Page 1


สารบัญ เรื่อง หน้า สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 2 โครงสร้างองค์กร 3 โครงสร้างการบริหารงาน 4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 5 บุคลากร 7 ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานของงานธุรการ 9 ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานของงานจัดประชุมและประสานงาน 11 ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานของงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ กลั่นกรอง 13 ความสําเร็จ/ความภาคภูมิใจ/ปัญหาจากการปฏิบัติงานของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 14 โครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 16 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 17 โครงการการประกันคุณภาพ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 22 โครงการกิจกรรม 5 ส. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 28 ผู้จัดทํา


สารจากนายกกสภามหาวิทยาลัยนเรศศวร ปประเทศไทยอยยู่ในช่วงเวลาทีที่ต้องเผชิญกับบสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี พพลังงาน และ สิ่ ง แวดล้ ออมที่ เ ปลี่ ย นแแปลงอย่ า งรววดเร็ ว ส่ ง ผล สะท้ อ นรุ น แรงมากขึ แ ้ น กวว่ า เดิ ม ที่ ผ่ า น มา จึ ง ได้ ตั้ ง ปปณิ ธ านด้ า น การพัฒนาาคุณภาพชีวิตขของบุคลากรแและนิสิตให้อยู่อย่างสันติสุข สามารถนําการพั ก ฒนามหาวิทยาลัยนเรรศวร ให้เข้าสู่ มาตรฐานนสากล เพราะะการจัดการศึศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคคุณภาพ เป็นนเงื่อนไขสําคัญ ญในการผลิตตกําลังคนที่มี ศั ก ยภาพ ทางวิ ช าการรและวิ ช าชี พ อั น จะเป็ นนรากฐานที่ มั่ น คงในการพพั ฒ นาชุ ม ชนนและประเททศชาติ ให้ มี ขีดความสสามารถแข่งขันกั น บนานาประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของมมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นให้ “มหาวิทยาลัยนเรศวร น เป็น มหาวิทยาาลัยนวัตกรรมม ระดับแนวหหน้าในกลุ่ม ๑๑๐ อันดับแรกกของประเทศศ ภายใน ปี พ.ศ. พ ๒๕๖๐”” สํ า นั ก งานสภ ามหาวิ ท ยาลัลั ย นเรศวร ไได้ จั ด ทํ า รายยงานประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๕๖ เพื่ อ สรุ ป รวบรวมผล การดําเนินนงานของสภาามหาวิทยาลัยยในรอบปีที่ผ่าานมา ที่ได้ร่วมแรงร่ ม วมใจกัันปฏิบัติงานด้ด้วยความเชี่ยววชาญ ทุ่มเท อย่างเข้มแข็ แ งเต็มประสิททธิภาพ สามาารถนําภารกิจของมหาวิ ข ทยาาลัย สร้างประะโยชน์และประเทศชาติอย่าางแท้จริง ท้ายนี้ ผมขอชืชื่นชมและอวยพรให้คณะผผู้บริหาร คณ ณาจารย์ บุคลลากร ตลอดจจนนิสิตของมมหาวิทยาลัย นเรศวรทุกท่ ก าน จงประะสบแด่ความสสุขความเจริญ ญเพียบพร้อมด้ด้วยพลังกายพพลังใจและพลัลังปัญญา เพืพื่อร่วมกันนํา พามหาวิทยาลั ท ยนเรศวรรให้มีความเจริริญก้าวหน้ายิ่งๆ ง ขึ้น ตลอดไไป

(ศาสตราาจารย์ เกียรติติคุณ นายแพททย์ ดร.กระแสส ชนะวงศ์) นายกสภภามหาวิทยาลลัยนเรศวร


สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร Division of University Council ความเป็นมา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (Division of University Council) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ 141 (2/2552) เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ.2552 ได้ให้ความเห็น ชอบในหลักการให้จัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหน่วยงานเทียบเท่าสํานักงานอธิการบดี และในคราว ประชุม ครั้งที่ 145 (6/2552) วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2552 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนสถานภาพ จากหน่วยงานเทียบเท่าสํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ - งานธุรการ - งานจัดประชุมและประสานงาน - งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง - งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณา ตําแหน่งทางวิชาการ วิสัยทัศน์ (Vision) สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล พันธกิจ (Mission) 1. บริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2. สนับสนุนในการสรรหาและประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใส 3. ประสานงาน รวบรวม ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัย 4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง เป้าหมาย (Goal) 1. มีกระบวนการ ประสานงาน ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 2. มีกระบวนการ สรรหาและประเมินผู้บริหารอย่างโปร่งใส 3. มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


โครงสร้างองค์กร

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

งานธุรการ

งานจัดประชุม และประสานงาน

งานเลขานุการ คณะอนุกรรมการ กลัน่ กรอง

งานประสานงานคณะกรรมการ ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณา ตําแหน่งทางวิชาการ

3 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


โครงสร้างการบริหารงาน

นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้างาน ธุรการ

หัวหน้างานจัดประชุม และประสานงาน

หัวหน้างานเลขานุการ คณะอนุกรรมการ กลั่นกรอง

หัวหน้างานประสานงานคณะ กรรมการตรวจสอบประจํา มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

4 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


คณะกรรมการสภามหหาวิทยาลัยยนเรศวร

5 | รายยงานประจําปี สํานันกงานสภามหาวิททยาลัยนเรศวร ปีป พ.ศ.2556


คณะกรรมการสภามหหาวิทยาลัยยนเรศวร

6 | รายยงานประจําปี สํานันกงานสภามหาวิททยาลัยนเรศวร ปีป พ.ศ.2556


บุคคลากรสํานักงานสภาามหาวิทยาาลัยนเรศวรร

7 | รายยงานประจําปี สํานันกงานสภามหาวิททยาลัยนเรศวร ปีป พ.ศ.2556


บุคคลากรสํานักงานสภาามหาวิทยาาลัยนเรศวรร

8 | รายยงานประจําปี สํานันกงานสภามหาวิททยาลัยนเรศวร ปีป พ.ศ.2556


ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 1. ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของงานธุรการ 1.1 งานสารบรรณ ตารางที่ 1 ดําเนินการการรับ – ส่งหนังสือราชการ จํานวนทั้งสิ้น 3,224 เรื่อง จํานวนหนังสือราชการ จํานวนหนังสือราชการ เดือน/ปี พ.ศ. ภายนอก (เรื่อง) ประจําปี พ.ศ.2556

รวมหนังสือ

ภายใน (เรื่อง)

ราชการทั้งหมด

รับเข้า

ส่งออก

รับเข้า

ส่งออก

(เรื่อง)

1,178

312

1,374

360

3,224

1.2 งานการเงินและงบประมาณ ตารางที่ 2 ดําเนินการเบิก – จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามหมวดรายจ่าย เบิกจ่ายจริงจํานวนเงิน 3,662,220.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.68 หมวดรายจ่าย 1. กองทุนทั่วไป 1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1.3 เงินอุดหนุน รวม 2. กองทุนสํารอง 2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 3. กองทุนสินทรัพย์ถาวร 3.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม รวมทั้งสิน้

ได้รับจัดสรร

จ่ายจริง

คงเหลือ

550,140 550,020 120 3,608,590 2,904,818.50 703,771.50 65,000 64,700 300 4,223,730 3,519,538.50 704,191.50 128,700 128,700

123,092 123,092

เบิกจ่าย ร้อยละ 99.98 80.50 99.54 83.33

5,608 5,608

95.64 95.64

24,000 19,590 4,410 24,000 19,590 4,410 4,376,430 3,662,220.50 714,209.50

81.63 81.63 83.68

9 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ตารางที่ 3 ดําเนินการจัดโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2556 จํานวนเงิน 64,700 บาท หมวดรายจ่าย

ได้รับจัดสรร

โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร รวมทั้งสิ้น

65,000 65,000

จ่ายจริง 64,700 64,700

คงเหลือ 300 300

เบิกจ่าย ร้อยละ 99.54 99.54

ดําเนินการจัดโครงการกิจกรรม 5 ส ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 1.3 ดํ า เนิ น การจั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มโครงการอบรมสั ม นา/ศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย จํานวน 23 ครั้ง 1.4 ดําเนินการฝ่ายของที่ระลึกงานสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เป็นเงิน จํานวน 22,695 บาท 1.5 ดําเนินการฝ่ายจัดครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรับรอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2555 เป็นเงิน จํานวน 134,100 บาท 1.6 ดําเนินการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2555 เป็นเงิน จํานวน 67,695 บาท 1.7 ดําเนินการจัดเตรียมครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์/ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย/ของที่ระลึก/ ประสานงานและจัดทํารายงานการเดินทางในประเทศให้กับผู้เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ณ ต่างประเทศ จํานวน 2 ครั้ง จํานวนเงิน 88,923 บาท ความภูมิใจ งานธุรการมีระบบการบริหารการเงินที่เข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ บรรลุตามเป้าหมาย ปัญหา -

10 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


2. ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของงานจัดประชุมและประสานงาน 2.1 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน ครั้ง ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 175 (9/2555) วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 176 (10/2555) วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 177 (11/2555) วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 178 (12/2555) วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 179 (1/2556) วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 180 (2/2556) วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 181 (3/2556) วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 182 (4/2556) วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 183 (5/2556) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 184 (6/2556) วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 185 (7/2556) วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 186 (8/2556) วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 187 (9/2556) วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 188 (10/2556) วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 189 (11/2556) วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 190 (12/2556) วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2556 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.3 การประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําแนวปฏิบัติตามสรุปผลการประชุมทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี 2556 2.4 การประชุ ม ทบทวนเชิ ง นโยบาย (Retreat) วั น เสาร์ ที่ 21 กั น ยายน 2556 ณ รั ง เย็ น รี ส อร์ ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย ครั้งที่ 1/2556 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2556 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


2.5 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.6 การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองอธิ ก ารบดี แ ละคณบดี หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2556

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 3/2556

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4/2556

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.7 การประชุ ม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานผู้ บ ริห ารระดับ คณะหรื อ หน่ วยงานที่ เ ที ย บเท่า คณะในกลุ่ ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ(คณบดีคณะแพทยศาสตร์) ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2556

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4/2556

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.8 การประชุ ม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานผู้ บ ริห ารระดับ คณะหรื อ หน่ วยงานที่ เ ที ย บเท่า คณะในกลุ่ ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์) ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2556

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 3/2556

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความภูมิใจ - การจัดประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือบางครั้ง ไม่เกิดเลย - มีการทํางานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัญหา - รถไม่พอใช้ในการประชุมในแต่ละครั้ง - งบประมาณในการประชุมในแต่ละครั้งมีจาํ กัด 12 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


3. ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง 1. ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 2. ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน 3. ดําเนินการสรรหากรรมการสภาอาจารย์ชุดใหม่ 4. ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5. ดําเนินการสรรหากรรมการสภาอาจารย์แทนกรรมการสภาอาจารย์ที่ขอลาออก 6. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7. ดําเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 8. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 10. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 11. ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 12. การเบิกจ่ายเงินกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/คณบดี /ผู้อํานวยการวิทยาลัย 13. จัดทําจดหมายข่าวของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 12 ฉบับ 14. จัดทําสารสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 ฉบับ 15. จัดทํารายงานประจําปีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1 เล่ม 16. จัดทําเว็บไซต์ ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร 17. จัดทําโครงการประกันคุณภาพสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 18. จัดทําโครงการการจัดการความรู้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ความภาคภูมิใจของงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรอง บุคลากรของงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองได้รับเลือกเป็นประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัญหา คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ไม่ทนั สมัยทําให้การนําเสนอของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหาร ไม่สามารถใช้งานได้และไม่รองรับโปรแกรมในรุ่นปัจจุบัน วิธแี ก้ไข ควรจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ที่ทันสมัยสามารถรองรับโปรแกรมในรุ่นปัจจุบันได้ 13 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


4. ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 1. เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 จัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประจําปีงบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัย นเรศวร ส่งให้กับ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 ดําเนินการจัดทําการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ โครงการ ที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อประกอบคําของบประมาณประจําปี 2557 ร่วมกับกองแผนงานในการ จัดส่งให้สํานักงบประมาณ 3. เดือน มีนาคม 2556 ดําเนินการติดตามผลและรายงานผลความก้าวหน้าของผลการดําเนินการตามแผน ปรับปรุง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ 2555 จัดส่งให้กับหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับ กระทรวง 4. เดือน เมษายน 2556 ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธสาสตร์ที่ 4.3.3 พัฒนาระบบการบริหาร การเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยงและระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยงและจัดทํากลไกเชิงรุกอย่าง เป็นระบบเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เหมาะสม ร่วมกับกองแผนงาน 5. เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2556 ดําเนินการติดตามผลและจัดทํารายงานการประเมินผลการบริหารความ เสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีการศึกษา 2555 6. เดือน กรกฎาคม 2556 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยที่ 2525/2556 เรื่องการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี การศึกษา 2555 ซึ่งวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ ย งมหาวิท ยาลัย นเรศวร ดํ าเนิ น การจั ด ทํ า (ร่ า ง)แผนบริห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ในปี การศึกษา 2556 7. เดือน สิงหาคม 2556 ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาม คําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3403/2556 เรื่องการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใน ปีการศึกษา 2556 8. เดือน กันยายน 2556 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 2556 เพื่อนําเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป

14 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ความภาคภูมิใจของงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณา ตําแหน่งทางวิชาการ งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง วิชาการ ได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค มีบางคณะและหน่วยงานไม่ดําเนินการตามแบบและเวลาที่กําหนดในการจัดทําแผนบริหาร ความเสี่ยงและ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนเรศวร

15 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


โครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

16 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้

หลักการและเหตุผล ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร สํานักงานสภา มหาวิทยาลัยจึงได้มีวางแผนในการจัดการความรู้ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพซึ่งในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ไม่ว่า ภาครัฐหรือภาคเอกชนเริ่มให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ เนื่องจากองค์ความรู้นั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้องค์กรมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ บุคลากรได้มโี อกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในเรื่องต่างๆ มีการนําองค์ความรู้ใหม่ๆไปปรับใช้กับระบบการจัดการความรู้ในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในแต่ละงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานในหน่วยต่างๆ แผนการปฏิบัติงาน พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมครั้งที่ 2 กิจกรรมครั้งที่ 3 กิจกรรมครั้งที่ 4 สรุปกิจกรรม

17 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ มีการจัดโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80% ตัว ชี้ วั ด เชิ งคุ ณ ภาพ บุค ลากรในสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ยมี ค วามพึ ง พอใจในการจั ด กิ จ กรรมแลก เปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายด้านการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงาน และบริหารจัดการเชิงรุกใน ภารกิ จ ของสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น และเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ แผนการดํ า เนิ น งานและยุ ท ธศาสตร์ ข อง มหาวิทยาลัย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายด้านการจัดการความรู้ ดังนี้ 1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมพัฒนา บุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีต่อคน 2. พัฒนาหน่วยงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกแล้วนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี และมีการปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 3. สร้างคลังความรู้ เพื่อให้บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบตั ิงานจริง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถตอบข้อซักถามกับผู้บริหารและบุคลากรภายใน ภายนอก มหาวิทยาลัยได้อย่างดี นั้น คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ จึงกําหหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงาน ดังนี้ ครั้งที่ 1/2556 งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น. ครั้งที่ 2/2556 งานธุรการ วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น. ครั้งที่ 3/2556 งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น. ครั้งที่ 4/2556 งานจัดประชุมและประสานงาน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น. 18 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


การประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ การประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการคามรู้ จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณ มีการจัดโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80% ด้านคุ ณ ภาพ บุค ลากรในสํ านั กงานสภามหาวิท ยาลั ยมี ความพึงพอใจในการจั ด กิ จ กรรมแลก เปลี่ยนเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ มี 2 ชิ้น ได้แก่ ด้านปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การจัดการความรู้, ใบเซ็นชื่อในวันที่ร่วมกิจกรรม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ภายในสํานักงาน สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ด้านคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการแจกแบบประเมินความพึงพอใจฯ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ จํานวน ทั้งสิ้น 18 ฉบับ เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ จํานวน 18 ฉบับ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย คิดเป็นร้อยละ ซึ่งได้แสดงผลตามตารางต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านปริมาณ จากการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง (ในตัวชี้วัดกําหนดความสําเร็จด้านปริมาณ กําหนด ไว้ 1 ครั้ง/ปี) และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80% ด้านคุณภาพ จากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน ของสํานักงานสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 18 คน โดยมีการแบ่งรายละเอียดการประเมินออกเป็น 3 ส่วน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 19 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ตาราง 1 แสดงระดับการให้คะแนนความพึงพอใจของแบบประเมินโครงการ คะแนนเฉลี่ย ระดับการให้คะแนน 1.00 – 1.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 1.81 – 2.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 2.61 – 3.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยปานกลาง 3.41 – 4.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.21 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ คณะกรรมการได้ทําการวิเคราะห์แต่ละส่วนของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหา ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งรายละเอียดเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ตาราง 2 แสดงเพศของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ เพศ จํานวน(คน) ชาย 7 หญิง 11 รวม 18

คิดเป็นร้อยละ 38.90 61.10 100

จากตาราง 2 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ จํานวน 18 คน ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นเพศ หญิง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10 และเป็นเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูต้ อบแบบประเมินโครงการ ประเด็นการประเมิน Mean 1. การเตรียมงานในการจัดกิจกรรม 4.08 2. สถานที่จดั จัดกิจกรรม มีความสะอาด เป็นระเบียบ 4.11 3. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 4.11 4. ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ในการจัด 4.10 กิจกรรม

S.D. 0.55 0.46 0.52 0.61

20 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556

ระดับความพึง มาก มาก มาก มาก


ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูต้ อบแบบประเมินโครงการ (ต่อ) ประเด็นการประเมิน

Mean

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 6. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการจัด 7. การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 8. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ 10. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้

3.63 3.72 4.14 3.85 3.94 3.85

0.72 0.72 0.64 0.69 0.61 0.60

มาก มาก มาก มาก มาก มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ปัญหาและอุปสรรค โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1. ไม่มีงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 2. ไม่มีงบประมาณ จะต้องหาเงินมาจัดกิจกรรมเอง 3. กิจกรรมที่จดั มีความสนุก ไม่เหมือนการจัดประชุม 4. คลายเครียด 5. อยากให้จดั กิจกรรมแบบนีอ้ กี 6. ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 7. ได้ทําบุญ สรุปภาพรวม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งนี้ บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าแสดงออก และคลายเครียดจากการทํางาน อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกทุกๆ ปี

21 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


โครงการประกันคุณภาพสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน 2. องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ดําเนินการ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 2.2 ภาวะผู้นาํ ของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและ ผู้บริหารของหน่วยงาน 2.การบริหารและการจัดการ

บรรลุ เป้าหมาย เป้าหมาย

ผลการประเมิน/ ตรวจสอบ ตนเอง ตรวจสอบ

7 ข้อ

X

5.00

3.00

5 ข้อ

/

4.00

4.00

5 ข้อ

/

5.00

5.00

3.การเงินและงบประมาณ

2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ระดับ 4 6 ข้อ 6 ข้อ

/ / X

4.00 5.00 5.00

4.00 5.00 4.00

4.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รวม

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 6 ตัวบ่งชี้กลาง 30 คะแนน

5 ข้อ

X

4.00 28.00

3.00 24.00

เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผูร้ ับบริการ 5.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการดําเนินงาน

5.ภารกิจหลัก

รวม

รวม

4.67 4.00 93.33% 80.00% 5 ข้อ

/

5.00

5.00

ระดับ 4

X

4.00

2.00

ระดับ 4

X

3.61

3.61

5 ข้อ

X

3.00

3.00

15.61

13.61

5.5 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ คุณภาพของมหาวิทยาลัย 5 ตัวบ่งชี้เฉพาะ 25 คะแนน เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ

3.90 3.40 78.05% 68.05%

ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ

3.97 3.47 79.35% 69.35%

*สําหรับปี การประเมิน 2556 จะไม่นบั รวม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ องค์ประกอบที่ 5 **ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จะถูกใช้ในการคํานวนสําหรับหน่วยงานสนับสนุนหลัก ***หน่วยงานสนับสนุนหลัก* ประกอบไปด้วย กองบริ การการศึกษา, กองกิจการนิสิต, บัณฑิตวิทยาลัย, กองบริ หารการวิจยั , กองการบริ หารงานบุคคล, กองบริ การวิชาการและจัดการทรัพย์สิน, กองคลัง, กองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ****[หน่วยงานท่านไม่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนหลัก]

22 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


3.2 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการ องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน และแผน ดําเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุ เป้าหมาย

ข้อสังเกต - มีแผนกลยุทธ์ที่ดี มีการกําหนดตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์ สอดคล้องกับพันธ กิจของสํานักงานฯ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเชื่อมโยงกับแผน กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย - แผนปฏิบัติการมีกิจกรรม/โครงการไม่ครบพันธกิจของสํานักงานฯ - ไม่มีผลการประเมินการดําเงินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะ - กรณีที่สํานักงานฯ มีปัญหาทางเทคนิคในเรื่องการจัดทําโครงการตาม แผนปฏิบัติการที่จะเสนอมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนที่จะของบประมาณนั้น สํานักงานฯ ควรจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานฯ เองอีกชุดหนึ่งที่ บรรจุกิจกรรม/โครงการทั้งหมดที่จะดําเนินการ ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ ใช้งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อการอ้างอิงและเพื่อสร้างความตระหนักในระดับ P (Plan) โดยให้คณะกรรมการประจําสํานักงานฯ ให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการนั้น

ข้อคิดเห็น สํานักงานสภาฯ มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและนําผลการ ประเมินไปปรับปรุง ข้อสังเกต 1. แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี แม้ว่าจะมีความสอดคล้องกับแผนกล ยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามที่เขียนบรรยายไว้ แต่ในตารางแผนฯ ยัง 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร ไม่ชัดเจนว่าเป็นการแปลงมาจากกลยุทธ์ใด 2. ตัวชี้วดั ในแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี มีแต่เพียงตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ข้อเสนอแนะ 1. ควรจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร และนํา ผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงแผนฯ หรือจัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา บุคลากร 2.การบริหาร 2. ควรปรับตัวชีว้ ัดในแผนพัฒนาบุคลากรให้มีตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ และการ นอกเหนือจากตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ จัดการ ข้อชื่นชม ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล มีการถ่ายทอด นโยบายทิศทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรและกํากับติดตามการ ดําเนินงานตามที่มอบหมาย ประเมินได้จากการประชุมวาระต่างๆ ที่ ดําเนินการเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรใน 2.2 ภาวะผู้นาํ ของ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันใน คณะกรรมการประจําหน่วยงาน การปฏิบัติงาน และผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกต ยังไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผู้บริหารได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ข้อเสนอแนะ ควรจัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการทํางานอย่างเป็นรูปธรรม

23 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556

ผลการประเมิน/ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

X

5.00

3.00

/

4.00

4.00

/

5.00

5.00


องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุ เป้าหมาย

ข้อคิดเห็น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของ กระบวนการพัฒนาสูส่ ถาบันการเรียนรู้ โดยกําหนดเป็นนโยบายของ หน่วยงานประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ยังได้นํากระบวนการ จัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนางาน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจําปี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1) โดยมีการกําหนดประเด็น ความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงานและระบุกลุ่มเป้าหมายไว้ อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้จัด KM รวมทั้งหมด 4 ประเด็น หลังจาก KM แล้วได้มีการสกัดความรู้เผยแพร่ออกมาเป็นลาย 2.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่าได้มีการ เรียนรู้ นําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็น รูปธรรม

ผลการประเมิน/ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

/

4.00

4.00

/

5.00

5.00

X

5.00

4.00

ข้อเสนอแนะ 1. ควรสนับสนุน/หรือมีการติดตาม ให้บุคลากร นําความรู้ที่เป็นแนว ปฏิบัติที่ดีจากการ KM มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการทํา KM 2. การนําเสนอหลักฐานอ้างอิงที่เป็นภาพ ควรมีการบรรยายภาพให้เข้าใจ ว่าเป็นกิจกรรมอะไร ดําเนินการเมื่อใด และใครเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ข้อชื่นชม สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงทุก เกณฑ์อย่างครบถ้วน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นภายใน มหาวิทยาลัย สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพตามพันธกิจหลักของ หน่วยงานที่มีหน้าที่หนึ่งในการรับผิดชอบประสานงาน รวบรวม ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัย

ข้อส้งเกต - จุดแข็งและจุดอ่อนในแผนกลยุทธ์ทางการเงินขัดแย้งกันเอง (เรื่องความรู้ ด้านการเงินของบุคลากร) - ยังไม่มีหลักฐานที่ชดั เจนว่าผู้บริหารได้นําข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงิน ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องอะไร 3.การเงิน 3.1 ระบบและกลไกการเงิน และ และงบประมาณ งบประมาณ

ข้อเสนอแนะ - ควรมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินมากกว่าปีละ 1 ครั้ง และควรมี การวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายแยกตามพันธกิจด้วยเพื่อให้ เห็นข้อมูลว่ามีงบประมาณเพียงพอต่อการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจ หรือไม่อย่างไร - ในเกณฑ์ข้อ 6 ควรเขียนผลการดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าผู้บริหาร ได้นําข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนเรื่อง อะไรบ้าง พร้อมหลักฐานประกอบ

24 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุ เป้าหมาย

ผลการประเมิน/ ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

4.00

3.00

6 ตัวบ่งชี้กลาง 30 คะแนน

28.00

24.00

เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)

4.67

4.00

คิดเป็นร้อยละ

93.33%

80.00%

ข้อสังเกต - แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานยังไม่ค่อยชัดเจนเป็นรูปธรรม - ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของปีงบประมาณ 56 ดีขึ้นกว่าการดําเนินงานในปี 55 ทุกตัวบ่งฎชี้ - การนําระบบ Q-ANT มาใช้ในการประกันคุณภาพยังไม่ถือว่ามีข้อมูล สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ - "แนวปฏฺฎบัติที่ดี" ยังไม่เหมาะสมกับแนวปฏิบัติที่ดีตามนิยามของคู่มือการ ประกันคุณภาพ - การเข้าร่วมการประชุมที่ดําเนินโดยกองพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ น่าจะเป็นการสร้างเครือข่าย เนื่องจากกองพัฒนาฯ มีหน้าที่ต้องจัด กิจกรรมให้ความรู้อยู่แล้ว - การเขียนผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้แต่ละตัวยังไม่ค่อยชัดเจน ข้อเสนอแนะ - ในผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 1 ควรเขียนอธิบายให้ชัดเจนว่า ระบบ ประกันคุณภาพที่ใช้คอื ระบบอะไร (เช่น ระบบประกันคุณภาพของ 4.ระบบ มหาวิทยาลัยที่พฒ ั นาโดยใคร ระบบ PDCA เป็นต้น) และมีกลไกอะไรที่ และกลไก 4.1 ระบบและกลไกการประกัน ผลักดันการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ (เช่น เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การประกัน คุณภาพภายใน คณะกรรมการประกันคุณภาพ เป็นต้น) คุณภาพ - ภายหลังการตรวจประเมิน ควรมีการประชุมหารือเพื่อจัดทําแผนพัฒนา คุณภาพของสํานักงานฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้มีผลการ ดําเนินงานที่ดีขึ้น - ควรสรุปตัวบ่งฎของแผนกลยุ ชี้ ทธ์ว่ามีจํานวนทั้งสิ้นกี่ตัวบ่งชี้ แล้ว เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในปีปัจจุบันกับตัวบ่งชี้ของปีที่ ผ่านมา เพื่อที่จะได้ทราบว่าการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการประกัน คุณภาพส่งผลให้มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นทุกตัวบ่งชี้หรือไม่ - สํานักงานฯ ควรดําเนินการประชุมหารือเพื่อจัดทําฐานข้อมูลที่จําเป็นของ สํานักงานฯ โดยคํานึงถึงพันธกิจและวัตถุประสงค์ และควรเป็นข้อมูลที่ สามารถนํามาใช้ในการประกันคุณภาพได้ เช่น สารสนเทศเกี่ยวกับการ ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนและการติดตามความสําเร็จของแผน สารสนเทศด้านงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน สารสนเทศด้านบุคลากร และการพัฒนา เป็นต้น - ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง ผู้รับบริการให้กว้างขวางขึ้น และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ ดําเนินงานอย่างจริงจัง - ควรเขียนคําอธิบายผลการดําเนินงานให้ชัดเจนว่าทําอะไร อย่างไร รวม

25 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556

X


องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุเป้าหมาย

ข้อสังเกต - มีการตกแต่งห้องทํางาน เพื่อเป็นมุมสําหรับอ่านหนังสือ แต่บุคลากรของ หน่วยงานใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวน้อย - มีการใช้พื้นที่มุมห้องอ่านหนังสือ สําหรับจัดกิจกรรมรดน้ําผู้ใหญ่ในวัน สงกรานต์ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย - มีการคัดแยกกระดาษหน้าเดียว และกระดาษสองหน้า - มีการจัดรวบรวมเอกสารสําหรับทําลาย - ระดับความพึงพอใจของกิจกรรม ๕ ส. ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ถึงมาก 5.1 การพัฒนาสุนทรียภาพใน ที่สุด มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม - มีการประเมินการมีส่วนร่วมและปรับปรุงสถานที่ทํางาน

ผลการประเมิน/ ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

/

5.00

5.00

X

4.00

2.00

ข้อชื่นชม - สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรม ๕ ส. อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ - สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ควรใช้ประโยชน์จากพื้นที่มุมห้องอ่านหนังสือ ให้มากขึ้น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน - ควรมีการประเมินการใช้พื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม

5.ภารกิจ หลัก

ข้อสังเกต ๑. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ มีเฉพาะบุคลากรในสํานักงาน อธิการบดี ๒. มีการนําผลสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใน เดือนตุลาคม ๓. ผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการที่มากที่สุด คือ เรื่อง ด้าน การใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซด์ ของสํานักงานฯ เปิด โอกาสให้เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ปิดกั้น พบว่า มีการจัดทําร่าง แผนพัฒนา สารสนเทศฯ 5.2 ระดับความสําเร็จของการ ให้บริการที่สอดคล้องกับความ ข้อเสนอแนะ ต้องการของผู้รับบริการ ๑. ควรจัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ให้ครอบคลุมทุก กลุ่ม โดยอาจจัดทําเป็นแบบสอบถามออนไลน์แจ้งเวียนให้ผู้รับบริการทุก กลุ่ม และประสานงานกับผู้แทนแต่ละหน่วยงาน เพื่อขอความร่วมมือใน การตอบแบบสอบถาม ๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยง

26 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


องค์ ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมิน/ ตรวจสอบ ตนเอง

ตรวจสอบ

X

3.61

3.61

X

3.00

3.00

5 ตัวบ่งชี้เฉพาะ 25 คะแนน

15.61

13.61

เฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)

3.90

3.40

คิดเป็นร้อยละ

78.05%

68.05%

ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

3.97

3.47

คิดเป็นร้อยละ

79.35%

69.35%

ข้อชื่นชม - ผู้รับบริการมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เรื่อง การ ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง มากที่สุด โดยได้ คะแนนเฉลี่ย ๓.๗ ข้อสังเกต ๑. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีการจัดแบบสํารวจในเรื่อง ความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการในแบบสอบถามชุดเดียวกัน

5.3 ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ

ข้อเสนอแนะ ๑. การเขียนบทสรุปสําหรับผู้บริหาร ผู้ดําเนินงานควรให้ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางการปรับปรุง เพิ่มเติม ๒. ควรมีการแยกประเด็นในเรื่อง ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความ สะดวก และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่ชัดเจน ข้อชื่นชม ๑.การจัดทําเป้าหมายการทํางาน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด และตั้งระดับค่า เป้าหมายครบทุกงาน ๒.การจัดแผนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดกรอบเวลา และผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน ๓.มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานบนเว็บไซด์ 5.4 ระดับความสําเร็จของการ พัฒนาและปรับปรุง ข้อเสนอแนะ กระบวนการดําเนินงาน ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ควรระบุระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ครบทุกงาน ๒. มีการทบทวนขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อลดระยะเวลาการดําเนินงาน ๓. ควรจัดทําแผนการตรวจสอบเป้าหมายการทํางาน และสรุปผลการ ดําเนินงานตามแผน เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการทํางาน ๔. ควรแต่งตั้งคณะทํางานติดตามผลการดําเนินงานตามเป้าหมายการ ทํางาน 5.5 ระดับความสําเร็จของการ จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ คุณภาพของมหาวิทยาลัย รวม

รวม

*สําหรับปี การประเมิน 2556 จะไม่นบั รวม ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ องค์ประกอบที่ 5 **ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จะถูกใช้ในการคํานวนสําหรับหน่วยงานสนับสนุนหลัก ***หน่วยงานสนับสนุนหลัก* ประกอบไปด้วย กองบริ การการศึกษา, กองกิจการนิสิต, บัณฑิตวิทยาลัย, กองบริ หารการวิจยั , กองการบริ หารงานบุคคล, กองบริ การวิชาการและจัดการทรัพย์สิน, กองคลัง, กองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ****[หน่วยงานท่านไม่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนหลัก]

27 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


สรุปผลโครงการกิจกรรม 5 ส สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําปี 2556 รหัสโครงการ ปพ.103 ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรม 5 ส สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรกฤษณ์ นางสาวประไพรัตน์ นายณัฏฐเอก นายธนวรรธน์ นางลัดดา

สนอ่อง ไวทยกุล แก้ววรรณดี ยอดบุรี กิจนพศรี

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีความสามัคคีและเกิดความร่วมมือใน องค์กร 2. เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหนึ่งในด้านการให้บริการ และเป็นสถานทีท่ าํ งานน่าอยู่ โดยนํา กิจกรรม 5 ส เข้ามาพัฒนา 3. เพื่อสร้างความคิดริเริ่มของบุคลากรและสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 4. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นระบบอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มจี ติ สํานึก มีทัศนคติที่ดีและมีระเบียบวินัยในการทํางาน เป้าหมายของโครงการ 1. บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีความเข้าใจและนําหลักการทํา กิจกรรม 5 ส มาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจํา 2. สถานที่ปฏิบัตงิ านได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานที่น่าอยู่ บุคลากร ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์

28 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ระยะเวลา/สถานที่ในการดําเนินงาน วันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคาร สํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ( 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 18 1. ข้าราชการ 5 2. พนักงานมหาวิทยาลัย 8 3. พนักงานราชการ 2 4. พนักงานมหาวิทยาลัย(โดยใช้เงินรายได้) 3 คิดเป็น ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมดในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

คน คน คน คน คน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีความสามัคคีและเกิดความร่วมมือในองค์กร มีทัศนคติที่ดี และมีระเบียบวินัยในการทํางาน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ทํางานน่าอยู่ บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 1. เวลาในการจัดกิจกรรม 5 ส น้อยเกินไป ความเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2. บุคลากรควรให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรม 5 ส และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

29 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


เกณฑ์การประเมิน 5 ส สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้รับการประเมิน................................................................. ทีม..............วันที่..................................................

หัว ข้อ

รายละเอียดประเมิน

ผลคะแนนการประเมิน (ทําสัญลักษณ์  ในช่องที่ กําหนด กรอกข้อเสนอแนะใน ช่องว่าง 5 4 3 2 1

สะสาง

สะสาง

มีการแยกประเภทและวางสิ่งของออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่มีของใช้ส่วนตัวปะปนกับงาน มีการกําจัดของที่ไม่ใช้งานออกไปจากพื้นที่ (ของที่ไม่ใช้ และไม่มคี ่า แล้วทิ้งไป ฯลฯ) ของใช้โดยรวมอยู่ในสภาพพร้อมใช้ จัดวางไว้สะดวกต่อการนําออกมาใช้งาน จัดเก็บตรงที่กาํ หนด (ของใช้จัดวางเป็นระเบียบ มีรายละเอียด สือ่ ได้ อธิบายได้ด้วยสี - เส้น หมายเลข – ป้าย ฯลฯ ) มีสัญลักษณ์ป้ายกําหนดชัดเจน (ของใช้ประจําควรติดป้ายเพื่อสะดวก ต่อการใช้งาน ไม่เป็นอันตราย เช่น เครื่องมือทีใ่ ช้ประจําของหนัก – เบา เรียงให้ถูกที่ มีประวัติ / คู่มอื สะดวกแก่การใช้งาน

30 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


เกณฑ์การประเมิน 5 ส สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้รับการประเมิน................................................................. ทีม..............วันที่..................................................

สร้างนิสัย

สุขลักษณะ

สะอาด

หัว ข้อ

รายละเอียดประเมิน

ผลคะแนนการประเมิน (ทําสัญลักษณ์  ในช่องทีก่ ําหนด) กรอกอเสนอแนะในช่องว่าง 5 4 3 2 1

บริเวณโดยรอบมีความสะอาด อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ / วัสดุ / เอกสาร สะอาด มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ พื้น – ทางเดิน แห้งและสะอาด จัดสภาพแวดล้อมคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน สถานที่ทํางานมีบรรยากาศดี (ไม่มีแสง สี เสียงที่ไม่เหมาะสม) มีแผนในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน มีระบบการตรวจสอบและแก้ไข 5 ส บุคลากรที่ทํางานหน้าตาสดชืน่ แจ่มใส ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดง ท่าทีสุภาพพร้อมให้บริการ บุคลากรสามารถอธิบายงานที่ทําได้ ทุกคนปฏิบัติตาม 5 ส ที่ กําหนดประชุมร่วมกันเรื่อง5 ส แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ มีจิตสํานึกเรื่องการประหยัดพลังงานเช่น ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปิด แอร์ช่วงพักเที่ยง ปิดจอคอมฯ เมือ่ ไม่ใช้งาน ใช้คุ้มค่านํากลับมา ใช้ใหม่

31 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 5 ส จากการจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 5 ส สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 18 คนดังนี้ ผู้รับผิดชอบ 1. นางนิพัทธ์ 2. นายธงชัย 3. นางสาวประไพรัตน์ 4. นางจุฑามาศ 5. นายเกียรติศักดิ์ 6. นางสาววาสนา 7. นายปราการ 8. นางสาวสุดารัตน์ 9. นางสาวปรางทิพย์ 10. นางสาวอัญชลี 11. นายธนวรรธน์ 12. นายอิทธิชัย 13. นายณัฏฐเอก 14. นางสาวจินดา 15. นางวิลาวัลย์ 16. นางลัดดา 17. นางสุพรรษา 18. นายจักรกฤษณ์

น้อยเขมา แสงจันทร์ ไวทยกุล ซ่อนกลิ่น แย้มกลีบบัว นุชท่าโพ นทีประสิทธิพร สิงหเดช แก้วประสิทธิ์ ศรีรัตนะ ยอดบุรี อ่อนน้อม แก้ววรรณดี หมอนจันทร์ ดอนรุ่งจันทร์ กิจนพศรี ด่านเจริญกิจกุล สนอ่อง

32 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม 5 ส สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปี 2556 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม 5 ส เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และเมื่อจบกิจกรรม คณะกรรมการดําเนินโครงการ 5 ส ได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 5 ส ให้กับบุคลากรภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 5 ส ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นเรศวร สามารถสรุปได้ดังนี้ ตาราง 1 เพศ เพศ ชาย หญิง

จํานวน 7 11

ร้อยละ 38.89 61.11

จากตาราง 1 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 18 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 และเพศหญิง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ตาราง 2 สถานะ สถานะ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(โดยใช้เงินรายได้)

จํานวน 5 8 2 3

ร้อยละ 27.78 44.44 11.11 16.67

จากตาราง 2 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 18 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 เป็นพนักงานราชการ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(โดยใช้เงินรายได้) จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

33 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ตาราง 3 สถานะ สถานะ ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย งานธุรการ งานจัดประชุมและประสานงาน งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง งานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

จํานวน 1 4 5 4 4

ร้อยละ 5.56 22.22 27.78 22.22 22.22

จากตาราง 3 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส จํานวน 18 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 งานจัดประชุมและประสานงาน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 งานธุรการ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และงานประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ตาราง 4 อายุ สถานะ ชาย หญิง รวม

อายุเฉลี่ย 35.57 37.82 36.94

จากตาราง 4 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 18 คน มีอายุเฉลี่ยของเพศชายอยู่ในระหว่างอายุ 35.57 ปี มีอายุเฉลี่ยของเพศหญิงอยู่ในระหว่างอายุ 37.82 ปี และมี อายุรวม 36.94 ปี ตาราง 5 วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานะ จํานวน ร้อยละ น้อยกว่าปริญญาตรี 0 0 ปริญญาตรี 4 33.33 ปริญญาโท 14 66.67 จากตาราง 5 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส จํานวน 18 คน โดย แบ่งเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67

34 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ตาราง 6 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของผู้ปฏิบัติงาน ประเด็นข้อคิดเห็น - ทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น - บรรยากาศการทํางานและสถานทีท่ ํางานดี ขึ้น - มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญ กําลังใจดี - มีความปลอดภัยในการทํางาน - มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ ทํางาน - เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน - สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง - มีสถานที่ทํางานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 6 (33.33%) 7 (38.89%) 7 (38.89%) 5 (27.78%) 6 (33.33%) 5 (27.78%) 4 (22.22%) 8 (44.44%)

มาก ปานกลาง 12 0 (66.67%) (0.00%) 11 0 (61.11%) (0.00%) 11 0 (61.11%) (0.00%) 11 2 (61.11%) (11.11%) 11 1 (61.11%) (5.56%) 12 1 (66.67%) (5.56%) 12 2 (66.67%) (11.11%) 10 0 (55.56%) (0.00%)

น้อย 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

น้อยที่สุด 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

สรุป 4.33 (86.67%) 4.39 (87.78%) 4.39 (87.78%) 4.17 (83.33%) 4.28 (85.56%) 4.22 (84.44%) 4.11 (82.22%) 4.44 (88.89%)

จากตาราง 6 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 18 คน มีความพึงพอใจด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ ทํางานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.67 เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 66.67 สามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 66.67 บรรยากาศการทํางานและสถานที่ทํางานดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และ ขวัญกําลังใจดี คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีความปลอดภัยในการทํางาน คิดเป็น ร้อยละ 61.11 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางาน คิดเป็นร้อยละ 61.11 มีสถานที่ทํางานที่เป็น ระเบียบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 55.56

35 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ตาราง 7 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน ประเด็นข้อคิดเห็น - เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้าง ผลงาน - ลดการสูญเสียและความสิ้นเปลือง - มีพื้นที่และเนื้อที่ใช้งานมากขึ้น - ผู้รับบริการให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่นมาก ยิ่งขึ้น - เปิดโอกาสให้สามารถนําเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาช่วย ในการปฏิบัตงิ านได้ง่ายขึ้น

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ มากทีส่ ุด 5 (27.78%) 7 (38.89%) 11 (61.11%) 5 (27.78%) 5 (27.78%)

มาก ปานกลาง 13 0 (72.22%) (0.00%) 10 1 (55.56%) (5.56%) 7 0 (38.89%) (0.00%) 11 2 (61.11%) (11.11%) 10 3 (55.56%) (16.67%)

น้อย 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

น้อยที่สุด 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

สรุป 4.28 (85.56%) 4.33 (86.67%) 4.61 (92.22%) 4.17 (83.33%) 4.11 (82.22%)

จากตาราง 7 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส จํานวน 18 คน มีความพึง พอใจด้านประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ มีพื้นที่และเนื้อที่ใช้ งานมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.11 และมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะดั บ มาก 4 ข้ อ ได้ แ ก่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต และ สร้างผลงาน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ผู้รับบริการให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.11 ลดการ สู ญ เสี ย และความสิ้ น เปลื อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.56 เปิ ด โอกาสให้ ส ามารถนํ า เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาช่ ว ยใน การปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น คิดเป็นร้อยละ 55.56 ตาราง 8 ปัจจัยความสําเร็จของการทํากิจกรรม 5 ส ประเด็นข้อคิดเห็น - ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ องค์กร - บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการทํา กิจกรรม 5 ส - องค์กรมีการพัฒนา 5 ส อย่างต่อเนื่อง

มากทีส่ ุด 7 (38.89%) 8 (44.44%) 9 (50.00%)

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ มาก ปานกลาง 9 1 (50.00%) (5.56%) 9 1 (50.00%) (5.56%) 9 0 (50.00%) (0.00%)

น้อย 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

น้อยที่สุด สรุป 0 4.22 (0.00%) (84.44%) 0 4.39 (0.00%) (87.78%) 0 4.50 (0.00%) (90.00%)

จากตาราง 8 บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส จํานวน 18 คนมีความพึง พอใจด้านปัจจัยความสําเร็จของการทํากิจกรรม 5 ส อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ องค์กรมีการพัฒนา 5 ส 36 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก 3 ข้อ ได้แก่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 50.00 บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 5 ส คิดเป็นร้อยละ 50.00 , องค์กรมีการพัฒนา 5 ส อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตาราง 9 การดําเนินกิจกรรมและการประเมินกิจกรรม 5 ส ประเด็นข้อคิดเห็น - มีการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เป็น ขั้นตอน - ดําเนินการ 5 ส ตามแผนที่กําหนดไว้ - มีการทบทวนประเมินผล กําหนดมาตรฐาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - เกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ มากทีส่ ุด 8 (44.44%) 8 (44.44%) 7 (38.89%) 7 (38.89%)

มาก ปานกลาง 9 1 (50.00%) (5.56%) 9 1 (50.00%) (5.56%) 9 2 (50.00%) (11.11%) 9 2 (50.00%) (11.11%)

น้อย 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

น้อยที่สุด 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

สรุป 4.39 (87.78%) 4.39 (87.78%) 4.28 (85.56%) 4.28 (85.56%)

จากตาราง 9 บุ ค ลากรสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 5 ส จํ า นวน 18 คน มี ค วามพึ ง พอใจด้ า นประโยชน์ ข องการทํ า กิ จ กรรม 5 ส ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน อยู่ ใ นระดั บ มาก 4 ข้ อ ได้ แ ก่ มีการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส เป็นขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ,ดําเนินการ 5 ส ตามแผนที่กําหนดไว้ คิด เป็นร้อยละ 50.00, มีการทบทวนประเมินผล กําหนดมาตรฐาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.00 เกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส คิดเป็นร้อยละ 50.00 ข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุงสําหรับการจัดโครงการครั้งต่อไป 1. ควรจัดกิจกรรม 5 ส นอกสถานที่บ้างได้หรือไม่ 2. ควรจัดกิจกรรม 5 ส ตลอด 3. ควรจัดกิจกรรม 5 ส เป็นประจําทุกปี เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานและบุคลากรในสํานักงาน

37 | รายงานประจําปี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556


ผู้จัดทํา ที่ปรึกษา ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นางนิพัทธ์ เกษาพร นายธงชัย แสงจันทร์ นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ นางสาววาสนา นุชท่าโพ วิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์

ผู้จัดทํา นายเกียรติศักดิ์ แย้มกลีบบัว นายณัฐเอก แก้ววรรณดี นายธนวรรธน์ ยอดบุรี นายปราการ นทีประสิทธิพร นางสาวจินดา หมอนจันทร์ เผยแพร่โดย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-1151, 0-5596-1126, 0-5596-2392 โทรสาร 0-5596-2390

SAPA Annual Report 2013  
SAPA Annual Report 2013  

Annual Report 2013, Division of University Council, Naresuan University

Advertisement