Issuu on Google+

TEFTERI I ROKOVNICI


G-40084

Òåôòåð ñî ëèâ÷èœà âî áî¼à 6,5 õ 10 cm

C-B362

C-B515

Òåôòåð ñî ëàñòèê

C-B516

Òåôòåð ñî ëàñòèê

28 ëèñòîâè

7,5 õ 10,5 cm

10,5 õ 14,5 cm

cena:32 den

96 ëèñòîâè

96 ëèñòîâè

cena:52 den

cena:70 den

ÒÅÒÐÀÒÊÀ ÑÎ ÏÅÍÊÀËÎ

14,50 x 20,70 cm cena:100 den


S-93425

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

9,00 x 14,00 cm cena:115 den S-93487

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

14,00 x 21,00 cm cena:178 den


IE-3411

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

9,00 x 14,00 cm - ëèñòîâè ñî ëèíèè - îáîåíè ðàáîâè íà ëèñòîâèòå - ëàñòè÷å çà ïåíêàëî

cena:145 den


C-B351

Òåòðàòêà ñî ëàñòèê è ïåíêàëî -70 ëèñòîâè ðåöèêëèðàíà õàðòè¼à -êîðèöè îä ðåöèêëèðàí êàðòîí - åêî ïåíêàëî -165 õ 210 ìì cena:145 den

À-741825

ÒÅÒÐÀÒÊÀ ÑÎ ÏÐÅÃÐÀÄÈ

12,70 x 14,50 õ 2,1 cm 115 ëèñòîâè

cena:153 den


R-53397

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

9,00 x 14,00 cm - ëèñòîâè ñî ëèíèè - îáîåíè ðàáîâè íà ëèñòîâèòå

cena:186 den


R-53358

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

9 x 143 cm cena:188 den


C-Z545

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

17,8 x 21,20 cm cena:200 den


R-53414

ÒEÔÒÅÐ

13 x 17 cm cena:240 den


R238

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

17 X 25 cm cena:255 den

R274

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

17 X 25 cm cena:315 den


R-53359

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

13,20 x 21,30 x 1,80 cm cena:260 den


R-53415

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

14x 21 cm cena:275 den


G-275060

ÒÅÔÒÅÐ ÑÎ ÊÀËÊÓËÀÒÎÐ È ÏÅÍÊÀËÎ

10 õ 15 cm - áëîê íîòåñ ñî ëèñòîâè ñî ëèíèè - êàëêóëàòîð - ïåíêàëî

cena:295 den


IE-34211 R-53398

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

14,00 x 21,00 cm - ëèñòîâè ñî ëèíèè - îáîåíè ðàáîâè íà ëèñòîâèòå

cena:302 den


IE-34211 R-53396

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

14,50 x 21,00 cm - ëèñòîâè ñî ëèíèè

cena:312 den


R-53384

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

13,30 x 19,00 cm cena:322 den


C-Z544

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

15,50 x 21,20 x 2,00 cm ïåíêàëî íå å âêëó÷åíî

cena:333 den


R249

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

17 X 24 cm cena:355 den


IE-34211 S-93713

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÖÈ

14,50 x 21,00 cm - 96 ïðàçíè ëèñòîâè - non-wowen ôóòðîëà

cena:352 den

S-93485

ÒÅÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ BAMBOO

- 13.5 x 18 cm - 70 ëèñòîâè îä ðåöèêëèðàíà õàðòè¼à âî ëèíèè - bamboo ïåíêàëî

cena:375 den


IE-34211 R-53395

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ ELEPHANT

13,00 x 21,00 cm - ëèñòîâè ñî ëèíèè - ëàñòè÷å çà ïåíêàëî

cena:515 den


R-66442

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ

13,00 x 18,50 cm - êàëêóëàòîð - ëèíè¼àð - òåôòåð

cena:515 den

Ì-20088

ÒÅÔÒÅÐ ÑÎ ÏÐÅÃÐÀÄÈ

- À5 ôîðìàò - 128 ëèñòîâè âî ëèíèè - ôóòðîëà çà ïåíêàëî - ìåñòî çà 6 âèçèò êàðòè cena:375 den


IE-34211 R-53357

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ DANDELION

13,00 x 21,00 cm - ëèñòîâè ñî ëèíèè - ëàñòè÷å çà ïåíêàëî

cena:580 den


IE-34211 M-28211

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ

14,00 x 21,00 cm - ëèñòîâè âî 9 ðàçëè÷íè áîè - ëàñòè÷å çà çàòâîðàœå

cena:575 den


IE-34211 R-53405

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ CASTELLI

13,00 x 21,00 cm - 240 ñòðàíè ñî ëèíèè - ëèñòîâè ñî çëàòíè ðàáîâè

cena:710 den


C-Z556

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

18,50 x 23,50 cm ïåíêàëî íå å âêëó÷åíî

cena: 720 den


êóòè¼à çà ïîäàðîê

C-Z542

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

17,50 x 23,50 cm ïåíêàëî íå å âêëó÷åíî

cena:720 den


Èäåàëíî çà ãðàâèðàœå

C-Z548

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

18,00 x 23,00 cm ïåíêàëî íå å âêëó÷åíî

cena:720 den


C-Z540

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

19,50 x 23,50 cm ïåíêàëî íå å âêëó÷åíî

cena:855 den


R-53383

ÐÎÊÎÂÍÈÊ

13,00 x 21,00 cm ðîêîâíèê ñî õåìèñêî ïåíêàëî

cena:960 den


IE-34211 R-53403

ÒEÔÒÅÐ ÑÎ ËÀÑÒÈÊ CASTELLI

14,00 x 20,50 cm - 240 ñòðàíè ñî ëèíèè - ëèñòîâè ñî îáîåíè ðàáîâè

cena:1260den


S-92040

ÏÎÐÒÔÎËÈÎ À4

24,5 x 1,5 õ 31,5 cm cena:540 den


R-62044

ÏÎÐÒÔÎËÈÎ À4

25 x 2 õ 33 cm - 20 ëèñòîâè cena:624 den

R-62046

ÏÎÐÒÔÎËÈÎ À4

26 x 4 õ 34 cm - 20 ëèñòîâè - ïîñòîšå çà òàáëåò cena:1081 den


Kolekcija rokovnici