Kirjapaja kevat 2017

Page 1

2017 k e vä t


sisältö

2

4 Yhteiskunta, kulttuuri, filosofia 10 Psykologia, elämäntaito, hyvinvointi 19 Harrastukset 20 Runo- ja lahjakirjat 27 Hengellinen elämä, teologia 32 Kasvatus 34 Pokkarit 35 Muista myös 36 E-kirjat

K I R J AT I L AU K S E T

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY

Kirjavälitys OY 010 345 1520 kvtilaus@kirjavalitys.fi

Itälahdenkatu 27 A 3. krs, 00210 HELSINKI Puhelinvaihde 09 6877 450 Faksi 09 6877 4545 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi etunimi.sukunimi@kirjapaja.fi etunimi.sukunimi@lastenkeskus.fi

BTJ Finland Oy 09 584 0440 btj@btj.fi Kirjapaja 09 6877 4530 tilaukset@kirjapaja.fi Kirjojen vähittäismyynti kirjakaupoissa, tavarataloissa ja marketeissa kautta maan.

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540 MYYNTI JA MARKKINOINTI Markkinointipäällikkö Mirja Suvanto-Larmala 09 6877 4534 gsm 050 371 0448 Myynti- ja markkinointikoordinaattori Sari Rautanen 09 6877 4563 gsm 040 559 5370

VIESTINTÄ Viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste 09 6877 4568 gsm 040 553 4757 Mediakoordinaattori Minna Vatja 09 6877 4543 KUSTANTAMINEN Kustannuspäällikkö, yleinen tietokirjallisuus, lahjakirjat Ulla Salmi 09 6877 4556 Kustannuspäällikkö, yleinen lasten- ja nuortenkirjallisuus Tanja Poskela 09 6877 4539 Kustannuspäällikkö, hengellinen kirjallisuus, teologia, kirkolliset kirjat Päivi Karri 09 6877 4558 Kustannuspäällikkö, seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö, oppimateriaalit Eeva Johansson 09 6877 4515

facebook.com/kirjapaja facebook.com/lastenkeskus

Tai t t o: Katja Kuittinen Pai n o: Premedia Helsinki; Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja; muutokset ovat mahdollisia.


3

Juhlan aikaan A L K AVA N A V U O N N A juhlitaan satavuotiasta itsenäistä Suomea. Juhlaan osallistuu myös moni-ilmeinen suomalainen kirjallisuus. Suomea on rakennettu lukemalla – on käyty opintietä, luodattu nykyhetkeä, mennyttä ja tulevaa ja piirretty paikkaa maailmassa. Yksilön sivistys on kansakunnan pääomaa, ja lukeminen on myös tänään teko tulevaisuuden puolesta.

on myös reformaation merkkivuosi. Martti Luther julkaisi 500 vuotta sitten teesinsä anekauppaa vastaan. Alkoi kehityskulku, joka muovasi voimakkaasti kirkkoa, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Kirjalla oli tässä muutoksessa huomattava merkitys. Mikael Agricolan työn myötä syntyi reformaation vaikutuksesta myös kirjoitettu suomen kieli – kasvualusta suomenkieliselle kirjallisuudelle, sivistykselle ja tulevaisuudelle. A L K AVA V U O S I

on mukana juhlissa. Teoksemme tarjoavat retkiä minään ja maailmaan, historiaan ja hyvinvointiin. Nostamme jo kevään koittaessa lipun salkoon ikäisekseen hyvin säilyneen Suomi-neidon kunniaksi. Kuljemme reformaation jäljillä ja sitä edeltäneissä maisemissa. Tutustumme kiinnostaviin henkilöihin. Pohdimme historian jakolinjoja, kansallisen muistin uomia ja minän moni-ilmeisyyttä. Etsimme keinoja hyvinvointiin, terveyteen ja itseymmärrykseen. Mansikkana juhlakakussa tarjoilemme yhdessä Naisten Pankin kanssa Onnellisen pullan. K I R J A PA J A N K E VÄT O H J E L M A

Tekoja tulevaisuuden puolesta,

Ulla Salmi Kustannuspäällikkö Kirjapaja


4

Yht e i s k unt a, kult t uur i, filo sofia

P E KKA HAAVI STO

Lipunnosto J A R Ä ÄTÄ L I N V I I S A U S saloissa 20 päivänä vuodessa. Nuo päivät kertovat kansallisesta historiastamme ja kulttuuristamme. Ne muistuttavat historian tapahtumista ja ihmisistä, liputtavat iloa ja surua, suomalaista kulttuuria ja kunniaa. SINIRISTILIPPU LIEHUU

pysähtyy teoksessaan kunkin liputuspäivän kohdalle ja miettii, mitä ne nykyihmiselle merkitsevät. Keitä muistamme, ketkä olemme unohtaneet? Millaista tarinaa haluamme Suomesta kertoa? Entä onko Suomen lippu huomaamattamme viety sellaisten asioiden symboliksi, jotka murtavat kansallista yhtenäisyyttämme? Lipunnosto on myös nojatuolimatka, joka kulkee historiassa ja nykyajassa, omakohtaisessa ja yleisessä. Se vie lukijan niin Dag Hammarskjöldin koneen hylylle, Lucina Hagmanin naisvoimaa uhkuvaan puhetilaisuuteen kuin Snellmanin Saimalehden toimitukseen. Teos katsoo paitsi menneisyyteen, myös siihen, mille Suomi liputtaa seuraavat sata vuotta. P E K K A H A AV I S T O

Lippu salkoon, 100-vuotias Suomi!

P E K K A H A AV I S T O on poliitikko, kansanedustaja ja Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja. Hän on työskennellyt monissa kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä, mm. EU:n erityisedustajana ja YK:n neuvonantajana. Haavisto on toiminut myös ministerinä sekä vihreiden ja Euroopan vihreän puolueen puheenjohtajana ja ulkoministerin erityisedustajana rauhanvälityksessä. Haavisto oli presidenttiehdokkaana vuonna 2012.

Kan s i Tomi Kujansuu Koko 135 x 210 mm Noi n 220 s IS B N 978-952-288-065-9 Kl 92 Si d . suo japaper i En n akkohi nt a 34,90 4/2017


Yht e i s k unt a, kult t uur i, filo sofia

5

RI S TO LI N D ST EDT & E E R O OJANEN

1918 M AT KOJ A M U I S T I N R I N TA M I L L A ’värini’ valinnut jo nöösipoikana ja sellaisena se on pysynyt. Mihin minä tarvitsen sitä? En vihaamiseen, en kunniaan, en historian oppimiseen. Mistä tulee tämä historiallinen riivaus, niin minuun kuin moneen muuhunkin?” ”KUITENKIN OLEN

V U O D E N 1918 sisällissota jakoi s uomalaiset kahteen leiriin. Sodan jäljet ovat näkyneet pitkään yhteiskunnassamme, ja vuoden 1918 tapahtumat on tavattu muistaa pitkälti kahden erilaisen rintaman kautta. Pitkään aikaan suomalaiset eivät mahtuneet samaan kertomukseen. Risto Lindstedt ja Eero Ojanen kulkevat keskusteluteoksessaan vuoden 1918 maisemissa. He pohtivat tästä päivästä käsin kansallisen muistin luonnetta ja etsivät syitä yhteisen kertomuksen hataruuteen. Miksi vuoden 1918 jakolinjat ovat olleet yhteiskunnassamme niin vahvoja, entä mikä on muistin rintamien ja kansakuntamme tilanne tänään? Onko yhteiselle kertomukselle vihdoin tilaa vai ovatko jakolinjat nyky-yhteiskunnassa voimistuneet?

Kan s i Satu Kontinen Koko 135 x 210 mm Noin 160 s. ISB N 978-952-288-645-3 Kl 92 Sid. Enn a kko hi nta 32,90 2/2017

Olemmeko kahden rintaman kansakunta? RISTO LINDSTEDT on Suomen Kuvalehdestä eläkkeelle jäänyt vapaa kirjoittaja. E E R O OJ A N E N on filosofian tohtori, vapaa kirjoittaja ja filosofi. He ovat molemmat kirjoittaneet useita teoksia.


6

Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

T I M O N I I T E M A A on turkulainen tiedetoimittaja ja tietokirjailija. Hän on toiminut pitkään Turun yliopiston tiedottajana. Julkaisuissaan Niitemaa on käsitellyt muun muassa tieteen popularisointia ja yliopiston historiaa.

Kan s i Hanna Oksanen Valokuvakuvitus Koko 185 x 210 mm Noi n 210 s. IS B N 978-952-288-583-8 Kl 92.81 Si d . suo japaper i En n akkohi nt a 36,90 2/2017

Itämaan muisti

T IMO NI I TE MAA

T U R U N T U O M I O K I R KO N TA R I N O I TA R U OT S I N VA L L A N A J A LTA rakennettiin 1200-luvulla läntisen kirkon etuvartioksi, Ruotsin Itämaan uljaaksi katedraaliksi, ja sen ympärillä oleva miljöö kuuluu Suomen tunnetuimpiin kansallismaisemiin. Valtakunnan kohtalot, sodat, nälänhädät ja taudit, mutta myös talouden kukoistus ja eurooppalaisen kulttuurin virtaukset jättivät kirkkoon jälkensä. Lukuisat rakennuksen yksityiskohdat, säilyneet esineet, taideteokset ja muistomerkit kertovat vuosisataisista tapahtumista. T U R U N T U O M I O K I R K KO

T I E D E T O I M I T TA J A T I M O N I I T E M A A kirjoittaa elävällä journalistisella tyylillä, samalla historiantutkimuksen tuloksiin nojaten. Tarinoiden kautta avautuu paitsi Turun, myös Suomen ja koko Euroopankin värikäs historia kuohuvina Ruotsin ajan vuosisatoina. Tarinoita tukee valokuvaaja Hanna Oksasen oivaltava kuvitus.

Katedraali kertoo näkemästään


Yht e i s kunt a, kult t uur i, filo sofia

7

EM I L ANTO N

Katolisempi kuin luulit A I K A M AT KOJ A S U O M E N H I S TO R I A A N S U O M E N K I R J O I T E T T U historia alkaa Köyliönjärven pyhimystarinasta, jonka jälkeen maamme oli katolinen kokonaisten vuosisatojen ajan. Eikä katolinen vaikutus kadonnut reformaation jälkeenkään, vaan se on kulkenut Suomen ja suomalaisuuden rinnalla yllättävinkin tavoin vuosisadasta toiseen. Katolisempi kuin luulit vie lukijansa aikamatkoille Suomen historian jokaiselle vuosisadalle 1100-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Teos paljastaa, ettei kulttuurimme ole aivan niin umpiluterilainen kuin luulisi. Helposti lähestyttävän asiatiedon lisäksi kirja tarjoaa hauskoja menovinkkejä, jotka avaavat uusia näkökulmia kotimaanmatkailuun.

Kansi Sanna Pelliccioni Koko 115 x 180 mm Noin 160 s. ISB N 978-952-288-620-0 Kl 90.2 Nid. l i e pe e l l i ne n En na kko hi nta 27,90 2/2017

E M I L A N T O N on väitöskirjaansa valmisteleva teologian ja filosofian maisteri, kirjailija, kääntäjä, opettaja ja opas. Hän asuu Vantaalla puolalaisen vaimonsa Beatan kanssa. Antonien lempiharrastuksiin kuuluvat muun muassa kielet, kulttuurit ja kotimaanmatkailu.

Pikakelaus historian vuosisatoihin


8

Yht e i s k unt a, kult t uur i, filo sofia

KRI STI NA KAPP E LIN

Franciscus – uuden ajan paavi PA AV I F R A N C I S C U K S E N vierailu Lundiin lokakuussa 2016 toi hänet myös protestanttisen Pohjolan puheenaiheeksi. Ruotsalaisen toimittajan Kristina Kappelinin teos piirtää kuvaa suositusta paavista, joka yhä uudelleen on halunnut astua alas vallan korokkeilta ja kulkea eri tietä kuin edeltäjänsä.

kertoo, miten argentiinalaisesta kemististä Jose Mario Bergogliosta tuli ensimmäinen latinalaisamerikkalainen paavi ja miten valinta on vaikuttanut kirkossa ja koko maailmassa. Kirjassa kuljetaan paavin matkassa erilaisissa tapaamisissa, avataan kannanottoja, jotka ovat ravistelleet Vatikaanin kivettymiä. Naisen asema, suhtautuminen yhteiskunnan syrjittyihin, seksuaalietiikka ja vuoropuhelu muiden uskontojen kanssa ovat nousseet kirkossa esille uudenlaisessa valossa. KAPPELININ KIRJA

K R I S T I N A K A P P E L I N on ruotsalainen free lance -toimittaja, joka on asunut pitkään Italiassa ja tuntee myös Vatikaanin valtakuviot. Hän on aikaisemmin kirjoittanut kirjan mm. Italian entisestä pääministeristä Silvio Berlusconista.

Påven som kom ner på jorden Suom. Mir ja Hovila Koko 140 x 205 mm Noi n 250 s. IS B N 978-952-288-657-6 Kl 99.1 Si d . suo japaper i En n akkohi nt a 36,90 3/2017


Yht e i s k unt a, kult t uur i, filo sofia

L II SA VÄI SÄ N EN

Kaikki Italiani M AT K A L L A M A A S S A J O S TA O N M O N E K S I J O K A I N E N I TA L I A S S A asuva on aina ensin toscanalainen, roomalainen tai vaikka sisilialainen – ja vasta sitten italialainen. Liisa Väisänen vie lukijan kiehtoville retkille erilaisten maakuntien maahan, jossa jokaisella perinneherkulla on tarinansa ja jokaisella ministerillä suosikkipyhimyksensä.

yrittäjän Italiassa kohtaama varjovero? Miksi tomaatti tuli pizzaan vasta 1600-luvulla? Italian kuin omat taskunsa tunteva Väisänen johdattaa lukijan suvereenisti aiheesta toiseen ja menneestä nykyiseen. Taidehistorioitsijan silmä arvostaa neroja Michelangelosta ja Da Vincistä Renzo Pianoon. Kirja on lukuelämys Italiasta kiinnostuneille. Teoksessa ei kuljeta vain ruuhkaisimpia reittejä pitkin vaan pujahdetaan kiehtoville sivukujille ja syrjäisempiinkin kaupunkeihin. Teos antaa mainioita vinkkejä Italian-matkalle ja sen tarinoiden parissa viihtyy jokainen kulttuurinnälkäinen. M I TÄ TA R KO I T TA A

Kansi Tuija Kuusela Koko 140 x 210 mm Noin 200 s. ISB N 978-952-288-610-1 Kl 46.2 Sid. En na kko hi nta 32,90 1/2017

Italiasta, rakkaudella L I I S A VÄ I S Ä N E N on matkailun ammattilainen, taidefilosofi, kulttuurivaikuttaja ja suosittu luennoitsija. Väisänen toimi vuosia Italiassa matkanjärjestäjänä ja asui maassa 20 vuotta. Hän on julkaissut aiemmin mm. teokset Mitä symbolit kertovat (2015) sekä Verkkaisuuden filosofiaa (2013).

9


10

P syko l o g i a , elämänt ait o , hyvinvo int i

ANU KANGASNI E M I

Motivaatiota aktiivisempaan elämään

Tavoitteesta tavaksi T I E TO I S E S T I KO H T I HYVINVOINTIA T I E D Ä M M E K Y L L Ä , miten pitäisi syödä ja kuinka paljon liikkua, mutta yritykset paremman elämän puolesta päättyvät usein lyhyeen. Motivaatio pysyvään muutokseen on vaikea löytää. P S Y KO L O G I Anu Kangasniemi auttaa elintapamuutosta tavoittelevia saavuttamaan tavoitteensa. Pyrkimyksenä on elää elämää, jolla on merkitystä erityisesti itselle, ilman ulkoapäin tulevia odotuksia, sääntöjä tai normeja siitä, miten elämää pitäisi elää tai millaiselta näyttää. Tällöin löytyy myös motivaatio muutoksiin. Arvoihin, hyväksyntään ja tietoisuustaitoihin pohjautuva lähestymistapa sopii useiden terveyspsykologisten ongelmien itsehoitoon. Kirjan harjoituksia ja esimerkkejä voi soveltaa elintapamuutosten ohella myös krooniseen kipuun, diabetekseen tai mielialaan liittyvissä tilanteissa.

A N U K A N G A S N I E M I on jyväskyläläinen psykologian tohtori, terveyspsykologian erikoispsykologi sekä sertifioitu liikunta- ja urheilupsykologi.

Kan s i Maria Appelberg Koko 145 x 210 mm Noi n 160 s. IS B N 978-952-288-647-7 Kl 14.4 Ni d . En n akkohi nt a 31,90 3/2017


11

P syko l o g i a , elämänt ait o , hyvinvo int i

RE I JO L A AT I K A INEN & T I MO JOE NS UU

Syö hyvin, voi paremmin R AV I N TO S YÖ VÄ N EHKÄISYSSÄ JA HOIDON TUKENA meistä sairastuu elämänsä aikana syöpään. Jopa kolmannes syöpätapauksista voitaisiin välttää terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla. Hyvillä valinnoilla ruokapöydässä on merkitystä syövän ehkäisyssä mutta myös syövän lääketieteellisen hoidon tukena. Reijo Laatikainen ja Timo Joensuu kertovat, mitä tiedetään ravinnon ja syövän yhteydestä. Mikä lisää ja mikä vähentää riskiä sairastua? Alan asiantuntijoiden kirjoittama teos antaa vinkkejä myös ruoan valintaan ja valmistukseen. Oikein tulkittu, luotettava tutkimustieto on tärkeää ristiriitaisten uutisten ja blogikirjoitusten maailmassa, jotta osaisimme tehdä hyviä valintoja omaksi ja läheistemme parhaaksi. J O K A KO L M A S

Kansi Anna Makkonen Koko 180 x 215 mm Noin 160 s. ISB N 978-952-288-569-2 Kl 59.34 Sid. En nakko hi nta 34,90 3/2017

Paraneeko syöpä syömällä? R E I J O L A AT I K A I N E N on terveydenhuollon maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti, joka on perehtynyt syövän ja ravitsemuksen yhteyksiin sekä vatsavaivoihin. Hän sai tänä vuonna Ravitsemusteko 2016 -palkinnon. Dosentti T I M O J O E N S U U on syöpätutkija sekä Docrates-syöpäsairaalan perustaja ja ylilääkäri.


12

P syko l o g i a, elämänt ait o , hyvinvo int i

KATRI I NA JÄRVI NE N

Saanko esitellä MONENLAISET MINÄMME K AT R I I N A J Ä R V I N E N kirjoittaa teoksessaan meille kaikille niin läheisestä aiheesta – minästä. Harva selviää läpi elämänsä yhtenä ja samana. Olemme pikemminkin minuuksien joukko, muutumme ajassa ja tilassa. Mitä meille tapahtuu sosiaalisilla näyttämöillä? Miksi minä oikeastaan on mitä suurimmassa määrin jaettu kysymys eikä vain itsestämme kiinni?

Teos, joka saa sinut katsomaan itseäsi uusin silmin

K AT R I I N A J Ä R V I N E N on sosiaalipsykologi ja antropologi, psykoterapeutti ja kouluttaja. Hän on kirjoittanut mm. teokset Kaikella kunnioituksella – Irtiottoja vanhempien vallasta (2014), Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007, yhdessä Laura Kolben kanssa) ja Vapaa nainen törmää todellisuuteen (2010, yhdessä Tuulikki Pietilän kanssa).

K U N J O entisen puolison yllättävä tapaaminen, luokkakokous tai käynti lapsuudenkodissa vievät meidät kasvokkain entisen itsemme kanssa, mitä tapahtuu, kun muutos on niin voimakas, että se jakaa koko elämän kahtia – raitistuminen, sukupuolen korjaaminen, uskoontulo tai uskosta luopuminen? Tulevaisuuden haaveet ja pelot – ovatko ne mahdollisia minuuksiamme? Voisiko ”ole vain oma itsesi” tarkoittaa juuri oman moninaisuuden hyväksymistä? Katriina Järvisen teos on ajatuksia herättävä tutkimusmatka minuuteen, sen muovautumiseen ja yhteiskuntaan ympärillämme. Omakohtaisia kokemuksia unohtamatta.

Kan s i Marjaana Virta Koko 140 x 210 mm Noi n 180 s. IS B N 978-952-288-591-3 Kl 14.4 Si d . En n akkohi nt a 31,90 2/2017


P syko l o g i a , elämänt ait o , hyvinvo int i

J U H A N I M AT TILA

Nöyryytys ARVOKKUUDEN KO K E M U K S E N M E N E T TÄ M I S E S TÄ J A U U D E L L E E N LÖYTÄ M I S E S TÄ N ÖY R Y Y T TÄVÄT KO K E M U K S E T ovat psykofyysisiä traumoja, jotka paranevat hitaasti. Nöyryytys tarkoittaa arvokkuuden kokemuksen riistämistä. Niiden tunnistaminen on välttämätöntä, kun halutaan parantaa työhyvinvointia tai kun pyritään auttamaan uupumuksesta ja muista psyykkisistä oireista kärsivää ihmistä. Nöyryytykset vaikuttavat yksilöihin ja laajemmin myös kokonaisiin kansakuntiin. N ÖY R Y Y T TÄVÄ N Ä V O I D A A N kokea työtoverin tai puolison suusta kuultu tölväisy, penkin alle mennyt esiintyminen, työttömäksi joutuminen, taloudellinen ahdinko tai sosiaalisen aseman menettäminen. Nöyryytyksessä ihminen kokee joutuvansa keinottomana vääryyden kohteeksi tai alistetuksi. Juhani Mattila selvittää, miten nöyryytykset vahingoittavat ihmisen mieltä ja miten uusien nöyryytysten pelko estää häntä elämästä omana itsenään ja toteuttamasta omia mahdollisuuksiaan. Pahanolon taustalla olevien ongelmien tiedostaminen auttaa vapautumaan ja löytämään uudelleen aidon itsensä ja kokemuksen omasta arvokkuudestaan.

Kansi Katja Kuittinen Koko 135 x 210 mm Noin 224 s. ISB N 978-952-288-643-9 Kl 14.8 Sid. En na kko hi nta 32,90 3/2017

Nöyryytys rikkoo mielen J U H A N I M AT T I L A on psykiatrian erikoislääkäri ja tietokirjailija. Hän on kiinnostunut ujoudesta, sosiaalisista peloista, masennuksesta ja työuupumuksesta, joista hän on julkaissut useita teoksia ja artikkeleita. Hänen edellinen teoksensa on Herkkyys ja sosiaaliset pelot (2014).

13


14

P syko l o g i a, elämänt ait o , hyvinvo int i

SATU KASKI & VE SA NE VALAI NE N

Jo riittää I R T I K I U S A A M I S E S TA J A K I U S A A J I S TA ollut aina ja sitä on aina liikaa – ryhmän ulkopuolelle jättämistä, vähättelyä, asiatonta arvostelua, mollaamista. Kaikki nämä ovat arkipäivää, nykyään myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Pahimmillaan kiusaaminen johtaa syrjäytymiseen, mielenterveysongelmiin ja jopa itsemurhaan. K I U S A A M I S TA O N

JOKAISEEN KIUSAAMIS-

S AT U K A S K I on helsinkiläinen psykologian torhtori, työ- ja organisaatiopsykologi sekä psykoterapeutti. V E S A N E VA L A I N E N on helsinkiläinen psykologi, psykoterapeutti ja Helsingin kaupungin oppilashuollon päällikkö. He ovat aiemmin julkaisseet yhdessä teokset Pessimisti ei pety (2011), Oy Ihminen Ab (2013) ja Ikävät ihmiset (2015).

TA PAU K S E E N tulee puuttua vakavasti ja tosissaan. Vain silloin työpaikoilla, kouluissa kuin muissakin yhteisöissä voidaan taata, että ne toimivat mahdollisimman hyvin ja kaikilla on turvallinen olo. Satu Kaski ja Vesa Nevalainen avaavat teoksessaan kiusaamista ilmiönä, kiusaamisen psykodynamiikkaa ja kiusaamisen erilaisia muotoja. He kertovat, mitä kiusaaminen on, miten siihen pitäisi puuttua ja kuinka se saadaan loppumaan. Teos on hyödyllistä luettavaa kaikille omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille.

Kan s i Tomi Kujansuu Koko 135 x 210 mm Noi n 160 s. IS B N 978-952-288-639-2 Kl 36.13 Ni d . En n akkohi nt a 31,90 1/2017


P syko l o g i a, elämänt ait o , hyvinvo int i

15

H ELI P R U U K I & JA R I S I NK KONEN

Lapsi ja ero E VÄ I TÄ E T E E N PÄ I N VA N H E M P I E N S A E R O N kokee Suomessa vuosittain noin 30 000 lasta. Ero on kaikille perheenjäsenille usein vaikea ja haavoittava tilanne. Kun omat tunteet myllertävät, vanhemmat eivät aina jaksa huomioida sitä, kuinka ero voi satuttaa lapsia. J O S K U S H U O LTA J U U S R I I D AT

venyvät pitkiksi eikä yhteisymmärrystä lapsen parhaasta löydy monista yrityksistä huolimatta. Kärsijänä näissä tilanteissa on lapsi. Heli Pruukin ja Jari Sinkkosen teos auttaa vanhempia ja lapsen muita läheisiä kohtaamaan lapsen tarpeet erotilanteessa ja tukemaan hänen sopeutumistaan eron tuomiin muutoksiin ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Teos tarjoaa myös paljon hyödyllistä tietoa lapsen edun hahmottamiseksi uudessa tilanteessa, mm. asumisratkaisuista, huoltajuuskysymyksistä ja psyykkisesti turvallisesta arjesta.

Kansi Maria Appelberg Koko 135 x 210 mm Noin 160 s. ISB N 978-952-288-486-2 Kl 14.8 Sid. En na kko hi nta 32,90 3/2017

H E L I P R U U K I on teologian tohtori, pariterapeutti ja perhepsykoterapeutti. Hän on kirjoittanut teoksia mm. ihmissuhteiden ja kasvatuksen aihepiireistä. J A R I S I N K KO N E N on lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lasten- ja nuorisopsykoterapeutti. Hän on työskennellyt pitkään lasten hyvinvointiin, psyykkiseen kehitykseen ja kasvatukseen liittyvien kysymysten parissa ja kirjoittanut monia teoksia näistä aihepiireistä.


16

P syko l o g i a, elämänt ait o , hyvinvo int i

TI TTAMARI MARTTIN EN

Perhosvaikutus PIENTEN RAKKAUKSIEN KIRJA A R J E S S A O N hetkiä, jolloin kaikki tuntuu jatkuvan kuten ennenkin ja juuri silloin jokin kuitenkin muuttuu – näemme tutun asian toisin, oivallamme jotakin, kohtaamme uuden ihmisen. P E R H O S VA I K U T U S on kirja näistä arkea liikauttavista ihmetyksen ja oivalluksen hetkistä, jotka saavat meidät hymyilemään. Hetkistä, jolloin todellisuus liikahtaa ja maailma näyttäytyy uutena. Tittamari Marttisen tarinalliset tekstit kutsuvat lukijan seikkailulle arkeen, joka tänäänkään ei ole entisensä.

Lukuiloa ja elämän pieniä suuria ihmeitä

T I T TA M A R I M A R T T I S E N monipuolinen kirjailijanura on jatkunut jo parinkymmenen vuoden ajan. Hän on myös kulttuurituottaja ja toiminut monissa kulttuurin ja kirjallisuuden luottamustehtävissä. Marttinen on lastenkulttuurin läänintaiteilija Lapissa.

Kan s i Tuija Kuusela Koko 135 x 210 mm Noi n 160 s. IS B N 978-952-288-614-9 Kl 84 Si d . En n akkohi nt a 31,90 3/2017


P syko l o gia, elämänt ait o , hyvinvo int i

17

J OR M A MY LLÄ R NIEMI

Miksi mies pelkää naista? J A M I TÄ S I I TÄ S E U R A A S YÖJ ÄTÄ R , VA A R A L L I N E N viettelijä, etäinen kuvajainen – nainen on miehelle usein pelottava kummajainen. Naisen pelko on tuttua niin myyteistä ja historian tapahtumista kuin jokapäiväisestä arjestamme. Mistä tuossa pelossa on kyse ja miten se vaikuttaa yksilön elämään ja yhteiskuntaamme? Jorma Myllärniemi kuvaa naisen pelon syntyä yksilön psyykkisen kehityksen näkökulmasta. Suhtautumistapa naisiin kylvetään miehen mieleen jo varhaisissa äitikokemuksissa. Sinne yltävät myös naisen pelon juuret. P E L O N J Ä L J E T näkyvät miehen elämässä muun muassa parisuhteen solmimisen vaikeuksina tai naiseen kohdistettuna ylenkatseena, jopa väkivaltana. Jotkut eristäytyvät naisista kokonaan. Yhteiskunnassa naisen pelko ruokkii sortoa ja sukupuolten epätasaarvoa, kun miehet yrittävät voittaa pelkoaan alistamalla ja rajoittamalla. Traagista on, että helposti jää näkemättä, että naiseen sijoitettu paha on usein lähtöisin miehen omasta mielestä.

Kan s i Satu Kontinen Koko 135 x 210 mm Noin 160 s. ISB N 978-952-288-641-5 Kl 14.8 Sid. Enn a kko hi nta 28,90 2/2017

J O R M A MY L L Ä R N I E M I on helsinkiläinen psykoanalyytikko ja psykoterapeutti. Hän on aiemmin kirjoittanut suositut teokset Narsismi – vamma ja voimavara (2006), Masennus – psyyken kipu (2009) ja Mieheksi ilman isää (2010).


18

P syko l o g i a, elämänt ait o , hyvinvo int i

Kehon kuuntelua, mielen rauhoittumista

Hiljaisuuden tie

HE LI HARJ UNPÄÄ

KRISTILLISIÄ JOOGAHARJOITUKSIA H I L J A I S U U D E N T I E esittelee joogan, jossa keholliseen harjoitteluun liitetään hengellinen sisältö ja rukous. Harjoituksilla hoidetaan kehoa ja mieltä sekä avaudutaan Jumalan läsnäololle ja oman itsen lempeälle kohtaamiselle. Kirjassa on hengellisiä joogaharjoituksia, joissa liitytään hiljaisuuden viljelyyn ja ikiaikaiseen kristilliseen mystiikkaan. Harjoitukset sopivat sekä kotona yksin tehtäviksi että ryhmäjoogahetkiin esimerkiksi retriiteissä tai seurakunnissa.

hengellinen jooga sopii kaikille – yhtä hyvin jo pitkään joogaa harjoittaneille kuin niillekin, jotka eivät ole paljon kehollisia harjoituksia tehneet. Kirjan on kirjoittanut sairaalapappi ja joogaopettaja Heli Harjunpää, valokuvakuvitus on Johanna Harjunpään. TÄ M Ä L E V O L L I N E N

TM H E L I H A R J U N PÄ Ä on espoolainen sairaalapappi, joogaopettaja, työnohjaaja, kouluttaja ja tietokirjailija. Harjunpää ohjaa joogaryhmiä mm. retriiteissä ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Kan s i Maria Appelberg Kuv i t us Johanna Harjunpään valokuvat Koko 190 x 220 mm Noi n 140 s. IS B N 978-952-288-612-5 Kl 59.33 Si d . En n akkohi nt a 31,90 3/2017


Har rast ukset

19

R E E T TA MERILÄINEN on toimittaja, joka on työskennellyt mm. Helsingin Sanomien päätoimittajana ja Sanomien toimittajakoulun johtajana.

JOHANNA PENTIKÄINEN on filosofian tohtori ja yliopistonlehtori. He ovat aiemmin toimittaneet yhdessä teoksen Lautasellinen iloa (2013) ja ovat aktiivisesti mukana Naisten Pankin toiminnassa.

R EET TA MERI LÄI NE N & J OHANNA PE NTI KÄI NE N (toi m.)

Onnellinen pulla K I R J A L L I N E N L E I V O N TA K I R J A hellii ruumista ja sielua: Siitä löytyy maukkaita leivontaohjeita niin suolaisiin kuin makeisiin leivonnaisiin. Naisten Pankin lukuisat aktiivit ja ystävät ovat lahjoittaneet kirjaan suosikkireseptinsä. TÄ M Ä K I R J A

Kan s i ja ku v i tu s Matti Pikkujämsä Koko 200 x 200 mm Noin 128 s. ISB N 978-952-288589-0 Kl 68.2 / 80 Sid. En na kko hi nta 34,90 3/2017

R E S E P T I E N L I S Ä K S I kirja tarjoaa makumuistoja ja koukuttavia tarinoita niin leivoksista kuin leipäjuuristakin. Niitä ovat lahjoittaneet kotimaiset eturivin kirjailijat: Katja Kettu, Tommi Melender, Hannu Väisänen, Tuomas Kyrö, Kati Tervo, Riina Katajavuori, Rosa Liksom, Jukka Itkonen ja Matti Rönkä. Kirjan hulvattoman herkullisesta kuvituksesta vastaa Matti Pikkujämsä. Reseptien ja suussa sulavien leivonnaisten myötä lukija tekee hyvää: osa kirjan tuotosta ohjautuu Naisten Pankille, joka tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä.


20

Runo - ja lahjakir jat

SANNA HYTTI (to i m.) – MARI ANNE KI VIMÄ KI ( k uvitus)

Hyvien hetkien kirja M U I S TOJ A J A M E R K I N TÖJ Ä H Y V I E N H E T K I E N kirja kutsuu istahtamaan alas ja kirjoittamaan muistiin arjen pieniä onnen hetkiä ja oivalluksia. Ystävällinen sana iltapäiväruuhkassa, postikortti ulkomailta, kevätaurinko – isoja ja pieniä ilon hetkiä kannattaa vaalia. Mitä enemmän niitä kirjaa ylös, sitä enemmän niitä tuntuu löytyvän! Tämä kaunis kirja kannustaa tarttumaan noihin hyviin hetkiin ja katsomaan maailmaa valoisin katsein. Kirjassa muistot säilyvät myöhempääkin selailua varten.

Kirjaa muistiin isot ja pienet onnen hetket

S A N N A H Y T T I on kustannustoimittaja, joka on koonnut useita antologioita. M A R I A N N E K I V I M Ä K I (kuvassa) on graafikko, joka tunnetaan erityisesti postikorteistaan. Tekijöiltä on aiemmin ilmestynyt yhteinen teos Sinun päiväsi (2015).

T E O K S E S S A O N runsaasti tilaa omille merkinnöille. Sivuilta löytyy myös kotimaisten runoilijoiden ajatuksia, ja Marianne Kivimäen kuvitus ilahduttaa ja inspiroi.

Kan s i Marianne Kivimäki Koko 170 x 230 mm Noi n 80 s. IS B N 978-952-288-616-3 Kl 80 Si d . En n akkohi nt a 23,90 2/2017


Runo - ja lahjakir jat

21

TU U L A KOR O LA INEN & RI I T TA T U LU S TO (t oim.)

Ikäisekseen hyvin säilynyt S ATAV U OT I A A N S U O M E N R U N OJ A K Y N T Ö P E L L O LTA KO N T T O R I I N ,

kärrytieltä suihkukoneeseen, nuotion hehkusta sähköisen ruudun kajoon. Sadassa vuodessa suomalaiset ovat tehneet huikean aikamatkan, jonka vaiheita ovat seuranneet myös runoilijat. Heidän säkeissään elävät niin pula-ajan nuoripari ja uupunut sotilas kuin bailaava rokkari ja kiusattu nuori. He naurattavat arjen sattumuksilla ja kielen muoti-ilmiöillä. yhden runon jokaiselta itsenäisyyden ajan vuodelta. Mukana on niin L. Onervan, Mika Waltarin ja Tommy Tabermanin kaltaisia klassikoita kuin Heli Laaksosen, Tuomari Nurmion ja Markus Leikolan tapaisia nykylyyrikoita. Tähdet ja neonvalot loistavat, lehmänkellot kilkkavat ja kännykät piippaavat, kun vuodet jatkavat kulkuaan räntäsateista kesäöiden hämyyn. Ikäisekseen hyvin säilynyt nostaa maljan Suomelle ja suomalaisille, ja se on mainio lahjaidea kaikille vuoden aikana juhliville – ikään katsomatta! T E O S S I S Ä LTÄ Ä

Kansi ja ku v i tu s Anna Makkonen Koko 180 x 200 mm Noin 160 s. ISB N 978-952-288- 615-6 Kl 82.2 Sid. En na kko hi nta 29,90 2/2017

---Inter City toinen kerros / tilaisuus nähdä Suomi kuin ylhäältä käsin / tai ainakin metsän tasalta. / Ja ennen kuin huomaankaan / lasken runkoja kuin Haavikko / vai oliko se Haavisto. / Junan vauhdissa sekaantuvat / hehtaarit haltijoineen / ja kun vauhti kasvaa, / maisema on yhtä vaneria. - Pekka Kejonen T U U L A KO R O L A I N E N ja R I I T TA T U L U S T O ovat kirjailijoita ja runouden ystäviä. Heiltä on ilmestynyt aiemmin useita runoantologioita, mm. suositut Täyttä päätä (2012) ja Pää tallella (2010).


22

Runo - ja lahjakir jat

A N N A- M A R I K A S K I N E N on monipuolinen kirjailija ja runoilija.

MINNA L. IMMONEN on kuvittajana ikisuosikki.

Runoja kevään ja kesän sankareille

A N NA - M AR I K A S K INEN – MINNA L. I MMONE N ( k uvitus)

Avarille poluille K I I R E I N E N M I E L I tyyntyy vihreyden keskellä, ja metsässä kulkevalle tarjoutuu aina pieniä yllätyksiä, kun vain pitää silmänsä auki. Luonto virvoittaa ja kannattelee. Metsässä on aina tilaa hengittää. Anna-Mari Kaskisen uudet runot johdattavat lukijan valoisille, kesäisille teille ja onnittelevat kevään ja kesän juhlijoita.

Mui sta myö s

Kan s i Katja Kuittinen Koko 210 x 210 mm Noi n 48 s. IS B N 978-952-288-617-0 Kl 82 Si d . En n akkohi nt a 24,90 3/2017

Vo i m an läht e il l ä (2016) 978-952-288-533-3 Hinta 24,90


23

Runo - ja lahjakir jat

A N NA - M AR I KA S K I N E N

Parasta mitä tiedän Kumarru matalalle, kumarru varoen. Nähdä voit keltaiset liekit keskellä vehreyden. Niitty jo puhkeaa tanssiin vihreys verhonaan. Kätketty lapsuuden kesäkuu on päivänkakkaraan. käännekohdassa, uskallusta uuteen, kiitosta jaetuista kokemuksista – on monta syytä onnitella ystävää, läheistä ja sukulaista. Anna-Mari Kaskisen runot iloitsevat niin elämän pienistä kuin suuristakin tähtihetkistä. Toivottua jatkoa suositulle Tahtoisin toivoa sinulle -sarjalle. ONNEA ELÄMÄN

Runoja elämän isoihin ja pieniin tähtihetkiin

Kan s i Tuija Kuusela Valokuvakuvitus Tahtoisin toivoa sinulle -sarja Koko 200 x 230 mm Noin 48 s. ISB N 978-952-288-618-7 Kl 82.2 Sid. Enn a kko hi nta 22,90 1/2017

A N N A- M A R I K A S K I N E N on helsinkiläinen kirjailija, runoilija ja lauluntekijä, jolla on laaja kirjallinen tuotanto. Mui sta myö s

Läm pi m äs t i onnea (2016) 978-952-288-385-8 Hinta 22,90


24

Runo - ja lahjakir jat

Värikäs vuosi M E R K K I PÄ I V I Ä J A M U U TA M U I S T E T TAVA A V U O S I TÄY N N Ä kukkaloistoa ja väritettävää! Tähän kirjaan merkitset kätevästi merkkipäivät ja muut vuoden mittaan muistettavat tapahtumat. Kirjassa on kaunis nelivärikuvitus, joka on peräisin Royal Horticultural Societyn arkistosta. Mukana on runsaasti myös kukkaja puutarha-aiheisia kuvia, jotka kirjan käyttäjä voi itse värittää. Jokaisesta teoksesta tulee siksi ainutkertainen ja juuri sellainen kuin kirjan käyttäjä haluaa siitä tehdä. T E O S O N hyödyllinen ja omannäköinen matkakumppani, joka kulkee mukana vuodesta toiseen. Teoksessa on kaunis, kestävä sidosasu. Mukana myös suomenkieliset nimipäivät ja vuosittain samana päivänä toistuvat kansalliset juhlapäivät.

Lahja, josta saaja luo omannäköisensä

Alkuteos RHS Colouring Diary Useita kuvittajia Koko 230 x 170 mm Noi n 128 s. IS B N 978-952-288-586-9 Kl 05.3 Si d . En n akkohi nt a 18,90 9/2017


Runo - ja lahjakir jat

25

P I A P E R K I Ö – MINNA L . I M MO N E N (kuvit us)

Kaipauksella S A N OJ A S U R U U N Aika murenee muistoiksi, avartuu lohdutuksen lähteelle vieväksi poluksi, jonka varrella hyvät hetkemme kukkivat lakastumattomina, tuoksuvina. Aarteina sydämessäni. VÄ L I T TÄ M I N E N , MYÖ TÄT U N T O

ja osanotto tukevat meitä surun kohdatessa. Pia Perkiön ja Minna L. Immosen teos myötäelää surun, menetyksen ja kaipauksen tuntoja. Herkkävireinen teos kulkee mukana surussa, johdattaa muistoihin ja antaa sanoja lohdutukseen.

Kun suru koskettaa

Kansi Tiina Ripatti Koko 175 x 210 mm Noin 48 s. ISB N 978-952-288-590-6 Kl 82.2 Sid. En na kko hi nta 22,90 1/2017

P I A P E R K I Ö on runoilija ja toimittaja, joka on julkaissut runo- ja proosateoksia aikuisille, nuorille ja lapsille. M I N N A L . I M M O S E N kuvitukset ovat tuttuja myös suosituista korteista ja kalentereista. Perkiö ja Immonen ovat julkaisseet yhdessä useita teoksia, mm. Kun kaikki on toisin (2007), Kun ilo läikkyy (2009) ja Keveässä keinussa (2016).


26

Runo - ja lahjakir jat

M A I J A PA AV I L A I N E N on kirjoittanut ja kuvittanut lukuisia suosittuja aforismikokoelmia, muun muassa Lumikukkia ja Onnenpotkuja. Paavilaiselta on ilmestynyt myös proosateoksia, ja hänet on palkittu monipuolisesta tuotannostaan Kirkon tiedonvälityspalkinnolla.

• M AI JA PAAVILA INEN

Armollista menoa puurtamista ja hymytöntä ikävänpitoa? Wittenbergiläisen kirsikkapuun alta helähtää vastalause. Maija P:n aforismit ravistelevat pölyt merkkivuoden sankarin yltä ja kutsuvat levollisempaan ja armollisempaan elämänmenoon. Paavilainen on oleskellut paljon reformaation syntysijoilla Wittenbergissä, perehtynyt Lutherin ja hänen aikalaistensa opetuksiin sekä imenyt piirrosaforismeihinsa kotoisaa keskieurooppalaista tunnelmaa.

…tänään istuttaisin kirsikkapuun

LUTERILAISUUS – TIUKKAA

Mui sta myö s

Rollaat t o ri ralli 978-952-288-189-2 Hinta 19,30 Onn e n pot k u j a 978-952-288-376-6 Hinta 19,30

Kan s i Katja Kuittinen Koko 175 x 170 mm Noi n 48 s. IS B N 978-952-288-649-1 Kl 10.8 Si d . En n akkohi nt a 19,30 2/2017


27

He n gellinen elämä, t eo lo g ia

L II SA S E P PÄ N EN

Sadetta ja siunauksia P Y H I I N VA E L LU S WA L E S I S S A

Mukaansatempaava matkakertomus Walesista

L I I S A S E P PÄ N E N palaa kelttiläisille poluille, tällä kertaa keväiseen Walesiin. Reitti polveilee Cardiffista Holywelliin. Tuulen pieksämällä rannikolla ja hiljaisissa laaksoissa kuuluu yhä kaikuja pyhästä Davidista kumppaneineen. Hulvattomat legendat, pyhät paikat ja vieraanvaraiset walesilaiset valloittavat vaeltajan. Kansallisylpeys koskettaa, vaikka kymrin kieli jää hepreaksi. Seppäsen kerronta on intensiivistä, hauskaa ja syvällistä yhtaikaa. Kohdatut ihmiset – keskiajan pyhimykset ja satunnaiset vastaantulijat – jättävät jäljen ja avaavat ”pienten tekojen teologiaa”. Kun ulkoinen matka etenee askel askeleelta, syvenee myös tietoisuus sisäisestä matkasta, elämän pyhiinvaelluksesta.

Kansi Marjaana Virta Koko 117 x 180 mm Noin 192 s. ISB N 978-952-288-648-4 Kl 40.8 Nid. l i e pe e l l i ne n En na kko hi nta 28,90 4/2017

L I I S A S E P PÄ N E N on mikkeliläinen teologi ja tietokirjailija. Hän on perehtynyt kelttiläiseen kristillisyyteen ja järjestänyt myös pyhiinvaellusmatkoja Britanniaan. Hänen aikaisemmat teoksensa ovat Kelttiläisillä poluilla (2008) ja Surun satuttamat (2012).


28

He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

SAMULI KOI VURAN TA & J E NNI URPONE N (t oi m.)

Laulun matka virreksi K E R TO M U K S I A V I R S I K I R J A N L I S ÄV I H KO S TA virsi? Millaisessa hetkessä virsiteksti ja -sävelmä syntyvät? Miten virsi on puhutellut laulajaansa? Millainen koneisto tarvitaan virsien syntymiseen? Laulun matka virreksi vie tutkimusmatkalle kirkossa adventtina 2016 käyttöönotetun Virsikirjan lisävihkon pariin. Oppaina toimivat itse säveltäjät ja tekstintekijät sekä lisävihkohankkeeseen osallistuneet henkilöt. MIKÄ ON

lisävihkosta ja sen virsistä. Tarinat innostavat lukijaa tutustumaan virsiin sekä lukien että laulaen. Kirja kuvaa tuoreeltaan lisävihkoprosessia ja kokoaa yhteen ainutkertaista ensikäden tietoa suoraan virrentekijöiltä. Lähde virren matkaan! Teos on toteutettu yhteistyössä Hymnologian ja liturgiikan seuran kanssa. TEOS KERTOO

Löytöretki virsien juurille

Kirjaan on koottu tarinoita lähes 50 virrentekijältä ja virsiasiantuntijalta. Teoksen ovat toimittaneet lisävihkotyössä mukana olleet Keravan seurakunnan seurakuntapastori S A M U L I KO I V U R A N TA sekä Maskun seurakunnan kanttori J E N N I U R P O N E N .

Kan s i Marjaana Virta Koko 135 x 210 mm Noi n 200 s. IS B N 978-952-288-619-4 Kl 24.31 Ni d . En n akkohi nt a 34,90 5/2017


He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

M I NNA T U OMINEN (toi m. )

Kerron sinulle raamattutarinan L AU P I A S S A M A R I A L A I N E N

kurvaa harrikalla paikalle, kaikkeen kykenevä Martta yhdistää työn ja perheen, Hagar ja Ismael kohtaavat lastensuojeluenkelit. R A A M AT U N H E N K I L Ö I L L E

ja kertomuksille ei ole mikään inhimillinen vierasta. Tämän tarinakirjan tarinoiden lähtökohta on raamatunkertomuksissa, mutta samalla ne kulkevat nykylukijan rinnalla. Raamattua nykykielelle kääntää muun muassa Pauliina Kuokka, Arto Köykkä, Maija Nyman, Lauri Thurén, Miia Moisio, Erkki Lampén ja Aino-Kaarina Mäkisalo. Kerron sinulle tarinan -tarinakirjasarja jatkuu elämänmakuisella raamattutarinakokoelmalla nuorille ja aikuisille. Tarinat sopivat puheiden pohjaksi, niitä lukee omaksi ilokseen yksin ja yhdessä. Ne avaavat Raamattuun ikkunan, jonka maisema ei ole vieras ja vaikea.

Kans i Katri Kaunonen Koko 172 x 245 mm Noin 100 s. ISB N 978-952-288-636-1 Kl 22 Sid. En na kko hinta 30,00 3/2017

Tarinoissa on voimaa! TM M I N N A T U O M I N E N työskentelee perhetyön asiantuntijana Kirkkohallituksessa. Raamatunkertomuksiin hän on aiemmin sukeltanut mm. teoksessa Saako olla oliiveja? (2008). Minnan lisäksi tarinoita ovat kirjoittaneet mm. Pauliina Kuokka, Arto Köykkä, Maija Nyman, Lauri Thurén, Miia Moisio, Erkki Lampén, Aino-Kaarina Mäkisalo, Elina Koivisto.

29


30

He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

J UHA HI LTUNE N

Valokuva Jeesuksesta TO R I N O N K Ä Ä R I N L I I N A T I E T E E N , H I S TO R I A N J A U U D E N T E S TA M E N T I N VA LO S S A T O R I N O N K Ä Ä R I N L I I N A on yksi tunnetuimmista ja kiistellyimmistä pyhäinjäännöksistä: siinä näkyy ristiinnaulitun miehen hahmo. Perimätieto ja lukuisat tutkijat uskovat sen olleen Jeesuksen käärinliina ja vainajan kuvan painautuneen liinaan.

Jännittävä matka Torinon käärinliinan historiaan J U H A H I LT U N E N on dosentti Oulun yliopistossa. Hän on antropologi, kulttuurihistorioitsija, tietokirjailija ja matkaopas. Nyt ilmestyvä kirja on päivitetty laitos Hiltusen vuonna 2009 ilmestyneestä Valokuva Jeesuksesta? -teoksesta.

M O N E T T U T K I J AT ovat pyrkineet osoittamaan aitousväitteet vääriksi ja käärinliinan keskiaikaiseksi väärennökseksi. Mikä on totuus tästä Torinon Pyhän Johannes Kastajan katedraalissa säilytettävästä liinasta? Mitä historia kertoo sen vaiheista? Mitkä ovat viimeisimmät tieteellisen tutkimuksen tulokset? Valokuva Jeesuksesta on uusimman tiedon mukaisesti päivitetty laitos aikaisemmasta suositusta teoksesta vuodelta 2009.

Kan s i Petri Kovács Valokuvakuvitus Koko 145 x 210 mm Noi n 350 s. IS B N 978-952-288-576-0 Kl 23 Ni d . liepeellinen En n akkohi nt a 34,90 2/2017


He n g ellinen elämä, t eo lo g ia

P ET R I LU OM A NEN, NIKO HU T T U NEN & KA L E V I VI R TANEN (toi m. )

Sisäänkäyntejä Raamattuun TULKITSIJAN KIRJA S I S Ä Ä N K ÄY N T E J Ä R A A M ATT U U N avaa ovia pyhiin teksteihin. Sen punainen lanka on näkemys kristinuskosta telttana, jossa kokonaisuuden muodostavat teltan neljä kulmaa: etiikka, kertomukset, rituaalit ja oppi. Erityisesti kolme ensimmäistä kannattelivat kristillistä liikettä sen alkuvaiheissa, ja niiden varassa liike kehittyi. Oppi tuli merkittäväksi vähän myöhemmin. Raamattu sekä yhdistää ihmisiä että erottaa heitä toisistaan. Sisäänkäyntejä Raamattuun auttaa etsimään yhteisiä tulkinnan periaatteita. Teoksessa kysytään, miten kristityn ja kirkon identiteetti muodostuu. Vievätkö erilaiset tiet kuitenkin lopulta samaan suuntaan, saman teltan suojiin?

Kan s i Tomi Kujansuu Koko 135 x 210 mm Noin 200 s. ISB N 978-952-288-515-9 Kl 22 Nid. l i e pe e l l i ne n Enn a kko hi nta 34,90 1/2017

Olemmeko kadottamassa Raamatun? Kirjan ovat toimittaneet prof. P E T R I L U O M A N E N ja dos. N I KO H U T T U N E N Helsingin yliopistosta sekä opetusneuvos K A L E V I V I R TA N E N . Kirjoittajina on toimittajien lisäksi R A I M O H A KO L A , J A A N A H A L L A M A A , S I N I H U L M I , J U T TA J O K I R A N TA , KARI KUULA, OUTI LEHTIPUU, JUHA PIHKALA, H A N N E V O N W E I S S E N B E R G ja B J Ö R N V I K S T R Ö M – kaikki alansa parhaita asiantuntijoita.

31


32

Kasvat us

T U ULA V INKO

Elämänleikki ovat perinteiset pihaleikit. Leikkiohjeista laajennetaan leikeistä nousevaan eettiseen pohdintaan. Elämänleikki paitsi pelastaa perinteiset piha- ja välituntileikit myös linkittää ne osaksi katsomusopetusta. Liikkuvan koulun asialla päästään pohtimaan elämän suuria ja pieniä kysymyksiä, toimimaan yhdessä ja kokemaan osallisuutta. Elämänleikki on leikkikirja luokan yhteishengen löytämiseen, uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppitunneille, vapaa-ajan kerho- ja leiritoimintaan. E L Ä M Ä N L E I K I N L Ä H T Ö KO H TA N A

Kansi Satu Lusa Koko 148 x 190 mm Noin 60 s. ISB N 978-952-288-635-4 Kl 79.84 Nid. En na kko hi nta 24,00 1/2017

Opettaja ja pappi T U U L A V I N KO työskentelee kouluyhteistyön asiantuntijana Kirkkohallituksessa. Koulun ja kirkon sillanrakentajana profiloitunut Tuula on koulunpihalla kasvanut kolmen pojan äiti. Hän omistaa kirjansa isälleen, joka koulunjohtajana mahdollisti turvalliset pihaleikit ja osallistui niihin joskus itsekin.

K A ISA A ITLAHTI – RAI LI KE RÄNE N-PANTSU – AU LIK K I MÄKI NE N – RI I KKA RE I NA

Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa

Kansi Tuija Kuusela Koko 172 x 228 mm Noin 100 s. ISB N 978-952-288-650-7 Kl 20 Sid. En na kko hi nta 35,00 1/2017

L AT T I A K U VAT on pedagoginen menetelmä, jossa kertomusten, symbolien ja kokonaisvaltaisen työskentelyn kautta etsitään elämään merkitystä. Menetelmässä hyödynnetään kaikkia aisteja, liikettä, musiikkia, visuaalista ilmaisua ja kerrontaa. Kertomuksen edetessä lattialle muodostuu juuri tämän ryhmän prosessin kuva. Neljäs lattiakuvakirja avaa menetelmän mahdollisuudet erityisesti päiväkodin katsomuskasvatuksessa ja alakoulun katsomusaineiden opetuksessa. Mukana on 18 käyttövalmista kertomusta, jotka keskittyvät elämäntaitoon ja etiikkaan sekä vuoden juhliin. Raamatunkertomusten lisäksi mukana on islamista ja buddhalaisuudesta ponnistavat kertomukset. R A I L I K E R Ä N E N - PA N T S U , K A I S A A I T L A H T I ja R I I K K A R E I N A ovat kokeneita koulutuskeskus Agricolan kouluttajia ja pedagogeja. Männistön seurakunnan kirkkoherra AU L I K K I M Ä K I N E N on tuonut Lattikauvat-menetelmän Saksasta Suomeen. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kolme menetelmästä kertovaa kirjaa.


33

Kasvat us

P EK K A I I VO N EN & V IR P I PAU L A NTO (t oim.)

Uudistuva uskonnon opetus U U D I S T U VA U S KO N N O N O P E T U S on tuore käsikirja uskonnon opetukseen ja katsomuskasvatukseen. Kirjan keskiössä on oppilas ja hänen taitonsa ja mahdollisuutensa. Kirjoittajat tarjoavat ajatuksia, miten tukea lasten ja nuorten oppimista ja kasvua ajattelijoina ja eettisesti toimivina yksilöinä. Kirjasta voi ammentaa uusia ideoita oman uskonnon opetukseen ja eettisen osaamisen ja ajattelun taitojen vahvistamiseen.

tarkoitettu jokaiselle uskontoa esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa opettavalle, opettajaksi opiskelevalle ja uskontokasvatuksessa koulujen kasvatuskumppanina toimivalle. Kirjoittajat ovat oman alansa asiantuntijoita ja uskonnon opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisia. KIRJA ON

Kansi Iiris Kallunki Koko 148 x 210 mm (A5) Noin 250 s. ISB N 978-952-288-632-3 Kl 38.2 Nid. En na kko hi nta 35,00 1/2017

P E K K A I I V O N E N on opetusneuvos Opetushallituksessa. Hän on toiminut opetustehtävissä koulussa ja kirkossa ja opettajankoulutuslaitoksessa pian 40 vuotta. Iivonen on myös kehittänyt uskonnonopetusta ja koulujen tietotekniikan käyttöä. V I R P I PAU L A N T O on diakoni, sosionomi YAMK. Hän on toiminut kunnan, seurakunnan ja kolmannen sektorin kasvatustehtävissä 2000-luvun taitteesta alkaen. Paulanto on tehnyt monimuotoista kansainvälistä työtä Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) nuorisojaostossa ja Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelmassa (Ketko).


34

Thoreau, Henry David WA L D E N Elämää metsässä 978-952-288-077-2 Ovh. 11,90

Mattila, Juhani HERKKYYS JA SOSIAALISET PELOT 978-952-288-357-5 Ovh. 11,90

Po kkar it

Malinen, Ben TA A K K A N A LÄHEISRIIPPUVUUS Kenen elämää elät 978-952-288-217-2 Ovh. 11,00

Järvinen, Katriina Kolbe, Laura L U O K K ARETKELLÄ hyvinvointiyhteiskunnassa 978-951-607-805-5 Ovh. 11,90

Järvinen, Katriina Pietilä, Tuulikki VA PA A N A I N E N T Ö R M Ä Ä T O D E LLISUUTEEN

Järvinen, Katriina KAIKELLA KUNNIOITUKSELLA Irtiottoja vanhempien vallasta

978-952-247-339-4 Ovh. 10,00

978-952-288-422-0 Ovh. 11,00

Björkman, Hannu-Pekka VA L KO I S TA VA L O A 978-952-247-344-8 Ovh. 10,00

Hellsten, Carita LEVOLLISUUDEN KIRJA 978-952-288-201-1 Ovh. 11,00

Kinnunen, Saara ANNA MUN OLLA LAPSI 978-951-607-280-0 Ovh. 10,00

Reetta Meriläinen TYTÖN TIE Vapaudu läsnäoloon

Hellsten, Tommy V I R TA H E P O OLOHUONEESSA

978-952-288-584-5 Ovh. 11,90

978-952-288-575-3 Ovh. 11,00

Valtavaara, Anna-Liisa A I N A KO ANTEEKSI?

Honkasalo, Laura KO T I K U T O I S TA itsetekemisen ihanuudesta

978-951-607-454-5 Ovh. 10,00

978-952-247-357-8 Ovh. 10,00

Hurtig, Johanna Leppänen, Mari MAIJAN TA R I N A

Valtavaara, Anna-Liisa OIKEIN K I LT I T

978-952-288-304-9 Ovh. 11,00

978-951-607-804-8 Ovh. 10,00


35

Muist a myö s

Honkasalo Laura P ÖY TÄ Y H D E L L E

Kolbe Laura N Y K YA J A N NAINEN

Korhonen Johanna M I K Ä N I I TÄ R I I VA A ?

Kantala Pirjo, Raittila Kaisa, Valtonen Olli

Suomalaisen julkisen keskustelun tuska – ja eräitä etenemismahdollisuuksia

365 Havahtumista

Yksinäisyydestä ja yksin olemisen taidosta

Pirkko, Pii, Kolbe – äiti ja toimittaja

978-952-288-526-5 Hinta 32,90

978-952-288-487-9 Hinta 32,90

Vainikainen Tuula K U M P PA N I N A M U I S T I S A I R AU S

Björkstrand Gustav ELÄMÄ ON JOUKKUEPELIÄ

Ehrnrooth Jari HYVINTOIMINTAY H T E I S K U N TA

Kivimetsä Raija VILLIINNY VILLIVIHANNEKSIIN

Tietoa, tukea ja kokemuksia

978-952-288-397-1 Hinta 35,50

Miten aikamme kriisi ratkeaa?

978-952-288-349-0 Hinta 31,90

978-952-288-536-4 Hinta 32,90

978-952-288-545-6 Hinta 28,90

JUURI NYT 978-952-288-483-1 Hinta 31,90

978-952-288-518-0 Hinta 31,90 Teronen Arto, Vuolle Jouko S Y N T YM ÄLAHJANA SUOMI

Saint-Exupéry Antoine TÄ H T I E N LOISTEESSA

978-952-288-249-3 Hinta 35,90

Antoine de SaintExupéryn kauneimpia ajatuksia

Rekola Juhani HERÄÄMINEN PIMEÄÄN Varhaiset kirjoitukset 978-952-288-544-9 Hinta 32,90

978-952-288-557-9 Hinta18,90

Vermasheinä Kaisa LEMPEÄÄ K AU N E U T TA L U O N N O S TA Valmista itse hyvän olon kosmetiikkaa 978-952-288-378-0 Hinta 32,90

Minna L. Immonen M AU K A S TA ! Parhaat ruokaohjeeni 978-952-288-532-6 Hinta 19,90


36

E -kir jat

S Ä H KÖ K I R J AT, E P U B Kirja Kirjailija Kl Ovh. Ilm. 9789522886460 1 91 8 - Ma t ko j a m u i st i n r i nt a m i l l a Lindstedt, Risto - Ojanen, Eero 92 23,90 2/2017 9789522472274

Aj a n t a ka a

Hellsten, Tommy

17

19,10

9789522472373

E l ä m ä n l a p si

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522472977

E l ä m ä n p a ra d o ksi t

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522472564

Ha t u n n o st o

Haavisto, Pekka

99.1

19,10

9789522473202

He l ve t i n h i st o r i a

Kuula, Kari

23.6

28,20

9789522881045

He r k k y ys j a so si a a l i se t p e lot Mattila, Juhani

14.8

23,90

9789522885180

Hy vi nt o i m i nt ayht e i sk u nt a

Ehrnrooth, Jari

30.1

21,90

9789522471635

Hä p e ä n m o n e t ka svot

Malinen, Ben

14.16

19,10

9789522472328

Ih m i n e n t ava t t avi ssa

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

Kirja Kirjailija Kl Ovh. Ilm. 9789522883087 Ikävä t i h m i se t Kaski, Satu-Nevalainen, Vesa 14.8 21,90 9789522472403

Jo h d a t u s u sko n n o nf i l o sof i aan Vainio, Olli-Pekka

21

9789522886408

Jo r i i t t ä ä - Ir t i k i u sa a m i se s t a j a k i u sa a j i st a Kaski, Satu - Nevalainen, Vesa

36.13/38.5 21,90

9789522884909

Ka h d e n ka u p p a

Kinnunen, Saara

14.8

17,00

9789522881458

Ka i ke l l a k u n n i o i t u kse l l a

Järvinen, Katriina

14.8

22,90

9789522886286

Ka i k k i It a l i a n i . Ma t ka l l a m a a ssa , j o st a o n m o n e ksi

Väisänen, Liisa

23,00

9789522471703

Ka st a n j avu o r t e n k yl ä

Vainio, Anneli

99.1

19,10

9789522473752

Ka u n e u s Ju m a l a n k i e l i

Seppälä, Serafim

11

26,80

9789522472335

K i l t t eyd e st ä k i p e ä t

Valtavaara, Anna-Liisa

14.8

19,10

9789522884015

K i ve e n h a ka t u t

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23,90

32,10 1/2017

2/2017

Kirja Kirjailija Kl Ovh. Ilm. 9789522883315 Ko i ra n f i l o sof i a Ojanen, Eero 67.451 17,50 9789522884893

Ko ko k y l ä n p i d ot

9789522884206 Kot i k u t o i st a

Tuominen-Gialitaki, Merja

99.1

17,00

Honkasalo, Laura

65

21,90

9789522885371

Ku m p p a n i n a m u i st i sa i ra u s

Vainikainen, Tuula

59.55

21,90

9789522883308

L a p se n f i l o sof i a

Ojanen, Eero

11

17,50

9789522885111

L a p si j a e ro

Pruuki, Heli - Sinkkonen, Jari

14.8

21,90

9789522884923

L a p si j a k r i i si

Poijula Soili

14.61

23,90

9789522885685

Levo l l i su u d e n k i r j a

Hellsten, Carita - Hellsten, Tommy 17

17,90

9789522881311

Lipunnosto ja räätälin viisaus

Haavisto, Pekka

90.2

24,90

9789522473714

Lu o k ka re t ke l l ä hyvi nvo i nt i yht e i sk u n n a ssa Järvinen, Katriina - Kolbe, Laura

30.11

19,10

11/2016


37

E -kir jat

Kirja Kirjailija Kl Ovh. Ilm. 9789522472359 L ä h e l l e o n p i t kä m a t ka Hellsten, Tommy 17.3 19,10 9789522473820

Ma i j a n t a r i n a

Hurtig, Johanna

37.42

26,11

9789522883353

Mi e l e n t a i t o

Laakso, Juhani

14.4

19,50

9789522886422

Mi ksi m i e s p e l kä ä n a i st a? Ja m i t ä si i t ä se u ra a

Myllärniemi, Jorma

14.8 19,90

9789522474148

Mi n ä e n si n u a u n o h d a

Kaskinen, Anna-Mari

82.2

19,10

9789522882189

Na i n e n j o ka sö i n a p o l e o n i n

Marttinen, Tittamari

84

21,90

9789522883872

Na i se n 9 t yö e l ä m ä ä

Lipponen, Päivi - Lindroos, Pia

36.13

22,90

9789522471604

Na r si sm i

Myllärniemi, Jorma

14.4

19,10

9789522884213

Nu u ka i l l e n

Honkasalo, Laura

68

21,90

9789522886446

Nöyr yy t ys - Ar vo k ka i d e n koke mus t e n me n e t t ämi s e s t ä j a u u d e l l e e n l öyt ä m i se st ä Mattila, Juhani

14.9 23,90

2/2017

3/2017

Kirja Kirjailija Kl Ovh. Ilm. 9789522471680 Pa h o l a i se n b i o g raf i a Kuula, Kari 23.1 29,20 9789522880437

Pä ä st ä i r t i

Takanen, Kimmo

17.3

21,90

9789522885272

Pöyt ä yh d e l l e

Honkasalo, Laura

84

21,90

9789522883865

Ra ka st a , kä r si j a u ska l l a

Stiina Hänninen, Tuomo Parikka

37.42

21,90

9789522885920

S a a n ko e si t e l l ä Mo n e n l a i se t m i n ä m m e

Järvinen, Katriina

T14.8

22,90 2/2017

9789522472311

S a a t se n m i st ä l u ovu t

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522884022

Suomalaisia urheilijakohtaloita Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23,90

9789522881106

Ta a k ka n a l ä h e i sr i i p p u vu u s

Malinen, Ben

14.8

21,90

9789522471642

T i e vi e , pyh ä ka nt a a

Askola, Irja

24.1

19,10

Pruuki,H. - Raili Tiihonen, R. - Tuominen, M.

14.8

22,90

9789522884183 To i se n l a i n e n t i e

10/2016

Kirja Kirjailija Kl Ovh. Ilm. 9789522883322 To i vo n t a r ko i t u s Ehrnrooth, Jari 4 21,90 9789522882943

To m my He l l st e n - Sarlin, Tommi 99 Ih m i syyd e n m a t ka m i e s

22,90

9789522471796

Tu u l t e n sa a re l l a

Sjöblom, Tom

45.7

29,20

9789522883926

Ty t ö n t i e

Meriläinen, Reetta

99.1

22,90

9789522883612

Tä h ä n o l e n t u l l u t

Hellsten, Tommy

17.3

22,90

9789522473066

Uh a n a l a i n e n i h m i n e n

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522884626

Un i e n o p i ssa

Siivola, Markku

14

18,50

9789522884039

Ur h e i l i j a t m a i n e e n p o l u i l l a

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23.90

978952288395

Ur h e i l u n t u nt e i t a j a t a r i n oi t a Teronen, Arto - Vuolle, Jouko

79.1

23,90

9789522884008

Ur h e i l u n va l o j a j a va r j o j a

79.1

23,90

Teronen, Arto - Vuolle, Jouko


38

E -kir jat

Kirja Kirjailija Kl Ovh. Ilm. 9789522884190 Vahvat yksin, heikot sylityksin Kinnunen, Taina 30.12 22,90 9789522473868

Wa l d e n

Thoreau, Henry David

17

19,10

9789522883070

Va u va n ka n ssa va n h e m m i ks i

Törrönen, Hannele

14.8

21,90

9789522472366

Vi r t a h e p o o l o h u o n e e ssa

Hellsten, Tommy

17

19,10

9789522473400

Vi r t a h e p o t yö p a i ka l l a

Hellsten, Tommy

17.3

19,10

9789522884916

Vä l ä h d y ksi ä p e i l i ssä

Björkman, Hannu-Pekka

04

17,90

9789522882226

Yl ä l u o k ka

Kolbe, Laura

17.3

21,90


39


40

L A S T E N K E S K U S J A K I R J A PA J A OY Itälahdenkatu 27 A, 00210 HELSINKI +358 9 6877 450 www.kirjapaja.fi www.lastenkeskus.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.