Catalogue of the exhibition ABSTRAKCJA

Page 1
ANNA CARPENTER W roku 2010 Anna Carpenter rozpoczęła przygodę z nowym medium – akrylem. Wtedy ostateczny kształt zyskuje w jej malarstwie wątek, który nazywa abstrakcją emocjonalną – niefiguratywna forma reakcji artystycznej na otaczające zjawiska. Obrazy stają się zapisem emocjonalnego odpowiednika procesu myślowego, a ich kolorystyka nabiera jeszcze większej mocy. Nawet nieustająca inspiracja naturą wyrażana jest językiem stricte abstrakcyjnym. Widz odzyskuje całkowitą wolność skojarzeń i refleksji. „Avaritia” należy do cyklu „Pokusy”, który powstał jako zamknięta całość. Inspirację stanowiły grzechy główne – temat obecny w sztuce przez wieki. Carpenter odrzucając kategorie winy i kary, przyjęła tezę, że „grzech to stan ducha, oraz że grzech to kłamliwa obietnica szczęścia – efektowna, pociągająca i ostatecznie zgubna”. Dyptyk „Dzień, noc, dzień” to część otwartego cyklu „Podróże w czasie”. Obrazy stanowią metaforyczne opowieści o wielo- światach, onirycznych wewnętrznych przestrzeniach, nieuniknionej zmienności punktów odniesienia, braku końca i początku.

In 2010 Anna Carpenter began her adventure with a new medium acrylics. This is when the thread that she calls emotional abstraction - a non-figurative form of artistic reaction to the surrounding phenomena - gains its final shape in her paintings. The paintings become a record of the emotional equivalent of a thought process, and their colors become even more powerful. Even the constant inspiration of nature is expressed in a strictly abstract language. The viewer regains complete freedom of association and reflection. "Avaritia" belongs to the cycle "Temptations", which was created as a closed whole. It was inspired by the principal sins - a theme present in art for centuries. Rejecting the categories of guilt and punishment, Carpenter adopted the thesis that "sin is a state of mind, and that sin is a lying promise of happiness - glamorous, alluring and ultimately fatal". The diptych "Day, Night, Day" is part of the open series "Time Travel." The paintings are metaphorical stories about multiworlds, oneiric inner spaces, the inevitable changeability of points of reference, the lack of end and beginning.


Dyptyk dzień i noc / Day and night diptych


– artysta plastyk i architekt wnętrz – mieszka i pracuje w Warszawie. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wydział Architektury Wnętrz. Dyplom z wyróżnieniem (1987) pod kierunkiem prof. Wiesława Nowaka i prof. Tadeusza Kobylańskiego; aneks malarski pod kierunkiem prof. Jana Lisa. Od 1996 r należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia następujące dyscypliny twórcze: malarstwo, rysunek, wystawiennictwo (jako projektant i niezależny kurator) oraz projektowanie wnętrz (ponad 50 zrealizowanych projektów). W latach 2014 - 2018 zafascynowana artystycznym potencjałem wikliny, tworzy projekty rzeźbiarskich form wiklinowych w dużej skali m.in: Kolekcja Koszy XXL, Wiklinowa Perła oraz Michałko na koniu - legendarny, rudnicki bohater. Rzeźby zostały zrealizowane przez mistrzów wyplatania we współpracy z Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Od 2013 roku tworzy Teatr Dźwięku i Koloru - Multiverse wraz z Iwoną Jędruch, muzykiem awangardowym. Efektem tej współpracy są cykliczne koncerty-performance.

visual artist and interior designer – lives and works in Warsaw. Studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Interior Design. Diploma with distinction (1987) under Prof. Wiesław Nowak and Prof. Tadeusz Kobylański; Painting Annex under the direction of Prof. Jan Lisa. Since 1996 he has been a member of the Association of Polish Visual Artists. She practises the following creative disciplines: painting, drawing, exhibition (as a designer and freelance curator) and interior design (more than 50 completed projects). In the years 2014 – 2018, fascinated by the artistic potential of wickerware, she created projects of sculptural wicker shapes on a large scale, including the collection Wicker XXL, the Wicker Pearl and Michałko on the horse – the legendary hero from Rudnik. The sculptures were realised by weaving masters in cooperation with the basket weaving centre in Rudnik nad Sanem. Since 2013 she has founded the Theatre for Sound and Colour – Multiverse together with Iwona Jędruch, Avant-garde musician. The result of this collaboration is recurring concerts and performances.ANNA FORYCKA- PUTIATYCKA Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Konserwacji Zabytków. Dyplom uzyskała na Wydziale Architektury Wnętrz PWSSP w Poznaniu, gdzie uczęszczała do pracowni malarskich: prof. Tadeusza Brzozowskiego i prof. Andrzeja Kurzawskiego. Od ukończenia studiów jest członkiem ZPAP oraz IAA/A/AP – UNESCO. Przez wiele lat związana ze Spółdzielnią „Wzór” przy OW ZPAP. Zajmowała się serigrafią, sztuką użytkową, malowaniem na tkaninach, projektowaniem mody (1975 –1989). W latach 1995 – 2003 wraz prowadziła salon artystycznonaukowy „Souvenir Napoleonien”. Pracowała w Galerii „Kontynenty” (1998–2000), a potem założyła i prowadziła Galerię” Licorne” na ul. Francuskiej (2001–2003), organizując wernisaże, spotkania oraz wykłady znanych twórców polskiej kultury. Współpracowała ze Stowarzyszeniem „Varsovie Acceuil” oraz z pismem „Rezydencje”. W latach 2003–2005, mieszkała w Paryżu pracując w Bibliotece Polskiej, współpracowała przy organizowaniu imprez naukowo-kulturalnych i zajmowała się dekoracją wnętrz.

Graduated from the Nikolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Monuments Preservation. She obtained her diploma at the Faculty of Interior Design of the PWSSP in Poznań, where she attended the painting studios of Prof. Tadeusz Brzozowski and Prof. Andrzej Kurzawski. Since his graduation he has been a member of the ZPAP and the IAA/A/AP – UNESCO. For many years she has been associated with the cooperative “Wzór” at OW ZPAP. She worked in serigraphy, applied art, fabric painting and fashion design (1975 -1989). From 1995 to 2003 she directed the art and science salon “Souvenir Napoleonien. ” She worked in the Gallery “Kontynenty” (1998-2000), then founded and directed the Gallery “Licorne” in Francuska Street (2001-2003), where she organized openings, meetings and lectures of well-known artists of Polish culture. She collaborated with the association “Varsovie Acceuil” and the magazine “Rezydencje”. From 2003 to 2005 she lived in Paris, worked at the Polish Library, organised scientific and cultural events and was involved in interior decoration.W obrazach Anny Foryckiej-Putiatyckiej ujawnia się temperament eksperymentalny, nawiązujący poprzez malarstwo dialog pomiędzy odbiorcą a Ego twórcy, pomiędzy tradycją a nieustannym rytmem zmian zachodzącym w zjawiskach artystycznych. Malarstwo Anny Foryckiej-Putiatyckiej inspirowane jest naturą i naturą jej wewnętrznych przeżyć i życiowych doświadczeń. W obrazach autorki zauważymy dużą rozpiętość emocji, od płócien eksplodujących energią po delikatne i nieuchwytne nastroje barw.

Anna Forycka-Putiatycka’s paintings reveal an experimental temperament that, through painting, establishes a dialogue between the recipient and the Creator’s ego, between tradition and the incessant rhythm of change that takes place in artistic phenomena. Anna Forycka-Putiatycka’s painting is inspired by the nature and nature of her inner experiences and life experiences. In the author’s pictures we notice a wide range of emotions, from canvases that explode with energy, to delicate and elusive colors.MACIEJ WILSKI / FAUSTYN CHEŁMECKI Faustyn Chełmecki

Faustyn Chełmecki

Urodził się w roku 1961. Malarz, scenograf, performer, projektant wnętrz. Pierwszą wystawę miał w grudniu 1980 roku W latach osiemdziesiątych działał w artystycznych wspólnotach wraz z Maciejem Wilskim, Jerzym Czurajem i Elżbietą Mielczarek ( Praffdata, Zgoda ) W latach dziewięćdziesiątych pod Olsztynem realizował autorski projekt „Niezależna Świątynia Sztuki”, a w Olsztynie dołączył i współtworzył Inicjatywę FROM PUB. występowałem, współdziałałem… Doświadczenia z inicjatywami From Pub i Praffdaty zainicjowały powstaniem alternatywnej, artystycznej formy biznesu. W 2010 roku Robert Brylewski zaprosił artystę, wraz z Maćkiem Wilskim do uczczenia 25-co lecia zespołu Kryzys. Po tym udanym wystąpieniu obaj artyści postanowili powrócić do współpracy malarskiej.

Born in 1961, painter, stage designer, performer, interior designer. He had his first exhibition in December 1980. In the eighties he was active in artistic communities together with Maciej Wilski, Jerzy Czuraj and Elżbieta Mielczarek ( Praffdata, Zgoda ) In the nineties he executed his own project "Independent Temple of Art" near Olsztyn and in Olsztyn he joined and co-created the FROM PUB Initiative. I performed, I cooperated... The experience with From Pub and Praffdata initiatives initiated the creation of an alternative, artistic form of business. In 2010 Robert Brylewski invited the artist, together with Maciek Wilski to celebrate the 25th anniversary of the band Kryzys. After this successful performance, both artists decided to return to cooperation in painting.

Maciej Wilski Urodził się 01.04.1956 r. W latach 1979 – 1984 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. A w 1984 r. otrzymał z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem tytuł magistra sztuki. Pierwsza nieformalna wystawa Gruppy z 1983 r., w BWA – Lublin. W 1984 r. wystawa indywidualna w Galerii DZIEKANKA. „ W tym czasie odczuwałem silną potrzebę połączenia ekspresji muzyki, ruchu i malowania. Z tego wynikł pierwszy performance malowany – do, którego zaprosiłem, artystów biorących udział w odbywającym się plenerze w Kraśniku (1984 r.). Pod koniec lat 80-tych artysta czasowo zaprzestał uprawiania sztuki nad ponad 20 lat. W 2010 roku Faustyn Chełmecki zaprosił autora do wspólnego malowania w trakcie 25-lecia Zespołu KRYZYS malując obraz podczas koncertu. Od tego momentu artyści kontynuują wspólne malowanie obrazów.

Maciej Wilski He was born on 01.04.1956. Between 1979 and 1984 he studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 1984 he received with a very good result and distinction degree of Master of Arts. First informal exhibition of Gruppa in 1983 in BWA - Lublin. In 1984 he had an individual exhibition at Galeria DZIEKANKA. "At that time I felt a strong need to combine the expression of music, movement and painting. This resulted in my first painted performance, to which I invited artists participating in the open-air workshop in Krasnik (1984). At the end of the 80s the artist temporarily stopped making art for over 20 years. In 2010 Faustyn Chełmecki invited the author to paint together during the 25th anniversary of the band KRYZYS by painting a picture during the concert. Since then, the artists continue to paint together.

EDYTA DZIERŻ Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mariana Czapli i Aneks z malarstwa ściennego/technik ściennych (mozaika, fresk, sgraffito) w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego (2004). Specjalizacja z rzeźby w pracowni prof. Gustawa Zemły (2000-2002). Obecnie doktorantka Wydziału Sztuki Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu.

Studies at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Diploma in Painting under Prof. Marian Czapla and Annex in Mural Painting/Mural Techniques (Mosaic, Fresco, Sgraffito) under Prof. Edward Tarkowski (2004). Specialization in sculpture in the studio of Prof. Gustaw Zemla (2000-2002). Currently a doctoral student at the Faculty of Art of the Kazimierz Puławy University of Technology and Humanities in Radom.

Figuruje w Rankingu dziennika "Rzeczpospolita" - Kompas Młodej Sztuki (2008, 2010, 2012). Zdobywczyni nagród i wyróżnień w konkursach artystycznych w Polsce i za granicą. Działa w zarządzie Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków /OW ZPAP, Polska. Należy do Artcom Expo International Association of Artists /Norwegia oraz The Voice Of International Professional Art Association /VIPAA, New York. Inicjatorka i organizatorka oraz uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów/wystaw promujących sztukę współczesną. Wystawy solowe i zbiorowe w Polsce i zagranicą. Współtworzy PRACOWNIĘ 23 na warszawskiej Pradze Pn. Zajmuje się malarstwem, live painting i performance obrazdźwięk-światło.

She is included in the Kompas Młodej Sztuki ranking of the Rzeczpospolita daily (2008, 2010, 2012). Winner of awards and distinctions in art competitions in Poland and abroad. Active in the management of the Warsaw District of the Association of Polish Artists and Designers /OW ZPAP, Poland. She is a member of Artcom Expo International Association of Artists/Norway and The Voice Of International Professional Art Association /VIPAA, New York. Initiator, organizer and participant of national and international projects/exhibitions promoting contemporary art. Solo and group exhibitions in Poland and abroad.

“Natura to mój stymulator malarskiego poznania. Dostarcza mi sieć ukrytych połączeń: koloru – światła - formy – materii oraz przestrzeni. Przeżywam, sycę się wartościami natury. Tworzę rzeczywiste, abstrakcyjne płaszczyzny porozumienia (obrazy), w które zawsze uwikłany jest człowiek. Obrazy, wypełniam własnymi śladami, znakami, pulsującą energią…”

"Nature is my stimulator of painterly cognition. It provides me with a network of hidden connections: color - light - form - matter and space. I experience, saturate myself with the values of nature. I create real, abstract planes of understanding (paintings), in which man is always entangled. I fill the paintings with my own traces, signs, pulsating energy..."


Rytmy światła / Rhythms of lightSztorm / The Storm


MARIUSZ WOSZCZYŃSKI Urodził się w 1965 r. w Warszawie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. W latach 1985-1990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego, z aneksem z grafiki warsztatowej w pracowni doc. Rafała Strenta. W latach 1990-1994 był asystentem w pracowni malarstwa prof. Teresy Pągowskiej oraz w trzech pracowniach rysunku, pracowni malarstwa i pracowni rzeźby na Wydziale Grafiki. Od 1996 r. pracuje na Wydziale Rzeźby w pracowniach rysunku prof. Zofii Glazer oraz prof. Jacka Sienickiego. Od 2005 r. prowadzi pracownię rysunku i malarstwa. Profesor sztuk plastycznych (2015). W latach 2013-2015 prowadził pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Artystycznym Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i problemowych w kraju i za granicą (Luksemburg, Niemcy, USA, Belgia, Czechy, Węgry, Dania, Szwajcaria, Irlandia, Francja, Włochy, Finlandia, Litwa, Wielka Brytania, Słowacja). Miał ponad 40 wystaw indywidualnych w Polsce (m. in.: Galeria Dziekanka, Galeria Promocyjna, Galeria Nowickiego, Galeria Krytyków Pokaz, Galeria Kordegarda, Galeria Lufcik DAP w Warszawie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Kasztel w Szymbarku, Muzeum Dworu Karwacjanów w Gorlicach, Galeria Strug w Zakopanem, Mała Galeria w Nowym Sączu) oraz w Chile, Francji i Niemczech. Studia uzupełniał za granicą w Ecole d’Art et Architecture w Marsylii (1992-1993, stypendium rządu francuskiego), w Kunstakademie w Düsseldorfie (1994-1996, stypendium Fundacji Tempus i DAAD) oraz w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych la Cambre i Wolnej Szkole RHoK w Brukseli (1998, staż rządu belgijskiego). Nagrody: Grand Concours Internationale de Peinture, Musee 2000, Luksemburg (1990), I nagroda w konkursie „Warszawska Grafika Miesiąca” (listopad 1994), wyróżnienie w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Bielska Jesień”, BielskoBiała (1997), I nagroda w konkursie rysunkowym ZPAP, Warszawa (1997), nagroda kwartalnika Exit, Warszawa (2006). W 2004 r. otrzymal medal 100-lecia ASP w Warszawie, a w 2006 r. nagrodę Rektora.

He was born in 1965 in Warsaw. He graduated from the State High School of Fine Arts in Warsaw. In 1985-1990 he studied at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw. He received a diploma with honors in the studio of Prof. Rajmund Ziemski, with an annex on printmaking in the studio of associate professor Rafał Strent. In the years 1990-1994, he was an assistant in Prof. Teresa Pągowska's painting studio and in three drawing studios, a painting studio and a sculpture studio at the Faculty of Graphic Arts. Since 1996, he has worked at the Faculty of Sculpture in the drawing studio of Prof. Zofia Glazer and Prof. Jacek Sienicki. Since 2005 has been running a studio of drawing and painting. Professor of plastic arts (2015). Between 2013 and 2015 he led the studio of painting and drawing at the Artistic Department of the Academy of Special Education in Warsaw. He has participated in more than 100 group and problem exhibitions at home and abroad (Luxembourg, Germany, USA, Belgium, Czech Republic, Hungary, Denmark, Switzerland, Ireland, France, Italy, Finland, Lithuania, UK, Slovakia). He had over 40 solo exhibitions in Poland (among others: Dziekanka Gallery, Promocyjna Gallery, Nowicki Gallery, Pokaz Gallery, Kordegarda Gallery, Lufcik DAP Gallery at Warsaw, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Kasztel in Szymbark, Museum of the Karwacjanów Manor at Gorlice, Strug Gallery at Zakopane, Mała Gallery at Nowy Sącz) and in Chile, France and Germany. He completed his studies abroad at the Ecole d'Art et Architecture in Marseille (1992-1993, French government scholarship), at the Kunstakademie in Düsseldorf (1994-1996, Tempus Foundation and DAAD scholarship) and at the Higher School of Visual Arts la Cambre and the RHoK Free School in Brussels (1998, Belgian government internship). Awards: Grand Concours Internationale de Peinture, Musee 2000, Luxembourg (1990), first prize in the "Warsaw Graphics of the Month" competition (November 1994), honorable mention in the XXXIII National Painting Competition "Bielska Jesień", Bielsko-Biała (1997), first prize in the ZPAP drawing competition, Warsaw (1997), prize of the Exit quarterly, Warsaw (2006). In 2004 he was awarded the medal of the 100th anniversary of the Academy of Fine Arts in Warsaw, and in 2006 the Rector's prize.

JAN KUBICKI MITAŚ Jan Mitaś Kubicki jest nie tylko rzeźbiarzem, ale także performerem, pedagogiem i działaczem społecznym. W latach 80. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara. W 1994 roku obronił dyplom na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. W swojej pracy twórczej nie ogranicza go ani wielkość (tworzył instalacje i rzeźby kilkumetrowe, jak i małe formy rzeźbiarskie), ani materiał (tworzy rzeźby z ceramiki, drewna, brązu, stali, żywicy, kamienia itp.) W swoich pracach często łączy wiele materiałów, widać w nich także silny wpływ Władysława Hasiora - rzeźbiarz, podobnie jak mistrz, którego miał okazję obserwować w młodości, znajduje inspirację w gotowych obiektach. Artysta nadaje nowe życie i wyraz temu, co dla przeciętnego człowieka może wydawać się odpadem. W swoich działaniach łączy formy przestrzenne, malarstwo i sztuki audiowizualne, często wciągając widza w jego własną przestrzeń twórczą. Jest autorem wielu akcji artystycznych skierowanych na współczesną wizję człowieka. Artysta realizuje projekty rzeźbiarskie i artystyczne w różnych przestrzeniach publicznych. Jego prace wykraczają poza granice tradycyjnie rozumianej formy rzeźbiarskiej. Społeczny aspekt wypowiedzi artystycznej jest głównym narzędziem, jakim posługuje się artysta, opisując otaczające go wyzwania artystyczne. Mitaś jest artystą wielokulturowym.

Jan Mitas Kubicki is not only a sculptor, but also a performer, pedagogue and social activist. In the 1980s, he graduated from the A. Kenar State Secondary School of Fine Arts. In 1994, he defended his diploma at the Faculty of Sculpture of the Warsaw Academy of Fine Arts in Prof. Grzegorz Kowalski's studio. In his creative work, he is not limited by either size (he has created installations and sculptures several metres high, as well as small sculptural forms) or material (he creates sculptures from ceramics, wood, bronze, steel, resin, stone, etc.) The artist gives new life and expression to what to the average person may seem like waste. In his actions, he combines spatial forms, painting and audiovisual arts, often drawing the viewer into his own creative space. He is the author of many artistic actions aimed at the contemporary vision of man. The artist carries out sculptural and artistic projects in various public spaces. His works go beyond the boundaries of a traditionally understood sculptural form. The social aspect of artistic expression is the main tool the artist uses to describe the artistic challenges that surround him. Mitaś is a multicultural artist.Wprowadzenie w temat

Introduction

Abstrakcja - od łacińskiego abstractio - oderwanie. W filozofii oznacza proces polegający na dochodzeniu do zjawisk ogólnych poprzez obserwację elementów podobnych w zjawiskach pojedynczych. Efektem tego procesu są pojęcia ubogie w treść jednak o najszerszym zakresie. Jeżeli jednak przeniesiemy termin abstrakcja na pole sztuki uzyskamy zjawisko podobne a jednocześnie zupełnie odwrotne. Abstrakcja w sztuce, za pomocą takich narzędzi jak plama barwna, linia, płaszczyzna czy bryła przekuwa odosobnione elementy w ogólny obraz; mimo uogólnienia jednak przepełniony nadal treścią.

Abstraction – from the Latin abstractio separation. In philosophy, it refers to the process of arriving at general terms by observing elements that are similar in the individual concepts. The result of this process is low-content but broadbased terms. But if we apply the concept of abstraction to the field of art, we get a similar phenomenon, but at the same time a completely opposite one. Abstraction in art with the help of tools such as colour spots, lines, surfaces or lumps transforms individual elements into an overall picture; still full of content despite generalisation. The difference between abstract art and other styles can be traced back to this mechanism of action. Its use of elements that are used in realistic styles to create unique representations of what deviates from the rigid frame of reality is astonishing. Only by turning away from realism the colour and form, which create abstract art, explore the true appearance of reality. If we look at the dictionary meanings of the word abstraction, we learn that it is a view or statement that is separated from reality, something imprecise – hard to understand, and also a general term. Exceptionally, all elements of the above description correspond to the phenomenon of artistic abstraction.

Odmienność sztuki abstrakcji od innych stylów sprowadzić można właśnie to tego mechanizmu działania. Jej niesamowitość polega na utylizowaniu elementów wykorzystywanych w stylach realistycznych na rzecz tworzenia niepowtarzalnych przedstawień tego co odbiega od sztywnych ram realności. Dopiero dzięki odejściu od realności, ferie barw i kształtów tworzące sztukę abstrakcyjną zgłębiają jawienie się rzeczywistości. Spoglądając na słownikowe znaczenia słowa abstrakcja dowiemy się, iż: jest to pogląd lub stwierdzenie oderwane od rzeczywistości, coś niekonkretnego - trudnego do zrozumienia, a także pojęcie ogólne. Wyjątkowo wszystkie elementy powyższego opisu odpowiadają fenomenowi abstrakcji artystycznej.


ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

GALERIA@KKGALLERY.ART TEL.: +48 790258878 570296075