Norsk vannforening - Årsrapport 2022

Page 1

årsberetning 2022

for virksomheten i norsk vannforening

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

1 4

Innledning side 4

Faglig arbeid og

informasjon side 12

2 5

Styret, valgkomité og foreningens drift side 6

Medlemmer og

rekruttering side 19

3 6

Tillitsvalgte i komiteer side 9

Økonomi side 22

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2022 I 2

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Norsk vannforening har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene gjennom å spre opplysning og fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2022 I 3
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

Innledning 1

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2022 I 4
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Norsk vannforening har i 2022 hatt et innholdsrikt år. Styret gjennomgikk og vedtok strategi for perioden 2022-2025 i slutten av 2021 og det er en glede å se at de fleste av de årlige aktivitetsmålene er gjennomført.

Strategien ligger tilgjengelig på vår hjemmeside og gir en beskrivelse av vår virksomhet, hvordan vi skal drifte og hva som kjennetegner oss.

Det essensielle i vår virksomhet er tverrfagligheten og kompetansen.

Det er viktig for Norsk vannforening å være uavhengig av enkeltinstanser og jobbe for å belyse temaer fra flere ståsteder; både forskning, forvaltning, rådgivning, drift med mer. Derfor har vi jobbet mye dette året for å sikre bredden av kompetansen i våre komiteer.

Rekruttering til våre komiteer gjøres i stor grad ved å benytte våre og tillitsvalgtes egne nettverk. Det er en tillitserklæring til Norsk vannforening at så mange bidrar med kompetanse inn til våre aktiviteter. Denne tilliten tar vi på alvor og vi er ydmyke for tiden som våre tillitsvalgte setter av.

2022 er også det første året hvor vi har fått gjennomført og delt ut Norsk Juniorvannpris, etter at vi inngikk nytt samarbeid med Hydrologirådet. Det ble virkelig en suksess hvor en gruppe elever fra Kristiansand internasjonale skole reiste til Stockholm for å være med i den inter nasjonale finalen. Norsk vannforening har nedfelt i strategien at vi skal skape interesse for vannfaglige studier. Vi har trua på at dette kan gjøres tidlig og det er en glede å se at vi har hatt rekordmange påmeldinger til juniorvannprisen for 2023.

Våre komiteer fortsetter å levere arrangementer av meget høy faglig kvalitet, noe som gjenspeiler seg i tilbakemeldingene vi får fra deltakerne på våre arrangementer og i antall deltakere. Vi har hatt over 2000 deltakere på våre arrangementer i 2022, det er vi stolte av.

Tidsskriftet VANN har vi utgitt med 3 nummer i 2022, det siste og fjerde nummeret ble utsatt, men kommer i første kvartal 2023.

I 2023 planlegger vi å komme i gang med oppgradering av vår hjemmeside, i tillegg til å fortsette å levere arrangementer og tidsskrift av høy kvalitet.

Takk til alle tillitsvalgte og deltakere for året som har gått.

Tilbake til innhold NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2022 I 5

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2022 I 6
Tilbake til innhold
Styret, valgkomité og foreningens drift 2

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff Tilbake til

Styret

Siden årsmøtet i 2022 har styrets sammensetning

vært som følger:

Elisabeth Elgsæter (leder), Asplan Viak

Marit Carlsen (nestleder), Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (nå COWI)

Maria Ystrøm Bislingen, Vannområde Glomma sør

Helga Gunnarsdóttir, Miljødirektoratet

Vidar Lund, Folkehelseinstituttet (nå pensjonist)

Jan-Erik Thrane, NIVA

Øivind Wien, NVE (nå Sweco)

Erik Johannessen, COWI

Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold / 7Analytics AS

En kort omtale av styremedlemmene finnes i vedlegg 2.

Valgkomiteen

Norsk vannforenings valgkomite består av:

Anders Iversen, Miljødirektoratet, Arve Heistad, NMBU

Ingun Tryland, Norsk Vann

En kort omtale av valgkomiteens medlemmer finnes i vedlegg 2.

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2022 I 7
innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff Tilbake til innhold

Daglig drift

Det har vært avholdt fem styremøter i 2022. Mellom styremøtene er det styreleder, sekretariatet og ulike komitéer under styret som følger opp arbeidet.

I tillegg til de etablerte komiteene (fagtreff-, seminar- og redaksjonskomite), har noen styremedlemmer ekstra ansvarsområder. I 2022 har ansvar vært fordelt som følger; Ansvarsområde Ansvarlige

Vannprisen - følger opp tildeling av vannprisen og selve arrangementet, i samarbeid med RIF.

Norsk Juniorvannpris - følger opp arbeidet med prisen og avtalen med Norsk hydrologiråd.

Utviklingskomiteen - utfører arbeid på bestilling fra styret. Evaluerer innkommende søknader om studentstipend.

Norsk vannforening er en tilknyttet forening til Tekna, og har med dette en samarbeidsavtale med dem. Gjennom samarbeidsavtalen holder Tekna sekretariatsfunksjonen og utfører administrativt arbeid. Spesielt viktig er Teknas rolle som ivaretar organisering og gjennomføring av våre arrangement, samt sørger for medlemsservice og regnskap.

Det er krav om at minst ett styremedlem er medlem i Tekna. Gjennom samarbeidsavtalen får Norsk vannforening økonomisk støtte fra Tekna.

Vidar Lund og Geir Torgersen

Erik Johannessen

Øivind Wien, Maria Bislingen og Jan-Erik Thrane

Verdens vanndag Jan-Erik Thrane

Sosiale medier og kommunikasjon Marit Carlsen

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2022 I 8

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

Tillitsvalgte i komiteer 3

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

NORSK VANNFORENING ÅRSRAPPORT 2022 I 9
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Fagtreffkomiteen

Line Diana Blytt (leder), Norwaste AS

Vidar Lund, Folkehelseinstituttet,

Anne-Grete Blankenberg, NIBIO

Jan-Erik Thrane, NIVA

Sunniva Eide Sunde, Sarpsborg kommune (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken)

Sina Shaddel, Asplan Viak, Michael Waak, Sintef

Hanne Kvitsand, Sintef

Fagtreff arrangeres som gratis halvdagsarrangementer, fra 12.00-15.30. Alle arrangementer streames.

Seminarkomiteen

Sissel Ranneklev (leder), NIVA

Petter Jenssen, NMBU

Helene Gabestad, Viken fylkeskommune

Aud Helland, COWI

Lene Jacobsen, Statens vegvesen

Synne Lømo, Indre Østfold kommune

Line Ødegård Angeloff, FHI

Ruth Vinterhagen, Norconsult

Kim Haukeland Paus, Asplan Viak

Andreas Lium, Miljødirektoratet

Maria Olga Tomprou, Phd-student NMBU

Seminarer arrangeres som heldagsarrangementer og har en rimelig deltakeravgift. Det er også mulighet til å delta digitalt.

Tilbake til innhold

En kort omtale av alle tillitsvalgte finnes i vedlegg 2.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 10

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff Tilbake

Redaksjonskomité og redaktør i VANN

Anita Borge, PURA - vannområde for Bunnefjorden medrungen- og Gjersjvassdraget

Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet

Gunnar Bjørnson, NRVA IKS

John Arthur Berge, pensjonist (tidligere NIVA), Arne Haarr, Norsk Vann

Redaktør: Morten Kraabøl, Multiconsult Stillingen som redaktør er lønnet.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 11
til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 12
4
Tilbake til innhold Faglig arbeid og informasjon

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Seminarer

Foreningen har arrangert 7 seminarer i 2022, med over 803 deltakere (inkl. forelesere/arr.) Flere av seminarene ble arrangert i samarbeid med andre aktører. En oversikt over seminarene er gitt i tabell 1. En mer detaljert oversikt over foredrag og innledere på seminarene er gitt i vedlegg 3.

Fagtreff

Foreningen har arrangert til sammen 9 fagtreff. Totalt var det 113 deltakere som møtte opp på fysisk arrangement, og 1687 deltok via strømming. En oversikt over fagtreffene er gitt i tabell 2. En mer detaljert oversikt over foredrag på fagtreffene er gitt i vedlegg 3.

Tabell 1. Oversikt gjennomførte seminar i 2022.

Tittel på seminar: Antall deltakere (fysisk og digitalt)

Forurensede sedimenter i ferskvann og langs Norges kyst 160

Medarrangør

Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge 92 Forum for sirkulær økonomi i avløpsbransjen

Verdens vanndag 2022

Grunnvann - gjør det usynlige synlig

229 Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening og Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i samarbeid med NVE, NIVA, Norsk fagforum for grunnvann og IAH-Norge

Fremtidens utfordringer for badevannet i Norge 51

Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker 155 Miljødirektoratet

Bærekraft og innovasjon i det undersjøiske og underjordiske

VA-systemet - Vannprisseminaret 2022

55 Rådgivende Ingeniørers forening (RIF)

Plast i vannmiljøet – kilder, overvåking og analysemetoder 61

Tilbake til innhold

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 13

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Tabell 2. Oversikt gjennomførte fagtreff i 2022. Tittel på fagtreff

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 14
Tilbake til innhold
Antall deltakere (fysisk
digitalt) Digitalisering i vannbransjen 219 Spredt avløp 376 Cyanobakterier i norske drikkevannskilder 167 Klimaendringenes betydning for råvannskvalitet og vannbehandlingsbehov i våre vannkilder 224 Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden 287 Trusler om radioaktiv forurensning av våre vannkilder 75 Tørke og betydning for vannforsyning 101 Tiltak og virkemidler for å redusere forurensingen fra spredt avløp 213 Vannkraft og vannmiljø – hvordan sikre god økologisk tilstand og funksjon i en fremtid med økt behov for vannkraft? 203
og

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Vannprisen

Vannprisen ble tildelt Tom A. Karlsen. I de 45 årene i yrkeslivet har Tom A. Karlsen arbeidet i hele bredden av VA-faget. Det som allikevel skiller seg ut, er hans bidrag for å sikre gode materialvalg og kanskje spesielt knyttet til inntaks- og utslippsledninger for vann og avløp.

Tom A. har med sitt åpne, tillitsfulle og ydmyke vesen vært en bauta for både nyutdannede og mer erfarne ingeniører i en årrekke. Hans fremstilling- og formidlingsevne har hevet VA-fagets anseelse i hele bransjen.

Vannprisen er et samarbeid mellom Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Norsk vannforening dedikerer et av seminarene våre til å hedre vannprisvinneren. I flere år har vi arrangert et vannprisseminar, hvor prisvinneren velger tema og er i lead for å utarbeide program. Dette har vært svært stor suksess og vi gleder oss til å fortsette denne tradisjonen.

Vinneren av vannprisen annonseres på våren, vannprissseminaret avholdes som regel på høsten.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 15
Tilbake til innhold
Vannprisen 2022 gikk til Tom A. Karlsen

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Norsk Juniorvannpris

Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd deler ut Norsk Juniorvannpris.

I 2022 gikk prisen til Satnam Singh Bhandal, Lucas Jørgensen, Morrigan Irwin og Rastus Blessing ved Kristiansand International School. Prosjektet deres dreide seg om å lage et system for tidlig varsling av flom.

Sponset og i samarbeid med selskapene Powafa og Intoto plasserte de sensorer som kan måle hvordan vanntrykket varierer i en bekk i Kvinesdal. Måleresultatene kunne de lese av trådløst på en server i Kristiansand ved bruk av Long Range Radio Signals (LORA). Resultatene ble behandlet med maskinlæringsalgoritmer for å predikere flom i elva Kvina. Vinnerlaget representerte Norge senere samme i år i den internasjonale finalen i Stockholm.

Norsk juniorvannpris driftes økonomisk i stor grad av sponsorer, som deler vårt ønske om å tidlig øke interessen for vannrelaterte fag.

I tillegg gir Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd likt økonomisk bidrag. Tekna er sekretariat for prisen gjennom Norsk vannforening sin samarbeidsavtale.

Prosjekt ’Current’ dreide seg om å lage et system for tidlig varsling av flom. I samarbeid med selskapene Powafa og Intoto plasserte de sensorer som kan måle hvordan vanntrykket varierer i en bekk i Kvinesdal. Måleresultatene kunne de lese av trådløst på en server i Kristiansand ved bruk av Long Range Radio Signals (LORA). Resultatene ble behandlet med maskinlæringsalgoritmer for å predikere flom i elva Kvina. Utstyret er batteridrevet og kan lades av et solcellepanel.

Norsk Juniorvannpris 2022 gikk til Satnam Singh Bhandal, Lucas Jørgensen, Morrigan Irwin og Rastus Blessing ved Kristiansand International School

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 16
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff Tilbake

Tidsskriftet VANN

VANN ble utgitt i 3 eksemplarer i 2022, hvorav eksemplar 4 ble forsinket, men gitt ut i 2023.

Til sammen ble det publisert 15 fagfellevurderte artikler og 6 andre fagartikler. Samlet sett utgjorde disse fire utgavene 300 sider med et bredt spekter av vannfaglige tema.

Artikler fra tidligere purblikasjoner legges ut på våre hjemmesider og er tilgjengelig og åpent for alle.

Tidsskriftet VANN ble utgitt i tre eksemplarer 2022.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 17
til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Nettsider og sosiale medier

Nettsiden vår, vannforeningen.no er foreningens hovedbase på nett. Her skal medlemmene våre finne relevant informasjon og nyhetssaker. Vi publiserer egenproduserte saker, informasjon om foreningens aktiviteter, feltrapporter fra studenter som har mottatt stipend, med mer.

Norsk vannforening er aktive på Facebook, hvor vi blant annet deler informasjon om alle våre arrangementer. Du finner oss også på Instagram og LinkedIn. Vi har en egen YouTube-kanal, hvor opptak fra de digitale arrangementene er tilgjengelige.

Om du ikke følger oss allerede, oppfordrer vi til å følge oss i sosiale medier for å holde deg oppdatert på hva som skjer innen vannbransjen, og hva Norsk vannforening jobber med. På Facebook publiseres alle våre arrangementer, vi informerer om nytt innhold på nettsiden og tidsskriftet VANN, samt deler relevant informasjon fra andre foreninger og organer. Vi opplever et stadig økende engasjement på vår Facebook-profil ettersom aktiviteten går opp.

På Instagram deler vi øyeblikk fra arrangementer, vannrelaterte bilder fra natur og by på story, og informerer om egen aktivitet i faste poster. Vi engasjerer oss også i andre aktørers innlegg for å gjøre Norsk vannforening synlig der det er relevant.

Aktiviteten er oppsummert i tabell 3.

Tabell 3. Oversikt over plattform og aktivitet på disse i løpet av 2022

Plattform Aktivitet

Facebook 1415 liker siden (1265 i 2021)

1586 følgere (1396 i 2021)

88 innlegg (50 i 2021)

Rekkevidde totalt i 2022: 85 881 (52% økning fra 2021)

Topp rekkevidde er portrettintervjuet med vannprisvinner, Tom A. Karlsen med 7500 personer nådd, og 350 som klikket på lenken til selve intervjuet.

Nettsiden 20 nyhetsartikler (27 i 2021)

Nyhetsbrev 23 utsendinger

3 nyhetsbrev

Instagram 277 følgere (162 i 2021)

8 innlegg

LinkedIn 958 kontakter

1007 følgere (929 i 2021)

YouTube 3596 avspillinger i 2022

Seertid (timer) 802

Totalt 38 nye opplastninger

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 18
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

Medlemmer og rekruttering 5

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 19
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Per 31.12.2022 har foreningen 1510 medlemmer, som er en økning på 20 nye medlemmer fra året før.

995 er personlige medlemmer, 111 er studenter, 69 er pensjonister/ æresmedlemmer, 334 er bedrifter og ett øvrig medlem i administrasjonen.

Vi er glade for at vi ser en positiv trend i antall personlige medlemmer de siste årene. Som medlem i Norsk vannforening er man først og fremst en støttespiller for det viktige arbeidet som vi gjør. Vi er avhengig av inntekten fra medlemmene våre.

European Water Association (EWA)

Norsk vannforening er medlem av European Water Association (EWA). Harsha Ratnaweera (NMBU) er foreningens representant i det europeiske styret.

Oppsummering av aktiviteter i 2022:

Raymond Erpelding fra Luxemburg fortsetter som leder i EWA. IFAT-messen, verdens største vannmesse, er en av hovedaktivitetene der EWA har en sentral rolle. Den ble arrangert mai 2022, etter en pause pga. COVID-19. Universiteter og forskningsinstitutter har nå en egen medlemskategori i EWA, og første samling ble holdt under årets

IFAT-messe. EWA ledet en workshop om raskere implementering av FoU-resultater ved årets IWA World Water Congress, ledet av Harsha. Det ble holdt fem seminarer og konferanser i EWA-regi og to i samarbeid med andre internasjonale vannaktører.

Medlemmene i Vannforeningen ble invitert til å delta med redusert deltakeravgift, og studenter fikk delta gratis i flere webinarer. EWA er aktivt involvert i dialog med EUs lovgivere og har i 2022 publisert et posisjonspapir for revidering av avløpsdirektivet. Et tilsvarende posisjonspapir ble utarbeidet i 2019 for EUs revidering av drikkevannsforskriften. Slike publikasjoner og webinarer/konferanser gir mye nyttig informasjon til våre medlemmer og studenter.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 20
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

Studentstipend

I 2022 har Norsk vannforening mottatt 13 søknader. Stipendiatene er oppgitt i tabell 4.

Stipendiat Utdanningsinstitusjon Støtte [kr] Tema

Tabell 4. Oversikt over stipendiater, tildelt sum og tema for 2022.

Simen Gustu Johansen NMBU 10 000 Studie om fosfor er bundet til brepartikler, og i hvilken grad dette har betydning for algeveksten i Mjøsa

Simon Gran Stensrud NMBU 7 000 Kulverter som vandringshinder for sjøørret

Hanna Stene Ness NMBU 10 000 Hvordan oppgraderingen av Bekkelaget renseanlegg i 2020 har påvirket vannkvaliteten i Bekkelagsbassenget

Ivar sommer Os NMBU 7000 Parasittfaunaen hos aure på Hardangervidda (fra utvalgte vann i Ullensvang statsallmenning, Eidfjord statsallmenning og fra Langesjøen i Øvre Numedal) studeres

Ola Myklegard Aarnes NMBU 7000 Parasittfaunaen hos aure på Hardangervidda (fra utvalgte vann i Ullensvang statsallmenning, Eidfjord statsallmenning og fra Langesjøen i Øvre Numedal) studeres

Sondre Røragen NMBU 7000 Studie på returnerende sjøørret for å estimere sjøoverlevelse og få oversikt over metapopulasjonsdynamikk til forskjellige bekker til Verdalselva

Erik Magnus Lever University of Sussex 10 000 Analysere forholdet mellom ressursmangel og klimaendring, og undersøker hvordan vannforvaltning kan lindre sosioøkonomiske problemer i Somaliland

Studentgruppe:

Margreta Brunborg, Sarah Charlotte Minos­Stensrud, Trygve Grobstok Skjeseth, Eivind Henriksen Zahl, Solveig Erga

Joakim Alexander Ødegaard Rognsøy

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

NMBU 12 000 IWA World Water Congress & Exhibition

Erik Storrønning NTNU 10 000 Gjennomføre vannprøver i Bongo, Upper East Region på fysiske, kjemiske og bakteriologiske parametere

Tonje Aspelund NMBU 3 010 Vannførings­ og temperaturvariasjoner i bekker i Årungenvassdraget Lage en prosedyre for å skaffe input­data for innsjømodellering

Synne Ingeborg Høyås NTNU 10 000 Etterkontroll av vannforsyningsordninger til landsbyer i Tanzania

Jehan Kanaganathan NTNU 10 000 Etterkontroll av vannforsyningsordninger til landsbyer i Tanzania

Sarah Minos­Stensrud NMBU 10 000 Bruken av biokull fra slam for å fjerne utvalgte mikroforurensinger

Tilbake til innhold

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 21

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 22
Økonomi
Tilbake til innhold
6

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Økonomi

I 2022 har vi hatt et mer normalt aktivitetsnivå med tanke på arrangementer. Vi budsjetterte med et underskudd, dette for å øke aktiviteten etter pandemien og legge til rette for fysisk oppmøte, og prosjektet «synlighet» som ble avsluttet i første halvdel av 2022. Vi lander ca. på budsjett på inntektene våre innen utgangen av året. På kostnadssiden har vi noe økte kostnader for administrasjon, men havner under budsjett på arrangementer og tidsskriftet VANN, ettersom det fjerde nummeret ble utsatt til 2023. Dette medfører at vi ender med et resultat på kr -50.297 mot budsjett på kr -345.000.

Inntekter

Hovedinntekten til foreningen er medlemskontingenten for private og bedriftsmedlemmer, som i 2022 var på kr 626.750. Tilskudd fra Klima- og miljødepartementet var på kr 387.000. Inntekter fra seminarer og møter var på kr 354.250. Tilskudd fra Tekna var på kr 485.030. Annonseinntekter i VANN var på kr 137.750 og abonnementsinntekter kr 8.800. Samlede inntekter var på kr 2.212.005.

Utgifter

Foreningens hovedutgifter er som følger: Tidsskriftet VANN (inkl. redaktør) kr 420.366, denne ligge runder budsjett pga. utgave 4 ble utsatt til 2023. Sekretariat Tekna (inkl. revisjon, porto og adm.godtgjørelse) kr 985.273 og utgifter til møter og seminarer totalt kr 632.100. Herunder inngår kostnader for Juniorvannprisen på kr 210.275. Andre kostnader kr 244.871. Samlede utgifter var på kr 2.293.142.

Administrasjonskostnadene er ca. 10% høyere enn budsjettert.  Dette skyldes i stor grad bistand til arrangementer hvor de fleste ble gjennomført hybrid som krever større oppfølging i forkant.

Kostnader knyttet til arrangementer ble i 2022 lavere enn budsjettert da noen arrangementer ble avholdt digitalt og det var usikkerhet knyttet til kostnader for hybride arrangementer ved budsjetteringen.

Øvrige utgifter er på eller under budsjett.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 23
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Norsk Juniorvannpris

Inntekter og utgifter for Norsk juniorvannpris ligger inne i Norsk vannforening sitt årsregnskap med hovedposter. Samtidig føres det et eget sideregnskap for prisen, med eget resultat og disponerning av resultat. Målet er at inntekter og kostnader skal gå i balanse hvert år.

Norsk Juniorvannpris har inntekter i 2022 på kr 199.000. Inntekter til prisen er tilskudd fra Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd på kr 62.000 hver, og sponsorer med kr 75.000 totalt.

Kostnader for prisen er i 2022 er på kr 210.275. I dette inngår administrasjon og kostnader knyttet til gjennomføring av prisen.

Norsk Juniorvannpris ender med et negativt resultat på kr  -11.275.

Prisen hadde en inngående egenkapital på kr 15.098 ved årets start. Underskuddet trekkes fra egenkapitalen. Se regnskap for Norsk Juniorvannpris i vedlegg 1.

Resultat og disponering av resultat

Norsk vannforening får et negativt resultat på kr -50.297. Dette trekkes fra egenkapital.

Foreningens egenkapital er god og utgjør per 31.12.2022 kr 2.336.949.

Årsregnskapet for 2022, revisjonsberetning og styrets forslag til budsjett for 2023 følger etter årsberetningen i vedlegg 1.

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvist bilde av Norsk vannforenings eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 24
Tilbake til innhold

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022 I RESULTATRAPPORT

Innhold

Norsk Juniorvannpris

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 25
Tilbake til innhold Noter Prosjekt (T) 2022 Budsjett Avvik Regnskap i fjor 2 Kontingent person 301 750 305 000 -3 250 298 650 2 Kontingent bedrift 325 000 330 000 -5 000 323 450 Annonseinntekter 137 750 131 600 6 150 125 000 Tilskudd fra Miljødirektoratet 387 000 377 000 10 000 376 770 Medlembasert tilskudd Tekna 485 030 451 000 34 030 450 596 Vannprisen 13 425 16 000 -2 575 15 690 3 Tidsskriftet vann (abb.innt.) 8 800 10 400 -1 600 10 400 4 Eksternt tilskudd Norsk Juniorvannpris 137 000 - -4 Internt tilskudd Norsk Juniorvannpris 62 000 - -Seminarer og møter 354 250 328 000 26 250 147 520 Inntekter 2 212 005 1 949 000 263 005 1 748 076 Administrasjonsgodtgjørelse Tekna 301 333 271 000 30 333 270 805 5 Revisjon 18 604 17 000 1 604 16 250 Sekretariat Tekna 662 020 600 000 62 020 704 007 Porto og telefon 3 316 5 000 -1 685 5 200 Administrasjon 985 273 893 000 92 273 996 262 6 Lønnskostnader redaktør Vann 198 534 210 000 -11 466 198 534 Tidsskriftet Vann 221 832 360 000 -138 168 353 069 Tidsskriftet Vann 420 366 570 000 -149 634 551 603 Seminarer og møter 238 833 398 000 -159 167 132 571 Semesteroversikt/medl.møter 27 081 21 000 6 081 20 031 21 364 30 000 -8 636Fagtreff 43 679 40 000 3 679 5 789 Vannprisen 28 868 31 500 -2 632 31 379 4 Juniorvannprisen 210 275 - 210 275 27 185 4 Tilsk. Juniorvannpr. fra Norsk vannforening 62 000 75 000 -Kurs og arrangementer 632 100 595 500 36 600 216 956 Styrets kostnader 17 013 15 000 2 013 13 059 Medlemskap EWA 18 350 20 000 -1 650 18 516 Gaver 16 035 5 000 11 035 12 748 Diverse kostnader 167 3 500 -3 333 3 195 Faktureringskostnader 4 558 - 4 558Studentstipend 113 010 100 000 13 010 87 290 Årsberetning 16 350 9 000 7 350 8 663 6 Lønnskostnader Prosjekter/verving 59 388 80 000 -20 612 143 933 Andre kostnader 244 871 232 500 12 371 287 403 0 Bankgebyrer 10 533 10 500 33 10 612 Andre finansinntekter 13 - 13 11 Renteinntekter 19 551 7 500 12 051 7 524 Finans 9 032 -3 000 12 032 -3 077 Sum kostnader 2 293 142 2 301 500 -8 358 2 062 836 Resultat -61 573 -345 000 283 427 -307 226 Note Resultat Norsk Vannforening -50 297 Resultat Norsk Juniorvannpris -11 275 7 Disponering av resultat: Fratrekkes kapitalkonto 50 297 Fratrekkes Norsk Juniorvannpris 11 275 Sum disponert 61 573
IB Beholdning Norsk Juniorvannpris 15 098 INNTEKTER Tilskudd fra Norsk Vannforening 62 000 Tilskudd Norsk Hydrologiråd 62 000 Sponsorinntekter 75 000 Sum inntekter 199 000 KOSTNADER Juniorvannprisen - finale 2022 58 163 Konsulentbistand 25 838 Internett-tjenester 16 764 Diverse arrangementkostnader 8 975 Reisekostnader 18 012 Sekretariat Juniorvannprisen 82 523 Sum kostnader 210 275 Resultat 2022 -11 275 UB beholdning pr. 31.12-2022 3 823

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022 I BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 26
Tilbake til innhold Balanse Note 2022 2021 EIENDELER Kundefordringer private 10 211 9 500 Kundefordringer bedrifter 41 700 17 400 MVA til gode - 11 338 Bankinnskudd 2 443 012 2 519 274 Skattetrekkskonto                   8 986                 17 090 Sum eiendeler 2 503 909 2 574 601
Egenkapital Kapitalkonto 7 2 336 949 2 387 247 Norsk Juniorvannpris 7                   3 823               15 098   Sum egenkapital 2 340 772 2 402 345 Gjeld Forskuddstrekk 8 970 17 074 Skyldig MVA 2 124Skyldig arbeidsgiveravgift 3 669 7 216 Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger 2 538 4 378 Avsatte feriepenger 18 000 31 050 Mellomregnskap m/Tekna 8 125 536 95 939 Periodisering kursinntekter 9 2 300 2 600 Påløpte kostnader                     -                    14 000   Sum gjeld 163 137 172 257 Sum egenkapital og gjeld 2 503 909 2 574 601
Oslo, 28. februar 2023 Elisabeth Margrete Stien Elgsæter Erik Johannessen Styremedlem Vidar Lund Jan-Erik Thrane Geir Torgersen Styremedlem Øivind Wien Styremedlem Marit Carlsen Styremedlem Helga Gunnarsdóttir Styremedlem

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022 I NOTER

1. Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk Norge.

2. Foreningen har per 31.12.22, 1.511 medlemmer, bestående av både person- og institusjonsmedlemskap. Det er en netto økning på 21 medlemmer fra året før.

3. Pr. 31/12-22 har tidsskriftet Vann 32 abonnenter med 36 abonnement.

4. Norsk Vannforening tok i løpet av 2021 over administrasjonen av Norsk Juniorvannpris.

Norsk Vannforening og Norsk Hydrologiråd støtter Norsk Juniorvannpris med kr. 62.000,- hver. Videre har Norsk Vann, Nedre Romerike vannverk, Statkraft og Asplan Viak, sponset Norsk Juniorvannpris med til sammen 75.000,-.

Med inntekter og kostnader knyttet til Norsk Juniorvannpris, går Juniorvannprisen med 11.275,- kroner i underskudd.

5. Det er belastet kostnader til revisjon på kr. 18.604,-.

6. Norsk Vannforening har løpet av 2022 gått fra to til en ansatt. Fast lønn og tillegg 2022 er samlet:

Tilbake til innhold

8. Mellomregnskap Tekna, er løpende mellomværende med Tekna. Pr. 31.12.2022 utgjør dette kr. 125.536,- i Teknas favør.

9. Periodiserte kursinntekter gjelder inntekter tilhørende seminar/møte 2023.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 27
Fast lønn 189.249 Faste tillegg 7.450 Sum ytelser 193.699
Egenkapital Pr. 31/12/22 Resultat 2022 Pr. 31/12/21 Kapitalkonto kr 2 336 949 kr (50 297) kr 2 387 247 Juniorvannprisen kr 3 823 kr (11 275) kr 15 098 Sum egenkapital kr 2 340 772 kr (61 573) kr 2 402 345
7. Egenkapital

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022 I BUDSJETT 2023

Budsjett 2023

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 28
Tilbake
til innhold
Kontingent person 310 000 Kontingent bedrift 330 000 Annonseinntekter 137 750 Tilskudd fra Miljødirektoratet 399 000 Medlembasert tilskudd Tekna 490 000 Vannprisen 16 000 Diverse inntekter Tidsskriftet vann (abb.innt.) 9 000 Eksternt tilskudd Norsk Juniorvannpris 150 000 Internt tilskudd Norsk Juniorvannpris 75 000 Seminarer og møter 450 000 Sum inntekter 2 141 750 Administrasjonsgodtgjørelse Tekna 320 000 Revisjon 20 000 Sekretariat Tekna 600 000 Porto og telefon 5 000 Administrasjon 945 000 Lønnskostnader redaktør Vann 260 000 Tidsskriftet Vann 400 000 Tidsskriftet Vann 660 000 Seminarer og møter 300 000 Semesteroversikt/medlemsmøter 15 000 Årsmøte 30 000 Fagtreff 50 000 Lokalavdelinger Vannprisen 31 500 Juniorvannprisen 220 000 Tilskudd Juniorvannprisen fra Norsk vannforening 75 000 Kurs og arrangementer 501 500 Styrets kostnader 17 000 EWA 20 000 Gaver 5 000 Diverse kostnader 3 500 Faktureringskostnader Studentstipend 100 000 Årsberetning 85 000 Prosjekter/verving 250 000 Andre kostnader 480 500 Bankgebyrer 10 500 Andre finanskostnader Renteinntekter 20 000 Finans 9 500 Sum kostnader 2 597 500 Resultat -435 750

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022 I UTTALELSE FRA LEDELSEN

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norsk Vannforening for året som ble avsluttet den 31. desember 2022, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling, resultatene av driften og kontantstrømmene i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert 10.10.2022, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av all relevant informasjon.

2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter, relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem.

4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.

5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen informasjon.

7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll mv. 15.02.2023.

8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 29
Tilbake til innhold
TIL
BDO AS VED TERJE EGGUM ADOLFSEN

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022 I UTTALELSE FRA LEDELSEN

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:

a. Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;

b. Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;

c. Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;

d. Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

10. Metode, de viktigste forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelse av regnskapsestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger, er hensiktsmessige og i samsvar med det/ de gjeldene rammeverk(et/ene).

11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.

12. Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendelene.

13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og har opplyst i note om eventuelle garantier.

14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.

15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet.

16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av betydning.

17. Vi har gitt dere vår vurdering av selskapets evne til fortsatt drift, herunder våre vurderinger av effekten av pågående smitteverntiltak som følge av korona-utbruddet.

18. Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1.

19. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

20. Vi har gitt dere:

a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål,

b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av selskapets årsregnskap/årsrapport, og

c. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 30
Tilbake til innhold
Elisabeth Stien Elgsæter TIL BDO AS VED TERJE EGGUM ADOLFSEN

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022 I UAVHENGIG REVISORS BERETNING

TIL BDO AS VED TERJE EGGUM ADOLFSEN

Til styret i Norsk Vannforening

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Vannforening.

Årsregnskapet består av:

• Balanse per 31. desember 2022

• Resultatregnskap for 2022

• Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Etter vår mening:

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk Norge.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Tilbake til innhold

BDO AS

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 31
Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo www.bdo.no
Terje Eggum Adolfsen statsautorisert revisor (elektronisk signert)

VEDLEGG 2

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Styret

Elisabeth Elgsæter, styreleder: Sivilingeniør i avdeling Infrastruktur øst i Asplan Viak AS. Jobber primært med prosjekter innen vannforsyning; vannbehandling, utredninger og detaljprosjektering. Utdannet sivilingeniør innen industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU 2011.

Marit Carlsen, nestleder: Marit Carlsen er utdannet naturgeograf fra Universitetet i Oslo og Universitetssenteret på Svalbard. Hun jobber nå som oppdragsleder innen vannplanlegging og klimatilpasning i COWI Oslo. I perioden 2018 - 2022 jobbet Marit med overvannshåndtering og bekkeåpninger i Oslo, for Vann- og avløpsetaten (VAV). Fra tidligere har hun hun ti års erfaring med vannkraft og vannforskriftarbeid fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Geir Torgersen: Jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold med undervisning i VA-fag og forskning innen bærekraftig overvannshåndtering. Han jobber dessuten i startup-selskapet 7Analytics som blant annet har utviklet verktøyet Flomkuben. Er utdannet sivilingeniør (NTH 1994) og PhD (NMBU 2017).

Maria Ystrøm Bislingen: Mastergrad naturforvaltning (2005) fra UMB knyttet til gjennomføring av vanndirektivet i Norge. Har tidligere jobbet i NVE med konsesjonsbehandling av småkraft. Hun har siden 2015 jobbet som daglig leder i vannområde Glomma sør for Øyeren og jobber der tett sammen med medlemskommuner, fylke, næringsliv og frivillige organisasjoner m.m. for et bedre miljø i vassdragene.

Øivind Wien: Utdannet innenfor miljø og naturressurser og har mastergrad i limnologi fra NMBU i Ås fra 2008. Jobber i dag som rådgiver innen hydrologi og miljø hos Sweco Norge. Har tidligere jobbet 14 år i NVE.

Helga Gunnarsdóttir: Helga Gunnarsdóttir er seniorrådgiver ved vannseksjonen i Miljødirektoratet. Hun er naturgeograf fra UiO og fullførte en doktorgrad i kvartærgeologi i 1996. Hun har over 20 års erfaring med lokal, regional og nasjonal vannforvaltning fra Vannområde Morsa og Miljødirektoratet.

Erik Johannessen: Sivilingeniør innen VA teknikk fra NLH, har en Master på Univ. of Washington i Seattle og en PhD ved UMB innen renseteknikk, og er Associate Assistant Professor ved University of Washington I Seattle. Jobbet for leverandørindustrien i Østfold, og Norconsult før han kom til COWI i 2006. Over 25 års relevant erfaring som prosjektleder, rådgiver og prosjekteringsleder innen vann- og avløpsbehandling. Har renseteknikk som spesialfelt, og bred erfaring med samarbeid med alle relevante fag.

Jan-Erik Thrane: Han har vært ansatt som forsker ved NIVA siden våren 2017 og arbeider blant annet med overvåkning av økologisk tilstand i vann og vassdrag i Norge. Han har en doktorgrad i ferskvannsøkologi fra UiO (2016).

Vidar Lund: Cand.real. fra UiO i ferskvannszoologi i 1982, og doktorgrad fra NVH i Vannhygiene i 1991. Har arbeidet som forsker/ seniorforsker ved Folkehelseinstituttet siden 1983. Bred erfaring innen vannforsyningsfeltet, med hovedvekt på desinfeksjon, mikrobiologi og materialer i kontakt med drikkevann.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 32
Tilbake til innhold
– Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31.12.2022

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Fagtreffkomiteen

Line Diana Blytt, leder av fagkomiteen: Arbeider i dag hos Norwaste AS. Har over 20 års erfaring med miljørisikovurderinger, konsekvensanalyser og prøvetaking som berører miljøgifter og hygiene knyttet til avløpsvann, organisk avfall og slam. Behandling og bruk av slam eller annet behandlet organisk avfall som gjødselvare slik at det kan brukes som en ressurs. Hun har arbeidet hos COWI, Aquateam, Mattilsynet, Statens strålevern og ved NMBU.

Anne-Grete Buseth Blankenberg: Arbeider hos NIBIO som seniorforsker og har 20 års erfaring med nedbørsfelt, vannøkologi og rensesystemer innenfor spredt bebyggelse og landbruksaktivitet, herunder rensetiltak og erosjonstiltak. Hun har blant annet skrevet Tiltaksveileder for landbruket. Hun har i flere år arbeidet med buffersoner/vegetasjonssoner, hydroteknikk, punktkilder, jordbearbeiding, bekkeåpninger som tiltak for å gjennomføre vannforskriften i landbruksdominerte vassdrag.

Sunniva Eide Sunde: MSc limnologi og vannressurser fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2018). Har jobbet fire år i kommunal forvaltning med vannforvaltning, naturforvaltning og forurensning. Nå ansatt hos Statsforvalteren i Oslo og Viken der hun jobber med vannforvaltning og artsforvaltning i vann.

Sina Shaddel: Arbeider hos Asplan Viak som Seniorrådgiver.

Sina har doktorgrad (2020) innen vann- og miljøteknikk fra NTNU, master (2011) og bachelor (2009) innen kjemiteknikk.

Hovedarbeidsområdet til Sina er prosjektering og dimensjonering av prosessanlegg og andre tekniske installasjoner med hovedfokus på avløpsrenseanlegg. Han har også kompetanse innen slambehandling, driftoptimalisering og bærekraftanalyse av prosessanlegg (LCA og LCC).

Michael Waak: Jobber hos Sintef Trondheim med PhD som sivilingeniør med ekspertise innen vannbehandling.

Hanne Kvitsand: Forsker/PhD i SINTEF Community med mangeårig bakgrunn fra forskning og rådgivninginnen like tema knyttet til vann- og miljørisiko; fokusområder drikkevannsforsyning, samfunnssikkerhet, beredskap, klimasårbarheter og klimatilpasning.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 33
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Seminarkomiteen

Sissel Ranneklev, leder: Seniorforsker ved NIVAs seksjon for miljøgifter og har dr. grad fra NMBU (2001). Arbeider med miljøgifter i akvatiske økosystemer, vannforskriften og tiltaksorientert overvåking. Har bred erfaring med vegforurensning, internasjonale prosjekter og industriovervåking.

Petter D. Jenssen: Professor i kommunalteknikk ved NMBU. Har jobbet spesielt med desentrale VA-løsninger og løsninger for spredt bebyggelse. Har mye erfaring fra prosjekter i u-land og leder oppbygging av MSc-utdanning innen bærekraftig VA i Norge, samt i Nepal og Pakistan.

Helene Gabestad: Utdannet fra NMBU i 1997. Har jobbet med vannforvaltning i Oslo kommune, Miljødirektoratet, hos Statsforvalteren og i Sarpsborg kommune. Nå ansatt i Viken fylkeskommune, og arbeider med fylkeskommunens rolle som vannregionmyndighet for Innlandet og Viken vannregion.

Aud Helland: Seniorrådgiver ved avdeling for vann og miljø i COWI i Oslo. Aud har en dr.scient i marin geologi fra NMBU fra 2003 og cand.scient fra UiO i 1986. Er primært rådgiver innen marin forurensning i infrastrukturprosjekter for stat, fylke, kommune og private foretak. Arbeider blant annet med kartlegging, konsekvensvurderinger, overvåking og tiltaksplaner i marint miljø. Har arbeidet

i rådgivende ingeniørbransje de siste årene og som forsker de foregående årene.

Lene Jacobsen: Cand.scient innen marin kjemi fra UiO (1996). Jobber som sjefsingeniør i Statens vegvesen og har nasjonale oppgaver innen miljø, forurensning til jord og vann, mikroplast mv. Har tidligere arbeidet i Aust-Agder fylkeskommune, Høgskolen i Agder/ Universitetet i Agder, Arbeidstilsynet Sør-Norge og Lillesand kommune.

Synne Lømo: Utdannet kjemiker fra UiO i 1996, med hovedfagsoppgave ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Har jobbet med helse og miljø i Miljøverndepartementet, og vært miljø- og avløpsrådgiver i Spydeberg kommune fra 2008. Er nå ansatt i Indre Østfold kommune.

Line Ø. Angeloff: Seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Seksjon for smitte fra mat, vann og dyr. Jobber med rådgivning og beredskap innen feltene drikkevann, badevann og legionella, samt deltar i ulike forskningsprosjekter knyttet til legionella. Prosjektleder for tilskuddsordningen Program for teknologiutvikling i vannbransjen som administreres fra FHI. Utdannet ingeniør innen miljørettet helsevern/ miljøhygiene. Mastergrad i folkehelsevitenskap fra Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Gøteborg.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 34
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Se øvrige medlemmer i Seminarkomiteen på neste side.

Ruth Vingerhagen: Utdannet kjemiker fra University of Edinburgh (2007) og har doktorgrad i geokjemi fra ETH Zurich (2011). Forskningsprosjekter har fokusert på bruk av vannkjemi, inkludert metallisotoper, for å undersøke forvitringsprosesser i vassdrag. Hun jobber nå i miljøavdelingen på Norconsult.

Andreas Lium: Rådgiver ved Miljødirektoratet innen restaurering, og vannforvaltning. Msc-utdannet i ferskvannsbiologi/Limologi ved NMBU.

Maria Olga Tomprou: Førsteamanuensis innen vann og avløpsteknikk ved Fakultet for realfag og teknologi, NMBU. Jobber primært med prosjekter innen håndtering av overvann, arealplaner, kommuneplaner og byvassdrag. Utdannet sivilingeniør vann og avløp og ved Institutt for vann og miljøteknikk ved NTNU i 2009. PhD fra samme institutt fra 2016.

Kim Haukeland Paus: Førsteamanuensis innen vann og avløpsteknikk ved Fakultet for realfag og teknologi, NMBU. Jobber primært med prosjekter innen håndtering av overvann, arealplaner, kommuneplaner og byvassdrag. Utdannet sivilingeniør vann og avløp og ved Institutt for vann og miljøteknikk ved NTNU i 2009. PhD fra samme institutt fra 2016.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 35
Tilbake til innhold
SEMINARKOMITEEN

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Redaksjonskomiteen

Susanne Hyllestad: Doktorgrad ved medisinsk fakultet ved UiO i 2021 med vannbårne utbrudd og beredskap som tema, sivilingeniør i vann- og miljøteknikk fra NTNU i 2002 og mastergrad i vannforvaltning og utvikling ved UiO i 2012. Siden 2013 ansatt hos Folkehelseinstituttet og jobbet med drikkevann og helse, både nasjonalt og internasjonalt. Har tidligere jobbet for Asplan Viak og Multiconsult med hovedplaner for vannforsyning og beredskap, vannmiljø, konsekvensutredning og internasjonale oppdrag innen vannkraft. Har også vært engasjert i humanitært arbeid for Leger uten Grenser og ved Kirkens Nødhjelp.

Anita Borge: Sivilagronom fra NMBU med jord og vann som fokusområder og høyskolekandidat i kjemi

Jon Arthur Berge: Tidligere seniorforsker/forsker I ved NIVA (pensjonist 2018). Cand.real. i marin zoologi. Bred erfaring i å gjennomføre og lede undersøkelser og overvåking i norske kystområder. Har skrevet ca. 50 vitenskapelige publikasjoner og ca. 200 rapporter.

Gunnar Bjørnson: Utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1983 med hovedfag innen vann og miljø. 30 års erfaring fra rådgiverbransjen, hovedsakelig prosjekt og prosjekteringsledelse av VA-prosessanlegg, samt 6 år som daglig leder/regionleder. Arbeider nå som leder for utviklingsavdelingen i Nedre Romerike Vannverk IKS og

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS.

Arne Haarr: Rådgiver i Norsk Vann. Utdannet sivilagronom fra NMBU 1990. 21 års erfaring fra VEAS med varierte oppgaver innen drift og forvaltning, tilførsler til anlegget, utnyttelse av ressursene i avløp og resipientovervåking. Siden 2012 rådgiver i Norsk Vann med arbeidsområde særlig innenfor avløp, utnyttelse av ressurser i avløp og slam, miljøgifter og bærekraft. Medlem av nasjonal referansegruppe for gjennomføring av vannforskriften. Leder av Wastewater Resources Working Group i EurEau og sekretær for nasjonalkomitéen i IWA.

Morten Kraabøl, redaktør: Doktorgrad i biologi fra NTNU og 30 års erfaring med forskning og fagutredninger knyttet til regulerte vassdrag. Jobber som faglig leder i akvatisk økologi i Multiconsult. Ansvarlig og faglig redaktør for tidsskriftet VANN siden 2017. Tidligere ansatt som seniorforsker i økologi ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og prosjektleder for NTNU Vitenskapsmuseet.

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 36
Tilbake til innhold

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 37
VEDLEGG 1
Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023 VEDLEGG 2 Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022 VEDLEGG 3 Detaljert oversikt over seminarer VEDLEGG 4 Detaljert oversikt over fagtreff Tilbake til innhold Generell oversikt: Tittel Dato Oppmøte Streaming Forurensede sedimenter i ferskvann og langs Norges kyst 19.01.22 - 147 Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge 03.03.22 14 63 Verdens vanndag 2022 22.03.22 42 170 Fremtidens utfordringer for badevannet i Norge 12.05.22 11 29 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker 20.09.22 – 21.09.22 63 64 Bærekraft og innovasjon i det undersjøiske og underjordiske VA-systemetVannprisseminaret 2022 28.09.22 20 14 Plast i vannmiljøet – kilder, overvåking og analysemetoder 08.12.22 7 33
3 – Detaljert oversikt over seminarer
- ÅRSREGNSKAP 2022
VEDLEGG

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

19. JANUAR, TEAMS

Forurensede sedimenter i ferskvann og langs Norges kyst

Norges kronglete kystlinje er en av verdens lengste, og kysten har vært og er viktig for våre marine ressurser og som transportvei. Aktiviteter langs kysten har vært og er framover av stor betydning for samfunnsutviklingen i Norge.

Fra overvåking vet vi at aktiviteter har satt spor i sedimentene langs kysten. I ferskvann er overvåkingen av sedimenter mer fragmentert, men det er også utfordringer her. I dette seminaret tar vi for oss forurensningstilstanden til sedimenter i kystvann og ferskvann, ny sedimentdata fra utvalgte områder presenteres, statistiske verktøy for å identifisere kilder vises og hva er velferdsgevinsten ved tiltak som enten tildekker eller fjerner forurensede sedimenter?

Møteleder: Aud Helland, Cowi og Sissel Brit Ranneklev, NIVA

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Introduksjon til Vannforeningen

Marit Carlsen, Vannforeningen

Velkommen til seminar ved møteledere Aud Helland, Cowi og Sissel Brit Ranneklev, NIVA

Sammenstilling av kunnskap om forurenset sjøbunn langs kysten

Marianne Olsen (NIVA)

Risikovurderinger indre Oslofjord

– hvordan står det til med sedimentene i fjorden?

Gøril Aasen Slinde, (NGI)

Økonomisk verdsetting av miljønytten av å rydde opp i forurensede marine sedimenter

Ståle Navrud, (NMBU)

Betydning av respektive forurensningskilder

– modellstudie fra Grenlandsfjordene

Henrik Fjørtoft og Anders Chr. Erichsen (DHI)

Utvidet analyse av flere PAH enn PAH16 gir et bedre bilde av toksiske effekter og kilder

Merete Grung, (NIVA)

Miljøgifter i sedimenter fra små bekker og elver i vannområdet Indre Oslofjord Vest

Eirik Fjeld, (Fjeld og Vann)

Hva er spesielt med PFAS-forurensningen i Tyrifjorden?

Sarah Hale, (NGI)

Kystverkets farledsprosjekt i Fredrikstad, innseiling Borg – bakgrunn, status og planlagt fremdrift

Martin Fransson (Kystverket)

Overvåking av miljøtilstand og aktiv forebygging av rekontaminering

Aud Sundal (COWI)

Oppsummering og avslutning

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 38
Tilbake til innhold
SEMINARER SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

3. MARS, MILJØDIREKTORATET STREAMING

Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge

Det er strenge krav om opprydding i avløpssektoren, med korte frister – rekker vi å planlegge for sirkulære avløpsløsninger?

I dette seminaret vil du få presentert erfaringer fra sirkulære avløpssystemer i Europa, samt eksempler på prosjekter under utvikling i Norge. I hvilken grad bidrar myndighetskravene og virkemiddelapparatet til implementering av sirkulære systemer? I hvilken grad kan det legges føringer gjennom kommunal planlegging?

Seminaret inngår i Norsk vannforenings seminarprogram og er et samarbeid mellom Norsk vannforening og Forum for sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

Møteledere: Petter Jenssen, NMBU og Heikki Holmås, Multiconsult

Åpning ved Vannforeningen

Elisabeth Elgsæter, styreleder

Velkommen

Petter D. Jenssen, NMBU

Tid for paradigmeskifte i VA-bransjen

Bjørn Vinnerås, SLU

Grønt skifte i avløpsbransjen - virkemidler og myndighetskrav

Anna-Sara Magnusson, Miljødirektoratet

Strategi for fremtiden - sirkulære løsninger og kommunale hybrider

Ragnhild Borchgrevink, Veas

Helsingborg H+ - tre rør ut

Hamse Kjerstadius, NSVA, Sverige

Hvor sirkulær kan maten bli

Ketil Stoknes, LINDUM

Miljølandsbyen på Skoppum et nullutslippsområde

Håkon Stamgård, Horten kommune

Utfordringer gir nye muligheter i Fjordbyen

Geir Hagehaugen, Eidos Eiendomsutvikling og Jan Stefan Karlsson, Multiconsult

Fra pilot til mønsterpraksis

Georg Finsrud, Scanwater

Paneldebatt

Manuel Franco Torres og Heikki Holmås, Multiconsult (innledning)

Hilde Herrebrøden, Bymiljøetaten, Oslo kommune

Hamse Kjerstadius, NSVA

Arve Heistad, NMBU

Bjørn Vinnerås, SLU

Ketil Stoknes, Lindum

Geir Hagehaugen, Eidos

Debattleder: Heikki Holmås, Multiconsult

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 39
Tilbake til innhold
SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

22. MARS, FORSKNINGSPARKEN/STREAMING

Verdens vanndag

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 setter dette på dagsorden. Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs “World Water Day”.

Arrangører: Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening og Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i samarbeid med NVE, NIVA, Norsk fagforum for grunnvann og IAH-Norge.

Møteledere: Jan-Erik Thrane (NIVA) og Ole Einar Tveito (Norsk hydrologriåd)

Velkommen. Innledning fra UNESCO-kommisjonen

Rebekka Borsch, Den norske UNESCO-kommisjonen

Hvorfor er grunnvann så viktig?

Undervisning og utfordringer i Norge

Helen French, NMBU og Anja Sundal, Norsk Romsenter

Vanskjøttes grunnvannet?

Norsk grunnvannsforvaltning i møte med Vanndirektivet

Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU

Databaser om grunnvann

Hans de Beer, NGU

Grunnvann vanligste drikkevannskilde i spredt bebyggelse, hvordan er vannkvaliteten?

Bjørn Frengstad, NTNU

Grunnvann og energi, grunnvarme i et økonomisk, bærekraftig og folkelig perspektiv

Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak

Grunnvann og utfordringer i infrastrukturprosjekter

Kevin Tuttle (Norconsult)

Utdeling av Norsk Juniorvannpris (NJVP)

Vegard Nilsen, NJVP

Sammenhengen mellom noen av verdens største grunnvannsforekomster og kvartære klimavariasjoner

Sylvi Haldorsen, NMBU

High resolution modelling of groundwater recharge for assessment of sustainable yield of deep and regional aquifers in Somalia

Robbert van de Ven, Ruden AS

Groundwater for global and local food security – What are the risks and opportunities?

Karen G. Villholth, IWMI – International Water Management Institute

The destruction of the Nubian Sandstone Aquifer System (NSAS)

Fridtjov Ruden, Ruden AS

Oppsummering: Helen French, NMBU, Rannveig Øvrevik Skoglund, UiB og Ole Einar Tveito, Norsk hydrologiråd

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 40
Tilbake til innhold
SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

12. MAI, MILJØDIREKTORATET/STREAMING

Fremtidens utfordringer for badevannet i Norge

Endret værmønster med konsekvenser for kloakkutslipp, overløp og lekkasjer på ledningsnettet kan føre til at sjøer og fjorder blir forurenset med uønskede mikroorganismer.

Noen badeplasser er mer utsatt enn andre. Økte badetemperaturer kan også bidra til økt forekomst av vibriobakterien. De aller fleste kommunene i Norge tar jevnlige prøver for å kontrollere badevannskvaliteten, men det etterspørres tydeligere normer og veiledning fra sentralt hold, viser en kartlegging gjennomført av Folkehelseinstituttet. Hvordan kan badevannskvaliteten opprettholdes i fremtiden gjennom kommunenes oppfølging med hensyn til overvåking og i arealplanleggingen? Her deles erfaringer og kunnskap fra både myndigheter, fageksperter og kommunene.

Møteleder: Line Ødegård Angeloff, FHI og Helene Gabestad, Viken fylkeskommune

Effekt av endret værmønster på hygienisk badevannskvalitet i Indre Oslofjord

Ingun Tryland, Norsk Vann

Badevann og badeplasser i Oslo – Overvåkning, tilrettelegging, samarbeid og utfordringer

Toril Giske, VAV og Hans Kristian Daviknes, BYM, Oslo kommune

Hva bør en ta hensyn til ved anleggelse av bystrender?

Marit Aase, Bergen kommune

Vibrio – et økende problem ved badeplasser i Norge og Norden?

Ettore Amato, Folkehelseinstituttet

Erfaringer med høye bakterienivåer knyttet til badeplasser i Mjøsparken

Svein Redvald Ekre, Vannverk og renseanlegg, Ringsaker kommune

Hva vet vi om oppfølging av badevann i kommunene?

Line Ø. Angeloff, Folkehelseinstituttet

Velkommen og innledning

Møteleder Line Ø. Angeloff, FHI

Patogener i badevann og helseeffekter

Vidar Lund, Folkehelseinstituttet

Myndighetenes oppfølging av badevannskvalitet, nasjonale føringer og diskusjon rundt ny norm

Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Oppsummering

Møteleder Line Ø. Angeloff, FHI

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 41
Tilbake til innhold
SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

20. – 21. SEPTEMBER, MILJØDIREKTORATET/STREAMING

Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

Det årlige, nasjonale seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Dette er det 13. nasjonale seminaret i rekken.

Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker gir samfunnsnytte på mange politikkområder: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land. FNs bærekraftsmål nr. 6 og 15 har delmål om å restaurere vannrelaterte økosystemer, og FN har utpekt 2021-2030 som tiåret for restaurering. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at minst 15% av forringede økosystemer skal restaureres. Også i EUs naturmangfold-strategi under Green Deal er det et mål om at 25.000 km skal flyte fritt innen 2030, ved at naturlige sammenhenger i vassdraget og tilhørende flommark restaureres.

Departementene ga i mars 2022 tilslutning til den nye nasjonale strategien for restaurering av vassdrag 2021-2030, og den skal nå følges opp med en mer konkret handlingsplan. Samtidig gjennomføres den reviderte planen for restaurering av våtmark i Norge for årene 2021-2025.

Det nasjonale restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforvaltning står bak seminaret, med Vannforeningen som teknisk arrangør.

DAG 1 - Velkommen ved Miljødirektoratet

Ellen Hambro, direktør

Konsolidering av arbeidet med restaurering av vassdrag og våtmark i Norge

Anna Planke, naturforvaltningsavdelingen, KLD

Informasjon om Vannforeningen

Repr. fra Vannforeningen

Keynote 1: Recovering healthy and resilient rivers

- it is already happening in Europe

Neža Posnjak, Dam Removal Europe

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 42
Tilbake til innhold
SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

1 - Erfaringer og pågående arbeid i Norge Utfordringer for landbrukspåvirkede vassdrag, og forslag til tiltak

Erik Larsen, Rambøll

Reguleringsfiske som restaureringstiltak

Thrond Haugen, NMBU

Restaurering og tiltaksarbeider i Måna elveleie

Stein Hermansen, Hydro Energi AS & Roland Heibl, Øko-Grønt AS

DAG 2 - Befaring - introduksjon

Terje Laskemoen og Tharan Fergus, Oslo kommune

På befaringsdagen 21. september vil vi se framdriften i Hovinbekken, som vi også besøkte i 2014. Dagen starter med en introduksjon på Miljødirektoratet, før vi transporteres opp til Årvoll/Bjerkedalen som vi også så i 2014. Det blir lunsj og omvisning på den grønne takhagen på Økern torg, før vi befarer den nye delen fra Teglverksdammen gjennom Ensjøbyen og Jordal, før befaringen ender nede i pågående arbeid ved Klosterenga park.

Restaurering av sumpskog

Endre Grüner Ofstad, Miljødirektoratet

2 - Nytt fra forskningen

Klimatilpasning - hvordan sikre mot fremtidens flomrisiko uten å skade miljøet?

Ulrich Pulg, NORCE LFI

Naturbasert erosjonssikring

• Pilotprosjekt N4S: Environmental-friendly measures (NBS) for slope/stream bank stability - Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune

• Soil & water bioengineering techniques to solve hydraulic problems and slope river stability improving landscape and biodiversity - Albert Sorolla Edo, Naturalea

Er fremtidens forvaltning av elver naturbasert?

- Løypemelding fra SABICAS-prosjektet

Nikolai Friberg, NIVA

Pilotprosjekt vandringshindre:

Bruk av Barrier Tracker-appen i Norge

Johnny Håll, NIVA

Keynote 2: Building a National River Restoration Movement: Lessons from the United States

Amy Singler, American Rivers

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 43
Tilbake til innhold
SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

28. SEPTEMBER, MULTICONSULT/STREAMING

Bærekraft og innovasjon i det undersjøiske og underjordiske VA-systemet - Vannprisseminaret 2022

Tenk at de beste VA-løsningene enda ikke er oppfunnet! Årets vannprisvinner har allikevel bidratt til kompetanseheving og utvikling igjennom 45 år i yrkeslivet.

Tom A. Karlsen sitt arbeid har kommet bransjen til gode og bidratt til bedre løsninger for VA-ledningsanlegg. Innovasjon og bærekraft driver oss framover og dette seminaret vil belyse nettopp dette. Seminaret vil gi eksempler på gode løsninger i praksis på veien mot «verdens beste VA-løsninger».

Innledning RIF/Vannforeningen

Sigmund Tøien, Multiconsult AS

Min historie fra Seutelva til Vannprisen

Tom A. Karlsen, COWI AS

Status og muligheter i Norsk VA-bransje

May Rostad, Kinei AS

Trykkavløp i et bærekraftsperspektiv

Rune Myra, COWI AS

Nordre Follo - avløpsvann som ressurs og miljøtiltak

Olav Solheim, COWI AS

Styrte boringer i løsmasser i forbindelse med trykkavløp og undervannsledninger

Øystein Olimb, Olimb AS

Innovasjon i VA-bransjen. Fra idè til ferdig produkt

Steinar Tragethon, Hallingplast AS

Tar kommunene utfordringene med nye løsninger og risiko?

Lene Sparre Thunes, Porsgrunn kommune

SESU-pipe brukt i undervannsprosjekt

Odd Petter Grindahl, Grimsrud AS

Prefabrikkerte vannkummer, før og nå

Terje Reiersen, BASAL

Avslutning RIF/Vannforeningen

Elisabeth Elgsæter, styreleder

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 44
Tilbake til innhold
SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

8. DESEMBER, MILJØDIREKTORATET/STREAMING

Plast i vannmiljøet – kilder, overvåking og analysemetoder

Plastprodukter er en viktig del av hverdagen til folk flest. Private husholdninger, industri og landbruket er de tre største forbrukerne av plast i Norge.

En stor del av plasten som benyttes i Norge gjenvinnes, men dessverre finner plast veien til vannmiljøet. I dag er det påvist plast i vann, sedimenter og biota i Norge, i ferskvann og kystvann. Det er mange kilder til plast i vannmiljøet, og her vil vi belyse viktige kilder, gi eksempler på overvåkingsmetoder for plast i vannmiljøet og gi siste oppdaterte informasjon om analysemetoder for plast i vann, sediment, biota og jord.

Møteledere: Lene Jacobsen, SVV og Sissel Ranneklev, NIVA

Velkommen og introduksjon til Vannforeningen

Representant fra styret i Vannforeningen

Informasjon om møtet

Lene Jacobsen, SVV og Sissel Ranneklev, NIVA

Forberedelsene til møtet i Uruguay om den globale plastavtalen og nytt nasjonalt overvåkingsprogram

Kristine von Hanno og Eivind Farmen, Miljødirektoratet

Analyser av mikroplast i ulike matrikser og utfordringer

Sverre Hjelset, NIVA

Tilsetningsstoffer i plast

Dorte Herzke, NILU

Plast i sjømat

Tanja Kögel, HI

Samferdsel

Bildekk i miljøet - analytiske utfordringer og mulige løsninger

Elisabeth Rødland, NIVA

Mikroplast fra vei og veitrafikk: Presentasjon av Statens vegvesens prosjekter mikroRENS og SensorTUNNEL

Lene Sørlie Heier, Statens vegvesen

Landbruk

Bionedbrytbar plast i miljøet – fordeler og utfordringer

Gunhild Bødtker, Norce

Bionedbrytbar plast i matjord

Erik Joner & Claire Coutris, NIBIO

Makroplast i elver i Norge

Gaute Velle, Norce

Transfer of agricultural plastic/sludge-derived microplastic to aquatic systems

Rachel Hurley, NIVA

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 45
Tilbake til innhold
SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

Marint miljø

Betraktninger rundt studiedesign og metodevalg ved kildeidentifisering og overvåking av strandsøppel

Marthe Larsen Haarr, Salt

Mikroplast i marine sedimenter: fjorder, sokkelen og skråningen.

Resultater fra Mareano kartlegging 2016 – 2020

Henning K. B. Jensen, NGU

Mikroplast i sediment og fauna; Offshore vs. Inshore

Øyvind Fjukmoen og Mari Engvig Løseth, DNV og NGI

Stor-skala spredningsmodeller

Mats Huserbråten, HI

Hvordan øke innsats og kompetanse mot marin forsøpling, og hva kan vi som rådgivere bidra med?

Elisabeth Lundsør og Øyvind Lilleeng, Norconsult

Avslutning og oppsummering

Møteledere: Lene Jacobsen, SVV og Sissel Ranneklev, NIVA

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 46
Tilbake til innhold
SEMINARER

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

- ÅRSREGNSKAP 2022

pr. 31/12-2022

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 47
VEDLEGG
Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023 VEDLEGG 2 Kort omtale av tillitsvalgte
VEDLEGG 3 Detaljert
VEDLEGG
Detaljert oversikt
Tilbake til innhold Generell oversikt: Tittel Dato Oppmøte Streaming Digitalisering i vannbransjen 17.01.22 - 209 Spredt avløp 14.02.22 20 346 Cyanobakterier i norske drikkevannskilder 09.05.22 9 154 Klimaendringenes betydning for råvannskvalitet og vannbehandlingsbehov i våre vannkilder 13.06.22 - 218 Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden 22.08.22 29 251 Trusler om radioaktiv forurensing av våre vannkilder 12.09.22 6 63 Tørke og betydning for vannforsyning 18.10.22 6 89 Tiltak og virkemidler for å redusere forurensingen fra spredt avløp 14.11.22 13 192 Vannkraft og vannmiljø – hvordan sikre god økologisk tilstand og funksjon i en fremtid med økt behov for vannkraft? 12.12.22 30 165 VEDLEGG 4 – Detaljert oversikt over fagtreff FAGTREFF
1
oversikt over seminarer
4
over fagtreff

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

17. JANUAR, STREAMING

Digitalisering i vannbransjen

Har vi kommet så langt at vi kan overlate driften av drikkevanns- og avløpsanlegg til datamaskiner hvor systemet selv håndterer alarmer og hendelser?

Digitalisering, datalæring og Big Data. Kommunene mottar og styrer etter signaler fra mange ulike områder og prosesser innen vann og avløp, og fra ledningsnettet til renseanlegg brukes data i et styringssystem til å drifte og optimalisere anlegget.

Teknologiselskapene lager sensorer som kan gi on-line målinger av vannkjemi, korrosjonskontroll og mengdemålinger, eller så utarbeider de systemer som sammenstiller og kombinerer data som gir driftspersonell hjelp. Har vi kommet så langt at vi kan overlate driften av drikkevanns- og avløpsanlegg til datamaskiner hvor systemet selv håndterer alarmer og hendelser? Og hva skal til for få få en vellykket digital vannbransje hvor man faktisk bedrer tjenesten?

Møteleder: Line Diana Blytt, Norwaste

Velkommen

Line Diana Blytt, Norwaste

Digital visjon på kundenes premisser

Marius Sekse, COWI

Digital strategi innen vann og avløp i Oslo kommune

Harald Rishovd, Oslo VAV

Erfaring med digitalisering av vann og avløp i Horten kommune

Håkon Stamgård, Horten kommune

Overvann og fremmedvann – datakilder, muligheter og anvendelser i dag?

Marco Westergren, Infotiles

En digital hverdag i vannbransjen – er sikkerheten på plass?

Jon Røstum, Volue

Fra måling til verdiskapning

Lars Erik Faaberg, Guard Automation

“Man tager hvad man haver…” bruk av eksisterende verktøy

Fredrik Bamsrud, Malthe Winje Automasjon AS

Hva er en vellykket digital transformasjon?

Anja Wingstedt, Smart Innovation Norway

Oppsummering og avslutning

Møteleder

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 48
Tilbake til innhold
FAGTREFF

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

14. FEBRUAR, RØVERSTADEN/STREAMING Spredt avløp

Hvordan får vi til gode løsninger for vann og avløp i spredt bebyggelse?

For å få på plass tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse, er det viktig at dette kommer med på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Dersom vann- og avløpsløsningene skal komme «løpende etter», vil det fort ende opp med at vi ikke får optimale og tilfredsstillende løsninger verken med hensyn til drikkevannsforsyning eller avløpsrensing. Helhetlig vurdering av vann og avløp ligger til grunn for både arealplanleggingen, vannforskriftsarbeidet, nye utslippstillatelser og opprydding i spredt bebyggelse. Det er derfor viktig at kommunene tenker samarbeid på tvers av etater og avdelinger og får vann- og avløpsløsninger tidlig inn i planfasen.

Møteleder: Guro Randem Hensel, NIBIO

Velkommen og introduksjon

Guro Randem Hensel, NIBIO

Vann og avløp i arealplanlegging

Heidi Skaug, Norsk Vann

Vann- og avløpsplanlegging i Indre Østfold kommune

– erfaringer og nye muligheter

Synne Lømo og Malén Kårstad, Indre Østfold kommune

Viktigheten av helhetlig planlegging innen vann- og avløpshåndteringen - gode og dårlige eksempler

Bjørn Eivind Løfsgaard, Rambøll

Viktige momenter ved planlegging og prosjektering av vann- og avløpsløsninger

Eirik Lindgaard og Andreas Lindheim, Areal+

Utfordringer for leverandører av avløpsløsninger ved dårlig planarbeid - eksempler

Øystein Vereide, KLARO

Oppsummering

Guro Randem Hensel, NIBIO

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 49
Tilbake til innhold
FAGTREFF

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

9. MAI, RØVERSTADEN/STREAMING

Cyanobakterier i norske drikkevannskilder

Relativt få råvannskilder for drikkevann i Norge har problemer med cyanobakterier per i dag, men stadig flere innsjøer påviser disse organismene i de senere år. Hva vet vi om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder?

Cyanobakterier forekommer naturlig i overflatevann over hele verden – også i Norge. Overvåkingsdata viser at cyanobakterier som kan produsere cyanotoksiner forekommer i hele landet, men er vanligere i Sør-Norge. Inntak av drikkevann som inneholder cyanotoksiner kan blant annet påvirke nervesystemet og leveren hos dyr og mennesker, kan gi kreft og i verste fall føre til død. Det er imidlertid ikke kjent at akutte forgiftninger har forekommet hos mennesker etter inntak av drikkevann i Norge.

Gjeldende drikkevannsforskrift stiller per i dag ikke krav til å overvåke forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner i råvannskilder.

EUs reviderte drikkevannsdirektiv har fastsatt en grenseverdi for microcystin-LR på 1 μg/L, som det skal analyseres for dersom det påvises algeoppblomstring i vannkilden. Denne verdien vil sannsynligvis også bli inkludert i den norske drikkevannsforskriften.

Selv om relativt få råvannskilder for drikkevann i vårt land har problemer med cyanobakterier per i dag, har stadig flere innsjøer fått påvist disse organismene i de senere år og det kan tenkes at forekomsten vil øke som følge av klimaendringer, med varmere vann og mer avrenning. Dette fagtreffet fokuserer på hva vi vet om forekomsten i Norge, framtidige scenarier og aktuelle vannbehandlingsmetoder.

Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA

Velkommen og introduksjon

Jan-Erik Thrane, NIVA

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder

Ingunn Samdal, Veterinærinstituttet og Sigrid Haande, NIVA

Microcystin – blir en ny parameter i drikkevannsforskriften.

Hvilken betydning får det for vannverket?

Anders Bekkelund, Mattilsynet

Erfaringer fra råvannkilder med forekomst av cyanobakterier og cyanotoksiner

Sigrid Haande, NIVA

Oppblomstringer av cyanobakterier i Mjøsa -- samarbeid og

håndtering

Jan-Erik Thrane, NIVA

Bloomin’ Algae: a new citizen science tool to reduce risks to human and animal health Laurence Carvalho, NIVA

Oppsummering

Møteleder

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 50
Tilbake til innhold
FAGTREFF

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

13. JUNI, STREAMING

Klimaendringenes betydning for råvannskvalitet og vannbehandlingsbehov i våre vannkilder

Nærmere 90% av Norges befolkning forsynes fra vannverk med innsjøer eller elver som råvannskilde. Vår vannforsyning er derfor mer sårbar for klimaendringer enn de fleste andre europeiske land, som hovedsakelig forsynes av godt beskyttet grunnvann. Etter mange år med en forholdsvis stabil vannkvalitet, har vi de senere år observert en økning i fargetall i flere av våre råvannskilder, noe som i stor grad er blitt tilskrevet klimaendringene vi nå opplever. I dette fagtreffet

ønsker vi å gi eksempler på vannkvalitetsendringer som er observert i våre vannkilder de senere år, samt hva vi kan forvente av forverring av råvannskvaliteten som følge av framtidige klimaendringer.

Både forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra ulike vannverk vil bli presentert.

Møteleder: Vidar Lund, FHI

Velkommen og introduksjon

Vidar Lund, FHI

Løst naturlig organisk materiale (DNOM) i drikkevannskilder

Rolf D. Vogt, NIVA

Klimaendringenes påvirkning av vannkvalitet i grunnvannskilder:

Hvilke farer truer?

Sylvi Gaut, SWECO

En klimarisikovurdering av vannkvaliteten i drikkevannskilden Glitre

Mildrid Solem og Stine Mohagen Hansen

Klimarelaterte utfordringer med Maridalsvannet som vannkilde

Ingrid Husby, VAV

Klimasikkert drikkevann

– Hvordan kan vannverkene tilpasse seg endringene i råvannskvaliteten?

Bjørnar Eikebrokk, Drikkevannskonsult

Kan klimarelaterte endringer i vannkvalitet ha negative effekter på helsa vår?

Svanhild Kjørsvik Schipper, FHI

Oppsummering

Møteleder

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 51
Tilbake til innhold
FAGTREFF

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

22. AUGUST, RØVERSTADEN/STREAMING

Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden

I dette fagtreffet tar vi for oss ulike aspekter ved miljøutfordringene i Oslofjorden og tiltak for å bedre miljøtilstanden.

Hvordan står det til med torsken? Hvordan kan modeller hjelpe oss å forstå fjorden bedre? Hva kan gjøres i jordbruket? Og var virkelig alt bedre før?

Møteledere: Jan-Erik Thrane, NIVA

Velkommen og introduksjon

Jan-Erik Thrane, NIVA

Miljøgifter og Oslofjordens urbane tilknytning

Anders Ruus, NIVA

Modellering av utslipp – ny teknologi for bedre miljø

Marte Kristin Rosnes, IKM Acona og Jonathan Johnsplass, Ranold

Fiskebestandene i Oslofjorden

Thrond Haugen, NMBU

Oslofjorden – hva truer miljøtilstanden

Andre Staalstrøm, NIVA

Nitrogen losses from agricultural areas and possible mitigation measures

Franziska Fisher, NIBIO

Oslofjorden – status og tiltak

Jon Lasse Bratli, Mdir

Nytt besøks- og informasjonssenter for Oslofjorden i Horten

Katja Buen, Horten Kommune

Oppsummering

Møteleder

Tilbake til innhold

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 52
FAGTREFF

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

12. SEPTEMBER, RØVERSTADEN/STREAMING

Trusler om radioaktiv forurensning av våre vannkilder

Som en følge av den svært urolige situasjonen i Ukraina, som påvirker hele Europa, er mange opptatt av om en atomhendelse vil kunne påvirke drikkevannskvaliteten og om eget vannverk har gode nok beredskapsplaner.

Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke ved ett av Ukrainas kjernekraftverk og vinden blåser mot Norge så kan det komme radioaktivt nedfall over våre områder. Et enda alvorligere scenario ville være om det skulle bli et større radioaktivt utslipp fra en atomdrevet u-båt rett utenfor norgeskysten. Mattilsynet har fastsatt at ved en atomhendelse skal vannverkene følge egne beredskapsplaner. Dette fagtreffet vil resentere hvilke utfordringer vi vil stå overfor ved en slik hendelse, myndighetenes rolle, samt eksempler på ulike vannverks beredskapsplaner.

Møteleder: Vidar Lund, FHI

Velkommen og introduksjon

Vidar Lund, FHI

En beskrivelse av trusselbildet vedr. radioaktiv forurensning i Norge

Håvard Thørring, DSA

Hvilke helseeffekter kan man forvente ved en atomhendelse?

Hildegun Dahl, FHI

Mattilsynets rolle og oppgaver ved en atomhendelse. Hva forventer vi av vannverkene?

Torild Agnalt Østmo, Mattilsynet

Hvilke tiltak kan vannverkene benytte seg av ved et eventuelt atomnedfall?

Tora Scharffenberg, FHI

Er vannverkenes beredskapsplaner tilpasset en episode med radioaktiv forurensning?

Marius Hansen, Oslo vann og avløpsetat, VAV

Er vannverkenes beredskapsplaner tilpasset en episode med radioaktiv forurensning?

Hilde Vik Halleraker, ØyVAR

Oppsummering

Møteleder

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 53
Tilbake til innhold
FAGTREFF

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

18. OKTOBER, RØVERSTADEN/STREAMING

Tørke og betydning for vannforsyning

Et endret klima har de senere år ført til lengre perioder med svært lite nedbør flere steder i landet vårt. I nordlige deler av landet har vintertørke og barfrost de siste 10 årene ført til midlertidig bortfall av drikkevann hos en rekke små og mellomstore vannverk, mens andre vannverk opplever vannmangel i vår- og sommerhalvåret. For eksempel hadde Oslo til sammen under 20 mm nedbør på to vårmåneder i 2022. Samtidig som det også har vært lite snø tidligere på året, er store deler av våre drikkevannskilder ikke blitt fylt opp slik de pleier, med den følge at vannstanden på våren er kritisk lav i forhold til et normalår. Med eksempler fra ulike vannverk vil vi i dette fagtreffet forsøke å belyse i hvilket omfang og hvilke utfordringer en lengre tørkeperiode allerede har hatt og kan komme til å få i framtiden for norsk vannforsyning.

Møteleder: Vidar Lund, FHI

Velkommen og introduksjon

Vidar Lund, FHI

Hva skjer med regnet?

Reidun Gangstø Skaland, MET

Vannmangel i Nordland 2021. Hva har vi lært?

Anne Stemland Olsen, Statsforvalteren i Nordland

Tørke og betydning for vannforsyningen i Oslo

Petter Morstad, VAV

Rakkestad kommune – Hvordan er de beredt mot tørke og klimaendringer?

Terje Høidahl, Rakkestad kommune og Svein Erik Bakken, SWECO

Innvirkning av lengre tørkeperioder på vannkvaliteten og faren for spredning av vannbårne sykdommer

Anders Bekkelund, FHI

Oppsummering

Møteleder

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 54
Tilbake til innhold
FAGTREFF

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

14. NOVEMBER, QUALITY HOTEL AUGUSTIN/STREAMING

Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

Mer enn 7000 norske vannforekomster (25%) har for dårlig miljøtilstand, og avrenning fra spredt avløp er en av de viktigste årsakene til at miljømålene ikke nås. Flere kommuner har kommet langt med oppryddingsarbeidet, men arbeidet er utfordrende: kommunene mangler effektive forvaltningsverktøy for samhandling og informasjonsflyt mellom driftsaktører og forurensningsmyndighet, og et lovverk på overordnet nivå gjør at det er krevende for saksbehandlere å stille nødvendige vilkår i utslippstillatelse for å sikre at renseløsningene fungerer som tiltenkt. Norge er tilsluttet EUs vannrammedirektiv gjennom EØS-avtalen, og er forpliktet til å nå miljømål om god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene våre senest innen 2033.

Møteleder: Willy Røstum Thelin, Sintef

Velkommen og introduksjon

Willy Røstum Thelin, Sintef

Eutrofi i ferskvann

Helga Gunnarsdottir, Miljødirektoratet

Status og utfordringer innen spredt avløpssektor

Anette Thyve, Melhus kommune, og Bente Solem, Skaun kommune

Lokale forskrifter og utslippstillatelser for bedre drift og forvaltning av spredte avløpsanlegg

Carina Isdal, vannområdeleder Morsa

Nye krav i teknisk godkjenning (TG) til dokumentasjon av servicesystem

Nina Alstad Rukke, Tilsynet for Drammensregionen

Kurs og veiledningsmateriell for drift og forvaltning av spredt avløp

Gjertrud Eid, Norsk Vann

Nivåmåling i spredte avløpsanlegg

Lars Martin Fugledal, ÅRIM

Digital rapporteringsløsning for effektiv forvaltning av spredt avløp

Kristian Moseby, Øyeren Vannområde

Oppsummering

Møteleder

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 55
Tilbake til innhold
FAGTREFF

Innhold

1. INNLEDNING

2. STYRET, VALGKOMITÉ OG FORENINGENS DRIFT

3. TILLITSVALGTE I KOMITEER

4. FAGLIG ARBEID OG INFORMASJON

5. MEDLEMMER OG REKRUTTERING

6. ØKONOMI

VEDLEGG 1 - ÅRSREGNSKAP 2022

Regnskap og revisjonsberetning for 2022, budsjett 2023

VEDLEGG 2

Kort omtale av tillitsvalgte pr. 31/12-2022

VEDLEGG 3

Detaljert oversikt over seminarer

VEDLEGG 4

Detaljert oversikt over fagtreff

12. DESEMBER, RØVERSTADEN/STREAMING

Vannkraft og vannmiljø - hvordan sikre god økologisk tilstand og funksjon i en fremtid med økt behov for vannkraft?

I en framtid med større behov for fornybar energi diskuteres behovet for utbygging av flere vassdrag og effektivisering av allerede eksisterende vannkraftverk. Vannmiljøet blir ofte skadelidende som følge av vannkraftutbygging, og det er avgjørende at vannkraftproduksjonen driftes på en miljøvennlig måte for å sikre bevaring av biologisk mangfold og velfungerende akvatiske økosystemer.

Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA

Velkommen og introduksjon

Jan-Erik Thrane, NIVA

Hva kjennetegner økologisk (bærekraftig) drift av vannkraftanlegg?

Jo H. Halleraker, NTNU og Miljødirektoratet

Effektkjøring på laksens premisser

Tor Haakon Bakken, NTNU

Erfarenheter från ekologisk reglering i ett klimatperspektiv i tre avrinningsområden i Sverige

Åsa Widén, SLU

Sikker toveis vandring og miljøtiltak for ål

Olle Calles, Karlstads Universitet

Miljøtilsyn av vannkraftanlegg

Pernille Dorothea Bruun, NVEs miljøtilsyn

Miljøtiltak og vannkraftproduksjon

Bjørn Otto Dønnum, Hafslund ECO

Vattenkraftens miljöfond - en ekonomisk möjliggörare av mer hållbar vattenkraft i Sverige

Anna Jivén, Vattenkraftens miljofond

En fisk fra eller til - Er det noen som bryr seg?

Astri Thunold, NRK Klima

Oppsummering: Møteleder

NORSK VANNFORENING I ÅRSRAPPORT 2022 56
Tilbake til innhold
FAGTREFF

Norsk vannforening, sekretariatet

Att: Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 00

E-post: post@vannforeningen.no

Følg oss i sosiale medier

for vannet
Tilbake til innholdsfortegnelse Forrige side Sammen
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.