Norsk vannforening semesteroversikt vår 2022

Page 1

VÅR 2022

FAGTREFF & SEMINARER


FAGTREFF

Digitalisering av avløpssektoren Tid: Digitalt:

17. januar, kl. 12:00-15:30 Teams

– Hvilke dataverktøy bruker man i dag, og hva er nytt?

14.00 - 14.25: Viktige momenter ved planlegging og prosjektering av vann- og avløpsløsninger Eirik Lindgaard og Andreas Lindheim, Areal+ 14.25 - 14.50: Utfordringer for leverandører av avløpsløsninger ved dårlig planarbeid – eksempler Øystein Vereide, KLARO

Digitalisering, datalæring og Big Data. Vannbransjen mottar signaler fra ulike deler av ledningsnettet og renseanlegg i et styringssystem som brukes til å drifte og optimalisere anlegget. Teknologiselskapene lager sensorer som kan gi online målinger av vannkjemi, eller sammenstiller en kombinasjon av data som gir driftspersonell hjelp.

14.50 - 15.00: Oppsummering/avslutning Guro Randem Hensel, NIBIO

Har vi kommet så langt at vi kan overlate driften av avløpsanlegg til datamaskiner hvor systemet selv håndterer alarmer og hendelser?

Cyanobakterier i norske drikkevannskilder

Møteleder: Line Blytt, Norwaste

Spredt avløp Tid: Sted: Digitalt:

14. februar, kl. 12:00-15:00 Røverstaden, Munkedamsveien 15 Streaming

For å få på plass tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse, er det viktig at dette kommer med på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Dersom vann- og avløpsløsningene skal komme «løpende etter», vil det fort ende opp med at vi ikke får optimale og tilfredsstillende løsninger verken med hensyn til drikkevannsforsyning eller avløpsrensing. Helhetlig vurdering av vann og avløp ligger til grunn for både arealplanleggingen, vannforskriftsarbeidet, nye utslippstillatelser og opprydding i spredt bebyggelse. Det er derfor viktig at kommunene tenker samarbeid på tvers av etater og avdelinger og får vann- og avløpsløsninger tidlig inn i planfasen. 12.00 - 12.05: Introduksjon til Vannforeningen ved styremedlem 12.05 - 12.15: Velkommen og introduksjon Guro Randem Hensel, NIBIO 12.15 - 12.40: Vann og avløp i arealplanlegging Heidi Skaug, Norsk Vann 12.40 - 13.10: Vann- og avløpsplanlegging i Indre Østfold kommune – erfaringer og nye muligheter Synne Lømo og Malén Kårstad, Indre Østfold kommune 13.10 - 13.35: Viktigheten av helhetlig planlegging innen vann- og avløpshåndteringen – gode og dårlige eksempler Bjørn Eivind Løfsgaard, Rambøll 13.40 - 14.00: Pause

Møteleder: Guro Randem Hensel og Synne Lømo, Indre Østfold kommune

Tid: Sted: Digitalt:

9. mai, kl. 12:00-15:30 Røverstaden, Munkedamsveien 15 Streaming

Relativt få råvannskilder for drikkevann i Norge har problemer med cyanobakterier per i dag, men stadig flere innsjøer påviser disse organismene i de senere år. Hva vet vi om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder? Cyanobakterier forekommer naturlig i overflatevann over hele verden – også i Norge. Overvåkingsdata viser at cyanobakterier som kan produsere cyanotoksiner forekommer i hele landet, men er vanligere i Sør-Norge. Inntak av drikkevann som inneholder cyanotoksiner kan blant annet påvirke nervesystemet og leveren hos dyr og mennesker, kan gi kreft og i verste fall føre til død. Det er imidlertid ikke kjent at akutte forgiftninger har forekommet hos mennesker etter inntak av drikkevann i Norge. Gjeldende drikkevannsforskrift stiller per i dag ikke krav til å overvåke forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner i råvannskilder. EUs reviderte drikkevannsdirektiv har fastsatt en grenseverdi for microcystin-LR på 1 μg/L, som det skal analyseres for dersom det påvises algeoppblomstring i vannkilden. Denne verdien vil sannsynligvis også bli inkludert i den norske drikkevannsforskriften. Selv om relativt få råvannskilder for drikkevann i vårt land har problemer med cyanobakterier per i dag, har stadig flere innsjøer fått påvist disse organismene i de senere år og det kan tenkes at forekomsten vil øke som følge av klimaendringer, med varmere vann og mer avrenning. Dette fagtreffet fokuserer på hva vi vet om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder. Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA


Klimaendringenes betydning for råvannskvalitet og vannbehandlingsbehov i våre vannkilder Tid: Sted: Digitalt:

13. juni, kl. 12:00-15:30 Røverstaden, Munkedamsveien 15 Streaming

Nærmere 90% av Norges befolkning forsynes fra vannverk med innsjøer eller elver som råvannskilde. Vår vannforsyning er derfor mer sårbar for klimaendringer enn de fleste andre europeiske land, som hovedsakelig forsynes av godt beskyttet grunnvann. Etter mange år med en forholdsvis stabil vannkvalitet, har vi de senere år observert en økning i fargetall i flere av våre råvannskilder, noe som i stor grad er blitt tilskrevet klimaendringene vi nå opplever. I dette fagtreffet ønsker vi å gi eksempler på vannkvalitetsendringer som er observert i våre vannkilder de senere år, samt hva vi kan forvente av forverring av råvannskvaliteten som følge av framtidige klimaendringer. Både forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra ulike vannverk vil bli presentert. Løst naturlig organisk materiale (DNOM) i drikkevannskilder Opprinnelse, egenskaper og klimarelaterte endringer Rolf D. Vogt, NIVA Klimaendringenes påvirkning av vannkvalitet i grunnvannskilder: Hvilke farer truer? Sylvi Gaut, SWECO En klimarisikovurdering av vannkvaliteten i drikkevannskilden Glitre Kan mer ekstremvær, endret avrenningsmønster, mindre isdekke og økt vindpåvirkning ødelegge barriereeffektene i våre drikkevannskilder – selv med dypvannsinntak? Mildrid Solem og Stine Mohagen Hansen

Klimarelaterte utfordringer med Maridalsvannet som vannkilde Kan mer ekstremvær, endret avrenningsmønster, mindre isdekke og økt vindpåvirkning ødelegge barriereeffektene i våre drikkevannskilder – selv med dypvannsinntak? Ingrid Husby, VAV Klimasikkert drikkevann – Hvordan kan vannverkene tilpasse seg endringene i råvannskvaliteten? Bjørnar Eikebrokk, Drikkevannskonsult Kan klimarelaterte endringer i vannkvalitet ha negative effekter på helsa vår? Susanne Hyllestad, FHI Møteleder: Vidar Lund, FHI

Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden: innsikter fra forskning og overvåking Tid: Sted: Digitalt:

22. august, kl. 12:00-15:30 Røverstaden, Munkedamsveien 15 Streaming

Møteleder: Anne-Grete Buseth Blankenberg, NIBIO og Jan-Erik Thrane, NIVA

Følg med på vår nettside for mer informasjon.SEMINARER

Forurensede sedimenter i ferskvann og langs Norges kyst Tid: Digitalt:

19. januar, kl. 09:00-13:50 Teams

Norges kronglete kystlinje er en av verdens lengste, og kysten har vært og er viktig for våre marine ressurser og som transportvei. Aktiviteter langs kysten har vært og er framover av stor betydning for samfunnsutviklingen i Norge. Fra overvåking vet vi at aktiviteter har satt spor i sedimentene langs kysten. I ferskvann er overvåkingen av sedimenter mer fragmentert, men det er også utfordringer her. I dette seminaret tar vi for oss forurensningstilstanden til sedimenter i kystvann og ferskvann, ny sedimentdata fra utvalgte områder presenteres, statistiske verktøy for å identifisere kilder vises og hva er velferdsgevinsten ved tiltak som enten tildekker eller fjerner forurensede sedimenter? Møteleder: Aud Helland, Cowi og Sissel Brit Ranneklev, NIVA

Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge Tid: Sted: Digitalt:

3. mars, kl. 09:00-15:00 Miljødirektoratet Streaming

Behovet for å redusere utslippene fra avløpssektoren gjør at forurensningsmyndighetene stiller krav om oppgradering av de kommunale renseanleggene, samt opprydding i avløp i spredt bebyggelse, med korte frister. Er kommunene i stand til å møte disse kravene og samtidig ta i bruk løsninger som i større grad utnytter ressursene? I dette seminaret vil du få presentert erfaringer fra sirkulære avløpssystemer i Europa, samt eksempler på prosjekter under utvikling i Norge. I hvilken grad bidrar myndighetskravene og virkemiddelapparatet til implementering av sirkulære systemer? I hvilken grad kan det legges føringer gjennom kommunal planlegging?

Verdens vanndag Tid: Sted: Digitalt:

22. mars, kl. 09:00-14:30 CIENS, Gaustadalléen 21 Streaming

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer vil gjøre grunnvann viktigere og mer sårbart. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 setter dette på dagsorden.

Fremtidens utfordringer for badevannet i Norge Tid: Sted: Digitalt:

12. mai, kl. 09:00-15:00 Miljødirektoratet Streaming

Endret værmønster med konsekvenser for kloakkutslipp, overløp og lekkasjer på ledningsnettet kan føre til at sjøer og fjorder blir forurenset med uønskede mikroorganismer. Noen badeplasser er mer utsatt enn andre. Økte badetemperaturer kan også bidra til økt forekomst av vibriobakterien. De aller fleste kommunene i Norge tar jevnlige prøver for å kontrollere badevannskvaliteten, men det etterspørres tydeligere normer og veiledning fra sentralt hold, viser en kartlegging gjennomført av Folkehelseinstituttet. Hvordan kan badevannskvaliteten opprettholdes i fremtiden gjennom kommunenes oppfølging med hensyn til overvåking og i arealplanleggingen? Her deles erfaringer og kunnskap fra både myndigheter, fageksperter og kommunene. Møteleder: Line Ødegård Angeloff, FHI og Helene Gabestad, Viken fylkeskommune

Samarbeidspartner: Forum for sirkulær økonomi i avløpsbransjen. Møteleder: Petter Jenssen, NMBU

Programmene for seminarene vil bli annonsert på www.vannforeningen.no og på www.facebook.com/vannforeningen


Vann- og slambehandling? Kalk - Filtermaterialer - Vannglass/Silikat - Teknisk utstyr

48 14 25 57

www.kalk.no

FAGTREFFENE ER GRATIS, MEN VI BER OM PÅMELDING I FORKANT Seminarene har en grunnpris (se nedenfor), pensjonister kr. 250 og studenter går gratis (påmleding må gjøres innen fristen): Digital deltakelse: kr 800 (medlem) og kr 1000 (ordinær). Fysisk deltakelse: kr 1000 (medlem) og kr 1500 (ordinær). NB! Prisene kan avvike på seminarer som går over flere dager, arrangeres digitalt eller på samarbeidende arrangementer. Påmelding til seminarene og fagtreff gjøres på nett under det respektive kurs på www.vannforeningen.no/fagtreff-seminarer Det vil bli sendt program for hvert enkelt seminar og fagtreff på e-post, ca en måned før seminaret, og programmet legges ut på vår hjemmeside: www.vannforeningen.no

E-post: post@vannforeningen.no, tlf: 22 94 75 00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.