Page 1

¬À˾ÀÄ ¥ÉÌÇ»ÒÀ½ ¹»Ã»Æ¶ÁÒÃÑ¿º¾Æ»ÀÈÄÆ –¤‚ Æ»ÇÈÒÕÃÇÀ¾¿º¸ÄƑ ‚™Á¶¸ÃÄ»¸ƶ·ÄÈ»„ ÅÄÆÕºÄÍÃÄ»ÄÈÃÄλþ» ÀǸľÂÇÄÈÆɺþÀ¶Â‘ 

§ÃлÃÆ ¥ÉÌÍÀÈÀ½ÃÒ ÉÅƶ¸ÁÕÔϾ¿ʾÁ¾¶ÁÄ ·¶ÃÀ¶‚˜Ä½Æļº»Ã¾»‘ ‚ ÄÁÄ»ÃÇÀ¾Â ÅÆľ½¸Äº¾È»ÁÕÂûķËĺ¾ÂÄ Çĸ»ÆλÃÇȸĸ¶ÈÒÀ¶Í»Çȸđ 

ÚÒÀÌÆ»½ ¬»ÓÅÃÈ ¸Á¶º»Á»ÌǻȾ¶¹¶½¾Ãĸ ‚¢¾ÆͶÇĸ‘ ‚š»ÁĸÄÂÉÇÄÄ·Ï»ÇȸÉû ˸¶È¶»ÈÎÀÄÁÅĺ¹ÄÈĸÀ¾ ·¾½Ã»Ç»Ãĸ‘

¹ËÃÄ°ÉÈ †§Ö½ÖÁÃÆÃs½ÉÍÈ»ÓÀ ¾Æ»½ÈÉÀ¿ÉÌÍÃÁÀÈÃÀ–


¦ÊÈ˼ÉÄÛˆ®ÁÇÁÈÊÉμ—ÍÎÌÊÄÎ ÆÊÎÎÁÀÂÉ×ÅËÊÍÁÇÊÆÀÇÛËÁÌÍÊɼǼ Сплоченный коллектив – вот один из факторов, на которых держится успешное предприятие. Но как заинтересовать персонал работой на предприятии, чем привлечь новых перспективных сотрудников? Генеральный директор компании «Телемонтаж» Евгений Макеев вывел свою эффективную формулу стимулирования кадров. В ней несколько слагаемых: материальная мотивация, возможность карьерного роста, обучение сотрудников, разнообразные социальные поощрения. Сегодня в эту формулу вводится еще одна важная составляющая – компания строит жилье для своих сотрудников.

ДРУГ ОТ ДРУГА И ОТ ДЕРЕВНИ ОТДЕЛЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ

Евгений МАКЕЕВ, генеральный директор компании «Телемонтаж»

ЧЕТЫРЕ ГЕКТАРА ПОД КОРПОРАТИВНЫЕ ДОМА

Коттеджный поселок на 22 частных дома компания «Телемонтаж» возводит в деревне Глиньково Воскресенского района. Общая площадь поселка – четыре гектара, частные дома для персонала компании составляют две ровных линии по 11 домов в каждой. Ряды коттеджей «возглавляет» внушительный спортивнодосуговый центр, расположенный в самом начале поселка. Здесь будут клуб, кафе, магазин первой необходимости, спортзал, баня и гостиница. Рядом с центром разобьют детскую и спортивную площадки, где будут собираться вместе взрослые и дети. Кроме 22 домов для сотрудников «Телемонтажа», в поселке построят девять коттеджей для соинвесторов – то есть для тех, кто желает иметь хороший дом в хорошем поселке за свои деньги.

Евгений Макеев охотно посвящает нас в детали будущей застройки. «Каждый участок для наших работников займет девяти соток земли, общая площадь дома – 120 квадратных метров», – рассказывает он. Показывая проект поселка, уточняет: «Гаражей возле домов не будет, машины будут стоять под удлиненным навесом крыши коттеджа». Важная деталь: дома будут огорожены забором из металлической решетки. Так задумано, чтобы жители поселка не отделялись высокими глухими заборами ни друг от друга, ни от деревни, рядом с которой находятся. Позаботилось руководство «Телемонтажа» и о необходимых коммуникациях. С появлением коттеджей в Глинькове, где нет центрального водопровода и газа, появятся и вода, и газ.

СОЦИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, НАЦЕЛЕННАЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ На каких условиях сотрудники компании «Телемонтаж» получат собственное жилье? Ответ таков – организация отдаст им дома в аренду на 10 лет. Выплачивать стоимость коттеджа работники будут в рассрочку. Сегодня строительство поселка находится на начальной стадии: дома только-только начали «выходить» из земли. Евгений Макеев знает, что вложенные «Телемонтажом» в поселок деньги практически не отобьются. И даже продажа девяти коттеджей для соинвесторов отыграет максимум 10% от потраченных на стройку средств. При этом данный

факт гендиректора ничуть не расстраивает: «Да, это чистой воды социальная нагрузка, – признает он, – но мне важно не заработать на этом проекте деньги, а заинтересовать сотрудников работой на предприятии. И жилье в качестве стимулирующего фактора – очень весомый, серьезный аргумент. Более того, это важное средство привлечения в компанию молодых сотрудников из других регионов страны. Хорошая сдельная зарплата, возможность профессионального роста и отличное жилье по себестоимости – это ли не стимулы для ценного персонала?

ПОЛУЧИЛ ДОМ? ЗАРАБАТЫВАЙ БОЛЬШЕ! Как быстро работник выкупит коттедж, зависит от него самого. Напомним, в «Телемонтаже» действует сдельная оплата труда, а значит, зарплата сотрудника напрямую зависит от скорости и объема выполненной им работы. Получение жилья подстегнет сотрудника зарабатывать больше, а значит, будут расти и доходы компании. А теперь немного арифметики. В компании «Телемонтаж» работает 180 сотрудников. Четыре-пять коттеджей из 22 оставят на перспективу – для привлечения в компанию молодежи из других регионов. Вопрос: кто из 180 нынешних сотрудников получит свой дом и по какому принципу будут определять «достойных» собственного жилья и «недостойных»? Евгений Макеев не скрывает – предположительный список кандидатов на жилье уже есть. Было проведено совещание, на котором сотрудников оповестили о проекте, критериях отбора работников и особенностях оплаты. Как только стройка будет сдана (срок сдачи – декабрь 2013 года), список кандидатов на частный дом в Глиньково утвердят окончательно. – По каким критериям отбираете претендентов на дома? Играет роль стаж работы, возраст, должность сотрудников? – спрашиваем Евгения Дмитриевича. – Нет. Жилье получат действительно лучшие, причем среди них будет как молодежь, только пришедшая в фирму, так и уже поработавшие люди. Главный критерий – способ-

ность хорошо работать и желание зарабатывать. А возможности зарабатывать в нашей компании есть у каждого, – отвечает Макеев.

ПРИВЛЕЧЬ СОТРУДНИКОВ, УКРЕПИТЬ ИМИДЖ, РАЗВИТЬ КОМПАНИЮ Частную фирму, которая строит для своих сотрудников коттеджи, найти в нашей стране сложно. Поселок в Глинькове Евгений Дмитриевич называет пробным, но стратегически важным шагом. Цель этой стройки не только стимуляция сотрудников. Это еще и наглядная реклама самой фирмы, ее статуса, доказательство эффективности работы компании. Недаром бригады для строительства поселка были сформированы в основном из кадров «Телемонтажа». – В том, что мы построим поселок, я не сомневаюсь! – уверенно говорит Евгений Макеев. – Его появление укрепит и поставит на новый уровень имидж нашего предприятия. А из строительного отдела, который сейчас сформирован для возведения поселка, сделаем отдельное подразделение нашей компании. Значит, спектр услуг «Телемонтажа» пополнится еще одной отраслью – строительной. У Евгения Макеева, как говорится, «планов громадье». Конечно, двадцати двух домов будет мало, и он это прекрасно понимает. Вслед за поселком в Глинькове начнется строительство домов для персонала в Егорьевском районе. Затем, возможно, настанет время для возведения многоквартирных двух-трехэтажных домов. Ведь при таких серьезных материальных и социальных стимулах список лучших работников компании будет только расширяться. А это, как ни крути, главное условие успешного роста и развития любой организации.

Московская область, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 65. Телефоны: 8 (496) 442-74-03 8 (496) 444-86-20 8 (496) 442-49-66 8 (916) 326-80-32 www.telemontage.ru


§ËÈËÊǽÕÂъÍÂÁ½ÇÏËͽ

¥ÁÂÅÊËÉÂͽ ¤½Í½¾ËϽÏÙʽÁÂÏÎÇËÉÁËÎÐÀ Сфера детского досуга – это потенциально перспективная бизнес-ниша. Неразвитость этой сферы и увлеченность многих российских родителей темой раннего развития ребенка вполне могут позволить предприимчивым людям создать интересный, прибыльный и социально ориентированный бизнес. Пока в Коломне эта ниша еще не заполнена.

©ÊÈ

®ËÄÁ½ÏÙËÍÅÀÅʽÈÙÊËÂËÑÅÎÊËÂÌÍËÎÏͽÊÎÏ¿Ë

ˆªÂÒËÏÅÉοÂÏÅÏÙÎܘ ¯ÄÿÉÕÇÞÅÒÏÌ¿Ê¿Šª½£§šÌÄÏ¿ÆÐѿʌ ÉÇÁ¿Ê¿ÐÛ Ð ÑÄË ÖÑÍ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ É ÉÍÑÍÏÚËËÚÍÀÏ¿Ø¿ÄËÐÞÐÎÏÍÐÛÀÍÈÿÑÛ ÇÌÑÄÏÁÛÝ ÎÏÍÉÍËËÄÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛÑÍÇÊÇÇÌÍÄ ÐÍÀÚÑÇÄ ÐÑ¿ÑÛ ÂÄÏÍÄË ÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑÐÉÍÂÍ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ ÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑÐÞ ÎÍà ÎÏÄÃÊÍÂÍË ÍοÐÄÌÇÞ ŠÆ¿ÐÁÄÑÇÑÛÐޚ Š¯ÄÀÞÑ¿ Þ ÀÚ Ð ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄË ÌÍÀÍÝÐÛ ÖÑÍÎÍÐÊÄÑ¿ÉÍÈ ÎÒÀÊÇÉ¿ÕÇÇÉÍËÌÄÌ¿ÂÏÞÌÒÑÐÎÏÍÁÄÏÉ¿ËÇ ÁÐÞÉÇÄÌ¿ÊÍÂÍÁÚČÎÍÅ¿ÏÌÚÄ ÞÊÒÖ×ÄɿɌ ÌÇÀÒÃÛÌÄÆ¿ËÄÑÌÍÎÄÏÄÉ¿ÌÑÒÝÐÛeš §ÜÑÍ ÉÍÌÄÖÌÍ ÒÅ¿ÐÌͶÄÊÍÁÄÉ ÐÍƌ ÿÝØÇÈÌÒÅÌÚÄÊÝÃÞËÑÍÁ¿ÏÚÇÒÐÊÒÂÇ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝØÇÈ Ï¿ÀÍÖÇÄ ËÄÐÑ¿ ÒÊÒ֌ ׿ÝØÇÈÉ¿ÖÄÐÑÁÍÅÇÆÌÇÇÐÏÄÃÒÍÀÇÑ¿ÌÇÞ ÃÊÞ ÁÐÄÂÍ ÍÀØÄÐÑÁ¿ Ì¿ÐÑÍÊÛÉÍ Æ¿ÑÏ¿ÁÊÄÌ ÇÆ¿ÎÒ¿ÌÑ¿ÉÌ¿ÆÚÁ¿ÄËÚËÇÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄ̌ ÌÚËÇÐÊÒÅ¿ØÇËÇ ÖÑÍÌÄÎÏÍÐÑÍÌÄÔÍÖÄÑ ŠÐÁÄÑÇÑÛÐޚ Á °«§ ÌÍ ÿÅÄ ÎÍÏÍÈ Áڌ ÌÒÅÃÄÌÐÉÏÚÁ¿ÑÛÐÁÍÈÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÈÐÑ¿ÑÒÐ ÍÑÐÍÐÄÃÄÈÇÆÌ¿ÉÍËÚÔ ¤ÐÊÇ ÌÒÅÌÍ ÍÕÄÌÇÑÛ ÐÍÐÑÍÞÌÇÄ ÜÉ͌ ÌÍËÇÉÇ ÐÑÏ¿ÌÚ ÑÍ ÐÑÍÇÑ ÁÆÂÊÞÌÒÑÛ Ì¿ ÒÐÊÍÁÇÞ ÁÉÍÑÍÏÚÔÌ¿ÔÍÃÇÑÐÞÄÄÂÊ¿ÁÌÚÈ ÃÁÇ¿ÑÄÊÛ v ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ ¡ ¯ÍÐÐÇÇ ÌÇ É ÍÃÌÍÈ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÂÏÒÎÎÄ ÌÄ ÍÑÌ͌ ÐÞÑÐÞÐÑÍÊÛÁÏ¿ÅÃÄÀÌÍ É¿ÉÉÀÇÆÌÄÐËÄÌ¿Ë ÎÍÜÑÍËÒ ÔÍÑÞÎÏÄÐÑÇÅÎÏÍÓÄÐÐÇÇÔÍÑÛÇ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÁÚÐÍÉÁÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÔÉÏÒÂ¿Ô ÌÍ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍÿÌÌÚËÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞ(MPCBM &OUSFQSFOFVSTIJQ .POJUPS ÎÍÐÁÞØÄÌÌÍËÒ Ï¿ÆÁÇÑÇÝÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ÁËÇÏÄ Á ¯ÍÐÐÇÇÑÍÊÛÉÍ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞÐÍÀÇÏ¿Ýь ÐÞÆ¿ÁÍÃÇÑÛÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÄÃÄÊͼÑÍпËÚÈ ÌÇÆÉÇÈ ÎÏÍÕÄÌÑ ÐÏÄÃÇ Ñ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÚÔ Ï¿ÆÁÇÑÚÔÐÑÏ¿ÌÇпËÚÈÌÇÆÉÇÈÒÏÍÁÄÌÛÁ ¯ÍÐÐÇÇÌ¿ÖÇÌ¿ÞÐÂÍÿ ¬ÇÍÃÌ¿ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉ¿ÌÄËÍÅÄÑÌ¿ÂÊÞÃÌÄÄ ÍÑÁÄÑÇÑÛ Ì¿ ÌÄÿÁÌÇÈ ÁÍÎÏÍÐ ¡Ê¿ÃÇËÇÏ¿ ®ÒÑÇÌ¿ÍÁÍÆËÍÅÌÚÔÁÌÒÑÏÄÌÌÇÔÎÏÇÖÇÌ¿Ô ÂÏÍÆÞØÄÂÍ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÜÉÍÌÍËÇÉÄ Ðοÿ ¼ÑÇÎÏÇÖÇÌÚvÌÄËÇÏÍÁÍÈÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÈ ÉÏÇÆÇÐ Ç ÎÏÍÇÐÉÇ ÆÊÍÀÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁŒ É¿ÎÇÑ¿ÊÇÐÑÍÁ Çƌƿ ÍÉÄ¿Ì¿ ¼ÑÇ ÎÏnj ÖÇÌÚ v ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉ͌ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉ¿Þ ÇËÎÍÑÄÌÕÇÞÁÊ¿ÐÑÇÇÒÃÒ×ÄÌÇÄÖ¿ÐÑÌÍÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿Á¯ÍÐÐÇÇ

В офисе сотрудники, занятые в сфере малого и среднего бизнеса, проводят существенную часть своей жизни. Соответственно, нередко офисный люд хочет хоть немного разнообразить свое рабочее пространство. Иногда инициатива идет сверху – от директора, иногда – от сотрудников. Редакция журнала «Люди» предлагает обзор необычных решений, которые помогут не только оживить скучный офисный интерьер, но и принести пользу в работе. Возможно, какие-то из этих решений вдохновят коломенских предпринимателей на более креативный подход к формированию офисного пространства.

©ÊÈ

¬ËÈÐÔÅÏÙÇÍÂÁÅÏÌ˾ËÈÙÕÂ

Кредитными средствами пользуются большинство предпринимателей. Предположим, вы подали заявку на кредит, обозначив в ней нужную вам сумму, и получили предварительное одобрение. Но, придя в банк для оформления документов, узнали, что размер кредита, который банк готов предоставить, существенно меньше запрошенного. Что делать – соглашаться или все же постараться «выжать» из кредитора побольше денег? Редакция журнала «Люди» изучила различные способы увеличить размер кредита.

©ÊÈ

ºÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÌÍË¿ÂÎÏÅÎ˾ÂÎÂÁË¿½ÊÅ Как эффективно провести собеседование? Стандартные темы об обязанностях на прошлом месте работы, причины увольнения и возможности потенциального соискателя в новой компании обсуждают многие при проведении интервью. Но, как правило, кандидаты готовятся к таким вопросам заранее, поэтому ответы получаются шаблонными и дают мало информации. Чтобы исключить «заготовки» соискателей, можно задать несколько простых, но нестандартных вопросов, ответы на которые могут дать много пищи для размышлений.

©ÊÈ

´ÅϽÏÙǽÔÂÎÏ¿ÂÊÊÐÛ¾ÅÄÊÂΊÈÅÏÂͽÏÐÍÐ Успешный руководитель, несмотря на постоянную нехватку времени, должен постоянно повышать свой профессиональный уровень. Одни получают второе высшее или дополнительное образование, другие делают ставку на участие во всевозможных тренинговых мероприятиях, а многие – как в старые добрые студенческие времена – постигают нелегкую науку управления, штудируя бизнес-литературу. Чтобы сориентировать коломенских руководителей в огромном количестве выпускаемых книг по управлению бизнесом, мы публикуем подборку стопроцентно качественных изданий-новинок.

©ÊÈ

³ÅϽϽÊËÉÂͽ ŸÜÔÂÎȽ¿®½ÕÇÅÊ ºÃ¸¼½Ã½ÎɽÊÀĸ»¸¿ÀÅƺ„¤ÀÈϸÉƺ“ «В российском предпринимательском сообществе много недостатков и прорех. Деловому сообществу страны не хватает школ или специализированных курсов подготовки бизнесменов. В России существуют общества по защите прав потребителей, но нет обществ по защите прав предпринимателей. Функции многочисленных проверяющих организаций носят характер карательных мер, тогда как они могли бы помогать бизнесменам, консультировать их, чтобы предприниматели в дальнейшем не повторяли своих ошибок».

©ÊÈ

¶ÈÀÁŸš·› ¥®š 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿


§ÈÛÔ¿ØÂÎϽÏÙÅÊËÉÂͽ Репортаж с международного фестиваля «Мир автобусов» .............................Стр. 6 Пятьдесят успешных лет: юбилейное интервью с директором ЗАО «Пановский» Юрием Хоном ........ Стр. 10 Успешный опыт: как в Подмосковье применяют японские принципы управления ................................... Стр. 16 Коломенская сельхозтехника европейского качества: репортаж с завода «Колнаг» ........................... Стр. 20 Детский досуг: бизнес-ниша или бесперспективное направление ................................ Стр. 24 10 идей для интерьера офиса .... Стр. 28 Как убедить банк выдать крупный кредит ........................................... Стр. 30 Пять нестандартных вопросов на собеседовании ............................ Стр. 34 Правила жизни Сергея Космачева ....................................................... Стр. 40 Необычный бизнес: ставка на козу .............................. Стр. 44 Прогулки по Коломне с Георгием Барабошкиным............................ Стр. 52 Блог-мониторинг: выдержки из блогов известных предпринимателей ...................... Стр. 64 Великие менеджеры: Марсель Бич................................. Стр. 68

Перепечатка с использованием материалов журнала, в том числе в электронных СМИ, допускается только с письменного разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Рекламное издание.

Деловой журнал юго-Востока Подмосковья Учредитель – М.Я. Арензон. Главный редактор – М.Я. Арензон. Издатель – ООО «ИД «Ять». Журнал «Деловой разговор. События и ЛЮДИ» зарегистрирован в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу ПИ № ФС1-51023 от 28.03.2006 г. Тираж – 3000 экз. Цена свободная. Номер подписан в печать: по графику 24 мая 2013, 12.00, фактически 24 мая 2013, 12.00. Отпечатано в типографии ООО «Типография Мосполиграф». 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 4. Заказ № 1293. Фото на обложке: Татьяны Соловьевой.

ȼÅ¿

Редакция оставляет за собой право отказать в приеме рекламы по этическим соображениям. Редакция не несет ответственности за инвестиционные рекомендации, данные аналитиками. Ответственность за инвестиционные решения, принятые после прочтения материалов журнала, несет инвестор. Все товары и услуги, информация о которых размещена в издании, подлежащие обязательной сертификации и лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь лицензию.

Адрес редакции и издателя: 140411, г. Коломна, ул. Макеева, 1 «а», офис 127. АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: 140411, г. Коломна, ул. Макеева, 1 «а», офис 127. Телефоны рекламного отдела 8 (496) 612-40-09, 8 (496) 612-37-43, 8 (916) 879-25-59, 8 (926) 099-00-14. E-mail: info@gazetayat.ru Электронная версия – www.kolomna-spravka.ru

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
®«ž¸¯¥¼ ¡½ÊÊØ ª½ÈËÀË˾ÈËÃÂÊÅÂɽÈËÀËÅÎÍÂÁÊÂÀ˾ÅÄÊÂν¿ÉÅÍ Страна ОАЭ Канада Казахстан Нигерия Англия Испания Голландия Турция Польша Кения США Германия Австралия Россия Индия

Общее налоговое бремя (% от прибыли) 14,9 26,9 28,6 33,8 35,3 38,7 40,1 41,2 43,8 44,4 46,7 46,8 47,5 54,1 61,8

Количество платежей в год 4 8 7 41 8 8 9 15 18 41 11 9 11 7 33

Среднее время на выполнение налоговых операций (часов в год) 12 131 188 956 110 167 127 223 286 340 175 207 109 177 243

Любопытную статистику опубликовал журнал «Коммерсант. Деньги» - сравнительные данные по налогообложению малого и среднего бизнеса в разных странах. Основной критерий сравнения – общее налоговое бремя в процентах от прибыли (в этот показатель включены налог на прибыль и другие налоги, выплачиваемые предприятием, а также отчисления на социальное страхование). Как несложно догадаться, наша страна в этом условном рейтинге выглядит не лучшим образом.

 

ÏÍÈÊÍоÈÂÆu ÅÉÂÊÊË ÚÏÐ ÌËÄÅÓÅÛ ĽÊÅɽÂÏ ­ËÎÎÅÜ ¿ˆ©ÅÍË¿ËÉÅÊÁÂÇÎÂÚÇËÊËÉÅÔÂÎÇËÆοˊ ¾ËÁؘ ÌË ¿ÂÍÎÅÅ )FSNJUBHF 'PVOEBUJPO ª½ ÌÂÍ¿ØÒ ÏÍÂÒ ÉÂÎϽÒ ͽÎÌËÈËÃÅÈÅÎÙ ËÊÇËÊÀ ®ÅÊÀ½ÌÐÍŝ¿ÎÏͽÈÅÜ ÎËÎϽ¿ÈÜÂÏÇÍÂÁÅÏʽÜĽÁËÈÃÂÊÊËÎÏÙÍËΊ ÎÅÜÊÌÂÍÂÁ¾½ÊǽÉÅ ÔÏËʽ¾ËÈÙÕ  ÔÂÉÀËÁËÉͽÊ u ϽÇË ÇËÈÅÔÂÎÏ¿Ë ÅÊÁÅ¿ÅÁнÈÙÊØÒ

 ÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÂÆ ÌÍÂÇͽÏÅÈÅ οËÛ ÏØÎÜÔ ËÑÅÓŽÈÙÊÐÛÁÂÜÏÂÈÙÊËÎÏÙ¿οÜÄÅÎÌˊ

¿ØÕÂÊÅÂÉÎÏͽÒË¿ØÒ¿ÄÊËÎË¿¬ËÌÍËÀÊËÄÐ «¬«­Ø ÁËÇËÊÓ½ÀËÁ½ÚϽÓÅÑͽÎËÎϽ¿ÅÏ ÏØÎÜÔ¥¬ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

)PMDJNÎË˾ÖÅÈËÎÈÅÜÊÅÅÇËÉ̽ÊÅÆ ĸ× ÕÊÆ»Æ »Æ¼¸ ÂÆÄǸÅÀ× )PMDJN 3VT ¦˜¦ »¤Æɺ¸ ÆÌÀÎÀ¸ÃÔÅÆÇÈÀÉƽ¼ÀÅÀøÉÔÂ)PMDJN 3VT $POTUSVDUJPO .BUFSJBMT 0"0 » ¢ÆÃÆÄŸ ÇȽÂȸÊÀº ʸÂÀÄƹȸ¿ÆÄɺƽÉËѽÉʺƺ¸ÅÀ½º¸ϽÉʺ½ɸÄÆÉÊÆ׆ ʽÃÔÅÆ»ÆÖÈÀ¼ÀϽÉÂÆ»ÆÃÀθ ¯¿ÌÄÄ ÉÍËοÌÇÞ ÐÍÍÀØ¿Ê¿ Í Ì¿Ö¿ÊÄ ÎÏÍÕÄÐп ÏÄÍÏ¿Ìnj Æ¿ÕÇÇ )PMDJN 3VT ­Ÿ­ÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐ ÏÄ×ÄÌÇÄËÁÌÄÍÖÄÏÄÌ ÌÍÂÍÍÀØÄÂÍÐÍÀÏ¿ÌÇÞ ¿ÉÕÇÍÌÄÏÍÁ )PMDJN 3VT 0Ÿ­ ÉÍÑÍÏÍÄ ÐÍÐÑÍÞÊÍÐÛÌÍÞÀÏÞÂÍÿ¬ÍÍÉÍÌÖ¿ÑÄÊÛÌÍÎÏÍÕÄÐÐ ÎÏÇÐÍÄÃÇÌÄÌÇÞÀÚÊÆ¿ÁÄÏ×ÄÌË¿ÞÂÍÿ ÍÖÄËÀÚÊ¿ ÁÌÄÐÄÌ¿ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØ¿ÞÆ¿ÎÇÐÛÁ¤ÃÇÌÚÈÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄ̌ ÌÚÈÏÄÄÐÑÏÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÔÊÇÕ ¡ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇТϿÅÿÌÐÉÇËÉÍÃÄÉÐÍ˯³Ç³ÄÃČ Ï¿ÊÛÌÚËÆ¿ÉÍÌÍËÍÑÂÍÿ˜Œ³¦Š­À¿ÉŒ ÕÇÍÌÄÏÌÚÔÍÀØÄÐÑÁ¿Ôš ÎÏÇÎÏÇÐÍÄÃÇÌÄÌÇÇÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÂÍ ÊÇÕ¿ÉÃÏÒÂÍËÒÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍËÒÊÇÕÒ ÉÎÍÐÊÄÃÌÄËÒÎÄÏÄÔ͌ ÃÞÑÁÐÄÎÏ¿Á¿ÇÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÇÎÏÇÐÍÄÃÇÌÄÌÌÍÂÍÝÏÇÃÇÖÄÐÉ͌ ÂÍÊÇÕ¿ÁÎÍÏÞÃÉÄÒÌÇÁÄÏпÊÛÌÍÂÍÎÏ¿ÁÍÎÏÄÄËÐÑÁ¿ ­ÃÌ¿ÉÍ ÍÐÌÍÁÌÚË ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÍË ÍÀÙÄÃÇÌÄÌÌÍÈ ÉÍˌ οÌÇÇ)PMDJN 3VT $POTUSVDUJPO.BUFSJBMT0"0Á ÂÍÃÒÎ͌ÎÏÄÅÌÄËÒÍÐÑ¿ÌÄÑÐÞÉÊÇÄÌÑÍÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÍÐÑÛ ¼Ñ¿ƿÿֿÎÍÑÏÄÀÒÄÑÍÑÉÍËοÌÇÇÌÄÑÍÊÛÉÍÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÞ ÃÍÊÅÌÍÂÍÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ÇÍÀÙÄË¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÕÄËÄÌÑ¿ ÌÍÇ ÁÐÄÈÐÍÎÒÑÐÑÁÒÝØÄÈÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÍÏ¿ÌÇÆ͌ Á¿ÌÌÍÂÍÎÏÍÕÄÐпÆ¿ÉÒÎÉÇÐÚÏÛÄÁÚÔË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÍÔÏ¿ÌÚ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁÇÏÄÎÒÑ¿ÕÇÇÉÍËοÌÇÇÁ¯ÍÐÐÇÇ ¿Ñ¿ÉÅÄÃÍÊŌ ÌÍÈËÍÑÇÁ¿ÕÇÇÇÏ¿ÆÁÇÑÇÞÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿


®«ž¸¯¥¼ ­ÂÌËÍϽÃ

ˆ©Åͽ¿Ï˾ÐÎË¿Š˜ÕÂÎÏËÆÀËÁ ¿ÚÌÅÓÂÊÏͽ¿Ï˾ÐÎÊËÆÅÊÁÐÎÏÍÅÅ ©ÇƸÇȽÃן¹¸¿½¸ºÊÆÂÆÃÆņ ÅÓÇÈÆнÃ7*¤½¾¼ËŸÈƼÅÓÁ ¸ºÊÆÊȸÅÉÇÆÈÊÅÓÁ ̽ÉÊÀº¸ÃÔ „¤ÀÈ ¸ºÊƹËÉƺ“¬½ÉÊÀº¸ÃÔ ¼¸ºÅÆǽȽ† ÈÆÉÐÀÁȸÄÂÀÉǽÎÀ¸ÃÀ¿ÀÈƺ¸ÅÅÆ»Æ ĽÈÆÇÈÀ×ÊÀ× ÉʸÃĸÉÐʸ¹ÅÓÄÀ¿¸† ĽÊÅÓÄ׺ýÅÀ½Ä¸Â¼Ã×½»ÆËϸÉʆ ÅÀÂƺ ʸÂÀ¼Ã×»ÆÉʽÁÀ¿¢ÆÃÆÄÅÓ ¼ÈË»ÀÍ»ÆÈƼƺÀÉÊȸÅ °ÄÂÍÃÌÞ Š«ÇÏ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁš v ÄÃÇ̌ ÐÑÁÄÌÌÚÈÁ¯ÍÐÐÇÇ¿ÁÑÍÀÒÐÌÚÈÓÄÐÑnj Á¿ÊÛ¯¿ÌÛ×ÄÄÂÍÐÁÍÄÍÀÏ¿ÆÌÚË¿Ì¿ÊÍÂÍË ÀÚÊ¿ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿Þ ¿ÁÑÍÀÒÐÌ¿Þ Áڌ ÐÑ¿ÁÉ¿#VTXPSME ÉÍÑÍÏ¿ÞÎÏÍÁÍÃÇÊ¿ÐÛÁ ¬ÇÅÌÄˬÍÁÂÍÏÍÃÄ ÌÍÄÄÆ¿ÉÏÚÊÇÇƌƿ ÌÇÆÉÍÂÍ É ÌÄÈ ÇÌÑÄÏÄп ©ÍÊÍËÄÌÐÉÇÈ ÅÄÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛÂÍÃÍÑÂÍÿÏ¿ÐÑÄÑÌ¿ÜÑÍÑ Ï¿ÆÖÇÐÊÍÄÂÍÎÍÐÄÑÇÑÄÊÄÈÎÄÏÄÁ¿ÊÇÊÍÆ¿ ÜÉÐÎÍÌÄÌÑÍÁvÆ¿¡ÜÑÍËÂÍÃÒ ÁÎÄÏÁÚÄ ÉÍÊÍËÄÌÕÚ ËÍÂÊÇ ÎÍÐÄØ¿ÑÛ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛÁÑÄÖÄÌÇÄÁÐÄÔÑÏÄÔÃÌÄÈÄÂÍ ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÞ ¿ÃÊÞÐÑÍÊÇÖÌÚÔÂÍÐÑÄÈÀÚÊ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ ÀÄÐÎÊ¿ÑÌÚÈ ÑÏ¿ÌÐÓÄÏ Ð ¿ÁÑÍÐÑ¿ÌÕÇÇŠ¡ÚÔÇÌ͚ ¡ÐÄ ÑÏÇ ÃÌÞ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÞ ÀÚÊÇ Ì¿Œ ÐÚØÄÌÚ Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚËÇ Ç Ï¿ÆÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÚËÇ ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÞËÇ ¡ Ï¿ËÉ¿Ô Š«ÇÏ¿ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁš ÎÏÍ×ÊÇ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÄ ŠÉÏÒÂÊÚÄ ÐÑÍÊښ Ç ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÇ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÇ ÑÄÐьÃÏ¿ÈÁÚ Ç Ë¿ÐÑÄόÉÊ¿ÐÐÚ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÄ Ð ËÇÏÍË ¿ÁÑÍÀÒÐÌÚÔÎÄÏÄÁÍÆÍÉ­À×ÇÏÌ¿ÞϿƌ ÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌ¿Þ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ ÁÉÊÝÖ¿Ê¿ Á ÐÄÀÞ ÂÍÌÉÇ Á É¿ÏÑÍÌÌÚÔ ¿ÁÑÍËÍÀnj ÊÞÔ ÉÍÌÉÒÏÐÚ É¿Ñ¿ÌÇÞ Ì¿ ÍËÌÇÀÒÐÄ É¿ÏÑÇÌŒÑÒÏÌÇÏ ËÍÑÍÓÏÇÐÑ¿ÈÊÇÿÅÄ ÎÏÚÅÍÉ Ì¿×ÄÂÍ ÆÄËÊÞÉ¿ ËÍÑÍÂÍÌØÇÉ¿ ŸÊÄÉÐÄÞ©ÍÊÄÐÌÇÉÍÁ¿ÖÄÏÄÆ¿ÁÑÍÀÒÐ

ÌÄÈÉÒ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁ ÍÔÁ¿ÑÚÁ¿ÝØÇÔ ÁÄÐÛ ÉÍËÎÊÄÉÐοÐпÅÇÏÐÉÇÔÎÄÏÄÁÍÆÍÉÃÊÞ ËÄÅÃÒÂÍÏÍÃÌÇÔ ÎÏÇÂÍÏÍÃÌÚÔÇÂÍÏÍÌ ÐÉÇÔË¿Ï×ÏÒÑÍÁ ­ÐÍÀÌÞÉÍË Á ÜÑÍÈ ÊÇÌÄÈÉÄ ÐÑÍÞÑ ¿ÁÑÍÀÒÐÚ¢­ªŸ¦ŒŠ¡ÍÞŚËÄÅÃҌ ÂÍÏÍÃÌÄÂÍ ÉÊ¿Ðп v ÍÌÇ ÐÑ¿ÌÒÑ ŠÏ¿À͌ ÖÄÈ ÐÇÊÍȚ Ì¿ ÂÏÞÃÒØÄÈ °ÍÖÇÌÐÉÍÈ ­ÊÇËÎÇ¿ÃÄ¢²®«­Š«ÍÐÑÏ¿ÌпÁÑ͚ Æ¿ÉÊÝÖÇÊÍЊ¢ÏÒÎÎÍÈ¢Ÿ¦šÉÍÌÑÏ¿ÉÑÌ¿ ÎÍÐÑ¿ÁÉÒ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁ¢­ªŸ¦Ï¿ÆÌÍÈ ÁËÄÐÑÇËÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÀÒÃÒÑ ÍÀÐÊÒÅnj Á¿ÑÛÂÍÐÑÄÈÇÐÎÍÏÑÐËÄÌÍÁ­ÊÇËÎÇ¿ÃÚ ©ÊÝÖÇÍÑÎÄÏÁÚÔ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁÃÇÏÄÉÑÍÏ ÃÇÁÇÆÇÍÌ¿ŠŸÁÑÍÀÒÐښŠ¢ÏÒÎÎÚ¢Ÿ¦š ¬ÇÉÍÊ¿È­ÃÇÌÕÍÁÁÏÒÖÇÊÂÄÌÃÇÏÄÉÑ͌ ÏÒŠ«ÍÐÑÏ¿ÌпÁÑ͚°ÄÏÂÄݯ¿ÆÒËÌÍËÒ ÎÏÞËÍÌ¿ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÄŠ«ÇÏ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁš В КОЛОМНЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «ОЛИМ- ÎÄÏÄà ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÄÈ ¢­ªŸ¦¿ Š¡ÍÞŚ ПИЙСКИЙ» АВТОБУС. ©ÍËοÌÇÞŠ¯ÒЌ ¬ÇÆÉÍÎÍÊÛÌÚÄ¿ÁÑÍÀÒÐÚÁÚÂÊÞÃÞÑÁÎÍʌ ÐÉÇÄ ¿ÁÑÍÀÒÐÚ v ¢ÏÒÎο ¢Ÿ¦š ÎÏÍÇƌ ÌÄÎ͌ÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇ ÁÌÇÔÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÚ ÁÍÃÇÑÄÊÛ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁ ª§Ÿ¦ ¢­ªŸ¦ ËÄÐÑ¿ÃÊÞÊÝÃÄÈÐÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÚËÇÁÍƌ ©Ÿ¡¦Ç®Ÿ¦ ÎÏÇÁÄÆÊ¿Ì¿ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÈ ËÍÅÌÍÐÑÞËǬÄË¿ÊÍÁ¿ÅÌ¿ÞÃÄÑ¿ÊÛÁÐÄ ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ οÉÄÑÌÍÄ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÄ Ênj ŠÍÊÇËÎÇÈÐÉÇĚ¿ÁÑÍÀÒÐÚÁÚÎÒÐÉ¿ÝÑÐÞ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

Ì¿ ׿ÐÐÇ ÁÐÄËÇÏÌÍ ÇÆÁÄÐÑÌÍÂÍ ÎÏÍÇƌ ÁÍÃÇÑÄÊÞ4DBOJB¼ÉÍÐÑ¿ÌÿÏÑv¤ÁÏ͌ Ç ¶¿ÐÑÛ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁ ÎÍÐÊÄ ÍÉÍÌÖ¿ÌÇÞ ­ÊÇËÎÇ¿ÃÚ ÐÉÍÏÄÄ ÁÐÄÂÍ ÁÄÏÌÄÑÐÞ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÁ©ÍÊÍËÌÒ Š³ÄÐÑÇÁ¿ÊÛ Š«ÇÏ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁš v ÍÖÄÌÛ ÌÒÅÌÍÄ ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÄ ÃÊÞ Ì¿Œ ×ÄÂÍ ÂÍÏÍÿ v ÐÉ¿Æ¿Ê »Ã¸º¸ ¢ÆÃÆÄÅÓ š¸Ã½ÈÀÁ °Ëº¸Ãƺ ÎÍÐÊÄ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÇ ¢­ªŸ¦¿ Š¡ÍÞŚ v ŸÁÑÍÀÒÐ ÉÍÑÍÏÚÈ Ì¿Ë ÑÍÊÛÉÍ ÖÑÍ ÎÏÍÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÍÁ¿ÊÇ Ð ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌÇÞ ÉÍËÓÍÏÑ¿ É¿ÖÄÐÑÁ¿ Ç ÜÉÍÐÑ¿ÌÿÏÑ¿ÑÍÎÊÇÁ¿vÜÑÍÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÍ ÌÍÁÍÂÍ ÒÏÍÁÌÞ Ì¿ÕČ ÊÄÌÌÚÄ Ì¿ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ ÀÄÆÍοÐÌÚÄ Ç ÉÍËÓÍÏÑ¿ÀÄÊÛÌÚÄÎÄÏÄÁÍÆÉÇÌ¿×ÇÔοЌ пÅÇÏÍÁ±¿ÉÖÑÍ ÃÒË¿Ý ÜÑÇ¿ÁÑÍÀÒÐÚ ¿Ñ¿ÉÅÄÜÊÄÉÑÏÍ¿ÁÑÍÀÒÐÚÎÍÞÁÞÑÐÞÒÌ¿Ð Á©ÍÊÍËÌÄÍÃÌÇËÇÇÆÎÄÏÁÚԚ

«ВОЛЬВО 9500» – ВПЕРВЫЕ В РОССИИ. ŸÁÑÍÀÒЊ¡ÍÊÛÁÍšvÌÄÎ͌ ÐÊÄÃÌÞÞÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ÉÍËοÌÇÇ7PMWP¬Í Á ¯ÍÐÐÇÝ ÜÑÍÑ ÑÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉÇÈ ¿ÁÑÍÀÒÐ


­ÂÌËÍϽÃ

®«ž¸¯¥¼

Ï¿ÐÎÍʿ¿ÄÑÐÞ ÀÍÊÛ׿Þ ÉÒÔÌÞ ÐÀ͌ ÉÒvÑÒ¿ÊÄÑÃÊÞοÐпÅÇÏÍÁ°ÊÍÁÍË ÇÌÑÄÏÛÄÏ ÜÑÍÈ ¿ÁÑÍÀÒÐÌÍÈ ÌÍÁÇÌÉÇ ÐÉÍÏÄÄ Ì¿ÎÍËÇÌ¿ÄÑ пÊÍÌ пËÍÊÄÑ¿ ÌÄÅÄÊÇ¿ÁÑÍÀÒп

ÎÏÇÄÔ¿ÊÁÎÄÏÁÚÄ ÇÐÏ¿ÆÒÁ©ÍÊÍËÌÒ ÉÍÑÍÏÒÝ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ ÉÍËοÌÇÇ Š¡ÍÊÛÁÍ¡ÍÐÑÍɚÌ¿ÆÁ¿ÊÇпËÚËÎÏ͌ ÃÁÇÌÒÑÚË ÂÍÏÍÃÍË ¯ÍÐÐÇÇ Á ÐÓÄÏÄ οÐпÅÇÏÐÉÇÔ ÎÄÏÄÁÍÆÍÉ ŸÁÑÍÀÒÐ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÈ ÉÍËοÌÇÄÈ Ñ¿ÉÅÄ ËÍÅÌÍ Ì¿ÆÁ¿ÑÛ ÎÏÍÃÁÇÌÒÑÚË ÎÏÍÇƌ ÁÍÃÇÑÄÊÇÒÑÁÄÏÅÿÝÑ ÖÑÍÄÂÍÉÍËÓÍÏÑ ÇÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÛÌ¿ÔÍÃÞÑÐÞÌ¿ÁÚÐÍֿȌ ×ÄËÒÏÍÁÌÄ©ÍËÓÍÏÑ¿ÀÄÊÛÌÚÄÉÏÄÐÊ¿ ÍÑÉÇÃÚÁ¿ÝÑÐÞ ÎÏÇÜÑÍËÐÇÃÄÌÛÄÒÄƌ Å¿ÄÑ ÌÄËÌÍÂÍ ÁÎÄÏÄà «ÌÍÂÍÐÊÍÈÌÍÄ οÌÍÏ¿ËÌÍÄÊÍÀÍÁÍÄÐÑÄÉÊÍÃÍÐÑÒÎÌÍ ÃÊÞÍÀÆÍÏ¿ÁÐÄËοÐпÅÇÏ¿Ë Ñ¿ÉÉ¿É пÊÍÌÌÄËÌÍÂÍÎÏÇÎÍÃÌÞÑÉŠÔÁÍÐÑҚ Ì¿ÎÍÃÍÀÇÄ ÆÏÇÑÄÊÛÌÍÂÍ Æ¿Ê¿ Á ÉÇÌ͌ ÑÄ¿ÑÏÄ £ÊÞ οÐпÅÇÏÍÁ ÐÇÃÞØÇÔ ÐÎÄÏÄÃÇ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÚÑÏÄÔÑÍÖÄÖÌÚÄ ÏÄËÌÇ ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ ÃÊÞ ÃÄÑÄÈ v Ã͌ ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄÃÄÑÐÉÇÄÐÇÃÄÌÛÞ ÖÑÍÀÚ ÏÄËÌÇÌÄÎÄÏÄÔÁ¿ÑÚÁ¿ÊÇ×ÄÝ©ÑÍËÒ ÅÄ ¿ÁÑÍÀÒÐ ÐÌ¿ÀÅÄÌ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÈ Æ¿ØÇÑÍÈ ÍÑ ÊÍÀÍÁÍÂÍ ÐÑÍÊÉÌÍÁÄÌÇÞ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÁÄÐÍËÚËÀ¿ËÎÄÏÍËÇÆÌČ ÏÅ¿ÁÄÝØÄÈ ÐÑ¿ÊÇ Ì¿ÔÍÃÞØÇËÐÞ ÎÍà ÍÀ×ÇÁÉÍÈ Ç ÎÍÆÁÍÊÞÝØÇË ÐÀÄÏÄÖÛ ÅÇÆÌÛÁÍÃÇÑÄÊÄÈ Ö¿ØÄÁÐÄÂÍÐÑϿÿ݌ ØÇÔÁÑ¿ÉÇÔ¿Á¿ÏÇÞÔ

В КОЛОМНЕ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ АВТОБУС«САМОЛЕТ». ¤ØÄÍÃÌÒÌÍÁÇÌÉÒÎÏÇÁÄƌ Ê¿Ì¿¿ÁÑÍÀÒÐÌÚÈÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛÉÍËοÌÇÞ Š&WP#VT ¯ÒÐÐÊÜÌÚ ±ÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉÇÈ Ê¿ÈÌÄÏ4FUSB(5Œ)%ÀÚÊÎÏÄÆÄÌÑ͌ Á¿ÌÄØÄÌ¿ÎÏÍ×ÊÍÂÍÃÌÄËŠ«ÇÏÄ¿ÁÑ͌ ÀÒÐÍÁš ¿ÁÜÑÍËÂÍÃÒÍÌÒÅÄÁ©ÍÊÍËÌÄ ÀÒÃÄÑÁÍÆÇÑÛÌ¿×ÇÔÑÒÏÇÐÑÍÁÁ¤ÁÏÍÎÒ ÇÌÄÑÍÊÛÉÍ¡¿ÁÑÍÉÍÊÍÌÌÄ¿ÁÑ͌ ÀÒÐÎÍÞÁÇÊÐÞÌÄÆ¿ÃÍÊÂÍÃÍÓÄÐÑÇÁ¿ÊÞ ¤ÂÍÍÑÊÇÖ¿ÝÑÌÄÑÍÊÛÉÍÁÌÒ×ÇÑÄÊÛÌÚÄ Ï¿ÆËÄÏÚ ÀÍÊÄÄËÁÃÊÇÌÒ ÌÍÇÍÐ͌ À¿Þ ÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÞ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÍÆÁÍÊÇÊ¿ Ï¿ÆËÄÐÑÇÑÛÆ¿ÃÌÝÝÃÁÄÏÛÌ¿ÃÆ¿ÃÌÇË ËÍÐÑÍ˱¿ËÅÄ ÁŠÔÁÍÐÑĚ¿ÁÑÍÀÒп ȼÅ¿

›½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈÂÆÄǸÅÀÀ „&WP#VT ¨ËÉÉÃÕż“ §¸º½Ã ¢ËÈÂÀÅ ŠŸÁÑÍÀÒÐÚ 4FUSB ÐÄÈÖ¿Ð Ì¿ÔÍÃÞÑÐÞ Ì¿ ÎÇÉÄ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÐÑÏÍÄÌÇÞ ©ÍÊÍËÌÒ ËÍÅÌÍ ÐËÄÊÍ Ì¿ÆÁ¿ÑÛ ÂÍÏÍÃÍË 4FUSB ÂÊ¿ÁÌÚË ÍÀÏ¿ÆÍË ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÊÇÖÌÍÈ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÄ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ¿ÁÑÍÉÍÊÍÌÌÚ¬ÇÉÍÊ¿Þ°ÇÃÄÊÄÁ¿ ¼ÑÍÑÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛÇÌÑÄÏÄÐÄÌÃÊÞÌ¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÇ ÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛ ÁÍÆËÍŌ ÌÍÐÑÛÝÆ¿ÃÁ¿ŒÑÏÇÃÌÞÁÐÑÏÄÑÇÑÛÐÞÇ ÎÍÍÀØ¿ÑÛÐÞ Ð ÀÍÊÛ×ÇË ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍË ÐÁÍÇÔÉÊÇÄÌÑÍÁ ÏÄ¿ÊÛÌÚÔÇÎÍÑÄÌÕnj ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÛË¿ÏÉÒ Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌ¿×ÄÂÍÎÏÍÃÒÉÑ¿ ÄÂÍÉÍ̌ ÉÒÏÄÌÑÌÚÔÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁ¿Ô©ÑÍËÒÅÄ ÜÑÍÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌ¿ÞÁ¯ÍÐÐÇÇÁÚÐÑ¿ÁÉ¿ ÎÍÐÁÞØÄÌÌ¿Þ¿ÁÑÍÀÒÐÌÚËÎÄÏÄÁÍÆÉ¿Ë ÇÐÉ¿ÅÃÚËÂÍÃÍËÇÌÑÄÏÄÐÉÌÄÈÏ¿ÐÑÄÑ ÍÌ¿ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÄÑÁÐÄÀÍÊÛ×ÄÉÊÇÄÌÑÍÁ ¯¿ÃÒÄÑ ÖÑÍÁÎÍÐÊÄÃÌÄÄÁÏÄËÞÊÝÃÄÈ Ö¿ØÄÇÌÑÄÏÄÐÒÝÑÌÍÁÄÈ×ÇÄÏ¿ÆÏ¿ÀÍь ÉÇ ¿ÌÄÌ¿Ö¿ÊÛÌ¿ÞÐÑÍÇËÍÐÑÛÎÏÍÃÒÉÑ¿ ¬¿×¿ÉÍËοÌÇÞÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÔÍÏÍ×ÇÄ Ì¿ÃÄÅÌÚÄ¿ÁÑÍÀÒÐÚ ¿ÁÐÄÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÄ ÐÑÍÇÑÌÄÃÄ×ÄÁÍ´ÍÏÍ×Í ÖÑÍÊÝÃÇÐÑ¿Œ ÊÇÜÑÍÎÍÌÇË¿ÑÛÇÍÑÿÁ¿ÑÛÎÏÇÍÏÇÑÄÑ É¿ÖÄÐÑÁÒ ¿ÌÄÐÑÍÇËÍÐÑÇÎÏÍÃÒÉÑ¿š

ВМЕСТО ЭПИЛОГА. ŠµÄÌÑÏ ÉÍËÎČ ÑÄÌÕÇÇ¿ÁÑÍÀÒÐÌÍÈÇÌÃÒÐÑÏÇǚvÑ¿É ÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÍÁ¿Ê ÓÄÐÑÇÁ¿ÊÛ Š«ÇÏ ¿ÁÑÍÀÒÐÍÁš ÍÃÇÌ ÇÆ ÄÂÍ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ ±Ï¿ÌÐÎÍÏÑÌÇÉnjÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÚ ÎÏnj ÄÆÅ¿ÝÑÐÝÿÌÄÑÍÊÛÉÍÎÏÍÃÄËÍÌÐÑÏnj ÏÍÁ¿ÑÛ ÒÐÎÄÔÇ Ç ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞ ÐÁÍÇÔ ÉÍËοÌÇÈ ÌÍÇÖÑÍÀÚÁÌÍÁÛÁÐÑÏÄÑÇÑی ÐÞ ÎÍÃÑÁÄÏÃÇÑÛÐÊÍÅÇÁ×ÇÄÐÞÃÄÊÍÁÚÄ ÉÍÌÑ¿ÉÑÚ ¿ÂÊ¿ÁÌÍÄvÀÚÑÛÁÜÎÇÕÄÌÑÏÄ ËÇÏ¿¿ÁÑÍÀÒÐÌÍÈÇÌÃÒÐÑÏÇÇÇÇÆÒÖÇÑÛ ÎÄÏÄÃÍÁÍÈÍÎÚÑÁÜÑÍÈÐÓÄÏÄ ¤¸ÈÀ×£ §˜ª¦š˜  ÈÀŸ £ª¦š˜ ¦ÃÔ»¸°š³¨š˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡ §ÈÀÇƼ»ÆÊƺ½ÉʸÊÔÀ ÀÉÇÆÃԿƺ¸ÅÓĸʽÈÀ¸ÃÓÇȽÉɆ ÉÃ˾¹Ó„˜ºÊÆÂÆÃÆÅÅÓ“

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
®«ž¸¯¥¼ ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ

§½Ç¾Ø¿ØÐÈÐÔÕÅÈÅÁÂÈË¿ËÆÇÈÅÉ½Ï ÂÎÈžؾØȽϽǽÜ¿ËÄÉËÃÊËÎÏÙ ˆ®Ï½ÊÁ½ÍÏÅÄÅÍË¿½È½¾Ø ¿ÎÂÎÑÂÍؾÅÄÊÂν˜

ˆ¥ÄÉÂÊÅȾØÎÅÎÏÂÉÐ ʽÈËÀË˾ÈËÃÂÊÅܘ

š¸Ã½ÈÀת«¤˜¥¦š˜ ¼ÀȽÂÊÆȸ»½ÅÊÉʺ¸Ž¼ºÀ¾ÀÄÆÉÊÀ „œÆÄÈ˓

š×ϽÉøº©˜°¢ ¥ ºÃ¸¼½Ã½Î ɽÊÀĸ»¸¿ÀÅƺ„¤ÀÈϸÉƺ“

v ¡ ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÐÖÇÑ¿Ý ÌČ ÍÀÔÍÃÇË¿ ÐÇÐÑÄË¿ÑÇÆ¿ÕÇÞ Æ¿ÉÍÌÍÿŒ ÑÄÊÛÐÑÁ¿ Á ÐÓÄÏÄ ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ¬¿ ÿÌÌÚÈ ËÍËÄÌÑ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Á ÜÑÍÈ ÍÑÏ¿ÐÊÇÁ¯ÍÐÐÇÇÌÄÊÇÕÄÌÆÇÏÍÁ¿Ì¿Ç ÌÄ ÐÇÐÑÄË¿ÑÇÆÇÏÍÁ¿Ì¿ ÖÑÍ ÎÍÏÍÅÿÄÑ ÀÍÊÛ×ÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÎÏÍÀÊÄË¡Ì¿×ÄÈ ÐÑÏ¿ÌÄ ËÌÍÂÇÄ Ö¿ÐÑÌÚÄ ÊÇÕ¿ ÐÖÇÑ¿ÝÑ ÖÑÍËÍÂÒÑпËÇÍÓÍÏËÇÑÛÊÝÀÚÄÐÃÄÊÉÇ Ð ÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÛÝ ÌÄ ÎÏÇÀÄ¿Þ É Î͌ ËÍØÇ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÔ Á ¿ÂÄÌÑÐÑÁ¿Ô § ÜÑÍ ÌÄÐËÍÑÏÞ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞ É ÐÃÄÊÉ¿Ë ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ËÄÌÞÝÑÐÞ ÂÍà ÍÑ ÂÍÿ ÐÑ¿ÌÍÁÞÑÐÞ ÁÐÄ ÐÊÍÅÌÄÄ ¿οÉÄÑÑÏÄÀÒÄËÚÔÃÍÉÒËÄÌÑÍÁ ÁÐÄÒÁÄÐÇÐÑÄÄ¡ÉÍÌÄÖÌÍËÇÑÍÂÄÍÑÐÒь ÐÑÁÇÄ ÐÇÐÑÄË¿ÑÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍ ÎÍÃÔÍÿ ÁÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁÄÁÄÃÄÑÉÎÍÞÁÊÄÌÇÝ ÍÂÏÍËÌÍÂÍ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ ÖÄÏÌÚÔ Ë¿ÉÊČ ÏÍÁ ŠÊÄÁÚԚÐÃÄÊÍÉÇÎÏÍÖÇÔÌ¿ÏÒ×Č ÌÇÈÁÐÓÄÏÄÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇ ¡ÑÍÏÍÈ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÈ ËÄÏÍÈ Ì¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà ËÍÂÊ¿ÀÚÐÑ¿ÑÛÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ÌÍÏË ÇÐÑ¿ÌÿÏÑÍÁÎÍÁÐÄËÍÑÏ¿ÐÊÞËÀÇÆÌÄп ÁÍÍÀØÄ­ÀÏ¿ÑÇÑÄÁÌÇË¿ÌÇÄÎÍÑÏÄÀnj ÑÄÊÇÐÀÍÊÛ×ÇËÃÍÁÄÏÇÄËÍÑÌÍÐÞÑÐÞÉ ÉÏÒÎÌÚËÏÇÑÄÈÊÍÁÚËÐÄÑÞË ÌÄÅÄÊÇÉ Ë¿ÊÄÌÛÉÇË˿¿ÆÇÌÖÇÉ¿Ë¡ÐÄÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ Ò É¿ÅÃÍÂÍ ÐÄÑÄÁÇÉ¿ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ÐÑÏÍÂÇÄÒÐÊÍÁÇÞÇÐÑ¿ÌÿÏÑÚÃÄÞÑÄÊی ÌÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏÚÄ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÞÝÑÐÞ Ì¿ É¿ÅÃÚÈ˿¿ÆÇÌÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈÐÄÑÇ §ÑÏÄÑÛÄ ÖÑÍÎÍËÍÂÊÍÀÚÒÊÒÖ×ÇÑÛ ÃÄÊÍÁÍÈÉÊÇË¿ÑÁ¯ÍÐÐÇÇ vÜÑÍÐÍÆÿÌÇÄ ÀÇÆÌÄЌÐÍÍÀØÄÐÑÁ ÏÄ×ÄÌÇÞ ÉÍÑÍÏÚÔ ÇËÄÊÇÀÚÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÈÁÄÐÃÊÞÁÊ¿ÐÑÄÈ ÇÃÊÞÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁ¿ÁÕÄÊÍË 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

v£ÄÊÍÁÍÈÉÊÇË¿ÑÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÚÐÒØÄÐь ÁÄÌÌÍÒÊÒÖ×ÇÊÐÞÀÚ ÄÐÊÇÀÚÁÊ¿ÐÑÛÌ¿ÉÍÌÄÕ Ì¿Ö¿Ê¿ÎÍËÍ¿ÑÛÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁÒÇÐ͌ ÑÏÒÃÌÇÖ¿ÑÛÐÌÇË ¡ÍŒÎÄÏÁÚÔ ÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ÎÍÐÑÍÞÌÌ¿ÞÏÍÑ¿Œ ÕÇÞÁÊ¿ÐÑǦ¿ÐÇÅÇÁ¿ÞÐÛÌ¿ÐÁÍÇÔÎÍÐÑ¿ÔÁ ÑÄÖÄÌÇÄÃÄÐÞÑÉÍÁÊÄÑ ÖÇÌÍÁÌÇÉÇÎÄÏÄÐÑ¿ÝÑ Æ¿ËÄÖ¿ÑÛ Ï¿ÆÌÍÂÍ ÏÍÿ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÃÄÊÍÁÍÈ ÅÇÆÌÇ ÂÍÏÍÿ ÏÄÂÇÍÌ¿ ÐÑÏ¿ÌÚ ±ÍÂÿ É¿É ÎÏÇÔÍÃÌÍÁÚÔ ËÍÊÍÃÚÔÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÍÀÌÍÁŒ ÊÞÄÑÁÇÃÄÌÇÄ ÎÍÃÔÍÃÇÏÄ×ÄÌÇÄ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÔ ÁÍÎÏÍÐÍÁÀÇÆÌÄЌÐÍÍÀØÄÐÑÁ¿ ¡ÍŒÁÑÍÏÚÔ ÌÄË¿ÊÍÁ¿ÅÌÚËÓ¿ÉÑÍÏÍËÒÊÒ֌ ×ÄÌÇÞÃÄÊÍÁÍÂÍÉÊÇË¿Ñ¿ÞÁÊÞÄÑÐÞÌ¿ÊÍÂÍÁ¿Þ ÐÇÐÑÄË¿£ÍÊÞË¿ÊÍÂÍÀÇÆÌÄпÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÊÇ×Ûv ÍÃÌ¿ÉÍÇËÄÌÌÍÌ¿ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÈ Ë¿ÊÚÈ Ç ËÇÉÏÍÀÇÆÌÄÐ ÊÍÅÇÑÐÞ ÍÐÌÍÁÌÍÄÌ¿ÊÍÂÍÁÍÄÀÏÄËÞ®ÏÇÁÄÃÒÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄ ÎÏÇËÄÏ¿°·ŸÜÉÍÌÍËÇÉ¿ÜÑÍÈÐÑÏ¿ÌÚÃÄό ÅÇÑÐÞÌ¿Ë¿ÊÍËÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁÄ ÎÍÜÑÍËÒ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑËÌÍÂÍÏÄ¿ÊÛÌÚÔËÄÏÎÍÃÃÄÏÅÉÇÇ Ï¿ÆÁÇÑÇÞÜÑÍÈÐÓÄÏÚ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÇÁÌ¿ÊÍÂÍ͌ ÀÊÍÅÄÌÇÇ£ÒË¿Ý ÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÒÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÒ ËÍÅÌÍ ÎÍÆ¿ÇËÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÄ ÍÑÌ͌ ×ÄÌÇÄÉÀÇÆÌÄÐÒÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÂÍ ÎÏÇËÄÏ¿ ¡ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍË ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÍË ÐÍÍÀØÄÐÑÁÄËÌÍÂÍÌÄÃÍÐÑ¿ÑÉÍÁÇÎÏÍÏÄԣČ ÊÍÁÍËÒÐÍÍÀØÄÐÑÁÒÐÑÏ¿ÌÚÌÄÔÁ¿Ñ¿ÄÑ×ÉÍÊ ÇÊÇÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÉÒÏÐÍÁÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ ÀÇÆÌÄÐËÄÌÍÁ¡¯ÍÐÐÇÇÐÒØÄÐÑÁÒÝÑÍÀØÄÐÑÁ¿ ÎÍÆ¿ØÇÑÄÎÏ¿ÁÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÄÈ ÌÍÌÄÑÍÀØÄÐÑÁ ÎÍÆ¿ØÇÑÄÎÏ¿ÁÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄȳÒÌÉÕÇÇ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÔÎÏÍÁÄÏÞÝØÇÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ ÌÍÐÞÑ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ É¿Ï¿ÑÄÊÛÌÚÔ ËÄÏ ÑÍÂÿ É¿É ÍÌÇ ËÍÂÊÇ ÀÚ ÎÍËÍ¿ÑÛ ÀÇÆÌÄÐËÄÌ¿Ë ÉÍ̌ ÐÒÊÛÑÇÏÍÁ¿ÑÛÇÔ ÖÑÍÀÚÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇÁ ÿÊÛÌÄÈ×ÄËÌÄÎÍÁÑÍÏÞÊÇÐÁÍÇÔÍ×ÇÀÍÉ ȼÅ¿

ˆ«¾×Ü¿ÅȾØÎÂÈÙÎÇË ÒËÄÜÆÎÏ¿ËÎÏͽÏÂÀÅÔÂÎÇÅ ¿½ÃÊËÆËÏͽÎÈÙۘ

©½È»½Á¢¦©¤˜¯š »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈ Ÿ˜¦„¢È½ÉÊÔ×ÅÉÂÀÁ¼ºÆȓ v ¤ÐÊÇ ÀÚ Ò ËÄÌÞ ÀÚÊÇ Ð͌ ÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÄ ÎÍÊÌÍËÍÖÇÞ Þ ÐÃÄÊ¿ÊÀÚÃÁÄÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÚÄÁÄØÇ ®ÄÏÁÍÄ v ÍÀÙÞÁÇÊ ÐÄÊÛÐÉÍÄ Ô͌ ÆÞÈÐÑÁÍ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÇ Á¿ÅÌÍÈ ÍÑÏ¿ÐÊÛÝ ¡ÑÍÏÍÄ ËÚ ÉÍËËÄÏпÌÑÚ Á ÍÑÊÇÖÇÄÍÑÂÍÐÖÇÌÍÁÌÇÉÍÁ ÆÌ¿ÄË ÉÒÿÁÊÍÅÇÑÛÃÄÌÛÂÇ ÌÍÌ¿ËÇÔ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÌÄÔÁ¿Ñ¿ÄÑÑ¿ÉÉ¿ÉÌ¿Ë ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÂÍÁÍÏÞÑ ÍÀ ÍÂÏÍËÌÚÔ ÍÀÙÄË¿ÔÑÄÌÄÁÍÂÍÀÝÃÅÄÑ¿ ÞÇÆٌ ÞÊÀÚvÍÑÁÚÁÍÃÇËÚÔÇÆ ÐÑÏ¿ÌÚÃÄÌÄÂÇÍÑÿÊÀÚÌ¿ÌÒÅÃÚ ÐÄÊÛÐÉÍÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÍÂÍÀÇÆÌÄп § ÉÍÌÄÖÌÍ Þ ÇÆËÄÌÇÊ ÀÚ ÐÇÐÑÄËÒ Ì¿ÊÍÂÍÍÀÊÍÅÄÌÇÞ ¬¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà ÍÎÑÇË¿ÊÛÌ¿Þ Ë͌ ÃÄÊÛ ÃÄÈÐÑÁÒÄÑ Á ŸËÄÏÇÉÄ ÂÃÄ ÁÁÄÃÄÌ Ì¿ÊÍ РÎÏÍÿÅ ¬¿ÊÇÕÍ ÕÄÊÚÈ ÏÞà ÎÊÝÐÍÁ ÒÎÏÍØÄÌÇÄ Ì¿ÊÍÂÍÁÍÈÐÇÐÑÄËÚÇÌ¿ÊÍÂÍÁÍÂÍ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÇÞ É¿É ÐÊÄÌ ÐÑÁÇÄ Œ ÎÏÍÆÏ¿ÖÌÚÈ Ç ÎÍÌÞÑÌÚÈ ÀÝÃÅÄÑÊÝÀÍÂÍÐÒÀÙÄÉÑ¿ÓÄÃÄÏ¿Œ ÕÇÇ пËÍÊÇÉÁÇÿÕÇÞŠËÄÏÑÁÚԚ ÌÄÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ Æ¿Œ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÌÍÐÑÛËÄÐÑÌÍÈÁÊ¿ÐÑÇ ÁÎÏÇÁÊÄÖÄÌÇÇÀÍÊÛ×ÄÂÍÉÍÊÇÖČ ÐÑÁ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈ


®ÏͽÏÂÀÅÜͽĿÅÏÅÜ

®«ž¸¯¥¼

ÅÛÊÜÀËÁ½u ÏÍÂÏÅƥʿÂÎÏÅÓÅËÊÊØÆÑËÍÐÉ §ËÈËÉÂÊÎÇËÀËͽÆËʽ ÁÉÅÊÅÎÏͽÓÅÜ ÉÐÊÅÓÅ̽ÈÅÏÂϽ ½ÇÏÅ¿ÊËͽ¾ËϽÂÏʽÁÎËÄÁ½ÊÅÂÉ ¾È½ÀËÌÍÅÜÏÊËÀË ÅÊ¿ÂÎÏÅÓÅËÊÊˊ ÀË ÇÈÅɽϽ Å ÌÍÅ¿ÈÂÔÂÊÅÂÉ Åʊ ¿ÂÎÏËÍË¿ ÐàʠÌÂÍ¿ØÆ ÀËÁ Å ÚϽ ÁÂÜÏÂÈÙÊËÎÏÙ ÐàÌÍÅÊËÎÅÏ οËÅ ÌÈËÁØ ¯½Ç ÌË ÌÍÂÁ¿½ÍŊ ÏÂÈÙÊØÉ ÌËÁÎÔÂϽÉ ͽÈÅĽÓÅÜ ÌËÁÌÅνÊÊØÒʽŸÏËÍËÉÑËÍÐÉ ÎËÀȽÕÂÊÅÆÌÍÅÊÂÎÂÏ¿ÚÇËÊËÉŊ ÇÐͽÆËʽÅÊ¿ÂÎÏÅÓÅÅ¿ͽÄÉÂÍ ¾ËÈ ÉÈÍÁÍоÈÂÆ

¶ÄÑÚÏÄÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÔÎÏÍÄÉÑ¿Ì¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇÏ¿ÈÍÌ¿ÒÅÄ ÍÀÏÄÑ¿ÝÑÏÄ¿ÊÛÌÚÄÖÄÏÑÚŒÜÑÍÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÇÑÄÊÛÌÚÈÕÄÌÑÏÑÍÏÂ͌ ÁÍÈÐÄÑÇŠ«¿ÂÌÇњ ÊÍÂÇÐÑÇÖÄÐÉÇÈÕÄÌÑÏËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿ÞÉÍˌ οÌÇÞŠ³«ªÍÅÇÐÑÇɚ ÊÍÂÇÐÑÇÖÄÐÉÇÈÕÄÌÑÏÎÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÄÇÔÏ¿ÌÄÌÇÝÍÁÍØÄÈÇÓÏÒÉÑÍÁÉÍËοÌÇÇŠ§ÐÉÒÐÐÑÁÍ ÆÄËÊÄÃÄÊÇޚ Ç ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÎÍ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÒ ÃÄÀ¿ÏÉ¿ÃÄÏÍÁ Š±ÇÍ̌°ÑÏÍÈÇÌÁÄÐњ ¬¿ ±ÏÄÑÛÄË ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÍË ÓÍÏÒËÄ ÀÒÃÄÑ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÍ ÀÍÊÄÄÃÄÐÞÑÉ¿ÇÌÁÄÐÑÎÏÍÄÉÑÍÁÁÍÀÊ¿ÐÑÇÐÄÊÛÐÉÍÂÍÔÍÆÞÈÐÑÁ¿ ÎÏ͌ ËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ Ë¿ÊÍÜÑ¿ÅÌÍÂÍÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÀÒÃÒÑÎÏÄÆÄÌÑÍÁ¿ÌÚ ÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌÚÄοÏÉÇÇÎÏÍÄÉÑÚÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÍÐÑÇ ¡ÓÍÏÒËÄÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÐÞÒÖ¿ÐÑÇÄÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÔÃÄÊÄ¿ÕÇÈ ÎÏÄÌ ÐÑ¿ÁÇÑÄÊÄÈÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÇÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔÉÍËοÌÇÈ ÀÇÆÌÄЌÂÏÒÎÎ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÔ ÓÍÌÃÍÁ ÍÏ¿ÌÍÁ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÁÊ¿ÐÑÇ Ç ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÔ ÑÍÏÂÍÁ͌ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÔ ËÇÐÐÇÈ ­Ï¿ÌÇÆ¿ÑÍÏ ÓÍÏÒË¿Œ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÞ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍËÒÌÇÕÇοÊÛÌÍÂÍÏ¿ÈÍÌ¿ ÎÏÇÎÍÃÃÄÏÅÉĮϿÁÇÑÄÊÛÐÑÁ¿«ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ ÌÄÉÍËËÄό ÖÄÐÉÍÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇŠ³ÍÌÃÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍÇÉÒÊÛÑÒÏÌÍÂÍÏ¿ÆÁÇÑÇÞ Š£ËÇÑÏÇÈ£ÍÌÐÉÍȚš ÂÏÒÎÎÚÉÍËοÌÇÈŠ¦ÄÊÄÌÚÈÉÁ¿ÃϿњÇ ¢²®Š«ÍÐÍÀÊÇÌÁÄÐÑÕÄÌÑϚ ±ÏÄÑÇÈÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÈÓÍÏÒË©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍÏ¿ÈÍÌ¿ÎÏÍÈÃÄÑ Ì¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇŠŸÜÏÍÂϿÿ©ÍÊÍËÌ¿šÁÓÍÏË¿ÑÄPQFOBJS ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
®«ž¸¯¥¼

Ÿ½ÃʽÜÁ½Ï½

¬ÜÏÙÁÂÎÜÏÐÎÌÂÕÊØÒÈÂÏ ýÊtÕÊÆÉÆÃÀ¼ÅÓÁÀ¸ϽÉʺ½ÅÅÓÁ ºÆ¿È¸ÉÊ Ž ÊÆÃÔÂÆ ¼Ã× ϽÃƺ½Â¸ ÅÆ À ¼Ã× ÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ× š ÇÆÃ˺½ÂƺÆÁ Ö¹ÀýÁ ÇÈÀÅ×ÊÆ ÇƼºÆ¼ÀÊÔ ÀÊÆ»À À É ËÊÈƽÅÅÆÁ ÕŽȻÀ½Á ÇÈÀÉÊËǸÊÔ Â ÇÆÂÆȽÅÀÖ ÅƺÓÍ º½ÈÐÀÅ ĽÅÅÆ ʸÂÀÇÆÉÊËǸÖʺŸ˜¦„§¸ÅƺÉÂÀÁ“ ¢ÆÃÆĽÅÉÂÆ»Æ ȸÁÆŸ ÆÊĽϸ× † ýÊÅÀÁÖ¹ÀýÁÍÆ¿×ÁÉʺ¸¦ÊÆÄ ¸Â ÉƺÍÆ¿Ë ÂÆÊÆÈÓÁ ¹Óà ÆÈ»¸ÅÀ¿Æº¸Å º ©Æº½ÊÉÂÆÄ ©ÆÖ¿½ ˼¸ÃÆÉÔ ºÓ¾ÀÊÔ À ÇÈÀËÄÅƾÀÊÔɺÆÀ¼ÆÉÊÀ¾½ÅÀ׺ÕÇÆÍË ÈÓÅÆÏÅÆÁÕÂÆÅÆÄÀÂÀ ÆÊÈ˼ÅÆÉÊ×ÍÀ ËÉǽ͸ÍɽÃÔÉÂÆÍÆ¿×ÁÉʺ½ÅÅÆ»ÆÇȽ¼† ÇÈÀ×ÊÀ×ȸÉɸ¿¸Ã»½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽ† ÊÆÈŸ˜¦„§¸ÅƺÉÂÀÁ“¶ÈÀÁ­ÆÅ

Юрий Хон руководит ЗАО «Пановский» в течение 11 лет. Под его руководством в хозяйстве развивают имеющиеся и осваивают новые направления сельскохозяйственной деятельности.

ˆ«ÁÅÊĽ¿ÎÂÒ Å¿ÎÂĽËÁÊËÀ˘

Рассказывать о благотворительной помощи ЗАО «Пановского» детским, досуговым, спортивным учреждениям Юрий Хон не любит. За него это делают многочисленные благодарственные письма. Среди них также дипломы за участие в выставках сельхозпродукции и вклад в развитие района.s¶ÈÀÁ˜Ã½ÂɸżÈƺÀÏ „§¸ÅƺÉÂÀÁ“ ÆÊĽϸ½Ê ɺÆÁ ÇÆÃ˺½ÂƺÆÁ Ö¹ÀýÁ ¢¸Â ÆνÅÀº¸½Ê½ Ƚ¿ËÃÔʸÊÓ ȸ¹ÆÊÓ ÍÆ¿×ÁÉʺ¸ ¿¸ÕÊÀÃ½Ê v «Ú ÁÚÅÇÊÇ v ÁÍÑ Ì¿×Ä ÂÊ¿ÁÌÍÄ Ã͌ ÐÑÇÅÄÌÇÄ¡ÒÐÊÍÁÇÞÔÌÚÌÄ×ÌÇÔÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÏÄ¿ÊÇÈ ÁÚÅÇÑÛ ÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛ Ç ÎÏÇÒËÌÍÅÇÑÛ ÔÍÆÞÈÐÑÁÍ ÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ Á¿ÅÌÍ Ç ÍÖÄÌÛ ÌÄÎÏÍÐÑÍ Š®¿ÌÍÁÐÉÇȚ ÐÄÂÍÃÌÞ v ÜÑÍ Ë͌ ÊÍÖÌÚÈ Æ¿ÁÍà РÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈ Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏnj ÄÈ ÅÇÁÍÑÌÍÁÍÃÖÄÐÉÇÄ ÓÄÏËÚ ¿ÁÑÍ¿ϿŠ ËÄÔ¿ÌÇÖÄÐÉ¿Þ Ë¿ÐÑÄÏÐÉ¿Þ Ç ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÈ ÕÄÔ «Ú ÅÇÁÄË Ï¿ÀÍÑ¿ÄË Ç Ð ÍÎÑÇËÇÆËÍË ÐËÍÑÏÇËÁÀÒÃÒØÄÄ s ¢¸Âƺ¸ »Ã¸ºÅ¸× »ÆȼÆÉÊÔ ÉƺÍÆ¿¸ „§¸ÅƺÉÂÀÁ“ v ¬ÄÐÍËÌÄÌÌÍ ÉÏÄÎÉÇÈ ÐÎÊÍÖÄÌÌÚÈ ÃÏÒÅÌÚÈ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ °ÄÈÖ¿Ð Á ÔÍÆÞÈÐÑÁÄ Æ¿ÌÞÑÍ ÖÄÊÍÁÄÉ É¿ÅÃÚË ÇÆ ÉÍÑÍÏÚÔ ËÚÃÍÏÍÅÇË«ÌÍÂÇÔËÍÅÌÍÐËÄÊÍÌ¿ÆÁ¿ÑÛ Ì¿ÐÑÍÞØÇËÇ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Ê¿ËÇ Ë¿ÐÑÄÏ¿ËÇ ÐÁÍÄÂÍÃÄÊ¿ Ê¿ÂÍÿÏÞÇË ÀÍÊÛ×ÍÈÊÝÀÁÇ É ÐÁÍÄÈ Ï¿ÀÍÑÄ Š®¿ÌÍÁÐÉÇȚ ÃÄÈÐÑÁÒÄÑ Ç Ï¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÐÞ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÅÇÁÄÑ ÍÃÌÇË ÉÍʌ ÊÄÉÑÇÁÍË ÄÃÇÌÍÈÉÍË¿ÌÃÍÈ ÂÃÄÍÃÇÌÆ¿ÁÐÄÔ ÇÁÐÄÆ¿ÍÃÌÍÂÍ s ¨¸¹ÆʸÊÔ º ɽÃÔÉÂÆÍÆ¿×ÁÉʺ½ÅÅÆÄ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

ɽÂÊÆȽºÉ½»¼¸¹ÓÃÆŽÇÈÆÉÊƘɽ»Æ¼Å× ÂÆ»¼¸ ¸¾½ÊÉ× ºÉ½ ÉÂø¼Óº¸½ÊÉ× ÇÈÆÊÀº ȸ¿ºÀÊÀ× ɽÃÔÉÂÆ»Æ ÍÆ¿×ÁÉʺ¸ º ¨ÆÉÉÀÀ ȸ¹ÆʸÊÔŸɽýÉÃƾÅƺ¼ºÆÁŽ¢¸Âº¸Ä ˼¸½ÊÉ׺ÓÍƼÀÊÔÀ¿ÊÈ˼ÅÓÍÕÂÆÅÆÄÀϽ† ÉÂÀÍÉÀÊ˸ÎÀÁ §ÈÀÍƼÀÃÆÉÔÃÀÉÆÂȸѸÊÔ ÂÆÃýÂÊÀº v ¬Ç Á ÉÍÄË ÐÊÒÖ¿Ä ¼ÑÍÑ Á¿ÏÇ¿ÌÑ ÀÚÊ ÐÏ¿ÆÒ ÁÚÀÏÍ×ÄÌ ÇÆ ÂÍÊÍÁÚ °ÍÉÏ¿Ø¿ÑÛ ÊÝÃÄÈvÐÊÍÁÌÍÜÉÍÌÍËÇÑÛÌ¿ÐÎÇÖÉ¿Ô«Ú ÎÍ×ÊÇÎÍÎÒÑÇÒÁÄÊÇÖÄÌÇÞÁ¿ÊÍÁÍÂÍÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁ¿ÇÃÍÐÑÇÂÊÇÜÑÍÈÕÄÊÇ¢ÍÃÍÁÍÈÁ¿Ê͌ ÁÚÈ ÎÏÇÏÍÐÑ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÃÁ¿ŒÑÏÇ ËÇÊÊÇÍÌ¿ ÏÒÀÊÄÈÁÂÍéÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÐÎÍÊÌ¿ÍØÒÑÇÑÛ ÁÚÂÍÃÒ ÍÑ ÒÁÄÊÇÖÇÁ×ÄÂÍÐÞ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ËÄ׿ÄÑÇÌÓÊÞÕÇÞ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÃÍÏÍÅ¿ÝØÇÄ ÜÌÄÏÂÍÌÍÐÇÑÄÊÇ Ï¿ÐÑÒØÇÄÕÄÌÚÌ¿¢°«¬Í Ì¿Ë ÌÄÉÍÂÿ ÍÑÖ¿ÇÁ¿ÑÛÐÞ Ï¿ÀÍÑ¿ÄË ÿÊÛ×Ä Ç ÍÐÁ¿ÇÁ¿ÄË ÌÍÁÚÄ ÐÄÊÛÔÍÆÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ © ÎÏÇËÄÏÒ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ËÍÃÄÏÌÇÆÇÏÒÄË ÐÄÊی ÐÉÍÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÒÝÑÄÔÌÇÉÒ °ÄÂÍÃÌÞ Á ¿ÉÑÇÁÄ Š®¿ÌÍÁÐÉÍÂ͚ ÄÃÇÌÇÕпËÚÔÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔÑÏ¿ÉÑÍÏÍÁ ÃÁ¿ ÆÄÏÌÍÁÚÔ Ç ÃÁ¿ ÉÍÏËÍÒÀÍÏÍÖÌÚÔ ÉÍËÀ¿ÈŒ Ì¿ v ÁÐÄ ÌÄËÄÕÉÍÈ ÓÇÏËÚ Š£ÅÍÌ £ÇϚ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÈ ÎÍÂÏÒÆÖÇÉ .BOJUPV ÊÇÌÄÈÉ¿ ÉÍÏËÍÒÀÍÏÍÖÌÍÈ ÑÄÔÌÇÉÇ ÓÇÏËÚ Š©ÏÍ̚ ­ÑÍË Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÁ¿ÅÌÍÁÐÍÁÔÍÆÄÇËÄÑÛÐ͌ ÁÏÄËÄÌÌÒÝÑÄÔÌÇÉÒ ÂÍÁÍÏÇÑÛÌÄÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞ ¡ÍŒÎÄÏÁÚÔ ÒÐÊÍÁÇÞ Ï¿ÀÍÑÚ Á ÌÄÈ ÌÄÐÍÎ͌


Ÿ½ÃʽÜÁ½Ï½ ÐÑ¿ÁÇËÚÐÏ¿ÀÍÑÍÈÌ¿ÐÑ¿ÏÚÔÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ÑÏ¿ÉÑÍÏ¿ÔÇÉÍËÀ¿ÈÌ¿Ô®ÍËÌÇÑÄ É¿ÉÏ¿ÌÛ×Ä ÁÚÂÊÞÃÄÊÇ ÑÏ¿ÉÑÍÏÇÐÑÚ Ç ÉÍËÀ¿ÈÌÄÏÚ Î͌ ÐÊÄÏ¿ÀÍÑÚÁÎÍÊÄ ¡ÆËÍÉ×ÇÄ ÇÆËÒÖÄÌÌÚÄ ÁÐÄÁÎÚÊÇÇË¿×ÇÌÌÍËË¿ÐÊÄ°ÄÈÖ¿ÐÉÇÔ ÒÐÊÒ¿ËÇÉÍÌÃÇÕÇÍÌÄÏ ÇÏ¿ÃÇÍ ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÔÍÑÛÁÃÄÊÍÁÍËÉÍÐÑÝËÄËÍÅÌÍvÌÄƿοÖÉ¿Œ Ä×ÛÐÞ¡ÍŒÁÑÍÏÚÔ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛÇÉ¿ÖÄÐÑÁÍ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇÐÄÊÛÔÍÆÒÂÍÃÇÈÁÏ¿ÆÚÁÚ×Ä«Ú ÁÚÏÍÁÌÞÊÇ ÁÐÄ ÎÍÊÞ Ì¿×ÄÂÍ ÐÍÁÔÍÆ¿ ¿ ÜÑÍ Á¿ÅÌÚÈÃÊÞÐÄÊ¿ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛ±¿É¿ÞÑÄÔÌÇÉ¿ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÑÛ Ç Æ¿ÐÄÞÑÛ ÎÍÖÁÒ ÌÄ ÔÒÅÄ ÖÄËÜÑÍÃÄÊ¿ÝÑƿοÃÌÚÄ¿ÂÏ¿ÏÇÇ

ˆ¤½ǽÔÂÎÏ¿ËοËÅÒÌÍËÁÐÇÏË¿ ËÏ¿ÂÔ½Âɘ s ¤ÆÃÆÏÅËÖ ÇÈƼËÂÎÀÖ º¸Ð½»Æ ÇȽ¼† ÇÈÀ×ÊÀ× ÂÆÃÆĽÅÎÓ ¿Å¸ÖÊ À ÃÖ¹×Ê ¥¸† ÉÂÆÃÔÂÆŸÄÀ¿º½ÉÊÅÆ ºÓŽ¼¸ºÅÆ¿¸ÇËÉÊÀ† ÃÀºÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÅƺÓÁÇÈƼËÂÊ v£ÄÊ¿ÑÛÐÚÏÀÚÊÍÌ¿×ÄÈÿÁÌÄÈËÄÖÑÍÈ ¡ Ì¿ÐÑÍÞØÄÄ ÁÏÄËÞ Á ¯ÍÐÐÇÇ ÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑÐÞ ÍÖÄÌÛË¿ÊÍÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁ ¿ÍÑÄÖČ ÐÑÁÄÌÌÚÔ ËÞÂÉÇÔ ÐÚÏÍÁ Ç ÁÍÁÐÄ ÎÍÖÑÇ ÌÄÑ £Á¿ ËÄÐÞÕ¿ Ì¿Æ¿Ã ËÚ Æ¿ÎÒÐÑÇÊÇ ÊÇÌÇÝ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒËÞÂÉÍÂÍŠŸÃÚÂÄÈÐÉÍÂ͚ÐÚÏ¿ Ì¿Ì¿×ÄËËÍÊÍÖÌÍËÆ¿ÁÍÃÄ©¿ÉÇÍÐÑ¿ÊÛÌ¿Þ ËÍÊÍÖÌ¿Þ ÎÏÍÃÒÉÕÇÞ ¦Ÿ­ Š®¿ÌÍÁÐÉÇȚ ÜÑÍÑ ÐÚÏ ÃÄÊ¿ÄÑÐÞ ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ ÇÆ Ì¿Œ ×ÄÂÍ ËÍÊÍÉ¿ ÍÌ ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÈ ÀÄÆ ÁÐÞÉÇÔ ÃÍÀ¿ÁÍÉ ±¿ÉÍÈ ÐÚÏ ÄÐÊÇ ÍÌ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÈ ÍÖÄÌÛÎÍÊÄÆÄÌ ÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑÐÞÿÅÄÃÊÞÃÄÑÐÉÍÂÍÎÇÑ¿ÌÇÞ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÁÐÄÎÍÊÄÆÌÚÄË¿ÉÏÍvÇËÇÉÏÍÜÊČ ËÄÌÑÚ ËÍÊÍÖÌÚÈÀÄÊÍÉÐÍÃÄÏÅ¿ÑÐÞÁÌÄËÁ ÊÄÂÉÍÈ ÃÍÐÑÒÎÌÍÈÃÊÞÎÇØÄÁ¿ÏÄÌÇÞÓÍÏËÄ °ÊÍÅÌÍÐÑÄÈÐÆ¿ÎÒÐÉÍËÌÍÁÍÂÍÎÏÍÃÒÉÑ¿ÌÄ ÀÚÊÍvÐοÐÇÀÍÂÏ¿ËÍÑÌÍËÒÎÄÏÐÍÌ¿ÊÒÇÌ¿Œ ×ÄËÒÂÊ¿ÁÌÍËÒÑÄÔÌÍÊÍÂÒ®ÍÃÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÁÚÃÄÊÇÊÇÍÑÃÄÊÛÌÍÄÎÍËÄØÄÌÇÄ ÍÑÏÄËÍÌÑnj ÏÍÁ¿ÊÇÄÂÍ Æ¿ÉÒÎÇÊÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÄÍÀÍÏÒÃ͌ Á¿ÌÇÄ ÐÄÏÑÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÊÇ Ç ÊÇÕÄÌÆÇÏÍÁ¿ÊÇ ÎÏÍÃÒÉÕÇÝ Ç ÎÏÇÐÑÒÎÇÊÇ É ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ

°Í ÁÏÄËÄÌÄË ÍÀÙÄËÚ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÐÚÏ¿ ÎÊ¿ÌÇÏÒÄËÒÁÄÊÇÖÇÑÛ sµÊÆÇȸº¼¸ ÏÊƺÉÂÆÈÆĺȽĽÅÀÂƆ ÃÆĽÅÎÓÇÆÇÈƹËÖÊÄȸÄÆÈÅËֻƺ׼ÀÅË À¿„§¸ÅƺÉÂƻƓ v£¿ ËÚÐÄÈֿпÉÑÇÁÌÍÏ¿ÆÁÇÁ¿ÄËÌÍÁÍÄ ÃÊÞ Ì¿Ð ÅÇÁÍÑÌÍÁÍÃÖÄÐÉÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ¬¿Ö¿ÊÇÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞÍÑÉÍÏËÍËÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ¿ÀÄÏÃÇÌ͌¿ÌÂÒÐÐÉÍÈ ËÞÐÌÍÈ ÎÍÏÍÃÚ ÇÆ ÉÍÑÍÏÍÈÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞÆÌ¿ËÄÌÇÑÍÄËÏ¿ËÍÏÌÍÄ ËÞÐÍ´ÍÑÞ ÌÄÐÉÏÍÝ ÍÑÉÍÏËÁÍÑÄÖÄÐÑÁÄ̌ ÌÍËÅÇÁÍÑÌÍÁÍÃÐÑÁÄÐÄÂÍÃÌÞÒÀÚÑÍÖÄÌÃ͌ ÏÍÂÇпËÐÉÍÑÜÑÇÔËÞÐÌÚÔÎÍÏÍà ÇÉÍÏË¿ ÃÊÞÌÄÂÍ ÀÚÖÉÍÁËÏ¿ËÍÏÌÚÔÎÍÏÍÃÃÄÏÅ¿Ñ ÊÇÀÍ Ì¿ ÉÏÒÂÊÍÂÍÃÇÖÌÍË ÑÏ¿ÁÞÌÍË ÊÇÀÍ Ì¿ÆÄÏÌÍÁÍËÍÑÉÍÏËÄ¡¦Ÿ­Š®¿ÌÍÁÐÉÇȚ ÁÚÀÏ¿ÊÇÀÍÊÄÄÃÍÏÍÂÍÈÆÄÏÌÍÁÍÈÍÑÉÍÏËv ÇÈÀÄ Ƚ¼ ¬Í ËÚ ÎÍ×ÊÇ ÍÐÍÀÚË ÎÒÑÄË ÚÖÉÍÁ ÌÒÅÌÍÈ ÎÍÏÍÃÚ ÎÍÊÒÖ¿ÄË ÎÒÑÄË ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÐÄËÄÌÄÌÇÞ ²ÅÄ ÐÄÈÖ¿Ð Ò Ì¿Ð ÀÍÊÄÄ ÂÍÊÍÁ ÎÍËÄÐÌÚÔ ÑÄÊÞÑ Ì¿ ÐÊÄÃÒÝØÇÈ ÂÍà ÎÍÞÁÇÑÐÞ ÖÇÐÑÍÎÍÏÍÃÌÚÈ ¿ÀÄÏÃÇÌ͌¿ÌÂÒÐÐÉÇÈ ÐÉÍÑ ©ÍÌÄÖÌÍ ÍÖÄÌÛ Æ¿ÑÏ¿ÑÄÌ ÇËÄÌÌÍ ÍÑÉÍÏË ÀÚÖÉÍÁ ¬Í Ç ÑÒÑ ËÚ ÎÍÐÑÒÎÇÊÇ Î͌ÐÁÍÄËÒ ¡ Š®¿ÌÍÁÐÉÍ˚ ÄÐÑÛÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÉÍÑÍÏÚÄÿÁÌÍÍÑÏ¿ÀÍÑ¿ÌÚ ÇÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Ï¿ÐÑÄÌÇÄÁÍÃÐÑÁÍ  Ê¿ÂÍÿÏÞÜÑÍËÒÁÔÍÆÞÈÐÑÁÄÁÐÄÂÿÀÍÊÛ×ÍÈ ƿοÐÉÍÏËÍÁ¶¿ÐÑÛÇÔËÚÎÏÍÿÄË ¿Ö¿ÐÑÛ Ñ¿É Ç ÍÐÑ¿ÄÑÐÞ ÌÄÊÇÉÁÇÃÌÚË ÑÍÁ¿ÏÍË ¯¿ÆŒ ÁÇÑÇÄÅÇÁÍÑÌÍÁÍÃÖÄÐÉÍÂÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÎ͌ ÆÁÍÊÇÑÎÏÄÁÏ¿ÑÇÑÛÜÑÇƿοÐÚÁÊÇÉÁÇÃÌÚÈ ÑÍÁ¿Ï v ÇÐÎÍÊÛÆÒÄË ÜÑÍ ÆÄÏÌÍ ÃÊÞ ÍÑÉÍÏË¿ ÀÚÖÉÍÁŸÁÑÍË ÖÑÍËÚÌ¿ÈÃÄËÐÁÍÇÔÎÍÉҌ οÑÄÊÄÈËÏ¿ËÍÏÌÍÂÍËÞп ÞÌÄÐÍËÌÄÁ¿ÝÐÛ ¡ÚÅÄÁÇÃÇÑÄ É¿ÉÎÍÎÒÊÞÏÌ¿ÇÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿Ì¿ ÐÄÈÖ¿Ð ÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇ ÖÇÐÑ¿Þ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌ¿Þ ÎÏÍÃÒÉÕÇÞ Ÿ ËÚ Æ¿ ÐÁÍÇ ÎÏÍÃÒÉÑÚ v Ç Æ¿ ËÍÊÍÉÍ ÇÆ¿ËÞÐÍvÍÑÁÄÖ¿ÄË s ˜ ¸Âƺ¸ ÉÀÊ˸ÎÀ× É ÄÆÃÆÏÅÓÄ Éʸ† ¼ÆÄ v ¶ÇÐÊÄÌÌÍÐÑÛ ÃÍÈÌÚÔ ÉÍÏÍÁ ÌÄ ÇÆËČ ÌÇÊ¿ÐÛvÂÍÊÍÁ ÇÐÍÉÏ¿Ø¿ÑÛÎÍÂÍÊÍÁÛÄ ÌÄ ÐÍÀÇÏ¿ÄËÐÞ ¬¿ÍÀÍÏÍÑ ÔÍÑÇË ϿЌ

®«ž¸¯¥¼ БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ Что самое сложное в работе директора? – Сложного ничего нет. Надо любить людей и быть истинным фанатом своего дела. Не будешь фанатом, – ничего не получится! Что больше всего цените в людях? – Порядочность. Отсюда вытекают остальные качества. Ваше кредо? – Радоваться жизни каждый день. Не устаю воплощать его в жизнь, радуюсь маленьким успехам, достижениям, как и всякий человек. В поле хорошо сработали – радуемся, больной теленок остался жив – радуемся. Вот и вашему поколению советую – надо радоваться всему: что живы, что есть дети, что солнце светит и что нет войны. Какой бы ни была жизнь, цените каждое мгновение и стремитесь к лучшему!

ДОСЬЕ ЗАО «Пановский» – сельскохозяйственное предприятие Коломенского района. Совхоз «Пановский» организован в 1963 году. После перестройки несколько раз реорганизовывался: был совхозом, арендным сельскохозяйственным предприятием, акционерным обществом закрытого типа. С 1997 года является закрытым акционерным обществом «Пановский». С 2002 года предприятием руководит Юрий Хон. ЗАО «Пановский» работает в нескольких сельхознаправлениях: молочное производство, животноводчество, растениеводство (кормопроизводство), производство биогумуса. Также в хозяйстве обширный парк современной сельскохозяйственной техники, стройцех, механическая мастерская. ЗАО «ПАНОВСКИЙ», 140452, Россия, Моск. обл., Коломенский р-н, пос. Биорки. Тел/факс 8 (496) 617-93-21.

ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
®«ž¸¯¥¼

Ÿ½ÃʽÜÁ½Ï½ ×ÇÏÞÑÛÐÞ ÒÅÄ ÐÄÈÖ¿Ð ÐÑÏÍÇË ÃÍÎÍÊÌnj ÑÄÊÛÌÚÄ Æ¿ÂÍÌÚ ­ÀÌÍÁÊÞÄË Ç ËÍÊÍÖÌÍÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍvÐÃÄÊ¿ÊÇÌ¿Æ¿ÁÍÃÄÐÑÍÊÍÁÒÝ Ï¿ÆÃÄÁ¿ÊÉÒ ËÍÃÄÏÌÇÆÇÏÒÄË ¿ÂÏÄ¿ÑÚ Ç Ñ¿É ÿÊÄÄ ¡ ÍÀØÄË ÔÍÑÇË ÎÍÀÍÏÍÑÛÐÞ Ð ¡±­ ÒÃÄÑ ÐÊÍÅÌÍ ÎÍÌÇË¿ÄË ÌÍ ÐÿÁ¿ÑÛÐÞ ÌÄ ÐÍÀÇÏ¿ÄËÐÞ

Сегодня в «Пановском» работают над развитием непростого, но очень перспективного животноводческого направления. В скором времени коломенцы попробуют мраморное мясо от местного производителя.

Молочную продукцию «Пановского» коломенцы давно знают и любят. Специализированные магазины ЗАО «Пановский» есть и в Коломне, и в Коломенском районе. Недостатка в покупателях они не испытывают.ˆªÂÒËÏÅÉĽͽ¾½ÏØ¿½ÏÙ οÂÍÒÌÍžØÈÅʽÁÂÏÎÇËÉ ÄÁËÍË¿Ù˜ sšÓɸ¿¸ÃÀ »Ã¸ºÅ¸×»ÆȼÆÉÊÔ„§¸Åƺ† ÉÂƻƓsÂÆÃýÂÊÀº¥Æº½¼ÔÀ¿º½ÉÊÅÆ ÏÊÆ ºÉ½ÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½ÅÅÓ½ÆÊȸÉÃÀÀÉÇÓÊÓº¸ÖÊ ɽÈÔ½¿ÅÓÁŽ¼ÆÉʸÊƸ¼Èƺ˜ŸɽýÀºÆ† ºÉ½¸ʸÉÊÈÆÌÀϽÉÂÀŽͺ¸Ê¸½ÊÃÖ¼½Á¢¸Â ÇÈÀºÃ½Â¸½Ê½ÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊƺºÍÆ¿×ÁÉ漮 v°ÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÔÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈÃÊÞÎÏnj ÁÊÄÖÄÌÇÞÊÝÃÄÈÎÍÉ¿ÌÄÑ ÌÍÃÄÊ¿ÄËÁÐÄ ÖÑÍ ÁÌ¿×ÇÔÐÇÊ¿Ô¦¿ÉÒÎÉ¿ÌÍÁÍÈÐÄÊÛÔÍÆÑÄÔÌnj ÉÇ Í ÉÍÑÍÏÍÈ ÂÍÁÍÏÇÊÇ Ï¿ÌÛ×Ä Ì¿ÎÏÞËÒÝ ÐÊÒÅÇÑÜÑÍÈÕÄÊÇÊÝÃÞËÁ¿ÅÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÁ ÌÍÏË¿ÊÛÌÚÔ ÉÍËÓÍÏÑÌÚÔÒÐÊÍÁÇÞÔ ©¿É Ç ËÌÍÂÇË ÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞ ÎÏÇÀÄ¿ÑÛ É ÎÍËÍØÇ ÎÏÇÁÊÄÖÄÌÌÚÔ Ï¿ÀÍÖÇÔ v É ÌÄÉ͌ ÑÍÏÚË ÉÍÌÄÖÌÍ ÄÐÑÛÁÍÎÏÍÐÚ ÌÍÐÏÄÃÇÌÇÔ ÄÐÑÛ Ç ÔÍÏÍ×ÇÄ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÚÄ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÇ ÐÉÍÑÍÏÚËÇÐÍÑÏÒÃÌÇÖ¿ÄËÇÆÂÍÿÁÂÍíь ÀÇÏ¿ÄËÊÒÖ×ÇÔ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÄËÅÇÊÛÄ°ÎČ ÕÇ¿ÊÛÌÍÃÊÞÜÑÍÂÍÍÀÒÐÑÏÍÇÊÇÍÀØÄÅÇÑÇÄÐ ÌÍÏË¿ÊÛÌÚËÇÒÐÊÍÁÇÞËÇÎÏÍÅÇÁ¿ÌÇÞ ®ÏÍÀÊÄËÒÌÄÃÍÐÑ¿ÑÉ¿É¿ÃÏÍÁÌ¿ÂÊÍÀ¿Êی ÌÍËÒÏÍÁÌÄÃÍÊÅÌÍÏÄ׿ÑÛÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ«Ú ÂÍÁÍÏÇËÍÏÄÕÄÐÐÇÇÌ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÜÉÍÌ͌ ËÇÖÄÐÉÇÔÉÏÇÆÇÐ¿Ô ÌÍпËÚÈÍÐÑÏÚÈÁÍÎÏÍÐ ÐÄÈÖ¿Ð v ÃÄËÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÈ ÇÆ ÉÍÑÍÏÍÂÍ Ç ÁÚÑÄÉ¿ÝÑ ÁÐÄ ÜÑÇ ÎÏÍÀÊÄËÚ ¯¿ÌÛ×Ä ÃÍ ÎÄÏÄÐÑÏÍÈÉÇ ËÌÍÂÍÏÍÅ¿ÊÇÉ¿ÉÏ¿ÆÌ¿ÐÄÊÄ Á ÃÄÏÄÁÌÞÔŸÐÄÂÍÃÌÞпËÇÁÇÃÇÑÄÁÐÄÊÛÐÉÇÔ ×ÉÍÊ¿ÔÉ¿Ñ¿ÐÑÏÍÓÇÖÄÐÉÇË¿ÊÍÃÄÑÄÈ ÿÇÑÄ ÎÍÐÊÄ ÒÖÄÀÚ ÒÄÆÅ¿ÝÑ Á ÂÍÏÍà °ÄÊÍ ÌÒÅÌÍ ÎÍÃÌÇË¿ÑÛ ¿ÃÊÞÜÑÍÂÍÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ÁÌÞÑÌ¿Þ ÎÍÊÇÑÇÉ¿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÉÍÑÍÏÍÈ ÐÄÊÛÐÉÍÄ ÔÍÆÞÈÐÑÁÍ ÐÑ¿ÌÄÑ ÎÏÇÀÚÊÛÌÍÈ ¿ ÌÄ ÒÀÚÑÍÖÌÍÈ ÍÑÏ¿ÐÊÛÝ §Ì¿ÖÄ ÐÇÑÒ¿ÕÇÞ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

Ð É¿ÃÏ¿ËÇ ÀÒÃÄÑ Ð É¿ÅÃÚË ÂÍÃÍË ÑÍÊÛÉÍ ÒÔÒÃ׿ÑÛÐÞ sšÓŽƼÅÆÂȸÊÅÆËÇÆÄÀŸÃÀÆÇÈƆ ̽ÉÉÀÆŸÃÔÅÆÄÉÆÉʸº½ÂÆÃýÂÊÀº¸ÉƺÍÆ¿¸ „§¸ÅƺÉÂÀÁ“¢¸ÂÉÊÀÄËÃÀÈ˽ʽ ÇÆÆÑÈ×½† ʽÃËÏÐÀÍ v¼ÑÍÎÏ¿Áÿ ÒÌ¿ÐÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÌ¿ÐÑÍÞØÇÄ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÚ©ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÐÑ¿ÅÂÊ¿ÁÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÁŠ®¿ÌÍÁÐÉÍ˚ÎÄÏÄÁ¿ÊÇÊÒÅÄ Æ¿ÊÄÑ¢ÍÑÍÁÇËËÍÊÍÃÒÝÐËÄÌÒ ÌÍÎÍÉ͌ ÊÄÌÇÄ ÉÍÌÄÖÌÍ ÒÅÄÌÄÑͧÁÐČѿÉÇÎÏÄËnj ÏÒÄË Ì¿ÂÏ¿ÅÿÄËÊÒÖ×ÇÔvÇÂÏ¿ËÍÑ¿ËÇÍÑ «ÇÌÇÐÑÄÏÐÑÁ¿ÐÄÊÛÐÉÍÂÍÔÍÆÞÈÐÑÁ¿«ÍÐÉÍÁŒ ÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ ÇÃÄÌÄÅÌÚËÇÎÏÄËÇÞËÇ ÄÆ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÚÔ ÐÑÇËÒÊÍÁ ÌÇÉÒÿ ®ÍÍØÏÞÞ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÐËÍÑÏÇË Ì¿ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛ ÇÔÏ¿ÀÍÑÚÁÕÄÊÍË ÊÇÖÌÒÝÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÑ¿Å s¥¸ÄÀ¿º½ÉÊÅÆ ÏÊÆ„§¸ÅƺÉÂÀÁ“ÄÅÆ»Æ ºÅÀĸÅÀ×˼½Ã×½ÊÉÆÎÀ¸ÃÔÅÓÄ ¹Ã¸»ÆʺÆÈÀ† ʽÃÔÅÓÄÇÈƻȸÄĸÄ v ¡ÍÍÀØÄ ÍÀ ÜÑÍË ÌÄ ÎÏÇÌÞÑÍ ËÌÍÂÍ ÂÍÁÍÏÇÑÛ ÍÑ¿ÉÇÔÃÄÊ¿ÔÌÄÉÏÇÖ¿Ñ£¿ ÎÍË͌ ¿ÄË É¿ÉËÍÅÄË ®¿ÌÍÁÐÉÍÈÐÏÄÃÌÄÈ×ÉÍÊÄ ÃÄÑÐÉÍËÒпÃÇÉÒ ÕÄÏÉÁÞˬÄÿÁÌÍÐÇÊ¿ËÇ Ì¿×ÄÂÍÐÍÁÔÍÆ¿ÀÚÊÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÐÎÍÏÑÇÁÌÚÈ Æ¿Ê¡ÌÄËÃÄÈÐÑÁÒÄÑÎÍÉ¿ÑÍÊÛÉÍÍÃÌ¿ÐÄɌ ÕÇÞvÎÍÑÔÜÉÁÍÌÃÍ°ÃÄÑÛËÇÆ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞËÍÈ ÐÚÌŸÊÄÉпÌÃÏ­ÌÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÁŠ®¿ÌÍÁÐÉÍ˚ ÇÌÅÄÌÄÏÍË ¿ÎÍÐÊÄÍÐÌÍÁÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÐÒÃ͌ ÁÍÊÛÐÑÁÇÄË ÍÀÒÖ¿ÄÑ ÏÄÀÞÑ Ì¿ÁÚÉ¿Ë ÜÑÍÈ ÀÍÏÛÀÚ£ÄÑÞËÌÏ¿ÁÇÑÐÞ °Ñ¿Ï¿ÄËÐÞ ÎÍËÍ¿ÑÛ ÁÐÄË ÐÓÄÏ¿Ë ÐÁތ Æ¿ÌÌÚËÐË¿ÊÄÌÛÉÇËÇÃÄÑÛËÇ ÇÔÆÃÍÏÍÁÛÄË ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄË ­ÌÇ Ì¿×Ä ÀÒÃÒØÄÄ ÀÒÃÒØÄÄ ÐÑÏ¿ÌÚ ¡ ÐÁÞÆÇ Ð ÜÑÇË ÎÏÍÐÑÍ ÒſпÄÑ ˜Œ³¦ÍÀÒÖ¿ÐÑÇÇÁÑÄÌÃÄÏ¿Ô­ÌÐÁÇÃČ ÑÄÊÛÐÑÁÒÄÑÍÎÍÊÌÍËÀÄÆÏ¿ÆÊÇÖÇÇÉÁÍÎÏÍпË ÃÄÑÐÉÍÂÍÆÃÍÏÍÁÛÞ«ÚÎÍÐÑ¿ÁÊÞÄËÁÃÄÑÐÉÇÄ ÒÖÏÄÅÃÄÌÇÞÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÄËÍÊÍÖÌÚÄÎÏÍÃÒɌ ÑÚ ËÍÊÍÉͧÁÃÏÒ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍÜÑÍËÒÆ¿ÉÍÌÒ ÑÄÌÃÄÏ Ì¿ ÎÇÑ¿ÌÇÄ ÁÚÇÂÏÚÁ¿ÄÑ ÉÍËοÌÇÞ ÎÏÍÃÒÉÕÇÝÉÍÑÍÏÍÈËÍÊÍÖÌÍÈÇÐÌ¿ÑÞÅÉÍÈ ÌÄÌ¿ÆÍÁÄ×ÛŸËÄÅÃÒÑÄËÏÄÖÛÇÃÄÑÍÆÃÍÏ͌ ÁÛÄÌ¿×ÇÔÅÄÃÄÑÄȱ¿ÉÖÑÍÌ¿×ÄÔÍÆÞÈÐÑÁÍ ÁÑÄÌÃÄÏ¿ÔÌÄÒÖ¿ÐÑÁÒÄÑ«ÚÔÍÑÇËÉÍÏËÇÑÛ Ë¿ÊÄÌÛÉÇÔÉÍÊÍËÄÌÕÄÁÑÍÊÛÉÍÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌڌ ËÇÎÏÍÃÒÉÑ¿ËÇ ¿ÌÄÆ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛÐÁÄÏÔÎÏnj ÀÚÊÛÌ¿ÇÔÆÃÍÏÍÁÛÄ s „§¸ÅƺÉÂÀÁ“ ¿Å¸ÖÊ º ¢ÆÃÆÄŽ À ¢ÆÃÆĽÅÉÂÆÄ ȸÁÆŽ ¢¸Â ÉÂø¼Óº¸ÖÊÉ× º¿¸ÀÄÆÆÊÅÆнÅÀ×ɺøÉÊÔÖ v§ÐÏ¿ÈÍÌÍË ÇÐÂÍÏÍÃÍËÔÍÏÍ×ÇÄÏ¿Œ ÀÍÖÇÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ­ÑÃÄÊÛÌÍÄÐοÐÇÀÍÂÊ¿ÁÄ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÇ©ÍÊÍËÌÚ¡¿ÊÄÏÇÝ·ÒÁ¿Ê͌ ÁÒ Æ¿ËÂÊ¿ÁÚ­ÊÛÂÄ¥¿ÏÍÁÍÈÆ¿ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ Ì¿×ÇÔ ÎÏÍÀÊÄË Ç ÎÍËÍØÛ  Ê¿ÂÍÿÏÞ ÇË Á ©ÍÊÍËÌÄ ÄÐÑÛ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ ÑÍÖÉÇ ÐÀÚÑ¿ ËÍÊÍÖÌÚÔ ÎÏÍÃÒÉÑÍÁ ¦Ÿ­ Š®¿ÌÍÁŒ ÐÉÇȚ ̿׿ËÍÊÍÖÉ¿ÁÐÄÂÿÄÐÑÛÇÁËÄÐÑÌÚÔ ÎÏÍÃÒÉÑÍÁÚÔ ÐÄÑÞÔ ¬Í ÌÄ ÐÉÏÍÝ ÐÊÍÅÌÍ ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÐÒØÄÐÑÁÒÝØÄÈÌ¿ÊÍÂÍÁÍÈÐnj ÐÑÄËÍÈ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÈÇÌÓÊÞÕÇÄÈ ÌÄÐÑ¿ÀÇÊی ÌÚËÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁÍË®ÍÑÍËÒÇÂÍÁÍÏÝ ËÚÁÚÅÇÊÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÄË Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÎÍÆÁÍÊÞÝÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ vÜÑÍÂÊ¿ÁÌÍÄ


Ÿ½ÃʽÜÁ½Ï½

®«ž¸¯¥¼

ˆ­½ÁÐÆÏÂÎÙÃÅÄÊÅǽÃÁØÆÁÂÊ٘ s¶ÈÀÁ˜Ã½ÂɸżÈƺÀÏ ÇƼº¸ÐÀÄŸϸÃÆÄŽÉÂÆÃÔÂÆȸ¿ÅÓÍ ɽÃÔÍÆ¿ÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ¤ÆÃÆÏÅÓÁÂÆĹÀÅ¸Ê ¾ÀºÆÊÅƺƼÉ漮 ÇÈÆÀ¿† ºÆ¼ÉʺƹÀÆ»ËÄËɸ ÉÊÈÆÀʽÃÔÉ漮 ȸÉʽÅÀ½ºÆ¼ÉʺÆ¥½ÉÃƾÅÆ ÃÀËÇȸºÃ×ÊÔÉ×ÉʸÂÀÄÍÆ¿×ÁÉʺÆÄ v«ÚÆ¿ÌÇË¿ÄËÐÞÑÍÊÛÉÍÑÄË ÁÖÄËÆÌ¿ÄËÑÍÊÉ¡ÌÄÆÌ¿ÉÍËÚÄÍь Ï¿ÐÊÇÌÄÊÄÆÄË°ÎÏ¿ÁÊÞÑÛÐÞÐÍÁÐÄËÎÍËÍ¿ÝÑÂÊ¿ÁÌÚÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÀÄÆÌÇÔÌÇÉÒÿ¡ÆÞÑÛ ÉÎÏÇËÄÏÒ Ï¿ÐÑÄÌÇÄÁÍÃÖÄÐÉÍÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ«Ú ÃÍÀÇÊÇÐÛÆÃÄÐÛÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÔÒÐÎÄÔÍÁvÐοÐÇÀÍÂÊ¿ÁÌÍËÒ¿ÂÏÍÌÍËÒ ÔÍÆÞÈÐÑÁ¿«¿ÏÇÇ´ÍÔÊÍÁÍȲÌÄÄÍÂÏÍËÌÚÈÐÑ¿ÅÁÏ¿ÐÑÄÌÇÄÁÍÃÐÑÁÄ ÍÌ¿Ì¿ÐÑÍÞØÇÈÆÌ¿ÑÍÉÐÁÍÄÂÍÃÄÊ¿ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Ê Ê¿ÂÍÿÏÞÜÑÍËÒ Š®¿ÌÍÁÐÉÇȚ ÌÄ Æ¿ÁÇÐÇÑ ÍÑ ÃÏÒÂÇÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ ² Ì¿Ð ÃÄÈÐÑÁÒÄÑ Æ¿ËÉÌÒÑÚÈÕÇÉÊÉÍÏË¿ÁÚÏ¿ØÇÁ¿ÄËÇÆ¿ÂÍÑ¿ÁÊÇÁ¿ÄËпËÇ ËÍÊÍÉÍ ÃÍÇËпËÇ ÎÄÏÄÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄËÄÂÍÇÀÍÊÛ×ÒÝÖ¿ÐÑÛпËÇÅÄÏÄ¿ÊÇÆÒÄË «ÚпËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌ¿Þ ÌÄÆ¿ÁÇÐÞØ¿ÞÍÑÃÏÒÂÇÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ­ÀÏ¿À¿Œ ÑÚÁ¿ÄËÆÄËÊÇ ¿ÜÑÍ¿ÎÍÐÄÁÌÚÔÎÊÍØ¿ÃÄȼÑÍÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛ ÉÍÑÍÏÚËËÍÅÌÍÂÍÏÃÇÑÛÐÞ s ¢¸Â ÆÊÅÆÉÀʽÉÔ Â ǸÈÊŽÈÉÂÀÄ ÇÈƻȸÄÄ¸Ä ©ÆÊÈ˼ÅÀϸ½Ê½ ÃÀɼÈË»ÀÄÀÂÆÄǸÅÀ×ÄÀÀ¿É̽ÈÓϸÉÊÅƻƹÀ¿Å½É¸ v¬ÄѾÎÏÍÑÇÁÌÇÉÜÑÍÂÍ´ÍÆÞÇÌÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÍÃÇÌ ÁÎÏÍÑÇÁÌÍË ÐÊÒÖ¿ÄÌ¿ÖÇÌ¿ÝÑÐÞÎÏÍÀÊÄËÚ¾ÿÁÌÍÁÀÇÆÌÄÐÄÇÔÍÏÍ×ÍÜÑÍÆÌ¿Ý ®ÍÜÑÍËÒÁËÍÄËÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÇÉ¿ÉÇÔÐÍÁËÄÐÑÌÚÔÎÏÍÄÉÑÍÁ ÌÇÉ¿ÉÇÔÇ̌ ÁÄÐÑÍÏÍÁ¦¿ÐÁÍÄÃÄÊÍÐÄÏÃÕÄÀÍÊÇÑÑÍÊÛÉÍÒÌ¿ÐÑÍÞØÄÂÍÔÍÆÞÇÌ¿ s¢¸ÂƺÓǽÈÉǽÂÊÀºÓŸ˜¦„§¸ÅƺÉÂÀÁ“ v ¥ÇÑÛ Ç Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÿÊÛ×Ä ®Ê¿ÌÍÁ Ò Ì¿Ð ËÌÍÂÍ Ï¿Ð×ÇÏÇÑÛ ÎÄÏÄÏ¿ÀÍÑÉÒËÍÊÍÉ¿ ËÄÖÑ¿ÄËÆ¿ÎÒÐÑÇÑÛÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÔ ÈÍÂÒÏÑÍÁ «ÌÍÂÍ ÁÌÇË¿ÌÇÞ ÐÄÈÖ¿Ð ÀÒÃÄË ÒÃÄÊÞÑÛ ÅÇÁÍÑÌÍÁÍÃÐÑÁÒ ¯ÄÆÄÏÁÍÁ Á ÜÑÍÈ ÍÑÏ¿ÐÊÇ ËÌÍÂÍ ÑÍÊÛÉÍ ÎÍÐÎÄÁ¿È Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ±¿É ÖÑÍ Æ¿ÃÒËÍÉ ËÌÍÂÍ ÅÄÊ¿ÌÇÄ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÄÐÑÛ ÌÒÅÌÚ ÑÍÊÛÉÍ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Ç ÁÌÞÑÌ¿Þ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌ¿Þ ÎÍÊÇÑÇÉ¿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿ ±ÍÂÿ ÀÒÃÒÑ Ç ÁÍÆËÍŌ ÌÍÐÑÇÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛÆ¿ÃÒË¿ÌÌÍÄ s¶ÈÀÁ˜Ã½ÂɸżÈƺÀÏ ýÊsɽÈÔ½¿Å¸×¼¸Ê¸¢¸ÂÆνÅÀº¸½Ê½ ȸ¹ÆÊËÂÆÄǸÅÀÀ¿¸ÕÊÀ»Æ¼Ó v¼ÑÍÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÄÏÛÄÆÌ¿Þ ÐÍÊÇÃÌ¿Þÿѿ ÏÄ¿ÊÛÌÚÈÎÍÉ¿Æ¿Œ ÑÄÊÛÆÃÍÏÍÁÛÞÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÇÄÂÍÁ¿ÅÌÍÐÑÇÃÊÞÏÄÂÇÍÌ¿®ÍÆÃÏ¿ÁÊÞÝ ÐÝÀÇÊÄÄËÁÐÄÔÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ¦Ÿ­Š®¿ÌÍÁÐÉÇȚÇÂÍÁÍÏÝÉ¿ÅÃÍËÒ ÍÂÏÍËÌÍÄÐοÐÇÀÍÆ¿ÑÏÒà ¦ÃÔ»¸°š³¨š˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡ ÀÀ¿¸ÈÍÀº¸Ÿ˜¦„§˜¥¦š©¢ ¡“

ž½º¶È»ÁÒÇÀ¾¿ºÄ‚µÈґÅĽºÆ¶¸ÁÕ»È ÀÄÁÁ»ÀȾ¸–¤‚¥¶ÃĸÇÀ¾¿‘ D„Á»ÈþÂÔ·¾Á»»Â ºÄÆĸÒÕ ·ÄÁÒξËÅÄ·»º ¸Ç»¹ÄǶÂĹĺķÆĹÄ §Í¶ÇÈÒÕ¼¾ÈÒöÆĺÃÄ¿½»ÂÁ»

ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

©¥²¥¨§«®¯¢ª¢Ÿ¥´

ˆŸ§ËÈËÉÊÂÉÊËÀËÒËÍËÕÅÒ ¾ÍÂÊÁË¿ ÊËÊÐÃÊËÂÖ¾ËÈÙÕ˜ ОБ АВТОРЕ Михаил Михайлович Костеневич родился 18 марта 1959 года в г. Иланском Красноярского края. Окончил Красноярский политехнический институт, Центр подготовки менеджеров при Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. Кандидат экономических наук. В банковской сфере работает с 1993 года. С 2005 года работает в банке «Возрождение» (ОАО). В настоящее время занимает должность управляющего Коломенским филиалом банка «Возрождение» (ОАО).v ¬¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà Á ¯ÍÐÐÇÇ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ËÌÍÂÍÉÍÌÉÒÏÄÌÑÌÚÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁÇÒÐÊÒ¾ ÅÄ É¿É ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÛ ÍÖÄÌÛ ÕÄÌÝ ËÄÐÑÌÚÄ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÄ ÑÍÁ¿ÏÚÇÂÍÏÅÒÐÛÑÄË ÖÑÍÍÌÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÞÑÐÞÁÌ¿×ÄËÂÍÏÍÃÄ ¡ÍÆÛËÄË É ÎÏÇËÄÏÒ ËÍÊÍÖÌÒÝ ÎÏ͌ ÃÒÉÕÇÝ ­Ÿ­ Š©ÍÊÍËÌ¿ËÍÊÎÏÍ˚ Ç ÇÔ Æ¿ËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÒÝ Ë¿ÏÉÒ Š±ÄÁÛČËÍÊÍÖÌÇɚ ÎÍà ÉÍÑÍÏÍÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃÞÑÐÞ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÄ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏÍÃÒÉÑÚ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÄ ÁÚÐÍÉÇËËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚËÐÑ¿ÌÿÏѿ˧ÊÇ ËÍÊÍÖÌ¿Þ ÎÏÍÃÒÉÕÇÞ ÉÍËοÌÇÇ Š¬ÄÎÄÕnj Ì͚ v Þ ÍÖÄÌÛ ÊÝÀÊÝ ÇÔ ËÍÊÍÉÍ ÍÌÍ ÃÄȌ ÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÁÉÒÐÌÍÄ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÍÄÇÌÄÇÃÄÑ ÌÇÁÉ¿ÉÍÄÐÏ¿ÁÌÄÌÇÄЊËÍÊÍÉÍ˚ ÉÍÑÍÏÍÄ ËÍÅÄÑÔÏ¿ÌÇÑÛÐÞÎÍÎÍÊÂÍÿ «ÌÄ ÖÄÊÍÁÄÉÒ ÅÇÁÒØÄËÒÇÏ¿ÀÍÑ¿ÝØČ ËÒÁ©ÍÊÍËÌÄ ÍÖÄÌÛÎÏÇÞÑÌÍ ÖÑÍÍÌ¿×ÄË ÂÍÏÍÃÄ ËÌÍÂÇÄ ÆÌ¿ÝÑ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ «ÒÆÄÝ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÈ οÐÑÇÊÚ © ÃÍÐÑÍÁÄÏÌÍÐÑÇ ÄÄ ŠÎÍÞÁÊÄÌÇޚ ÇËÄÌÌÍ Á ©ÍÊÍËÌÄ ËÍÅÌÍ ÍÑÌÍÐÇÑÛÐÞ Î͌ϿÆÌÍËÒ ÌÍ ÌÄÊÛÆÞ ÌÄ ÎÏnj ÆÌ¿ÑÛvÜÑÍÍÑÊÇÖÌ¿ÞÇÍÖÄÌÛÁÉÒÐÌ¿ÞÇÃÄÞ ©ÑÍËÒÅÄÎÍÞÁÊÄÌÇÄÑ¿ÉÍÂÍËÒÆÄÞ ÂÃÄÇÆÂ͌ Ñ¿ÁÊÇÁ¿ÝÑοÐÑÇÊÒÎÍÐÑ¿ÏÇÌÌÚËÏÄÕÄÎÑ¿Ë ÐÍÆÿÊÍÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄÏ¿ÀÍÖÇÄËÄÐÑ¿ÃÊÞ ÅÇÑÄÊÄÈÂÍÏÍÿÇÍÀÄÐÎÄÖÇÊÍÎÏÇÑÍÉÑÒÏnj ÐÑÍÁÁ©ÍÊÍËÌÒ ¤ÐÊÇ ÂÍÁÍÏÇÑÛ Í ÐÓÄÏÄ ÒÐÊÒ  ÑÍ Ì¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà Á ©ÍÊÍËÌÄ ÃÄÈÐÑÁÒÄÑ ÍÃÌ¿ ÇÆ ÊÒÖ×ÇÔÐÇÐÑÄËÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ¿ ®Í ÂÍÏÍÃÒ ÉÒÏÐÇÏÒÝÑ ÌÍÁÚÄ ¿ÁÑÍÀÒÐÚ Ç Ë¿Ï×ÏÒÑÌÚÄÑ¿ÉÐÇ ÌÍÁÚÄÑÏ¿ËÁ¿Ç Ï¿ÆÏ¿À͌ Ñ¿ÌÚÒÃÍÀÌÚÄË¿Ï×ÏÒÑÚ¡ÐÄÜÑÍvÆ¿ÐÊÒ¿ ËÄÐÑÌÚÔ ÎÄÏÄÁÍÆÖÇÉÍÁ ¿ÁÑÍÉÍÊÍÌÌ¿ ÇŠ«ÍÐÍÀÊÜÊÄÉÑÏÍÑÏ¿ÌК ÎÍÜÑÍËÒÐÖÇÑ¿Ý ÇÔÍÃÌÇËÇÇÆÊÇÃÄÏÍÁÐÓÄÏÚÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ¿Á«ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ ¬ÍÔÍÖÒÍÑËÄÑÇÑÛ ÖÑÍÜÑÍÿÊÄÉÍÌÄÎÍʌ ÌÚÈÎÄÏÄÖÄÌÛÑÍÁ¿ÏÍÁÇÒÐÊÒÂÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ Ì¿×ÄÂÍÂÍÏÍÿ ÉÍÑÍÏÚËÇËÍÅÌÍÂÍÏÃÇÑÛÐÞ ÇÍÉÍÑÍÏÚÔËÍÅÌÍÂÍÁÍÏÇÑÛ ¡ÐÄ ËÚ ÆÌ¿ÄË ÖÑÍ ©ÍÊÍËÌ¿ ÍÖÄÌÛ Áڌ ÂÍÃÌÍ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌ¿ v Ì¿ ÀÄÏÄ¿Ô ÑÏÄÔ ÏÄÉ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

¬¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÈ ÀÏÄÌà ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛÐÁÞÆ¿ÌЭŸ­Š®ÍÏÑ©ÍÊÍËÌ¿švÍό ¿ÌÇÆ¿ÕÇÄÈ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÒÐÎÄ×ÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ Ç Ï¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÐÞ ©¿É Á¿ÏÇ¿ÌÑ v ÐÒÿ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÞÑÐÞÁ©ÍÊÍËÌÄ °ÄÂÍÃÌÞ ËÌÍÂÇÄ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄ ÏÄÂÇÍÌÚ ÐÑÏÄËÞÑÐÞÌ¿ÈÑÇÐÁÍÈÎÏÍÃÒÉÑ ÉÍÑÍÏÚÈËÍ ÀÚÐÑ¿ÑÛÀÏÄÌÃÍËÑÍÈÇÊÇÇÌÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇÇÊÇ Ï¿ÈÍÌ¿¯ÍÐÐÇÇ©ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÜÑÍÑÎÍÇÐÉÌÄ ÁÐÄÂÿ ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ ÒÐÎÄ×ÌÚË ¾ ÐÖÇÑ¿Ý ÆÃÄÐÛËÌÍÂÍÄÆ¿ÁÇÐÇÑÍÑÐÑÄÎÄÌÇÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁŒ ÌÍÐÑÇ ÃÄÊÍÁÍÂÍ ÐÍÍÀØÄÐÑÁ¿ ÏÄÂÇÍÌ¿ ±¿É ÁÚÔÍÃÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁÌ¿ËÄÐÑÌÚÈ ÏÚÌÍÉ ÐÑ¿Ê ÁÍÆËÍÅÌÚË Ì¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÇÇÎÏÄÃÎÏÇÇËÖÇÁÍÐÑÇ ËÄÌÄÃÅÄÏÍÁÇÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ¡ Ì¿ÐÑÍÞØÄÄ ÁÏÄËÞ ÎÏÇÌÞÑÍ ËÌÍÂÍ Æ¿ÉÍÌÍÁ Ç ÌÍÏË¿ÑÇÁÌÚÔ ¿ÉÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÚ Ì¿ ÎÍÃÃÄÏÅÉÒ ÇËÄÌÌÍ ËÄÐь ÌÍÂÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ¬ÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÖÑÍÀÚ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÚÄÆ¿ÇÔÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄÍÏ¿ÌÚÇ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÎÏÄÑÁÍÏÞÊÇÁÅÇÆÌÛËÄÏÚÂ͌ ÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈÎÍÃÃÄÏÅÉÇ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÊÇ ÎÏÍÃÁÇÅÄÌÇÝÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑČ ÊÄÈ ÌÄÃÍÎÒÐÉ¿ÊÇÒØÄËÊÄÌÇÞÇÔÎÏ¿Á¡ÑÍ ÅÄÁÏÄËÞÌÄÍÐÁÄÃÍËÊÄÌÌÍÐÑÛпËÇÔÎÏÍÇƌ ÁÍÃÇÑÄÊÄÈËÄ׿ÄÑÎÏÍÕÄÐÐÒÇÔÏ¿ÆÁÇÑÇÞÇ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ¬¿ËÍÈÁÆÂÊÞà ÍÃÌÇË ÇÆ É¿Ì¿ÊÍÁ ÇÌÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ËÍÂÒÑ ÐÑ¿ÑÛ °«§ ÉÍÑÍÏÚÄ ÀÒÃÒÑ ÍÐÁÄØ¿ÑÛ Á¿ÅÌÚÄ ËÍËÄÌÑÚ ÅÇÆÌÇ ËÄÐÑÌÚÔ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈ ÃÍÁÍÃÇÑÛÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝÃÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ Ç ÉÍÌÄÖÌÚÔ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÄÈ ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÑÛ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÄËÌÄÌÇÄ £ÒË¿Ý ÖÑÍÅÇÑÄÊÇÂÍÏÍÿÇÏ¿ÈÍÌ¿ÒÅÄ ÎÍÃÍÐÑÍÇÌÐÑÁÒÍÕÄÌÇÊÇÎÏÍÃÒÉÕÇÝËÄÐÑÌ͌ ÂÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÌÍÌÄÊÛÆÞÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÐÞ Ì¿ÃÍÐÑÇÂÌÒÑÍË©ÍÊÍËÄÌÐÉÇËÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑČ ÊÞËÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÎÍÐÑÍÞÌÌÍÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁ͌ Á¿ÑÛÉ¿ÖÄÐÑÁÍÇ¿ÐÐÍÏÑÇËÄÌÑÎÏÄÃʿ¿ÄËÚÔ ÑÍÁ¿ÏÍÁÇÒÐÊÒ ÖÑÍÀÚÃÍÐÑÍÈÌÍÁÚÂÊÞÃÄÑÛ Ì¿ÏÚÌÉÄŸÄØÄvÐÌÇÅ¿ÑÛÇÆÃÄÏÅÉÇÇϿƌ ÁÇÁ¿ÑÛÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÖÑÍÀÚÉÍÌÉÒÏÇÏÍÁ¿ÑÛ ÎÍÕÄÌ¿ËÐÃÏÒÂÇËÇÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÞËÇ


¥¡¢¥

°ÎÌÂÕÊØÆËÌØÏ

§½ÇÜÌËÊÎÇÅÂÌÍÅÊÓÅÌØ ÐÌͽ¿ÈÂÊÅÜͽÈÅÄÐÛÏÎÜ ʽĽ¿ËÁ¿­ËÎÎÅÅ Ÿ¸ºÆ¼4.$ÇÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺËÇŽºÄ¸ÊÀϽÉÂÆ»ÆƹÆÈ˼ƺ¸ÅÀ×ÇÆ׺ÀÃÉ׺ £ËÍƺÀθͺ»Æ¼Ë§ÈÀĽϸʽýÅÆÅŽÊÆÃÔÂÆɺƽÁºÅËÐÀʽÃÔÅÆÁ ʽÈÈÀÊÆÈÀ½ÁÀÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½ÅÅÓÄÀÇÃÆѸ¼×ÄÀ ÅÆÀÊ½Ä ÏÊÆ׺Ã×½ÊÉ× ÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½Ä ÉÆ ÉÊÆÇÈÆνÅÊÅÆ ×ÇÆÅÉÂÀÄ ¸ÇÀʸÃÆÄ ˜ ÕÊÆ ƿŸϸ½Ê ÇÈÀÅÎÀÇÀ¸ÃÔÅÆÆÊÃÀÏÅÓÁÆÊÈÆÉÉÀÁÉÂÆ»ÆÇƼÍƼÂÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊºË ÇÈÀņ ÎÀǸÄËÇȸºÃ½ÅÀ×ÀÄÆÊÀº¸ÎÀÀÉÆÊÈ˼ÅÀÂƺ

­ÓÄÌÍËÄÌÄÞÎÍÌÐÉÍÂÍÎÍÐÊÄÁ͌ ÄÌÌÍÂÍŠÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÂÍÖÒÿšÌ¿Înj пÌÚÑÚÐÞÖÇÐÑ¿ÑÄÈÇÉÌÇ¡ÞÎÍ̌ ÐÉÇÔÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÞÔÎÍËÇËÍÁÚÐÍÉÍÂÍ ÒÏÍÁÌÞ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÐÌ¿ØÄÌÇÞ ÌÍÁÚÔÎÍÃÔÍÃÍÁÉÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇË ÎÏÍÕÄÐпË Ç ÁÚÐÍÉÍÈ ÎÏÍÇÆÁÍÃnj ÑÄÊÛÌÍÐÑÇÑÏÒÿÎÏÇËÄÌÞÄÑÐÞÍÐÍÀ¿Þ ÐÇÐÑÄË¿ ÁÆ¿ÇËÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ ËÄÅÃÒ Ï¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÞËÇ Ç Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ËÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÒÖÇÑÚÁ¿ÝÑÐÞ ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇ ËÄÌÑ¿ÊÇÑÄÑ¿ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ©¿ÉÇË ÍÀŒ Ï¿ÆÍË ÜÑÇ ÎÏÇÌÕÇÎÚ ÏÄ¿ÊÇÆÒÝÑÐÞ Ì¿ÞÎÍÌÐÉÇÔÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÔ Ï¿ÀÍѿ݌ ØÇÔÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄ ÇÐÎÍÐÍÀÐÑÁÒÝÑ ÊÇ ÍÌÇ ÒÐÎÄ×ÌÍËÒ ÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏ͌ Á¿ÌÇÝÑ¿ÉÇÔÉÍËοÌÇÈ ËÚÒÆÌ¿ÊÇ ÎÍÀÚÁ¿ÁÌ¿Æ¿ÁÍÃÄ4.$

¤½ÍÌȽϽ¿ÎÍÂÁÊÂÉ ¿ØÕÂÍØÊËÔÊËÆ

Строительство завода SMC в Луховицах началось в 2007 году, к настоящему моменту запущена первая очередь завода с производственной площадью 15000 кв. м.ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

­ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ Ì¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ ÞÎÍÌÐÉÇÔ ÎÍÃÔÍÃÍÁ É Ï¿ÀÍÑÄ Ç ÍÀ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÇÉÌÇËÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÎÄό ÐÍÌ¿Ê¿ Ì¿Ë Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿Ê Æ¿ËÄÐÑÇÑÄÊÛ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ÎÍÉ¿ÃÏ¿ËÇ ÏÄÅÇËÒ¡Ê¿ÃÇËÇÏ°ÄÊÇÁ¿ÌÍÁ¯¿ÆÂ͌ ÁÍÏÌ¿Ö¿ÊÐÞÐÐÇÐÑÄËÚË¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÍÈ ËÍÑÇÁ¿ÕÇÇÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÉÍËοÌÇÇ Š£ÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÁÚÐÍÉÇÈ ÒÏÍÁÄÌÛ ÃÍÔÍÿ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÉÍËοÌÇÇ ÀÚÊ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÞÎÍÌÐÉÇËÇÇÌÁÄÐÑÍÏ¿ËÇ ÄØÄ Ì¿ ÜÑ¿ÎÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁ¿ Æ¿Á͌ ÿ ¡ÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ ÉÍÂÿ Ì¿Ö¿ÊÐÞ Ì¿ÈË ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ÎÏÇ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÇ Ï¿ÆËÄÏ¿ Æ¿Ï¿ÀÍÑÌÚÔ ÎÊ¿Ñ ËÚ ÐÑ¿ÊÇ ÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞ Ì¿ ÐÏÄÃÌÇÄ ÎÍÉ¿Œ Æ¿ÑÄÊÇÏÚÌÉ¿ÑÏÒÿÎÍ«ÍÐÉÍÁÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑǚ vÏ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ¡Ê¿ÃÇËÇÏ ŸÊÄÉÐÄÄÁÇÖ £ÊÞ ÎÍÃÃÄÏÅ¿ÌÇÞ ÐÁÄÃÄÌÇÈ Á ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍË ÐÍÐÑÍÞÌÇÇ ¡Ê¿ÃÇËÇÏ °ÄÊÇÁ¿ÌÍÁ ÎÏÍÁÍÃÇÑ ÐÇÐÑÄË¿ÑÇÖČ ÐÉÇÈ ËÍÌÇÑÍÏÇÌ ϿÀÍÑÌÚÔ пÈÑÍÁ Ç ÁÚÞÁÊÞÄÑ ÏÄ¿ÊÛÌÒÝ Æ¿Ï¿ÀÍÑÌÒÝ ÎÊ¿ÑÒÁÐÔÍÅÇÔÎÍÐÎÄÕÇÓÇÉÄÉÍˌ οÌÇÞÔ Š¬¿Ë Á¿ÅÌÍ ÖÑÍÀÚ Ò Ì¿Ð ÎÊ¿ÑÇÊÇ ÌÄ ÔÒÅÄ ¿ ÊÒÖ×Ä ÖÄË Ì¿ ÃÏÒÂÇÔ ÍÀÊ¿ÐÑÌÚÔ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ̌ ÌÚÔÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÔ ÎÍÜÑÍËÒÎÍ¿Ì¿Œ ÊÍÂÇÖÌÚË ÃÍÊÅÌÍÐÑÞË Æ¿Ï¿ÀÍÑÌ¿Þ ÎÊ¿Ñ¿Ì¿×ÇÔÏ¿ÀÍÑÌÇÉÍÁÁÚ×ļÑÍ


Несмотря на высокие строительные и эксплуатационные расходы, инвесторы не скупятся на заработную плату и другие стимулирующие надбавки сотрудникам российского завода. Это позволяет привлечь и удержать наибольшее количество квалифицированных кадров, в том числе узкопрофильных и дефицитных на рынке труда специалистов.

ÎÍÆÁÍÊÞÄÑÌ¿ËÎÏÇÁÊÄÖÛÇÒÃÄÏÅ¿ÑÛ Ì¿ÇÀÍÊÛ×ÄÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÉÁ¿ÊÇÓnj ÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ É¿ÃÏÍÁ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÒÆÉÍÎÏÍÓÇÊÛÌÚÔ Ç ÃÄÓÇÕÇÑÌÚÔ Ì¿ ÏÚÌÉÄ ÑÏÒÿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ Î͌ ÁÚÐÇÑÛËÍÑÇÁ¿ÕÇÝÉÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÄ Ç É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÁÚÎÍÊÌČ ÌÇÝ ÐÁÍÇÔ ÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÄÈ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛ ÃÍÐÑÍÈÌÚÈ ÒÏÍÁÄÌÛ ÉÍËÎÄÌпÕÇÇÑÏÒÿÇÅÇÆÌÇÌ¿×ÇÔ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁš

¬ÍÂÉŽÈÙʽÜ ÎÅÎÏÂɽËÎÊË¿½Ê½ʽ ÌËÈÐÀËÁË¿ØÒ¾ËÊÐνÒ £ÊÞÁÚÔÍÿÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿4.$ Ì¿ ÎÍÊÌÒÝ ËÍØÌÍÐÑÛ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ É¿ÉËÇÌÇËÒËÂÍÿÎÍÊÑÍÏ¿ ÍÃÌ¿ÉÍ ÒÅÄ Á Ì¿ÐÑÍÞØÄÄ ÁÏÄËÞ Ì¿ Æ¿ÁÍÃÄ ÁÄÃÄÑÐÞ ¿ÉÑÇÁÌÚÈ ÎÍÇÐÉ Ç Ì¿ÈË ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ÃÊÞ Ï¿ÀÍÑÚ Á ÃÁÒÔ ÃÄȌ ÐÑÁÒÝØÇÔ ÕÄÔ¿Ô ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ ÎÌÄÁËÍÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ ¬¿ ÍÖÄÏČ ÃÇ v ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ Ç Æ¿ÎÒÐÉ Ã͌ ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÔ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔ ÎÊÍØ¿ÃÄÈ ¬ÄÐËÍÑÏÞ Ì¿ ÁÚÐÍÉÇÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÚÄÇÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÍÌÌÚÄ Ï¿ÐÔÍÃÚ ÇÌÁÄÐÑÍÏÚÌÄÐÉÒÎÞÑÐÞÌ¿ Æ¿Ï¿ÀÍÑÌÒÝÎÊ¿ÑÒÇÃÏÒÂÇÄÐÑÇËҌ ÊÇÏÒÝØÇÄ Ì¿ÃÀ¿ÁÉÇ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿Ë ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ Æ¿ÁÍÿ ¯ÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ ÉÍËοÌÇÇ Æ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÍ Á ÑÍË ÖÑÍÀÚÍÃÌ¿ÅÃÚÎÏÇ×ÄÃ×ÇÈÏ¿ÀÍь ÌÇÉÍÐÑ¿ÊÐÞÁ4.$Ì¿ÃÍÊÂÍ ÇÎÏÄÌ ÎÏÇÌÇË¿ÝÑÃÊÞÜÑÍÂÍÁÐÄÒÐÇÊÇÞ ¬¿Æ¿ÁÍÃÄ4.$ ÉÏÍËÄÁÚÐÍÉÍÈ Æ¿Ï¿ÀÍÑÌÍÈ ÎÊ¿ÑÚ ÐÇÐÑÄË¿ Ë¿ÑČ ÏÇ¿ÊÛÌÍÈ ËÍÑÇÁ¿ÕÇÇ ÁÉÊÝÖ¿ÄÑ ȼÅ¿

Á ÐÄÀÞ ÀÍÌÒÐÚ Ï¿ÆËÄÏ ÉÍÑÍÏÚÔ ÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑÐÞÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÞËÇÜÓÓÄɌ ÑÇÁÌÍÐÑÇÏ¿ÀÍÑÚÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿®ÏÇ ÜÑÍË ÒÖÇÑÚÁ¿ÄÑÐÞ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ Áڌ ÎÍÊÌÄÌÇÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ Ç É¿ÖČ ÐÑÁÄÌÌÚÔÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÄÈ ÌÍÇÍÕÄÌÉ¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚËËÄÌÄÃÅËÄÌÑÍË ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÎÍÁÄÃÄÌÇÞ Ç ÊÇÖÌÍÐÑÌÚÔ É¿ÖÄÐÑÁ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ ®ÏÄËÇÇ ÁÚÎÊ¿ÖÇÁ¿ÝÑÐÞ ÁÐÄË Ð͌ ÑÏÒÃÌÇÉ¿ËÉÍËοÌÇÇÃÁ¿ÅÃÚÁÂÍà ÁÞÌÁ¿ÏÄÇÌ¿Ö¿ÊÄÇÝÊÞ Š ÍÌÒÐÌ¿ÞÐÇÐÑÄË¿wÜÑÍÍÖÄÌÛ ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ v ÐÖÇÑ¿ÄÑ ¡Ê¿ÃÇËÇÏ °ÄÊÇÁ¿ÌÍÁv°ÍÑÏÒÃÌÇÉÇÆ¿ÇÌÑČ ÏÄÐÍÁ¿ÌÚ Á ÑÍË ÖÑÍÀÚ ÁÚÎÍÊÌÞÑÛ ÐÁÍÝÏ¿ÀÍÑÒÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍ ÁÐÄËÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞËÇÑÍÖÌÍÁÐÏÍÉv ÁÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÇËÁÚÎÊ¿ÑÞÑÀÍÌÒÐÁ ÎÍÊÌÍËÍÀÙÄËĚ ¯ÍÐÐÇÈÐÉÇÈ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê 4.$ ÇÆÉÍÑÍÏÍÂÍvÅÇÑÄÊǪÒÔ͌ ÁÇÕ ÏÄ¿ÂÇÏÒÄÑÌ¿ÎÍÃÍÀÌÚÄËÄÏÚ ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍ © ÑÍËÒ ÅÄ ÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÇ4.$ÍÐÁÄÃÍËÊÄÌÚÍÌÄÐÍÇƌ ËÄÏÇËÍËÄÌÛ×ÇÔÏ¿ÆËÄÏ¿ÔÍÉÊ¿ÃÍÁ Ì¿ ÃÏÒÂÇÔ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÔ ÂÍÏÍÿ Ç Ï¿ÈÍÌ¿ Ç ÐÑ¿Ï¿ÝÑÐÞ ÒÃÄÏÅ¿ÑÛÐÞ Á ÞÎÍÌÐÉÍÈÉÍËοÌÇÇ

®ÏͽÒ˿ǽžËÈÙÊÅÔÊØ °ÊÄÃÒÝØÄÈ ÌÄË¿ÊÍÁ¿ÅÌÍÈ ËÄÏÍÈ ËÍÑÇÁ¿ÕÇÇ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ Ì¿ Æ¿ÁÍÃÄ 4.$ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÐÇÐÑÄË¿ ÃÍÀÏÍÁÍÊÛÌÍÂÍËÄÃÇÕÇÌÐÉÍÂÍÐÑÏ¿Œ ÔÍÁ¿ÌÇÞ £«° °ÑÏ¿ÔÍÁÉ¿ÍÓÍÏˌ ÊÞÄÑÐÞ ÐÏ¿ÆÒ ÎÍÐÊÄ ÎÏÍÔÍÅÃÄÌÇÞ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍËÇÐÎÚÑ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍÐÏÍÉ¿ ÇÌ¿ÎÏÍÑÞÅÄÌÇÇÁÐÄÂÍÁÏÄËÄÌÇ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

°ÎÌÂÕÊØÆËÌØÏ Ï¿ÀÍÑÚ Á ÉÍËοÌÇÇ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÒ ÍÉ¿Æڌ Á¿ÝÑÐÞ ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÕÇÇ Ç ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÄ ÊÄÖÄÌÇÄÁÊÒÖ×ÇÔÍÀÊ¿ÐÑÌÚÔËÄÃÇÕÇ̌ ÐÉÇÔÕÄÌÑÏ¿Ô ±¿ÉÅÄÁÐÊÒÖ¿ÄÌÄÃÍËÍ¿ÌÇÞÏ¿ÀÍь ÌÇÉÒÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÐÞÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÃÁ¿ ÃÌÞÎÍÀÚÑÛÃÍË¿ ÌÄÀÄÏÞÀÍÊÛÌÇÖÌÚÈ ®ÏÇ Ï¿ÐÖÄÑÄ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÚ ÜÑÇ ÃÌÇ ÒÖÇÑڌ Á¿ÝÑÐÞ É¿É ÍÑÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÄ Š«Ú Æ¿Ç̌ ÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÚ ÖÑÍÀÚ ÖÄÊÍÁÄÉ Æ¿ ÃÁ¿ ÃÌÞ ÎÍÃÊÄÖÇÊÐÞ vÏ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ¡Ê¿ÃÇËÇÏ °ÄÊÇÁ¿ÌÍÁ v ¿ ÒÔÍà ̿ ÀÍÊÛÌÇÖÌÚÈ ÌÄÁÚÂÍÃÄÌÌÇÃÊÞÌ¿ÐvÌÄÃÄÊÝÏ¿ÀÍь ÌÇÉ ÀÒÃÄÑ ÍÑÐÒÑÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Ì¿ Ï¿ÀÍÑÄ ÌÇ ÃÊÞпËÍÂÍÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿vÍÌÎÍÑÄÏÞÄÑÁ Æ¿ÏÎÊ¿ÑĚ

©ÂÎÜÓËÏÌÐÎǽ ®ÈÅÕÇËÉÉÊËÀË На заводе работает высококвалифицированный персонал: большинство работников имеют одно или два высших образования, остальные – выпускники техникумов, колледжей или СПТУ.

¬¿Æ¿ÁÍÃÄ4.$ÉÏÍËÄÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑÇÞÎÍÌÕÚÃÇÏÄɌ ÑÍÏ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ Ç ÇÌÅÄÌÄÏÚ É͌ ÑÍÏÚÄÁÖÇÐÊÄÎÏÍÖÄÂÍÐÊÄÃÞÑÆ¿ÖÄÑÉÇË ÇÐÎÍÊÌÄÌÇÄËÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÇÐÀÍÏÉǧÌÅÄÌÄÏÌÚÈÐÍÐÑ¿ÁÞÎÍÌÐÉÍÈ ÉÍË¿ÌÃÚËÄÌÞÄÑÐÞÉ¿ÅÃÚÄÑÏÇËÄÐÞÕ¿v ÍÃÌÇ ÒÄÆÅ¿ÝÑ Á ¾ÎÍÌÇÝ Ì¿ ÂÍÊÍÁÌÍÄ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÇËÌ¿ÐËÄÌÒÎÏÇÄÆÅ¿ÝÑ ÃÏÒÂÇÄ ®Í ÐÊÍÁ¿Ë ¡Ê¿ÃÇËÇÏ¿ °ÄÊnj Á¿ÌÍÁ¿ ÞÎÍÌÕÚ ÀÄÐÎÏÄÉÍÐÊÍÁÌÍ ÎÏnj ÌÇË¿ÝÑÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÆ¿É͌

ˆ¨ÛÁÂÆ ÇËÏËÍØÂÊÅÔÂÀËÊÂÐÉÂÛÏ Ê¾ؿ½ÂϘ О «самурайских» принципах работы мы поговорили с японскими сотрудниками компании SMC s ¯½Ä ÆÊÃÀϸÖÊÉ× ÈÆÉÉÀÁÉÂÀ½ ÇÈÀÅÎÀÇÓ ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀÀ ȸ¹ÆÊÓ ÆÊ ×ÇÆÅÉÂÀÍ v ¤ÐÊÇ ÉÍÐÌÒÑÛÐÞ É¿ÃÏÍÁÍÈ Î͌ ÊÇÑÇÉÇ ÑÍÂÊ¿ÁÌÚÄÍÑÊÇÖÇÞÑ¿ÉÍÁÚ Á¾ÎÍÌÇÇÖÄÊÍÁÄÉ ÒÐÑÏÍÇÁ×ÇÈÐÞÁ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÒÝ ÉÍËοÌÇÝ ÎÏÍÏ¿À͌ Ñ¿ÄÑÁÌÄÈÖÒÑÛÊÇÌÄÃÍÉÍÌÕ¿ÅÇÆÌÇ ¡¯ÍÐÐÇÇÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ÓÇÏËÚËÍÂÒÑ ÎÄÏÄË¿ÌÇÑÛ ÃÏÒÂÇÄ ÉÍËοÌÇÇ Ç ÍÌ Æ¿ÎÏÍÐÑÍ ÒÈÃÄÑ ÑÒÿ ÂÃÄ ÄËÒ ÎÏÄÌ ÊÍÅ¿Ñ ÀÍÊÄÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄ ÒÐÊÍÁÇÞ Ï¿ÀÍÑÚ¡¾ÎÍÌÇÇÑ¿ÉÍÄÁÐÑÏÄÖ¿ÄÑÐÞ ÏÄÃÉÍ «Ú οÑÏÇÍÑÚ ÐÁÍÇÔ ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÈ¡¿ÅÌÚËÎÏÇÌÕÇÎÍËÌ¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÇ Ç ÞÎÍÌÐÉÇÔ ÉÍËοÌÇÈ ÁÍÍÀØÄ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÐÇÐÑÄË¿ Æ¿ÀÍÑÚ ÍÉ¿ÃÏ¿Ô¤ÄÎÚÑ¿ÄËÐÞÎÏÇËÄÌÇÑÛÇ ÆÃÄÐÛ Á ¯ÍÐÐÇÇ ¬¿ÌÇË¿Þ Ï¿ÀÍÑÌnj É¿ ÍÃÇÌ Ï¿Æ ÐÑ¿Ï¿ÄËÐÞ ÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛ ÄËÒ ÃÍÐÑÍÈÌÚÄ ÒÐÊÍÁÇÞ Ï¿ÀÍÑÚ Ç ÒÃÄÏÅ¿ÑÛ ÄÂÍ Ì¿ÃÍÊÂÍ ÁÍÆËÍÅÌÍ Ì¿ÁÐÄÂÿÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

На заводе SMC кроме российского персонала работают и японцы: директор по производству и инженеры, которые в числе прочего следят за четким исполнением технологий производства и сборки.

ȼÅ¿


ÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÌÍ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ËÍËÄÌÑÚ ÇÔÍÑÉÏÍÁÄÌÌÍÒÃÇÁÊÞÝÑ Š¡ ¾ÎÍÌÇÇ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ÉÍËοÌÇÈ ÀÍÊÛ×Ä ÖÄË Ì¿ ÎÞÑÛ ÃÌÄÈ Á ÍÑÎÒÐÉ ÌÄ ÒÔÍÃÞÑ ¡ÍÍÀØÄ Á ¾ÎÍÌÇÇ ÊÝÃÞË ÎÍʿ¿ÄÑÐÞ ÃÌÄÈ ÍÎÊ¿ÖÇÁ¿ÄËÍÂÍ ÍÑÎÒÐÉ¿ ¿ÌÄ É¿ÉÁ¯ÍÐÐÇÇ°ÄÈÖ¿Ð Þ ÍÑÎÏ¿ÁÊÞÝ ÍÃÌÍÂÍ ÞÎÍÌÕ¿ Á ÍÑÎÒÐÉ Ì¿ ÃÄÌÛ ÏÒÉÍÁÍÃÞØÇÈ ÐÍÐÑ¿Á Î͌ ÊÒÖ¿ÄÑ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÈ ÍÑÎÒÐÉ Æ¿ ÌÄÌÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÂÏ¿ÓÇÉ Ï¿ÀÍÑÚ Ñ¿ÉÍÌÇÎÒ¿ÝÑÐÞvÕÄÊÚÈËÄÐÞÕÍÑÃڌ Ô¿švÐËÄÄÑÐÞ¡Ê¿ÃÇËÇÏ°ÄÊÇÁ¿ÌÍÁÇ ÑÒÑÅÄÃÍÀ¿ÁÊÞÄÑŠ¬ÍÌ¿Ì¿×ÄËÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÇÁÚÎÍÊÌÞÝÑÐÞÑÍÊÛÉÍÆ¿ÉÍÌÚ ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÄÌ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇǯ³š ¡ÍÁÏÄËÞÇÌÑÄÏÁÛÝ¡Ê¿ÃÇËÇÏŸÊÄɌ ÐÄÄÁÇÖÎÏÍÁÄÊÌ¿ÐÎÍÕÄÔ¿ËÞÎÍÌÐÉÍÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ÍÀÏ¿ÑÇÁÌ¿×ÄÁÌÇË¿ÌÇÄ Ì¿ÌÄÍÀÚÉÌÍÁÄÌÌÚÈÎÍÏÞÃÍÉÌ¿ÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁÄ Ÿ Æ¿ÁÄÏ׿Þ ÜÉÐÉÒÏÐÇÝ ¡Ê¿Œ ÃÇËÇÏ°ÄÊÇÁ¿ÌÍÁÆ¿ËÄÑÇÊ ÖÑÍÆÿÌÇÄ ÍÃÌÍÂÍÇÆÕÄÔÍÁÐÀÍÏÉÇÎÏÇÐÎÍÐÍÀÊÄÌÍ ÃÊÞÊÝÃÄÈÐÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÚËÇÁÍÆËÍÅÌ͌ ÐÑÞËÇ®ÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÚÌÇÆÉÇÄÎÍÏÍÂÇ ÄÐÑÛÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈпÌÒÆÄÊÇÊÇÓÑvÁÐÄ ÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇÐÍÂÏ¿Ìnj ÖÄÌÌÚËÇ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÞËÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇ Ð Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÚËÇÒÃÍÀÐÑÁ¿ËÇ

ŸÈ½ÁÅÉÅͳ¿ÂÏË¿ ÎË¿ÂÏÎÇÅÆÃÐÍʽÈÅÎϊ ÉÂÃÁÐʽÍËÁÊÅÇ ¿ËÎÂÉÙÈÂÏ ÌÍËͽ¾ËϽ¿ÕÅÆ¿¼ÌËÊÅÅ ÌÍËÓÅÏÅÍË¿½È¿οËÂÆÇÊÅÀ ˆ¬ÜÏʽÁÓ½ÏØÆǽÉÂÊÙνÁ½ ­•½ÊÁÄŘÈËÄÐÊÀ½¿ÏËĽ¿ËÁ½ ˆªÅÎνʘˆ¬ÍÂÁÌÍÅÜÏÅÂu ÚÏËǽÁÍؘ¬Ð¾ÈÅÓÅÎÏÌÅÎ½È ÔÏËÌËÁ˾ÊØÂÈËÄÐÊÀÅÁÂƊ ÎÏ¿ÅÏÂÈÙÊËͽÈÅÄÐÛÏÎÜʽ ÜÌËÊÎÇÅÒÌÍÂÁÌÍÅÜÏÅÜÒÅÂÎÏÙ ¿Ë¿ÎÂÒ¿ÂÁÐÖÅÒÇËÉ̽ÊÅÜÒ Ÿ­ËÎÎÅÅÃÂÑÅÈËÎËÑÅÜ ¾ËÈÙÕÅÊÎÏ¿½ͽ¾ËÏËÁ½ÏÂÈÂÆ ÌÍÅÊÓÅÌŽÈÙÊËÅʽܪ½Õ ʽÓÅËʽÈÙÊØÆÈËÄÐÊÀu ˆªÂĽÉÂÊÅÉØÒÈÛÁÂÆ Ê¾ؿ½ÂϘ

¦ÃÔ»¸°š³¨š˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡

¡ ¾ÎÍÌÇÇ ÌÍÁÍËÒ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÒ ÐÌ¿Ö¿Ê¿ ÿÝÑ ÇÐÎÚÑ¿ÑÄÊÛÌÚÈ ÐÏÍÉ ®ÍÉ¿ ÖÄÊÍÁÄÉ ÒÖÇÑÐÞ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ Ì¿ÀÊÝÿÄÑÆ¿ÌÇËÇÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑÄÂÍ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ¡ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÌÇË Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ ÀÒÃÒÑ ÍÀÒÖ¿ÑÛ Ï¿ÆÁÇÁ¿Þ ÄÂÍ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ Ç Ì¿ÁÚÉÇ Ç ÐÑ¿Œ Ï¿ÑÛÐÞ ÏÄ×ÇÑÛ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÁÍÆÌÇÉ¿ÝÑÁÏ¿ÀÍÑÄ s¢¸ÂÀ½ÉÊÀÄËÃÓĸʽÈÀ¸ÃÔÅÆÁ ÄÆÊÀº¸ÎÀÀÇÈÀĽÅ×Öʺ·ÇÆÅÀÀ  v ¬¿ É¿ÅÃÍË ÞÎÍÌÐÉÍË ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÇ ÐÁÍÞ ÐÇÐÑÄË¿ ËÍÑÇÁ¿ÕÇÇ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ¼ÑÍ ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ ÊÛÂÍь ÌÚÄÉÏÄÃÇÑÚ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍÃÍËÍÁ ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÃÄÑÄÈ Ç Ñ Ã ¡ ¾ÎÍÌÇÇ ÍÀØÄÎÏÇÌÞÑÍ ÖÑÍ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ ÎÍÊҌ Ö¿ÄÑ ÉÏÒÎÌÚÄ ÎÏÍÕÄÌÑÚ É ÀÍÌÒпË Á Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ Ç ÐÑ¿Å¿ Ï¿ÀÍÑÚ Ì¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ ¬Í ÄÐÊÇ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ ÎÏÍÏ¿ÀÍÑ¿Á É ÎÏÇËÄÏÒ ÊÄÑÁÍÃÌÍÈÉÍËοÌÇÇ ÎÄÏÄÈÃÄÑ ÁÃÏÒÂÒÝ Ì¿ÌÍÁÍÈÓÇÏËÄÎÏÄÃÚÃҌ ØÇÈÐÑ¿ÅÏ¿ÀÍÑÚÄËÒÌÄÆ¿ÐÖÇÑ¿ÝÑ ±¿É ÖÑÍ ÞÎÍÌÕÚ Æ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÚ Á ÑÍË ÖÑÍÀÚÀÚÑÛÎÏÄÿÌÌÚËÇÍÃÌÍÈ ÉÍËοÌÇÇ

ȼÅ¿

s ˜ ½ÉÃÀ ϽÃƺ½Â ÇÆ ¸ÂÀĆÊÆ ÇÈÀÏÀŸÄŽÉÆÆʺ½ÊÉʺ˽ÊÇÆÊȽ¹† ÅÆÉÊ×Äȸ¹ÆÊƼ¸Ê½Ã× v£¿ÅÄÄÐÊÇÎÍÐÊÄÍÀÒÖÄÌÇÞÐ͌ ÑÏÒÃÌÇÉÌÄÐÎÏ¿ÁÊÞÄÑÐÞÐÌ¿ÆÌ¿ÖÄ̌ ÌÚËÇÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÞËÇ ÄËÒÐÑ¿Ï¿ÝÑÐÞ Ì¿ÈÑÇÎÏÇËÄÌÄÌÇÄÌ¿ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ ªÝÃÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÌÇÖÄÂÍ ÌÄ ÒËÄÝÑ ÌÄ ÀÚÁ¿ÄÑ ©¿ÅÃÚÈ ÔÍÑÛ É ÖÄËҌÑÍ ÎÏÇÐÎÍÐÍÀÊÄÌ¡ÊÝÀÍËÐÊÒÖ¿Ä ÄÂÍ ÌÄ ÁÚÂÍÌÞÑ ¿ ÎÍÐÑ¿Ï¿ÝÑÐÞ ÇÐÎÍÊی ÆÍÁ¿ÑÛÁÃÏÒÂÇÔÐÓÄÏ¿ÔÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÉÍËοÌÇǢʿÁÌÍÄ ÖÑÍÀÚÐÍÑÏÒÃÌÇÉ пËÜÑÍÂÍÔÍÑÄÊ s šÉ½»¼¸ ÃÀ ʸÂËÖ ÉÀÉʽÄË ÉÊÀÄËÃ×ÎÀÀ À ˼½È¾Àº¸ÅÀ× ÉƆ ÊÈ˼ÅÀÂƺ ÄƾÅÆ ÇÈÀĽÅÀÊÔ Ÿ ÈÆÉÉÀÁÉÂÀÍÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ×Í v ®ÍÊÌÍÐÑÛÝ ÜÑÍ ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ Çƌƿ Ï¿ÆÌÇÕÚ Á Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁ¿Ô «ÚÐÑ¿Ï¿ÄËÐÞÎÏÇËÄÌÇÑÛÞÎÍÌÐÉÇÈ ÍÎÚÑÑ¿Ë ÂÃÄÁÍÆËÍÅÌÍ ¿ÄÐÊÇÌÄÑ ÎÏÇÔÍÃÇËÉÉÍÌÐÄÌÐÒÐÒ«ÚÍÀÒÖ¿ÄË Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁÆÃÄÐÛ ÇÑÄÏÞÑÛÇÔÎÍÑÍË ÃÊÞÌ¿ÐÑÞÅÄÊÍ¡ÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÃÄÌÛÂÇ ÁÊÍÅÄÌÌÚÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄËÁÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉ¿ ÀÚÊÇÎÍÑÏ¿ÖÄÌÚÌ¿ÎÏ¿ÐÌÍ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

¯ËÔÇÅÍËÎϽ

§ËÈËÉÂÊÎǽÜÎÂÈÙÒËÄÏÂÒÊÅǽ ¿ÍËÌÂÆÎÇËÀËǽÔÂÎÏ¿½ Ñ½¸ÂÀ͆ÊƼ½É×ÊÔýÊŸ¿¸¼ÆÊÅÆнÅÀ½ÇÆÊȽ¹ÀʽýÁÂÇÈÆÀ¿º½¼½ÅÅÆÁº¨ÆÉÉÀÀɽÃÔÍƿʽÍÅÀ½¹ÓÃÆÆÊÂÈƺ½Å† ÅÆŽ»¸ÊÀºÅÓĢýÁÄÆ.BEFJO3VTTJB¹ÓÃÆÇÆÏÊÀÊƾ¼½Éʺ½ÅÅÆÇÆÅ×ÊÀÖ„ÇÈƼËÂÎÀ×ÅÀ¿ÂƻƸϽÉʺ¸“¦¼ÅÀÄ À¿ǽȺÓÍ¿¸ºÆ¼Æº ǽȽÃÆÄÀºÐÀÍŽ¼Æº½ÈÀ½ÇÆÊȽ¹ÀʽýÁ ÉʸÃÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½„¢Æß»“©½»Æ¼Åׄ¢Æß»“ ËÉǽÐÅÆÉÆÊÈ˼ÅÀϸ½ÊÉÀ¿º½ÉÊÅÓÄÀ¿¸Ç¸¼ÅÓÄÀ¿¸ºÆ¼¸ÄÀ†À¿»ÆÊƺÀʽÃ×ÄÀ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼×ÊÈÀºÀ¼¸ÃÀνſÀÆÅÅÆÁ ɽÃÔÍƿʽÍÅÀÂÀÇÆÉƹÉʺ½ÅÅÆÁʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ„¢Æß»“s½¼ÀÅÉʺ½ÅÅÓÁº¨ÆÉÉÀÀ¿¸ºÆ¼ ÂÆÊÆÈÓÁºÓÇËɸ½ÊÇÆÃÅËÖ ÃÀŽÁÂËɽÃÔÉÂÆÍÆ¿×ÁÉʺ½ÅÅÆÁʽÍÅÀÂÀ¼Ã׸ÈÊÆ̽ý†ÀƺÆѽºÆ¼Éʺ¸ ¸ʸ¾½ÉĽÉÀʽÃÀ†ÂÆÈÄÆȸ¿¼¸ÊÏÀÂÀ ÇÆÉý¼Å½»ÆÇÆÂÆýÅÀ×¢¸ÂÈÆÉÉÀÁÉÂÆÄËÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀÖÉÇÆÃÅÓÄÎÀÂÃÆÄÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ¸˼¸½ÊÉ×ÉƹÀȸÊÔʽÍÅÀÂË ÉÆÆʺ½ÊÉʺËÖÑËÖ¿¸Ç¸¼ÅÓÄÉʸż¸ÈʸĸϽÉʺ¸ ÄÓ˿ŸÃÀ ÇƹӺ¸ººν͸Í„¢Æß»¸“

Генеральный директор Сергей Туболев провел нас по заводским цехам, чтобы мы увидели воочию, как на российском предприятии с помощью отечественных подходов производят сельхозтехнику европейского уровня.

¡ÂÍÃÒŠ©ÍÊ̿šÎÍËÄÌÞÊËÄÐÑÍÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÇÄ ÎÄÏČ ÄÔ¿Á ÇÆ ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ Ï¿ÈÍÌ¿ Á ÂÍÏÍà ®ÄÏÄÄÆà ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÊ ÀÄÆÍÐÑ¿ÌÍÁÉÇÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÁÌÄÐÉÍÊÛÉÍÜÑ¿ÎÍÁ¬ÄÐËÍÑÏÞÌ¿ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÄÐÜÑÇËÐÊÍÅÌÍÐÑÇÇÏ¿ÐÔÍÃÚvÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄÆ¿ÌÞÊÍ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÕÄÔÍÁÀÚÁ×ÄÂÍÆ¿ÁÍÿ¥ § ÉÍÑÍÏÚÄÑÏÄÀÍÁ¿ÊÇÐҌ ØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍÏÄËÍÌÑ¿ vÌ¿É¿ÖÄÐÑÁÄÎÏÍÇÆÁÍÃÇËÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÜÑÍÌÇÉÍÇËÍÀÏ¿ÆÍËÌÄÍÑÏ¿ÆÇÊÍÐÛ Š©ÍÊ̿š ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÒÄÑÐÞ Ì¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÎÍÊÌÍÈ Ênj ÌÄÈÉÇ ÐÄÊÛÐÉÍÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÍÈ ÑÄÔÌÇÉÇ ÃÊÞ É¿ÏÑÍÓÄÊÄÁÍÃÐÑÁ¿ ¤ØÄÍÃÌÇËŠÊÍÉÍËÍÑÇÁÍ˚ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÞÁÊÞÝÑÐÞÐËÄÐÇÑÄÊnj ÉÍÏËÍÏ¿ÆÿÑÖÇÉÇ¢ÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈÃÇÏÄÉÑÍÏ°ÄÏÂÄȱÒÀÍÊÄÁÎÏÍÁÄÊ Ì¿ÐÎÍÆ¿ÁÍÃÐÉÇËÕÄÔ¿Ë ÖÑÍÀÚËÚÒÁÇÃÄÊÇÁÍÍÖÇÝ É¿ÉÌ¿ÏÍЌ ÐÇÈÐÉÍËÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇÐÎÍËÍØÛÝÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔÎÍÃÔÍÃÍÁÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÞÑÐÄÊÛÔÍÆÑÄÔÌÇÉÒÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÂÍÒÏÍÁÌÞ±¿ÉÉ¿ÉŠ©ÍÊ̿š ¿ÉÑÇÁÌÍÐÍÑÏÒÃÌÇÖ¿ÄÑÐƿοÃÌÚËÇÆ¿ÁÍÿËnjÇÆÂÍÑÍÁÇÑÄÊÞËÇ ¿Ñ¿ÉÅÄÎÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÎÏÍÃÒÉÕÇÝÌ¿ÜÉÐÎÍÏÑ ÜÑÇÎÍÃÔÍÃÚÀÚÊÇ ÍÃÍÀÏÄÌÚÇÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇËÇοÏÑÌÄÏ¿ËÇÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ¡ Š©ÍÊÌ¿ÂĚ ÁÌÄÃÏÄÌ ÎÍÊÌÚÈ ÕÇÉÊ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ v ÍÑ ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏÐÉ͌ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÈÎÏÍÏ¿ÀÍÑÉÇÃÍÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÞ ÇÇÐÎÚÑ¿ÌÇÞÂÍÑÍÁÍÈË¿×ÇÌÚ¡ÐÄËÄÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÇÄÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÇ ÃÊÞ ÁÚÎÒÐÉ¿ÄËÍÈ ÑÄÔÌÇÉÇ ÉÏÍËÄ Ì¿ÁÄÐÌÍÂÍ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ ÇÆÂÍÑ¿ÁÊÇÁ¿ÝÑÐÞ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ Ì¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ ®ÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÄÐÎÍÖÑÇŒÊÄÑÌÇËÐÑ¿ÅÄËÏ¿ÀÍÑÚ¿ÉÑÇÁÌÍÏ¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÐÞ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÒÞÐÛ Ç ÍÀÌÍÁÊÞÞ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÄ ¿ÂÏÄ¿ÑÚ © ÎÏÇËÄÏÒ ÐÄÈÖ¿Ð Ì¿ Æ¿ÁÍÃÄ Š©ÍÊ̿š ËÍÌÑÇÏÒÝÑ ÎÏÄÐÐ ÒÐÇÊÇÄË ÑÍÌÌ ¤ÂÍ ËÍÌÑ¿ÅÍË Ñ¿ÉÅÄ Æ¿ÌÇË¿ÝÑÐÞ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ¡ ÃÄÌÛ Ì¿×ÄÂÍ ÎÍÐÄØÄÌÇÞ Á ÕÄÔ¿Ô ÐÍÀÇÏ¿ÊÇ ÐËÄÐÇÑÄÊی ÉÍÏËÍÏ¿ÆÿÑÖÇÉÌ¿ÉÒÀË ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÚÈÃÊÞÍÑÎÏ¿ÁÉÇ Á¢ÍÊÊ¿ÌÃÇÝ ÇÉ¿ÏÑÍÓÄÊÄпſÊÉÒ

ДОСЬЕ Экскурсию по заводу начинаем с основы основ — заготовительного участка. Здесь из отечественной стали изготавливают детали и заготовки будущих конструкций. Машина плазменной резки по заданной программе выкраивает из стального листа необходимые заготовки.ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

ЗАО «Колнаг» появилось на экономической карте Коломенского района в 1995 году. В основу предприятия легли мощная производственная база КБМ, внушительный опыт отечественного машиностроения и сотрудничество с известными западными заводами-изготовителями. За 18 лет работы «Колнаг» перешел от этапа «отверточной сборки» трех видов лицензионной сельхозтехники к собственному производству 28 видов машин и модификаций высокого качества. География поставок продукции с каждым годом расширяется, охватывая новые российские регионы и страны ближнего зарубежья. Кроме того, предприятие экспортирует базовые узлы оборудования для кормопроизводства в развитые европейские страны.


¯ËÔÇÅÍËÎϽ

Следующий этап — формообразующий станок-вальцы. Вырезанной детали для бункера будущего кормораздатчика здесь придают выгнутую форму, прокатывая через станок сначала с одной, затем с другой стороны.

¥¡¢¥

Для изготовления металлических профилей разной конфигурации применяется листогибочный пресс.

Механический участок – на фрезерных и токарных станках изготавливают и большие, и мелкие заготовки.

ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

¯ËÔÇÅÍËÎϽ

Необходимые детали для бункера смесителя-кормораздатчика и картофелесажалки готовы и отправляются на участок сварки. Сначала рабочие собирают конструкцию, «наживляя» детали друг к другу. Затем швы тщательно проваривают, и изделия уходят в покрасочный цех.

Сборка практически завершена. На последнем этапе изделия оснащают всем необходимым оборудованием, служба контроля качества проверяет работу техники — и машины готовы к отправке заказчику. На фото: сборка и проверка функционирования агрегатов смесителя-кормораздатчика.

¬¿ ÜÉÐÉÒÏÐÇÇ ÎÍ ÕÄÔ¿Ë Š©ÍÊ̿¿š ËÚ ÒÁÇÃÄÊÇ É¿É ÐÍÀÇÏ¿ÝÑÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÄÐÄÊÛÔÍÆË¿×ÇÌÚ¬¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÃÄÈÐÑÁÒÄÑ ÌÄÃÄÊÛÌÍÄ ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÄÅÄÃÌÄÁÌÍ ÇÆ ÕÄÔÍÁ Š©ÍÊ̿¿šÁÚÔÍÃÇÑÉ¿ÉËÇÌÇËÒËÍÃÌ¿ÎÍÊÌÍÐÑÛÝÂÍÑÍÁ¿Þ ÎÏÍ×ÄÃ׿ÞÇÐÎÚÑ¿ÌÇÞÄÃÇÌÇÕ¿ÑÄÔÌÇÉÇ В цеху покраски поверхность готовых изделий очищают, обезжиривают и наносят лакокрасочное покрытие.

¦ÃÔ»¸°š³¨š˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡ÀÀ¿¸ÈÍÀº¸„¢Æß»¸“

Главная гордость предприятия — сплоченный профессиональный коллектив. Сегодня на предприятии работают 140 человек, половина из них занята на производстве. Помимо многоуровневой системы контроля, которая осуществляется на каждом этапе производства, многие сотрудники «Колнага» имеют личное клеймо качества. Это означает, что каждый рабочий несет персональную ответственность за свой труд.ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿


Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481, выдана Центральным Банком России 8.08.2012 г.

¤½ÍÌȽϽÎÌË¿ØÕÂÊÊØɧ¬¡ Карта Сбербанка – признанный и самый удобный инструмент для получения зарплаты или пенсии. Однако помимо простого перечисления средств на счет работника зарплатный пластик обладает еще целым рядом преимуществ. В первую очередь это возможность получить все банковские сервисы, в том числе и востребованные кредитные продукты, на самых выгодных условиях.

ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

Зарплатные карты – достаточно востребованный банковский продукт – в настоящее время уже около 2,8 млн из 14,6 млн проживающих на территории обслуживания Среднерусского банка в 310 тыс. кв. км оценили все удобства их использования. Банк обслуживает более 142 тысяч предприятий и организаций, из них около 29 тысяч являются участниками зарплатных проектов. На сегодняшний день доля занятых на предприятиях, имеющих зарплатную карту Среднерусского банка, составляет более 40%.

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР УСЛУГ

Сама по себе зарплатная карта является полноценной банковской картой и обладает всеми ее преимуществами – ею можно расплачиваться за покупки в магазинах по России и за рубежом, в Интернете, а также оплачивать различные услуги в терминалах самообслуживания, оперативно следить за любыми операциями по карте. При этом средства сохранятся, даже если карта будет потеряна или похищена. К вашим услугам около семи тысяч банкоматов и устройств самообслуживания только на территории обслуживания Среднерусского банка! Владельцы зарплатных карт также получают доступ к возможностям онлайн и мобильного банкинга. В рамках услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» можно управлять счетом банковской карты, переводить денежные средства на вклады с высокой доходностью, оплачивать коммунальные услуги, спутниковое телевидение, услуги сотовых операторов и интернетпровайдеров, погашать кредиты, выданные Сбербанком России, конвертировать деньги из одной

валюты в другую, а также выполнять разнообразные безналичные операции. «Мобильный банк» не менее актуален, так как позволяет совершать платежи и переводы при помощи простой sms, без доступа к Интернету и наличия сложных компьютерных устройств. При этом банк гарантирует полную безопасность всех подобных операций. Иными словами, с момента получения в своей бухгалтерии зарплатной карты вы получили в свое распоряжение полноценный банковский инструмент с полным набором услуг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Помимо возможностей обыкновенного банковского пластика зарплатные карты от Сбербанка имеют массу дополнительных преимуществ. В первую очередь это льготные условия на кредитные продукты банка, которые всегда востребованы среди сотрудников компаний, получающих заработную плату на карту Сбербанка. В рамках зарплатных проектов можно рассчитывать на бесплатную кредитную карту с льготным периодом кредитования до 50 дней, а процедура оформления такой карты будет максимально быстрой. В качестве опции держателю зарплатной карты открывается кредитный лимит в виде овердрафта, когда банку достаточно тех сведений, которые о работнике предоставил работодатель в процессе оформления дебетовой карты.

ЛЬГОТЫ ПО КРЕДИТАМ

процентных пунктов, а пакет документов для оформления будет минимальным. Сюда же можно включить и отмену большинства комиссий, что делает кредит еще доступнее. При этом консультирование и оформление банковских продуктов могут проходить прямо в офисе компании, сэкономив время работников на походы в банк.

ЭКОНОМИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ

Зарплатный проект обладает преимуществами не только для работников. Компании могут значительно сократить накладные расходы, связанные с организацией выплаты заработной платы, инкассацией, хранением денежных средств и конечно же содержанием штата кассиров. Кроме того, это упрощение процедуры выплаты заработной платы и сокращение времени, затрачиваемого на ее осуществление, возможность не депонировать денежные средства, не востребованные сотрудниками предприятия. Для большинства организаций банк даже предлагает установку банкомата, информационно-платежных терминалов в офисе компании. Выдача карт также может производиться внутри компании.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Банк предлагает для вас самые современные технологии в части электронного документооборота во всем цикле реализации проекта. Вас приятно удивят новые возможности банка по срокам обработки реестров на зачисление (от 10 минут) и детализированному on-line информиро-

ванию об этапах обработки реестров в банковских системах.

СПЕЦПРОГРАММЫ

Помимо стандартных программ банк предлагает и специальные проекты совместно с крупнейшими платежными системами. К примеру, программа Сбербанка и платежной системы MasterCard «Бизнес-Бонус» позволит сократить затраты на обслуживание корпоративного автопарка, мобильную связь, курьерские услуги, мебель для офиса, получить скидку на страхование и обучение сотрудников, программное обеспечение и многое другое.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Участники рынка уже давно оценили преимущества сотрудничества с банком – зарплатный проект Сбербанка России является самой первой и крупнейшей программой такого вида в России, и ею уже пользуются сотни тысячи предприятий в разных регионах и более 100 тысяч представителей российского бизнеса только на территории Среднерусского банка Сбербанка России. Стоит отметить, что участвовать в зарплатном проекте Сбербанка может любая компания, нуждающаяся в данной услуге. С каждым корпоративным клиентом банк работает индивидуально, поэтому уточнить, какие именно документы необходимы и на каких условиях предоставляются услуги, руководителю компании или предприятия необходимо лично.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По вопросам зарплатных проектов вам всегда рады помочь в Коломенском отделении Сбербанка, по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46.

Кредиткой или овердрафтом преференции не ограничиваются. Зарплатным клиентам банк готов больше доверять и выдавая более серъезные кредитные продукты – от ипотеки до автокредитов и кредитов наличными. Ставки по ним традиционно ниже рыночных на несколько

Начальник отдела по работе с предприятиями Коломенского отделения Среднерусского банка Сбербанка России Марина Николаевна Климкова Телефон 8 (496) 616-46-63

ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

¬ÂÍÎÌÂÇÏÅ¿½

Ÿ§ËÈËÉÊÂÌËǽÊÂÀËÏË¿Ø ÌȽÏÅÏÙĽÁÂÏÎÇÅÆÁËÎÐÀ ©Ì½È¸¼½ÊÉÂƻƼÆÉË»¸sÕÊÆÇÆʽÅÎÀ¸ÃÔÅÆǽÈÉǽÂÊÀºÅ¸×¹À¿Å½É†ÅÀи¥½† ȸ¿ºÀÊÆÉÊÔÕÊÆÁÉ̽ÈÓÀ˺ýϽÅÅÆÉÊÔÄÅÆ»ÀÍÈÆÉÉÀÁÉÂÀÍÈƼÀʽýÁʽÄÆÁ ȸÅŽ»Æȸ¿ºÀÊÀ×Ƚ¹½Å¸ºÇÆÃŽÄÆ»ËÊÇÆ¿ºÆÃÀÊÔÇȽ¼ÇÈÀÀÄÏÀºÓÄÃÖ¼×Ä ÉÆ¿¼¸ÊÔ ÀÅʽȽÉÅÓÁ ÇÈÀ¹ÓÃÔÅÓÁ À ÉÆÎÀ¸ÃÔÅÆ ÆÈÀ½ÅÊÀÈƺ¸ÅÅÓÁ ¹À¿Å½É §ÆϽÄË¢ÆÃÆÄŽºÉ̽Ƚ¼½ÊÉÂƻƼÆÉË»¸ÇȽ¼Ãƾ½ÅÀ½ÆϽÅÔƻȸÅÀϽÅÆ ¸ÂÀ½ÇƼºÆ¼ÅÓ½¸ÄÅÀÄÆ»ËÊÇƼÉʽȽ»¸ÊÔÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽýÁŸÕÊÆÄÇËÊÀ Ͻ»ÆŽͺ¸Ê¸½Ê¼Ã׸ϽÉʺ½ÅÅƻƼ½ÊÉÂƻƼÆÉË»¸ºŸнÄ»ÆÈƼ½sƹÕÊÆÄ À ÄÅÆ»ÆÄ ¼ÈË»ÆÄ ÄÓ ÇƻƺÆÈÀÃÀ É ¸ºÊÆÈÆÄ ÇÈƽÂʸ „¢Àż½ÈºÀÃԓÃ½ÅÆÁ ¯¨¥ ¢¦š¦¡ÀÂÆÆȼÀŸÊÆÈÆÄÇÈƽÂʸÇƼ¼½È¾ÂÀÇƼÈÆÉÊÂƺ„©Â½Ãʸ“ ¶ÃÀ½Á± ¨©¢¦¡

­ËÁÅÏÂÈÅÒËÏÜÏÌÍÅÄʽÊÅÜ οËÂƈÌÍËÁ¿ÅÊÐÏËÎÏŘ

Елена ЧЕРНИКОВА, руководитель проекта «Киндервиль»

Юлия ЩИРСКАЯ, координатор проекта поддержки подростков «Скелта»ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¦¿ÎÍÐÊÄÃÌÇÄvÊÄÑËÍÃÄÊÛÎ͌ ÁÄÃÄÌÇÞËÌÍÂÇÔÏÍÃÇÑÄÊÄÈÁÍÑÌÍ×ÄÌÇÇ ÃÄÑÐÉÍÂÍÃÍÐÒ¿ÎÏÄÑÄÏÎÄÊ¿ÐÒØÄÐÑÁÄ̌ ÌÚÄÇÆËÄÌÄÌÇÞ¬ÄÏÄÃÉÍÑÄÎÄÏÛÌÄÃÄÑÇ ÎÏÍÐÞÑÒÏÍÃÇÑÄÊÄÈÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÇÞÔÍÃÇÑÛ ÁÑÄÇÊÇÇÌÚÄÉÏÒÅÉÇÇÐÄÉÕÇÇ ¿ Ì¿ÍÀ͌ ÏÍÑ ÏÍÃÇÑÄÊÇ ÄÃÁ¿ ÊÇ ÌÄ Æ¿ÐÑ¿ÁÊÞÝÑ ÐÁÍÇÔÖ¿ÃÎÍÐÄØ¿ÑÛÆ¿ÌÞÑÇÞ¼ÑÍÁ¿ÅÌÚÈ ËÍÑÇÁ¿ÕÇÍÌÌÚÈËÍËÄÌÑvÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÏÍÃÇÑÄÊÄÈÌÄÎÏÍÐÑÍÿÑÛÖÑ͌ÑÍÎÍÊÄÆÌÍÄ ÐÁÍÄËÒÏÄÀÄÌÉÒ ÌÍÇÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÄÀÞ ŠÎÏÍÃÁÇÌÒÑÚËǚË¿Ë¿ËÇÇοοËÇ Î͌ ÊÒÖÇÑÛÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÄÍÃÍÀÏÄÌÇÄ v­ÀØÄÐÑÁÍÁÐÄÂÿÃÇÉÑÒÄÑÐÁÍÇÎÏ¿Œ ÁÇÊ¿ ÃÊÞ ÏÍÃÇÑÄÊÄÈ v ÍÑËÄÖ¿ÄÑ ½ÊÇÞ ¸ÇÏÐÉ¿Þ v ¡ ŒÄ ÂÍÃÚ ¿ÉÑÇÁÌÍ ÎÏÍÃÒÕÇÏÒÄÑÐÞËÚÐÊÛÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ Ï¿ÌÌÄÂÍ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÏÄÀÄÌÉ¿ ¢ÏÒÀÍ ÂÍÁ͌ ÏÞ ÄÐÊÇ ÏÄÀÄÌÍÉ É ÎÞÑnj×ÄÐÑÇ ÂÍÿË ÌÄ ÒËÄÄÑ ÖÇÑ¿ÑÛ Ç ÎÇпÑÛ ÑÍ ÏÍÃÇÑÄÊÛ ËÍÅÄÑÎÍÐÑ¿ÁÇÑÛÐÄÀÄÃÁÍÈÉÒÁÊÇÖÌÚÈ ÃÌÄÁÌÇÉ ÁÍÐÎÇÑ¿ÑÄÊÞ Ÿ Ñ¿É É¿É ÎÍÑČ ÏÞÑÛÊÇÕÍÌÇÉÍËÒÌÄÔÍÖÄÑÐÞ ÏÍÃÇÑÄÊÇ ÎÏÇÐÑ¿ÊÛÌÍ ÐÊÄÃÞÑ Æ¿ ÜÑÍÈ ÐÑÍÏÍÌÍÈ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ Ë¿ÊÚ× § ÌÇ׿ ÐÁÞÆ¿ÌÌ¿Þ Ð ÜÑÇËÇ ÎÍÆÇÕÇÞËÇ Æ¿ÌÞÑ¿ v Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÝØÇÄ ÕÄÌÑÏÚ ÎÏÍÕÁÄÑ¿ÝÑ ¦¿ ÜÑÍÂÍÑÍÁÚÎÊ¿ÑÇÑÛ ÂÍÑÍÁÚÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÑÛ ÁÒÌÃÄÏÉÇÌÃÍÁ ÌÄ ÍÀÏ¿Ø¿Þ ÁÌÇË¿ÌÇÞ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ ÃÊÞ Ë¿ÊÚ׿ŒÃÍ×ÉÍÊÄÌÉ¿ Á¿ÅÌÍ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ ¿ÏËÍÌÇÖÌÚÔ ÃÄÑÐÉ͌ÏÍÃÇÑÄÊÛÐÉÇÔ Íь ÌÍ×ÄÌÇÈ ¿ÌÄÏ¿ÆÊÇÖÌÚÄÌ¿ÁÚÉǬÍÜÑ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÍÃËÄÌÞÄÑÐÞ ÐÑÇËÒÊÇÏÍÁ¿ÌÇÄË ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌ͌ÎÍÆÌ¿Á¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ Ͽƌ ÁÇÑÇÞÏÄÀÄÌÉ¿¼ÑÍÎÍÌÞÑÌÍÎÏÍÃÄËÍ̌ ÐÑÏÇÏÍÁ¿ÑÛ ÁÆ¿ÇËÍÎÍÌÇË¿ÌÇÄ Ç ÌÍό Ë¿ÊÛÌÒÝпËÍÍÕÄÌÉÒË¿ÊÚ׿ÑÏÒÃÌÍ ¿ ÑÄÔÌÇÉÒÖÑÄÌÇÞvÂÍÏ¿ÆÃÍÎÏÍØÄ®¿Î¿Ë ÇË¿Ë¿ËÔÍÖÄÑÐÞÀÚÑÛUIFCFTUÇÎÍÔÁ¿Œ ÐÑ¿ÑÛÐÞÜÑÇËÎÄÏÄÃÍÉÏÒÅ¿ÝØÇËÇ ȼÅ¿

¬ÍËÖÂuÊÂÄʽÔÅÏÈÐÔÕ «ÌÍÂÇÄÎÐÇÔÍÊÍÂÇÍÑËÄÖ¿ÝÑÑÏÄÁÍŌ ÌÒÝÑÄÌÃÄÌÕÇÝvÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄÉ¿ÅÃÍÈ ÁÍÆÏ¿ÐÑÌÍÈÂÏÒÎÎÄÌ¿ÁÚÉÇÇÉÍËÎÄÑÄ̌ ÕÇÇÆ¿Ö¿ÐÑÒÝÁÚÑÄÐÌÞÝÑÐÞÒÎÏÍØÄÌÌڌ ËÇŠÆ¿ËÄÌÇÑÄÊÞËǚ ¬¿ÎÏÇËÄÏ Á¿ÅÌ¿ÞÃÊÞÏ¿ÆÁÇÑÇÞÃ͌ ×ÉÍÊÛÌÇÉÍÁÐÝÅÄÑÌ͌ÏÍÊÄÁ¿ÞÇÂÏ¿Ö¿ÐÑÍ Æ¿ËÄÌÞÄÑÐÞÌÄÉÇËÇÌÑÄÏ¿ÉÑÇÁÌÚËÆÏÄÊnj ØÄË ÎÍÑÏÄÀÊÞÑÛÉÍÑÍÏÍÄÂÍÏ¿ÆÃÍÎÏÍØÄ ÌÍÉÍÑÍÏÍÄË¿ÊÍÖÑÍÃÍÀ¿ÁÊÞÄÑÉÏ¿ÆÁnj ÑÇÝ©¿ÉÎÍÃÖÄÏÉÇÁ¿ÄѽÊÇÞ¸ÇÏÐÉ¿Þ ÇÂÏÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÏÄÃʿ¿ÝÑ ¿ÌÇË¿ÑÍÏÚ ÇÁÄÌьÉÍËοÌÇÈ ÎÏÇ ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÇ ÃÌÄÈ ÏÍÅÃÄÌÇÈ ÎÞÑnj×ÄÐÑÇÊÄÑÌÇË ÃÄÑÞË Ö¿ÐÑÍ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝÑ ÒÏÍÁÌÝ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÑÏÄÔÊÄÑÌÇÔ Ë¿ÊÚ×ÄÈ Ÿ ÁÄÃÛ ÍÐÌÍÁÌÍÈ ÃÍÔÍà ϿÆÊÇÖÌÚË ÃÄÑÐÉÇË ÃÍÐÒÂÍÁÚË ÕÄÌÑÏ¿Ë ÎÏÇÌÍÐÇÑ ÇËÄÌÌÍ ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÄ ÎÍÃÍÀÌÚÔËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÈ ÆÌ¿ÖÇÑ ÇÍÔÁ¿Ñ ÏÚÌÉ¿ÒÑ¿ÉÇÔÒÐÊÒÂË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ×ÇÏ͌ ÉÇÈ°ÄÂÍÃÌÞÌ¿ÊÇÕÍÎÄÏÄÌ¿ÐÚØÄÌÇÄÃČ ÑÄÈÆÏÄÊÇØ¿ËÇ ÌÍÁ¿ÅÌÍÎÍÌÇË¿ÑÛ ÖÑÍ ÎÏÍÄÉÑÚ ÞÏË¿ÏÍÖÌÍÂÍ ÑÇο ÌÄ ÎÍËÍÂÒÑ ¿ÏËÍÌÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ ÃÄÑÐÉ͌ÏÍÃÇÑÄÊÛÐÉÇÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ ÜÑÍ Ï¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÄ Á ÖÇÐÑÍË ÁÇÃÄ £ÊÞËÊ¿Ã×ÇÔÅÄ×ÉÍÊÛÌÇÉÍÁÎÏnj ÍÏÇÑÄÑÌ¿ ÒÖÄÀÌ¿Þ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ¯ÄŒ ÀÄÌÍÉ ÒÐÎÄ×ÌÍ Ç ÍÔÍÑÌÍ ÒÖÇÑÐÞ ÄÂÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ Ì¿ÂÊÞÃÌÚ Ç ÇÔ ÊÄÂÉÍ ÎÏ͌ ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÍÁ¿ÑÛ®ÍÜÑÍËÒÿÌÌ¿ÞÌÇ׿ Ñ¿ÉÅÄ ÒÐÎÄ×ÌÍ Æ¿ÌÞÑ¿ v Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÐÎÍÏÑÇÁÌÚÄ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÑÄ¿ÑÏ¿Êی ÌÚÄÉÏÒÅÉÇÐÍÀÇÏ¿ÝÑÐÁÍÇÔÉÊÇÄÌÑÍÁ ®¿ÎÚÇË¿ËÚÎÊ¿ÑÞÑ Ï¿ÃÒÞÐÛ ÖÑÍÎ͌ ÐÊÄÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÂÍÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿Æ¿ÌÞÑÇÈ ÇÔ Ö¿ÃÍ ËÍÅÄÑ ÐÑ¿ÌÕÄÁ¿ÑÛ Á¿ÊÛÐ ÇÊÇ ÐÚÂÏ¿ÑÛοÏÑÇÝÁ׿ÔË¿ÑÚ¬ÍÃÏÒÂÇÄ Ì¿ÁÚÉÇÑ¿ÉÇÄŠÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÇÁÌÚĚÐÄÉÕÇÇ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÝÑÿÊÄÉÍÌÄÁÐÄÂÿ °ÎÍÃÏÍÐÑÉ¿ËÇÃÄÊ¿ÍÀÐÑÍÞÑÐÊÍÅÌÄÄ ¡ v ÊÄÑ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ ÏÄÆÉÇÈ ÐοÃ


¬ÂÍÎÌÂÇÏÅ¿½ ÒÖÄÀÌÍÈ ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÇ Ì¿ ÎÄÏÁÚÈ ÎÊ¿Ì ÁÚÔÍÃÇÑÍÀØÄÌÇÄÐÍÐÁÄÏÐÑÌÇÉ¿Ëǧ ÜÑÍÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÁÄÃÛÁÄÃÒØ¿ÞÃÄÞÑÄÊی ÌÍÐÑÛÿÌÌÍÂÍÎÄÏÇÍÿvÐÍÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÇпËÍÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ v ©¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÏÍÃÇÑÄÊÇ ÎÏ͌ ÃÍÊÅ¿ÝÑ ÁÄÐÑÇ ÐÄÀÞ Ð ÎÍÃÏÍÐÑÉ¿ËÇ É¿É Ð ËÊ¿Ã×ÇËÇ ×ÉÍÊÛÌÇÉ¿ËÇ Š§ÃÇ Æ¿ÈËÇÐÛ ÖÄˌÌÇÀÒÃÛ ÃÒÏÛ ÇÆ ÂÍÊÍÁÚ Ç ÁÚÁÄÑÏÇÑÐÞš v ÍÀÙÞÐÌÞÄÑ ½ÊÇÞ ¸ÇÏÐÉ¿Þv¬ÍÑ¿Ë ÂÃÄËÊ¿Ã×ÇÄ×ÉÍÊی ÌÇÉÇÒÐÎÄ×ÌÍÐÀÏ¿ÐÚÁ¿ÝÑŠÌ¿ÂÏÒÆÉҚ Ð ÎÍËÍØÛÝ ÏÇÐÍÁ¿ÌÇÞ ÓÒÑÀÍÊ¿ ÇÊÇ ÎÊ¿Á¿ÌÇÞ ÎÍÃÏÍÐÑÍÉ ÍÂÏÚÆ¿ÄÑÐÞ ÇÊÇ Æ¿ËÚÉ¿ÄÑÐÞÁÐÄÀĤËÒÑÏÄÀÒÄÑÐÞÎÏ͌ ÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ ÂÃÄÍÌËÍÂÀÚÏÄ׿ÑÛÂÊ¿ÁÌÚÄ ÃÊÞÐÄÀÞÁÍÎÏÍÐÚÍÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈÐÒÑÇÇ ËÄÐÑÄÁËÇÏÄ ÌÍÜÑÇÎÍÇÐÉÇÍÀØÄÐÑÁÍ ÌÄÎÍÍØÏÞÄÑ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÇÃÄÌÛÂÇ ÐÝÿÌÄÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑÐÞ®ÍÒËÍÊÖ¿ÌÇÝ ÎÏÇÌÇË¿ÄÑÐÞÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞÌ¿ÃÍË¿ÊÄÌی ÉÇËÇÃÄÑÛËÇ ÐÎÍÃÏÍÐÑÉ¿ËÇÒÅÄÌÇÖÄÂÍ ÌÄÎÍÃÄÊ¿Ä×Û

«ÌØψ§ÅÁ¾ÐÍÀ½˜ ©ÍÌÄÖÌÍ ÄÐÑÛÇÎÏÇÞÑÌÚÄÇÐÉÊÝÖČ ÌÇÞ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÎÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÇÈÎÏÍÄÉÑ Š©ÇÃÀÒÏš ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÌÌÚÈ ­ÉпÌÍÈ ­ÏÊÍÁÍÈ ¤É¿ÑÄÏÇÌÍÈ ®ÒÐÑÍ×ÌÍÈ Ç ¤É¿ÑÄÏÇÌÍÈŸÌÃÏÄÄÁÐÉÍÈ¡ÇÔ¿ÉÑÇÁÄ ÐÍÆÿÌÇÄ Š°É¿ÆÉÇÌÍÂÍ ÃÍË¿š ÂÃÄ Ë͌ ÊÍÃÚÄË¿ËÚÍÀËÄÌÇÁ¿ÝÑÐÞÐÍÁÄÑ¿ËÇÍ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÇÃÄÑÄÈ ¿Ñ¿ÉÅÄÇÌÑÄÏ¿ÉÑÇÁŒ ÌÍÂÍËÒÆÄÞÆ¿ÌÇË¿ÑÄÊÛÌÍÈÌ¿ÒÉÇŠª¿Œ ÀÇÏÇÌÑÒ˚¡ÂÍÃÒÎÄÑÄÏÀÒÏÂÐÉÇÄ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÌÇÕÚÐÍÆÿÊÇŠ©ÇÌ ÀÒÏšvÂÍÏÍÃÎÏÍÓÄÐÐÇÈ ÂÃÄÃÄÑÇËÍÂÒÑ ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿ÑÛÐÄÀÞÁÏ¿ÆÌÚÔÇÎÍÐÑ¿ÐÞÔ ÃÍÉÑÍÏ¿ ÐοпÑÄÊÞ ÓÄÏËÄÏ¿ À¿ÌÉÇÏ¿ ¿ÉÑÄÏ¿ ÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑ¿ ÎÍÁ¿Ï¿®ÏÇÁÔÍÃÄ ÁŠ©ÇÃÀÒϚɿÅÃÍËÒÏÄÀÄÌÉÒÍÑÃÍ

¥¡¢¥

«Киндервиль» – это проект, объединяющий родителей, детей, администрации и бизнессообщества с целью сделать город интересным, полезным и ярким для детей. Корпоративные и семейные праздники, событийный маркетинг, информация на сайте об интересных «нераскрученных» событиях в сфере детского досуга. Cайт: www.kinderviille.ru

ÊÄÑÁÚÿÄÑÐÞοÐÎÍÏÑÅÇÑÄÊÞÇÐÄό ÑÇÓÇÉ¿ÑÌ¿ÎÍÃÙÄËÌÚÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ÂÍÏÍÿ ©ÇÃÀÒÏ¿ v ŠÎÏÍÓǚ £ÊÞ Ï¿ÀÍÑÚ Â͌ ÏÍÅ¿ÌÇÌÃÍÊÅÄÌÎÏÍÈÑÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÒÝ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ±¿É ÁÍÃÇÑÄÊÝÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÍÉÍÌÖÇÑÛÉÒÏÐÚÁÍÅÃÄÌÇÞÇÎÍÊÒÖÇÑÛ ÎÏ¿Á¿ ÃÍÉÑÍÏÒ ÎÏÍÈÑÇ ÍÀÒÖÄÌÇÄ Á ÀÍÊÛÌÇÕÄ Ç ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÃÇÎÊÍË Ç Ñ Ã Š®ÍÃÙÄËÌÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁš ÔÁ¿ÑÇÑ Ì¿ ÍÃÌÍ ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÇÎÍÐÊÄÎÍÊÒÖÄÌÇÞÊÇÕÄÌÆÇÇ ÏÄÀÄÌÉÒ ÎÏÇÃÄÑÐÞ Æ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛ ŠÎÏ͌ ÓǚпËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌͦ¿ÏÎÊ¿ÑÒËÍÅÌÍ ÀÒÃÄÑÑÏ¿ÑÇÑÛÌ¿Ï¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÞ ÁÉÊ¿Ãڌ Á¿ÑÛ Á ÌÍÁÍÄ ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÇÊÇ Ï¿ÆËÄØ¿ÑÛ ÎÍÃÎÏÍÕÄÌÑÚÁÀ¿ÌÉ ¡ Š©ÇÃÀÒÏš ÀÚÊÍ ÇÌÁÄÐÑÇÏÍÁ¿ÌÍ ËÊÌÏÒÀÊÄȯĿÊÇÆÍÁ¿ÁÃÁ¿ÎÏÍÄÉÑ¿ ÑÏÄÑÇÈÀÚÊÍÃÄÊ¿ÑÛÎÏÍØÄÀÚÐÑÏÍÌ¿Œ ×ÊÍÐÛÎÍËÄØÄÌÇÄ ÂÍÏÍÃÐÑÏÍÇÊÇÒÅÄ

ȼÅ¿

Ì¿ÐÑÍÞØÇÄ ÐÑÏÍÇÑÄÊÇ Ö¿ÐÑÛ ÍÀÍÏÒÃ͌ Á¿ÌÇÞÎÏÇÄÔ¿Ê¿ÇƌƿÂÏ¿ÌÇÕÚ°ÄÈÖ¿Ð Š©ÇÃÀÒÏšÎÏÇÌÇË¿ÄÑÃÍÖÄÊÍÁÄÉ ÁÐÒÑÉÇ ÇÊÄÑÚÐÑÍÞÑÍÑÃÍ ÏÒÀÊÄÈ Á Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ³ÇÊÇ¿ÊŠ©ÇÃÀÒÏ¿šÒÅÄÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÁ¯ÍŒ ÐÑÍÁÄ ÐÊÄÃÒÝØÇÈÐÉÍÏÍÍÑÉÏÍÄÑÐÞÇÁ «ÍÐÉÁıÄÎÄÏÛÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇϿƌ Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑ ÓÏ¿Ì×ÇÆÒ Ì¿ Š©ÇÃÀÒÏš Ì¿ÉÍÑÍÏÒÝÒÅÄÎÍÊÒÖÇÊÇÆ¿ÎÏÍÐÚÇÆ ±¿Ñ¿ÏÐÑ¿Ì¿ ¿Ñ¿ÉÅÄÇÆ°·Ÿ §ÐοÌÇÇ ¢ÄÏË¿ÌÇÇÇ·ÁÄÈÕ¿ÏÇÇ

§ËÈËÉÂÊÎÇÅÆÍØÊËÇ Ï;ÐÂÏÏÂÍÌÂÊÅÜ v¬¿ÇÀÍÊÄÄÎÍÎÒÊÞÏÌÚÄÇÀÚÐÑÏÍ ÍÉÒοÄËÚÄÌ¿ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÈÃÄÌÛÎÏ͌ ÄÉÑÚÁÓÍÏË¿ÑÄÉÍÁÍÏÉÇÌ¿ ÑÍÄÐÑÛ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

¬ÂÍÎÌÂÇÏÅ¿½

Елена Черникова: «Коломна – город, требующий терпения. Специфика местного рынка такова, что любой проект в среднем раскачивается два года. Коломенский менталитет «советует» жителям не торопясь присмотреться к новому товару или услуге, прежде чем активно их использовать. Здесь не нужны сверхусилия, необходимые для продвижения в Москве, зато важны запасы финансовой прочности и оптимизма: будешь ли ты работать, два года не видя результата? Впрочем, имеется и положительная сторона: покупательская инерция очень велика, клиенты остаются верны привычному бренду даже при резком падении качества, изменении направления развития компании и т. д. А если появляются конкуренты, то у вас есть время обдумать и сделать ответный ход – клиенты не уйдут сразу, время работает на вас».

ÐÍÁËÄÐÑÌÚÔÆ¿ÌÞÑÇÈË¿ËÐÃÄÑÛËÇ vϿЌ ÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄѤÊÄÌ¿¶ÄÏÌÇÉÍÁ¿v¬¿ÎÏÇËÄÏ ÄÐÑÛÁ«ÍÐÉÁÄÑ¿ÉÍÈÕÄÌÑÏŠ·¿Ïÿ˚ Ñ¿É ÑÄÄÂÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÁÉÍÑÍÏÚÔÆ¿ÃÄÈÐÑÁ͌ Á¿ÌÚÑÍÊÛÉÍÃÄÑÇ ÌÄÍÖÄÌÛÒÐÎÄ×ÌÚ ¿ÁÍÑ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÃÊÞË¿ÊÚ×ÄÈ ÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌŒ ÌÚÄ Ì¿ ÐÍÁËÄÐÑÌÒÝ Ï¿ÀÍÑÒ ÐÍ ÁÆÏÍÐÊÚËÇ ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍÏÄ¿ÊÇÆÒÝÑÐÞ«¿Ë¿ËÍÅÄÑÊÇÀÍ Æ¿ÌÞÑÛÐÞ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÍË ÁËÄÐÑÄ Ð ÏÄÀÄÌÉÍË ÊÇÀÍËÍÅÄÑÎÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÆ¿ÌÍÒÑÀÒÉÍË ÎÍÌ ÃÄÏÅÇÁ¿Þ ÏÄÀÄÌÉ¿ ÜÌÄÏÂÇÖÌÚË Š©¿ÉÍÈ ÑÚ ËÍÊÍÃÄÕš ¡ «ÍÐÉÁÄ ÜÑÍ ÎÍÎÒÊÞÏÌÚÈ ÓÍÏË¿Ñ ÌÍ Ò Ì¿Ð Á ©ÍÊÍËÌÄ ÄÂÍ ÎÍÉ¿ ÌÄÑ Ç ÃÒË¿Ý ÍÌÌÄÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÐÞÀÚÒÐÎÄÔÍË¡ ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÉÍÁÍÏÉÇÌ Á ËÄ¿ÎÍÊÇпÔ ÐÑ¿ÊÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÀÊ¿ÂÍÿÏÞÅÒÑÉÇËÑÏ¿ÌЌ ÎÍÏÑÌÚËÎÏÍÀÊÄË¿Ë¿Ñ¿ÉÍÈÁÇÃÃÄÑÐÉÍÂÍ ÃÍÐÒ¿ÎÍÆÁÍÊÞÄÑÐÜÉÍÌÍËÇÑÛÁÏÄËÞ¬¿× ÏÚÌÍÉ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÝØÇÔ ÎÏÍÂÏ¿ËË ËÞÂÉÍ ÂÍÁÍÏÞ ÌÄÎÄÏÄÌ¿ÐÚØÄÌ Ì¿ÍÀÍÏÍÑ ËÍÅÌÍ ÂÍÁÍÏÇÑÛÍÃÄÓÇÕÇÑÄÉÊÇÄÌÑÍÁ v©ÍÊÍËÌ¿vÂÍÏÍà ÑÏÄÀÒÝØÇÈÑÄÏÎČ ÌÇÞ ÂÍÁÍÏÇÑ ¤ÊÄÌ¿ ¶ÄÏÌÇÉÍÁ¿ v °ÎÄÕnj ÓÇÉ¿ ËÄÐÑÌÍÂÍ ÏÚÌÉ¿ Ñ¿ÉÍÁ¿ ÖÑÍ ÊÝÀÍÈ ÎÏÍÄÉÑ Á ÐÏÄÃÌÄË Ï¿ÐÉ¿ÖÇÁ¿ÄÑÐÞ ÃÁ¿ ÂÍÿ ©ÍÊÍËÄÌÐÉÇÈ ËÄÌÑ¿ÊÇÑÄÑ ŠÐÍÁÄÑÒÄњ Ånj ÑÄÊÞËÌÄÑÍÏÍÎÞÐÛÎÏÇÐËÍÑÏÄÑÛÐÞÉÌÍÁÍËÒ ÑÍÁ¿ÏÒÇÊÇÒÐÊÒÂÄÎÏÄÅÃÄÖÄË¿ÉÑÇÁÌÍÇÔ ÎÍÑÏÄÀÊÞÑÛ¦ÃÄÐÛÌÄÌÒÅÌÚÐÁÄÏÔÒÐÇÊÇÞ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄÃÊÞÎÏÍÃÁÇÅÄÌÇÞÁ«ÍÐÉÁÄ Æ¿ÑÍÁ¿ÅÌÚƿοÐÚÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÎÏÍÖÌÍÐÑÇ Ç ÍÎÑÇËÇÆË¿ ÀÒÃÄ×Û ÊÇ ÑÚ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÃÁ¿ ÂÍÿÌÄÁÇÃÞÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ ¡ÎÏÍÖÄË ÇËÄÄÑÐÞ ÇÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌ¿ÞÐÑÍÏÍÌ¿ÎÍÉÒοÑÄÊÛÐÉ¿Þ ÇÌÄÏÕÇÞ ÍÖÄÌÛ ÁÄÊÇÉ¿ ÉÊÇÄÌÑÚ ÍÐÑ¿ÝÑÐÞ ÁÄÏÌÚÎÏÇÁÚÖÌÍËÒÀÏÄÌÃÒÿÅÄÎÏÇÏÄÆÉÍË οÃÄÌÇÇÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ ÇÆËÄÌÄÌÇÇÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ Ï¿ÆÁÇÑÇÞÉÍËοÌÇÇÇÑßÄÐÊÇÎÍÞÁÊÞÝь ÐÞÉÍÌÉÒÏÄÌÑÚ ÑÍÒÁ¿ÐÄÐÑÛÁÏÄËÞÍÀÃÒË¿ÑÛ ÇÐÃÄÊ¿ÑÛÍÑÁÄÑÌÚÈÔÍÃvÉÊÇÄÌÑÚÌÄÒÈÃÒÑ ÐÏ¿ÆÒ ÁÏÄËÞÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÌ¿Á¿Ð v «Ú ÐÁÍÄÈ ƿÿÖÄÈ ÐÑ¿ÁÇË É¿É Ï¿Æ ŠÏ¿ÆÍÂÏÄÁš ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ ÏÚÌÉ¿ v ÎÏnj ÆÌ¿ÄÑÐÞ ¤ÊÄÌ¿ ¶ÄÏÌÇÉÍÁ¿ v ¬¿ÔÍÃÇË Ë¿ÊÍÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ÌÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄ Á¿ÏÇ¿ÌÑÚ ÃÍÐÒÂÍÁÚÔ ÎÏÍÂÏ¿ËË Ç Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄË ÍÀ ÜÑÍˬ¿×ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈÍÎÚÑÎÍÉ¿Æ¿ÊÎÍÉ¿

Молодежный клуб «Скелта» открылся в 2012 году на базе молодежного центра «Выбор» по инициативе самих подростков. Открытая общественная площадка для реализации творческой и познавательной активности молодежи. Работа по принципу «творческого Арбата», когда каждый желающий представляет свое художественное, литературное или музыкальное творчество. Посещение клуба бесплатное.ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

Á©ÍÊÍËÌÄÒÐÎÄ×ÌÚÑÍÊÛÉÍÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇÄ Á¿ÏÇ¿ÌÑÚ v ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÄ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÔ ÃÌÄÈÏÍÅÃÄÌÇÈ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÍÁÇÑë¿Ð×Ñ¿ÀŒ ÌÚÄ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÄ ÎÏÍÄÉÑÚ ÒÁÚ ÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛ ÌÄÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÚ«ÚÒÁÄÏÄÌÚ ÖÑÍÑÍÊÛÉÍ ÎÍÉ¿±¿ÉÇÊÇÇÌ¿ÖÄ ÊÝÃÇÌÄÂÍÑÍÁÚÎÊ¿ÑÇÑÛ ÐÄÏÛÄÆÌÚÄÃÄÌÛÂÇÆ¿ÌÍÁÚÈÌÄÎÍÌÞÑÌÚÈÎÏ͌ ÃÒÉÑ ¿ÄÂÍÁÌÄÃÏÄÌÇÄÇÏ¿ÐÉÏÒÑÉ¿ÑÏÄÀÒÝÑ ÐÄÏÛÄÆÌÚÔÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈ¡ÐÄÎÍÃÍÀÌÚÄÜÉЌ ÉÊÝÆÇÁÌÚÄÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑÚÍÀÔÍÃÞÑÐÞÃÍÏÍÂÍ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÇÉÊÇÄÌÑÒvÐÉ¿ÅÄË ÏÒÀÊÄÈ Ì¿ ÍÃÌÍÂÍ ÏÄÀÄÌÉ¿ °ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÉÏÒ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÄÈÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÍÖÄÌÛÒÆÉÇË£ÊÞ ÑÍÂÍÖÑÍÀÚÃÍÐÒÂÍÁ¿ÞÎÏÍÂÏ¿ËË¿Ï¿ÀÍÑ¿Ê¿ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍ ÎÊ¿Ñ¿Æ¿ÁÔÍÃÁÌÄÄÃÍÊÅÌ¿ÍÐÑ¿Œ Á¿ÑÛÐÞÁÏ¿ËÉ¿ÔŒÏÒÀÊÄÈ¡ÇÃÄ¿ÊÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄË¿Ð×Ñ¿ÀÌÚÄÎÏÍÄÉÑÚÃÍÊÅÌÚ ÒÖ¿ÐÑÌÇÉ¿ËÍÀÔÍÃÇÑÛÐÞÃÍÏÒÀÊÄÈ

ªÂÒ¿½Ï½ÂÏÊË¿½ÏËÍË¿ ÅÇÈÅÂÊÏË¿ v¶ÄÂÍÌ¿ËÁ©ÍÊÍËÌÄÌÄÔÁ¿Ñ¿ÄÑ ©Ênj ÄÌÑÍÁvÐËÄÄÑÐÞ¤ÊÄÌ¿¶ÄÏÌÇÉÍÁ¿v²ÅÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÄ ÃÄÑÐÉÇÄ ÎÊÍØ¿ÃÉÇ ÑÇο ÃÍËÍÁÉÒÊÛÑÒÏÚÌÄÇËÄÝÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈÇ ÏÄÐÒÏÐÍÁ ÖÑÍÀÚ ÐÑ¿ÑÛ ÐÁÍÀÍÃÌÚË ÑÁÍÏÖČ ÐÉÇËÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍËŸÒÖ¿ÐÑÌÚÔÕÄÌÑÏÍÁ ÌÄÑÑÍÂÍÏ¿ÆË¿Ô¿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÇÎÊÍØ¿ÃÄÈ ÖÑÍÀÚÁÆÞÑÛÌ¿ÐÄÀÞÜÑÒÓÒÌÉÕÇݾÆÌ¿Ý ÕÄÊÚÈ ÏÞà ÎÏÍÄÉÑÍÁ ÉÍÑÍÏÚË ÎÏÍÐÑÍ ÌČ ÍÀÔÍÃÇË¿ÂÍÏÍÃÐÉ¿Þ ÖÇÑ¿ÈvÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿Œ ÑÄÊÛÐÉ¿Þ ÎÍÃÃÄÏÅÉ¿vÇ©ÍÊÍËÌ¿ÎÍÊÒÖÇÑ ÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄÎÏÍÄÉÑڲ̿ÐÌÄ ÔÁ¿Ñ¿ÄÑÎÍÃÃÄÏÅÉÇÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÑÍÏÍÁ¡ÐÄ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÍÄÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÌ¿ÒÏ¿ ¿ÁÍÑÌÍÁÍÄÇ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄÀÒÉÐÒÄÑ v£¿ Ì¿ËÌÄÔÁ¿Ñ¿ÄÑÇÌÓÍÏË¿ÊÛÌÍÂÍϿƌ ÁÇÑÇÞ vÐÍÂʿ׿ÄÑÐÞ½ÊÇÞ¸ÇÏÐÉ¿Þv¬Í ÜÑÍÌÄÐÍÁÐÄËÉÍËËÄÏÖÄÐÉ¿ÞÐÓÄÏ¿°ÉÍÏÄÄ ÜÑÍËÇÐÐÇÞÇÀÊ¿ÂÍÑÁÍÏÇÑÄÊÛÌ¿Þƿÿֿ ÖÄË ÎÏÇÀÚÊÛÌÚÈ ÀÇÆÌÄÐ ¬Í Þ ÂÍÁÍÏÝ ÑÍÊÛÉÍ Æ¿ÐÄÀÞ¡ÎÍÊÌÄÃÍÎÒÐÉ¿Ý ÖÑÍÁÜÑÍÈÐÓÄÏÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÝÑÎÏÍÄÉÑÚ ÐÎÍÐÍÀÌÚÄÎÏÇÌÄÐÑÇ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÝÔÍÏÍ×ÇÄÃÄÌÛÂÇ ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«©


ªË¿Ø¿ËÄÉËÃÊËÎÏÅ ÁÈÜͽĿÅÏÅܾÅÄÊÂν ¬­« ­©© §«¯«­¼­ž«¯¢¯ За время работы госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса в России была создана целая инфраструктура. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях работают коммерческие и некоммерческие организации: фонды поддержки предпринимательства, фонды поручительства и гарантий, инвестиционные и венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, научные парки. Предпринимателям доступно бесплатное обучение, консультации и информационная поддержка. Но прежде всего малому и среднему бизнесу для развития необходимы финансовые вливания. Их можно получить, например, в виде целевых субсидий. В нашем регионе субсидии предоставляет Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства. Еще один эффективный механизм – двухуровневая система поддержки малых и средних предприятий, реализуемая ОАО «МСП Банк» (ранее – ОАО «РосБР») в рамках софинансирования бизнеса: микрофинансирование, лизинг, факторинг, целевое кредитование. МСП Банк работает с клиентами-предпринимателями не напрямую, а через партнерские организации, и банк «Возрождение» — его партнер в регионе. С 2010 года банки совместно реализуют государственную программу поддержки малых и средних предприятий в рамках продукта «Софинансирование», а с сентября 2012 года – программу долгосрочного целевого кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающую возможность получить субсидии для развития предприятия. Подробнее о новых программах для бизнеса рассказал управляющий Коломенским филиалом банка «Возрождение» (ОАО) Михаил Костеневич. – Развитие любого бизнес-проекта невозможно без финансовых вливаний. Какие виды кредитования малого и среднего бизнеса существуют в банке «Возрождение»? – Перечень кредитных продуктов банка очень широк, начиная с привычных кредитов на различные цели и любые сроки, заканчивая инвестиционными и тендерными кредитами. Кроме того, последние годы банк «Возрождение» является одним из ключевых партнеров ОАО «МСП Банк». Мы реализуем совместный продукт «Софинансирование» с 2010 года, в рамках которого предприятиям малого и среднего бизнеса уже предоставлены кредиты на общую сумму свыше 15,7 млрд рублей во всех регионах присутствия банка. Продукт «Софинансирование» позволяет нам расширить доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам и будет действовать до конца 2015 года. В сентябре 2012 года банк «Возрождение» в рамках сотрудничества с МСП Банком реализует продукт «ФИМ Целевой» (финансирование инноваций и модернизации), который позволяет нам финансировать долгосрочные инвестиционные проекты субъектов МСП, связанные с развитием действующего или созданием нового направления бизнеса. Под определение модернизации может подойти приобретение оборудования, транспортных средств, строительство, покупка недвижимости или земельных участков в производственных целях, реконструкция и ремонт зданий, то есть любые вложения в основные средства компании. На сегодняшний день в рамках продукта «ФИМ Целевой» выдано более 60 кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей. Сейчас банк «Возрождение» расширяет сотрудничество с МСП Банком и предлагает два новых кредитных продукта – «МСП – Маневр» и «МСП – Идея». Продукт «МСП – Маневр» направлен на финансирование затрат субъекта МСП по

приобретению, ремонту, модернизации объектов основных средств (машин, оборудования, вычислительной техники и т. д.), включая их транспортировку, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию. Продукт «МСП – Идея» позволяет профинансировать приобретение субъектом МСП нематериальных активов для их последующего использования в хозяйственной деятельности и коммерциализации, осуществление исследований и разработок в целях запуска производства инновационной продукции; а также под определение инновационного проекта подходит приобретение предприятием оборудования, модельный ряд которого не старше пяти лет. – Михаил Михайлович, кто сможет воспользоваться такими условиями кредитования? – Малые и средние предприятия, которые работают больше года и намерены развиваться. Кредит выдается на любые цели, связанные с развитием бизнеса, кроме непосредственного пополнения оборотного капитала. Покупка оборудования, строительство и реконструкция зданий, приобретение лицензий и патентов, затраты на энергосбережение. Словом, развитие предприятия должно быть направлено на модернизацию, внедрение инноваций или повышение энергоэффективности. Все перечисленное — инвестиции, которые начинают работать далеко не сразу, поэтому мы даем возможность взять долгосрочный кредит. Также можно скорректировать график и с учетом сезонности бизнеса, это, разумеется, решается в индивидуальном порядке. – Почему эти продукты выгодны предпринимателям? – В первую очередь, продукты «МСП – Идея» и «МСП – Маневр» интересны предпринимателям из-за своих сроков и процентной ставки. Также мы идем навстречу нашим клиентам, используя гибкий подход к структуре обеспечения кредитов. Сегодня на рынке кредитования МСП есть определенные сложности с финансированием инвестиционных проектов на интересных для бизнеса

ȼÅ¿

условиях. Продукты «ФИМ Целевой», «МСП – Маневр» и «МСП – Идея» позволяют нам решить эти проблемы и создать для своих клиентов максимально комфортные условия кредитования. – Многие бизнесмены при кредитовании сталкиваются с тем, что материальных активов не хватает для обеспечения кредита... – Действительно, это очень распространенная ситуация, но выход из нее есть. Все решается индивидуально: оценивается состояние предприятия, эффективность проекта, анализируется источник погашения кредита. В рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса в Подмосковье работает Московский областной гарантийный фонд, который может взять на себя часть обеспечения кредита. – Получается, что банк будет оценивать прежде всего план развития, проект. А в какой форме предприниматель должен его представить? – Нужно понимать, что владельцы и руководители малых и средних предприятий являются профессионалами в том, что является основной деятельностью компании, но, как правило, не имеют специального экономического образования. Свои бизнес-идеи они формулируют совершенно по-разному, с разной степенью детализации. Поэтому мы разработали общую структуру бизнес-плана, в соответствии с которой заемщики заполняют по пунктам несложную схему, формулируя и излагая суть проекта и его составляющие. Скажем, если предприятие берет кредит на покупку оборудования, нужно подробно описать, что это за оборудование, какие вложения требуются, с кем планируется заключать контракты по сбыту продукции, когда возрастет ее объем. Предприниматели заполняют бизнес-планы самостоятельно либо с помощью наших специалистов. – Банк «Возрождение» участвует в госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса уже более двух лет. Есть ли какието интересные наработки, которыми вы готовы поделиться с клиентами? – Конечно. Мы «пропускаем» условия господдержки через себя, анализируем, дорабатываем с учетом потребностей нашего ключевого клиентского сегмента (субъектов МСП) и, как правило, создаем полноценные кредитные продукты, основанные на возможностях господдержки. В итоге реализация проекта для наших клиентов становится максимально комфортной и эффективной. Также мы всегда рекомендуем нашим клиентам воспользоваться возможностью субсидировать часть фактических затрат по программе Министерства экономики Московской области. Наши специалисты подробно рассказывают, как получить эти субсидии и помогают в сборе и оформлении необходимых документов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

§Í½ÏÅ¿

¡ÂÎÜÏÙÅÁÂÆÁÈÜÅÊÏÂÍÙÂͽËÑÅν šÆÌÀɽÉÆÊÈ˼ÅÀÂÀ ¿¸Å×ÊÓ½ºÉ̽ȽĸÃÆ»ÆÀÉȽ¼Å½† »Æ¹À¿Å½É¸ ÇÈƺƼ×ÊÉËѽÉʺ½ÅÅËÖϸÉÊÔɺƽÁ¾À¿ÅÀ ©ÆÆʺ½ÊÉʺ½ÅÅÆ ŽȽ¼ÂÆ ÆÌÀÉÅÓÁ ÃÖ¼ ÍÆϽÊ ÍÆÊÔ ŽÄÅÆ»Æ ȸ¿ÅÆƹȸ¿ÀÊÔ ɺƽ ȸ¹ÆϽ½ ÇÈÆÉÊȸÅÉʺÆ ÅÆ»¼¸ÀÅÀÎÀ¸ÊÀº¸À¼½Êɺ½ÈÍËsÆʼÀȽÂÊÆȸ ÀÅƆ »¼¸sÆÊÉÆÊÈ˼ÅÀÂƺ¨½¼¸ÂÎÀ×¾ËÈŸø„£Ö¼À“ÇȽ¼† ø»¸½Êƹ¿ÆÈŽƹÓÏÅÓÍȽнÅÀÁ ÂÆÊÆÈÓ½ÇÆÄÆ»ËÊŽ ÊÆÃÔÂÆȸ¿ÅÆƹȸ¿ÀÊÔÉÂËÏÅÓÁÆÌÀÉÅÓÁÀÅʽÈÔ½È ÅÆ ÇÈÀŽÉÊÀÇÆÃԿ˺ȸ¹Æʽ

ªÂÑËÍɽÈÙʽÜÌÂÍÂÀË¿ËÍǽ

£ÅͽÑʽÐÁ½ÔÐ В компании «Яндекс» есть знаменитая переговорная № 5, в которой вместо кресел или диванов находятся… пуфики. Руководство считает, что иногда это позволяет находить более креативные решения во время мозговых штурмов.

¥ÄÇËɽÊÁÅÍË¿ÇÅuÎɽÀÊÅÏÅÇËÉ

В офисе коммуникационной компании TWIGA живут 836 жирафов – пожалуй, самая большая офисная жирафопопуляция в мире. TWIGA на языке суахили означает «жираф», владельцы компании долгое время прожили в Танзании, оттуда и пришло это название. Бизнесмены считают, что жирафы не только делают офис ярче и оригинальней, но и приносят удачу. В компании GSL Law & Consulting есть традиция – из командировок сотрудники традиционно привозят магнитики, здесь их уже более 400 штук.

«ÑÅÎuÚÏËÁËÉ

£ÅÄÊÙ¿ÍËÄË¿ËÉÓ¿ÂÏÂ

Компания ABBYY известна массовому потребителю словарями Lingvo и системой распознавания текста ABBYY FineReader. А своим клиентам она известна еще и тем, что в головном московском офисе, где работает 600 человек, всем сотрудникам выдают фирменные тапочки и разрешают ходить в них по офису.ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

В Первой патентной компании рабочие места блондинок все в розовом антураже. Даже компьютерные мышки, телефонные трубки и наклейки-постики – розовые.


§Í½ÏÅ¿

¥¡¢¥

´Ï˾ØÌËÉÊÅÈÅ

£Å¿ËÆϽÈÅÎɽÊ

Компания SPLAT, производитель зубной пасты, в своем московском офисе разместила на стенах плакаты с написанными на них принципами, по которым живет организация. Кому-то это может показаться чрезмерно пафосным, но боссы компании считают иначе – по их мнению, это важнейший элемент корпоративной культуры.

В офисе радиостанции «Серебряный дождь» живет такса Сильвер – любимый всеми сотрудниками талисман радиостанции. Но это не просто офисный пес: Сильвер – полноправный сотрудник, на него заведена трудовая книжка, а в его функциональных обязанностях числится «поднятие настроения персоналу радиостанции».

®¿Ë¾ËÁ½Ï¿ËÍÔÂÎÏ¿½

©ØÎÈÜÉÅÏ½É ÀÁÂÉËÍÂÅÎËÈÊÓÂe

В знаменитой «Студии Артемия Лебедева» нет единого оформления офисных помещений – сотрудникам разрешается оформлять свои рабочие места на свой вкус, поэтому там нет двух похожих рабочих мест.

В офисных помещениях компании «Технология игр» висят фотообои с различными курортными пейзажами. По мнению руководства, это заряжает сотрудников оптимизмом и поднимает им настроение в те дни, когда за окнами серо и хмуро.

¤½¾ÂÆʽͽ¾ËÏÐu Ľ¾ÂÆÀËÈ В русском офисе компании Google стоят несколько автоматов для игр и спортивных снарядов, на которых уставшие сотрудники могут при необходимости снять стресс и отвлечься от монотонной работы. А еще в Google есть комнаты с массажными креслами!

При подготовке материала использованы фото с ресурсов ottenki-serogo.livejournal.com и zyalt.livejournal.com

ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

§ÍÂÁÅÏË¿½ÊÅÂ

§½ÇÌËÈÐÔÅÏÙÇÍÂÁÅÏÌ˾ËÈÙÕ šÓÇƼ¸ÃÀ¿¸×ºÂËŸÂȽ¼ÀÊ ƹƿŸÏÀººŽÁÅ˾ÅËÖÉËÄÄË ÀÇÆÃËÏÀÃÀ ÇȽ¼º¸ÈÀʽÃÔÅƽƼƹȽÅÀ½¥Æ ÇÈÀ¼×º¹¸Å¼Ã×ÆÌÆÈÄýÅÀ×¼ÆÂËĽÅÊƺ ˿ŸÃÀ ÏÊÆȸ¿Ä½ÈÂȽ¼Àʸ ÂÆÊÆÈÓÁ¹¸Å»ÆÊƺÇȽ¼ÆÉʸºÀÊÔ ÉËѽÉʺ½ÅÅÆ ĽÅÔн¿¸ÇÈÆнÅÅƻƯÊƼ½Ã¸ÊÔsÉƻøиÊÔÉ×ÀÃÀºÉ½¾½ÇÆÉʸȸÊÔÉ× „ºÓ¾¸ÊԓÀ¿ÂȽ¼ÀÊÆȸÇƹÆÃÔн¼½Å½» ©ÇÆÄÆÑÔÖÕÂÉǽÈÊƺÇÆÈʸø „¢È½¼ÀÊÓÈ˓ Ƚ¼¸ÂÎÀ× ¾ËÈŸø „£Ö¼À“ À¿Ëϸø ȸ¿ÃÀÏÅÓ½ ÉÇÆÉƹÓ ˺½ÃÀϽÅÀ×ȸ¿Ä½È¸ÂȽ¼Àʸ

¬ËÔÂÉо½ÊÇňýÁÊÅÔ½ÛϘ ­ÑÁÄÑ Ì¿ ÜÑÍÑ ÅÇÁÍÑÏÄÎÄØÒØÇÈ ÁÍÎÏÍÐ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ οϿÃÍÉпÊÄÌ v Æ¿Œ Ö¿ÐÑÒÝ ÜÑÍ ÌÄ À¿ÌÉÇ Å¿ÃÌÇÖ¿ÝÑ ¿ Æ¿ÄËØÇÉÇÎÄÏÄÍÕÄÌÇÁ¿ÝÑÐÁÍÇÁÍÆËÍŌ ÌÍÐÑÇ ¡ ƿÿÖÇ ÊÝÀÍÈ ÉÏÄÃÇÑÌÍÈ Íό ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÁÔÍÃÇÑË¿ÉÐÇËÇÆ¿ÕÇÞÎÏnj ÀÚÊÇÇËÇÌÇËÇÆ¿ÕÇÞÒÀÚÑÉÍÁ£ÍÐÑÇÖÛ ÜÑÍÂÍËÍÅÌÍÑÍÊÛÉÍÆ¿ÐÖÄÑŠÔÍÏÍ×ÇԚ Æ¿ÈËÍÁ ÑÍÄÐÑÛÑ¿ÉÇÔ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍ¿׿Œ ÝÑÐÞÑÍÖÌÍÁÐÏÍÉÇÁÎÍÊÌÍËÍÀÙÄËÄ ¶ÑÍÀÚ ÒÁÄÊÇÖÇÑÛ ÖÇÐÊÍ ŠÔÍÏÍ×ÇԚ Æ¿ÈËÍÁ À¿ÌÉÒ ÌÒÅÌÍ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÛ É¿É ËÍÅÌÍÀÍÊÛ×ÄÉÊÇÄÌÑÍÁÇÒÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛ ÇÔÎÍÉÏ¿ÈÌÄÈËÄÏÄÃÍËÍËÄÌÑ¿ÎÍÿÖÇ ÃÍÉÒËÄÌÑÍÁÃÊÞÍÓÍÏËÊÄÌÇÞÉÏÄÃÇÑ¿ ­ÃÌ¿ÇÆпËÚÔÎÍÎÒÊÞÏÌÚÔÎÏÇË¿ÌÍÉ Ì¿ÉÍÑÍÏÒÝÉÊÝÝÑÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚÔ Æ¿ÄËØÇÉÍÁ v ÐÍÍÀØÄÌÇÄ Í ÎÏÄÃÁ¿Ïnj ÑÄÊÛÌÍËÍÃÍÀÏÄÌÇÇÉÏÄÃÇÑÌÍÈÆ¿ÞÁÉÇ ¬¿ÜÑÍËÜÑ¿ÎÄÉÊÇÄÌÑÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑÃÒË¿ÑÛ ÖÑÍÃÄÊÍÁ×ÊÞÎÄ ÇÐÜÌÑÒÆÇ¿ÆËÍËÐ͌ ÀÇÏ¿ÄÑÌÒÅÌÚÄÃÍÉÒËÄÌÑÚ ¿ÌÉÑÍÅÄ ÃÍÁÍÊÄÌ Ò ÌÄÂÍ ÎÍÞÁÊÞÄÑÐÞ Ó¿ÉÑÒÏ¿ ÃÊÞ ÀÍÊÄÄ ÎÏÇÐÑ¿ÊÛÌÍÂÍ ÇÆÒÖÄÌÇÞ ÎÊ¿ÑÄÅÄÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ Æ¿ÄËØÇÉ¿ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: предварительное одобрение заявки на кредит ни к чему не обязывает банк. Это своего рода «декларация о намерениях» – кредитная организация таким образом сообщает вам, что вы прошли первичный фильтр и теоретически можете рассчитывать на получение нужной суммы. Но пока что именно теоретически.

°ÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÐÑÇÏ¿ÃÇÍÑËÄÑÇË ÖÑÍ ÎÏÄÃÁ¿ÏÇÑÄÊÛÌÍÄÍÃÍÀÏÄÌÇÄÆ¿ÞÁÉÇÀ¿ÌŒ ÉÍËÑÄËÀÍÊÄÄÌÇÉÖÄËÒÌÄÍÀÞÆÚÁ¿ÄÑÇ ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ Æ¿ÄËØÇÉ¿ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÌÄÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿ÄÑÁ¿ÐÁÎÏ¿ÁÄÎÍÿÑÛÆ¿Œ ÞÁÉÇÐÏ¿ÆÒÁÌÄÐÉÍÊÛÉÍÀ¿ÌÉÍÁ ÇÎÍÑÍË ÒÅÄÇÆÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Á×ÄÂÍÐÞÎÒÊ¿ÎÏÄÃÊÍÅČ ÌÇÈÍÑÍÀÏ¿ÑÛпËÍÄÁÚÂÍÃÌÍÄ ±¿É ÎÍÖÄËÒ ÅÄ À¿ÌÉÇ Å¿ÃÌÇÖ¿ÝÑ ÇÎÍÎÏÇËÄÏÒÍÃÌÍÂÍÇÆÂÄÏÍÄÁŠ¶ÄÀҌ Ï¿×ÉǚÆ¿Ö¿ÐÑÒÝÁËÄÐÑÍÕÄÊÍÈË¿×ÇÌÚ ÎÏÄÃʿ¿ÝÑÑÍÊÛÉÍÎÍÊÍÁÇÌÒ ÑÍÄÐÑÛ É 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÁÎÍÊÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ ÖÑÍÖÄÐÑÌÍÂÍÇÃÍÀÏ͌ ÐÍÁÄÐÑÌÍÂÍ ÁÃÏÒÂÍÈÀ¿ÌÉ ­ÀÚÖÌÍ ÎÏÇÌÇË¿ÄÑÐÞ ÑÍ пËÍÄ Ð͌ ÊÍËÍÌÍÁÍÏÄ×ÄÌÇÄÎÍÊË¿×ÇÌÚ ÑÍÄÐÑÛ ÉÏÄÃÇÑ ÌÍÁËÄÌÛ×ÄËÏ¿ÆËÄÏĬÍÁ¿ËŒÑÍ ÌÒÅÌ¿ÕÄÊ¿ÞË¿×ÇÌ¿§ÌÚËÇÐÊÍÁ¿ËÇ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌ¿Þ ÐÒËË¿ ¶ÑÍ ÅÄÃÄÊ¿ÑÛ «ÍÅÌÍÊÇÐÉÊÍÌÇÑÛÀ¿ÌÉÉ ÒÐÑÒÎÉ¿ËÇÒÀÄÃÇÑÛÒÁÄÊÇÖÇÑÛÉÏÄÃÇь ÎÏÇËÄÏÒ ÁËÄÐÑÍÆ¿ÎÏÍ×ÄÌÌÚÔv ÌÚÈÊÇËÇÑ ¼ÑÍÍÎÞÑیѿÉÇÆ¿ÁÇÐÇÑÍÑ ËÌÍÂÇÔÍÀÐÑÍÞÑÄÊÛÐÑÁ ÑÍÊÛÉÍ ¼ÑÍ ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ ÖÑÍ ÊÇÀÍ ÒÏÍÁÄÌÛ Á¿×ÇÔ ÃÍÔÍÃÍÁ ÎÍÉ¿Æ¿ÊÐÞ À¿ÌÉÒ ÌČ §½ÇĽÎϽ¿ÅÏÙ¾½ÊÇ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÚË ÊÇÀÍ ÐÎÍÐÍÀÚ ÇÔ ÎÍÌ ÑÁÄÏÅÃÄÌÇÞ v ÌÄÒÀÄÃÇÑÄÊÛÌÚËÇ ÊÇÀÍ ͽÎÇËÕÂÈÅÏÙÎÜ ÇÐÑÍÖÌÇÉ ÃÍÔÍÿ v ÌÄÌ¿ÃÄÅÌÚË §ÊÇ °¿ËÚÈ ÊÒÖ×ÇÈ ÐÎÍÐÍÀ ÃÍÀÇÑÛÐÞ ÁÐÄÁËÄÐÑÄ ÍÃÍÀÏÄÌÇÞÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÈÐÒËËÚvÇȽ¼† ÉʸºÀÊԼƸ¿¸Ê½ÃÔÉʺ¸ ÏÊÆ˺¸É½ÉÊÔ ¼ÆÇÆÃÅÀʽÃÔÅÓ½ ÀÉÊÆÏÅÀÂÀ ¼ÆÍƼ¸ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: формула для ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÁÚÎÍËÇËÍÃÍÔÍÿÍÑÍÐÌÍÁŒ определения размера кредита берется ÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÎÍÊÒÖ¿ÄÑÄÄØÄÇÂÍÌÍÏ¿ÏÁ не с потолка и чаще всего выводится Ï¿ÆËÄÏÄÍÉÍÊÍÐÁÍÄÂÍÃÍÔÍÿÆ¿ÑÍ из пропорции: собственные средства ÖÑÍ ÎÇ×ÄÑÄ Á ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ ÇÊÇ (доход) заемщика/платеж по кредиту. То Ì¿ÒÖÌÚÄÇÆÿÌÇÞ£ÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁÍËÃÊÞ есть, прежде всего банку нужно выяснить, À¿ÌÉ¿ ËÍÅÄÑ ÎÍÐÊÒÅÇÑÛ É ÎÏÇËÄÏÒ какой процент от вашего ежемесячного ¿ÁÑÍÏÐÉÇÈÃÍÂÍÁÍÏ Æ¿ÉÊÝÖÄÌÌÚÈÐÇƌ дохода «съест» кредитный платеж. ÿÌÇÄË ÇÊÇÁÚÎÇÐÉ¿ÐÍÐÖÄÑ¿ÃÄÀÄÑ͌ ÁÍÈÉ¿ÏÑÚ ÉÒÿÎÍÐÑÒοÝÑÏÄÂÒÊÞÏÌÚÄ ÎÄÏÄÖÇÐÊÄÌÇÞ ¬ÍÅ¿ÂÁÂÉÌÍÅÉÂÍ ¡ÍÆÛËÄË ÀÍÊÄÄ Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÌÚÈ £ÍÎÒÐÑÇË Á¿×ÄÅÄËÄÐÞÖÌÚÈÃÍÔÍà ÎÏÇËÄÏ Ò Á¿Ð ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÁÚÐÍÉ¿Þ ƿό ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÏÒÀÊÄÈ¡ÚÆ¿ÎÏ¿×nj ÎÊ¿Ñ¿ ÌÍ ŠÐÄϿޚ Á ÐÎÏ¿ÁÉÄ Œ¬£³ª Á¿ÄÑÄÉÏÄÃÇÑÁÏÒÀÊÄÈÌ¿ËÄÐތ ÀÒÃÄÑ ÆÌ¿ÖÇÑÛÐÞ ÊÇ×Û Œ ÎÍÑÍËÒ ÕÄÁ ÐÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÈÎÏÍÕÄÌÑÌÍÈÐÑ¿ÁÉÍÈ ÖÑÍ ÍÐÑ¿ÊÛÌÍÄ ÁÚÿÄÑÐÞ ŠÁ ÉÍÌÁÄÏÑĚ ¯¿ÆËÄÏ ¿ÌÌÒÇÑÄÑÌÍÂÍ ÎÊ¿ÑÄÅ¿ ÎÍ ±ÒÑÁÐÄÆ¿ÁÇÐÇÑÍÑÎÍÊÇÑÇÉÇÀ¿ÌÉ¿ÇÄÂÍ ÐÇÐÑÄËÄŠÁÐÄÁÉÊÝÖÄÌ͚ÐÍÐÑ¿ÁÇÊ ÂÍÑÍÁÌÍÐÑÇÎÏÇÌÇË¿ÑÛÉÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÌÇÝ ŠÐÄÏÚĚ ÃÍÔÍÃÚ ÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ À¿ÌÉÍÁ ÏÒÀÊÄÈ ±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÉÏÄÃÇÑÌÚÈÎÊ¿ÑÄÅ Ì¿ ÜÑÍ ÇÃÄÑ ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÄÐÊÇ ÁÚ ËÍÅÄÑÄ ÉÍÑÍÏÚÈÁÚÀÒÃÄÑÄÐÍÁÄÏ׿ÑÛÄÅÄËÄÐÞ֌ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÇÑÛ ÔÍÑÛ É¿ÉÒ݌ÑÍ ÐÎÏ¿ÁÉÒ ÍÑ Ï¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÞ Á ÐÁÍÀÍÃÌÍÈ ÓÍÏËÄ ÌÍ ŠÎÍÂÊÍÑÇњÁ¿×ÄÂÍÃÍÔÍÿ ¼ÑÍ ÐÍÁÐÄË ÌÄ Ë¿ÊÍ ÒÖÇÑÚÁ¿Þ ÇÊÇÎÍÓÍÏËÄÀ¿ÌÉ¿ ¤ÐÊÇÁ¿ËÎÍÁÄÆÊÍ ÖÑÍ ÁÐÄ Á¿×Ç ÎÏÍÖÇÄ Ï¿ÐÔÍÃÚ Ì¿ Î͌ Ð Ï¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÄË v Á¿ÏÇ¿ÌÑ Ì¿ÁÄÏÌÞÉ¿ ÁÐÄÃÌÄÁÌÍÄ ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ÁÉÊÝÖ¿Þ ŠÎÏÍÉ¿ÑÇњ ÉÍËËÒÌ¿ÊÛÌÚÄ ÎÊ¿ÑÄÅÇ Ï¿ÐÔÍÃÚ Ì¿ ÎÇÑ¿ÌÇÄ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ ÐÍÑÍÁÒÝ ÐÁÞÆÛ Ç ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: общеизвестно, ÎÏÍÖÄÄ ÀÒÃÒÑ ÓÇÌ¿ÌÐÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞ ÇÆ что «белые» заемщики для банка предпоÍÐÑ¿Á×ÇÔÐÞ чтительнее «серых», и при прочих равных °ÍÖÑÄÑ ÊÇ À¿ÌÉ Ñ¿ÉÍÄ ÐÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ первых охотнее кредитуют на большие ÎÏÇÄËÊÄËÚËvÆ¿ÁÇÐÇÑÍÑËÌÍÂÇÔÓ¿ÉÑ͌ суммы, чем вторых. Но и «серый» заемÏÍÁ ÌÍÄÐÑÛÇÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÌÍÄÍÂÏ¿ÌÇÖČ щик будет желанным клиентом при услоÌÇÄÇøʽ¾ÀÇÆÂȽ¼ÀÊË ÉËϽÊÆÄºÉ½Í вии, что не будет подсовывать кредитному ÂÆÄÀÉÉÀÁ ¸ʸ¾½ÐÊȸÌƺÀǽŽÁ º консультанту заведомую «липу». ÃÖ¹ÆÄÉÃËϸ½ŽÄÆ»ËÊÇȽºÓиÊÔ ½¾½Ä½É×ÏÅƻƼÆÍƼ¸¿¸½ÄÑÀ¸ ¿ÎÍ ÌÄÉÍÑÍÏÚËÁÇÿËÆ¿ÈËÍÁÜÑ¿ÕÇÓÏ¿ÄØÄ ¶ÑÍ ÄØÄ ËÍÅÄÑ ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÑÛ À¿ÌÉ ËÄÌÛ×Ä ÉÏÍËÄÃÍÔÍÿÆ¿ÄËØÇÉ¿ ­ÑÁÄÑÍÖÄÁÇÃÄÌ ¶ÑÍÅÄÃÄÊ¿ÑÛÀ¿ÌÉÒ ÉÍÂÿÍÌÁÇÃÇÑ ÄÂ͸ÂÊÀºÓ±ÍÄÐÑÛÐÏÄÃÐÑÁ¿Ì¿À¿ÌÉÍÁŒ ÖÑÍÃÊÞÐÁÍÄÂÍÒÏÍÁÌÞÃÍÔÍÿÆ¿ÄËØÇÉ ÐÉÍË ÐÖÄÑÒ ¿ÉÕÇÇ ÇÊÇ ÕÄÌÌÚÄ ÀÒË¿ÂÇ Æ¿ÎÏÍÐÇÊËÌÍÂÍÁ¿ÑÍ ¡ÚÿÑÛÉÏÄÃÇÑv ÉÁ¿ÏÑÇÏ¿ÇÊÇÿֿÁÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ Ì¿Œ ÆÌ¿ÖÇÑ ÒÁÄÊÇÖÇÑÛ ÏÇÐÉ ÌÄÁÍÆÁÏ¿Ñ¿ ¬Ä ÊÇÖÇÄ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ ÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÍ ÌÍÁÍÂÍ ÁÚÿÑÛ v ÆÌ¿ÖÇÑ ÍÑÎÒÐÑÇÑÛ Æ¿ÄËØÇÉ¿ ÇÌÄÁÆÞÑÍÂÍÁÉÏÄÃÇÑ ÇÑà ÁÎÊÍÑÛÃÍ ȼÅ¿


§ÍÂÁÅÏË¿½ÊÅ ÆÍÊÍÑÚÔÐÊÇÑÉÍÁ ÔÏ¿ÌÞØÇÔÐÞÁÀ¿ÌÉÍÁŒ ÐÉÍÈÞÖÄÈÉÄ°ÝÿÅÄÍÑÌÍÐÞÑÐÞÃÍÔÍÃÚ ÍÑÐÿÖÇÉÁ¿ÏÑÇÏÚÁ¿ÏÄÌÃÒ ÎÏÇÀÚÊÛ ÍÑ ÊÝÀÍÈ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÐÁÞÆ¿ÌÌÍÈ Ð ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁÍË ÇÑΤÐÊÇÁÚ ÎÍ É¿ÉÇˌÑÍ ÎÏÇÖÇÌ¿Ë ÌÄ ÐÍÍÀØÇÊÇ À¿ÌÉÒÍÀÇËÄÝØÇÔÐÞÒÁ¿Ð¿ÉÑÇÁ¿ÔÇÊÇ ÐÍÍÀØÇÊÇ ÌÄ ÍÀÍ ÁÐÄÔ ÐÃÄÊ¿ÈÑÄ ÜÑÍ ÉÍÂÿ ÀÒÃÄÑÄ ÎÏÍÐÇÑÛ ÍÀ ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÇ ÉÏÄÃÇÑÌÍÂÍ ÊÇËÇÑ¿ ¯¿ÆÒËÄÄÑÐÞ ÎÍÌ ÂÍÑÍÁÛÑÄÃÍÉÒËÄÌÑÚ ÎÍÃÑÁÄÏÅÿÝØÇÄ ÖÑÍ ÁÚ ÁÊ¿ÃÄÊÄÕ ŠÓ¿ÀÏÇÉ Æ¿ÁÍÃÍÁ ¿ÆÄÑ οÏÍÔÍÃÍÁš ÇÊÇ É¿É ËÇÌÇËÒË Ë¿ÊÍ¿À¿ÏÇÑÌÍÈ ÎÏÇÁ¿ÑÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈ ŠÍÃÌÒ×ÉǚÌ¿ÍÉÏ¿ÇÌÄ ´ÍÏÍ×ÇË ÐÎÍÐÍÀÍË Ï¿ÐÎÍÊÍÅÇÑÛ À¿ÌÉ Á Á¿×Ò ÎÍÊÛÆÒ ÐÑ¿ÌÄÑ Ç ¼Æ¹ÈƆ ºÆÃÔÅƽ ¿¸ÂÃÖϽÅÀ½ ¼Æ»ÆºÆȸ ÉÊȸ† Íƺ¸ÅÀ× º ÇÆÃÔ¿Ë ÂȽ¼ÀÊÆȸ ±ÍÑ ÉÑÍ ÐÍÂÊ¿ÐÄÌ ÄÅÄËÄÐÞÖÌÍ ÍÎÊ¿ÖÇÁ¿ÑÛ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÉÏÄÃÇÑÌÚÄ ÎÊ¿ÑÄÅÇ ÌÍ Ç ÐÑÏ¿ÔÍÁÚÄÁÆÌÍÐÚ ÁÎÍÊÌÄËÍÅÄÑϿЌ ÐÖÇÑÚÁ¿ÑÛÌ¿ŠÎÏÇƚÁÁÇÃÄÀÍÊÛ×ÄÂÍ Ï¿ÆËÄÏ¿Æ¿ÈË¿ ¬¿ÉÍÌÄÕ À¿ÌÉ ËÍÅÄÑ ÎÍÈÑÇ Ì¿ ÒÐÑÒÎÉÇ ÄÐÊÇ ÁÚ Ì¿ÈÃÄÑÄ ÇÆÈËÏÀʽ† Ã×vÑÍÄÐÑÛÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÉÍÑÍÏÚÈÎÏÇËÄÑ Ì¿ÐÄÀÞÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÐÑÁÍÏ¿ÐÎÊ¿ÑÇÑÛÐÞÎÍ Á¿×ÇËÃÍÊÂ¿Ë ÄÐÊÇÁÚÁÃÏÒÂÒÑÏ¿ÑÇÑÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÜÑÍ ÃÄÊ¿ÑÛ ¡ ÐÊÒÖ¿Ä Ð ÇÎÍÑÄÖÌÚË ÉÏÄÃÇÑÍË ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÀÍÊی ×ÒÝ ÐÒËËÒ ÎÍËÍÅÄÑ ÀÊ¿ÂÍÌ¿ÃÄÅÌÚÈ ÉÆ¿¸½ÄÑÀ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: вопреки расхожему стереотипу созаемщиком может быть не только супруг или близкий родственник. Самое главное, чтобы созаемщик был совершеннолетним, дееспособным и платежеспособным, жил в том же регионе, что и вы, а также соответствовал всем основным требованиям, которые банк предъявляет к стандартным кредитным клиентам.

­ÐÌÍÁÌ¿ÞÑÏÒÃÌÍÐÑÛvÄÐÊÇÑ¿ÉÇÔ ÊÝÃÄÈÌÄÑÁÁ¿×ÄËÀÊÇÅÌÄËÍÉÏÒÅČ ÌÇÇ ÑÍ Ì¿ÈÑÇ ÇÔ ÀÚÐÑÏÍ Á ŠÖÇÐÑÍË ÎÍÊĚÌÄÐÊÇ×ÉÍËÏÄ¿ÊÛÌÍ

¬ËÁÐɽÆÏÂ˾Ë¿ÎÂÉ ĽͽÊ ¶ÑÍÀÚ Á¿Ë ÌÄ ÎÏÇ×ÊÍÐÛ ÑÏ¿ÑÇÑÛ ÁÏÄËÞ Ç ÌÄÏÁÚ Ì¿ ÒÀÄÅÃÄÌÇÄ À¿ÌÉ¿ Á ÐÁÍÄÈ ÀÊ¿ÂÍÌ¿ÃÄÅÌÍÐÑÇ ÎÍÐÑÓ¿ÉÑÒË ÉÍÂÿ ÐÒËË¿ ÉÏÄÃÇÑ¿ ÒÅÄ ÍÀÙÞÁÊÄÌ¿ Ç ÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÈ Æ¿Ï¿ÌÄÄ ÎÏÍÁÄÃÇÑÄŠÏ¿ÆÁÄÃÉÒÌ¿ËÄÐÑÌÍÐÑǚÇ ¿ÏÑÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ £ÊÞ Ì¿Ö¿Ê¿ ÍÎÏÄÃÄÊÇÑÄ É¿ÉÍÄ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÃÄÌÄ ÁÚ ÔÍÑÇÑÄÎÍÊÒÖÇÑÛÇÌ¿É¿ÉÍÈÐÏÍÉ ¦¿ÑÄË ÁÍÐÎÍÊÛÆÒÈÑÄÐÛ ÂȽ¼Àʆ ÅÓÄ ¸ÃÔÂËÃ×ÊÆÈÆÄ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Ì¿ ȼÅ¿

¥¡¢¥

пÈÑÄŠ©ÏÄÃÇÑÚÏҚÇÊÇ¿Ì¿ÊÍÂÇÖÌÍË ÐÄÏÁÇÐÄ ¡ÁÄÃÇÑÄÁÐÄÆÌ¿ÖÇËÚÄοϿŒ ËÄÑÏÚ ÒÏÍÁÄÌÛÐÁÍÄÂÍÃÍÔÍÿ ÐÎÍÐÍÀ ÄÂÍÎÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÇÞ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄÇÑà ÇÍÕÄÌÇÑÄ Ì¿ÖÑÍÁÚËÍÅÄÑÄÏ¿ÐÐÖÇÑڌ Á¿ÑÛÃČӿÉÑÍ ¡ÚÀÄÏÇÑÄ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ À¿ÌÉÍÁ ÂÃÄ ÄÐÑÛ ÎÍÃÔÍÃÞØ¿Þ Á¿Ë ÉÏÄÃÇÑÌ¿Þ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿®ÍÃÐÖÇÑ¿ÈÑÄÎÍÊÌÒÝÐÑÍnj ËÍÐÑÛÉÏÄÃÇÑ¿ÎÍÉ¿ÅÃÍÈÇÆÌÇÔ¡ÚŒ ÀÄÏÇÑÄÌ¿ÇÀÍÊÄÄÁÚÂÍÃÌÚÄÃÊÞÁ¿Ð §ÆÒÖÇÑÄÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞÉÆ¿ÄËØÇÉ¿Ë ÇÌ¿ÎÏ¿ÁÛÑÄÆ¿ÞÁÉÇÎÏÄÅÃÄÁÐÄÂÍÑÒÿ ÂÃÄÌ¿ÇÊÒÖ×ÇËÍÀÏ¿ÆÍËÁÎÇÐÚÁ¿ÄÑÄÐÛÁ ŠÎÍÏÑÏÄњÅÄÊ¿ÌÌÍÂÍÉÊÇÄÌÑ¿¼ÑÍÆÌ¿Œ ÖÇÑÄÊÛÌÍÎÍÁÚÐÇÑÁ¿×Ç׿ÌÐÚÎÍÊҌ ÖÇÑÛÔÍÏÍ×ÄÄÉÏÄÃÇÑÌÍÄÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÄ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÿÅÄÀÍÊÛ×ÄÑÍÂÍÊÇËÇÑ¿ Ì¿ÉÍÑÍÏÚÈÁÚÏ¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÊÇ ¤ÐÊÇÁÚÎÍÊÒÖÇÊÇÍÃÍÀÏÄÌÇÄƿތ ÁÍÉÐÏ¿ÆÒÁÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÀ¿ÌÉ¿Ô ÎÒÐÑÛÇ Ì¿ËÄÌÛ×ÒÝÐÒËËÒ ÖÄËÌÒÅÌÍ ÌÇÉÑÍ ÌÄËÄ׿ÄÑÁ¿ËÁÆÞÑÛÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÃÁ¿ ÉÏÄÃÇÑ¿®ÏÞËÍÐÉ¿ÅÄË ÜÑÍÌÄÐÍÁÐÄË ÖÄÐÑÌÚÈÎÏÇÄË ÌÍÌÇÖÄÂÍÌÄÆ¿ÉÍÌÌÍÂÍ ÁÌÄËÌÄÑ ÄÐÊÇÁÚÌÄÐÍÍÀØ¿ÄÑÄÍÐÄÀÄ ÊÍÅÌÚÔ ÐÁÄÃÄÌÇÈ ÇÊÇ ÌÄ ÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÄ Æ¿ÁÄÃÍËÍËÍ×ÄÌÌÇÖÄÐÉÇÔÃÄÈÐÑÁÇÈ ¬¿ÉÍÌÄÕ ÄÐÊÇŠÌÄÃÍÀÍÏÎÍÉÏČ ÃÇÑҚÁÐČѿÉÇÎÏÇÉÊÝÖÇÊÐÞ ¿Á¿ËŠÃÍ Æ¿ÏÄÆҚ ÌÒÅÌ¿ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌ¿Þ ÐÒËË¿ Ì¿ ÎÍËÍØÛ ËÍÅÄÑ ÎÏÇÈÑÇ ÉÏÄÃÇÑÌ¿Þ É¿ÏÑ¿­ÓÍÏËÇÑÛÄÄÊÄÂÖÄ ÖÄËÉÏÄÃÇÑ ÍÐÍÀÄÌÌÍ Ñ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÒÝ ËÍËÄ̌ Ñ¿ÊÛÌÒÝÉ¿ÏÑÒ ÇÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÉ¿ÏÑÁ Ì¿ÐÑÍÞØÄÄÁÏÄËÞÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑÁÍƌ ËÍÅÌÍÐÑÛÐÌÞÑÇÞÌ¿ÊÇÖÌÚÔÁÏ¿ÆËÄÏÄ ÉÏÄÃÇÑÌÍÂÍ ÊÇËÇÑ¿ ®Ï¿Áÿ Æ¿ ÜÑÍÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄÎÏÇÃÄÑÐÞÆ¿ÎÊ¿ÑÇÑÛ ÎÍÁÚ×ÄÌÌÍÈ ÎÏÍÕÄÌÑÌÍÈ ÐÑ¿ÁÉÍÈ Ç É¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÉÍËÇÐÐÇÄÈÆ¿ÐÌÞÑÇÄ

ŸÉÂÎÏËÚÌÅÈËÀ½ ©ÍÂÿÁÚÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÄÁÆÞÑÛÉÏÄÃÇÑv ŠÇÎÍÀÍÊÛ×Ä ÎÍÀÍÊÛ×ÄšvÆÃÏ¿ÁÍÍÕČ ÌÇÁ¿ÈÑÄ ÐÁÍÇ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ¬Ä ÐÑÍÇÑ ÍÀÇÅ¿ÑÛÐÞ Ì¿ À¿ÌÉ ÉÍÑÍÏÚÈ ÁËÄÐÑÍ ËÇÊÊÇÍÌ¿ ÏÒÀÊÄÈ ÎÏÄÃÊÍÅÇÊ Á¿Ë ÖČ ÑÚÏÄÐÑ¿ÑÚÐÞÖ¬¿ÍÀÍÏÍÑ ÜÑÍÔÍÏÍ×ÇÈ ÎÍÁÍà ÄØÄ Ï¿Æ ÑÏÄÆÁÍ ÎÏÍ¿Ì¿ÊÇÆÇÏ͌ Á¿ÑÛ Á¿×Ò ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÒÝ ÐÇÑÒ¿ÕÇÝ Ç ÎÍÌÞÑÛ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÌ¿ÃÄÅÄÌÇÐÑ¿ÀÇÊÄÌ Á¿×ÇÐÑÍÖÌÇÉÃÍÔÍÿ¡ÚÒÃÇÁÒÀ¿ÌÉ¿ ÀÍÊÛ×ÍÈ ÉÏÄÃÇÑ ÉÍÑÍÏÚÈ ÍÉ¿ÅÄÑÐÞ Á¿ËÌÄÎÍÐÇÊ¿Ë ÁÚÏÇÐÉÒÄÑÄŠÁοÐÑÛ Á ÂÏÄÔ ÎÏÍÐÏÍÖÉǚ Ç ÎÏÇ ÏÄÂÒÊÞÏÌÍË ÄÂÍÎÍÁÑÍÏÄÌÇÇÇÐÎÍÏÑÇÑÛÉÏÄÃÇÑÌÒÝ ÇÐÑÍÏÇÝ °Ï¿ÁÌÇÁ¿ÑÛ ÎÏÍÕÄÌÑÌÚÄ ÐÑ¿ÁÉÇÑÍÅÄÎÍÊÄÆÌÍËÍÅÄÑÀÚÑÛ ÁÆÞÁ ËÄÌÛ×ÒÝÐÒËËÒ ÌÍÐÏ¿ÆÒËÌÚËÎÏ͌ ÕÄÌÑÍË ÁÚÁÉÍÌÄÖÌÍËÇÑÍÂÄÍÉ¿ÅÄÑÄÐÛ ÁÁÚÇÂÏÚ×Ä ˜Å¸ÉʸÉÀ× š£ ¯ Ƚ¼¸ÂÊÆȆÕÂÉǽÈÊ ÇÆÈʸø„¢È½¼ÀÊÓÈ˓  ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

§ÍÂÁÅÏË¿½ÊÅÂ

ÊÊÐÅÏÂÏÊØÆÅÈÅ ÁÅÑÑÂÍÂÊÓÅÍË¿½ÊÊØÆÌȽÏÂà ÔÏË¿ØÀËÁÊÂÂĽÂÉÖÅÇÐ ¥¸ÈÓŽÈÆÉÉÀÁÉÂÆ»ÆÀ¿¸È˹½¾ÅÆ»ÆÂȽ¼ÀÊƺ¸ÅÀ×ÇȸÂÊÀϽÉÂÀ¹½¿È¸¿† ¼½ÃÔÅÆ θÈÀÊ ʸÂÆÁ ÉÇÆÉƹ ÇÆ»¸Ð½ÅÀ× ÉÉË¼Ó ¸Â ¸ÅÅËÀʽÊÅÓÁ Çøʽ¾ ¢¸¿¸ÃÆÉÔ ¹Ó ÏÊÆ Äƾ½Ê ¹ÓÊÔ ˼ƹŽ½ À ÇÈÆѽ ϽÄ ȸºÅÓ½ º¿ÅÆÉÓ ÇÆ ÉÀÉʽĽ „ºÉ½ ºÂÃÖϽÅƓ Ÿ ºÉ½Ä ÇÈÆÊ×¾½ÅÀÀ Çøʽ¾ÅÆ»Æ ǽÈÀƼ¸ ¥Æ ¼ÀÌ̽ȽÅÎÀÈƺ¸ÅÅÓÁÇøʽ¾ ÂÆÊÆÈÓÁÇÆÉʽǽÅÅÆËĽÅÔи½ÊÉ×ÆÊĽÉ×θ ÂĽÉ×ÎË Êƾ½ÀĽ½ÊºÓ»Æ¼Ó¼Ã׿¸½ÄÑÀ¸¯Êƾ½ºÓ¹È¸ÊÔ ¤ÓÇÈƺ½ÃÀ ÕÂÉÇȽÉɆ¸Å¸ÃÀ¿¼ºËÍĽÊƼƺÇÆ»¸Ð½ÅÀ×ÂȽ¼Àʸ

ªÂÉÊËÀËÏÂËÍÅÅ ®ÏÄÃʿ¿ÞÑÍÑÇÊÇÇÌÍÈÐÎÍÐÍÀÎ͌ ¿×ÄÌÇÞÉÏÄÃÇÑ¿ À¿ÌÉÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛ ÎÄÖÄÑÐÞÍÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈÁÚÂÍÃÄ£ÄÌÄÅÌÍÄ ÁÚÏ¿ÅÄÌÇÄ ÜÑÍÈ ÁÚÂÍÃÚ v ÎÏÍÕÄÌÑÚ §ËÄÌÌÍÎÍÐÎÍÐÍÀÒÌ¿ÖÇÐÊÄÌÇÞÇÁÆnj Ë¿ÌÇÞ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁ ÉÏÄÃÇÑÌÚÄ ÎÊ¿ÑÄÅÇ ÃÄÊÞÑÐÞÌ¿¿ÌÌÒÇÑÄÑÌÚÄ Ï¿ÁÌÚÄ ÇÃÇӌ ÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ ÒËÄÌÛ׿ÝØÇÄÐÞ СПРАВКА Аннуитетный платеж представляет собой равные ежемесячные транши, растянутые на весь срок кредитования. В сумму транша включены часть ссудной задолженности, начисленный процент, дополнительные комиссии и сборы банка (при наличии). При этом в первые месяцы (или годы) кредита большую часть транша составляют проценты, а меньшую – погашаемая часть основного долга. Ближе к концу кредитования пропорция меняется: большая часть транша идет на погашение «тела» кредита, меньшая – на проценты. При этом общий размер транша всегда остается одинаковым. Дифференцированный платеж представляет собой неравные ежемесячные транши, пропорционально уменьшающиеся в течение срока кредитования. Наибольшие платежи – в первой четверти срока, наименьшие – в четвертой четверти. «Срединные» платежи обычно сравнимы с аннуитетом. Ежемесячно тело кредита уменьшается на равную долю, процент же насчитывается на остаток задолженности. Поэтому сумма транша меняется от выплаты к выплате.

ÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ Æ¿ÄËØÇÉÍÁ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄÆ¿ÌÇË¿ÝØÇÔÒÀ¿ÌÉ¿Ì¿ÍÑÉÏÚÑÇÄ ÇÊÇÏ¿ÆÁÇÑÇÄÀÇÆÌÄп ÎÏÇÔÍÃÞÁÀ¿ÌÉ ÉÒÿ ÀÍÊÛ×Ä ÍÆ¿ÀÍÖÄÌÚ ÍÃÍÀÏÄÌÇÄË ÉÏÄÃÇÑÌÍÈÆ¿ÞÁÉÇ ÖÄËÁÇÃÍËÎÊ¿ÑÄÅÄÈ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÓÇÉ¿š ÊÇÀÍÍÀÇÃÄÑÛÐÞÌ¿ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÒÝ ÐÒËËÒÉÏÄÃÇÑ¿ÇÒÈÑÇÁÃÏÒÂÍÈÀ¿Ìɬ¿ ÏÇÐÉÐÎÍÉÍÈÌÍÇÃÒÑÑÍÊÛÉÍŠËÍÌÐÑÏښ Ð ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÍÃÃÄÏÅÉÍÈ Ñ¿ÉÇÄ É¿É °ÀÄÏÀ¿ÌÉ Š¢¿ÆÎÏÍËÀ¿Ìɚ Š¡± š ÇÏÞÃÃÏÒÂÇÔ­ÌÇËÍÂÒÑÎÍÆÁÍÊÇÑÛÐÄÀÄ ÁÚÿÁ¿ÑÛ ŠÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚ˚ Æ¿Œ ÄËØÇÉ¿Ë ÎÍÖÑÇ Ñ¿ÉÇÄ ÅÄ Æ¿ÈËÚ É¿É Ç Š¿ÌÌÒÇÑÄÑÌÚ˚ ¬Í Á ÐÏÄÃÌÄË ÃÇÓÓČ ´ÍÑÞÌÄÉÍÑÍÏÚÄÎÏÍÃÁÇÌÒÑÚÄÂÏ¿ÅÿÌÄ ÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌ¿ÞÐÔÄË¿ÂÍÏ¿ÆÃÍËÄÌÄÄÎ͌ Ì¿ÐÊÚ׿ÌÌÚÄ ÖÑÍÌ¿ÎÏÍÕÄÌÑ¿ÔËÍÅÌÍ ÎÒÊÞÏÌ¿ ÇÀ¿ÌÉÇÐÍÆÌ¿ÑÄÊÛÌÍÌÄÎÇ¿ÏÞÑ ÐÜÉÍÌÍËÇÑÛÇÖÑÍÄÐÑÛÁ¿ÏÇ¿ÌÑÎÊ¿ÑÇÑÛ ÄÄÑ¿ÉÍÁÚÒÅÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄÏÄ¿ÊÇÇ ÍÑËÄÐÞÕ¿ÉËÄÐÞÕÒÁÐÄËÄÌÛ×Ä ÇÌÑÄÏČ ÐÒÝÑÐÞ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÝ ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÃÇӌ ž½ÊÇοËÂÆ¿ØÀËÁØ ÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÂÏ¿ÓÇÉ ÎÊ¿ÑÄÅÄÈ Ÿ ÇÎÍÑÄÖÌÚÄ Æ¿ÄËØÇÉÇ ÇÌÍÂÿ ÿÅÄ ÊÂÐÌÐÎÏÅÏ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÇØÒÑÀ¿ÌÉ ÉÍÑÍÏÚÈÐÍ ³ÇÌ¿ÌÐÍÁÚÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚÐÔÍÃÞÑÐÞ ÁÄÏÍÞÑÌÍÐÑÛÝÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÎÍÃÍÀÌÒÝ Ì¿ÑÍË ÖÑÍÄÐÊÇÆ¿ÄËØÇÉÏ¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑ ÒÐÊÒÂÒ ¯ÄÆÍÌ Á ÜÑÍË ÄÐÑÛ ÒÖÇÑÚÁ¿Þ Ï¿ÐÎÊ¿ÑÇÑÛÐÞ ÎÍ ÉÏÄÃÇÑÒ Æ¿ ÉÍÏÍÑÉÇÈ ÕÄÌÚ Ì¿ ÅÇÊÛÄ Ç Ï¿ÆËÄÏ ÇÎÍÑÄÖÌÚÔ ÐÏÍÉ ÃÍÎÞÑÇÊÄÑ ÑÍÊÒÖ×ÄÍÑÿÑÛÎÏÄÌ ÁÆÌÍÐÍÁ ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍÄÐÌÇÅÄÌÇÄÎÊ¿ÑÄÅ¿ ÎÍÖÑÄÌÇÄ ¿ÌÌÒÇÑÄÑÒ ­ÃÌ¿ÉÍ ÍÑÌÍÐnj ÁÚÂÊÞÃÇÑÐÍÁÐÄËÌÄÊÇ×ÌÇËe¬ÍÑ¿ÉÊÇ ÑÄÊÛÌÍÐÏÄÃÌÄÐÏÍÖÌÚÔÇÃÍÊÂÍÐÏÍÖÌÚÔ ÜÑÍÁÚÂÍÃÌÍ É¿ÉËÍÅÄÑÎÍÉ¿Æ¿ÑÛÐÞÎÏÇ ÉÏÄÃÇÑÍÁÁÄÃÒÑÐÞÐÎÍÏÚ ÎÄÏÁÍËÆÌ¿ÉÍËÐÑÁÄÐÑÄËÍÈ ¬¿ÎÄÏÁÚÈŠ¿ÏÇÓËÄÑÇÖÄÐÉÇȚÁÆÂÊÞà ÄÐÊÇÆ¿ÄËØÇÉÀÄÏÄÑÃÍÊÂÍÐÏÍÖÌÚÈÉÏČ ÃÇÑ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÑÚÐÞÖ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ Ì¿ ªÂÌËĽÂÉÖÅÇÐÇÍÂÁÅÏe ÊÄÑÐÎÏÍÕÄÌÑÌÍÈÐÑ¿ÁÉÍÈÎÍÉÏÄÃÇÑÒ ¯ÍÐÐÇÈÐÉÇÄÀ¿ÌÉÇÌÄÍÖÄÌÛÅ¿ÊÒÝÑ ÂÍÃÍÁÚÔ ÑÍÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ ÎÊ¿ÑÄÅÇ Î͌ ÎÊ¿ÑÄÅ ÁÚÂÍÃÌÄÄ ÎÏÇÖÄËÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÐÉÍÊÛÉÒ ÍÌÇ ÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÝÑ ÍÎÏÄÃČ ¡ Ì¿×ÄË ÒÐÊÍÁÌÍË ÎÏÇËÄÏÄ ÁÚÎÊ¿Ñ¿ ÊÄÌÌÒÝÑÍÌÉÍÐÑÛ ÐÁÞÆ¿ÌÌÒÝÐÍÕÄÌÉÍÈ ÎÏÍÕÄÌÑÍÁÆ¿ÃÄÐÞÑÛÊÄÑÎÏÇÃÇÓÓÄÏÄ̌ ÎÊ¿ÑÄÅÄÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ Æ¿ÄËØÇÉ¿ Ñ Ä ÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÎÊ¿ÑÄÅ¿ÔÐÍÐÑ¿ÁÇÑ ÐÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ ÃÍÔÍÿ Ð ÄÅÄËÄÐÞÖÌÚË ÃÍÊÊ¿Ï¿ ¿ÎÏÇ¿ÌÌÒÇÑÄÑÌÚÔv ÃÍÊÊ¿Ï¿ °ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ Ç ÎÄÏÄÎÊ¿Ñ¿ ÎÊ¿ÑÄÅÍË £ÄÊÍ Á ÑÍË ÖÑÍ ÎÏÇ ÃÇÓÓÄÏÄÌÕnj ÎÏÇ ÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈ ÐÔÄËÄ ÀÒÃÄÑ ÏÍÁ¿ÌÌÍË ÂÏ¿ÓÇÉÄ пËÒÝ ÀÍÊÛ×ÒÝ ËÄÌÛ×ÄvÌ¿ ÃÍÊÊ¿Ï¿°·Ÿ ¬Í ÌÄ ÀÒÃÄË Æ¿ÀÚÁ¿ÑÛ ÖÑÍ ÎÏÇËÄÏ Ì¿ÂÏÒÆÉÒ Ì¿ ÀÝÃÅÄÑ ÃÍÊÅÌÇÉ¿ ÿÝÑ ÎÊ¿ÑÄÅÇÎÄÏÁÍÂÍÂÍÿ ÇÐÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÐ ÒÐÊÍÁÌÚÈÇÌ¿ÎÏ¿ÉÑÇÉÄÁÐÄÁÚÂÊÞÃÇÑÌÄ ÃÍÔÍÃÍËÁÚÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑÐÞÇËÄÌÌÍÃÊÞÜÑ͌ Ñ¿ÉÒÅÍÃÌÍÆÌ¿ÖÌͯÞÃÀ¿ÌÉÍÁÐÉÇÔÜÉЌ ÂÍÎÄÏÇÍÿ©ÎÏÇËÄÏÒ Æ¿ÄËØÇÉÒÉ¿Æ¿Ê ÎÄÏÑÍÁÌÄÐÉÏÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄÍ Á¿ÌÉÄÑÄÃÍÔÍÃÁÏÒÀÊÄÈ ¿ÎÄÏÁÚÈ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍË ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍË ÎÏÄÇËÒØČ ÎÊ¿ÑÄÅÎÍÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÐÔÄËÄ ÐÑÁÄÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÎÊ¿ÑÄÅÄÈÁÍ ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÏÒÀÊÄÈ ÑÍÄÐÑÛŠÐÙÄÐњ ËÌÍÂÍËÞÁÊÞÄÑÐÞË¿ÏÉÄÑÇÌÂÍÁÚËËÇÓÍË ÎÍÖÑÇ ÎÍÊÍÁÇÌÒ ÃÍÔÍÿ Ÿ ÎÍ Æ¿ÉÍÌÒ  ¿ÌÉÌÇÉÍÂÿÌÄÒÎÒÐÑÇÑÐÁÍÄÈÁÚÂÍÃÚ ÎÊ¿ÑÄÅÇÎÍÉÏÄÃÇÑÒ ÁÊÝÀÍËÐÊÒÖ¿Ä ÌÄ ¤ËÒÊÇ×ÛÁ¿ÅÌÍÒÀÄÃÇÑÛÆ¿ÄËØÇÉ¿ ÖÑÍ ËÍÂÒÑÎÏÄÁÚ׿ÑÛŒÎÏÍÕÄÌÑÌÚÈÎÍÏÍ ÑÍÑ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ËÍÅÄÑ ÐÜÉÍÌÍËÇÑÛ ¡ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ À¿ÌÉÇ ÁÚÌÒÅÃÄÌÚ Î͌ ÁÚÀÏ¿ÁÑÒÇÊÇÇÌÒÝÐÔÄËÒÁÚÎÊ¿Ñ ÌÇÅ¿ÑÛË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÒÝÐÒËËÒÉÏÄÃÇÑ¿ ВАЖНО! Главное, что нужно понять, – ÉÍÑÍÏÒÝËÍÂÒÑÁÚÿÑÛÎÏÇÆ¿ÞÁÊÄÌÌÍË метод начисления процентов при обеих ÒÏÍÁÌÄÃÍÔÍÿ формах платежей одинаков. Процент и ®ÍÊÍÅÄÌÇÄÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÐÊÍÅÌÍÄÇ в том, и в другом случае начисляется на ÃÊÞÉÏÄÃÇÑÍÏ¿ ÇÃÊÞÆ¿ÄËØÇÉ¿ ÎÍÐÉÍÊی ОСТАТОК долга. ÉÒÃÍÊÅÌÇÉËÍÅÄÑÊÇÀÍŠÁÚοÐÑÛÇÆÂÏ¿Œ ȼÅ¿


§ÍÂÁÅÏË¿½ÊÅÂ

¥¡¢¥

¡½¿½ÆÏÂÌËÎÔÅϽÂÉ ÁÍÏÞ ÐÍÁÐÄËÌÄË¿ÊͬÍÌÄÑÍÏÍÎÇÑÄÐÛ ÉÏÇÖ¿ÑÛ Š¼ÁÏÇÉ¿š Ç ÀÄÅ¿ÑÛ Á À¿ÌÉ ÖÑÍÀÚÍÓÍÏËÇÑÛÉÏÄÃÇÑÐÃÇÓÓÄÏÄÌÕnj ÏÍÁ¿ÌÌÍÈÐÔÄËÍÈ£¿ ÑÏÇÃÕ¿ÑÇÊÄÑÌÞÞ ŠÉ¿À¿Ê¿š Ð ÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚË ÎÊ¿ÑÄÅÍË ÀÒÃÄÑ ÃÄ×ÄÁÊÄ ¬Í ÐÉ¿Ånj ÑÄ Æ¿ÖÄË ÎÏÍÿÁ¿ÑÛÐÞ Á ŠÏ¿ÀÐÑÁ͚ Ì¿ ÊÄÑ Ð ÎÏÍÕÄÌÑÌÍÈ ÐÑ¿ÁÉÍÈ Ç ÐÒËËÍÈ ÁÚÎÊ¿Ñ  ËÇÊÊÇÍÌ¿ ÉÍÂÿ ÄÐÑÛ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÁÆÞÑÛ ÉÏÄÃÇÑ Ì¿ ÊÄÑÐÍÐÑ¿ÁÉÍÈÇÐÒËËÍÈÁÚÎÊ¿Ñ ËÇÊÊÇÍÌ¿ ¤ÐÊÇ ÁÚ ÂÏ¿ËÍÑÌÍ ÐÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÊÇ ÀÝÃÅÄÑ ÑÍÎÍÊÒÖÇÑÄÎÍÊÌÒÝÐÁÍÀÍÃÒ ÍÑÉÏÄÃÇÑ¿Ì¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÏ¿ÌÛ×Ä ¿ ÁÏÄËÞÃÍÏÍÅÄÃÄÌÄÂ

±¿É ÖÑÍ ÅÄ ÁÐČѿÉÇ ÁÚÂÍÃÌÄÄ £¿Á¿ÈÑÄ ÃÊÞ Ì¿Ö¿Ê¿ ÁÆÂÊÞÌÄË Ì¿ ÃÁÄ Ñ¿ÀÊÇÕÚÁÌÇÔÎÏÇÁÍÃÇÑÐÞÐÏ¿ÁÌÄÌÇÄ ÌÄÉÍÄÂÍ ÒÐÊÍÁÌÍÂÍ ÉÏÄÃÇÑ¿ Á Ï¿ÆËÄÏÄ ÍÃÌÍÂÍ ËÇÊÊÇÍÌ¿ ÏÒÀÊÄÈ ÎÏÇ Ï¿ÆÌÚÔ ÐÏÍÉ¿Ô®ÏÍÕÄÌÑÌÚÄÐÑ¿ÁÉÇvÎÏÇËÄό ÌÚÄÇÒÐÏÄÃÌÄÌÌÚÄ ÖÄËÀÍÊÛ×ÄÐÏÍÉ ÉÏÄÃÇÑÍÁ¿ÌÇÞ ÑÄËÁÚ×ÄÎÏÍÕÄÌÑ ®ÏÞËÍÄÐÏ¿ÁÌÄÌÇÄÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍ ÎÄÏÄÎÊ¿ÑÚ ÎÏÇ ¿ÌÌÒÇÑÄÑÌÍÈ ÐÔÄËÄ ÁÚ×Ä ÖÄËÎÏÇÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈ ¿ÖÄËÀÍÊÛ×ÄÇÐÏÍÉÉÏÄÃÇÑÍÁ¿ÌÇÞ ÑÄË Ï¿ÆÌÇÕ¿ÍØÒÑÇËÄÈ §Ì¿ÖÄÂÍÁÍÏÞ ÄÐÊÇÁÚÁÆÞÊÇÇÎÍÑČ ÉÒÌ¿ÊÄÑ ÑÍÏ¿ÆÌÇÕ¿ÁŠÕÄÌĚÉÏČ ÃÇÑÍÁÀÒÃÄÑ ËÇÊÊÇÍÌ¿vËÞÂÉÍÂ͌

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ АННУИТЕТНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТУ 1 МЛН РУБЛЕЙ Срок кредитования

Процентная ставка

Аннуитетный платеж

Итоговая сумма выплат

5

13,75

23 140

1 390 000

10

14

15 530

1 860 000

15

14,25

13 490

2 430 00

20

14,5

12 800

3 070 000

25

14,75

12 610

3 780 000

30

15

12 640

4 550 000

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТУ 1 МЛН РУБЛЕЙ Дифференцированный платеж Первый платеж/ последний платеж

Срок кредитования

Процентная ставка

Итоговая сумма выплат

5

13,75

28 130

16 860

1 350 000

10

14

20 000

8 430

1 710 000

15

14,25

17 430

5 620

2 070 000

20

14,5

16 250

4220

2 460 000

25

14,75

15 630

3 370

2 850 000

30

15

15 280

2 810

3 260 000

¬ËÁ¿ÂÁÂÉÅÏËÀÅ ®ÏÍÐÑÍÈ Ë¿ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÈ Ï¿ÐÖÄÑ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍ ÎÏÇ ÃÊÇÑÄÊÛÌÍË ÐÏÍÉÄ ÉÏÄÃÇÑÍÁ¿ÌÇÞÎÄÏÄÎÊ¿ÑÚÎÍÉÏÄÃÇÑÒÐÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÐÔÄËÍÈÁÚÎÊ¿ÑÁڌ ÂÍÃÌÄÄ ÖÄËпÌÌÒÇÑÄÑÌÍÈ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒÇÑÍÂÍÁ¿ÞÐÒËË¿ÁÚÎÊ¿ÑËÄÌÛ×Ä ­ÃÌ¿ÉÍ ÀÍÊÄÄÑØ¿ÑÄÊÛÌÍÄÇÆÒÖÄÌÇÄÁÍÎÏÍпÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍÎÏÄÁÍÐÔÍÃÐÑÁÍÃÇÓÓÄÏÄ̌ ÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍÎÊ¿ÑÄÅ¿Æ¿Ö¿ÐÑÒÝÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞÎÏÇÆÏ¿ÖÌÚËÇÌÄÿÄÑÏÄ¿ÊÛÌÍÈÇ ÍØÒÑÇËÍÈÜÉÍÌÍËÇÇÃÊÞÆ¿ÄËØÇÉ¿ ÉÊÝÖÄÁÍÄÐÊÍÁÍvÍØÒÑÇËÍÈ ­ÐÌÍÁÌÍÈÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÉÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÐÔÄËÚvÐÌÇÅÄÌÇÄË¿ÉÐÇË¿Êی ÌÍÈÐÒËËÚÉÏÄÃÇÑ¿ ÉÍÑÍÏÒÝÂÍÑÍÁÁÚÿÑÛÀ¿ÌÉ ÍÐÌÍÁÚÁ¿ÞÐÛÌ¿ÍÕÄÌÉÄÎÊ¿ÑČ ÅÄÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇÆ¿ÄËØÇÉ¿«ÄÅÃÒÑÄË ÄÐÊÇÁÚÁÐÍÐÑÍÞÌÇÇÐÎÍÉÍÈÌÍÎÍ¿׿ÑÛ ÃÇÓÓÄÏÄÌÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈÎÊ¿ÑÄÅÁÑÄÖÄÌÇÄÎÄÏÁÍÂÍ пËÍÂÍŠÃÍÏÍÂÍÂ͚ÂÍÿ ÑÍÌ¿ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄ¿ÌÌÒÇÑÄÑÌÍÈÐÔÄËÚÁ¿×ÇÔÃÍÔÍÃÍÁÑÍÅÄÔÁ¿ÑÇѬÍË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ¿Þ ÐÒËË¿ÉÏÄÃÇÑ¿ÎÏÇÜÑÍËËÍÅÄÑÀÚÑÛÁÚ×Ä ÎÏÍÕÄÌÑÌ¿ÞÐÑ¿ÁÉ¿vÌÇÅÄ ¿ÐÏÍÉ ÉÏÄÃÇÑÍÁ¿ÌÇÞ v ËÄÌÛ×Ä ±Í ÄÐÑÛ ¿ÌÌÒÇÑÄÑÌÚÈ ÎÊ¿ÑÄÅ ÇËÄÄÑ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÍÄ ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÍ ˜Å¸ÉʸÉÀ× š£ ¯ Ƚ¼¸ÂÊÆȆÕÂÉǽÈÊÇÆÈʸø„¢È½¼ÀÊÓÈ˓ ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

)3ŠÉÂÊÂÁÃÉÂÊÏ

«ÛÎØÉÁÍμÉÀ¼ÌÎÉ×ѾÊËÌÊÍʾ ËÌÄÊνÊÌÁÍÊÄÍƼÎÁÇÁÅ ¢¸ÂÕÌ̽ÂÊÀºÅÆÇÈƺ½ÉÊÀÉƹ½É½¼Æº¸ÅÀ½ §È¸ºÀÃÔÅÆÃÀÄӺӹȸÃÀ ¸żÀ¼¸Ê¸ šÇÀнÊÉ×ÃÀ¼¸ÅÅÓÁ¸żÀ¼¸ÊºÂÆÈÇÆȸÊÀºÅËÖÂËÃÔÊËÈË ÂÆÄǸÅÀÀ µÊÀÄÀÀ¼ÈË»ÀÄÀÇÆÍƾÀÄÀºÆÇÈÆɸÄÀ¿¸¼¸º¸ÃÉ׸¾¼ÓÁ ºÃ¸¼½Ã½Î¹À¿Å½É¸ ÈËÂƺƼÀʽÃÔÀÃÀÉǽÎÀ¸ÃÀÉʺƹøÉÊÀȽÂÈËÊĽÅʸ ©Ê¸Å¼¸ÈÊÅÓ½ʽÄÓƹƹ׿¸ÅÅÆÉÊ×ÍŸÇÈÆÐÃÆÄĽÉʽȸ¹ÆÊÓ ÇÈÀÏÀÅÓ ˺ÆÃÔŽÅÀ×ÀºÆ¿ÄƾÅÆÉÊÀÇÆʽÅÎÀ¸ÃÔÅÆ»ÆÉÆÀɸʽÃ׺ÅƺÆÁÂÆÄǸÅÀÀ ƹÉ˾¼¸ÖÊÄÅÆ»À½ÇÈÀÇÈƺ½¼½ÅÀÀÀÅʽȺÔÖ¥Æ ¸ÂÇȸºÀÃÆ ¸żÀ† ¼¸ÊÓ»ÆÊƺ×ÊÉ×ÂʸÂÀĺÆÇÈÆɸÄ¿¸È¸Å½½ ÇÆÕÊÆÄËÆʺ½ÊÓÇÆÃËϸÖÊÉ× и¹ÃÆÅÅÓÄÀÀ¼¸ÖÊĸÃÆÀÅÌÆÈĸÎÀÀ¯ÊƹÓÀÉÂÃÖÏÀÊÔ„¿¸»ÆÊƺÂÀ“ ÉÆÀɸʽýÁ ÄƾÅÆ¿¸¼¸ÊÔŽÉÂÆÃÔÂÆÇÈÆÉÊÓÍ ÅÆŽÉʸż¸ÈÊÅÓͺÆÇÈƆ Éƺ Æʺ½ÊÓŸÂÆÊÆÈÓ½ÄÆ»Ëʼ¸ÊÔÄÅÆ»ÆÇÀÑÀ¼Ã×ȸ¿ÄÓÐýÅÀÁ

1

´ÏËÉËÃÂÏÌ˾ÐÁÅÏÙ¿½Î пËÈÅÏÙÎÜ

£¿ÌÌÚÈÁÍÎÏÍÐÏ¿ÐÉÏÚÁ¿ÄÑËÍÑnj Á¿ÕÇÝÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÊÇÖÌÍÐÑÌÚÄËÍÑÇÁÚ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÇÇÕÄÌÌÍÐÑÇ ÑÄÑÍ ÖÑÍ ÖÄÊÍÁÄÉÅÃÄÑÍÑÏ¿ÀÍÑÚ š¦§¨¦© ÏÊÆ Äƾ½Ê Çƹ˼ÀÊÔ º¸É˺ÆÃÀÊÔÉ× §½ÈºÓÁº¸ÈÀ¸ÅÊÆʺ½Ê¸ÐËÄÌ¿ÏҌ ÉÍÁÍÃÐÑÁ¿ ÉÍÌÓÊÇÉÑÐÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍË Æ¿Ï¿ÀÍÑÌ¿ÞÎÊ¿Ñ¿ ÅʽÈÇȽʸÎÀ× ËÚ ËÍÅÄË ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÁÚÁÍÃÚ ÖÑÍ ÃÊÞ ÿÌÌÍÂÍ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ Á¿ÅÌÚ ÔÍÏÍ×ÇÄ ÍÑÌ͌ ×ÄÌÇÞ Á ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÄ Ç ÊÍÞÊÛÌ¿Þ ÎÍÊÇÑÇÉ¿ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁ¿ § ÄÐÊÇ ÍÌ ÎÏÄÑÄÌÃÒÄÑÌ¿ÃÍÊÅÌÍÐÑÛÎÏÍÿÁÕ¿Œ ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑ¿ÁÌÄÀÍÊÛ×ÍË˿¿ÆÇÌÄ ÂÃÄÐÍÑÏÒÃÌÇÉÁÚÔÍÃÇÑÍÃÇÌÁÐËÄÌÒ ÑÍËÍÂÒÑÁÍÆÌÇÉÌÒÑÛÑÏÒÃÌÍÐÑÇ ÑÉ ÿÌÌÍËÒÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÝÊÒÖ×ÄÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÁÉÍË¿ÌÃÄ šÊÆÈÆÁ º¸ÈÀ¸ÅÊ Æʺ½Ê¸ ÄÐÊÇ

Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÄÏÄÐÑ¿ÄÑ ÀÚÑÛ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÈ ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄÉ¿ÏÛÄÏÌÍÂÍÏÍÐÑ¿ ÅʽÈÇȽʸÎÀ× ±ÒÑ Á¿ÅÌÍ Áڌ ÞÐÌÇÑÛ ÖÑÍÞÁÊÞÄÑÐÞÇÌÑÄÏÄÐÌÍÈÏ¿Œ ÀÍÑÍÈÃÊÞÜÑÍÂÍÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÞ ÁÍÆËÍÅÄÌ ÊÇÁÁ¿×ÄÈÉÍËοÌÇÇÏÍÐÑÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÇÊÇ ÜÑ¿ ÃÍÊÅÌÍÐÑÛ ÐÑ¿ÌÄÑ ÃÊÞ ÌÄÂÍ ÑÒÎÇÉÍÁÍÈ ®ÏÍÁÍÃÇÑÊÇÁ¿×¿ÉÍˌ οÌÇÞÑÏÄÌÇÌÂÇ ÍÀÒÖÄÌÇÄÃÊÞÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÍÁ ÑÉÿÌÌÍËÒÉ¿ÌÃÇÿÑÒÁ¿ÅÌÍ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÎÍÁÚ׿ÑÛÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÝ ÁÇÃÄÑÛÌÍÁÚÄÂÏ¿ÌÇÁÏ¿ÀÍÑÄ

2

¬ËÔÂÉÐÌÍÅËÁÊËÉÅ ÏËÉÃÂÐÍË¿ÊÂÁËÒËÁË¿ ¿ËÁÊÅÒÇËÉ̽ÊÅÜÒ ÈÛÁÅ¿ËÍÐÛÏ ½¿ÁÍÐÀÅÒuÊÂÏ

£¿ÌÌÚÈÁÍÎÏÍÐÎÍÆÁÍÊÞÄÑÍÕÄÌÇÑÛ ËÍÑÇÁÚÖÄÐÑÌÍÂÍÎÍÐÑÒÎÉ¿®ÏÇÁÄÃÄË ÎÏÇËÄÏÚÍÑÁÄÑ¿Ì¿ÿÌÌÚÈÁÍÎÏÍÐÇ ÇÔÇÌÑÄÏÎÏÄÑ¿ÕÇÇ

š¦§¨¦© ÇÆϽÄË ÇÈÀ ƼÅÆÄ À ÊÆÄ ¾½ ËÈƺŽ ¼ÆÍƼƺ º ƼÅÀÍ ÂÆÄǸÅÀ×Í ÃÖ¼À ºÆÈËÖÊ ¸ º ¼Èˆ »ÀÍsÅ½Ê §½ÈºÓÁ º¸ÈÀ¸ÅÊ Æʺ½Ê¸ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍÁÍÃÌÇÔÉÍËοÌÇÞÔÆ¿ÜÑÇËÐÊÄÃÞÑ ¿ÁÃÏÒÂÇÔvÌÄÑ ÅʽÈÇȽʸÎÀ× ÐÒÃÞ ÎÍ ÍÑÁÄÑÒ É¿ÌÃÇÿÑËÍÅÄÑÁÆÞÑÛÑÍ ŠÖÑÍÎÊÍÔÍ ÊÄÅÇњ ÐÉÍÏÄÄ ÁÐÄÂÍ Ñ¿ÉÍÈ ÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÑÏÄÀÒÄÑÉÍÌÑÏÍÊÞ šÊÆÈÆÁº¸ÈÀ¸ÅÊÆʺ½Ê¸ÎÏÍÐÑÍÁ ÍÃÌÇÔÉÍËοÌÇÞÔÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÖÄÐÑÌÚÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ¿ÁÃÏÒÂÇÔvÌÄÑ  ÅʽÈÇȽʸÎÀ×ÎÍÆÇÑÇÁÌÚÈÍь ÁÄÑ ÄÐÊÇÃÊÞÉÍËοÌÇÇÖÄÐÑÌÍÐÑÛv ÜÑÍÁ¿ÅÌÍÇÍÑÀÍÏÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÇÃÄÑ ÎÍÜÑÍËÒÎÏÇÌÕÇÎÒ

3

§½ÇÅÒÈÛÁÂÆËÒËÏÊ ¾ÂÍÐÏʽͽ¾ËÏÐʽ ÒËÍËÕÅÂÁËÈÃÊËÎÏÅ 

£¿ÌÌÚÈ ÁÍÎÏÍÐ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ Ë͌ ÃÄÊÛÒÐÎÄÔ¿ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÃÁÇÅÄÑÊÇÇË ÁÌÒÑÏÄÌÌÞÞ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ ÊÇÀÍ ÁÌÄ×ÌÞÞÆ¿ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÄÒÐÎÄÔ¿ šÆÇÈÆÉ ¸ÂÀÍ ÃÖ¼½Á ¹Æý½ ÆÍÆÊÅƹ½ÈËÊŸȸ¹ÆÊËŸÍÆÈÆÐÀ½ ¼ÆþÅÆÉÊÀ “ §½ÈºÓÁº¸ÈÀ¸ÅÊÆʺ½Ê¸ÒÿÖÊnj ÁÚÔÇÊÇÎÍÀÊ¿ÑÒ ÅʽÈÇȽʸÎÀ×Ñ¿ÉÍÈÍÑÁÄÑÃÄËÍ̌ ÐÑÏÇÏÒÄÑÁÌÄ×ÌÝÝÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÖČ ÊÍÁÄÉ¿Æ¿ÒÐÎÄÔ ÑÄÿÌÌÚÈÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÛ ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÖÑÍÍÑÌÄÂÍË¿ÊÍÖÑÍÆ¿ÁÇÐÇÑ ÎÍÜÑÍËÒÇÐÑ¿Ï¿ÑÛÐÞÌÄÌÒÅÌÍ

ÒËÍËÕÅÒÌͽ¿ÅÈÁÈÜǽÔÂÎÏ¿ÂÊÊËÀËÎ˾ÂÎÂÁË¿½ÊÅÜÎË¿ÂÏØËÏÀÐÍÐ 1. Задавайте трудные вопросы. Если вы обнаружили что-то, нуждающееся в дополнительном разъяснении, не бойтесь его потребовать в ходе интервью. Честность и откровенность – лучшая основа для построения долгосрочных взаимоотношений с новым сотрудником. 2. Не перехваливайте свою компанию. Хороший интервьюер должен предоставить полную информацию о сильных и слабых сторонахорганизации в выгодном для бизнеса ракурсе. Не стоит приукрашивать рассказ с целью любой ценой завлечь кандидата – это может обернуться в ближайшем будущем повторным открытием вакансии.

недостаточный интерес к кандидату, либо ваш непрофессионализм, так как об этом вы уже должны были узнать из резюме. Цель собеседования – получить новую, недостающую информацию о специалисте.

3. Не просите соискателя предоставить информацию, которая у вас уже есть. Например, не стоит еще и еще раз просить его рассказать о себе. Это демонстрирует либо ваш

4. Не прерывайте собеседника, если только не произошло что-то чрезвычайное. Очень многие рекрутеры не контролируют процесс интервью, и оно становится бессвязным. Во

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

время собеседования дверь в ваш кабинет должна быть закрыта. Профессиональный менеджер по подбору персонала не станет отвечать на звонки и сообщения в процессе беседы – следует соблюдать бизнес-этику. Если так получилось и вы действительно ожидаете важный звонок, заранее, еще до начала интервью, извинитесь и предупредите своего визави, что, возможно, вам придется прервать беседу на 5 – 10 минут.

5. Не будьте слишком многословны. Самое большее, что рекрутер может себе позволить, – это сказать одно слово на десять произнесенных кандидатом. 6. Не превращайте интервью в разговор по душам. Когда официальный представитель работодателя делится своими личными эмоциями или некоторой озабоченностью относительно корпоративной культуры с претендентом, это может


)3ŠÉÂÊÂÁÃÉÂÊÏ šÊÆÈÆÁ º¸ÈÀ¸ÅÊ Æʺ½Ê¸ ÒËÌÚÔ ÐÎÍÐÍÀÌÚÔ ÉÍÑÍÏÚÄÐÑ¿ÁÞÑÐÄÀÄÖÄь ÉÇÄÕÄÊÇÇÐÎÍÐÍÀÌÚÇÔÃÍÀÇÁ¿ÑÛÐÞ ÅʽÈÇȽʸÎÀ× ÁÌÒÑÏÄÌÌÞÞ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ ÒÐÎÄÔ ±¿ÉÍÈ ÍÑÁÄÑ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÄÑ ÎÄÏÄà Á¿ËÇ ÕÄÊÄÒÐÑÏÄËÊÄÌÌÚÈ ¿ËÀÇÕÇÍÆÌÚÈ ÖÄÊÍÁÄÉ ÉÍÑÍÏÚÈËÍÅÄÑËÌÍÂÍÂÍÃ͌ ÐÑÇÂÌÒÑÛÁÅÇÆÌÇ

4

´ÏË¿½ÉÊͽ¿ÅÏÎÜ ¿¿½ÕÂÆͽ¾ËÏÂ

­ÑÁÄÑÌ¿ÿÌÌÚÈÁÍÎÏÍÐÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÍÕÄÌÇÑÛÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÍÐÑÛÖÄÊÍÁÄÉ¿ Ì¿ÎÏÍÕÄÐÐÇÊÇÏÄÆÒÊÛѿѬ¿ÎÏÇËÄÏ ÃÊÞÁ¿É¿ÌÐÇÈ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÔпÉÑÇÁÌڌ ËÇÎÏÍÿſËÇ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÐÍÑÏÒÃÌÇÉ ÁÀÍÊÛ×ÄÈÐÑÄÎÄÌÇÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ Ì¿ ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ Ÿ ÁÍÑ Ì¿ Á¿É¿ÌÐÇÝÐÄÉÏÄÑ¿ÏÞÅÄÊ¿ÑÄÊÄÌÖÄÊ͌ ÁÄÉ ÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈÌ¿ÎÏÍÕÄÐÐÌÒÝ Ï¿ÀÍÑÒ š¦§¨¦©ÏÊƺ¸ÄÅȸºÀÊÉ׺º¸† нÁȸ¹Æʽ º¼¸ÅÅÆÄÉÃËϸ½ÉÇȸ† ÐÀº¸½Ä˸żÀ¼¸Ê¸ ÇȽʽżËÖѽ»Æ Ÿº¸Â¸ÅÉÀÖÇÈƼ¸ºÎ¸ §½ÈºÓÁº¸ÈÀ¸ÅÊÆʺ½Ê¸ÍÀØÄÌÇÄ ÐÊÝÃÛËÇ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÃÁÇ¿ÑÛÐÞ ¿ ÌÄÐÇÃÄÑÛÌ¿ËÄÐÑÄ ÅʽÈÇȽʸÎÀ× ÇÆ ÍÑÁÄÑ¿ ËÚ ÁÇÃÇË ÖÑÍÃÊÞÖÄÊÍÁÄÉ¿ÀÍÊÛ×ÄÁ¿Œ ÅÄÌÎÏÍÕÄÐÐ ÖÄËÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ Ç ÐÉÍÏÄÄ ÁÐÄÂÍ ÄËÒ ÀÍÊÛ×Ä ÎÍÃÍÈÃÄÑ Ï¿ÀÍÑ¿ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍÂÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ šÊÆÈÆÁº¸ÈÀ¸ÅÊÁÚÐÍÉÇÄÎÏÍÿŒ ÅÇ ËÌÍÂÍÎÍÐÑÍÞÌÌÚÔÉÊÇÄÌÑÍÁ  ÅʽÈÇȽʸÎÀ× ÔÍÏÍ×ÇÈ ÍÑÁÄÑ ÃÊÞ ÿÌÌÍÈ Á¿É¿ÌÐÇÇ Ñ É ÖÄÊÍÁÄÉ ÞÁÌÍÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌ¿ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ

5

ŸØÒËÍËÕÅÆ ÎÌÂÓŽÈÅÎÏ ¬ËÔÂÉÐ

­ÑÁÄÑÌ¿ÿÌÌÚÈÁÍÎÏÍÐÁÚÞÁÊÞÄÑ ÏÄÓÄÏÄÌÕÇÝ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ Ñ Ä Ì¿ ÖÛÄ

¥¡¢¥

ËÌÄÌÇÄ ÐÁÍÄ ÇÊÇ ÍÉÏÒÅ¿ÝØÇÔ ÍÌ ÍÎÇÏ¿ÄÑÐÞ ÎÏÇ ÎÏÇÌÞÑÇÇ ÏÄ×ÄÌÇÈ ÇÊÇ пËÍÍÕÄÌÉÄ £ÊÞ Ï¿ÆÌÚÔ Á¿É¿ÌŒ ÐÇÈÑ¿ÉÍÄÐÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÃÍÊÅÌÍÀÚÑÛ Ï¿ÆÌÚˤÐÊÇÖÄÊÍÁÄÉÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÁÐÓČ ÏÄÎÏÍÿÅ ÌÄÌ¿ÏÒÉÍÁÍÃÞØÄÈÃÍÊŌ ÌÍÐÑÇ ÑÍ ÍÌ ÃÍÊÅÄÌ ÀÚÑÛ ÀÍÊÛ×Ä ÐÉÊÍÌÄÌÉÁÌÄ×ÌÄÈÏÄÓÄÏÄÌÕÇǤÐÊÇ ÅÄÖÄÊÍÁÄÉÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÌ¿ÏÒÉÍÁÍÃÞØÄÈ ÃÍÊÅÌÍÐÑÇ ÇÊÇ Ì¿ ÃÏÒÂÍÈ ÎÍÆÇÕÇÇ ÂÃÄ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÍÑÐÑ¿ÇÁ¿ÑÛ ÐÁÍÝ ÑÍÖÉÒÆÏÄÌÇÞ ÑÍÀÍÊÛ×ÄÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛ ÁÚÏ¿ÅÄÌ¿ÁÌÒÑÏÄÌÌÞÞÍÏÇÄÌÑ¿ÕÇÞ ¯¿ÐÐËÍÑÏÇËÎÏÇËÄÏÚ š¦§¨¦© ºÓ ÍÆÈÆÐÀÁ ĽŽ¼† ¾½ÈÇÆÇÈƼ¸¾¸Ä §ÆϽÄË §½ÈºÓÁ º¸ÈÀ¸ÅÊ Æʺ½Ê¸ ÿ Ñ¿É É¿É Þ ÔÍÏÍ×Í ÎÏÍÃ¿Ý É ÑÍËÒ ÅÄ Ò ËÄÌÞËÌÍÂÍÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÚÔÍÑÆÚÁÍÁ ÍÑÎÍÐÑÍÞÌÌÚÔÎÍÉÒοÑÄÊÄÈ ÅʽÈÇȽʸÎÀ× ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÚÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑÃÊÞÿÌÌÍÈÃÍÊÅÌÍÐÑÇ ÑÉ ÐÍÃÌÍÈÐÑÍÏÍÌÚ É¿ÌÃÇÿÑÍÕÄÌÇÁ¿ÄÑ ÐÄÀÞÐÒÀÙÄÉÑÇÁÌÍ ¿ÐÃÏÒÂÍÈvÐÐڌ Ê¿ÄÑÐÞ Ì¿ ÁÌÄ×ÌÝÝ ÍÕÄÌÉÒ ÎÍÉÒοŒ ÑÄÊÄÈ šÊÆÈÆÁº¸ÈÀ¸ÅÊÆʺ½Ê¸ÿ ÑÉÞ ÔÍÏÍ×ÍÏ¿ÀÍÑ¿Ý ÒËÄÝÃÍÐÑÇ¿ÑÛÎ͌ ÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÔÕÄÊÄÈÇÁÐÄÂÿÃÍÀÇÁ¿ÝÐÛ ÑÍÂÍ ÖÄÂÍÔÍÖÒ  ÅʽÈÇȽʸÎÀ× ÁÌÒÑÏÄÌÌÞÞ ÏČ ÓÄÏÄÌÕÇÞ ÃÊÞ ÃÍÊÅÌÍÐÑÇ ËÄÌÄÃÅČ Ï¿ ÎÍ ÎÏÍÿſË ÜÑÍÑ ÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÛ ÌÄ ÎÍÃÔÍÃÇÑ ¡ÍÆËÍÅÌÚ ÉÍÌÓÊÇÉÑÚ Ð ÉÊÇÄÌÑ¿ËÇ Ñ¿ÉÉ¿ÉÿÌÌÚÈÖÄÊÍÁÄÉÌÄ ÎÍʿ¿ÄÑÐÞÌ¿ËÌÄÌÇÄÍÉÏÒÅ¿ÝØÇÔ ¡ÍÑ ÎÏÇËÄÏÚ ÊÇ×Û ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÁÍÎÏÍÐÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÆÁÍÊÞÝÑ ÍÕČ ÌÇÑÛÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍÉ¿ÌÃÇÿѿÇÎÏÇ ÜÑÍËÆ¿ÌÇË¿ÝÑÌÄÀÍÊÛ×ÄÎÍÊÒֿп ®ÒÐÑÛÁÁ¿×ÄÈÉÍËοÌÇÇÏ¿ÀÍÑ¿Œ ÝÑÑÍÊÛÉÍÎÍÃÔÍÃÞØÇÄÊÝÃÇ ˜ÅŸ›¨ ›¦¨´š˜ ÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊÇÆÇƼ¹ÆÈËǽÈÉƆ ŸøÂÆÄǸÅÀÀ„¥ÆºÓ½ÇȸºÀø“

)3ŠÉÂÊÂÁÃÉÂÊϽ Â;½ ÍÅʾÂÍÀ½ как сыграть в плюс (продемонстрирована открытость), так и грозить потерей специалиста, у которого вполне может оказаться совершенно другой темперамент. 7. Подробно опишите должностные обязанности. Каждый специалист хочет точно знать свой функционал до того, как примет предложение о работе. Поэтому именно на интервью нужно четко проговорить не только все требования к идеальному сотруднику, но и

критерии оценки его успешной работы. 8. Не передавайте слухи и не обменивайтесь личной информацией. И хотя это кажется достаточно удобным способом провести собеседование, не относящиеся к делу вопросы о друзьях и родственниках соискателя только уводят разговор в сторону и отнимают огромное количество времени. 9. Не загоняйте кандидата

ȼÅ¿

в угол. Создавать стрессовую обстановку на собеседовании не имеет смысла. Выяснить сильные и слабые стороны соискателя возможно, просто уточняя некоторые детали из его прошлого опыта. 10. Контролируйте продолжительность интервью. Четких ограничений по времени нет, но лучше всего в начале разговора все-таки обозначить его планируемую продолжительность и продуктивно его использовать.

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ

´Ï˾ؿØÌËÎË¿ÂÏË¿½ÈÅʽÔÅʽÛÖÂÉÐ ÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÛ¿§ËÈËÉÊ ˆžÐÁÙÏÂÇËÉÉÐÊÅǽ¾ÂÈÙÊؘ

ŸÆ×® ™ Ÿ¦š˜ ÈËÂƺƼÀʽÃÔɸÃÆŸ „¢È¸ÉÀºÓ½ÃÖ¼À“ÀÐÂÆÃÓ ¸Å»ÃÀÁÉÂÆ»Æ׿Ó¸4LJMM4FU

v ÍÊÛ×ÇËÎÊÝÐÍËÃÊÞÌ¿Ö¿Ê¿ÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÍÂÍÀÇÆÌÄпÀÒÃÄÑÌ¿ÊÇÖÇÄÐÁÞÆÄÈ ÐÒÐÎÄ×ÌÚËÇÇÍÎÚÑÌÚËÇÊÝÃÛËÇ É͌ ÑÍÏÚÄËÍÂÒÑÁÊÝÀÍÈËÍËÄÌÑÿÑÛÃÄÊی ÌÚÈ ÐÍÁÄÑ ÎÍÃÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÎÏÄÃÍÐÑÄÏÄÖÛ ¤ÐÊÇÑ¿ÉÍÁÚÔÁÁ¿×ÄÈÆ¿ÎÇÐÌÍÈÉÌÇÅÉÄ ÌÄËÌÍÂÍ ÑÍÌÄÀÍÈÑÄÐÛÆÌ¿ÉÍËÇÑÛÐÞÇ Æ¿ÁÍÃÇÑÛ ÌÍÁÚÄ ÉÍÌÑ¿ÉÑÚ ¡ÄÃÛ É¿É ÇÆÁÄÐÑÌÍ ÎÍÃÊÄÅ¿ÖÇÈÉ¿ËÄÌÛÁÍÿÌÄ ÑÄÖÄÑ ÃÄÌÛÂÇÇÉÊÇÄÌÑÚÑÍÅÄ ¡ ©ÍÊÍËÌÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÝÑ ÎÏÄÃÎÏnj ÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÇÄ ÐÍÍÀØÄÐÑÁ¿ ÂÃÄ ÁÐÑÏČ Ö¿ÝÑÐÞ ËÍÊÍÃÚÄ ÒÐÎÄ×ÌÚÄ Ç ÍÖÄÌÛ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÄ ÏÄÀÞÑ¿ ¼ÑÍ ÍÑÊÇÖÌ¿Þ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÏÍÞÁÇÑÛÐÁÍÈÉÏÄ¿ÑÇÁÇ Ó¿ÌÑ¿ÆÇÝ ¦Ì¿ÉÍËÛÑÄÐÛ ÁÄÆÃÄ Ç ÁÐÄÂÿ É¿É ÑÍÊÛÉÍÎÍÞÁÊÞÄÑÐÞÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÄÏČ ÀÍÏÇÑÄ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝ Æ¿ÐÑÄÌÖÇÁÍÐÑÛ ®ÒÐÑÛÁÌ¿Ö¿ÊÄÀÒÃÄÑÌÄÎÏÍÐÑÍ Æ¿ÑÍÐ É¿ÅÃÍÈÒÿÖÌÍÈÎÍÎÚÑÉÍÈÁÚÀÒÃÄÑÄ ÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÐÄÀÞ ÁÐÄ ÒÁÄÏÄÌÌÄÄ © ÑÍËÒ ÅÄ Ñ¿ÉÍÈ ÍÎÚÑ ÍÖÄÌÛ Ï¿ÐÉÏČ ÎÍØ¿ÄÑ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÄÑ ÏÄÖÛ Ç Ì¿ÁÚÉÇ

ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌÍÂÍÍÀØÄÌÇÞ ÎÍÁÚ׿ÄÑ пËÍÍÕÄÌÉÒ ÎÏÇÌÍÐÇÑ ËÌÍÅÄÐÑÁÍ ÎÍÆÇÑÇÁÌÚÔÜËÍÕÇÈÇËÍÏ¿ÊÛÌÍÄÒÃ͌ ÁÊÄÑÁÍÏÄÌÇÄ ¬ÄÿÁÌÍÞÍÑÉÏÚÊ¿ÐÁÍÈÁÑÍÏÍÈÀÇƌ ÌÄÐv×ÉÍÊÒ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍÂÍÞÆÚÉ¿§ÉÍˌ ËÒÌÇÉ¿ÑÇÁÌ¿ÞËÄÑÍÃÇÉ¿ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌÇÞ ÞÆÚÉ¿vÜÑÍÍÃÌ¿ÇÆÌ¿×ÇÔÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÚÔ ŠÓÇ×Äɚ ®ÍÜÑÍËÒ ÇÆ ÉÊ¿ÐÐÍÁ Ì¿×ÄÈ ×ÉÍÊÚ ÐÊÚ׿ÑÐÞ ÎÄÐÌÇ Ç ÐËÄÔ Ò Ì¿Ð ÒÊÚÀ¿ÝØÇÄÐÞÐÑÒÃÄÌÑÚ ÎÍÊÌÚÄÇÃÄÈ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ ¿ Ò ËÄÌÞ v ÎÍÊÌÚÈ ÌÄÒÄËÌÍÈÜÌÄÏÂÇÇÀÇÆÌÄЌοÏÑÌÄϱ¿Œ ÑÛÞÌ¿¯¿ÈÊÞÌ §Ñ¿É ËÍÇ ÐÍÁÄÑÚ v ÌÄ ÀÍÈÑÄÐÛ ÑÏÒÃÌÍÐÑÄÈÇÍ×ÇÀÍÉ ÀÒÃÛÑÄÊÝÀÍÆÌ¿Œ ÑÄÊÛÌÚËÇÏ¿ÆÌÍÐÑÍÏÍÌÌÇËÖÄÊÍÁÄÉÍË ÐÍÔÏ¿ÌÞÈÑÄ ÎÍÆÇÑÇÁÌÍÄ Ì¿ÐÑÏÍÄÌÇÄ Ç ÍÎÑÇËÇÐÑÇÖÌÚÈ ÁÆÂÊÞà ̿ ÁÄØÇ § v ÎÍÁÑÍÏÝ ÄØÄ Ï¿Æ v ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÃÍÊÅÄÌ ÀÚÑÛ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÀÄÊÛÌÚË Ç ÍÖÄÌÛÍÀ¿ÞÑÄÊÛÌÚËÖÄÊÍÁÄÉÍË ±¿ÉÖÑÍËÍÑÇÁÇÏÒÈÑÄÐÄÀÞÇÁÎÄÏÄà ÁÒÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÚÈËÇÏÀÇÆÌÄп

ˆ®ÑËÍÉÅÍÐÆÏÂÒËÄÜÆÎÇÅÆÌËÁÒËÁÇÁÂÈИ

ÈÀŸ¥˜£ª¦š˜ ¼ÀȽÂÊÆÈÇÆĸȽÊÀÅ»Ë ÀȽÂøĽ›¢„˜º¸Åʸ“ º¢ÆÃÆÄŽÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

v ®Ê¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ ÉÍÌÑÏÍÊÛÇËÍÑÇÁ¿ÕÇÞvÜÑÇ¿ÐÎÄÉÑÚ ÃÍÊÅÌÚ ÐÍÀÊÝÿÑÛÐÞ Á ÊÝÀÍË ÿÅÄ Ë¿ÊÄÌÛÉÍËÀÇÆÌÄÐÄ¡ÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛ Ì¿ÖÇÌ¿Þ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÄ ÃÄÊÍ ÌÄ ÐÑÍÇÑ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÞÅ¿ÅÃÍÈÎÏÇÀÚÊÇ ¢Ê¿ÁÌÍÄ w Æ¿ÌÞÑÛÐÞ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÊÝÀÇËÚË ÃÄÊÍË ÉÍÑÍÏÍÄ ÎÏÇÌÍÐÇÑ ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄÇÌ¿ÉÍÑÍÏÍÄÌÄÅ¿ÊÉÍ ÑÏ¿ÑÇÑÛÐÇÊÚÇÁÏÄËÞ¡ÜÑÍËÐÊÒÖ¿Ä ÎÏÇ ÒÐÊÍÁÇÇ ÖÄÑÉÍÂÍ ÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞ É ÐÁÍÄÈ ÕÄÊÇ ÀÒÃÒÑ Ç ÒÐÎÄÔ Ç ÎÏnj ÀÚÊÛ ¬ÄËÄÌÄÄÁ¿ÅÌÚÊÇÖÌÍÐÑÌÚÄÉ¿ÖČ ÐÑÁ¿ ÄÆ ÕÄÊÄÒÐÑÏÄËÊÄÌÌÍÐÑÇ ÃÍÀÏ͌ ÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÇ Ç ÇÐÉÏÄÌÌÍÐÑÇ ÁÌҌ ÑÏÄÌÌÄÈ ËÍÀÇÊÛÌÍÐÑÇ Ç ÂÍÑÍÁÌÍÐÑÇ É ÌÍÁÍËÒÁÀÇÆÌÄÐÄÌÄÍÀÍÈÑÇÐÛ²ËÄÌÇÄ ÍÀØ¿ÑÛÐÞÐÏ¿ÆÌÚËÇÊÝÃÛËÇÇÌ¿ÔÍÃÇÑÛ ÉÉ¿ÅÃÍËÒÐÁÍÈÎÍÃÔÍÃwÜÑÍÍÐÍÀÚÈ Ñ¿Ê¿ÌÑ ÉÍÑÍÏÚÈËÍÅÌÍÌ¿ÆÁ¿ÑÛÆ¿ÊÍÂÍË ÒÐÎÄ×ÌÍÂÍ ÃÄÊ¿ Ÿ Ñ¿É É¿É ËÚ ÅÇÁÄË Á ËÇÏÄ ÂÃÄ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÁÐÄ ËÄÌÞÄÑÐÞ Ç ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÈ ÎÍÑÍÉ ÍÂÏÍËÄÌ ÌÍÁÇÖÍÉÁÀÇÆÌÄÐÄÍÀÞÆ¿ÌÒËÄÑÛÏ¿À͌

ȼÅ¿

Ñ¿ÑÛÐÇÌÓÍÏË¿ÕÇÄÈ ÐÍÐÏÄÃÍÑ¿ÖÇÁ¿ÞÐÛ Ì¿ ÂÊ¿ÁÌÍË ÃÊÞ ÐÄÀÞ Ç ÐÁÍÄÂÍ ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÞ ´ÍÆÞÈÐÉÇÈ ÎÍÃÔÍÃ É ÃÄÊÒ w ÄØÄ ÍÃÇÌ ŠÐÑÍÊΚ Ì¿ ÉÍÑÍÏÍË À¿ÆÇÏÒÄь ÐÞ ÒÐÎÄ×ÌÍÄ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁÍ ¡ ÀÇÆÌÄÐÄ ËÄÊÍÖÄÈ ÌÄ ÀÚÁ¿ÄÑ £¿ÅÄ Ì¿ÖÇÌ¿ÞÐÁÍÝÀÇÆÌÄЌɿÏÛÄÏÒÐÃÍÊŌ ÌÍÐÑÇ ÎÏÇÂÊ¿×ÄÌÌÍÂÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ ÔÍÆÞÈÐÉÇÈ ÎÍÃÔÍÃ É ÁÁÄÏÄÌÌÍËÒ ÃÄÊÒ ÎÍÆÁÍÊÇÑ ÒÉÏÄÎÇÑÛ Ç Ï¿ÆÁÇÑÛ ÒÅÄ ÇËÄÝØÄÄÐÞÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇħÄØÄwÌ¿ Ì¿Ö¿ÊÛÌÍËÜÑ¿ÎÄÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÍÈ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÐÑ¿ÏÑ¿ÎÄÏ É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÒÌÇÁÄÏпÊÄÌ ° Ï¿ÆÁnj ÑÇÄË ÀÇÆÌÄп ÃÍÊÅÌÍ ÎÏÇÈÑÇ ÖÄÑÉÍÄ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÐÁÍÄÂÍ ÓÒÌÉÕÇÍÌ¿Ê¿ É¿É ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞÇÐÎÄÉÑÏ¿ÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÄÈ É¿ÅÃÍÂÍ ÇÆ ÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚÔ ©ÐÑ¿ÑÇ ÎÍÐÑÍÞÌÌ¿ÞÏ¿ÀÍÑ¿ÐÎÄÏÐÍÌ¿ÊÍË ÁÌČ ÃÏÄÌÇÄ Ç ÉÍÌÑÏÍÊÛ ÐÇÐÑÄËÚ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞÉÊÇÄÌÑÍÁwÑÄ¿ÐÎÄÉÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÆÁÍÊÞÑÌ¿ÖÇÌ¿ÝØÄËÒÎÏÄÌ ÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÝ ÁÚÂÍÃÌÍ ÍÑÊÇÖ¿ÑÛÐÞ ÍÑ ÐÁÍÇÔÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ


ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ

¥¡¢¥

ˆ¯ÍÂÄ¿ËËÓÂÊÅ¿½ÆÏÂοËÅ¿ËÄÉËÃÊËÎÏŘ

ÈÀŸ¬£¦¨¦š˜ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈ ¦¦¦„˜Â¸¼½ÄÀ×ÆνÅÂÀ“

v ¡ÚÀÇÏ¿Þ ÇÃÄÝ ÃÊÞ ÐÁÍÄÂÍ ÀÇÆÌÄп ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÍ Á¿×ÄËÒ ËÌÄÌÇÝ ÍÀʿÿÄÑ Áڌ ÐÍÉÍÈÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÍÈ ÍÀÏ¿ÑÇÑÄÁÌÇË¿ÌÇÄÌ¿ ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÝÇÍÕÄÌÇÑÄÐÁÍÇÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ ¡Ú ÃÍÊÅÌÚ ÐÑ¿ÑÛ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÍË Á ÜÑÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÇÌ¿ÖÄÁ¿ÐÅÃÄÑÌÄÒÿֿ°ÍÐÑ¿ÁÊÞ݌ ØÇÄ ÒÐÎÄÔ¿ ÃÊÞ ÒÐÎÄ×ÌÍÂÍ Ì¿Ö¿Ê¿ ÀÇÆÌÄп Ñ¿ÉÍÁÚ ©Ê¸ÈÊƺÓÁ ¸ÇÀʸà v ÎÍÐÑ¿Ï¿ÈÑÄÐÛ ÁÊÍÅÇÑÛ Á ÀÇÆÌÄÐ Ë¿ÉÐÇËÒË ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁÇÍÀÍÈÑÇÐÛÀÄÆÆ¿ÈËÍÁ¤ÐÊÇÐÏÄÃÐÑÁ ÌÄÔÁ¿ÑÇÊÍ ÌÄÍÀÏ¿Ø¿ÈÑÄÐÛÉÎÍËÍØÇÖ¿Ðь ÌÚÔÊÇÕ ¿ÀÄÏÇÑÄÉÏÄÃÇÑÁÀ¿ÌÉı¿ËÁ¿Ë ÎÏÄÃÐÑÍÇÑÃÍÉ¿Æ¿ÑÛÐÁÍÈÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÇÆË ÇÐÑÏ¿ÐÑÛÉÊÝÀÇËÍËÒÃÄÊÒ §¸ÈÊŽÈÓvÐÑ¿ÁÌ¿ÎÒÑÛÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÀÇÆÌÄп ÁÚÎÍÈËÄÑÄ É¿ÉÁ¿ÅÌÍÐÍÆÿÑÛÐÄÑÛ Ì¿ÃÄÅÌÚÔÃÄÊÍÁÚÔÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁ¬ÄÆ¿ÀÚÁ¿ÈÑÄ ÎÍÆÃÏ¿ÁÊÞÑÛ ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚÔ οÏÑÌÄÏÍÁ Ç ÉÊÇÄÌÑÍÁÐÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ËÇ ÃÄÊ¿ÑÛËÄÊÉÇÄÎÏČ

ÆÄÌÑÚÇÎÍÐÑÍÞÌÌÍÌ¿ÎÍËÇÌ¿ÑÛÍÐÄÀı¿É¿Þ ÂÇÎÄÏÉÍËËÒÌÇÉ¿ÀÄÊÛÌÍÐÑÛÌÄÉ¿ÅÃÍËÒÎÍà ÐÇÊÒ ÌÍÁÀÇÆÌÄÐÄÍÌ¿ÌÄÍÀÔÍÃÇË¿ ¤½ÉÊÆȸÉÇÆÃƾ½ÅÀ½ ÒÃÛ ÑÍ ÍÓÇÐ ÇÊÇ ˿¿ÆÇÌ ÑØ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÏÍÃÒË¿ÈÑÄ ËÄÐÑÍ ÄÂÍÊÍÉ¿ÕÇÇ­ÕÄÌÇÑÄ ÒÃÍÀÌÍÊÇÁÚÏ¿ÐÎÍÊ͌ ÅÄÌÚÃÊÞÐÁÍÇÔÉÊÇÄÌÑÍÁ ÊÄÂÉÍÊÇÁ¿ÐÌ¿ÈÑÇ §ÆÒÖÇÑÄ ÂÃÄÌ¿ÔÍÃÞÑÐÞÁ¿×ÇÉÍÌÉÒÏÄÌÑÚ¡ ÏÞÃÄÐÊÒÖ¿ÞÔÁÚÂÍÃÌÍÌ¿ÔÍÃÇÑÛÐÞÁÌÄÎÍÐÏÄÌ ÐÑÁÄÌÌÍÈÀÊÇÆÍÐÑÇÍÑÌÇÔ¼ÑÍɿпÄÑÐÞ Ì¿Œ ÎÏÇËÄÏ ˿¿ÆÇÌÍÁ¡ÚÀÍÏÍÓÇÐÌÍÂÍÎÍËÄØČ ÌÇÞÑ¿ÉÅÄÌÄÁÍÆËÍÅÌÍÌÄÃÍÍÕÄÌÇÑÛ°ÏÄÃÇ Á¿ÅÌÚÔÓ¿ÉÑÍÏÍÁÎÏÇÄÂÍÁÚÀÍÏÄvÀÊÇÆÍÐÑÛ É ÍÐÑ¿ÌÍÁÉ¿Ë ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑ¿ ÒÃÍÀÐÑÁÍ ÃÍÐÑÒο Ì¿ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄ Ì¿ÊÇÖÇÄ οÏÉÍÁÉÇÐÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÚËÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍËËÄÐÑ ÁÌÄ×ÌÇÈÁÇÃÆÿÌÇÞÇÉ¿ÖÄÐÑÁÍÁÌÒÑÏÄÌÌÄÈ ÍÑÃÄÊÉÇ ¿Ñ¿ÉÅÄÃÏÒÂÇÄÓ¿ÉÑÍÏÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÀÄÐÎÄÖ¿ÑÌÒÅÃÚÁ¿×ÄÂÍÀÇÆÌÄпÁÐÍÍÑÁÄь ÐÑÁÇÇÐÄÂÍÐÎÄÕÇÓÇÉÍÈ

ˆ¤½¾ËÈÂÆÏÂοËÅÉÁÂÈËɘ

©º½ÊøŸ›«©˜¨¦š˜ ÈËÂƺƼÀʽÃÔÂȽ¼ÀÊÅÆ»Æ ¸»½ÅÊÉʺ¸„¤ ›“

v­ÐÌÍÁÌÚËÒÐÊÍÁÇÄËÃÊÞÍÑÉÏÚÑÇÞÀÇÆÌČ пÞÁÊÞÄÑÐÞÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛÁÄÂÍÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÌ͌ ÐÑÇ°ÄÂÍÃÌÞÎÏÇÌ¿ÊÇÖÇÇÃÇÐÀ¿Ê¿ÌпÁÐÎÏÍÐÄ Ç ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÇ ÌÄÎÏÍÐÑÍ Ì¿ÈÑÇ ÐÄÂËÄÌÑ Á ÉÍÑÍÏÍËÀÇÆÌÄÐÀÚÊÀÚÐÑÍÎÏÍÕÄÌÑÌÍÒÐÎÄ×ÄÌ ¤ÐÊÇÅÄÑ¿ÉÍÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÌ¿ÈÃÄÌÍ vÁÎÄÏÄà ÇÑÍÊÛÉÍÁÎÄÏÄòÐÎÄÔ Òÿֿ ÃÄÌÛÂÇ É¿ÉÎÏ¿Œ ÁÇÊÍ ÎÏÇÔÍÃÞÑÉÒÁÄÏÄÌÌÚËÊÝÃÞ˱¿ÉÖÑÍ ÀÒÃÛÑÄÒÁÄÏÄÌÚÁÐÁÍÇÔÃÄÈÐÑÁÇÞÔ ŠÆ¿ÀÍÊÄÈÑĚ ÐÁÍÄÈÇÃÄÄÈ ÃÒË¿ÈÑÄ ÐÖÇÑ¿ÈÑÄÇÀÒÃÛÑÄÂÍÑ͌ ÁÚÉÎÏÄÍÃÍÊÄÌÇÝÑÏÒÃÌÍÐÑÄȯ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÈÑÄ ÖÄÑÉÒÝÐÑÏ¿ÑÄÂÇÝ ÎÏÍÎÇ×ÇÑÄÀÇÆÌÄЌÎÊ¿Ì ÎÏÍÃÒË¿ÈÑÄÎÏÍÂÏ¿ËËҌËÇÌÇËÒËÇÎÏÍÂÏ¿ËËҌ Ë¿ÉÐÇËÒËÇÐÊÄÃÒÈÑÄÜÑÍËÒÎÊ¿ÌÒ ­ÎÚÑÏ¿ÀÍÑÚÌ¿×ÄÂÍ¿ÂÄÌÑÐÑÁ¿ÎÍÃÐÉ¿Œ ÆÚÁ¿ÄÑ ÐÑ¿ÏÑ¿ÎÄÏ¿Ë ÌÄÏÄÃÉÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚ

Æ¿ÄËÌÚÄÐÏÄÃÐÑÁ¿¢Ê¿ÁÌÍÄvÎÏÍÃÒË¿ÑÛÖÄÑÉÍÄ Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄÜÑÇÔÐÏÄÃÐÑÁÎÍÑÄËÓÇÌ¿ÌÐ͌ ÁÚËÎÍÑÍÉ¿Ë ÉÍÑÍÏÚÄÁÿÊÛÌÄÈ×ÄËÎÏÇÌÄÐÒÑ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÒÝÍÑÿÖÒ§ÌÄÆ¿ÀÒÃÛÑÄ ÖÑÍÆ¿Äˌ ÌÚÄÃÄÌÛÂÇÎÏÇÃÄÑÐÞÍÑÿÁ¿ÑÛ ÎÍÑÍËÒÑÏ¿ÑÇÑÛ ÇÔÌÒÅÌÍÏ¿ÆÒËÌÍÇÕÄÊÄÐÍÍÀÏ¿ÆÌÍ ¬ÄËÄÌÄÄÁ¿ÅÌÍ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÁÚ ÎÍÃÍÈÃÄÑÄ É ÐÍÆÿÌÇÝ ÐÁÍÄÈ ÉÍË¿ÌÃÚ ÄÃÇÌÍËÚ×ÊÄÌÌÇÉÍÁ²ÐÎÄÔÁÍËÌÍÂÍËÆ¿ÁÇÐÇÑ ÍÑÁ¿×ÄÂÍÍÉÏÒÅÄÌÇÞ®ÒÐÑÛÜÑÍÀÒÃÒÑÊÝÃÇ ÎÍÆÇÑÇÁÌÚÄ ÒÐÎÄ×ÌÚÄ ÁÚÐÍÉÍÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÄ ÒËÄÝØÇÄ ÎÏÇÌÇË¿ÑÛ ÂÏ¿ËÍÑÌÚÄ ÏÄ×ÄÌÇÞ ÖÄÑÉÍÁÚÎÍÊÌÞÝØÇÄÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌÌÚÄƿÿÖǧ ÄÐÊÇÁÍÃÇÌÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚÈËÍËÄÌÑÁÚÎÍÈËÄÑÄ ÖÑÍÁÜÑÍËËÇÏÄÃÊÞÁ¿ÐÌÄÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÎÏÄÂÏ¿Ã ÆÌ¿ÖÇÑ Á¿×ÀÇÆÌÄÐÐÍÐÑÍÇÑÐÞ

ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

¥Ÿª©¥µ§¥ª

ˆ®ÂÍ¿ÅÎuÌËÊÜÏžÂÄÀͽÊÅÔÊ˘ ОБ АВТОРЕ Иван Мишакин – бизнестренер компании «Новые правила», управляющий ресторанами с семилетним стажем. Родился 30 декабря 1979 года в Московской области. Учился в МГОСГИ (бывший КГПИ), Российском аграрном университете им. Тимирязева. Прошел ресторанные курсы и мастер-классы «РосИнтер Ресторантс». Женат, ожидает рождения третьего ребенка.ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

v¾ËÌÍÂÍÊÄÑÏ¿ÀÍÑ¿ÝÁÐÓÄÏÄÐÄÏÁnj пÇÎÏÍ×ÄÊÎÒÑÛÍÑÍÓÇÕÇ¿ÌÑ¿ÃÍÒÎÏ¿ÁŒ ÊÞÝØÄÂÍ ÏÄÐÑÍÏ¿ÌÍË Ç ÀÇÆÌÄЌÑÏÄÌÄÏ¿ ©¿ÅÃÚÈ ÃÄÌÛ ÒÀÄÅÿÝÐÛ ÖÑÍ ÐÄÏÁÇÐ v ÎÍÌÞÑÇÄÀÄÆÂÏ¿ÌÇÖÌÍÄ ÎÏÇÖÄËÉ¿ÉÁÎ͌ ÆÇÑÇÁÌÍËÎÊ¿ÌÄ Ñ¿ÉÇÁÌÄ¿ÑÇÁÌÍË ®ÍÖÄËÒ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ ÉÍËοÌÇÈ Ç ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ ÆÌ¿Þ É¿ÉÇË ÃÍÊÅÄÌ ÀÚÑÛ ÇÔ ÐÄÏÁÇÐ Ð ÑÏÒÃÍË ÃÍÀÇÁ¿ÝÑÐÞ ÄÂÍ ÎÍÃÍÀÇÞ ÇÊÇ Á ÊÒÖ×ÄË ÐÊÒÖ¿Ä É¿ÉÇԌÑÍÏÄÃÉÇÔÄÂÍÜÊÄËÄÌÑÍÁÌ¿ÐÁÍÇÔ ÎÍÃÍÑÖÄÑÌÚÔ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÞÔ ¾ ÐÖÇÑ¿Ý ÖÑÍ ÐÄÏÁÇÐ ÌÄ ËÍÅÄÑ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Íь ÃÄÊÛÌÍÍÑÐÑ¿ÌÿÏÑÍÁÉÍËοÌÇÇ ÑÍÄÐÑÛ ÎÍÃÏÍÀÌÍÂÍÃÍÉÒËÄÌÑ¿ ÍÎÇÐÚÁ¿ÝØÄÂÍ ÃÄÑ¿ÊÇ Ï¿ÀÍÑÚ Ð ÉÊÇÄÌÑÍË Ç ÍÀØÒÝ ÓÇÊÍÐÍÓÇÝ©¿É¿ÞÁÚÉÍËοÌÇÞ ©¿É ÁÚÍÑÌÍÐÇÑÄÐÛÉÉÊÇÄÌÑ¿Ë ©¿ÉÇÄÉÊnj ÄÌÑÚÀÚÁ¿ÝÑ ¦¿ÖÑÍ ÌÄÍÑÌÍÐÞØÄÄÐÞÉ ÑÏÒÃÍÁÍËÒÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁÒ ÁÚÂÍÑÍÁÚ ÐÏ¿ÆÒÏ¿ÐÎÏÍØ¿ÑÛÐÞÐÖÄÊÍÁÄÉÍË ®ÍÉ¿ Ñ¿ÉÍÂÍÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÌÄÑ ÐÄÏÁÇÐÀÒÃÄÑÀÄЌ ÉÍÌÑÏÍÊÛÌÚË ¡ÐÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ÉÍËοÌÇÇ ÃÍÊÅÌÚ Ì¿ÒÖÇÑÛÐÞ Ï¿ÆÃÄÊÞÑÛ ÊÇÖÌÍÄ Ç ÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍıÍÄÐÑÛÊÇÖÌÚÄÎÏÍÀÊÄËÚ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÇÁÆÂÊÞÃÚÌÇÉÍÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÌÄÃÍÊÅÌÚÍÑÏÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÁÊÇÞÑÛÌ¿Áڌ ÐÑÏ¿ÇÁ¿ÌÇÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÈÐÉÊÇÄÌÑ¿ËǾ ÆÌ¿ÝÍÃÌÒÉÍËοÌÇÝ ÁÉÍÑÍÏÍÈÁÚÔÍà ̿ϿÀÍÑÒÁÀÍÊÛÌÍËÐÍÐÑÍÞÌÇÇÂÏÍÆÇÑ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÒ×ÑÏ¿ÓÍËÁÏÒÀÊÄÈ °ËÄ×ÌÍ ŸÁÍÑÇÌÄÑ®ÏÄÃÐÑ¿ÁÛÑÄÐÄÀÞ Ì¿ ËÇÌÒÑÉÒ ÎÍÉÒοÑÄÊÄË Á ÎÏÍÃÒÉÑ͌ ÁÍË ˿¿ÆÇÌÄ ÂÃÄ ×ËÚ¿ÝØÇÈ ÌÍÐÍË ÎÏÍÿÁÄÕ ÁÚÑÇÏ¿ÄÑ ÏÒÉ¿ÁÍË ÌÍÐ Ç ÎÏÇ ÜÑÍËÀÄÏÄÑÁ¿×ÇÎÏÍÃÒÉÑÚ§ÊÇÖÇԿ݌ ØÄÂÍ ÍÓÇÕÇ¿ÌÑ¿ ®ÊÍÔÍÄ Ì¿ÐÑÏÍÄÌÇÄ ÅÇÆÌÄÌÌÚÄ ÑÏ¿ÂÄÃÇÇ Ç ÍÀÐÑÍÞÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÐÉÏÚÑÛÖÒÑÛÎÏÍØÄ ÖÄËÌÄÆÃÍÏÍÁÛÄ ÌÍ ÇÔÌÄ¿ÑÇÁÌÚÈÜÓÓÄÉÑËÍÅÄÑÀÚÑÛÉÒÿ ÐÇÊÛÌÄÄ

ȼÅ¿

¾ÒÀÄÅÃÄÌ ÖÑÍ ÁÚÐÑÏ¿ÇÁ¿ÞÐÄÏÁÇÐ Á ÐÁÍÇÔ ÉÍËοÌÇÞÔ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ÃÍÊÅÄÌ Ì¿ÖÇÌ¿ÑÛ Ð ÐÄÀÞ ¬ÄÍÀÔÍÃÇËÍ ƿÿÑÛ ÑÍÌ Ï¿ÀÍÑÚ ÁÐÄÈ ÉÍËοÌÇÇ пËÍËÒÊÒÖ×ÄÁÐÄÔÍÀØ¿ÑÛÐÞÐÉÊÇÄ̌ Ñ¿ËÇ ÌÄ ÀÍÞÑÛÐÞ пËÍÇÏÍÌÇÇ ©ÍÂÿ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛÐÖÇÑ¿ÄÑ ÖÑÍÍÀØ¿ÑÛÐÞÐ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÄË ÌÇÅÄ ÄÂÍ ÃÍÐÑÍÇÌÐÑÁ¿ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ É ÉÊÇÄÌÑ¿Ë ÍÑÌÍÐÞÑÐÞ ÑÍÖÌÍ Ñ¿É ÅÄ ¤ÐÊÇ ÅÄ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ пËÐÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄËÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÍь ÌÍ×ÄÌÇÞÐÉÊÇÄÌÑ¿ËÇ ÍÀØ¿ÄÑÐÞÿÅÄÐ пËÚËÇÌÄÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÚËÇÑÇοËÇ ÑÍÇÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÝÑÏ¿ÀÍÑÒ É¿ÉÖÑ͌ÑÍÁÃÍÔÌÍÁÊÞÝØÄÄ °ÍÁÄÑ ËÍÊÍÃÚË ÿ Ç ÀÚÁ¿ÊÚË Ð͌ ÑÏÒÃÌÇÉ¿Ë ÑÍÅÄ ÌÄ ÒÎÏÍØ¿ÈÑÄ Ç ÌÄ ÍÎÑÇËÇÆÇÏÒÈÑÄÒÅÄÎÏÇÌÞÑÚÄÐÑ¿Ìÿό ÑÚÉÍÌÉÏÄÑÌÍÎÍÃÐÄÀÞ ÁÏÍÃÄŠ¿ËÌÄÑ¿É ÀÍÊÛ×Ä ÌÏ¿ÁÇÑÐÞ ËÌÄ Ñ¿É ÒÃÍÀÌÄÄš °ÍÀÊÝÿÈÑÄ ÇÔ Á ÑÍË ÁÇÃÄ Á É¿ÉÍË ÍÌÇ ÎÏÍÎÇпÌÚ Á Á¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÇ § ÌÄ ÀÍÈÑÄÐÛ ÒÊÚÀ¿ÑÛÐÞ ÐÁÍÇË ÂÍÐÑÞË ÉÍÊÊÄ¿ËÇοÏÑÌÄϿˬÄÐÑÄÐÌÞÈÑÄÐÛ ÎÏÍÇÆÌÍÐÇÑÛ É¿ÅÒØÇÄÐÞ Á¿Ë ŠÃÄÅÒό ÌÚËǚÓÏ¿ÆÚÇÁÚÏ¿ÅÄÌÇÞ¬ÄÀÍÈÑÄÐÛ ÍÀØ¿ÑÛÐÞ Á Ï¿ËÉ¿Ô ÐÑ¿ÌÿÏÑÍÁ Ð ÌČ ÆÌ¿ÉÍËÚËÇÁ¿ËÏ¿ÌÄÄÊÝÃÛËǪÝÀÇÑÄ ÐÁÍÝÏ¿ÀÍÑÒ ÐÁÍÝÒÐÊÒÂÒ ÉÍÑÍÏÒÝÁÚ ÃÄÊ¿ÄÑÄ Ç ÎÏÍÿÄÑÄ ÑÍÂÿ ÒÐÎÄÔ ÌÄ Æ¿Œ ÐÑ¿ÁÇÑÃÍÊÂÍÅÿÑÛ ¡ É¿ÖÄÐÑÁÄ ÎÍÐÊÄÐÊÍÁÇÞ ÃÍÀ¿ÁÊÝ ÀÒÃÒÖÇ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÞËÇ ÑÍÁ¿ÏÍÁ Ç ÒÐÊÒ ÌÄÀÍÈÑÄÐÛÍÀØ¿ÑÛÐÞÐÏÒÉÍÁ͌ ÃÇÑÄÊÞËÇ ÉÍËοÌÇÈ ËÄÌÄÃÅÄÏ¿ËÇ Ç ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÍÏ¿ËÇÉÍËοÌÇÈ ÓÇÏËÇ ÏÄÐÑÍÏ¿ÌÍÁ Á ÉÍÑÍÏÚÔ Á¿Ë ÌÄ ÎÍÌÏ¿Œ ÁÇÊÐÞÐÄÏÁÇÐ ÇÊÇ Ì¿ÍÀÍÏÍÑ ÁÚÍÑÌÄÂÍ ÁÁÍÐÑÍÏÂıÍÊÛÉÍÎÍÊÒÖ¿ÞÎÏ¿ÁÃÇÁÒÝ ÍÀÏ¿ÑÌÒÝÐÁÞÆÛÇÏ¿ÀÍÑ¿ÞÌ¿ÃÐÁÍÇËÇ Í×ÇÀÉ¿ËÇ ËÚÐÃÄÊ¿ÄËÃÊÞÁ¿ÐÐÄÏÁÇÐ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚË


¨»¡¥

´ÂÈË¿ÂÇÁÂȽ

¬Í½¿ÅȽÃÅÄÊÅ®ÂÍÀÂܧËÎɽÔ¿½ ˆª½ÀÈØÉ¿¾ÅÄÊÂξØÏÙÊÂÈÙÄÜ ¯ËÈÙÇËʽÌËÍÅÎÏØɘ ДОСЬЕ Сергей Иванович Космачев, генеральный директор ЗАО «Крестьянский двор» и сети магазинов «Мяс Мясыч». Родился 28 октября 1959 года в Оренбургской области. С отличием окончил гидромелиоративный техникум и Московский гидромелиоративный институт. В течение пяти лет работал главным мелиоратором района Оренбургской области, затем переехал в Коломну. В 1992 году основал и возглавил компанию «Крестьянский двор», руководителем которой является до сих пор. Женат, воспитывает двух дочерей и сына. Увлечения: чтение классической, военноисторической литературы, рыбалка.

ˆªÂÈÛ¾ÈÛÌËÍÏÍÂÏË¿¿È½ÎÏÂÆ ÌÍÂÁÂÍýÖÅÒuÌÍÂÄÅÁÂÊÏË¿ ÌÍÂÉÙÂÍË¿ŸÉËÂÉǽ¾ÅÊÂÏ ¿ØÅÒÊÂʽÆÁÂϘÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿


´ÂÈË¿ÂÇÁÂȽ «Что отдал, то твое».§ÃÒÎÍÅÇƌ ÌÇ Ð ÜÑÇË ÎÏÇÌÕÇÎÍË ¼ÑÒ ÓÏ¿ÆÒ Ö¿ÐÑÍ ÎÍÁÑÍÏÞÊ¿ ËÍÞ Ë¿Ë¿ ÍÌ¿ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÊ¿ ÄÄ ÅÇÆÌÄÌÌÒÝ ÓÇÊ͌ ÐÍÓÇÝ°ÄÈÖ¿ÐÞÎÍÐÑÍÞÌÌÍÂÍÁÍÏÝ ÜÑÍпËÍËÒÐÄÀÄ ÐÁÍÇËÀÊÇÆÉÇË ÎÍ ÜÑÍËÒÎÏÇÌÕÇÎÒÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÊÐÁÍÇÔ ÃÄÑÄÈ ÂÍà ̿ƿà ÉÍÂÿ ÑÍÊÛÉÍ Ì¿ÖÇÌ¿ÊÐÁÍÈÀÇÆÌÄÐ ÁÐÑÏ¿ÌÄÀÚÊÍ ÍÖÄÌÛ ÐÊÍÅÌÍÄ ÁÏÄËÞ ¬¿Ë Ì¿Önj Ì¿ÝØÇËÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞË ÀÚÊÍ ÑÏÒÃÌÍ ¿ ÃÏÒÂÇÄ ÅÇÊÇ ÄØÄ ÔÒÅÄ ±ÍÂÿ Þ ÏÄ×ÇÊ ÎÍËÍ¿ÑÛ ÍÃÌÍÈ ÇÆ ×ÉÍÊ v ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞÑÛ ÀÄÐÎʿь ÌÍÄ ÎÇÑ¿ÌÇÄ ×ÉÍÊÛÌÇÉ¿Ë ° ÜÑÍÈ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÍÈÎÏÇ×ÄÊÉÃÇÏÄÉÑÍÏÒ ×ÉÍÊÚ ­Ì ÐÎÏÍÐÇÊ ËÄÌÞ Š¦¿ÖÄË Á¿Ë ÜÑÍ Ì¿ÃÍ š ­ÑÁÄÑ ÀÚÊ ÎÏÍÐÑ Š¶ÑÍ ÍÑÃ¿Ê ÑÍ ÑÁÍĚ ¼ÑÍ ÑÍÅÄ ÁÉÊ¿ÃÁÀÒÃÒØÄÄ£ÍÀÏÍÍÉÒοÄÑÐÞ ÐÑÍÏÇÕÄÈ «Любить ближних, уважать дальних».ªÝÀÍÁÛÉÀÊÇÆÉÇËvÜÑÍ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍŸÁÍÑÒÁ¿Å¿ÑÛÌÄÍÀÔ͌ ÃÇËÍÁÐÄÔ ÿÅÄÑÄÔ ÉÍÂÍÌÄÆÌ¿Ä×Û ©ÊÝÃÞËÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛÌÒÅÌÍ ÍÑÌÍÐÇÑÛÐÞÐÒÁ¿ÅÄÌÇÄË ÇÌÄÁ¿ÅŒ ÌÍ ÉÑÍ ÜÑÍ ÅÄÌØÇÌ¿ŒÎÍÉÒοÑÄÊÛ ÀÇÆÌÄЌοÏÑÌÄÏ ÇÊÇ ÎÏÍÐÑÍ ÎÏ͌ ÔÍÅÇÈ

«Меня во многом воспитала деревенская жизнь». ¾ ÏÍÃÍË Ð ²Ï¿Ê¿ ÇÆÃÄÏÄÁÌÇÁ­ÏÄÌÀÒÏÂÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ®¿Î¿vÉÍÊÔÍÆÌÇÉ ÉÏÄÐÑÛތ ÌÇÌ Ë¿Ë¿vÐÄÊÛÐÉ¿ÞÒÖÇÑÄÊÛÌÇÕ¿ £ÄÏÄÁÄÌÐÉ¿Þ ÅÇÆÌÛ Ì¿ÒÖÇÊ¿ ËÄÌÞ пËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÒËÄÌÇÝ ÎÏnj ÌÇË¿ÑÛ ÏÄ×ÄÌÇÞ ­ÑÄÕ ÐÎÍÉÍÈÌÍ ÃÍÁÄÏÇÊ ËÌÄ ËÍÑÍÕÇÉÊ ÉÍÂÿ Þ ÒÖÇÊÐÞÁÑÏÄÑÛÄËÉÊ¿ÐÐĬÍÌÄÃÊÞ Ï¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÞ ¿ÃÊÞÏ¿ÀÍÑÚvÖÑÍÀÚ Æ¿ÑÏ¿ÁÍÈÄÆÃÇÊ Æ¿ÃÏÍÁ¿ËÇŸÉÍÂÿ ÀÚÊ×ÄÐÑÇÉÊ¿ÐÐÌÇÉÍË ÍÑÄÕÑ¿ÉÅÄ ÐÎÍÉÍÈÌÍ ÃÍÁÄÏÇÊ ËÌÄ ÍÔÍÑÌÇÖÛÄ ÏÒÅÛÄ ¾ ÒËÄÝ ÉÍÐÇÑÛ Ç ÒËÄÝ Íь ÀÇÁ¿ÑÛ ÉÍÐÒ ¯¿ÀÍÑ¿Ê ÉÍÖÄ¿ÏÍË Á ÒÂÍÊÛÌÍÈ ÉÍÑÄÊÛÌÍÈ ÃÍÉÄÏÍË Á ÎÍÏÑÒŠ±ÇÉÐǚ

«Хорошая учеба открывает для тебя новый мир». °¿ËÍÄ ÞÏÉÍÄ ÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÄ ÃÄÑÐÑÁ¿ v ÎÍÄÆÃÉ¿ É ¶ÄÏÌÍËÒËÍÏÝÆ¿ÒÐÎÄÔÇÁÒÖÄÀÄ ¼ÑÍÀÚÊÍÁÐÄÃÛËÍËÉÊ¿ÐÐıÍÂÿ Þ ŒÊÄÑÌÇÈ Ë¿ÊÛÖÇÉ ÇÆ ÂÊÒÔÍÈ ÒÏ¿ÊÛÐÉÍÈ ÃÄÏÄÁÌÇ ÁÎÄÏÁÚÄ ÒÁnj ÃÄÊËÍÏÄÇÎÍÀÚÁ¿ÊÁÎÏÇËÍÏÐÉÇÔ ÂÍÏÍÿÔ v ­ÃÄÐÐÄ °ÄÁ¿ÐÑÍÎÍÊÄ ¬Í ÀÍÊÛ×Ä ÁÐÄÂÍ Æ¿ÎÍËÌÇÊÍÐÛ ÌÄ ËÍÏÄ ¿ ËÄÐÑ¿ ÀÍÄÁÍÈ ÐÊ¿ÁÚ ÎÍ ÉÍÑÍÏÚË ËÚ ÎÏÍÄÆÅ¿ÊÇ °¿ÎÒ̌ ÂÍÏ¿ Á °ÄÁ¿ÐÑÍÎÍÊÄ É¿Ñ¿ÉÍËÀÚ Á ­ÃÄÐÐÄ ÂÃÄÎÏÞÑ¿ÊÇÐÛοÏÑÇÆ¿ÌÚ ÇËÌÍÂÍÄÃÏÒÂÍÄ ȼÅ¿

¨»¡¥

«Мир познаю через книги». ¶ÇŒ Ñ¿ÑÛÌ¿ÒÖÇÊÐÞÏ¿ÌÍ©¿ÉÇËÌÍÂÇÄ ÐÌ¿Ö¿Ê¿ÖÇÑ¿ÊÁÐÄÎÍÃÏÞà Æ¿ÎÍÄË ¿ ÎÍÑÍËÌ¿Ö¿ÊÁÚÃÄÊÞÑÛÎÏÇÍÏÇÑÄÑÚ ¦¿ÏÒÀÄÅÌ¿ÞÇÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌ¿ÞÉʿЌ ÐÇÉ¿ ÁÍÄÌÌ¿ÞÎÏÍÆ¿ ÊÝÀÇÊÇÊÝÀÊÝ ÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÇÞ ¡¿ÊÄÌÑÇÌ¿ ®ÇÉÒÊÞ ¡ÇÉÑÍÏ¿ ©ÍÌÄÕÉÍÂÍ ±ÄÊÄÁÇÃÄÌÇÞ ÑÍÂÿÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÌÄÀÚÊÍ ËÇÏËÚ ÎÍÆÌ¿Á¿ÊÇ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ Ð Î͌ ËÍØÛÝÉÌÇ «Меня многое воспитало: и порванные штаны, и лазание по чужим садам, и сельский труд, и уличная жизнь». ­ÖÄÌÛ ÐÑÏÍÂÍÈ ÁÁÍÎÏÍпÔÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÞÀÚÊ¿Ë¿Ë¿ ÒÖÇÑÄÊÛÔÇËÇÇ´ÇËÇÝ ÉÐÑ¿ÑÇ ÌÄ ÊÝÀÇÊÀÍÊÛ×ÄÁÐÄÂÍ ÔÍÑÞÆÌ¿ÊÜÑÍÑ ÎÏÄÃËÄÑ ÔÍÏÍ×Í ÚÁ¿ÊÍ ÕÄÊÚÈ ÃÄÌÛ Æ¿ÌÞÑ Ð ÏÍÃÇÑÄÊÞËÇ Á ÎÍÊÄ ÍÂÍÏÍÃÄ ¬Í ÆÌ¿Ê v Ì¿ ÐÊÄÃÒÝØÇÈ ÃÄÌÛ Ì¿ ÒÏÍÉÄ ÔÇËÇÇ ËÄÌÞ ÍÀÞÆ¿Œ ÑÄÊÛÌÍ ÁÚÆÍÁÒÑ É ÃÍÐÉÄ Ç ÐÎÏÍÐÞÑ ÐÑÏÍÅÄ ÖÄË Ð ÍÐÑ¿ÊÛÌÚÔ ·ÉÍÊÒ ÍÉ¿ÌÖÇÁ¿ÊÐÍÑÊÇÖÇÄËÎÍÁÐÄËÎÏÄÌ ËÄÑ¿Ë¡ÍÎÏÍÐÀÚÊÑÍÊÛÉÍÁÍÃÌÍË ŠÖÄÑÁÄÏÉҚÇÊÇŠÎÞÑÄÏÉҚÎÍÔÇËÇÇ ÁÚÁÄÃÄÑ Ë¿Ë¿ Á ËÍÄË ×ÉÍÊÛÌÍË ¿ÑÑÄÐÑ¿ÑÄ

«Мне есть, что рассказать своим детям». ¡ÃÄÑÐÑÁÄÍÑÄÕÏ¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿Ê ËÌÄÍÑÍË É¿ÉÁÁÍÄÌÌÍÄÁÏÄËÞÍÌÇ ÄÊÇÉ¿×ÇÕÒ ƿοÏÇÁ¿ÊÇÍÑÏÒÀǾ ÐÊÒ׿Ê ÄÂÍ Ç ÂÍÁÍÏÇÊ Š®¿Î ¿ ÖÑÍ ÅÄÞÐÁÍÇËÃÄÑÞËÀÒÃÄËÏ¿ÐÐÉ¿Æڌ Á¿ÑÛ ËÚ ÅÄ Ñ¿É ÔÍÏÍ×Í ÅÇÁÄË š °ÄÈÖ¿Ð ÎÍÁÄÏÛÑÄ ËÌÄÄÐÑÛÍÖÄËÇË Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿ÑÛ

«Сегодня время больших возможностей и больших проблем». ¡ ËÞÐÌÍÈ ÀÇÆÌÄÐ Á ÂÍÃÒ Þ ÎÏÇ×ÄÊÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÐÊÒÖ¿ÈÌÍÇÇÆ ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍ ÃÏÒÂÍÈ ÍÑÏ¿ÐÊÇ v ÀÚÊ ÇÌÅÄÌÄÏÍˌÂÇÃÏÍÑÄÔÌÇÉÍ˦¿ÌÞÑی ÐÞËÞÐÍËÁÚÌÒÃÇÊÍÀÄÆÃÄÌÄÅÛÄÌ¿ÃÍ ÀÚÊÍÉÍÏËÇÑÛÐÄËÛÝ­ÀÇÆÌÄÐÄËÚ ÌÄÆÌ¿ÊÇÌÇÖÄÂÍ ÌÍÑÍÂÿÒÌ¿ÐÀÚÊÍ ÂÍÏ¿ÆÃÍÀÍÊÛ×ÄÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈ ÖÄË ÇËÄÝÑ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ ÐÄÈÖ¿Ð ÊÄÑÌ¿Æ¿ÃÌ¿Ö¿ÑÛÐÁÍÄÃÄÊÍÀÚÊÍ ÁÏ¿ÆÚÎÏÍØÄ°ÄÂÍÃÌÞÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ ÍÑÉÏÚÑÛ ÀÇÆÌÄÐ ÀÄÆ ÉÏÒÎÌÚÔ ÁÊnj Á¿ÌÇÈ ÉÏÄÃÇÑÍÁ Ç ÀÄÆ ÎÍÐÑÍÞÌÌÚÔ ÐÑÍÊÉÌÍÁÄÌÇÈ Ð ÀÝÏÍÉÏ¿ÑÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÐÑÄËÍÈ

«Риск – благородное дело, если голова есть на плечах». ÄÆÏÇÐÉ¿ ÀÇÆÌÄÐ ÌÄÁÍÆËÍÅÄÌ § ÄØÄ Á ÌÄË ÌÄ ÍÀÍÈÑÇÐÛ ÀÄÆ ÍÐÍÀÍÂÍ ÖÒÑÛÞ ÇÌÑÒÇÕÇÇ ­ÌÇ ÎÍËÍ¿ÝÑ ÊÒÖ×Ä Ï¿ÐÖÄÑÍÁ Ç ÀÇÆÌÄЌÎÊ¿ÌÍÁ ² ËÄÌÞ ÀÚÊ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈ Ö¿ÐÑÌÚÈ ÃÍË  ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥

´ÂÈË¿ÂÇÁÂȽ ¡¿ÊÄÌÑÇÌ¿©ÒÊÇÉÍÁ¿ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÞ Š©ÍËËÒÌÇÐÑÇÖÄÐÉÍÈοÏÑÇǚ¡ÍÑÆ¿ Ñ¿ÉÇÔ ÊÝÃÄÈ Þ ÀÒÃÒ ÂÍÊÍÐÍÁ¿ÑÛ ¿ É É¿ÉÍÈοÏÑÇÇÍÌÇÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ÑvËÌÄ ÁÐÄÏ¿ÁÌÍ

«На уровне сельских поселений политике не место». ÊÄÑÐÍÐÑÍÝ ÁÏ¿ÈÍÌÌÍË°ÍÁÄÑÄÃÄÎÒÑ¿ÑÍÁÇÆÌ¿Ý ÁÏ¿ÈÍÌ¿Ô ÐÄÊ¿ÔÎÍÊÇÑÇÉÍÈÌÄÉÍÂÿ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ Ñ¿Ë ÌÒÅÌÍ ÏÄ׿ÑÛ ÉÍ̌ ÉÏÄÑÌÚÄ ÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÚÄ ÃÄÊ¿ v Ͽƌ ÀÇÏ¿ÑÛÐÞ Ð ÃÍÏÍ¿ËÇ ËÄÃÇÕÇÌÍÈ ÐÎÍÏÑÍËÇÃÏÒÂÇËÇÁÍÎÏÍпËÇ

«Бизнес-авторитеты для меня – люди, которые начали свое дело с нуля и многого добились». ©

«Поэтический сборник Владимира Высоцкого, запрещенного к печати в СССР, привез из ГДР мой друг. С тех пор эта книга всегда со мной».

ÉÍÑÍÏÚÈÐÑÏÍÇÊÐÁÍÇËÇÏÒÉ¿Ëǯ¿ÃÇ Ï¿ÆÁÇÑÇÞÀÇÆÌÄпÎÍ×ÄÊÌ¿ÏÇÐÉÎÏnj ÔÍÃÇÊÍÐÛ Æ¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛ ÄÂÍ ÏÄÀÞÑ¿Ë Á Ë¿ÊÇÌÍÁÚÔ ÎÇÃÅ¿É¿Ô Ê¿ÂÍ ϿЌ ÎÊ¿ÑÇÊÐÞÀÄÆÎÏÍÀÊÄË

«Главное в работе – порядочное отношение к своим сотрудникам». ¼ÑÇËÎÏ¿ÁÇÊÍËÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÒÝÐÛ¦¿ ÊÄÑÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÌ¿×ÄÈÉÍËοÌÇÇ ËÚÌÇÏ¿ÆÒÌÄÆ¿ÃÄÏÅ¿ÊÇÐÍÑÏÒÃÌnj É¿Ë Æ¿ÏÎÊ¿ÑÒ ¡ÐÄ ÎÏÍÐÑÍ ÑÚ Ì¿ÌÞÊ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ Ì¿ÌÞÊ ÄÂÍ ÑÏÒà ÍÀÄØ¿Ê Æ¿ÎÊ¿ÑÇÑÛ ÄËÒ ŒÂÍ ÖÇÐÊ¿ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÒ ÇÃÍÊÅÄÌÜÑÍÐÃÄÊ¿ÑÛ­ÑÉÒÿÑÚÁÍÆی ËÄ×ÛÃÄÌÛÂÇvÑÁÍÞÑÏÒÃÌÍÐÑÛ Ï¿ÀÍь ÌÇÉÇƌƿÌÄÄÐÑϿÿÑÛÌÄÃÍÊÅÄ̼ÑÍ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÏ¿ÀÍÑÍÿÑÄÊÞÎÄÏÄà ÐÁÍÇË ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÍË ÄÂÍ ÏÄÎÒÑ¿ÕÇÞ Á ÉÍË¿ÌÃÄ

«Уважай тех, с кем работаешь».

«Главная ценность – семья, дети, друзья».¡ÐÄÉÏÒÑÇÑÐÞÁÍÉÏÒÂÐÄËÛÇ ÃÄÑÄÈ ¼ÑÍ ÐËÚÐÊ ÅÇÆÌÇ ©ÍÌÄÖÌÍ Ï¿ÀÍÑÄ ÒÃÄÊÞÄ×Û ÀÍÊÛ×Ä ÁÏÄËÄÌÇ ÖÄËÐÄËÛÄ ÌÍÌ¿ÎÄÏÁÍËËÄÐÑÄÁÐÄÅÄ ÀÊÇÆÉÇÄ ÊÝÀÇËÚÄÊÝÃÇ

«Я принципиальный БП – беспартийный». ¬ÇÉÍÂÿÌÄÐÍÐÑÍÞÊÌÇ ÁÍÃÌÍÈοÏÑÇÇvÑ¿ÉÍÁ¿ËÍÞÎÏÇÌÕnj ÎÇ¿ÊÛÌ¿ÞÎÍÆÇÕÇÞ¬ÄÀÚÊÉÍËËÒÌnj ÐÑÍËÁÍÁÏÄËÄÌ¿°°°¯ ÌÄÐÍÐÑÍÝÌÇ ÁÍÃÌÍÈοÏÑÇÇÐÄÂÍÃÌÞ«ÌÄÌÏ¿ÁÞь ÐÞËÌÍÂÇÄÎÒÌÉÑÚÁÎÏÍÂÏ¿ËËÄ©Íˌ ËÒÌÇÐÑÇÖÄÐÉÍÈοÏÑÇÇ ÇËÎÍÌÇÏÒÄÑ ÏÞÃËÍËÄÌÑÍÁÁÎÏÍÂÏ¿ËË¿ÔŠ¤ÃÇÌÍÈ ¯ÍÐÐÇǚ Š°ÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÈ ¯ÍÐÐÇǚ ¬Í ÐÍÄÃÇÌÇÑÛ ÇÔ Á ÍÃÌÍ ÕÄÊÍÄ ËÌÄ É¿ÅÄÑÐÞ ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ

«Голосую не за партию, а за конкретные дела». ¤ÐÊÇ ÉÍËËÒÌÇÐÑ

ÐÑ¿ÊÉÇÁ¿ÑÛÐÞÐÎÏÄÿÑÄÊÛÐÑÁÍË ËÄÌÞ ÎÍÃÐÑ¿ÁÊÞÊÇ ÌÍÞÐÎÏ¿ÁÊÞÊÐÞ¡ÐÎ͌ ËÇÌ¿ÑÛÍÀÜÑÍËÌÄÔÍÖÄÑÐÞvÐÊÇ×ÉÍË ÌÄÎÏÇÞÑÌÍ°ÎÏÄÿÁ×ÇËÇËÄÌÞÊÝÃی ËÇÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÍÀØ¿ÑÛÐÞ ÌÍÍÃÍÁÄÏÇÇ ÉÌÇËÌÄËÍÅÄÑÀÚÑÛÇÏÄÖÇ

ÎÏÄÃʿ¿ÄÑÖÑ͌ÑÍÃÄÊÛÌÍÄvÎÏÍÂÍÊ͌ ÐÒÝÆ¿ÌÄÂÍ ÄÐÊÇÄÃÇÌÍÏÍÐÐÚvÍÑÿË ÐÁÍÈÂÍÊÍÐÇË«ÌÄÌÄÁ¿ÅÌÍ ÞÁÊÞÄь ÐÞÑ¿ÇÊÇÇÌ¿ÞοÏÑÇÞοÏÑÇÄÈÁÊ¿ÐÑÇ ÇÊÇÌÄѲ̿ÐËÌÍÂÇÄÆÌ¿ÝÑ¢ÄÌÌ¿ÃÇÞ ¢ÒÃÉÍÁ¿ ÌÍ ÌÄ É¿É ÃÄÎÒÑ¿Ñ¿ Š°ÎÏ¿Œ ÁÄÃÊÇÁÍÈ ¯ÍÐÐÇǚ ¿ É¿É ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ ËÌÍÂÍ Ç ÔÍÏÍ×Í ÎÍËÍ¿Ê ©ÍÊÍËÌÄ Ç ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍËÒ Ï¿ÈÍÌÒ £ÄÎÒÑ¿Ñ £ÄÌÇÐ ªÄÀÄÃÄÁ ÑÍÅÄ ÇÆ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍÏÍÐÐÍÁ¬ÍÍÌÇÆÁÄÐÑÄÌÁ ÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃÛÉ¿ÉÖÄÊÍÁÄÉ ÉÍÑÍÏÚÈ ÃÄÊ¿ÄÑ ÏÄ¿ÊÛÌÒÝ Ï¿ÀÍÑÒ ÊÍÀÀÇÏÒÄÑ ÇÌÑÄÏÄÐÚ ©ÍÊÍËÌÚ Ç Ï¿ÈÍÌ¿ Á ÍÀŒ Ê¿ÐÑÌÍË ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÄ © ÜÑÍÈ ÅÄ É¿ÑÄÂÍÏÇÇ ÊÝÃÄÈ ÍÑÌÍ×Ò ÃÄÎÒÑ¿Ñ¿ȼÅ¿

²Á¿ÅÄÌÇÄ É É¿ÃÏ¿Ë ÑÍÁ¿ÏÇØ¿Ë ÀÇÆÌÄЌοÏÑÌÄÏ¿Ë ÎÍÐÑ¿ÁØÇÉ¿Ë v ÁÐÄÜÑÍÍÎÏÄÃÄÊÞÄÑÑÁÍÈÒÐÎÄÔÁÀÇƌ ÌÄÐÄ­ÀÄØ¿ÊÐÃÄÊ¿ÑÛvÃÄÊ¿È ÃÄÏÅÇ ÐÁÍÄÐÊÍÁÍ©¿ÉÑÚÀÒÃÄ×ÛÍÑÌÍÐÇÑÛÐÞ ÉÊÝÃÞË Ñ¿ÉÍÌÇÀÒÃÒÑÍÑÌÍÐÇÑÛÐÞÉ ÑÄÀÄ ÑÁÍÄËÒÃÄÊÒ

«Предательство простить можно, забывать нельзя». «ÌÄÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÒ ÀÍÊÛ×ÍËÒ ÀÇÆÌÄÐÒ Íь ÌÍ×ÒÐÛÌÄÍÃÌÍÆÌ¿ÖÌÍ£¿ ®ÏÍÔÍÏÍÁ ®ÍÑ¿ÌÇÌ ŸÀÏ¿ËÍÁÇÖ v ÒÐÎÄ×ÌÚÄ ÁÊÇÞÑÄÊÛÌÚÄÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊDZÄË ÌÄ ËÄÌÄÄ ÌÄ ÁÐÄ Á ÇÔ É¿ÏÛÄÏÄ ÀÚÊÍ ÖÄÐÑÌÍ Ç ÀÇÆÌÄÐ ÍÌÇ Ì¿ÖÇÌ¿ÊÇ ÌÄ Ð ÌÒÊÞ ©ÍÂÿ ÎÍÃÌÇË¿Ä×Û ÐÁÍÄ ÃÄÊÍ ÌÄÇËÄÞÌÇÐÏÄÃÐÑÁ ÌÇÐÁÞÆÄÈ vÜÑÍ ÂÍÏ¿ÆÃÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÄÄ ÖÄÐÑÌÄÄ ®Ïnj ËÄÏv¤ÁÂÄÌÇȶÇÖÁ¿ÏÉÇÌ ÐÍÆÿÑÄÊÛ ÉÍËοÌÇÇŠ¤ÁÏÍÐÄÑۚ±¿ÉÇÄ É¿ÉÍÌ ÃÍÐÑÍÈÌÚÒÁ¿ÅÄÌÇÞ§ÄØÄÇÌÑÄÏÄÐÄÌ £ÅÍÏÃÅ°ÍÏÍЬÍÇËÁÍÐÔÇØ¿ÝÐÛ ÐÉÍÏÄÄ É¿É ÁÄÊÇÉÇË ¿Á¿ÌÑÝÏÇÐÑÍË ÒËÄÝØÇËÃÄÊ¿ÑÛÃÄÌÛÂÇÇÆÁÍÆÃÒÔ¿

«Мировое зло сегодня – наркотики». ­ÌÇÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÖÄÊÍÁÄÉ¿ÅÇÁÚË ÒÀÇÁ¿Þ ÄÂÍ ÐÍÆÌ¿ÌÇÄ ¼ÑÍ ÃÄÈÐÑÁnj ÑÄÊÛÌÍÐÑÏ¿×ÌÍ

«Не люблю портретов властей предержащих – президентов, премьеров». ¡ËÍÄËÉ¿ÀÇÌÄÑÄÁÚÇÔÌÄ Ì¿ÈÃÄÑÄ

«Из политиков уважаю Петра Столыпина и Евгения Примакова». ¼ÑÍ ÊÝÃÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÌÄ ÂÍÁÍÏÇÊÇ ¿ ÃÄÊ¿ÊÇ °ÍÁÏÄËÄÌÌÍÄ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÄ ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍÑÍÊÛÉÍÆ¿ÃÒËÚÁ¿ÄÑÐÞ Í ÎÍËÍØÇ £¿ÊÛÌÄËÒ ¡ÍÐÑÍÉÒ °ÑÍ ÊÄÑ̿ƿîÄÑÏ°ÑÍÊÚÎÇÌÌ¿Ö¿ÊÁÍƌ ÏÍÅÿÑÛ °ÇÀÇÏÛ Ç £¿ÊÛÌÇÈ ¡ÍÐÑÍÉ ÀÄÆ ÊÇ×ÌÇÔ Ï¿ÆÂÍÁÍÏÍÁ v ÍÌ Æ¿ÐÄÞÊ Ñ¿ËÔÊÄÀ¿§ÆÌÚÌÄ×ÌÇÔÎÍÊÇÑÇÉÍÁ ÀÍÊÛ×Ä ÁÐÄÂÍ ÇËÎÍÌÇÏÒÄÑ ¤ÁÂÄÌÇÈ ®ÏÇË¿ÉÍÁ«ÌÄÒÿÊÍÐÛÎÍÍÀØ¿ÑÛÐÞ Ð ÌÇË ÊÇÖÌÍ «ÍÂÒ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍ ÜÑÍ ÂÊÒÀÍÉÍ ÎÍÏÞÃÍÖÌÚÈ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÈ Á ÍÀØÄÌÇÇ ÖÄÊÍÁÄÉ ¦¿ ÑÍÑ ÉÍÏÍÑÉÇÈ ÐÏÍÉ ÖÑͤÁÂÄÌÇÈ«¿ÉÐÇËÍÁÇÖÀÚÊ Ì¿ ÎÍÐÑÒ ÎÏÄËÛÄόËÇÌÇÐÑÏ¿ ¯³ ÍÌ ËÌÍÂÍÄ ÐÃÄÊ¿Ê ÃÊÞ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÜÉÍÌÍËÇÉÇ °ÒËÄÁ ÎÏÇÁÊÄÖÛ Á ÐÁÍÝ ÉÍË¿ÌÃÒÂÏ¿ËÍÑÌÚÔÊÝÃÄÈ ®ÏÇË¿ÉÍÁ ÁÚÑ¿ØÇÊ ÐÑÏ¿ÌÒ ÇÆ ÞËÚ Á ÉÍÑÍÏÍÈ ÍÌ¿Ì¿ÔÍÃÇÊ¿ÐÛ


´ÂÈË¿ÂÇÁÂȽ «Безграмотность нынешней власти – следствие незнания жизни». «У настоящих коммерсантов никогда нет денег». §ÔÇÌÄÃÍÊÅÌÍ ÀÚÑÛ ÃÄÌÛÂÇÁÐÄÂÿÃÍÊÅÌÚÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ¤ÐÊÇÒÑÄÀÞÎÍÞÁÇÊÇÐÛÃÄÌÛÂÇvÁÐÄ ÅÃÇÏ¿ÆÍÏÄÌÇÞ°ÊÄÅÒÆ¿ÌÍÁÍÐÑÞËÇ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÚÔÑÄÊÄÉ¿Ì¿ÊÍÁ ÂÃÄÎÄÏÇ͌ ÃÇÖÄÐÉÇ ÂÍÁÍÏÞÑ Í ÉÍÏÏÒÎÕÇÍÌÌÚÔ ÐÉ¿ÌÿʿÔ©ÍÂÿÐÊÚ×ÒÍÌ¿ÁÍÏÍÁ¿ÌŒ ÌÚÔÖÇÌÍÁÌÇÉ¿ËÇÐÒËË¿Ô ÎÍÌÄÁÍÊÄ ÁÍÆÌÇÉ¿ÄÑÁÍÎÏÍЊŸÉÒÿÍÌÃÄÌÛÂÇ ÃÄÊ š«ÌÄÇÔÎÍÐÑÍÞÌÌÍÌÄÔÁ¿Ñ¿ÄÑ ÑÍÂÏÒÆÍÁÇÉÌÒÅÌÍÌÍÁÚÈÎÍÉÒοÑÛ ÑÍ¿ÎοϿÑÌ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÆ¿ËÄÌÇÑÛ ÑÍ×Ñ¿ÑÏ¿Ð×ÇÏÞÑÛ¯¿ÐÔÍÃÚÏ¿ÐÎÊ¿Œ ÌÇÏÍÁ¿ÌÚ Ì¿ ÎÞÑÛ ÊÄÑ ÁÎÄÏÄà ÒÃÛ ÞÒÁÊ¿ÐÑÇ ÐÃÄÊ¿ÊÀÚÍÃÌÒÎÏÍÐÑÒÝ ÁÄØÛ ÖÇÌÍÁÌÇÉ¿Ë Æ¿ËÄ׿ÌÌÚË Á ÉÍÏÏÒÎÕÇÍÌÌÚÔÐÉ¿ÌÃ¿Ê¿Ô ÍÀÙÞÁÇÊ Š¯ÄÀÞÑ¿ ÁÊÍÅÇÑÄÜÑÇÃÄÌÛÂÇÁÐÄÊی ÐÉÍÄÔÍÆÞÈÐÑÁÍ ¿ËÚÁ¿ÐÌÄÐÎÏÍÐÇË ÍÑÉÒÿ ÁÚ ÇÔ ÁÆÞÊǚ ²ÁÄÏÄÌ ÖÑÍ vÇÆÌÇÔÏÇÐÉÌÒÊÇÀÚÇÆ¿ÁÄÊÇ ÓÄÏËÚ¡ÄÃÛÜÑÇÃÄÌÛÂÇÍÉÒÎÞÑÐÞÌ¿ ÁÐÄ

«К просчетам и ошибкам в бизнесе нужно относиться спокойно».

¨»¡¥

ˆŸØ¾ÅͽÆÏÂÎÙοËÂÆÇËÈÂÂƘuÎÏÍËÔǽ ÅÄÎÏÅÒËÏ¿ËÍÂÊÅÜÉËÂÀËÈÛ¾ÅÉËÀËÌËÚϽ ŸÈ½ÁÅÉÅͽŸØÎËÓÇËÀ˯½ÇÅʽÁËÁÂƊ ÎÏ¿Ë¿½ÏÙÌËÃÅÄÊÅ £¿ Í×ÇÀÉÇ Á ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁÄ ÌÄÇÆÀÄÅÌÍÐÁÞÆ¿ÌÚÐÎÍÑÄÏÄÈÃÄÌÄ ¤ÐÊÇÍ×ÇÀÊÇÐÛ ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÎÏÍ¿Ì¿Œ ÊÇÆÇÏÒÈÑÄ ÎÍÖÄËÒÜÑÍÎÏÍÇÆÍ×ÊÍ¬Í Å¿ÊÄÑÛÍÎÍÑÄÏÞÌÌÍËÌÄÐÑÍÇÑvÜÑÍ ÊÇ×ÌÞÞÑÏ¿Ñ¿ÁÏÄËÄÌǬ¿ÃÍÇÐÎÏ¿ÁŒ ÊÞÑÛÍ×ÇÀÉÒ ÌÄÃÒË¿ÞÍÀÒÎÒØÄÌÌÍË ÇÃÁÇ¿ÑÛÐÞÿÊÛ×Ä

«К религии отношусь с уважением». °ÖÇÑ¿Ý ÖÑÍ ÊÝÀ¿Þ ÌÄÜɌ ÐÑÏÄËÇÐÑÐÉ¿Þ ÏÄÊÇÂÇÞ ÒÖÇÑ ÃÍÀÏÒ ¯ÄÊÇÂÇÞÌÄÍÎÇÒËÃÊÞÌ¿ÏÍÿ ¿ÄÂÍ ÐοÐÄÌÇÄ

«Выбирайтесь своей колеей!» – ÐÑÏÍÖÉ¿ÇÆÐÑÇÔÍÑÁÍÏÄÌÇÞËÍÄÂÍÊ݌ ÀÇËÍÂÍÎÍÜÑ¿¡Ê¿ÃÇËÇÏ¿¡ÚÐÍÕÉÍÂÍ

ȼÅ¿

Š¡ÚÀÇÏ¿ÈÑÄÐÛÐÁÍÄÈÉÍÊÄÄÈšvÑ¿ÉÇ Ì¿ÃÍÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÑÛÎÍÅÇÆÌÇ

«Чтобы достичь успеха, российский бизнесмен должен быть напористым и уметь рисковать». ¬¿ÂÊÚË ¬ÄÑ ±ÍÊÛÉÍ Ì¿ÎÍÏÇÐÑÚË ÌÄÍÑÐÑÒοÑÛ ÌÄοÐÍÁ¿ÑÛÎÏÇÎÄÏÁÚÔ ÌÄÒÃ¿Ö¿Ô ÉÍÑÍÏÚÄÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÀÒÃÒÑ ¬¿ÂÊÍÐÑÛÌÒÅÌ¿ ÄÐÊÇÔÍÖÄ×ÛÀÄÅ¿ÑÛ ÁÀÇÆÌÄÐÄÉÍÏÍÑÉÒÝÃÇÐÑ¿ÌÕÇݤÐÊÇ ÎÏÇ×ÄÊÁÀÇÆÌÄÐÁÐÄÏÛÄÆÇÌ¿ÃÍÊÂÍ ÄÐÊÇÉÍËËÄÏÕÇÞvÑÁÍÈÐÑÇÊÛÅÇÆÌÇ ÇÍÀÏ¿ÆËÚÐÊÄÈ Ì¿ÂÊÚËÀÚÑÛÌÄÊÛÆÞ ±ÍÊÛÉÍÌ¿ÎÍÏÇÐÑÚ˚ Ÿ¸ÇÀɸø¦ÃÔ»¸°š³¨š˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥

ªÂ˾ØÔÊØƾÅÄÊÂÎ

®Ï½¿Ç½ ʽÇËÄÐ ýÊŸ¿¸¼©½È»½Á™¸Ã¸½ººÇ½ÈºÓ½ÇƆ ÇÈƹƺ¸Ã ÂÆ¿Ô½ ÄÆÃÆÂÆ ®½Ã½¹ÅÓÁ Ÿ† ÇÀÊÆÂÆÊ„ɺÆÁÉÂÆÁ“ÂÆ¿ÓÇȽÇƼŽÉø ÉÆɽ¼Â¸ ÉÆ ÉÃƺ¸ÄÀ „Ÿ¸ÊÂÅÀ ÅÆÉ À ºÓ† ǽÁ“©½È»½ÁºÓÇÀÃÀÏËÊÔŽÇÆʽÈ×à ÉƿŸÅÀ½ÆÊÆʺȸѽÅÀש½»Æ¼Å×ÆÅŽ ÄÓÉÃÀÊÀ¼Å×¹½¿ÂÆ¿Ô½»ÆÄÆÃƸ ¿¸¼½ÅÔ ºÓÇÀº¸½Ê¸ÂÄÀÅÀÄËÄÃÀÊȧÆÉýÊÆ»Æ ¸Â ½¾½¼Å½ºÅÆ Éʸà ÇÀÊÔ ŸÊËȸÃÔÅƽ ÂÆ¿Ô½ ÄÆÃÆÂÆ ¿¸¹ÓÃ Æ ¹Æý¿Å×Í ¼¸¾½ ŸÉÄÆȸŽ¹Óº¸½Ê¨¸¿ÅÀθĽ¾¼ËʽÄ ÄÆÃÆÂÆÄ ÂÆÊÆÈÓÄ ½»Æ ŸÇÆÀÃÀ ÊÆ»¼¸ º ¼½È½ºÅ½ ÀÊ½Ä ÏÊÆɽ»Æ¼Å×ÇԽʩ½È»½Á ÉËѽÉʺ½ÅŸ×sɽÁϸÉ̽ÈĽÈɸÄȸ¿† ºÆ¼ÀÊÂÆ¿¿¸¸Å½ÅÉÂÆÁÇÆÈƼÓ

Восстановление и обустройство фермы, текущие работы и содержание животных – во все это Сергей вкладывает сейчас собственные средства, кредит ему так и не дали.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 4-е место в стране и 1-е место в ЦФО занимает сегодня Московская область по объемам производства молока. 700 тысяч тонн молока ежегодно надаивают в Подмосковье (данные 2012 года). В 2,6 раз сократились объемы производства молока в Московской области за последние 20 лет; в 4,5 раза уменьшилось поголовье КРС в регионе за два десятилетия.²ËÃÁÂÊÅÂÌËÇÍÂÁÅÏÊØÉÉÐÇ½É °ÑÏÄËÊÄÌÇÄ ÇËÄÑÛ ÐÁÍÄ ÃÄÊÍ ÀÚÊÍ Ò °ÄÏÂÄÞ ¿Ê¿ÄÁ¿ ÁÐÄÂÿ °Ï¿ÆÒ ÎÍÐÊÄ ¿ÏËÇÇ ÑÍÏÂÍÁ¿Ê Ì¿ ŸÏÀ¿ÑÄ Ë¿ÑÏÄ×É¿ËÇ ®ÍÑÍË ÁËÄÐÑÄ Ð ÐÒÎÏÒÂÍÈ Æ¿ÌÞÊÐÞ ÐÑÏ¿ÔÍÁÚË ÀÇƌ ÌÄÐÍËŸÁÐÄÏÄÃÇÌÄŒÔÐÑÍÎÏÍÕÄÌÑÌÚÈ ÂÍÏÍÅ¿ÌÇÌÏÄ×ÇÊÒÈÑÇÁÐÄÊÛÐÉÍÄÔÍÆÞÈÐÑÁÍ °ÄÏÂÄÈ ÁÍÆʿ¿Ê Ì¿ÃÄÅÃÚ Ì¿ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÒÝ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒÎÍËÍØÇÌ¿ÖÇÌ¿ÝØÇËÓÄÏËÄÏ¿Ë ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÉÍÑÍÏÍÈ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÊÍÐÛ ÁÍÆÏ͌ ÃÇÑÛ ÐÄÊÛÐÉÍÄ ÔÍÆÞÈÐÑÁÍ Á ¯ÍÐÐÇÇ ÍÃÌ¿ÉÍ ÖÄÏÄÆÊÄÑËÚÑ¿ÏÐÑÁÍÌÎÍÌÞÊÁÇÔÐÊÒÖ¿Ä ÎÏÍÂÏ¿ËË¿Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÑÍÊÛÉÍÌ¿ÀÒË¿ÂÄ °ÄÏÂÄÈ Ð ÐÒÎÏÒÂÍÈ ÎÏÇÍÀÏÄÊÇ Á ­ÏŒ ÊÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇËÍÊÍÖÌÍÄÐÑ¿ÃÍÁÂÍÊÍÁ ÉÍÏÍÁ¯¿ÀÍÑ¿ÊÇÇÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇÐÛÁÔÍÆÞÈÐÑÁÍ Ï¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÞÌ¿Ö¿ÐÑÇÖÌÒÝÎÍËÍØÛÁÊ¿ÐÑÄÈÇ ÉÏÄÃÇÑÚÎÏÍÓÇÊÛÌÍÂÍÀ¿ÌÉ¿­ÃÌ¿ÉÍÐÎÒÐÑÞ ÃÁ¿ŒÑÏÇ ÂÍÿ  ¿Ê¿ÄÁÚ ÎÍÌÞÊÇ ÌÇ ÑÍÂÍ ÌÇ ÃÏÒÂÍÂÍÇËÌÄÃÍÅÿÑÛÐÞ°Ì¿Ö¿Ê¿ÎÍÍÀÄØ¿Œ ÊÇÿÑÛÉÏÄÃÇÑÎÍÐÊÄÍÓÍÏËÊÄÌÇÞÐÒÎÏÒ¿ËÇ ÐÁÍÄÈÓÇÏËÚ ÎÍÑÍËÉÍÂÿÔÍÆÞÈÐÑÁÍÎÏÍÏ¿Œ ÀÍÑ¿ÄÑÎÍÊÂÍÿ ÎÍÑÍËÎÍÐÊÄÂÍÿÏ¿ÀÍÑÚ Æ¿Œ ÑÄËÉÍÂÿÓÇÏË¿ÁÚÈÃÄÑÌ¿ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÚÈ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

À¿Ê¿ÌСÇÑÍÂÄ ¿Ê¿ÄÁÚËÐÉ¿Æ¿ÊÇ ÖÑÍÁ­ÏÊÄ ÇËÁÚÿÃÒÑÉÏÄÃÇÑ ÑÍÊÛÉÍÄÐÊÇÄÂÍÍÃÍÀÏÞÑ Á«ÍÐÉÁĬÍÇÜÑÍÑÔÍÃÀÚÊÎÏÍÇÂÏ¿Ì Š¯¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿Þ Ì¿ ÎÍËÍØÛ Þ ÍÀÍ×ÄÊ Á «ÍÐÉÁÄÁÐÄÇÌÐÑ¿ÌÕÇÇ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÎÏÍÎnj пÊÐÞÁ°ÍÁÄÑijÄÃÄÏ¿ÕÇÇ ÎÏÇ×ÊÍÐÛÿÅÄ ÁÐÑÒÎÇÑÛ Á °ÄÌ¿ÑÍÏÐÉÇÈ ÉÊÒÀ ÎÏÇ °ÍÁÓČ ÃÄ v Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ °ÄÏÂÄÈ v ¡ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ËÄÌÞ Ì¿ÆÌ¿ÖÇÊÇ Á ÉÍËÇÐÐÇÝ ÎÍ ÐÄÊÛÐÉÍËÒ ÔÍÆÞÈÐÑÁÒ ÂÃÄÞÏ¿ÐÐÉ¿Æ¿ÊÍÐÁÍÄÈÓÄÏËÄÇ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÔÐÌÄÈÑÏÒÃÌÍÐÑÞԚ¬¿ÉÍËÇÐÐÇÇ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ À¿ÌÉ¿ ÍÑÏ¿ÎÍÏÑÍÁ¿ÊÇ Š®ÍŒ ËÍÅÄËš Ÿ ÎÏÇ ÊÇÖÌÍÈ ÁÐÑÏÄÖÄ Ð °ÄÏÂÄÄË ÐÍÂÊ¿ÐÇÊÇÐÛÿÑÛÉÏÄÃÇÑÑÍÊÛÉÍÎÏÇÒÐÊÍÁÇÇ ÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞ Á Æ¿ÊÍ ÄÂÍ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ¬¿ ÜÑÍÑ׿ÂÐÒÎÏÒÂÇÌÄÎÍ×ÊÇ  ¿Ê¿ÄÁÚÎÏÍÿÊÇÐÑ¿ÃÍÉÍÏÍÁÇÏÄ×ÇÊÇ Æ¿ÌÞÑÛÐÞÉÍÆÍÁÍÃÐÑÁÍË®ÏÇÍÀÏÄÊÇÌÄÐÉÍÊی ÉÍÎÊÄËÄÌÌÚÔÉÍÆÇ¿ÏÄÌÃÍÁ¿ÊÇÆÄËÊÝÎÍà ÁÚοÐ Á ¯¿ËÄÌÐÉÍË Ï¿ÈÍÌÄ ¬Í ÌÄ ÒÐÎÄÊÇ ÁÍÈÑÇ Á ÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÚÈ Ï¿Å ÐÌÍÁ¿ ÎÏnj ×ÊÍÐÛÐÌÇË¿ÑÛÐÞÐËÄÐÑ¿vÆÄËÊÇÁÍÉÏÒÂÇÔ οÐÑÀÇØ¿ Æ¿ÌÞÊ¿ ÉÍËοÌÇÞ ÎÍ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÏÒÊÍÌÌÚÔ ¿ÆÍÌÍÁ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÐÌÞÊ¿ Ð ÎÍÖÁÚ ÁÄÐÛÎÊÍÃÍÏÍÃÌÚÈÐÊÍÈ


ªÂ˾ØÔÊØƾÅÄÊÂÎ±ÂÍɽ ¿ËÄÍËÃÁÂÊʽÜ ÅÄͽÄÍÐÒÅ ­ÀÙÞÁÊÄÌÇÄ Í ÎÏÍÿÅÄ ÆÄËÊÇ Á ©ÍÊ͌ ËÄÌÐÉÍËÏ¿ÈÍÌÄ°ÄÏÂÄÈÌ¿×ÄÊÁ§ÌÑÄÏÌÄÑÄ ÄØÄÊÄÑÍËÎÏÍ×ÊÍÂÍÂÍÿÇÁÉÍÌÕÄŒÂÍ ÎÄÏÄÁÄÆÉÍÆÌ¿ÌÍÁÍÄËÄÐÑÍ ÍÊÛ×ÒÝÏÍÊÛ ÐÚÂÏ¿Ê¿ ÊÍÞÊÛÌÍÐÑÛ ËÄÐÑÌÚÔ ÁÊ¿ÐÑÄÈ v ÉÍËÎÊÄÉÐÇÆÑÏÄÔÎÍÊÒÏ¿ÆÏÒ×ÄÌÌÚÔÆÿÌÇÈ ÓÄÏËÚ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÞÐÄÊÛÐÉÍÂÍÎÍÐÄÊÄÌÇÞ ÀÄÆÎÏÍÀÊÄËÍÑÿʿ ¿Ê¿ÄÁÒÁ¿ÏÄÌÃÒÐÍÃÌÇË ÒÐÊÍÁÇÄËvÁÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇÍÌÎÏÇÍÀÏÄÑÄÑÇÔÁ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ°ÄÂÍÃÌÞ°ÄÏÂÄÈÁÄÃÄÑÎÄÏÄÂ͌ ÁÍÏÚÍÎÍÉÒÎÉÄÌÄÑÍÊÛÉÍÓÄÏËÚ ÌÍÇÆÄËÄÊÛ ÁÍÉÏÒÂÌÄÄÎÍÃÁÚοÐÅÇÁÍÑÌÚÔ Š¦ÄËÊÞ ÆÃÄÐÛ ÀÏÍ×ÄÌÌ¿Þ ÎÍÖÄËÒ ÀÚ ÄÄ

ÌÄ ÍÑÿÑÛ v Ï¿ÐÐÒÅÿÄÑ ÍÌ v ©ÐÑ¿ÑÇ ÎÍà «ÍÐÉÁÍÈÑÍÅÄËÌÍÂÍÆ¿ÀÏÍ×ÄÌÌÚÔÆÄËÄÊÛ ÌÍÎÍÎÏÍÀÒÈÑÄÑÍÊÛÉÍÇÔÁÆÞÑÛ¬ÄÎÍÃÐÑҌ ÎÇ×ÛÐÞ¦ÃÄ×ÌÇÄÁÊ¿ÐÑÇÌ¿ÐÑÏÍÄÌÚÂÍÏ¿ÆÃÍ ÃÍÀÏÍÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÄĚ ²°ÄÏÂÄÞÂÏ¿ÌÃÇÍÆÌÚÄÎÊ¿ÌÚÎÍÍÐÁÍČ ÌÇÝ ÓÄÏËÚ Ç ÆÄËÊÇ ÁÍÉÏÒ ®ÍÉ¿ ÇÆ ÑÏÄÔ ÎÍÊÒÏ¿ÆÁ¿ÊÇÁ×ÇÔÐÞ ÆÿÌÇÈ ÍÌ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑ ÑÍÊÛÉÍÍÃÌÍ°ÄÈÖ¿ÐÆÃÄÐÛÏ¿ÆËÄØ¿ÄÑÐÞÄÂÍ ËÍÊÍÖÌÍÄÐÑ¿ÃÍÇÆÐÍÑÌÇÁÆÏÍÐÊÚÔÉÍÆÇÑ¿É͌ ÂÍÅÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ËÍÊÍÃÌÞÉ¿¡ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÄ ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÄ Æ¿ ÂÏ¿ÌÇÕÄÈ ÉÍÆ ¿ÊÛÎÇÈÐÉÍÈ ÎÍÏÍÃÚ Ç ÃÍÁÄÃÄÌÇÄ ÎÍÂÍÊÍÁÛÞ ËÍÊÍÖÌÍÂÍ ÐѿÿÃÍÂÍÊÍÁ ®ÏÇ ÍÀÒÐÑÏÍÈÐÑÁÄ ÓÄÏËÚ °ÄÏÂÄÈ ÒÖÄÊ ÐÁÍÇÎÏÄÃÚÃÒØÇÄÍ×ÇÀÉÇÏ¿ÆËÄÐÑÇÊÉÍÆÌÄ ÁÍÀØÄËÆ¿ÂÍÌÄ ÁÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÉÍÆÚÀÛÝÑÐÞ ÃÏÒÂÐÃÏÒÂÍËÖÒÑÛÌÄÌ¿ÐËÄÏÑÛ ¿ÎÍÐÄÊÇÊ ÎÍÍÃÌÍȌÃÁÄÁÏ¿ÆÃÄÊÛÌÚÄÉÊÄÑǼÑÍÐÏ¿ÆÒ ÎÍÁÚÐÇÊÍÌ¿ÃÍÇÇÐÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÌ¿ÍÀØÄËпË͌ ÖÒÁÐÑÁÇÇÅÇÁÍÑÌÚÔ©ÍÆÊÞÑ¿ÅÇÁÒÑÁÍÑÃÄÊی ÌÍËÍÑÁÆÏÍÐÊÚÔÎÍËÄØÄÌÇÇ ÑÄÎÊÍËÇÐÒÔÍË ­ÀÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍË ÆÿÌÇÞ °ÄÏÂÄÈ Æ¿ÌÇË¿ÊÐÞ Ì¿ËÄÐÑÄÐÏ¿ÆÒÎÍÐÊÄÎÄÏÄÁÍÆÉÇÐÝÿÐѿÿ ËÌÍÂÍÄÐÃÄÊ¿ÊÐÁÍÇËÇÏÒÉ¿ËDZ¿Ë ÂÃÄÀÚÊÇ ÉÒÖÇËÒÐÍÏ¿ÇÉÍÐÑÏÇØ¿ ÐÄÈÖ¿ÐÉÍÑÄÊÛÌ¿Þ ÃÍÈÉ¿Ð×ÁÄÃÐÉÇËÃÍÇÊÛÌÚË¿ÎοϿÑÍË ÃÁ¿ ÍÑ¿ÎÊÇÁ¿ÄËÚÔ Æ¿ÂÍÌ¿ Ç ÑÏÄÑÇÈ Á ÎÏÍÕÄÐÐÄ ÏÄËÍÌÑ¿ ¡ ÕÄÊÍË Á ÜÑÍË ÎÍËÄØÄÌÇÇ ÎÍ ÎÍÃÐÖÄÑ¿Ë ¿Ê¿ÄÁ¿ ÐÁÍÀÍÃÌÍ Ï¿ÆËÄÐÑÞÑÐÞ ÎÍÏÞÃÉ¿ÉÍÆ

ȼÅ¿

¨»¡¥

Зааненская порода выведена в долине Зааненталь, расположенной в Швейцарских Альпах. Помимо многовековой селекции на молочную продуктивность, положительную роль в выведении породы сыграли благоприятные природноклиматические условия Зааненской долины с большим количеством альпийских пастбищ и мягким климатом.

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥

ªÂ˾ØÔÊØƾÅÄÊÂÎ ÉÍ£ÍÉ¿Æ¿ÌÍ ÖÑÍÎÍÐÊÄÜÑÍÂÍÏÄÀÞÑ¿ÂÍÏ¿ÆÃÍ ÍÔÍÑÌÄÄÌ¿ÖÇÌ¿ÝÑÄÂÍÎÇÑÛ¬¿ÜÑÍËËÍÅÌÍÇ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ¾ ÍÀÒÐÑÏ¿ÇÁ¿Ý ÃÍËÇÉÇ Æ¿ÁÍÅÒ ÃÏÒÂÇÔ ÅÇÁÍÑÌÚÔ ÖÑÍÀÚ ÊÝÃÞË ÇÌÑÄÏÄÐÌÍ ÀÚÊÍÍÐÑ¿ÑÛÐÞÆÃÄÐÛÎÍÃÍÊÛ×Ä ¿ÁÍÆËÍÅÌÍ Ç ÎÍÅÇÑÛÌÄËÌÍÂÍÁÃÄÏÄÁÌÄÏÞÃÍËÐÓÄÏËÍÈ

¬ËǽÑÂÍɽͽ¾ËϽÂÏ¿ÉÅÊÐÎ

Кроме производства и реализации «живого» козьего молока, фермер готов изготавливать кефир, творог и сыры – рассольные и твердые. Технологией их изготовления он владеет.

В средневековой сельскохозяйственной энциклопедии Исидор Севильский писал о козах: «Животное резвое, в гневе страшное, бодливое. Природа коз до того страстна, что только их кровь растворяет алмаз – камень, который не в силах одолеть ни огонь, ни железо».

ºÇËÏÐÍÅÄÉ ǽÇÁËÌËÈÊÅÏÂÈÙÊØƾÅÄÊÂÎ °ÊÄÃÒÝØÇË ׿ÂÍË ÎÍ Æ¿ËÚÐÊÒ °ÄÏÂÄÞ ¿Ê¿ÄÁ¿ ÐÑ¿ÌÄÑ ÍÐÁÍÄÌÇÄ ÍÐÑ¿ÊÛÌÚÔ ÃÁÒÔ ÆÿÌÇÈÓÄÏËÚ°ÏÄÃÌÝÝÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÏ¿ÆÀÇÑÛ Ì¿ÐÄÉÕÇÇÇÎÄÏÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÑÛÎÍÃÅÇÊÚÄÎ͌ ËÄØÄÌÇÞÐÀ¿ÊÉÍÌÖÇÉ¿ËÇÃÊÞÑÒÏÇÐÑÍÁvÎÍ ÍÀÏ¿ÆÕÒÊÄÑÌÇÔÓÄÏËÄÏÐÉÇÔÁÇÊÊÁ§Ñ¿ÊÇÇ ±ÏÄÑÛÄÆÿÌÇÄÎÏÇÐÎÍÐÍÀÇÑÎÍÃÉÍÌÝ×ÌÝÇ ÀÒÃÄÑÐÿÁ¿ÑÛÁ¿ÏÄÌÃÒÁÊ¿ÃÄÊÛÕ¿ËÊÍ׿ÃÄÈ ¡ÍÉÏÒ ÓÄÏËÚ ÐÑÏÍÞÑÐÞ À¿ÌÞ Ç ÌÄÀÍÊÛ×ÇÄ ÃÍËÇÉÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÑÍÅÄ ÀÒÃÒÑ ÐÿÁ¿ÑÛ ÜÉ͌ ÑÒÏÇÐÑ¿Ë Ÿ ÉÏÍËÄ ÉÍÆ ÅÇÁÍÑÌÍÁÍÃÖÄÐÉÍÄ ÔÍÆÞÈÐÑÁÍÓÄÏËÄÏ¿ÎÍÎÍÊÌÇÑÐÞÃÄÐÞÑÉÍËÉ͌ ÏÍÁ ¿Ñ¿ÉÅÄÊÍÐÞËÇ ÁÄÏÀÊÝÿËÇ Ó¿Æ¿Ì¿ËÇ οÁÊÇÌ¿ËÇÇÃÏÒÂÍÈÅÇÁÌÍÐÑÛÝ Š¬ÄÑ ËÇÌnjÆÍÍοÏÉÍËÜÑÍÌÄÀÒÃÄÑ vÂ͌ ÁÍÏÇÑ°ÄÏÂÄÈv­ÐÌÍÁÌ¿ÞÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛËÍÄÈ ÓÄÏËÚvÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÇÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞÉÍÆÛÄÂÍ ËÍÊÍÉ¿ Ç ËÍÊÍÖÌÚÔ ÎÏÍÃÒÉÑÍÁ £ÄÊÍ Á ÑÍË ÖÑÍ ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ ËÍÊÍÉ¿ Á Ì¿×ÄÈ ÐÑÏ¿ÌÄ Æ¿ ÎÍÐÊÄÃÌÇÄÂÍÃÚÏÄÆÉÍÐÌÇÆÇÊÍÐÛŸÉÉÍÆÛÄËÒ ÏÍÐÐÇÞÌÄ ÁÍÍÀØÄ Ë¿ÊÍ ÎÏÇÒÖÄÌÚ ÔÍÑÞ ÍÌÍ É¿É ÂÍÁÍÏÇÑÐÞ Ç ÎÍÉÍÈÌÇÉ¿ ÎÍÃÌÇË¿ÄÑ ¾ ÔÍÖÒ ÖÑÍÀÚÉÍËÌÄÎÏÇÄÆÅ¿ÊÇÐÄËÛÞËÇ®ÒÐÑÛ ÃÄÑÇÁÇÃÞÑ ÉÑÍÿÄÑÇËÑ¿ÉÍÄÎÍÊÄÆÌÍÄËÍÊ͌

¡ÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄÇÍÀÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍÓÄÏËÚ ÑÄÉÒØÇÄÏ¿ÀÍÑÚÇÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄÅÇÁÍÑÌÚÔv ÁÍ ÁÐÄ ÜÑÍ °ÄÏÂÄÈ ÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑ ÐÄÈÖ¿Ð ÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÚÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÉÏÄÃÇÑÄËÒÑ¿ÉÇÌÄÿÊÇ Ê¿ÂÍ ÁÚÏÒÖ¿ÄÑ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÈ ÀÇÆÌÄÐ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞ Á ÐÓÄÏÄ ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÌÇÞ ¡ ÎÍÃËÍÐÉÍÁÌÍË ÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÄ ÓÄÏËÄÏÒ ÎÏÄÃÊÍÅÇÊÇÍÓÍÏËÇÑÛ©³´ ÉÏÄÐÑÛÞÌÐÉÍÄ ÓÄÏËÄÏÐÉÍÄÔÍÆÞÈÐÑÁÍ ÖÑÍÍÌÐÄÈÖ¿ÐÇÃČ Ê¿ÄÑ¡ÜÑÍËÐÊÒÖ¿Ä É¿ÉÎÍÍÀÄØ¿ÊÇ ÁÚÿÃÒÑ ÃÁ¿ŒÑÏÇËÇÊÊÇÍÌ¿ÏÒÀÊÄÈÌ¿ÎÍËÍØÛÁϿƌ ÁÇÑÇÇŸÎÍÉ¿ËÍÊÍÖÌÍÄÔÍÆÞÈÐÑÁÍ ¿Ê¿ÄÁ¿ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÁËÇÌÒÐ ®ÏÍÂÏ¿ËË¿ŒË¿ÉÐÇËÒË ÓÄÏËÄÏ¿ Ì¿ Ìڌ ÌÄ×ÌÇÈ ÃÄÌÛ v Ì¿ÈÑÇ ÌÄÀÍÊÛ×ÍÈ ËÍÊÉÍˌ ÀÇÌ¿Ñ ÉÍÑÍÏÚÈ ÐÍÂÊ¿ÐÇÊÐÞ ÀÚ Ó¿ÐÍÁ¿ÑÛ ËÍÊÍÖÌÒÝÎÏÍÃÒÉÕÇÝÄÂÍÉÍÆÛÄÂÍÔÍÆÞÈÐÑÁ¿ °ÄÂÍÃÌÞ Ì¿ÃÍÇ ÃÍÔÍÃÞÑ ÃÍ ÊÇÑÏÍÁ Á ÃÄÌÛ ÎÍÉ¿ ÁÐÄ ËÍÊÍÉÍ ÇÃÄÑ Ì¿ ÁÚοÇÁ¿ÌÇÄ Ë¿ÊÚ×ÄȌÉÍÆÊÞÑ ÌÍÁÐÉÍÏÄÀÒÃÄÑÒÔÍÃÇÑÛ Ì¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ­ÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ v ËÍÊÍÉ͌ ÍÔÊ¿ÃÇÑÄÊÛÇοÐÑÄÏÇÆ¿ÑÍÏvÒÅÄÄÐÑÛ ÅÃÄÑ ÑÍÊÛÉÍÏ¿ÆÏÄ×ÇÑÄÊÛÌÍÈÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÕÇÇ¯ÍЌ ÐÄÊÛÔÍÆÌ¿ÃÆÍÏ¿©¿ÉÑÍÊÛÉÍÏÄ×ÇÑÐÞÁÍÎÏÍÐ Ð Ó¿ÐÍÁÉÍÈ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÔÍÆÞÈÐÑÁÍ  ¿Ê¿ÄÁ¿ ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍ ÀÚÐÑÏÍ ÁÚÈÃÄÑ Ì¿ ÎÍÊÍÅnj ÑÄÊÛÌÚÈ À¿Ê¿ÌÐ ÑÄË ÀÍÊÄÄ ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚÄ ÎÍÉÒοÑÄÊÇÒÅÄÄÐÑÛ°ÄÏÂÄÈÏ¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍÁÊÍÅÄÌÌÚÄÁÔÍÆÞÈÐÑÁÍÐÏÄÃÐÑÁ¿Ì¿ÖÌÒÑ ŠÍÑÀÇÁ¿ÑÛÐޚÒÅÄÉÉÍÌÕÒÂÍÿ ©ÏÍËÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ÇÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇŠÅÇÁ͌ Â͚ÉÍÆÛÄÂÍËÍÊÍÉ¿ ÏÍÆÌÇÖÌ¿ÞÕÄÌ¿ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÍÑÃÍÏÒÀÊÄÈÆ¿ÊÇÑÏ ÓÄÏËÄÏ ÂÍÑÍÁÇÆÂÍÑ¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÉÄÓÇÏ ÑÁÍÏÍÂÇÐÚÏÚv Ï¿ÐÐÍÊÛÌÚÄ Ç ÑÁÄÏÃÚÄ ¤ÐÊÇ ÁÐÄ ÎÍÊÒÖÇÑÐÞ ÎÍÐÑÏÍÇÑ ÌÄÀÍÊÛ×ÒÝ ÐÚÏÍÁ¿ÏÌÝ ÎÊÍØ¿ÃÛ ÓÄÏËÚÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ¿ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÄÈÇÔÇÆÂÍÑÍÁŒ ÊÄÌÇÞ ÓÄÏËÄÏ ÁÊ¿ÃÄÄÑ °ÑÍÇËÍÐÑÛ ÍÃÌÍÂÍ ÉÇÊÍÂÏ¿ËË¿ÐÚÏ¿ÐÍÐÑ¿ÁÇÑÏÒÀÊÄÈ 

­½¾ËϽÏÙʽÑÂÍÉ ÊÅÇÏËÊÂÒËÔÂÏ ¬ÄÐËÍÑÏÞ Ì¿ ÌÚÌÄ×ÌÇÈ ËÇÌÒÐÍÁÍÈ À¿Œ Ê¿ÌÐÐÁÍÄÂÍÔÍÆÞÈÐÑÁ¿ÇËÌÍÅÄÐÑÁÍÎÏÄÃÐÑÍތ ØÇÔÃÄÊ °ÄÏÂÄÈ ¿Ê¿ÄÁÐÖÇÑ¿ÄÑÜÑÍÑÀÇÆÌÄÐ ÁÎÍÊÌÄ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÚË v ÇÌ¿ÖÄ Æ¿ËÄÖ¿ÄÑ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÍÌ ÇË ÌÄ Æ¿ÌÇË¿ÊÐÞ ÀÚ ®ÏÄÎÞÑÐÑÁÇÈ ÓÄÏËÄÏ ÌÄ ÀÍÇÑÐÞ v ÂÍÁÍÏÇÑ ÄÐÊÇÆÃÄÐÛÁÐÄÐÊÍÅÇÑÐÞ ÍÐÞÃÄÑÁ©ÍÊÍËÄ̌ ÐÉÍË Ï¿ÈÍÌÄ Ì¿ÃÍÊÂÍ ÄÐÊÇ ÌÄÑ v ÒÄÃÄÑ Ì¿ ÃÏÒÂÍÄËÄÐÑÍ ¢Ê¿ÁÌÚÄ ÑÏÒÃÌÍÐÑÇ ÉÍÆÍÁÍÃÖÄÐÉÍÂÍ ÀÇÆÌÄп °ÄÏÂÄÞ  ¿Ê¿ÄÁ¿ ÐÁÞÆ¿ÌÚ ÁÍÁÐÄ ÌÄ Ð¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÚËÇÇÇÌÚËÇÎÏÄÎÍÌ¿ËÇ Š°¿ËÍÄÐÊÍÅÌÍÄvÌ¿ÈÑÇÔÍÏÍ×ÇÔÏ¿ÀÍь ÌÇÉÍÁÌ¿ÐÁÍÝÓÄÏËÒ¯¿ÀÍÑ¿ÑÛÁÐÑÏ¿ÌÄÌnj 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿


ªÂ˾ØÔÊØƾÅÄÊÂÎ КАКИХ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ РАЗВОДЯТ В ПОДМОСКОВЬЕ Помимо коз, в ряде хозяйств Подмосковья разводят и других экзотических для нашего региона животных. Разведением страусов занимаются компания «Русский страус» (Московская область, Серпуховский район, деревня Старые Кузьменки) и ферма «Страфер» (Московская область, Орехово-Зуевский район). Зверосовхоз «Салтыковский» (Балашихинский район) разводит рысей, пони, ослов, хорьков, сурков. Разведением верблюдов занимается фермерское хозяйство в Серпуховском районе.

ÉÑÍÌÄÔÍÖÄÑvÂÍÏÞÖÇÑÐÞÍÌv¡ÐÁÍÄÁÏÄËÞ ËÚ ÍÀÙÄÆÃÇÊÇ ÁÐÝ ­ÏÊÍÁÐÉÒÝ ÂÒÀÄÏÌÇÝ Á ÎÍÇÐÉ¿ÔÏ¿ÀÍÖÄÂÍÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿¡ÎÍÊÒÅÇÁÚÔ ÃÄÏÄÁÌÞÔÎÍÖÑÇÌÄÑËÍÊÍÃÄÅÇvÁÐÄÐÎÇÊÇÐÛ Ç ÒËÄÏÊÇ ¥ÇÁÒÑ Ñ¿Ë Á ÍÐÌÍÁÌÍË ÐÑ¿ÏÇÉÇ ¿ÒÑÄÔ ÉÑÍÐÎÍÐÍÀÄÌÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÑÍÊÛÉÍÍÃÌ¿ ÎÄÐÌÞ Š¬¿Ë ÀÚ Á «ÍÐÉÁÄ ÍÔÏ¿ÌÌÇÉ¿ËÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÖÑÍÀÚÌÇÖÄÂÍÌÄÃÄÊ¿ÑÛÇÍÑÅÄÌÚ ÎÍÿÊÛ×Ě «ÄÐÑÌÍÄ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÄ Ì¿ÐÄÊÄÌÇÄ ÑÍÅÄ ÌÄÂÍÏÇÑÅÄÊ¿ÌÇÄËÑÏÒÃÇÑÛÐÞÌ¿ÓÄÏËÄ ¿Œ Ê¿ÄÁÚÌ¿×ÊÇÏ¿ÀÍÑÌÇÉÍÁÁ©Ï¿ÐÌÍÿÏÐÉÍË ÉÏ¿Ä ¯¿ÀÍÑÞØÄÈ ÐÄËÄÈÌÍÈ οÏÍÈ °ÄÏÂÄÈ

ÍÖÄÌÛÃÍÁÍÊÄÌÇÃÒË¿ÄÑ ÂÃÄÌ¿ÈÑÇÑ¿ÉÇÔÅÄ É¿ÉÍÌÇ ÃÊÞÏ¿ÀÍÑÚÌ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ´ÍÑÞ ÄÐÑÛ Ì¿ÃÄÅÃÚ Ì¿ ÀÒÃÒØÄÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÍ ÐÍ°ÉÏÞÀÇÌÐÉÍÈÁÄÑÄÏÇÌ¿ÏÌÍÈ¿É¿ÃÄËÇÄÈ Ð ÉÍÑÍÏÍÈÒÓÄÏËÄÏ¿ÒÅÄÄÐÑÛÃÍÂÍÁÍÏÄÌÌÍÐÑÛ ®ÍÐÊÄ ÎÍÞÁÊÄÌÇÞ ÃÍËÇÉÍÁ ÐÑÒÃÄÌÑÚ ÁÒÆ¿ ÀÒÃÒÑÎÏÍÔÍÃÇÑÛÆÃÄÐÛÎÏ¿ÉÑÇÉÒ ÎÍÐÑÇ¿ÑÛÁ ÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ¿ÌÄÌ¿ÑÄÍÏÇÇÑÍÌÉÍÐÑÇÁÄÑÄÏnj Ì¿ÏÇÇ ¿Æ¿ÍÃÌÍÌ¿ÀÇÏ¿ÑÛË¿ÑÄÏÇ¿ÊÃÊÞÐÁÍÇÔ ÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÈÇÃÇÎÊÍËÌÚÔÏ¿ÀÍÑ ¦ÃÔ»¸°š³¨š˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡

ȼÅ¿

¨»¡¥ В России никогда серьезно не занимались молочным козоводством. Коз разводили в основном для кожевенного, шерстного, пухового производств. Козы молочных пород – зааненские и тоггенбургские – впервые были завезены в Россию князем Урусовым в 1905 году, 20 голов. В 1906 году в Париже на Всемирном конгрессе детских врачей козье молоко было признано лучшим естественным заменителем женского молока. В России две трети населения никогда не пробовали козьего молока. Молоко от козы молочной породы не имеет специфического запаха, присущего аборигенным козам, оно очень приятно на вкус, охлажденное молоко приобретает привкус свежего лесного ореха.

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥

ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ

§ËÊÏÍËÈÅÍÐÂÏÂÈÅ¿ØοËƾÅÄÊÂÎ ʽÒËÁÜÎÙ¿ËÏÌÐÎÇ ˆ­ÐÇË¿ËÁÎÏ¿ËÇËÉ̽ÊÅÅʽÔÂÇÐÁ½Ã¿˿ÍÂÉÜËÏÁØÒ½˜

¦ÂɸŸ™¦¨¦œ ¥˜ ¼ÀȽÂÊÆÈɽȺÀÉÅÆ»Æ νÅÊȸ„130†É½ÈºÀɓ

v ©ÍÌÑÏÍÊÛ Æ¿ ÐÁÍÇË ÀÇÆÌÄÐÍË ÁÍ ÁÏÄËÞÍÑÎÒÐÉ¿ÃÊÞËÄÌÞÍÀÞÆ¿ÑÄÊÄÌ ÄÆ Ì¿ÃÊÄÅ¿ØÄÂÍÉÍÌÑÏÍÊÞÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍÌÄ ËÍÅÄÑÁÍÁÏÄËÞÏÄ¿ÂÇÏÍÁ¿ÑÛÌ¿ÉÏÇÑÇÖČ ÐÉÇÄÐÇÑÒ¿ÕÇÇ¡ÁÄÉÄ ÉÍÂÿÑÄÔÌ͌ ÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄÇÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔÏÄÐÒÏÐÚ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÀÄÆÂÏ¿ÌÇÖÌÚ ÐÎÄÉÑÏÁÍƌ ËÍÅÌÍÐÑÄÈ ÃÊÞ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÉÍÌÑÏÍÊÞ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ×ÇÏÍÉ ¬¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞ ÜÑÍÑ ÎÏÍÕÄÐÐ Ð ÃÄÊČ ÂÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ÎÍÊÌÍËÍÖÇÈ ÎÄÏÄà ÒÔÍÃÍË ÁÍÑÎÒÐÉ®ÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Ê¿ËÉÍËοÌÇÇ ÉÍÌÄÖÌÍ ÃÍÐÑ¿ÄÑÐÞ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ¿Þ ÃÍÊÞ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ° ÌÍÁÇÖÉÍÁ ÑÏÄÀÒÄÑÐÞ ÄÅÄÃÌÄÁÌÚÈ ÎÇÐÛËÄÌÌÚÈ ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÈ ÍÑÖÄÑ ¬¿ÇÀÍÊÄÄ Üӌ ÓÄÉÑÇÁÌÚÈ ÉÍÌÑÏÍÊÛ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ Ç ÓÏÇÊ¿ÌÐÄÏÍÁ ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ ÖÄÏÄÆ ŠÒÿŒ ÊÄÌÉҚ¼ÑÍÎÏÇËÄÌÄÌÇÄÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ

ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍÂÍ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÞ ÉÍÑÍÏÍÄ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑÌ¿ÀÊÝÿÑÛÆ¿ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÄË Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ËÇÐÁÍÇÔÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÄÈÖÄÏÄÆ ÒÿÊÄÌÌÚÈÏ¿ÀÍÖÇÈÐÑÍÊ­Ï¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ ÒÿÊÄÌÌÍÂÍÏ¿ÀÍÖÄÂÍËÄÐÑ¿ÎÍÆÁÍÊÇÊÍ ÏÄ׿ÑÛÎÍÖÑÇÁÐÄƿÿÖǼÉÐÑÏÄÌÌÚÄ ÁÍÎÏÍÐÚ ŠÊÄÑÒÖÉǚÎÏÍÁÍÃÞÑÐÞÐÎ͌ ËÍØÛÝ TLZQF ÒÑÍÖÌÄÌÇÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇË ÎÍ FŒNBJM ±¿É ÖÑÍ ÏÒÉÍÁÍÃÞØÄÄ ÆÁÄÌÍ Ì¿×ÄÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÁÐÄÂÿÌ¿ÖÄÉÒ ÿÅÄ ÁÍÁÏÄËÞÍÑÎÒÐÉ¿®ÍÐÊÄÁÍÆÁÏ¿ØÄÌÇÞ ÎÏÍÐË¿ÑÏÇÁ¿Ý ÁÇÃÄ͌ Ç ¿ÒÃÇÍÆ¿ÎÇÐÇ ÎÏÍÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝÍ×ÇÀÉÇ ÃÄÊ¿ÝÆ¿ËÄÖ¿Œ ÌÇÞ ÐÁÍÇÁÚÁÍÃÚ Ÿ ÄÐÊÇ ÀÚÑÛ ÖÄÐÑÌÍÈ ÑÍ ËÌÄ ÍÖÄÌÛ ÎÍÁÄÆÊÍ Ð ÉÍË¿ÌÃÍÈ ² ËÍÇÔ ÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÍÁÍÖÄÌÛÏ¿ÆÁÇÑÍÖÒÁÐÑÁÍÜËοÑÇÇ ÖÑÍÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÍÁÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÌ¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÇ

ˆŸÎϽ¾ÅÈÙÊËÆÇËÉ̽ÊÅÅ ÇËÊÏÍËÈÙʽԽÈÙÎÏ¿½ÁËÈÃÂʾØÏÙÁËÄÅÍË¿½Ê˜

Ã½Å¸›˜¡š˜© ÀÆ»½Å½È¸ÃÔÅÆ»Æ ¼ÀȽÂÊÆȸºÀÅÅÆ»Æ ÉËǽÈĸȽʸ „˜ÈÆĸÊÅÓÁÄÀȓÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

v­ÑÎÒÐÉÃÊÞÊÝÀÍÂÍÖÄÊÍÁÄÉ¿vÜÑÍ ÁÍÆÌ¿ÂÏ¿ÅÃÄÌÇÄÆ¿ÑÏÒà ÇÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ ÆÃÄÐÛ ÌÄ ÇÐÉÊÝÖÄÌÇÄ ­ÃÌ¿ÉÍ É¿ÅÃÚÈ Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉÌÄÐÄÑÉÍÊÍÐпÊÛÌÚÈÂÏÒÆÍь ÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ ÎÍÜÑÍËÒÉÐÁÍÄËÒÍÑÃÚÔÒ ÃÍÊÅÄÌ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÑÛÐÞ пË Ç Æ¿Ï¿ÌÄÄ ÎÍÃÂÍÑÍÁÇÑÛÎÄÏÐÍÌ¿ÊÐÁÍÄÈÉÍËοÌÇÇ £ÁÒÔÌÄÃÄÊÛÌÚÈ ÍÑÎÒÐÉ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ ÌÄ ÃÍÊÅÄÌ ÀÚÑÛ ÍØÒÑÇË ÃÊÞ ÄÂÍ ÎÍÌ ÖÇÌÄÌÌÚÔ ©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇÀÇÆÌÄп Ì¿ÔÍÃÞØÄÂÍÐÞÌ¿ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍËÜÑ¿ÎÄϿƌ ÁÇÑÇÞ ÎÍÆÁÍÊÞÝÑÐÄÀÄÐÎÍÉÍÈÌÚÈÍÑÃÚÔ ÀÄÆ ÎÍÐÑÍÞÌÌÚÔ ŠÃÄÏ¿ÌÇȚ Ð Ï¿ÀÍÑÚ ²ÁÄÏÄÌ¿ ÖÑÍ ÉÍÌÑÏÍÊÛ ÐÍ ÐÑÍÏÍÌÚ Ì¿Œ Ö¿ÊÛÐÑÁ¿ÁÑ¿ÉÇÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞÔÃÍÊÅÄÌ ÀÚÑÛÃÍÆÇÏÍÁ¿Ì­ÑÎÒÐÉÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞv ÜÑÍÎÏÄÉÏ¿ÐÌ¿ÞÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎÏÍÁÄÏÇÑÛ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍÂÏ¿ËÍÑÌÍÁÚÐÑÏÍÄÌ¿ÐÇÐÑÄË¿ ÉÍËοÌÇÇÇÉ¿ÉÐÊ¿ÅÄÌÉÍÊÊÄÉÑÇÁ«ÍÈ ÃÍÊÂ É¿É ÇÐÎÍÊÌÞÝØÄÂÍ ÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÇ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ v ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÇÑÛ ƿÿÖÇ Ç ÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÇ Ì¿

ȼÅ¿

ÁÏÄËÞ ÐÁÍÄÂÍ ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÞ Ç ÑÄË пËÚË Æ¿ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÑÛ ÐÄÀÞ Ç ÐÁÍÇÔ ÐÍÑÏÒÃÌnj ÉÍÁ ÍÑ ÌÄÎÏÇÞÑÌÚÔ ŠÎÍÐÊÄÍÑÎÒÐÉÌÚԚ ÐÝÏÎÏÇÆÍÁ ±¿ÉÍÄ ÃÄÊÄÂÇÏÍÁ¿ÌÇÄ Î͌ ÆÁÍÊÞÄÑ ÍÐÁÍÀÍÃÇÑÛ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ ÍÑ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÂÍ ÉÍÌÑÏÍÊÞ Æ¿ ÀÇÆÌÄÐÍË ÁÍ ÁÏÄËÞ ÍÑÎÒÐÉ¿ ®ÄÏÄà ÍÑÎÒÐÉÍË Þ ÎÏ͌ ÁÍÅÒ ÎÊ¿ÌÄÏÉÒ Ì¿ ÉÍÑÍÏÍÈ ÑØ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÏÍÂÍÁ¿ÏÇÁ¿ÝÑÐÞ ÑÄÉÒØÇÄ ÁÍÎÏÍÐÚ Ç ÎÏÍÄÉÑÚ Ì¿ ÀÊÇÅ¿È×ÒÝ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÒ Ç Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÞÝ ÎÍ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿Ë ÐÎÄÉÑÏ ÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÄÈ ©ÍÌÄÖÌÍ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ Æ¿ÀÚÑÛ Í Ï¿Œ ÀÍÑÄÌ¿ÍÑÃÚÔÄÌÄÒÿÄÑÐÞ¾ÁÐÄÏ¿ÁÌÍ ÍÐÑ¿ÝÐÛ Ì¿ ÐÁÞÆÇ Ð Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ËÇ Ç ÎÍ ËÄÏÄ Ì¿ÃÍÀÌÍÐÑÇ ÎÏÍÐË¿ÑÏÇÁ¿Ý ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÄ ÍÑÖÄÑÚ w ÀÊ¿ÂÍ ÐÍÁÏČ ËÄÌÌÚÄ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÜÑÍ ÎÍÆÁÍÊÞÝÑ Ÿ ÁÄÏÌÒÁ×ÇÐÛ ÇÆ ÍÑÎÒÐÉ¿ ÐËÍÑÏÝ Ì¿ ÀÇÆÌÄÐÇÃÄÊ¿ÁÉÍËοÌÇÇÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÌÍÁÚËÁÆÂÊÞÃÍË ÞÎÍÊÌ¿ÐÁÄÅÇÔÇÃÄÈ ÉÏÄ¿ÑÇÁÌÚÔÏÄ×ÄÌÇÈÇÐÇÊÃÊÞÇÔÁ͌ ÎÊÍØÄÌÇÞ


ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ

¨»¡¥

ˆŸÎÂÀÁ½ÇËÊÏÍËÈÅÍË¿½ÏÙοËƾÅÄÊÂÎu ÊËÍɽÈÙÊËÁÈÜÎÂÍÙÂÄÊËÀËÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈܘ v©ÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛÐÁÍÈÀÇÆÌÄÐ пËÍ ÐÍÀÍÈ ÌÒÅÌÍÁÐÄÂÿ¾ÐÑ¿Ï¿ÝÐÛÀÚÑÛ ÁÉÒÏÐÄÁÐÄÔÃÄÊÉÍËοÌÇÇÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÇÃÍË¿ ÇÁÍÑÙÄÆÃÄ ÇÐÇÃÞÆ¿Ï¿ÀÍÖÇË ÐÑÍÊÍË Ç Á ÍÑÎÒÐÉÄ £ÒË¿Ý Ñ¿É ÅÄ ÎÍÐÑÒοÄÑ ÊÝÀÍÈ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÐÄÏÛÄÆÌÍÍÑÌÍÐÞØÇÈÐÞÉÐÁÍÄËÒÃÄÊÒ °ÎÄÕÇÓÇÉ¿ Ì¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÇ Áڌ ÌÒÅÿÄÑ ËÄÌÞ ÃÍÁÍÊÛÌÍ Ö¿ÐÑÍ ÀÚÁ¿ÑÛ Á ÉÍË¿ÌÃÇÏÍÁÉ¿Ô ¼Ñ¿ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛ ÐÁÞÆ¿Ì¿ Ð ÑÄË ÖÑÍ ÍÀÙÄÉÑÚ ÍÏ¿ÌÇÆ¿Œ ÕÇÇÐÑÏÍÞÑÐÞÁпËÚÔÏ¿ÆÌÚÔÏÄÂÇÍÌ¿Ô ¯ÍÐÐÇÇ ÎÍÜÑÍËÒÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÃÄÊÍÁÚËÇ ÎÏÍÕÄÐпËÇ Ð ÎÍËÍØÛÝ ËÍÀÇÊÛÌÍÂÍ ÑÄÊÄÓÍÌ¿ ÐÉ¿Èο ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈ ÎÍ֌ ÑÚ ÃÊÞ ËÄÌÞ ÿÁÌÍ Á ÎÍÏÞÃÉÄ ÁÄØÄÈ

œÄÀÊÈÀÁ£«Ÿ› ¥ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈ ¦¦¦„ª½ÍÅÆÃÆ»Àד

©ÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ Ì¿ ÎÊÍØ¿ÃÉ¿Ô ÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÒÑÌ¿ÔÍÃÇÑÛÐÞ Æ¿ÐÍÑÌÇÉÇÊÍËÄÑÏÍÁÍÑ©ÍÊÍËÌÚ Î͌ ËÍ¿ÝÑ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌÚÄ Ì¿ ÐÑÏÍÈÉ¿Ô ÁÄÀŒÉ¿ËÄÏÚÇÐÎÒÑÌÇÉÍÁ¿ÞÌ¿ÁÇ¿ÕÇÞ (14ŒÌ¿ÁÇ¿ÑÍÏ¿ËÇ ÍÐÌ¿ØÄÌ¿ ÁÐÞ ÑÄԌ ÌÇÉ¿ÉÍËοÌÇÇ ÎÍÜÑÍËÒÞÁÐÄÂÿÁÇÅÒ ÉÍÂÿÇÉÒÿÁÚÄÔ¿ÊÑÏ¿ÉÑÍÏÇÊÇÉÏ¿Ì Æ¿ÌÞÑÚÈÌ¿ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÄ ©ÍÌÄÖÌÍ Ì¿ÔÍÃÞÐÛ Á ÍÑÎÒÐÉÄ Ô͌ ÖÄÑÐÞÆ¿ÀÚÑÛÍÏ¿ÀÍÑĬÍÌ¿ÃÍÊÂÍϿЌ ÐÊ¿ÀÇÑÛÐÞ ÌÄ ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞ ®ÏÇÁÚÖÉ¿ ÁÐÄÂÿÀÚÑÛÁÉÒÏÐÄÀÇÆÌÄЌÎÏÍÕÄÐÐÍÁ Æ¿ÐÑ¿ÁÊÞÄÑÿÅÄÌ¿ÍÑÃÚÔÄÀÏ¿ÑÛÐÞÆ¿ ÑÄÊÄÓÍÌÇÊÇÉÍËÎÛÝÑÄÏÇÒÆÌ¿Á¿ÑÛ É¿É ÍÀÐÑÍÞÑÃÄÊ¿ÁÉÍËοÌÇÇ

ˆŸËÎÏËÔÊØÆÚÇÎÌÍÂÎΊ¾½ÊǘËÁÅÊÅÄÈÅÁÂÍË¿ ÍËÄÊÅÔÊËÀËÇÍÂÁÅÏË¿½ÊÅÜÏÂÌÂÍÙÅ¿§ËÈËÉÊ «Банк, который рядом» – так звучит лозунг «Восточного экспрессбанка», история которого насчитывает более 20 лет успешной работы в России. В этой фразе заключается философия банка: быть всегда востребованным для клиентов, опережать и своевременно реагировать на их актуальные потребности, повышать качество жизни россиян за счет предоставления современных финансовых продуктов и услуг. Политика банка определила его успех на рынке коммерческих банковских услуг. Сегодня «Восточный экспрессбанк» работает в 73 регионах России, уникальными услугами банка пользуются в 1255 городах, а количество точек продаж перевалило за 2000. Зона охвата «Восточного экспресс-банка» растет с каждым месяцем. Теперь его услуги доступны и в Коломне. Получить кредит за 15 минут, оформить депозит с максимально высокой процентной ставкой, оплатить обучение в вузе без комиссии и многое другое коломенцы смогут, посетив отделение «Восточного экспресс-банка» на улице Октябрьской Революции, д. 368. «Восточный экспресс-банк» – один из лидеров рейтинга «Банки по количеству выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2010 г.» (по мнению информагентства «Росбизнесконсалтинг»). Призовое место банк завоевал по праву – специализированная линия экспресс-кредитов для решения различных бизнес-задач и особая программа лояльности организации заслуживают самой высокой оценки. Заявки по кредиту здесь рассматривают буквально в течение одного часа, средства поступают на счет клиента практически

сразу после подписания договора, кредит можно взять на любые цели, а набор документов для получения кредитных средств минимален. От заемщика требуются лишь паспорт и документ, подтверждающий регистрацию бизнеса. Для деловых клиентов банка действуют специальные условия по кредитованию. Среди них – отсутствие комиссий и гибкая система тарифов, в том числе льготная процентная ставка в зависимости от объемов сотрудничества компании с банком. К услугам юридических организаций-клиентов банка есть ряд других востребованных услуг, к примеру, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, депозиты и другие предложения. Кстати, о вкладах: перечень депозитов банка разнообразен, и главная особенность некоторых – возможность частичного снятия средств без потери процентов по вкладу. VIP-клиентам, разместившим депозит свыше одного миллиона рублей, предоставляются повышенные процентные ставки. Стремясь всегда быть рядом с клиентами, «Восточный экспресс-банк» постоянно наращивает свое присутствие в регионах, активно развивает филиальную сеть. Сегодня банк занимает

«Банк, который рядом«. Услуги «Восточного экспресс-банка« теперь доступны и в Коломне. второе место в России по размеру филиальной сети. Но клиенты организации могут управлять банковскими операциями и дистанционно, используя многофункциональные системы интернет-банкинга. Узнать ответ на любой интересующий вопрос поможет круглосуточная консультационная и информационная поддержка банка, которой можно воспользоваться, позвонив по телефону «горячей линии». Перечень продуктов и услуг «Восточно-

го экспресс-банка» широк и многообразен, рассказ о них займет не один печатный лист. Но главные гаранты надежности банка – его внушительный опыт работы в России, ответственность перед каждым своим клиентом и высокие экспертные оценки деятельности. Недаром те, кто начинает сотрудничать с «Восточным экспресс банком», обретают в нем стабильного и сильного финансового партнера.

Адрес банка: г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 368. Время работы: пн – пт – 9.00 – 20.00, сб – 10.00 – 17.00, вс – выходной. Тел. 8 (800) 100-7-100.

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» зарегистрировано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России №1460 от 16.07.2012 г.

ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
®Ï̲ÁÉÎ̈«¡¬ž·¥—ü¾ÊÁ¾¼Ç ÎÄÎÏLj§ÄÀÁÌÎÏÌÄÉÀÏÍÎÌÄė В конце 2012 года в Москве состоялась церемония награждения лауреатов XVI ежегодной Международной премии «Лидеры туриндустрии». Уже 16-й год подряд премия собирает самых достойных представителей туриндустрии со всей России – от Калининграда до Камчатки. Получение премии доказывает высокий статус и прочные позиции туристической компании на региональном уровне. Впервые за 16 лет чести стать лауреатом премии удостоились и коломенцы. Наш город представляла известная туристическая компания «ТурЦентр «ПЕРВЫЙ». О том, что помогло компании завоевать лидерские позиции, в чем ее уникальность и какие новинки ждут ее клиентов, рассказывает генеральный директор компании «ТурЦентр «ПЕРВЫЙ» Ольга Мальчук. – Ольга, что помогло вам добиться успеха в таком конкурентном бизнесе? v ¡ ÍÐÌÍÁÄ ÃÄÞÑÄÊÛÌ͌ ÐÑÇÌ¿×ÄÈÉÍËοÌÇÇÊÄÅÇÑ ÇÃÄÞ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁ¿ ÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁ °ÑÏ¿ÑÄÂÇÞ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇvÐÍÔÏ¿ÌÞÑÛÇ Ï¿Ð×ÇÏÞÑÛ ÉÍË¿ÌÃÒ ÁÚÐ͌ ÉÍÉÊ¿ÐÐÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ Ç οÏÑÌÄÏÍÁ ÉÍËοÌÇÇ ®ÍÐÑÍÞÌÌÍ ϿЌ ×ÇÏÞÞ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÒÝ ÉÍË¿ÌÃÒ ËÚ ÐÍÔÏ¿ÌÞÄË Ç ÎÏÄÒËÌÍÅ¿ÄË ÀÇÆÌÄÐ ÁÄÃÛ ÉÍË¿Ìÿ Ç ÒÐÎÄÔ Á ÀÇÆÌÄÐÄ ÌÄÏ¿ÆÃÄÊÇËÚ¡ÐÁÍÄËÃÄÊÄ Þ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÒÝÐÛ ÑÏÄËÞ ÎÏÇÌÕÇοËÇ ÕÄÊÛ ÁÐÄÂÿ ÃÍÐÑÇÅÇË¿ Á¿ÏÇ¿ÌÑÍÁÄÄÃ͌ ÐÑÇÅÄÌÇÞÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÏÄÐÒό ÐÍÁÁÐÄÂÿÐÇÆÀÚÑÉÍ˼ÑÇÎÏÇÌÕÇÎÚ ÒÌÇÁÄÏпÊÛÌÚ Ç Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑÁÊÝÀÍÈÐÇÑÒ¿ÕÇÇ ®Í ËÍÄËÒ ËÌÄÌÇÝ ÇËÄÌÌÍ Ñ¿ÉÍÈÎÍÃÔÍÃÎÍÆÁÍÊÞÄÑÎÏnj ÌÇË¿ÑÛ ÐÇÊÛÌÚÄ ÏÄ×ÄÌÇÞ Á ÑÒÏÀÇÆÌÄÐÄ ÿÅÄ Á ÐÊÍÅÌÍÄ ÇÉÏÇÆÇÐÌÍÄÁÏÄËÞ – Что отличает вас от других турфирм города? Почему «Лидером туриндустрии» выбрали именно вас? v¬¿×¿ÉÍËοÌÇÞÁÍÍÀØÄ ÍÑÊÇÖ¿ÄÑÐÞ ÌÄÐÑ¿ÌÿÏÑÌÚË ÎÍÃÔÍÃÍËÉÐÍÆÿÌÇÝÇÎÏ͌ ÿÅÄ ÑÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÏ͌ ÃÒÉÑ¿ ¿ пÈÑ ÉÍËοÌÇÇ Á ÍÑÊÇÖÇÄÍÑÃÏÒÂÇÔÑÒÏпÈÑÍÁ ÁÐÄÂÿ Ì¿ÐÚØÄÌ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÄÈÍÌ¿×ÇÔÑÒÏ¿Ô Ç ¿ÉÕÇÞÔ ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ пÈÑ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ŠÁÇÑÏnj

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

ÌÍȚÑÒÏÍÁ ÌÍÇÐÏÄÃÐÑÁÍË ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÇ ¤ØÄ ÍÃÌÍ Á¿ÅÌÍÄ ÍÑÊÇÖÇÄ v ÕÄÌ¿ Ì¿ ¿ÁÑÍÀÒÐÌÚÄ ÑÒÏÚ É ËÍÏÝ ®ÍÐÉÍÊÛÉÒ ËÚ ÍÖÄÌÛ ÑØ¿Œ ÑÄÊÛÌÍ ÎÍÃÔÍÃÇË É Ï¿ÆÏ¿Œ ÀÍÑÉÄ ÜÑÍÂÍ ÑÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉ͌ ÂÍ ÎÏÍÃÒÉÑ¿ ÐÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ ŠÕÄÌ¿ŒÉ¿ÖÄÐÑÁ͚ ÎÍÊÒÖ¿Œ ÄÑÐÞ пËÚË ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÚË ©¿ÉÁÚÃÒË¿ÄÑÄ ÁÍÐÉÍÊÛÉÍ ËÍÅÄÑ ÍÀÍÈÑÇÐÛ É ÎÏÇËČ ÏÒ ŒÃÌÄÁÌ¿Þ ÎÍÄÆÃÉ¿ É ËÍÏÝ Á ÇÝÌÄ «Ú ÎÏÄÌ ʿ¿ÄË ÉÍËÓÍÏÑ¿ÀÄÊÛÌÚÈ ÍÑÄÊÛ ÁÍÆÊÄ пËÍÂÍ ËÍÏÞ Ð ÒÝÑÌÚËÇ ÌÍËÄÏ¿ËÇ ×ÁÄÌ ÐÉÇËÐÑÍÊÍËÇ¿ÌÇË¿ÕÇÄÈÍÑ vÏÒÀÊÄÈÁËÄÐÑÄ ÐÎÏÍÄÆÃÍË¢ÃČÌÇÀÒÃÛÄØÄ ÁÚÁÇÃÄÊÇÑ¿ÉÇÄÕÄÌÚÆ¿Î͌ ÃÍÀÌÚÄÒÐÊÒÂÇ


Компания «ТурЦентр «ПЕРВЫЙ» в 2012 году был удостоен звания лауреата российской премии «Лидеры туриндустрии» в номинации «Лучшая региональная туристская фирма», в которой впервые была представлена Коломна.

– Какими новинками порадуете нас в нынешнем сезоне? v ¬ÍÁÇÌÉÇ Ò Ì¿Ð ÄÐÑÛ ÁÐÄÂÿ¬¿×ÇËÄÌÄÃÅÄÏÚ Î͌ ÇÐÑÇÌÄÑÁÍÏÖÄÐÉÇÄÊÝÃÇ Ë͌ ÂÒÑÐÍÐÑ¿ÁÇÑÛÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÚÈ Ë¿Ï×ÏÒÑÎÍÊÝÀÍËÒÌ¿ÎÏ¿ÁŒ ÊÄÌÇÝ ¼ÑÍ É¿É Ï¿Æ ÐÎÊÍ׌ ÌÚÄ ÌÍÁÇÌÉÇ ¬ÚÌÄ×ÌÇË ÊÄÑÍËÎÍÎÒÊÞÏÌÍÂÏÄÖÄÐÉÍÄ Ç ÇÐοÌÐÉÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÂÃÄ ËÚ ËÍÅÄË ÎÏÄÃÊÍÅÇÑÛ ÍÂÏÍËÌÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÍÖÄÌÛ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÔ ÎÏÍÂÏ¿ËË v ÍÑ ÜÉÐÉÒÏÐÇÍÌÌÚÔ Ç ÎÊÞÅÌÚÔ ÃÍ ÉÍËÀÇÌÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ Š®ÍŒ ËÍØÌÇÉ¿ËǚÁÚÐÑÒοÝÑÌČ ÀÍÊÛ×ÇÄÏ¿ÐÐÑÍÞÌÇÞËÄÅÃÒ ÏÄÂÇÍÌ¿ËÇ Á ¢ÏÄÕÇÇ Ç §ÐŒ οÌÇÇ Ç ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍÄ ÑÏ¿ÌЌ ÎÍÏÑÌÍÄÐÍÍÀØÄÌÇÄ © ÌÍÁÇÌÉ¿Ë ËÍÅÌÍ Íь ÌÄÐÑÇ Ç ÁÍÎÊÍØÄÌÇÄ ÃÁÒÔ ÑÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ Á Ì¿×ÄË ÂÍÏÍÃÄ ¼ÑÍ ÍÑÉÏڌ ÑÇÄ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁ ÃÁÒÔ пËÚÔ ÎÍÎÒÊÞÏÌÚÔ ÉÏÒΌ ÌÄÈ×ÇÔÑÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔÀÏÄ̌ ÃÍÁ v «Горячие туры» ±©

Š°ÁÄÑÍÓÍϚ Ç «ТЕЗ-тур» ±¯© Š¯§­š ° ÇÔ ÎÍÞÁŒ ÊÄÌÇÄËÉÍÊÍËÄÌÕ¿ËÀÍÊÛ×Ä ÌÄ ÌÒÅÌÍ ÄÆÃÇÑÛ Á «ÍÐÉÁÒ ÖÑÍÀÚ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ÎÒÑÄÁÉÒ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÁÉÍËοÌÇÇ Š±¤¦ŒÑÒϚ£ÒË¿Ý ÜÑÍÎÏnj ÞÑÌÚÈ ÐÝÏÎÏÇÆ v ÊÇÃÄÏÚ ÑÒÏÇÌÃÒÐÑÏÇÇ ÑÄÎÄÏÛ ÆÃÄÐÛ Á©ÍÊÍËÌÄ – Не могу не коснуться темы корпоративного туризма. Насколько я знаю, ваша компания предлагает такие туры? v£ÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ Š±Òό µÄÌÑÏ Š®¤¯¡º¨š Æ¿Ìnj Ë¿ÄÑÐÞÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÄÈÁÐÑÏÄÖ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÈ ÐÄËÇÌ¿ÏÍÁ ËÍÑÇÁ¿ÕÇÍÌÌÚÔ ÎÍÄÆÃÍÉ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÔ Ç ÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔ ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÈ ÃÊÞ ÍÀØÄÐь ÁÄÌÌÚÔ Ç Ö¿ÐÑÌÚÔ ÍÏ¿Ìnj Æ¿ÕÇȱÄÐÌÍÐÍÑÏÒÃÌÇÖ¿ÄË Ð ÎÏÍÓÐÍÝÆ¿ËÇ ÂÍÏÍÿ Íь ÎÏ¿ÁÊÞÄË ÍÑÃÚÔ¿ÑÛ ÂÏÒÎÎÚ ÐÍ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚËÇ ÐÉÇÌ É¿ËÇ ÎÍ ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÍËÒ ÃÍÂÍÁÍÏÒ


¨»¡¥

¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

ÂËÍÀÅÆž½Í½¾ËÕÇÅÊ ˆ§ËÈËÉÊÂÊÐÃÊØǽÔÂÎÏ¿ÂÊÊØ ÎÌËÍÏÅ¿ÊØÂ˾×ÂÇÏؘ µÊÆÊ ÅÆĽÈ ¾ËÈŸø „£Ö¼À“ ˺À¼½Ã ɺ½Ê º½ÉÅÆÁ ¥Æ ĸʽÈÀ¸Ã ¼Ã× È˹ÈÀÂÀ„§ÈÆ»ËÃÂÀÇÆ¢ÆÃÆÄŽ“ÄÓ»ÆÊƺÀÃÀ¿ÀÄÆÁ§ÈÀÏÀŸÇÈÆÉʸ s ŸÐ »½ÈÆÁ ›½ÆÈ»ÀÁ ™¸È¸¹ÆÐÂÀÅ ÉÆ¿¼¸Ê½ÃÔ „©È̆ņ©ÂÀ ¢Ã˹¸“ ÊȽŽȆÉÇÆÈÊÉĽÅÀĽŽ¼¾½È†ÕÂÆÅÆÄÀÉÊ ׺Ã×½ÊÉ×À¿º½ÉÊÅÓĺ¢ÆÃÆÄŽ ÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊÆÄÇÆ¿ÀÄÅÀĺÀ¼¸ÄÉÇÆÈʸ›½ÆÈ»ÀÁÇƼ½ÃÀÃÉ×ɺÆÀÄÀÄÓɆ Ã×ÄÀÇÆÇƺƼËÊÆ»Æ ¸Âɼ½Ã¸ÊÔʸ ÏÊƹÓ»ÆÈƼÉÂÆÁÉÇÆÈÊŽɺƼÀÃÉ× ÊÆÃÔÂÆÂÂÆÅÔÂ¸Ä ÀÇÆϽÄËÇÆý¿ÅƸʸÊÔÉ×ÇÆǽÈÀøÄ

ˆ ËÍÊËÈØÃÊØÆ ÇËÉÌÈÂÇÎuÚÏËÇÍÐÏËÅ ÌÍÂÎÏÅÃÊ˘ v®ÏÇÆÌ¿ÝÐÛÖÄÐÑÌÍÒËÄÌÞÄÐÑÛ ÿÁÌÚˌÿÁÌÍ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÈ ÎÊ¿Ì Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÊÚÅÌÍÂÍ ÐÎÍÏÑÉÍËÎÊÄÉп Á ©ÍÊÚÖÄÁÄ Ç ÎÏÄÁÏ¿ØÄÌÇÞ ÄÂÍ Á ÆÇËÌÇÈӿ̌οÏɼÑÍÌÄÎÏÍÐÑÍËÍÞ ÇÃÄÞ ÓÇÉÐ ÎÍÃÍÀÌÚÄ Ì¿ÐÑÏÍÄÌÇÞ ÁÇÑ¿ÝÑÁÁÍÆÃÒÔÄÃÍÁÍÊÛÌÍÿÁÌÍ Ç ÃÊÞÇÔÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÌÄÔÁ¿Ñ¿ÄÑÑÍÊÛÉÍ ÎÍÊÇÑÇÖÄÐÉÍÈÁÍÊÇ s¥½Ë¾½ÃÀ¼½ÃÆŽº¼½ÅÔ»¸Í v¡ÃÄÌÛÂ¿Ô ÉÍÌÄÖÌÍ ÑÍÅIJËÄÌÞ

ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄ ÎÍËÍ¿ÄÑ ÐËÍÑÏÄÑÛ Ì¿ ÐÎÍÏÑ Ð ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌÇÞ ÀÇÆÌÄп ¢ÍÏÌÍÊÚÅÌÚÄ οό ÉÇ v ÏÄ¿ÊÛÌÍ ÃÄÈÐÑÁÒÝØ¿Þ ÀÇÆÌÄЌ ËÍÃÄÊÛ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÏÇÌÍÐÇÑ ÎÏÇÀÚÊÛ £¿ ÂÍÏÌÍÊÚÅÌÚÈÉÍËÎÊÄÉÐvÜÑÍÉ¿Œ ÎÇÑ¿ÊÍÄËÉÇÈÍÀÙÄÉÑ ÉÍÑÍÏÚÈÑÏÄÀÒÄÑ ŠÃÊÇÌÌÚԚÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈ©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ Á Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÂÍÏÌÍÊÚÅÌÚÔ ÉÒÏÍÏÑÍÁ Ç ÐÑÏÒÉÑÒÏ ÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑÐÞ ÉÏÒÎÌÚÄ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÄÐÇÐÑÄËÚvÀ¿ÌÉÇÇÊÇÂ͌ ÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÄÇÌÐÑÇÑÒÑÚ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÁŸÁÐÑÏÇÇÁŒÄÂÍÃÚÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Ê¿ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ ŠÉ¿ÅÃÍÈ ¿ÁÐÑÏÇÈÐÉÍÈ ÐÄËÛÄvÎÍÂÍÐÑÇÌÇÕĚ¼ÑÍÃÄÊ¿ÊÍÐÛ É¿É Ï¿Æ ÃÊÞ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÂÍÏÌÍÊÚÅÌÚÔ ÉÒÏÍÏÑÍÁ § ÑÄÎÄÏÛ ËÌÍÂÇÄ ÀÚÁ×ÇÄ ÉÏÄÐÑÛÞÌÄÇÆË¿ÊÄÌÛÉÇÔ¿ÊÛÎÇÈÐÉÇÔ ÃÄÏÄÁÒ×ÄÉvËÇÊÊÇÍÌÄÏÚ sšÆʺÀ¼ÀʽsÅ˾ÅÓÆ»ÈÆÄÅÓ½ ÉËÄÄÓ

«В Колычеве имеются стартовая эстакада, подъемник, который нужно довести до ума. Рельеф местности позволяет организовать там еще два горнолыжных склона без серьезных изменений.»ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

v ±¿É ÁÄÃÛ Á Ì¿×ÄË ÐÊÒÖ¿Ä ÏÄÖÛ ÇÃÄÑÌÄÍËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍËÕÄÌÑÏÄ«Ú ÁÎÍÊÌÄËÍÅÄËÍÀÍÈÑÇÐÛÎÍÐÇÊÛÌÚËÇ ÂÍÏÍÃÒ ÁÊÍÅÄÌÇÞËÇ ¡ ©ÍÊÚÖÄÁÄ ÇËÄÄÑÐÞÐÑ¿ÏÑÍÁ¿ÞÜÐѿɿÿ ÎÍÃÙÄˌ ÌÇÉ ÉÍÑÍÏÚÈÌÒÅÌÍÃÍÁÄÐÑÇÃÍÒË¿ ¯ÄÊÛÄÓ ËÄÐÑÌÍÐÑÇ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÍÏ¿Œ ÌÇÆÍÁ¿ÑÛÑ¿ËÄØÄÃÁ¿ÂÍÏÌÍÊÚÅÌÚÔ ÐÉÊÍÌ¿ÀÄÆÐÄÏÛÄÆÌÚÔÇÆËÄÌÄÌÇȼÑÍ ÍÐÍÀÄÌÌÍ Á¿ÅÌÍ Á ÐÁÄÑÄ ÎÍÐÊÄÃÌÇÔ ÜÉÍÑÄÌÃÄÌÕÇÈ ®ÏÍØÄ ÂÍÁÍÏÞ ÎÏnj ÏÍÃÒÐÇÊÛÌÍËÄÌÞÑÛÌÄÎÏÇÃÄÑÐÞ ÿÇ ÃÄÌÄÂÜÑÍÎÍÑÏÄÀÒÄÑÂÍÏ¿ÆÃÍËÄÌÛ×Ä ¬ÄËÌÍÂÇÄÇÆ®ÍÃËÍÐÉÍÁÌÚÔÂÍÏÍÃÍÁ ÐËÍÂÒÑÎÍÔÁ¿ÐÑ¿ÑÛÐÞÑÄË ÖÑÍÇËÄÝÑÁ ÐÁÍÄÈÖÄÏÑÄÂÍÏÌÍÊÚÅÌÚÈÐÉÊÍ̼ÑÍ ÍÖÄÌÛÉÏÒÑÍÇÎÏÄÐÑÇÅÌͧÄØÄËÍŌ ÌÍÀÚÊÍÀÚÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÂÍÏÍÃÐÉÍÄ ÍÐÁÄØÄÌÇÄÌ¿Ì¿ÀÄÏÄÅÌÍÈÃÊÞÍÏ¿Œ ÌÇÆ¿ÕÇÇÍÐÁÄØÄÌÌÍÈÊÚÅÌÍÈÑÏ¿ÐÐÚ Ì¿Ì¿ÐÄÊÄÌÇÞ ÁÄÃÛÑ¿ÉÍÁÍÈÃÍÐÇÔÎÍÏ ÌÄÑ Á Ì¿×ÄË ÂÍÏÍÃÄ Ÿ ÎÏÇ Ì¿ÊÇÖÇÇ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÍÂÍÐÌÄ¿ÇÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÄ ÊÚÅÌÇÉÇÇÆ°£½°·­¯ÎÍÆÇËÌÇË ÁÇÿË ÐÎÍÏÑ¿ ÉÍÑÍÏ¿Þ À¿ÆÇÏÒÄÑÐÞ ÏÞÃÍË ÐËÍÂÊÇ ÀÚ ÎÏÍÁÍÃÇÑÛ ÆÃÄÐÛ ÐÁÍÇÑÏÄÌÇÏÍÁÉÇ s›ÆÈÅÆÃÓ¾ÅÓÁÂÆÄÇýÂÉŸ¹½† Ƚ»Ë¦ÂÀÉÊÈÆÀÃÉ×˾½¼¸ºÅÆ vÊÄÑ̿ƿéËÍÄËÒÍÂÏÍËÌ͌


¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

ДОСЬЕ: Георгий Барабошкин родился 14 мая 1964 года. Один из основателей горнолыжной школы «Метеор», член Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Московской области, судья 2-й категории по горнолыжному спорту, тренер-консультант, создатель «Сёрф-н-Ски Клуба». Женат, воспитывает двух дочерей.

ËÒ ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÊÚÅÌÚÄ ÃÇÐÕÇÎÊnj ÌÚ Á Ì¿×ÄË ÂÍÏÍÃÄ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÌÄ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÝÑÐÞ ¡ÍÆ É¿É ÂÍÁÍÏÇÑÐÞ Ç ÌÚÌÄÑ¿ËÁÜÑÍËÂÍÃÒÿÅÄÌÇÍÃÌÍÂÍ ÑÒÏÌÇÏ¿ÎÍÊÚÅ¿ËÁ©ÍÊÍËÌÄÌÄÎÏ͌ ÁÍÃÇÊÍÐÛ¼ÑÍ ÞÐÖÇÑ¿Ý ÀÄÿ®ÍÏ¿ ÀÇÑÛÁÌ¿À¿Ñ s ¢Æ»¼¸ ȽÏÔ ¿¸ÍƼÀÊ Æ ¿ÀÄÅÀÍ ºÀ¼¸ÍÉÇÆÈʸ ÏÀÅƺÅÀÂÀÂÀº¸ÖÊŸ ŸÃÀÏÀ½£½¼ÆºÆ»Æ¼ºÆÈθ ÄÆà ÕÊÆ »Ã¸ºÅƽ¼ÃןɟÇȸºÃ½ÅÀ½ v ¬Í ÁÄÃÛ ÌÄÏÄ¿ÊÛÌÍ ÁÐÄÔ Æ¿ÐÑ¿Œ ÁÇÑÛÉ¿Ñ¿ÑÛÐÞÌ¿ÉÍÌÛÉ¿ÔvÁÐÄÊÝÃÇ Ï¿ÆÌÚÄÍÑÏÍÅÃÄÌÇÞŸÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ËÍÊÍÃÄÅÇ ÐÉÒÖÌÍ ÎÏÍÐÑÍ ÀÄ¿ÑÛ Ì¿ ÐÉÍÏÍÐÑÛ ÄÈ ÔÍÖÄÑÐÞ ÎÏÍÞÁÇÑÛ ÐÁÍÝ ÐÎÍÏÑÇÁÌÒÝÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÐÑÛ пË͌ ÁÚÏ¿ÆÇÑÛÐÞ ÎÍÌÇË¿ÄÑÄ ¤ÐÑÛÇÃÏҌ ÂÇÄÍÂÏ¿ÌÇÖÇÑÄÊǬ¿ÎÏÇËÄÏ ËÌÍÂÇÄ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿×ÉÍÊÂÍÁÍÏÞÑÎÒÐÑÛÏÄÀÞÑ¿ Æ¿ÌÇË¿ÝÑÐÞÊÚÅ¿ËÇ ÌÄÌ¿ÃÍÌ¿ËÌÇ ÑÏ¿ËÎÊÇÌÍÁ ÌÇÐÌÍÒÀÍÏÃÍÁ ÌÇÁÐތ ÉÇÔÌ¿ÁÍÏÍÑÍÁ

ˆ ËÍËÁÐÊÐÃÂÊ ÄÅÉÊÅÆѽʊ̽Íǘ s ÏÊƺÓÇȽ¼Ã¸»¸½Ê½ v «Ú ÅÇÁÄË Á ÐÄÁÄÏÌÍÈ ÐÑÏ¿ÌÄ ÎÍÊÂÍÿÒÌ¿ÐÊÄÅÇÑÐÌÄ£¿Á¿ÈÑÄÜÑÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ®ÍÖÄËÒÀÚÌÄÍÐÁÍÇÑÛ ÌÍÁÚÈÁÇÃÐÎÍÏÑ¿ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Ì¿ÎÏnj ËÄÏ ÌÛ݌ÐÉÒÊ ÐÊÍÒÎÐÑ¿ÈÊ ÃÅÇÀÀÇÌ ÇÊÇ ÐÌÍÒÀÍÏÌ¿ÉÏÍÀ¿ÑÇÉÒ £¿ÅÄ ÌÄ Æ¿ÌÇË¿ÞÐÛ Á ÐÎÍÏÑÇÁÌÍÈ ×ÉÍÊÄ Ë͌ ÊÍÃÄÅÛ ÐËÍÅÄÑ Ì¿ÈÑÇ ÐÄÀÞ Á ÖÄˌÑÍ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍË Ç ÞÏÉÍË ®ÍÐËÍÑÏÇÑÄ Ì¿ Ì¿ÀÄÏÄÅÌÒÝ £ËÇÑÏÇÞ £ÍÌÐÉÍÂÍ ®¿Ï¿ÊÊÄÊÛÌÍ ÑÏÍÑÒ¿ÏÒ ÆÃÄÐÛ ËÍÅÌÍ ȼÅ¿

¨»¡¥

ÀÚÊÍ ÀÚ ÐÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÑÛ ÏÍÊÇÉÍÁÒÝ ÂÍÏÉÒ ÁÚÐÍÑÍÈ ËÄÑÏÍÁ ÎÞÑÛ ¢ÍÏÌ͌ ÊÚÅÌÇÉÇ ÆÃÄÐÛ ÀÚ ÑÏÄÌÇÏÍÁ¿ÊÇÐÛ ÊÄÑÍË ¿ÁËÄÐÑÄÐÌÇËÇÇÁÐÄÅÄʿ݌ ØÇÄËÍÂÊÇÀÚÎÍÉ¿Ñ¿ÑÛÐÞ¤ÐÊÇÏÞÃÍË ÄØÄÇÏÍÊÇÉÍÁÒÝÏ¿ËÎÒÎÍÐÑ¿ÁÇÑÛ ÑÍ ÎÍÊÒÖÇÑÐÞÎÍÊÌÍÕÄÌÌÚÈÐÎÍÏÑÇÁÌÚÈ ÍÀÙÄÉѦÇËÍÈËÍÅÌÍÀÚÊÍÀÚÂÍÏÉÒ ÜÑÒÆ¿ÊÇÑÛ ÐÃÄÊ¿ÑÛÍÐÁÄØÄÌÇÄ ÁÉÊ݌ ÖÇÑÛËÒÆÚÉÒ©¿ÉÍÄпËÍÄÃÍÐÑÒÎÌÍÄ ÆÇËÌÄÄ Ï¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÄ ®Ï¿ÁÇÊÛÌÍ Ð ÂÍÏÍÖÉÇ Ì¿ Ó¿ÌÄÏÍÖÉÄ ¡ÍÑ Ç Ð ÜÑÍÈ ÂÍÏÉÇÊÝÃÇÍÑÊÇÖÌÍÐÙÄÆÅ¿ÊÇÀÚÌ¿ ÊÄÃÞÌÉ¿Ô ¯ÞÃÍË ÎÏÍÑÍÎÍÎÍÁÐÉÇÈ ÍÁÏ¿Â ®ÏÇÏ¿ÆÒËÌÍËÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇÜÑÍÂÍ ÎÄÏÄοÿ v ¿ ÍÌ ÆÃÄÐÛ ËÄÑÏÍÁ v ËÍÅÌÍÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛ¿ÉÏÍÀ¿ÑÇÖÄÐÉÇÈ ÐÑ¿ÃÇÍÌ¡ÎÍÐÊÄÃÌÄÄÁÏÄËÞÉÒÊÛÑÒÏ¿ ÆÇËÌÇÔ ӿ̌οÏÉÍÁ ÁÍ ÁÐÄË ËÇÏÄ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÐÞ ÍÖÄÌÛ ¿ÉÑÇÁÌÍ ªÝÀÍÈ ÇÆ ÒÁ¿Å¿ÝØÇÔ ÐÄÀÞ ÂÍÏÌÍÊÚÅÌÚÔ ÉÒÏÍÏÑÍÁ v ÿÅÄ ÎÍÃËÍÐÉÍÁÌÚÔ v ÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑ Ò ÐÄÀÞ ÎÍÃÍÀÌÚÄ ӿ̌ οÏÉÇ s›¼½ ŸÇÈÀÄ½È ºÓÇȽ¼ÃƾÀÃÀ ¹Ó½»ÆËÉÊÈÆÀÊÔ v ¡ ©ÍÊÚÖÄÁÄ Ì¿ Ì¿ÀÄÏÄÅÌÍÈ ÂÃÄÒÅÄÇËÄÄÑÐÞÐÑ¿ÏÑÍÁ¿ÞÜÐѿɿÿ ±¿Ë ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚÈ ÁÇà ÄÐÑÛ ÍÐÁÄØČ ÌÇÄ ¤ÐÊÇ ÀÚ ÂÍÏÍà ÉÒÎÇÊ Ï¿ÑÏ¿É Ç ÐÌÄÅÌÒÝ ÎÒ×ÉÒ Í ÉÍÑÍÏÍÈ ÒÅÄ ÿÁÌÍÇÃÒÑÏ¿ÆÂÍÁÍÏÚ ÑÍÎÍÊÂÍÏÍÿ ÑÒÐÍÁ¿ÊÍÐÛÀÚÑ¿ËÐÌÍÞÀÏÞÎÍË¿ÏÑ ŸÏÞÃÍËÌ¿ÎÒÐÑÒÝØÄËÆÇËÍÈÎÊÞÅÄ ÁÎÍÊÌÄÏÄ¿ÊÛÌÍÐÍÍÏÒÃÇÑÛÑÏ¿ÐÐÒÃÊÞ ÓÏÇÐÑ¿ÈÊ¿ÇÊÇÐÌÍÒÀÍÏÿ

ˆ¬ÍËÎÏ˾ÂÀ½ÏÙ ʽÈØýÒu ÚÏËÊÂÌÍÅÇËÈÙÊ˘ v °ÊÄÃÒÝØÄÄ ËÄÐÑÍ Ì¿ ÉÍÑÍÏÍÄ Þ ÔÍÑÄÊ ÀÚ ÍÀÏ¿ÑÇÑÛ Á¿×Ä ÁÌÇË¿Œ ÌÇÄ vÍÁÏ¿ÂÆ¿Š°¿ËÍÔÁ¿ÊÍ˚ ÍÖÄÌÛ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÄ ËÄÐÑÍ Ò ÉÍÊÍËÄÌÕÄÁ ¾ ŠÍÀÊÇÆÚÁ¿ÝÐۚÌ¿ÜÑÍÑÎÒÐÑÚÏÛÒÅÄ ÿÁÌÍ ¤ÐÑÛ Ñ¿É¿Þ Ï¿ÆÌÍÁÇÃÌÍÐÑÛ ÆÇËÌÄÂÍ ÂÍÏÍÃÐÉÍÂÍ ÐÎÍÏÑ¿ v ÃÅÇÀŒ ÀÇÌ ¼ÑÍ ÐÉÍÊÛÅÄÌÇÄ Ì¿ ÂÍÏÌÚÔ ÊÚÅ¿ÔÇÊÇÐÌÍÒÀÍÏÃÄÎÍÏ¿ÆÌÚËÂÏ¿Œ ÌÞË v ÒοÁ×ÇË ÃÄÏÄÁÛÞË ÎÄÏÇÊ¿Ë ÉÏÚ×¿Ë ËÒÐÍÏÌÚË À¿ÖÉ¿Ë ­ÖÄÌÛ ÆÏÄÊÇØÌ¿ÞÁÄØÛÇÁÎÍÊÌÄÀÝÃÅÄÑÌ¿Þ ±¿É ÁÍÑ Æ¿ Š°¿ËÍÔÁ¿ÊÍ˚ Þ ÁÇÅÒ ÃÅÇÀÀÇÌŒÐÑ¿ÃÇÍÌ£ÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍοÏÚ ÎÏÇËÇÑÇÁÌÚÔÎÍÃÙÄËÌÇÉÍÁÎÍÎÏÇ̌ ÕÇÎÒÔÁ¿Ñ¿ÊÍÉ ÌÄÀÍÊÛ×ÍÈÎÇÏ¿ËÇÃÚ ÑÏ¿ËÎÊÇÌÖÇÉ¿vÇÎÍÊÒÖÇÑÐÞÎÏÍÐÑÍ ÉÍÌÓÄÑÉ¿£ÅÇÀÀÇÌÂvÜÑÍÉ¿ÉÏ¿ÆÑÍÑ ÁÇà ÆÇËÌÇÔ Ï¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÈ ÉÍÑÍÏÚÈ ËÍÅÌÍ ÎÏ¿ÉÑÇÉÍÁ¿ÑÛ ÌÄ ÁÚÔÍÃÞ Æ¿ ÎÏÄÃÄÊÚÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍÉÁ¿ÏÑ¿Ê¿ŸÁ ÁÚÔÍÃÌÚÄ ÃÌÇ Ì¿ ËÄÐÑÌÍË ÎÒÐÑÚÏÄ ÁÐÄÂÿÎÍÊÌÍÌ¿ÏÍÃÒ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥

¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

«В овраге за «Самохвалом» я вижу джиббингстадион. Достаточно пары примитивных подъемников по принципу хваталок, небольшой пирамиды, трамплинчика – и получится просто конфетка».

sœ¸ и»Æº¸×¼ÆÉÊËÇÅÆÉÊÔsÕÊÆ º¸¾ÅÆšǸȆÆʽý„¦ÃÀÄǓºÕÊÆÄ »Æ¼ËÆÊÂÈÓÃÉ×»ÆÈÅÆÃÓ¾ÅÓÁÉÂÃÆÅ ÅÆÊ˼¸½Ñ½¼Æ½Í¸ÊÔŸ¼Æ v ¡ÐČѿÉÇ ÒÏÀ¿ÌÇÐÑÇÖÄÐÉÇÈ ÐÎÍÏÑvÜÑÍÌÄËÌÍÂÍÃÏÒÂÍÄ®ÏÍÐÑÍ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÀÄÂÍË ËÍÊÍÃÚÔ ÊÝÃÄÈ ÐÄÈÖ¿Ð ÌÄ Æ¿ÐÑ¿ÁÇ×Û ©¿É ÍÌÇ Â͌ ÁÍÏÞÑ ŠÜÑÍ ÌÄ ÎÏÇÉÍÊÛÌÍš Ÿ ÁÄÃÛ ÐÎÍÏÑÇÁÌÚÈÃÍÐÒÂÌÄÍÀÔÍÃÇËÏÄÀÄÌÉÒ Ç ÍÐÍÀÄÌÌÍ ÎÍÃÏÍÐÑÉÒ ¬Ä ÂÍÁÍÏÞ Í ÆÃÍÏÍÁÛÄ ÐÎÍÏÑÇÁÌÚÈ ÃÍÐÒ v ÜÑÍ ÐÁÍÞÉÍËοÌÇÞ ÉÏÒÂÄÃÇÌÍËÚ×ÊÄ̌ ÌÇÉÍÁ¡ÍÎÏÍÐÉ¿ÉÍÑÁÊÄÖÛÃÄÑÄÈÍÑ Ì¿ÏÉÍÑÇÉÍÁ Ç Ñ¿À¿ÉÍÉÒÏÄÌÇÞ ­ÑŒ ÁÄÑÌ¿ÃÍÎÍËÄÐÑÇÑÛÏÄÀÄÌÉ¿ÑÒÿ ÂÃÄ ÉÒÏÇÑÛ ŠÀÒÔ¿ÑۚÇÉÍÊÍÑÛÐÞÀÒÃÄÑÌÄ ÎÏÄÐÑÇÅÌÍ ÎÍÆÍÏÌÍ § ÐÎÍÏÑÇÁÌ¿Þ ÐÏÄÿvÔÍÏÍ×ÇÈÁ¿ÏÇ¿ÌÑÃÊÞÜÑÍÂÍ ©¿Ñ¿ÌÇÄÎÍÎÄÏÇÊ¿ËvÜÑÍÒÅÄÌÄÉҌ ÏÄÌÇÄÁÎÍÃÁÍÏÍÑÌÄ Æ¿ËÄÑÛÑÄ

ˆ¡½ÂÕÙÒËÇÇÂÆ ¿§ËÈËÉʘ s ›¼½ ºÓ ËÏÀÃÀ ¸ʸÊÔÉ× ɺÆÀÍ ¼½Ê½Á v©ÍÂÿÞÅÇÊÌ¿®ÇÍÌÄÏÐÉÍÈ ËÍÞ ÐÑ¿Ï׿Þ ÃÍÖÛ ÐÃÄÊ¿Ê¿ ÐÁÍÇ ÎÄÏÁÚÄ ׿ÂÇÌ¿ÂÍÏÌÚÔÊÚÅ¿ÔÁ¯ÄÎÇÌÐÉÍË ÍÁÏ¿ÂÄÇÐÑÄÔÎÍÏÐÑÍÇÑÌ¿ÌÇÔÀÍÊÄÄ ÖÄË ÒÁÄÏÄÌÌÍ £Á¿ ÂÍÿ Ì¿Æ¿Ã ¡¿ÏŒ Á¿Ï¿ ÐÑ¿Ê¿ ÐÄÏÄÀÏÞÌÚË ÎÏÇÆÄÏÍË ÆÇËÌÇÔÐÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÔÇÂÏÁ«ÍÐÉÁÄ Á ÜÑÍË ÂÍÃÒ ÎÍÀÄÃÇÊ¿ Á ¶ÒÊÉÍÁÄ Ì¿ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÒÀÉÄ ½Â͌¡ÍÐÑÍÉÄ ®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÞ ´ÍÑÞÐÄÈÖ¿ÐÌ¿×ÇÍÐÌÍÁÌÚÄÊÚÅÌÚÄ ÒÐÎÄÔÇ ÐÁÞÆ¿ÌÚ Ð ËÊ¿Ã×ÄÈ ÃÍÖÉÍÈ ŸÏÇÌÍÈ ¡ËÄÐÑÄ ÐÍ °ÑÄοÌÍË ¬ÇŒ ÊÍÁÚË Ç ¤ÊÇÆ¿ÁÄÑÍÈ ª¿ÏÇÌÍÈ ÎÍ ÇÑÍ¿Ë ÍÀÊ¿ÐÑÌÚÔ Ç ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌÇÈ ÍÌ¿ ÁÍ×Ê¿ Á ÐÍÐÑ¿Á ÐÀÍÏÌÍÈ«ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑDZ¿ÉÖÑÍ ÒÐÎÄÔÇ Ò Ì¿×ÇÔ ÊÚÅÌÇÉÍÁ ÄÐÑÛ ÌÍ Ì¿ËÌÒÅÌ¿ÐÁÍÞÀ¿Æ¿¤ÐÊÇËÚÐÑ¿ÌÄË ÑÏÄÌÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞ É¿É ÊÄÂÉÍ¿ÑÊÄÑÚ ÇÊÇ ÉÍÌÛÉÍÀÄÅÕÚ v É¿ÅÃÚÈ ÃÄÌÛ ÇÊÇ ÖÄÏÄÆÃÄÌÛ ÑÍÀÒÃÄËÒÅÄÆ¿ÌÇË¿ÑÛÌÄ ÒÐÑÍÈÖÇÁÍÄÁÑÍÏÍÄËÄÐÑÍÁ®ÍÃËÍÐÉ͌ ÁÛÄ ¿ÁÚÈÃÄËÁÊÇÃÄÏÚ «ÍÅÌÍ ÉÐÑ¿ÑÇ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛÐÎČ ÕÇ¿ÊÛÌÒÝÂÍÏÌÍÊÚÅÌÒÝÂÏÒÎÎÒÃÊÞ ÃÄÑÄÈÇÑÏÄÌÇÏÍÁ¿ÑÛÄÄÁÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÌÍË ¯ÄÎÇÌÐÉÍË ÍÁÏ¿ÂÄ ¦ÃÄÐÛÌÄÊÛÆÞÁÍÆÁÄÐÑÇÅÇÊÚÄÃÍË¿v ÂÏÒÌÑ ÌÄ ÁÚÃÄÏÅÇÑ ÁÐÄ ÖÑÍ ËÍÅÌÍ ÒÅÄ Æ¿ÐÑÏÍÄÌÍ Ÿ ÁÍÑ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ ÎÍÃÙÄËÌÇÉ Ç ÐÃÄÊ¿ÑÛ Ñ¿ÉÍÈ ÆÇËÌÇÈ οÏÉvÁÎÍÊÌÄÁÄÏÍÞÑÌÍÇÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÜÉÍÌÍËÇÖÌÍŸÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄÃÄÅÒÏÌÚÔ Ì¿ÀÊÝÿÑÄÊÄÈ ÑÒÿ ËÍÅÌÍ ÎÍпÃÇÑÛ ÊÝÃÄÈ ÇÆ ÉÍËÀÇÌ¿Ñ¿ ÀÊ¿ÂÍÒÐÑÏÍȌ ÐÑÁ¿vÆÇËÍÈÍÌÇÌ¿ÁÄÏÌÞÉ¿ÂÍÏ¿ÆÃÍ ËÄÌÛ×ÄÆ¿ÌÞÑÚ ÖÄËÁÊÄÑÌÄÄÁÏÄËÞ s šÓ ¼Ëĸ½Ê½ ¢ÆÃÆÄŸ ¼ÆÉʸ† ÊÆÏÅÆÉÇÆÈÊÀºÅÓÁ»ÆÈƼ¼Ã×ʸÂÆ»Æ ÂÆÃÀϽÉʺ¸ÉÇÆÈÊÀºÅÓÍÇÃÆѸ¼Æ v©ÍÊÍËÌ¿ ÀÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ÐÎÍÏÑÇÁŒ ÌÚÈÂÍÏÍáÍÑÐËÍÑÏÇÑÄ°ÄÏÂÄȮ͌ Á¿ÏÍÁÁÐÁÍÄÁÏÄËÞÎÍÐÑÏÍÇÊÁÄÊÍÃÏÍË

ȼÅ¿

Á ÍÖË¿ÌÍÁÄ ÇÐÏ¿ÆÒÒÌ¿ÐÎÍÞÁÇÊÇÐÛ ÖÄËÎÇÍÌÚ ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞ £¿ Ç ÎÍÐÊÄ ÁÍÆÁÄÃÄÌÇÞ ªÄÃÍÁÍÂÍ ÃÁÍÏÕ¿ Ì¿×Ç ÉÍÌÛÉÍÀÄÅÕÚÐÑ¿ÊÇÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛÁÚÐ͌ ÉÇÈÉÊ¿ÐСËÍÄÈÐÄËÛÄ ËÄÅÃÒÎÏ͌ ÖÇË ÀÚÊÉÍÌÛÉÍÀÄÅÄÕ«ÍÞÎÍÉÍÈÌ¿Þ ÐÌÍÔ¿ ±¿ÑÛÞÌ¿ ¢ÍÏÍÀÄÕ v Ë¿ÐÑÄÏ ÐÎÍÏÑ¿ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍ ÉÊ¿Ðп ¾ ÒÁ¿Å¿ÝÉÍÌÛÉÍÀÄÅÕÄÁ£ÏÒÂÍÄÃÄÊÍ ÖÑÍ ÉÍÌÛÉÇ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÝÑ Ï¿ÆÌÚÄ ÁÇÃÚÐÎÍÏÑ¿®ÍÖÄËÒÌÄÏ¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÐÞ ÒÌ¿Ð Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÔÍÉÉÄÈ ¼ÑÍÅÄпŒ Ë¿ÞÎÍÎÒÊÞÏÌ¿ÞÆÇËÌÞÞÇÂÏ¿ÁËÇÏÄ ®ÍÖÄËÒÁªÄÃÍÁÍËÃÁÍÏÕÄ ÂÃÄÎÍÎÏ͌ ÄÉÑÒÀÚÊ¿ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ¿ÔÍÉÉÄÈÌ¿Þ ÉÍÏÍÀÉ¿ ÌÄÐÃÄÊ¿ÑÛÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄÄ ÎÍÊÄ ¾ ÁÍÑ ÐÄÂÍÃÌÞ ÎÍÄÃÒ ÇÂÏ¿ÑÛ Á ÔÍÉÉÄÈÁ¡ÍÐÉÏÄÐÄÌÐɬÍÎÍÖÄËÒÞÌÄ ËÍÂÒÐÁÍÇÉÏÍÁÌÚÄÃÄÌÄÅÉÇÎÏÇÌÄÐÑÇ ÁÀÝÃÅÄÑÏÍÃÌÍÂÍÂÍÏÍÿ ¾ÐÑÍÏÍÌÌÇÉÉ¿ÎÇÑ¿ÊÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔ ËÄÑÍÃÍÁÏ¿ÆÁÇÑÇÞ²ÁÄÏÄÌ ÖÑÍÌÒÅÌÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÑ¿ÉÇÄÎÏÍÄÉÑÚ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÛ Ö¿ÐÑÌÚÔ ÇÌÁÄÐÑÍÏÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÀÒÃÒÑ ÐÑÏÍÇÑÛӿ̌οÏÉÇŸÿÊÛ×ÄË¿×nj Ì¿ÒÅÄÆ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÌ¿ÖÌÒÑÐÍÆÿÁ¿ÑÛ Ï¿ÀÍÖÇÄ ËÄÐÑ¿ ÐÎÍÏÑÐËÄÌÚ ÀÒÃÒÑ ÑÏÄÌÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞ ÎÊ¿ÑÇÑÛ ÃÄÌÛÂÇ Æ¿Œ ÁÍÄÁÚÁ¿ÑÛ Ì¿ÂÏ¿ÃÚ ÂÍÏÍà ÐÑ¿ÌÄÑ ÎÍÊÒÖ¿ÑÛÌ¿ÊÍÂÇ­ÃÌÇËÐÊÍÁÍË ÁÐÄ ÎÍÈÃÄÑÑ¿É É¿ÉÍÌÍÇÃÍÊÅÌÍÀÚÑÛ §Æ¢ÆÃÆÄŽ»ËÃ×ø ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡


„£ÄÁÆÁù¹ÃË̹ÄÕÆÇÂÃÇÊžËÇÄǼÁÁ” À½ÇÉǻվÁÃɹÊÇ˹»Ä׺Ǿ»É¾Åؼǽ¹ š½É½ÅÅÀÁ ËÍƼ ¿¸ ÃÀÎÆÄ À ʽÃÆÄ ÇÈƼÀÂÊƺ¸Å ¼¸Ã½ÂÆ Ž ÊÆÃÔÂÆ ÇȽ¼ÉÊÆ×ÑÀÄ Æʆ ÇËÉÂÅÓÄɽ¿ÆÅÆħÆÉýÆɽÅŽ†¿ÀÄŽÁ͸żÈÓŸн¿¼ÆÈƺԽÀ ÉÆÆʺ½ÊÉʺ½ÅÅÆ ÂȸÉÆʸÊȽ¹ËÖÊÇƺÓнÅÅƻƺÅÀĸÅÀךÆÉÉʸÅƺÀÊÔ¹¸Ã¸ÅɼËÐÀÀʽøɽ»Æ¼Å× ÉÇÆÉƹÅÓÂÆÄÇýÂÉÓɸÄÓÍÉƺȽĽÅÅÓÍÇÈÆν¼ËÈÇÆÆÄÆÃƾ½ÅÀÖÃÀθÀʽø ¸ ʸ¾½41"†ËÍƼÓ§ÈÆ̽ÉÉÀÆŸÃÓ„¢ÃÀÅÀÂÀ¸ÂÊ˸ÃÔÅÆÁÂÆÉĽÊÆÃÆ»ÀÀ“º»¨×¿¸ÅÀ ȸ¼ÓÇȽ¼ÃƾÀÊÔɺÆÀËÉÃË»ÀºÉ½Ä¾½Ã¸ÖÑÀÄžÀʽÃ×Ä¢ÆÃÆÄÅÓɽ»Æ¼Å×¼ÆÉÊËÇÅÓ ɸÄÓ½ ÕÌ̽ÂÊÀºÅÓ½ À ÇÈƺ½È½ÅÅÓ½ ĽÊƼÀÂÀ §Æ¼ÈƹŽ½ ÄÓ ȸÉɸ¾½Ä Æ ɸÄÓÍ ¸ÂÊ˸ÃÔÅÓÍÇÈÆν¼Ëȸͺ½É½ÅŽ†Ã½ÊŽ»ÆǽÈÀƼ¸

¬ÎǽÀ¹ÄÁÏÇÅ %ŠËÉËÈËÃÂÊÅ ¡Š©ÊÇÌÇÉÄ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÈÉÍЌ ËÄÑÍÊÍÂÇǚ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ ÌÍÁÄÈ׿ÞÄÁÏÍÎÄÈÐÉ¿ÞËÄÑ͌ ÃÇÉ¿ ÉÍÌÑÒÏÌÍÈ ÎÊ¿ÐÑÇÉÇ v Š %ŒÍËÍÊÍÅÄÌÇĚ ®ÏÍÕČ ÃÒÏ¿ ÍÐÌÍÁ¿ÌÌ¿ÞÌ¿ÁÁÄÃÄÌÇÇ ÂÄÊÄÈÂÇ¿ÊÒÏÍÌÍÁÍÈÉÇÐÊÍÑÚ Ð ÎÍËÍØÛÝ ËÞÂÉÇÔ É¿ÌÝÊÛ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÌÄÆ¿ËÄь ÌÚËÇÁÍÆÏ¿ÐÑÌÚÄÇÆËÄÌÄÌÇÞ ÁÍÉÏÒÂÂÊ¿Æ ÁÁÇÐÍÖÌÍÈÆÍÌÄ ÒÐÑÏ¿ÌÇÑÛ ÌÍÐÍÐÊÄÆÌÚÄ À͌ ÏÍÆÃÚ Ç ÇÐÎÏ¿ÁÇÑÛ ÓÍÏËÒ ÌÍп ÐËÍÃÄÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ÖÄÑÉÇÄ ÉÍÌÑÒÏÚ ÊÇÕ¿ Ï¿ÆÂÊ¿ÃÇÑÛ ÌÍÐÍÂÒÀÌÚÄ ÐÉÊ¿ÃÉÇ Ê¿Â͌ ÿÏÞÇÌÙÄÉÕÇÞËÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍÄ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊČ ÌÇÄ ÑÉ¿ÌÄÈ ÇÆÌÒÑÏÇ Áڌ Ï¿ÁÌÇÁ¿ÌÇÄ ÏÄÊÛÄÓ¿ ÉÍÅÇ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÄ ÄÄ ÒÎÏÒÂÍÐÑÇ Ç ÜÊ¿ÐÑÇÖÌÍÐÑǤØÄÍÃÌÍÎÏČ ÇËÒØÄÐÑÁÍÜÑÍÈÇÌÙÄÉÕÇÍ̌ ÌÍÈËÄÑÍÃÇÉÇvÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÎÍÊÌÍÄ ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄ ÂÄË¿ÑÍË ÐÇÌÞÉÍÁ ÍÑÄÉÍÁÇÀÍÊÇÎÍÐÊÄ ÄÄÎÏÇËÄÌÄÌÇÞ

žÅËÍÂ̽ͽÓÅÜ ÇÍÏÄοϿÌÑÚ ÐÑ¿ÌÒÑ ÍÎÑnj Ë¿ÊÛÌÚË ÁÚÀÍÏÍË ÃÊÞ ÎÏ͌ ÕÄÃÒÏÎÍÍËÍÊÍÅÄÌÇÝÉÍÅÇÒ οÕÇÄÌÑÍÁÐÑ¿Ï×ÄÂÍÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ ­ÌÇÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÎÏÇÒÑÏ¿ÑÄ ÉÍÅÄÈÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇÉÏÄÂÄÌČ Ï¿ÕÇÇ ÇÐÑÍØÄÌÇÇ ÄÄ ÏÄÐÒό ÐÍÁ«ÄÑÍÃÇÉ¿ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞ ÃÊÞÉÍÏÏÄÉÕÇÇÁÚÏ¿ÅÄÌÌÚÔ ÎÏÇÆÌ¿ÉÍÁÀÇÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍÇ ÓÍÑÍÐÑ¿ÏÄÌÇÞ ­Ì¿ ÏÄÆÒÊی Ñ¿ÑÇÁÌ¿ ÎÏÇ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ ÏÄ×ÇÑÛÐÏ¿ÆÒÌÄÐÉÍÊÛÉÍÜÐÑČ ÑÇÖÄÐÉÇÔÎÏÍÀÊÄËÒοÕÇÄÌÑ¿ Ç ÎÏÇ ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÇ ÁÏÄËÄÌÇ ÃÊÞ Ö¿ÐÑÚÔ ÎÍÐÄØÄÌÇÈ ÉÍЌ ËÄÑÍÊÍ¿

žÅËÍ¿ÅϽÈÅĽÓÅÅ ®ÏÍÕÄÃÒÏ¿ ÁÍ×Ê¿ Á ÑÍÎ пŒ ËÚÔ ÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌÌÚÔ ËÄÑ͌

ÃÇÉÉÊÇÌÇÉÇ©ÒÏÐÊ¿ÆÄÏÌÍÈ ÀÇÍÏÄÁÇÑ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÎÏÄÃÎ͌ ʿ¿ÄÑÁÁÄÃÄÌÇÄÁÇÑ¿ËÇÌÌÚÔ ÉÍÉÑÄÈÊÄÈ Ç ÂÇ¿ÊÒÏÍÌÍÁÍÈ ÉÇÐÊÍÑÚÁÃÄÏËÒÐÎÍËÍØÛÝ Ê¿ÆÄÏÌÍÈ ŠÇÂÊښ «ÄÑÍÃnj É¿ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ ÑÍÌÒÐ ÜÊ¿ÐÑÇÖÌÍÐÑÛ Ç ÕÁÄÑ ÎÏÇÐÒØÇÄ ËÍÊÍÃÍÈ ÉÍÅÄ Æ¿ØÇÑÇÑÛÉÍÅÌÚÈÎÍÉÏÍÁÍÑ ÐÁÍÀÍÃÌÚÔÏ¿ÃÇÉ¿ÊÍÁ

±ËÏËÏÂÍÉËÈÅÄ Å%05ŠËÉËÈËÃÂÊÅ ÄÐÉÍÌÑ¿ÉÑÌ¿Þ ÎÏÍÕÄÃÒÏ¿ ÌÄÌ¿ÏÒ׿ÝØ¿ÞÉÍÅÌÍÂÍÎ͌ ÉÏÍÁ¿ ÎÍÖÑÇÀÄÆÀÍÊÄÆÌÄÌÌ¿ ªÄÂÉÍÄ ÎÍÉÏ¿ÐÌÄÌÇÄ ÁÍƌ ÌÇÉ¿ÝØÄÄ ÖÄÏÄÆ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ËÇÌÒÑ ÎÍÐÊÄ Ì¿Ö¿Ê¿ ÎÏÍÕČ ÃÒÏÚ ÇÐÖÄÆ¿ÄÑÖÄÏÄÆÃÁ¿ÃÌÞ ÒÐÑÒοÞ ËÄÐÑÍ ×ÄÊÒ×ÄÌÇÝ ÉÍÅÇÐÁÄÑÊ͌ÉÍÏÇÖÌÄÁÍÂÍÍь ÑÄÌÉ¿¡ÑÄÖÄÌÇÄÃÁÒÔÌÄÃÄÊÛ ÁÚ Æ¿ËÄÑÇÑÄ É¿É ÇÐÖÄÆ¿ÝÑ ËÍÏØÇÌÚ ÐÒÅ¿ÝÑÐÞ ÎÍÏÚ ÒÊÒÖ׿ÝÑÐÞÑÍÌÒÐÇÑÄÉÐÑҌ Ï¿ÉÍÅÇ

¬ÎǽÀ¹˾ÄÇÅ °ÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚŠ©ÊÇÌÇÉÇ¿ÉŒ ÑÒ¿ÊÛÌÍÈ ÉÍÐËÄÑÍÊÍÂÇǚ ÒÁÄÏÄÌÚ ÁÄÐÌÍÈ Á¿ÅÌÍ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍÐÀÏÍÐÇÑÛÊÇ×ÌÇÈÁÄÐ ÌÍÇÐÃÄÊ¿ÑÛÉÍÅÒÑÄÊ¿ÀÍÊÄÄ ÒÎÏÒÂÍÈ ÂÊ¿ÃÉÍÈ §ËÄÌÌÍ ÃÊÞ Ñ¿ÉÇÔ ÕÄÊÄÈ ÉÊÇÌÇÉ¿ ÎÏÄÃʿ¿ÄÑ ÎÏÍÕÄÃÒÏÚ ÃÊÞ ÎÍÔÒÃÄÌÇÞÇÑÍÌÇÆÇÏÍÁ¿ÌÇÞ ÉÍÅÇ

3'ŠÉÂÏËÁÅÇÅ 3'ŒÊÇÎÍÊÇÆ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ÁÚÀÍÏÍÖÌÍÄ ÒÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄ Çƌ ÀÚÑÍÖÌÚÔ ÅÇÏÍÁÚÔ ÍÑÊ͌ ÅÄÌÇÈ ÒËÄÌÛ×ÄÌÇÄ ÍÀÙÄË¿ ÅÄÊ¿ÄËÚÔ ÒÖ¿ÐÑÉÍÁ ÑÄÊ¿ ÒÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄÇÐÌÇÅÄÌÇÄÁÌÄ׌ ÌÇÔÎÏÍÞÁÊÄÌÇÈÕÄÊÊÝÊÇÑ¿ °ÍÖÄÑ¿ÌÇÄ 3'†ÃÀÇÆÃÀ¿¸ Ð 3'†ÃÀÌÊÀÅ»ÆÄ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÒÎÏÒÂÍÐÑÛÉÍÅÇ

ÎÏÍÀÊÄËÌÚÔÆÍÌ ÐÃÄÊ¿ÑÛËČ ÌÄÄ Æ¿ËÄÑÌÚËÇ ÎÏÍÞÁÊÄÌÇÞ ÕÄÊÊÝÊÇÑ¿

-1(ŠÉ½Îνà £¿ÌÌ¿ÞËÄÑÍÃÇÉ¿Ñ¿ÉÅÄÎÏČ ÉÏ¿ÐÌÍÎÍÃÍÈÃÄÑÃÊÞÒËÄÌی ×ÄÌÇÞ ÍÀÙÄËÍÁ ÑÄÊ¿ Ç Ñ͌ ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÉÍÅÇ -1(ŒË¿ÐпÅ ÁÚÏ¿ÁÌÇÁ¿ÄÑ ÉÍÌÑÒÏÚ ÑÄÊ¿ ÒËÄÌÛ׿ÄÑ ÕÄÊÊÝÊÇÑ ÒÊÒ֌ ׿ÄÑ ÑÍÌÒÐ ÉÍÅÇ ÍÀʿÿÄÑ ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚË ÊÇËÓÍÃÏÄ̿Ō ÌÚËÃÄÈÐÑÁÇÄË

41" ¬ÄÊÛÆÞ ÌÄ ÒÎÍËÞÌÒÑÛ Ç пŒ ËÚÄ ÎÏÇÞÑÌÚÄ ÃÊÞ ÑÄÊ¿ Ç ÃÒ×Ç ÎÏÍÕÄÃÒÏÚ ËÄÃÍÁÚÈ Ë¿ÐпÅÇ41"ŒÍÀÄÏÑÚÁ¿ÌÇÞ «¿ÐпÅ ÍÖÇØ¿ÄÑ ÉÍÅÒ Î͌ ÁÚ׿Þ ÄÄ ÑÒÏÂÍÏ Ç ÜÊ¿ÐÑÇ֌ ÌÍÐÑÛ ­ÀÄÏÑÚÁ¿ÌÇÄ ÕÄÊی ÌÚËÇ ÐÊÍÄÁÇØ¿ËÇ ÁÍÃÍÏÍЌ ÊÄÈ ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÏÄÅÃÄ ÁÐÄÂÍ ÀÚÐÑÏÚË ÁÇÃÇËÚË ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍË­ÀÙÄËÚÑ¿ÊÇÇ Ç ÀÄÃÄÏ ÒËÄÌÛ׿ÝÑÐÞ ÃÍ пÌÑÇËÄÑÏ¿ÁÐÒÑÉÇ

¥ÊÏÅÉʽÜÌȽÎÏÅǽ §ÌÑÇËÌ¿Þ ÎÊ¿ÐÑÇÉ¿ ÐÑ¿Ê¿ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÈÇÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿ÌŒ ÌÍÈÎÏÍÕÄÃÒÏÍÈÁÐÑÍÊÇÖÌÚÔ ÕÄÌÑÏ¿ÔÉÏ¿ÐÍÑÚÇÆÃÍÏÍÁÛÞ °ÄÂÍÃÌÞ ÍÌ¿ ÃÍÐÑÒÎÌ¿ Ç ÉÊÇÄÌÑ¿Ë Š©ÊÇÌÇÉÇ ¿ÉÑҌ ¿ÊÛÌÍÈÉÍÐËÄÑÍÊÍÂÇǚ°ÎČ ÕÇ¿ÊÛÌ¿Þ ÀÄÆÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌ¿Þ ÇÌÙÄÉÕÇÍÌÌ¿ÞËÄÑÍÃÇÉ¿Î͌ ÆÁÍÊÞÄÑÎÏÍÁÄÐÑÇÉÍÏÏÄÉÕÇÝ ÇÌÑÇËÌÚÔÆÍÌ ÍËÍÊÍÅÄÌÇÄ ÉÍÅÇ ¡ÐÄ ÁÚ×ÄÐÉ¿Æ¿ÌÌÍÄ ÎÍÆÁ͌ ÊÞÄÑ Ì¿Ë ÐËÄÊÍ ÂÍÁÍÏÇÑÛ Š«Ú ÂÍÑÍÁÚ ÍÑÁÄÖ¿ÑÛ пŒ ËÚË ÇÆÚÐÉ¿ÌÌÚË ÑÏÄÀ͌ Á¿ÌÇÞË Ç ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÍÁ¿ÑÛ Á¿×ÇËÊÒÖ×ÇËÍÅÇÿÌÇÞË «Ú ÕÄÌÇË Á¿×Ä ÃÍÁÄÏÇÄ Ç ÃÄÊ¿ÄË ÁÐÄ ÖÑÍÀÚ ÄÂÍ ÍÎÏ¿ÁÿÑÛ

¥¸Ê¸ÃÀ×™¦¯¢¦š˜ »Ã¸ºÅÓÁºÈ¸Ï ¼ÀȽÂÊÆÈ „¢ÃÀÅÀÂÀ ¸ÂÊ˸ÃÔÅÆÁ ÂÆÉĽÊÆÃÆ»ÀÀ“

Š©ÊÇÌÇÉ¿ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÍÈ ÉÍÐËÄÑ͌ ÊÍÂÇǚ ÒÐÎÄ×ÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ ÒÅÄ ÂÍÿ¯ÞÆ¿ÌÕÚÕÄÌÞÑÁÚÐÍÉÍÄ É¿ÖÄÐÑÁÍпËÚÔ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚÔÒÐÊÒ ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÉÍÐËÄÑÍÊÍÂÇÇ Ç Ð É¿ÅÃÚËÂÍÃÍËÁÐÄÀÍÊÛ×ÄÄÉÍÊnj ÖÄÐÑÁÍÂÍÏÍÅ¿ÌÎÍÌÇË¿ÝÑÁ¿ÅŒ ÌÍÐÑÛÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÞÐÁÍÄÂÍÆÃÍÏÍÁÛÞ ÇÉÏ¿ÐÍÑÚ«ÚÏ¿ÃÚÎÏÄÃÊÍÅÇÑÛ Ì¿×ÇËÉÊÇÄÌÑ¿ËÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ ÎÄÏÄÃÍÁÚÄ ËÄÑÍÃÇÉÇ ÁÐÄËÇÏÌÍ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ÀÏÄÌÃÚ ÉÊ¿Ðп ÊÝÉÐ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÄ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ Ç ÉÍÌÄÖÌÍ ¿ϿÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÏČ ÆÒÊÛÑ¿Ñ£ÊÞÌ¿ÐÁ¿ÅÄÌÉ¿ÅÃÚÈ ÉÊÇÄÌÑ ÎÍÑÍËÒËÚ¿ÉÑÇÁÌÍÎÏ͌ ο¿ÌÃÇÏÒÄË Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄ ¿ÉÕÇÇ οÉÄÑÌÚÄÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞ ÐÄÆÍÌÌÚÄ Ç ÎÏÄÃÎÏ¿ÆÃÌÇÖÌÚÄ ÐÉÇÃÉÇ «Ú ÂÍÑÍÁÚ ÎÏÄÃÊÍÅÇÑÛ É¿ÖÄÐÑÁÄ̌ ÌÚÄ ÉÍÐËÄÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ ÒÐÊÒÂÇ Ç ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇËÅÇÑÄÊÞË

¡Ë¾ÍËÌËýÈË¿½ÏÙ ¿ˆ§ÈÅÊÅÇнÇÏнÈÙÊËÆ ÇËÎÉÂÏËÈËÀÅŘ­ÜĽÊÅ ­ÜĽÊÙ ÐÈ­½ÁÅÖ¿½ Á ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ XXXBDUVBMŠDPTNFUPMPHZSV


В

ам нравится быть красивой? Вы любите удивлять окружающих цветущим видом и счастливым сияющим взглядом? Вы цените элитный подход к своей внешности? Добро пожаловать в мир красоты, здоровья и стиля – студию красоты «ЭлитА»!

Атмосфера уюта и доброжелательности начинается с улыбки администратора на ресепшен.

Это царство красивых волос и волшебного преображения. Именно здесь профессиональные мастера и стилисты студии красоты «ЭлитА» создают романтичные, нежные, величественные, страстные и самые стильные образы своих посетителей.

Ñòóäèÿ êðàñîòû «ÝëèòÀ»: «ÌÛ ÇÍÀÅÌ ÂÑÅ Î ÊÐÀÑÎÒÅ È ÃÎÒÎÂÛ ÏÎÄÅËÈÒÜÑß Ñ ÂÀÌÈ!»

Каждому клиенту – элитный уход за кожей. Косметолог высокого уровня Наталья Попова с помощью профессиональной израильской косметики возвращает коже лица и тела здоровье, упругость, молодость и красоту.

В

каждом из нас живет красота. Чтобы раскрыть ее особенную, неповторимую силу, нужно лишь немного волшебства. Наполненное радостью уютное помещение, дружелюбные улыбки мастеровволшебников, несколько взмахов их умелых рук – и вуаля: вы неотразимы! Главное оружие волшебников студии красоты «ЭлитА» – индивидуальный подход к каждому посетителю и высокий профессионализм. В арсенале их чудодейственных средств – элитная косметика и современные методики преображения внешности, перед которыми не устоят ни тусклые волосы, ни бледная кожа, ни морщинки. Давайте вместе заглянем в святая святых студии красоты «ЭлитА», где работают над рождением настоящей Красоты.

Выбирайте, каким будет ваш маникюр сегодня – по-летнему ярким, деловым, нежным или праздничным, а нейл-стилисты воплотят ваши самые смелые задумки и не забудут об уходе за кожей рук и ног.

Уголок для самых юных посетителей. Пока над родителями «колдуют» мастера здоровья и стиля, малыши с удовольствием играют, рисуют и общаются.

Ñòóäèÿ êðàñîòû «ÝëèòÀ» - ýòî: • актуальные тенденции в стрижках и окрасках; • коктейльные, вечерние и свадебные прически; • кератиновое выпрямление волос; • биозавивка и биоламинирование; • лечение и восстанавливающие комплексы для волос; • консультации по оздоровлению волос;

• весь перечень услуг нейл-стилистов; • косметология, аппаратная косметология; • программы по снижению веса и коррекции фигуры; • массаж; • визаж; • солярий-коллагенарий; • сопутствующая косметика; • подарочные сертификаты.


«МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О КРАСОТЕ И ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ!»

Знакомьтесь – настоящий волшебник: единственный в Коломне турбосолярий-коллагенарий! Его щадящие УФ-лучи дарят здоровый ровный загар и способствуют выработке кожного коллагена.

Îòçûâû êëèåíòîâ Людмила Атаманова: – С момента открытия студии красоты я ее постоянный клиент. Мне нравятся и комфортная красивая обстановка, и дружелюбная атмосфера, и приятный персонал, всегда готовый предложить чашечку ароматного чая или кофе, проконсультировать по любому вопросу. Результатом визита в студию я всегда остаюсь довольна: прически, маникюр – все великолепно! И особо отмечу солярий-коллагенарий, благодаря которому загар получается ровным и натуральным, а кожа дольше остается молодой и подтянутой. Руководитель студии красоты «ЭлитА» Татьяна Смагина: – Верь в мечту, и она обязательно сбудется! Я с детства мечтала открыть салон красоты, и вот моя мечта стала реальностью, воплотившись в студии «ЭлитА». Все, что вы видите здесь, было сделано с огромной любовью к миру красоты и стиля. Каждый посетитель нашей студии достоин самого лучшего. Именно поэтому мы называемся «ЭлитА»!

Наталья Белова: – Начала посещать студию красоты, как только она открылась. Каждый визит сюда – маленький праздник души и тела. Приветливые сотрудники, уютный радостный интерьер всегда поднимают настроение, а самые разнообразные услуги студии (кстати, по очень доступным для Коломны ценам) помогают сохранить красоту и здоровье. Очень нравится, как работают парикмахеры-стилисты, косметолог, а от солярия-коллагенария я просто в восторге!

Ñòóäèÿ êðàñîòû «ÝëèòÀ» ðàäà ïðåäëîæèòü ñåðèþ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ äëÿ Êîëîìíû óñëóã. Âñòðå÷àéòå ëåòî âî âñåîðóæèè! • Новейшая технология безоперационного удаления локальных жировых отложений и коррекции идеального силуэта с помощью специального косметологического аппарата криолиполиза ZELTIQ!!!; • гладкая кожа без волосков и морщин надолго: аппарат ELOS E LIGHT-'элос – эпиляция-фотоэпиляция+фотоомоложение, удаление сосудистых звездочек, омоложение, удаление мелких морщин, лечение кожного покрова; • коррекция фигуры, лечение целлюлита, нарушения венозного или лимфатического оттока: аппарат прессотерапии + микротоки + инфракрасное излучение; • усиление эффекта обертываний, профилактика вирусных инфекций, положительное воздействие на нервную систему: инфракрасная сауна; • сияющий цвет, здоровые волосы: новое направление в окрашивании волос натуральным красителем премиум-класса DAVINES. DAVINES – выбор стилистов мирового уровня и их звездных клиентов!!! • нанокератиновое выпрямление волос; • здоровая кожа и масса восхитительных эмоций: пилинг рыбками Гарра руфа.

ÝëèòÀ г. Коломна, ЖК «Серебряные паруса», ул. Гагарина, д. 7«а», корп. 2 (вход в маг. «Магнит» или со двора ЖК)

8 (496) 619-28-65, 8 (926) 317-17-27 www.elitakrasota.ru


¨»¡¥ ²Ë¾¾Å

«ÈÙÀ½®ÏËÈÜÍË¿½ ˆžÅÄÊÂΊ̽ÍÏÊÂÍË¿ʽÒËÃÐ ʽÎ˾½ÔÙÅÒ¿ØÎϽ¿Ç½Ò˜ ¦ ŸÉÊÆ×ÑÀÍ ÇÈÆ̽ÉÉÀÆŸøÍ »ÆºÆÈ×Ê „¦Å º ÕÊÆÄ ¼½Ã½ Éƹ¸ÂËÉҽӧȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÔ¦ÃÔ»¸©ÊÆÃ×Èƺ¸„Éƹ¸ÂË Éҽø“¸¾º¼ºËÍÉ̽ȸ͹ËÍ»¸ÃʽÈÀÀ ÂÆÊÆȸ×׺Ã×½ÊÉ×½½ ¹À¿Å½ÉÆÄ ÀcÉƹ¸ÂƺƼÉʺ½

®ÌÈËÕÊØÂÓÅÑÍØ °ÐÍÀ¿É¿ËÇ­ÊÛ¿ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿Ê¿ÐÁÞÆ¿ÑÛÐÁÍÝ ÅÇÆÌÛ°ÃÄÑÐÑÁ¿ÍÉÏÒÅÄÌÌ¿ÞÃÁÍÏÍÁÚËÇÑÒÆÇÉ¿Œ ËÇ Ç ׿ÏÇÉ¿ËÇ ÍÌ¿ ÁÐÄÏÛÄÆ ÎÍÃÒËÚÁ¿Ê¿ Í ÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÇÁÄÑÄÏÇÌ¿Ï¿ÇÊÇÉÇÌÍÊÍ¿¬Í ÎÍÁÆÏÍÐÊÄÁ ÇÆ¿ÉÍÌÖÇÁ×ÉÍÊÒ ÁÐÊÍÅÌÚÄŒÄÎÍÐÑÒÎÇÊ¿Ì¿ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑÍÃÌÍÂÍÇÆÐÑÍÊÇÖÌÚÔ ÁÒÆÍÁ ­ÊÛÂÒÆ¿ÉÏÒÑÇÊËÇÏÕÇÓÏÍÁÚÔÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÈ À¿Ê¿ÌÐÍÁ ÃÄÀÄÑÍÁŒÉÏÄÃÇÑÍÁ Ç ÎÏÍÖÇÔ ÍÎÄÏ¿ÕÇÈ ÀÄÆ ÉÍÑÍÏÚÔ ÌÄÁÍÆËÍÅÌ¿ ÅÇÆÌÛ Ì¿ÐÑÍÞØÄÂÍ ÂÊ¿ÁÀÒÔ¿ ¼ÑÒ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÒÝ ÃÍÊÅÌÍÐÑÛ ÍÌ¿ Æ¿Œ ÌÞÊ¿ÁŒË Ï¿ÀÍÑ¿ÞÁÉÍÊÍËÄÌÐÉÍË˿¿ÆÇÌÄ ÑÄÊÄÁÇÆÍÏÍÁ ®ÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌ¿Þ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÎÊ¿ÁÌÍÎÄÏÄÑÄÉÊ¿ÁÀÇÆÌÄЭÊÛ¿¡Ê¿ÃÇËÇÏÍÁÌ¿ ÍÐÌÍÁ¿Ê¿ ÐÁÍÄ §® ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝØÄÄ ÀÒÔ¿ÊÑÄÏÐÉÇÄ Ç ¿ÒÃÇÑÍÏÐÉÇÄ ÒÐÊÒÂÇ ÎÍ ¿ÒÑÐÍÏÐÇÌÂÒ Ç Ð ÜÑÍÂÍ ËÍËÄÌÑ¿ÎÏÍÖÌÍÆ¿ÐÑÏÞÊ¿ÁÜÑÍËÇÌÑÄÏÄÐÌÍË ÌÍ ÍÖÄÌÛÌÄÎÏÍÐÑÍËÃÄÊÄ Š¶ÑÍÑ¿ÉÍÄÀÒÔ¿ÊÑÄÏÇÞ vÏ¿ÐÐÒÅÿÄÑÍÌ¿v ¼ÑÍÌÄÏ¿ÀÍÑ¿ÒÐÑ¿ÌÉ¿ ÉÍÑÍÏ¿ÞÆ¿É¿ÌÖÇÁ¿ÄÑÐÞÐ Ì¿Å¿ÑÇÄËÉÌÍÎÉÇŠÁÚÉÊš²ÀÒÔ¿ÊÑÄÏ¿ÂÍÊÍÁ¿Ï¿Œ ÀÍÑ¿ÄÑÁÏÄÅÇËÄÌÍ̌ÐÑÍÎ ÍÌÁÐÄÁÏÄËÞÍÀÃÒËÚÁ¿Œ ÄÑÉ¿ÉÇČÑÍÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÇ ÕÇÓÏÚ ÐÌÇËÇÆ¿ÐÚοÄÑ ÇÎÏÍÐÚοÄÑÐÞ ÄÐÑ ÎÛÄÑ ÔÍÃÇÑÇÄÆÃÇѤÐÊÇÌÄ Ì¿ÈÑÇÍÑÃÒ×ÇÌÒ ÉÍÑÍÏ¿ÞÎÍÆÁÍÊÇÑÍÑÁÊÄÖÛÐÞÍÑ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔÎÏÍÀÊÄË ÐÍÆÃÍÏÍÁÍÈÌÄÏÁÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÍÈËÍÅÌÍÏ¿ÐÎÏÍØ¿ÑÛÐޚ

ДОСЬЕ: Ольга Столярова родилась 22 февраля 1966 г. в Коломне. В 1993 закончила Московский государственный институт путей сообщения (экономическое отделение). Работала в ООО «Оптимист», ООО «Коломенский металлолом», ООО «Мицар», ООО «Коломенский металл», АНО «Наши города», и т. д. В 2005 году открыла ИП «Столярова О.В.» Есть дочь – Александра Чермянина, внучка – Диана Чермянина. Собаки Ольги Столяровой: Дайра от Балтазара, чемпион России, умерла в 2012 г.; Олирис Ланд Живанши, чемпион России, CACIB, Де Орсе Мак Флай Варнава – щенок, 4 мес. (все – немецкие овчарки);

«Занимаясь с собаками, забываешь обо всем. А их воспитание, поведение и умения целиком зависят от того, сколько труда и заботы вложил в них владелец»ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

Джинджерснап Фогет Ми Нот – бультерьер, юный чемпион России, двукратный кандидат в чемпионы клуба, Цветок Сакуры из Кунцевского дворика (принадлежат дочери).

ȼÅ¿


²Ë¾¾Å

¨»¡¥

«ÏÁÐÕÅʽ ÎÔÂÏØÍÙÉÜȽ̽ÉÅ ±¿ÉÍÈ ÍÑÃÒ×ÇÌÍÈ ÐÑ¿ÊÇ ÐÍÀ¿ÉÇ ®ÄÏÁÍÂÍ ÖÄÑÁÄÏÍÌÍÂÍÂÍ ÃÏÒ¿ ­ÊÛ¿ Æ¿ÁÄÊ¿ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÍÀÚÖÌÍÂÍ ÃÍ˿׌ ÌÄÂÍ ÎÇÑÍËÕ¿ Ÿ Á ÂÍÃÒ ÉÍÂÿ ­ °ÑÍÊÞÏÍÁ¿ ÎÏÇÍÀÏÄÊ¿ ØÄÌÉ¿ ÖÇÐÑÍÉÏÍÁÌÍÈ ÌÄËÄÕÉÍÈ ÍÁÖ¿ÏÉÇ Ð ÁÌÒ×ÇÑÄÊÛÌÍÈÏÍÃÍÐÊÍÁÌÍÈ ÄÄÒÁÊČ ÖÄÌÇÄ ÐÍÀ¿É¿ËÇ ÎÄÏÄ×ÊÍ Á ÐÍÁÐÄË ÇÌÍÄÉ¿ÖÄÐÑÁÍ °Ë¿ÊÚ×ÉÍÈ£¿ÈÏÍÈvÑ¿ÉÐÍÉÏ¿Œ ØÄÌÌÍÆÁÒÖ¿Ê¿ÉÊÇÖÉ¿ÖÇÐÑÍÎÍÏÍÃÌÍÈ ŠÌÄËÉǚ£¿ÈÏÚÍÑ ¿ÊÑ¿Æ¿Ï¿v­ÊÛ¿ Ç ÄÄ ÃÍÖیÎÍÃÏÍÐÑÍÉ Ì¿Ö¿ÊÇ Æ¿Ìnj Ë¿ÑÛÐÞ Á ×ÉÍÊÄ ÝÌÚÔ ÐÍÀ¿ÉÍÁÍÃÍÁ ®ÍÑÍË Ð ÐÍÀ¿ÉÍÈ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿Á×ÄÈ ÍÑÊÇÖÌÚÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ÐÑ¿ÊÇ ÁÚÄƌ Å¿ÑÛ Ì¿ ÃÏÄÐÐÇÏÍÁÍÖÌÒÝ ÎÊÍØ¿ÃÉÒ Á «ÍÐÉÁÒ Á οÏÉ ©ÒÐÉÍÁÍ ¤ÆÃÇÊÇ É¿ÅÃÚÄ ÁÚÔÍÃÌÚÄ Ì¿ ÜÊÄÉÑÏÇÖÉÄ Ð ÎÄÏÄпÃÉ¿ËÇ ®ÏÇÖÄË ÃÍÀ¿ÁÊÞÄÑ ­ÊÛ¿ οÐпÅÇÏڌÎÍÎÒÑÖÇÉÇ Ç ÌÄ ÃÍ¿ÃÚÁ¿ÊÇÐÛ ÖÑÍÄÃÒÑÁËÄÐÑÄÐÅnj ÁÍÑÌÚË®ÏÇÎÍпÃÉÄ£¿ÈÏ¿Æ¿ÊÄÆ¿Ê¿ ÎÍÃÐÇÃÄÌÇÄÇÃÍÌÒÅÌÍÈÍÐÑ¿ÌÍÁÉÇ ÿÅÄÌÍпÌÄÎÍÉ¿ÆÚÁ¿Ê¿ ¦¿ÑÄËÌ¿Ö¿ÊÇÐÛÎÄÏÁÚÄÁÚÐÑ¿ÁÉÇ Š¬¿ÎÄÏÁÍÈËÍÌÍÎÍÏÍÃÌÍÈÁÚÐÑ¿ÁÉÄ Á ÎÍÃËÍÐÉÍÁÌÍË §ÊÛÇÌÐÉÍË ËÚ Æ¿Œ ÌÞÊÇÎÏÄÃÎÍÐÊÄÃÌÄÄËÄÐÑÍÇÌÇÖÒÑÛ ÌÄÏ¿ÐÐÑÏÍÇÊÇÐÛšvÒÊÚÀ¿ÄÑÐÞ­ÊÛ¿ ¡Ê¿ÃÇËÇÏÍÁÌ¿¡ÍÑÊÇÖÇÄÍÑËÌÍÂÇÔ ÐÍÀ¿ÖÌÇÉÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍÐÊÄ ÎÄÏÁÚÔ ÎÍÏ¿ÅÄÌÇÈ ÎÄÏÄÐÑ¿ÝÑ ÁÚÐÑ¿ÁÊÞÑÛ ÐÁÍÇÔ ÎÇÑÍËÕÄÁ Ñ¿ ÌÄÒÿֿ ÑÍÊÛÉÍ Ï¿ÆÍÅÂÊ¿ ÇÔ ¿Æ¿ÏÑ ° ÑÄÔ ÎÍÏ ­ÊÛ¿ Ç ÄÄ ÃÍÖÛ ÌÄ ÎÏÍÎÒÐÉ¿ÊÇ ÌÇ ÍÃÌÍÈ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ Ç É¿É ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ ÌÄ ÆÏÞ v £¿ÈÏ¿ ÍÑ  ¿ÊÑ¿Æ¿Ï¿ ÌÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍ ÐÑ¿ÌÍÁÇÊ¿ÐÛÊÒÖ×ÇËÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÄË ÎÍÏÍÃÚ ÎÍÊÒÖÇÊ¿ ÑÇÑÒÊ ÖÄËÎÇÍÌ¿ ¯ÍÐÐÇÇÇÎÏÍÃÍÊÅ¿Ê¿Æ¿ÌÇË¿ÑÛÎÏnj ÆÍÁÚÄËÄÐÑ¿

¨ÐÔÕ½ÜÅĈÊÂÉÓ¿˜ ¡ÚÐÑ¿ÁÍÖÌ¿Þ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛ Æ¿Œ ÔÁ¿ÑÇÊ¿ °ÑÍÊÞÏÍÁÒ ÕÄÊÇÉÍË °ÍŒ À¿É¿ ÒÐÎÄ×ÌÍ ÐÿÁ¿Ê¿ ÜÉÆ¿ËÄÌ Æ¿ ÜÉÆ¿ËÄÌÍËÃÏÄÐÐÇÏÍÁÉ¿ ÍÀØÇÈÉÒÏÐ Æ¿ØÇÑÌ͌ɿϿÒÊÛÌ¿ÞÐÊÒÅÀ¿ ɗÏÒÌ ¼ÑÇËÌÄËÄÕÉÇËÐÊÍÁÍËÍÀÍÆÌ¿Ö¿ÄÑÐÞ ÍÐÍÀÍÄÇÐÎÚÑ¿ÌÇÄvÃÍÎÒÐÉÌÄËÄÕÉÇÔ ÍÁÖ¿ÏÍÉ Á Ï¿ÆÁÄÃÄÌÇÄ ¬¿ ɗÏÒÌ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÝÑÐÞÐÍÀ¿ÖÛÇÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞ ÃÇÎÊÍËÚÎÍÃÏÄÐÐÇÏÍÁÉÄ ÃÇÎÊÍËÚÐ ÁÚÐÑ¿ÁÍÉ ÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÑÌ¿ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄÒ ÅÇÁÍÑÌÍÂÍÃÇÐÎÊ¿ÆÇÇÑ¿ÆÍÀÄÃÏÄÌÌÚÔ ÐÒÐÑ¿ÁÍÁ©—ÏË¿ÐÑÄÏÐÎÏÇÐÑÏ¿ÐÑÇÄË ÍÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑÜÉÐÑÄÏÛÄÏÐÍÀ¿ÉÇ ÇÆÒÖ¿Œ ÄÑÄÄÎÍÁÄÃÄÌÇÄÇÆ¿ØÇÑÌÚÄÓÒÌÉÕÇÇ ÇÆÒÖ¿ÄÑÏÍÃÍÐÊÍÁÌÒÝÇÑÍÊÛÉÍÎÍÐÊÄ ÜÑÍÂÍÿÄÑ ÇÊÇÌÄÿÄÑ ÃÍÎÒÐÉÁϿƌ ÁÄÃÄÌÇÄÇÐÁÍÇÏÄÉÍËÄÌÿÕÇÇ£¿ÈÏ¿ ȼÅ¿

Шива – обладатель более 50 призовых кубков и несчетного количества медалей.

ÎÍÊÒÖÇÊ¿ ÎÍÅÇÆÌÄÌÌÚÈ ÃÍÎÒÐÉ Á Ï¿ÆÁÄÃÄÌÇÄÀÄÆÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÈ Š¬ÄËÕښ ÍÀÞÆ¿ÌÚ ÎÏÍÔÍÃÇÑÛ ɗÏÒÌ  Ñ¿É É¿É ÎÍÂÍÊÍÁÛÄ ÍÁÖ¿ÏÍÉ ÍÑÀÇÏ¿ÄÑÐÞÇÎÍÁÌÄ×ÌÄËÒÁÇÃÒ ÇÎÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÒ v ÍÀÙÞÐÌÇÊ¿ ­ÊÛ¿ ¡Ê¿Œ ÃÇËÇÏÍÁÌ¿v¡ÐÁÍÇÔÏÄÉÍËÄÌÿÕÇÞÔ É ÐÍÀ¿É¿Ë ɗÏË¿ÐÑÄÏ ÁÚÌÍÐÇÑ ÐÁÍÈ ÁÄÏÃÇÉÑÍÃÌ¿ÎÏÇÂÍÃÌ¿ÃÊÞÆ¿ØÇÑÌÚÔ ÓÒÌÉÕÇÈ ÎÍÜÑÍËÒËÍÅÄÑÐÊÒÅÇÑÛÁ ¿ÏËÇÇ ÎÍÊÇÕÇÇ Ç Á ÍÔÏ¿ÌÄ ÃÏÒ¿Þ ÐÑ¿ÌÄÑÔÍÏÍ×ÄÈÐÍÀ¿ÉÍȌÎÍÁÍÃÚÏÄËÇ Ñ¿ÉÿÊÄı¿ÉÅÄË¿ÐÑÄÏÏÄÉÍËÄÌÃÒÄÑ ÐÉ¿ÉÍÈÐÍÀ¿ÉÍÈÌÒÅÌÍÁÞÆ¿ÑÛÎÇÑÍˌ Õ¿ ÖÑÍÀÚÒÊÒÖ×ÇÑÛ Æ¿ÉÏÄÎÇÑÛÔÍÏ͌ ×ÇÄÐÑÍÏÍÌÚÊÇÀÍ Ì¿ÍÀÍÏÍÑ ÒÀÏ¿ÑÛ ÌÄÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÚÄ É¿ÖÄÐÑÁ¿ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ ÇÊÇÜÉÐÑÄÏÛÄÏ¿š ¶ÄËÎÇÍÌÐÉ¿ÞÌ¿ÑÒÏ¿ £¿ÈÏÚÎÏ͌ ÃÍÊÅÇÊ¿ÐÛ Á ÄÄ ÎÍÑÍËÐÑÁÄ £ÍÖÉ¿ £¿ÈÏÚ v ­ÊÇÏÇÐ ª¿Ìà ¥ÇÁ¿Ì×Ç ÇÊÇ ÎÍÎÏÍÐÑÒ ·ÇÁ¿ v ÃÍÂÌ¿Ê¿ Ç ÎÄÏÄÂÌ¿Ê¿Ë¿ËÒÎÍÑÇÑÒÊÍÁ¿ÌÌÍÐÑǦ¿ ÐÁÍÝÁÍÐÛËÇÊÄÑÌÝÝÅÇÆÌÛ¥ÇÁ¿Ì×Ç ÍÀÙÄÆÃÇÊ¿ ÁÄÐÛ °¬¢ Æ¿ÌÇË¿Þ ÎÏnj ÆÍÁÚÄËÄÐÑ¿Ì¿ÁÐÄÁÍÆËÍÅÌÚÔËÍÌ͌ ÎÍÏÍÃÌÚÔÁÚÐÑ¿ÁÉ¿ÔŠ¬ÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑ Ì¿Æ¿Ã Ì¿ÂÊ¿ÁÌÍÈÁÚÐÑ¿ÁÉÄÌÄËÄÕÉÇÔ ÍÁÖ¿ÏÍÉ Á °ËÍÊÄÌÐÉÄ ÂÃÄ ÐÍÀÏ¿ÊÍÐÛ ÊÒÖ×ÄÄ ÎÍÂÍÊÍÁÛÄ ŠÌÄËÕÄÁš ¯ÍÐÐÇÇ ²ÉÏ¿ÇÌÚÇ®ÏÇÀ¿ÊÑÇÉÇ ·ÇÁ¿Æ¿ÌÞÊ¿ ÎÞÑÍÄ ËÄÐÑÍ Á ÏÇÌÂÄ ÇÆ ÐÍÀ¿É v ÂÍÁÍÏÇÑ ­ÊÛ¿ ÐÁÄÑÞÐÛ ÍÑ ÂÍÏÃÍÐÑÇ Æ¿ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÌÇÕÒ v ®ÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑÄ ɿɿތÑÍ ÐÍÀ¿É¿ ÇÆ Ë¿ÊÍ ÉÍËÒ Çƌ ÁÄÐÑÌÍÈ ©ÍÊÍËÌÚ ÍÀÍ×Ê¿ ÊÒÖ×ÇÔ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÄÈÎÍÏÍÃÚÌÄÑÍÊÛÉÍÇÆ ÉÏÒÎÌÚÔÂÍÏÍÃÍÁ ÌÍÇÇÆÃÏÒÂÇÔÐÑÏ¿Ì ¡ÂÍÃÒ ÐÑ¿ÁÊÒÖ×ÇËÎÏÄÃÐÑ¿Ánj ÑÄÊÄËÎÍÏÍÃÚÌ¿ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈÁڌ ÐÑ¿ÁÉÄŠ¯ÍÐÐÇޚ ÎÍÊÒÖÇÁÐÄÏÑÇÓÇÉ¿Ñ $"$*# ·ÇÁ¿ÐÑ¿Ê¿É¿ÌÃÇÿÑÍËÁ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ²Ë¾¾Å пËÚÄÍÀÚÖÌÚÄÊÝÃÇ ÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ Ï¿ÆÌÚÔ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ ÉÏÒÎÌÚÔ ÁÇÃÍÁ ÀÇÆÌÄп ¬Í Ì¿ ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿Ô ÉÍÂÿ ÐÍÀ¿Œ ÉÇ Ì¿ÔÍÃÞÑÐÞ ÁÌÒÑÏÇ ÏÇÌ¿ ¿ ÎÍÍÿÊÛ ÀÄ¿ÝÑ ÇÔ Ï¿ÆÂÍÏÞÖÄÌÌÚÄ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÚ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÄÏ¿ÆÊÇÖÇÞÐÑÇÏ¿ÝÑÐÞ ÒÐÑҌ οÞ ËÄÐÑÍ ÎÏÇÌÕÇÎÒ Š°Ñ¿ÑÒÐ v ÌÇÖÑÍ ÐÍÀ¿É¿vÁÐÄš „ªÈ˼ÅÆ ¿¸ÅÀĸÊÔÉ× ºÓÉʸºÆÏÅÆÁ ¼½×ʽÃÔÅÆÉÊÔÖ “ s ¿¸¼¸½Ä ¦ÃÔ»½ ºÆ† ÇÈÆÉ Š±ÏÒÃÌÍ v ÍÑÁÄÖ¿ÄÑ ÍÌ¿ Ç ŠÁÉÊ݌ Ö¿ÄњÀÇÆÌÄÐÁÒËÄÌ ÎÍÃÐÖÇÑÚÁ¿ÞÁÏÄËÞ Ç ÃÄÌÛÂÇ v «ÍÌÍÎÍÏÍÃÌÚÄ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇ ÎÏÍÔÍÃÞÑÌÄÐÉÍÊÛÉÍÏ¿ÆÁÑÄÖÄÌÇÄÁÐÄÂÍ ÑÄÎÊÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÂÍÿ¬ÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍ ÁÚÄÆÃÚÆ¿ÌÇË¿ÝÑÎÍÖÑÇÁÐÄÐÁÍÀÍÃÌÍÄ ÁÏÄËÞ ÎÊÝÐÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ÉÌÇËÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ Ö¿ÐÚ ÒÐÇÊÄÌÌÚÔ Æ¿ÌÞÑÇÈ Ð ÐÍÀ¿É¿ËÇ ÃÏÄÐÐÒÏÒ©ÏÍËÄÁÏÄËÄÌÇ ÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌ¿Þ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÃÍÁÍÊÛÌÍ Æ¿ÑÏ¿ÑÌ¿ ¡ ÐÏÄÃÌÄËÒÖ¿ÐÑÇÄÁÍÃÌÍÈÁÚÐÑ¿ÁÉÄÐÑÍÇÑ vÏÒÀÊÄÈ®ÄÏÄÃÁÚÐÑ¿ÁÊÄÌnj ÄËÐÐÍÀ¿ÉÍÈÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÌÄÐÉÍÊÛÉÍÏ¿Æ Æ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞÔÄÌÃÊÄÏ ÖÛÇÒÐÊÒÂÇÍÕÄÌnj Дочь Ольги помогает ей в бизнесе и сама воспитывает юного собачьего чемпиона – Á¿ÝÑÐÞÁvÏÒÀÊÄÈÆ¿Æ¿ÌÞÑÇÄ £ÏÄÐÐÇÏÍÁÉ¿ v ÏÒÀÊÄÈ Æ¿ÌÞÑÇÄ Á бультерьера Рокси. ©ÍÊÍËÌÄ ÍÑvÁ«ÍÐÉÁÄ®ÏÇÀ¿ÁÛÑÄ ÇÌÑÄÏÖÄËÎÇÍÌÚ°ÄÂÍÃÌÞÍÌ¿ÍÀʿÿÑÄÊÛ ÉÜÑÍËÒÐÑÍÇËÍÐÑÛÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÀÍÊÄÄÎÏÇÆÍÁÚÔÉÒÀÉÍÁÇÌÄÐÖÄÑÌÍÂÍ ÉÍÏË¿ÇÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÈÁÚÐÑ¿ÁÍÖÌÍÈ¿ËҌ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ËÄÿÊÄÈ ÎÍÊÒÖÄÌÌÚÔÁ¯ÍЌ ÌÇÕÇÇvÍÐÍÀÍÂÍÍ×ÄÈÌÇÉ¿ÇÎÍÁÍÃÉ¿Œ ÏÇÌÂÍÁÉǼÑÍÄØÄÎÍÏÞÃÉ¿v ÐÇÇ ÄÊÍÏÒÐÐÇÇ ²ÉÏ¿ÇÌÄÇÑÚ ÏÒÀÊÄÈ v Ì¿ÁÐÉÇÃÉÒ ÐÖÇÑ¿ÄÑ ­ÊÛ¿ ¡Ê¿ÃÇËÇÏÍÁÌ¿v¬ÍÌÇÉ¿ÉÇÄÆ¿ÑÏ¿ÑÚÌÄ ®Ë¾½ÔÙÜͽ¾ËϽ ÐÏ¿ÁÌÞÑÐÞÐÂÍÏÃÍÐÑÛÝÆ¿ÐÁÍÄÃÄÑÇØÄ ¦¿ÎÍÀÄÿËÇÌ¿ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿Ô ÎÏÇÆÌ¿Œ ÉÍÑÍÏÍÄпËÁÍÐÎÇÑ¿Ê ÃÍÀÇÁ×ÇÐÛÑ¿ÉÇÔ ÌÇÄË Ç ÐÊÍÁ¿ËÇ ÂÍÏÃÍÐÑÇ ÐÑÍÇÑ ÍÖÄÌÛ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁš ÐÊÍÅÌ¿Þ ÄÅÄÃÌÄÁÌ¿Þ Ï¿ÀÍÑ¿ ÀÄÆ ÍÑÎҌ ÐÉÍÁÇÁÚÔÍÃÌÚÔ«ÍÅÄÑ Ñ¿ÉÍÈÎÊÍÑÌÚÈ ®Ë¾½ÇË¿ËÁ ÂÏ¿ÓÇÉ ÒÑÏÄÌÌÇÈÁÚÂÒÊvÆ¿ÌÞÑÇÞÐÐ͌ À¿É¿ËÇvÏ¿ÀÍÑ¿vÁÄÖÄÏÌÇÄÆ¿ÌÞÑÇÞÐÐ͌ ŸËÄÉËÃÊØÆÇÈÅÂÊÏ À¿É¿ËÇ ÃÏÒÂÍÈÖÄÊÍÁÄÉÇÌÄÁÚÃÄÏÅ¿Ê  ÒÔ¿ÊÑÄÏÐÉÇÈ ÀÇÆÌÄÐ Á ÉÍÑÍÏÍË ÀڬͭÊÛ¿ÌÄÿÏÍËÁÚÀÏ¿Ê¿ÇËÄÌÌÍ °ÑÍÊÞÏÍÁ¿ÒÅÄÎÍÖÑÇÊÄÑ vÜÑÍÑÍÅÄ Ñ¿ÉÒÝÍÑÃÒ×ÇÌÒ¥ÇÁÍÑÌÚÄÎÍËÍ¿ÝÑ ÄÄÃÄÑÇØħÁÍÎÏÍÐÍÑÍË ÖÑÍÁÎÏÇÍÏnj ÍÑÁÊÄÖÛÐÞ ÍÑ ËÚÐÊÄÈ Í Ï¿ÀÍÑÄ Š°ÍŒ ÑÄÑÄ v ÐÄËÛÞ ÐÍÀ¿ÉÇ ÇÊÇ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÄ À¿ÉÇvÜÑÍËÊ¿Ã×ÇÄÃÄÑÇÁ ÐÄËÛĦ¿ÌÞÑÇÞÇÁÚÐÑ¿ÁÉÇ ÍÌÇ ÐÖÇÑ¿ÝÑ ÐÁÍÄÈ Ï¿À͌ ÑÍÈ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÏÇÌÍÐÇÑ ÇË ÍÂÏÍËÌÍÄ ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄ v Ï¿ÐÐÒÅÿÄÑ­ÊÛ¿°ÑÍÊÞÏ͌ Á¿v¦¿ÌÇË¿ÞÐÛÐÐÍÀ¿É¿ËÇ Æ¿ÀÚÁ¿Ä×Û ÍÀÍ ÁÐÄË Ÿ ÇÔ ÁÍÐÎÇÑ¿ÌÇÄ ÎÍÁÄÃÄÌÇÄ Ç ÒËÄÌÇÞÕÄÊÇÉÍËÆ¿ÁÇÐÞÑÍÑ ÑÍÂÍ ÐÉÍÊÛÉÍÑÏÒÿÇÆ¿ÀÍÑÚ ÁÊÍÅÇÊÁÌÇÔÁÊ¿ÃÄÊÄ՚ ¦¿ÑÄÂÍÃÚ ÖÑÍÎÏÄÃÎÏnj ÌÇË¿ÑÄÊÛÌÇÕ¿ÁÏ¿Ø¿ÄÑÐÞÁ ÉÏÒÂÒ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÐÍÀ¿ÉÍÁÍÃÍÁ ÍÌ¿ ÎÍÁÇÿʿ ËÌÍÂÍ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÐÍÀ¿É °ÏÄÃÇ ÌÇÔ Ç ÔÍÆÞÄÁ¿ Înj ÑÍËÌÇÉÍÁ ÃÏÄÐÐÇÏÍÁØÇÉÇ ÔÄÌÃÊÄÏÚ ÑÄ ÉÑÍ Æ¿ÌÇË¿Œ Будущий победитель – четырехмесячный щенок Вайра. ÄÑÐÞÁÚÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄËÐÍÀ¿É Ç 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

ÃÄÊÍ ÒÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÌÇÕÚÁÚÆÚÁ¿ÄÑ ÌÄÃÍÒËÄÌÇÄŠ£ÄÑnjÁÌÒÉÇ ÀÇÆÌÄÐÇÐ͌ À¿ÉÇ v ÜÑÍ ÑÏÇ ÍÑÃÄÊÛÌÚÄ Ö¿ÐÑÇ ËÍÄÈ ÃÒ×Ç°Ï¿ÁÌÇÁ¿ÑÛÇÊÇÏ¿ÌÅÇÏÍÁ¿ÑÛÇÔ ÁËÍÄËÐÊÒÖ¿ÄÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ­ÌÇÏ¿ÁÌ͌ ÆÌ¿ÖÌښ vÂÍÁÍÏÇÑ­ÊÛ¿ ŸÁÍÑÍÀØÇÄÑÍÖÉÇÐÍÎÏÇÉÍÐÌÍÁÄÌÇÞ ËÄÅÃÒÌÇËÇÄÐÑÛ°ÄÂÍÃÌÞÒÅÄÁÆÏÍÐÊ¿Þ ÃÍÖÛ­ÊÛÂÇÎÍËÍ¿ÄÑÄÈÁÀÇÆÌÄÐÄÇп˿ ÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÄÑ ÝÌÍÂÍ ÐÍÀ¿ÖÛÄÂÍ ÖÄËÎÇ͌ Ì¿vÀÒÊÛÑÄÏÛÄÏ¿¯ÍÉÐÇŸÎÍÐÑÍÞÌÌÍÄ ÁÏ¿ØÄÌÇÄпËÍÈÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÌÇÕÚ Á ÐÍÀ¿ÉÍÁÍÃÖÄÐÉÇÔ ÉÏÒ¿Ô ÎÍËÍÂÊÍ ÄÈ Ì¿ÈÑÇ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ Á ©ÍÊÍËÌÄ ÌÍÇÁÃÏÒÂÇÔÂÍÏÍÿÔ Š¤ÐÊÇÌ¿ÔÍÅÒÉÊÇÄÌÑÍÁÐÏÄÃÇÐÍÀÏ¿Œ ÑÛÄÁÎÍÒÁÊÄÖÄÌÇÝ ÑÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÉÌÇË ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÇÌÍÄvÍÌÇÐÑ¿ÌÍÁÞÑÐÞËÍnj ËÇÃÏÒÆÛÞËÇ¡ÎÏÍÖÌÍÐÑÇÇÇÐÉÏÄÌÌÍÐÑÇ Ñ¿ÉÇÔÃÄÊÍÁÚÔÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁËÍÅÌÍÿÅÄÌÄ ÐÍËÌÄÁ¿ÑÛÐޚ vÏÄÆÝËÇÏÒÄÑÍÌ¿ ÇÆÌÄЌÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ Ì¿ ÎÍÖÁÄ ÐÍÀ¿É ÐÊÍÅÇÊÇÐÛÒ­ÊÛÂÇ°ÑÍÊÞÏÍÁÍÈÁ¡ÍЌ ÉÏÄÐÄÌÐÉÄ ªÝÀÄÏÕ¿Ô «ÍÐÉÁÄ ¯ÞÆ¿ÌÇ ®ÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÌÇÕ¿ÁÚÏ¿ØÇÁ¿ÄÑÒÅÄ ÑÏÄÑÛÄÎÍÉÍÊÄÌÇÄÐÍÀ¿ÖÛÇÔÖÄËÎÇÍÌÍÁv ÐÄÈÖ¿Ð ÎÍÃÏ¿ÐÑ¿ÄÑ ØÄÌÍÉ ÎÍ ÇËÄÌÇ £Ä ­ÏÐÄ «¿É ³Ê¿È ¡¿ÏÌ¿Á¿ ÍÖÄÌÛ ÎÄό ÐÎÄÉÑÇÁÌ¿Þ ÃÄÁÍÖÉ¿ ÎÍ ÐÊÍÁ¿Ë ­ÊÛÂÇ ¦Ì¿ÖÇÑ ËÍÅÌÍÐËÄÊÍÎÏÄÃÎÍʿ¿ÑÛ ÖÑÍ ÃÄÊÍÁÚÄ ÐÁÞÆÇ ­ÊÛÂÇ ¡Ê¿ÃÇËÇÏÍÁÌÚ ÀÒÃÒÑÑÍÊÛÉÍÏ¿Ð×ÇÏÞÑÛÐÞ

¼¿ËÃ½Ç ÊËÎÌͽ¿ÂÁÈÅ¿ØÆ ­ÊÛ¿°ÑÍÊÞÏÍÁ¿ÒÑÁÄÏÅÿÄÑÄÄÌÇ Ï¿ÆÒÁÅÇÆÌÇÌÄÉÒпʿÐÍÀ¿É¿¢ÍÁÍÏÇÑ ÁÐÄÃÄÊÍÁÒËÄÌÇÇÁÄÐÑÇÐÄÀÞÐÅÇÁÍь ÌÚËÇ ¼ÑÍ ÒËÄÌÇÄ ÍÖÄÌÛ ÎÍËÍ¿ÄÑ Ç Á ÀÇÆÌÄÐÄŠ£ÊÞÐÁÍÇÔÅÇÁÍÑÌÚÔ ÐÄÈÖ¿Ð Ò­ÊÛÂÇÃÁÄÐÍÀ¿ÉÇÇÉÍ×É¿ ÞÁÍÅ¿É ÌÍÁÍÅ¿ÉÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÚȾÁÚÐÑÏ¿ÇÁ¿Ý ËÄÅÃÒ ÌÇËÇ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ ­ÌÇ ÆÌ¿ÝÑ ÖÑÍ ÆÏÞ ÌÄ ÍÀÇÅÒ ÌÍ ÄÐÑÛ ÎÏ¿ÁÇÊ¿ Ç ÎÍÏÞÃÍÉ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÌÇ ÃÍÊÅÌÚ ÐÍÀÊ݌ ÿÑÛ ±¿É ÅÄ Ç Á ÀÇÆÌČ ÐÄ ÄÐÑÛ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÄÐÑÛ ÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚÄ É¿ÅÃÚÈ ÐÍ ÐÁÍÇË Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÍË ¦¿Ã¿Ö¿ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ v ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ ÎÍÏÞÃÍÉ Ç ÎÏ¿ÁÇÊ¿ Á ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÄ Ï¿ÆÁÇÑÛÊÒÖ×ÇÄÐÑÍÏÍÌÚ ÐÁÍÇÔ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ Ç Î͌ ÐÑ¿Ï¿ÑÛÐÞ ÌÇÁÄÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ÔÒÃ×ÇÄ Ÿ ÄØÄ v ÒËÄÑÛ ÇÃÑÇ Ì¿ ÉÍËÎÏÍËÇÐÐ Ç ÁÚÀÇÏ¿ÑÛÁÄÏÌÒÝÊÇÌÇÝ ÎÍÁÄÃÄÌÇÞÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑÐÇÑÒ¿ÕÇǚ ¦ÃÔ»¸°š³¨š˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ ©¦£¦š´š¦¡ ÀÀ¿ÃÀÏÅƻƸÈÍÀº¸ ¦ÃÔ»À©ª¦£·¨¦š¦¡


13*7"$:

Ÿ½Õ¿ÊÂÕÊÅÆ˾ÈÅÇ žÂÄÊÂÁËÎϽÏÇË¿ ŸÈÂÔ¾ÊˊÁŽÀÊËÎÏÅÔÂÎÇËÉÓÂÊÏ͈®ÂÉÂÆÊØÆÁËÇÏË͘ ¿ÂÁÂÏÌÍÅÂÉÎÂÍÏÅÑÅÓÅÍË¿½ÊÊØÆÌȽÎÏÅÔÂÎÇÅÆÒÅÍÐÍÀ £Ö¼½Á Ÿ ÉÊÆ ÇÈÆνÅÊƺ ¼Æ† ºÆÃÔÅÓÍ ɺÆÀÄ ƹÃÀÂÆÄ ŸÁ† ¼½ÊÉ× ŽÄÅÆ»Æ ¥Æ ½ÉÃÀ ƼÅÀ ºÆÉÇÈÀÅÀĸÖÊɺÆֺŽÐÅÆÉÊÔ ¸Â¼¸ÅÅÆÉÊÔ ÊƼÈË»ÀÄĽи† ÖʾÀÊÔÀÅÆÈĸÃÔÅƺÆÉÇÈÀÅÀ† ĸÊÔɽ¹×¼¸¾½Ž¿Å¸ÏÀʽÃÔÅÓ½ ºÅ½ÐÅÀ½ Ž¼ÆÉʸÊÂÀ «Èƺ½ÅÔ ÉƺȽĽÅÅÆÁ ÆʽϽÉʺ½ÅÅÆÁ ÇøÉÊÀϽÉÂÆÁ ÍÀÈËÈ»ÀÀ ÇÆ¿ºÆ† Ã×½Ê ÀÉÇȸºÀÊÔ ÇȸÂÊÀϽÉÂÀ ÃÖ¹Ó½ŽÉƺ½ÈнÅÉʺ¸ÃÀθÀ ʽø©½»Æ¼Å×ÇÆÄÆÑÔºÓÉÆÂƆ º¸ÃÀÌÀÎÀÈƺ¸ÅÅÆ»Æ ÇøÉÊÀ† ϽÉÂÆ»Æ ÍÀÈËÈ»¸ É †Ã½ÊÅÀÄ ÆÇÓÊÆÄȸ¹ÆÊÓºÕÉʽÊÀϽÉÂÆÁ ÍÀÈËÈ»ÀÀ¼ÆÉÊËÇŸÂÆÃÆĽÅθÄ šÂÃÀÅÀ½„©½Ä½ÁÅÓÁ¼ÆÂÊÆȓ ɺÆÀËÉÃË»ÀÇÆÂÆÈȽÂÎÀÀνÃƆ »Æ È×¼¸ ºÅ½ÐÅÀÍ Ž¼ÆÉʸÊÂƺ ÇȽ¼Ã¸»¸½Ê ϽÃÖÉÊÅƆÃÀνºÆÁ ÍÀÈËÈ» ƹÑÀÁÍÀÈËÈ» ÍÀÈËÈ»† ÆÅÂÆÃÆ» ˜Å¼È½Á ©½È»½½ºÀÏ ˜É¸Ìƺ ©ÍÊÍËÄÌÐÉÇÈÊÄÖÄÀÌ͌ÃÇ¿ÂÌÍÐÑÇÖÄÐÉÇÈÕÄÌÑÏŠ°ÄËÄȌ ÌÚÈÃÍÉÑÍϚÇÆÁÄÐÑÄÌÅÇÑÄÊÞËÌ¿×ÄÂÍÂÍÏÍÿÐÂÍÿ °пËÍÂÍÌ¿Ö¿Ê¿Ï¿ÀÍÑÚÕÄÌÑÏÁÆÞÊÉÒÏÐÌ¿ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ×ÇÏÍÉÍÂÍÐÎÄÉÑÏ¿ËÄÃÇÕÇÌÐÉÇÔÒÐÊÒ¡ ÂÍÃÒÇÔÎÄÏÄÖÄÌÛÎÍÎÍÊÌÇÊÐÞÄØÄÍÃÌÇË¿ÉÑÒ¿ÊÛÌÚËÌ¿Œ ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄËvÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÍÈÉÍÐËÄÑÍÊÍÂÇÄÈ ¡ ÊÄÖÄÀÌ͌ÃÇ¿ÂÌÍÐÑÇÖÄÐÉÍË ÕÄÌÑÏÄ Š°ÄËÄÈÌÚÈ ÃÍɌ ÑÍϚÁÄÃÄÑÎÏÇÄËÎÊ¿ÐÑÇÖÄÐÉÇÈÔÇÏÒÏ ÖÄÊÝÐÑÌ͌ÊÇÕÄÁÍÈ ÔÇÏÒÏ ÍÀØÇÈÔÇÏÒÏ ÔÇÏÒÏŒÍÌÉÍÊÍŸÌÃÏÄÈ°ÄÏÂÄÄÁÇÖ ŸÐ¿ÓÍÁŸÌÃÏÄÈ°ÄÏÂÄÄÁÇÖÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÁÐÓÄÏÄÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÍÈ ÔÇÏÒÏÂÇÇ Ð ÂÍÿ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÚË ÖÊÄÌÍË ­®¯¼´ ­ÀØÄÐÑÁÍ ÎÊ¿ÐÑÇÖÄÐÉÍÈ ÏÄÉÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌÍÈ Ç ÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÍÈ ÔÇÏÒÏÂÇÇ ¯ÍÐÐÇÇ Ÿ° ŸÐ¿ÓÍÁ v ¿ÁÑÍÏ ËÄÑÍÃÇÉ ÎÍ Ê¿ÆÄÏÌÍÈ ÉÍÏÏÄÉÕÇÇ ÊÍÎÍÒÔÍÐÑÇ ®ÍËÇËÍ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍÕÄÌÑÏ¿Š°ÄËÄÈÌÚÈÃÍÉÑÍϚ ÎÊ¿ÐÑÇÖÄÐÉÇÈ ÔÇÏÒÏÂÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÁÐÑÍÊÇÖÌÍÈÉÊÇÌÇÉÄŠŸ«¢Œ¼ÐÑÄÈњ ÂÃÄ ÒÐÎÄ×ÌÍ ÎÏÍÁÄÊ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚÄ ÍÎÄÏ¿ÕÇÇ ÎÍ ÀÊÄÓ¿Ï͌ ÎÊ¿ÐÑÇÉÄ ÍÑÍÎÊ¿ÐÑÇÉÄ ¿ÀÃÍËÇÌÍÎÊ¿ÐÑÇÉÄÇËÌÍÂÇÄÃÏÒÂÇÄ ÉÍÏÏÄÉÕÇÇ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

¬ÄÐËÍÑÏÞÌ¿ÁÚÐÍÉÒÝÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÍÈÉÍЌ ËÄÑÍÊÍÂÇÇÐÄÂÍÃÌÞ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÉÌÄÈÿÊÄÉÍÌÄÍÃÌÍÆÌ¿ÖÌÍ ÄÆÒÃÄÏÅÌÍÄ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄ É ÁÄÖÌÍÈ ËÍÊÍÃÍÐÑÇ Ç ÉÏ¿ÐÍÑÄ ÎÍÏÍÈÆ¿ÐÑ¿ÁÊÞÄÑÊÝÃÄÈÍÀÏ¿Ø¿ÑÛÐÞÉÎÍËÍØÇÎÊ¿ÐÑÇÖČ ÐÉÇÔ ÔÇÏÒÏÂÍÁ Ð ÐÍËÌÇÑÄÊÛÌÍÈ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÄÈ ­ÑÐÝÿ ËÌÍÅÄÐÑÁÍ ÌÄ¿ÑÇÁÌÚÔ ÍÑÉÊÇÉÍÁ Í ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ Ï¿ÆÏČ ÉÊ¿ËÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔÎÐÄÁÃÍÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÌÄÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÇÆË ÇÅ¿ÅÿÌ¿ÅÇÁÚÉÍÑÍÏÚÔÆ¿Ö¿ÐÑÒÝÐÑ¿ÌÍÁÞÑÐÞÎÏÇÖÇÌÍÈ ÇÐÉ¿ÊÄÖÄÌÌÍÈÁÌÄ×ÌÍÐÑÇÇ É¿ÉÐÊÄÃÐÑÁÇÄ ÅÇÆÌÇ ¬¿ ÃÄÊÄ ÅÄ ÒÀÄÏÄÖÛ ÐÄÀÞ ÍÑ ÒÐÊÒ ÌÄÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÍÁ ÃÍÁÍÊÛÌÍÎÏÍÐÑͦ¿ÃÒË¿ÁÇÐÎÏ¿ÁÇÑÛÑÄÇÊÇÇÌÚÄÁÌÄ×ÌÇÄ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÉÇ ÌÄ ÐÑÍÇÑ ÎÍÉÒοÑÛÐÞ Ì¿ ÉÏÇÖ¿ØÒÝ ÏÄÉÊ¿ËÒ ÉÍÑÍÏÍÈÎÄÐÑÏÞÑÐÑÍÊÇÖÌÚÄÅÒÏÌ¿ÊڢʿÁÌÍÄÍÏÒÅÇÄÃÄȌ ÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿vÐÍÊÇÃÌ¿Þ À¿Æ¿ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔËÄÃÇÕÇÌÐÉÇÔÆÌ¿ÌÇÈÇÀÍÊÛ×ÍÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÒÐÎÄ×ÌÍÎÏÍÁÄÃÄÌÌÚÔÍÎÄÏ¿ÕÇÈ°¿Ë¿ÞÁ¿ÅÌ¿Þ ÏÄÉÊ¿Ë¿Ñ¿ÉÇÔÔÇÏÒÏÂÍÁvÀÊ¿ÂÍÿÏÌÚÄÍÑÆÚÁÚÇÔÏÄ¿ÊÛÌÚÔ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ŸÌÃÏÄȟпÓÍÁvÒÏÍÅÄÌÄÕÇÅÇÑÄÊÛ©ÍÊÍËÌÚ§ËÄÞ


13*7"$: ÁÌÒ×ÇÑÄÊÛÌÚÈ ÍÎÚÑ Ï¿ÀÍÑÚ Á ÐÑÍÊÇÖÌÚÔ ÉÊÇÌÇÉ¿Ô ÎÊ¿ÐÑÇÖÄÐÉÍÈ ÔÇÏÒÏÂÇÇ ÍÌ ÐÄÂÍÃÌÞ Ï¿Ã ÎÏÄÃÊÍÅÇÑÛ ÐÁÍÇÒÐÊÒÂÇÆÄËÊÞÉ¿ËvÉÍÊÍËÄÌÕ¿Ë ¿Ñ¿ÉÅÄÅÇÑÄÊÞË ÀÊÇÆÊÄÅ¿ØÇÔÂÍÏÍÃÍÁ®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÞŸÌÃÏÄÞ°ÄÏÂÄÄÁÇÖ¿ ÍÑÊÇÖ¿ÄÑ ÍÐÍÀÍÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ É É¿ÅÃÍËÒ ÉÊÇÄÌÑÒ ÍÐÌ͌ Á¿ÌÌÍÄÌ¿ÅÄÊ¿ÌÇÇÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍÎÍËÍÖÛÖÄÊÍÁÄÉÒÇƌ À¿ÁÇÑÛÐÞÍÑÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍÃÄÓÄÉÑ¿ ¿ÁÍÁÐÄÌÄÌ¿ÅÇÑÛÐÞ Ì¿ÄÂÍÎÏÍÀÊÄËÄŠ¾ÅÇÁÒÁ©ÍÊÍËÌÄÇÖ¿ÐÑÍÁÐÑÏÄÖ¿Ý ÐÁÍÇÔ ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÉÊÇÄÌÑÍÁ Ì¿ ÒÊÇÕÄ v ÂÍÁÍÏÇÑ ÍÌ vÎÍÜÑÍËÒÌÄÇËÄÝÎÏ¿Á¿ÍÀË¿ÌÚÁ¿ÑÛÊÝÃÄÈÇÎÊÍÔÍ ÃÄÊ¿ÑÛÐÁÍÝÏ¿ÀÍÑҚ ¬¿ À¿ÆÄ ÕÄÌÑÏ¿ Š°ÄËÄÈÌÚÈ ÃÍÉÑÍϚ Á ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÌÍÈÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌÍÈÎÊ¿ÐÑÇÖÄÐÉÇÈÔÇÏÒÏŸ° ŸÐ¿ÓÍÁÎÏÍÁÍÃÇÑÁÐÄÁÇÃÚ¿ËÀÒÊ¿ÑÍÏÌÚÔÍÎÄÏ¿ÕÇÈ¡ÇÔ ÖÇÐÊÄvÍÑ͌ÇÏÇÌÍÎÊ¿ÐÑÇÉ¿ ÀÄÆÍÐÑÄÍÑÍËÇÇ ÀÊÄÓ¿Ï͌ ÎÊ¿ÐÑÇÉ¿ÇÃÏÒÂÇÄÁÇÃÚÉÍÏÏÄÉÕÇÈŸÌÃÏÄÈ°ÄÏÂÄÄÁÇÖ ŸÐ¿ÓÍÁ ÁÄÃÄÑ ÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍÄ ÎÍÐÊÄÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌÍÄ Ì¿ÀÊ݌ ÃÄÌÇÄÆ¿οÕÇÄÌÑ¿ËÇŸÕÄÌÍÁÍÈÒÏÍÁÄÌÛÎÊ¿ÐÑÇÖÄÐÉÇÔ ÉÍÏÏÄÉÕÇÈ ÎÏÍÁÍÃÇËÚÔ ÔÇÏÒÏÂÍË Á ©ÍÊÍËÌÄ ÎÏÍÐÑÍ ÎÍÏ¿Å¿ÝÑÐÁÍÄÈÃÍÐÑÒÎÌÍÐÑÛÝ ¡ ÊÄÖÄÀÌ͌ÃÇ¿ÂÌÍÐÑÇÖÄÐÉÍË ÕÄÌÑÏÄ Š°ÄËÄÈÌÚÈ ÃÍÉÑÍϚÆÌ¿ÝÑÎÊ¿ÐÑÇÖÄÐÉ¿ÞÔÇÏÒÏÂÇÞvÜÑÍÌÄÍοÐÌÍ ÌÍ ÑÍÊÛÉÍ Á ÐÊÒÖ¿Ä ÄÐÊÇ Æ¿ ÃÄÊÍ ÀÄÏÄÑÐÞ Ì¿ÐÑÍÞØÇÈ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Ê Ð Ì¿Ï¿ÀÍÑ¿ÌÌÍÈ ÏÄÎÒÑ¿ÕÇÄÈ ÁÚÐÍÉÍÉÁ¿Œ ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÍÂÍÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ £ÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛÎÊ¿ÐÑÇÖÄÐÉÍÂÍÔÇÏÒÏ¿Ÿ°ŸÐ¿ÓÍÁ¿ Á ÕÄÌÑÏÄ Š°ÄËÄÈÌÚÈ ÃÍÉÑÍϚ ÊÇÕÄÌÆÇÏÍÁ¿Ì¿ Ç ÐÄÏÑnj ÓÇÕÇÏÍÁ¿Ì¿

¹¿¾ÈÇÊľÈÉÇ»¾½¾ÆÆÇÂÆÁ¿Æ¾ÂËɹÆÊÃÇÆÓ×ÆÃËÁ»¹ÄÕÆǺľ͹Édž ÈĹÊËÁÃÁÊÇÎɹÆؾËÊØ»ÁÀ̹ÄÁÀ¹ÏÁØÊľÀÆǺÇÉÇÀ½Ô ÈÇÖËÇÅÌËɾºÌ† ¾ËÊØ»»¾½¾ÆÁ¾ÍÁÄľɹ ¼¾ÄØ »ÊľÀÆÌ׺ÇÉÇÀ½ÌªÈɹ»¹sɾÀÌÄÕ˹Ë ÈÇÊľ»»¾½¾ÆÁؼ¾ÄØ

¡ÆǼ½¹ȹÏÁ¾ÆËÔƾɾѹ×ËÊØƹºÇÄÕÑÌ×ÇȾɹÏÁ× ƹÈÉÁžÉÃÉ̼dž »Ì×ÈǽËØ¿Ą̃ÇÖËÇÅÌÅÇ¿ÆÇ»ÔÈÇÄÆÁËÕ½ÇÀÁÉÇ»¹ÆÆÌ×ÄÁÈÇʹÃÏÁ× ÈÉǺľÅÆÔÎÀÇƶÍ;ÃËÈÉÁɹ»ÆÁ»¹¾ËÊØÃÃÉ̼ǻÇÂÈǽËؿþ ˹Ãùà »ɾÀÌÄÕ˹˾ÄÁÈÇʹÃÏÁÁ»ÇÊÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ËÊØÃÇÆËÌÉÄÁϹ¦¹ÈÉÁÅ¾É ÄÁÈÇʹÃÏÁØѾÁÁÈǽºÇÉǽù

©ËÎÇË¿ÎǽÜ˾ȽÎÏÙ À§ËÈËÉʽ Ì͊ϧÅÍË¿½ Á  ŠŠ  ŠŠ  ŠŠ

¦¹ÊÆÁÅùλÁ½ÆÇ ùûɾÀÌÄÕ˹˾ÄÁÈÇʹÃÏÁÁʼĹ½ÁÄÁÊÕ˹Ãƹ† ÀÔ»¹¾ÅÔ¾ºÉÔÄÁ

ÈÇÊľ ÈÇÊľ

ÈÇÊľ ÈÇÊľ

½Ç

ÈÇÊľ

½Ç

½Ç ½Ç

½Ç

›¾ÉÎÆØØÁÆÁ¿ÆØغľ͹ÉÇÈĹÊËÁùÊÈǽËØ¿ÃÇÂÊÃÌÄÇ»ÔÎÀÇÆs ÇȾɹÏÁÁ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇÈÉÇÊËÔ¾ ÊÅÁÆÁŹÄÕÆÔÅÉÁÊÃÇÅÇÊÄǿƾÆÁ  ÆǽÇÊ˹ËÇÐÆÇ»Ôɹ¿¾ÆÆÔÅÖÊ˾ËÁоÊÃÁÅÖÍ;ÃËÇÅ

¦ÃÔ»¸°š³¨š˜ ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡ÀÀ¿ÃÀÏÅƻƸÈÍÀº¸˜©˜©˜¬¦š˜

ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ žÈËÀŠÉËÊÅÏËÍÅÊÀ

ŸØÁÂÍÃÇÅÅľÈËÀË¿ ÅÄ¿ÂÎÏÊØÒÏË̊ÉÂÊÂÁÃÂÍË¿ ªÂʽÁ˾ØÏÙͽ¾ËÉÎ˾ÎÏ¿ÂÊÊØÒÓÂÈÂÆ

¤¸ÂÉÀÄ ¥¦›¦ª¢¦š ÇȽ¿À¼½ÅÊ »ÈËÇÇÓÂÆÄǸÅÀÁ „©º×¿ÅÆÁ“

v©ÍÂÿÁÚË¿ÊÄÌÛÉ¿ÞÉÍËοÌÇÞ Á¿ËÖÒÅà ÊÝÀÍÈ ÓÍÏË¿ÊÇÆË ¡ÐÄ Æ¿ÌÇË¿ÝÑÐÞ ÁÐÄË Ç ÃÄÊ¿ÝÑÜÑÍÌ¿ÎÏÄÃÄÊÄÐÇÊÇÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈ¡Íƌ ÌÇÉ¿ÄÑ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿ÞÜÌÄÏÂÄÑÇÉ¿ ÐÑÏÄËÇÑÄÊÛÌÍ ÎÏÄÁÏ¿Ø¿ÝØ¿Þ ÐÚÏÚÄ Æ¿ËÚÐÊÚ ÁÍ ÖÑ͌ÑÍ ÁČ ØÄÐÑÁÄÌÌÍÄÇÍÐÞÆ¿ÄËÍļÑÍÑÁÍÊÌÒÝØÇÈÜÑ¿Î ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÍÂÍÃÏ¿ÈÁ¿ËÍÅÄÑÃÊÇÑÛÐÞ ÀÄÐÉÍÌÄÖÌͬÍÌ¿ÃÄÊÄÑ¿ÉÍÄÐÊÒÖ¿ÄÑÐÞÏÄÃÉÍ ­ÀÚÖÌÍÑÁÍÏÖÄÐÉ¿ÞÐÁÍÀÍÿÆ¿É¿ÌÖÇÁ¿ÄÑÐÞ ÐÍÆÏÄÊÍÐÑÛÝÀÇÆÌÄп²Á¿ÐÇÁ¿×ÇÔÊÝÃÄÈÎ͌ ÞÁÊÞÝÑÐÞÎÊ¿ÌÚvÃÌÄÁÌÚÄ ÌÄÃÄÊÛÌÚÄ ËÄÐÞ֌ ÌÚÄ ÂÍÃÍÁÚÄ¡ÌÒÑÏÇÜÑÇÔÎÊ¿ÌÍÁÍÓÍÏËÊÞÝÑÐÞ ÕÄÊÇ ÉÍÑÍÏÚÄÁÐÑÏ¿ÇÁ¿ÝÑÐÞÁÍÁÐÄÀÍÊÄÄÐÊÍŌ ÌÚÈÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÚÈÍÏ¿ÌÇÆ˼ÌÑÏÍÎÇÞÎÏČ ÁÏ¿Ø¿ÄÑÐÞÁÒÎÍÏÞÃÍÖÄÌÌÍÄÃÁÇÅÄÌÇÄÇÆÑÍÖÉÇ ŸÁÑÍÖÉÒ% ÂÃÄ¡Ç°vÜÑ¿ÎÚÎÏÍËÄÅÒÑÍÖÌÍÈ ÍÑÖÄÑÌÍÐÑDZ¿ÉÀÚÊ¿ÞÏ¿ÃÍÐÑÛÍÑÏ¿ÀÍÑÚÎÍÖÑÇ ÌÄÆ¿ËÄÑÌÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÏÒÑÇÌÍÈ «ÌÍÂÇÄ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇ ÎÏÇÿÝÑ ÐÊÇ×ÉÍË ÀÍÊÛ×ÍÄÆÌ¿ÖÄÌÇÄÇÄÏ¿ÏÔÇÇÕÄÊÄÁÚÔÒÐÑ¿ÌÍÁÍÉ ÎÍÃÏÍÀÌÍËÒÇÔÉ¿ÐÉ¿ÃÇÏÍÁ¿ÌÇÝÐÁÄÏÔÒÃÍÌÇÆÒ ¬¿,1*ÎÍÉÍÇÑÐÞÇÔÁÍÐÎÏÇÞÑÇÄÀÇÆÌÄпvÑÍ É¿ÉÐÊÄÃÒÄÑÁÄÐÑÇÃÄÊ¿ÇÃÍÀÇÁ¿ÑÛÐÞÐÄÏÛÄÆÌÚÔ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁ£¿ÊÄÉÍÑËÚÐÊÇÉÍÂ͌ÑÍÁÖÄˌÑÍ ÎÄÏÄÒÀÄÅÿÑÛ ÌÍÎÍÐÊÄÃÌÄÄ ÖÄÂÍÞпËÃÊÞÐÄÀÞ ÅÄÊ¿Ý vÀÚÑÛÏ¿ÀÍËÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔÕÄÊÄÈ´ÍÖÒ ÐÎÍÉÍÈÌÄÄÉÌÇËÍÑÌÍÐÇÑÛÐÞ§ÁÎÏ¿ÁÃÒvÎÍÖČ

ËÒ̿׿ÐÑÏ¿ÐÑÛÉÊÝÀÇËÍËÒÃÄÊÒÌÄÎÏÄËÄÌÌÍ ÃÍÊÅÌ¿ ÁÚÏ¿Å¿ÑÛÐÞ Á ÕÄÊÄÁÚÔ ÇÌÃÇÉ¿ÑÍÏ¿Ô ÁÚÐÄÖÄÌÌÚÔÁÉ¿ËÌÄ ¡ÍÆËÍÅÌÍ ÐÑÍÇÑÀÍÊÛ×Ä ÃÍÁÄÏÞÑÛÐÄÀÄÇÐÁÍÇËÍØÒØÄÌÇÞË ÖÄËÎÊ¿Ìnj ÏÍÁ¿ÌÇݱÍÂÿÑÍ ÖÑÍÑÚÃÄÊ¿Ä×Û ÀÒÃÄÑÀÍÊÄÄ ÍÏ¿ÌÇÖÌÚËÇÎÏÇÞÑÌÚË ¶ÑÍÀÒÃÄÑ ÄÐÊÇÞÌÄÐÎÏ¿ÁÊÝÐÛ ÌÄÒÐÎÄÝ ÇÊÇ ÖÑÍÔÒÅÄÁÐÄÂÍ ÇÆËÄÌÝпËÒÕÄÊÛ ÇÐÔÍÃÞ ÇÆ ÑÄÉÒØÇÔ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÍÁ «ÄÌÞ ÒÁÍÊÞÑ Ͽƌ Å¿ÊÒÝÑ ÁÚÐÑ¿ÁÞÑÂÊÒÎÕÍËÇÊÇÊÄÌÑÞÄË ¬ÄÑ Á ÐÁÍÄÈ ÉÍËοÌÇÇ Þ ÌÄ ÐÑÏÄËÊÝÐÛ ÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛ ÊÝÃÛËÇÖÄÏÄÆ,1*¯ÒÉÍÁÍÃÐÑÁÒÝÐÛË¿ÉÐÇËÍÈ ÖÑÍÉ¿ÅÃÍËÒÖÄÊÍÁÄÉÒÇÌÑÄÏÄÐÌ¿ÌÄÌ¿ÁÞÆ¿ÌÌ¿Þ ÕÄÊÛ ¿ÉÍÌÉÏÄÑÌ¿ÞÏÍÊÛÁÿÌÌÚÈËÍËÄÌÑÄÂÍ ÅÇÆÌǤÐÊÇÁÚÆ¿ÑÏ¿ÂÇÁ¿ÄÑÄÁÏ¿ÆÂÍÁÍÏÄÐÐ͌ ÑÏÒÃÌÇÉÍËÑÄËÒ ÉÍÑÍÏ¿ÞÀÊÇÆÉ¿ÊÇÖÌÍÄËÒ ÍÌ ÐÏ¿ÆÒÏ¿ÐÉÏÚÁ¿ÄÑÐÞÇÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑÂÍÁÍÏÇÑÛÐÁ¿ËÇ ÐÐÍÁÐÄËÃÏÒÂÇËÌ¿ÐÑÏÍÄÌÇÄË ÃÏÒÂÇËÖÒÁÐÑÁÍË £ÊÞËÄÌÞÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÍÜÑÒÑÄËÒÎÍÈË¿ÑÛ ¿Ñ¿ÉÅÄ ÿÑÛÏÄÐÒÏÐÃÊÞÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÑÁÍÏÖÄÐÉÍÂÍÎÍÑÄ̌ ÕÇ¿Ê¿ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ ÌÄÐÁÞÆÚÁ¿ÞÄÂÍÎÍÏÒÉ¿ËÇ ÌÍ¿ËÏ¿ÆÇÌ¿ÁÐÄÂÿÒÑÁÄÏÅÃÄÌÌÍÈÎÏÍÂÏ¿ËËÍÈ ÃÄÈÐÑÁÇÈ ±ÁÄÏÃÍ ÆÌ¿Ý ÎÏÍ ÐÄÀÞ ÖÑÍ ÔÍÏÍ×Í ÒËÄÝ ÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛ ÊÝÃÛËÇ ÉÍÑÍÏÚËÇ ÎÍ ÀÍÊÛ×ÍËÒ ÐÖÄÑÒ ÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛ ÌÄ Ì¿ÃÍ © ÐÖ¿ÐÑÛÝ ÇËÄÌÌÍ Ñ¿ÉÇÄÊÝÃÇËÄÌÞÇÍÉÏÒÅ¿ÝÑ

™ÃÆ»¤¸ÂÉÀĸ¥Æ»ÆÊÂƺ¸Ÿ„©ÃÆŽ“sTMPOSVBVUIPST

Ë¿ËÍÜψÁËÍËÀ˘ŠÊ¿ÂÍÙÏÂ

©½È»½Á ©£˜š ¥©¢ ¡ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ ¼ÀȽÂÊÆȹȽż† ¸»½ÅÊÉʺ¸$PGGFF*O

vŠ£ÍÏÍÂÍšŒÜÑÇËÑÄÏËÇÌÍËËÚÖ¿ØÄÁÐÄÂÍ ÍÀÍÆÌ¿Ö¿ÄËÌÄÑÍ ÖÑÍÌÄËÍÅÄËÐÄÀÄÎÍÆÁÍÊÇÑÛ ¿ÑÍ ÁÖÄËÌÄÇÐÎÚÑÚÁ¿ÄËÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑǤÐÊÇ ÅÄËÚÆ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÚÁÎÏÍÃÒÉÑÄÇÊÇÒÐÊÒÂÄ ÑÍ Ì¿ÖÇÌ¿ÄË ÁÚÞÐÌÞÑÛ ÎÍÖÄËÒ ÜÑÍ ÃÍÏÍÂÍ ÐÑÍÇѱÍÂÿÒÅÄÁÔÍÃÇÃÒÑÃÏÒÂÇÄ¿ÏÂÒËÄÌÑÚ Ç ËÍÑÇÁÚ § Ö¿ØÄ ÁÐÄÂÍ ÑÍ ÖÑÍ É¿Æ¿ÊÍÐÛ Ã͌ ÏÍÂÇË ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐފпËÍÄÑ͚ÇÊÇÿÅĊÿŒ Á¿ÈÑÄÎÍÐËÍÑÏÇËÖÑ͌ÑÍÎÍÎÏÇÊÇÖÌÄ̱¿ÅÄ п˿ÞÐÇÑÒ¿ÕÇÞÎÍÁÑÍÏÞÄÑÐÞÇÁÀÇÆÌÄÐĤÐÑÛ ÇÌÑÄÏÄÐvÕÄÌ¿ÒÔÍÃÇÑÌ¿ÁÑÍÏÍÈÎÊ¿Ì­Ì¿ÌÄ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞËÄÌÄÄÆÌ¿ÖÇËÚËÓ¿ÉÑÍÏÍË ÌÍÜÑÍ ÒÅÄ ÌÄ ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚÈ ÉÏÇÑÄÏÇÈ ÁÚÀÍÏ¿ ÇÊÇ ÍÕÄÌÉÇÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÉÍËοÌÇÇ Ì¿ÎÏÇËÄÏ £ÊÞ ËÄÌÞ É¿Æ¿ÊÍÐÛ ƿ¿ÃÉÍÈ ÎÍÖÄËÒ ÎÏÇ ÄÃÇÌÍË ÕÄÌÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÇ ÃÊÞ ÁÐÄÔ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ÌÄÀÍÊÛ×ÇÄÉÍËοÌÇÇÍÔÍÑÌÍÇÃÒÑÌ¿ÐÍÑÏÒÌ ÌÇÖÄÐÑÁÍ ¿ÉÏÒÎÌÚÄÎÚÑ¿ÝÑÐÞ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Íь

ÉÏÍÁÄÌÌÍÑÍÏÂÍÁ¿ÑÛÐÞ¡ÍÆËÍÅÌÍ ÞÍ×ÇÀ¿ÝÐÛ ÌÍ ÄÐÊÇ ÉÍËοÌÇÞ ÎÏÄÃʿ¿ÄÑ Ð ÔÍÃÒ ÐÀ¿ÁÇÑÛ ÕÄÌÒÌ¿v ÑÍ ÐËÍÄÈÑÍÖÉÇÆÏÄÌÇÞ ÜÑÍ ÍÑÉÏÍÁÄÌÌÍÄÔ¿ËÐÑÁͱÄÀÞÐÏ¿ÆÒÅÄ ÀÒÉÁ¿Êی ÌÍÐÎÍÏÍ¿ ÎÍÃÍÆÏÄÁ¿ÝÑÁÑÍË ÖÑÍ Æ¿ÔÍÃÞÁ ÀÍÊÛ×ÒÝÉÍËοÌÇÝ ÑÚÎÚÑ¿Ä×ÛÐÞÁÚÑÞÌÒÑÛ ÇÆÌÄÄÉ¿ÉËÍÅÌÍÀÍÊÛ×Ä ÑÍÄÐÑÛÒÉÏ¿ÐÑÛ¼ÑÍ É¿ÉËÇÌÇËÒË ÎÏÇÆÌ¿ÉÌÄÃÍÁÄÏÇÞÉÇÐÎÍÊÌnj ÑÄÊÝ Ò ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÉÊÇÄÌÑ¿ Ç ÒÅ ÑÍÖÌÍ ÃÒÏÌÍÈÑÍÌ ©¿ÉÍÈÇÆÜÑÍÂÍËÍÅÌÍÐÃÄÊ¿ÑÛÁÚÁÍà ©ÍÂÿ ÑÄÀÄÂÍÁÍÏÞÑŠÃÍÏÍÂ͚ ÜÑÍÿÊÄÉÍÌÄÁÐÄÂÿÍÆÌ¿Œ Ö¿ÄÑ ÖÑÍÕÄÌ¿ÑÁÍÄÂÍÎÏÍÃÒÉÑ¿ÌÄÆ¿ÐÊÒÅÄÌÌÍ ÁÚÐÍÉ¿¶¿ÐÑÍÀÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍÎÏÍÐÑÍÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÛ ÌÄÑÍѬÄÑÍÑ ÉÑÍÌÒÅÿÄÑÐÞÁÁ¿×ÄËÎÏÍÃÒÉÑÄ ¿ÑÍÑ ÉÍÑÍÏÍËÒÁÐÄÏ¿ÁÌͬÄÃÄÊ¿ÈÑÄÎÍÐÎÄ׌ ÌÚÔÁÚÁÍÃÍÁvËÍÅÄÑ ÁÚÎÏÍÐÑÍÍÑÐÄÇÁ¿ÄÑÄÑÄÔ ÐÉÄËÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÌÄÎÏÇÞÑÌÍ

™ÃÆ»„§¸È¸»È¸ÌÓÆÉÅƹÀ¿Ä½ ÇÀʸÅÀÀÀÇȸºÀÃÔÅÆÄĸȽÊÀÅ»½“sTMBWJOTLZMJWFKPVSOBMDPN 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿


žÈËÀŠÉËÊÅÏËÍÅÊÀ

¨»¡¥

Ƚ¿ÊØÂËÕžÇÅÅÊÏÂÍÊÂϊÅÊ¿ÂÎÏËÍË¿

œÄÀÊÈÀÁ˜£ ¤¦š ÆÉÅƺ¸Ê½ÃÔÌÆż¸ 'SPOUJFS7FOUVSFT Àź½ÉÊÆÈ

v ÒËÍÌÊ¿È̌ÐÑ¿ÏÑ¿ÎÍÁÁ¯ÍÐÐÇÇÆ¿Î͌ ÐÊÄÃÌÇÄ ÂÍÃÚ ÎÏÇÁÊÄÉ Ì¿ ÏÚÌÍÉ ËÌÍÅÄÐÑÁÍ ÇÌÁÄÐÑÍÏÍÁ®ÍÀÍÊÛ×ÄÈÖ¿ÐÑÇÍÌÇÎÏÇÔÍÃÞÑ ÇÆ ÐÓÄÏ ÁÄÐÛË¿ ÿÊÄÉÇÔ ÍÑ §ÌÑÄÏÌÄÑ¿ °ÍŒ ÁÄÏ׿Þ ÐÁÍÇ ÎÄÏÁÚÄ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇ ÐÑ¿ÏÑ¿ÎÚ Ö¿ÐÑÍÃÍÎÒÐÉ¿ÝÑÑÇÎÇÖÌÚÄÇÎÏÄÃÐÉ¿ÆÒÄËÚÄ Í×ÇÀÉÇ Ç Á ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÑÄÏÞÝÑ ÃÄÌÛÂÇ ¬¿ ÍÐÌÍÁÄ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÎÚÑ¿ ÇÌÁÄÐÑÇÏÍÁ¿ÌÇÞ Á ÇÌÑÄÏÌÄÑ ÔÍÖÒ ÁÚÃÄÊÇÑÛ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ϿЌ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÌÚÔÍ×ÇÀÍÉÌÍÁÇÖÉÍÁÇÎÒÑÇÇÔ ÇÐÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ©Ê¸ºÂ¸Ÿ¹À¿Å½É†ÇøźĽÉÊÆÂÆĸżÓ ¡ÁÄÌÖÒÏÌÍËÀÇÆÌÄÐÄ ÇÍÐÍÀÄÌÌÍÁÇÌÑÄÏÌÄь ÐÄÂËÄÌÑÄ ÜÑÍÁÄÃÄÑÉÎÍÏ¿ÅÄÌÇÝ©ÊÝÖÉÒÐÎČ ÔÒÐÑ¿ÏѿοÁÍÁÐÄÌÄÀÇÆÌÄЌÎʿ̧ÌÁÄÐÑÇÏÒÞ Ì¿Ï¿ÌÌÄÈÐÑ¿ÃÇÇ Ì¿ÃÍÎÏÄÅÃÄÁÐÄÂÍÒÀÄÃÇÑی ÐÞ ÖÑÍ Ò ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÎÏÍÄÉÑ¿ ÄÐÑÛ ÏÄÊČ Á¿ÌÑÌÚÈÍÎÚÑÇÍÌÇÐÎÍÐÍÀÌڿÿÎÑÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞ ÉÐÑÏÄËÇÑÄÊÛÌÍËÄÌÞÝØÄÈÐÞÇÌÑÄÏÌÄьÐÏÄÃÄ °ÎÄÏÁÍÂÍÃÌÞÉÍË¿ÌÃÄÐÑ¿ÏѿοÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞ ÍÀÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛÍÂÏÍËÌÚÈÍÀÙÄËÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ÍÏÚÌÉÄÁ¿ÅÌÍÒËÄÑÛÎÄÏÄÐÑÏ¿ÇÁ¿ÑÛÀÇÆÌÄЌ ËÍÃÄÊÛÌ¿ÔÍÃÒ ÐÍÁÄÏ׿ÞÇÌÍÂÿÎÍÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÇÑÄÏ¿ÕÇÈ Ç ÁÍÆËÍÅÌÍ ÎÏÇÔÍÃÞ Á ÇÑÍÂÄ É ÖÄËҌÑÍÍÑÊÇÖÌÍËÒÍÑÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÍÈÇÃÄÇ £ÊÞ Ñ¿ÉÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÌÒÅÌ¿ ÁÚÐÍÉ¿Þ ËÍÀÇÊی ÌÍÐÑÛ ÒËÄÌÇÄ ÒÖÇÑÛÐÞ Ì¿ ÐÁÍÇÔ Í×ÇÀÉ¿Ô Ç Ï¿ÆÏÄ׿ÑÛ ÐÎÍÏÚ ¦¿ÎÍËÌÇÑÄ ÜÑÒ ÕÇÓÏÒ ÎÍ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÝÎÍÏÑ¿Ê¿'VOEFSTBOE'PVOEFST ÎÏÍÁ¿ÊÇÁ×ÇÔÐÞÐÑ¿ÏÑ¿ÎÍÁÑÄÏÎÞÑÌÄÒÿÖÒ ÇƌƿÁÌÒÑÏÄÌÌÇÔÉÍÌÓÊÇÉÑÍÁ §ÈÆÉϽÊÓ º ÉÀÉʽĽ ÄÆÊÀº¸ÎÀÀ ­ÃÇÌ ÇÆ ËÍÇÔ οÏÑÌÄÏÍÁ Á ÎÏÍ×ÊÍË ÎÍÑÄÏÎÄÊ ÎÍÏ¿ÅÄÌÇÄ ÎÏÇ ÇÌÁÄÐÑÇÏÍÁ¿ÌÇÇ Á ÐÑ¿ÏÑ¿Î Çƌƿ ÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ ÁÚÐÑÏÍÄÌÌÍÈ ÐÑÏÒÉÑÒÏÚ

ÐÃÄÊÉÇ©ÍÌÑÏ¿ÉÑÎÏÄÃÎÍʿ¿ÊÀÍÊÛ×ÍÈDBTI PVUÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÞËÎÏÍÄÉÑ¿vÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇ×ÊÇ ÌÄÁÏ¿ÆÁÇÑÇÄÀÇÆÌÄп ¿Ì¿ÁÚÉÒÎÃÍÊÇÍÐÌ͌ Á¿ÑÄÊÄÈ ®ÍÊÒÖÇÁ Ì¿ ÏÒÉÇ ÉÏÒÎÌÒÝ ÐÒËËÒ ÑÄ ÎÍÐÎÄ×ÇÊÇ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛ ÌÍÁÚÈ ÀÇÆÌÄÐ ÇÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛÁÐÇÑÒ¿ÕÇÇ ÉÍÂÿÇËÎÏÇ×ÊÍÐÛ Ï¿ÆÏÚÁ¿ÑÛÐÞËÄÅÃÒÃÁÒËÞÎÏÍÄÉÑ¿ËDZ¿É¿Þ ŠÏ¿ÐÓÍÉÒÐÇÏÍÁÉ¿š ÍÉ¿Æ¿Ê¿ÐÛ Ó¿Ñ¿ÊÛÌÍÈ v ÍÃÇÌ ÇÆ ÎÏÍÄÉÑÍÁ ÐÑ¿Ê À¿ÌÉÏÍÑÍË ÃÏÒÂÍÈ ÎÍοÊ Á ÑÞÅÄÊÍÄ ÎÍÊÍÅÄÌÇÄ ±ÒÑ ÐÏ¿ÆÒ ÃÁÄ Í×ÇÀÉÇ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌ¿Þ ÉÍÌÕÄÌÑÏ¿ÕÇÞ Ì¿ ÍÃÌÍË ÎÏÍÄÉÑÄ Ç ÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÄ ÎÍÐÑÏÍÄÌÇÄ ËÍÑÇÁ¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÐÑÏÒÉÑÒÏÚ Á ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÔ Ð ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÞËÇÀÇÆÌÄп §ÆÇÓÊÂÀ „À¿Æ¹È½ÉÊÀ º½ÃÆÉÀǽ¼“ ¯¿ÐŒ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÌ¿Þ Í×ÇÀÉ¿ É¿É ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿Œ ÑÄÊÄÈ Ñ¿É Ç ÇÌÁÄÐÑÍÏÍÁ v ÎÍÎÚÑÉ¿ ÐÍÆÿÑÛ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÒÝ ÀÇÆÌÄЌËÍÃÄÊÛ ÌÄ ÎÏÇÌÇË¿Þ ÁÍ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ËÇÏÍÁÍÈ ÍÎÚÑ ¶¿ÐÑÍ ÎÏÇÖnj Ì¿ Ñ¿ÉÍÂÍ ÎÍÃÔÍÿ v ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÄ ÆÌ¿ÌÇÄ ÏÚÌÉ¿ ÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÇÌÑÄÏÌÄь ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈÄØÄÐÊ¿ÀÍÇÌÑÄÂÏÇÏÍÁ¿ÌÚ Á ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÄ ÇÌÑÄÏÌÄьÐÍÍÀØÄÐÑÁ¿ Ç ÍÐÑ¿ÝÑÐÞ Ì¿ ÍÀÍÖÇÌÄ ËÇÏÍÁÚÔ ÑÄÌÃÄÌÕÇÈ ­ÌÇÎÚÑ¿ÝÑÐÞŠÇÆÍÀÏÄÐÑÇÁÄÊÍÐÇÎÄÚ ÌÄÎ͌ ÃÍÆÏÄÁ¿Þ ÖÑÍÎÍÔÍÅÇÈÐÄÏÁÇÐÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÇÊÇ ÎÍÎÚÑÉ¿ÄÂÍÐÍÆÿÑÛÒÅÄÎÏÍÁ¿ÊÇÊ¿ÐÛÎÍÑÄË ÇÊÇÇÌÚËÎÏÇÖÇÌ¿Ë«ÍÈÍÎÚÑÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈÁ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇȧÌÑÄÏÌÄÑÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑ ÖÑÍÐÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌÇÞÐÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÏÇÐÉ¿ÇÁÍÆÁÏ¿Ñ¿Ì¿ËÌÍÂÍ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÄÈÐÄÈÖ¿ÐÁ¯ÍÐÐÇÇÃÄÊ¿ÑÛÐÑ¿ÁÉÒ Ì¿ÀÇÆÌÄЌËÍÃÄÊÇ ÉÍÑÍÏÚÄÒÅÄÎÍÃÑÁÄÏÃÇÊÇ ÐÁÍÝÐÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍÐÑÛÁËÇÏĬÍÊÝÀ¿ÞÆ¿Çˌ ÐÑÁÍÁ¿ÌÌ¿ÞÉÍÌÕÄÎÕÇÞÌÒÅÿÄÑÐÞÁÂÏ¿ËÍÑÌÍÈ ¿Ã¿ÎÑ¿ÕÇÇÉÌ¿×ÇËÏÄ¿ÊÇÞË

™ÃÆ»œÄÀÊÈÀטÃÀÄƺ¸Ÿ'PSCFTsGPSCFTSVQFSTPO†BMJNPW†ENJUSJJ

ȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥

¯ËÔÇÅÍËÎϽ

ªÂÎÇËÈÙÇËÒËÍËÕÅÒÊË¿ØÒÇÊÅÀÁÈÜÍÐÇË¿ËÁÅÏÂÈÜ

¡ÃÂÇ©ÅÏÔÂÈÈ ˆ«¾ÊÅÉÅÏÂοËÅÒÇÈÅÂÊÏË¿ ¬Í½ÇÏÅǽ¿ØÁ½ÛÖÂÀËÎÜ ˾ÎÈÐÃÅ¿½ÊÅܘ 

¬ÅÏÂÍ¡ÍÐÇÂÍ ˆºÑÑÂÇÏÅ¿ÊØÆ ÍÐÇË¿ËÁÅÏÂÈ٘ 

Á½žØÇË¿ÎÇ½Ü ˆžÅÄÊÂÎοËÅÉÅÍÐǽÉÅ §½ÇÌÍ¿ͽÏÅÏÙÒ˾¾Å ¿ÅÎÏËÔÊÅÇÁËÒËÁ½˜ 

£ÅÄÉ«ÇÑÖÄÊÊŒÐÍÁÊ¿ÃÄÊÄÕÇ ÒÎÏ¿ÁÊÞÝØÇÈÃÇÏÄÉÑÍÏ.JUDIFMM 3JDIBSET.BSTITÇ8JMLFT#BTIGPSE ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÔÏÍÆÌÇÖÌÚÔ˿¿Ænj ÌÍÁÍÃÄÅÃÚ ÐÊ¿ÁÞØÇÔÐÞÁÚÐÍÉÇË ÒÏÍÁÌÄË ÐÄÏÁÇп Ç ÑÍÌÉÍÈ ÎÍÌ ÐÑÏÍÈÉÍÈÎÍÃÉ¿ÅÃÍÂÍÍÑÃÄÊÛÌÍÂÍ ÎÍÉÒοÑÄÊ޼ѿÉÌÇ¿ÍÑÍË ÖÑÍ ÂÊ¿ÁÌÍÄÁÎÏÍÿſÔŒÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÐ ÎÍÉÒοÑÄÊÞËÇ ÍÑÍË É¿ÉÐÎÄÏÁÍÂÍ ÅÄÎÍÐÄØÄÌÇÞÎÍÊÒÖ¿ÑÛÇÔÊÍÞÊی ÌÍÐÑÛ£ÅÄÉ«ÇÑÖÄÊÊÇÐÎÍÁÄÃÒÄÑ ÓÇÊÍÐÍÓÇÝ ŠÍÀÙÞÑÇȚ ÎÍà É͌ ÑÍÏÍÈ ÎÍÃÏ¿ÆÒËÄÁ¿ÄÑ ÇÐÉÏÄÌÌÄÄ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÎÍÉÒοÑÄÊÞ ÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚË ¬¿ ÜÑÍË ÐÑÏÍÇÑÐÞ ÁÐÞ Ï¿ÀÍÑ¿ Á .JUDIFMM Ç ÃÏÒÂÇÔ ÏÍÆÌÇÖÌÚÔ˿¿ÆÇÌ¿Ô ÎÏÇÌ¿ÃÊČ Å¿ØÇÔÐÄËÛÄ«ÇÑÖÄÊÊÍÁ§ÒÌÇÔ ÜÑÍÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞÁÀ¿ÆÒ Æ¿ÌÄÐÄÌÚÿÌÌÚÄÍÐÍÑÌÞÔÑÚÐÞÖ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ÎÏÍÿÁÕÚÆÌ¿ÝÑÁÐÄÍÐ͌ ÀÄÌÌÍÐÑÇÇÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÇÄÃÁ¿ÊÇÌÄ É¿ÅÃÍÂÍÎÍÐÑÍÞÌÌÍÂÍÎÍÐÄÑÇÑÄÊÞ ÇÉ¿ÅÃÚÈÎÏÇÎÍÐÄØÄÌÇÇ˿¿Ænj Ì¿ÖÒÁÐÑÁÒÄÑÐÄÀÞÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚË ÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÚËÇÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÚËŸ ÎÏÍÿÅÇÎÍÐÑÍÞÌÌÍÏ¿ÐÑÒÑ©ÌÇ¿ ÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍ ÊÄÂÉÍ ÖÇÑ¿ÄÑÐÞ Î͌ ÑÍËÒ ÖÑÍ Á ÌÄÈ ËÌÍÂÍ ÇÐÑÍÏÇÈ ®ÏÇ ÜÑÍË ÍÌ¿ ÍÖÄÌÛ ÎÏ¿ÉÑÇÖÌ¿ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÐÂÏÒÎÎÇÏÍÁ¿ÌÌÚË Á ÉÍÌÕÄ É¿ÅÃÍÈ Ö¿ÐÑÇ ÎÏÇÌÕÇοË ÜÑÇÉÇÎÏÍÿŠÐÀÍÏ¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ Í ÉÊÇÄÌÑ¿Ô Ç ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÂÍ ÄÄ ÇЌ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞµÄÌ¿ÇÆÿÌÇÞvÎ͌ ÏÞÃÉ¿ÏÒÀÊÄÈ

®ÇÑÄÏ£ÏÒÉÄÏv¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÈ ÒÖÄÌÚÈ ¿ÁÐÑÏÇÈÐÉÍÂÍ ÎÏÍÇÐÔÍŌ ÃÄÌÇÞ ÁÇÃÌÚÈÜÉÍÌÍËÇÐÑÇÍÃÇÌ ÇÆпËÚÔÁÊÇÞÑÄÊÛÌÚÔÑÄÍÏÄÑÇÉÍÁ ËÄÌÄÃÅËÄÌÑ¿99ÁÄÉ¿ ÍÊÛ×Ç̌ ÐÑÁÍÉÌÇÂÎÍËÄÌÄÃÅËÄÌÑÒÍÀÚÖÌÍ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑÍÀÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇÃÏҌ ÂÇËÇÊÝÃÛËDZÄË¿ÜÑÍÈÉÌÇÂÇv ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ пËÇË ÐÍÀÍÈ ¶ÑÍÀÚ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍ֌ ÌÍÀÚÑÛÒËÌÚË ËÌÍÂÍÑÏÒÃÇÑÛÐÞ ÇÊÇÀÚÑÛÜÏÒÃÇÏÍÁ¿ÌÌÚ˶ÑÍÀÚ ÀÚÑÛ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚË ÌÄ ÑÏÄÀÒÝь ÐÞ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÄ Ì¿ÁÚÉÇ ѿʿ̌ ÑÚ ÐÉÊÍÌÌÍÐÑÇ ÇÊÇ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ ¶ÑÍÀÚ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÝ ÌÒÅÌÍ ÁÚÎÍÊÌÞÑÛ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄvÎÏÇÖÄËÃÍÁÍÊÛÌÍ ÎÏÍÐÑÚÄvÎÏ¿ÁÇÊ¿ ÍÎÇпÌÌÚÄÇ ÎÏÍÉÍËËÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄÁÜÑÍËÇƌ ÿÌÇǼÑÍп˿ÞÇÆÁÄÐÑÌ¿ÞÉÌÇ¿ ®ÇÑÄÏ¿ £ÏÒÉÄÏ¿ ÍÌ¿ ÎÄÏÄÁÄÃÄÌ¿ Ì¿ ÞÆÚÉÍÁ Ç ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑ Ð͌ ÀÍÈ ÍÃÇÌ ÇÆ ÊÒÖ×ÇÔ ÁÁÍÃÌÚÔ ÉÒÏÐÍÁ Á ÑÄÍÏÇÝ ËÄÌÄÃÅËÄÌÑ¿ ¼ÑÍÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÇÉÏ¿ÑÉÇÈÎÊ¿Ì ÎÍÁÚ×ÄÌÇÞ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇ Ï¿Œ ÀÍÑÚÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ Ç ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍÄ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ ÎÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÝпËÇËÐÍÀÍÈÁÍÇËÞ ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞÁÚÐÍÉÇÔÕÄÊÄÈ©ÌÇ¿ ÁÚÎÒØÄÌ¿ÇÆÿÑÄÊÛÐÑÁÍËŠ«¿ÌÌ §Á¿ÌÍÁdzÄÏÀÄϚ ÄÄÏÍÆÌÇÖÌ¿Þ ÕÄÌ¿vÎÍÏÞÃÉ¿ÏÒÀÊÄÈ

ŸÃ¿ ÚÉÍÁÐÉ¿Þ v ÇÆÁÄÐÑÌÚÈ Ë¿ÏÉÄÑÍÊÍÂ Ç ÀÇÆÌÄЌÑÏÄÌÄÏ ¡ ÂÍÃÒ ÒÁÊÄÉÊ¿ÐÛ Á¿ÊÞÌÇÄË ÁÍÈÊÍÉ¿ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿Ê¿ ÐÍ ÐÁÍÇËÇ Ï¿ÀÍÑ¿ËÇÁÁÚÐÑ¿ÁÉ¿Ô ÁÄÊ¿Ë¿ÐÑÄό ÉÊ¿ÐÐÚÇÁÐÉÍÏÄÎÍÌÞÊ¿ ÖÑÍÁËÇÏÄ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ Ç ÔÍÀÀÇ ÑÍÅÄ ÌÒÅÄÌ Ë¿ÏÉÄÑÇÌ ¶ÄÏÄÆ ÌÄÉÍÑÍÏÍÄ ÁÏČ ËÞÁ§ÌÑÄÏÌÄÑÄÎÍÞÁÇÊÐÞÄÄÀÊÍ Š¯¿ÀÍÑ¿É¿ÉÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇĚÐÍÐÑ¿Œ ÑÛÞËÇÍÑÍË É¿É¿ÁÑÍÏÒÉÏ¿×ÄÌÇÈ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÛ ÇÊÇ οÏÇÉË¿ÔÄÏ ËÍÅÄÑ ÎÏÄÁÏ¿ÑÇÑÛ ÔÍÀÀÇ Á ÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÍÄÃÄÊÍÇÐÃÄÊ¿ÑÛÄÂÍÒÐÎÄ׌ ÌÚË É¿É ÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛ ÐÁÍÇ ÕÄÊÇ Ç ƿÿÖÇ ÍÀØ¿ÑÛÐÞ Ð ÉÊÇÄÌÑ¿ËÇ É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ ÎÏÍÿÁ¿ÑÛ Ç ÁÄÐÑÇ ÎÄÏÄÂÍÁÍÏÚ ÍÕÄÌÇÑÛ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ÇÒÁÄÊÇÖÇÑÛÎÏÇÀÚÊÛ ÊÍÂÀÚÐÑÏÍ ÁÍ×ÄÊÁÐÍÑÌÝпËÚÔÎÍÎÒÊÞÏÌÚÔ ÁŠ¥ÇÁÍËÅÒÏÌ¿ÊĚ ÇÐÄÈÖ¿ÐÄÂÍ ÖÇÑ¿ÝÑÀÍÊÄÄÁÍÐÛËÇÑÚÐÞÖÖÄÊ͌ ÁÄÉ ¿п˿ŸÃ¿ÐÑ¿Ê¿ÀÄÆÒÐÊÍÁÌÚË ¿ÁÑÍÏÇÑÄÑÍËÁÐÁÍÄÈÍÀÊ¿ÐÑÇ®ÏÇ Ï¿ÀÍÑÄ Ì¿Ã ÉÌÇÂÍÈ Ÿ  ÚÉÍÁÐÉ¿Þ ÍÎÏÍÐÇÊ¿ÀÍÊÄÄÐÑ¿ÖÄÊÍÁÄÉÇÆ¯ÍЌ ÐÇÇ ŸÏËÄÌÇÇ  ÄÊÍÏÒÐÐÇÇ ¢ÄÏË¿Œ ÌÇÇ ¤ÂÇÎÑ¿ §ÆÏ¿ÇÊÞ °ÊÍÁ¿ÉÇÇ ´ÍÏÁ¿ÑÇÇ ²ÉÏ¿ÇÌÚ ¶ÄÏÌÍÂÍÏÇÇ ÇÍÌÇÎÍÃÄÊÇÊÇÐÛÇÐÑÍÏÇÞËÇÍÑÍË É¿É ÏÄ×ÇÊÇ Ì¿Ö¿ÑÛ ÐÁÍÄ ÃÄÊÍ ÍÀ ÒÐÎÄÔ¿ÔÇÑÏÒÃÌÍÐÑÞÔ ÍÀÍ×ÇÀÉ¿Ô ÏÄ×ÄÌÇÞÔÇÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞÔ ÍÐÁÍÄË ÍÎÚÑÄ Á ÏÄÉÊ¿ËÄ Ç ÎÏÍÿſÔ Á §ÌÑÄÏÌÄÑÄ°ÑÍÇËÍÐÑÛÜÑÍÈÉÌÇÂÇ ÍÑÇÆÿÑÄÊÛÐÑÁ¿ŠŸÊÛÎÇÌ¿®¿ÀÊnj ×ÄϚvÎÍÏÞÃÉ¿ÏÒÀÊÄÈȼÅ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤


Высокая мода в дизайне интерьеров Выставку Maison & Object называют Неделей высокой моды в искусстве дизайна. Именно на этой ежегодной выставке, проходящей в Париже, определяются основные направления интерьерного дизайна в Европе. Ежегодное посещение Maison & Object обязательно в рабочем графике Натальи Наумовой. Недаром маститые европейские дизайнеры называют подобные выставки и шоу питательной средой, своеобразным рынком идей. Свои впечатления от парижской выставки Наталья воплощает в дизайн-проектах для своих клиентов. Среди целого ряда тенденций в дизайн-индустрии, продемонстрированных в Париже на Maison & Object-2013, Наталья Наумова выделила четыре основных стилевых направления.

«Возврат в 70-е. Ретростиль» Отличительные особенности: • однотонные или с крупным геометрическим рисунком отделочные материалы; • торжество приглушенных тонов: охристые, оливковые, всевозможные оттенки коричневого; • мебель строгих геометрических форм, в том числе и с лакированными фасадами.

«Вспоминая Энди Уорхолла. Интерьер в стиле поп-арт» Отличительные особенности: • жизнерадостные, часто контрастные тона в отделке. Фавориты стиля – желтый, оранжевый, лимонный, зеленый, малиновый цвета, цвет фуксии; • однотонные стены и пол; • блестящий пластик, хромированный металл в отделке интерьера, мебели, деталях.

«Старый Прованс. Стиль пожившей старины» Отличительные особенности: • исключительно натуральные материалы в отделке: крашеные кирпичные стены или окрашенная штукатурка, искусственно состаренная керамическая плитка в качестве напольного покрытия либо состаренные деревянные полы; • интерьер пастельных тонов: белые, светло-серые, бежевые оттенки; • мебель из деревянного массива с имитацией старения: «затертые» фасады, червоточинки, обшарпанность; • текстиль «под старину»: натуральные плюш, лен, хлопок, мех, потертая кожа.

Сегодня все четыре стилевых направления Наталья Наумова уже реализует в дизайн-проектах для своих клиентов. Заключенные на выставке Maison & Object прямые контракты с производителями позволяют оснащать интерьеры заказчиков «Дизайн-бюро» отделочными материалами и мебелью европейского стиля и качества по доступным для коломенцев ценам. Мебель - Siguier, Michel Ferrand, Labarere (Франция), Dialma Brown (Италия), дизайнерская мебель от Timothy Oulton (Англия); дизайнерские ковры - Limited Edition (Бельгия); обои и ткани Ralpf Lauren (Франция), Sanderson (Англия), Dedar (Италия) сделают ваш интерьер поистине эксклюзивным.

«Нарочитая грубость. Стиль лофт» На фото: проект в стиле лофт, выполненный «Дизайн-бюро Натальи Наумовой» Отличительные особенности: • брутальный стиль неотделанного после стройки помещения – натуральный старинный кирпич или его имитация в отделке стен, пола или потолка; • грубый металл или дерево в отделке мебели, светильников. Как вариант – мебель из нарочито грубого, будто необработанного старого дерева, металлические светильники; • приглушенные тона в интерьере, обивка мебели – мягкая кожа или другие натуральные материалы.

«Дизайн-бюро Натальи Наумовой» появилось в Коломне в конце 2012 года. Создание бюро позволило Наталье реализовать сразу две свои ипостаси – художника и дизайнера. Проекты интерьеров Натальи Наумовой уникальны. Их секрет прост – дизайнер создает всевременные интерьеры, которые легко трансформируются из одного стиля в другой. А вдохновение для своих идей Наталья черпает в статусных дизайнерских выставках, проходящих в России и за рубежом.


¨»¡¥

ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ

©½ÍÎÂÈÙžÅÔÔÂÈË¿ÂÇ Ì˾ÂÁÅ¿ÕÅÆ(JMMFUUF „¢ÆÅνÅÊÈÀÈËÁÉ× Ÿ ÇÈƼËÂʽ ÀÉÇÆÃԿ˽ÄÆÄ ¸¾¼ÓÄ À ½¾½¼Å½ºÅÆ ©¼½Ã¸Á½»ÆÇÈÆÏÅÓÄÀ¼½Ð½ºÓē sɸ¿¸ÃϽÃƺ½Â ÇƼ¸ÈÀºÐÀÁÄÀÈË ƼÅÆȸ¿ÆºÓ½ÈËÏÂÀ ¿¸¾À»¸ÃÂÀ ¹ÈÀʺÓÀ¿¸È¸¹ÆʸºÐÀÁŸÅÀÍÄÀÃÃÀƆ ÅÓµÊÆ»ÆϽÃƺ½Â¸¿ÆºËʤ¸ÈɽÃÔ™ÀϘ½»ÆƼÅÆȸ¿ÆºÓ½ÍÀÊÓȸ¿ÅÓÍ Êƺ¸ÈÅÓÍ»ÈËÇǺɽ»¼¸Ÿ¿Óº¸ÃÀÉÔƼÀŸÂƺÆs#JD

´ÂÈË¿ÂÇÁ¿ÐÒÇÐÈÙÏÐÍ «¿ÏÐÄÊÛ ÇÖÏÍÃÇÊÐÞÁ±ÒÏÇÌÄ ÂÍÏÍÃÄÁ°ÄÁÄÏÌÍȧѿÊÇÇ ÂÃÄÅÇÁÄÑ ËÌÍÂÍÓÏ¿ÌÉÍÂÍÁÍÏÞØÄÂÍÌ¿ÐÄÊÄÌÇÞ ¤ÂÍ ÍÑÄÕ ¼ËË¿ÌÒÇÊ ÂÏ¿ÅÿÌÐÉÇÈ ÇÌÅÄÌÄÏ ËÌÍÂÍ ÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÍÁ¿Ê Ç ÏÄÂÒÊÞÏÌÍÀÏ¿ÊÐÚÌ¿ÐÐÍÀÍÈ¡ÜÑÇÔ ÎÍÄÆÃÉ¿Ô«¿ÏÐÄÊÛÇÆÒÖ¿ÊÍÀÚÖ¿ÇÇ ËÄÌÑ¿ÊÇÑÄÑÓÏ¿ÌÕÒÆÍÁ ÇÑ¿ÊÛÞÌÕÄÁ ÇÐοÌÕÄÁ ¬¿Ö¿ÊÛÌÍÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÍÌÎÍÊÒÖÇÊÁ§Ñ¿ÊÇÇ ¿Æ¿É¿ÌÖÇÁ¿Ê ×ÉÍÊÒÒÅÄÁͳϿÌÕÇÇ Á ÍÏÃÍ ¡Í ÁÏÄËÞ ÒÖÄÀÚ Á ÊÇÕÄÄ Œ ÊÄÑÌÇÈ«¿ÏÐÄÊÛÎÍÃÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÊÑÄË ÖÑÍ ÔÍÃÇÊ ÎÍ οÏÇÅÐÉÇË ÃÍË¿Ë Ç ÎÏÍÿÁ¿Ê ÓÍÌ¿ÏÇÉÇ ¡ÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ  ÇÖÎÏÇÆÌ¿Á¿ÊÐÞ ÖÑÍÜÑÍÑÍÎÚÑÍÉ¿Œ Æ¿ÊÀÍÊÛ×ÍÄÁÊÇÞÌÇÄÌ¿ÄÂÍÀÒÃÒØÇÈ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÇÈÒÐÎÄÔ ®Í ÍÉÍÌÖ¿ÌÇÇ ÉÍÊÊÄÃÅ¿ «¿ÏŒ ÐÄÊÛÒÐÑÏÍÇÊÐÞÌ¿Ï¿ÀÍÑÒÁÉ¿ÖÄÐÑÁÄ ËÄÌÄÃÅÄÏ¿ÎÍÎÏÍÃÒÉÕÇÇÁË¿×ÇÌ͌ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÒÝÉÍËοÌÇݬͿËÀnj ÕÇÇ ÇÖ¿ÎÏÍÐÑÇÏ¿ÊÇÐÛÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÿÊÛ×Ä ÜÑÍÈ ÐÉÏÍËÌÍÈ ÃÍÊÅÌÍÐÑÇ Ç ÎÍ ÁÄÖÄÏ¿Ë ÍÌ ÎÏÍÃÍÊÅ¿Ê ÐÁÍÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ¡ÂÍÃÒ Ì¿É¿ÌÒÌÄ ÁÍÈÌÚ «¿ÏÐÄÊÛ ÎÍÊÒÖÇÊ ÃÇÎÊÍË

ÝÏÇÐÑ¿ © ÜÑÍËÒ ÁÏÄËÄÌÇ ÍÌ ÎÍÌ ÌÞÊÐÞÎÍÉ¿ÏÛÄÏÌÍÈÊÄÐÑÌÇÕÄÇÒÅÄ ÞÁÊÞÊÐÞ ÇÐÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚË ËÄÌÄÌ ÅÄÏÍËÎÍÎÏÍÿſËÁŠ°ÑÄÓÄÌКv ÉÏÒÎÌÄÈ×ÄÈÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍÈÉÍËοÌÇÇ Æ¿ÌÇË¿ÝØÄÈÐÞÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍË¿ÁÑ͌ ÏÒÖÄÉ©¿ÏÛÄÏ¿ ÇÖ¿ÀÚÊ¿ÎÏÄÏÁ¿Ì¿ ÁÍÈÌÍÈÇÁÍÆÍÀÌÍÁÇÊ¿ÐÛÊÇ×ÛÁ ÂÍÃÒ ÉÍÂÿÍÌ¿Æ¿ÉÍÌÖÇÊ¿ÐÛ

¬ÂÍ¿ØÆÐÎÌÂÒ ®ÍÐÊÄ ÁÍÈÌÚ «¿ÏÐÄÊÛ ÐÍ ÐÁÍÇË ÃÏÒÂÍË ¼ÃÒ¿ÏÃÍË ÒÓÓ¿ÏÃÍË Ð͌ ÀÏ¿ÊÃÍÊÊ¿ÏÍÁÇÉÒÎÇÊÁÄÑÔÍÄ ÎÍËÄØÄÌÇÄ Á ©ÊÇ×Ç ÎÏÇÂÍÏÍÃÄ ®¿ÏÇÅ¿ ©ÍËοÌÛÍÌÚ Ì¿Ö¿ÊÇ ÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÇÑÛ ÐÑÄÏÅÌÇ ÃÊÞ ׿ÏÇÉÍÁÚÔ ¿ÁÑÍÏÒÖÄÉ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÌÇ ÌÄÿÁÌÍ ÎÍÞÁÇÊÇÐÛÌ¿ÏÚÌÉÄÇÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇÐÛ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÀÍÊÛ×ÇË ÐÎÏÍÐÍË ÔÍÑÞ Ì¿ пËÍË ÃÄÊÄ ÜÑÍ ÀÚÊ ÌÄÃÄ×ÄÁÚÈ Ç ÌÄÌ¿ÃÄÅÌÚÈ ÌÍÁÚÈ ÎÏÍÃÒÉÑ ¼ÑÍ Ì¿ÑÍÊÉÌÒÊÍ«¿ÏÐÄÊÞÌ¿ËÚÐÊÛÍÐÍƌ ÿÌÇÇÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÔÏÒÖÄÉ­ÌÃÍÊÂÇÔ ÖÄÑÚÏÄ ÂÍÿ Ï¿ÆÏ¿À¿ÑÚÁ¿Ê ÎÄÏÁÒÝ ÏÒÖÉÒ Š Çɚ Ç ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿Ê ÄÄ ÓÒÌÉÕÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ¤ÂÍ ÕÄÊÛÝÀÚÊÍÃÍÀÇÑÛÐÞÍÎÑÇË¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÍÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ ŠË¿ÉÐÇË¿ÊÛÌ¿Þ Î͌

ˆ¼¿ÎÂÀÁ½ÄʽÈÔÏ˾ØÎϽÏÙÏÂÉ ÇÂÉÜ ÒËÔÐuÔÂÈË¿ÂÇËÉ ÇËÏËÍØÆÁÂȽÂÏÁÂÊÙÀÅ ÊÂ˾ÒËÁÅÉË ǽÇ¿ÎÌËÍÏ ʽÔÅʽÏÙÏÍŠ ÊÅÍË¿½ÏÙÎÅÈØ¿ÛÊËÎÏŘÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

ДОСЬЕ Марсель Бич (Marcel Bich, 29.07.1914 – 30.05.1994), французский изобретатель, предприниматель, соучредитель компании Bic – крупнейшего в мире производителя шариковых ручек, одноразовых зажигалок и бритв. Бизнес Бича начинался с 1000 долларов и маленького цеха по производству стержней для шариковых ручек. Бич считается одним из выдающихся специалистовпрактиков промышленного маркетинга. Марсель Бич стал одним из героев знаменитой книги Джина Ландрама «13 мужчин, которые изменили мир».

ÊÄÆÌÍÐÑÛvËÇÌÇË¿ÊÛÌ¿ÞÕÄÌ¿š¤ÂÍ ÏÒÖÉ¿ÃÍÊÅÌ¿ÀÚÊ¿ÔÍÏÍ×ÍÎÇпÑÛÁ ÑÄÖÄÌÇÄÐÏÍÉ¿ÐÁÍÄÈŠÅÇÆÌǚ ÖÑÍÀÚ ÎÍÐÊÄÜÑÍÂÍÁÊ¿ÃÄÊÄÕËÍÂÀÚÀÄÆÐ͌ Å¿ÊÄÌÇÈ ÄÄ ÁÚÀÏÍÐÇÑÛ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ÎÇ×ÒØÇÈ ÎÏÇÀÍÏ ÇËÄÊ ËÇÌÇË¿Êی ÌÒÝÕÄÌÒ ®ÄÏÁÚÈ ÍÀÏ¿ÆÄÕ «¿ÏÐÄÊÛ Æ¿Œ ÉÍÌÖÇÊ Á ÂÍÃÒ Ç ÎÏÄÃÊÍÅÇÊ ÐÁÍÝÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÒ×ÄÐÑÇÓÇÏË¿Ë ÃÊÞ ÉÍÑÍÏÚÔÎÏÍÇÆÁÍÃÇÊÐÑÄÏÅÌǧÌÑČ ÏÄÐÌÍ ÖÑÍÍÃÌÍÈÇÆÜÑÇÔÓÇÏËÀÚÊ¿ ÉÏÒÎÌ¿Þ Ç Æ¿ÐÊÒÅÄÌÌ¿Þ ¿ËÄÏÇɿ̌ ÐÉ¿Þ ÓÇÏË¿ Š²ÍÑÄÏËÄÌК ÉÍÑÍÏÒÝ ÇÖ ÎÏÇÍÀÏÄÊ ÎÍÆÅÄ ­Ì ÿÊ ÜÑÇË ÉÍËοÌÇÞË ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÄÏÁÚËÇ ÁÌÄÃÏÇÑÛÄÂÍÇÃÄÝ ÁÚÎÊ¿ÑÇÁÑÍÊÛÉÍ ¿ÁÑÍÏÐÉÇÈÂÍÌÍÏ¿Ï­ÌÇÌÄÎÍÁÄÏnj ÊÇ Á ÇÃÄÝ Ç ÍÑÉ¿Æ¿ÊÇÐÛ ±ÍÂÿ  ÇÖ ÏÄ×ÇÊ пËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛ


ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÇ ÎÍÄÂÍÐÊÍÁ¿Ë ŠÎ͌ ÐÑ¿ÁÇÊÁÐÄÌ¿׿ÏÇÉÍÁÒÝÏÒÖÉҚ ©ÍÂÿ Á ÌÍÞÀÏÄ ÂÍÿ «¿ÏŒ ÐÄÊÛ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÊ ÎÄÏÁÒÝ ÏÒÖÉÒ #JD ÁÍ ³Ï¿ÌÕÇÇ ÍÌ¿ ÌÄÆ¿ËÄÃÊÇÑÄÊÛÌÍ ÐÑ¿Ê¿ ÔÇÑÍË ¡ ÑÄÖÄÌÇÄ ÑÏÄÔ ÊÄÑ ÍÌ ÎÏÍÿÁ¿Ê ÖÄÑÁÄÏÑÛ ËÇÊÊÇÍÌ¿ ÏÒÖÄÉ Á ÃÄÌÛ Ç ÐÑÏÄËÇÊÐÞ ÐÌÇÆÇÑÛ ÕÄÌÒ ÄØÄ ¼ÑÍ ÇÐÎÒ¿ÊÍ ÉÍËοÌÇÇ ÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÇÁ×ÇÄ ÍÃÌÍÑÇÎÌÚÄ ÃÍÏÍÂÇÄ ÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÚÄ ÏÒÖÉÇ ÉÍÑÍÏÚÔ ÇÖ ÀÚÐÑÏÍ ÍÎÄÏÄÃÇÊ Á ÂÍÌÉÄ Æ¿ ÊÇÃÄό ÐÑÁÍÌ¿Ë¿ÐÐÍÁÍËÏÚÌÉÄÎÇÐÛËÄÌÌÚÔ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÌÍÐÑÄÈ Š®ÍËÍÇËпËÚËÍÎÑÇËÇÐÑÇÖÌÚË ÍÕÄÌÉ¿Ë Þ Ï¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿Ê ÎÏÍÿÁ¿ÑÛ  ׿ÏÇÉÍÁÚÔ ÏÒÖÄÉ Á ÃÄÌÛ «ÄÌÄÄÖÄËÆ¿ÑÏÇÂÍÿËÚÃÍÐÑÇÂÊÇ ÒÏÍÁÌÞ Á v ÑÚÐÞÖ ÏÒÖÄÉ Á ÃÄÌÛ ¼ÑÍ ÀÚÊ Ì¿ÐÑÍÊÛÉÍ ÀÍÊÛ×ÍÈ ÒÐÎÄÔ ÖÑÍËÌÄÎÍÉ¿Æ¿ÊÐÞÌÄÿÊÄÉÇË ÑÍÑ ÃÄÌÛ ÉÍÂÿ ËÚ Æ¿ÔÁ¿ÑÇË Æ¿ÏҌ ÀÄÅÌÚÄÏÚÌÉǚ vÁÐÎÍËÇÌ¿ÊÎÍÆÅÄ «¿ÏÐÄÊÛ ÇÖ

¤½¿Ë¿½ÊŝÉÂÍÅÇÅ ÇÖ ÌÄ ÍÐÑ¿ÌÍÁÇÊÐÞ Ì¿ ÃÍÐÑÇŒ ÌÒÑÍË ÌÄËÄÃÊÄÌÌÍ ÐÍÐÑ¿ÁÇÊ ¿ÂÏÄЌ ÐÇÁÌÚÈ ÎÊ¿Ì Æ¿ÁÍÄÁ¿ÌÇÞ ËÇÏÍÁÍÂÍ ÏÚÌÉ¿ ÎÇÐÛËÄÌÌÚÔ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÌ͌ ÐÑÄÈÇÎÍÊÒÖÇÊÊÇÕÄÌÆÇÍÌÌÚÄÎÏ¿Á¿ Ì¿ÐÁÍÈοÑÄÌÑÍÑÉÍËοÌÇÇŠ ÇÏ͚ ÖÑÍÀÚ ÇÆÀÄÅ¿ÑÛ ÊÝÀÍÂÍ ÐÒÃÄÀÌÍÂÍ Ï¿ÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ ÐÁÞÆ¿ÌÌÍÂÍ Ð Ì¿Œ ÏÒ×ÄÌÇÄË οÑÄÌÑÌÚÔ ÎÏ¿Á ¦¿ÑÄË ÍÌ ÎÏÇÍÀÏÄÊ ÀÏÇÑ¿ÌÐÉÒÝ ÓÇÏËÒ Š ÇÏ͌°ÁÍ̚ ÉÍÑÍÏ¿ÞÃÍËÇÌÇÏÍÁ¿Œ Ê¿Ì¿¿ÌÂÊÍÞÆÚÖÌÚÔÏÚÌÉ¿Ô¤ÁÏÍÎÚ Ç ŸÁÐÑÏ¿ÊÇÇ ° ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÄË Š ÇÏ͌°ÁÍ̚«¿ÏÐÄÊÛÍÃÌÍÁÏÄËÄ̌ ÌÍ ÎÍÊÒÖÇÊ Á ÐÁÍÄ Ï¿ÐÎÍÏÞÅÄÌÇÄ ÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ ËÄÌÄÃÅÄÏÍÁ Ç ÌÍҌԿÒ ÁÌÄÃÏÄÌÇÞ ÑÍÁ¿ÏÍÁ Ì¿ ÍÂÏÍËÌÚÄ ÀÏÇÑ¿ÌÐÉÇÄ ÏÚÌÉÇ ¼ÑÍ

¨»¡¥

ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÄÐÑÍÇÊÍ ËÊÌÓϿ̌ ÉÍÁ ÎÍÏÞÃÉ¿  ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ Ç ÍÀÄÐÎÄÖÇÊÍ ÎÏÞËÍÈ ÃÍÐÑÒÎ Ì¿ ¿ÁÐÑÏ¿ÊÇÈÐÉÇÈ ÌÍÁÍÆÄÊ¿ÌÃÐÉÇÈ Ç É¿Ì¿ÃÐÉÇÈÏÚÌÉÇ ¡ÑÄÖÄÌÇÄÐÊÄÃÒÝØÄÂÍÂÍÿ ÇÖ ÎÏÇÍÀÏÄÊ ×ÁÄÃÐÉÒÝ ÓÇÏËÒ Š Üʌ ÊÍÂϿӚ Ç ÎÏÇÐÑÒÎÇÊ É ÇÐÎÍÊÌČ ÌÇÝ ÐÁÍÄÈ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÇ ÁÔÍÅÃÄÌÇÞ Ì¿ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÈ ÏÚÌÍÉ ©ÍËοÌÇÝ Š²ÍÑ ÄÏË ÄÌ ®Ä̚ ©ÍÌÌÄÉÑÇÉÒÑ «¿ÏÐÄÊÛ ÎÏÇÍÀÏÄÊ Á ÂÍÃÒ ¿ Æ¿ÑÄËÁÑÄÖÄÌÇÄÃÄÐÞÑÇÊÄÑÇÞÍÌÎÏ͌ ÿÁ¿Ê Á ŸËÄÏÇÉÄ ÎÍ ËÊÌ ÏÒÖÄÉ ÁÂÍà ¡ÐÑÒÎÇÁ Á ÂÍÃÒ Ì¿ ÍÂÏÍˌ ÌÚÈ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÈÏÚÌÍÉÑÍÏÂÍÁÊÇ ÏÒÖÉ¿ËÇ  ÇÖÐÑÍÊÉÌÒÊÐÞÐÞÏÍÐÑÌÍÈ ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÄÈÐÍÐÑÍÏÍÌÚŠ¥ÇÊÊÄÑÑ ®ÄÈÎÄό«¿Èњ±ÏÒÃÌÄÄÁÐÄÂÍÀÚÊÍ ÎÏÄÍÃÍÊÄÑÛ ÒÅ¿ÐÌÒÝ ÏÄÎÒÑ¿ÕÇÝ ÉÍÑÍÏÒÝ׿ÏÇÉÍÁÚÄÏÒÖÉÇÐÌÇÐÉ¿ÊÇ Á ŸËÄÏÇÉÄ ®ÄÏÁÚÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÇ É¿ÌÕÄÊÞÏÐÉÇÔÑÍÁ¿ÏÍÁÌ¿ÜÑÍËÏÚ̌ ÉÄ ÎÏÍÿÁ¿ÊÇ ÌÇÆÉÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÄ ÑÍÁ¿ÏÚ Ç ÐÇÊÛÌÍ Ï¿ÆÍÖ¿ÏÍÁ¿ÊÇ Î͌ ÉÒοÑÄÊÄȼÑÇÎÇÍÌÄÏÚÐÑÏÄËÇÊÇÐÛ ÐÃÄÊ¿ÑÛÀÚÐÑÏÚÄÃÄÌÛÂÇ ÁÚÆÁ¿ÁÉϿь ÉÍÁÏÄËÄÌÌÚÈÇÌÑÄÏÄÐÎÍÉÒοÑÄÊÄÈ Ç ÁÇÑÍÂÄÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÊÇÐÉÄÎÑÇÖÄÐÉÍÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÉ׿ÏÇÉÍÁÚËÏÒÖÉ¿Ë  ÇÖ ÎÏÄÁÏ¿ÑÇÊ ÌÄ¿ÑÇÁÌÍÄ Íь ÌÍ×ÄÌÇÄ Á ÎÍÆÇÑÇÁÌÍÄ ÄÂÍ ËÌÍÂ͌ ËÇÊÊÇÍÌÌ¿Þ ÏÄÉÊ¿ËÌ¿Þ É¿ËοÌÇÞ Š§ÐÎÚÑ¿ÑÄÊÛÌÚÈÑÄÐњÀÚÊ¿ÎÏÇÆÁ¿Œ Ì¿ÍÎÏÍÁÄÏÂÌÒÑÛÇËÇÃÅ׿ÏÇÉÍÁÚÔ ÏÒÖÄÉ É¿É ÌÇÆÉÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ ¼Ñ¿ Ë¿ÐÐÇÏÍÁ¿ÌÌ¿ÞÉ¿ËοÌÇÞ ÎÏÍÁÄÃÄ̌ Ì¿ÞÎÍÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍËÒÑÄÊÄÁÇÃÄÌÇÝ ÇÆÍÀÏ¿Å¿Ê¿׿ÏÇÉÍÁÚÄÏÒÖÉÇŠ ÇÉ °ÑÇɚ ÎÏÍÐÁÄÏÊÇÁ¿ÝØÇËÇ ÐÑÄÌÚ ÎÇ×ÒØÇËÇÎÍÊÛÃÒÇÍÀÅÇ¿ÄËÚËÇÁ ÍÂÌħÔÑÍÎÑ¿ÊÇÑ¿ÌÕÍÏÚÓÊ¿ËÄÌÉÍ ÁÌÇÔÐÑÏÄÊÞÊÇÇÆÏÒÅÛÞ¦¿ÑÄËÉÍˌ ËÄÏпÌÑÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÍÁ¿Ê ÖÑÍÏÒÖÉÇ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÝÑÎÇпÑÛÎÏÍÐÑÍÁÄÊÇÉ͌ ÊÄÎÌÍ ÇÉÑÍËÒÅÄÒÎÍËÇÌ¿ÊÍÐÛ ÖÑÍ ÒÌÇÔÍÖÄÌÛÃÍÐÑÒÎÌ¿ÞÕÄÌ¿vÁÐÄÂÍ ÕÄÌÑÍÁ§¿ËÄÏÇÉ¿ÌÕÚÎÍÁÄÏÇÊÇ ÁÜÑÍÑÎÏÍÃÒÉÑ

žÅÔĽÃÅÀ½ÂÏ

ˆ®¿ËÂÉÐ ÐÎÌÂÒÐ Ü ˾ÜĽÊ ÏÂÉ ÔÏËÊÂÎÈÐÕ½ÈÊÅÔÙÅÒ ÎË¿ÂÏË¿ ÇÍËÉ ÉËÅÒ Î˾Š ÎÏ¿ÂÊÊØҘ ȼÅ¿

¦¿ÔÁ¿ÑÇÁÐÄÏÛÄÆÌÒÝÃÍÊÝÏÚÌÉ¿ ÏÒÖÄÉ ÇÖ Ì¿Ö¿Ê Ì¿ÐÑÒÎÊÄÌÇÄ Ì¿ ÇÌÃÒÐÑÏÇÝ ÐÇ¿ÏÄÑÌÚÔ Æ¿ÅÇ¿ÊÍÉ ­Ì ÃÍÉ¿Æ¿Ê ÖÑÍ ÎÏÍÁÄÃÄÌÌ¿Þ ÇË ÇÌÌÍÁ¿ÕÇÞ Á ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÏÒÖÄÉ Ç ÎÏÍÃÁÇÅÄÌÇÄ ÇÔ Ì¿ ÏÚÌÉÄ v ÜÑÍ ÌÄ ÐÊÒÖ¿ÈÌÍÐÑÛ ÌÄ ÎÍÿÏÍÉ ÐÒÃÛÀÚ ¿ ÎÊÍà ÄÂÍ Ñ¿Ê¿ÌÑ¿ ÇÌÅÄÌÄÏ¿ Ç ÎÏÄÌ ÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞ  ÇÖ ÁÍÏÁ¿ÊÐÞ Ì¿ ÏÚÌÍÉ ÍÃÌ͌ Ï¿ÆÍÁÚÔ Æ¿ÅÇ¿ÊÍÉ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÁ Ì¿ ÐÁÍÈÎÏÍÃÒÉÑÕÄÌÒÌ¿ÌÇÅÄ ÖÄË Ò ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ ¬¿ ÐËÄÌÒ ÂÄÌnj  ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥

ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ ÓÇÂÒÏÚ Á ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÄ Š¥ÇÊÊÄÑњ ÐÖÇÑ¿ÊÇ ÖÑÍ ÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÈ ÏÚÌÍÉ ÎÍÂÊÍÑÇÑÇÔÍÐÌÍÁÌÍÈÀÇÆÌÄб¿ÉÍÄ ËÚ×ÊÄÌÇÄ ÎÏÇÁÍÃÇÑ É ÎÍÑÄÏÄ ÏÚ̌ ÉÍÁ§ËÄÌÌÍÎÍÜÑÍËÒ«¿ÏÐÄÊÛ ÇÖ ÇËÄÄÑÎÍÊÌÍÄÎÏ¿ÁÍÐÖÇÑ¿ÑÛÐÞÍÑÕÍË ÇÌÃÒÐÑÏÇÇÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÔÀÏÇÑÁ

®ÂÇÍÂÏØÐÎÌÂÒ½žÅÔ½

ˆŸØÄʽÇËÉØοÅÊÁÎÂÍÑÅÊÀËÉ ºÏËÉËÆÉÂÏËÁ°ÎÌÂÒ ¿ ¿ÅÊÁÎÂÍÑÅÊÀ Ï;ÐÂÏ ÎË¿ÂÍÕÂÊÊËÀË ɽÎÏÂÍÎÏ ¿½ ¿È½ÁÂÊÅÜ ÁËÎÇËÆ Å ɽÇÎÅɽÈÙÊËÀË ÅÎÌËÈÙÄË¿½ÊÅÜ ¿ËÄÉËÃÊËÎÏÂÆ¢Ö¿ØÁËÈÃÊØÅÉÂÏÙÌËÈÊÐÛο˾ËÁÐ Á¿ÅÃÂÊÅÆ ÊÅǽÇÅÒ ½ÇÓÅËÊÂÍË¿ ÅÈÅ ¾½ÊÇÅÍË¿ u ËÊÅ ÉËÀÐÏÎϽÏÙÊÂÊÐÃÊØɾ½ÈȽÎÏËɘ ¿ÊÛÌÍÈ ÏÄÉÊ¿ËÄ ÏÒÖÄÉ ÎÏÇ×Ê¿ ÄØÄ ÀÍÊÄÄÒÐÎÄ×Ì¿ÞÏÄÉÊ¿ËÌ¿ÞÉ¿ËοÌÇÞ Š¸—ÊÉÌÇÐÁÍÄÈ#JDš ÉÍÑÍÏ¿ÞÐÑ¿Ê¿ ÎÍÁÍÃÍËÃÊÞ×ÒÑÍÉÇÖ¿ÐÑÍÇÐÎÍÊی ÆÍÁ¿Ê¿ÐÛÁÉÍËÄÃÇÞÔ ÇÖ ÀÚÊ ÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍ ¿ÂÏÄÐÐnj ÁÄÌ Á ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÇ Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂÍÁÍÈ É¿ËοÌÇÇ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÐÑÍÊÉÌÒÊÐÞ Ð ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛÝ ÉÍÌÉÒÏÇÏÍÁ¿ÑÛ ÄØÄ Ç ÐÍ ÐÎÇÖÉ¿ËÇ °ÎÇÖÉÇ ÀÚÊÇ ÎÏÇÖÇÌÍÈ ÑÍÂÍ ÖÑÍ ËÌÍÂÇÄ ÓÇÏËÚ ÊÇÃÇÏÍÁ¿Á×ÇÄÁÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÆ¿Ånj ¿ÊÍÉ ÐÖÇÑ¿ÊÇ ÖÑÍÇÃÄÞÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÔ Æ¿ÅÇ¿ÊÍÉÌÄÌ¿ÈÃÄÑÍÑÉÊÇÉ¿ ÇÖÎÍ ÐÁÍÄËÒÍÀÚÉÌÍÁÄÌÇÝÎÏÍÇÂÌÍÏÇÏ͌ Á¿Ê ËÌÄÌÇÞ ÜÑÇÔ ŠÜÉÐÎÄÏÑÍÁš Ç ÌÄ ÑÍÊÛÉÍÎÏÇÁÄÊÐÁÍÈÌÍÁÚÈÎÏÍÃÒÉÑÉ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍËÒÒÐÎÄÔÒ ÌÍÇÆ¿ÐÑ¿ÁÇÊ É¿ÎÇÑÒÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ËÍÂÒØÄÐÑÁÄÌÌÒÝ Š¥ÇÊÊÄÑњ ÉÍÑÍÏ¿Þ Á ÉÍÌÕÄ ÉÍ̌ ÕÍÁ ÎÏÇÆÌ¿Ê¿ É¿É ÑÏÒÃÌÍ ÄÈ ÀÚÊÍ ÁÚÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛ ÎÍÐÑÍÞÌÌÒÝ ÕÄÌÍÁÒÝ ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÝÐ#JD ÇÎÍÉÇÌÒÊ¿Ïڌ ÌÍÉÆ¿ÅÇ¿ÊÍÉÁÐÄÏÄÃÇÌÄŒÔ ¼ÑÍÑÒÐÎÄÔÁÐÄÊÇÊÁÌÄÒÑÍËÇËÍÂÍ  ÇÖ¿ÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛÁÑÍË ÖÑÍÍÌËÍÅÄÑ ÁÐÑÒÎÇÑÛ Á ÀÍÏÛÀÒ Æ¿ ÍÎÊÍÑ Š¥Çʌ ÊÄÑњvÏÚÌÍÉÀÏÇÑÁ«¿ÏÐÄÊÛ ÇÖ Ì¿ÐÑÍÞØÇÈÊÝÀÇÑÄÊÛÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌÇÈ ÌÄ ËÍ ÐÍÎÏÍÑÇÁÊÞÑÛÐÞ ÐÍÀÊ¿ÆÌÒ ÐÍÆÿÑÛ ÏÚÌÍÉ ÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÔ ÀÏÇÑÁ ÉÍÑÍÏÍÂÍ Š¥ÇÊÊÄÑњ ÐÍÆÌ¿ÑÄÊÛÌÍ ÇÆÀÄ¿ʿ

Ë¿ÏÉÄÑÇÌÂÍÁÒÝ ÜÉÐÎÄÏÑÇÆÒ ÐÁÍÄÈ ÌÍÁÍÈÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÍÈÀÏÇÑÁÚÁͳϿ̌ ÕÇÇ Š¥ÇÊÊÄÑњÇÃÏÒÂÇÄÎÏÍËÚ׌ ÊÄÌÌÚÄ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÒÑÁÄÏÅÿÊÇ ÖÑÍÍÌÐÒË¿Ð×ÄÃ×ÇÈ ÇÖÏ¿ÐÐÖÇÑ¿Ê ÖÑÍÄÂÍÎÏÍÃÒÉÑËÍÅÄÑÎÍÊÒÖÇÑÛv ÏÚÌÉ¿ÀÄÆÍοÐÌÚÔÀÏÇÑÁ «¿ÏÐÄÊÛ  ÇÖ ÎÏÍÇÂÌÍÏÇÏÍÁ¿Ê ÉÏÇÑÇÉÍÁ Ç ÃÍÉ¿Æ¿Ê Í×ÇÀÍÖÌÍÐÑÛ ÇÔ ËÌÄÌÇÞ ÁÚÎÒÐÑÇÁ Á ÂÍÃÒ ÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÄ ÀÏÇÑÁÚ #JD ²ÐÎÄÔ ÎÏÄÁÆÍ×ÄÊÿÅÄпËÚÄÐËÄÊÚÄÍÅnj ÿÌÇÞпËÍÂÍ ÇÖ¿°ÄÈÖ¿ÐÄÂÍÎÏ͌ ÃÒÉÕÇÞ Æ¿ÌÇË¿ÄÑ ÀÍÊÄÄ ÎÍÊÍÁÇÌÚ ÁÐÄÂÍ ÏÚÌÉ¿ ÀÄÆÍοÐÌÚÔ ÀÏÇÑÁ Á °·Ÿ­ÃÌ¿ÉÍÁÍÑÊÇÖÇÄÍÑÏÒÖÄÉÇ Æ¿ÅÇ¿ÊÍÉ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌ¿ÜÑÍËÏÚÌÉÄ ÎÏÇ×ÄÊÉÌÄËÒÌÄÐÏ¿ÆÒŠ¥ÇÊÊÄÑњ ÍοпʿÐÛ ÁÑÍÏÅÄÌÇÞ #JD Ç Á ÂÍÃÒ ÁÚÎÒÐÑÇÊ¿ ÌÍÁÚÈ ÐÇÊÛÌÚÈ ÎÏÍÃÒÉÑ v ÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÄ ÀÏÇÑÁÚ Š´ÍÏÍ×ÇÄÌÍÁÍÐÑǚ¬ÍÀÏÇÑÁ¿#JD ÍÑÐÑÍÞÊ¿ ÐÄÀÞ ÿÅÄ Ì¿ ÏÍÃÌÍË ÃÊÞ Š¥ÇÊÊÄÑњ ÏÚÌÉÄ Ç Á ÂÍÃÒ ÄÄ ÃÍÊÞÐÍÐÑ¿ÁÇÊ¿  ÄÆ «¿ÏÐÄÊÞ  ÇÖ¿ Š¥ÇÊÄÑњ ÁÄÏÍÞÑÌÍ ÌÇÉÍÂÿ ÀÚ ÌÄ ÁÐÑÒÎÇÊ¿ Ì¿ ÏÚÌÍÉ ÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÔ ÀÏÇÑÁ ¤Ý ÏÒÉÍÁÍÃÇÊÎÏÇÌÕÇÎпËÍÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÞ Ç Æ¿ØÇÑÚ ÐÁÍÄÂÍ ÏÚÌÉ¿ ©ÊÝÖÄÁÚÄ

ŸÏËÍÃÂÊÅ ʽÍØÊËǾÍÅÏ¿ ­ÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÄ ÀÏÇÑÁÚ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁŒ ÊÞÊÇÌ¿ÐÑÍÞØÒÝÒÂÏÍÆÒÉÊÝÖÄÁÍËÒ ÎÏÍÃÒÉÑÒ Š¥ÇÊÊÄÑњ ÎÍ ÐÒÑÇ ÄÄ ÔÊÄÀÒ Ð Ë¿ÐÊÍË ÖÑÍ Ç ÍÀÙÞÐÌÞÊÍ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÝÓÇÏËÚ©ÍÂÿ ÇÖÌ¿Ö¿Ê 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

¡ÚÿÝØÇÄÐÞ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ ÍÑÊÇÖ¿ÝÑÐÞÑÄË ÖÑÍËÍÂÒÑÍÑÍÀÏ¿ÑÛ ÎÏÍÐÑÚÄÜÊÄ¿ÌÑÌÚÄÏÄ×ÄÌÇÞÇÆԿ͌ пÇÐÊÍÅÌÍÐÑÇ ÖÑÍÞÁÊÞÄÑÐÞÍÃÌÍÈ ÇÆÍÐÌÍÁÍÎÍʿ¿ÝØÇÔÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÄÈ ÃÊÞÁÐÄÔÎÏÄÒÐÎÄÁ¿ÝØÇÔÇÌÌÍÁ¿Ñ͌ ÏÍÁÇÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄȼÑÍÁÎÍʌ ÌÍÈËÄÏÄÍÑÌÍÐÇÑÐÞÉ«¿ÏÐÄÊÝ ÇÖÒ °ÑÏ¿ÑÄÂÇÞ ÇÖ¿Æ¿ÉÊÝÖ¿Ê¿ÐÛÁÑÍË ÖÑÍÀÚ ÁÚÞÁÇÑÛ ÎÏÍÃÒÉÑÚ ÇÐÎÍÊی ÆÒÝØÇÄÐÞ É¿ÅÃÚË ÄÅÄÃÌÄÁÌÍ ÎÏÇ ÜÑÍËÌ¿ÐÑÍÊÛÉÍÃÍÏÍÂÇÄ ÖÑÍÁËÄÐÑÍ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÇÔÁÚÀÏÍÐÇÑÛ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÚ ÐÑ¿Ï¿ÊÇÐÛ ÇÔ ÏÄËÍÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛ  ÇÖ Ï¿ÐÐÖÇÑ¿Ê ÐÑÍÇËÍÐÑÛ ÎÏÍÃÒÉÑ¿ ÎÏÇ ÉÍÑÍÏÍÈ ÁÊ¿ÃÄÊÄÕ ÌÄ ÎÍÅ¿ÊÄÊ ÀÚ Ð ÌÇË Ï¿ÐÐÑ¿ÑÛÐÞ  ÎÍÐÑÏÍÇÊ ÌÍÁÚÄ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÄËÍØÌÍÐÑÇÇ¿ÁÑ͌ Ë¿ÑÇÆÇÏÍÁ¿ÊÎÏÍÕÄÐÐ ÖÑÍÀÚÃÍÐÑÇÖÛ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌÚÔ ÇË ÎÏÄÃÄÊÍÁ ÕÄÌÚ ÜÑÍÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖÇÑÐÑÏ¿ÑÄÂÇÇËÌÍÂÇÔ ÉÏÒÎÌÚÔÓÇÏË ¦¿ÑÄË ÇÖÍÐÌ¿ÐÑÇÊ ÏÚÌÍÉ Ï¿ÆÁÄÑÁÊÄÌÌÍÈ ÃÇÐÑÏÇÀÛ݌ ÑÍÏÐÉÍÈ ÐÄÑÛÝ  ÑÍÊÛÉÍ Á °·Ÿ ÇÎÏÍÁÄÊÉÏÒÎÌÒÝÏÄÉÊ¿ËÌÒÝ É¿ËοÌÇÝ ÃÄÊ¿Þ ÒÎÍÏ Ì¿ ÌÇÆÉÒÝ ÕÄÌÒ Ç ÁÚÂÍÃÌÍÐÑÛ ¼Ñ¿ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÞ ÌÄÍÃÌÍÉÏ¿ÑÌÍÒÌÇÖÑÍÅ¿Ê¿ÄÂÍÉÍÌÉҌ ÏÄÌÑÍÁÇÐÃÄÊ¿Ê¿ÏÒÖÉÇ Æ¿ÅÇ¿ÊÉÇÇ ÀÏÇÑÁÚÎÍÃÀÏÄÌÃÍË#JDÐÑ¿ÌÿÏÑÍË ÍÃÌÍÏ¿ÆÍÁÚÔ ÎÏÍÃÒÉÑÍÁ Ë¿ÐÐÍÁÍÂÍ ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÞÁÍÁÐÄËËÇÏÄ  ÇÖ ÀÚÊ ¿Æ¿ÏÑÄÌ Ç É¿É ÀÍÊی ×ÇÌÐÑÁÍ ÊÝÀÇÑÄÊÄÈ ÐÍÐÑÞÆ¿ÌÇÈ ÌÄ ÀÍÞÊÐÞ ÇÃÑÇ Ì¿ ÀÍÊÛ×ÍÈ ÏÇÐÉ Ï¿ÃÇ ÀÍÊÛ×ÇÔ ÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚÔ ÁÍƌ ËÍÅÌÍÐÑÄÈ «ÌÍÂÇÄ ÐÖÇÑ¿ÊÇ ÖÑÍ ÍÌ ÃÁÇ¿ÊÐÞ ÐÊÇ×ÉÍË ÀÚÐÑÏÍ ÌÍ Á ÐÉÍÏÍÐÑÇ ÀÚÊ¿ ÄÂÍ ÐÇÊ¿ ­ÑÎÒÂÌÒÁ ÁÐÄÔÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ ÍÌ¿ÐÑ¿Ê¿ÄÂÍÃ͌ ÏÍÂÍÈÉÒÐÎÄÔÒ  ÉÇÆÃԿƺ¸Å¸ÀÅÌÆÈĸÎÀ× ɸÁʸXXXQSP†CVTJOFTTL[


²Ë¾¾Å

¨»¡¥

£¼ÉÛÎÄÛÍËÊÌÎÊÈËÊÈÊ¿¼Úξ½ÄÃÉÁÍÁ «Хочешь быть успешным в бизнесе – не пренебрегай физическими упражнениями!» – советуют бизнестренеры. Многие игнорируют этот совет, ссылаясь на постоянную нехватку времени, огромное количество встреч, дела, требующие безотлагательных решений. Тогда как другие предприниматели на личном примере доказывают – при желании время найдется и для бизнеса, и для семьи, и для занятий спортом. Немало спортсменов и среди коломенских предпринимателей. Выделить самый популярный среди бизнесменов Коломны вид спорта сложно: одни предпочитают командные игры (футбол, хоккей и т. п.), другие – индивидуальные виды спорта (конькобежный спорт, горные лыжи, виндсерфинг, восточные единоборства, занятия в тренажерном зале и другие), третьих манит экстрим – кайтинг, серфинг, парапланеризм, раллирейды и прочее. Но о каком бы виде спорта ни шла речь, бизнесмены в один голос признают – это отличный способ снять стресс и на время отвлечься от рабочих проблем. А как же постоянный цейт-

нот – неизменный спутник бизнеса? Оказывается, занятия спортом не только не воруют драгоценные рабочие часы, а напротив, помогают грамотно организовать деловой график, учат самодисциплине, умению преодолевать рутину и добиваться результатов. Дополнительные плюсы командных видов спорта – умение работать в команде. В общем, кроме отличного самочувствия и заряда бодрости занятия спортом дают целый набор качеств, необходимых для успешного развития бизнеса. Вот лишь некоторые коломенские предприниматели, о спортивных увлечениях которых мы в разное время писали в журнале «ЛЮДИ»:

Сергей и Борис Орловы, владельцы ателье «Карина» – конькобежный спорт; Георгий Барабошкин, создатель «Серф-н-ски-клуба», тренерспортсмен, менеджер-экономист – серфинг, горные лыжи; Ольга Мальчук, генеральный директор компании «ТурЦентр Первый» – горные лыжи, виндсерфинг; Владислав Ракитянский, председатель Совета директоров ООО «Бизнес-Инвест» – автоспорт; экстремальные виды спорта – снегоход, квадроциклы, аквабайки; Сергей Поваров, президент СТК «Мастер» – мотоциклетный спорт; Богдан Вавренюк, генеральный директор строительной компании ООО «Кесей» – автоспорт; Валерий Коссов, генеральный директор ОАО «ВНИКТИ» – мини-футбол, хоккей, плавание, шахматы; Александр Матюхин, начальник отдела маркетинга ОАО «Коломенский завод» – кайтсерфинг;

ȼÅ¿

Геннадий Шелыганов, генеральный директор магазина «Водный мир», стоматологии «Добрый доктор» – кайтсерфинг, сноукайтинг, вейкбординг; Сергей Сергеев, генеральный директор компании «Техно-Ас» – восточные единоборства; Андрей Грачев, директор ГК «Дорожно-строительные материалы»; Владимир Пономарев, директор ПСП «Карьер «Октябрьское» – хоккей, волейбол; Валентин Соколов, создатель фото-и видеостудии Valentiystudio – парапланеризм. Имена этих предпринимателей и названия компаний на слуху и в Коломне, и в соседних городах, и сомнений в успешности их предприятий нет. Ведь, как сказал президент СТК «Мастер», заместитель директора СТК «Экстрим» Сергей Поваров, «Спорт – это хорошее настроение, здоровый образ жизни, широкий кругозор и спектр общения».

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$:

¯ÍÂÊÁØ

§ÍÅÄÅξÙÂÏÌËÛ¾Ç½É «ÉǽÍÀÀÇÈƺ¸ÃÓÕÂÆÅÆÄÀÂÀºÆÄÅÆ»ÆÄÆÇȽ¼½Ã×ÖÊÊÆ ÏÊÆÅÆÉ×ÊŸÐÀ ¾½ÅÑÀÅÓ¯½ÊÂÀ½¿¸ÂÆÅÆĽÈÅÆÉÊÀÄƾÅÆÇÈÆÉý¼ÀÊԽѽÉƺȽĽŎÆÃÀ† ÊÀϽÉÂÆÁȽºÆÃÖÎÀÀ ÅƹÃÀ¾½ŸÄºÉ½†Ê¸ÂÀÅƺ½Áи×ÀÉÊÆÈÀ×

u¿ËÆʽ ÅÊÑÈÜÓÅÜe ¦¿ÁÇÐÇËÍÐÑÛËÍÃÚÍÑÁÍÄÌÌÚÔÃÄȌ ÐÑÁÇÈ Ç ÐÍÕÇ¿ÊÛÌ͌ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÔ ÎÍÑÏÞÐÄÌÇÈvÍÀÙÄÉÑÇÁÌ¿ÞÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÛ ÉÍÑÍÏÒÝÌÄÊÛÆÞÍÑËÄÌÇÑÛ§ÐÑÍÏÇÉËÍÃÚ ŸÊÄÉпÌÃÏ ¡¿ÐÇÊÛÄÁ ÒÑÁÄÏÅÿÄÑ ËÍÿ ÇÁÍÈÌ¿vÎÍÌÞÑÇÞÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌÚÄ®ÄÏÁ¿Þ ËÇÏÍÁ¿ÞÒÌÄÐÊ¿ÌÄÑÍÊÛÉÍËÇÊÊÇÍÌÌÚÄ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÊÇÀÚÑÛÎÍÑÏ¿ÖÄÌÚ Ì¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ËÍÃÌÚÔ ¿ÑÄÊÛÄ Ç ÏÍÐÉÍ׌ ÌÚÄ ÀÄÆÃÄÊÒ×ÉÇ ÃÊÞ ËÇÊÚÔ ÉÍÉÄÑÍÉ ÌÍ Ç ËÇÊÊÇÍÌÚ ÍÀÍÅ¿ÑÄÊÄÈ ÿËÐÉÇÔ ÎÏÄÊÄÐÑÄÈ£¿ËÚÍÐÑ¿ÊÇÐÛÀÄÆÉ¿Á¿ÊÄÏÍÁ ÉÍÑÍÏÚÔÑ¿ÉÁÃÍÔÌÍÁÊÞÊ¿ÌÍÅÉ¿ÁÉÏҌ ÅÄÁÌÍËÖÒÊÉÄ ÖÑÍÉÍÉÄÑÊÇÁÍÍÀÌ¿Å¿Ê¿ÐÛ ÃÍÐÄÏÄÃÇÌÚÎÍÃÙÄË¿ ÌÄÀÍÊÄÄ °Ï¿ÆÒÎÍÐÊÄÁÍÈÌÚÁ¤ÁÏÍÎÄÏ¿ÆÏ¿Œ ÆÇÊ¿ÐÛ ÖÒÃÍÁÇØÌ¿Þ ÇÌÓÊÞÕÇÞ ÍÊÄÄ ÁÐÄÂÍ ÎÍÐÑϿÿʿ ÜÉÍÌÍËÇÉ¿ ÎÍÀÄŌ ÃÄÌÌÍÈ ¢ÄÏË¿ÌÇÇ ÉÍÑÍÏÍÈ ÐÍÝÆÌÇÉÇ Ì¿ÁÞÆ¿ÊÇÌÄÎÍÃÙÄËÌÚÄÏÄοϿÕÇÇ©¿É ÐÊÄÃÐÑÁÇÄ ÌÄËÄÕÉÇÄÓÇÌ¿ÌÐÚÎÏÇ×ÊÇ Á ÍÉÍÌÖ¿ÑÄÊÛÌÚÈ ÒοÃÍÉ Ç ÐÎÏÍÁ͌ ÕÇÏÍÁ¿ÊÇ ÂÇÎÄÏÇÌÓÊÞÕÇÝ Ð ÎÇÉÍË ÁÂÍÃÒ¡ÐÎÍËÌÇË É¿É¯ÄÈÔÐÀ¿ÌÉ ÂÍÑÍÁÇÊ É ÁÚÎÒÐÉÒ ÉÒÎÝÏÒ ÃÍÐÑÍÇ̌

ÐÑÁÍËÑÏÊÌË¿ÏÍɬÍÇÜÉÍÌÍËÇÉ¿ ÐÑϿ̌ÎÍÀÄÃÇÑÄÊÄÈ ÎÏÄÀÚÁ¿Ê¿ ÿÊÄÉÍ ÌÄÁÊÒÖ×ÄÈÓÍÏËÄ «ÇËÍËÇÏ¿ËÍÃÚÁÍÄÌÌÚÄÎÍÑÏÞÐČ ÌÇÞÌÄÎÏÍ×ÊÇÁÍÈÌ¿ŒÆÊÍÃÄÈÉ¿ÒÏ¿ÁÌÞÊ¿ ÎÏÍÿÁØÇÕ ÂÍÏÌÇÖÌÚÔÇÂÏ¿ÓÇÌÛ¡ÐÄ ÐÑ¿ÊÇÌÍÐÇÑÛÉÍÏÍÑÉÇÄÎÊ¿ÑÛÞÇÆÃÄ×Č ÁÚÔ ÑÉ¿ÌÄÈ ÀÄÐÐÑÚÃÌÍ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÝØÇÄ ÌÍÂÇ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÉÍÏÍÑÉÇÄ ÐÑÏÇÅÉÇ ¬ÄÑ ÐÏÄÃÐÑÁÌ¿ÃÍÏÍÂÇÄ×ÊÞÎÚÐÎÄÏÛÞËÇÇ ÍÂÏÍËÌÚËÇ ÎÍÊÞËÇ v Ç ÌÄ Ì¿ÃÍ Á Ì¿Œ ÑÒÏ¿ÊÛÌÍË ÁÇÃÄ Ì¿ Á¿Ð ÐÉÍÏÄÄ ÉÊÝÌÒÑ ®ÍÊÄÂÄÌÃÄ ËÍÃÒÌ¿ÉÍÏÍÑÉÒÝÐÑÏÇÅÉÒ ¿ÁÏÍ×ÁÁÄÊ¿п˿ÁÄÊÇÉ¿ÞË¿ÃÄËÒ¿ÆÄÊÛ ©ÍÉÍ ·¿ÌÄÊÛ ÐÍÀÇÏ¿ÞÐÛ Á ÑÄ¿ÑÏ ÍÌ¿ ÐÒ×ÇÊ¿ÁÍÊÍÐÚ̿ÿÆÍËÇÌÄÆ¿ËÄÑÇÊ¿ ÖÑÍÐÍÅÂÊ¿ÎÍÊÍÁÇÌÒ×ÄÁÄÊÝÏÚ¡ÔÍà ÑÒÑÅÄÎÍ×ÊÇÌÍÅÌÇÕÚ ¿Ì¿Æ¿ÁÑÏ¿ÁÐÄ οÏÇÉË¿ÔÄÏÚ ®¿ÏÇÅ¿ ÐÑÏÇÂÊÇ ËÍÃÌÇÕ ÑÍÊÛÉÍ ¿ŒÊÞ ¿ÁÏÍ× ¼ÉÍÌÍËÇÞ ˿ÿË ÑÄÎÄÏÛ ËÍÅÌÍ ÀÚÊÍ ÍÀÔÍÃÇÑÛÐÞ ÌÄÃ͌ ÏÍÂÍÈÓÄÑÏÍÁÍÈ×ÊÞÎÉÍÈDMPDIF ŠÉÍÊ͌ ÉÍÊÛÖÇɚ ÇÒÉÍÏÍÖÄÌÌÍÈÝÀÉÍÈ ÖÑÍÀÚ ÎÏÇÁÊÄÖÛÁÌÇË¿ÌÇÄÍÐÑ¿Á×ÇÔÐÞÁÅÇÁÚÔ ËÒÅÖÇÌ

u ¿ÂÈÅǽÜÁÂÌÍÂÎÎÅÜ ÅÏÂËÍÅÜÁÈÅÊØÛ¾ËÇ

u¿ÏËͽÜ ÉÅÍË¿½ÜÅÌËÎÈ¿ËÂÊÊË ¿ËÎÎϽÊË¿ÈÂÊÅÂ

¡ ÍÉÑÞÀÏÄ ŒÂÍ Ì¿ ²ÍÊÊ °ÑÏÇÑ Ï¿ÆÏ¿ÆÇÊÐÞÀÇÏÅÄÁÍÈÉÏÇÆÇЧËÄÌÌÍ Ð ÜÑÇË ÐÍÀÚÑÇÄË ËÌÍÂÇÄ ÐÁÞÆÚÁ¿ÝÑ Ì¿Ö¿ÊÍ ¡ÄÊÇÉÍÈ ÃÄÎÏÄÐÐÇÇ ¼ÑÍÑ ÃÏ¿Œ Ë¿ÑÇÖÄÐÉÇÈÎÄÏÇÍÃÍÆÌ¿ËÄÌÍÁ¿ÊÐÞ˿Ќ ÐÍÁÚËÇÀ¿ÌÉÏÍÑÐÑÁ¿ËÇ ÀÄÆÏ¿ÀÍÑÇÕÄÈÇ ÌÄÀÚÁ¿ÊÚËÍÀÌÇØ¿ÌÇÄË §ÌÑÄÏÄÐÌÍ ÍÑÏÄ¿ÂÇÏÍÁ¿Ê¿ ËÍÿ ¡ °·Ÿ ŒÔ ÂÍÃÍÁ ÃÊÇÌ¿ ÝÀÍÉ ÏÄÆÉÍ Òοʿ ÎÍÖÑÇÉ¿ÉÕÄÌÚ¿ÉÕÇÈ©ÜÑÍËÒ ÁÏÄËÄÌÇ ÒÅÄ Ì¿ÀÇÏ¿Ê¿ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛ Ñ¿ÉÌ¿ÆÚÁ¿ÄË¿Þ±ÄÍÏÇÞÃÊÇÌÚÅÄÌÐÉÇÔ ÝÀÍɤØÄÁŒÔÄÄÎÏÄÃÊÍÅÇÊÜÉÍÌ͌ ËÇÐÑ£ÅÍÏÃűÜÈÊÍÏ°ÜÑÍÈÅÄÑÄÍÏÇÄÈ ÔÍÏÍ×Í ÐÍÂÊ¿ÐÒÄÑÐÞ ÇÌÃÄÉÐ Š¢ÍÏÞÖÇÄ ÍÓÇÕÇ¿ÌÑÉǚ¯ÄÖÛÇÃÄÑÍÑÍË ÖÑÍÖÄË ÍÑÉÏÍÁÄÌÌÄÄÌ¿ÏÞÃÚÒÍÓÇÕÇ¿ÌÑÍÉÇÖÄË ÞÏÖÄÇÔÀÍÄÁÍÈŠÏ¿ÐÉϿК ÑÄËÔÒÅÄÇÃÒÑ ÃÄÊ¿ÁÜÉÍÌÍËÇÉÄ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒÍÌÇÑ¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÐÍÀÊ¿ÆÌÞÝÑ ÉÊÇÄÌÑÍÁ É¿ÓÄ Ç ÏÄÐÑÍÏ¿ÌÍÁÌ¿ÀÍÊÄÄØÄÃÏÚÄÖ¿ÄÁÚÄ

©¿É ÍÀÚÖÌÍ ÁÍÈÌ¿ Ï¿ÐÎÍÑÏÍ×ÇÊ¿ ÂÍÐÓÇÌ¿ÌÐÚÁÐÄÔÄÄÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ¼ÑÍÀÚÊÍ ÁÏÄËÞÁÐÄÁÍÆËÍÅÌÚÔÑÍÏÂÍÁÚÔÀ¿ÏÛÄÏÍÁ Æ¿ÎÏÄÑÇÑÄÊÛÌÚÔÎÍ×ÊÇÌ ÍÉÉÒοÕÇǤÁŒ ÏÍÎÚ ÎÄÏÄÍÏÇÄÌÑ¿ÕÇÇÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ ÎÍÃÁÍÄÌÌÚÄÌÒÅÃÚÇÑëÌÍÂÇÄÂÍÏÍÿ ÇÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÚÄÕÄÌÑÏÚÊÄÅ¿ÊÇÁÏÒnj Ì¿Ô ÌÄÐÏ¿ÆÒÒÿÊÍÐÛÏÄ×ÇÑÛÎÏÍÀÊÄËÚ ÐÎÏÍÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄË ÃÏÒÂÇËÇÜÊÄËÄÌѿό ÌÚËÇ ÌÍÅÇÆÌÄÌÌÍÁ¿ÅÌÚËÇÃÊÞÊÝÃÄÈ ÎÍÐÑ¿ÁÉ¿ËÇ ¬Í Á ËÍÃÄ ÁÍÆÌÇÉÊ¿ ÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌ¿Þ ÑÄÌÃÄÌÕÇÞ®¿ÏÇÅÐÉÇÄËÍÃÌÇÕÚÌ¿Ö¿ÊÇ ÃÄÏÆÉÍ ÁÚÐÑ¿ÁÊÞÑÛ Ì¿ ÒÊÇÕ¿Ô Ì¿ÏÞÃÚ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÞ±ÝÏÀ¿Ì Æ¿Œ ÉÏÒÖÄÌÌÚÈÇÆÎÊ¿ÑÉ¿ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞпËÚË ËÍÃÌÚËÂÍÊÍÁÌÚËÒÀÍÏÍË ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ пËÚËÎÏÍÐÑÚËÇÃÄ×ÄÁÚË®¿ÏÇÅÐÉÇÄ ËÍÐÑÍÁÚÄ ÍÑÆÚÁ¿ÊÇÐÛ ÐÑÒÉÍË ÃÄÏÄÁÞ̌ ÌÚÔ É¿ÀÊÒÖÉÍÁ v É¿ÅÿÞ οÏÇÅ¿ÌÉ¿ ÇËÄÊ¿Ñ¿ÉÇÄ ÃÄ×ÄÁÊÄÌÄÉÒÿ ÑÒÓÄÊیÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿


¯ÍÂÊÁØ ÉÇ Ì¿ ÎÊ¿ÑÓÍÏËÄ ÒÃÊÇÌÞÝÑ ÏÍÐÑ Ç ÃÄÊ¿ÝÑ ÓÇÂÒÏÒ Çƌ ÞØÌÄÄ ÇÀÍÃÏÒÂÇÔ ÁÆÞÑÛ ÀÚÊÍ ÌÄÂÃÄ § ÉÍÌÄÖÌÍ ÔÏÄÐÑ͌ Ë¿ÑÇÈÌÚÄ×ÁÚ Áڌ ÁÄÃÄÌÌÚÄ É¿Ï¿ÌÿŒ ×ÍË Ì¿ Æ¿ÂÍÏÄÊÚÔ ÌÍ¿Ô ÃÍÐÑ¿ÑÛ οÏÒ ÃÍÏÍÂÇÔÓÇÊÛÃÄÎÄό ÐÍÁÚÔ ÖÒÊÍÉ ÀÚÊÍ ÃÄÊÍËÌÄËÚÐÊÇËÚË ¡ °·Ÿ ÂÊÞÌÕÄÁÚÄ ÅÒÏÌ¿ÊÚ ÀÚÊÇ Ð͌ ÊÇÿÏÌÚÐÄÁÏÍÎÄȌ ÐÉÇËÇ ÅÄÌØÇÌ¿ËÇ £¿ÅÄÁÄÃÒØÇÈÎÏ͌ ο¿ÌÃÇÐÑÏÍÐÉÍ×Ç ÂÊÞÌÕÄÁÚÈ7PHVF ÎÏÇÆÚÁ¿ÊÖÇÑ¿ÑÄÊÛÌÇÕ NBLF UP BOE NFOE ÄÐÊÇ ËÍÅÄ×Û ÀÒÃÛ ÐÉÏÍËÌÄÄÇÐÍÆÿÁ¿ÈÐÄÀÞп˿ ¡ÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÍÈŸÌÂÊÇÇ ÂÃÄÏ¿ÐÔÍà ˿ÑÄÏÇÇÀÚÊÐÑÏÍÂÍÊÇËÇÑÇÏÍÁ¿Ì ÿËÚ ŠÀ¿ÐÑÍÁ¿Êǚ ÎÏÍÑÇÁ ËÍÃÌÚÔ Ì¿ÏÞÃÍÁ § ÎÏÇËÄÏ ÎÍÿÁ¿ÊÇ ÊÄÃnjοÑÏÇÍÑÉÇ ¼ÃÁÇÌ¿«¿ÒÌÑÀ¿ÑÑÜÌ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿Á׿Þ ÉÍÃÌÍÈÇÆпËÚÔÀÍ¿ÑÚÔÐÄËÄÈ¡ÄÊÇÉ͌ ÀÏÇÑ¿ÌÇÇ ÃÄËÍÌÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍ Æ¿É¿ÆÚÁ¿Ê¿ ÐÄÀÄÐÑÏÍÂÇÄÉÍÐÑÝËÚÇÆÃÄ×ÄÁÚÔÑÉ¿ÌÄÈ ÒËÒÅÐÉÇÔÎÍÏÑÌÚÔvÐÉÍÏÍÑÉÍÈÝÀÉÍÈÇ ÎÏÇÑ¿ÊÄÌÌÚËÎÇÃÅ¿ÉÍ˼ÉÍÌÍËÇÞ

13*7"$:

uŠÂÌËÎÈ¿ËÂÊÊË ¿ËÎÎϽÊË¿ÈÂÊÅ ¡ÎÍÐÊÄÃÒÝØÇÄÎÍÐÊÄÁÍÈÌÚÃÁ¿ ÃÄÐÞÑÇÊÄÑÇÞ ÜÉÍÌÍËÇÉ¿ ÒÁÄÏÄÌÌÍ ÁÍÐÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿Ê¿ÐÛ­ÐÍÀÄÌÌÍÔÍÏÍ×Í ×ÊÇ ÃÄÊ¿ Á °·Ÿ v ÇËÄÌÌÍ Ñ¿Ë Æ¿Œ ÏÍÃÇÊÍÐÛ Ñ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÞ ¥ÄÌØÇÌ¿Ë ÌÄ ÀÚÊÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Ç ÍÌÇ ÁÐÄ Ö¿ØÄÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇÐÛÃÍËÍÔÍÆÞÈÉ¿ËÇ¡ ¦¿Î¿ÃÌÍÈ ¤ÁÏÍÎÄ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÆÌ¿ËČ ÌÇÑÍËÒÎÊ¿ÌÒ«¿Ï׿ÊÊ¿ÅÇÆÌÛÑÍÅÄ Ì¿Ê¿ÅÇÁ¿Ê¿ÐÛ ¡ËÄÐÑÄÐÍÅÇÁÊÄÌÇÄËÜÉÍÌÍËÇÉÇ ÁÍÐÉÏÄÐÊ¿ÇËÍÿ§ÀÊ¿ÂÍÿÏÞÉÍËÒ °ÉÏÍËÌÍËÒ ÁÄÖÌÍÐÍËÌÄÁ¿ÝØÄËÒÐÞÁ ÐÄÀÄ©ÏÇÐÑÇ¿ÌÒ£ÇÍÏÒ£ÏÒÆÛÞÐÁÄÊÇ ÄÂÍÐÇÆÁÄÐÑÌÚËÑÄÉÐÑÇÊÛÌÚËË¿ÂÌ¿Œ ÑÍË ³Ï¿ÌÕÇÇ «¿ÏÐÄÊÄË ÒÐпÉÍË ±ÍÑÎÍÁÄÏÇÊÁÏÍÀÉÍÂÍÑÍÊÐÑÞÉ¿ ÇÃÊÞ ÎÍÞÁÊÄÌÇÞÁÂÍÃÒÊÄÂÄÌÿÏÌÍÂÍ OFXMPPL ÎÄÏÄÁÄÏÌÒÁ×ÄÂÍËÇÏËÍÃÚ Ì¿×ÊÇÐÛÁÐÄÐʿ¿ÄËÚÄÎÏÄÃÐÉ¿Æ¿ÌÇÄ ¿ÿÊÉÇ Š¥ÄÌØÇÌÚ ÎÏÇÌÄÐÒÑ Á¿Ë ÐÊ¿ÁÒ Ç ÀÍ¿ÑÐÑÁ͚ ÑÄÉÐÑÇÊÛÌÚÈ Ë¿ÂÌ¿Ñ ÏÇÐÉÌÒÁ×ÇÈ ÿÑÛ ÃÄÌÛÂÇ Ì¿ÖÇÌ¿ÝØÄËÒ ËÍÃÄÊÛÄÏÒ ÁÄÏÌÚÄ ÃÏÒÆÛÞ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÃÄÊ¿ÊÇ ÁÐÄ ÖÑÍÀÚ Æ¿ÐÑ¿ÁÇÑÛÏÍÀÉÍÂÍ©ÏÇÐÑÇ¿Ì¿ÍÑÉÏÚÑÛ

ȼÅ¿

ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈÃÍËËÍÃÚ©ÍÌÄÖÌÍ ÊÍÉ͌ ËÍÑÇÁÍËÎÏÍÿÅÐÑ¿ÊÇÃÒÔÇ.JTT%JPSÐ ¿ÏÍË¿ÑÍËÊ¿ÌÃÚ׿­ÌÇÒËÄÊÍÎÏÍÁ͌ ÕÇÏÍÁ¿ÊÇÿËÌÄÐÉÍÊÛÉÍÉ¿ÎÄÊÛvÇÁÚ ÒÅÄÎÏÇÀÊÇÆÇÊÇÐÛÉÏÍÐÉÍ×Ç·ÊÄÈÓ ÐÁÄÅÄÂÍ Ê¿ÌÃÚ׿ ÊÄÂÉÍ ÎÍÑÞÌÒÊ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$:

¯ÍÂÊÁØ

Æ¿ ÐÍÀÍÈ ŠÑÞÅÄÊÒÝ ¿ÏÑÇÊÊÄÏÇݚ v ÏÍÐÉÍ×ÌÚÄ ÎÚ×ÌÚÄ ÎÊ¿ÑÛÞ £ÌÄÁÌÚÄ ÁÄÐÇÊÇ ÖÄÑÚÏČÎÞÑÛ Énj ÊÍÂÏ¿ËËÍÁ ÁÄÖÄÏÌÇÄ v ÃÍ  ¿ ÐÑÍÇÊÇ ÃÍ ËÇÊÊÇÍÌ¿ ÓÏ¿ÌÉÍÁ § ÜÑÍÌÄÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÊÍËÍÃÌÇÕÎÏÇ ÅÇÆÌÇ ©ÏÇÐÑÇ¿Ì £ÇÍÏ ÎÏÍÿÊ À͌ ÊÄÄÑÚÐÞÖÎÊ¿ÑÛÄÁ Ì¿ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÍ×ÊÍ ÉÇÊÍËÄÑÏÍÁ ÑÉ¿ÌÇ ¡ ÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÍȳϿÌÕÇÇÅÄÌØÇÌÚ Ð ÍÀÊÄÂÖÄÌÇÄË ÐÀÏÍÐÇÁ×ÇÄ ÃÄÏČ ÁÞÌÌÚÄÎÍÃÍ×ÁÚ ÐÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄË ÁÄÏÌÒÊÇ ÎÚ×ÌÚÄ ÎÊÄÖÇ ÒÆÉÇÄ Ñ¿ÊÇÇÇÒÉÏ¿ÐÇÊÇÌÍÂÇÇÆÞØÌÚËÇ Ê¿ÉÍÁÚËÇ ÑÒÓÄÊÛÉ¿ËÇ Ð ÁÚÐÍÖÄ̌ ÌÚËÇÉ¿ÀÊÒÉ¿ËnjÐÑÇÊÄÑ¿ËÇ Ÿ ÁÍÑ ×ÊÞÎÉÇ ÀÏ¿ÊÇ ÏÄÁ¿Ì× Ö¿ÐÑÍ ÐÉÏÍËÌÍ ÍÃÄÑ¿Þ ÎÏÍÿÁØÇÕ¿ ËÍÂÊ¿ÎÍÞÁÇÑÛÐÞÁÐÌÍÂÐ×ÇÀ¿ÑÄÊی ÌÍÈ ×ÊÞÎÉÄ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁ¿vÁÄÃÛÌ¿ÌÄÄÌÄÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍÐÛ ËÌÍÂÍÑÉ¿ÌǦ¿ÉÍÌÍËÄÏÌÚËÇÑÍÂÍË ÎÚ×ÌÍÂÍ Ï¿ÐÕÁÄÑ¿ ËÍÃÚ ÐÑ¿Ê¿ ÄÄ ÃÄËÍÉÏ¿ÑÇÆ¿ÕÇÞ ­Ì¿ ÁÎÄÏÁÚÄ Áڌ ×Ê¿ÇÆÎÏÄÐÑÇÅÌÚÔÃÍËÍÁËÍÃÚÌ¿ ÒÊÇÕÚÇÎÄÏÄÐÑ¿Ê¿ÀÚÑÛÇÆÚÐÉ¿ÌÌÍÈ ÇÌÄÃÍÐÑÒÎÌÍÈ°ÎÍÞÁÊÄÌÇÄËÂÄÌnj ¿ÊÛÌÍÂÍÇÆÍÀÏÄÑÄÌÇÞÎÏÄÃÎÏÇÇËÖnj ÁÍÂÍ®ÛÄÏ¿©¿ÏÃÄÌ¿vQSFUŒBŒQPSUFS ÇÊÇSF¿EZUPXFBS ÍÃÄÁ¿ÈÇÌÍÐÇ ÁÎÄÏÁÚÄÆ¿ÂÍÁÍÏÇÊÇÍÐËÄÏÑÇÃÍÏ͌ ÂÒØÄÈIBVUFDPVUVSF¡ŒÔÿËÚ ÐÑ¿ÊÇ ÍÐÍÀ¿ËÇ пËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÚËÇ ÒÑÏÍË ÒÔÍÃÇÊÇ Ì¿ Ï¿ÀÍÑÒ Á ÍÃÌÍÈ ÍÃÄÅÃÄÇÁÌÄÈÅÄ×ÊÇÁÏÄÐÑÍÏ¿Ì ÇÊÇÑÄ¿ÑÏ ÎÏÍÐÑÍÁÚÌÒÁÇÆÐÒËÍÖÉÇ ÀÍÊÄÄ Ì¿ÏÞÃÌÚÄ ¿ÉÐÄÐÐÒ¿ÏÚ ®ÄÏČ ÍÃÄÁ¿ÌÇÞ ÎÍ ÌÄÐÉÍÊÛÉÒ Ï¿Æ Á ÃÄÌÛ ÐÑ¿ÊÇ¿Ì¿ÔÏÍÌÇÆËÍË°ÄÉÐ ÃÅÇÌÐÚ ÏÍɌ̌ÏÍÊÊ ¢ÃÄ ÁÆÞÑÛ ÁÏÄËÞ Ì¿ Ö¿ÐÑÚÄÎÄÏÄÍÃÄÁ¿ÌÇÞ 

ŠÂÇÍÅÄÅÎÌËÎÈ¿ËÂÊÊËÀË ÚÇËÊËÉÅÔÂÎÇËÀËÐÎÏÍËÆÎÏ¿½ ¼ÑÍ ÁÏÄËÞ ÁÍ×ÊÍ Á ÇÐÑÍÏÇÝ É¿É ÎÄό ÁÚÈÉÏÒÎÌÚÈÐοÃÎÍÐÊÄ¡ÑÍÏÍÈËÇÏÍÁÍÈ ©ÏÇÆÇÐÎÍÑÏÞÐÜÉÍÌÍËÇÉÒËÌÍÂÇÔƿοÃÌÚÔ ÐÑÏ¿Ì «Íÿ ÌÄ ÁÚÃÄÏÅ¿Ê¿ ÜÑÇÔ ÇÐÎÚÑ¿Œ ÌÇÈ Ç ÐÌÍÁ¿ ÎÏÇÑÁÍÏÇÊ¿ÐÛ ÐÉÏÍËÌÍÈ ÐÄÏÍÈ ÌÄÁÆÏ¿ÖÌÍÈe±ÏÍÈÉ¿ŠÝÀÉ¿ŒÀÊÒÆÉ¿Œ ÎÇÃſɚ Æ¿ÁÍÄÁ¿Ê¿ ÎÏ¿ÁÍ Ì¿ÆÚÁ¿ÑÛÐÞ ÒÊÇÖÌÚËÉÍÐÑÝËÍËÇÀÚÊ¿ÒËÄÐÑÌ¿ÁÄÆÃÄ ÁÏÄÐÑÍÏ¿ÌÄ ÍÓÇÐÄ Ì¿ËÍÃÌÍÈÁÄÖÄÏÇÌÉÄ ¡ÐÉÍÏÄ ŠÑÏÍÇÕҚ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÇÊÇ ÀÏÝÉÇ ÎÏÇÖÄËÇÔÓ¿ÐÍÌËÄÌÞÊÐÞÍÑÐÄÆÍÌ¿ÉÐÄÆÍÌÒ ÉÊÄ× À¿Ì¿ÌÚ ÀÄÏËÒÃÚe®ÍÅ¿ÊÒÈ ÂÊ¿ÁÌÚÈ ÒÃ¿Ï ÉÍÑÍÏÚÈÌ¿ÌÄÐÓÍÌÃÍÁÚÈÏÚÌÍÉËÇÏÒ ËÍÃÚvÜÑÍÐËÄÏÑÛ×ÊÞÎÍɱÍÌÉÇÄ×ÑÒÖÉÇ ÐËÒ×É¿ËÇÇÁÒ¿ÊÞËÇÐËÄÌÇÊÇËÞÂÉÇÄÉÄÎÇ ÇÊÇÔÇÄÉ¿ÏÑÒÆÚ¡ËÍÃÒÁÍ×ÊÇÉÍÏÍÑÉÇÄ ÐÑÏÇÅÉÇÐÊÄÂÉÍÈÏÒÉÇÀÚÐÑÏÍÎÏÍÐÊ¿ÁÇÁŒ ×ÄÂÍÐÞÐÑÇÊÇÐÑ¿¡Çÿʿ°¿ÐÐÒÌ¿©¿Æ¿ÊÍÐÛ ÀÚ ÎÍÎÒÊÞÕÇÞËÒÅÖÇÌÁÑÍÑËÍËÄÌÑÁÎÍÊÌÄ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÊ¿ÐÛ ÌÍÅÄÌØÇÌ¿ËÁÃÏÒÂÍÑÖ¿Þ̌ ÌÍÆ¿ÔÍÑÄÊÍÐÛÏ¿ÆÃÄÁ¿ÑÛÐÞ ±¿É ÉÉÍÌÕÒŒÔÁËÍÃÒÁÍ×ÄÊÉÒÊÛÑ ÑÄÊ¿vÆ¿ÂÍÏÄÊÍÂÍ ÉÏÄÎÉÍÂÍ ËÒÐÉÒÊÇÐÑÍÂÍ Ç ÔÒÃÍØ¿ÁÍÂÍ ©ÍÌÐÉÇÈ ÔÁÍÐÑ ÔÍÊØÍÁÚÄ ÀÄÏËÒÃÚÇÑÏÇÉÍÑ¿ÅÌ¿ÞË¿ÈÉ¿vÑÒ¿ÊÄÑÌÄ ÐÑÍÇÊÇÃÄÐÞÑÇÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ¿Æ¿ÌÇË¿ÊÎÄÏÁÚÄ ÍÀÊÍÅÉÇÂÊÞÌÕ¿°ÄÉÐÒ¿ÊÛÌÍÄÏ¿ÐÉÏÄÎÍØČ ÌÇÄÍÀÍÇÔÎÍÊÍÁ ÓÄËÇÌÇÐÑÐÉÍÄÃÁÇÅÄÌÇÄÇ ÍÑÉ¿ÆÝÌÍ×ÄÈÍÑÿÁ¿ÑÛÐÁÍÇÅÇÆÌÇÁÒÂÍÃÒ ÎÍÊÇÑÇÉ¿ËÐÚÂÏ¿ÊÇÌ¿ÏÒÉÒËÍÃÄ£ÅÇÌÐÚ ÐÑ¿ÊÇÐÇËÁÍÊÍËÐÁÍÀÍÃÚÇÏ¿ÁÌÍÎÏ¿ÁÇÞ ¿ ÉÒËÇÏÚÃÄÐÞÑÇÊÄÑÇÞÁÏÍÃÄ£ÅÄÉÇ©ÄÌÌČ ÃÇÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÊÇËÄÔÍÁÚËË¿ÌÑÍÎÏÍÐÑÚÄ οÊÛÑÍÇÆ×ÄÏÐÑÇÇÀÄÏÄÑÚ ÐÑ¿ÁÍÀÏ¿ÆÕÍË ÃÊÞ ÎÍÃÏ¿Å¿ÌÇÞ É¿É ÎÏÇËÄÏ ÃÍÐÑÒÎÌÍÈ ÜÊÄ¿ÌÑÌÍÐÑÇ

ËÁØ ÇÍÅÄÅÎØÅÁÈÅʽÃÂÊÎÇÅÒÛ¾ËÇ 1920-е

Послевоенная разруха, гиперинфляция, попытки отказаться от «золотого» стандарта, чтобы подстегнуть рост. Дамы становятся смелее в выборе одежды, пробуют носить очень короткие юбки.

1960-е

1940-е

США оправляется после войны, доверие потребителей крепнет. Юбки чуть удлиняются.

Экономика растет. Мини-юбки – ультрамодный тренд в середине 1960-х.

1990-е

К концу этого периода экономика «выздоравливает», а юбки, вопреки этому, укорачиваются.

1930-е

Великая депрессия. Юбки короткие.

2008-й – наши дни

Великая рецессия. Началась эпоха «микса», длина женской юбки окончательно «отвязалась» от перипетий экономики.

1950-е

Восстановление продолжается. Большинство платьев, юбок и пальто по длине закрывают колени.

Ранние 2000-е

«Доткомовский» коллапс. Юбки ползут вниз.

1970-е

Фондовый рынок к середине десятилетия «спотыкается». Край женской одежды опускается до середины голени.ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿

1980-е

Восстановление и процветание к середине десятилетия. Поначалу юбки стабильно опускаются к лодыжкам, во время кризиса женщины вновь обнажают ноги.


¯ÍÂÊÁØ

13*7"$:

uʽÕÅÁÊňÏÐÔÊؘ ÀËÁØÅÉÅÍË¿ËÆÇÍÅÄÅÎ

u ÄŽÏÎÇÅÆÇÍÅÄÅÎ ¼ÑÍ ÀÚÊ ÉÊ¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÈ ÎÄÏÄÂÏÄÁ ÜÉÍÌÍËÇÉ ÀÚÐÑÏÍÏ¿ÐÑÒØÇÔ Š¿ÆÇ¿ÑÐÉÇÔ ÑÇÂÏÍÁš¡ÇÝÌÄÂÍÿÎÍÃÿÁÊÄÌÇÄË ÐÎÄÉÒÊÞÌÑÍÁ οʿ Ñ¿ÇÊ¿ÌÃÐÉ¿Þ Á¿ÊÝÑ¿ ÊÇÔÍÏ¿ÃÉ¿ÎÄÏÄÉÇÌÒÊ¿ÐÛÌ¿§ÌÃÍÌÄÆÇÝ «¿Ê¿ÈÆÇÝ ½ÅÌÒÝ©ÍÏÄÝÇÃÏÒÂÇÄÐÑÏ¿Œ ÌÚÏÄÂÇÍÌ¿®ÍÃÏ¿ÆÿÖÒÁÁÇÃÄÀÄÂÐÑÁ¿ É¿ÎÇÑ¿Ê¿ Á ÂÍÃÒ ÎÍοʿ Ç ¯ÍÐÐÇÞ vÁÎÏÍÖÄË ÒοËÞÑÌÍÂÍ¿ÁÂÒÐÑÍÁÐÉÍÂÍÃČ ÓÍÊÑ¿ÀÚÊ¿Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌ¿ÞÐÎÄÕÇÓÇÉ¿ ®ÍÁÐÄËÒËÍÃÌÍËÒËÇÏÒÌ¿ÀÊÝÿʿÐÛ ÐÑÏ¿ÌÌ¿Þ ÑÞ¿ É ÁÍÐÑÍÖÌÚË Ì¿ÏÞÿË ÃÅÄÊÊ¿ÀÚ ׿ÊÇ ׿ÏÍÁ¿ÏÚÐÑ¿ÊÇÁÄÐÛË¿ ÎÍÎÒÊÞÏÌÚËÇ ¬Í ÒÅÄ É ÉÍÌÕÒ ŒÔ ¤ÁÏÍοÒÐÑ¿Ê¿ÍÑÐÊÇ×ÉÍËÅÇÁÍÎÇÐÌÍÈ ¿ÆÇ¿ÑÐÉÍÈ ÜÉÆÍÑÇÉÇ § ÑÒьÑÍ Ì¿ÐÑ¿ÊÍ ÁÏÄËÞËÇÌnjÝÀÍÉ ÁËÄÐÑÄÐÉÍÑÍÏÚËÇÍь ÊÇÖÌÍÐËÍÑÏÄÊÇÐÛÉÒÊÛÑÍÁÚÄ¿ÉÐÄÐÐÒ¿ÏÚ °ÄÀÄÐÑÍÇËÍÐÑÛ пËÍÈ ËÍÃÌÍÈ ÐÒËÍÖÉÇ ÌÄ ÐÏ¿ÁÌÇË¿ Ð ÕÄÌÍÈ Å¿ÉÄÑ¿ ÇÆ ÌÍÏÉÇ É ÑÍËÒ ÅÄ ÍÌ¿ Ò ÁÐÄÔ Ì¿ ÁÇÃÒ ÁÐÄÂÿ ÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿Ì¿ § ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÇ ËÍÃÚ ÐÃÄÊ¿ÊÇ¿ÉÕÄÌÑÌ¿¿ÉÐÄÐÐÒ¿ÏÚvÐÒËÉÇ ÎÊ¿ÑÉÇ ÏÄËÌÇ

¬ÍÁÚÈ ÁÄÉ ÐÑ¿Ê ÜÎÍÔÍÈ Ï¿ÐÕÁÄÑ¿ ÂÊÍÀ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇv¿ÉÑÇÁÌÍÈËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÌ ÌÍÈÑÍÏÂÍÁÊÇ ÎÏÇÑÍÉ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈÌ¿ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÝØÇÄÐÞÏÚÌÉÇ¡ÐÄÜÑÍÐÍÎÏÍÁ͌ ÅÿÊÍÐÛÏÍÐÑÍËÓÍÌÃÍÁÚÔÇÌÃÄÉÐÍÁ ÃČ ×ÄÁÍÈÇÎÍÑÄÉÍÈ ÏÁÒØÇËÇÐÞÉÏÄÉÍÏÿË ÕÄÌ¿ËÌ¿ÌÄÓÑÛ¢ÏÍËÎÏÍÂÏÄËÄÊÐÌ¿Ö¿Ê¿ Á°·ŸÁÂÍÃÒ ÖÑÍÁÚÏ¿ÆÇÊÍÐÛÁ ÇÎÍÑÄÖÌÍËÉÏÇÆÇÐÄ ÁÐÉÍÏÄÎÏÍÀÊÄËÚ ÍÔÁ¿ÑÇÊÇÁÄÐÛÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÈËÇÏ ªÝÀÍÎÚÑÌÍ ÖÑÍÁŠÑÒÖÌÚĚÂÍÃÚ ËÍÿ É¿É ÀÚ ÒÐÑ¿Ê¿ v ÎÄÏÄÐÑ¿Ê¿ ×͌ ÉÇÏÍÁ¿ÑÛ ÿÅÄ Ì¿ÎÏÍÑÇÁ ÐÑ¿Ê¿ Ì¿Œ ÂÍÌÞÑÛÑÍÐÉÒe¬ÄÐÄÉÏÄÑ ÖÑÍпËÚÄ ÇÆÁÄÐÑÌÚÄ ÃÍË¿ ÇÆÂÍÑ¿ÁÊÇÁ¿ÝÑ ÐÁÍÇ NVTUIBWF ÿÅÄÎÍÊÇÖÌÍËÒÆ¿É¿ÆÒ Á §ÌÃÇÇÇÊÇ©ÇÑ¿Ä ÂÃÄÐÑÍÇËÍÐÑÛÏÒ֌ ÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÁÏ¿ÆÚÌÇÅÄÄÁÏÍÎÄÈÐÉÍÈ Ç¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÈ §ÁÐÄÅÄÀÄÐÎÏÄÕÄÃÄÌÑÌÚÈÎÍÎ͌ ÐÊÄÃÐÑÁÇÞËËÇÏÍÁÍÈÉÏÇÆÇÐv ÂÍÃÍÁÌ¿ËÇÏËÍÃÚÎÍÁÊÇÞÊÐÊ¿ÀÍ ÁÄÃÛ Ò ÁÄÃÒØÇÔ ÃÍËÍÁ ÁÐÄÂÿ Ì¿ÔÍÃÇÊÇÐÛ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÄÏÄ×ÄÌÇÞÌ¿ÁÐÄÐÊÒÖ¿Ç ÁÉÊÝÖ¿Þ¿ÑÍËÌÚÈÁÆÏÚÁ£ÊÇÌ¿ÝÀÉÇ ÁÌ¿×ÄÁÏÄËÞÒÅÄÐÊ¿ÀÍÉÍÏÏÄÊÇÏÒÄÑ ÐÀÇÏÅÄÁÚËÇÎÍÑÏÞÐÄÌÇÞËÇ°ÄÂÍÃÌÞ ÎÍÃÍÈÃÄÑÊÒÖ×ÄÁÐÄÂÍÃÄÁÇÆŠ°ÍÆÿÁ¿È ÐÄÀÞÇÐÁÍÈÍÀÏ¿Æп˿š°ÑÍÇÑÍÑËČ ÑÇÑÛÏÄ¿ÉÕÇÝËÍÃÄÊÛÄÏÍÁÐÏ¿ÆÒÎÍÐÊÄ ÎÍÑÏÞÐÄÌÇÈÍÐÄÌÇŒÂÍvÁÄÐÌÚ ÂÍÃÍÁÿËÐÉÇÄÉ¿ÀÊÒÉÇÎÍÃÏÍÐÊÇ§Ô ÌÄÍÅÇÿÌÌÍÃÊÞÁÐÄÔÃÇÆ¿ÈÌÄÏÚÐÑ¿ÊÇ ÒÉϿ׿ÑÛοÈÄÑÉ¿ËÇ ÑÒÓÊÇÒÃÇÁÇÊÇ ËÇÏ ÌÄÁÄÏÍÞÑÌÚËÇ ÕÁÄÑ¿ËÇ Ç ÓÍό

ȼÅ¿

Ë¿ËÇ ¯¿ÆÁÇÑÇÄ ÐÝÅÄÑ¿ ËÚ ÒÁÇÃÄÊÇ Á ÐÄÆÍÌÄ v ÂÍÃÍÁ °ÎÒÐÑÞ ÃÁ¿ ÂÍÿ Ð Ì¿Ö¿Ê¿ ËÇÏÍÁÍÂÍ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍ ÉÏÇÆÇпÃÇÆ¿ÈÌÄÏÚÌ¿ÉÍÌÄÕÎÍÐÖÇÑ¿ÊÇ ÖÑÍ ÅÄÌØÇÌ¿Ë ÐÊÄÃÒÄÑ ÌÍÐÇÑÛ ÐÄÏÍÄ Ç ÖÄÏÌÍÄvÌÄÀÏÍÐÉÍÄÇÐÉÏÍËÌÍÄe Ã½Å¸£˜¥©¢˜· ¬½¼Æȯ˜¡¢˜ ÉÇÆÃԿƺ¸Å¸ÀÅÌÆÈĸÎÀ×ÇÆÈʸø IUUQNPOFZSVNTODPN

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
“²Â³·¼Ð¼²Æ·##2 }žÍ¹¿²·¾ÄÀ½¼´ÀĶÍÇ·ÃÀ´¼ÅÃÀ¾ Хороший, качественный стейк, сочный внутри и с умеренно прожаренной корочкой снаружи – что может быть лучше для настоящих ценителей мяса? Для них, знающих толк в качественной кухне, умеющих проводить время в компании добрых друзей, ценящих непринужденную атмосферу уютных заведений, всегда открыты двери барбекю-кафе BBQ. В BBQ приходят за качественным отдыхом, без лишнего пафоса и условностей. Стоит лишь переступить порог BBQ – и вы оказываетесь в мире радушия и гостеприимства. Мягкие кожаные диваны словно созданы для отдыха в приятной компании; выдержанный в стиле ретро интерьер и легкая ненавязчивая музыка заставляют забыть о бытовых проблемах и суете. Секрет BBQ прост: здесь все создавалось с любовью – к ресторанному делу, своим будущим посетителям и поварскому искусству. Но BBQ не просто барбекюкафе, это первый в Коломне стейк-хаус! Стейк-хаусом называют ресторан, который специализируется на мясных блюдах. ОднакоÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ȼÅ¿


в случае с BBQ это название означает причастность кафе к высокому европейскому классу – и в интерьере, и в уровне обслуживания, и, самое главное, в качестве приготовленных блюд. Здесь действительно знают толк в хорошей еде, любят и умеют готовить. Особое внимание – качеству продуктов, оно проходит тщательную многоуровневую проверку. Профессиональные повара кафе – истинные знатоки своего дела – постоянно повышают свою квалификацию у лучших столичных мастеров. Так что, готовясь посетить BBQ-кафе, можете не сомневаться: вам предложат действительно вкусную, а главное – здоровую пищу. Те, кто хоть раз побывал в BBQ, возвращаются сюда снова и снова – чтобы насладиться неповторимым вкусом стейков из австралийской мраморной говядины, а заодно отведать другие блюда оригинального меню. Настоящие американские бургеры и

куриные крылышки-барбекю, мексиканские чили кон карне, фахитос и буррито, итальянские оссобуко, лазанья и паста, разнообразие блюд классической европейской кухни – все это вы обязательно найдете в барбекю-кафе BBQ.

Любители хорошего пива отметят прекрасный выбор пенного напитка в BBQ. А если вам по нраву необычные вкусы, смело заказывайте оригинальные алкогольные коктейли. «А как же эстетическое удовольствие?» – воскликне-

##2#BS$BGF µœÀ½À¾¿² ŽœÀ½À¾·¿Ã¼²Ñ ¶    О напитках, подаваемых в BBQ, следует сказать отдельно. Гордость кафе – винная карта, где нет места низкопробному алкоголю. Здесь только качественные вина – от элитных до вполне доступных образцов. Какое из них подойдет к заказанному вами блюду? Доверьтесь консультации опытного сомелье, который поможет подобрать идеальное сочетание вкуса вина и основного блюда.

те вы. И получите его в BBQ сполна, так как интерьер этого кафе заслуживает особого внимания! Где еще вы посмеетесь над старым добрым немым кино с неподражаемым Чарли Чаплином в главной роли? А раритетные жестяные таблички из американских кафе 50-х годов, старинный телефон, ковбойские шляпы на стенах, уютные кожаные диваны и добротная деревянная мебель неизменно напомнят о старой

доброй Америке прошлого века. В любое время суток здесь все дышит приветливостью – так, будто вы в гостях у самого близкого друга. С дополнительными услугами барбекю-кафе ничто не помешает отлично провести время. Бесплатная услуга «Трезвый водитель» позволит насладиться вкусной едой и качественным алкоголем. К услугам влюбленных пар в BBQ действует специальная услуга: закажите столик на двоих – и вам бесплатно создадут неповторимый антураж романтического свидания. Не забудут и именинников, украсив столы к дню рождения шариками и праздничными плакатами. А по выходным в барбекю-кафе работает детский уголок, где малыши не только развлекаются, но и учатся готовить с настоящим поваром. Вам нужен хороший отдых? Вы цените качественную кухню? Приходите в барбекюкафе BBQ – здесь знают толк в отдыхе с отменным вкусом!


magazine "People" in 2013  

business magazine

Advertisement