Page 1

รวมวรรณคดีไทย

จัดทำโดย นำงสำวถำวร ทรงศิลป์ รหัส 5315881016 ภำษำไทย หมู่ 1

วิชำ เทคโนโลยีสำหรับครู ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2555 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำไพพรรณี


คานา ผู้จัดทาได้เลือก หัวข้อนี้ในการทารายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นการ เทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ไทย และ ความฉลาดของบรรพบุรุษ ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา รวมถึง การสืบทอดเรื่องราวต่างๆ ผู้จัดทาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้ที่ สนใจในรายงานเล่มนี้ทุก ๆ ท่าน


สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คานา

สารบัญ

อุทัยเทวี

1

อิเหนา

2

พระอภัยมณี

4

บรรณานุกรม

7


รวมวรรณคดีไทยที่น่าศึกษา และดารงไว้ให้ลูกหลาน

เรื่อง อุทัยเทวี เรื่องย่อ ณ เมืองบาดาล ธิดาพญานาคหนีมาเที่ยงเมืองมนุยษ์และพบรักกับรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ ริมสระน้าธิดา พญานาคตั้งครรภ์รอจนคลอดเป็นไข่ฟองหนึ่ง จึงใช้สไบห่อไข่และพ่นพิษคุ้มครองไว้ก่อนแล้วลงกลับไปเมืองบาดาล บังเอิญมีนางคางคกผ่านมาเห็นจึง กินไข่และตายด้ วยพิษพญานาค พอดีไข่ฟักเป็นเด็กหญิง ซึ่งคิดว่านางคางคกเป็นแม่ ของตน จึงอาศัยอยู่ในซากคางคกตายายสองผัวเมียมาตกปลาพายเรือผ่านมาเห็นเข้าก็ช่วยเลี้ยงดูจนโต ตั้งชื่อให้ว่าอุทัยเทวี และอุทัยเทวีได้แต่งงานกับเจ้าชายสิทธราช ซึ่งก่อนแต่งตากับยายก็ได้มีข้อกาหนดว่าต้องสร้างสะพานทองตั้งแต่วัง จนถึง บ้านตายายแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี อุทัยเทวีจึงเป็นสะใภ้เมืองหลวง มารดาของเจ้าชายไม่ค่อยชอบอุทัยเทวีนัก จึงหาทาง กลั่นแกล้ง โดยให้เจ้าชายไปแต่งงานกับเจ้าหญิงฉันทนา ซึ่งอุทัยเทวีก็ตามไปด้วยตามสัญญา เจ้าหญิงฉันทนาคิดหาทาง กาจัดอุทัยเทวี โดยฆ่านางอุทัยเทวี แต่พ่อของอุทัยเทวีช่วยไว้ จึงบอกให้รอแก้แค้นอยู่นอกวัง ต่อมาไม่นานนางฉันทนา กลุ้มใจเรื่องผีนางอุทัยเทวีตามหลอก หัวจึงหงอกผมที่เคยดากลับขาวไปทุกเส้น จึงเอาผ้าพันศีรษะไว้ตลอดเวลา ต่อมา นางอุทัยเทวีแปลงกายเป็นแม่ค้าขายขนมแก่ๆ ผ่านมา ซึ่งผมดายาวสลวยผิดกับนางฉันทนา นางฉันทนาเห็นเข้าจึงคิดว่า ยายแก่คนนี้มีเคล็ดลับในการบารุงรักษาผมอย่างแน่นอน จึงให้ยายแก่เข้าไปในวัง และให้รักษาผมของตนให้ แต่นางอุทัย เทวีจะรักษาให้ แต่ก็ต้องยอมให้ทาทุกอย่างห้ามถามอะไรทั้งสิ้น นางฉันทนาตกลงนอนลงแล้ว นางอุทัยเทวี ก็เอามีดโกน โกนผมนางฉันทนา ออกจนหมด แร้วกรีดศีรษะนางฉันทนาแล้วเอาปลาร้าในหม้อครอบหัวนางฉันทนาไว้ และห้ามเอา หม้ออออกก่อนวันที่ 7 แต่ไม่ถึงคืนนางฉันทนาทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นใจตาย


เจ้าชายสิทธราชรู้เรื่องเข้า จึงกลับไปเมืองของตน ซึ่งเห้นอุทัยเทวีอยู่ที่เมืองก็ ทรงโล่งใจ อุทัยเทวีได้ครองรักกับเจ้าชาย อย่างมีความสุขนานเท่านาน

เรื่องอิเหนา เรื่องย่อ เริ่มเรื่องกล่าวถึงกษัตริย์วงศ์เทวา 4 องค์ มีนามตามชื่อกรุงที่ครองราชย์ คือ กุเรปัน ดาหา กาหลัง และสิงหัดสาหรี่ ยังมีนครหมันหยา ซึ่งเกี่ยวดองเป็นญาติกันกับนครนี้ โดยท้าวกุเรปันนิหลาอระตาแห่งหมันยาเป็นชายา ส่วนท้าวดาหาได้ นางดาหราวาตีเป็นชายาเช่นกัน กษัตริย์แห่งวงส์เทวามีมเหสี 4 องค์เรียงลาดับตามตาแหน่ง ดังนี้ ประไหมสุหรี มะเดหวี มะโตลิกุ และเหมาหลาหงี ต่อมาท้าวกุเรปันได้โอรสกับมเหสีเอกซึ่งโอรสองคืนี้มีวาสนาสูง องค์ปะตาระกาหลา ซึ่งเป็น ต้นวงศ์เทวาอยู่บนสวรรค์ได้นากริชวิเศษลงมาให้ พร้อมจารึกชื่อไว้บนกริชว่า หยังหยังหรัดอินตราอุดากันสาหรี่ อิเหนา เองหยังตาหลา แต่เรียกสั้นๆ ว่าอิเหนา ท้าวหมันยาได้ธิดากับพระชายาเอก ชื่อจินตราวาตี และท้าวดาหาได้ธิดากับมเหสี เอกเช่นเดียวกันชื่อบุษบา ท้าวกุเรปันได้ขอตุนาหงัน บุษบาให้แก่อิเหนาเพื่อเป็นการสืบราชประเพณี ตามจารีตสืบมามิ หวังให้องศาอื่นปน ส่วนอิเหนาเติบโตป็นหนุ่มรูปงาม ชานายการใช้กริช ครั้นเมื่อพระอัยกีเมืองหมันยาสิ้นพระชนม์


อิเหนาได้ไปงานปลงพระศพแทนพระบิดาและพระมารดาซึ่งทรงครร๓แก่ ได้ไปพบกับนางจินตหราก้หลงรักและได้นาง เป็นชายาโดยไม่ฟังคาทัดทานจากท้าวกุเรปันและได้บอกเลิกตุนาหงันนางบุษบาเสียเฉยๆ ทาให้ท้าวดาหาขัดเคืองพระทัย มาก ดังนั้นพอจรกาซึ่ง รูปชั่วตัวดา มาขอตุนาหงัน ท้าวดาหาก้ยอมรับเพราะแค้นอิเหนา ฝ่ายองค์อสัญแดหวา เทวดาผู้ทรงเป็นต้นวงศ์เทวาไม่พอพระทัยอิเหนา เห็นว่าต้องดัดสันดานให้สานึกตัวจึง บันดาลให้วิหยาสะกาโอรสท้าวกะหมังกุหนิงเก้บรูปนางบุษบาได้เกิดคลั่งไคล้รบเร้าให้พระบิดาไปขอ ท้าวดาหาก้ให้ ไม่ได้ ท้าวกระหมังกุหนิงก็รักลูกมาก จึงยกทัพไปรบเพื่อแย่งชิงบุษบา ท้าวดาหาแจ้งข่าวให้ท้าวกุเรปันและจรกายกทัพ มาช่วย ท้าวกุเรปันโปรดให้อิเหนาเป็นแม่ทัพยกไปช่วย อิเหนาจึงจาใจต้องจากนางจินตราวาตียกทัพไปช่วยท้าวดาหาจน ได้ขัยชนะ ละฆ่าท้าวกระหมังกุหนิงและวิหยาสะกาตาย หลังจากเสร็จศึกแล้วอิเหนาได้เข้าเฝ้าท้าวดาหาและเมื่อได้พบนางบุษบาเป็นครั้งแรก อิเหนาถึงกลับตะลึงหลงนางบุษบา ต่อมามะเดหวีซึ่งคงจะวุ่นพระทัยว่าบุษบาจะลงเอยประการใดจึงชวนบุษบากับนางกานัลไปทาพิธีเสี่ยงเทียนยังวิหาร ใกล้ๆ วิหารพวกนั้นอิเหนากาลังตั้งวงตะกรเอครั้นพวกสาวใช้มะเดหวีขึ้นมาไล่ก็พากันวิ่งกระจายไป แต่อิเหนา สังคาร มาระตา และประสันตาวิ่งเข้าไปแอบอยู่หลังพระปฏิมาในวิหาร วิธีเสี่ยงท้ายนั้นใช้เทียนสามเล่ม เล่มหนึ่งเป็นบุษบาปัก ตรงหน้านาง อีกเล่มเป็นอิเหนาปักข้างขวา และข้างซ้ายเป็นจรกาแล้วมเดหวีสอนให้บุษบากล่าวอธิษฐานว่า แม้น........ จะ ได้ข้างไหนแน่ให้ประจักษ์แท้ จงหนักหนาแม้นจะได้ข้างระตูจรกาให้เทียนพี่ยานั้นดับไป บุษบาแม้จะละอายใจเต็มที่ก็ จาต้องทาตามมะเดหวีแล้วก้มีเสียงจาก ปฏิมาว่า อันนางบุษบานงเยาว์ จะได้แก่อิเหนาเป็นแม่นมั่น จรกาใข่วงศ์เทวัญ แม้นได้ครองกันจะอันตราย มะเดหวีได้ยินดังนั้นก็ตื่นเต้นดีพ ระทัยแต่ไม่ช้าเรื่องก็แตก เพราะอิเหนาต้อนค้างคาวจน เทียนดับแล้วใช้ความมืดเข้ามากอดบุษบาแล้วก็ไม่ยอมปล่อย จนพี่เลี้ยงไปเอาคบเพลิงมา ก็เห็นอิเหนากอดบุษบาไว้แน่น มะเดหวีจะกริ้วโกรธอย่างไรก็เห็นว่าเสียทีอิเหนาแล้วจึงยอมสัญญาว่าจะหาทางให้อิเหนาได้กับบุษบา อิเหนา จึงยอม ปล่อยแต่โดยดี อิเหนาก้คิดอุบายที่ร้ายแรงที่สุด คือเผาโรงมหรสพในพิธีแต่งงานของบุษบาและจรกาในเมืองดาหาแล้ว ลักนางไปไว้ในถ้าทองซึ่งเตรียมไว้ก่อนแล้ว องค์ประตาระกาหลากริ้วอิเหนามาก จึงบันดาลให้เกิดพายุใหญ่หอบรถนางบุษบาและพี่เลี้ยงไปตกที่ชายเมืองประมอตัน เล้วแปลงกายนางบุษบาให้เป็นชายชื่อว่า อุณากรรณประทานกริชวิเศษให้ และบอกให้เดินทางเข้าสู่ประมอตัน ต่อจากนี้ก้ ถึงบทมะวุมมะหงาหรา อิเหนาเป็นฝ่ายตามหาบุษบาเป็นฝ่ายหนีเดินทางไปตามเมืองต่างๆปราบเมืองนั้นๆ ไว้ในอานาจมี เหตุการณ์สนุกตื่นเต้นสลับซับซ้อน เช่น ธิดาเจ้าเมืองต่างๆเข้าใจว่าอุณากรรณเป็นผู้ชายก็หลงรัก เมื่อสิ้นเวรสิ้นกรรมแล้ว กบัตริย์วงศ์เทวาทั้งหมดก็ได้พบกัน อิเหนาได้ปรับความเข้าใจกับนางจินตหราและได้ครง เมือง กุเรปันอย่างมีความสุขสืบต่อไป


เรื่องพระอภัยมณี เรี่องย่อ ท้าวสุทัศน์และพระนางประทุมเกสร ผู้ครองกรุงรัตนา มีพระโอรสสองพระองค์คือ พระอภัยมณี และศรีสุวรรณ ได้รับสั่งให้โอรสทั้งสองไปเรียนศิลปวิทยา ในที่สุดพระอภัยมณีได้เรียนวิชาเป่าปี่ ขณะที่ศรีสุวรรรได้เรียนวิชากระบี่ กระบองเมื่อสาเร็จวิชา ก็ได้กลับคืนพระนคร ทั้งสองเดินทางมาถึงชายทะเล ได้พบกับสามพราหมณ์คือ โมรา สานนท์ และวิเชียร ได้สมัครเป็นมิตรกัน แล้วพระอภัยมณีเป่าปี่ให้คนทั้งหมดฟัง ทั้งหมดเคลิบเคลิ้มตามเพลงปี่จนหลับไป เพลง ปี่ดังไปถึงนางผีเสื้อสมุทรที่อาศัยอยู่ในทะเล เมื่อตามเสียงปี่มาพบพระอภัยมณีก็หลงรัก จึงลักพาตัวพระอภัยมณีไปอยู่กับ นางบนเกาะ แล้วจาแลงร่างเป็นหญิงสาวสวยงาม แม้พระอภัยรู้อยู่ว่านั่นคือนางยักษ์ แต่ก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้ ทั้ง สองอยู่กินกันมาจนนางผีเสื้อให้กาเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ชื่อว่า สินสมุทรด้านศรีสุวรรณกับสามพราหมณ์เมื่อตื่นขึ้นมาไม่ พบพระอภัยมณีก็เที่ยวค้นหา จนไปถึงเมืองรมจักรพบศึกติดพัน ศรีสุวรรณกับสามพราหมณ์ช่วยรบป้องกันเมืองได้ ได้ พบนางเกษราธิดาของเจ้าเมือง ต่อมาศรีสุวรรณได้อภิเษกนางเกษรา มีพระธิดาชื่อนางอรุณรัศมี วันหนึ่งสินสมุทรออกไปเที่ยวเล่นเจอพ่อเงือกแม่เงือก จึงจับตัวมาให้ พระอภัยดู พ่อเงือกแม่เงือกวอนขอชีวิตโดย เสนอจะพาพระอภัยหนี พระอภัยจึงออกอุบายให้นางผีเสื้อไปถือศีลบนเขาสามวัน ระหว่างนั้นเขาก็พาสินสมุทรหนี พ่อ เงือกแม่เงือกพาพระอภัยและสินสมุทรมาเกือบถึงเกาะแก้วพิสดารแล้ว แต่นางผีเสื้อรู้ตัวติดตามมาทัน จับพ่อเงือกแม่เงือก ฆ่าเสีย นางเงือกผู้ลูกพาพระอภัยกับสินสมุทรหนีไปจนถึงเกาะแก้วพิสดารได้สาเร็จ บนเกาะนี้มีพระฤๅษีมีฤทธิ์มาก นาง


ผีเสื้อจึงไม่กล้าทาอะไร ทั้งหมดอาศัยอยู่บนเกาะแก้วพิสดาร พระอภัยได้นางเงือกเป็นภริยา ฝ่ายท้าวสิลราชกับพระนางมณฑา ผู้ครองเมืองเมืองผลึก มีพระธิดาองค์เดียวคือ นางสุวรรณมาลี ทรงเป็นคู่หมั้นอยู่กับอุศ เรน เจ้าชายเมืองลังกา วันหนึ่งนางสุวรรณมาลีเกิดนิมิตฝัน โหรทานายว่าต้องออกเที่ยวทะเลจะได้พบลาภ ทั้งหมดจึง เดินเรือเที่ยวท่องไป แต่เกิดพายุใหญ่พัดเรือไปถึงเกาะนาควาริน คาทานายของปู่เจ้าทาให้ท้าวสิลราชพากองเรือมุ่ งหน้า ไปยังเกาะแก้วพิสดาร ได้พบพระอภัยมณีและรับพระอภัยมณีกับสินสมุทรขึ้นเรือไปด้วยเพื่ออาศัยกลับบ้านเมือง แต่เมื่อ เรือออกจากเกาะ นางผีเสื้อสมุทรก็มาอาละวาดอีกจนเรือแตก ท้าวสิลราชกับบริวารส่วนใหญ่สิ้นชีพ สินสมุทรพานาง สุวรรณมาลีหนีไปได้ พระอภัยมณีเป่าปี่สังหารนางยักษ์ทั้งหมดแตกกระจายพลัดพรายจากกัน พระอภัยมณีได้รับความ ช่วยเหลือจากอุศเรน คู่หมั้นของนางสุวรรณมาลี ที่ออกเรือมาตามหาเพราะหายไปนาน ส่วนสินสมุทรกับนางสุวรรณมาลี ได้โจรสุหรั่ง โจรสลัดในน่านน้านั้นช่วยไว้ได้ แต่โจรคิดทาร้าย สินสมุทรจึงสังหารโจรแล้วครองเรือมาเอง แล้วได้พบศรี สุวรรณที่ออกล่องเรือเที่ยวตามหาพี่ชาย ทั้งหมดเดินทางไปด้วยกันจนมาพบพระอภัยมณีกับอุศเรน สินสมุทรรักนาง สุวรรณมาลีอยากได้เป็นแม่ จึงเกิดวิวาทกับอุศเรน พระอภัยมณีไปเมืองผลึกกับนางสุวรรณมาลีและได้ขึ้นครองเมืองแทน ท้าวสิล ราช อุศ เรนแค้ นและกลับเมื องลัง กายกทัพ มาตีเมืองผลึก แต่แพ้ อุบายนางวาลีจนสิ้นชีวิต นางละเวงวัณฬาผู้ น้องสาวคิดแก้แค้น จึงใช้รูปของตนทาเสน่ห์ส่งไปหัวเมืองต่าง ๆ ให้ยกทัพมาตีเมืองผลึก ด้านเกาะแก้วพิสดาร นางเงือก ให้กาเนิดบุตรชื่อ สุดสาคร เป็นเด็กฉลาดแข็งแรง วันหนึ่งสุดสาครจับม้านิลมังกรได้ พระฤๅษีสอนวิชาให้แล้วเล่าเรื่อง พระอภัยมณีให้ฟัง สุดสาครออกเดินทางตามหาพระอภัยมณีจนไปถึงเมืองการเวก ระหว่างทางถูกชีเปลือยหลอกขโมยไม้ เท้าและม้านิลมังกรไป แต่พระฤๅษีมาช่วยไว้ เมื่อชิงไม้เท้าและม้านิลมังกรคืนมาได้ ก็เข้าเมืองการเวก กษัตริย์เจ้าเมืองรัก ใคร่เอ็นดูสุดสาคร จึงเลี้ยงดูเป็นโอรสบุญธรรมอยู่ด้วยกันกับนางเสาวคนธ์และหัสไชยพระธิดาและพระโอรส จนเติบ ใหญ่ สุดสาครคิดออกตามหาพ่อ เจ้าเมืองการเวกจึงจัดกองเรือให้ โดยมีนางเสาวคนธ์และหัสไชยติดตามไปด้วย ทั้งหมด ล่องเรือไปถึงเมืองผลึกขณะถูกทัพลังกาและทัพพันธมิตรล้อมเมือง พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สินสมุทร และสุดสาคร ช่วย เมืองผลึกรบจนสามารถเอาชนะทัพอื่นๆ ได้ พระอภัยมณีได้รูปวาดนางละเวงที่ลงเสน่ห์ทาให้เมืองต่าง ๆ พากันยกมารบ เมืองผลึกตามคาขอนางนาง แล้วเกิดต้องมนต์ของนางละเวงเสียเอง พระอภัยยกทัพตามไปตีเมืองลังกา แต่รบกันเท่า ใดก็ ไม่แพ้ชนะเสียที ต่อมาพระอภัยมณีลอบติดรถนางละเวงเข้าไปในวัง เมื่อนางละเวงได้พบพระอภัยก็ฆ่าไม่ลง กลับหลงรัก จนได้เป็นสามีภรรยากัน ส่วนบริวารอื่นของนางละเวงคือนางยุพาผกา ราภาสะหรี และสุลาลีวัน ใช้เสน่ห์กับฝ่ายพระอภัย มณี ได้แก่ ศรีสุวรรณ สินสมุทร และแม้แต่สุดสาครที่ครองตนเป็นฤๅษีก็ต้องมนต์ไปด้วย จนทั้งหมดหลงมัวเมาติดพันอยู่ ในลังกาไม่ยอมกลับเมืองผลึก นางสุวรรณมาลีกับอรุณรัศมีและเสาวคนธ์จึงมาตาม แต่ไม่เป็นผล จนต้องให้หัสไชยช่วย แก้เสน่ห์ให้ลุงและเหล่าพี่ กษัตริย์ทั้งหมดยอมสงบศึกต่อกัน แต่นางเสาวคนธ์แค้นสุดสาครจึ งหนีไปเมืองวาหุโลม สุด สาครต้องติดตามไปจนภายหลังจึงได้อภิเษกกัน


ด้านกรุงรัตนา ท้าวสุทัศน์สิ้นพระชนม์ พระอภัยมณีกับเหล่ากษัตริย์จึงเดินทางไปทาศพ มังคลาบุตรของพระอภัยมณีกับ นางละเวงได้ครองเมืองลังกา แต่ถูกบาทหลวงยุแหย่จึงแค้นเคืองเหล่ากษัตริย์ จับตัวนางสุวรรณมาลีและพระญาติมาขังไว้ หัสไชยกับสุดสาครยกทัพมาช่วยแต่ไม่สาเร็จ แม้แต่นางละเวงผู้เป็นมารดาเองก็ห้ามปรามไม่ได้ พระอภัยมณีกับศรี สุวรรณยกทัพตามมาจึงเอาชนะศึกได้ จบศึกแล้วพระอภัยมณีอภิเษกโอรสทั้งหลายให้ครองเมืองต่าง ๆ แล้วออกบวช พร้อมกับนางสุวรรณมาลีและนางละเวงก็บวชชีแล้วตามไปปรนนิบัติด้วย ทั้งสามบาเพ็ญศีลอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข


บรรณานุกรม This entry was posted on วันอังคาร, ตุลาคม 18th, 2011 at 10:46 pm and is filed under วรรณคดีไทย. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed. เรื่องพระอภัยมณี This entry was posted on วันพุธ, ตุลาคม 19th, 2011 at 8:35 pm and is filed under วรรณคดีไทย. เรื่องอิเหนา This entry was posted on วันพุธ, สิงหาคม 31st, 2011 at 2:43 pm and is filed under วรรณคดีไทย. เรื่องอุทัยเทวี


รวมวรรณคดีไทย  
รวมวรรณคดีไทย  

รวมวรรณคดีไทยที่ประกอบด้วยเรื่อง อุทัยเทวี อิเหนาเเละพระอภัยมณี ที................

Advertisement