Page 1

kirke & sogn dollerup

finderup

ravnstrup

hald ege

Skærtorsdag langfredag - påske Nadveren er en af kirkens sakramenter, en hellig handling som Jesus har givet os. Egentlig er nadveren et glædesmåltid, hvor vi mennesker mødes i fællesskab med Gud. Nadveren er et mysterium, som man kan tage imod, hvis man vil. Det er ikke hverken tro eller tvivl, som er afgørende, men det at man rækker sine hænder frem for derved modtages Guds gaver. At tage imod brødet og vinen kan derfor være en handling, som betyder, at man overlader sig til Gud. Efter Jesus og disciplene havde spist og drukket pegede han på Judas, som den der ville forråde ham, og han forsøgte ikke at stoppe ham, da han gik ud. En lille stund senere gik også Jesus og disciplene ud i natten. I skærtorsdagsgudstjenesten er det tydeligt, at der er en dobbelthed mellem glæden, og over den smerte, som Jesus måtte igennem. I mange kirker er de levende lys slukket for at symbolisere mørket og det at Jesus afklædes al menneskelig værdighed ved at blive udleveret til tortur og død. Jesus identificerer sig på den måde med almindelige mennesker. Guds søn stiger helt ned til os alle plagede og udsatte. Skærtorsdag i Hald Ege Kirke slutter gudstjenesten med, at der tændes et lys på alteret og der læses op fra salme 22, den salme som Jesus selv bad, da han hang på korset. Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Du troner som den hellige, du, som Israel lovsynger. Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. De klagede til dig og blev reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger mund og ryster på hovedet: »Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham, han må redde ham, han holder jo af ham!« Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv

påske

nr. 2

2017

ÅRGANG 55

Fortsættes på side 2

1


Skærtorsdag - langfredag - påske (fortsat fra forsiden) og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel, fra moders liv var du min Gud. Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig! Langfredag Langfredag spilles ondskabens drama i den mest koncentrerede form. En uskyldig dømmes til døden, og det er ikke en hvilken som helst uskyldig, det er Gud selv. Når vi ser den smerte som Gud lider på korset, så ved vi, at Gud forstår den smerte, som vi mennesker kan lide. Guds kærlighed er så stor, at han tager hele menneskehedens smerte på sig, for at vi skal gå fri og blive sat fri. Guds kærlighed er så stor til os, at han går igennem døden for os, så der ingen død findes mere. Langfredag dør Jesus og går helt ned i bunden af det onde uden at slå tilbage med ondt, men med tilgivelse.

syre og så selv blive ætset op af det.Jesu lidelse er Guds synlige smerte på det, der sker i verden af ondt. Gud kræver ingen godtgørelse, når vi gør noget forkert, trods vi har forbrudt os mod det gode. Alt det onde dræber Gud selv. Gud viser, at Jesus tager det onde på sig, og det som vi mærker af straf og smerte tager han også. Vi har fået tilgivelsen af Gud og dermed går vi fri af ondskaben. Guds tilgivelse er vilkårsløs, og vi behøver ikke at gøre os fortjent til tilgivelsen, for tilgivelsen er givet en gang for alle. Korset er som en lynafleder der leder ondskaben ud af verden. Derfor er korset centrum i den kristne tro. Kom til langfredagsgudstjeneste i Finderup kirke kl. 21.30 og kom med over i præstegården efterfølgende til saft eller et glas vin og hør om opstandelsen fra de døde påskedag og 2. påskedag. Se kalendersiden.

Tilgivelse betyder at afstå krav om godtgørelse. Vi ved, hvor svært det kan være at tilgive et andet menneske, men fordi Gud har tilgivet os først bliver vi i stand til at tilgive vor næste. Tilgivelsen sker ikke altid i egen kraft, men fordi Gud hjælper til.. At tilgive gør at du bliver sat fri til at leve. Et eksempel fra konfirmandevent i Viborg teater, hvor der blev sagt: Hvis du ikke tilgiver svarer det til, at give den anden

Præsentation af Dollerup menighedsråd Kirsten Poulsen: Jeg er 56 år og bor lige uden for Skelhøje sammen med min mand, Kristian. Vi har tre børn og to børnebørn. Til daglig arbejder jeg som sygeplejerske på Regionshospital Midt i Viborg. Jeg har været med i menighedsrådet i seks år nu. Det er spændende at være en del af dette arbejde, som indebærer mange forskellige opgaver. Jeg vil gerne være med til at tænke kirke på nye måder for at få flere til at være en del af det gode fællesskab, vi har omkring vores kirke og tro. I år skal vi fejre to jubilæer, Hald Ege by og Hald Ege Kirke. Det glæder jeg mig til at deltage i sammen med menighedsrådet. 2

Tage Båndrup Carstens: Jeg er fra Hald Ege og er med i anden periode i menighedsrådet.

Elin Nørgaard: Jeg er 67 år, bor i Frederiks og har to voksne børn og fem børnebørn. Det er tredje periode, jeg er med i menighedsrådet, og det er spændende og udfordrende. Fortsættes på næste side


Lars Peter Bach Jensen: Jeg er blevet bedt om at skrive et lille stykke her til kirkebladet om mig selv og mine tanker omkring det forestående arbejde i menighedsrådet. Først vil jeg starte med at sige tak til både det nye og det gamle råd for den pæne modtagelse, og jeg glæder mig til vores fremtidige samarbejde. Jeg er 51 år og bor i Skelhøje sammen med min dejlige familie, min hustu Jane og vores tre børn. Vi købte huset på Brinken i 1995 og har efterfølgende fået børnene, som alle er døbt i Dollerup Kirke, hhv. af Ole Bak og Hanne Rytter. Jeg er opvokset i Hvam, og efter endt skolegang blev jeg udlært bagersvend i Demstrup bageri. Jeg aftjente min værnepligt ved den kongelige danske marine på Holmen i København, og efter et job i Fredericia har jeg, om jeg så må sige, været på egnen siden. Jeg har arbejdet ved »Det varme brød«, Lantmändene Schulstad, Bækkelund Papirværk og nu hos Jysk Display A/S i Viborg. Jeg ønsker, at menighedsrådet er bredt repræsenteret af befolkningen og håber at kunne bidrage til at bevare vores kirker, vores kultur og historie, da jeg mener, at det er en vigtig del af vores samfund. »Slægt skal følge slægters gang« synger vi i min salige morfars yndlingssang, og med min store interesse for slægtsforskning og det lokale, plus lidt år på bagen med hvad dertil følger, håber jeg på herigennem at kunne opfylde et spirende ønske om at arbejde med de større ting i livet, som måske ikke førhen har krævet den største plads i hverdagen, men som jeg altid har, fra jeg var helt ung, brugt på min egen stille måde. Gunhild Frederiksen: Gunhild har været i menighedsrådet lige så længe som Elin. Bor på Guldborgvej i Dollerup og er meget glad for at være i menighedsrådet og alle de udfordringer der hører med til at være i et godt fællesskab. Gunhild har altid mange gode ideer som for det meste bliver ført til virkelighed. Gift og har voksne børn og børnebørn.

Eva Birgit Kornum: Jeg er med for første gang i rådsarbejdet og bor i Skelhøje.

Per Hesselberg: Jeg bor på Brinken 9 i Hald Ege og er gift med Lisbeth. Vi har to voksne børn, som begge er opvokset i Hald Ege. Jeg arbejder til daglig som rejsesekretær i BUPL (Pædagogernes fagforening) og har mit kontor hjemme på Brinken 9, da jeg er ansat i København i vores forbundshus. Jeg er valgt som suppleant til menighedsrådet i Hald Ege og udpeget som bygningskyndig. Som udgangspunkt deltager jeg i alle menighedsrådsmøderne som suppleant og vil tage del i arbejdet som de øvrige medlemmer. Jeg ser frem til at virke i og omkring Hald Ege Kirkes liv og glæder mig til det kommende 100 års jubilæum for Hald Ege by og 50 års jubilæum for Hald Ege Kirke og alle de ting vi skal deltage i og arrangere. Lisbeth Sloth Hesselberg: Jeg har boet på Brinken 9 i Hald Ege siden 1980, hvor vore to børn er vokset op. For to år siden valgte jeg at gå på pension og har nydt hvert sekund. Jeg har været lærer i 43 år på Hammershøj Skole, hvor jeg i ca. 10 år havde den glæde at arbejde med børn og unge, som havde det svært med skolegangen. Jeg har været med i Dollerup/Hald Eges menighedsråd i fire år og er nu med på femte år. Det betyder meget for mig at være med i noget lokalt, idet jeg i 43 år er kørt ud af Hald Ege klokken 7 om morgenen og været hjemme igen ved 16-tiden, og ikke haft overskud til at tage del i de lokale arrangementer. Nærvær og engagement har altid betydet meget for mig både privat og arbejdsmæssigt; så det falder mig helt naturligt at være med i menighedsrådsarbejdet, hvor nærvær, engagement, samhørighed og glæde er faste »deltagere« ved menighedsrådsmøderne. 3


Præsentation af Finderup menighedsråd Nyt »gammelt« menighedsråd i Finderup! I sensommerudgaven af Kirkebladet skrev jeg som optakt til menighedsrådsvalget om arbejdet i Finderup Menighedsråd. På orienterings og opstillingsmødet i september blev udarbejdet en liste med 5 kandidater og 2 suppleanter. Ved fristens udløb var der ikke indkommet andre lister, så den

opstillede liste var dermed valgt. De 5 valgte menighedsrådsmedlemmer er de samme, som i forrige valgperiode. Suppleanterne er i de næste 4 år: Lone Gårdsdal og Else Pedersen. Nedenfor kan du læse en præsentation af personerne og deres opgaver i rådet.

Kjeld Bach: Landmand, aktiv i foreningsbestyrelser, folkeoplysningsudvalg med mere. Formand og medlem af præstegårdsudvalget.

Elisabeth Vester: Har boet i Finderup siden 1985 med min mand Søren. Vi bor på landet, og vi nyder den smukke natur med kødkvæget og hestene græssende lige udenfor døren. Jeg tager en periode mere i menighedsrådet, da det er en spændende og givende mulighed for at lære mere om mangt og meget – og vi har et godt samarbejde i rådet. Medlem af præstegårdsudvalget.

Hans Hoyer: Land- og skovmand med ekstra kompetence i vedligeholdelse af ældre bygninger. Har boet i Agerskov i næsten 30 år. Næstformand og kirkeværge. Anny Simonsen: Født og opvokset i Finderup, bor nu i Viborg, men har løst sognebånd. Kasserer og medlem af aktivitetsudvalget. Karen Degn: Flyttede til Finderup 2005 og blev samme år gift med Kell. Har en basisuddannelse som sygeplejerske og forlod arbejdsmarkedet efter 45 år i 2012. Er aktiv i pastoratets kunstråd, som tager sig af visningen af konfirmandmalerier i alle fire kirker samt planlægger kunstudstillinger i kirkerne på skift. Som kunstinteresseret og aktivt udøvende værdsætter jeg dette arbejde højt. Kontaktperson, sekretær og kunstråd.

4

Lone Gårdsdal: Jeg bor ude på landet uden for Finderup sammen med min mand, Søren, og vores fire børn. Til dagligt arbejder jeg på Søndergård, mens jeg i fritiden godt kan lide at beskæftige mig med forskellige former for håndarbejde. Medlem af aktivitetsudvalget. Else Margrethe Pedersen: Jeg bor i Karup. Er suppleant i menighedsrådet og med­lem af bladudvalget. Det er en stor glæde at deltage i lokallivet og beskæftige mig med holdninger og værdier.

Præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalg, bladudvalg og kunstråd er fælles udvalg med pastoratets andre to sogne.


Præsentation af Ravnstrup menighedsråd Det nye menighedsråd for Ravnstrup Sogn har fordelt opgaverne mellem sig: Birthe Pedersen, nyvalgt formand, har været med i arbejdet i fire år. Solveig Plejdrup nyvalgt næstformand og sekretær, Arne Jensen nyvalgt kontaktperson og kirkeværge samt Kirsten Vester Sørensen menigt medlem er de tre nye medlemmer af vores menighedsråd (se præsentationen) mens Knud Erik Christensen fortsatte arbejdet med at være kasserer. Han har været med i menighedsrådsarbejdet i rigtig mange år.  BP

Arne Jensen: Kirkeværge, kontaktperson og medlem af præstegårdsudvalg. Født og opvokset i Ravnstrup. Aktiv smed 1962-2007 med få sidespring. Har deltaget aktivt i byens idrætsliv som bestyrelsesmedlem såvel som aktør. Mit formål med at deltage i Ravn­strup Menighedsråd er at være med til at forme og udvikle kirkegården til nutidens og fremtidens forhold, bl.a. ved at få anlagt et lapidarium til bevaring af de gamle gravsten, der står langs kirkediget, og derved bevare nogle af Ravnstrups fortidsminder. Solveig Plejdrup: Jeg er nyt medlem i meninghedsrådet og bor sammen med min mand på en gård på Holstebrovej 160, lige uden for Ravnstrup byskilt. Vi har en fantastisk god udsigt til Ravnstrup Kirke, når vi kigger ud ad vinduet eller opholder os i haven eller på marken. På gården har vi Hereford kødkvæg og gårdbutik med salg af vor økologiske hereford oksekød. Jeg er født og opvokset i Romlund og uddannet til sygeplejerske i 1979 ved Viborg sygeplejeskole og senere uddannet til sundhedsplejerske. Jeg har arbejdet flere steder både på sygehuse og ved kommuner. Siden 2005 ansat ved Viborg Kommune, som udekørende hjemmesygeplejerske. Jeg har i flere år været kasserer for Vennerne, som er en støtteforening til Hald-Ege Ravnstrup KFUM’s idrætsforening. I menigheds-

rådet har jeg følgende poster: Næstformand, sekretær og med i bladudvalget, gudstjenesteudvalget og valgbestyrelsen. Kirsten Vester: Nyvalgt i menighedsrådet. Jeg er tilflytter til Ravnstrup og har boet her i godt 8 år. Jeg gik på pension for godt et år siden efter et godt og langt arbejdsliv. Jeg har i det meste af mit arbejdsliv arbejdet som sundhedsplejerske i hhv. tidligere Gjern kommune, nu Silkeborg Kommune, samt Viborg Kommune. Min grunduddannelse er sygeplejerske. Jeg er naturligvis medlem af folkekirken, og er nok lidt af en gennemsnitsdansker med hensyn til mit forhold til kirken. Jeg er meget optaget af debatten om kirken. Det vil bl.a. sige, at jeg har et eller andet forhold til kirke og tro, men jeg er også meget optaget af, hvad og hvordan kirken kan udvikles. Kan kirke og tro integreres på en mere alsidig og vedkommende måde i nutiden? I mit fremtidige virke i menighedsrådet har jeg bl.a. tanker om, at arbejde med flg.: Jeg vil gerne være med til at præge, åbne kirken ved f.eks. at arrangere sociale arrangementer for børn, unge og ældre. Det kunne være ved foredrag, debat om eksistentielle spørgsmål, være deltagende i lokale arrangementer, udvikle gudstjenesten, arrangere udflugter, skabe interessegrupper, øge samarbejdet på tværs af sognene. 5


kalender februar-maj februar 26. februar

6

28. februar marts 2. marts

Tirsdag

Hald Ege 9.30 Præst: Hanne Rytter. Dollerup 11.00 Kirkekaffe. H. Ege Sogneh. 19.00 Syng dig glad v. organist Inger Thomsen.

Torsdag

Finderup 19.00

5. marts 7. marts 9. marts 12. marts

1. s. i fasten Tirsdag Torsdag 2. s. i fasten

14. marts

Tirsdag

19. marts

3. s. i fasten

21. marts

Tirsdag

26. marts

Midfaste

28. marts

Tirsdag

april 2. april

Mariæ bebudelse

4. april

Tirsdag

6. april

Torsdag

Ravnstrup 9.00 Finderup 10.30 Hald Ege Sognehus 19.00 Finderup 19.00

9. april

Palmesøndag

Hald Ege 11.00

13. april

Skærtorsdag

Hald Ege 17.00

14. april

Langfredag

Finderup 21.30

16. april 17. april 23. april 30. april

Påskedag 2. påskedag 1. s. e. påske 2. s. e. påske

Dollerup 11.00 Ravnstrup 11.00 Hald Ege 11.00 Ravnstrup 9.00 Finderup 11.00

Fastelavn

Hverdagsgudstj. m. højskolesange og klaver. Kaffe i præstegården. Præst: Hanne Rytter. Ravnstrup 11.00 Præst: Hanne Rytter. Kirkekaffe. H. Ege Sogneh. 19.00 Syng dig glad v. organist Inger Thomsen. Hald Ege 19.30 Johnny Cash koncert. Se omtale. Dollerup 9.30 Præst: Hanne Rytter. Hald Ege 11.00 Kirkekaffe. Hald Ege Sognehus Syng dig glad v. organist Inger Thomsen. 19.00 Finderup 9.30 Præst: Jørgen Husted. Ravnstrup 11.00 Kirkekaffe. Hald Ege Sognehus Syng dig glad v. organist Inger Thomsen. 19.00 Hald Ege 16.00 Fælles med Dollerup. Lysgudstjeneste. Præst: Hanne Rytter. Lokale musikere medvirker. Kaffe og kagebord. Hold øje med facebook og hjemmeside. Hald Ege Sognehus Syng dig glad v. organist Inger Thomsen. 19.00 Præst: Jørgen Husted. Kirkekaffe. Syng dig glad v. organist Inger Thomsen. Sangaften. Præst: Hanne Rytter. Menighedsrådet er vært med kaffe og brød i kulturhuset. Konfirmandarrangement fælles med Dollerup. Præst: Hanne Rytter. Sodavand og sødt. Lammesteg og flødekartofler i sognehuset i Hald Ege for hele pastoratet. Hanne Rytter. Tilmelding til middagen 29 33 62 98. Præst: Hanne Rytter. Efterfølgende rødvin og saft i præstegården. Præst: Hanne Rytter. Præst: Jørgen Husted. Præst: Jørgen Husted. Præst: Hanne Rytter. Kirkekaffe.


maj 5. maj

7. maj

3. s. e. påske

12. maj

Bededag

14. maj

4. s. e. påske

21. maj

5. s. e. påske

Hald Ege Sognehus Fællesspisning i forbindelse med 100 års ju18.30 bilæum. Tilmelding 29 33 62 98. 50 kr. for mad kan betales på mobilepay 22 53 13 54. Hald Ege 14.00 100-års jubilæumsgudstjeneste for byen Hald Ege. Kaffe og kagebord i sognehuset. Finderup 9.00 Konfirmation. Præst: Hanne Rytter. Hald Ege 11.00 Konfirmation. Præst: Hanne Rytter. Ravnstrup 9.00 Konfirmation. Præst: Hanne Rytter. Dollerup 11.00 Konfirmation. Præst: Hanne Rytter. Finderup 9.00 Præst: Jørgen Husted. Ravnstrup 11.00 Kirkekaffe.

Kirkebil Det er muligt at komme i kirke med kirkebil - kontakt: Frederiks Taxi, 86 66 10 45 - Viborg Taxa, 86 62 66 00. Er det Viborg Taxa der skal køre, rettes der henvendelse til sognepræsten for at få oplyst kontonr.

Hald Eges byjubilæum Det er tid til et lille historisk tilbageblik, for byen i de smukke omgivelser, og sognenes yngste bebyggelse kan i år fejre sit 100 års jubilæum. Som en følge af 1. Verdenskrig blev der i 1917 oprettet en lazaretlejr for krigsfanger fra Østrig-Ungarn. Lige siden har barakbyen i perioder huset flygtninge, både fra Tyskland, Ungarn og Bosnien. I starten af tyverne blev de røde barakker overtaget af Røde Kors, som indrettede stedet som kurophold for bl.a. gigt- og nervepatienter fra hele landet, og senere overgik barakbyen til Åndssvageforsorgen (det kaldte man det!). Udenfor barakbyen blev det første beboelseshus bygget i 1927 og i de følgende år voksede byen hurtigt

og fik navnet »Hald Ege«. I 1963 fik vi så skolen, som dækker Dollerup-Finderup-Ravnstrup samt Lysgård og Almind sogne, og er dermed en af landets største skoler geografisk. Med skole og »de glade tressere«, hvor flere fik råd til egen bolig, blev der behov for at udvide byen. Så i ’67 får byen både et nyt boligområde, det vi kender som »Det nye Hald Ege«, og kirken. I det nye boligområde og i kølvandet på 60’erne, hvor der skete et opbrud af de gamle normer og livsformer, så vi nye bud på, hvordan vi kan leve sammen. Det kom

meget konkret til udtryk i Nonbo Hegn som blev landets første boligkollektiv. De røde barakker ændrede også funktion, og i dag er det et område fuldt af liv med bl.a. fri- og efterskole, børnehaver, fritidshjem, forsamlingshus, og et stort boligområde. Byen er også kendt for sine engagerede borgere, som skaber et rigt foreningsliv med mange aktiviteter, der har stor opbakning. I kan læse mere om byen og dens indbyggere gennem de sidste 100 år i bogen »Hald Eges 100 års jubilæumsbog 1917-2017«. Et stort tillykke til byen og dens borgere og tak til Poul Harald Christensen og Kai Juhl Jørgensen for bidrag og fotos. Else Margrethe

Der er sket meget i Hald Ege de sidste 100 år

7


Præstegården i Finderup

Tel

TelefonTavle Ravnstrup el a/S Holstebrovej 155

SAMMENKANVIMERE

&REDERIKSs (ADERUPs TelefonTavle

86 64 72 11

& (

Ravnstrup el a/S Chr. &ogSøn ApS Som omtaltZoneterapi i et tidligere kirkeblad er forpagterboligen fjernet ved præstegården iRosgaard Finderup, i stedet er der Zoneterapi Holstebrovej Vognmand 155 opført en ny carport samt foretaget beplantning.

vle

Kinesiologi

pi gi

n

7

tning

Alle former for TRYKSAGER og digital teknik ERING A4 og A3

8 ere etning

v/ Else 86 64 K. 71Pedersen 40

Tlf. 3372 4911 07 Tlf. 30 33 49 07 TelefonTavle i kreaturkørsel · Containerudlejning 8630 64 telefontavle AltTelefonTavle

Ravnstrup el a/S

Vi har bøjet det i neon – i 40 år!

Ravnstrup el a/S Zoneterapi

Holstebrovej 155

Holstebrovej 155

SAMMENKANVIMERE

Finderup Kinesiologi

Totalleverandør af baldakiner, skilte og &REDERIKSs v/ Else K. Pedersen bogstaver med og uden lys

(ADERUPs Tlf. 3072 33 49 07 8686 6464 7111 22*

Vi har bøjet det i neon – i 40 år!

Chr. Rosgaard & Søn ApS Vognmand

Tlf. 86 62 01 96 86 64 71 22*

Finderup

Hald Ege

8686 646474 7144 22* 86 63 80 80

i offset og digital teknik

Lorenzen’s Gearkasse Vil De købe eller sælge

Autoværksted er detege Drejer De bør vælge Hald el-forretning

Munks TømrerEGETRYK

Specialist i: • Personbiler • Varebiler • Gearkasser • Bagtøj

v/ Thorkild Nielsen

8663 7888

Egeskovvej 23 Hald Ege 8800 Viborg

Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3

Bliv klogere8800 på lokalhistorien Viborg og køb vore bøger Dollerup, Tlf: 86 64om74 61 alle skrevet af Birgit Aarestrup under fællestitlen ”Mit Dollerup”. Hald ege el-forretning

86 64 74 44

Totalleverandør 4 af baldakiner, skilte og Teglgårdsvej Hesselbjergvej 11, Finderup bogstaver med og uden lys

FARVEKOPIERING 8664 6274 66 00 A4 og A3 86 44

Forlaget og Snedkerforretning ravnsbjerg Tornsangervej 17, Ravnstrup

86 62 66 00

v/ Thorkild finnNielsen Jørgensen

Alle former for

Hald Ege 8800 Viborg

Hesselbjergvej 11, Finderup

HaldTømrermester ege el-forretning

Egeskovvej 23 TRYKSAGER Hesselbjergvej 11, Finderup

Teglgårdsvej 4 Hald Ege

Blytrækkervej 19 8800 Viborg Tlf.: 2052 9936 Mail: gearkasse@live.com www.teknicar.dk

86 63 80 80

Vil De købe eller sælge er det Drejer De bør vælge 8663 7888

EGETRYK Bækkelund Munks TømrerPræsternes vagttelefon i Forlaget Ravnsbjerg Papirværk Falkevej og Snedkerforretning Viborg Domprovsti 4 Teglgårdsvej 4 v/ Thorkild Nielsen

Røverdal 20, Dollerup,

Tornsangervej 17, Reparationer · Håndarbejde servietter bordpapir – dække8800 Viborg, Tlf. 86 63 Ravnstrup 89 89 Hald Ege·–Gravering

Teglgårdsvej 7 · Hald servietter –Egelys 8800 Viborg Email: handskegreven@mail.dk Tlf. 86 63 81 05 · Åbent: Mandag–torsdag kl. 8–12.30

86 63 80 8061 Tlf: 74 87 86 25 64 75 75

Vil De købe eller sælge

er det Drejer De bør vælge Viborg begravelsesBækkelund

finn Jørgensen

v/ Else K. Pedersen

Vi har bøjet det i neon – i 40 år!

Tømrermester EGETRYK 8663 7888 finn Jørgensen

Vognmand

Tømrermester

86 64 71 40 Tlf. 30 33 49 07 Alt i kreaturkørsel · Containerudlejning

Alle former for Egeskovvej 23 Reparationer · Gravering · Håndarbejde TRYKSAGER 6920 Videbæk Hald Ege i offset og digital teknik Teglgårdsvej 7 · Hald Ege telefon 97 17 34 08 8800 Viborg FARVEKOPIERING A4 og A3

Har du brug for at tale med en præst på en mandag, kan »vagt­ Tlf. 86 63 81 05 · Åbent: Mandag–torsdag kl. 8–12.30 mail@kirkebladet.nu præsten« træffes på tlf. 70 22 03 03.

Viborg begravelsesMunks TømrerKFUM og KFUK’s BØRNEKLUBi Præsternes vagttelefon forretning og Snedkerforretning

Rav

SAMMENKANVIMERE finn Jørgensen Holstebrovej 146, Ravnstrup Finderup

Chr. Rosgaard & Søn ApS Zoneterapi

Kinesiologi

86 64 71 40og uden lys bogstaver med Alt i kreaturkørsel · Containerudlejning

Chr. Rosgaard & Søn ApS Tømrermester

86 86 64 62 72 66 11 00 Holstebrovej 146, Ravnstrup

Koldingvej 195, 8800 Viborg Totalleverandør af baldakiner, skilte og

Vi har bøjet det i neon – i 40 år!

&REDERIKSs Totalleverandør af baldakiner, skilte og Hesselbjergvej 11, Finderup 86 64 bogstaver med71 og40 uden lys (ADERUPs 8686646474 44 Alt i kreaturkørsel · Containerudlejning 71 22*

Vognmand

HolstebrovejFinderup 146, Ravnstrup

– i 40 år!

r, skilte og n lys

Kinesiologi

Holstebrovej 146, Ravnstrup

&REDERIKSs (ADERUPs

v/ Else K. Pedersen

NVIMERE

 

SAMMENKANVIMERE

Bidrag til Kirke og Sogn

EGETRYK modtages med tak 8663 7888

og kan indsættes på konto i Alle former for Danske Bank: 4770 7034725 Reparationer · Gravering · Håndarbejde TRYKSAGER Egeskovvej 23 eller gives til sognepræsten i en Hald Ege Teglgårdsvej 7 · Hald Ege i offset og digital teknik 8800 Viborg 86 62 66 A4 og A3 kuvert medMandag–torsdag navnFARVEKOPIERING på00 giveren Tlf. 86 63 81 05 · Åbent: kl. 8–12.30

Viborg begravelsesMunks Tømrerforretning og Snedkerforretning

Chr.

Ho

Alt i k

T

Hald

v/ Thork fin

Teglgå Hesse Hald E

Te

V er

v/ Per Rasmussen

Reparationer · Gravering Tornsangervej 17,· Håndarbejde Ravnstrup Teglgårdsvej 7 · Hald Dumpen 2 Ege 8800 Viborg Tlf. 86 63 81 05 · Åbent: Mandag–torsdag kl. 8–12.30 Tlf: 62 86 64 86 90 74 0061

Hald egebegravelsesel-forretning Viborg

Zoneterapi Bækkelund v/ Thorkild Nielsen Har du lyst til en gang forretning Papirværk imellem at lave kirkekaffe Teglgårdsvej 4 Kinesiologi v/ Per Rasmussen i Hald din kirke Ege v/ Else K. Pedersen servietter – bordpapir – dækkeså ring til sognepræsten Dumpen 2 07 servietter – på lys Tlf. 30 33 49 86 63 80 80 tlf. 8664 7040. 86 00 8762 25 90 75 75

De købe sælge Vi har Vil bøjet det eller i neon – i 40 år! er det Drejer De bør vælge

Har du lyst til en gang

Præst Vibor

HarRep du præst Tlf. 86 63 8 præste

Vib

KFUM


Konfirmandlejr 2017 - en dejlig, årlig tilbagevendende begivenhed Også i år havde Hanne og »den faste stab« lagt et stort stykke arbejde i at tilrettelægge og forberede den årlige konfirmandlejr. Til trods for at vores drenge nu alle er konfirmeret, har jeg tidligere givet udtryk for, at jeg meget gerne ville bidrage, hvis der skulle blive en ledig plads – og det var der heldigvis i år. Vi startede ud fra Finderup lørdag morgen forholdsvis tidligt og fik samlet holdet og alle sagerne. Vel ankommet til Kjelsø Lejren ved Ans opstod dagens første udfordring, da det viste sig, at den kode, som vi havde fået til døren, ikke var den korrekte. Det lykkedes forholdsvis hurtigt at få »en mand ud på stedet«, og vi kunne rykke ind og gøre klar til at modtage de 28 unge mennesker. Efter at alle var blevet installeret, var det tid til samling, hvor vi skul-

le fortælle lidt om os selv, og det var super dejligt at se, at de unge mennesker var åbne og ikke blege for at bringe sig selv i spil. I løbet af dagen var der planlagt flere aktiviteter og jeg følte mig i rigtig gode hænder, da »den faste stab« består af ene erfarne deltagere, der har været med i mange år og flere af dem endda fra første gang, der overhovedet blev afholdt konfirmandlejr. Vi blev bl.a. delt op i hold og sendt ud på Pilgrimsvandring, hvor formålet er, at man undervejs taler om, hvad man forstår ved forskellige begreber og ord, f.eks. stilhed. Alle var meget deltagende og der kom rigtig mange gode vinkler på tingene. Der var også tid til hygge og selvfølgelig at spise den dejlige mad, som søde forældre fra årgangen kom og tilberedte til os.

Jeg oplevede en gruppe af dejlige velopdragne unge mennesker, der var meget nysgerrige og engagerede, både i de planlagte aktiviteter, men også i hinanden, og det var en stor fornøjelse at tilbringe weekenden i Kelsø Lejren. Selv natten forløb uden de store udfordringer – udover min sovekammerat, der snorkede! Christian Nors

10 år på konfirmandlejr med de unge Det hele startede for godt og vel 10 år siden, da min datter Puk skulle med på konfirmandlejr i Løgumkloster. Som forældre fik jeg muligheden for at deltage ved at melde mig som frivillig på turen, i samar-

bejde med andre frivillige. Jeg har tilbragt mange skønne timer sammen med så mange forskellige typer af unge mennesker, og det bidrager til et anderledes pust fra hverdagen. De første 6 år af min deltagelse, tilbragte vi i de skønneste omgivelser i Løgumkloster. Her havde vi adgang til de rette omgivelser for de unge mennesker eksempelvis i Løgumkloster Kirke og i andre rum, hvor der var plads til både at være aktive, kreative og ikke mindst så var der en naturlig ro over stedet. Da man desværre besluttede at skære i budgetterne, blev jagten sat ind på at finde et alternativ der kunne sikre de kommende konfirmander et godt ophold. Vi har nu tilbragt de sidste 4 år i Keldsølejren, et noget anderledes

sæt op, men vi er kommet godt efter det. Vi fandt hurtigt nye måder at gøre tingene på, og da vi har nye hold med hvert år mærker de unge heller ikke til ændringerne. Her har vi mulighed for en hel del mere udendørs aktiviteter, og da stedet ikke er så stort, er vi alle mere samlet under et tag. Gennem årene har vi fået opbygget et suverænt team, et team af frivillige med forskellige kompetencer. Vi supplerer hinanden rigtig godt og ikke mindst, er vi super gode til at støtte op om hinanden. Jeg takker for 10 helt fantastiske år, der har været specielle på hver deres måde. Jeg ønsker kun det bedste for de unge mennesker, og håber på mange flere år i deres selskab. Peter Lauritzen 9


Indsamling

Ring til præsten

Jul Folkekirkens Nødhjælp Nytår Bibelselskabet Påske KFUM/KFUK Pinse Folkekirkens Nødhjælp Høst Folkekirkens Nødhjælp m.fl.

Ønskes samtale, sygebesøg, eller hjemmealtergang, kan henvendelse ske til sognepræst Hanne Ellemann Rytter, tlf. 29 33 62 98, hcle@km.dk

program for byjubilæum i hald ege Torsdag den 4. maj Opsætning af telt kl. 16.30. Koncert med jubilæumskor i Hald Ege Kirke kl. 19.00.

• •

Lørdag den 6. maj Kaffe og rundstykker kl. 10.00-12.00. Historiefortæller Hans Kjelstrup underholder børn kl. 12.00. Kulturforeningens Børneudvalg arrangerer børnemarked, kagekonkurrence, hoppeborg m.m. kl. 12.00. Evt. yoga ved skolen/hallen kl. 14.00. Evt. Bryggerlauget skænker spændende øl til voksne over 18 år. Kulturforeningen står for aftenens underholdning for voksne i telt kl. 18.00.

• • • • • •

Fredag den 5. maj Snor klippes over kl. 12.30. Show i skolens aula kl. 10.30. Optoget går videre forbi børnehave, som indlemmes i optoget med sang kl. 12.00. Optoget går videre mod Ege-kværnen og teltet kl. 12.30. Diverse indslag og evt. ceremoni ved HKH  Prinsen – måske med en sang kl. 14.00. Klubben opfører teater kl. 15.00. Bogudgivelse og champagne kl. 15.30. Prinsens livregiment spiller kl. 16.30. Guidet tur i de røde barakker v. Peter Iversen kl. 17.00. Fællesspisning i Sognehuset kl. 18.30 og efterfølgende vil konfirmander opføre deres dramastykke kva 100-året for jubilæet Hald Ege. Tilmelding 29 33 62 98. Voksne 50 kr. børn 10 kr. for middag kan indsættes på mobilepay 22 53 13 54. Hold øje med hjemmeside og facebook.

• • • • • • • • • •

10

Søndag den 7. maj Jubilæumsgudstjeneste for 100-året i Hald Ege Kirke kl. 14.00 med efterfølgende kaffebord i Sognehuset. Konfirmander vil opføre deres dramastykke kva 100-års jubilæet.

• •


Dollerup Kirke 13.11.16 Anna Asbøl Brandt 27.11.16 Luna Schrøder Reffs 15.01.17 Alfred Emil Jensen 29.01.17 Milas Fauerholdt Krogsgaard

hald ege kirke 13.11.16 Martha Just Schade 21.01.17 Halfdan Ballegaard Schøler 12.02.17 Cornelia Emilie Abildlund Just

ravnstrup kirke 22.01.17 Lise Østergaard Christensen

finderup kirke 20.11.16 Bonni Mai Julius 05.02.17 Fenja Stampe Burow 19.02.17 William Nyeland Lykkegaard Hellerup

Viborg Kirkeradio er her endnu Find os på www.kirkeradio.dk med gudstjenester og magasinprogrammer døgnet rundt. Nyt program hver søndag.

Strikkeklub i sognehuset Torsdag i ulige uger er der strikkeklub i Sognehuset i Hald Ege. Der strikkes til Sarons Slette (nødhjælpscenter) og Røde Kors. Alle er velkommen. Har du lyst til at være med, da kontakt: Mona Kjelstrup, 21 72 17 73 Ditte Larsen, 21 65 26 24. Garnrester modtages med tak

Sognepræst: Hanne Ellemann Rytter Hellerupvej 4, Finderup, 8800 Viborg. Træffes på tlf. 86 64 70 40 eller mobil 29 33 62 98. Mail: hcle@km.dk

adresser

Døbte

Præst: Jørgen Lomholt Husted, tlf. 51 86 58 90, mail: jlhu@km.dk Mandage træffes vagtpræsten på tlf. 70 22 03 03. Organist i Dollerup, Hald Ege, Finderup og Ravnstrup kirker: Inger Thomsen, tlf. 21 47 96 62 Præstesekretær: Præstesekretæren træffes som regel torsdag. Pastoratets hjemmeside: www.ravnstrupkirke.dk Fra denne side er der links til de øvrige kirker i pastoratet. Dollerup sogn med Hald Ege kirkedistrikt Formand: Kirsten Odgaard Poulsen tlf. 64 66 40 45 - 27 58 07 31 Kirkeværge v. Dollerup Kirke: Elin Nørgaard, tlf. 86 66 15 88 Kirkeværge v. Hald Ege Kirke: Tage Båndrup Carstens tlf. 21 60 92 85

døde/begravede Dollerup kirke 10.11.16 Jørn Friis Søndergaard

hald ege kirke 22.11.16 Klaus Bech

ravnstrup kirke 29.12.16 Poul Jørgensen 11.01.17 Hanne Maria Hyldahl 18.01.17 Rita Jensen

finderup kirke 15.11.16  Krzysztof-Franciszek Stanczuk 14.01.17 Kjeld Nielsen bisat fra Karup Kirke

Kirke & Sogn Udkommer 4 gange om året til marts, juni, september og december. Oplag: 2455 ekspl. Den frivillige redaktion: Lars Peter Bach Jensen, Else Margrethe Pedersen, Kirsten Vester og Hanne Rytter. Stof til kirkebladet sendes til sognepræst Hanne Rytter på e-mail: hcle@km.dk

Graver ved begge kirker: Finn Kabel tlf. 22 53 13 54 Karen Margrethe Rasmussen: tlf. 22 72 80 58 Finderup sogn Formand: Kjeld Jensen Bach tlf. 86 64 71 90 - 23 24 07 64 Kirkeværge: Hans Hoyer tlf. 86 64 75 03 - 24 69 38 03 Graver: Karl Erik Hedegaard tlf. 27 47 15 44 Ravnstrup sogn Formand: Birthe Elisabeth Pedersen, tlf. 86 64 71 73 - 22 18 99 80

Næste blad udkommer i uge 20

Kirkeværge: Arne Jensen, tlf. 86 64 77 85 - 21 22 77 85

Sats & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S, tlf. 97 17 34 08

Graver: Jens Ole Nygaard tlf. 22 55 66 68 11


227

til opslagstavlen syng dig glad i hald ege sognehus

Cash i kirken – en hyldest til legenden Johnny Cash

Vi synger videre indtil palmesøndag. Og vi synger tirsdag kl. 19.00-20.30 på følgende datoer: 14/3, 21/3, 28/3, 4/4. Afslutning i Finderup Kirke torsdag den 6. april kl. 19.00.

Torsdag den 9. marts kl. 19.30-20.40 i Hald Ege Kirke

udstilling i dollerup kirke Kan ses fra 21. maj til og med 2. juli Birgit Kvorning har i de sidste ca. 20 år arbejdet med skulptur. De fleste emner er udført i højbrændt stentøjsler, så de tåler at stå udendørs, men enkelte er støbt i bronze og få er lavet i brændt raku. Det gennemgående tema har været spirende frø og andre organiske former med inspiration fra dyr og planter. Bløde, venlige former, som taler til hånden. Til udstillingen i Dollerup Kirke arbejdes der pt. også med engle/ englevinger.

Sommerudflugt til gl. estrup Onsdag den 23. august Nærmere information i næste kirkeblad

12

Musikerne Karsten Holm, Martin Blom, Bjørn Petersen og Knud Erik Steen­ gaard vil stå for en medrivende musikalsk fortælling om Johnny Cash og de indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden. Forhåndstilmelding inden 1. marts på tlf. 21 44 71 54 eller mail isbeth.hesselberg@ skolekom.dk. Biletten betales ved indgangen og koster 50 kr. Hilsen Hald Ege/Dollerup Menighedsråd

Sangaften i Finderup kirke Torsdag den 6. april kl. 19.00 I samarbejde med Finderup Kulturhus holder vi sangaften i Finderup Kirke torsdag den 6. april kl. 19.00. Vi vil synge forårssalmer og -sange. »Syng dig glad«-koret vil synge nogle sange som afslutning på vinterens og forårets sangaftner. Hanne Rytter, Anders Hald og Inger Thomsen vil ligeledes medvirke i aftenens arrangement. Vi vil slutte af med kaffe og kage i Finderup Kulturhus. Inger Thomsen

Kirke og Sogn 2/2017