__MAIN_TEXT__

Page 1

Ã…rsrapport 2018 KNIF AS

Samhold gir styrke


Styrets årsberetning 2018 for KNIF AS Virksomheten Konsernet KNIF AS, med hovedkontor i Oslo, tilbyr varer og tjenester til organisasjoner og virksomheter i det ideelle og frivillige Norge innenfor det administrative området. Knif Innkjøp og Knif Fundraising er forretningsområder i KNIF AS. I tillegg eier selskapet datterselskapene Knif Regnskap AS (100%) og Bidra AS (60%) og er største eier i Knif Trygghet Forsikring AS med en eierandel på 24,99 %. Knif Regnskap AS kjøpte regnskapsføreselskapet Q42 AS sommer 2018.

Årsregnskapet Konsernet oppnådde i 2018 et driftsresultat på kr 5,3 (2,4) mill. Resultat før skattekostnad kom på kr 7,8 (8,8) mill. Driftsinntektene ble kr 91,6 (77,2) mill. Egenkapitalen er på kr 61,8 (55,6) mill. Det gir en egenkapitalandel på 70,2 (70,4) %. Morselskapets driftsresultat i 2018 ble kr 1,8 (1,7) mill og driftsinntektene økte til kr 30,5 (27) mill. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter i 2018 ble for morselskapet kr 3,1 (5,5) mill. For konsernet som helhet endte den på kr 4,9 (3,1) mill. Etter investeringer og nedbetaling av kortsiktig gjeld, endte den samlede kontantstrømmen i konsernet med en økning på kr 6,2 mill. Beholdningen av kontanter pr. 31.12 var på kr 13,9 (10,2) mill i morselskapet og kr 29 (22,7) mill i konsernet. Arbeidskapitalen var pr. 31.12.18 kr 10,5 (7,5) mill for morselskapet og kr 20,7 (14,7) mill for konsernet.

Forskning og utvikling Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fremtidig utvikling Det er normalt en betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. KNIF AS med sine forretningsområder og datterselskapet Knif Regnskap AS, har utviklet et produkt og tjenestespekter som markedet etterspør. Potensialet for videre vekst vurderes som gode. Datterselskapet Bidra AS har hatt en positiv utvikling i 2018 men går fortsatt i underskudd. Mentor Medier solgte sin 40% aksjepost til KNIF AS for kr 1,- sommeren 2018. I etterkant av dette har nøkkelpersoner i selskapet i sammen med et annet kompetansemiljø dannet Samfunnsbygger AS som tok over denne aksjeposten for kr 1,- oktober 2018. Styret erkjenner at Bidra AS ikke har lyktes i KNIF-markedet men har fått en sterkere fot

2 Årsrapport 2018 | KNIF AS

i bankmarkedet. Styret mener derfor at Bidra AS ikke lenger er et naturlig datterselskap for KNIF AS og at KNIF AS ikke er den beste eieren for selskapet inn i framtiden. Samfunnsbygger AS har opsjon på oppkjøp av ytterligere 40% av selskapet innen 31.12.2020. Lykkes denne strategien vil KNIF AS få tilbake de pengene som er investert og samtidig sitte igjen med en mindre eierandel. Satsningsområdet Knif Fundraising som Bidra AS var en strategisk del av, utvikles videre med tjenester av rådgivende art. Flere organisasjoner i KNIF-markedet er nå på kundelisten og det skapes verdier i form av økte givermidler til disse. Se ellers egne gjennomganger av forretningsområdene.

Finansiell risiko Konsernets og morselskapets finansielle risiko vurderes som lav. De største forretningsområdene i konsernet er Knif Innkjøp og Knif Regnskap. Begge har tilfredsstillende forutsigbarhet og begrenset markedsrisiko gjennom langsiktige kundeforhold. Konkurransekraften vurderes som solid. Det er en finansiell risiko knyttet til Bidra AS, men denne er håndterbar og er ikke avgjørende for det solide finansielle fundamentet i konsernet eller morselskapet. I og med en positiv utvikling i Bidra AS i 2018 og starten på 2019 velger styret å ikke skrive ned aksjeposten på kr 325 00,- ei heller gjelden på kr 1 420 000,-. Konsernet som helhet har ikke langsiktige lån og kredittrisikoen er begrenset, da konsernet opplever svært lite tap på fordringer.

Disponering av årets resultat Årsresultatet for morselskapet KNIF AS i 2018 ble på kr 4 126 876,- som i sin helhet foreslås overført til egenkapitalen. Grunnen til at styret ikke foreslår utbytte er behovet for kapital til å utvikle nye kundeverdier igjennom blant annet Knif Fundraising og arbeidet på tvers av selskapene i KNIF-fellesskapet for å utnytte synergiene. Virksomheten til KNIF AS drives i tøff konkurranse med store aktører i markedet. Endringer skjer fort og gode år med overskudd på driften kan etterfølges av tøffe år hvor det er avgjørende å ha kapital å kunne slite på.

Arbeidsmiljøet Bemanningen i konsernet var pr. 31.12.18, 87,8 årsverk. 12 i morselskapet, 72 i Knif Regnskap AS og 3,4 i Bidra AS. Sykefraværet i morselskapet var 2,91% i 2018. For Knif Regnskap AS var samlet sykefravær på 5,26% og i Bidra AS 0%.


Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året i noen av selskapene i konsernet. Styret og daglig leder mener arbeidsmiljøet i konsernets virksomheter er tilfredsstillende, samtidig som dette er et kontinuerlig arbeid som en har fokus på med intern kompetanse og i gitte tilfeller med hjelp fra eksternt hold. Konsernet har en stabil og kompetent bemanning. Samtidig er det jevnlig behov for fornyelse og ny kompetanse og kapasitet både hva gjelder produksjon og stab. Veksten som spesielt Knif Regnskap AS hadde i 2018 forventes ikke å bli like sterk som i 2019. Det er nå behov for konsolidering. KNIF som helhet oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. Vi har derfor normalt ingen vansker med å rekruttere kvalifiserte personer til ledige stillinger.

Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling og tilgjengelighet Morselskapet bestreber seg på likestilling mellom kjønnene. Vel 1/3 av de ansatte er kvinner. Det er ikke iverksatt særlige tiltak for å fremme likestilling for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Det gjøres ikke forskjell på ansatte, eller ved ansettelse, på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge eller språk.

Fortsatt drift Etter styrets mening har KNIF et solid grunnlag for fortsatt drift. Årsregnskapet 2018 gir et riktig bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat for konsernet og morselskapet. Styret mener det i all hovedsak er godt samsvar mellom uttrykte forventninger, ønsker og hva som faktisk har blitt levert. For de etablerte forretningsområdene har resultatene overgått forventningene.

Oslo, 10. april 2019 Styret for KNIF AS

Siri Kalvatn styreleder

Einar Sæther nestleder

Aud-Karin Hovi styremedlem

Per-Bjørner Myrbostad styremedlem

Svein Jacobsen Veland styremedlem

Erik Wilberg styremedlem

Knut Are Hole 1. varamedlem

Fridtjof Leif Gillebo (daglig leder)

Årsrapport 2018 | KNIF AS 3


Årsregnskap KNIF AS RESULTAT Resultat Mor 2018 2 481 075 27 182 966 846 704 1 640

30 512 385

9 669 979 11 306 093 282 261 7 427 612

KNIF AS Mor 2017

Note Driftsinntekter og driftskostnader

1 489 100 25 518 534 41 440

Salgsinntekter Avtaleinntekter Leieinntekter Annen driftsinntekt

11,14 5 11

7 891 287 10 655 130 614 749 327 673 5 859 333

Varekostnad /bonusavsetning Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Nedskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad

5 6,13 2,3 2,3 6

27 049 074 Sum driftsinntekter

28 685 945

25 348 171 Sum driftskostnader

1 826 440

1 700 903 DRIFTSRESULTAT

68 270 2 824 400 834 15 297

70 368 3 998 667 72 1 895 000 16 632

Finansinntekter og kostnader

Renteinntekt Utbytte fra datter-/tilknyttede selskaper Resultatandel fra tilknyttet selskap Rentekostnad Nedskrivning aksjer i datter Annen finanskostnad

7 7 7

Konsern 2018 64 398 074 27 182 966 49 064

Konsern 2017 51 608 799 25 518 534 81 750

91 630 104

77 209 083

11 931 050 57 617 077 2 262 327 17 210 14 503 176

10 277 018 47 395 158 2 506 721 327 673 14 271 824

86 330 841

74 778 395

5 299 263

2 430 688

153 800 1 124 400 1 307 302 4 186 15 547

136 105 2 498 667 3 778 734 2 146 16 860

2 876 539

2 157 331 Resultat av finansposter

2 565 769

6 394 500

4 702 979

3 858 234 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

7 865 032

8 825 188

1 643 133

1 475 060

6 221 899

7 350 127

-192 281

-908 581

6 414 181

8 258 709

6 414 181 -192 281

2 500 000 5 758 709 -908 581

576 103

4 126 876

Skattekostnad

396 856 Skattekostnad på ordinært resultat

10

3 461 377 ÅRSRESULTAT (før minoritetsinteresser) Minoritets andel av årsresultat

ÅRSRESULTAT (etter minoritetsinteresser) 4 126 876

4 126 876

Overføringer og disponeringer

2 500 000 Utbetalt tilleggsutbytte 961 377 Overført til annen egenkapital Overført til konsernkapital majoritet Overført fra konsernkapital minoritet

3 461 377 Sum overføringer

4 Årsrapport 2018 | KNIF AS

9

6 221 899

7 350 127


BALANSE

Balanse Mor 2018

KNIF AS Mor 2017

Note

Konsern 2018

Konsern 2017

EIENDELER Anleggsmidler

-

-

Immaterielle eiendeler Aktiverte utviklingskostnader Goodwill Sum immaterielle eiendeler

2 2

243 808 2 919 015 3 162 823

523 812 3 575 848 4 099 660

Varige driftsmidler Inventar, datautstyr og andre driftsmidler Sum varige driftsmidler

3

1 009 721 1 009 721

1 290 528 1 290 528

7 7 11 13

36 918 050 641 623 37 559 673

35 662 220 625 914 36 288 134

41 732 217

41 678 321

4 11 11

14 734 460 2 573 322 17 307 782

12 064 358 2 401 431 14 465 788

12

29 011 021

22 746 969

446 913 446 913

729 174 729 174

12 825 000 8 500 464 1 420 000 22 745 464

12 825 000 8 500 464 21 325 464

Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Aksjer i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler

23 192 377

22 054 638

SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Kundefordringer til foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer

7 839 388 75 000 1 190 437 9 104 825

6 987 222 720 000 1 680 780 9 388 002

13 930 205

10 184 092

Bankinnskudd kontanter og lignende

23 035 030

19 572 095

SUM OMLØPSMIDLER

46 318 803

37 212 757

46 227 407

41 626 733

SUM EIENDELER

88 051 020

78 891 078

Årsrapport 2018 | KNIF AS 5


BALANSE KNIF AS Mor 2018

Mor 2017

Note

Konsern 2018

Konsern 2017

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 1 000 000 27 053 755 28 053 755

1 000 000 27 053 755 28 053 755

Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital

9 9

1 000 000 27 053 755 28 053 755

1 000 000 27 053 755 28 053 755

5 088 254 5 088 254

961 377 961 377

Annen egenkapital Konsernkapital majoritet Sum opptjent egenkapital

9 9

33 813 975 33 813 975

27 514 847 27 514 847

33 142 009

29 015 133

61 867 730

55 568 602

9

26 986

219 267

10 13

35 876 525 379 561 255

38 261 553 630 591 891

11

1 405 026 1 636 799 7 462 137 8 493 034 6 598 054 25 595 049

1 148 367 1 280 741 7 196 576 7 519 709 5 365 926 22 511 318

-

-

SUM EGENKAPITAL Minoritets andel egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser

525 379 525 379

20 206 553 630 573 836

20 399 265 484 596 309 2 046 896 8 493 034 1 137 897 12 560 019

59 710 547 727 348 206 2 630 197 7 519 709 932 215 12 037 764

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld selskap i samme konsern Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter og feriepenger Avsatt bonus Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig gjeld

13 085 398

12 611 600

SUM GJELD

26 156 304

23 103 209

46 227 407

41 626 733

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

88 051 020

78 891 078

10 12 5

Oslo, 10.04.19 Styret for KNIF AS

Oslo, 10.04.19 Styret for KNIF AS

Siri Kalvatn Siri Merete Kalvatn Styreleder styreleder

Aud-Karin Hovi Styremedlem

Svein Jacobsen Veland styremedlem Knut Are Hole

1.varamedlem

6 Årsrapport 2018 | KNIF AS

Einar Sæther Svein Jacobsen Veland nestleder Styremedlem

Per Bjørner Myrbostad Styremedlem

Erik Wilberg styremedlem

Aud-Karin Hovi styremedlem

Einar SætherPer-Bjørner Myrbostad Styremedlem styremedlem

Erik Wilberg Styremedlem

Knut Are Hole Fridtjof Leif Gillebo 1. varamedlem Fridtjof Leif Gillebo (daglig leder) Daglig leder


KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstilling

KNIF AS

Mor 2018

Mor 2017

Konsern 2018

Konsern 2017

4 702 979 -348 206 282 261 0 0 0 -927 165 -321 553 -28 251 -209 657 3 150 407

3 858 234 -28 444 614 749 327 673 1 895 000 0 -2 133 912 195 651 -477 200 1 309 181 5 560 931

Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Nedskrivning aksjer i datter Resultatandel tilknyttet selskap Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i pensjonsforpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

7 865 032 -1 280 741 2 262 327 17 210 0 -1 307 302 -2 670 102 256 659 -28 251 -213 529 4 901 302

8 825 188 -1 195 852 2 506 721 327 673 0 -3 778 734 -3 292 238 198 392 -477 200 33 371 3 147 321

0 0 0

-889 031 -1 820 000 -2 709 031

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-1 044 684 0 -1 044 684

-1 240 051 0 -1 240 051

595 705 0 0 595 705

-4 166 710 -419 386 -2 500 000 -7 086 095

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Inn-/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av kortsiktig gjeld Endringer i egenkapital Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

2 471 014 -63 580 0 2 407 434

-3 650 001 1 457 471 -2 500 000 -4 692 530

3 746 112

-4 234 195

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

6 264 052

-2 785 260

10 184 092 13 930 205

14 418 287 10 184 092

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.

22 746 969 29 011 021

25 532 229 22 746 969

Årsrapport 2018 | KNIF AS 7


Noter til årsregnskapet for 2018 Konsernet KNIF består av morselskapet KNIF AS, 100% eid datterselskap Knif Regnskap AS (fra 01.07.15), som videre eier 100% av Q42 Regnskap AS (fra 01.09.18 ), 60% eid datterselskap Bidra AS (fra 01.09.16) og tilknyttet selskap Knif Trygghet Forsikring AS.

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Konsolideringsprinsipper: - Konserninterne poster som aksjer i datter, konser- ninterne fordringer og gjeld, samt øvrige transak sjoner mellom konsernselskapene er eliminert. -

Identifiserbare merverdier og goodwill ved oppkjøp er eliminert inn i regnskapet. Identifiserbare merverdier ved oppkjøp er tillagt de aktuelle eiende- lene. Merverdier som ikke kan tillegges identifiser- bare eiendeler er klassifisert som goodwill i konsern- balansen. Merverdier og goodwill avskrives over for ventet økonomisk levetid.

- Tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapital metoden i konsernregnskapet. - Morselskapet driver ikke skattepliktig virksomhet og skatt i konsernet tilsvarer skattepostene i dattersel- skapene.

Øvrige regnskapsprinsipper: - Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprin sippet, når varen er levert eller tjenesten utført. - Driftskostnader bokføres når de påløper. -

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebeta- les innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld.

- Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses- kost og virkelig verdi.

8 Årsrapport 2018 | KNIF AS

- Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominelle beløp på etableringstidspunktet. -

Kundefordringer er oppført til pålydende. Da kunde- fordringer vurderes som sikre er det ikke foretatt av- setning til forventet tap. Andre fordringer er også oppført til pålydende.

-

Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsord ning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

-

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regn skapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er ut- lignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

- Det blir årlig vurdert om avsetninger skal videreføres eller deles ut til medlemmer etter årsmøtevedtak. - Kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte metoden.


Note 2 Immaterielle eiendeler Mor

Anskaffelseskost 01.01 Årets tilgang Årets avgang

Konsern

Immaterielle verdier

Sum

Immateriell verdier

Goodwill

Sum

968 465

968 465

1 872 265

7 151 696

9 023 961

0

0

0

828 757

828 757

0

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12

968 465

968 465

1 872 265

7 980 453

9 852 718

Akkumulerte avskrivninger 31.12

640 792

640 792

1 300 784

5 061 438

6 362 222

Balanseført verdi pr 31.12.

0

0

243 808

2 919 015

3 162 822

Årets avskrivninger

0

0

280 004

1 485 590

1 765 594

Årets nedskrivninger

0

0

0

Økonomisk levetid Avskrivingsplan

3 år

3 år

Lineær

Lineær

0 5 år

Immaterielle verdier er knyttet til utvikling av nettside og programvare. Goodwill er knyttet til kjøp av Knif Regnskap AS pr 01.07.2015 og kjøp av Q42 AS pr 01.09.2018.

Note 3 Varige driftsmidler Mor

Anskaffelseskost 01.01 Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost 31.12 Akkumulerte avskrivninger 31.12 Balanseført verdi pr 31.12 Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivingsplan

Konsern

Inventar og kontorartikler

Sum

Inventar og kontorartikler

Datautstyr og maskiner

Sum

1 292 424

1 292 424

1 671 256

893 331

2 564 587

0

0

66 665

149 262

215 927

0

0

0

0

0

1 292 424

1 292 424

1 737 921

1 042 593

2 780 514

0

0

0

17 210

17 210

446 913

446 913

669 583

340 138

1 009 721

282 261

282 261

369 201

127 533

496 734

5 år

3-5 år

3 år

Lineær

Lineær

Lineær

Årsrapport 2018 | KNIF AS 9


Note 4 Kundefordringer Avtaleinntekter i morselskapet faktureres samarbeidspartnerne i all hovedsak etterskuddsvis pr kvartal. Avtaleinntekter for 4.kvartal er inkludert i kundefordringer pr 31.12.

Note 5 Avsatt bonus Bruk av KNIF-avtalene genererer overskudd som overføres brukerne av avtalene i form av bonus. Bonus utbetales normalt i februar påfølgende år. Fra 2017 bokføres bonusavsetning brutto istedenfor netto, og er inkludert i postene avtaleinntekter og varekostnad/bonusavsetning.

Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Mor Lønnskostnader består av følgene poster

Konsern

2018

2017

2018

2017

Lønninger

8 455 869

8 404 803

45 576 788

38 692 062

Arbeidsgiveravgift

1 397 488

1 358 647

7 104 097

5 977 319

728 194

184 106

2 947 958

1 422 452

Pensjonkostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk

724 541

707 573

1 988 234

1 303 326

11 306 093

10 655 130

57 617 077

47 395 158

12,1

13,51

87,8

81,21

Mor Ytelse til ledende personer Lønn

Daglig leder

Styret

1 062 880

335 000

Pensjonsutgifter

151 831

Annen godtgjørelse

110 648

Det er i 2018 utbetalt en bonus som er inkludert i beløpet annen godtgjørelse. Det er ikke inngått særskilte avtaler med ledende personer eller styre. Knif har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel for ledende personer eller styret.

Mor Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjonen

10 Årsrapport 2018 | KNIF AS

Konsern

2018

2017

2018

2017

115 000

103 307

233 500

181 475

0

0

5 000

0

42 838

88 064

57 838

131 369


Note 7 Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap

Knif Regnskap AS

Forretningskontor

Eier/ stemmeandel

Innt.ført utbytte i morselskap 2018

EK 31.12

Resultat

Bokført verdi mor

Kristiansand

100 %

1 700 000

8 437 493

3 425 528

12 500 000

Bidra AS

Oslo

60 %

0

67 464

-480 703

325 000

Knif Trygghet Forsikring AS

Oslo

24,99 %

1 124 400

147 751 000

9 732 000

8 500 464

Selskapene er bokført i morselskapet etter kostmetoden. Knif Regnskap AS ble anskaffet 1.7.2015 og Bidra AS ble anskaffet 1.9.2016 og er konsolidert i konsernet fra anskaffelsesdato. Knif Trygghet Forsikring AS ble stiftet i 2007 og eierandel har vært uendret fra denne dato. Q42 Regnskap AS ble anskaffet 1.9.2018 og er konsolidert fra denne dato. Mottatt utbytte fra Knif Regnskap er eliminert i konsernet. Det er ikke stilt garantier eller andre sikkerhetsstillelser til fordel for selskapene. Bokført verdi på aksjene i Bidra er nedskrevet til 60% av selskapets EK pr 31.12.17. 2018 Konsernets investeringer i TS Pr. 01.01 Årets resultatandel Andel andre EK-endringer i TS Pr. 31.12

Aksjer tilknyttet selskap

2017 Resultatandel

35 662 220 1 307 302

Resultatandel

31 883 486 1 307 302

3 778 734

1 307 302

35 662 220

-51 472 36 918 050

Aksjer tilknyttet selskap

3 778 734

14 367 833 3 778 734

Resultatandel tilsvarende eierandel i Knif Trygghet Forsikring AS inntektsføres i konsernet. Andel avsatt utbytte trekkes fra resultatandelen, mottatt utbytte inntektsføres. Andre endringer skyldes selskapets tilbakekjøp av egne aksjer og aktuarielle gevinster/tap.

Note 8 Aksjonærer

Selskapets aksjekapital pr 31.12

Aksjekapital

Antall aksjer

Pålydende pr aksje

1 000 000

100 000 000

0,01

Aksjene gir lik rett til utbytte Selskapets aksjonærer er

Eierandel

Frelsesarmeens hovedkvarter

13,84 %

Kirkens Bymisjon

12,25 %

Norsk Luthersk Misjonssamband

11,77 %

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

10,89 %

Normisjon Indremisjonsforbundet Øvrige aksjonærer (58 stk hver med eierandel lavere enn 5 %)

8,89 % 5,02 % 37,34 %

Årsrapport 2018 | KNIF AS 11


Note 9 Egenkapital Morselskap

Pr. 01.01

Aksjekapital

Annen innskutt egenkapital

1 000 000

Ă…rets resultat Utbetalt tilleggsutbytte Egenkapital pr. 31.12

Annen egenkapital

SUM

27 053 755

961 377

29 015 133

0

4 126 876

4 126 876

0

0

0

1 000 000

27 053 755

5 088 254

33 142 009

Konsern

Aksjekapital

Annen innskutt egenkapital

Konsernkapital majoritet

SUM

Minoritets andel EK

Pr. 01.01

1 000 000

27 053 755

27 514 847

55 568 602

219 267

0

-192 281

Ă…rets resultat

6 414 181

6 414 181

Endringer i EK i tilknyttet selskap

-51 472

-51 472

Andre endringer

-63 580

-63 580

33 813 975

61 867 730

Egenkapital pr. 31.12

1 000 000

27 053 755

Andre endringer skyldes endringer i egenkapitalen til datterselskaper.

12 Ă…rsrapport 2018 | KNIF AS

26 986 W


Note 10 Skatt Morselskap Spesifikasjon av skattekostnad

Konsern

2018

2017

2018

2017

Betalbar skatt

596 309

348 206

1 636 798

1 280 741

Endring utsatt skatt

-20 206

20 206

6 335

165 874

0

28 444

0

28 444

576 103

396 856

1 643 133

1 475 060

4 702 979

3 858 234

0

-324 303

For mye/lite avsatt i fjor (formuesskatt i SA) Netto skattekostnad Beregning skattepliktig inntekt Skattepliktig resultat før skatt Benyttet(-) / avsatt(+) framførbart overskudd (datter med neg.resultat) Endring midlertidige forskjeller

677 503

-87 854

-2 824 400

-3 923 707

36 564

1 928 491

2 592 646

1 450 861

596 309

348 206

Sum betalbar skatt i balansen

596 309

348 206

Midlertidige forskjeller:

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

-89 474

54 196

-309 695

-218 120

-525 379

0

116 244

625 914

Justering for motttatt utbytte Permanente forskjeller/nedskrivning aksjer Grunnlag betalbar skatt Betalbar inntektsskatt for selskapet (24 % i 2017, 23 % i 2018)

Anleggsmidler Pensjonsforpliktelse Gevinst-og tapskonto

0

0

0

0

Andre forpliktelser

0

0

-220 000

-290 285

25 204

33 658

-21 198

33 658

0

0

0

0

-589 649

87 854

-434 649

151 167

0

0

-4 043 122

-3 399 292

-589 649

87 854

-4 477 771

-3 248 125

-129 723

0

-1 020 985

-785 329

0

20 206

35 876

38 261

Utestående fordringer Varer Sum midlertidige forskjeller Skattemessig underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt Ikke balanseført utsatt skattefordel US/USF (24% i 2016, 23% i 2017)

Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatte-økende/reduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Årsrapport 2018 | KNIF AS 13


Note 11 Mellomværende med selskap i samme konsern Mor Mellomværende

2018

2017

Kundefordringer, selskap i samme konsern

75 000

0

Leverandørgjeld, selskap i samme konsern

20 399

59 710

Lån til selskap i samme konsern (kortsiktig)

0

720 000

Lån til selskap i samme konsern (langsiktig)

1 420 000

0

Langsiktig lån har forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Mor Transaksjoner med nærstående parter

2018

2017

Husleie fra datterselskap til Knif AS

846 704

0

Utleie av arbeidskraft fra Knif AS til datterselskap

500 000

0

Regnskapstjenester levert fra datterselskap til Knif AS

754 442

453 260

Note 12 Bundne midler Mor

Konsern

2018

2017

2018

2017

Bundne midler pr 31.12

413 350

393 208

2 036 180

1 731 279

Skyldig skattetrekk pr 31.12 utgjorde

413 350

393 208

2 020 045

1 725 024

14 Årsrapport 2018 | KNIF AS


Note 13 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Morselskapet og konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsern-enhetenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven og alle enheter har etablert en innskuddspensjons avtale med DNB. Totalt 105 ansatte omfattes av pensjonsordningene i konsernet. I tillegg har både mor- og datterselskap en ytelsespensjonsordning hos DnB som gjelder for pensjonister, utførepensjoniser og ansatte som gikk av med pensjon innen kort tid etter etablering av innskuddspensjonsordningen. For totale pensjonskostnader vises til note 6.

Spesifikasjon av ytelsesordningen: Mor Spesifisering netto pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader

Konsern

2018

2017

2018

0

0

0

2017 0

128 341

139 715

158 322

189 449

62 252

59 303

74 358

71 264

-215 353

-192 527

-282 059

-242 022

Resultatført aktuarielt tap

0

-484 606

53 866

Resultatført planendringseffekt/ overgang til innskudd etc.

0

0

-3 491

915

-6 962

2 635

-28 251

-477 200

-2 475

-994 425

2018

2017

2018

2017

Diskonteringsrente

2,60 %

2,40 %

2,6 / 2,3 %

2,4 / 2,6 %

Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler

4,30 %

4,10 %

4,3 / 4,0 %

4,1 / 3,0 %

Årlig forventet lønnsvekst

2,75 %

2,50 %

2,75 / 2,5 %

2,5 / 2,25 %

Årlig forventet G-regulering

2,50 %

2,25 %

2,5 / 2,25 %

2,25 / 2,0 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling

2,50 %

2,25 %

2,5 / 1,2 %

2,25 / 1,2 %

Avkastning på pensjonsmidler

Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen

-369 991 -645 760

Årsrapport 2018 | KNIF AS 15


Mor Pensjonsforpliktelse

Konsern

2018

2017

2018

2017

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO)

5 550 501

5 478 985

6 875 186

6 831 352

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

5 348 916

5 415 089

6 422 689

7 119 439

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) eksl. AGA

-201 585

-63 895

-452 497

288 087

-28 424

-9 009

-63 803

40 621

-230 009

-72 904

-516 300

328 708

Ikke resultatført planendring/ implementeringsvirkning

-295 370

-480 725

632 544

-256 424

Ikke resultatført virkning av estimat avvik / aktuarielt tap (gevinst)

-480 725

-1 035 365

-256 424

-605 269

0

0

0

0

-525 379

-553 630

-525 379

-553 630

641 623

625 914

Arbeidsgiveravgift Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA

Tilpasninger AGA tidligere beregninger Netto balanseført pensjonsforpl. inkl. AGA Netto balanseført pensjonsforpl. inkl. AGA (overfinansiert)

Antall personer omfattes av ordningen

31.12.18

31.12.17

31.12.18

31.12.17

2

2

5

5

2

2

5

5

Aktive Pensjonister Utmeldte med rettigheter Total

Note 14 Salgsinntekter Konsernets omsetning skjer i all hovedsak i Norge. Varer og tjenester som omsettes er: Mor

Konsern

Regnskapstjenester

0

59 442 501

Fundraisingstjenester

0

3 006 195

Annet (bl.a. kurs, stands-/annonser, arbeidskraft)

2 481 075

1 949 378

Sum salgsinntekter

2 481 075

64 398 074

16 Årsrapport 2018 | KNIF AS


Ã…rsrapport 2018 | KNIF AS 17


18 Ã…rsrapport 2018 | KNIF AS


Ã…rsrapport 2018 | KNIF AS 19


20 Ã…rsrapport 2018 | KNIF AS


Rapporter fra forretningsområdene

Knif Innkjøp Knif Fundraising Knif Regnskap AS

Årsrapport 2018 | KNIF AS 21


Knif Innkjøp skaper verdier for sine medlemmer Knif Innkjøp fremforhandler og markedsfører innkjøpsavtaler for kristne og andre ideelle og frivillige organisasjoner og virksomheter. Hovedsatsningsområdet er varer og tjenester innenfor generell administrasjon og drift. Fokuset på effektiv drift er høyt hos våre medlemmer, og Knif Innkjøp skaper verdier for disse ved å bidra til forbedret økonomi og mer effektiv drift ved at: • • •

Medlemmene får enklere innkjøpsprosesser Medlemmene får lave, konkurransedyktige priser på viktige varer og tjenester Medlemmene sikres at etikk og bærekraft har tilstrekkelig fokus

Knif Innkjøps ambisjon er å være en profesjonell innkjøpskjede for små og store ideelle og frivillige organisasjoner og virksomheter. Gjennom forhandling av konkurransedyktige innkjøpsavtaler basert på store volum, skal Knif Innkjøp bidra til at medlemmene sparer tid og penger ved bruk av disse.

Solid vekst i bruk av innkjøpsavtalene Det har vært en solid vekst i medlemmenes bruk av innkjøpsavtalene de siste tre årene. I 2018 ble volumveksten nesten 10 prosent, og Knif Innkjøp endte opp med et innkjøpsvolum på 444 millioner kroner. Veksten var først og fremst drevet av kategoriene mat (+6 %) , eiendom (+27 %) og kontor & administrasjon (+15 %). Antall brukere av avtalene holder seg relativt konstant på i overkant av 2.000 større og mindre organisasjoner og virksomheter. I tillegg kommer økt bruk av avtalene innenfor bank, kapitalforvaltning og pensjon. Størst av disse avtalene er avtalen med Sparebanken Sør hvor det totalt er plassert innskudd og utlån for 13,9 milliarder kroner, en vekst på seks prosent i 2018. Kapitalforvaltningsavtalen med Danske Capital er i god vekst, og ved årsskiftet var over 1,5 milliarder kroner av medlemmenes kapital forvaltet gjennom dette samarbeidet. Denne omsetningen og bruken av avtalene ga Knif Innkjøp netto markedsinntekter på 18,8 millioner kroner i 2018, en økning på fem prosent fra året før.

8,3 millioner kroner utbetalt i bonus til medlemmene I tillegg til konkurransedyktige priser på innkjøpte varer og tjenester, utbetalte Knif Innkjøp 8,3 millioner kroner

22 Årsrapport 2018 | KNIF AS

i bonus til sine medlemmer i 2018. Bonusordningen omfatter medlemmer som bruker innkjøpsavtalene innenfor mat og annen storhusholdning. Bonussatsene øker ved økt bruk av avtalene. En konsekvens av det nye samarbeidet med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden (se nedenfor), er at vi kan forbedre bonusordningen ytterligere i 2019.

Knif Innkjøp i allianse med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden Storhusholdning er det største og mest komplekse avtaleområdet i Knif Innkjøp. Godt over halvparten av våre 100 innkjøpsavtaler er innenfor denne kategorien og omfatter avtaler med grossister, direkteleverandører og underleverandører. Knif Innkjøp møter konkurranse fra andre innkjøpskjeder, og det er derfor av stor strategisk betydning at det i 2018 ble etablert et samarbeid mellom Knif Innkjøp og NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. Samarbeidet er et forhandlingsfellesskap knyttet til innkjøp innenfor storhusholdning. Dette vil gi Knif Innkjøp et betydelig større forhandlingsvolum, og samarbeidet vil allerede fra 2019 gi våre medlemmer lavere priser på flere avtaler.

Etikk og bærekraft Knif Innkjøp må som innkjøpskjede ha gode systemer for oppfølging av det arbeidet samarbeidspartnerne (leverandørene) har innenfor etikk og bærekraft. Gjennom 2018 økte Knif Innkjøp sitt fokus på dette, noe som vil videreføres i 2019. Dette vil bety strengere krav og tettere oppfølging av disse, blant annet gjennom samarbeidet med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. Det er et mål at medlemmer av Knif Innkjøp enkelt skal kunne velge bærekraftige produkter til gode priser. De to sterkeste virkemidlene for å oppnå dette, er å påvirke våre samarbeidspartnere (leverandører) til å tydelig merking av bærekraftige produkter i alle salgskanaler, samt å fokusere på gode priser på disse produktene.

Fokusområder i 2019 I 2019 vil Knif Innkjøp ha fokus både markedsføring av innkjøpsavtalene overfor nye medlemmer i KNIF-markedet, men også på økt bruk hos etablerte kunder. Vår vurdering er at mange av de eksisterende medlemmene kan spare mye penger på å kanalisere enda mere av sine innkjøp gjennom Knif Innkjøp. Vi opplever et økt behov


hos våre medlemmer for å etablere gode og effektive rutiner rundt innkjøp av varer og tjenester. Her ønsker Knif Innkjøp å være en ressurs for sine medlemmer. Fokuset på etikk og bærekraft øker. Målsetningen er at Knif Innkjøp skal være en garanti for sine medlemmer for etikk og bærekraft på innkjøpsområdet.

Av Karl Gunnar Opdal opdal@knif.no

Omsetning pr kategori Bransje

2018

2017

Vekst

Eiendom

95 554 000

75 492 000

27 %

IT

32 382 000

30 938 000

5%

Kontor & administrasjon

59 222 000

51 547 000

15 %

183 167 000

172 778 000

6%

63 294 000

65 422 000

-3 %

433 619 000

396 177 000

9,5 %

Mat Reiseliv Totalt

Bank og finans

2018

2017

Vekst

Pensjon (DNB) Premievolum (MNOK) Antall virksomheter

150 735

148 945

1%

373

374

0%

1 526

1 348

13 %

45

42

7%

13 878

13 134

6 %

Kapitalforvaltning (Danske Capital) Volum (MNOK) Antall virksomheter Bank (Sparebanken Sør Sum innskudd og utlån (MNOK) Antall virksomheter

1 145

1 148

0%

Antall privat kunder

4 598

4 300

7%

Årsrapport 2018 | KNIF AS 23


Omsetning pr bransje Bransje Administrasjonsenhet

2018 39 263 000

2017 31 988 000

Vekst 23 %

Barnehage

5 838 000

4 958 000

18 %

Bedehus

2 014 000

2 302 000

-13 %

Butikk

2 260 000

5 706 000

-60 %

Eiendomsbedrift

7 695 000

6 389 000

20 %

Kirkelig fellesråd

18 382 000

16 772 000

10 % 18 %

Forening

1 884 000

1 591 000

43 968 000

41 197 000

7%

1 856 000

2 277 000

-18 %

176 000

146 000

21 %

17 104 000

16 965 000

1%

25 000

29 000

-14 %

Menighet

23 975 000

20 997 000

14 %

Overnattingsted

14 567 000

13 536 000

8%

Skole med internat

85 742 000

77 595 000

10 %

Hovedkontor Kantine / Kafé Legat / Stiftelse Leirsted Medier

Skole uten internat Sykehus / Sykehjem / Institusjon Ikke spesifisert Totalt

24 Årsrapport 2018 | KNIF AS

19 228 000

16 087 000

20 %

116 772 000

105 073 000

11 %

32 866 000

32 571 000

1%

433 619 000

396 177 000

9,4 %


Knif Fundraising bidrar til økte gaveinntekter Knif Fundraising er opprettet for å bistå organisasjonenes til å øke sine gaveinntekter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, både digital og «analog» fundraising. Vi arbeider i hovedsak etter vår datadrevne fundraisingmetodikk. Pr april 2019 er vi i kontakt med 16 organisasjoner. To av disse har løpende samarbeid med Knif Fundraising, tre har booket forprosjekt med dataanalyse, to har bedt om tilbud på forprosjekt, og to har bedt om tilbud på løpende samarbeid gjennom årsavtale. I tillegg er flere organisasjoner på andre steg i sin kjøpsprosess og vurdering.

HimalPartner har samarbeidet med Knif Fundraising siden desember 2018. Kombinasjonen av vår egen kunnskap om vårt arbeid og våre givere, og Knif sin spisskompetanse innen fundraising har gitt gode resultater. 

av funnene i forprosjektet utarbeider vi sammen med kunden et tilbud på et skreddersydd løpende samarbeid. Samarbeidsavtalene er normalt på minimum ett år. Fokuset for vårt arbeid er å skape øket giverglede for organisasjonens støttespillere. Gjennom analyse og utvikling leter vi etter «nøklene» for å skape økt giverlyst hos giverne. Vi har liten tro på å mase om penger, og stor tro på å inspirere til å gi. Slik bygger vi langsiktig vekst sammen med våre kunder. Når giverens inspirasjon til å gi kommer i sentrum for giverarbeidet, erfarer vi at flere gir, de gir mer, og vedvarer lengre. Vi er nå klare til å ta inn flere organisasjoner som kunder, og ser frem til å bidra til økede gaveinntekter for flere organisasjoner.

Av Marius Hammer marius@knif.no

«Vi har takket være dette samarbeidet oppnådd en dobling av inntektene på vår julekampanje, og en sammenligningstest i 2019 viser at det er oppnåelig å opprettholde denne økningen over tid». Heidi Westborg Steel, generalsekretær

Året 2018 ble i stor grad brukt til å bygge kapasitet, så vi kan skape verdi for så mange organisasjoner som mulig. Vi tilbyr nå tjenester innen følgende områder: Digital fundraising, DM, Konseptutvikling (primært fastgiverkonsepter), Telemarketing, Storytelling, Dialogvennarbeid, Takke- og lojalitetsrutiner. I tillegg leverer vi gjennom Knif Regnskap databasetjenester for systemene Cornerstone og Solidus.

Dialogvenn

Fastgiver

Trofast appellgiver

Første gave

Sporadisk appellgiver

Å bidra til økt giverglede Samarbeidet med våre kunder starter normalt med et selvstendig forprosjekt, som avdekker organisasjonens styrker og svakheter i innsamlingsarbeidet. På bakgrunn

Årsrapport 2018 | KNIF AS 25


Knif Regnskap AS – leverer tidsriktig styringsinformasjon Knif Regnskap AS er et selskap heleid av KNIF AS. Vi er 89 ansatte fordelt på 7 lokasjoner i Norge (Oslo, Stavanger, Kristiansand, Ålesund, Bergen, Lyngdal og Kvinlog) pr. 31.12.18. Knif Regnskap leverer i hovedsak tjenester innen regnskap, lønn, medlem & giver, samt noe økonomisk rådgivning. Selskapet omsatte for i underkant av 60 mill i 2018 (50 mill). Selskapet hadde et driftsoverskudd på kr 5,3 mill (4,4).

Kunder/ markedet Knif Regnskaps kundeportefølje finnes blant misjonsorganisasjoner, kristne privatskoler, private barnehager, enheter innenfor Den Norske Kirke, samt andre kristne og ideelle organisasjoner. Vi har også noen mellomstore ikke-kommersielle aktører. Dette gir oss bred innsikt og erfaring i de elementene som er av betydning rundt ulike organisasjoners økonomistyring og etterlevelse av lover og regler innenfor vår bransje. Selskapet har i dag ca. 460 kunder, med alt fra små stiftelser til organisasjoner med over 1000 lønns- og trekkoppgaver. En snittkunde hos oss har rundt 20-30 ansatte. I august 2018 gjennomførte vi et oppkjøp av Q42 regnskap AS. Dette selskapet var tidligere eid av Filadelfia Kristiansand og omsatte for om lag 6 millioner kroner i 2018 og har også hovedsakelig en kundegruppe bestående av ulike verdibaserte aktører. I tillegg til regnskap- og lønnstjenester vil Knif Regnskap fremover satse ytterligere på leveranse innenfor medlem- og givertjeneste (M&G). Vi er i ferd med og utvikle en partnerstrategi, som innebærer at ulike teknologileverandører leverer selve systemet hvor vi er konsulenter som hjelper kundene på det aktuelle systemet. Vi har til nå signert avtaler med Kommunion og Solidus, i tillegg til at vi også er i dialog med et par andre aktører. Det vil trolig være aktuelt for flere i markedet å «outsource» M&G-tjenesten, mens man f.eks. fortsatt ønsker å ha lønns- og regnskapsfunksjonen internt. Vi ønsker å tilby dette bredt ut til hele det kristne/frivillige Norge og styrker bemanningen betydelig på dette fra og med våren 2019. Hovedargumentet for å gå inn i denne delen av verdikjeden er at vi ser muligheten for å levere bedre, rimeligere og mer kompatible system enn det som finnes i markedet pr. i dag. Vi vil i denne sammenhengen også samarbeide tett med Knif Fundraising og crowdfundingselskapet Bidra AS. Disse selskapene vil bidra i det samme markedet som vi opererer i, og vi forventer i så

26 Årsrapport 2018 | KNIF AS

måte å kunne trekke synergier fra hverandres virksomhetsområder. I året 2019 vil Knif Regnskap også ønske velkommen til ulike kurs, workshops og kompetansehevende tiltak. Vi vil på våren kjøre kurs i grunnleggende regnskapsforståelse for styrer og ledere, i tillegg til at vi vil kjøre kurs vedr. endringene i mva-forskriften for frivillige organisasjoner. I september 2019 planlegger vi å gjennomføre vår første Knif Regnskap Update. Det vil være 2-3 dager med ulike kurs og oppdateringer i alt fra våre kundesystemer til mer fagrettede kurs.

Ansatte, kompetanse og strategi Knif Regnskap er privilegert ved å ha engasjerte og dedikerte medarbeidere hvor kundene vil oppleve at regnskapsførerne også i stor grad identifiserer seg med bransjens formål og målsettinger. Gjennom tilstedeværelse i markedet over flere år, samt en sterk vekst i selskapet de seneste årene, vil vi ydmykt mene at vi har et konkurransefortrinn innenfor vårt segment nettopp gjennom ansatte med kjennskap og kunnskap om det ideelle, kristne og frivillige miljøet og markedet. Våre ansatte vil raskt både relatere seg til og ha en forståelse av behov og utfordringer hos våre kunder, og kunne bidra til å finne vår rolle som en samarbeidspartner for våre kunder på det korrekte nivået gitt behov og intern kompetanse.   Knif Regnskaps hovedoppgave har fra begynnelsen av, og vil fortsatt være, å levere styringsinformasjon til riktig tid, kvalitet og pris. Knif Regnskap ønsker at vi som leverandør av tidsriktig styringsinformasjon kan gjøre vårt til at organisasjonene får satt trykk på de mer verdiskapende aktivitetene i en organisasjons økonomiog lønnsfunksjon, og er opptatt av at omfanget og nivået på de tjenestene vi leverer skal være i tråd med hver enkelt organisasjons behov. Vi ønsker å være et selskap som kjenner vår kundemasse så godt at vi kan være en samtalepartner i disse spørsmålene.   Paradoksalt nok har den bransjen vi opererer i, med et stort innslag av frivillige og «lekfolk», ofte det mest krevende regelverket å forholde seg til når det gjelder avgiftsmessige-, skattemessige- og regnskapsmessige problemstillinger. Dette gjør at våre kunder og de sammenhengene de opererer i merker et stadig større krav til det faglige. Sammen med de faglige utfordringene gjør også den raske teknologiske utviklingen vi har vært vitne til det siste tiåret, blant annet med stadig større innslag av automatisering og digitalisering, at det blir stadig mer


krevende for organisasjoner å ha regnskapsfunksjonen internt. Knif Regnskap ønsker å være en viktig aktør ved å kunne gi disse organisasjonene gode regnskapstjenester på et høyt faglig nivå, og hvor vi også er store nok til å ha oppdaterte og velfungerende datasystemer.   Gjennom vår primærrolle som leverandør av lønnsog regnskapstjenester tilegner vi oss kompetanse som gjør at vi også kan bistå med mer utvidede regnskapsrelaterte tjenester. Vi har opparbeidet oss kompetanse på ulike regnskapsstandarder (f.eks. privat, kommunal og ideell) og kan også påta oss oppdrag som i større grad bærer preg av rådgivning f.eks. rutinegjennomgang, kartlegging av organisasjonens økonomifunksjon og ulike typer controller-oppgaver. Vi har det siste året gjort flere strategiske ansettelser for å sikre videre utvikling og vekst i selskapet. Vi har blant annet styrket organisasjonen med ny IKT-sjef, produktsjef, fagrådgiver på skatt og mva, kvalitetssjef og strategisk HR-rådgiver. Dette har vi gjort fordi vi ser at disse områdene blir viktige for at selskapet skal kunne levere de tjenestene med den kvaliteten som vi markedet forventer fremover.

IKT, systemer og metodikk For å være en aktuell og konkurransedyktig aktør i fremtiden i den bransjen vi opererer i, ser vi det som helt avgjørende med en løpende og sterk samhandling mellom den menneskelige kapitalen og gode IKT-verktøy. For å levere våre tjenester benytter vi kjent programvare innenfor Visma-familien, Compello og OneStop Reporting (OSR). På den siste OSR-versjonen er det også en budsjettmodul som noen av våre kunder har tatt i bruk. Vi forventer at den vil være mulig å tilby til flere av våre kunder til budsjettplanleggingen for regnskapsåret 2020. I tillegg utvikler vi noen integrasjoner og tilleggsfunksjoner som bidrar til at vi har løsninger som er noe mer automatiserte og tilpasset kundens behov, selv om det i bunnen er standardiserte «hyllevareløsninger» som kan brukes av alle. I 2019 setter vi i gang enkeltprosjekter med det for øyet å utvikle en enklere metodikk for små- og mellomstore kunder innen regnskap og lønn. Dette omhandler både selve inntaket og løpende rutiner. Dette gjør vi for å treffe bedre med prisingen inn mot dette segmentet. Her vil vi også vurdere hvorvidt det kan være aktuelt med annen teknologi/system.

Vi håper også å kunne lansere et nytt «skyprodukt» i slutten av året 2019. Dette vil bety at våre kunder kan utføre sine regnskap og lønnstjenester selv på våre systemer. Dette gjør at vi kan være vikar ved f.eks. sykdom eller permisjoner av kortere eller mer langvarig karakter.

Selskapets målsetninger for 2019 1. 2. 3. 4. 5.  

Vi skal levere regnskaps- og lønnstjenester til det ideelle og kristen-Norge på et nivå som gjør oss til det foretrukne alternativet i dette markedet. For å oppnå dette må vi fortsette den gode samhandlin- gen med kundene, ta nye steg innenfor den teknolo- giske verden, yte enda bedre service ovenfor kun den og jobbe enda mer effektivt. Levere nye og flere konkurransedyktige tjenester innenfor medlem og giver. Dette ønsker vi å gjøre både gjennom salg av slike tjenester innenfor dagens kundeportefølje, i tillegg til potensielle kunder som fortsatt ønsker en intern regnskapsog lønnsfunksjon. Øke leveransen av økonomikonsulent, rådgivnings- tjenester og økonomisjeftjenester til markedet. Vi opplever et større behov for våre tjenester utover en avstemt saldobalanse og vil styrke våre interne res- surser på dette området.  Utvikle en egen kurs- og kompetansegruppe. Vi ønsker å tilby relevante kurs og workshops for våre kunder, slik at de kan få mulighet til å øke kompe- tanse internt blant sine medarbeidere Utvikle et skyprodukt som gjør at kundene kan utføre sine regnskaps- og lønnstjenester selv på våre systemer. Dette gjør at vi kan være vikar ved f.eks. sykdom eller permisjoner av kortere eller mer langvarig karakter.

Av Kim Boel Pedersen kpedersen@knifregnskap.no

Årsrapport 2018 | KNIF AS 27


Knif Samfunn – bærekraft og politiske rammebetingelser Knif Samfunn har ansvaret for to områder i KNIF: bærekraft og politiske rammebetingelser. Arbeidet med bærekraft er det mest ressurskrevende området og behandles som eget tema i årsrapporten. I arbeidet med politiske rammebetingelser står samarbeidet med Frivillighet Norge sentralt. Knif har engasjert Helge Simonnes som er valgt som styremedlem og i tillegg leder nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår. Det er arbeidet med full, rettighetsbasert momskompensasjon som er det mest sentrale temaet i dette arbeidet. Med opptrappingsplanen av dagens ordning frem til 2021, som er varslet i Frivillighetsmeldingen, vil det etter Frivillighet Norges beregninger mangle mellom 400 og 500 millioner kroner for å fullfinansiere ordningen. Den nye frivillighetsmeldingen ble lansert 7. desember, og vil bli behandlet av stortinget utover våren. Meldingen ventes å være førende for en rekke av rammebetingelsene for KNIF-medlemmene i årene fremover.

Sentrale aktiviteter i 2018: • Oppstartsmøte Omatt, bransjeforeningen for ide- elle gjenbruksaktører. Knif Samfunn har bistått med praktisk tilrettelegging i opprettelsen av for- eningen • Innspillsmøte med Geir Jørgen Bekkevold (KrF) i forkant av budsjettforhandlingene, 11. oktober, i samarbeid med Frivillighet • Adventslunsj på Stortinget, 13. desember

Bærekraft I KNIF prioriterer vi bærekraft ved utvikling av våre vare- og tjenesteområder. Som preferert leverandør til frivillig og ideell sektor har vi et stort ansvar for å sikre gode systemer for forhåndsgodkjenning og oppfølging av, samt forbedringer relatert til etiske og miljømessige problemstillinger hos våre samarbeidspartnere. Når vi inngår avtaler innen områder med høy eksponering for risiko tillegges bærekraft et spesielt fokus. Prinsippene for vårt bærekraftsarbeid følger modellen fra Initiativ for etisk handel (IEH): • • • •

Signering av tilslutningserklæring for etiske retningslinjer (Code of Conduct) Informasjonsinnhenting fra leverandører Identifisere og vurdere risiko Gå i dialog

28 Årsrapport 2018 | KNIF AS

Søke samarbeid og forbedringer

Økt fokus på bærekraft – en styrket rolle i verdikjeden I 2018 økte vi fokuset på bærekraft i KNIF, og dette arbeidet videreføres i 2019. Fokusområdene omfatter ny medlemskapsmodell i IEH, rekvalifisering av alle partnere for innkjøpsavtaler, strengere krav til – og flere dialogmøter med samarbeidspartnere. Innkjøpssamarbeidet med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden bidrar positivt også innen dette feltet. Vi har flere ressurser tilgjengelig samt at vi stiller sterkere i forhold til samarbeidspartnerne med et høyere samlet innkjøpsvolum.

Dialog med samarbeidspartnere I løpet av fjoråret gikk vi i dialog med 8 av våre viktigste samarbeidspartnere. Det var tre ulike årsaker til disse dialogmøtene: 1. 2. 3.

Oppfølging av mulige brudd på våre etiske retningslinjer Samarbeidsavtalen med den aktuelle partneren har et spesielt stort volum Det var identifisert særlig risiko for produkt, bransje eller produksjonsland for avtalen

I dette perspektivet ble oppfølingen av Danske Capital spesielt vektlagt fra Knif Innkjøp i 2018. Danske Capital er et datterselskap av Danske Bank. Danske Bank har innrømmet at det forgikk betydelig hvitvasking gjennom deres filial i Estland i perioden 2007 -2015. Denne saken avdekket svikt i bankens sentrale kontrollfunksjoner overfor filialer og andre datterselskaper. Det er gjennomført betydelige forbedringer i kontrollrutinene i Danske Bank som følge av Estland-saken, og vår vurdering er at disse nå ligger på et godt akseptabelt nivå.

Et positivt gjennomslag: etiske investeringsvalg for innskuddspensjon DNB har i 2018 innført mulighet for å velge etiske fond i individuelle investeringsvalg for innskuddspensjon. Valget må aktiveres av arbeidsgiver som betaler forvaltningskostnadene. Dette er et behov som er fremmet i samarbeid med Frelsesarmeen.


Ny avtale innen område med høy risikoeksponering: daglig renhold I 2018 ble det fremforhandlet en ny avtale innenfor et område med høy eksponering for risiko, daglige renholdstjenester. Avtalen som ble lansert i januar 2019 ble inngått med Accept Renholdsservice etter en grundig gjennomgang. Renholdsbransjen er spesielt utsatt i forhold til arbeidstakeres rettigheter, menneskehandel og moderne slaveri. Disse elementene ble spesielt vektlagt i forhandlingene.

Informasjonsarbeid i 2018: • KNIF har bistått i arbeidet med innkjøpsveilederen «Grønne menigheter, etisk handel og miljø» utgitt av Norges Kristne Råd høsten 2018 • KNIF har deltatt som bidragsyter på Rettferds konferansen med foredrag om etisk handel i praksis

over gjennomsnittet for leverandøren. Enkeltkunder og organisasjoner kan også få egne miljørapporter. På bakgrunn av denne informasjonen er det mulig å identifisere forbedringsområder og foreslå bærekraftige alternativer. Videre utforsker vi løsninger for å levere oversikt over andel kjøp av bærekraftige produkter til medlemmene. Det er på sikt også ønskelig å presentere forslag til forbedringer både til enkeltmedlemmer samt aggregert i konsernoversikt til de større medlemsorganisasjonene.

Av Kåre Rønningen ronningen@knif.no

Veien videre: tilrettelegge for kjøp av bærekraftige produkter KNIF har en sentral rolle i verdikjeden ved at vi fremforhandler innkjøpsavtalene med samarbeidspartnerne på vegne av en stor medlemsmasse. Bruk av avtalene er frivillig for medlemmene, som selv velger hvilke avtaler og produkter de vil kjøpe. KNIF ønsker at våre medlemmer enkelt skal kunne velge bærekraftige produkter til en god pris. De to mest effektive virkemidlene vi kan benytte er veiledning og pris. For å sikre god veiledning til kjøp av bærekraftige produkter påvirker vi våre samarbeidspartnere til å tydelig merke de bærekraftige valgene i salgsmateriell, netthandelen mm. For å sikre et godt prisnivå blir disse produktene løftet frem i forhandlinger med leverandørene.

Staples er et godt eksempel på veiledning I avtalen med Staples har vi kommet langt innen informasjon og veiledning. Bærekraftige produkter er godt merket i netthandelen, og KNIF har over lang tid fokusert på gode priser på disse. Totalt var over 54 % av volumet KNIF-medlemmene handlet fra Staples i 2018 merket med merkeordninger innen bærekraft. Dette er langt

Årsrapport 2018 | KNIF AS 29


Aksjonæroversikt Aksjonær

Andel

Antall aksjer

Aksjonær

Andel

Antall aksjer

Frelsesarmeen

13,84 %

13 839 554

Det Norske Bibelselskap

0,36 %

360 807

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

12,25 %

12 254 043

Evangelisk-Lutherske

0,34 %

342 060

Kristelig Gymnasium

0,33 %

327 765

Norges Kristelige Student-

0,28 %

283 696

Oslo Norsk Luthersk Misjons-

Kirkesamfunn 11,77 %

11 766 330

10,89 %

10 894 819

Norges Speiderforbund

0,28 %

282 563

Normisjon

8,89 %

8 893 918

Stefanusalliansen

0,25 %

245 521

Indremisjonsforbundet

5,02 %

5 017 397

0,24 %

241 961

Det Norske Misjonsselskap

3,22 %

3 224 741

Stiftelsen Det teologiske menighetsfakultet

Norges KFUK-KFUM

3,09 %

3 085 379

Norges Samemisjon

0,24 %

239 419

Pinsebevegelsen i Norge

2,75 %

2 747 172

Mentor Medier AS

0,24 %

235 141

Blå Kors Norge

2,32 %

2 321 689

233 059

2,29 %

2 287 914

Kristen Videregående Skole Nordland

0,23 %

Oslo katolske bispedømme Misjonskirken Norge

1,92 %

1 918 161

0,22 %

223 573

Kirkens Nødhjelp

1,84 %

1 838 294

IKO – Kirkelig pedagogisk senter

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

1,74 %

1 744 669

Digni

0,19 %

194 652

Norges Kristne Råd

0,16 %

161 946

Syvendedags Adventistsamfunnet Den Norske Union

1,49 %

Den Indre Sjømannsmisjon

0,12 %

117 760

Den Norske Israelsmisjon

0,11 %

114 909

NM-hotellenes servicekontor

1,28 %

1 278 388

Familie & Medier

0,10 %

100 280

samband KA Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon

1 493 410

forbund

Metodistkirken i Norge

1,26 %

1 256 654

Stiftelsen Diakonova

0,09 %

88 695

Stiftelsen Ungdom i Oppdrag

0,86 %

861 436

0,09 %

88 622

Lukas Stiftelsen

0,84 %

836 384

Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte

Stiftelsen Evangeliesenteret

0,81 %

805 009

Menneskeverd

0,06 %

60 621

0,06 %

58 406

Egill Danielsen stiftelse

0,77 %

774 909

HimalPartner

Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

0,73 %

734 032

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

0,05 %

52 307

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

0,72 %

716 421

Areopagos

0,04 %

44 377

Stiftelsen Navigatørene Norge

0,04 %

41 001

Det Norske Baptistsamfunn

0,69 %

687 635

Kristne Friskolers Forbund

0,04 %

36 861

NLA Høgskolen AS

0,66 %

658 700

Evangelisk Orientmisjon

0,03 %

34 369

Modum Bad

0,65 %

648 147

Foreningen kristen riksradio

0,02 %

22 989

De Frie Evangeliske Forsamlinger misjons og hjemmeutvalg

0,60 %

596 380

Kristen Muslimmisjon

0,02 %

20 208

Kristelig Pressekontor

0,02 %

17 514

0,01 %

6 372

Dronning Mauds Minne

0,60 %

596 033

Den Norske Kirkes Presteforening Bethaniastiftelsen

0,00 %

4 846

Strømmestiftelsen

0,54 %

535 739

Lærernes Misjonsforbund

0,00 %

4 123

Misjonsalliansen

0,50 %

497 470

Totalt

100,00 %

100 000 000

Stiftelsen Crux

0,49 %

490 142

Søndagsskolen Norge

0,41 %

412 608

Høgskole

30 Årsrapport 2018 | KNIF AS


Vedtekter KNIF AS § 1 Hva er KNIF AS?

§4 Generalforsamlingens oppgaver

1.1 Selskapets foretaksnavn er KNIF AS. KNIF AS har sitt hovedkontor i Oslo kommune.

1.2 Det er en forutsetning for å være aksjonær i KNIF at aksjonæren har et apostolisk trosgrunn lag. Aksjonærene omfatter norske kirker, tros- samfunn, organisasjoner, menigheter, insti- tusjoner m.v. Fysiske personer kan ikke være aksjonærer. 1.3 Navnet KNIF står for Kristen-Norges interesse fellesskap.

§2 Målsetting og arbeidsområder 2.1

KNIF AS har som virksomhetsområde å være et felles, strategisk innkjøpssamarbeid som forhandler og inngår innkjøpsavtaler i ulike markeder på vegne av aktører i Kristen-Norge og frivillig sektor som helhet, og annen virk- somhet som har naturlig tilknytning til dette.

2.2 KNIF AS kan eie aksjer i andre selskaper eller andre kapitalplasseringer når dette er innenfor selskapets formål.

§3 Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen skal velge: • Styreleder • Fire styremedlemmer, to år om gangen i turnus • 1. og 2. varamedlem, for ett år av gangen • Valgkomité på tre medlemmer for neste generalforsamling, samt fastsette retnings- linjer for denne

En skal bestrebe seg på å oppnå minimum 40 % av hvert kjønn

§ 5 Styret 5.1 5.2

KNIF AS ledes av et styre på seks medlemmer, derav ett som er valgt av og blant de ansatte. I tillegg møter 1. varamedlem fast i styret. Styrets leder og et styremedlem tegner gyldig signatur i fellesskap

§ 6 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1000 000,- fordelt på 100 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,01

§7 Overdragelse av aksjer

3.1 Styret innkaller til generalforsamling med minst to ukers varsel.

7.1 Eierskifte til aksjer krever skriftelig samtykke fra styret i henhold til reglene i aksjeloven. Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett.

3.2

7.2

Forslag om vedtektsendringer skal meldes skriftlig til styret senest 7 dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrun- nelse for at spørsmålet settes på dagsorden.

3.3 Dokumentene som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres til gjengelig på selskapet internettside.

Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelse av aksjer til selskap som overdrageren, eller over- drageren sammen med andre aksjonærer i KNIF AS, har bestemmende innflytelse over.

§8 Maks eierandel

Ingen eier kan ha en eierandel på mer enn 15 %

Årsrapport 2018 | KNIF AS 31


32 Ã…rsrapport 2018 | KNIF AS


Ã…rsrapport 2018 | KNIF AS 33


Knif Innkjøp | Knif Regnskap | Knif Fundrasing | KNIF

KNIF Storgt 33 A, 0184 Oslo Telefon 23 10 37 30 post@knif.no | knif.no

Profile for Knif

Årsrapport 2018  

Årsrapport 2018  

Profile for knif