Page 1

“De Cornelis Zeemanschool, creatief genoeg voor de ontwikkeling van jouw talent� 1


Inhoudsopgave EEN WOORD VOORAF

4

ALGEMEEN

5

1. DE SCHOOL De naam van de school Geloofsonderwijs

6 6 8

2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

10 10 10 10 11 12 12 12

Visie Cornelis Zeemanschool Visie op het kind Visie op het onderwijs Visie op het jonge kind (groep 1-2) Visie op het pedagogisch klimaat Visie op leerkrachten Visie op ouders

3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Godsdienstige vorming Lezen/ Nederlandse taal Begrijpend lezen/ Studievaardigheden Schrijven Engels Rekenen en wiskunde Burgerschapskunde Sociale emotionele ontwikkeling Verkeer Milieu Natuuronderwijs/ techniek Ruimte/ aardrijkskunde Tijd/ geschiedenis Cultuureducatie Tekenen/ handvaardigheid

Muziek Beweging Computer/ ICT Zelfstandig werken

4. DE ZORG VOOR DE KINDEREN Passend onderwijs Handelings Gericht Werken Logopedie Formatie Kinderen met onderwijsbehoeften Rugzakje Leerlingvolgsysteem Hoogbegaafde kinderen Groeps- en leerlingbespreking School voor speciaal onderwijs Onderwijskundig rapport Permanente Commissie Leerlingenzorg Verwijzing Advies

14 14 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18

5. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS Voortgezet Onderwijs Uitstroom vervolgonderwijs

6. PRAKTISCHE ZAKEN Leerplicht Verlof Zeemanspraat Rapport Ouderavond Klachtenprocedure Vertrouwenspersoon 2

18 19 20 20

21 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 28 29 29 30 30 30 30 31


Toelating en schorsing Ontheffing voor het volgen van lessen Beleid bij ziektevervanging

7. OVERIGE INFORMATIE Profilering List project Op tijd komen Schoolreis Schoolkamp Vervoer van leerlingen Opname data 4-jarigen Sportdag Sinterklaasfeest Kerstfeest/ Paasfeest Op de fiets naar school Pauze Verjaardag Ziekte leerlingen Hoofdluis Zending

Verzekering Fotograaf-video opnamen Sponsering Ontruimingsplan Arbo beleid Schoolarts / GGD

32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36

8. OUDERCONTACTEN Oudercontacten Doublurebeleid/ zittenblijven Medezeggenschapsraad Ouderactiviteiten Ouderbijdragen

37 37 38 38 38 38 40 40 40 41 41

41

“De Cornelis Zeemanschool, creatief genoeg voor de ontwikkeling van jouw talent”

3


EEN WOORD VOORAF Geachte ouders en verzorgers van de Cornelis Zeemanschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van de Cornelis Zeemansschool voor het schooljaar 2013-2014. In deze gids vindt u antwoorden op de meeste vragen over allerlei inhoudelijke en organisatorische onderwerpen die betrekking hebben op de school. De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar op onze website geplaatst. Ook is het mogelijk de schoolgids vanaf de website te downloaden . Een papieren versie ligt op school ter inzage en op verzoek wordt er een kopie verstrekt. Met deze schoolgids willen wij als school ons presenteren en wij hopen dat deze informatie aan uw verwachtingen voldoet. De basisschoolperiode is een belangrijke tijd voor u en uw kind. Wij vinden het belangrijk dat uw kind een school bezoekt waar hij of zij zich veilig voelt. Wij willen een school zijn voor uw kind waar u vertrouwen in hebt en waarvan de sfeer en het onderwijsaanbod u aanspreken. Deze gevoelens, vormen samen de basis voor een langdurige samenwerking tussen kind, leerkracht en ouder. Een samenwerking waarbinnen uw kind zich ontwikkelt tot iemand die aan het eind van de basisschoolperiode met vertrouwen naar het voortgezet onderwijs gaat. Deze gids kan u daarbij helpen om u als ouder te laten zien wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Het is altijd prettig wanneer ouders reageren op zaken die vanuit de school georganiseerd worden. Als u ideeĂŤn of vragen hebt, betreffende de inhoud van de schoolgids of suggesties te verbetering dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Met vriendelijke groeten, Namens het team van de Cornelis Zeemanschool: Dittie Hoekstra

4


ALGEMEEN Protestants Christelijke basisschool Cornelis Zeeman Bezoekadres: Middelbuurt 118 Postadres: Postbus 189 8320 AD Urk Telefoon: 0527 – 686892 E-mail: zeeman@rehoboth.u Website: corneliszeeman.rehoboth.nu

Directie:

Team:

Bestuursleden: M.i.v. 2012 is het bestuur een toezichthoudend bestuur geworden. Dit bestuur bestaat uit: Mevrouw J.W. Bunschoten, voorzitter De heer L. Ras, secretaris De heer C. Keuter, penningmeester Mevrouw I. de Jong Mevrouw J. de Vries - Oost De heer P. de Boer

Mevr. D. Hoekstra (directeur) W. Weerstand (team coördinaDirecteur bestuurders: tor/ plaatsvervangend direcDe heer W.C. de Vries: teur)

IB: Anneke Stoll ( ma, di ,wo)

Medezeggenschapsraad: Namens het personeel: Ellie Ras en Carola Beswerda. Namens de ouders: Mevr. De Ridder, Mevr. Ras en mevr. Kramer

Schoolschoonmaaksters: Greetje Baarssen, Netty Romkes en Lydia Schraal Conciërge: Jaap Pasterkamp (donderdag morgen)

Administratief medewerkster: Mevr. J. Koffeman-Bakker

0527- 686974/ 06-20594989/ wcdevries@rehoboth.nu De heer E. Schouten: 0527-686973/ 06-83215376/ schouten@rehoboth.nu Op het kantoor aan Vlaak 14 is het bestuurskantoor gevestigd. Naast de heren De Vries en Schouten werken daar parttime: Mevrouw van Kassel (secretariaat): 0527-687018 De heer Baarssen (staffunctionaris gebouwen en financiën): 0527- 686972

Onze school valt onder schoolvereniging Rehoboth Postbus 61 8320 AB Urk

5

Groep: Leerkracht

Dag:

1B/2A Ria Bakker

Ma, di, wo, do

2B

1A

3A

4A

5A

6A

Danique Roskam

Vr

Loes de Vries

Ma, di, wo, do

Willem Weerstand

Vr

Anita van de Voorst Ma di Jacolien ten Napel

Wo, do, vr

Corina Nentjes

Ma, di, wo

Ellie Ras

Do, vr

Reimondag Nentjes Ma, di, wo Willemien Baak

Do, vr

Gerdien Tuinstra

Ma, di

Dineke Koffeman

Wo, do, vr

Klaas Bolt

Ma, di, wo, do-mo

Gertrud Tuin

Do-mi, vr

7A/8A Wilem Weerstand Carola Beswerda 7B/8B Arina de Jong

Ma Di, wo, do, vr Ma,di

Alie Loosman

Wo, do, vr

Griedith Wakker

ma-vr (‘s morgens)

Danique Kwast

Di-do (‘s morgens)


1.

DE SCHOOL

De naam van de school: In het jaar 1970 werd meester P. Loosman benoemd als directeur aan de nieuw te bouwen school aan de Holkenkamp. Men was van plan om via een prijsvraag een goede naam voor de nieuwe school te kiezen. Maar het liep anders. Op 7 april 1970 was meester P. Loosman met enkele bestuursleden in Utrecht voor een bezoek aan de onderwijstentoonstelling. Dit bezoek was ter voorbereiding op het kiezen van de inrichting van de nieuw te bouwen school. Eén van de bestuursleden belde naar Urk en kreeg te horen dat Cees (Cornelis) Zeeman plotseling was overleden op de leeftijd van 49 jaar. Vanzelfsprekend was er grote verslagenheid bij iedereen. Later op de dag kwam iemand op het idee om de school naar Cornelis Zeeman te noemen. Dit voorstel is door het bestuur overgenomen. Cornelis Zeeman is geboren op 21 juni 1920 te Marken. Zijn vader was visser op de Zuiderzee. Door de aanleg van de Afsluitdijk stopte hij met vissen en werd hij sluiswachter in Andel. In 1937 werkte Cornelis als boekhouder bij een bedrijf in Woudrichem. In1939 ging hij met het hele gezin Zeeman naar Urk, waar vader havenmeester werd. Cornelis werd begin 1940 opgeroepen voor het vervullen van de militaire dienst. Tijdens de oorlog werkte hij op een distributiekantoor en later werd hij kantoorhouder van de Amsterdamse Bank in Enkhuizen. Later kreeg deze bank een zelfstandige vestiging op Urk. Na een fusie met de Rotterdamse bank werd dit de Amrobank. Cornelis Zeeman werd hiervan de directeur. Als kredietverstrekker en als adviseur heeft hij een heel belangrijke rol vervuld binnen de Urker visgemeenschap en in het verenigingsleven in onze woonplaats. Daarom is de naam Cornelis Zeeman synoniem met de enorme ontwikkeling en modernisering van de Urker vissersvloot, toen er omgeschakeld moest worden van vissen op de voormalige Zuiderzee naar de Noordzee en soms nog verder. Daarnaast is Cornelis Zeeman ongeveer 27 jaar bestuurslid van onze schoolvereniging geweest. Wij zijn er trots op dat onze school zijn naam mag dragen. Op de gevel van de school is een plaquette waarop u de UK 284 “Cornelis Zeeman” kunt zien, gemaakt door Geert Weerstand.

UK 284 6


“De Cornelis Zeemanschool, creatief genoeg voor de ontwikkeling van jouw talent�

7


GELOOFSONDERWIJS

Met ons onderwijs dragen wij niet alleen kennis over, maar begeleiden wij de leerlingen ook op hun weg naar volwassenheid. Vanuit onze protestant christelijke levensovertuiging willen wij ze dusdanig toerusten dat zij zich inzetten voor God, hun naaste en de wereld waarin zij leven. Daarom helpen wij de leerlingen bij het groeien in een persoonlijke relatiemet God, met elkaar en met hun omgeving. Jezus Christus is de enige weg om tot God te komen. De Drie Formulieren van Enigheid geven naast de verduidelijking van de Bijbel, richting aan onze protestantse levensovertuiging en daarmee aan de identiteit van de vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving. Ouders hebben in de geloofsopvoeding de belangrijkste verantwoordelijkheid gekregen. De school vult deze opvoeding aan overeenkomstig haar taak om kwalitatief goed onderwijs te geven, de unieke gaven van de leerlingen te ontwikkelen en een klimaat te scheppen waarin elke leerling de liefde, uitdaging en veiligheid ontvangt die het nodig heeft als voedingsbodem voor de groei in het geloof. Vanuit deze opvattingen kan het missiestatement van de schoolvereniging “Geloof in onderwijs� gaan leven. Zij geeft aan dat het geloof een wezenlijk bestanddeel van ons onderwijs is. Maar ook dat wij vertrouwen dat ons onderwijs op die wijze het best vrucht draagt. Als school zijn we een christelijke leer- en werkgemeenschap. Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We dragen naar de kinderen uit dat God van hen houdt en dat ze er mogen zijn. God hun Schepper vindt hen belangrijk. Daarom kijken wij naar kinderen vanuit de mogelijkheden die ze hebben en stemmen in principe daarop ons handelen af. Dit betekent ook dat er door de school met zorg wordt omgegaan met de leerlingen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat kinderen die extra zorg nodig hebben, daar recht op hebben en die zorg ook krijgen. Dit geldt ook voor de begaafde kinderen. Op de website van de school kunt u de volledige identiteitsnotitie vinden van schoolvereniging Rehoboth. In deze schoolgids gaan wij verder in op de levensbeschouwelijke identiteit en hoe deze zichtbaar wordt in onze school. Op de Cornelis Zeeman wordt structureel aandacht besteed aan godsdienstige vorming. In de groepen 1 tot en met 8 worden Bijbelverhalen verteld. We maken daarbij gebruik van een vertelrooster. Het vertellen van Bijbelverhalen is een belangrijk middel om zowel de kennis van de Bijbel als de geloofsbeleving te ontwikkelen. In de hoogste groepen behandelen we ook de kernpunten van kerkgeschiedenis en de christelijke traditie. Daarnaast lezen we vanaf groep 6 met de kinderen uit de Bijbel. Op onze school wordt gebruik gemaakt van de herziene Statenvertaling en/of de NBG vertaling van 1951. Het gebed neemt op onze school een belangrijke plaats. We beginnen en eindigen de schooldag met gebed. Kinderen leren wat bidden is en hoe ze persoonlijk in gesprek kunnen zijn met God. De kinderen worden actief bij het gebed betrokken. We leren de kinderen op school Psalmen en andere christelijke liederen aan. We streven daarbij naar een gevarieerd en evenwichtig aanbod.

8


Op school vieren we onze christelijke identiteit ook. Dat doen we op de volgende manier: De kerst- en Paasviering is binnen de Urker gemeenschap een belangrijk moment. Daarom organiseren wij tweejaarlijks voor de kinderen een kerstbijeenkomst waarbij (groot) ouders uitgenodigd worden. Een keer in de twee jaar wordt er een Paasviering in de kerk georganiseerd. Als school willen we ook zichtbaar maken dat er zorg is voor andere mensen op deze wereld die in mindere omstandigheden leven. Wij vinden het als team waardevol dat de ouders/ verzorgers hierbij aanwezig zijn. Als team beginnen wij de werkweek met een gezamenlijke weekopening. Aan het eind van de week sluiten wij dit als team ook weer gezamenlijk af. De dagopening en ‑sluiting gebeurt in de groepen. Er wordt met de kinderen uit de Bijbel gelezen, er worden psalmen, gezangen en geestelijke liederen gezongen; er wordt samen met hen gebeden. De christelijke feestdagen worden gevierd. Bij de godsdienstige vorming wordt uit de Bijbel verteld, in overeenstemming met de Belijdenisgeschriften. Er is in de scholen een rooster van psalmen en gezangen die worden Op school vieren wegroep onze 4). christelijke identiteit ook. Dat doen we op de volgende manier: geleerd (vanaf Bij de kerk‑ en zendingsgeschiedenis komen de kinderen o.a. in aanraking met de belijdeDe kersten Paasviering is binnen de Urker nisgeschriften (de Drie Formulieren vangemeenschap Enigheid). een belangrijk moment. Daarom organiseren wij tweejaarlijks voor de kinderen een kerstbijeenkomst waarbij (groot) ouders uitgenodigd worden. Een keer in de twee jaar wordt er een Paasviering in de kerk georganiseerd. Als school willen we ook zichtbaar maken dat er zorg is voor andere mensen op deze wereld die in mindere omstandigheden leven. Wij vinden het als team waardevol dat de ouders/ verzorgers hierbij aanwezig zijn. Als team beginnen wij de werkweek met een gezamenlijke weekopening. Aan het eind van de week sluiten wij dit als team ook weer gezamenlijk af. De dagopening- en sluiting gebeurt in de groepen. Er wordt met de kinderen uit de Bijbel gelezen, er worden psalmen, gezangen en geestelijke liederen gezongen; er wordt samen met hen gebeden. De christelijke feestdagen worden gevierd. Bij de godsdienstige vorming wordt uit de Bijbel verteld, in overeenstemming met de Belijdenisgeschriften. Er is in de scholen een rooster van psalmen en gezangen die worden geleerd (vanaf groep 4). Bij de kerk‑ en zen9 dingsgeschiedenis komen de kinderen o.a. in aanraking met de belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren van Enigheid). .


2.

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Visie Cornelis Zeemanschool: ‘De Cornelis Zeemanschool is een school waar het Woord van God centraal staat, waarin kinderen zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, waar ze hun talenten benutten en creatief uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen, en waar ze door het opdoen van succeservaringen, zelfvertrouwen krijgen. Om dat te realiseren werken we als school, kinderen en ouders gericht aan de resultaten van de leerlingen zodat deze verbeteren en uitgaan van de onderwijsbehoeften welke de leerling heeft.’

gelegenheid te geven zich naar hun eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Uitgangspunt op de CZ is altijd dat leerlingen recht hebben op onderwijs dat bij hen past. Kinderen willen actief deelnemen aan de les, betrokken zijn en initiatief nemen bij hetgeen zij doen. De rol van de leerkracht is hierbij van cruciaal belang. De leerkracht helpt kinderen bij die activiteiten die nog niet zelfstandig uitgevoerd kunnen worden en stimuleert hen. Tevens schept de leerkracht voorwaarden waarbinnen dit gerealiseerd kan worden door verschil in instructie, opdrachten en begeleiding te geven. De leerkracht is coach en Visie op kind en ontwikkeling: lokt leerprocessen uit waarbinnen de vaardigheden en Ieder kind op onze school heeft recht op acceptatie en kennis door het kind worden verworven. In de praktijk waardering als individueel mens. betekent dit dat er verschillende opdrachten worden Een eerste taak van de school is het realiseren van een gegeven en gekozen kunnen worden. Daardoor wordt de plek waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Pas zelfstandigheid en dan kan een kind tot maximale ontplooiing komen. zelfwerkzaamheid van kinderen ontplooid en gestimuOp school begeleiden wij de kinderen in hun ontwikke- leerd. Door gericht te observeren of het ling op velerlei gebied. Zowel de sociale (het omgaan kind zich prettig voelt in de groep, waar de belangstelling met elkaar) en emotionele (gevoelens) als de cognitieve naar uit gaat en wat het ontwikkelingsniveau van het (het leren), motorische (het bewegen) en creatieve ont- kind is, kan de leerkracht het aanbod en de hulp geven wikkeling krijgen hierbij de aandacht. die het kind nodig heeft. Daarbij proberen we zo veel Op onze school wordt ieder kind gestimuleerd om te mogelijk aan te sluiten bij de leerstijl van het kind. komen tot de voor hem best mogelijke Een goed klassenmanagement met duidelijke regels voor prestatie binnen zijn mogelijkheden. Lukt dit niet, dan het zelfstandig werken en een juiste wijze van observezal worden gekeken op welke ren en diagnosticeren, zijn dan ook heel belangrijke wijze hulp geboden kan worden. voorwaarden. Binnen iedere groep observeert de leerkracht hoe het Visie op onderwijs met het kind gaat. Tijdens het schooljaar worden verDe kinderen komen als vierjarigen bij ons op school. Kin- schillende toetsen afgenomen. Deze geven een goed deren verschillen van elkaar. beeld hoe het met de vorderingen van het kind gesteld is In elke groep is er sprake van verschillen in niveau. De en waar extra hulp nodig is. school houdt hier rekening mee door de kinderen de 10


Visie op het jonge kind: Kinderen spelen en werken met elkaar en met de leerkracht aan kansrijke en betekenisvolle thema’s en activiteiten. Interactief taal-/ en rekenonderwijs stimuleert dat kinderen leren door het actief bezig zijn. Hierbij staan de verschillende activiteiten niet op zichzelf, maar maken deel uit van een bredere context waarin kinderen en leerkrachten in wisselende rollen naast en met elkaar / soms tegenover elkaar staan. Verwondering, het verkennen van echte problemen, het redeneren erover en het vergelijken ervan zijn de drijfveren voor diepe leerervaringen. Thematiseren, d.w.z. het samen opbouwen, oriënteren, verbreden, verdiepen en weer afbouwen van een thema, biedt de ingrediënten die ertoe doen om kinderen tot echte en langdurige leerervaringen te brengen. De woordenschatontwikkeling, mondelinge communicatie en het taalbewustzijn; het tellen en getalbegrip, het meten en de meetkunde worden zo in allerlei contexten, vooral spelend, geoefend. Hiervoor is het van belang dat de leerkracht een rijke leeromgeving creëert met volop uitdagingen tot lezen, schrijven, rekenen en gesprek en bewust doelen en taal/ en rekendomeinen koppelt aan activiteiten . De leerkrachten moeten kennis hebben welke tussendoelen je met de diverse routines op het juiste niveau aanbiedt, zodat er ook gedifferentieerd kan worden. Hierbij moet een goede balans zijn tussen zelf ontdekkende en instructieve speel-, leer- en ontdeksituaties. Het is van belang dat de leerkracht dit alles nauwkeurig observeert en registreert, zodat uitdagingen op het juiste niveau aangeboden kunnen worden.

leerlingen uit groep 1 kunnen zich optrekken aan de leerlingen van groep 2. We kunnen met deze leerlingen gedifferentieerd aan het werk door ze op verschillende gebieden mee te laten doen met groep 2. Om de overgang naar groep 2 of 3 objectief te kunnen beoordelen, gebruiken wij uit het Citoleerlingvolgsysteem de toetsen “Rekenen en Wiskunde” en “Taal voor kleuters”. Op deze manier is het nog beter mogelijk een oordeel te kunnen geven over het wel of niet succesvol doorlopen van groep 3. We vinden het namelijk belangrijk dat een leerling lang genoeg in de kleutergroep zit. Succesvol groep 3 doorlopen, lukt alleen als het kind hier echt aan toe is. We zien een kind liever een jaar langer in groep 2, dan dat het jarenlang “op de tenen” door de school moet lopen.

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 verschilt van de andere groepen. De inrichting is natuurlijk het eerste wat opvalt. De groepen werken meer vanuit de kring en zijn al een aantal jaren combinatiegroepen geworden. Waarom werken wij in gr. 1 / 2 met combinatiegroepen? De 11


Visie pedagogisch klimaat: De Cornelis Zeemanschool is een school: - waar ieder kind zich prettig en veilig kan voelen. - met ruimte en aandacht voor ieder kind. - die een zelfstandige werk- en leerhouding van ieder kind stimuleert en verder ontwikkelt. - waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, aanleg en belangstelling van de kinderen. - waar iedere leerling door observatie en toetsing nauwlettend wordt gevolgd in zijn ontwikkeling. - met een enthousiast, ervaren team. - die zich kenmerkt door een sfeer van openheid, aandacht en respect voor elkaar en een goede werksfeer voor zowel de kinderen als de leerkrachten - die ruim aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebieden. - waar iedereen uniek is, niemand volmaakt is, maar waar we samen compleet zijn. De school hecht waarde aan een open sfeer. Dit betekent voor de leerkrachten dat zij zich niet alleen inzetten voor de kinderen in de groepen, maar ook met elkaar overleggen over de aanpak van de kinderen en de activiteiten voor de kinderen. Ook volgen zij regelmatig cursussen om zich steeds beter te kunnen bekwamen. Ook de rol van ouders in de school is belangrijk. Zo helpen ouders mee bij een aantal activiteiten in de school. Daarnaast vindt tussen de school en de ouders overleg plaats over de vorderingen van de kinderen, de activiteiten voor de kinderen en het beleid van de school.

Visie op leerkrachten De leerkrachten op onze school zijn professionals en dat betekent dat zij, gerelateerd aan de visie; - in staat zijn kinderen te enthousiasmeren en te motiveren - gedifferentieerd (met meerdere niveaus) werken binnen hun groep - kunnen inspelen op de inbreng van kinderen - gebruik maken van de moderne technieken; communicatiemiddelen en didactische leermiddelen - goed kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid kunnen nemen - communicatief vaardig zijn - bereid zijn tot (permanente) bijscholing - openstaan voor innovatie - zich steeds beseffen een onderdeel te zijn van een groter samenhangend geheel. Visie op ouders: Ouders hebben t.a.v. school en onderwijs een positieve houding. Ouders denken mee bij het vaststellen van de onderwijsbehoeften van hun kind. Ouders zijn betrokken op de school. Ouders stimuleren hun kind tot actieve deelname aan het onderwijs. Ouders ondersteunen het onderwijs thuis door de lln. te begeleiden bij hun huiswerk etc. Ouders nemen actief deel aan de contactmomenten van school, zoals de 10-minuten gesprekken, ouderavond etc.

12


13

13


3.

DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS - Godsdienstige vorming

Godsdienstige vorming Onze school is een Christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in de Bijbel, ons geloof in God en in de Here Jezus (zie verder Hoofdstuk 1 waarin de uitgangspunten nader zijn uitgewerkt.). Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die er gebruikt wordt en in de sfeer die er op school heerst. Iedere morgen en iedere middag wordt er op onze school begonnen met een lied (of meerdere liederen) en gebed. Op onze school volgen wij het vertelschema van de methode “Hoor het Woord” van uitgeverij Groen. Driemaal per week wordt er uit de bijbel verteld. De resterende dagen worden gebruikt om de vertelde verhalen te verwerken. In groep 1,2,3,en 4 wordt er op gezette tijden aandacht ingeruimd voor de Prentenbijbel. Naar aanleiding van de

vertelde verhalen worden daarin de desbetreffende bladzijden opgezocht en, als het kan, gelezen. Bij de vertelde verhalen worden ook liederen aangeleerd, bijvoorbeeld uit de bundels “Alles wordt nieuw”. Ook komen andere bijbelliederen aan de orde, want veel psalmen zijn voor deze leeftijdsgroep nog vaak te moeilijk. In de groepen 1 t/m 3 worden er psalmen, gezangen en geestelijke liederen aangeleerd. Vanaf groep 4 wordt er iedere week een psalm of lied meegegeven naar huis om te leren. In de school is voor elke groep de psalmen en gezangen van de Hervormde Kerk aangeschaft. Op deze manier wordt in elke groep de aan te leren gezangen op een uniforme manier geleerd. Dit geldt natuurlijk ook voor de psalmen. Deze worden dan op maandag overhoord. Vanaf groep 7 wordt er op vrijdag kerkgeschiedenis gegeven. Vanzelfsprekend wordt er ook in de bovenbouw uit de bijbel gelezen, ieder op zijn eigen niveau. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. 14


Lezen/Nederlandse taal In de kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan, door veel aandacht te schenken aan de zogenaamde ontluikende geletterdheid [d.w.z. geschreven taal leren ontdekken als middel tot communicatie]. De methode Schatkist Taal wordt hierbij gebruikt. Kinderen die moeite hebben met de taalontwikkeling, krijgen extra aandacht van de eigen leerkracht (taal in kleine kring) en van de leerkrachten van de zorgverbreding. Volgens een vast toets rooster worden de resultaten getoetst, geanalyseerd en vastgelegd. Meer hierover hebt u al kunnen lezen onder 3.10. Meestal wordt in groep 3 een start gemaakt met het leren lezen. Wij gebruiken hierbij de nieuwe methode van “Veilig Leren Lezen”. Met deze methode komen alle aspecten van de taal-leesontwikkeling aan bod, met extra aandacht voor woordenschat. Ook is er veel aandacht voor niveauverschillen. Leerlingen die al kunnen lezen, starten in de “zon-groep”. Bij verreweg de meeste leerlingen moet het leesproces nog op gang komen; zij starten in de “maangroep”. Ook binnen de “maangroep” kan tegemoet worden gekomen aan de verschillen tussen de leerlingen. Als het goed is, moet deze nieuwe methode voor aanvankelijk lezen voor een betere aansluiting op het onderwijs in gr. 4 zorgen. Vanaf midden/eind groep 3 is het ‘aanvankelijk leesproces’ voor de meeste leerlingen voorbij en wordt het proces ‘voortgezet lezen’ genoemd. Om verder een goed vervolg te kunnen geven op het aanvankelijk lezen en dan in het bijzonder voor die leerlingen die het lezen nog moeilijk vinden, is de methode “Leesparade” aangeschaft. In deze methode van voortgezet technisch lezen krijgen de leerlingen extra (en verlengde) instructie op het gebied van het technisch lezen. In de richting van groep 8 komen in deze methode langzamerhand de andere vormen van lezen aan bod. Er worden ook verhalen voorgelezen, zowel door de leerlingen als door de leerkracht. Er wordt aandacht besteed aan gedichten, die uit de eigen klas kunnen voortkomen, maar ook gemaakt zijn door dichters (voor kinderen). Dit zouden we voordrachtslezen kunnen noemen. Buiten deze vormen van lezen doen we ook aan boekpromotie (bezoek aan de bibliotheek, presentaties, enz..). Voor de taalles maken wij gebruik van de nieuwe methode ‘Taalverhaal’. Deze methode voldoet volledig aan de nieuwe kerndoelen. Taalverhaal is een (pittige) methode met een realistische en spannende verhaallijn van gr. 1 t/m gr. 8. Het onderdeel woordenschatontwikkeling staat centraal in deze methode. Er wordt veel rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen. Zowel aan taalsterke leerlingen als leerlingen met een taalachterstand wordt de mogelijkheid geboden om op hun eigen niveau en in eigen tempo met dit belangrijke vakgebied bezig te zijn. De laatste groep werkt, net als bij onze nieuwe rekenmethode, met de zogenaamde maatschriften. 15


Begrijpend lezen/ studievaardigheden: Vanaf groep 4 komt er meer nadruk te liggen op begrijpend en studerend lezen. Voor dit onderdeel van het leesonderwijs gebruiken wij de methode “Overal Tekst”. Gebleken is dat veel kinderen, die nog maar pas met het lezen begonnen zijn, plezier beleven aan informatieve boeken. Wij maken met name voor de onderbouw gebruik van de serie “De Kijkdoos”, voor de middenbouw van “Mini-informatie” en voor de bovenbouw van de serie “Informatie-junior”. Hiervoor is een documentatiecentrum ingericht. Ook dit alles valt onder onze leescoördinator W. Weerstand.

- Begrijpend Lezen - Schrijven - Engels - Rekenen/Wiskunde - Burgerschapskunde

Schrijven Dit jaar hebben wij een keuze gemaakt voor een nieuwe schrijfmethode en wel voor “Schrift”. De ontwikkeling van een goed en leesbaar handschrift vinden wij belangrijk.

Engels Ook voor de leerlingen is de wereld door computer, televisie en vakanties een stuk “kleiner” geworden. Om goed te kunnen functioneren in deze moderne wereld is een redelijke beheersing van de belangrijkste wereldtaal een zeer belangrijk instrument. Op onze school werken wij dit cursusjaar werken met een nieuwe methode “My name is Tom”. In deze methode is veel aandacht voor de juiste spelling van de woorden en wordt er veel nadruk gelegd op communicatieve vaardigheden.

Rekenen en wiskunde Wij gebruiken dit jaar nog de methode “Alles Telt”. Het komende schooljaar gaan wij ons oriënteren op een nieuwe methode. Voor de leerlingen die rekenen moeilijk vinden, is het zogenaamde Maatschrift beschikbaar. Dit is een voortreffelijk middel om deze leerlingen voor het rekenen op hun niveau extra hulp te kunnen bieden. Ook hiermee kunnen de (minimum) kerndoelen voor het rekenen behaald worden, dit laatste geldt ook voor het bij de methode horende computerprogramma. Daarnaast bieden wij lln. die extra uitdaging nodig hebben bij het rekenen “Rekentijgers en Somplex”.

Burgerschapskunde Maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting en geestelijke stromingen worden niet als een apart vak op school gegeven. Het zijn onderdelen van de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. In de methodes zijn verschillende hoofdstukken gewijd aan het staatsbestel en de verschillende godsdienstige stromingen en andere leefwijzen. 16


Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) Recente nascholing op het gebied van de SEO heeft geleid tot een aantal afspraken. De eerste daarvan is een planmatige aanpak van dit onderwerp. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem “Zien”. Vanzelfsprekend wordt bij actuele en acute zaken, zoals rouwverwerking en pesten, niet gewacht tot dit onderwerp aan de beurt is in het activiteitenplan. In de groep zal hier zo snel mogelijk op een adequate manier worden ingespeeld. Verkeer Voor de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van Safe, dit is een digitale methode welke met behulp van het digibord aan de lln. wordt gepresenteerd. In de groepen 3 tot en met groep 7 werken wij met de methode “Op voeten en fietsen”. Ons doel is de kinderen op te voeden tot verkeersdeelnemers die hun verantwoordelijkheid kennen ten opzichte van de andere weggebruikers. Om goed aan te sluiten bij eventuele nieuwe verkeersregels kijken we elk jaar of het nodig is om bijgewerkte proefexamens aan te schaffen. Op deze manier proberen we te bereiken dat zoveel mogelijk leerlingen van groep 7 zullen slagen voor het bekende verkeersexamen. Dit verkeersexamen bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarbij de kinderen een aantal vragen moeten beantwoorden en een praktisch gedeelte, waarbij de kinderen een route moeten fietsen. In het afgelopen schooljaar zijn alle leerlingen voor dit verkeersexamen geslaagd Milieu Ook voor dit vakgebied geldt dat het in verschillende andere vakken tot uiting komt. Men name bedoelen we hier de vakken natuurkunde en aardrijkskunde. Natuuronderwijs en techniek Groep 1 en 2 werken met diverse bronnenboeken. Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt er gewerkt met s “Natuniek”. In deze methode is het vak techniek ook verwerkt. Naast de methode volgen we andere wegen om de kinderen dichter bij de natuur te brengen, zoals m.b.v. de Schooltelevisie serie “Nieuws uit de Natuur”, “Huisje, boompje, beestje, Koekeloere…” en de actualiteit van vandaag de dag. In de nieuwe kerndoelen worden de doelen voor techniek in samenhang aangeboden met de doelen voor het natuuronderwijs. In de afgelopen jaren is vrij veel materiaal aangeschaft voor de doorlopende technieklijn (Lego Dacta en Duplo Toolo). 17 17


Ruimte / Aardrijkskunde Op onze school werken wij met de methode “De blauwe planeet”. De ruimtelijke oriëntatie in de onderbouw bestaat uit het leren ruimtelijk te denken en het leren zich ruimtelijk te oriënteren om zo greep te krijgen op hun bestaan. Daarnaast is er aandacht voor: De omgeving groep 4/5 Nederland groep 6 Europa groep 7 De wereld groep 8 Vanaf groep 6 zullen de kinderen regelmatig huiswerk (ook topografie) meekrijgen voor dit vakgebied. Tijd / Geschiedenis We werken met de geschiedenis methode: “Wijzer door de tijd.” De methode wordt gebruikt vanaf groep 5. In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met thema’s vanuit de omgeving van het kind. Vanaf groep 6 zullen de kinderen regelmatig huiswerk (ook topografie) meekrijgen voor dit vakgebied.

Cultuureducatie Wij zorgen ervoor dat de verschillende aandachtsgebieden van cultuureducatie binnen onze school aan de orde komen. Deze aandachtsgebieden zijn: Dans, muziek, theater, erfgoed educatie, beeldende kunst, literatuur en multimedia. Tekenen en handvaardigheid Bij het tekenonderwijs wordt vaak van de actualiteit uitgegaan. Dat noemen we verwerken. Deze vorm van tekenen kan bij veel schoolvakken worden gebruikt. De klas hangt er soms vol mee! En niet alleen de meest creatieve leerlingen komen tot goede resultaten! Voor de vakken: tekenen, handvaardigheid en beweging wordt de methode “Moet je doen”gebruikt. Muziek Een aantal jaren geleden is er een nieuwe methode aangeschaft voor het muziekonderwijs. Deze methode “Moet je Doen” is in alle groepen goed te gebruiken. Ook bij het aanleren van geestelijke liederen worden aspecten van het muziekonderwijs meegenomen. Enkele van onze leerkrachten zijn gespecialiseerd in het vak muziek. Deze ondersteunen de collega’s. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van cd-spelers. Groep 8 sluit de schoolperiode af met het opvoeren van een musical. 18


Beweging Bij het gebied ‘beweging‘ gaat het om expressieactiviteiten. In het bijzonder over de betekenis en de beleving van beweging, in de eigen cultuur en enkele andere culturen. Vaak gaat het hierbij om de dans. (bijv. volksdansen) Dit jaar is de methode Basislessen bewegingsonderwijs aangeschaft, dit om meer differentiatie in de lessen bewegingsonderwijs aan te brengen. In de onderbouw wordt er gewerkt met spellessen, maar ook met gymmateriaal in het speellokaal. De gymlessen worden gegeven op maandag in de “Vlechttuinen”, dit beGymrooster: treft de groepen 3 tot en met groep 8. Alle groepen hebben werken met blokuren (= twee uren gym achter elkaar). Het gro- Groep Tijdstip Locatie te voordeel van de blokuren laat zich raden; één keer heen en 5 9.30 – 10.45 Vlechttuinen weer reizen en één keer aan- en uitkleden. Veel tijdwinst dus. 6 9.30 – 10.45 Vlechttuinen Belangrijk: Als de kinderen op de fiets naar de gym gaan, wilt u er dan (mee) op toezien dat de benodigde spullen niet worden 3 9.30 – 10.45 Vlechttuinen meegenomen in een losse tas aan het stuur? Hetzelfde geldt 7-8 A 10.45 – 12.15 Vlechttuinen voor het dragen van schoenen met lange veters en dus grote 7-8 B 10.45 – 12.15 Vlechttuinen lussen. Want het laatste gecombineerd met fietsen zonder goede kettingkasten is zeer gevaarlijk. 4 10.45 – 12.15 Vlechttuinen 19


Computer / ICT Om de kinderen later goed te kunnen laten functioneren in de moderne wereld van techniek en communicatie wordt op de basisschool al veel met de computer gewerkt. In het nieuwe computerlokaal staan 21 computers, waar de kinderen allerlei vaardigheden op leren. Vaardigheden als het verzamelen van informatie (bijv. via internet) en het communiceren via E-mail zijn vaardigheden die geoefend worden. Ook wordt de computer gebruikt om informatie te verwerken: het maken van een verslag of werkstuk. In de bovenbouw doen zelfs veel leerlingen presentaties met behulp van powerpoint-presentaties op de beamer! In de klas staat ook een computer. Deze wordt ook veel gebruikt voor het oefenen van bijvoorbeeld tafels of topografie. Het geheel staat onder leiding van de ICT-coĂśrdinator Klaas Bolt. Zijn taak is het begeleiden van het computergebruik. Ook zullen er elk jaar weer ouders nodig zijn, die de kinderen begeleiden bij het werken op de computer. Onze school is aangesloten op het zogenaamde Kennisnet. Deze aansluiting geeft de scholen de mogelijkheid om via

Kennisnet allerlei informatie de school binnen te halen. Kennisnet is een reclamevrije omgeving, dus geen blokken met reclame voor van alles en nog wat. Kennisnet biedt echter ook toegang tot het internet. U kunt zich voorstellen dat wij uiterst zorgvuldig met de daar te verkrijgen informatie willen omgaan. Bestuur en directies hebben daarover de volgende afspraken gemaakt: We werken binnen Kennisnet . De informatie wordt gefilterd. Deze filtering wordt verzorgd door SOLCON. Deze firma verzorgt ook de filtering van het NCRV- en het EO-net. Zowel op trefwoord als op inhoud wordt informatie beoordeeld of deze geschikt is. Kennisnet wordt alleen toegelaten op computers die in het zicht staan en waarbij toezicht aanwezig is (wellicht zal hierbij een beroep op uw medewerking worden gedaan). De toegankelijkheid tot Kennisnet wordt beperkt tot de schooltijden. Met behulp van deze regels hopen we op een verantwoorde wijze gebruik te maken van dit moderne medium.

Zelfstandig werken Wij proberen het zelfstandig werken te stimuleren en waar mogelijk uit te breiden. Deze uitbreiding heeft in de onderbouw geresulteerd in meer aandacht en gelegenheid geven tot het samenwerkend leren. In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met dag- en weektaken. Bij dit laatste moeten de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig of in samenwerking met andere leerlingen een aantal taken verspreid over een week uitvoeren. Ook bij de reguliere vakgebieden (rekenen, taal, e.d.) wordt van de leerlingen een meer en meer zelfstandige werkhouding gestimuleerd en verwacht! Het leerteam “Zelfstandig werken� zal dit jaar met aanbevelingen komen, waarbij ook een studiemiddag voor gepland staat. 20


4.

DE ZORG VOOR KINDEREN

Passend Onderwijs Passend onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar onderwijsbehoeftes past. De leerlingen volgen dit onderwijs zo dicht mogelijk in de buurt. De leerlingen die extra hulp nodig hebben, krijgen de ondersteuning dus zoveel mogelijk op hun reguliere school en slechts waar nodig op een school voor speciaal (basis) onderwijs. Daarom ontwikkelt het team sinds het schooljaar 20122013 een onderwijsprofiel , waarin de ambities van de CZ op het gebied van leerlingenzorg en onderwijskwaliteit worden vastgelegd. In dit onderwijsprofiel besteden wij o.a. speciale aandacht aan het opbrengstgericht werken en de Hoogbegaafde kinderen. Naast een uitdagend en verrijkend onderwijsaanbod heeft het ‘leren leren’ van deze kinderen de volste aandacht. In de plusklas wordt verder verdiepend onderwijs aangeboden.

Formatie Onze school start dit jaar met 9 groepen, dit gezien de krimp van de school en de bezuinigingen van de landelijke Overheid. Waar mogelijk zullen wij proberen extra instructiemogelijkheden voor de leerlingen creëren. De uitgangspunten van ons onderwijs is het welzijn van de leerlingen. De LGF uren zullen grotendeels gebruikt worden voor de kinderen met een Leerling Gebonden Financiering ( het rugzakje). Verder wordt er in de groepen gewerkt met groepsplannen en zal de zorg voor leerlingen in het kader staan van HGW. Bij het geven van instrucite wordt het model van de Directe Instructie gebruikt. Belangrijk hierbij is om alle leerlingen aan te spreken op hun behoeften. Of ze nu een korte instructie nodig hebben of een verlengde instructie, of misschien wel een individuele instructie. HGW Als school werken wij met de uitgangspunten van Handelings Gericht Werken. HGW is een systematische manier van werken. Hierbij kijkt de leerkracht naar de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd. Onderwijsbehoeften formuleert de leerkracht door aan te geven wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. Centrale vraag daarbij is: Wat vraagt deze leerling van ons? Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? Door deze te clusteren komt de leerkracht tot een aantal instructiegroepen in zijn groep. Iedere groep maakt een groepsplan op basis van de prestaties en onderwijsbehoeften van de leerlingen. De bedoeling is dat dat dit jaar wordt vervolgd en verbreed

Logopedie Met de logopedisten is de volgende manier van werken afgesproken: Bij de schoolonderzoeken door de arts van de jeugdgezondheidsdienst worden de kinderen ook globaal op spraak/taalontwikkeling gescreend. Er worden gesprekken gevoerd tussen de logopediste en de IB-er over gesignaleerde kinderen met spraak/ taalproblemen en over de hulp aan deze kinderen. De leerlingen van groep 1 worden standaard door de logopediste gescreend. Zij doet een diagnostisch onderzoek. Op basis hiervan geeft zij adviezen aan de school en/of verwijst naar particuliere logopedie.

21


Kinderen met onderwijsbehoeften Ieder kind heeft onderwijsbehoeften en basisbehoeften. Door deze goed in kaart te brengen kunnen komen alle leerlingen tot hun recht. De onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht op een groepsoverzicht. Als hulp daarbij worden vaste voorbeeldzinnen gebruikt, die als kern hebben: Wat heeft dit kind, van deze ouders in deze groep nodig om het onderwijs zo optimaal mogelijk te volgen. Voorbeeld: Dit kind heeft een leerkracht nodig die.... Heeft instructie nodig die... Heeft groepsgenootjes nodig die... Heeft opdrachten nodig die... Specifiek onderwijsbehoeften ontstaan doordat leerlingen bijvoorbeeld slechtziend of slechthorend zijn. Een spraak taal probleem hebben, communicatieproblemen of verstandelijk belemmerd zijn. Ook zijn er leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben omdat ze veel problemen hebben bij het concentreren, het taakgericht zijn of in hun werkhouding. Er zijn leerlingen die een gedragsproblematiek hebben (denk aan ADHD, ADD, stoornis in het Autistisch spectrum) deze leerlingen hebben ook specifieke onderwijsbehoeften. Alle leerlingen worden vervolgens in een groepsplan opgenomen. Dit is een middel om te zien hoe de leerkracht elke leerling (geclusterd) kan begeleiden.

Cluster 2: Kinderen met een communicatieve belemmering (gehoor, taal / spraak, autistisch spectrum) Cluster 3: Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke belemmering Cluster 4: Kinderen met gedragsproblemen of psychiatrische problematiek. (ADHD, PDD/NOS, Asperger)

Rugzakje – Samenwerkingsverband. Dit jaar wordt er nog gewerkt met het rugzakje. Na 2013 wordt het hele financieringssysteem anders. De aanvraag van speciale begeleiding en gelden gaat dan via het Samenwerkingsverband waar schoolvereniging Rehoboth bij aangesloten is. Dit is een besluit van de Overheid. Het beleid is in gang gezet in het kader van Passend Onderwijs een goed ontwikkeling, maar er wordt sterk op onderwijs bezuinigd.

In het kader van Passend Onderwijs wordt veel samengewerkt met andere scholen voor speciaal onderwijs. In de achterliggende jaren is de De Brede Zorgklas gestart op de Wilhelmina school. Het komende jaar komt hier weer een groep bij. Deze groepen zijn opgezet voor leerlingen die niet binnen het reguliere basisonderwijs kunnen blijven omdat hun onderwijsbehoeften meer vragen dan de school kan bieden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men eerst een aanvraag indienen bij de PCL. Hier wordt dan een afweging gemaakt of deze leerling in aanmerking komt voor plaatsing in De Brede Zorgklas.

Tot 2013 wordt er nog met de volgende clusterindeling rekening gehouden: Cluster 1: Kinderen met een visuele belemmering.

Op school werken wij met alle clusters. Alle leerlingen zijn welkom op school. Ook daarbij kijken we naar de (specifieke) onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zolang de school daar aan te gemoed kan komen met alle middelen, gelden en extra hulp die daar voor nodig is, is elke leerling van harte welkom op onze school. Voor een aantal kinderen wordt een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Ook wordt in het OPP het verwachte uitstroomprofiel genoemd. Het OPP wordt opgesteld voor leerlingen waarvan de school verwacht dat ze maximaal het eindniveau van groep 7 halen. Het opstellen van dit OPP gebeurt altijd in samenwerking met de ouders, meestal na onderzoek door de SBD of een soortgelijke instelling.

22


Leerlingvolgsysteem N.a.v. een toetsrooster worden er in het kader van het leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. Dit toetsrooster is verenigingsbreed opgesteld en wordt dus door scholen van Rehoboth gevolgd. We gebruiken daarvoor de landelijk genormeerde toetsen van het CITO voor Spelling, Woordenschat, Begrijpend Lezen en Rekenen en Wiskunde. Om het technisch lezen te toetsen gebruiken we de DMT-toets, en de AVI-toetsen. Voor de kleuters wordt de CITO Rekenen en Taal (groep 1 – jan en groep 2 jan) gebruikt. Eind groep 7 wordt de (Cito)Entreetoets groep 7 afgenomen, waarin het vaardigheidsniveau t.a.v. rekenen, taal en studievaardigheden wordt vastgesteld. Naast deze toetsen worden ook observaties uitgevoerd door de leerkrachten: • Observaties die gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling (LVS ZIEN). Door goede observatie en diagnostisering, kom je in de praktijk vaak verschillende niveaus tegen: • kinderen die de aangeboden basisstof zonder problemen beheersen. • kinderen die gedurende een korte periode extra hulp nodig hebben om vervolgens weer met de basisstof verder te kunnen. • kinderen die voor langere tijd een eigen programma voor een bepaald vakgebied hebben • kinderen die meer aan kunnen dan de aangeboden basisstof. • kinderen die vervroegd doorstromen naar een volgend leerjaar. Deze ontwikkelingen worden met de IB-er besproken om zo op een adequate manier te kunnen reageren op de leerlingen hun ontwikkeling.

In de groepen 8 wordt het zgn. Schooleindonderzoek van CN afgenomen(zie ook 3.19). Dit cursusjaar wordt voor de laatste keer de School eindtoets afgenomen bij groep 8. De Cito Eindtoets Basisonderwijs wordt in 2014 verplicht voor alle scholen in Nederland. De groepen 1-2 gaan werken met “Kijk”, hierin wordt van ieder kind 6 ontwikkelingslijnen vastgelegd. Toetsgegevens worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. De toetsen worden na afname geëvalueerd en geanalyseerd. Dit om gerichte hulp in de klas te bieden en het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hoogbegaafde Kinderen Voor de leerlingen die (hoog)begaafdheid zijn, wordt er dit jaar verenigingsbreed met een extra groep gewerkt en wel bij de Prinses Beatrixschool. Leerkrachten binnen de vereniging zullen hier leiding aan gaan geven. Ook vanuit de Cornelis Zeemanschool zijn leerlingen aangemeld en geplaatst. Leerlingen die (hoog) begaafd zijn hebben ook specifieke onderwijs behoeften. Te denken aan: Verkorte instructie. Opdrachten op niveau. Uitdagende leeractiviteiten. Feedback die positief en persoonlijk is. (h)erkenning door de leerkracht. Het is de bedoeling dat de Cornelis Zeemanschool zoveel mogelijk werkt aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Er zijn echter leerlingen die sterk de behoefte hebben om zich te spiegelen aan leerlingen die hetzelfde zijn als zichzelf. Doordat binnen de school niet kan worden voldaan aan deze behoefte lopen leerlingen vast in hun prestaties of in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Deze leerlingen komen in aanmerking voor de plusklas die verenigingsbreed is opgezet. Een keer in de week volgen deze leerlingen op de dinsdagmorgen een ander lesprogramma. Er is goede communicatie tussen de leerkrachten van deze groep, de IB en de leerkracht van de leerling zodat de morgen in de plusklas zijn uitwerking heeft op de rest van de schoolweek.

23


Groeps- en leerlingenbespreking 3 keer per jaar bespreek de IB met de verschillende leerkrachten de bevindingen uit de groep. Aan de hand van observaties, consultatie, toetsresultaten en groepsplannen wordt de groep besproken. Tijdens deze besprekingen wordt duidelijk welke leerlingen niet binnen het groepsplan passen. Doordat de leerkracht geen goed beeld heeft op de onderwijsbehoeften van de leerlingen of niet kan voldoen aan de behoeften. Tijdens een leerlingbespreking worden de behoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht in kaart gebracht. Door externen (logopedie, fysiotherapie, School begeleidingsdienst etc.) te consulteren wordt gezocht naar een passende manier van werken met de leerling voor de leerkracht.

School voor speciaal basisonderwijs (SBO) Als de reguliere Basisschool niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind wordt er gekeken of hij of zij gebaat is bij plaatsing op een school voor SBO. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) adviseert school en ouders en geeft een positieve of negatieve beschikking af. (zie verder 3.18). Ook bestaat de mogelijkheid van Terugplaatsing van het SBO naar de reguliere basisschool. Ook dit gebeurt zorgvuldig en loopt via de PCL. Vanaf september 2011 is het ook mogelijk om een leerling op te vangen in de Brede Zorg Klas. Gevestigd in de Wilhelminaschool. Dit in het kader van Thuis-nabij-onderwijs.

Onderwijskundig rapport Opvallende zaken worden altijd gerapporteerd in de team- Bij verhuizing wordt een Onderwijskundig Rapport en bouwvergaderingen. Zodat de processen door de hele (OKR) opgesteld. Dit wordt naar de school gestuurd school worden gedragen. waar het kind naar toe gaat. De extra zorg, die kinderen met een “rugzak� behoeven, Ook bij de aanvraag voor een Indicatie, waarmee een LGF wordt gegeven door de RT-er (of IB), in nauwe samen(rugzak) kan worden verkregen, wordt een uitgebreid OKR spraak met de IB en de groepsleerkracht. Dit gebeurt zoveel opgesteld. mogelijk in de klas, maar deze RT kan ook in een aparte Wanneer leerlingen uit groep 8 worden aangemeld voor ruimte worden gegeven. het voortgezet onderwijs is het mogelijk om Leer Weg OnTwee keer per jaar is er een vergadering in verband met de dersteunend Onderwijs (LWOO) aan te vragen. Dit is mogelijk wanneer blijkt dat een leerling forse achterstanden rapportage naar de ouders. Alle kinderen worden dan besproken. Niet alleen de schoolse vorderingen, maar natuur- heeft in zijn leerontwikkeling. Ook voor deze aanvraag opgelijk komt daar ook ( en niet alleen daar) het sociale welbe- wordt een uitgebreid OKR steld. vinden aan de orde. Vanaf volgend jaar wordt binnen de school een nieuwe zorgstructuur operabel. Dit betekent dat de zorg nog meer wordt toegespitst op het individuele kind. 24


Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Deze commissie beslist over de afgifte van een positieve of negatieve beschikking als het gaat om plaatsing bij het SBO, of de Brede Zorgklas. Ook kan desgevraagd advies worden gegeven. De commissie vergadert 6 x per jaar. Verwijzing De school moet voor deze commissie een onderwijskundig rapport maken. In dit rapport beschrijft de school de onderwijsbehoeften van de leerling. Ook geeft de school aan op welke wijze men geprobeerd heeft het kind te helpen. (Onderwijs / taal in kleine kring, Hulpplannen, Voorschotbenadering).Verder dient een psychologisch onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek wordt meestal gedaan door de Schoolbegeleidingsdienst. Het rapport van dit onderzoek moet meegestuurd worden naar de PCL. De PCL nodigt de school (IB) uit voor een toelichting op het rapport. Ook ouders kunnen door deze commissie gehoord worden. Daarna beoordeelt de PCL of de vraag om verwijzing naar een speciale basisschool juist is. De commissie betrekt in haar oordeel de volgende punten: De ernst van de leer- en/of gedragsproblemen. De vraag of de school voldoende hulp geboden heeft. De inhoud van het psychologisch rapport. Advies Ook bestaat de mogelijkheid om de PCL om een advies te vragen. Ook voor een adviesaanvraag zal de PCL een onderwijskundig rapport nodig hebben of bijvoorbeeld het verslag van een onderzoek. De PCL bestaat uit de volgende leden: Namens de vereniging “Rehoboth”: W. de Vries (voorzitter PCL). Namens het speciaal basisonderwijs: J. Post. Namens de schoolbegeleidingsdienst: W. Beks. De PCL komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Het contactadres is: 25

Dhr. W. de Vries Vlaak 14,8321 RV Urk Tel 0527-686974, fax 0527-687019 Postbus 61 8321 AB Urk Leerlingen met een rugzakje (WEC-REC) / Passend Onderwijs WEC: Wet op de Expertise Centra REC: Regionale Expertise Centra. Kinderen met een belemmering en een Indicatie vallen onder onze speciale leerlingenzorg, dat wil zeggen dat we voor deze kinderen de specifieke onderwijsbehoeften in kaart brengen. Dit jaar hebben we op de Cornelis Zeemanschool 11 kinderen met een “rugzak”. Voor deze kinderen wordt door de IB, de AB en de groepsleerkracht een Jaar Handelings Plan opgesteld. In ieder geval 3 x per jaar is er een Breed Overleg, of Voortgangsgesprek, en aan het eind van een periode wordt er een Evaluatiegesprek gevoerd. Deze gesprekken worden geleid door de IB. Aan tafel zitten dan de ouders, de AB, de IB, de leerkracht(en) en eventuele andere uitgenodigden. (Logopedie, SBD, Progress...) Regionale expertise centra, gespecialiseerd in het onderwijs aan kinderen met een stoornis, ondersteunen ons in de begeleiding van de rugzakleerlingen. Deze mensen maken deel uit van een Ambulante Dienst, en worden Ambulante Begeleiders genoemd. Ook het beleid Passend Onderwijs is aan bezuinigingen onderhevig. Houd u daarvoor de berichtgeving van de overheid in de gaten. Dit jaar was er een toename van kinderen die via Pleegzorg onze school bezocht. Soms betreft dat een “crisisplaatsing”. Deze kinderen blijven vaak maar kort op school. (Soms maar een paar weken). Wanneer het een perspectief biedende of langdurige plaatsing is blijven deze kinderen op onze school, zolang ze in ons voedingsgebied wonen en wij aan hun onderwijsbehoeften kunnen voldoen.


5.

DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

Voortgezet Onderwijs: De voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. Vanaf het schooljaar 2009-2010 wordt op alle scholen van onze vereniging het Schooleindonderzoek van Centraal Nederland (CN) afgenomen. Het schooleindonderzoek is een afsluitingsonderzoek zoals de Cito-eindtoets. Naast de schoolvorderingen (rekenen, taal en begrijpend lezen) worden ook de intelligentie en enkele gedragskenmerken getoetst (NIO). De toets wordt afgenomen op 3 ochtenden. Met het Schooleindonderzoek wordt een goed onderbouwd advies gegeven in welk soort Voortgezet Onderwijs uw zoon of dochter het beste past. In het laatste kwartaal van het cursusjaar worden de adviesgesprekken gevoerd.

rijtje gezet: Het voorlopige schooladvies. De uitslag van het Schooleindonderzoek. De wens van de ouders / kind. Deze drie punten samen leiden tot de definitieve schoolkeuze. De verdere aanmelding wordt geheel door de school verzorgd; u hoeft dus niet te reageren op advertenties, e.d.

Uitstroom naar het vervolgonderwijs: Het percentage kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, is ieder jaar weer anders. Het ene jaar gaan er veel kinderen naar de Basisberoepsgerichte Leerweg, het andere gaan er weer meer naar de Theoretische Leerweg, Havo of het VWO. Dit is afhankelijk van het niveau van de individuele leerling en van het gemiddelde niveau van de gehele groep. De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van drie elementen: Als de uitslagen van het Onderzoek binnen zijn, krijgen De capaciteiten van het kind, de kwaliteit van de school de leerlingen een kopie mee naar huis. Ongeveer een week daarna wordt u op school uitgenodigd voor een 10 en de thuissituatie. Ook thuis kan (en moet) veel positieve begeleiding plaatsvinden. -minutengesprek. Hierin worden drie aspecten op een Leerwegondersteunend Onderwijs/ PRO Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische leerweg Theoretische leerweg/ Havo Havo Havo/VWO VWO

2008-2009 1

2009-2010 1(VSO)

2010-2011 1

2011-2012 1 (VSO)

2012-2013 1

2

4

3

4

4

12

5

4

5

8

7 1

7 4

8 5

5 3

12

6 9

5 9

8 10

3 9 11

13

De tabel hierboven geeft aan waar de kinderen naar toe gingen na groep 7 en 8

26

26

2


27


6.

PRAKTISCHE ZAKEN

Leerplicht De Leerplichtwet geeft aan dat ieder kind vanaf de dag waarop het vier wordt, naar school gaat maar nog niet leerplichtig is. Een kind moet naar school op de eerste dag van de maand, die volgt op zijn of haar vijfde verjaardag. Op die dag moet uw kind ook op school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma een te zware opgave is, mag de vijfjarige ten hoogste vijf uur per week thuisblijven, mits dat tijdig vooraf aan de directie wordt doorgegeven. Daarnaast kan de directie toestemming geven voor nog eens vijf uur per week vrijaf. Vanaf de leeftijd van vijf jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele extra vrije uurtjes per week.

Cursusjaar 2013-2014 Herfstvakantie 21-10-2013 Kerstvakantie

23-12-2013

Biddag (woensdag)

12-2-2014

Voorjaarsvakantie

24-2-2014

28-2-2014

Goede Vrijdag – Pasen

18-4-2014

21-4-2014

Meivakantie

28-4-2014

5-5-2014 (maandag)

Hemelvaart (do-vr)

29-5-2014

30-5-2014

Pinksteren (maandag)

9-6-2014

Zomervakantie 7-7-2014

28

25-10-2013 3-1-2014

15-8-2013


Verlof Buitengewoon verlof tijdens de schooltijden is alleen toegestaan in geval van gewichtige omstandigheden zoals bijvoorbeeld overlijden binnen de familie, huwelijken of jubilea van ouders en grootouders, wettelijke verplichtingen waaraan buiten de schooltijden niet kan worden voldaan. Uitgangspunt is dat het gaat om omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind zijn gelegen. Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebezoek (ook naar het buitenland), vakantie in een goedkope periode, een reisje dat u heeft gewonnen, eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie zijn geen redenen voor verlof. Andere verlofaanvragen betreffen bijvoorbeeld incidentele bezoeken aan tandarts, huisarts of ziekenhuis. Het liefst heeft de school dat deze bezoeken buiten schooltijd plaatsvinden, maar dat is niet altijd mogelijk. Voor deze incidentele bezoeken geeft de directeur van de school meestal verlof. Voor de verlofaanvragen die meer structurele van aard zijn (denk aan logopedie, dyslexiebehandeling etc) geeft de school geen verlof. Deze behandelingen dienen buiten schooltijd plaats te vinden. Hierop is een uitzondering mogelijk, een ‘tenzij’. De ‘tenzij’ geldt als leerlingen vastlopen in hun leerproces en dat leerlingen daarvoor behandeling nodig hebben die onmogelijk buiten schooltijd te verkrijgen is. De beoordeling van het ‘vastlopen in het leerproces’ ligt bij de leerkracht, intern begeleider en directie. Aan deze beoordeling ligt dan een onderzoek, handelingsplannen of een ontwikkelingsperspectief ten grondslag. Het verlof verleent de directeur. Extra verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt dus niet verleend. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken: wanneer extra vakantie om medische redenen noodzakelijk wordt geacht of wanneer een van de ouders een zo specifiek beroep uitoefent dat het aantoonbaar onmogelijk is om in de schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan.

Belemmeringen of organisatorische problemen op uw werk vallen daar niet onder en geven dus geen recht op extra vakantieverlof; het moet echt gaan om de aard van het beroep. Maar ook dan nog gelden er beperkingen ten aanzien van de duur van de extra vakantie en het moment waarop deze mag worden gepland. Bovendien dient u schriftelijke verklaringen te kunnen overleggen, van bijvoorbeeld een arts of werkgever. Een standaard werkgeversverklaring is daarvoor niet toereikend. In beide gevallen, dus zowel verlof vanwege gewichtige omstandigheden als extra vakantieverlof, dient u vooraf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur, bij voorkeur acht weken van tevoren. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden wordt u verwezen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente, omdat de directie hierover niet mag beslissen. Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden altijd afgewezen, evenals extra verlof in de eerste twee weken van het schooljaar. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van De gemeente Urk. Probeert u op de eerste plaats te voorkomen dat uw kind lessen mist! En laten we ons met elkaar realiseren dat leren vooral een recht en een kans is voor uw kind om zich optimaal te ontwikkelen, en niet op de eerste plaats een plicht! Omdat we ons onderwijs en uw kind heel serieus nemen vind ik het als directeur belangrijk om de leerplichtwet goed na te leven.

29


Zeemanspraat Door middel van een nieuwsbrief worden de ouders regelmatig op de hoogte gehouden van de gang van zaken op school. De bijdragen van de groepen worden gepubliceerd op de website: http://corneliszeeman.rehoboth.nu/ Voor dit cursusjaar is het de bedoeling dat het huiswerk wordt doorgegeven via de website. Wanneer u geen mail ontvangt van de school, zou u dit dan te kennen willen geven? Hier door kunnen we misverstanden voorkomen. Rapport / kijkmiddag / huisbezoek. Het eerste rapport wordt meegeven na de toetsronde in januari en het laatste rapport in de laatste cursusweek. Na de toetsronde worden de oudergesprekken gevoerd: Voor deze gesprekken worden alle ouders uitgenodigd. In het gesprek worden de toetsresultaten toegelicht en aan de ouders meegegeven. Gezien de grootte van de groep zal dit verdeeld worden over verschillende data. Ouderavond: Aan het begin van het cursusjaar willen wij een ouderavond organiseren. Het thema van deze avond zal u zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de IB-er en de directeur van de school. Aan het einde van de project(thema)weken wordt voor de hele school / alle groepen een inloopuur georganiseerd. Klachtenprocedure Scholen zijn verplicht m.i.v. 1 augustus 1998 een klachtenregeling te hebben. Dit is een officieel document over het indienen en afhandelen van ernstige klachten die te maken hebben met de school. Gelukkig kunnen verreweg de meeste klachten door onszelf in samenwerking met u worden opgelost. In het christelijk onderwijs moet immers de gezindheid bestaan om conflicten op een goede manier met elkaar te bespreken en met elkaar proberen tot een oplossing te komen? Bij conflicten raden wij u aan: Ga in eerste instantie naar de betrokken leerkracht met uw klacht. Als u er niet uit komt neem dan contact op met de directeur. Helpt dit ook niet, schakel dan de bovenschoolse directie (als onderdeel van het dagelijks bestuur ) / MR in. Uitzondering is en blijft de ongewenste intimiteiten, die gemeld moeten worden. Op school is het landelijke model klachtenregeling aanwezig.

30


Vertrouwenspersoon Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. Dat kan. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn, hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij het niet mee eens zijn. Klachten kunnen gaan over onderwijskundige zaken, bv. over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen of de inrichting van de school- organisatie. Klachten kunnen ook gaan over seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Natuurlijk kunnen de meeste problemen en klachten door de school zelf worden opgelost. Hiervoor zijn de leerkrachten Ellie Ras en Willem Weerstand welke hier een taak in hebben. Wanneer het probleem echter niet opgelost kan worden of als het om een ernstig probleem gaat, kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing van de contactpersoon op school. De vertrouwenspersoon zal samen met u zoeken naar de juiste oplossingen en proberen te bemiddelen in het probleem. Mocht dit niet lukken dan heeft u als klager het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u zo nodig hierbij ondersteunen. Gaat de klacht over mogelijke strafbare feiten dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij de politie of justitie. Belangrijk te weten is dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is en niet in dienst staat van de school, maar in het geval van u school werkzaam is als onderwijsadviseur bij onderwijsadviesbureau Centraal Nederland. De contactpersoon staat wel in dienst van de school en is het eerste aanspreekpunt bij klachten, kan informatie geven over de mogelijk te volgen procedures binnen en buiten de school en verwijst door naar de vertrouwenspersoon. De contactpersoon zal daarnaast binnen de school actief bezig zijn met activiteiten op het gebied van preventie van machtsmisbruik en voorlichting over de klachtenregeling. Een belangrijk deel van de taken van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon liggen in de preventieve sfeer. Samen werken aan veiligheid op scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. De contactpersonen komen daartoe een aantal keren per jaar bij elkaar. Schoolvereniging Rehoboth heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie voor het Christelijk Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Tel: (070) 386 16 97 De klachtenregeling is in te zien op school. Vertrouwenspersoon van de vereniging Mevr. E. Brandsen tel: 06-33141362 email: ebrandsen@centraalnederland.nl

31


Toelating, schorsing, verwijdering en crisisopvang Toelating tot de school gebeurt nadat het kind 4 jaar is geworden en de school de mogelijkheid heeft om de leerling op te nemen. In januari is er een centrale aanmelding op alle scholen van onze vereniging. Ouders die geen lid van de vereniging worden/zijn moeten een verklaring ondertekenen. Daarin staat dat de leerling alle lessen / activiteiten op en buiten de school zal volgen. De uiteindelijke toelating berust bij het bevoegd gezag. Verwijdering van een leerling gebeurt alleen na overleg tussen school en ouders en nadat het bevoegd gezag gezorgd heeft voor een andere instelling waar de leerling kan worden opgenomen. In de tussenliggende tijd kan, in overleg met de betrokkenen en gemeente een leerling geschorst worden. Ontheffing voor het volgen van de lessen Dit is op onze school niet van toepassing. Alle leerlingen volgen alle lessen. Bij de aanmelding van uw kind heeft u hiervoor een verklaring ondertekend waarin u hebt ingestemd met de identiteit van Schoolvereniging Rehoboth. Beleid bij ziektevervanging Het is niet altijd even gemakkelijk om vervanging bij ziekte te vinden. Vooral in de bovenbouw is dit een probleem. Om het één en ander, verenigingsbreed, in goede banen te leiden, is door het bestuur een protocol opgesteld voor de stappen die genomen moeten worden bij het zoeken naar vervanging. Dit protocol ligt natuurlijk voor u ter inzage op school. In het kort voorziet het protocol in de volgende stappen: Raadpleging invallijst ( het komende jaar staan hier maar een paar namen op). Parttimers vragen van eigen school of van andere scholen. Inzetten ambulante leerkrachten, zoals directeur of begeleider LIO’er. De groep verdelen over andere groepen als dit redelijkerwijs mogelijk is. Alleen in het uiterste geval de leerlingen naar huis sturen. Dit protocol is opgesteld n.a.v. de richtlijnen van de hoofdinspectie.

“De Cornelis Zeemanschool, creatief genoeg voor de ontwikkeling van jouw talent”

32


7.

OVERIGE INFORMATIE

Profilering van de Cornelis Zeemanschool: In het achterliggende cursusjaar hebben wij als team besloten om ons als school te profileren op het gebied van cultuur en maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat naast het aanleren van de basisvaardigheden de leerlingen ook kennis krijgen van maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook welke culturele mogelijkheden er zijn. Hier loopt de rode draad van de christelijke identiteit dwars doorheen. Het komende cursusjaar willen wij starten door de lln. kennis te laten nemen van de mogelijkheden met muziek. Hier zal de muziekschool van Urk voor worden uitgenodigd . Daarnaast zal er ook gekeken worden naar sportieve mogelijkheden, hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de buurtsportcoach. Om dit financieel haalbaar te maken krijgen wij een deel vanuit het ministerie van Onderwijs in de vorm van cultuurgelden. Daarnaast zullen wij als school ook op zoek moeten om zelf de resterende financiĂŤn voor elkaar te krijgen. Samen met een aantal ouders van school hebben wij een activiteitengroep georganiseerd om in het nieuwe cursusjaar samen met de leerlingen een aantal activiteiten ontplooien om zo financiĂŤle middelen te realiseren. Wij hopen daarbij ook op uw medewerking. List project: Het komende jaar willen wij als school gaan starten met het List project. Het doel van dit project is naast het aanleren van de techniek om te leren lezen, ook het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers. Het doel is dat leerlingen deze vaardigheid gaan gebruiken bij het lezen, waardoor er de verbinding ontstaat tussen leesbegrip en leesbeleving. Kinderen leren v loeiend lezen door veel te lezen. Kinderen gaan veel lezen, wanneer de boeken die zij lezen interessant voor hen zijn. Als team hebben wij besloten om te gaan werken aan een kwaliteitsverbetering op het gebied van lezen. Dit project zal drie jaar duren, waarna het een onderdeel wordt wat structureel aandacht zal krijgen binnen het onderwijs van de Cornelis Zeemanschool. Op tijd komen: Vanaf januari 2013 zijn wij begonnen met de nadruk te leggen om op tijd te komen. Dit omdat er veel kinderen te laat op school kwamen, waardoor er veel onderwijstijd verloren ging. Wanneer een leerling veelvuldig te laat komt, wordt de gele kaart aan uw zoon/ dochter meegegeven. Bij de derde keer wordt er contact gezocht met de leerplichtambtenaar. Aan u de vraag om hierop toe te zien dat uw kinderen met de eerste bel naar binnen kunnen gaan, zodat iedere groep om kwart voor negen kan beginnen met zijn of haar les.

33


Schoolreis Een hoogtepunt in het schoolleven is nog steeds het jaarlijkse schoolreisje aan het eind van het cursusjaar. De groepen 1 en 2 kiezen meestal een bestemming in de buurt van Urk (bos, strand, o.i.d.) of gewoon bij de school zelf en dan vaak in de vorm van een schoolfeest. De groepen 3 t/m 7 gaan wat verder van huis met de bus. Zodra wij de datum, exacte bestemming(en) en dus ook de kosten weten, zullen wij deze d.m.v. de Zeemanspraat ruim van te voren aan u doorgeven. Net als bij het Schoolkamp kunt u, als u dat wilt, vanaf dat moment sparen door uw kind elke week een bedrag mee te geven.

Vervoer van leerlingen Zoals u wellicht weet zijn per 1 maart 2006 de regels voor het vervoer van leerlingen in auto’s verder aangescherpt. Regelmatig heeft onze school hiermee te maken. Bij projecten e.d. gaan de verschillende groepen zo nu en dan op excursie. Hierbij wordt dan een beroep gedaan op de ouders om de kinderen te brengen en te halen. In het kort komen de aangescherpte regels hierop neer: De school moet er op toezien dat kinderen kleiner dan 1.35 m. in de auto van de eigen ouders in een kinderzitje komen te zitten. Bij anderen in de auto moeten de leerlingen in de autogordels plaatsnemen. Er mogen niet meer kinderen in de auto zitten dan er plaats is in de auSchoolkamp togordels. De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp. De laatste Bij niet naleving van deze regels is de directie van de jaren is groep 8 naar “De Stipe” in Balk geweest. Dit be- school hoofdelijk verantwoordelijk bij ongevallen en/of valt prima en daarom hebben wij voor dit jaar weer ge- eventuele claims. U zult begrijpen dat wij deze verantboekt en wel van 14 t/m 16 mei 2013. De prijs voor dit woording niet op ons kunnen nemen en er op toe zullen schoolkamp is bepaald op € 60 per leerling. Dit mag ook zien dat het vervoer van leerlingen overeenkomstig de van tevoren in gedeelten worden betaald. wettelijke regels zal moeten plaatsvinden.

Opnamedata 4-jarigen: Maand 4e verjaardag

Opnamedatum cursusjaar 2013 - 2014

Juni, juli, augustus 2013

Maandag 19 augustus 2013

September

Dinsdag 24 september 2013

Oktober

Dinsdag 29 oktober 2013

November

Dinsdag 26 november 2013

December

Dinsdag 7 januari 2014

Januari

Dinsdag 28 januari 2014

Februari

Dinsdag 4 maart 2014

Maart

Dinsdag 1 april 2014

April

Dinsdag 6 mei 2014

Mei

Dinsdag 3 juni 2014

Naar Groep 1

34


Sportdag Op woensdag 9 mei is het schoolvoetbal- en grenswerpbaltoernooi voor groepen 8 van alle scholen van de schoolvereniging. Dit sportevenement wordt georganiseerd door de sportcommissie van de deelnemende scholen en wordt gehouden op het terrein van S.V.U. Bij slecht weer is als reservedag 23 mei gekozen. Als school hebben wij ook een sportdag voor de groepen 1-8. Deze wordt gepland in een van de laatste weken van het cursusjaar.

Schooltijden: Dag:

Morgen:

Middag:

Maandag

8:45-12:15

13:45-15:45

Dinsdag

8:45-12:15

13:45-15:45

Woensdag 8:45-12:30

Donderdag 8:45-12:15 13:45-15:45 Sinterklaasfeest 8:45-12:30 Vrijdag Sinterklaas en de Zwarte Pieten brengen elk jaar een bezoek aan onze school. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 vieren zijn verjaardag in de eigen groep. Tot nu toe kregen de kinderen altijd een cadeautje. De overige kinderen vieren het feest in de groep en geven elkaar zelfgemaakte gedichten en cadeautjes; alleen de leerlingen van de groepen 4 krijgen net als de andere leerlingen van de onderbouw een cadeautje. Kerstfeest / Paasontbijt Dit jaar zal het Kerstfeest op het plein worden gevierd. De Paasviering zal op school gehouden worden, waaraan voorafgaand het paasontbijt met de kinderen zal worden genuttigd.

Op de fiets naar school Omdat de meeste kinderen dichtbij school wonen, is het niet noodzakelijk dat ze op de fiets naar school komen. Voor hun eigen veiligheid is het ook beter dat ze naar school komen lopen. Dit jaar is het schoolplein vernieuwd waardoor de fietsenrekken niet meer voor de school maar achter de school staan. Hierdoor is de wegzet van de fietsen beperkt. Deze regel geldt niet voor de leerlingen die veraf wonen en voor de hoogste groepen, wanneer zij op de fiets naar het gymgebouw ‘De Schelp” of “De Vlechttuinen” moeten.

Pauze De pauze is van 10.30 – 10.45 uur. Even van tevoren wordt in alle klassen gelegenheid gegeven fruit te eten en meegebracht drinken op te drinken. Een boterham mag ook mee, maar snoep, koek, pakjes drinken en chips zijn verboden. Als de leerlingen van de onderbouw hun eten en drinken in tupperware o.i.d mee kunnen nemen, dan moeten de leerlingen van de bovenbouw dat zeker toch ook kunnen?

35


Verjaardag Als traktatie bij verjaardagen mag het kind altijd iets lekkers uitdelen. Dit gebeurt voor de fruitpauze. Wanneer u als ouder de traktatie op school wilt brengen. Zou u dit dan tussen 10.15 – 10. 30u. willen doen. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Ziekte leerling Ziekmeldingen dienen bij voorkeur telefonisch of via broer of zus vóór schooltijd te geschieden. Na het opnemen van de absenten worden ouders, waarvan de kinderen zonder melding afwezig zijn, door de school gebeld. Een kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als dit het geval is, proberen we de ouders of verzorgers te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. In dat geval proberen we uiteraard eerst de ouders te bereiken, zodat deze met het kind naar arts of ziekenhuis kunnen gaan. Dat is prettiger voor het kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. Als het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent wijzigt, geeft u dit dan door aan de groepsleerkracht en de directie. Vooral mobiele nummers veranderen regelmatig.

Hoofdluis Hoofdluis is een voortdurend terugkerend probleem. De GGD heeft een project opgezet om meer greep te krijgen op de situatie. Een aantal ouders hebben zich beschikbaar gesteld om in een “werkgroep” de hoofdluis tijdig op te sporen. Elke tweede maandag na een vakantie worden alle kinderen van de school gecontroleerd op hoofdluis. Juf Ria is de coördinator. Als u voor deze groep gevraagd wordt, stelt u dan de anderen niet teleur en zeg uw medewerking toe. Het afgelopen cursusjaar zijn uitstekende resultaten geboekt. Ouders die bezwaar hebben tegen dit onderzoek kunnen dit kenbaar maken bij de directeur.

Zending Elke maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Wanneer het vergeten is op maandagmorgen, mag het ook op een andere dag worden meegenomen. We kiezen als personeel een goede bestemming voor de gelden. Onze school heeft 3 kinderen financieel geadopteerd. Foto’s van hen hangen in de gang van de school. Alleen al om dit vol te kunnen houden en ook andere giften te kunnen doen is het een bijzonder goede zaak dat de kinderen elke maandag iets meenemen vanuit onze overvloed om dit belangrijke werk voor de arme medemens door te kunnen laten gaan.

36


Verzekering De school heeft een verzekeringspakket afgesloten (d.i. een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering). Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijv. door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als ook zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand: 1. De school of het schoolbestuur zijn niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 2.De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school

georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Fotograaf / video-opnamen De schoolfotograaf komt voor de kinderen van groep 1 – 8 een keer per jaar. De kinderen van groep 8 krijgen een zogenaamde koppenkaart van de hele groep, met de school op de achtergrond, als herinnering mee. Daarnaast worden van alle groepen een groepsfoto gemaakt. Een keer in de twee jaar kunt u als ouders een broertjes/ zusjes foto laten maken op school. Het is de bedoeling dat wij in de eerste weken van september de foto’s laten maken. Ook kan het voorkomen dat op school video-opnamen van leerlingen worden gemaakt bij bijv. musicals, schoolfeesten of andere schoolprojecten. Hetzelfde geldt voor foto’s die gemaakt worden met de digitale camera. Soms komt dit echter ook voor in het kader van de nascholing. Om bepaalde werksituaties van de leerlingen beter te kunnen analyseren, zijn video opnamen vaak een uitstekend hulpmiddel. Mocht u hier tegen bezwaar hebben, dan kunt u dit in het begin van het nieuwe schooljaar kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind.

37


Sponsoring Met betrekking tot sponsoring van de school heeft het bestuur een beleidsstuk opgesteld. In dit beleidsstuk worden de uitgangspunten en criteria beschreven, waaraan eventuele sponsoring moet voldoen. Kortweg komt het erop neer dat sponsoring nooit strijdig mag zijn met de christelijke, pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten van de school. Sponsoring mag niet de inhoud van het onderwijs beïnvloeden en is bedoeld om de extra aanschaf van dingen mogelijk te maken: bijv. boeken, shirtjes voor sportwedstrijden, een computer, een speeltoestel. Verder geldt nog dat de MR van de school moet instemmen met de sponsoring. Van de sponsoractiviteiten moet de school verslag doen in het jaarverslag van de school. Ouders hebben het recht over de gekozen sponsoractiviteiten een klacht in te dienen. Op school kunt u meer informatie krijgen over sponsoring en de klachtenregeling. Ontruimingsplan Zoals in elk openbaar gebouw is op de school een ontruimingsplan aanwezig. Zo nu en dan wordt hiermee geoefend. Een punt wat in het ontruimingsplan elk jaar hetzelfde is, is de plaats waar de kinderen zich verzamelen na een (hopelijk nooit voorkomende) brand o.i.d. De kinderen verzamelen zich op het parkeerterrein tussen de Pniëlkerk en Keep Fit. Als u uw kinderen zou moeten ophalen, meld dit dan bij de leerkracht voordat u ze meeneemt. ARBO-beleid Binnen onze schoolvereniging is al een aantal jaren een Arbo-netwerk onder voorzitterschap van onze ambtelijke medewerker (dhr. A. Baarssen) actief. N.a.v. de arboinspecties en consulten van de arbo-arts worden plannen van aanpak opgesteld die moeten leiden tot het oplossen van de diverse knelpunten. Op het moment van dit schrijven kan gesteld worden dat de school alle knelpunten uit de rapportages heeft opgelost. Willem Weerstand en Ellie Ras zijn de eerste vertrouwenspersonen. Wanneer kin-

deren problemen ervaren kunnen ze bij elk teamlid terecht. Ook is er een preventiemedewerker volgens de Arbo-richtlijnen aangesteld. Deze persoon zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers binnen de school. Hij moet kennis hebben van de Arbo-risico’s binnen de school. Op onze school is dat de directeur. De helft van de teamleden zijn ondertussen ook gediplomeerde BHV-ers en worden elk schooljaar op dit gebied bijgeschoold. Het Ontruimingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en minimaal één keer per jaar geoefend. De vereniging heeft n.a.v. het gevoerde Arbobeleid een “Veiligheidsplan” vastgesteld. Dit plan wordt volgens de wettelijke vereisten regelmatig geactualiseerd en is ook als positief beoordeeld bij het PKO-onderzoek van de inspectie in juli 2006. Hetzelfde geldt voor het verplichte beleidstuk AG&SI (agressie-geweld-sexuele-intimidatie). De geactualiseerde versies worden aan de MR van onze school voorgelegd ter advisering. Bij knelpunten vindt waar nodig overleg plaats in de teamvergadering, gevolgd door onmiddellijke besluitvorming. Schoolarts (GGD) In de afgelopen tijd zijn de leeftijdsonderzoeken door de schoolarts en de verpleegkundige veranderd. De huidige gang van zaken: groep 2: Volledig onderzoek jeugdarts en verpleegkundige. Duur: ongeveer 20 min. groep 7: Onderzoek (rugscreening). Voordat het onderzoek plaatsvindt, krijgt u natuurlijk bericht. De kinderen bij wie iets is geconstateerd, worden verder goed gevolgd en onderzocht. Ook de logopedie valt onder de GGD (zie 3.7). De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30u. tot 12.30u. via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ is terug te vinden op de website www.ggdflevoland.nl . Het telefoonnummer voor het Centrum voor Jeugd en Gezin op Urk is 0527-636637 en de website is www.cjg-urk.nl

38


39


8.

OUDERCONTACTEN

Oudercontacten: De huisbezoeken worden zoveel mogelijk afgelegd voor december. De leerkracht maakt van dit gesprek een kort verslag waarin bijv. afspraken worden vastgelegd en bijzonderheden worden vermeld. Er wordt gewerkt volgens de notitie “Oudercontacten� die voor de hele schoolvereniging gelden. De notities worden opgeslagen in het LVS van ParnasSys. Voor ieder schooljaar is er een schema opgesteld waarin afgesproken is welke ene helft van de ouders thuis worden bezocht en waarin vermeld staat welk deel van de ouders voor een gesprek op school worden uitgenodigd. De leerkracht van groep 8 kan van dit schema afwijken i.v.m. de adviesgesprekken over schoolkeuze. Bij het huisbezoek en bij de spreekavonden staan de vorderingen centraal zoals vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Alle ouders worden eind januari/ begin februari uitgenodigd voor een gesprek op school. Hierin zullen de volgende onderdelen besproken worden: CITO resultaten, het rapport en het welbevinden van uw kind. In juni zullen een aantal ouders uitgenodigd worden, waarvan de leerkracht denkt dat dit een toegevoegde waarde kan zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vinden meer gesprekken plaats. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussentijds bij leerkrachten en/of directie binnen te lopen en een gesprekje te hebben. Als een kind moet doubleren (blijft zitten), wordt daar vroegtijdig met de ouders over gesproken. Ook zal er in de loop van het schooljaar regelmatig overleg nodig zijn. Want wij willen graag in goed overleg met u dit (belangrijke) besluit nemen. Ook in deze situatie vinden 40

wij dat het persoonlijke welbevinden van de betreffende leerling de hoogste prioriteit moet hebben. Juist m.b.t. deze zaak moet het belang van de leerling voorop staan. Mocht er geen overeenstemming tot stand zijn gekomen, dan wordt de uiteindelijke beslissing door de directeur van de school genomen. Het traject wat hiervoor doorlopen moet worden is beschreven in een verenigingen breed opgesteld protocol. Dit valt onder de notitie: Doublurebeleid. Doublurebeleid/ zittenblijven: Dit kan betekenen dat er leerlingen in aanmerking komen voor versnelling of een jaar gaan verlengen. Wanneer er van een verlenging sprake is, kijken we niet naar leeftijd, maar naar de ontwikkeling van het kind. We kijken dus niet naar maanden waarin de kinderen geboren zijn. Kinderen waarvan wij vinden dat ze niet gebaat zijn bij langdurig kleuteren, zullen we beslist, na gerichte diagnostiek, doorsturen naar een volgende groep. Dit proces wordt samen met de ouders doorlopen en komt inderdaad vaker voor bij de zogenaamde late kinderen (oktober, novemberdecember) maar kan ook voorkomen bij kinderen die bijvoorbeeld in de maand maart zijn geboren. Versnelling komt soms voor bij de start van het schooljaar, maar vaker in de maanden januari en februari. Als school vinden wij het belangrijk om op een onderbouwde wijze duidelijk te maken waarom de ene leerling juist wel en de andere juist niet in aanmerking komt. Dat recht kan zowel door een verlenging als een verkorting van de leertijd gewaarborgd worden. De school is ten allen tijde verantwoordelijk voor de schoolloopbaan en het leerstofaanbod. De verantwoordelijkheid voor de beslissing verlengen of versnellen ligt altijd bij de directie, in overleg met interne begeleider en leerkrachten en het liefst in goede afstemming met de ouders.


Medezeggenschapsraad Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Ouders en personeel zijn in deze raad vertegenwoordigd. De bevoegdheden van de MR zijn beschreven in een reglement. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Alle scholen zijn hierin vertegenwoordigd. Ouderactiviteiten Ouders worden o.a. gevraagd te helpen bij: - computer lessen - begeleiden van kinderen - feesten - sportactiviteiten - evenementen op school - bezoek aan musea Het kan zijn dat wij dit jaar een beroep zullen doen op uw betrokkenheid bij het organiseren van een aantal activiteiten. Ouderbijdragen Van alle ouders wordt een bijdrage gevraagd om activiteiten te betalen, waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie ontvangt. Kerstviering, Sinterklaas, schoolreisje, schoolkrant, sportdag, etc‌. worden hiervan betaald. De bijdrage is vrijwillig en bedraagt 14 Euro per schooljaar. Wanneer u meer dan 2 schoolgaande kinderen heeft is het maximum dat u betaalt 34 Euro. Het geld wordt via een acceptgiro geïnd. Jaarlijks verantwoordt het bestuur de uitgegeven gelden. Deze verantwoording wordt in de MR aan de orde gesteld.

41


42

Schoolgids cornelis zeeman 2013 2014  
Schoolgids cornelis zeeman 2013 2014  
Advertisement