Informatie folder KIES

Page 1

Professionele hulp bij scheiding voor kind en ouder

Soms is het fijn als er even iemand meeloopt...

voor het kind

www.kiesvoorhetkind.nl


KIES

staat voor: Kinderen In

Kinderen zijn de belangrijkste doelgroep bij

Echtscheiding Situatie.

KIES. KIES kent verschillende programma’s van

Kinderen willen na de scheiding van hun

voorlichting en begeleiding, in verschillende

ouders helemaal niet kiezen, zeker niet tussen

stadia, voor kinderen en ouders. De KIES

hun ouders. Daarom staat KIES ook voor

programma’s worden uitgevoerd door goed

kiezen voor jezelf! Ouders blijven altijd ouders

opgeleide, gecertificeerde KIES-Coaches.

voor hun kinderen! KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van het kind met gescheiden ouders.

GEVOLGEN SCHEIDING KIES besteedt aandacht aan de belangrijkste gevolgen die impact hebben op kinderen en ouders gedurende de scheiding. Bijvoorbeeld: • verstoorde communicatie • emoties • concentratie en leren • gedrag • veranderingen • familie

“Het voelt als een knoop iN mijn buik”

• omgangsregeling • gewijzigde invloed beide ouders • nieuwe partners

HULP

is mogelijk voor zowel

positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en manieren

kinderen en ounders

om gevoelens te uiten in een veilige sfeer.

door begeleiding met KIES. Bijvoorbeeld

KIES leert kinderen om gaan met gedachten

bij het respectvol oplossen van conflicten.

die kinderen hebben over de scheiding zoals:

KIES leert kinderen en ouders de scheiding

“Het is mijn schuld of ik kan zorgen dat mijn

beter te begrijpen, te verwoorden wat de

ouders weer gelukkig worden”. Ouders leren

scheiding voor hen betekent en hun vragen

hun ex-partnerschap los te koppelen van

en angsten te uiten. KIES leert hen te

ouderschap. Bij KIES staat ieders persoonlijke

communiceren met “ik- boodschappen”, om

verhaal voorop. Hulp wordt op maat geboden.

te gaan met conflicten. KIES draagt bij aan

Kijk op www.kiesvoorhetkind.nl voor nadere

gedragsverandering van kind en ouder en een

informatie over KIES.


Kies voor het jongere KIND ‘Als ik bij papa ben dan mis ik mama en als ik bij mama ben dan mis ik papa’ Marieke Jonge kinderen beleven de scheiding van

doorlopen van het proces en eigen beleving

hun ouders anders dan bijvoorbeeld tieners.

van de scheiding. Het ene kind heeft veel

Daarom is het belangrijk dat er hulp en

herinneringen, het andere weinig. Veel

begeleiding op maat geboden kan worden.

kinderen begrijpen de scheiding eigenlijk ook

In totaal 8 bijeenkomsten worden kinderen

niet zo goed en denken vaak nog dat het toch

van 3 t/m 7 jaar begeleid in het spelenderwijs

wel een beetje hun schuld is.

‘Ik miste zo vaak mijn knuffeltje en papa vind het nu goed dat ik hem meeneem!’ Evelien De KIES-begeleiding vindt plaats op school.

over hun eigen perspectief van de situatie.

De groepen worden aangeboden door twee

Er zijn minstens twee informatiemomenten

professionals opgeleid tot KIES-coach en in

voor de ouders waarbij de vertrouwelijke

specifiek de begeleiding van jongere kinderen.

inbreng van de kinderen gerespecteerd wordt.

In de KIES-groep kunnen de kinderen in

Bij bijzondere situaties van zorg zal uiteraard

vertrouwen vertellen over hun gevoelens

overlegd worden.

en gedachten zonder daarmee in een loyaliteitsconflict te komen. Het gaat dan even

‘ Het is fijn om naar KIES te gaan” Praten is fijn en de spelletjes zijn leuk” Stijn Meer informatie over de KIES-coachen met certificaat ‘het jonge kind’ kunt u vinden op www.kiescoach.nl.


KIES maakt kinderen en ouders sterk in de situatie waarin ze zitten. www.kiesvoorhetkind.nl


KIES begeleiding op basisen voortgezet onderwijs Kinderen zijn veel op school. Als het niet goed

Kinderen vallen dan op door hun gedrag of

met hen gaat is dat ook merkbaar op school.

prestaties.

‘Ik zou willen dat mijn broer bij ons kwam wonen’ Dennis Voor kinderen die een scheiding meemaken

meemaken vaak steeds door hun hoofd. De

verandert er veel. Hun basisveiligheid valt weg.

scheiding kan kinderen zo belemmeren in hun

School is vaak de enige plek waar alles het

ontwikkeling.

zelfde blijft. Toch spelen de dingen die ze thuis

‘Het leren lukt gewoon niet zo goed, mijn hoofd zit vol’ Alex KIES leert deze kinderen, met lotgenoten en

eigen proces van de scheiding onder begeleiding

binnen de veiligheid van school, hun ervaringen

van professionals opgeleid tot KIES-Coach. Voor

een plaats te geven. Ook als de scheiding al

ouders zijn er informatie-momenten.

langer geleden is. In 8 bijeenkomsten van een uur doorlopen ze het

‘Er is nu minder ruzie’ ‘Ik ben blij dat ik nu iets heb gezegd’ Meike Sinds 2003 wordt KIES op scholen aangeboden en gevolgd door de Universiteit van Utrecht. KIES adviseert scholen over protocol bij scheiding en informeert teams over kinderen/ ouders bij scheiding. Voor informatie en gecertificeerde KIES-coachen: www.kiesvoorhetkind.nl


KIES maakt kinderen en ouders sterk in de situatie waarin ze zitten. www.kiesvoorhetkind.nl


KIES Omgangsbegeleiding in de scheidingspraktijk ‘20% van de kinderen heeft binnen 1 jaar geen contact meer met de uitwonende ouder.’ Ed Spruijt, boek Scheidingskinderen Hoe heeft een ouderschapsplan meer

KIES biedt de mogelijkheid om kinderen van

kans van slagen? Bij het opstellen van een

scheidende ouders een stem te geven en hun

ouderschapsplan wordt de belangrijkste partij,

eerste emoties te delen.

de kinderen, vaak niet gehoord.

Er zijn vier bijeenkomsten met lotgenoten in

Hoe kunnen kinderen hun vragen, zorgen

een speciaal KIES programma met spe en

en wensen verwoorden onder professionele

creatieve werkvormen. De zorgen, vragen en

begeleiding?

wensen van de kinderen worden besproken in een oudergesprek over de omgangsregeling.

‘Ik vind papa’s vriendin aardig. Dat mag mama niet weten. Zij wordt dan zo boos. We mogen haar eigenlijk nog niet ontmoeten!’ Chantal Begeleiding door een KIES-coach met certificaat omgangsbegeleiding kan op free-lance basis of door een advocaat/scheidingsbemiddelaar die zelf een training tot KIES-omgangsbegeleider heeft gevolgd.

‘Ik zal op woensdag m’n schoolboeken moeten meenemen naar papa en in het weekend weer mee terug. Als ik maar niets vergeet!’ Koen Op de website www.kiesvoorhetkind.nl vinden ouders scheidings-bemiddelingspraktijken die werken met KIESomgangsbegeleiding.


KIES maakt kinderen en ouders sterk in de situatie waarin ze zitten. www.kiesvoorhetkind.nl


KIES Omgangsbegeleiding ‘Ik denk dat we nooit meer gelukkig worden. Hopelijk stopt in ieder geval de ruzie!’ Bastiaan Bij scheiding regelen ouders allerlei belangrijke

goede omgangsregeling en professioneel

zaken. Voor ouders is het welzijn van hun

advies over kind en scheiding.

kinderen het belangrijkste. Reden voor een

‘Als ik naar papa ga, gaat m’n zusje naar mama. Geloof ik... Dat lijkt me niet leuk!’ Imke Bij KIES-omgangsbegeleidng kunnen

spel, gesprek en creatieve werkvormen.

kinderen samen met lotgenoten hun emoties/

Naast eigen beleving, wordt de

gedachten/zorgen delen, elkaar tips geven en

omgangsregeling besproken en geleerd hoe te

handvatten krijgen hoe ze kunnen omgaan

communiceren over wat voor hen moeilijk of

met alle veranderingen en de scheiding van

onduidelijk is.

hun ouders.

Na de bijeenkomsten worden ouders

Er zijn vier keer bijeenkomsten, begeleidt

geïnformeerd met tips en adviezen voor het

door een speciaal opgeleide KIES

kind en de omgangsregeling.

omgangsbegeleider. Er wordt gewerkt met

‘Ik hoop maar dat papa snel een nieuwe vriendin krijgt die voor hem kan zorgen... Maar mama zal dit niet leuk vinden!’ Rob Op www.kiesvoorhetkind.nl vindt u nadere informatie over KIES en scheidingsbemiddelingspraktijken met KIES-omgangsbegeleiding en professionals met het certificaat KIES-coach/Omgangsbegeleider.


KIES maakt kinderen en ouders sterk in de situatie waarin ze zitten. www.kiesvoorhetkind.nl


KIES Gescheiden Opvoeden ‘Kan ik vader en moeder tegelijk zijn? Kunnen kinderen met verschillende regels omgaan? Hoe kan ik mijn kinderen toch een fijn gezinsleven bieden?’ Gespreksbijeenkomsten Gescheiden

Cursus Gescheiden Opvoeden

Opvoeden

De cursus Gescheiden opvoeden geeft ouders

Opvoeden na een scheiding betekent een

informatie over scheiding:

omschakeling voor alle partijen.

oefening in positieve communicatie

In gesprek met andere gescheiden ouders

mogelijkheden bij problemen bij het

komen aan bod: •

de veranderde rol als ouder, ieders

alleen opvoeden •

persoonlijke situatie •

kinderen en echtscheiding

verantwoord ouderschap

eigen (nieuwe) keuzes maken

beter leren herkennen van signalen bij kinderen

handvatten in positief opvoeden bij scheiding

‘Hoe ga ik om met de kinderen van mijn nieuwe partner? Ik hoor dat ik mijn kinderen voortrek’ Themabijeenkomsten Gescheiden Opvoeden Aandacht voor het samengestelde gezin •

De rol van de nieuwe partner.

Afspraken maken.

Het nieuwe gezin.

‘Het is zo zwaar om alles nu alleen te doen’ De KIES-Coach met certificaat begeleiding ‘Gescheiden Opvoeden’ kunt u vinden op www.kiesvoorhetkind.nl.


KIES maakt kinderen en ouders sterk in de situatie waarin ze zitten. www.kiesvoorhetkind.nl


Kies voor bijzondere kinderen Alle kinderen hebben hulp op maat nodig.

gediagnosticeerd met ADHD, NLD, Autisme of

Zeker kinderen die in een lastige situatie zitten

aanverwante stoornis. Het programma KIES

zoals een scheiding van hun ouders en daarbij

kent hulp voor deze groep in het regulier en

leer, gedrag en/of opvoedingsproblemen

speciaal onderwijs.

ervaren. Vaak zijn deze kinderen

‘Ik vond dat scheiden een betere oplossing; dan had ik niet langer dat gezeur aan mijn hoofd’ Sabrina In totaal 8 bijeenkomsten worden kinderen in

eigenlijk ook niet zo goed en denken vaak nog

een lotgenoten groep begeleidt in het proces

dat het toch wel een beetje hun schuld is. Er

en de eigen emoties rondom de scheiding en

is vaak veel moeite met het wonen in twee

hoe om te gaan met alle veranderingen. Het

huizen en de daarbij behorende verschillende

ene kind heeft veel herinneringen, het andere

regels.

weinig. Veel kinderen begrijpen de scheiding

‘Als ik met mama over papa praat dan zegt ze dat haar vriend het goed moet vinden dat ik papa kan zien’ Johnny De KIES- begeleiding vindt plaats op school.

de vertrouwelijke inbreng van de kinderen

De groepen worden aangeboden door twee

gerespecteerd wordt.

professionals opgeleid tot KIES-coach met als

Bij bijzondere situaties van zorg zal uiteraard

aanvulling begeleiding van het bijzondere kind.

overlegd worden.

Er zijn minstens twee momenten waar ouders informatie ontvangen over het traject, waarbij Meer informatie kunt u vinden op www.kiesinfo.com en www.kiescoach.nl voor de KIES-coachen, de KIEScoachen met vermelding bijzondere kind hebben zich hiertoe laten scholen.


KIES maakt kinderen en ouders sterk in de situatie waarin ze zitten. www.kiesvoorhetkind.nl


De principes waar vanuit KIES hulp realiseert zijn: • De rechten van het kind. • Saamhorigheid, maatschappelijke betrokkenheid, zelfoplossend vermogen en hulp op maat. • Elk kind en elke volwassene heeft op basis van zijn aanleg en omgeving eigen ontwikkelingsmogelijkheden en behoefte aan het maken van eigen keuzes. • Ouders, school en maatschappij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. • Professionaliteit en effectief bewezen. • Toewerken naar een landelijk dekkend structureel aanbod.

“Mama zegt zelf altijd: twee vechten, twee schuld!” Floor, 7 jaar


AANMELDEN Aanmelden kan door ouders zelf en door verwijzing of uitnodiging van hulpverleners, leerkrachten, advocaten, rechters, huisartsen etc. Afhankelijk van het programma waaraan men wenst deel te nemen is dit: op school, in buurtcentrum, scheidingspraktijk, praktijk hulpverlenende instantie, centrum jeugd en gezin. Informeer in uw omgeving of kijk op de website voor de dichtstbijzijnde KIES-coach www.kiescoach.nl voor hulp bij u in de buurt.

INFORMATIE Het Expertise Centrum Kind en Scheiding doet onderzoek, ontwikkeld hulpprogramma’s, geeft voorlichting en expertise centrum kind en scheiding

verzorgt scholing en training voor professionals. Nelly Snels en Maaike de Kort, beide ontwikkelaars en trainers

van KIES, coördineren het Expertise Centrum en Platform KIES. De effecten van KIES zijn wetenschappelijk effectief gebleken en worden gevolgd door de Universiteit Grafische vormgeving door mac·creations.nl

Utrecht, onder leiding van Ed Spruijt en Inge van der Valk. Op de website www.kiesvoorhetkind.nl kunt u meer lezen over KIES. Voor overige vragen kunt u per e-mail contact op nemen met het Expertisecentrum Kind en Scheiding.

Deze folder is u aangeboden door

expertise centrum kind en scheiding

Postbus 2111 5260CC Vught Nederland


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.