η συνεργασία Εθνικής και ΕΒΕ για τα κεφάλαια κίνησης

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος

Ο

Ο ∆ιοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Τάκης Αράπογλου

Ειδικός Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται στα γραφεία του Επιµελητηρίου Ηλείας και προσφέρει ενηµέρωση και διευκρινήσεις προς τα µέλη του Επιµελητηρίου για το Πρόγραµµα δανειοδότησης των επιχειρήσεων του Νοµού µας µε κεφάλαια κίνησης.

Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε από πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας και του Επιµελητηρίου µας, προκειµένου να βρεθεί ένας τρόπος ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ειδικά σε θέµατα ρευστότητας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση στην αγορά του Νοµού µας. Ήδη από την πρώτη µέρα, που άρχισε να λειτουργεί αυτή η Υπηρεσία, υπήρξε αθρόα προσέλευση ενδιαφερόµενων επιχειρηµατιών, οι οποίοι συζήτησαν, συνεργάστηκαν και εξέθεσαν τα αιτήµατά τους στο Τραπεζικό Σύµβουλο. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και κάθε µέρα από τις 10.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ. θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να προσέρχονται στα γραφεία του 3ου ορόφου του Επιµελητηρίου Ηλείας για να λαµβάνουν σχετική πληροφόρηση. Στο µεταξύ, Ο Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, απέστειλε έγγραφο προς τον ∆ιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Τάκη Αράπογλου, µε το οποίο τον ευχαριστεί αφενός για το Χρηµατοδοτικό πρόγραµµα δανειοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεωνµελών του Επιµελητηρίου Ηλείας µε ευνοϊκούς όρους, αφετέρου για την ΑΜΕΣΗ ανταπόκρισή του στην εφαρµογή των χρηµατοπιστωτικών µέτρων που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και αφορούν τις ρυθµίσεις οφειλών 10ετους διάρκειας µε επιδότηση επιτοκίων και µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και την χορήγηση κεφαλαίων κίνησης µε επιδότηση επιτοκίου στις επιχειρήσεις του Νοµού µας, ώστε να βοηθηθούν από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, σεισµοί).

«Προς ∆ιοικητή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Τάκη Αράπογλου ΑΘΗΝΑ Αριθ. Πρωτ. 5535

“Κε ∆ιοικητά, Σας ευχαριστούµε θερµά για την άψογη συνεργασία που δηµιουργήθηκε µεταξύ του ιδρύµατος Σας και του Επιµελητηρίου µας για το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα δανειοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µελών του Επιµελητηρίου µας µε ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραµµα αυτό έχει σαν στόχο την ανακούφιση των επιχειρηµατιών του Νοµού µας από την πληθώρα των φυσικών καταστροφών, που υπέστη ο Νοµός Ηλείας (φωτιές 2007, σεισµός 2008), αλλά και τη µεγάλη παγκόσµια οικονοµική κρίση, έτσι το Ιδρυµά Σας θα προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες για την ανάκαµψη της τοπικής οικονοµίας. Επίσης σας Ευχαριστούµε για την ευαισθησία και την άµεση ανταπόκρισή Σας για την παράσταση εξειδικευµέου υπαλλήλου σας για την άµεση παροχή πληροφοριών στα µέλη µας τα οποία καθηµερινά επισκέπτονται την Υπηρεσία του Επιµελητηρίου µας και ενηµερώνονται από το σύµβουλο Υπάλληλό σας. Η προσφορά της Τράπεζά Σας υπήρξε σηµαντική καθώς πρωτοστάτησε και συνέβαλε τα µέγιστα στην εφαρµογή των χρηµατοπιστωτικών µέτρων, που εξήγγειλε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης και ρύθµιση οφειλών µε την παροχή της Εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις Τράπεζες, για την αποκατάσταση των επιχειρήσεων του πυρόπληκτους και σεισµόπληκτου Νοµού µας. Το Επιµελητήριο µας και εγώ προσωπικά θα είµαστε

16


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 17

ΘΕΜΑ

Άρχισε η συνεργασία Εθνικής και ΕΒΕ για τα κεφάλαια κίνησης

πάντα δίπλα σας και στη διάθεσή σας για ότι αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Νοµού µας για τη µεγάλη συµβολή του Ιδρύµατός Σας στην τοπική οικονοµία αλλά και στην οικονοµία της χώρας.”

δύσκολες στιγµές που διέρχεται η αγορά και ευχαρίστησε τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, κ. Τάκη Αράπογλου, για την άµεση ανταπόκρισή του στο αίτηµα του Επιµελητηρίου καθώς και για την παράσταση εξειδικευµένου υπαλλήλου της Τράπεζας στην υπηρεσία του Επιµελητηρίου. Πρόκειται, ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος για ευέλικτα δανειακά προγράµµατα κεφαλαίου κίνησης από µέρους της Εθνικής Τράπεζας για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέλη του Επιµελητηρίου Ηλείας στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες της παγκόσµιας κρίσης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας εντάσσεται στο πλαίσιο της συντονισµένης δράσης στήριξης των ΜΜΕ που εξελίσσεται αυτή την περίοδο και περιλαµβάνει και τη χρηµατοδότηση κεφαλαίου κίνησης µέσω του προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ. Συγκεκριµένα, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει προϊόν ανοιχτής πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης µε υποχρεωτική καταβολή µόνο των τόκων και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου. Η χρηµατοδότηση θα γίνεται έπειτα από αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Τα σχετικά χρηµατοδοτικά όρια θα διαµορφώνονται µε βάση: * Τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης. * Τις παρεχόµενες εξασφαλίσεις Ετσι, στην περίπτωση που προσφέρονται µόνο προσωπικές εγγυήσεις, το πιστωτικό όριο µπορεί να φτάσει το 30% του κύκλου εργασιών µε ανώτερο το ποσό των 40.000 Ευρώ ενώ στην περίπτωση που παρέχονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις το πιστωτικό όριο µπορεί να ανέλθει στο 70% του κύκλου εργασιών χωρίς ανώτατο όριο ποσού. ∆ιευκρινίζεται ότι το µέτρο, αφορά µόνο τα εγγεγραµµένα µέλη των επιµελητηρίων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού προϊόντος.

Είναι ευέλικτα προγράµµατα Εξάλλου συνέντευξη για το θέµα αυτό παραχώρησαν τόσο ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Αγγ. Αγγελόπουλος όσο και ο ∆ντής του Επιµελητηρίου κ. Γιώργος Γεωργόπουλος. Στη συνέντευξη ο κ. Αγγελόπουλος, επισήµανε τη χρησιµότητα του µέτρου αυτού, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα βοηθήσει στην εξασφάλιση ρευστότητας των επιχειρήσεων στις

Υψος Χρηµατοδότησης Χρηµατοδοτείται µέχρι: • Το 70% του πραγµατοποιηθέντος κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισµένης χρήσης στην περίπτωση παροχής εµπράγµατης εξασφάλισης επί αστικού ακινήτου. • Το 30% του πραγµατοποιηθέντος κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισµένης χρήσης και µέχρι ποσού 40,00 Ευρώ στην περίπτωση µόνο προσωπικών εγγυήσεων.

17

∆ικαιούχοι του γράµµατος είναι:

προ-

* Επιχειρήσεις µέλη του Επιµελητηρίου Ηλείας µε διετή τουλάχιστον λειτουργία (δύο κλεισµένες χρήσεις) µε ετήσιο τζίρο µικρότερο από 2,5 εκατ. ευρώ. * Μη χρηµατοδοτούµενοι πελάτες ή υφιστάµενοι µη κάτοχοι του προσφερόµενου προϊόντος.


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 18

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Σπουδαίος ο ρόλος του ΤΕΜΠΜΕ Η

Β’ φάση του Προγράµµατος Εγγύησης ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων από το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) που «άνοιξε» και ήδη έχουν υποβληθεί οι πρώτες αιτήσεις, αποτέλεσε την αφορµή για τη συνάντηση εργασίας του καταγόµενου από την Ηλεία Γενικού ∆ιευθυντή του ΤΕΜΠΜΕ Νικόλα Τριτάρη µε ∆ιευθυντές και εκπροσώπους των τραπεζικών καταστηµάτων του Πύργου. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο Επιµελητήριο Ηλείας, µετά από πρωτοβουλία του ίδιου του Προέδρου κ. Άγγελου Αγγελόπουλου, και συµµετείχαν επίσης ο ∆/ντης Γιώργος Γεωργόπουλος, οι δυο Αντιπρόεδροι Κώστας Νικολούτσος και Νίκος Παναγιωτακόπου-

Ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας Άγγελος Αγγελόπουλος µε το Γενικό ∆ιευθυντή του ΤΕΜΠΜΕ Νικόλαο Τριτάρη.

«Η β’ φάση του προγράµµατος θα εξυπηρετήσει σχεδόν 50.000 επιχειρήσεις. Είναι ένας σηµαντικός αριθµός και έχει προσαρµοστεί πλέον, στις σηµερινές συνθήκες της αγοράς...». λος, ο Γεν. Γραµµατέας Αθανάσιος Σκορδαλής και ο Οικονοµικός Επόπτης Παναγιώτης Ξένος από την ∆ιοικητική Επιτροπή. Η πρώτη συνάντηση στην Ηλεία Πρόκειται για την 1η συνάντηση εργασίας για την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση των προβληµατισµών και αποριών των εκπροσώπων των Τραπεζικών Καταστηµάτων προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΤΕΜΠΜΕ, µε

στόχο την ενηµέρωση τους και κατά συνέπεια την «ενίσχυση» της Β’ φάσης του προγράµµατος. Μάλιστα ο κ.Τριτάρης, τόνισε ότι θα γίνει προσπάθεια για την καθιέρωση τέτοιων συναντήσεων σε όλους τους Νοµούς της χώρας. «Είναι µια προσπάθεια που κάνουµε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα, όπως κάναµε και στην αρχή του προγράµµατος µε τις 350.000 ευρώ. Τώρα για τη Β’ φάση και τις 125.000 ευρώ, κάνουµε τη δεύτερη προσπάθεια για την προώθηση των χρη-

18

µάτων στην αγορά από το ΤΕΜΠΜΕ», σχολίασε ο Πρόεδρος του Επιµελητήριου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος. Συµπλήρωσε επίσης ότι ταυτόχρονα «τρέχει» ένα ακόµα πρόγραµµα, για το οποίο το Επιµελητήριο «…έχει κατορθώσει κατ’ αποκλειστικότητα, να παρέχεται µε πολύ χαµηλότερο επιτόκιο και µεγάλη διάρκεια σε σύγκριση µε τα κοινά δάνεια». Όλη αυτή η προσπάθεια από το Επιµελητήριο Ηλείας, έχει σαν στόχο τη στήριξη των πολύ µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων Ηλείας προκειµένου να µπορέσουν να ξεπεράσουν την κρίση. Τα στοιχεία της Α’ φάσης Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΤΕΜΠΜΕ Νικόλας Τριτάρης, άκουσε µε προσοχή τους εκπροσώπους των τραπεζών, δίνοντας


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 19

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σπουδαίος ο ρόλος του ΤΕΜΠΜΕ

Από τη συνάντηση εργασίας µε τους ∆/ντες και εκπροσώπους των τραπεζικών καταστηµάτων του Πύργου, για την ενηµέρωσή τους για τη Β’ φάση του Προγράµµατος Εγγύησης ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ.

απαντήσεις στις απορίες τους και ανταλλάσσοντας απόψεις σχετικά µε την «προώθηση» του προγράµµατος ώστε να ωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότεροι Ηλείοι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Α’ φάση του προγράµµατος – σύµφωνα µε τον κ.Τριτάρη – έκλεισε µε αιτήσεις για την χορήγηση 27.000 δανείων, αριθµός που µεταφράζεται σε 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, δίνοντας έτσι λύσεις στις µικρές επιχειρήσεις της χώρας. «Στην Ηλεία εγκρίθηκαν 272 αιτήσεις και πιστεύουµε ότι στην Β’ φάση θα µπορέσουν να ενισχυθούν ακόµα περισσότερες επιχειρήσεις», επεσήµανε ο κ.Τριτάρης.

Ελαφρύνσεις για τους πυρόπληκτους Νοµούς Προτεραιότητα για το ΤΕΜΠΜΕ, όπως εξήγησε ο Γενικός ∆ιευθυντής κ.Τριτάρης είναι «…να µπορέσουµε να «εισάγουµε» κάποιες ελαφρύνσεις ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων από τη Β’ φάση, για όλους τους πυρόπληκτους Νοµούς. Κι αυτό διότι ξέρουµε πολύ καλά ότι οι περιοχές αυτές έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές και οι αγορές δεν λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο όπως είναι η υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν, µαζί µε τα Επιµελητήρια να βρούµε όσο το

δυνατό γρηγορότερα, µια λύση που θα ικανοποιήσει σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τους πυρόπληκτους Νοµούς». Ξεκίνησε η Β’ φάση, ξεκίνησαν οι αιτήσεις Η Β’ φάση του προγράµµατος έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις. «Η Β’ φάση θα εξυπηρετήσει σχεδόν 50.000 επιχειρήσεις. Είναι ένας σηµαντικός αριθµός και έχει προσαρµοστεί πλέον στις συνθήκες που επικρατούν σήµερα στην αγορά. Πιστεύουµε ότι – µε την εµπειρία µας και από την Α’ φάση – θα µπορέσουµε να βοηθήσουµε ακόµα περισσότερο τις µικρές επι-

19

χειρήσεις», σχολίασε ο κ.Τριτάρης. Για συµµετοχή στο πρόγραµµα, όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση στην Α’ φάση και δεν πρόλαβαν να αξιολογηθούν και να εγκριθούν, µπορούν µε µια απλή αίτηση στην τράπεζα τους να δηλώσουν την επιθυµία τους για συµµετοχή στη Β’ φάση. Γι’ αυτούς που επιθυµούν για πρώτη φορά να υποβάλλουν τώρα αίτηση, µπορούν επίσης να απευθυνθούν σε όποια τράπεζα επιθυµούν ή συνεργάζονται, και να υποβάλλουν αίτηση, αφού ενηµερωθούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους για τις προϋποθέσεις.


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 20

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από αριστερά διακρίνονται ο εκπρόσωπος της εταιρείας αλλαντικών Gastoldi, η εκπρόσωπος της εταιρείας αλλαντικών Salumificio Bertoletti, o Προϊστάµενος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος, η Oικονοµολόγος – Συνεργάτης του BIC ∆υτικής Ελλάδος κα Γιώτα Ζαφειροπούλου, η εκπρόσωπος της εταιρείας οικολογικών προϊόντων DOLCE LODI, o Πρόεδρος της LODI EXPORT κ. Fransesco Monteverdi, o Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, ο Πρόεδρος και ο εκπρόσωπος της εταιρείας γλυκών CORNALLI και η κα Κατερίνα Τζογανάκη executive manager του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου και υπεύθυνη της Ελληνικής αποστολής.

Συµµετοχή του Επιµελητηρίου Ηλείας στη 2η ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων TUTTOFOOD στο Μιλάνο Η TUTTOFOOD, που σί, χυµοί, αναψυκτικά, τσάι, 2η ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων καφές, λικέρ, εµφιαλωµένα πραγµατοποιείται κάθε χρόνο, προσελκύει σηµαντινερά, spirits, ιχθυηρά, νωπά TUTTOFOOD- Καινοτοµίες, φρούτα και λαχανικά κ.α κούς και εξειδικευµένους Εξελίξεις και Νέες Τάσεις στην Αγορά Το Επιµελητήριο Ηλείεπισκέπτες και θεωρείται µία ιδιαίτερα κατάλληλη ας εκπροσωπήθηκε από Τροφίµων έγινε στον Εκθεσιακό χώρο τον Πρόεδρο κ. Άγγελο Αγεπαγγελµατική επιχειρησιαFiera Exhibition Centre στο Μιλάνο κή έκθεση τροφίµων, µια γελόπουλο, τον Προϊστάµενο κ. Γιάννη Αντωνόαποτελεσµατική προθήκη από τις 10 έως τις 13 Ιουνίου 2009. πουλο, την ∆ιευθύντρια όπου µπορούν να βρεθούν του Γραφείου του Προοι πιο καινοτόµες ιδέες του έδρου κα Πόπη Λουρίδα, τοµέα. Μια εµπορική έκθεση που πετυχαίνει στο συνδυασµό των επιχειρησιακών τον κ. Γιάννη Γεράνιο, εκπρόσωπο του Ενδιάµεσου Φοαναγκών που κατευθύνουν τα προϊόντα τους στην ιτα- ρέα ∆ιαχείρισης και την κα Γιώτα Ζαφειροπούλου, Οιλική αγορά µε τις επιχειρήσεις εκείνες που εξετάζουν τις κονοµολόγο –Συνεργάτη του BIC ∆υτικής Ελλάδος. Την αποστολή του Επιµελητηρίου Ηλείας συνόδεψε εξαγωγές ως ευκαιρία ανάπτυξης. η κα Κατερίνα Τζογανάκη, executive manager του ΕλΤα προϊόντα που προβάλλονται είναι τα εξής: ληνοΙταλικού Επιµελητηρίου και υπεύθυνη της ελληνιΤρόφιµα και Ποτά : Αγροτικά προϊόντα, γαλακτοκο- κής αποστολής, η οποία οργάνωσε µε απόλυτη επιτυχία µικά, κατεψυγµένα τρόφιµα, εδώδιµα έλαια δηµητριακά τις συναντήσεις της Ελληνικής Αποστολής µε τις Ιταλικαι ψωµί, ζυµαρικά, delicatessen, έτοιµα γεύµατα, το- κές επιχειρήσεις και τους Ιταλικούς Συνεταιρισµούς. πικά προϊόντα, τρόφιµα βιολογικά και υγιεινής διατροΜε τις οργανωµένες της κινήσεις απέδειξε ότι η συµφής, µπαχαρικά και σάλτσες, confectionery, µπύρα, κρα- βολή του ΕλληνοΙταλικού Επιµελητηρίου στις Ελληνικές

Η

20


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 21

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από αριστερά διακρίνονται η ∆ιευθύντρια του Γραφείου του Προέδρου Επιµελητηρίου Ηλείας κα Πόπη Λουρίδα, ο Προϊστάµενος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος, η κα Κατερίνα Τζογανάκη executive manager του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου και υπεύθυνη της Ελληνικής αποστολής, ο Πρόεδρος της Έκθεσης και Πρόεδρος της εταιρίας ANIBO κ. Vasko Paladini, o Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, η Oικονοµολόγος – Συνεργάτης του BIC ∆υτικής Ελλάδος κα Γιώτα Ζαφειροπούλου και ο εκπρόσωπος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης κ. Γιάννης Γεράνιος. Από αριστερά διακρίνονται ο Προϊστάµενος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γιάννης Αντωνόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας της Έκθεσης και ∆ιευθυντής της εταιρείας Luzi Rodier s.r.l κ. Franco Luzi, η κα Κατερίνα Τζογανάκη executive manager του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου και υπεύθυνη της Ελληνικής αποστολής, o Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και η Oικονοµολόγος – Συνεργάτης του BIC ∆υτικής Ελλάδος κα Γιώτα Ζαφειροπούλου.

επιχειρήσεις είναι σηµαντική και διαρκής. Όσοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων µας συµµετείχαν στην Έκθεση διαπίστωσαν την έµπρακτη βοήθεια του ΕλληνοΙταλικού Επιµελητηρίου. Οι διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο δίνουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις της χώρας µας να ανοίξουν νέες διαύλους επικοινωνίας µε αγοραστές, κλαδικούς φορείς και µέσα µαζικής επικοινωνίας στις αγορές – στόχους. Ο Πρόεδρος κ. Άγγελος Αγγελόπουλος και η αποστολή του Επιµελητηρίου Ηλείας συνοµίλησε µε τον Πρόεδρο της Έκθεσης και Πρόεδρο της εταιρίας ANIBO κ.Vasko Paladini και τον Γενικό Γραµµατέα της Έκθεσης και ∆ιευθυντή της εταιρείας Luzi Rodier s.r.l κ. Franco Luzi. Κατά γενική οµολογία και των δύο η ελληνική παρουσία αρχίζει µετά από χρόνια να γίνεται και πάλι αισθητή στις διεθνείς αγορές και τα ελληνικά προϊόντα να προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον αγοραστών και επαγγελµατιών.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω εξέφρασαν την επιθυµία τους να διοργανωθεί µια αντίστοιχη Έκθεση στην Ελλάδα µε συµµετοχή Ελλήνων παραγωγών µε στόχο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. Για το λόγο αυτό προγραµµατίστηκε να αφιχθεί αντιπροσωπεία από παράγοντες της Ιταλικής Έκθεσης στην Ελλάδα µετά τις 20 Ιουλίου 2009 και να έχει συνάντηση µε το Επιµελητήριο Ηλείας. Παράλληλα η αποστολή του Επιµελητηρίου Ηλείας είχε συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Συνεταιρισµού Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων LODI κ. Fransesco Monteverdi. Στόχος του LODI είναι η προώθηση των προϊόντων µικροµεσαίων επιχειρήσεων που από µόνες τους δεν θα µπορούσαν να προωθήσουν και να εξάγουν τα προϊόντα τους σε ξένες αγορές. H LODI ειδικεύεται στην εξαγωγή αλλαντικών, µπισκότων και οικολογικών ζυµαρικών, γλυκών κλπ. Συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας µε τις ελληνικές ΜΜΕ και το µέλλον τέτοιων συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.

21


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 22

ΘΕΜΑ

Σηµαντικά και πολύπλευρα τα νέα µέτρα επιχορήγησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ιωάννης Παπαθανασίου

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ 65% ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

O

Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κος Άγγελος Αγγελόπουλος και η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου ενηµερώνει τους επιχειρηµατίες του Νοµού µας ότι προδηµοσιεύτηκε η προκήρυξη για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου και Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αναρτήθηκε την ∆ευτέρα 25 Μαΐου 2009 στην ιστοσελίδα www.espa.gr η προδηµοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, η οποία πραγµατοποιείται στα πλαίσια στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στην κρίση, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξής τους στα επόµενα χρόνια. Η ηµεροµηνία της ανάρτησης προδηµοσίευσης (25/05/2009) στο site www.espa.gr είναι η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών και όχι η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων στους αρµόδιους Ενδιαµέσους Φορείς ∆ιαχείρισης από

τους υποψήφιους επενδυτές. Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε µεταγενέστερο χρόνο από την ίδια ιστοσελίδα. Ο προϋπολογισµός της προκήρυξης ανέρχεται σε 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1,050 δις). Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: Α) Μεταποίηση Β) Τουρισµός Γ) Εµπόριο ∆) Υπηρεσίες Ειδικότερα, από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε µια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισµού, του Εµπορίου και των Υπηρεσιών. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα δικαιόχρησης (franchise) και υπάγονται σε µια από τις προαναφερόµενες θεµατικές ενότητες έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισµός ύψους 50 εκατ. ευρώ.

22


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 23

ΘΕΜΑ Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τοµέας της αλιείας εξαιρούνται από την προκήρυξη.

(Ε.Φ.∆.) και του δικαιούχου της ενίσχυσης, ενώ θα δίδεται η δυνατότητα δίµηνης ή τετράµηνης παράτασης. Ποσοστά ∆ηµόσιας επιχορήγησης – Ιδία συµµετοχή – Προκαταβολή

Προϋποθέσεις Συµµετοχής Oι προϋποθέσεις συµµετοχής των ενδιαφερόµενων να υποβάλλουν πρόταση , είναι οι ακόλουθες: 1. Να είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική επικράτεια. 2. Να έχουν συµπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάµηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. 3. Να λειτουργούν µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης ή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΑΕ. 4. Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται: - από 30.000 € µέχρι 10.000.000 € το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Τουρισµός». - από 30.000 € µέχρι 10.000.000 € το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες». - από 30.000 € µέχρι 10.000.000 € το µέγιστο για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο». - από 50.000 € µέχρι 10.000.000 € το µέγιστο για την θεµατική ενότητα «Μεταποίηση». Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης. Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των 2 ετών. 5. Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Κατ’ εξαίρεση στη θεµατική ενότητα «Τουρισµός» είναι επιλέξιµες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Για αυτές τις επιχειρήσεις ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το Καθαρό Τεκµαρτό Φορολογητέο Εισόδηµα /0,32. 6. Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτοµα κατά το 2008. 7. Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον ορισµό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 8. Να µην εκκρεµεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης( επιστροφής) παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. ∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας Όρια Επιχορηγούµενου Προϋπολογισµού- ∆ιάρκεια Υλοποίησης Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής πρότασης των επενδύσεων ανά θεµατική ενότητα είναι: • Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €. • Για τον Τουρισµό: από 30.000 € έως 250.000 €. • Για το Εµπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €. • Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισµό και τους δώδεκα (12) µήνες για το Εµπόριο και τις Υπηρεσίες και σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης µεταξύ του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 65%.

για τον Νοµό Ηλείας

Η ίδια Συµµετοχή πρέπει να ανέρχεται στο 20% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης για όλες τις θεµατικές ενότητες και το Μέγιστο Ποσοστό Τραπεζικού ∆ανείου για την πραγµατοποίηση της επένδυσης αντίστοιχα στο 15%. Καταβολή προκαταβολής Παρέχεται η δυνατότητα αιτήµατος προκαταβολής έναντι του υποβαλλόµενου επενδυτικού σχεδίου µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, το ύψος της οποίας δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του ποσού της επιχορήγησης (δηµόσιας δαπάνης). Επιλέξιµοι Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και για τις 4 θεµατικές ενότητες είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Ηλείας www.heliachamber.gr καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr . Λόγω του καθορισµού των νέων Κωδικών Αριθµών ∆ραστηριότητας ΚΑ∆ ορισµένοι κωδικοί δραστηριότητας έχουν αλλάξει (π.χ. ανήκαν µε την παλιά κωδικοποίηση στην µεταποίηση τώρα ανήκουν στις υπηρεσίες). Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση βάσει των νέων Κ.Α.∆. και στη θεµατική ενότητα που ανήκουν σύµφωνα µε τους νέους Κ.Α.∆. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί, ότι το Πρόγραµµα δίνει επίσης για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις µε µικτή δραστηριότητα (δηλ. που συνδυάζουν στις δραστηριότητές τους π.χ. τη µεταποίηση µε το εµπόριο ή τις υπηρεσίες µε τον τουρισµό) να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από µία θεµατικές ενότητες. Να υποβάλουν δηλαδή µικτές προτάσεις. Έτσι, οι ανωτέρω επιχειρήσεις µπορούν να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεµατική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα µε τα µεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα, και η επιχειρηµατική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεµατική ενότητα να είναι επιλέξιµη. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% σχετικές µε αυτή αυτήν τη θεµατική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών µπορεί να αφορά σε άλλη θεµατική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιµη δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 1/01/2009. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα 3 τελευταία έτη θα λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των 2 τελευταίων ετών.

23


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 24

ΘΕΜΑ Επιλέξιµες Ενέργειες και ∆απάνες

24


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 25

ΘΕΜΑ

Σχετικές λεπτοµέρειες για την προδηµοσίευση της προκήρυξης θα µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι, από το δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.espa.gr και από την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Ηλείας στην διεύθυνση www.heliachamber.gr, καθώς επίσης και απευθυνόµενοι στο Επιµελητήριο Ηλείας, στον: 1ο όροφο: Αρµόδιοι: ο κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος, η κα Αγγελική Λαµπροπούλου και η κα Αφροδίτη Μαυροπούλου - Οικονοµολόγοι, µε τηλ. Επικ. 26210 34154,

2ο όροφο, Γραφείο Προέδρου: Αρµόδιες: η κα Πηνελόπη Λουρίδα, η κα Ηλιοπούλου Γεωργία- , Πανεπιστηµιακός Συνεργάτης και η κα Γκριτζέλη Ελίνα-Οικονοµολόγος, µε τηλ. Επικ. 2621036895, 3ο όροφο, Γραφείο ∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων: Αρµόδιος ο κ. Γιάννης Γεράνιος, εκπρόσωπος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης στον Ν. Ηλείας, µε τηλ. Επικ. 26210 35113.

25


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 26

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιτυχηµένο το 9ο Συνέδριο του Φόρουµ των Επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου στο Αγρίνιο

Ο

λοκληρώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου το 9ο Συνέδριο του Φόρουµ των Επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου (AIC FORUM), που φιλοξένησε το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο. Το Φόρουµ των Επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου αποτελεί µια διασυνοριακή ένωση που λειτουργεί σε εθελοντική βάση, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µεταξύ Εµπορικών και Οικονοµικών Επιµελητηρίων επτά χωρών από την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Η ένωση αυτή δηµιουργήθηκε το 2001 µε βάση ένα πρωτόκολλο συνεργασίας µε στόχο να βρεθούν λύσεις σε κοινά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στη διασυνοριακή περιοχή και να ξεκινήσουν από κοινού έργα συνεργασίας. Σήµερα το φόρουµ των Επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου ( AIC FORUM) έχει 31 µέλη από επτά χώρες της περιοχής που είναι οι Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Σλοβενία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το Φόρουµ στοχεύει στην κατοχύρωση και υποστήριξη της οικονοµικής, περιβαλλοντικής και πολιτισµικής ολοκλήρωσης των πληθυσµών της περιοχής αυτής. Οι εργασίες της πρώτης µέρας περιελάµβαναν ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το Συµβούλιο των Ελεγκτών και το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο Αδριατικής και Ιονίου. Ακολούθησαν οι εργασίες της δεύτερης µέρας στο Παπαστράτειο Μέγαρο του Αγρινίου, που περιελάµβαναν χαιρετισµούς από τον πρόεδρο του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή, την Πρόεδρο του Φόρουµ κα

Στις φωτό διακρίνονται ο Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος Αγγελόπουλος µε το ∆ιευθυντή κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο, τον κ. Γιάννη Αντωνόπουλο, Προϊστάµενο, τον κ. Γεράσιµο Γιαννάτο Εξωτερικό Συνεργάτη, Οικονοµολόγο και τους συνεργάτες του Προέδρου στα Κοινοτικά Προγράµµατα (INTERREG IV) κα Ελίνα Γκριτζέλη, οικονοµολόγο και κα Νίκη Μαχαίρα.

Ζαντράνκα Ραντοβάνιτς και τον κ. Ιωάννη Μπούγα Υφυπουργό Ανάπτυξης. Χαιρετισµούς στο συνέδριο απέστειλαν ακόµη σηµαντικοί πολιτειακοί παράγοντες της χώρας όπως ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Σιούφας, οι Υπουργοί και Υφυπουργοί κ.κ. Παπαληγούρας και Βαληνάκης, ο Υφυπουργός κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υπεύθυνος της Πρωτοβουλίας για την Αδριατική και το Ιόνιο εκ µέρους της προεδρεύουσας Ελλάδας και ο ευρωβουλευτής κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ακολούθησαν παρεµβάσεις από το Νοµάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Σώκο, το δήµαρχο 26

Αγρινίου κ. Μοσχολιό και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Μακρυνικόλα, τη Νοµάρχη Αγκόνας Κ. Καζαγκράντε, τον Αντιπρόεδρο του Φόρουµ κ. Τζιαµπάολι και τον κ. Μπόκα µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Φόρουµ και Αντιπρόεδρο του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Ακόµη χαιρετισµό απηύθυναν ο εκπρόσωπος του Γ.Γ. της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, διευθυντής του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης κ. Παπασηµακόπουλος και ο πρόεδρος του συµβουλίου της Περιφέρειας των Μάρκε κ.Μπουτσιαρέλλι.


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 27

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιτυχηµένο το 9ο Συνέδριο του Φόρουµ των Επιµελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου στο Αγρίνιο Στη συνέχεια ήταν προγραµµατισµένες δύο θεµατικές ενότητες συνεδριάσεων µε πρώτη εκείνη για την «Επίδραση της Παγκόσµιας Κρίσης στις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου» την οποία άνοιξε ο Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Σταυρόπουλος και ακολούθησαν οι κ.κ. Αγνιάδης, Γ.Γ. της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας και Αλεξανδρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας και εντεταλµένος Σύµβουλος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Η δεύτερη συνεδρίαση είχε θέµα: «Οι πιθανές ευκαιρίες δµιουργίας µιας ζώνης ελεύθερου εµπορίου µεταξύ Ευρώπης και Μεσογείου». Το Επιµελητήριο Ηλείας εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Αγγελο Αγγελόπουλο µε τους συνεργάτες του, τον ∆ιευθυντή κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο, τον Προϊστάµενο κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο, την Οικονοµολόγο κ. Αγγελική Λαµπροπούλου, τον εξωτερικό Συνεργάτη και Οικονοµολόγο κ. Γεράσιµο Γιαννάτο, την ∆ιευθύντρια του γραφείου του Προέδρου και Πανεπιστηµιακό Συνεργάτη κ. Τζώρτζια Ηλιοπούλου, την κ. Ελίνα Γκριτζέλη, Οικονοµολόγο και τις συνεργάτριες διασυνοριακών προγραµµάτων (INTERREG IV), κ. Γωγώ Πανταζοπούλου και κ. Νίκη Μαχαίρα. Το Επιµελητήριο Ηλείας µε τον Πρόεδρό του και τους συνεργάτες του συµµετείχε στο Τραπέζι εργασίας στις 29/4/2009 και ειδικότερα µε το θέµα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», αναπτύσσοντας τις προτάσεις του Επιµελητηρίου Ηλείας σε θέµατα, στόχους και σχέδια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε στο workshop του Τουρισµού η παρουσίαση του σήµατος τουριστικής αναγνωρισιµότητας ADRION που προωθεί το Φόρουµ και µε το οποίο

θα εφοδιαστούν οι τουριστικές επιχειρήσεις των περιοχών όπου γεωγραφικά επεκτείνεται το Φόρουµ Αδριατικής και Ιονίου. Ειδικότερα αναλύθηκαν οι βασικοί άξονες της πρωτοβουλίας αυτής και αναπτύχθηκαν τα ωφελήµατα που θα προκύψουν ως προς την προώθηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

«Η πολλαπλότητα δίνεται από τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής προσφοράς κάθε περιοχής, από τη µοναδικότητα φυσικών τοπίων και από την ποικιλία των τοπικών παραδόσεων...» Από το ∆ιευθυντή του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο, ζητήθηκαν περισσότερες διευκρινίσεις ως προς το Νοµικό πλαίσιο προϋποθέσεων απονοµής του σήµατος Adrion. Τα θέµατα αυτά, όπως ανέφεραν

27

οι εκπρόσωποι του Φόρουµ, συγκροτούνται ακόµα και θα υπάρξουν συµπληρώσεις µέχρι να οριστικοποιηθούν πλήρως. Το λογότυπο του ADRION απεικονίζει την κυρίαρχη σηµασία της θάλασσας στην κοινή ιστορική κληρονοµιά που έχει τις ρίζες της στον κλασσικό ελληνικό και ρωµαϊκό πολιτισµό. Η πολλαπλότητα δίνεται από τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής προσφοράς της κάθε περιοχής, από τη µοναδικότητα των φυσικών τοπίων, από την ποικιλία των τοπικών παραδόσεων, από την αφθονία της κουζίνας και των τοπικών τροφίµων. Το εµπορικό σήµα είναι µια «χαρακτηριστική γεωγραφική ένδειξη», η οποία είναι αντιπροσωπευτική µιας κοινής ταυτότητας που µοιράζεται έντονα και είναι επίσης µια έκφραση ενότητας των Εµπορικών Επιµελητηρίων της Αδριατικής και Ιόνιας περιοχής. Τα εµπορικά επιµελητήρια βρίσκονται σε όλες τις χώρες που είναι γύρω από τις δύο θάλασσες: Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα, Σλοβενία.


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 28

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεµινάριο για την αξιοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις

ιοργανώθηκε µε επιτυχία στο MAASTRICHT της Ολλανδίας σεµινάριο µε θέµα την υποστήριξη και την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσα από ευρωπαϊκά προγράµµατα και πολιτικές. Το σεµινάριο διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης E.I.P.A. και διήρκησε δύο(2) ηµέρες, 22 & 23 Ιουνίου. Συµµετείχαν εκπρόσωποι από Τσεχία –∆ανία –Γερµανία –Ελλάδα – Λιθουανία –Λουξεµβούργο- Ολλανδία –Πολωνία-Πορτογαλία- Ρουµανία- Ουκρανία – και Ηνωµένο Βασίλειο. Οι εκπρόσωποι ήσαν από Επιµελητήρια, Υπουργεία Οικονοµικών και από φορείς αντίστοιχους του ΟΠΕ και άλλους ιδιωτικούς ή δηµοσίου φορείς, που ασχολούνται µε την υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Μάρκο Λοπριορε, Λέκτορας Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΙΡΑ), η κα Μαριέλλα Πιερσαντινι, ∆ιευθύντρια της Μονάδας ΜΜΕ στη ∆ιεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας, ο κ. Εµµανουέλ Μπερκ, επικεφαλής της Μονάδας για την Πολιτική Ανάπτυξη ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, ∆ιευθυντής του Επιµελητηρίου Ηλείας.

Παρουσία του Επιµελητηρίου Ηλείας στο Maastricht 22-23 Ιουνίου 2009 Οι θεµατικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά τις 2 ηµέρες του σεµιναρίου ήσαν σχετικά µε τη νέα πολιτική της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις, την βοήθεια στις ΜΜΕ για πρόσβαση στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στα πλαίσια του 7ου προγραµµατικού πλαισίου, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις καινοτόµες επιχειρήσεις στην ΅Ευρώπη, τα διαρθρωτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων για τα clusters των ΜΜΕ και την ∆ηµόσια (Εθνική και Κοινοτική) βοήθεια στις ΜΜΕ. Έγιναν συζητήσεις σε εργαστήρια για τις διάφορες ενότητες και ει-

σηγητές ήταν διακεκριµένοι ειδικοί επιστήµονες από τις χώρες της Ε.Ε., το χώρο των Ευρωεπιµελητηρίων και από την Ευρωπαϊκή ΕπιΟ κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, ∆ιευθυντής του Επιµελητηρίου τροπή. Ηλείας, ο κ. Αρναλδο Αµπρουζινι, Γενικός Γραµµατέας Από το ΕπιΕυρωπαϊκών Εµπορικών Επιµελητηρίων Βιοµηχανικών Συνδέσµων (Eurochamber) και ο κ. Άγγελος Αγγελόπουλος, µελητήριο µας Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας. συµµετείχαν ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Ηλείας κ. Άγγελος και τις συζητήσεις που έγιναν. ΕπίΑγγελόπουλος κι ο ∆ιευθυντής κ. σης είχαν την ευκαιρία να ανταλλάΓεώργιος Γεωργόπουλος, οι οποίοι ξουν απόψεις µε τους εκπροσώπους έλαβαν µέρος σε όλες τις εργασίες των άλλων χωρών. 28


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 29

Ηλεκτρονικό επιχειρείν για ηλεκτρονικό κατάστηµα ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Προµήθειες και υποδοµές στο Επιχειρείν µε απόδοση...

Τ

ο ηλεκτρονικό εµπόριο κερδίζει στις ηµέρες µας όλο και περισσότερο έδαφος. Η πρόοδος στη τεχνολογία και η ευρεία χρήση του διαδικτύου σε όλες τις δραστηριότητες ευνοούν την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ενισχύουν την ίδρυση ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Με την ενότητα που παραθέτουµε και η οποία είναι µέρος γενικότερου εκπαιδευτικού προγράµµατος προσπαθούµε να προσεγγίσουµε ένα µέρος των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης που επιθυµεί να ασχοληθεί µε το ηλεκτρονικό εµπόριο ΒΖΒ και ειδικότερα µε το σκέλος των προµηθειών και των σχέσεων µε πελάτες. Στόχος µας είναι να εξοικειωθούν οι επιχειρήσεις µέλη µας µε τις έννοιες του ηλεκτρονικού εµπορίου και να τους δώσουµε το ερέθισµα για παραπάνω έρευνα και µελέτη του αντικειµένου και να βοηθηθούν στο σχεδιασµό της απόδοσης της επένδυσης στον σύγχρονο κλάδο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Θέµατα αναφορικά µε τις προµήθειες – κυρίως µέσω Ιντερνετ και επιπρόσθετα ζητήµατα για τις σχέσεις της Επιχείρησής σας µε άλλες επιχειρήσεις αναπτύσσονται σε αυτή εδώ την ενότητα. Στόχος είναι, η ενηµέρωση των µελών µας στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του «η- επιχειρειν» και οδηγίες για το σχεδιασµό απόδοσης επί της επένδυσης. Ειδικότερα:

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γιώργος Γεωργόπουλος

Τι πρέπει να γνωρίζετε Ποια διαδικασία θα ακολουθήσετε

Προµήθειες Οι προµήθειες δεν είναι απλή υπόθεση – εκτός και αν το αντικείµενο της επιχείρησής σας είναι πολύ συγκεκριµένο – και περιλαµβάνουν συνήθως πολλές επιµέρους διαδικασίες, όπως: - αναζήτηση κατάλληλων προµηθευτών µέσω της διαφηµιστικής τους προβολής - προσφορές από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές - διαχείριση αποθεµάτων και απόφαση για αγορά νέων - περιοδικές προµήθειες Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες καταναλώνετε παραδοσιακά πολύ χρόνο, και συνήθως το ενεργό ενδιαφέρον είναι µονοµερές, δηλαδή από εσάς προς τους προµηθευτές. Στη συνέχεια θα δούµε πώς το η-επιχειρείν µπορεί να βελτιώσει την εκτέλεση των διαδικασιών που ακολουθείτε σήµερα, και πώς µπορεί να προσθέσει νέες, αµιγώς δικτυακές διαδικασίες ώστε να συµµετέχει ενεργά και ο προµηθευτής σε αυτές. Παραδοσιακές ∆ιαδικασίες Οι προµήθειες περιλαµβάνουν συνήθως τις παρακάτω διαδικασίες: 29


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 30

Προµήθειες και υποδοµές στο Επιχειρείν µε απόδοση...

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

* αναγνώριση της ανάγκης προµήθειας υλικών, λόγω µείωσης των αποθεµάτων κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο συνήθως τη διαδικασία αυτή την αναλαµβάνει ο υπεύθυνος της αποθήκης, ή ένα ειδικό πρόγραµµα διαχείρισης της αποθήκης, παράλληλα µε την έκδοση παραστατικών εξόδου από αυτήν (π.χ. δελτίο αποστολής, τιµολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης) * απόφαση σχετικά µε τον προµηθευτή. Η διαδικασία αυτή µπορεί να είναι εύκολη (αν ο προµηθευτής του συγκεκριµένου υλικού είναι µοναδικός, ή δεν τίθεται θέµα έρευνας αγοράς για νέους), αλλά σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύπλοκη (π.χ. αν χρειάζεται η διενέργεια ανοιχτού ή κλειστού διαγωνισµού µε προσφορές και κατόπιν η εκτίµηση κάθε προσφοράς βάσει κριτηρίων) πολλές φορές ακολουθείται η ενδιάµεση λύση της έρευνας αγοράς για να βρεθούν οι κατάλληλοι προµηθευτές * σύναψη σύµβασης µε προµηθευτές οι οποίοι θα σας προµηθεύουν τα αγαθά τους σε περιοδική βάση. Οι συµβάσεις αυτού του τύπου είναι συνήθως βραχυχρόνιες (π.χ. ετήσιες ή εξαµηνιαίες) και προκειµένου να καταρτιστούν διενεργείται συνήθως διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και συγκεκριµένα κριτήρια προδιαγραφών των προµηθευόµενων προϊόντων. Βελτίωση των ∆ιαδικασιών µέσω Internet

σα µε τα υπάρχοντα προγράµµατα διαχείρισης αποθήκης. Κι αν δεν έχετε παρόµοια προγράµµατα διαχείρισης αποθήκης, αλλά µόνο ηλεκτρονικό κατάστηµα; Μπορείτε απλά, να καταγράφετε όλες σας τις πωλήσεις µέσω του ηλεκτρονικού σας καταστήµατος (σα να γίνονται δηλαδή ηλεκτρονικά), κι έτσι να έχετε την ειδοποίηση για µείωση των αποθεµάτων άµεσα. ∆ηλαδή, το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα µπορεί να λειτουργήσει και ως ένα αυτόνοµο πρόγραµµα διαχείρισης αποθήκης, και µάλιστα µε αυξηµένες υπηρεσίες (π.χ. ειδοποίηση για µείωση αποθεµάτων).

Με κατάλληλο συνδυασµό ηλεκτρονικής προβολής και αυτοµατοποίησης της διαχείρισης των µηνυµάτων της λίστας, µπορείτε να διευρύνετε τον κύκλο των προµηθευτών σας µε ελάχιστο κόπο.

Αντίστοιχα, η απόφαση για τον κατάλληλο προµηθευτή µπορεί να αυτοµατοποιηθεί µέσω ενός extranet και µιας ειδοποίησης (πιθανότατα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µέσω µιας προκαθορισµένης διαδικασίας επικοινωνίας του προµηθευτή στο δικό του ηλεκτρονικό κατάστηµα) προς όλους τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές. Για παράδειγµα, µπορείτε να έχετε µια φόρµα στο ηλεκτρονικό σας κατάστηµα, της οποίας η συµπλήρωση να ισοδυναµεί µε την κατάθεση προσφοράς από κάποιον προµηθευτή. Η επιλογή του καλύτερου προµηθευτή µπορεί να υποβοηθηθεί επίσης µέσω εργαλείων αξιολόγησης ή στατιστικής ανάλυσης, ενώ οι χρόνοι απόκρισης των ενδιαφεροµένων προµηθευτών µπορούν να είναι σαφώς µικρότεροι, ειδικά αν αυτοί διαθέτουν αντίστοιχες ηλεκτρονικά αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Για παράδειγµα, οι προδιαγραφές των υλικών που θέλετε να προµηθεύεστε, οι επιθυµητές τιµές τους, οι απαιτούµενοι από εσάς χρόνοι παράδοσης και άλλα στοιχεία που ενδιαφέρουν τους προµηθευτές σας µπορούν να βρίσκονται σε ειδικές ιστοσελίδες στο extranet του ηλεκτρονικού σας καταστήµατος (ή, ανάλογα µε τη διαβάθµιση των πληροφοριών, ακόµα και σε κοινή θέα) ώστε να είναι από πριν ξεκάθαρες και άµεσα ελέγξιµες. Κάτι τέτοιο επιταχύνει τις διαδικασίες προµήθειας, αφού αποκλείει τους «ακατάλληλους» προµηθευτές. Αναδιαµόρφωση της Επιχειρησιακής Υποδοµής

Νέες διαδικασίες µέσω Internet

Η αναγνώριση της ανάγκης για νέες προµήθειες µπορεί να αυτοµατοποιηθεί µέσω του Internet, αφού τα προϊόντα λογισµικού που υλοποιούν ηλεκτρονικά καταστήµατα συνεργάζονται άµε-

Η διατήρηση ηλεκτρονικής ταχυδροµικής λίστας µε προµηθευτές είναι ένα επιπλέον βήµα που µπορείτε να κάνετε. Η λίστα µπορεί να είναι - «ανοιχτή», δηλαδή να δέχεται αυτόµατα νέα µέλη κατόπιν αιτήσεώς τους, - ή «κλειστή», δηλαδή να δέχεται νέα µέλη κατόπιν δικής σας εγκρίσεως.

30

Η ανάπτυξη των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη σύγκλιση των εσωτερικών και των δικτυακών λειτουργιών µιας επιχείρησης απαιτεί χρόνο και συγχρονισµό κινήσεων. Οι εταιρείες πρέπει να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 31

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

θανά µε την εσωτερική µετακίνηση υπαλλήλων, την πρόσληψη νέων, ή την αναβάθµιση του υπολογιστικού σας υλικού).

Ας δούµε µερικά παραδείγµατα που δείχνουν πώς αλλάζουν κάποιες δραστηριότητες της επιχείρησής σας. Λογιστήριο

διαδικασίες προκειµένου να είναι σε θέση να εξυπηρετούν δικτυακές παραγγελίες. Συγκεκριµένα - πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο τα υπάρχοντα συστήµατα υπολογιστών της εταιρίας είναι ικανά να διαχειριστούν δικτυακές παραγγελίες - το λογιστήριο πρέπει να παρακολουθεί και να καταγράφει τα έσοδα που λαµβάνονται από τις δικτυακές συναλλαγές - το τµήµα υποστήριξης πελατών πρέπει να έχει πρόσβαση στα αρχεία ων παραγγελιών προκειµένου να απαντά σε τυχόν ερωτήσεις των πελατών - η αποθήκη πρέπει να παρακολουθεί τα επίπεδα διαθεσιµότητας των προϊόντων - το τµήµα αποστολών οφείλει να είναι προετοιµασµένο να αντιµετωπίσει περαιτέρω παραγγελίες, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά µε τις δυνατότητες αποστολής και το κόστος. Ας δούµε πιο αναλυτικά τα παραπάνω θέµατα. ∆ικτυακές δυνατότητες των Υπαρχόντων Συστηµάτων της Επιχείρησης

Η εκτέλεση των δικτυακών παραγγελιών είναι το δυσκολότερο κοµµάτι στην ανάπτυξη του η-επιχειρείν. Πρέπει: - να εκτιµήσετε την υπάρχουσα υποδοµή και - να ελέγξετε κατά πόσο µπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των ηλεκτρονικών πρακτικών. Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να αναπτύξετε νέες διαδικασίες, ώστε να υποστηρίξετε την εκτέλεση των δικτυακών παραγγελιών. Αν η επιχείρησή σας προωθεί ήδη τα προϊόντα της µέσω ενός δικτύου διανοµής και έχουν διευθετηθεί νοµικά ζητήµατα άµεσης πώλησης, τότε µπορείτε να προχωρήσετε σε δικτυακές παραγγελίες. Ωστόσο, πριν ξεκινήσετε πρέπει να εκτιµήσετε την εσωτερική υποδοµή της επιχείρησής σας για να διαπιστώσετε αν µπορεί να δέχεται µε ευκολία µεµονωµένες παραγγελίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί σε αντίθεση µε τη µαζική (κυρίως χονδρική) παραδοσιακή πώληση, οι πωλήσεις µέσω Internet αφορούν κυρίως µεµονωµένα προϊόντα σε µικρή ποσότητα και γίνονται συνήθως από ιδιώτες και όχι από άλλες επιχειρήσεις. Αν διαπιστώσετε ότι τα υπάρχοντα συστήµατα δεν είναι ικανά να διαχειριστούν µεµονωµένες παραγγελίες, προχωρήστε στην αγορά νέων συστηµάτων, ή στην αναδιοργάνωση των διαδικασιών (πι-

31

Επειδή είναι προτιµότερο να ξεχωρίζετε τις παραγγελίες µέσω Ιnternet από τις «παραδοσιακές», το λογιστήριο θα πρέπει να τις ονοµατίζει µε ειδικό τρόπο και µάλιστα να τις ξεχωρίζει ανά κανάλι διανοµής. Αυτό συνεπάγεται νέους τρόπους διαχωρισµού των παραγγελιών, πιθανότατα µε κατάλληλους κωδικούς. Μπορείτε να αναγνωρίζετε την πηγή και τη φύση κάθε παραγγελίας αποδίδοντάς της κατάλληλο κωδικό που τη χαρακτηρίζει πολλαπλά. Για παράδειγµα, οι δικτυακές παραγγελίες των ιδιωτών µπορεί να έχουν ως πρώτο αριθµό του κωδικού τους το 6, οι δικτυακές παραγγελίες των διανοµέων τον αριθµό 8, ενώ οι παραδοσιακές παραγγελίες τον αριθµό 2, Με τον τρόπο αυτό οι παραγγελίες ταξινοµούνται εύκολα και οδηγούνται στα διάφορα κανάλια διανοµής. Επίσης, οι κωδικοί µπορεί να περιέχουν και στοιχεία προτεραιότητας, γεωγραφικής κατανοµής ή κόστους µεταφοράς.

Προµήθειες και υποδοµές στο Επιχειρείν µε απόδοση...

Νέες δραστηριότητες των Τµηµάτων της Επιχείρησης


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 32

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Προµήθειες και υποδοµές στο Επιχειρείν µε απόδοση...

Αποθήκη Η αποθήκη θα πρέπει ίσως να αφιερώσει ένα τµήµα της αποκλειστικά στις δικτυακές παραγγελίες. Στο τµήµα αυτό, τα αποθέµατα θα πρέπει να παρακολουθούνται ηλεκτρονικά και τα στοιχεία να είναι πάντα ενηµερωµένα, αφού οι δικτυακές παραγγελίες θα πρέπει να παραδίδονται σύντοµα (συνήθως σε µία ή δύο εργάσιµες ηµέρες). Εξυπηρέτηση πελατών Η πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής µέσω Internet (π.χ. πώλησης) θα πρέπει να την καθιστά αυτόµατα στη διάθεση των υπόλοιπων τµηµάτων της επιχείρησης. Για παράδειγµα, το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών χρειάζεται αυτά τα στοιχεία για να απαντά στα ερωτήµατα των πελατών και να υποστηρίζει το προϊόν µετά την πώληση (after sales support) ή να δέχεται και να διεκπεραιώνει διαδικασίες επιστροφών. Σχεδιασµός Απόδοσης επί της Επένδυσης (Return On Investment-ROI)

θούν οι πωλήσεις ή να προσθέσει αξία στο προϊόν - συναλλακτική αλυσίδα- περιορίζει δεδοµένη διαδικασία εξοικονοµώντας χρήµατα Ο υπολογισµός του ROI ενός δικτυακού τόπου δεν είναι πάντα σχετιζόµενος ευθέως ανάλογα µε το περιεχόµενο και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, και ίσως χρειαστούν πολλαπλές αναλύσεις για να γίνει ο ακριβής του υπολογισµός. Στη συνέχεια θα δούµε τις τρεις κατηγορίες στις οποίες εµπίπτουν οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι. Από τον τύπο των παρεχόµενων ηλεκρονικών υπηρεσιών µπορεί να εντοπιστεί η προσέγγιση ROI που είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση: - πληροφόρηση πραγµατικού χρόνου: πρόκειται για στατικές πληροφορίες (π.χ. περιγραφές προϊόντων, δελτία τύπου, εταιρικές πληροφορίες, κ.λ.π.) µε τη χρήση του δικτυακού τόπου καταργείται η ανάγκη πληροφόρησης µέσω εντύπων ή φαξ, ενώ αυξάνεται η δυνατότητα της επιχείρησης για νέες και συνεχώς αναβαθµιζόµενες πληροφορίες, η κατηγορία αυτή εµπίπτει στην κοστολογική ανάλυση ROI - συναλλαγές, εµπόριο, συστήµατα λογισµικού: η κατηγορία αυτή αφορά τη σύνδεση πληροφοριών µε τα υπάρχοντα συστήµατα υπολογιστών ώστε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν να αποθηκευτούν σε βάσεις δεδο-

Είναι φυσικό να σας ενδιαφέρει η απόδοση επί της επένδυσης (ROI, Return On Investment) του δικτυακού σας τόπου. Οι δικτυακές υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από τρεις βασικούς τύπους ROI: - κοστολογική αλυσίδα – εκφράζει τον τρόπο µε τον οποίο µια υπηρεσία µειώνει τις χρηµατικές δαπάνες - αξιακή αλυσίδα - αυξάνει τις υπηρεσίες προκειµένου να αυξη-

32

µένων, να υποστηρίζουν την εξέλιξη των δικτυακών παραγγελιών, τις ηλεκτρονικές αγορές ή τη διαχείριση της αποθήκης, η κατηγορία αυτή εµπίπτει στη συναλλακτική ανάλυση ROI - σχεσιακές και αξιακές συναλλαγές: αφορά τη σύνδεση προσωποποιηµένων ή στοχευµένων πληροφοριών µε εξωτερικά προγράµµατα µάρκετινγκ, η κατηγορία αυτή εµπίπτει στην αξιακή ανάλυση ROI. Παραδείγµατα Κοστολογική Αλυσίδα Αυτοµατοποιεί µια υπάρχουσα χειροκίνητη διαδικασία µειώνοντας το κόστος και εποµένως εξοικονοµώντας χρήµατα. Για παράδειγµα, το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα µπορεί να φιλοξενήσει µερικά από τα διαφηµιστικά σας φυλλάδια. Αν πριν από τη δηµιουργία του δικτυακού τόπου το τµήµα προώθησης έστελνε 100 διαφηµιστικά φυλλάδια το µήνα, τώρα είναι πιθανό να στέλνει µόνο 10. Αν το κόστος κάθε φυλλαδίου είναι 5 ευρώ και το κόστος αποστολής άλλα 5 ευρώ, οπότε έχουµε συνολικό κόστος 10 ευρώ ανά φυλλάδιο που αποστέλλεται, η συνολική εξοικονόµηση που προκύπτει από την εµφάνιση των φυλλαδίων στην ιστοσελίδα είναι 900 ευρώ το µήνα και το ετήσιο κοστολογικό ROI είναι 10.800 ευρώ.


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 33

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Αξιακή αλυσίδα

Συναλλακτική αλυσίδα Οι συναλλακτικές αλυσίδες συνήθως καταργούν κάποια διαδικασία και αποτελούνται από σύνολο κοστολογικών αλυσίδων. Μπορείτε να εφαρµόσετε στο ηλεκτρονικό σας κατάστηµα το ROI µιας συναλλακτικής αλυσίδας. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι έχετε µια συµβατική διαδικασία που αποτελείται από τέσσερα στάδια: 1) ο πελάτης αναζητά το δελτίο παραγγελίας, 2) λαµβάνει τη φόρµα παραγγελίας µε φαξ, 3) την αποστέλλει συµπληρωµένη πάλι µε φαξ και 4) η φόρµα εισάγεται στο σύστηµα λήψης παραγγελιών. Παραδοσιακά, η παραπάνω διαδικασία απαιτεί περίπου τρεις εργάσιµες ηµέρες και κοστίζει µια εργατοώρα. Αν η διαδικασία αυτή γίνει µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος ολοκληρώνεται σε πέντε λεπτά χωρίς να απασχοληθεί καθόλου προσωπικό. Σε µία µέση εκτίµηση σαράντα συναλλαγών την εβδοµάδα, εξοικονοµείται χρόνος 40 εργατοωρών , δηλαδή το πλήρες ωράριο ενός εργαζοµένου. Επιπλέον, αυξάνεται σηµαντικά ο κύκλος εργασιών αφού οι

Τα ελάχιστα που πρέπει να θυµάστε

- Η σχέση της επιχείρησής σας µε άλλες επιχειρήσεις µπορεί να βελτιωθεί θεαµατικά µέσω του ηεπιχειρείν. - Είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείτε τις διαδικασίες προµηθειών και προσφορών µέσω του δικτυακού σας τόπου, µε τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων λογισµικού. - Η ενηµέρωση των πελατών και των συνεργατών σας µπορεί να συστηµατοποιηθεί και να κοστίζει λιγότερο µέσω κατάλληλων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού σας καταστήµατος. - Ο σχεδιασµός ROI αποτελεί ένα επιπλέον επενδυτικό εργαλείο στην προσπάθειά σας για δραστηριοποίηση στο η- επιχειρείν.

33

∆οκιµάστε τις Γνώσεις σας - Η σχέση της επιχείρησής σας µε τις άλλες επιχειρήσεις στον τοµέα των προµηθειών µπορεί µέσω του η- επιχειρείν να * αυτοµατοποιηθεί * επιβραδυνθεί * επιδεινωθεί * καταργηθεί - Για να αξιοποιήσετε πλήρως το η- επιχειρείν, θα πρέπει επιχειρησιακή σας υποδοµή * να αλλάξει οπωσδήποτε * να παραµείνει αναλλοίωτη οπωσδήποτε * εξαρτάται από την υποδοµή σας, τον κλάδο δραστηριοποίησής σας και τους στόχους σας - Αν πριν από τη δηµιουργία του δικτυακού σας τόπου στέλνατε 100 διαφηµιστικά φυλλάδια το µήνα, τώρα είναι πιθανό να στέλνετε µόνο 10. Αν το κόστος κάθε φυλλαδίου είναι 5 ευρώ και το κόστος αποστολής άλλα 5 ευρώ, οπότε έχουµε συνολικό κόστος 10 ευρώ ανά φυλλάδιο που αποστέλλεται, η συνολική εξοικονόµηση που προκύπτει από την εµφάνιση των φυλλαδίων στην ιστοσελίδα είναι * 900 ευρώ το µήνα * 10.800 ευρώ το µήνα

Προµήθειες και υποδοµές στο Επιχειρείν µε απόδοση...

Η αξιακή αλυσίδα αυξάνει τις υπάρχουσες υπηρεσίες. Ο υπολογισµός του ROI στην αξιακή αλυσίδα γίνεται ορίζοντας ένα χρηµατικό ποσό που αφορά το κόστος «προσέλκυσης και διατήρησης» ενός νέου πελάτη, ή το κόστος πώλησης νέων προϊόντων στην ίδια πελατειακή βάση. Ο υπολογισµός αυτός είναι δυσκολότερος από τον αντίστοιχο της κοστολογικής αλυσίδας, αφού θα πρέπει να αντιστοιχιστούν δεδοµένα κεφάλαια σε υπάρχουσες υπηρεσίες. Για παράδειγµα αν γνωρίζετε ότι το µέσο κέρδος ανά νέο πελάτη είναι 10.000 ευρώ, η προσέλκυση 100 νέων πελατών στα επόµενα δύο χρόνια ισοδυναµεί µε ROI 1.000.000 ευρώ.

παραγγελίες ολοκληρώνονται τρεις ηµέρες νωρίτερα.


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 34

ΘΕΜΑ

Καταργούνται οι καταχρηστικοί όροι των τραπεζών ∆ΙΚΑΙΩΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΙ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σ

ηµαντικός σταθµός στη συναλλακτική πρακτική αποτέλεσε η απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή των τραπεζών κατά της Υπουργικής Απόφασης Ζ1- 798/2008 (ΦΕΚ 1353/ Β’/ 11-07-2008) «Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις». Η απόφαση αυτή δικαιώνει τη στρατηγική και τις επιλογές του ΥΠΑΝ, σηµατοδοτώντας το τέλος µιας µακράς περιόδου αµφισβήτησης, εκ µέρους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, της καταχρηστικότητας διαφόρων χρεώσεων και προµηθειών. Με βάση το θεσµικό πλαίσιο που δηµιούργησαν η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και το ΥΠΑΝ, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, απαγορεύεται κατά τη διενέργεια συναλλαγών τους µε καταναλωτές, να εισπράττουν ποσά τα οποία αφορούν :

Στην προµήθεια ή έξοδα φακέλου. Στην καταγγελία της δανειακής σύµβασης και την αναζήτηση του συνόλου του ανεξόφλητου ποσού µε τους αναλογούντες τόκους υπερηµερίας, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής οποιασδήποτε δόσης ή µέρους αυτής ή των τόκων. Στην εκχώρηση και µεταβίβαση στην τράπεζα των ενοικίων ακινήτου, ως πρόσθετη ασφάλεια, εφόσον η τράπεζα απαιτεί επιπλέον από τον καταναλωτή να εγγράψει, υπέρ αυτής, προσηµείωση για ποσό που υπερκαλύπτει το ύψος του δανείου, και, επιπροσθέτως, εγγυάται για το δάνειο αυτό και κάποιο άλλο πρόσωπο. Στην καταβολή ποινής προεξόφλησης. Στον υπολογισµό τόκων µε βάση τις 360 και όχι τις 365 ηµέρες. Στην παραίτηση του εγγυητή από νόµιµα δικαιώµατά του.

Σε συµβάσεις στεγαστικών δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου

Σε συµβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών

Στην είσπραξη εξόδων χρηµατοδότησης, προέγκρισης δανείων ή εξέτασης αιτήµατος δανείου, ανάλογα µε το ποσό του δανείου.

Στην επιβολή προµήθειας σε περίπτωση που ο καταναλωτής κάνει ανάληψη µετρητών µε τη µορφή δανείου από πιστωτική κάρτα.

34


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

Page 35

ΘΕΜΑ

Καταργούνται οι καταχρηστικοί όροι των τραπεζών Στην αυθαίρετη και αναιτιολόγητη αύξηση του επιτοκίου στις πιστωτικές κάρτες, χωρίς να το προσδιορίζει επακριβώς, να το συνδέει και να το προσαρµόζει µε επιτόκιο αναφοράς, π.χ. Euribor ή επιτόκιο ΕΚΤ. Στην αναγκαστική επιβολή πρόσθετων χρεώσεων και οφειλών από πιστωτική κάρτα, ακόµα και αν ο καταναλωτής δεν αντιδράσει εγκαίρως και σύµφωνα µε τις προθεσµίες που του έχει τάξει η τράπεζα. Στην µονοµερή αναπροσαρµογή της ετήσιας συνδροµής πιστωτικής κάρτας, χωρίς, προηγουµένως, να ενηµερώνεται ο κάτοχος – καταναλωτής. Στην παρακράτηση προµήθειας ή επιβολής εξόδων για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών. Στην απροειδοποίητη ή αναιτιολόγητη καταγγελία, εκ µέρους της τράπεζας, της σύµβασης πίστωσης ή στη µονοµερή απαγόρευση χρήσης της κάρτας, ή στη µονοµερή τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. Σε συµβάσεις λογαριασµού κατάθεσης Στην επιβολή χρεώσεων σε λογαριασµούς µε καταθέσεις χρηµάτων, κάτω από το όριο που η ίδια η τράπεζα καθορίζει. Είναι σαφές ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα «παράθυρο» και καµία δικαιολογία για τη συνέχιση µιας πρακτικής που δεν συνάδει µε τους κανόνες µιας ευνοµούµενης πολιτείας. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να προχωρήσουν, άµεσα, στη διαγραφή των «ψιλών γραµµάτων» που περιέχουν καταχρηστικούς όρους για τους καταναλωτές, µε αποτέλεσµα οι τελευταίοι να χρεώνονται µε παράνοµες προµήθειες. Παράλληλα οι δανειολήπτες έχουν το δικαίωµα να διεκδικήσουν από τα πιστωτικά ιδρύµατα χρήµατα που είχαν καταβάλλει επιπλέον λόγω της ύπαρξης των ανωτέρω καταχρηστικών όρων. Από τη πλευρά του το ΥΠΑΝ, θα συνεχίσει τους ελέγχους και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων όπου διαπιστώνεται παραβατική συµπεριφορά. Παράλληλα, παρακολουθείται στενά η δικαστική εξέλιξη υποθέσεων που εκκρεµούν προκειµένου να διευρυνθεί το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, για τις περιπτώσεις που θα υπάρξουν αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για καταχρηστικούς όρους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους καταχρηστικούς όρους των Τραπεζών που καταργούνται µπορείτε να απευθύνεστε στο Επιµελητήριο Ηλείας: 1ος όροφος: κ. Γεωργόπουλος Γεώργιος, ∆ιευ-

θυντής Επιµελητηρίου κ. Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Οικονοµολόγος, κα Λαµπροπούλου Αγγελική, Οικονοµολόγος, κα Μαυροπούλου Αφροδίτη, Οικονοµολόγος µε τηλ. Επικ. 26210 34154 και 26210 22541 Γραφείο Προέδρου 2ος όροφος: κα Ηλιοπούλου Τζώρτζια, ∆/ντρια Γραφείου Προέδρου, Πανεπιστηµιακός Συνεργάτης και κα Γκριτζέλη Ελίνα, Οικονοµολόγος µε τηλ. Επικ. 2621036895. 3ος όροφος : κ. Γιάννης Γεράνιος , Πληροφορικής, εκπρόσωπος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης στον Ν. Ηλείας, κα Σοφία Μπαµπίλη και κα Εύη Αγγελοπούλου µε τηλ. Επικ. 26210 35113 και στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Ηλείας www.heliachamber.gr. «Η απόφαση αυτή σηµατοδοτεί το τέλος µιας µακράς περιόδου αµφισβήτησης εκ µέρους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, της καταχρηστικότητας διαφόρων χρεώσεων και προµηθειών...»

35


TEYXOS 25 NEO:Layout 1

7/9/09

3:01 PM

∆άσος Στροφυλιάς

Page 36

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 25  

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 25

Advertisement