BDO - Handelsundersøkelsen 2021

Page 1

Handelsundersøkelsen 2021Innhold

4 Handelsundersøkelsen 2021 6 Økonomi 8 Netthandel 10 Teknologi og IT-sikkerhet 12 Bærekraft


Handelsundersøkelsen 2021

Handel er en av de viktigste bransjene for oss i BDO, og vi følger utviklingen tett. Vi har også i år gjennomført en omfattende undersøkelse for å ta pulsen på bransjen, se nærmere på hvilke prioriteringer som gjøres og gi et innblikk i fremtidsutsiktene. Handelsundersøkelsen er en årlig undersøkelse utarbeidet av BDO, utført gjennom intervjuer av over 100 CFOer i handelsbransjen. I denne rapporten vil vi presentere de viktigste funnene. I årets undersøkelse har vi blant annet gjort et dypdykk i utviklingen av virksomhetenes bærekraftsarbeid i kjølvannet av pandemiutbruddet. Selv om mange virksomheter har hatt nok med å takle utfordringene pandemien har skapt, enten i form av ytterpunkter som stengte butikker eller rekordsalg, er det likevel et stort fokus på bærekraftsarbeid. Vi i BDO er likevel noe overrasket over funnene. Hele 9 av 10 CFOer mener deres selskap i noen eller stor grad møter kravene de får fra kunder, leverandører og ansatte. Samtidig opplever virksomhetene stadig økte krav fra sine interessenter. Vår erfaring er at bransjen har et stykke å gå når det kommer til bærekraftsarbeidet sitt; både hva gjelder konkrete tiltak, målrettet strategifokus og bærekraftsrapportering. Vi tror det er et stort mulighetsrom for deg som ønsker å bli ledende i bærekraftsarbeidet og at de aktørene som tør vil nyte godt av dette i fremtiden.

I årets undersøkelse ser vi også at enda flere har kommet i gang med netthandel eller videreutviklet eksisterende netthandelsløsning. Det er ikke veldig overraskende gitt den tiden vi har vært gjennom, og dette er også i tråd med resultatene fra Virkes handelsrapport. Det som er mer overraskende er hvor få respondenter som er urolige for IT-sikkerheten i sin virksomhet. Mindre enn 1 av 10 sier de er bekymret i nevneverdig grad. Med utviklingen vi ser fra trusselaktører, samt hvor avhengige handelsbransjen er av IT-systemer, er vi i BDO redde for at ikke alle tar denne risikoen tilstrekkelig på alvor. Hva hadde konsekvensene for din virksomhet vært om kassaapparater, logistikksystem og nettside sluttet å fungere? Som leser håper jeg du opplever rapporten som interessant og finner verdifull innsikt i våre funn og refleksjoner. Det er bare å ta kontakt med oss i BDO dersom det er noe du lurer på. Jeg ønsker deg god lesning!

Eivin Redbo Kjær Partner og bransjeleder for handel i BDO AS er@bdo.no +47 930 80 216

4

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021


BDO i Norge

Vi er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og engasjerer oss sterkt for at kundene våre skal nå målene sine.

74

kontorer over hele Norge

1 700

ansatte i Norge

45 000 kunder

Handelsundersøkelsen 2021

15 spørsmål

100 CFO’er fra norske handelsvirksomheter

Gjennomført august 2021

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

5


Økonomi

Fremtidsutsiktene blant norske handelsvirksomheter synes fremdeles å være sterkt preget av koronapandemien.

Ser positivt på fremtiden CFOene i undersøkelsen har svart på hvordan de ser på fremtiden for sin bedrift. Det er gledelig å se at trenden har snudd, og at bransjen ser mer positivt på fremtiden enn hva man gjorde for kun et år siden. Nå svarer hele 85 prosent av respondentene at de tror omsetningen vil være uendret eller gå opp det neste året. Likevel synes fremtidsutsiktene å være sterkt preget av pandemien. Tilbake i 2018 svarte 80 prosent av respondentene i handelsundersøkelsen at man trodde omsetningen neste år ville øke. Dette tallet var 36 prosent i 2020, og er nå på 40 prosent. Som det fremkommer fra Virkes handelsrapport i år er det mange som har slitt under pandemien, men også mange underbransjer som har gjort det ekstremt godt. Virke tror at trendbildet vil snu i årene som kommer, og at de som har gjort det særlig bra vil måtte belage seg på tøffere tider fremover. Pressede marginer På spørsmål om hvordan bransjen ser på driftsresultatet fremover, ser vi dessverre at bransjen forventer pressede marginer og økt kostnadsnivå. Kun 30 prosent tror at driftsresultatene vil øke det neste året. Til sammenlikning trodde 76 prosent på økte driftsresultater i 2018, 53 prosent på økte driftsresultater i 2019 og 37 prosent på økte driftsresultater i 2020. Pandemien har medført en del uforutsette kostnader, og bransjen forventer at deler av dette vil vedvare også neste år.

6

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

Økt investeringsnivå Ser vi på investeringsnivå, svarer 90 prosent av respondentene at de forventer samme eller økt investeringsnivå. Tatt fjoråret i betraktning, er det betydelige investeringer som er forventet i handelsbransjen fremover. Det er hele 27 prosent som forventer økte investeringer neste år, som er det høyeste målte tallet vi har hatt siden vi startet med handelsundersøkelsen i 2018. Det at mange har startet med netthandel kan være en av forklaringsvariablene. Samfunnet har åpnet mer opp igjen, og det er mange som har fokus på både netthandel og fysiske utsalgssteder. Flere møter nå de samme problemstillingene som før pandemien – skal man satse mer på nett eller på butikksalg, eller begge deler. Vi ser altså at positiviteten er på vei tilbake i handelsbransjen, selv om fremtidsutsiktene fremdeles synes å være sterkt preget av pandemien. Utviklingen i grensehandel og andel netthandel vil være veldig spennende å følge fremover.


FRA VIRKES HANDELSRAPPORT 2021 Nordmenn handlet varer for 606 milliarder kroner i 2020. Dette utgjorde en vekst på 6 prosent fra året før. […] De fleste handlekronene legges igjen i norske fysiske butikker, men de siste årene har det vært særlig sterk vekst i netthandelen. Koronapandemien har forsterket denne tendensen.

Hvordan forventer du at utviklingen ser ut neste år for din virksomhet sin/sitt … Omsetning

Driftsresultat

9%

12%

15% 45%

30%

Øke

Reduseres

1%

27% 58%

40%

Uendret

Investeringsnivå

63%

Ikke sikker

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

7


Netthandel

Rekordmange har kommet i gang med netthandel i løpet av pandemien.

Kraftig vekst i nettbasert salg I årets undersøkelse fremkommer det at stadig flere handelsbedrifter ser verdien av å kunne tilby varene sine gjennom netthandel. På spørsmålet om virksomheten har nettbasert salg svarte hele 71 prosent «nei» på dette i fjor, mens det i årets undersøkelse har sunket helt ned til 47 prosent. Dette viser at det i løpet av det siste året har vært en kraftig vekst i nettbasert salg blant handelsbedrifter i Norge. Resultatet fra undersøkelsen er likevel ikke uventet. Nedstengte fysiske utsalgssteder, krav om smittesporing og fokus på minimalisering av fysisk kontakt er bare et fåtall av de endringene som kom med pandemien. Store deler av samfunnet ble med dette tvunget til å tenke nytt, og forretningsmodeller basert på digitalisering og netthandel har virkelig vist seg å være den store vinneren det siste året. Mange har latt seg imponere over innovasjonskraften i deler av bransjen under pandemien. Men det er ikke bare restriksjonene som følge av covid-19 som er årsaken til at netthandel er blitt så populært. Majoriteten av årets respondenter forventer at omsetningen fra nettbasert salg vil fortsette å øke i tiden fremover. SSB publiserte nylig en rapport som konkluderer med at 4 av 5 nordmenn handlet på nett i 1.kvartal 2021. Det er størst andel i den yngre del av befolkningen, men størst vekst i den eldre del av befolkningen. I aldersgruppen 75 – 79 år er det hele 21 prosent økning i andelen som har handlet på nett i 1. kvartal 2021 sammenliknet med fjoråret. For befolkningen samlet er det en vekst på totalt 11 prosent.

8

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

Flere kunder ønsker å handle på nett Et stadig større volum av varehandelen foregår på nett og handelsbedriftene selv er klare på at dette er en trend som kommer til å fortsette. På spørsmålet om hvordan man tror det nettbaserte salget vil utvikle seg det neste året svarer 70 prosent av virksomhetene som har nettbasert salg at de tror det vil øke. Ser vi mot hva kundene selv mener så kan det se ut til at de har rett. I Forbrukerundersøkelsen 2021 svarer nemlig 10 prosent av respondentene at de planlegger å handle mer på nett i fremtiden. Av de varekategoriene flest oppgir å ville kjøpe mer av på nett i fremtiden finner vi bøker/filmer, elektronikk, klær, kosmetikk og sportsutstyr. Ser vi samtidig på Virkes oversikt over andel av norske butikkjeder med nettbutikk, er det kun elektronikk av de nevnte varekategoriene hvor andelen er oppe i 100 prosent i 2021. Snittet for bransjen ligger på 83 prosent. Resultatene fra årets handelsundersøkelse, tallene fra Virkes Handelsrapport og SSB peker alle i samme retning. Netthandelen har skutt i været det siste året og har tatt en tydelig posisjon i bransjen. Likevel er nivåene fremdeles forholdsvis lave, og Virke skriver i sin Handelsrapport for 2021 at netthandelen kun stod for totalt 10 prosent av det totale handlemønsteret. Av dette var 68 prosent i norske nettbutikker.


FRA VIRKES HANDELSRAPPORT 2021 Omsetningen i norske nettbutikker i juli 2021 var hele 42,4 prosent over nivået fra juli 2020. Andelen butikkjeder med nettbutikk steg kraftig i 2020, og har økt videre til 83 prosent i 2021 (56 prosent i 2015). I Forbrukerundersøkelsen for 2021, gjennomført av Opinion, oppgir over halvparten av respondentene at de handler på nett en gang i måneden eller oftere, og omtrent 10 prosent av respondentene svarer at de planlegger å handle mer på nett i fremtiden.

VISSTE DU AT … … andelen handelsbedrifter som svarer at de ikke har nettbasert salg er redusert med 24 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets undersøkelse?

Hvordan tror du det nettbaserte salget vil utvikle seg det neste året? 60% 40%

47% 37%

20%

14% 2%

0%

Øke

Uendret

Reduseres

Har ikke nettbasert salg

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

9


Teknologi og IT-sikkerhet

IT-sikkerhet har aldri vært viktigere. Likevel er få bekymret.

Lite bekymret for IT-sikkerhet Resultatene fra årets handelsundersøkelse avdekker at teknologi og digitalisering fortsatt er et sentralt tema, også i handelsbransjen. På spørsmål om man opplever at teknologi og teknologiutvikling er viktig for virksomheten, svarer hele 90 prosent at de mener dette er ganske eller svært viktig for sin virksomhet. Likevel er det få som svarer at de er bekymret for IT-sikkerheten til virksomheten. På spørsmål om i hvilken grad man er bekymret for IT-sikkerheten i sin virksomhet, svarer over halvparten av CFOene at de i mindre grad er bekymret eller at de ikke er bekymret i det hele tatt. Under 10 prosent svarer at de i stor grad er bekymret. Årets undersøkelse viser dermed at majoriteten av respondentene er klare på at man er avhengig av teknologi for å drive sin virksomhet, både i dag og i fremtiden. Likevel er kun et fåtall er bekymret for at teknologien skal feile eller at informasjon skal komme på avveie. Mange vil hevde at en handelsbedrift i 2021 langt på vei er en IT-bedrift, i alle fall en sterkt IT-avhengig bedrift. IT er hjertet i virksomheten, og man er avhengig av full kontroll på kassaapparater, logistikksystem og nettside for en god og effektiv drift. Overraskende i følge eksperter Resultatene overrasker cyberekspertene i IT-sikkerhetsselskapet Defendable*, som påpeker atvirksomheter innenfor handelsbransjen ofte kan være svært attraktive mål for ondsinnede trusselaktører. *Defendable AS var tidligere en del av BDO. Defendable har blitt skilt ut i eget selskap og har en samarbeidsavtale med BDO.

10

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

Virksomheter i handelsbransjen bruker i stadig større grad digitale tjenester i sin daglige drift. Den raske utviklingen i informasjonsteknologi, med økt tilgang på data og raskere dataprosessering og -deling, gjør det lettere å optimalisere drift. Økt teknologibruk gir åpenbare fordeler, men samtidig medfører dette økt grad av integrasjon mellom systemer, økt eksponering mot internett og flere IT-systemer. Denne kompleksiteten gir større sårbarhetsflater og risiko for sikkerhetshendelser, nedetid, og påfølgende finansielle tap. Enkle grep for å redusere IT-risiko Heldigvis er ofte enkle grep med på å redusere risikoen for et vellyket angrep mot din virksomhet. Defendable trekker blant annet frem følgende: • Jevnlig oppdatering av programvare • Opplæring av ansatte i behandling av e-post • Stille sikkerhetskrav til leverandører • Sørge for å ha gode back-up rutiner og løsninger • Implementere rutiner for tilgangsstyring • Implementere to-faktor autentisering

90%

svarer at de opplever at teknologi og teknologiutvikling er svært viktig eller ganske viktig for sin virksomhet


I hvilken grad er du bekymret for IT-sikkerheten i din virksomhet?

9%

8% 42%

41%

I stor grad I noen grad I mindre grad Ikke i det hele tatt

VISSTE DU AT … … ofte skjer angrepene mot en virksomhet sitt IT-system gjennom såkalte nettfiske – eller «phishing-angrep». «Phishing» går ut på å manipulere noen til å utføre en handling. Slike handlinger kan være å åpne e-postvedlegg, trykke på en lenke eller å betale en falsk regning. Hensikten er å kunne hente ut brukernavn og passord, for å få tilgang til offerets bruker eller til systemløsninger, for så å kunne stjele konfidensielle opplysninger. Et databrudd grunnet nettfiske koster gjennomsnittlig 45 millioner kroner og tapt forretningsvirksomhet står for 38% av den totale hendelseskosten.

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

11


Bærekraft

Det er ingen tvil om at samfunnets krav til bærekraftig utvikling har økt. Er handelsbransjen så flinke som de selv mener?

Økte krav til bærekraft I årets undersøkelse fremkommer det at stadig flere handelsbedrifter opplever økte krav til bærekraft. Blant ansatte, leverandører og kunder, er det kundene som oppleves å ha størst forventninger tilknyttet bærekraft. Hele 84 prosent av respondentene svarer at de opplever at det stilles økte krav til et bærekraftig fokus fra sine kunder. Funnene støttes også opp av tall fra årets handelsrapport fra bransjeorganisasjonen Virke, der det står at halvparten av befolkningen sier de tar hensyn til bærekraft når de handler. Overraskende mange mener de er gode på bærekraft Undersøkelsen viser at overraskende mange mener de innfrir kravene til bærekraft. Faktisk så mye som 91 prosent av respondentene svarer at de i stor eller noen grad møter kravene deres interessenter stiller når det kommer til bærekraft. Dette tallet gir grunn til å mistenke at respondentene overvurderer sin egen evne til å møte samfunnets krav.

VISSTE DU AT … … hele 75 prosent av forbrukere oppgir at de foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert, i følge Virke. Ved å miljøsertifisere virksomheten din, får du dokumentasjon på din miljøinnsats og et stempel på at du tar miljø o samfunnsansvar på alvor.

12

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

En mulig forklaring kan være at respondentene overvurderer effekten av mindre tiltak. Kanskje butikken holder til i et miljøsertifisert bygg, eller at en har byttet ut plastposer med papirposer. Begge deler er positive tiltak, men de rører ikke ved roten av handelsbransjens største utfordringer hva gjelder bærekraft – overforbruk og brukog-kast-mentalitet. Viktige fokusområder For at handelsvirksomhetene virkelig skal møte samfunnets krav til bærekraftig utvikling er man nødt til å både tenke og handle større. Gjenbruk, salg av bærekraftige produkter og nye forretningsmodeller som bygger på bærekraft er det som virkelig vil gjøre en forskjell – og ikke minst det samfunnet i større og større grad vil forvente fremover. Det å få bærekraft som en integrert del av forretningsstrategien er sentralt. Det er også viktig å måle effektene av de tiltakene en iverksetter. Arbeid med bærekraftsrapportering kan være en god og konkret måte å realisere dette på. Det er også viktig å ikke glemme de ansatte i dette. Selv om respondentene i årets undersøkelse svarer at det er deres ansatte de opplever har minst krav når det kommer til bærekraft, så er det fortsatt de ansatte, enten gjennom fysisk handel eller netthandel, som er i direkte kontakt med kundene. Dersom virksomheten skal være i stand til å møte de høye kravene fra kundene sine må også de ansatte være i stand til å snakke om hva virksomheten gjør for å sikre en bærekraftig utvikling.


FRA VIRKES HANDELSRAPPORT 2021 Over halvparten av befolkningen sier de tar hensyn til bærekraft når de handler. Ifølge rådgivningsfirmaet Paazl er retur av nettvarer på 28 prosent. Behandling av returer fører ikke bare til økte lønns- og driftskostnader, men også en risiko for at slike varer ikke kan selges, at de må selges til en redusert pris, eller i verste fall blir de kassert. Dette er ikke ansvarlig konsum. 8 av 10 nordmenn sier seg villig til å endre livsstil av hensyn til klima og bærekraft. Consumer Stories 2021, Opinions årlige forbrukertrendrapport viser at sosiale hjertesaker er folkets hjertesaker. Psykisk helse, sosial inkludering, utjevning av forskjeller og kamp mot diskriminering er saker som engasjerer nordmenn sterkt. Virksomheter som engasjerer seg i disse skårer høyt på omdømmekåringer.

I hvilken grad opplever dere at dere møter kravene til bærekraft fra kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter i dag?

I hvilken grad opplever din virksomhet at det stilles økte krav til et bærekraftig fokus fra: Ansatte

11%

34%

39%

16%

Leverandører 36%

10%

27%

46%

17%

55%

Kunder 8% 1%

I stor grad

3%

I noen grad

13%

I mindre grad

58%

26%

Ikke i det hele tatt

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

13


BDO følger markedet tett og kan hjelpe deg med å holde tritt. Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Eivin Redbo Kjær Partner og bransjeleder for handel i BDO AS

Kjell-Fredrik Kristiansen Partner i handel i BDO AS

er@bdo.no +47 930 80 216

kfk@bdo.no +47 952 76 533

Lasse Andersen Manager i handel i BDO AS laan@bdo.no +47 980 63 707

14

HANDELSUNDERSØKELSEN 2021


HANDELSUNDERSØKELSEN 2021

15


BDO AS www.bdo.no Innholdet i denne publikasjonen er kun for generell informasjon og kan ikke erstatte profesjonell veiledning om de enkelte emner som omtales. Vennligst ta kontakt med ett av våre kontorer dersom du ønsker svar på dine spesifikke spørsmål vedrørende omtalte emner. BDO, bedriftens partnere, ansatte eller samarbeidspartnere, er ikke å regne som ansvarlig for eventuelle tap som er resultat av handlinger eller beslutninger basert på innholdet. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.