Page 1

«ΩΡΕ΢ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΤ» Γενικι Ραρουςίαςθ για το Project τθσ Β’ Λυκείου

1


Διάρκρωςθ Ραρουςίαςθσ 1) 2) 3)

Ρρόταςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ από τισ Υπεφκυνεσ Κακθγιτριεσ 3-12 Τα βαςικά ςτάδια τθσ εργαςίασ 13-15 Το ραδιόφωνο από τθ κεωρία ςτθν πράξθ 16-49 Α) Θ ιςτορία του παγκόςμιου ραδιοφϊνου

Β) Θ ιςτορία του ελλθνικοφ ραδιοφϊνου Γ) Τα είδθ του ραδιοφϊνου Δ) Θ υλικοτεχνικι υποδομι Ε) Το web radio

4) Οδθγίεσ για τθν οργάνωςθ μιασ ραδιοφωνικισ εκπομπισ 5) Ρρϊτεσ απόπειρεσ εκπομπϊν 6) «Μια ςυνζντευξθ βαςιςμζνθ ςε ζνα άρκρο» 7) Ατομικι δίλεπτθ ςυνζντευξθ

50-68 69 70-76 77-78 2


Διάρκρωςθ Ραρουςίαςθσ 8) Audacity 9) Χριςτουγεννιάτικεσ Εκπομπζσ 10) Μπεσ ςτο ΢όλο ςου 11) Μια αλθκινι ςυνζντευξθ 12) European School Radio 13) Θ ολοκλιρωςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ

79-80 81-82 83-90 91-99 100-111 112-116

3


Και κάπωσ ζτςι τζκθκε θ πρόταςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ από τισ υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Αντικουλάνθ Κυριακι Κοκκινίδου Αυγι Μιχαθλίδου Χριςτίνα

4


Δθμιουργία Ομάδων

Pick up your colour 5


Το ςτίγμα μασ

Το ςιμα μασ

Κάκε ομάδα προτείνει ζνα όνομα

Κάκε ομάδα προτείνει ζνα λογότυπο

6


And the winner is …… 7


• Η ιστορία του ραδιοφώνου Ομάδα Α:

Ομάδα Β:

Ομάδα Γ:

• Η ιστορία του ραδιοφώνου στην Ελλάδα • Είδη ραδιοφώνου (αναλογικό, ψηφιακό, συμβατικό, • Υλικοτεχνική υποδομή

Ομάδα Δ: • Web Radio Ομάδα Ε:

8


• Εςωτερικι Διανομι Ρόλων Γραμματζασ (Πρακτικά ΢υνάντθςθσ, Σελικι επεξεργαςία κειμζνου) Τπεφκυνοσ Ιςτοςελίδασ (Κλειδοκράτορασ) Τπεφκυνοσ ΢χζςεων (Δθμοςίων και μθ) Τπεφκυνοσ Ζργου (Κατανομι εργαςιϊν)

9


Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ ι Blog

10


ΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΦΟΡΆ ΚΑΙ … ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ

Επιλογή και παρουσίαση μέσα σε ένα 5λεπτο ενός διαδικτυακού ραδιοφώνου

11


European School Radio http://blogs.sch.gr/esrblog/about/446-2/ • • • •

Δεοντολογία Νομικά Κζματα Άδεια από γονζα Ρωσ ςτινεται μια εκπομπι • Οργάνωςθ και ανάπτυξθ • Ρροβολι (facebook, twitter,email, blog, site του ςχολείου)

12


Και κάπωσ ζτςι … ξεκινάμε

13


Θ πορεία μασ

• • • •

Αρχικά, αφοφ χωριςτικαμε ςε ομάδεσ , αναλάβαμε να βροφμε πλθροφορίεσ και να ετοιμάςουμε παρουςιάςεισ για διάφορα τμιματα του ραδιοφϊνου όπωσ: Θ ιςτορία του παγκόςμιου, αλλά και ελλθνικοφ ραδιοφϊνου Τα είδθ του Θ υλικοτεχνικι υποδομι Το web radio 14


Στθ ςυνζχεια, αφοφ αποκτιςαμε ζνα κεωρθτικό υπόβακρο για το ραδιόφωνο, ξεκινιςαμε τθ δθμιουργία των 1ων μασ εκπομπϊν. Δθμιουργιςαμε τισ εξισ εκπομπζσ: • Ψυχαγωγικι • Ακλθτικι • Μακθτικι • Ενθμερωτικι • Ρολιτιςτικι Επιπλζον, ςτα πλαίςια τθσ προετοιμαςίασ των εκπομπϊν μοιράςαμε ερωτθματολόγια ςε όλα τα παιδιά τθσ Α’ και Β’ Λυκείου 15


• Ζπειτα , αςχολθκικαμε με τθν τεχνικι τθσ ςυνζντευξθσ και ζτςι κάναμε: 1. Μια γραπτι ςυνζντευξθ βαςιςμζνθ ςε ζνα άρκρο 2. Μια δίλεπτθ ςυνζντευξθ με ζνα ςυμμακθτι ι κακθγθτι μασ 3. Μια μικρι εκπομπι- ςυνζντευξθ ωσ εργαςία με κζμα « Μπεσ ςτον ρόλο ςου». 4. Και τζλοσ οργανϊςαμε διάφορεσ χριςτουγεννιάτικεσ εκπομπζσ(παιδικζσ, μουςικζσ, ενθμερωτικζσ, πολιτιςτικζσ). 5. Εκπομπζσ για το European School Radio Ασ ρίξουμε, όμωσ, πρϊτα μια ματιά ςτισ πρϊτεσ μασ παρουςιάςεισ … 16


Λςτορία του ΢αδιοφϊνου Μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν εργαςία: Γαβανάσ Δθμιτρθσ, Κυριακίδθσ Ραφλοσ, Νζλλα Μαρία, Ραπαγεωργίου Στζργιοσ 17


Σο ραδιόφωνο ωσ ζννοια και …. ωσ κακθμερινότθτα • Το ραδιόφωνο «είναι δζκτθσ θλεκτρομαγνθτικών κυμάτων που παίρνει τα ραδιοφωνικά προγράμματα». • Στθν πραγματικότθτα όμωσ είναι ζνα διαχρονικό μζςο το οποίο: 1) Εκμθδζνιςε τισ αποςτάςεισ. 2) Ζδωςε πολλζσ δυνατότθτεσ ςτθν πολιτικι ανάπτυξθ.

3) Κρατοφςε ςυντροφιά ςτουσ ανκρϊπουσ και προςζφερε ενθμζρωςθ για τισ εξελίξεισ ςε καιροφσ πολζμων. 18


Ημερολόγιο ραδιοφϊνου 1873

Ο Μάξγουελ προτείνει τθν κεωρία των θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων.

1883

Ο Χαίνριχ Χζρτη επαλθκεφει τθν προθγοφμενθ κεωρία και ανακαλφπτει τα ραδιοκφματα.

1895

Ο Γουλιζλμοσ Μαρκόνι κατορκϊνει να μεταδϊςει ςιματα Μορσ μζςω ερτηιανϊν κυμάτων.

1897

Ο Μαρκόνι ςτζλνει αςφρματο ςιμα ςε απόςταςθ 3 χιλιομζτρων ςυνδυάηοντασ τα πειράματα του Χζρτη με το δζκτθ του Ροπόφ. Με τθ ςυςκευι αυτι ο Λταλόσ Μαρκόνι πθγαίνει ςτθν Αγγλία και ιδρφει τθν εταιρεία 'Marconi Wireless telegraph', θ οποία προςφζρει υπθρεςίεσ ςτθ ναυςιπλοΐα. 19


1906 20-11-1920

Ο Ρζτηιναλντ Φζςεντεν (Reginald Fessenden) μεταδίδει για πρϊτθ φορά φωνι και μουςικι μζςω ραδιοκυμάτων. Λειτοφργθςε ο πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ με τθν ονομαςία Κ.D.K.A

1926

Εμφανίηεται ζνασ ραδιοφωνικόσ δζκτθσ πιο φκθνόσ , εφχρθςτοσ και ποιοτικόσ και το ραδιόφωνο αποκτά περιςςότερουσ ακροατζσ.

1930

Το ραδιόφωνο εδραιϊνεται ωσ ζνα καλά οργανωμζνο δίκτυο ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν (κρατικϊν και ιδιωτικϊν) ςε Ευρϊπθ και Αμερικι. 20


Δεκαετία ‘40-’50

Θ εμφάνιςθ τθσ τθλεόραςθσ μειϊνει τθν ακροαματικότθτα του ραδιοφϊνου. Πμωσ θ Rock ‘n Roll μουςικι ξαναβάηει ςτο παιχνίδι το ραδιόφωνο.

Δεκαετία ’70

Οι λυχνίεσ αντικακίςτανται από τρανηίςτορ το και το ραδιόφωνο με το καςετόφωνο ενςωματϊνονται ςε μία ςυςκευι.

Σιμερα

Το ραδιόφωνο ζχει πλεόν εξελιχκεί λόγω τθσ ςυμβολισ τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και επιτρζπει ςτον κακζνα να ακοφςει οποιαδιποτε ραδιοφωνικι εκπομπι επικυμεί ανά πάςα ϊρα ψυχαγωγϊντασ ι ενθμερϊνοντασ τουσ ακροατζσ του.

21


Ανακάλυψθ ραδιοκυμάτων από τον Χάινριχ Χερτσ

22


• Ρρόςωπο- ςτακμόσ ςτθν ιςτορία του ραδιοφϊνου υπιρξε ο Αμερικανόσ Μθχανικόσ Φρανκ Κόνραντ (Frank Conrad), μεταδίδοντασ τθν πρϊτθ ραδιοφωνικι εκπομπι.

23


Θ ιςτορία του ελλθνικοφ ραδιοφϊνου Μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν εργαςία: Καρφδασ Ρολυχρόνθσ, Κατςάνθ Κάτια, Ροπίδου Αλίκθ, Φιλιππίδου Ακαναςία

24


25


Σο ςφντομο θμερολόγιο του ελλθνικοφ ραδιοφϊνου

• 1922-23: Το πρϊτο ραδιόφωνο ςε πειραματικό ςτάδιο • 1928: Ο πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ ςτθ ΔΕΚ • 1936: Κατάλθψθ ραδιοφϊνου από τθ Χοφντα • 1938: Εγκαίνια ςτακμοφ με τθν ομιλία του βαςιλιά Γεϊργιου Β’ • 1938: Μδρυςθ πρϊτου εκνικοφ ςτακμοφ • 1941: Κατάλθψθ ραδιοφϊνου από τουσ Γερμανοφσ • 1943: Σφράγιςμα ραδιοφϊνων από τουσ Γερμανοφσ

26


• 1944: Υποχϊρθςθ γερμανικϊν δυνάμεων και εκπομπι ελλθνικϊν προγραμμάτων ςτον ςτακμό. • 1945: Ζντονθ λογοκριςία λόγω εμφυλίου • 1951: Νομιμοποίθςθ ςτακμϊν ενόπλων δυνάμεων • 1952: Μδρυςθ ιδιωτικϊν ςτακμϊν • 1987: Θ ελλθνικι ραδιοφωνία περιλαμβάνει πλζον πζντε προγράμματα • 1994: Θ πρϊτθ μετάδοςθ ηωντανοφ ραδιοφϊνου • 2003: Σθμαντικόσ εκςυγχρονιςμόσ μθχανθμάτων από αναλογικά ςε ψθφιακά

27


Ο πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ ςτθν Ελλάδα • Το 1926, μζςα ςτον χϊρο τθσ ΔΕΚ, o Χρίςτοσ Τςιγγιρίδθσ ςτινει για πρϊτθ φορά τον πομπό του, ο οποίοσ λειτουργοφςε μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ ΔΕΚ τον Σεπτζμβριο. Ιταν ο πρϊτοσ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ τθσ Ελλάδασ, των

Βαλκανίων και τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ.

28


Σο πρόγραμμα • Το μουςικό πρόγραμμα αποτελοφνταν από ηωντανζσ εκτελζςεισ κομματιϊν, ειδιςεισ, ςυνεντεφξεισ, διαλζξεισ από κακθγθτζσ και περιςταςιακά ςχόλια από τον ίδιο τον Τςιγγιρίδθ. • Αρχικά, χρθματοδοτοφςε τισ λειτουργίεσ του ςτακμοφ από τισ δικζσ του οικονομίεσ, και χρειάςτθκαν πολλά χρόνια για να αρχίςει να ζχει κζρδθ από τισ διαφθμίςεισ.

29


Σο τζλοσ • Μετά τθν απελευκζρωςθ ο πομπόσ αγοράςκθκε από τον Μάρκο Βαφειάδθ , ενϊ το 1945 επιςτρζφει ςτα χζρια του ιδιοκτιτθ του και ξαναρχίηει τισ εκπομπζσ. Για περίπου ζνα χρόνο ο πομπόσ πιρε προςωρινι άδεια ςυνεχοφσ λειτουργίασ. • Το 1947, θ ΕΛ΢, μετά από πιζςεισ, αγόραςε το ςτακμό του Τςιγγιρίδθ. Στθ ςυνζχεια, ο Τςιγγιρίδθσ παρζμεινε άεργοσ μετά τθν αναγκαςτικι εξαγορά των μθχανθμάτων του, κακϊσ το κρατικό ίδρυμα αποφάςιςε να μθν αξιοποιιςει τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία του. Τελικά πζκανε τθν ίδια χρονιά και κθδεφτθκε με τιμζσ που ποτζ δεν γνϊριςε εν ηωι. 30


Ελλθνικά ραδιοφωνικά προγράμματα • • • • • • • • • •

Θεία Λζνα Νίνα και Νικολάκθσ. ΢υννεμαφόν Μικρόφωνο ςτο δρόμο Σα ταλζντα του Οικονομίδθ Σα ταλζντα του Οικονομίδθ Ραδιοφωνικά ςιριαλ Θζατρο ςτο ραδιόφωνο Μουςικι ςτο ραδιόφωνο Ποδοςφαιρικζσ μεταδόςεισ 31


Τα είδθ του ραδιοφϊνου Μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν εργαςία: Αραμπατηι Μαρία, Γαβρθιλίδου Ηωι, Κουταλιόσ Γιάννθσ, Νικολαϊδθσ Μπάμπθσ 32


Είδθ ραδιοφϊνου • Αναλογικό/ςυμβατικό: Εδϊ βρίςκουμε τα FM και τα ΑΜ.Θ αναπαραγωγι γίνεται μζςω των κοινϊν ραδιοφϊνων που χρθςιμοποιοφν μια κεραία για να λαμβάνουν το ςιμα και να το αναπαράγουν. • Ψθφιακό ραδιοφωνό: Νεότερο τεχνολογικά. Ευνοικθκε από τθν ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ. Βζβαια θ περαιτζρω διάδοςθ του εμποδίηεται από το υψθλό κόςτοσ του. 33


• Δορυφορικό ραδιόφωνο: Χρθςιμοποιεί κανάλια ςτα πλαίςια του προτφπου τθσ δορυφορικισ ψθφιακισ τθλεόραςθσ, οφτωσ ϊςτε να μεταδίδεται μόνον ιχοσ • Διαδικτυακό ραδιόφωνο: Το διαδικτυακό ραδιόφωνο εκπζμπει αρχεία ροισ, δθλαδι φορτϊνει το αρχείο και τον ιχο ςε πραγματικό χρόνο, και περιλαμβάνει και το Podcasting, που είναι θ εμπορικι ονομαςία τθσ μεταφόρτωςθσ θχογραφθμζνων εκπομπϊν. 34


Υλικοτεχνικι υποδομι του ραδιοφϊνου Μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν εργαςία: Αρβανιτίδθσ Λευτζρθσ, Καραλι Ελζνθ, Κοφτςιανου Μαριαλζνα, Ραπαδισ Νίκοσ 35


36


Βιματα καταςκευισ ςυμβατικοφ ραδιοφϊνου Βιμα 1ο: Ποια εμβζλεια κα ζχει ο μεταδότθσ, πόςθ ενζργεια χρειάηομαι; Η εμβζλεια είναι περιοριςμζνθ για διάφορουσ λόγουσ: 1)Οπτικι ορατότθτα. 2)Παρεμβολι από άλλουσ ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ ίδιασ ι κοντινισ ςυχνότθτασ.

3) Η ενζργεια μετάδοςθσ. 37


Δομικά ςτοιχεία του ραδιοφϊνου Βιμα 2ο: ●

Α)Αναμεταδότθσ

Β)Κεραία

Γ)Ομοαξονικό καλϊδιο(μπορεί να μεταφζρει θχθτικά ςιματα απο ζνα ακουςτικό ενιςχυτι μζχρι και θλεκτρικά ςιματα πολλϊν Mega Hertz ( ςιμα τθλεοπτικό , δορυφορικό , κ.α.).

Δ)Σροφοδοτικό

Ε) Ραδιοφωνικόσ Εξοπλιςμόσ 38


Ραδιοφωνικόσ εξοπλιςμόσ ●

Αναλογική ή Ψηυιακή Κονσόλα Μικρόυωνα

Στούντιο

Ενιστστής

Ακοσστικά

Ητεία

Ητολήπτης

Υπολογιστής

Κεραία

Μετρητής Σστνότητας

Παλμοσκόπιο

Πολύμετρο

39


Βήμα 3ο: ΢φνδεςθ

κεραία ομοαξονικό καλϊδιο

• Λίςτα αναπαραγωγισ • Επεξεργαςία ιχου • Διαφθμίςεισ και παραγωγι

τροφοδοτικό 40


Web Radio Μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθν εργαςία: Καραμουςαλίδου Κατερίνα, Κλαυδιανόσ Γιϊργοσ, Μαυρομάτθ Μιχαζλα, Ωραιόπουλοσ Βαςίλθσ 41


42


Background Θ ροι τθσ μζςθσ ενθμζρωςθσ(streaming media) εξελίχκθκε ςε επικρατοφςα τάςθ (mainstream) με τθ βοικεια: • των φορθτϊν ςυςκευϊν αναπαραγωγισ μουςικισ / MP3 player, • θ αγορά προϊόντων ςε αυτζσ τισ μορφζσ. Ζπειτα, το πρόγραμμα αναπαραγωγισ μουςικισ του δικτφου ςυνδζεται με ζνα router, άρα ςτο διαδίκτυο και ζτςι επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςτθ ροι των διαδικτυακϊν πόρων (internet streaming) . Εναλλακτικά, το δίκτυο μπορεί να ζχει πρόςβαςθ του χριςτθ τθσ μουςικισ ςε ζναν υπολογιςτι ι ςε ζνα δίκτυο αφιερωμζνο για τθν αποκικευςθ αρχείων μουςικισ ενόσ χριςτθ. 43


Audio streaming Θ ςυνεχισ ροι ιχου είναι ζνασ τρόποσ για τθ μετάδοςθ αρχείων ιχου ςε ςυνεχι τροφοδοςία ςε μια ςυςκευι αναπαραγωγισ μουςικισ δικτφου . Ζνασ κοινόσ τρόποσ ςιμερα είναι θ διοχζτευςθ του ιχου από τον υπολογιςτι ςε μια ςυςκευι αναπαραγωγισ μουςικισ του δικτφου όπωσ Wi - Fi. Ο υπολογιςτισ , που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ των αρχείων μουςικισ , λειτουργεί ωσ μουςικό server μζςω του λογιςμικοφ του. Το πρόγραμμα αναπαραγωγισ μουςικισ του δικτφου είναι ζνασ τυπικόσ δζκτθσ που αρχίηει να παίηει ζνα αρχείο ιχου μόλισ λάβει μερικά από τα δεδομζνα ζτςι ϊςτε να μθν χρειάηεται να περιμζνει κανείσ για το ςφνολο του αρχείου ιχου για να ολοκλθρϊςει τθ λιψθ. 44


Διαδικαςία •

Το MP3 αρχείο μουςικισ, ςε ψθφιακι μορφι δια μζςου του music player του δικτφου αποςτζλλεται αςφρματα ςτο ςπίτι. • Δια μζςου τθσ κάρτασ ιχου του υπολογιςτι αναπαράγεται και μεταδίδεται ςτα θχεία το θχθτικό ςιμα του MP3 αρχείου. • Ραράλλθλα, οργανϊνονται από το διακομιςτι μουςικισ ςτον υπολογιςτι, όλα τα αρχεία MP3 ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να βλζπει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με το κάκε μουςικό κομμάτι (MP3 αρχείο). 45


Τπθρεςίεσ και εταιρίεσ • Οι μουςικζσ υπθρεςίεσ Online προςφζρουν ςυνικωσ εκατομμφρια τραγοφδια από χιλιάδεσ καλλιτζχνεσ για τουσ χριςτεσ και μποροφν να επιλζξουν ότι τουσ αρζςει μζςα από μια γκάμα ςυλλογισ τραγουδιϊν. • Οι Υπθρεςίεσ καταλογράφθςθσ ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν διατθροφν λίςτεσ ενεργϊν διαδικτυακϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν μζςω των URL τουσ . • Υπάρχουν πολλζσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι και μετάδοςθ θχθτικοφ ςιματοσ για ραδιόφωνο μζςω του διαδικτφου, όπωσ IMDA, αλλά και πρωτόκολλα διανομισ διαδικτυακοφ ραδιοφϊνου ςε οικιακό δίκτυο. 46


Κατθγορίεσ ςυςκευϊν αναπαραγωγισ ιχου ςτο διαδίκτυο Υπάρχουν γενικά δφο τφποι ςυςκευϊν αναπαραγωγισ μουςικισ δικτφου: • χωρίσ θχεία άμεςα ςυνδεόμενα με ζνα ςφςτθμα ιχου, για τθν αναπαραγωγι μζςω υπολογιςτι. • με μουςικοφσ παραγωγοφσ να επιλζγουν το μουςικό πρόγραμμα μζςω ςυςκευϊν ψθφιακισ ροισ.

47


Σι χρειάηεται για να ςτθκεί ζνα web radio • CD player • Ripper λογιζμικό (ανηίγπαθα κομμάηια ήσος από ένα CD ζηο ζκληπό δίζκο ενόρ ςπολογιζηή) • λογιζμικό καηαγπαθήρ και επεξεπγαζίαρ • Μικπόθωνα • audio mixer • Ρςθμιζηέρ ήσος μεηάδοζηρ (equalizer, compressor, Diesser, κ.λπ.) • Ψηθιακή κάπηα ήσος • Αςηόνομο ςπολογιζηή με λογιζμικό κωδικοποίηζηρ • Streaming media server 48


Βιβλιογραφία- Δικτυογραφία 1.

« Το Βαςικό Ερμθνευτικό Λεξικό» , Ν. Βαρμάηθ εκδόςεισ Μαλλιάρθσ Ραιδεία Ζτοσ Α Ζκδοςθσ 1981 2. http://el.wikipedia.org/ 3. http://www.irantousis.gr 4. http://wwk.kathimerini.gr/ 5. http://www.mixanitouxronou.gr/blog/213-greek-radio-ert 6. http://www.queen.gr/CELEBRITY-SPOTTING/item/76516-time-machine 7. http://www.fm100.gr/depthe/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=53:histstateradio&catid=66:histradio&Itemid=209 8. http://www.thessalonikiartsandculture.gr/blog/paliathessaloniki/istoria-radiofonou-protos-radiofonikos-stathmos-stinellada-1i-deth-1926#.UlxT5dJ4peH 9. http://www.istorikathemata.com/2013/06/The-history-of-Greekpublic-radio-ERA-1923-2008.html 10. http://www.ntia.doc.gov/legacy/otiahome/ptfp/application/equipcost_ Radio.html 11. http://www.pcselectronics.com/guide_how.php?osCsid=bee60f231e1f62860e5d2e4de 49 4e7e99b&


50


Πϊσ μπορείτε να οργανϊςετε μια ραδιοφωνικι εκπομπι

51


Επιλζξτε το τραγοφδι για το θχθτικό ςιμα τθσ εκπομπισ και επεξεργαςτείτε το οπτικό ςιμα ςασ. •

Ηχθτικό ςιμα : ζνα ςφντομο αναγνωριςτικό ςιμα το ίδιο ςτθν αρχι κάκε εκπομπισ, περιζχει το τραγοφδι κακϊσ και θχογραφθμζνο μινυμα ςασ, με δθμιουργικό τρόπο. Στο μινυμα ςασ, πείτε ςίγουρα τα ακόλουκα ςτοιχεία:

• • • •

Πνομα εκπομπισ Με τι ςυςχετίηεται/αςχολείται θ εκπομπι Τα ονόματα που ςυμμετζχουν (όνομα απλϊσ ι και επϊνυμο) Πποιο άλλο μινυμα κζλετε να περάςετε...

Μπορείτε να φτιάξετε κι ζνα υπο-ςιμα για τθν κάκε εκπομπι που κα ακολουκεί το γενικό ςιμα, όπωσ “ςιμερα κα ακοφςουμε τθν δεφτερθ εκπομπι με κζμα... http://www.youtube.com/watch?v=kGVq4LG7Ukw

52


Οπτικό Σιμα, είναι μια εικόνα/ςχζδιο ι φωτογραφία που εκφράηει τθν εκπομπι ςασ. Μπορείτε να το φτιάξετε μόνθ ςασ ι να δανειςτείτε εικόνεσ και να τισ διαφοροποιιςετε ϊςτε να εκφράηουν τθν εκπομπι ςασ.

Αποφϊνθςθ εκπομπισ είναι ○ Χαιρετιςμόσ ςτο τζλοσ κάκε εκπομπισ που κα είναι πάντα ο ίδιοσ, με θχθτικό φόντο το τραγοφδι ςιματοσ ... ι μπορείτε απλά να χαιρετίςετε ι να αναφζρετε πάλι τα ονόματά ςασ. 53


Ποια βιματα ακολουκοφμε για τθν προετοιμαςία τθσ εκπομπισ ΜΟΤ΢ΙΚΗ/ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ

• Συγκεντρϊςετε τα mp3 των τραγουδιϊν που κζλετε να παίξουν ςτθν εκπομπι ςασ ςε ποιότθτα High Quality (128 kbps και πάνω) για καλφτερα αποτελζςματα • Οι ιχοι ςτο background είναι ιδιαίτερα ςθμαντικοί – δθμιουργοφν ατμόςφαιρα και βοθκοφν τον ακροατι να χρθςιμοποιεί περιςςότερο τθ φανταςία του 54


ΠΡΟΕΣΟΙΜΑ΢ΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ΢ Γράψτε το κείμενο που κζλετε να ακουςτεί ςε όλθ τθν εκπομπι ςασ, αυτό δθλαδι που κα εκφωνιςετε/ θχογραφιςετε (ςε πρόγραμμα Επεξεργαςίασ Κειμζνου πχ ςτο OpenOffice Writer http://www.openoffice.org/) ι ςε τελείωσ απλι μορφι κειμζνου (wordpad, ςθμειωματάριο). Το ραδιόφωνο ζχει το μεγαλφτερο ποςοςτό ταχείασ παραίτθςθσ από τθν ακρόαςθ γι αυτό το ςενάριο πρζπει να είναι πάρα πολφ ενδιαφζρον 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Οι πιο ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ πρζπει να δίνονται ςτισ δυο-τρεισ πρϊτεσ προτάςεισ Χρθςιμοποιοφμε τθ γλϊςςα τθσ κακθμερινότθτασ Το κείμενο πρζπει να είναι ςε ενεργθτικι φωνι Το ςενάριο πρζπει να είναι ρεαλιςτικό, χωρίσ ςχολιαςμό ι περιγραφικζσ λζξεισ Γράφουμε μικρζσ, απλζσ, κατανοθτζσ προτάςεισ Χρθςιμοποιοφμε προςωπικζσ αντωνυμίεσ (εγϊ, εςφ, εμείσ, εςείσ) Χρθςιμοποιοφμε ςυναιρζςεισ (για παράδειγμα, κα ‘μαςτε) Τελειϊνουμε πάντα με κάτι που ζχει αναφορά ςτθν πραγματικότθτα και όχι με γενικόλογο ςχόλιο του τφπου «κα δοφμε τι κα γίνει …» 55


• Ανάμεςα ςτο κείμενο, δθλϊςτε ςυγκεκριμζνα το Τ΢ΑΓΟΥΔΛ/ΜΟΥΣΛΚΘ που κα παίξει τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, όπωσ είναι το όνομα, του αρχείου του τραγουδιοφ, παράδειγμα,

πχ 001.Dj Antonio vs C and C Music Factory - Everybody Dance Now. Το κείμενο δεν πειράηει αν ζχει ελάχιςτεσ αλλαγζσ ι διαφορετικζσ λζξεισ από το θχθτικό/ εκφωνθμζνο, αρκεί το 90% τουλάχιςτον να είναι ίδιο. • Κάκε φορά κα πρζπει να κάνετε δθμοςιεφςεισ ςτο blog, το site esradio.mysch.gr και ςτο facebook για τθ νζα ςασ εκπομπι ι για ότι άλλο ςχετικό κζλετε προωκϊντασ τθν εκπομπι για να ακουςτεί από πολλοφσ ακροατζσ.

56


• Θχογραφιςτε τα κείμενά ςασ (είτε ςτο ςπίτι, ςχολείο, είτε ςε ςτοφντιο) τμθματικά και αποκθκεφςτε τα ςε MP3 audio format. Δθλαδι θχογραφιςτε ξεχωριςτά τα λόγια που κα λζτε πριν από κάκε τραγοφδι και αποκθκεφςετε τα ςε διαφορετικά αρχεία με ειδικι αρίκμθςθ (περιγράφεται παρακάτω). • Φροντίςτε επίςθσ τα αρχεία λόγου, να θχογραφοφνται με ζνταςθ ικανι, για να ακοφγονται άνετα από το ραδιόφωνο. Στα μουςικά MP3 κα πρζπει να γίνει μετονομαςία προςκζτοντασ μπροςτά ςτο τραγοφδι τον αντίςτοιχο αρικμό, ανάλογα με τθν ςειρά που κα παιχτοφν τα κομμάτια, όπωσ εξθγείται παρακάτω, ςτο επόμενο βιμα. 57


• Παράδειγμα: Βάλτε όλα τα αρχεία ςε ζνα φάκελο με τίτλο αρικμθμζνα τα οποία κα εμφανίηονται με τθν εξισ ςειρά : • ○ 000-΢ΗΜΑ.mp3 (πάντα ίδιο ςε κάκε εκπομπι, περιζχει το τραγοφδι τθσ εκπομπισ και το θχθτικό ςιμα-λόγια, πχ. “Μουςικζσ Αταςκαλίεσ, μια εκπομπι από το Γυμνάςιο Κριεηών, από τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ......”) • • • • • • • • •

○ 001-ΛΟΓΙΑ_1.mp3, για τα λόγια που θχογραφιςατε πριν το πρϊτο τραγοφδι ○ 002- Dj Antonio vs C and C Music Factory - Everybody Dance Now ○ 003-ΛΟΓΙΑ_2.mp3, για τα λόγια που θχογραφιςατε πριν το δεφτερο τραγοφδι ○ 004- Aleksander Rybak - Fairytale Holter Erixson Remix ○ 005-ΛΟΓΙΑ_3.mp3, για τα λόγια που θχογραφιςατε πριν το τρίτο τραγοφδι ○ 006- Remady P&R - No Superstar (Mr. Pink Remix) ○ .... ○ ..... και τα λοιπά ○ 999.ΑΠΟΦΩΝΗ΢Η.mp3, το τελευταίο κομμάτι θχογραφθμζνου ιχου (μπορεί να είναι το ίδιο ςε κάκε εκπομπι) και περιζχει το τραγοφδι τθσ εκπομπισ και το θχθτικό ςιμα τζλουσ, πχ. “Ακοφςατε τθν εκπομπι....”.

58


Πωσ κάνουμε μια Παρουςίαςθ ςτο ραδιόφωνο

Μία βαςικι αρχι τθσ παρουςίαςθσ ςτο ραδιόφωνο είναι θ αρμονικι μίξθ των διάφορων θχθτικϊν ακουςμάτων και τθσ φωνισ του παρουςιαςτι. Θ φωνι είναι το μεγαλφτερο όπλο που ζχει ζνασ ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ για να κρατιςει τουσ ακροατζσ του ςυντονιςμζνουσ.

59


• ΢ε ποιουσ μιλάμε;

Θ γνϊςθ του προφίλ των ακροατϊν είναι βαςικι. Γνωρίηοντασ ποιοι είναι οι ακροατζσ διευκολφνεται θ επικοινωνία μαηί τουσ. Μασ επιτρζπει να ξζρουμε ποιον τόνο να χρθςιμοποιιςουμε όταν μιλάμε ςτουσ ακροατζσ και ποια κζματα τουσ ενδιαφζρουν. 60


Χαρακτθριςτικά μίασ καλισ Ραδιοφωνικισ Φωνισ • Ρυκμόσ Για να ελζγξετε το ρυκμό ςασ πρζπει να μιλάτε με κανονικι ταχφτθτα κάνοντασ παφςεισ για να πάρετε αναπνοζσ. O ςωςτόσ ρυκμόσ επιτρζπει τθν ανάγνωςθ ενόσ μεγάλου κειμζνου με ςτακερό τρόπο χωρίσ διαφορά ςτθν ταχφτθτα ανάγνωςθσ ανάμεςα ςτθν αρχι και το τζλοσ τθσ ανάγνωςθσ. Ο ςωςτόσ ρυκμόσ κα ςασ βοθκιςει να μθν ακοφγεςτε ξζπνοοι πριν τελειϊςετε τθν ανάγνωςθ του κειμζνου.

61


• ΢υμβουλζσ Ρροςπακιςτε να φανταςτείτε ότι μιλάτε με ζναν φίλο και ξεκινιςτε από εκεί.

Αν αιςκάνεςτε ξζπνοοι κατά τθν ανάγνωςθ ενόσ κειμζνου, επανεξετάςτε τισ φράςεισ ςασ για να τισ κάνετε όςο πιο ςφντομεσ μπορείτε. • Προφορά /εκφορά λόγου Για να μπορζςουν να ςασ καταλάβουν πλιρωσ είναι αναγκαία θ καλι προφορά. Οι λζξεισ πρζπει να προφζρονται ςωςτά και να εκφζρονται ολόκλθρεσ. Μθν κόβετε τισ λζξεισ. Στο ραδιόφωνο θ προφορά πρζπει να είναι ςωςτι. 62


• Χρθςιμοποιϊντασ τθ φωνι ςασ Θ φωνι είναι το βαςικό μζςο που μπορεί να μεταδϊςει ςυναιςκιματα. •

Χρθςιμοποιιςτε τον ςωςτό τόνο τθν ςωςτι ςτιγμι. Σε κάποιεσ λζξεισ πρζπει να δοκεί περιςςότερθ ζμφαςθ από κάποιεσ άλλεσ.

• Για παράδειγμα θ αρχι και το τζλοσ μίασ είδθςθσ δεν κα διαβαςτοφν με τθν ίδια ζνταςθ και τον ίδιο δυναμικό τόνο όπωσ θ μζςθ τθσ είδθςθσ. Κάντε τθν φωνι ςασ πιο μουςικι.

• ΢υναίςκθμα •

Θ φωνι μεταδίδει ςυναιςκιματα. Οι παρουςιαςτζσ ςτο ραδιόφωνο πζρα από μία ευχάριςτθ φωνι κα πρζπει να μάκουν να τθν χρθςιμοποιοφν για να εκφράηουν με αυτιν ςυναιςκιματα.

• Μθν προςπακιςετε να γοθτεφςετε το κοινό εκφράηοντασ το δικό ςασ ςυναίςκθμα

63


Αναπνοι • ΢ιωπι • Θ αναπνοι είναι ςτον προφορικό λόγο το αντίςτοιχο τθσ ςτίξθσ. Για παράδειγμα οι ςφντομεσ αναπνοζσ αντιςτοιχοφν ςτα κόμματα. Μακρφτερεσ και βακφτερεσ αναπνοζσ αντιςτοιχοφν ςε περιόδουσ ι τελείεσ. Χρθςιμοποιοφνται για να ορίςουν το τζλοσ μίασ φράςθσ ι το τζλοσ μίασ ιδζασ.

Πταν μιλάτε αποφφγετε τισ ςιωπζσ. Οι ακροατζσ ςασ δεν μποροφν να καταλάβουν τι γίνεται και μπορεί να διαλζξουν να αλλάξουν ςτακμό. Μθν πανικοβλθκείτε αν κάνετε ςαρδάμ ςε κάποια λζξθ. Ράρτε αναπνοι, ξαναδιαβάςτε τθ λζξθ και ςυνεχίςτε ςαν μθν είχε ςυμβεί τίποτα.

64


Πωσ κάνουμε μια ΢υνζντευξθ για το Ραδιόφωνο Ειςαγωγι • Θ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ είναι ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ δθμοςιογραφίασ. Συχνά είναι θ κφρια πθγι πλθροφοριϊν είτε για τθν προετοιμαςία των δελτίων ειδιςεων είτε για τθν παρουςίαςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου κζματοσ.

• Θ ενότθτα αυτι λοιπόν κα παρουςιάςει βαςικζσ τεχνικζσ και πρακτικζσ ςυμβουλζσ για να πάρει κανείσ μία επιτυχθμζνθ ςυνζντευξθ. 65


Προετοιμαςία τθσ ςυνζντευξθσ 3. Επικοινωνείτε με τον καλεςμζνο 1. Επιλζγετε ζνα κζμα Θ επιλογι ενόσ κζματοσ και θ εξοικείωςθ με το κζμα αυτό (γνϊςεισ πάνω ς αυτό)

2. Επιλογι του ςυνεντευξιαηόμενου Ο αντίκτυποσ τθσ ςυνζντευξθσ εξαρτάται από τθν επιλογι του ατόμου που κα δϊςει τθν ςυνζντευξθ και από το ποιοσ κα παρακολουκιςει τθ ςυνζντευξθ.

4. Σχεδιάηετε τθν ςυνζντευξθ. Μόλισ κλειςτεί θ ςυνζντευξι ςασ πρζπει να ετοιμάςετε τισ ερωτιςεισ και τισ ςθμειϊςεισ ςασ. Ρρζπει να βάηετε πάντα με ςειρά προτεραιότθτασ τισ πιο ςθμαντικζσ ερωτιςεισ ςτισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ λίςτασ ςασ Ρροςπακιςτε να αποφφγετε τισ κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ που μποροφν να απαντθκοφν με ναι ι όχι. 66


Παράδειγμα: Κλειςτοφ τφπου: Ριςτεφετε πωσ αυτό το γεγονόσ είναι ςθμαντικό; Ανοικτοφ τφπου: Ροια κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι θ ςθμαςία αυτοφ του γεγονότοσ;

67


Σοποκεςία Διαλζξτε μία ιρεμθ και άνετθ τοποκεςία, και αποφφγετε τουσ κορυβϊδεισ χϊρουσ. • Η ςυνζντευξθ. Αρχικά «προκαλζςτε» τον καλεςμζνο ςασ, με κατάλλθλο και ευγενικό τρόπο να ςυςτθκεί ο ίδιοσ. Ζχει ςθμαςία να μιλά ο ίδιοσ για τον εαυτό του και να μθν είναι το βουβό πρόςωπο. Μθν πιζηετε τον καλεςμζνο ςασ, κάποιοι άνκρωποι χρειάηονται περιςςότερο χρόνο να προςαρμοςτοφν από άλλουσ. • Εάν κάνετε λάκοσ κατά τθν διατφπωςθ μίασ ερϊτθςθσ είναι καλφτερα να ξεκινιςετε πάλι από τθν αρχι. Μθ διςτάςετε να ξανακάνετε ερωτιςεισ που δεν ζχουν απαντθκεί ι θ απάντθςι τουσ δεν ιταν ικανοποιθτικι. Μθν διςτάςετε να διακόψετε αν δεν καταλαβαίνετε κάτι. Στο τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ μπορείτε να ρωτιςετε τον/τθν καλεςμζνο ςασ, αν κεωρεί ότι ζχετε ξεχάςει να κάνετε κάποια ερϊτθςθ ι αν κα ικελε να προςκζςει κάτι.

68


Καλζσ εκπομπζσ! 

69


Μετά τθ κεωρία ζρχεται θ ϊρα τθσ πράξθσ. Χωριςτικαμε ςε νζεσ ομάδεσ των τεςςάρων και δθμιουργιςαμε τισ πρϊτεσ μασ εκπομπζσ με τα ακόλουκα κζματα: • Ψυχαγωγικι • Ακλθτικι • Μακθτικι • Ενθμερωτικι • Ρολιτιςτικι (ςτα πλαίςια τθσ προετοιμαςίασ τθσ εκπομπισ μοιράςαμε ερωτθματολόγια ςε όλα τα παιδιά τθσ Α’ και Β’ Λυκείου προκειμζνου να εντοπίςουμε τα ενδιαφζροντα τουσ ςε ςχζςθ με τθν ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων και τθ μουςικι που ακοφν) 70


«Μια ςυνζντευξθ βαςιςμζνθ ςε ζνα άρκρο»

71


72


73


74


• Τα παραπάνω άρκρα ιταν θ αφόρμθςθ για τισ πρϊτεσ ςυνεντεφξεισ. • Χωριςτικαμε ςε δυάδεσ και αφοφ επιλζξαμε το κείμενο που μασ ενδιζφερε ςτιςαμε μία ςυνζντευξθ μζςα από ζνα παιχνίδι ρόλων. • Οι ςυνεντεφξεισ παρουςιάςτθκαν ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ. 75


Θ πρϊτθ δθμιοςιογραφικι αποςτολι ςτζφκθκε με επιτυχία

76


Μια δίλεπτθ ςυνζντευξθ με ζνα ςυμμακθτι/τρια ι κακθγθτι/τρια μασ. Σε αυτό το κομμάτι δουλζψαμε ατομικά.

77


Το ερωτθματολόγιο ςτο οποίο καταλιξαμε και βαςίςτθκε ο κάκε ζνασ από εμάσ.

78


Γνωριμία με το πρόγραμμα επεξεργαςίασ ιχου Audacity


Σα πρϊτα βιματα Σο ελλθνικό mini manual


Χριςτουγεννιάτικεσ εκπομπζσ • Νζεσ τετραμελείσ ομάδεσ αναλαμβάνουν να δθμιουργιςουν 15λεπτεσ εκπομπζσ με κζμα τουσ τα «Χριςτοφγεννα» που πλθςίαηαν απειλθτικά …..

81


Το προςχζδιο μιασ από τισ 15λεπτεσ εκπομπζσ που ακοφςτθκαν ςτθν Χριςτουγεννιάτικθ εκπομπι του ςχολείου

82


Ζχει πορεία ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ. Οι εκπαιδευτικοί μαηί με τουσ μακθτζσ τουσ διαμαρτφρονται για τισ νζεσ περικοπζσ ςτον τομζα τθσ παιδείασ και τα προβλιματα που κακθμερινά αντιμετωπίηουν. Είςαι ζνασ αγανακτιςμζνοσ οδθγόσ που ζχεισ κολλιςει ςτο μποτιλιάριςμα ι ζνασ μαγαηάτορασ που αγωνιείσ πωσ πάλι δεν κα βγει το μεροκάματο. Παίρνεισ τθλζφωνο για να διαμαρτυρθκείσ ςτθν εκπομπι που κακθμερινά παρακολουκείσ. Διάλογοσ με τον εκφωνθτι.


Ανικεισ ςτθν εκελοντικι οργάνωςθ All for 1 θ οποία δραςτθριοποιείται ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. Θζλεισ να ενθμερϊςεισ για μια μζρα δράςθσ (΢ΚΕΨΟΤ εςφ το αντικείμενο τθσ Δράςθσ) και τθλεφωνείσ ςε μια ραδιοφωνικι εκπομπι για να δϊςεισ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για να ςυμμετζχει το κοινό. Απαντάσ ςτισ ερωτιςεισ του εκφωνθτι.


Ζνασ ραδιοφωνικόσ εκφωνθτισ παρουςιάηει τθν τελευταία ζκκεςθ για τθν ανεργία των νζων ςτθν Ελλάδα όπου το ποςοςτό ζχει αγγίξει το 70% ςτισ θλικίεσ 25-29. Ωσ γονζασ ενόσ νζου που αναηιτθςε τθν τφχθ του ςτο εξωτερικό τθλεφωνείσ για να διατυπϊςεισ τθ γνϊμθ ςου και τθν προςωπικι ςου εμπειρία. Διάλογοσ με τον εκφωνθτι.


Οι μιςκοί των βουλευτϊν παραμζνουν ίδιοι παρά το ψαλίδιςμα των μιςκϊν ςτον ιδιωτικό και το δθμόςιο τομζα κακϊσ και τα ιδιαίτερα υψθλά ποςοςτά τθσ ανεργίασ. Εκνευριςμζνοσ από τθν τζταρτθ μείωςθ μιςκοφ που ζχεισ υποςτεί τα τζςςερα τελευταία χρόνια κακϊσ και τουσ νζουσ φόρουσ (χαράτςια) τθλεφωνείσ ςτθν εκπομπι που παρακολουκείσ κακθμερινά για να εκφράςεισ τθν αγανάκτθςι ςου. Διάλογοσ με τον παρουςιαςτι τθσ εκπομπισ.


΢τον αγϊνα τθσ Κυριακισ ζνασ ποδοςφαιριςτισ ζχαςε τισ αιςκιςεισ του μετά από ςφγκρουςθ με αντίπαλο του. Ο διαιτθτισ ζδωςε ςυνζχιςθ του αγϊνα με αποτζλεςμα τθ μεταφορά με κακυςτζρθςθ του παίχτθ ςτο νοςοκομείο κζτοντασ ζτςι ςε κίνδυνο τθ ηωι του. Σθλεφωνείσ ςτθν ακλθτικι εκπομπι που παρακολουκείσ για να ςχολιάςεισ τθ ςτάςθ του διαιτθτι. ΢υηιτθςθ με τον παρουςιαςτεί. (Προςοχι!! ςτο λεξιλόγιο)


Δζκα ραδιοφωνικζσ παρεμβάςεισ θχογραφικθκαν χρθςιμοποιϊντασ το audacity και θ φωνι του ακροατι ακοφςτθκε…….

90


Μια αλθκινι ςυνζντευξθ Θ αδερφοποίθςθ που ζκανε το ςχολείο μασ ζγινε θ αφορμι να δοκιμάςουμε για πρϊτθ φορά να πάρουμε ςυνζντευξθ από ζνα ςθμαντικό πρόςωπο που με τθν προςφορά του ζχει βοθκιςει τουσ κατοίκουσ τθσ Ακτισ Ελεφαντοςτοφ. Ρρόκειται για τθν κ. Μζρω Κεςεςίογλου πρόξενοσ τθσ Ακτισ Ελεφαντοςτοφ ςτθν Ελλάδα.

Ασ τθν γνωρίςουμε λοιπόν ……

91


Μζρω Κεςεςίογλου “Ελλθνικι Δράςθ Αφρικισ”


«Ελλθνικι Δράςθ Αφρικισ» • Θ Ελλθνικι Δράςθ Αφρικισ είναι μια μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ με ςκοπό τθν ανκρωπιςτικι βοικεια προσ όλεσ τισ χϊρεσ τθσ αφρικανικισ Θπείρου (κυρίωσ ςτισ χϊρεσ τθσ γαλλόφωνθσ Αφρικισ). • Ξεκινϊντασ από το 1980, ςυνεχίηει μζχρι και ςιμερα να προςφζρει τθ βοικειά τθσ που τόςο μεγάλθ ανάγκθ τθν ζχουν χϊρεσ όπωσ θ Ακτι του Ελεφαντοςτοφ.


Το ζργο τθσ οργάνωςθσ είναι πολφπλευρο.  Ρροςφζρει φαρμακευτικό υλικό, εξοπλιςμό νοςοκομείων, ςχολικό υλικό. Αλλά δε ςταματά εκεί.  Με γιγαντιαία προγράμματα προςπακεί να μεταφζρει γνϊςθ και κατάρτιςθ.  Με το αγροτικό πρόγραμμα εκπαιδεφει εκεί αλλά και ςτθν Ελλάδα αγρότιςςεσ, που με τθ ςειρά τουσ όταν επιςτρζφουν εκπαιδεφουν και άλλεσ και ιδρφουν αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, από όπου οι ντόπιοι αποκτοφν ειςόδθμα


Μζρω Κεςεςίογλου: Γενικι Πρόξενοσ τθσ Ακτισ Ελεφαντοςτοφ, Πρόεδροσ του Ιδρφματοσ «Ελλθνικισ Δράςθσ Αφρικισ» • Αντλεί τθν καταγωγι τθσ από τθν Κωνςταντινοφπολθ. • Ο παπποφσ τθσ Ρρόδρομοσ παριγαγε γαλακτομικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ, υπιρξε προμθκευτισ τθσ οκωμανικισ αυλισ. • Ο παπποφσ τθσ Βαςίλθσ αςχολικθκε με το εμπόριο χάλυβοσ. • Ο πατζρασ τθσ δθμιοφργθςε μεγάλθ χαλυβουργία, υπιρξε χορθγόσ πολλϊν ζργων ςτθν ελλθνικι κοινότθτα, όπωσ τθσ δθμιουργίασ του ςχολείου “12 Αποςτόλων”, των αγιογραφιϊν του Ραναγίου Τάφου, κ.α. • Απόφοιτθ του Ηαππείου Σχολείου. Σποφδαςε Κοινωνιολογία ςτθν Γενεφθ.


• Ωσ φοιτιτρια πρωτοαςχολείται με τον εκελοντιςμό ςτθν Αφρικι. • Ξεκίνθςε να προςφζρει ωσ εκελόντρια το 1978, όταν θ οργάνωςθ των Θνωμζνων Εκνϊν ζψαχνε για εκελοντζσ οι οποίοι κα ικελαν να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε ζνα κζντρο λεπρϊν ςτθν Δθμοκρατία τθσ Κεντρικισ Αφρικισ ςτθν πόλθ Bangui. • Δθμιουργεί το 1980 τθν μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ “Ελλθνικι Δράςθ Αφρικισ”, θ οποία δραςτθριοποιείται ςε δϊδεκα χϊρεσ τθσ γαλλόφωνθσ κεντρικισ Αφρικισ.


Στο ςπίτι τθσ


• Οι παραπάνω πλθροφορίεσ και πολλζσ ακόμα αντλικθκαν από τθν ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε.

99


European School Radio Η παποςζίαζη γνωπιμίαρ ζηο European School Radio από ηον ΛΕΥΚΟ ΗΦΟ


1ο Ππόηςπο Πειπαμαηικό Λύκειο Θεζζαλονίκηρ «Μανόληρ Ανδπόνικορ»

ΛΕΥΚΟΣ ΗΦΟΣ


Μαθηηέρ και μαθήηπιερ! Σαρ παποςζιάζοςμε ηο παδιόθωνο ηος 1ος Ππόηςπος Πειπαμαηικού ΓΕΛ Μανόληρ Ανδπόνικορ με ηίηλο <<ΛΕΥΚΟΣ ΗΦΟΣ>>!


Είναι η ππώηη σπονιά πος ζςμμεηέσοςμε ζηο European School Radio και είμαζηε ενθοςζιαζμένοι για ηο ξεκίνημα ηων εκπομπών μαρ πος θα γίνει ζύνηομα.


Σαρ πεπιμένοςμε όλοςρ να ακούζεηε ηην εκπομπή μαρ! Θα αζσοληθούμε με ηα πιο cool θέμαηα: Μοςζική, Επικαιπόηηηα, Νέα , Εκδηλώζειρ και Αθληηιζμό.

Θα εκπέμποςμε κάθε δεύηεπη Τεηάπηη 6μμ – 7μμ ξεκινώνηαρ από ηιρ 05/03/2014


Καηά ηην πεπίοδο Μαπηίος – Ιοςνίος ζηείλαμε ζςνολικά 7 εκπομπέρ. Ακολοςθούν ενδεικηικά κείμενα από ηιρ εκπομπέρ:


Καηά ηην πεπίοδο Μαπηίος – Ιοςνίος ζηείλαμε ζςνολικά 7 ωπιαίερ εκπομπέρ. Ακολοςθούν ενδεικηικά κείμενα από ηιρ εκπομπέρ:


Κάποιερ θοπέρ ενώ ηο κομμάηι ηηρ εκπομπήρ πος αναλογούζε ζηην ομάδα μαρ ήηαν μόνο 15 λεπηών μεπικοί από εμάρ ενθοςζιαζόμαζηαν λίγοοοο παπαπάνω:


Οι ςτόχοι που είχαμε κζςει αρχικά επετεφχκθςαν:  Να γνωρίςουν οι μακθτζσ το χϊρο των Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα το ραδιόφωνο.  Να αναπτυχκεί θ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν διαφορετικϊν ςχολείων με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ και τθν ανάπτυξθ δθμιουργικισ και κριτικισ ςκζψθσ από τουσ μακθτζσ.  Να ζρκει το ςχολείο ςε επαφι με τθν τοπικι και τθν ευρφτερθ κοινότθτα μακαίνοντασ οι μακθτζσ να κάνουν χριςθ του διαδικτφου εποικοδομθτικά.  Να παρουςιαςτεί ςτο ςφνολο τθσ κοινωνίασ το ζργο που επιτελείται εντόσ των υπόλοιπων ομίλων – προγραμμάτων τόςο τθσ παροφςασ ςχολικισ μονάδασ όςο και άλλων που μπορεί να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον.  Να αποτελζςει κίνθτρο ζκφραςθσ των μακθτϊν και βιμα εκδιλωςθσ των ανθςυχιϊν – προβλθματιςμϊν και ενδιαφερόντων τουσ.  Να παραχκοφν ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ για το European School Radio.

112


Η αξιολόγθςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ζγινε και με τθ χριςθ κατάλλθλου ερωτθματολογίου που μασ μοιράςτθκε από τισ υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ και ςυμπλθρϊκθκε ανϊνυμα:

113


114


Θ ομάδα τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ: ΑΡΑΙΠΑΣΔΕ

ΙΑΡΖΑ

ΑΡΒΑΚΖΣΖΔΕ΢

ΓΘΓΤΘΓΡΖΟ΢

ΓΑΒΑΚΑ΢

ΔΕΙΕΣΡΖΟ΢

ΓΑΒΡΖΕΘΖΔΟΤ

ΔΩΕ

ΗΑΡΑΘΕ

ΓΘΓΚΕ

ΗΑΡΑΙΟΤ΢ΑΘΖΔΟΤ

ΑΖΗΑΣΓΡΖΚΕ

ΗΑΡΤΔΑ΢

ΠΟΘΤΥΡΟΚΕ΢-ΖΩΑΚΚΕ΢

ΗΑΣ΢ΑΚΕ

ΑΖΗΑΣΓΡΖΚΕ

ΗΘΑΤΔΖΑΚΟ΢

ΓΓΩΡΓΖΟ΢

ΗΟΤΣΑΘΖΟ΢

ΖΩΑΚΚΕ΢

ΗΟΤΣ΢ΖΑΚΟΤ

ΓΘΓΚΕ-ΙΑΡΖΑ

ΗΤΡΖΑΗΖΔΕ΢

ΠΑΤΘΟ΢

ΙΑΤΡΟΙΑΣΕ

ΙΖΥΑΓΘΑ-ΑΓΓΓΘΖΗΕ

ΚΓΘΘΑ

ΙΑΡΖΑ-ΗΩΚ΢ΣΑΚΣΖΚΑ

ΚΖΗΟΘΑΪΔΕ΢

ΥΑΡΑΘΑΙΠΟ΢

ΠΑΠΑΓΓΩΡΓΖΟΤ

΢ΣΓΡΓΖΟ΢

ΠΑΠΑΔΕ΢

ΚΖΗΟΘΑΟ΢

ΠΟΠΖΔΟΤ

ΑΘΖΗΕ

ΦΖΘΖΠΠΖΔΟΤ

ΑΘΑΚΑ΢ΖΑ

ΩΡΑΖΟΠΟΤΘΟ΢

ΒΑ΢ΖΘΓΖΟ΢

115


116


117


1o Ρ.Ρ.ΓΕΛ ΚΕΣ/ΝΛΚΘΣ «ΜΑΝΟΛΘΣ ΑΝΔ΢ΟΝΛΚΟΣ»

Θεςςαλονίκθ, Σχολικό Έτοσ 2013-2014

118

"΄Ωρες ραδιοφώνου " του 1ου Π.Π.ΓΕΛ Θεσ/νικης  
"΄Ωρες ραδιοφώνου " του 1ου Π.Π.ΓΕΛ Θεσ/νικης  
Advertisement