Immerse by Klara Ravat

Page 1


Klara Ravat

IMMERSE


Photography: Klara Ravat


Les fotos que composen aquest llibret van ser fetes durant l’estiu de 2011, a prop de Cadaqués (Girona) i Menorca (Illes Balears), Catalunya. En la majoria de les fotos apareix la meva amiga Maria, excepte en una, la qual és un autoretrat subaquàtic. Aquest llibre recull un dia d’alegria i satisfacció. Així com també tracta d’ensenyar el procés creatiu que condueixo abans de treballar en una pel•lícula de cel•luloide. Una vegada fetes les fotos, treballo amb elles fins a composar fotograma per fotograma les graelles que podeu veure en les últimes pàgines. Després les imprimeixo i les adhereixo al cel•luloide transparent per tal de poder ensenyar les pel•lícules en forma de instal•lació, formada per loops de 16mm, anomenada IMMERSE.


The photography which composes the book was taken during the summer of 2011, near CadaquĂŠs (Girona) and Menorca (Balearic Islands), Catalonia. In most of the photos appears my friend Maria, except for one, which is a self underwater portrait. This booklet collects a day of joy and satisfaction. As well, it shows the creative process I follow before I get to work on celluloid. Once the photos are ready, I work with them to compose frame by frame the grids you can see in the last pages. Then, I print them and add them into transparent celluloid in order to show the films in installation format formed by 16mm loops, called IMMERSE.


IMMERSE Photography and design by Klara Ravat The Hague, Netherlands 2013 klararavat@gmail.com all images ŠKlara Ravat
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.