Page 1

ငင ခ ရင

မ ပ မဥပ ဒ င မနမ ငငသ မ (စကပ

ရင

မ ပ မ ဥပ ဒအရ လပငန ဆ ငရကရ တင စစစရမည အဓကအခ ကမ

ရ င သစအ ခခ စကမလပငန )

အဆင( အဆင(၁) အဆ ပ ခ ကစတင ခင

အဆ ပ လ( တင ပရန

အဆ ပ လ( ပစ (၁)အ DICA မရယ.ပ/ (သမဟတ) DICA

Website

မရယ.ပ/။ ပစ 8က - ၅၀၀၀က ပ ကယပင မ ဖစပ / က လန-၃၉/ လယ-၃၀ ရရ 8က င အ ထ ကအထ /

လပငန ငစပလ & သညအခ ကမ

လA ကထ ဆB အ ထ ကအထ / မစ ရင ပစ (၁၀၅) တင ပရန၊ ပဂEလက မ ငအ ဆ ကအဦ င ရမ ဆ ငရက ခင ဖစလAင အင စ ခ ပ (မ.8ကမ ) ဌ နပင မအ ဆ ကအဦ ပHတင ဆ ငရကမညဆပ/က ရ နခ ပI သ ဘ ထ မတခ က ငအည ပငဆငထ

သ စ ခ ပ(မ.8ကမ ) ငအတ.

သကဆငရ ဝနLက ဌ နမ တစဆငတင ပရန စကပစ`ည /လပငန သ ပစ`ည မ

ပညတင မ ဝယယ.မည စ ရင ပညပ မဝယယ.မည စ ရင ကန8ကမ စ ရင ( ပညတင / ပညပ)

စပ

ရ ဆငရ တင ပခ ကမ

စစ& စကပ မ ရညမန ခ က စကပ မည အစအစ& အI /အ မတ စ ရင (ကန ဂဏန အခ ကအလကမ ၏ ငယစ ရင တင ပရန) ငသ စ ဆင မစ ရင ( Cash Flow Statement) ၊IRR၊ Pay Back Period တကခ ကမမ (ကန ဂဏန အခ ကအလကမ ၏ ငယစ ရင တင ပရန) ငင တ က ရရမည အက အ မတ အ ခအ န (ဝင ငခန/ကနသယလပငန ခန) အလပအကင ရရမအ ခအ န ( ပညတင / ပညပ ဝနထမ အငအ စ ရင ၊ လစ တကခ ကမ)


ရင င 8က အ ထ ကအထ

မ ပ မည ပညတင သ ငအတက ဝယယ.aပ တနဖ မအပ

ဘဏအ ထ က အထ တင ပရန၊ ရင မ ပ မတင ငင ခ ငပ/ဝငပ/က ငင ခ ဘဏ၏ Bank Statement တင ပရန၊

င ဆ ငရကခငရသည

အဆ ပ တင ပ ခင င အခနအ က က ကင လတခင လA ကလ( အ ထ ထ

ကတဝနခခ က ရင

မ ပ သ.၏ ငငသ စစစ ရ ကဒ မတbc

လပငန ဆ ငရကမည အစအစ& လပငန အသစ ဖစပ/က လပငန သဘ ဝ ရင လင ခ က မ ဘ Lက တင က ကယ ရ စမခ က လပငန ခငသ ယ ရ င ဝနထမ သကသ ခ ငခ ရ စမခ က အ ဆ ကအဦ ဆ ကလပaပ ဖစပ/က အ ဆ ကအဦ ဓ/တပ မတbc အ ဆ ကအဦ မ ဆ ကလပရ သ ပ/က အ ဆ ကအဦ ပစ ကမdဏဖB စည aပ ပ/က ကမdဏမတပတင လကမတ/ပစ (၆) (အစရယယ လB ပ င မ)/ ပစ (၂၆) (ဒ/Iကတ စ ရင ) သစအ ခခစကမလပငန

ဆ ငရကမည ဖစပ/က သစ တ စကခင

ထ. ထ ငမညအစအစ& ဌ နပင မက BOT စနစ ဖင င ရမ ဆ ငရက ခင ဖစပ/က ရ နခ ပI မ လပငန င သကဆငသည စ ခ ပမ

သ ဘ ထ မတခ က ငအည ပ စထ သည BOT စ ခ ပ (မ.8ကမ ) ဌ န ငဖကစပလပငန

ဆ ငရကပ/က လပငန သ ဘ တ. စ ခ ပ (မ.8ကမ )

အဆင( အဆင(၂) အဆ ပ ခ ကစစစ ရ အဖB (PAT) အစည အ ဝ သ တင ပ ခင

PAT အစည အ ဝ သ တင ပ ခင

အဆ ပ ခ က အနည ဆ (၂၀) စခန ပ ပရန ဖစပ/သည။


အဆင( အဆင(၃) သကဆငရ ဝနLက ဌ န မ သ သ ဘ ထ မတ ခ က တ င ခ ခင

သကဆငရ ဝနLက ဌ နမ သ သ ဘ ထ မတ ခ က တ င ခ ခင

တ င ခထ သည အဆ ပ ခ က (၂၀) စအနကမ လအပသ လ ကက အသ ပ မည ဖစပ/သည။

အဆင( အဆင(၄) လအပခ ကမ ပငဆင တင ပ ခင

လအပခ ကမ

ပငဆငတင ပ ခင

အဆ ပ ခ က စစ ဆ ရ အဖB ဝငမ ဆ

င သကဆငရ ဝနLက ဌ နမ ၏

ခ က င သ ဘ ထ မတခ ကမ အတင လအပခ ကမ က

ပငဆင ဖညစကရန ဖစပ/သည။

အဆင( အဆင(၅) က မရငအစည အ ဝ သ တင ပ ခင

က မရငအစည အ ဝ သတင ပ ခင

အဆ ပ ခ က (၁၀) စမ (၁၂) စခန၊ အစည အ ဝ ၌ ရင လင တင ပရန Power Point ၊ အဆ ပ ခ ကအ PDF ဖင ပ င လBတင ပရန၊

အဆင( အဆင(၆) ခင ပ မနထတယ. ခင

ခင ပ မနထတယ. ခင

ဒ/Iကတ အဖB ဝင (၁) ဦ မ လ ရ ကထတယ.ရန၊ ၄င ပဂE လ၏ မတပတင (သ) Passport (မ.ရင ၊ မတbc) ဒ/Iကတ စ ရင ငင ခ ကမdဏမ သည ဘဏတင US$ ၇၅,၀၀၀ သင ထ သည အ ထ က အထ ဌ နဆငရ မ သ ဖန ဝရန ပညစ သ အဆ ပ လ( (၇) စ သဘ ဝ ပတဝန က င ထခကမမရ စရန ဆ ငရကထ ရမ အစအစ&

Investment 1 agriculture myan  
Investment 1 agriculture myan  
Advertisement