Arag

Page 1

ARAG


Pravna pomoč PSS Pregled dejstev • Pravna zaščita članov PSS je po vseh parametrih najboljša in najcelovitejša v Sloveniji v primerjavi z ostalimi sindikati, kot tudi v primerjavi z večino delodajalcev v javnem in zasebnem sektorju! • Kritja na področju pravne zaščite za člane PSS močno presegajo obseg kritij iz naslova temeljnega poslanstva sindikata! • Dostopnost pravne pomoči preprosto povsod! • Možnost vključitve in razširitve jamstva na področju pravne zaščite za družinske člane naših članov!


Pravna pomoč v PSS poznamo dve obliki nudenja pravne pomoči članom

Pravilnik o pravni pomoči PSS -izjemoma-

Zavarovanje pravne zaščite za člane PSS -praviloma-


Pravna pomoč PSS na podlagi Pravilnika o o pravni pomoči in zastopanju članov PSS


(osnovno kritje za zaščito pravic iz DR)

napotnice na podlagi Pravilnika se izdajajo izjemoma, v kolikor pride do primera, ki ni krit z zavarovanjem ARAG, pa gre za kršitev pravic iz delovnega razmerja • Urejena s Pravilnikom o pravni pomoči in zastopanju članov PSS • Pravna pomoč po pravilniku pomeni ustno ali pisno svetovanje, sestavljanje ugovorov in zahtevkov za varstvo pravic, neposredno zastopanje pred organi delodajalca, sodišči in drugimi organi. • Pravna pomoč se zagotavlja le v primerih in postopkih, ki izhajajo iz dela in delovnega razmerja. • Uveljavlja se postopoma in sicer v sidnikalni skupini, OPS in nato IO PSS • Pravno pomoč zagotavljajo Sindikalna skupina (sindikalni zaupnik) in OPS, ter nato Izvršni odbor PSS. • Kriti so samo stroški odvetnika (brez sodnih taks, stroškov nasprotne stranke, stroškov izvedencev ipd.)


Pravna pomoč PSS + ARAGna podlagi zavarovanja pravne zaščite za člane PSS Pregled kolektivnega kritja pravne zaščite in možnosti razširitev kritja pravne zaščite


Kdo / kaj je ARAG?

• ARAG SE je evropska delniška družba s sedežem v Düsseldorfu, Nemčija • V svetovnem merilu je ARAG druga največja zavarovalnica pravne zaščite • Sklenjenih preko 8,9 milijona zavarovalnih polic • Ustanovni kapital 100 mio € • ARAG je zavarovalnica PZ z 80 letno tradicijo, in že več kot 55 let prisoten na tujih trgih • ARAG je prisoten v 16 evropskih državah ter ZDA in Kanadi


Kateri riziki so zavarovani po polici za člane PSS ?

• Splošna kazenska PZ – poklicno področje • Splošna kazenska PZ – zasebno področje • Splošna odškodninska PZ – poklicno področje • Splošna odškodninska PZ – zasebno področje • PZ delovnega prava • PZ na socialnem področju • PZ svetovanja – 2 posveta pri odvetniku na leto


Kateri stroški so kriti članom PSS ? ARAG krije / plača stroške, ki nastanejo v: sodnih ali izvensodnih postopkih Stroški: • odvetniški stroški, stroški prič in stroški tolmačev • stroški izvedencev oz. izvedeniških mnenj, ki jih zahteva sodišče • sodni stroški oziroma sodne takse oziroma sodne povprečnine • potni stroški za sojenja v tujini • stroški izvensodnih poravnav, mediacij • stroške nasprotne stranke! • zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR


Splošna kazenska PZ – poklicno področje (ni čakalne dobe) • Pri interventnem posredovanju policist s strelnim orožjem obstreli občana. Državni tožilec zaradi nepravilne uporabe orožja in prizadejanih težjih poškodb sproži kazenski postopek. • Pri interventnem posredovanju v pretepu na športnem srečanju policist uporabi prisilna sredstva in prizadene občanu hujše poškodbe. Po mnenju državnega tožilca gre za prekoračitev pooblastil in slednji kazensko ovadi policista. • … ARAG krije stroške odvetnika, ki vam bo svetoval tako v kazenskem kot tudi že v predkazenskem postopku! Kriti so primeri, ki so se zgodili po sklenitvi zavarovanja (1.7.2011 oz. 1.2.2012) oz. primeri po vstopu posameznika v članstvo PSS! POMEMBNO: ARAG poda kritje v vsakem primeru, če je KD osumljen član zaradi ukrepanja v času službe, ne glede na morebiten naklep! Slednji se ugotavlja šele v sodnem postopku, ki je krit! Kdaj ste zavarovani: na poklicnem področju 24 / 7 Kje velja zavarovanje: V EU in državah, ki mejijo na Sredozemsko morje (npr. Turčija, Tunis, Egipt,…).


Splošna kazenska PZ – poklicno področje (ni čakalne dobe) • Pri interventnem posredovanju policist s strelnim orožjem obstreli občana. Državni tožilec zaradi nepravilne uporabe orožja in prizadejanih težjih poškodb sproži kazenski postopek. • Pri interventnem posredovanju v pretepu na športnem srečanju policist uporabi prisilna sredstva in prizadene občanu hujše poškodbe. Po mnenju državnega tožilca gre za prekoračitev pooblastil in slednji kazensko ovadi policista. • … ARAG krije stroške odvetnika, ki vam bo svetoval tako v kazenskem kot tudi že v predkazenskem postopku! Kriti so primeri, ki so se zgodili po sklenitvi zavarovanja (1.7.2011 oz. 1.2.2012) oz. primeri po vstopu posameznika v članstvo PSS! POMEMBNO: ARAG poda kritje v vsakem primeru, če je KD osumljen član zaradi ukrepanja v času službe, ne glede na morebiten naklep! Slednji se ugotavlja šele v sodnem postopku, ki je krit! Kdaj ste zavarovani: na poklicnem področju 24 / 7 Kje velja zavarovanje: V EU in državah, ki mejijo na Sredozemsko morje (npr. Turčija, Tunis, Egipt,…).


Splošna odškodninska PZ – poklicno področje (ni čakalne dobe) • Pri posredovanju v gostinskem lokalu člana napade gost s steklenico in ga poškoduje po glavi ter očesu. Član, s pomočjo odvetnika, vloži odškodninski zahtevek proti napadalcu zaradi izpada dohodka, utrpelih bolečin in stroškov, ki jih je imel z rehabilitacijo… • Na športni prireditvi navijač vrže kamen v policista in mu poškoduje oko. Pri tem je bil navijač tudi posnet s televizijsko kamero. Policist preko svojega odvetnika vloži odškodninsko tožbo zoper navijača. • Pri posredovanju je policista ugriznil pes. Policist s pomočjo odvetnika vloži zahtevek proti lastniku psa. • Policist želi ustaviti voznika zaradi kontrole (prehitre vožnje, …). Voznik ne upošteva policistovih znakov in ga zbije ter težje poškoduje. Po zaključenem zdravljenju, policist preko svojega odvetnika vloži odškodninski zahtevek. ARAG krije stroške odvetnika, ki bo članu svetoval in ga po potrebi zastopal! Kriti so primeri, ki so se zgodili po sklenitvi zavarovanja (1.7.2011 oz. 1.2.2012) oz. primeri po vstopu posameznika v članstvo PSS! Kdaj ste zavarovani: na poklicnem področju 24 / 7 Kje velja zavarovanje: V EU in državah, ki mejijo na Sredozemsko morje (npr. Turčija, Tunis, Egipt,…).


Splošna odškodninska PZ – zasebno področje (ni čakalne dobe) • Na športni prireditvi navijač vrže kamen v člana in mu poškoduje oko. Pri tem je bil navijač tudi posnet s televizijsko kamero. Član preko svojega odvetnika vloži odškodninsko tožbo zoper navijača. • Člana je ugriznil pes znane osebe. Član s pomočjo odvetnika vloži zahtevek proti lastniku psa. • Član je kupil novo vozilo za katerega se kasneje izkaže, da ne izpolnjuje tehničnih značilnosti kot bi jih moral. Član s pomočjo odvetnika vloži zahtevek proti proizvajalcu vozila. ARAG krije stroške odvetnika, ki bo članu svetoval in ga po potrebi zastopal! Kriti so primeri, ki so se zgodili po sklenitvi zavarovanja (1.7.2011 oz. 1.2.2012) oz. primeri po vstopu posameznika v članstvo PSS! Kdaj ste zavarovani: na zasebnem področju 24 / 7 Kje lahko uporabite kritje: V EU in državah, ki mejijo na Sredozemsko morje (npr. Turčija, Tunis, Egipt,…).


PZ delovnega prava (čakalna doba 3 mesece) Vse oblike sporov iz delovno pravnega področja: • • • • •

Dobili ste odpoved delovnega razmerja Nezakonito so vas premestili na drugo delovno mesto Napačno so vam obračunali potne stroške Zoper vas so uvedli disciplinski postopek Napačno vam je bil izplačan regres

V vseh teh primerih vam je na voljo odvetnik, ki bo zastopal vaše interese v postopku – stroške krije ARAG! Kriti so primeri, ki so se zgodili po sklenitvi zavarovanja (1.7.2011 oz. 1.2.2012) oz. primeri, ki nastanejo 3 mesece po vstopu posameznika v članstvo PSS! Kdaj ste zavarovani: na službenem področju 24 / 7 Kje lahko uporabite kritje: V EU in državah: Švica, Liechtenstein, Norveška in Islandija.


PZ na socialnem področju (čakalna doba 3 mesece) Vse oblike sporov iz socialnega področja: • Imenovani zdravnik zavarovancu ni podaljšal bolniškega staleža, čeprav specialistični zdravnik meni, da je bolniški stalež nujen. Odvetnik vloži pritožbo, kasneje pa še tožbo na delovno in socialno sodišče. • Zavarovancu je bilo zavrnjeno zdraviliško zdravljenje, čeprav je mnenja, da mu pripada. Odvetnik vloži pritožbo, kasneje pa še tožbo na delovno in socialno sodišče. • Zavarovancu je komisija ZPIZ priznala nižjo stopnjo invalidnosti, kot bi mu jo morala. Odvetnik vloži pritožbo, kasneje pa še tožbo na delovno in socialno sodišče. • Zavarovancu ZPIZ ne prizna pravice do 20% višje pokojnine – AKTUALNO! V vseh teh primerih vam je na voljo odvetnik, ki bo zastopal vaše interese v postopku – stroške krije ARAG! Kriti so primeri, ki so se zgodili po sklenitvi zavarovanja (1.7.2011 oz. 1.2.2012) oz. primeri, ki nastanejo 3 mesece po vstopu posameznika v članstvo PSS! Kdaj ste zavarovani: na službenem področju 24 / 7 Kje lahko uporabite kritje: V EU in državah: Švica, Liechtenstein, Norveška in Islandija.


PZ svetovanja (ni čakalne dobe) 2 posveta pri odvetniku na leto Če je po posvetu izvedeno zastopanje v isti zadevi se šteje, da posvet ni bil koriščen Član lahko posvet izkoristi za katerokoli pravno področje, ne glede na zavarovane vsebine V vseh teh primerih vam je na voljo odvetnik, ki vam bo svetoval – stroške krije ARAG! Kriti so nasveti, ki so se zgodili po sklenitvi zavarovanja (1.7.2016 oz. 1.2.2012) oz. nasveti, ki se koristijo po vstopu posameznika v članstvo PSS! Kdaj ste zavarovani: ves čas 24 / 7 Kje lahko uporabite kritje: V državah EU.


Kdaj ni kritja po polici PSS najpogostejši razlogi za zavrnitev kritja • odškodninski zahtevki zaradi razžalitve – čast in dobro ime / obrekovanje • stare zadeve – dogodek se je zgodil pred začetkom zavarovanja / pred iztekom čakalne dobe • zasebno področje – ni zavarovan ustrezen rizik / kritje: • vložitev kazenske ovadbe • sestava pravnega mnenja • potni stroški odvetnika, če je izbran v drugem kraju kot poteka obravnava dogodka zato obvezno najprej obveščanje ARAG-a • postopki zoper PSS / postopki zoper interese PSS


Kako poteka koriščenje zavarovanja?

Problem?

Obisk odvetnika / svetovanje Delovno pravni postopek

Kazenski postopek / osumljenec Odškodninski postopek / oškodovanec


Prijava škodnega primera 1. Zavarovanec pokliče pravno službo ARAG SE na telefon +386 (0) 1 236 41 84 ali +386 (0) 1 236 41 85 2. Pravniku na ARAG-u na kratko opiše svoj problem. 3. Pravnik ARAG-a mu svetuje vsaj dva odvetnika v okolju kjer živi in sta najprimernejša za reševanje problema. 4. Zavarovanec izbere odvetnika, ga pokliče, ter se z njim dogovori za sestanek. 5. Na sestanek se zavarovanec pripravi in s seboj prinesite vso dokumentacijo vezano na ta primer. Pri odvetniku se izkaže z veljavno kartico, ki jo je prejel s polico ali z zavarovalno polico. 6. Po sestanku bo odvetnik pisno obvestil ARAG – prijavil škodni primer in ga na kratko opisal. Prav odvetnik bo seznani ARAG ali je zavarovanec bil pri njemu zaradi tega: • da si pridobi pravno mnenje – v tem primeru je z obiskom odvetnika dogodek zaključen! • ker želi tožiti oz. se braniti - ščititi svoje pravice. V tem primeru ARAG v nekaj dneh pisno obvesti: • zavarovanca in odvetnika o prevzemu kritja. Zatem… 6. se zavarovanec ponovno dogovori z odvetnikom za sestanek in z vso dokumentacijo pride na ta sestanek. 7. Šele zatem zavarovanec podpiše pooblastilo odvetniku za zastopanje!


Razširitev jamstva na področju pravne zaščite za člane PSS in njihove družinske člane Izjemni pogoji samo za člane PSS! V primeru izčlanitve veljajo polne cene in zgolj splošni pogoji zavarovanja!


Zakaj razširitev kritja? Vključitev večjega števila rizikov! • splošno pogodbeno pravo • družinsko pravo • promet, … Kritje velja tudi za družino! • zakonski partner – žena ali mož • Izven zakonski partner – istospolni ali partner nasprotnega spola • Otroci – nesamostojni / odvisni, ki živijo v istem gospodinjstvu do 27 leta starosti. Kdaj je zavarovan? V prostem in službenem času – 24/7 !


Postopek razširitve kritja V petih korakih, od doma ali preko pametnega telefona! Obišči spletno povezavo:

www.HIL.si/skleniARAG


Področja pravne zaščite, ki jih lahko dodatno zavarujete


Postopek razĹĄiritve kritja


Varnost – temeljni paket Kritje1 – splošna odškodninska PZ Kaj je krito? uveljavljanje odškodninskih zahtevkov nasprotje zavarovanja odgovornosti Kje velja kritje? V Evropi in Sredozemlju Primeri: • Na smučišču v Avstriji se je v smučarja – zavarovanca, zaletel deskar ter ga teže poškodoval in mu zlomil smuči. S pomočjo odvetnika zavarovanec uveljavlja odškodnino za materialno in nematerialno škodo od nepazljivega deskarja. • Pri kolesarjenju je zavarovanca zbil nepazljiv voznik in poškodoval njega in kolo. • Zavarovanca je ugriznil sosedov pes. Od lastnika bo uveljavljal odškodnino za nematerialno in materialno škodo.


Varnost – temeljni paket Kritje 2 – splošna kazenska PZ Kaj je krito? obramba v predkazenskem in kazenskem postopku za nenaklepno kaznivo dejanje Kje velja kritje? V Evropi in Sredozemlju Primeri: • Deskar, zavarovanec, se je zaradi neprilagojene hitrosti zaletel v smučarja ter ga teže poškodoval. Na kraj nesreče je prišla policija ter kazensko ovadila nepazljivega deskarja. Na sodišču zastopa deskarja odvetnik ARAG-a. • Kolesar – zavarovanec, je zbil pešca na pločniku, ki se je pri padcu teže poškodoval. • Itd.


Varnost – temeljni paket Kritje 3 – PZ splošnega pogodbenega prava Kaj je krito? nakupi zavarovanca spori z zavarovalnico pri kateri je sklenjeno kakšno drugo zavarovanje, … Kje velja kritje? V državah EU Primeri: • Preko turistične agencije je zavarovanec rezerviral aranžma v Grčiji (ZDA,…) in ga plačal s kartico. Ob prihodu v hotel pa je bil „prebukiran“. Z dopusta pokliče ARAG in se pozanima katera dokazila potrebuje, da bo ob povratku domov uveljavljal odškodnino. Ob povratku ga ARAG napoti na odvetnika, ki v njegovem imenu od turistične agencije zahteva odškodnino. • Zavarovanec je za stanovanje naročil pri mizarju pohištvo po meri, vendar takšnega ni prejel.


Varnost – temeljni paket Kritje 4 – PZ voznika Kaj je krito? odškodninska in kazenska PZ voznika pri upravljanju tujega vozila (službeno, rent-a-car, izposojeno od prijatelja) Kje velja kritje? v Evropi in Sredozemlju Primeri: • zavarovanec ima prometno nesrečo, kjer povzročitelj oporeka krivdi. • povzročiteljeva zavarovalnica (AO zavarovanje) oporeka višini odškodninskega zahtevka za nematerialno ali materialno škodo • zavarovanec je povozil pešca in je bil kazensko ovaden • zavarovanec bi naj kršil prometne predpise in policija mu izda plačilni nalog, ki presega 200€. Zavarovanec izrečeni kazni oporeka.


Varnost – temeljni paket Kritje 5 – PZ pravnega svetovanja Kaj je krito? pravni ustni nasvet v dolžini 30 minut pri kontaktnem odvetniku 1 krat mesečno (skupaj 12 nasvetov letno!) Kje velja kritje? v državah EU Primeri: • nasvet pri kontaktnem odvetniku je lahko iz poljubnega pravnega področja • zavarovanec, ki je ločen je od zavoda dobil obvestilo o dvigu preživnine • zavarovanec želi tolmačenje člena aneksa, ki ga je dobil v podpis v službi • imetnik, ki je na bolniški zaradi težje bolezni se želi poučiti o svojih pravicah ipd.


Paket SLUŽBA


SLUŽBA Kritje 1 – PZ delovnega prava Kaj je krito? kriti so vsi spori med zavarovancem in delodajalcem Kje velja kritje? v državah EU Primeri: • delodajalec je odpustil zavarovanca • delodajalec zavarovancu ne izplačuje redno plače • delodajalec ne vplačuje prispevkov zavarovancu • delodajalec ni izplačal regresa zavarovancu • delodajalec ni izplačal kilometrine, dnevnic ipd.


SLUŽBA Kritje 2 – PZ socialnih zavarovanj Kaj je krito? kriti so spori med zavarovancem in nosilci (ZZZS, ZPIZ,…) socialnih zavarovanj Kje velja kritje? v državah EU Primeri: • Imenovani zdravnik zavarovancu ni podaljšal bolniškega staleža, čeprav specialistični zdravnik meni, da je bolniški stalež nujen. Odvetnik vloži pritožbo, kasneje pa še tožbo na delovno in socialno sodišče. • Zavarovancu je bilo zavrnjeno zdraviliško zdravljenje, čeprav je mnenja, da mu pripada. Odvetnik vloži pritožbo, kasneje pa še tožbo na delovno in socialno sodišče. • Zavarovancu je komisija ZPIZ priznala nižjo stopnjo invalidnosti, kot bi mu jo morala. Odvetnik vloži pritožbo, kasneje pa še tožbo na delovno in socialno sodišče.


Paket NEPREMIÄŒNINE


NEPREMIČNINE Kritje 1 – PZ nepremičnin Kaj je krito? kriti so spori iz naslova nepremičnine Kje velja kritje? v državah EU Primeri: • Sosed je zavarovancu zagradil (zaparkiral) vhod na parcelo. Odvetnik vloži tožbo na motenje posesti. • Zavarovančev sosed ima na parceli skladišče gradbenega materiala. Vsako dan od 5.00 do 23.00 ure ima vklopljen dizelski agregat. Odvetnik vloži tožbo zaradi prekomernih emisij. • V stanovanju nad zavarovančevim je prišlo do izliva vode in zavarovančevo stanovanje je poškodovano. Z odvetnikom uveljavlja odškodninski zahtevek.


Paket DRUŽINA


DRUŽINA Kritje 1 – PZ dednega prava Kaj je krito? kriti so spori kot posledica zapuščinske razprave zapuščinska razprava NI predmet zavarovanja PZ Kje velja kritje? v državah EU Primeri: • Ob smrti očeta zavarovanec ni bil naveden v oporoki. S pomočjo odvetnika uveljavlja nujni delež. • Teta je zavarovancu v oporoki zapustila vredno sliko, ki mu je drug dedič ne želi izročiti. Odvetnik zastopa zavarovančeve interese v sporu.


DRUŽINA Kritje 2 – PZ dednega prava Kaj je krito? kriti so spori iz naslova družinskega prava ločitven postopek NI predmet zavarovanja Kje velja kritje? v državah EU Primeri: • Ob ločitvi je bilo zavarovanki dodeljeno skrbništvo nad mladoletno hčerko. Preživnina je bila določena kot odstotek očetove plače, ki je z napredovanjem občutno višja kot je bila ob ločitvi. Odvetnik bo zastopal njene interese kot tudi interese njene hčerke v nastalem sporu. • Bivši partner/ka preneha/neredno plačuje preživnino/alimentacije za otroka • Bivša partnerka preprečuje stike z zavarovančevimi otroci.


Paket PROMET


PROMET Kritje – PZ promet Kaj je krito? krita so vsa motorna vozila in plovila v lasti oz. uporabi družine Kje velja kritje? v Evropi in Sredozemlje Primeri: • voznik zavarovančevega vozila je imel prometno nesrečo. Povzročitelj oporeka krivdi in s tem • povzročiteljeva zavarovalnica oporeka višini materialne in nematerialne odškodnine • vaša – zavarovančeva, zavarovalnica (AK, AO+,…) oporeka višini materialne in nematerialne odškodnine • voznik zavarovančevega vozila je imel prometno nesrečo. Grozi mu visoka kazen ter izguba vozniškega dovoljenja. S pomočjo odvetnika ščiti svoje interese.


ČAKALNE DOBE Paket VARNOST – ni čakalnih dob Izjema: PZ na področju splošnega pogodbenega prava – 1 mesec Paket SLUŽBA: PZ na področju delovnega prava – 3 mesečna čakalna doba Paket NEPREMIČNINE: PZ na področju nepremičnin – 3 mesečna čakalna doba Paket DRUŽINA 6 mesečna čakalna doba dobe od začetka zavarovanja PZ na področju družinskega in dednega prava 9 mesecev čakalne dobe od začetka zavarovanja v zadevah ugotavljanja ali zanikanja očetovstva 12 mesecev po prenehanju obstoja gospodinjske skupnosti staršev v zadevah v zvezi s pravdami med starši in otroki


Prijava škodnega primera 1. Zavarovanec pokliče pravno službo ARAG SE na telefon +386 (0) 1 236 41 84 ali +386 (0) 1 236 41 85 2. Pravniku na ARAG-u na kratko opiše svoj problem. 3. Pravnik ARAG-a mu svetuje vsaj dva odvetnika v okolju kjer živi in sta najprimernejša za reševanje problema. 4. Zavarovanec izbere odvetnika, ga pokliče, ter se z njim dogovori za sestanek. 5. Na sestanek se zavarovanec pripravi in s seboj prinesite vso dokumentacijo vezano na ta primer. Pri odvetniku se izkaže z veljavno kartico, ki jo je prejel s polico ali z zavarovalno polico. 6. Po sestanku bo odvetnik pisno obvestil ARAG – prijavil škodni primer in ga na kratko opisal. Prav odvetnik bo seznani ARAG ali je zavarovanec bil pri njemu zaradi tega:da si - pridobi pravno mnenje – v tem primeru je z obiskom odvetnika dogodek zaključen! - ker želi tožiti oz. se braniti - ščititi svoje pravice. V tem primeru ARAG v nekaj dneh pis no obvesti: - zavarovanca in odvetnika o prevzemu kritja. Zatem… 7. se zavarovanec ponovno dogovori z odvetnikom za sestanek in z vso dokumentacijo pride na ta sestanek. 8. Šele zatem zavarovanec podpiše pooblastilo odvetniku za zastopanje!


Kako skleniti dodatna jamstva na področju pravne zaščite članov PSS in njihovih družinskih članov?


Dostop do povezave na spletni strani PSS http://pss-slo.org/

1

KLIKNI

PRAVNA POMOČ Vsi člani Policijskega sindikata Slovenije imajo zagotovljen najvišji standard brezplačne pravne pomoči

KLIKNI 2


Kako skleniti razĹĄiritev zavarovanja? 1. korak


Kako skleniti razĹĄiritev zavarovanja? 2. korak

Osnovni paket


Kako skleniti razĹĄiritev zavarovanja? Dodatna kritja

Informacije o kritju


Kako skleniti razĹĄiritev zavarovanja? 3. korak


Kako skleniti razĹĄiritev zavarovanja? 4. korak


Kako skleniti razĹĄiritev zavarovanja? 5. korak

Zavarovanje je sklenjeno! Prvi obrok zavarovanja se vedno plaÄ?a po poloĹžnici!