Brochure VBSO

Page 1

Bevordering van christelijk onderwijs

Ondersteuning in verbondenheid


Verschillende scholen, dezelfde grondslag Als schoolbesturen zijn we eindverantwoordelijk voor een schoolorganisatie met één of meerdere scholen. Hoe verschillend de lokale situaties ook zijn, en hoe divers de organisatorische uitdagingen, we hebben één gemene deler. We willen onderwijs bieden op gereformeerde grondslag. Dat beschouwen we als onze opdracht. Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid zijn leidend voor ons. Die identiteit komt tot uitdrukking in een Schriftuurlijk-bevindelijk belijden en een daarbij passend leven. Dát verbindt ons met de kerkgenootschappen waaraan we als besturen gelieerd zijn (o.a. de (Oud) Ger. Gem. in Ned. en de Ger. Gem.). Het verbindt ons met de gezinnen die deze identiteit van harte onderschrijven. Het verbindt ons niet in het minst met elkaar. Als schoolbesturen onderling. We staan voor dezelfde principiële én praktische uitdagingen. Wat is daarom mooier dan dat we als gelijkgezinde besturen onze krachten bundelen?

Wilt u meer informatie? Scan de QR-code of ga rechtstreeks naar www.vbso.nu

2


Verbindt en versterkt

We staan voor dezelfde principiële én praktische uitdagingen.

“ A.R. Bronkhorst, bestuurder VBSO

‘Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid zijn leidend voor ons. Die identiteit komt tot uitdrukking in een Schriftuurlijk-bevindelijk belijden en een daarbij passend leven.’


30 scholen

48 kerkraden

Oprichting en omvang Besturenorganisatie VBSO – voluit Vereniging tot Bevordering van SchoolOnderwijs op gereformeerde grondslag – is opgericht in 1973. Inmiddels zijn 30 schoolbesturen lid van onze vereniging, samen verantwoordelijk voor zo’n achtduizend leerlingen. Ook zijn 48 kerkenraden lid; ze vertegenwoordigen samen meer dan vierentwintigduizend doopleden. We vormen een compacte organisatie, met een groot netwerk van specialisten om ons heen. Met name de medewerkers van zusterorganisatie KOC betekenen veel voor onze dienstverlening.

amen zijn ze verantwoordelijk voor achtduizend S leerlingen en vierentwintigduizend doopleden.


De VBSO neemt al vijftig jaar haar eigen plaats in binnen de onderwijssector.

verloren zondaar, raakt op de achtergrond. En deze verschuiving werkt door in de levensopenbaring. Juist in die actualiteit willen wij als VBSOscholen zorgvuldig onze plaats innemen. Trouw blijven aan principes. Wereldgelijkvormigheid,

Eigen plaats

ook in subtiele vormen, mijden. En tegelijk

De VBSO neemt al vijftig jaar haar eigen plaats

onderwijs bieden dat aanstaande christelijke

in binnen de onderwijssector. Die plaats lijkt

‘burgers’ terdege voorbereidt op hun loopbaan

steeds beter zichtbaar te worden, juist naarmate

in onderwijs en maatschappij.

de verwereldlijking toeneemt – ook in onze

Inderdaad. Een uitdaging waarbij we als

gezindte - en het geestelijk klimaat verandert.

besturen veel nodig hebben. In de eerste plaats

De noodzaak van waarachtige bekering,

Gods hulp. Maar ook: onderlinge samenwerking

gewerkt door Gods Geest in het hart van een

en professionele ondersteuning.

Wilt u meer informatie? Scan de QR-code of ga rechtstreeks naar www.vbso.nu

5


Diensten voor

directeuren, bestuurders en toezichthouders De adviseurs van VBSO helpen u graag goed geïnformeerd en geëquipeerd te blijven in het aansturen van uw school of het toezichthouden daarbij. Dat vraagt veel van u. Professionaliteit is een voorwaarde voor goed toezicht, bestuur en schoolleiding.

Hoe waarborgt u die professionaliteit met de schaalgrootte van uw organisatie? Hoe kunt u kwaliteit garanderen op alle relevante thema’s als bestuursleden en/of toezichthouders geen voltijdprofessionals zijn? De uitdaging mag verschillen, onder andere tussen grotere en kleinere bestuurlijke organisaties. Maar in alle gevallen kan de VBSO u waardevolle hulp bieden. Wat u niet in huis hebt, kunt u in huis halen. Advies, begeleiding, training en coaching. Professioneel qua inhoud, vertrouwd qua identiteit.

6

In alle gevallen kan de VBSO u waardevolle hulp bieden


Juridische dienstverlening Hebt u juridische vraagstukken, of vraagstukken met een juridische paragraaf, bijvoorbeeld met betrekking tot statuten en bestuursmodel, huisvesting en bekostiging, arbeidsrecht of leerlingenzorg? VBSO biedt u dan gedegen juridische ondersteuning. Daarvoor werken we samen met onze onderwijsjurist via een samenwerking met BVD. Via de onderwijsjurist kunnen betrokken specialisten met de nodige affiniteit en ervaring met zowel het onderwijs als onze identiteit worden ingezet.

Advies

Commissies

De VBSO-adviseurs zijn u van dienst bij

De VBSO heeft diverse commissies ingesteld.

uiteenlopende vraagstukken. Wilt u door het

Als VBSO-school kunt u een beroep doen op

laten uitvoeren van bestuurs- of schoolaudit zicht

deze commissies bij ingrijpende vraagstukken

krijgen op de kwaliteit van de schoolorganisatie?

of conflicten.

Wilt u klaar zijn voor een bezoek van de

Zo kunt u terecht bij de Commissie van Beroep

onderwijsinspectie? Wilt u tot goed beleid

(personeelszaken en ontslagbesluiten),

komen om een sociaal veilig klimaat in de school

de Geschillencommissie DGO, de

te waarborgen én te verantwoorden? Is uw

Bezwarencommissie Functiewaardering, de

toelatingsbeleid aan een update toe, of is het

Klachten- en integriteitscommissie (conform

onderwerp van discussie? Hebt u hulp nodig bij

klachtenregeling, klokkenluidersregeling en

het opstellen van een huisvestingsplan of een

Integriteitscode), de Identiteitscommissie

gedegen schoolplan? Het zijn voorbeelden van

(advies bij ontslag op grond van identiteit).

vraagstukken waarbij u als VBSO-school een beroep kunt doen op ons. Onze expertise gaat u helpen.

7


Interim-functies

wat u doen kunt, en verhoogt u de snelheid en

Het vervullen van vacatures op bestuurlijk

kwaliteit dankzij onze begeleiding.

c.q. directieniveau, vereist zorgvuldigheid én geduld. Om gedurende de zoek-

Coaching

tocht naar kandidaten de continuïteit te

De professionals van VBSO kunnen u helpen

waarborgen, kan VBSO een interim-be-

uzelf te ontwikkelen. In uw persoonlijke rol

stuurder of -directeur inzetten. Zo houdt

als leidinggevende, directeur, bestuurder

u bestuur en/of directie op sterkte, en

of toezichthouder, of in uw gezamenlijk

kunt u tijd en aandacht geven aan het

functioneren als bestuur of intern toezicht.

vinden van een goede kandidaat (waarbij

We gaan in op uw vragen, reflecteren op

we u kunnen begeleiden).

uw handelen, stimuleren zelfevaluatie en geven adequaat advies. Daarbij brengen we

Begeleiding

jarenlange ervaring mee, opgedaan in de

Als bestuurders, directie en/of

praktijk van onderwijs en advies.

leidinggevenden van de school werkt u voortdurend aan uiteenlopende thema’s en

8

projecten. Of het nu gaat om het planmatig

Training

werken, verbetering van onderwijsresultaten

Als VBSO verzorgen we trainingen, zowel

of bijvoorbeeld het inbedden van wettelijke

op verzoek en school-specifiek als bij open

normen in de onderwijspraktijk, u wilt de

inschrijving. Door een gerichte training kunt

gewenste – of vereiste – doelen behalen.

u bijvoorbeeld (nieuwe) toezichthouders

Begeleiding door specialisten van of namens

voorbereiden op hun functie, bestuurders

de VBSO kan u daarbij helpen. Zo doet u zelf

informeren over wettelijke kaders of


‘ De professionals van VBSO kunnen u helpen uzelf te ontwikkelen.’ onderwijzers versterken in hun kennis van de identiteit. Ook voor AR-leden is er een training. Naast algemene, inleidende trainingen kunnen we ook op aanvraag verdiepende cursussen bieden (in samenwerking met specialisten). Denk bijvoorbeeld aan trainingen in vitaal leiderschap voor toezichthouders, bestuurders en leidinggevenden. Informatie Als VBSO-school ontvangt u regelmatig informatie van ons. We praten u bij over actuele ontwikkelingen, zowel via periodieke nieuwsberichten en onze maandelijkse VBSOpinie als tijdens regiobijeenkomsten. Zo houdt u overzicht over de thema’s die de aandacht behoeven van u en andere bestuurders of toezichthouders, en blijft uw kennis up-to-date.

Meld u aan Als VBSO informeren we u via onze website www.vbso.nu, nieuwsbrief aanmelden via: www.vbso.nu/aanmelden en VBSOpinie aanmelden via opinie@vbso.nu over allerhande relevante zaken met betrekking tot onderwijs en opvoeding.


Unieke projecten

ten behoeve van het reformatorisch onderwijs In onze snel veranderende wereld worden we als scholen steeds geconfronteerd met nieuwe vraagstukken. Het is waar: nieuwe maatschappelijke, technologische en educatieve ontwikkelingen bieden nieuwe kansen. Maar het is ook waar dat nieuwe ontwikkelingen voor nieuwe uitdagingen stellen en reden tot bezorgdheid geven. Ze vragen om standpunten en een weerwoord. Om inbedding en vertaling. Dat kan ingewikkeld zijn. Digitale media zijn bijvoorbeeld verweven met het dagelijkse leven in de maatschappij van vandaag. Welke plaats moeten ze hebben in onderwijs en opvoeding? De genderdiscussie dringt onze gelederen binnen. Hoe gaan we er zorgvuldig en principieel mee om? Het onderwijs geven in de wereld van vandaag, vraagt om onderwijzers die stevig geworteld zijn in de zuivere leer. Hoe realiseert u dat met een nieuwe generatie medewerkers?

10

Digitale media zijn verweven met het dagelijkse leven in de maatschappij van vandaag


We ontwikkelen initiatieven om tot een antwoord te komen. Concrete projecten met concrete resultaten.

Wie anders? Als VBSO signaleren we ontwikkelingen als deze. En we ontwikkelen initiatieven om tot een antwoord te komen. Concrete projecten met concrete resultaten. Dat doen we in nauwe samenwerking met de aangesloten scholen, specialisten met domein-specifieke expertise, kerken, achterban en uitvoerende partijen (zoals KOC). Projecten die vaak niet haalbaar zijn voor individuele scholen of commerciële partijen. Projecten die bovendien vragen om een denkwijze die wordt bepaald door een Schriftuurlijk-bevindelijk belijden.


Voorbeelden Vitale woordcultuur Digitale media hebben een enorme impact op het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. De impact is enorm. Hoe meer beeld aan invloed wint, des te meer raakt het gelezen woord – en daarmee hét Woord – op de achtergrond. Hoe kunnen

Hoe gaan we om met digitale media?

we het lezen stimuleren? En hoe gaan we om met digitale media? Een actueel thema, dat dringend om toerusting en vorming vraagt. Als VBSO hebben we hierin een initiërende en coördinerende rol.

Scheppingsorde Man en vrouw schiep Hij hen. Een eenvoudige Bijbelse waarheid, die onder vuur ligt. Een tolerante maatschappij dicteert vrijheid – ook van geslachtskeuze en invulling van seksualiteit. Hoe blijft u trouw aan de Bijbelse principes? Hoe brengt u dat ook de kinderen bij waarvoor u verantwoordelijk bent? Hoe brengt u eerbied en verwondering bij ten aanzien van het goede van Gods schepping? Als VBSO ontwikkelen we expertise met betrekking tot dit thema.

12


Bijbels onderwijzen Hoe breng je als onderwijzer Bijbels onderwijzen in de praktijk? Aan welke aspecten van je les én van jezelf raakt dat eigenlijk? De vraag is al zo oud als het christelijk onderwijs is. En toch is het thema actueler dan ooit, nu kinderen steeds minder opgroeien in een beschermde omgeving. Met een Bijbelvertelling alleen, bent u er niet. We ontwikkelde als VBSO het concept Bijbels Onderwijzen, waarmee we u helpen bij het versterken van het identitaire karakter van uw onderwijs. Van fundamentele aspecten tot pedagogisch-didactische elementen, en van duiding van maatschappelijke ontwikkelingen tot verankering in het schoolbeleid. Bij de dienstverlening rond Bijbels Onderwijzen werken we nauw samen met KOC.

Magazines Nabij (Jou) Jongeren en opvoeders staan in de branding van een samenleving die steeds meer los van God en Zijn Woord leeft. Om jongeren en hun opvoeders bij te staan en toe te rusten, heeft VBSO (samen met het Deputaatschap voor Opvoeding, Onderwijs en Catechese van de Ger. Gem. in Ned.) het initiatief genomen om magazines te ontwikkelen. ‘Nabij Jou’ voor jongeren, ‘Nabij’ voor opvoeders.

13


Ontmoeting Het Landelijk Directie Beraad De directeuren van de VBSO-scholen vormen samen het Landelijk Directie Beraad (LDB). De ontmoetingen in LDB-verband staan in het teken van onderlinge verbondenheid, kennisdeling en inspiratie. Als directeuren hebben we met min of meer dezelfde thema’s te maken. Ondanks – of misschien wel: dankzij – de verschillen tussen de scholen, is het uitwisselen van kennis, het ervaren van herkenning en het opdoen van ideeën heel waardevol. Speciaal met dat doel, ontmoeten we elkaar als directeuren: •

Drie keer per jaar tijdens de landelijke ontmoetingsdagen, met aandacht voor uiteenlopende strategische thema’s.

Drie keer per jaar in regionaal verband; we staan dan stil bij tactische en operationele onderwerpen.

Toezichthouders, bestuurders en directeuren Voor alle toezichthouders, bestuurders en directeuren organiseren we twee keer per jaar op twee locaties regioavonden, waar we samen nadenken over wat nodig is om toezicht te houden en te besturen, zowel qua verantwoordelijkheid als inhoud.

Als directeuren hebben we met min of meer dezelfde thema’s te maken.

14


Belangenbehartiging Als reformatorische scholen willen we graag onze belangen onder de aandacht brengen bij politiek, beleidsmakers, media en andere organisaties. Dat doen we op eigen initiatief en/ of in samenwerking met anderen (waaronder de VGS). Al vertegenwoordigen we een relatief klein deel van de scholen in Nederland, onze stem moet gehoord worden! En we denken altijd mee vanuit het grotere belang. De praktijk heeft geleerd dat dit kan bijdragen aan een gunstiger beleid. Zo reageren we op conceptwetsvoorstellen, overleggen we met politici over hun reactie op OCW-beleid, hebben we frequent contact met de Onderwijsraad, voeren we periodiek besprekingen met de Inspectie en zoeken we soms de publiciteit met toelichting op onze standpunten.


‘Hoe verschillend de lokale situaties ook zijn, en hoe divers de organisatorische uitdagingen, we hebben één gemene deler.’

vbso.nu Galileïlaan 23 6716 BP Ede (0318) 517 310 info@vbso.nu


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.