Statutter sareptaprisen

Page 1

Statutter for Sareptaprisen 1. OM PRISEN a.

b. c.

d.

Hvert år deler KNIF og Sparebanken Sør ut en pris til en person, organisasjon, institusjon eller forening, som kan knyttes til en frivillig eller ideell organisasjon. Prisen deles ut på en fagsamling/seminar arrangert av de to i fellesskap, eller et annet arrangement som partene blir enige om. Prisen skal skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeid som skjer, i første rekke på merkantilt område, ut fra en tolkning av ”å få mye ut av lite” – enten gjennom at det skapes reduserte utgifter, merverdier eller andre effekter som medfører mer til organisasjoners, institusjoners eller foreningers kjernevirksomhet. Prisen består av et kunstverk av sørlandskunstneren Per Fronth. Sammen med prisen følger kr. 150.000 som skal tilfalle den organisasjon eller virksomhet som prisvinneren i samarbeid med prisutdelerne ønsker å tilgodese.

2. HVEM KAN FÅ PRISEN a.

b.

En person, organisasjon, institusjon eller tilsvarende som på en særskilt måte ”med iver” over tid eller av merkbart omfang, har gjort seg fortjent til prisen etter pkt. 1. c. Prisutdelerne kan tenke så vel tradisjonelt som utradisjonelt når de gjør sine valg, så lenge hovedformålet (jfr. pkt 1.c) med prisen anses oppfylt.

3. NOMINASJON a.

b.

Hver av de to prisutdelerne skal gjennom året oppfordre egne medarbeidere og kontakter til å komme med forslag på kandidater til prisen. Dersom det ikke er kommet inn forslag, kan prisutdelerne på selvstendig grunnlag selv fremme kandidater og prioritere mellom disse.

4. PRISTILDELINGEN a.

KNIF og Sparebanken Sør oppnevner ett medlem hver til en jury. I tillegg oppnevnes ett eksternt jurymedlem. Juryen velger blant egne og/eller andres forslag på selvstendig grunnlag, i henhold til statuttenes pkt. 1 og 2.

Oslo mai 2022