__MAIN_TEXT__

Page 1

Statutter for  Sareptaprisen    

1. OM  PRISEN   a.   Hvert  år  deler  KNIF  og  Sparebanken  Sør  ut  en  pris  til  en  person,  organisasjon,  institusjon  eller  forening,   som  kan  knyttes  til  en  frivillig  eller  ideell  organisasjon.   b.   Prisen  deles  ut  på  en  fagsamling/seminar  arrangert  av  de  to  i  fellesskap,  eller  et  annet  arrangement  som   partene  blir  enige  om.   c.   Prisen  skal  skape  oppmerksomhet  omkring  det  verdiskapingsarbeid  som  skjer,  i  første  rekke  på   merkantilt  område,  ut  fra  en  tolkning  av  ”å  få  mye  ut  av  lite”  –  enten  gjennom  at  det  skapes  reduserte   utgifter,  merverdier  eller  andre  effekter  som  medfører  mer  til  organisasjoners,  institusjoners  eller   foreningers  kjernevirksomhet.     d.   Prisen  består  av  et  kunstverk  av  sørlandskunstneren  Per  Fronth.  Sammen  med  prisen  følger  kr.  150.000   som  skal  tilfalle  den  organisasjon  eller  virksomhet  som  prisvinneren  i  samarbeid  med  prisutdelerne   ønsker  å  tilgodese.        

2. HVEM  KAN  FÅ  PRISEN   a.   En  person,  organisasjon,  institusjon  eller  tilsvarende  som  på  en  særskilt  måte  ”med  iver”  over  tid  eller   av  merkbart  omfang,  har  gjort  seg  fortjent  til  prisen  etter  pkt.  1.  c.   b.   Prisutdelerne  kan  tenke  så  vel  tradisjonelt  som  utradisjonelt  når  de  gjør  sine  valg,  så  lenge   hovedformålet  (jfr.  pkt  1.c)  med  prisen  anses  oppfylt.      

3. NOMINASJON   a.   Hver  av  de  to  prisutdelerne  skal  gjennom  året  oppfordre  egne  medarbeidere  og  kontakter     til  å  komme  med  forslag  på  kandidater  til  prisen.   b.   Dersom  det  ikke  er  kommet  inn  forslag,  kan  prisutdelerne  på  selvstendig  grunnlag  selv  fremme   kandidater  og  prioritere  mellom  disse.   c.   Frist  til  å  foreslå  kandidater  er  1.  februar.      

4. PRISTILDELINGEN   a.   KNIF  og  Sparebanken  Sør  oppnevner  ett  medlem  hver  til  en  jury.  I  tillegg  oppnevnes  ett  eksternt   jurymedlem.  Juryen  velger  blant  egne  og/eller  andres  forslag  på  selvstendig  grunnlag,  i  henhold  til   statuttenes  pkt.  1  og  2.                

Oslo, 8.  januar  2020  

Profile for Knif

Statutter sareptaprisen  

Statutter sareptaprisen  

Profile for knif