Årsrapport 2016 2

Page 1

Årsrapport 2016 «For inspirasjon og utvikling»


Overblikk over 2016 2016 er organisasjonens tredje driftsår. Året har vært spennende og innholdsrikt. Vi har hatt fokus på å gjennomføre og avslutte helseprosjektet «Kvinnehelse i Nordland». I tillegg har våre aktiviteter vært preget av by jubileumsfeiring i Bodø kommune. De viktigste aktivitetene som vi vil trekke frem er Fylkesregional helsekonferanse om minoritetshelse i april. Med denne konferansen ønsket Kvinnenettverket Noor å rette fokus på hvordan god helse kan påvirke integrering av innvandrerbefolkningen. Vi ønsket å sette spørsmåltegn på hvordan mangfoldet og minoritetsperspektivet blir ivaretatt i kommunes helsetilbud og tjenester. Ikke minst synliggjør den viktige rollen innvandrerbefolkningen har i forhold til integrering og mangfolds arbeid i kommunene. Vi anser denne konferansen som et viktig bidrag i jubileumsfeiringen av flere grunner. Først og fremst er det historisk at minoritetskvinner i Bodø arrangerer en regionkonferanse hvor de utfordrer kommunen og helsetjenesten på en konstruktiv måte. I tillegg anser vi det som viktig at Bodø kommune som fylkeshovedstad er foregangskommune når det kommer til integrering og mangfoldsarbeidrt i Nordland fylkeskommune.

Som en direkte følge av prosjektet har Kvinnenettverket Noor invitert som en samarbeidspartner i arbeidet med å utarbeide en ny «Regionalplan for folkehelse i Nordland» i regi av Nordland fylkeskommune. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å bidra med konstruktiv innspill som kan bidra å stryke minoritetsperspektivet i planen. Prosjektet og konferansen har også gitt noe resultater på nasjonalnivå. Kvinnenettverket Noor ble i slutten av året invitert til «nasjonal dialogkonferanse for likeverdig helsetjeneste for innvandrerbefolkningen». Her holdt vi workshop om «Helseparty» som metode for tilrettelagt informasjon om helsetjenester og helsetilbud. På denne konferansen var det aktører fra hele landet. Det var stor interesse for metoden som er lagt til grunn for Helseparty blant deltakerne. Vi har i ettertid fått henvendelse fra aktører i Oslo som ønsker å komme på studietur i Bodø for å lære mer om metoden. Gjennom dette har Kvinnenettverket Noor vært med på å sette Bodø på det nasjonale kartet som en foregangskommune i jubileumsåret. Som en viktig del av helseprosjektet arrangerte vi nettverkssamling for minoritet helse i Nordland i desember. Målet med denne samlingen var å ta initiativ til opprettelse av et tverrfaglig


nettverk hvor det er rom for tverrfaglige helsediskusjoner, erfaringsdeling på tvers av ulike sektorer. Både frivillige, offentlige og representanter fra ulike minoritetsmiljøer. Et slikt tiltak kan bidra til å øke samarbeidet mellom kommunen og frivillige i større grad på dette feltet. I år har Kvinnenettverket Noor hatt et godt samarbeid med Avisa Nordland. Gjennom dette samarbeidet har vi fått i gang reportasjeserien «Bodø 2016» som ble publisert hver helg høsten 2016. Gjennom denne serien har vi ønsket å vise mangfoldet blant minoritetsbefolkningen i Bodø, samt vise innvandrerbefolkningen i et positivt lys. I tillegg til reportasjeserien ønsker vi å samarbeide om å få flere stemmer med minoritetsbakgrunn i samfunnsdebatten. Kvinnenettverket Noor ble invitert til Stockholm av Svensk-Dansk Kulturfond til å delta på seminaret "Var vi frivilligere før? Ideelle innsats i krigstider - på 40tallet og nå!". Dette var et skandinavisk seminar hvor alle de skandinaviske landene var representert og holdt innlegg. Noors bidrag var det norske bidraget i seminaret. På dette seminaret hadde vi fokus på hva slags rolle innvandrerbefolkningen har i intergrering og mangfoldsarbeid, utfordringer mange møter i dette arbeidet. Hele seminaret ble streamet og skal vises på SV1 fredag, den 18 mars. 2017 er det Stortings- og Sametingsvalget. Styret i Kvinnenettverket Noor anser det som viktig å bidra til valgdeltakelse og politisk engasjement blant vår målgruppe.

I den forbindelse har Kvinnenettverket Noor sendt en søknad om tilskudd til informasjonstiltak til Valgdirektoratet. I tillegg vil vi i 2017 ha fokus på vårt arbeid med barnevernet. Vi har inngått samarbeide med barnevernsutdanningen ved Nord Universitet og ønsker å få et samarbeid med barnevernet i kommunen på dette. Også i år har vi hatt fokus på organisasjonsutvikling. Vi har utviklet ny hjemmeside med ønsker om å styrke kommunikasjonen vår utad til våre medlemmer, samarbeidspartnere og målgruppe. Aktivitetene i 2016 er i hovedsakelig finansiert gjennom helseprosjektet og tilskudd fra Bodø Kommune. På vegne av organisasjonen ønsker styret å takke alle våre medlemmer for støtte og samarbeid i 2016. Vi vil også rekke en stor takk til alle aktører som vi har samarbeidet med og takk til aktører som har finansiert våre aktiviteter

«Tredje driftsåret til organisasjonen har vært en spennende og innholdsrikt år»


Årsmelding Om organisasjonen Kvinnenettverket Noor er en frittstående frivillig organisasjon i NordNorge. Organisasjonen ble stiftet august 2013. Organisasjonen har avdeling i Bodø og i Mo i Rana. Kvinnenettverket Noors mål er å styrke kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. For å nå målet vårt har vi definert fire delmål som vi jobber med: 

Bidra til økt samfunns- og politisk engasjement blant kvinner

Bidra til at kvinner danner seg større nettverk, både sosial - og formelle nettverk

Bidra til selvutvikling blant kvinner, samt synliggjøre innvandrerkvinner som en kompetent ressursgruppe.

Kvinnenettverket Noor skal være en viktig informasjonsaktør for våre medlemmer og det øvrige samfunnet, jobbe aktivt for å gjøre informasjon som opptar vår målgruppe lett og tilgjengelig. I tillegg ønsker vi å bidra til gode diskusjoner rundt saker som opptar kvinner og minoritetsbefolkningen i Norge. Kvinnenettverket Noor skal være en aktiv og velfungerende organisasjon. Organisasjonen skal arrangere både seminarer og sosiale samlinger for sine medlemmer.

Vår visjon er å være en viktig stemme for minoritetskvinner i Nord, samt bli en viktig samfunnsaktør innenfor mangfoldfeltet i Nord- Norge. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra med nyskapning innenfor integrering og mangfolds arbeidet i landet.

Styrets sammensetning: Leder: Salamatu Winningah, 31 år. Bakgrunn fra Ghana. Utdannet Siviløkonom. Interesser for entreprenørskap, integrerings- og mangfolds politikk. Nestleder: Julia Olsen, 28 år. Bakgrunn fra Russland. PDH student. Interesser for friluftsliv, klima og miljø

Økonomiansvarlig: Aline Mikkelsen, 42 år. Fra Norge, og har samisk bakgrunn. Studerer regnskap. Interesser for organisasjonsarbeid og samisk håndverk.


Styremedlemmer:

Varamedlemmer: Tanja Cruickshank,

Amina Winningah, 29 år. Bakgrunn fra

Bakgrunn fra Russland. Norsklærer på

Ghana. Utdannet flerkulturelt

Bodø voksenopplæring.

barnevernspedagog. Interesser for forebygging blant barn og ungdom.

Rowena Ryvold, bakgrunn fra Filipinene, utdannet sykepleier

Danilla Tømmerås, 40 år. Bakgrunn fra Rwanda. Utdannet Sykepleier med

Sumaya Jirde Ali, bakgrunn fra Somalia.

videreutdanning i Diabetes og ledelse.

Elev ved Bodø videregående skole. Ønsker

Interesser for helse, trening og friluftsliv.

å jobbe med ungdomssatsningen for organisasjonen.

Kurt Lyngstad, bakgrunn fra Norge. Utdannet Sykepleier. Yan Zhao, 38 år. Fra Kina. Yan har en doktorgrad i sosiologi. Opptatt av kvinners selvutvikling, synliggjøring av innvandrerkvinnes kompetanse, og problematikk som er relatert til transnasjonalitet eller innvandringsprosess.


3.«hvordan skape trygge barn?», 4. «den gode mørketid + yoga».

Aktiviteter i 2016 

Årsmøte ble avholdt den lørdag 13. Februar. På neste årsmøte så fikk vi nye varamedlemmer.

Regional Helsekonferanse 14. April på Scandic Hotell. Og den handlet om kvinne- og minoritetshelse.

Det har vært avholdt 4 styremøter i år i tillegg til oppfølging og behandling av saker via epost.

Human Rights Human Wrongs. Film festival på Stormen Fra 20-23. Oktober.

Helsekonferanse på Scandic

Kvinnekafe på Cafe Rustikk

Det har vært avholdt følgendeaktiviteter i Noors egen regi: 

Styrekurs30. Januar 2016. Kompetanseheving innenfor styrearbeid.

Ekstraordinær årsmøte med familiefest 19. Mars. Stor fest hvor over 50 deltakere fra mange forskjellige land deltok.

4 kvinnekafeer med følgende tema 1.Medlemmenes utfordringer og ønsker, 2. fritidsaktiviteter i Bodø,

Nettverkssamling 8. Desember. Erfaringsutveksling mellom tjenesteytende aktører og representanter fra minoritetsmiljøene i Bodø og Nordland.

4 helseparty. Temaene for helsepartyene var: Kvinnekroppen, Astma og allergi, skjønnhetspress og livmorhalskreft.

Prosjektutvikling, Stortingsvalg 2017

Kvinnefest 17. Desember. Dette var en fest hvor mange forskjellige kvinne kom sammen for å sosialisere, spise god mat og hygge seg.


Kvinnenettverket NOOR har etter invitasjon deltatt i følgende arrangement: 

Seminar med Svensk-Dansk Kulturfond "Var vi frivilligere før? Ideelle innsats i krigstider - på 40-tallet og nå!"

KUN sitt 25 års jubileum i Steigen.

Stand og deltatt på Folkehelsekonferansen i Bodø.

Workshop på Helsedirektoratets nasjonale dialogkonferanse for likeverdige offentlige helsetjenester.

Diabetesforbundet i Nordland sin integreringssamling i Bodø. Hvordan når man ut til minoritetsbefolkningen i Nordland?

 

Prosjektstøttekurs på Batteriet. Innlegg på seminar «DE SÅRBARE FLYKTNINGENE –BARNA OG TRAFICKINGOFRE – HVOR ER GULLSTOLEN?» regi Lea-aksjonen

Debattdeltaker «Setter kjønn grenser?» Lytring på Stormen Bibliotek i regi av Forsknings dagene 2016.


Samarbeidspartner NFK´s regionalplan for folkehelse i Nordland.

Debattdeltaker «Fortellinger om flyktninger VS flyktningers fortellinger» Debatt i regi av Human Rights Human Wrongs.

Samarbeidspartner i menneskerettighetsfestivalen i Bodø Human Rights Human Wrongs.

Styrekurs på Stormen

Kvinnettverket Noor i media: 

 

Omtale i Avisa Nodland i forbindelse med reportasjeserien <<Bodø 2016>>i Avisa Nordland. Serien retter fokus på enkeltindivider med innvandrerbakgrunn i Bodø kommune.

Debatt på Stormen

Kronikk i Avisa Nordland <<mangfoldige Bodø>> 05.mars 2015 Artikkel i Avisa Nordland «Inviterer til helsekonferansen» 14.april 2016 Omtale i Medier24.no «Avisa Nordland tar et kraftig oppgjør med egen dekning av minoriteter» 11.0ktober 2016

Stand familiedag på Torget


Årsregnskap Årsregnskap Kvinnenettverket Noor driftsåret 2016

Prosjektmidler Nordland fylkeskommune OMOD Prosjektmidler Bodø kommune Bodø kommune Bodø kommune - menneskerettighetsfestivalen

60 000,00 50 000,00 45000,00 20 000,00 6 000,00

Refusjon omod

9 190,50

Refusjon svensk kulturfond

7 135,45

reise som refunderes i 2017

6 996,00

Boksalg 33 bøker loddsalg Tv aksjon 2016

5 760,00 634,00 1 760,00

Medlemskap 15 medlemmer

1 450,00

deltakeravgift kvinnefest 11 betalende

550,00

deltakeravgift skrivekurs 2 betalende

200,00

div inntekt Sum driftsinntekter

1 662,00 216 337,95


DRIFTSUTGIFTER honorar styret og valgkomite 2016

- 12 000,00

Honorar helseprosjekt

- 2 000,00

Gaver div

- 3 493,00

Gave kafesalg, til TV-aksjonen

- 1 760,00

Gave til menneskerettighetsfestivalen

- 6 000,00

Overførsel til OMOD kvinnefest vår kr 5618,79 / høst kr 9159,39 kvinnekafe styrekurs Kostnader til stand

- 105 000,00 - 14 778,18 - 2 752,00 - 26 690,00 - 355,80

Styremøter

- 1 393,00

Årsmøte

- 4 145,00

Administrasjon, kontorrekvisita

- 7 797,45

Hjemmeside

- 2 406,61

Telefon

- 3 844,96

Porto

- 1 158,90

Postboks

- 1 570,25

Bøker, andel til forfatter

- 2 943,00

Leie lokale politisk prosjekt

- 1 400,00

Reisekostnader

12 853,62

Bank- og kortgebyr Sum driftsutgifter Driftsresultat Rentekostnader RESULTAT

- 690,44 - 215 031,21 1 306,74 - 85,30 1 221,44


BALANSEREGNSKAP 2016 Balanse pr 31.12

2016

2015

37996,00

38440,77

5083,23

23764,38

43079,23

62205,15

Egenkapital

25352,23

33468,15

Kortsiktig gjeld

17727,00

28737,00

43079,23

62205,15

EIENDELER Kundefordringer Bankinnskudd

EGENKAPITAL OG GJELD


Referat årsmøte i Kvinnenettverket Noor, 2016. Dato 12.02.2016 • • • • •

Innledning m/Sala Godkjenning av innkalling og saksliste – ingen kommentarer Godkjenning av ordstyrer – godkjent enstemmig Godkjenning av referent - enstemmig godkjent Godkjenning av frivillige som skal signere protokoll – Astrid og Danilla

5. Årsrapport og regnskap for 2015 m/ Rowena Hovedpunkter fra årsrapport 2015 • • • • •

Samfunn og politisk engasjement blant innvandrerkvinner i Nordland Helseprosjekt «Kvinnehelse i Nordland» med OMOD Andre aktiviteter: 8 mars feiring på Stormen, Støttemarkering for berørte og offerer av terror (20.11), Nasjonale dialogkonferansen i Oslo (20.10). Videreutvikling av organisasjon – avdeling Mo i Rana Målet vårt er å få flere engasjerte medlemmer i 2016

6. Regnskap 2015: Regnskap for 2015 er godkjent. 7.

Driftsbudsjett for 2016 er godkjent med følgende endringer • • •

Synligjøre prosjektaktiviteter i driftsbudsjetter Legger på midlertidige sponsorstøtte Legger til mer på medlemsfesten

8.

Innmeldte saker; Ingen saker er innmeldt.

9.

Presentasjon fra valgkomiteen (punkt 8)

Valg komiteen består av Tomas Lopez, Magnus Sørvik, Danilla Tømmerås, Astrid Tove Olsen. • • • •

Leder, Nesteleder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, styremedlem og 2 varer er til valg i år Valgkomiteen har bedt om utsettelse og et ekstra møte for kun valg av styremedlemmer Valgkomiteen foreslår at det er plass til menn i styret (vedtektsendring?) Årsmøtet imøtekommer valgkomitéens ønsker om å utsette valget til ekstraordinær årsmøte 20.mars 2016


10.

Aktivitetsplan for 2016 m/Amina

Hovedpunkter fra planen: • • • • •

Helse-party fram til juni 2016 Regional helsekonferanse i Nordland 14.04 Kvinnekafe – 4 ganger pr år Sommer fest for medlemmer Prosjektutvikling: KNN har søkt driftsmidler fra NAV

Innspill til aktivitetsplan: 

     11.

Forslag til et kulturelt prosjekt for å dele erfaring med håndverk fra forskjellige sted i verden (KNN er presentert med 20 nasjoner). Som resultat kan man lage en bok eller utstilling Ungdomsarbeid: å etablere en plattform for ungdommer å møtes/treffes for å kunne dele erfaring med forskjellige utfordringer og løsninger KNN sin rolle blir å ta det opp og skaffe oppmerksomhet fra systemet Ytring i Stormen Debattkonsept som tar opp saker som er vanskelig å snakke om i samfunnet (mål) KNN er en medskaper av dette konseptet initiert av Stormen Bibliotek Åpen diskusjon om hvordan å få flere medlemmer

•  • • •

Innspill fra årsmøtet: Involvere medlemmer for å arrangere sammen med styremedlemmer Spør medlemmer direkte om å være en del av prosjekt/arrangement Rene sosiale arrangementer Planlegging i god tid i forveien (viktig med videre kommunikasjon, samt mer info om innhold osv.) Sosialt opplegg med avdeling på Mo i Rana.

Referent Veronika Afanasyeva

Danilla Tømmerås

Astrid Tove Olsen

Protokollunderskrivere


Referat ekstraordinært årsmøte i Kvinnenettverket Noor, 19. mars 2016 0. 1. 2. 3. 4. 5.

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

Godkjenning av innkalling og saksliste – kun valg Godkjenning av ordstyrer – godkjent enstemmig (Amina) Godkjenning av referent - enstemmig godkjent (Veronika) Godkjenning av frivillige som skal signere protokoll – Yan Zhao og Julia Olsen Tellekorps – Anna Liu og Mawaahib Mohamed Valgkomite: Danilla og Tomas som representanter a. Består av 4 personer: Tomas Lopez, Magnus Sørvik (fravær), Danilla Tømmerås, Astrid Tove Olsen (fravær) o Valgkomiteen gikk ut av det behovet Noor hadde pr i dag o Det var gjennomført mange møter og for ei uke siden har komiteen kommet med følgende forslag o Forslag til styret: små arbeidsgrupper blant medlemmer for hver eneste prosjekt o Valgkomiteens innstilling: Styreleder – Salamatu Winningah (fokus på medlemmer og organisasjonsomdømme) – ii. Nestleder – Julia Olsen (helseprosjekt og samarbeid med NRF) iii. Økonomiansvarlig – Alina Mikkelsen iv. Styremedlemmer a. Kurt Lyngved (Batteriet) b. Amina Winningah c. Yan Zhao d. Danilla Tømmerås – ikke oppe til valg v. Varamedlemmer Tanja Chruickshank Sumaya Ali (satsing på ungdomsmedvirkning) Rowena Ryvold – ikke oppe til valg f. Avstemming – 14 stemmer – enstemmig Valg av leder av valgkomite for neste år – Tomas Lopez – enstemmig

Yan Zhao

Julia Olsen Protokollunderskrivere


Kontaktinformasjon: Kvinnenettverket NOOR Bodø Organisasjonsnummer: 912430030 Postboks 655 8001 BODØ Telefon: 45 033 594

K-noor@outlook.som Hjemmeside: www.k-noor.no Finn oss på facebook


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.