КАТАЛОГ ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ "RESET 2021" / CATALOGUE ART RESIDENCY "RESET 2021"

Page 1

1


ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ „RESET 2021“

ART RESIDENCY “RESET 2021”

kontempora.com

kontempora.com

Сдружение „Контемпора“

Association “Kontempora”

Участници: Валентина Шара, Войн де Войн, Джаджа Ки, Ивайло Стоянов, Елена Гуглева, Кирил Станоев, Лоте де Йонг, Мартиан Табаков, Мирян Колев, Михаела Лакова, Ния Пушкарова, София Димова, Стефан Карчев, Тобиас Биенз, Филип Панчев, Христо Калоянов

Participants: Valentina Sciarra, Voin de Voin, Jiajia Qi, Ivaylo Stoyanov, Elena Gugleva, Kiril Stanoev, Lotte de Jong, Martian Tabakov, Mirian Kolev, Michaela Lakova, Nia Pushkarova, Sofia Dimova, Stefan Kartchev, tobibienz, Filip Panchev, Hristo Kaloyanov

Корица: Филип Панчев Предпечат, графично и художествено оформление: Диляна Стоименова

Book cover: Filip Panchev Book layout, graphic and art design: Dilyana Stoimenova

Фотодокументация: Филип Панчев, Диляна Стоименова Снимки личен архив: Елена Гуглева, Мирян Колев, Мартиан Табаков, Валентина Шара

Photodocumentation: Filip Panchev, Dilyana Stoimenova Photos personal archive: Elena Gugleva, Mirian Kolev, Martian Tabakov, Valentina Sciarra

ISBN: 978-619-188-593-0 (меки корици) ISBN: 978-619-188-594-7 (електронно издание)

ТОЗИ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА THIS PROJECT IS FINANCIALLY SUPPORTED BY THE MINISTRY OF CULTURE


СДРУЖЕНИЕ „КОНТЕМПОРА“

ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ „RESET 2021“ ASSOCIATION “KONTEMPORA”

ART RESIDENCY “RESET 2021”

София 20216

8

10

11

12

16

ПРОЕКТЪТ / THE PROJECT

РЕЗИДЕНТИ / RESIDENTS

ЛЕКТОРИ / LECTORS

ДЕЙНОСТИ / ACTIVITIES

МЕНТОРИ / MENTORS

ИЗЛОЖБА / EXHIBITION


ПРОЕКТЪТ

Сдружение „Контемпора” е създадено, за да подпомага млади и утвърдени, местни и международни артисти като предоставя пространство за експерименти в полето на съвременните изкуства.

Дейностите на сдружение „Контемпора” са фокусирани главно върху организирането на резиденции в сферата на визуалните изкуства, театър, танц, кино, музика, литература, теория на изкуствата и др.

Основната идея на „RESET“ 2021 (в превод от англ. „нулиране“) е поставянето на млади и утвърдени артисти в една обща среда, която да даде възможност за нова отправна точка в творческия им опит и знания в сферата на съвременните форми на визуални изкуства: пърформанс, експериментален филм, видео арт, интерактивни инстaлации, нови медии, концептуална фотография, аудиовизуални изкуства.

Организацията работи активно в посока подпомагане на младото поколение артисти, осигурявайки им условия за пълноценен обмен на знания и опит по време на резиденциите, както и частично или пълно покритие на продукционни и логистични разходи. Сдружението цели да развие широка мрежа от професионални и дебютиращи артисти, неправителствени организации, образователни и културни институции.

6

„RESET 2021” е 10-дневна творческа резденция с международно участие, която се проведе в град Кюстендил през март месец 2021. Програмата съдържа теоретична и практическа част, публични лекции, онлайн лекции и финална изложба.

Резиденцията ще предостави устойчива среда в която артистите ще имат възможност да обменят идеи, споделят професионален си опит и представят съвременно визуално изкуство пред по-широката публика.


THE PROJECT Association “Kontempora” was created to serve the purpose of providing spaces and events for both young and established, local and international artists, where they can experiment, create and learn in the fields of contemporary arts.

Association ‘’Kontempora’’ focuses mainly on organizing educational projects and residencies in the fields of visual arts, theatre, dance, cinema, music, literature and theory of art.

Main concept of the residency is to place young and emerging artists in a common environment where they can have opportunity of new starting point in their creative experience and knowledge in the field of contemporary visual arts: performance, experimental film, video art, interactive installations, new media, conceptual photography, audiovisual arts.

The association works to actively help young artists in their development through an enriching exchange of ideas, knowledge and culture during the residencies, as well as fully or partially covering material and/or transport costs. The association’s goal is building a large artistic network of professional and young artists, nongovernmental organizations, educational and cultural institutions.

“RESET 2021” is a 10-day international artist residency program in March 2021, based in Kyustendil, Bulgaria. The program contain theoretical and practical modul, public lectures, online lectures and final art exhibition.

The residence provide a sustainable environment in which artists can exchange ideas, share their professional experience and present contemporary visual art to a wider audience.

7


ЛЕКТОРИ

8

НАН УАНГ / NAN WANG http://nanwang.org

ХАВИЕР ЙОРЕТ / JAVIER LLORET http://javierlloret.com

МАРНИКС ДЕ НИЙС / MARNIX DE NIJS http://www.marnixdenijs.nl

ГЕЕРТ МЮЛ / GEERT MUL https://geertmul.nl Portrait: copyright Koos Breukel


LECTORS

НИЯ ПУШКАРОВА / NIA PUSHKAROVA http://nia.watertowerartfest.com

МИХАЕЛА ЛАКОВА / MICHAELA LAKOVA http://mlakova.org

КИРИЛ ВАСИЛЕВ/ KIRIL VASILEV

ИВАЙЛО СТОЯНОВ / IVAYLO STOYANOV https://www.stoyanov-photography.com 9


10

МЕНТОРИ

MENTORS

ВАЛЕНТИНА ШАРА / VALENTINA SCIARRA https://www.sciarravalentina.com

МИХАЕЛА ЛАКОВА / MIHAELA LAKOVA http://mlakova.org

ВОЙН ДЕ ВОЙН / VOIN DE VOIN https://voinvoin.wixsite.com/voindevoin

КИРИЛ СТАНОЕВ / KIRIL STANOEV https://www.kirilstanoev.eu


РЕЗИДЕНТИ

RESIDENTS

ДЖАДЖА КИ

JIAJIA QI

ЕЛЕНА ГУГЛЕВА

ELENA GUGLEVA

ЛОТЕ ДЕ ЙОНГ

LOTTE DE JONG

МАРТИАН ТАБАКОВ

MARTIAN TABAKOV

МИРЯН КОЛЕВ

MIRIAN KOLEV

СОФИЯ ДИМОВА

SOFIA DIMOVA

СТЕФАН КАРЧЕВ

STEPHAN KARTCHEV

ТОБИАС БИЕНЦ

TOBIBIENZ (TOBIAS BIENZ)

ХРИСТО КАЛОЯНОВ

HRISTO KALOYANOV

11


ДЕЙНОСТИ

12


ACTIVITIES

13


14


15


ИЗЛОЖБА 13 МАРТ 2021 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ - МАЙСТОРА“ КЮСТЕНДИЛ, БЪЛГАРИЯ


EXHIBITION 13 MARCH 2021 ART GALLERY “VLADIMIR DIMITROV - MAYSTORA“ KYUSTENDIL, BULGARIA


ОТКРИВАНЕ

18


OPENING

191. „Колективна скулптура” - Уъркшоп на Валентина Шара и Войн де Войн 2. „Интимни пейзажи“ - Лоте де Йонг 3. „Двойно-сляп фототропизъм“ - Филип Панчев 4. „Музика втора употреба “ - Мирян Колев 5. „Собственият живот на един документ “ - Мирян Колев 6. „Друг въпрос 1“, „Друг въпрос 4“ - Ивайло Стоянов и Велин Петков 7. „Пауталия“ - Христо Калоянов (звук Мирян Колев, видео и графичен дизайн Никола Стоянов) 8. „Колективен текст“ - Уъркшоп на Войн де Войн, видео Михаела Лакова 9. „Звуков пърформанс“ - Мирян Колев и Мартиaн Табаков 10. „Индивидуално психологическо пространство “ Мартиaн Табаков 11. „Група от хора “ - Мартиaн Табаков 12. „Портрети с хлебарки“ - Кирил Станоев 13. „Спиране на Производство. Съвкупност” - София Димова 14. „Група от хора 2“ - Мартиaн Табаков 15. „Конфабулация“ - Стефан Карчев 16. „Аmoebic dysentery 1 “ - Войн де Войн 17. „Колко е часът” - Елена Гуглева 18. „Луната не е единственият кръг “ - Джаджа Ки 19, 20. „Low tech posthuman romance“ - tobibienz и Виктория Папани 21. „United we stay wet“ - Войн де Войн и Валентина Шара 22. „Аmoebic dysentery 2 “ - Войн де Войн 23. „Спомени страдат от социална изолация“ - Михаела Лакова 24. „Пърформанс мизансцен без пърформанс с опит за комуникация през наложен ни воал” - Ния Пушкарова 25. „Няма какво повече да се каже (това е лъжа) “ - tobibienz и София Димова

1. “Collective sculpture” - Voin de Voin and Valentina Sciarra Workshop 2. “Intimate Landscapes” - Lotte de Jong 3. “Double-blind phototropic“ - Filip Panchev 4. “Second Hand Music “ - Mirian Kolev 5. “The own life of a document” - Mirian Kolev 6. “Next Question 1“, “Next Question 4 “ - Ivaylo Stoyanov and Velin Petkov 7. “Pautalia “ - Hristo Kaloyanov (Miryan Kolev sound, Nikola Stoyanov video and graphic design) 8. “Collective text“ - Voin de Voin Workshop, video Michaela Lakova 9. “Sound performance“ - Mirian Kolev and Martian Tabakov 10. “Individual psychological space “ - Martian Tabakov 11. “A Line of People “ - Martian Tabakov 12. “Portrait with cockroaches“ - Kiril Stanoev 13. “Halt in Production, Aggregation“ - Sofia Dimova 14. “A Line of People 2“ - Martian Tabakov 15. “Confabulation“ - Stefan Karchev 16. “Аmoebic dysentery 1 “ - Voin de Voin 17. “What’s the time” - Elena Gugleva 18. “Moon is not the only circle “ - Jiajia Qi 19, 20. “Low tech posthuman romance“ - tobibienz and Victoria Papani 21. “United we stay wet“ - Voin de Voin and Valentina Sciarra 22. “Аmoebic dysentery 2 “ - Voin de Voin 23. “Memory suffers from social isolation “ - Michaela Lakova 24. “А performance set without an actual life presence, but attempting to communicate through the veil imposed upon us! “ Nia Pushkarova 25. “Nothing more to say (that’s a lie)” - tobibienz and Sofia Dimova

21УЪРКШОП НА ВАЛЕНТИНА ШАРА И ВОЙН ДЕ ВОЙН

„КОЛЕКТИВНА СКУЛПТУРА”

Представената тук работа е резултат от колективен експеримент, проведен по време на резиденцията RESET 2021, воден от Валентина Шара и Войн Войнов. Колективната скулптура може да се тълкува като изпълнение и/или резултат, видим тук, като „Останките“ от действие, което току що е приключило. / Невярно. Истина / Колективната скулптура е далеч отвъд перформативното действие, защото разкрива в себе си - благодарение на видеото, което е неразделна част от скулптурата - действия / движения, които не показват процеса на създаване на скулптурата, но които представляват колективни, нематериални, безтелесни, абстрактни и утопични действия. Тези действия са неразделни части от повърхностите, но в същото време не виждат материалното. Истина / Колективната скулптура, ако се гледа внимателно, има своята точна логика, всъщност логиката на колективността, следователно хаотична, смесена, или/и конвулсивна. Истина / Колективната скулптура има качеството да надхвърли границата на абсолютната неподвижност на скулптурата.

VOIN DE VOIN AND VALENTINA SCIARRA WORKSHOP

“COLLECTIVE SCULPTURE”

The work presented here is the result of a collective experiment carried out during the RESET 2021 Residency, led by Valentina Sciarra and Voin de Voin. It could be interpreted as a performance and the result visible here as “The remains” of an action that has just ended. / False. True / Collective sculpture is far beyond a performative action, because it reveals within it - thanks to a video that is an integral part of the sculpture - acts / actions / movements that don’t show the construction process of the sculpture, but which represent a collective, immaterial, incorporeal, abstract, utopian actions. These actions are integral parts of the surfaces but at the same time non materially visible. True / Collective sculpture, if looked at carefully, has its own very precise logic, the logic of collectivity in fact, therefore chaotic, mixed, convulsive. True / collective sculpture has the merit of going beyond the limit of the absolute stillness of sculpture. 2325ЛОТЕ ДЕ ЙОНГ

„ИНТИМНИ ПЕЙЗАЖИ“ - ВИДЕО ИНСТАЛАЦИЯ Intimate Landscapes е инсталация, състояща се от видео и печат на текстил. Видеото показва 3D визуализация на легла с намачканни чаршафи и лични предмети. Те са показани като пейзажи, камерата бавно се движи върху материала. Пред екрана, на пода, има парче отпечатан плат, памучен чаршаф, който показва изображение в реалния размер на 3D модел на спално бельо. Проектът изследва как личното пространство се представя в дигиталното и как дигиталното от своя страна се връща обратно към физическото. 3D моделите на личните легла се създават със снимки на леглата, като се използва метод, наречен фотограметрия. Отпечатаният модел се създава в 3D програма. Проектът е създаден по време на кратка резиденция „RESET 2021“ в Кюстендил, България. Показаните легла са леглата на останалите участници в резиденцията.

LOTTE DE JONG

“INTIMATE LANDSCAPES” - VIDEO INSTALATION Intimate Landscapes is an installation consisting of a video and a printed piece of fabric. The video shows 3D renders of beds with wrinkled sheets and personal objects. They are shown as landscapes, the camera slowly moving over the material. In front of the screen, on the floor, there is a piece of printed fabric, a cotton sheet that shows a life size render of a 3D model of bedding. The project explores how personal space translates and mediates to the digital and how the digital in it’s turn translates back to physicality. The 3D models of the personal beds are created with photos of the beds, using a method called photogrammetry. The printed model is created in a 3D program. The project was created during a short residency in Kyustendil, Bulgaria. The beds shown are the beds of the other residency participants. 27


28


ФИЛИП ПАНЧЕВ

„ДВОЙНО-СЛЯП ФОТОТРОПИЗЪМ” Диптих фото печат на пенокартон 50х70 cм (всяка страна)

FILIP PANCHEV

“DOUBLE-BLIND PHOTOTROPIC” Diptych photo print on foam board 50x70 cm (each side)

29МИРЯН КОЛЕВ

„МУЗИКА ВТОРА УПОТРЕБА” – ИНСТАЛАЦИЯ НАМЕРЕН ОБЕКТ/ЗВУК 02:28 „Музика втора употреба“ е ремикс на песен на група Hautevolée, чиято визитна картичка е намерена случайно в джоба на дреха в магазин за втора употреба

MIRIAN KOLEV

“SECOND HAND MUSIC” – FOUND OBJECT/SOUND INSTALLATION 02:28 „Second Hand Music“ is a remix of Hautevolée band, whose business card is found by accident in the pocket of a clothing store in a second hand shop. Чуйте на/ Listen at : bit.ly/2QpmluW

МИРЯН КОЛЕВ

„СОБСТВЕНИЯТ ЖИВОТ НА ЕДИН ДОКУМЕНТ” – ИНСТАЛАЦИЯ ЗВУК/ФОТОГРАФИЯ 03:01 „Собственият живот на един документ” е инсталация, съдържаща фото и звукова документация събрана по време на работен процес, която показва как документация на произведение на изкуството, когато бъде манипулирана може да придобие нов смисъл и да заживее свой живот на автономно произведение.

MIRIAN KOLEV

“THE OWN LIFE OF A DOCUMENT” – SOUND/PHOTOGRAPHY INSTALLATION 03:01 “The own life of a document” is an installation, including photo and sound documentation of a working process, which shows how a document of an artwork can be manipulated and can acquire a new meaning and start its life as an autonomous artwork. Чуйте на/ Listen at: bit.ly/3uR6NyT 31


„ДРУГ ВЪПРОС 1” / “NEXT QUESTION 1”

ИВАЙЛО СТОЯНОВ И ВЕЛИН ПЕТКОВ фотография, 30x50 см, дибонд

Заглавието има за цел да провокира зрителя постоянно да задава въпроси: „Къде съм?” , „Какво е?” , „Реално ли е или нереално?“. Целта на авторите е да снимат обекти, изчезващи от градската среда, които те документират и обработват цифрово. Това от своя страна им дава нов живот и смисъл в съвременния свят.

32


„ДРУГ ВЪПРОС 4” / “NEXT QUESTION 4”

IVAYLO STOYANOV AND VELIN PETKOV photography. 30x50 cm, dibond

The title intends to provoke the viewer to constantly ask questions: “Where am I?” “What is it?” “Is it real or unreal?” The authors’ goal is to photograph objects that are disappearing from urban environments, which they document and digitally process. This in turn gives them a new life and meaning in the modern world.

33ХРИСТО КАЛОЯНОВ „ПАУТАЛИЯ“

Текст и идея: Христо Калоянов Звук: Мирян Колев Видео и графичен дизайн: Никола Стоянов /архив, принтове, карта и видео/ „Пауталия” е изследване върху архива на Кюстендил. За тази цел са използвани материали от художествената галерия „Владимир Димитров - Майстора“, градската библиотека и фотографии на градски текстури. Така архивният импулс разкрива слоеве на града активни и до днес.

HRISTO KALOYANOV “PAUTALIA“

Text and concept Hristo Kaloyanov Sound: Mirian Kolev Video and graphic design: Nikola Stoyanov /archive, prints, map and video/ “Pautalia” is an exploration of the archive of Kyustendil. For this purpose are used materials from the art gallery “Vladimir Dimitrov - Тhe Master”, the city library and photographs of city textures. This archival impulse unfolds layers of the city still in process.

35


The city hides itself in its archive. It is though unclear if the institutions preserving memory take this as something to be cared for or an obligation that accumulates in time wi with no purpose. Still these traces reveal visions for another world. Stories and mythologies unfold in an urbanistic cosmogony. What cannot be seen still remains. Today the city slept another night in dreams of rites now forgotten, of colors turned to gray and of untamed desires. The dwellers of Pautalia have never left. It is now that we find them once again and uncover the archive of a city beneath the surface.

36


37ВОЙН ДЕ ВОЙН И МИХАЕЛА ЛАКОВА

„PROTO EUROPEAN REFUGEE CAMP” - ВИДЕО 8 МИН. Видеото „Proto Europe Refugee Camp“ е резултат от уъркшопа „Psycho Politics / Психополитика“, воден от Войн де Войн по времето на арт резиденцията. Произведенията се фокусират върху коментара на границите — видими и невидими, които формират нови разкази, базирани на споделен опит и физикализацията на концепцията за нова Европейска идентичност.

VOIN DE VOIN AND MICHAELA LAKOVA “PROTO EUROPEAN REFUGEE CAMP” - VIDEO 8 MIN. “Proto Europe refugee station “ is a result of the workshop Psycho Politics that was led during the residency period by Voin de Voin. The works focuses on the commentry of borders- visible and invisible that form up new narratives based on shared experiences and physicalisation of the concept of New European Identity. 39


40


МАРТИАН ТАБАКОВ

„ИНДИВИДУАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО” - ИНСТАЛАЦИЯ Индивидуално психологическо пространство засяга темата за личността и нейната невъзможност за директна комуникация с другите индивиди и реалността, поради невидимата граница, в която е затворена.

MARTIAN TABAKOV

“INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL SPACE” INSTALLATION The work is an attempt to outline the invisible border of the individual space which surrounds us like the atmosphere and restrains the perception of reality and the other individuals making communication indirect.

ГРУПА ОТ ХОРА / A LINE OF PEOPLE

41МИРЯН КОЛЕВ И МАТИАН ТАБАКОВ ЗВУКОВ ПЪРФОРМАНС

MIRIAN KOLEV AND MARTIAN TABAKOV SOUND PERFORMANCE

Чуйте на/ Listen at: bit.ly/3v5Vl2H

43КИРИЛ СТАНОЕВ

„ПОРТРЕТИ С ХЛЕБАРКИ“ - ФОТОГРАФИЯ

KIRIL STANOEV

“PORTRAIT WITH COCKROACHES“ - PHOTOGRAPHY

45СОФИЯ ДИМОВА

„СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО. СЪВКУПНОСТ” - ИНСТАЛАЦИЯ Струпване на намерени обекти, изоставени в пространството. Нов живот. Повторение, съдба и съживяване.

SOFIA DIMOVA

“HALT IN PRODUCTION, AGGREGATION” - INSTALLATION Clusters of found materials abounded within the space and brought them back to life. Repetition, fate and revival. 47СТЕФАН КАРЧЕВ

„КОНФАБУЛАЦИЯ“ - ИНСТАЛАЦИЯ И ПЪРФОРМАНС В инсталацията „КОНФАБУЛАЦИЯ” са включени хора, които срещнах по време на престоя си в резиденцията – от персонала в хотела до случайни минувачи. Сред тях и две млади момичета, занимаващи се с фолклорно пеене – Стела и Лора, които озвучиха с гласовете си индустриалното пространство на галерията. Използвах обекти от складовете на галерията, които поставих във вертикална композиция, наподобяваща остров. Купчина предмети, сякаш наредени и готови да бъдат изнесени, и все пак присъства чувството на ядро, засмукващo енергия към центъра. Пулсира. Инсталацията пресъздава ситуация и енергия към това някога започнало и така и незавършено продължение на галерията.

STEFAN KARCHEV

“CONFABULATION” - INSTALLATION AND PERFORMANCE The installation “CONFABULATION” includes people I met during my stay at the residence – from the hotel staff to passers-by. Among them were the two young girls engaged in Bulgarian folklore singing - Stella and Lora, who voiced the industrial space of the gallery. As part of the installation, I used objects from the gallery’s warehouses, which I placed in a vertical composition which resembled an island. A pile of objects, as if arranged and ready to be taken out, and yet there is a feeling of a core sucking energy to the center. It pulsates. This work aims to recreate a situation and energy to the space, once started and never being completed as part of the gallery. 49ВОЙН ДЕ ВОЙН И ВАЛЕНТИНА ШАРА

ВОЙН ДЕ ВОЙН

VOIN DE VOIN AND VALENTINA SCIARRА

VOIN DE VOIN

„UNITED WE STAY WET“ - ИНСТАЛАЦИЯ

“UNITED WE STAY WET“ - INSTALLATION

„АMOEBIC DYSENTERY” “АMOEBIC DYSENTERY”

51ЕЛЕНА ГУГЛЕВА

„КОЛКО Е ЧАСЪТ” - ПЪРФОРМАНС / ИНСТАЛАЦИЯ „Колко е часът” е пърформанс и инсталация в едно. Инсталацията има за цел да покани хората да бъдат част от нея, като прекарат време сами със себе си седнали на стол, който е част от проекта. След като прекарат определено време в мислите си, може да започнат да изразяват себе си чрез рисунка или текст на черната стена или на черния под, свързани с тяхната представа за времето. Дали е възможно да разберем всъщност какво е време? Дали е нещо физическо или е нещо необяснимо? Дали е чувство или е нещо абстрактно. Можем ли да наречем един предмет, като часовника или календара, с определението за време. Можем ли да видим или визуализираме времето? Да го направим предмет? Можем ли да го обясним, чрез звук или музика И как всъщност можем да го превърнем в нещо физическо, визуално? Възможно ли е въобще?

ELENA GUGLEVA

“WHAT’S THE TIME” - PERFORMANCE / INSTALLATION “What’s the time” is a performance and instalacion at the same time. The idea for this artwork is to make people just be part of the instalacion and spend time with themselves till sitting on a chair. The idea is just to sit there and be with your thoughts, fears, imagination and in your world. After that they can write something or draw some ideas for the spent time, their feeling and understanding a bit more the time and what is a time actually. Is it something physical or something unexplainable? Is it feeling or it’s more like an abstract thing? Can we say that a clock or a calendar are somehow the time? Can we see the time? Can we explain it somehow visually or with music and sounds? And how can we do it? Is it possible?

53ДЖАДЖА КИ

„ЛУНАТА НЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ КРЪГ” - ИНСТАЛАЦИЯ Инсталацията, създадена специално за мястото, цели да слее размитата връзка между пространствената структура и предварително зададените възприятия чрез повторно сглобяване на пропорционалните елементи, текстура, и мащаба в самото пространство. В резултат на това публиката може да наблюдава три пукнатини, появяващи се по време на този процес: трансформация и повторение, тишина и хаос, означител и означение.

JIAJIA QI

“MOON IS NOT THE ONLY CIRCLE” - INSTALLATION This series of site-specific installations tries to margin the blurry relationship between spatial structure and pre-set perceptions, by reassembling the elements of proportion, texture, and scale in the space itself. As a result of this, audiences can then observe three fissures appearing during this process:transform and repetition, silence and chaos, signifier and signified. 55tobibienz и ВИКТОРИЯ ПАПАНИ

„LOW TECH POSTHUMAN ROMANCE” - ПЪРФОРМАНС И ИНСТАЛАЦИЯ Пърформанс за едно човешко тяло, три хлебарки и три дигитални селфита. „Някога чувствали ли сте се толкова тъжни, че сте се влюбили в хлебарка?” Виктория Папани и tobibienz целят да работят в междувидова колаборация, човешки-нечовешки креативен процес с пост-хуманистически философски възглед между нас, хлебарките, селфитата и 3D био материалите. Опит да се деколонизират нашите антропоцентрични възприятия. Tobibienz се запознава с хлебарките в Хонконг и Шанхай през 2019. От тогава tobibinez живее с тях и ги взема със себе си скришно от Китай до Швейцария и България. Виктория Папани (Буенос Айрес), създава 3D автопортретен бюст, който служи като пътуващ паметник, който да бъде разположен в публични места. Виктория Папани и tobibienz започват колаборацията си по време на Yet To Com. (e) Виртуална Резиденция. маникюр: Ивана Миленкович, #hotmailhotnail

tobibienz and VICTORIA PAPANI

“LOW TECH POSTHUMAN ROMANCE” - PERFORMANCE AND INSTALLATION Performance art for 1 human body, 3 cockroach bodies & 3 digital selfies. “Have you ever felt so sad, that you fell in love with a cockroach?“ Victoria Papagni and tobibienz aim to work in an interspecies collaboration, a human-non human creative process with a post humanism philosophical view between us, cockroaches, selfies and 3D biomaterials, trying to decolonize our anthropocentric perception. Tobibienz met the cockroaches in Hongkong and Shanghai in 2019. Since then tobibinez lives with the cockroaches and smuggels them from China to Switzerland and Bulgaria. The Cockroaches are from the species “Argentinian wood roach”. This species has its natural habitat in Argentina and Brazil. It is used all over the world as the most popular feeding animal for reptile pets as snakes or lizards. Victoria Papagni, based in Buenos Aires, built a bust-self-portrait with 3D technology that works as a traveling monument to be ephemerally located in the public space. Victoria Papagni & tobibienz started their collaboration within the Yet To Com.(e) Virtual Residency. nailart by Ivana Milenkovic, #hotmailhotnail 57


МИХАЕЛА ЛАКОВА

„СПОМЕНИ СТРАДАТ ОТ СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ” ЗВУКОВА ИНСТАЛАЦИЯ И УЕБСАЙТ Звуково произведение, базирано на уебсайта www.vox-mail.net (съвместно с Илияна Кънчева) – колекция от звуци, свързани с темата за изолацията и социалното изолиране. „Спомени страдат от социална изолация” се състои от думи, взети от едноименната статията, преведени и изпълнени от Патрисия Ки, и ремиксирани с румънска фолклорна песен.

MICHAELA LAKOVA

“MEMORY SUFFERS FROM SOCIAL ISOLATION” SOUND INSTALLATION AND WEBSITE A sound work based on the website www. vox-mail.net (in collaboration with Iliyana Kancheva) – a collection of sounds on the topic of isolation and social distancing. “Memory suffers from social isolation” (original title: Geheugen lijdt onder sociale isolatie) consists of spoken words taken from the article translated and performed by Patricia Qi and remixed with Romanian folklore song.

58


НИЯ ПУШКАРОВА „ПЪРФОРМАНС МИЗАНСЦЕН БЕЗ ПЪРФОРМАНС С ОПИТ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ПРЕЗ НАЛОЖЕН НИ ВОАЛ”

NIA PUSHKAROVA “А PERFORMANCE SET WITHOUT AN ACTUAL LIFE PRESENCE, BUT ATTEMPTING TO COMMUNICATE THROUGH THE VEIL IMPOSED UPON US! “

59tobibienz и СОФИЯ ДИМОВА „НЯМА КАКВО ПОВЕЧЕ ДА СЕ КАЖЕ (ТОВА Е ЛЪЖА) ПЪРФОРМАНС ЗА ДВЕ ЧОВЕШКИ ТЕЛА, СПРЕЙ, ПЛАТ И ДВЕ ПИСМА” - ПЪРФОРМАНС

tobibienz and SOFIA DIMOVA “NOTHING MORE TO SAY (THAT’S A LIE) PERFORMANCE ART FOR TWO HUMAN BODIES, TWO SPRAY CANS, FABRIC & TWO LETTERS” - PERFORMANCE

61
Творческа резиденция „RESET 2021“ Сдружение „Контемпора“

Art residency “RESET 2021“ Association “Kontempora“

Българска

Bulgarian

Първо издание

First edition

Корица: Филип Панчев Предпечат, графично и художествено оформление: Диляна Стоименова

Book cover: Filip Panchev Book layout, graphic and art design: Dilyana Stoimenova

Фотодокументация: Филип Панчев, Диляна Стоименова Снимки личен архив: Елена Гуглева, Мирян Колев Мартиан Табаков, Валентина Шара

Photodocumentation: Filip Panchev, Dilyana Stoimenova Photos personal archive: Elena Gugleva, Mirian Kolev, Martian Tabakov, Valentina Sciarra

ISBN: 978-619-188-593-0 (меки корици) ISBN: 978-619-188-594-7 (електронно издание) Формат/Format: 240x200 Печатни коли/Quires: 4 Печат/Printed by: J-Point+ Тираж/Print Run: 75 Сдружение „Контемпора” 2021 info@kontempora.com www.kontempora.com


65


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.