Page 1


“ ”


“ ”


“ ”


“ ”


“ ”


“

”


“ ”


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

¹ÒªԵ ¹ÃÒÈÃÕ ¹ÒÂâªµÔ »ÃдѺÊØ¢

¹ÒÂà©ÅÔÁ ¢ÒÇÅÐàÍÕ´

¹ÒÂÊÁÈÑ¡´Ôì Á³Õ⪵Ô

¾.È. 2475-2484 ¾.È. 2484-2487 ¾.È. 2487-2494 ¾.È. 2494-2495 ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÏ ¾.È. 2495-2508 ¾.È. 2496-2508 ¾.È. 2508-2519 ¾.È. 2519-2521 ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÏ ¾.È. 2521-2526 ¾.È. 2526-2526 ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÏ ¾.È. 2526-2543 ¾.È. 2543-2554 ¾¾.È. 2554-»˜¨¨Øº¹Ñ ¾¾.È. 2554-»˜¨¨ØºÑ¹


6


6/1 à¾×Íè ¹©Ñ¹....ºÒ ºÒ 12/4 .1 . 11/3 .3 .

.

.

70140

70000 4/1 .7 .

41/2 .

.

.

70170

70000 88/8 .8 .

43/1 .6 .

70140

70140 7 .4 .

109 .8 .

76140

70140

25 .2 .

.

.

148/1199 .10 .

56 .7 .

70140

51/1 .5 .

70140

70120 70000 180 .3 .

160/4

.

70140

70000 433/145 .

125 .8 .

70000

70140 1 .2 .

64/2 .4 .

70000

70000 145/825 .7 .

145/571 .8 .

70000

70000 45/19 .4 .

57/1 .1 .

70000

70140 13/4 .10 .

58 .10 .

70000

70000 3 .3 .

348/38 .

70000

70000 69 .9 .

348/345 .

70000

70000

24/1 .

117/17 .

70000

328/12 .

70000

70180

6 .

70000 14 .2 .

37/1 .

70140

70140 65 .4 .

27/1 .

70140

70140 23/1 .2 . 76/29

75/2 .9 . 126 .8 .

70000

70140 160/54 .12 .

47/1 .1 .

70170

70000 70000

70120 71 .7 .

70000


਌ҴÒÃÒ¡Òà ٹ»ÃШÓˌͧ..... ¡ãˌ»Âо§É á«Ç...໚¹¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ à ÕéÂ䴌ã¨..... ¡ãˌ ÍÇÔÃØ·¸ á«ÇËÒ¡ÃÔº..... ¡ãˌ ÇùÀ ˹ŒÒÅԧ䴌ã¨..... ¡ãˌÃѪ Ð àÂÔê¹ä´Œã¨..... ¡ãˌÇÕêÑ Òâ 䴌ÍÕ¡..... ¡ãˌ ÍÀÔÇÔªÞ à»š¹¤¹·ÓÍÐäáçà©Âä»ËÁ´..... ¡ãˌÈÔǡà ໚¹ºÒ§àÇÅÒ ¤¹âËŋæ..... ¡ãˌ¡ÄÉ®Ò áÅЪͺá¡ÅŒ§à¾×è͹..... ¡ãˌ¸¹Ò¡Ã ÑÇ´Óæ ˹ŒÒºÒ¡ÃÙ»äÁ‹Ëŋ;‹ÍäÁ‹ÁÕ ©ÒÂÒ⋧à¾×è͹ªÍºàÃÕ¡ã¨ãËދ ˹ŒÒ ÒËÁÇÂæ ÊÇÂàÅ×͡䴌..... ¡ãˌ ÍÃÍØÁÒ Ë¹ŒÒàËÁ×͹´ÒÃÒá ‹¼Á¿Ùä»Ë¹‹ÍÂ..... ¡ãˌ ¨ÔÃÀÑÊ à´ç¡ãËÁ‹ã¨á¡Ã‹§àÃÕºÌÍÂàÊÁÍ Œ¹àÊÁÍ»ÅÒÂ..... à ÕéÂ䴌Íա͋Ð..... ¡ãˌàÁ¸Ô¡ØÅ ËÑÇàÃÒзÑé§Çѹ..... ¡ãˌÊعÔÉÒ ÍŒÇ¹¨Ñ§á ‹àÃÕ¹ࡋ§..... ¡ãˌª¹Ô Ò Ë¹ŒÒÊÇÂÊä ÅÍѧ¡ÄÉ..... ¡ãˌä«àÎà¹ç à ÕéÂá ‹¹‹ÒÃÑ¡..... ¡ãˌÈÔÃÔ¡ØŠ¡ãËŒâª Ô¡Ò ..... ¡ãˌ¾ÔÁ¾ÃÀÑ·Ã

ã¤ÃÍÂÒ¡¡Ô¹¼Ñ¡¡Ò´à¤çÁ ŒÍ§ª×èÍ·Õ蹌ͧ¹Ø‹¹..... à ÔÃÊ ºŒÒ¹ÍÂًä¡Åá ‹ËÑÇã¨ÍÂًà¢ÒÇѧ..... ¡ãˌ»°Á¾Ã

ÊØ´ËŋͻÃШÓˌͧ..... ¡ãˌ ´ÃѳÀ¾ ¶Ö§¨Ð´Óá ‹¡çËŋÍ..... ¡ãˌ ¾ÑªÃÇÔªÞ Ã‹ÒàÃԧ䴌·Ñé§Çѹ..... ¡ãˌÈÔÃԾŠà§ÒÐ䴌ã¨..... ¡ãˌ¨ÔÃÒÂØ·¸ ºŒÒ ÅÍ´Çѹ..... ¡ãˌÀÒ³¾§È Õé䴌ÍÕ¡¢ÕéàËŋ䴌ã¨..... ¡ãˌÀÙǹѹ· ªÍºÇÒ´ÀÒ¾ ‹ÍÊٌ..... ¡ãˌ ÍѤþ§É äÁ‹ËŋÍá ‹·ÐÅÖè§ ªÍºâËŋæ àŋ¹¡ÕÌÒࡋ§ ¢ÕéàÍ¡«ªÍºàŋ¹¡ÕÌÒ äÁ‹´ÕªÍºâËŋæ äÁ‹âËÅ‹á ‹·ÐÅÖè§à»š¹ºÒ§¤ÃÑé§..... ¡ãˌ ¸¹ºÑ à áÅÐÃǹÔÊÑÂàËÁ×͹ Ø´..... ¡ãˌ»˜Þ¨ÃÔ¹·Ã ¡Ç¹ä»Çѹæ..... ¡ãˌ¨Ñ¡ÃÔ¹ 㨴չѡ¹‹ÒÃÑ¡ÁÒ¡ÁÒÂ..... ¡ãˌÃѪ¹Õ¡Ã ¼Á¼ÂÔ¡æ àÃÕ¹ࡋ§æ..... ¡ãˌ¸ÑÞÃÑ ¹ ¡ãˌ ÇÕ¹ÑÊÃÔ¹·Ã

Á×´ ÅÍ´..... ¡ãˌà¡ÈÃÔ¹·Ã ÁÖ¹ 24 ªÁ...... ¡ãˌ ÁØ·Ô Ò Çѹæ à¼ÅÍá ‹¡Òà ٹ..... ¡ãˌÈÔÃÔ³ÞÒ à Œ¹à¡‹§á ‹¢Õéà¡Õ¨àÃÕ¹..... ¡ãˌ¾ÅÒÂà§Ô¹ àÃÕ¹ࡋ§á¶ÁÂѧ¹‹ÒÃÑ¡á ‹¢Õ麋¹ä»Ë¹‹ÍÂ..... àÃÕ¹äÁ‹à¡‹§Ë¹ŒÒ ÒäÁ‹ÊÇÂá¶ÁÂѧÊÇ ÅÍ´ªÒ Ô ÂÒ»؉Âà¸ÍàNjÍà͎ÍàŎÍ..... ¡ãˌ¡ÒÞ¨¹Ò ¤Ö¡¤Ñ¡¹‹ÒÃѡẺ Ø¡ ÒºÒÂ..... ¡ãˌ ³Ñ°ÃÔ¡Ò


໚¹à¾×è͹¡Ñ¹ ÃÑ¡¡Ñ¹à¹Ôè¹¹Ò¹ 104/1 .8 .

208 .8 .

70140

103 .5 .

70000

70000

1/3 .2 . 176/5 .12 . 20 .12 .

70000

70000 31/2 .6 .

15/2 .13 .

70150 52 .4 .

470/34/3-8 .7 .

70000

75/1 .2 . 134 .3 .

70000

274/32 .7 .

70000

128 .3 .

70150

70140 70140 19/4 .1 .

1/376 .14 .

70000 34 .

37/1 .8 . 324/6 . 15/2 .7 . 74/1 .9 .

70140 .

70000

70000 72 .4 .

70000

73 .3 .

70000

21 .12 .

70000

70000 70000 70140 64/1 .7 .

32 .8 .

70000

70000 90/46 .8 .

100/1 .3 .

45 .9 . 162/8 .12 .

70150

70140 70150

70000 239/23-6 .7 .

161/3 .3 . 144/20 . 256/63 .

70000 6 .8 .

70000

71 .6 .

70000

70000 70000 143/1 .5 .

57 .8 .

70000

70140 28 .2 .

2/129 .

70000

70140

70000 117/124 .4 .

26/1 .8 .

70000 1/396 .14 .

243 .3 .

70000 70000

70000 71 .10 .

70120


classic


(

)

( ( (

)

)

)


6/3

!

89/1 .5 .

70000

136 .3 .

70140

3157/1 4-8 .

70000

99/8 .

70000

141/5 .3 .

70000

25 .7 .

124/3 .

70150

67/1 .11 .

15 .3 .

70140

82/3 .3 .

12/8 .

70140 70140 .

70000

53 .3 .

75110 70000 70000

70120

70000

2 .3 .

70140

79 .4 .

70000

25 .8 . 152/3 .7 (

70000

40/3 .7 .

70000

19/1 .7 .

70000

159/40 .

70000

66 .10 .

70000

4 .1 .

70140

35/22 .9 .3 .

70000

51 .1 .

70140

27 .2 .

70170

7/2 .3 .

70000

26 .4 .

70000

14/17 .9 .

34/1 .1 .

130/2 .2 .

70140

124/2 .

70000

54 .2 .

70000

116/3 .3 .

46/1 .8 .

322/2 .4 .

70000 ) .

70000 70000

30/2 .3 .

70150

88/2 .5 .

70000

1/356 .14 .

70000

36 .2 .

70000

328/78 . 183/6 . 225 .1 .

.

70000

.

70000 70140

27/1 .3 . 37/3 .2 . 143/13-2 .7 .

70150 70000 70000


.6/3 ...

...

6/3

6

. . ...

... ... ...

..

... ... ... ... ... ...

..

..

... .... ... ... ...

!

...

...

... ...

...

!

6/3 ...

“

”

....

.6/3 ( 54)

.....

... 6/3


6/4 124/72 .

.

70000

35/51 .9 .

1/7 .8 .

70000

107 .7 .

49 .10 .

70000

79/2 .8 .

21/3 .4 . 37 .4 . 40/29 .2 . 61 .3 .

43 .4 .

70140

70000 70140

51 .7 .

70000

13/1 .6 .

70140

13 .12 . 21 .4 .

70140

22 .12 .

70000 76140

48 .5 .

15/35 .7 .

75110

55 .3 .

36/3 .9 . 170/1 .3 . 134 .2 . 35/5-1 .

70140 70000

72/1 .4 .

36/2 .9 .

70000

152 .1 .

50/1 .

70000

264/1 .1 .

36/12 .9 .

70000

76140

56/1 .3 .

31/1 .3 .

97 .7 .

70000

79/1 .2 .

70000

29/1 .13 . 14 .6 .

70000

162 .5 .

70000

100 .4 . 108 .2 .

27 . 3 .

70140

70000

70000 70000 70140 70140 70000

365 .1 .

76140 70000 70000 70000 70120 70000 70140 70000 70180

1 .3 .

70140

152/1 .3 .

70000

64 .7 . 81 .2 .

70000 76140


·¹§ ¤§¡Ãоѹ.....·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã ŒÍ§ä»ËÒËÁÍ (Ëͺ¨ÃÔ§æ) ÀÙ̾Ѳ¹ ¨Ñ´Ë¹Ñ¡ à¾×è͹¾Õ蹌ͧ·Ñ¡..... “ºÕºÍ” (ÁѹࢌÒäʌæ) á«Ç¡Ñ¹©Ñ¹à¾×è͹ªÒ ÊÁÔ·¸Ôì ¤Ô´Ë¹Ñ¡ ª×èÍàËÁ×͹½ÃÑè§ Ò¹éÓ¢ŒÒÇ.....á ‹¼ÔÇ¢ÒÇàËÁ×͹ ¹Ô â¡Ã (¨ÃÔ§æ ´ŒÇÂ) ...2554... ¡Ô Ô·Ñȹ ˹ŒÒ¹ÇÅ àÃÔèÁ¡Ç¹ã¨.....á ‹¨ÓänjˌÒÁ¡Ç¹¤ÃÙ (ⴹṋæ) ¾§ÈÈÔÃÔ ¤Ô´¡ÒÃä¡Å áÁ‹Ê͹änjãˌ·Ó´Õ..... (¤ÇÒÁÊÐÍÒ´æ) ͹ءÙÅ ¤Çþٹà¾ÔèÁ..... ŒÍ§ËÁÑè¹à ÔÁ ¤ÇÒÁÃٌänj (͹Ҥ æ) ¸¹Ñª¾Å ÅÙ¡¹Òª‹Ò§ ÃѺàËÁÒ·Ø¡Í‹ҧ ÊÌҧºŒÒ¹àÃ×͹ (ÅÙ¡¹Òª‹Ò§æ) ÇÃÒÇØ²Ô ÃÙ»ÊØ´ËÅ‹Í á¶Á¾‹Í¢ÑºË¡ÅŒÍ ÁÕáÁ‹¢Ñº«ÒàŌ§ (á ‹ ÑÇàͧ¢Ñº Ø¡æ) ¸¹¾¹¸ ¤¹ÍÐäà ¾Ù´ä´ŒäÁ‹ÂÍÁËÂØ´ ¼Õà¨ÒлҡÁÒ¾Ù´Í‹ҧà´ÕÂÇ (à͌Ò.....ÎÒ) ÈØÀ¡Ô Ôì ÈÔÉÂÃÑ¡.....¤ÃÙ»˜ÞÞÒ½Ò¡änjã¹ã¨ â´¹ Õ·Ø¡ÇѹÁѹÊä» (äÁ‹à¨çºæ) »Ø³³ÇÔªÞ ÈÔÉÂà͎ äÁ‹à¤ÂàÅ·ӡÒúŒÒ¹ ·Ø¡ÇÔªÒ໚¹ÍÒ¨Ô³ (¨ÃÔ§ ¨ÃÔ§ ¹Ð¢ÍºÍ¡) ©Ñ ÃÁ§¤Å ª×èÍàŋ¹ ࡋ§ ࡋ§ÊÁª×èÍÃк×Íä¡Å ÂÍÁ Ò´աNjҷӡÒúŒÒ¹ (àÍͨÃÔ§æ) ͹ѹ à¾×è͹àÃÕ¡㪌ºÃÔ¡Òà ͹ѹ à´ÅÔàÇÍÃÕè ·Ó˹ŒÒ·Õè¡ÇҴˌͧáÅзÔ駢ÂÐ (§Ò¹»ÃШÓæ) ¹ÔÅ»˜·Á ¼ÅÑ´·Ø¡ÇѹàÃ×èͧ¡ÒúŒÒ¹ ¡Œ¹.....ºÒ¹·Ø¡Çѹ (â´¹ Õæ) ¸ÕÃдŠ¤¹ÃÙ»ËÅ‹Í à»š¹·Õè¾ÍÍ¡¾Í㨢ͧã¤Ãà͋Â...... (¾Õèà Â)æ) ¡Ô Ô ¤ÃÙÃٌ¹Ð.....àÃ×èͧ¨Ð¨Ð㹤ÅÔ»ÁÕÍÐäÃ.....¼ÙŒ»¡¤ÃͧÃѺ·ÃÒºänj (¢Í§ªÍºæ) ÍÑÁÃÔ¹·Ã ª×èÍàŋ¹æ ÍÑéÁ ÑÇ èÓæ.....äÁ‹ÂÍÁâ (ÅÙ¡¡ÃÍ¡)æ) ÇÃÒÇØ²Ô ¤¹¾Ù´¹ŒÍÂ.....àÊÕ§¤‹ÍÂæ ¡çà¾ÃÒÐ´Õ (ÁÕÁÒÃÂÒ·)æ) È ÇÃÃÉ àÃÔèÁ໚¹Ë¹Ø‹Á àÊÕ§·ØŒÁæ.....àÃÔèÁá ¡áÅŒÇ (˹؋ÁáŌǤÃѺ)æ) ¹Ã³Ñ° ÅÑ¡É³Ð´Õ ÃÒÈըѺ.....͹Ҥ ¢ÑºÁÍà ÍÃä«´ (ÇÔ¹) áÅÐ Ø¡æ (ËÑÇ˹ŒÒÇÔ¹æ) ¸¹¾Å ¤¹¹Õé´Õ ÁÕ¹éÓ㨠໚¹·ÕèÃÑ¡ã¤Ã‹¢Í§à¾×è͹æ (à͌Ò.....àÎæ) ¡Ô Ô¾§È à»ÅÕ蹪×èÍãËÁ‹ á ‹¹ÔÊÑÂà´ÔÁæ.....¨ÃÔ§äËÁà¾×è͹ (¤ÃÙà ×͹äÁ‹¨Ó)æ)

6/4

6/4

á«Ç¡Ñ¹©Ñ¹à¾×è͹ËÞÔ§ ...2554...

³Ñ°³ÔªÒ ÊÒÇÊÇÂá·Œæ ºŒÒ¹ÍÂً´Í¹áË·Õè͎᷌Í.....໚¹ÅÒÇ(ÅÒÇÍÔ¹à ÍÃ) ÊØ·¸Ò¾Ã ˹ŒÒ ÒàËÁ×͹ËÁÇÂ.....á ‹ÊÒÇÊÇÂàËÁ×͹¨Õ¹á¤ÃÐæ(ˌÒÁâ¡Ã¸æ) ª¹¹Ô¡Ò¹ ËÃ×͹ŒÍ§àº¹« ໚¹·ÕèÃÑ¡ã¤Ã‹ ã¤Ãæ ¡çÃٌ¨Ñ¡Ç‹Ò ¹Ñ¡ÃŒÍ§ (¾Ø‹Á¾Ç§)æ) ¸ÑÞÅѡɳ ÁÕá ‹¤¹·Ñ¡Ç‹Ò.....âÍÅÕ¿.....»ˆÍ»ÍÒÂÊãˌ¡Ô¹¼Ñ¡¢ÁºÓÃا˹‹Í (¹Ò§áºº)æ) ÇÃÑÞÞÒ ÅÙ¡ÃÑ¡ ·Õ躌ҹ»ÅÙ¡¼Ñ¡ ¼Ñ¡¡Ò´¢ÒÇ.....àÍÒÁÒ¡Ô¹ (¢ÒÇ¢Öé¹) æ) ÀÑ·ÃÀà ¤¹§Í¹à¡‹§.....àÇÅÒੋ§ àÊÕ§´Ñ§¿˜§ä»ä¡Å (´Ñ§¨ÃÔ§æ) ÊؾԪªÒ ÊÒÇàÁ×ͧྪÃ.....¤¹¹Õéà´ç´ ÊÙ§ÂÒÇà¢‹Ò´Õ äÁ‹ÃÙŒÇ‹ÒªÒ Ô¹Õé¨ÐËÂØ´ÂÒÇ䴌äËÁ (àÊÒä¿¿‡Ò)æ) ·ÃÒ ÊÒǼÔÇ¢ÒÇ äÁ‹àËÁ×͹¾Õ蹌ͧ ä´Œá ‹ÃŒÍ§ºÍ¡.....˹ÙàËÁ×͹ÂÒ (ÊÇÂäËÁ)æ) ÍÑÞªÅÕ §ÒÁ§Í¹¢Í§à¾×è͹æ à ×͹ã¤ÃáŌÇäÁ‹¿˜§.....¾Ñ§¡Ñ¹à»š¹á¶ºæ (âË´¨ÃÔ§æ) ³Ñ°¹ÃÕ ¨ŽÒ.....¤ÃÙ»˜ÞÞÒʧÊÑÂNjҷÓäÁäÁ‹àÍÒ “à¢Õ´ º»Ò¡” ͹à´ç¡æ (˹ÙäÁ‹Ãٌæ) »ÂÇÃó ¤¹¹Õé«Ô.....¡ØÅÊ ÃÕÁÕá ‹ÃÍÂÂÕéÁ ÂÔéÁ.......ãˌ·Ø¡¤¹ (˹ÙäÁ‹¾Ù´æ) ÊØÇÃÃ³Õ ÁÕʧ‹Ò ¤¹ªÁNjÒ.....ºÕÂ͹ો.....àÁ×ͧä·Â ¼ÁËÂԡ䴌ËÂÔ¡´Õ (ËÂÔ¡¨ÃÔ§æ) ÊÔÃÔÃÑ ¹ ¤¹ÁÕÊÕè Ò..... ҹ͡⠓áNj¹” Òã¹ Õè ¨ŒÍ§´Õæ ¨Ð䴌ÁͧàËç¹ (àËç¹ËÁÙæ) ÈÈÔ ¨ŽÒ.....à¾ÅÒ à¾ÅÒŧºŒÒ§ ¢Í§Â‹Ò§¢Í§·Í´á¶ÁËÂÍ´¹éÓÁѹ ͹Ҥ “ ѹ” ¡Ç‹Òæ(¹éÓ˹ѡ) ¸Ô´Ò¾Ã ¹ŒÍ§ªÙ.....ªÙ ÑÇàͧ ÅÍ´àÇÅÒ “˹ÙÊÇ ˹ÙÊÇ” à͌Òâˋ¡Ñ¹ãËދ (¡ ÑÇàͧæ) ÇÃÃ³Ô´Ò ÊÒÇÊÇÂá ‹äÁ‹«×èͺ×éÍ.....¤¹¹Õé¤×Í ¸Ô´Ò¼Ñ¡¡Ò´à¤çÁ áˋ§à¨ç´àÊÁÕ¹ (¼Ñ¡¡Ò´à¤çÁæ) ¹Ñ¹·ÇÃó ¹ŒÍ§á»‡§ ã¨àÂç¹Å§Ë¹‹Í Í‹һŋÍÂÍÒÃÁ³¤Ãͺ§Ó (˹ŒÒá´§¡èÓ Òà¢ÕÂÇæ) ª¹Ô Ò Í¹ÍÂً ».5 ¤ÃÙNjҹ‹ÒÃÑ¡.....¾ÍÍÂً ».6 ÁÕ¤¹·Ñ¡Ç‹Ò à¾Õé¹ä»áÅŒÇ (ã¡ÅŒ¨ÐºŒÒæ) ÊÁÄ·Ñ ËÑÇ˹ŒÒˌͧ ã¨àÂç¹...... ¹‹ÒÃÑ¡ á ‹ÁÕ¤¹·Ñ¡ “ÊÇ´Óæ” (´Ó¨ÃÔ§æ) ©Ñ ÃÊØ´Ò ¹ŒÍ§Ë¹Ù¢Í§ËŒÍ§.....˹٠ŒÍ§àª×èÍ¿˜§¾Õèæ ¨Óänj¨Ð䴌໚¹à´ç¡´Õ (¹ŒÍ§Ë¹Ùæ) ÍÀÔªÞÒ ¤¹àÁ×ͧྪÃ.....ÊÒÇã¨à´ç´ÁÒàÃÕ¹¶Ö§ÃÒªºØÃÕ (⤠÷ÃË´æ) ºØ³ÂÇÕà ÈÃÕÊÁÃ..... ŒÍ§ Ñé§ã¨¡‹Í¹ÁÒàÃÕ¹ áÅÐ ŒÍ§à¾ÕÂþÂÒÂÒÁ ( Ñé§ã¨Ë¹‹ÍÂæ)


à¾×è͹ 6/5 ÃÑ¡àÃÕ¹ Ãѡʹء 9/3 .3 .

70140

67 .5 .

15/4 .6 .

70000

92 .

85/2 .5 .

70000

38 .9 .

71/1 .5 .

70140

66 .2 .

121 .1 .

70140

44/1 .

70180

(

) .

122 .

70000 70000

70000

116 .15 .

70140 70140

70120

97 .4 .

84 .1 .

(

70000

59 . 161/56 . 37 . 199 .4 .

70000 70140

49 .5 .

70120 70000

70000 3 .

2/1 .6 .

293/4

197 .

148/743 .

) 348/11 . 70120

50 .9 .

70180

82/1 . 70140

32 .8 .

70140

54/1 .6 .

69/4 .

70000

70140

142/13-7 .

149 .5 .

4 .1 .

70000

70140

70000

70140

70140

47/2 .8 .

143/35 .4 .

60 .

70140

70000 7 .

70150

36/8 .1 .

.

70000

1 .3 . 70000

70000 70000

70000

32/3 .10 .

70000

127/2 .8 .

70000

260/2

70140

.1 .

179 .1 . 70120

38 .4

.

70000 70180 70000


Classic !!

X


à¾×è͹©Ñ¹ÃÑ¡¡Ñ¹ 6/6 ºÒºÒ¡‹Í¹¨Ò¡ 29/1 .1 . 40 .1 . 111 .2 .

92/1 .5 .

70140

38/3 .2 .

70140

70000

4 .6 .

70000

1/359 .14 .

70000

70000

400 .3 .

70000

70000

35/1 .

70000

178/1 .

9/1 .7 .

70000

147/4 .1 .

1/452 .14 . 8 .

70000

286/1 .9 .

70000

70000

70140

20/1 .2 .

80 .7 .

70000

145/507 .8 .

32/9 .1 .

70140

256/39 .3 .

15 .7 .

70140

116 .3 .

70000

70000

70180

14/9 .1 .

70180

70000

70/122 .5 .

28 .7 .

70000

33 .5 .

70000

56 .7 .

35/2 .

70000

173 .5 . 118 .3

70000 70000

23 .3 .

72 .2 .

70000

70000

13/1 .3 .

70000

70000

70000

70000

3/10 .

50 .2 .

70000

173/1 .11 .

70000

422/31-7 .7 .

123 .3 .

70000

2/166 .3 .

70140

33/49 .10 . 417/32 .3 .

70180

68/1 .1 .

70140

159/4 .

4/3 .

70140

70150 70140 70140 .

70140


ÇÒÂØ âË´.....á ‹à§Õº àÃÕº·Ø¡ÃÒ ¸¹Ò¸Ô» ÁØÊÒ.....·Ø¡Ê¶Ò¹¡Òó ¢Íãˌ䴌¾Ù´à¶ÍÐáÁ‹¢ÍÌͧ ¢Í Í‹ÒÌͧÍÕ¡àÅ áÁ‹à˹×èÍ ä¾ÈÒŠ˹ØÁ‹ ˹ŒÒ .Õë . .¹Óé ã¨àª×Í´¤Í Ãͤ¹ Ò Õè ¹Õè ´Ô à´ÕÂÇÂÔÁé ¡çࡋ§ ¹ÃÀÑ·Ã ¹ŒÍ§Ë¹‹Í§.....à͎Íà¡Á ૨¹à¢ŒÒâç¾ÂÒºÒÅ ÃѪÀÙÁÔ ¤ÒÊâ¹Ç‹Ò. . .àÃÕ¡¾Õè ¹Õ¾è æÕè ¼Á˹ØÁ‹ áÅŒÇ Ë¹ØÁ‹ ¨¹ÊÒÇæ ´Ô ÁÖ ! ¨Ôþ§É áÍç¡«.....àÃÕ¡¹ŒÍ§ ¿‡Í§àÃÕ¡¾Õè ¡Ô Ô¾ÔªÞ ¤Ø³Ë¹Ù.....äÎâ« ËÃ×ÍËÔÇâ« à¾ÃÒТŒÒÇËÁ´¡Å‹Í§ ÇÔ·ÂÒ ¤ŒÒ§¤ÒÇ.....Ë¹Ù¼Õ ÁÕ½‚à¾ÃÒÐâ´¹ Õ (à¨çº) ¸¹Á§¤Å ©ÒÂÒNjÒ.....˹ѡ 1 ¢Õ´ ÍØÂ! ËÃ×Í 1 ѹ¡çNjÒä» ÍÃö¾Å ½Òá½´.....ºÕàÇÍà âÍàÇÍÃà¾ÃÒкŒÒà»Å‹Ò ¹Ñ°¸ÔÈÑ¡´Ôì àÊÕèÂäÍ ÔÁ ªÔÁ¹Ð¹ŒÍ§æ ¾Õè¨Ñ´ãˌ·Ø¡»‚·Õè¾Õèà¡Ô´ ¸¹Ò¡Ã EQ.....àÂÍÐ àÂÍШ¹ÍÂҡࢌҴÃØ³Ò ¹éÓ Ò¹Í§ ÇزԳѰ ¹ŒÍ§.....¢Ò໚´ à¢ç´à¾ÃÒÐËÁ´ ÑÇ (àŋ¹¾¹Ñ¹ËÁ´) ¡Ô Ô à ÕéÂ.....á ‹âË´ ¤Ù‹¢ÒäÁ‹âË´à¾ÃÒйŒÍ§¹ÔèÁ ¾ÔÉ³Ø ¹Ñ¡ÃŒÍ§.....àÊÕ§ èÓ ´Ó ä» ´Ó ÁÒ ¡çÌͧ´Õ (äÁ‹ÁÕ¤¹¿˜§) ¸Ñ¹ÇÒ à«Õ¹¹¡ ·Õèä˹·Õè¹Ñè¹à¨Í¾ÕèऌÒ! ṋàÅ ¾ÔàªÉ° ¹Ñ¡à ¹Œ . . .෌Òä¿ ä»ÁÒËÅÒ§ҹ䴌ËÅÒÂÌͪÁŒÍÂà§Ô¹ËÁ´ ÍÀÔÃÑ°¨Ñ¡Ã ¹ŒÍ§äÁà¤ÔÅ. . .à¨ç¤Êѹ Ãٻ໇Ò䴌´Õ à¾ÃÒÐÁÕà¾×Íè ¹´Õ ÎÒæ ÇѹªÑ ˹؋ÁËŋÍ.....¹éÓ㨧ÒÁ ÊÒ¹§Ò¹àÁ×èͧҹŴ ͌Í! á ‹ÍÂ‹Ò Å×ÁËÅÍ´ä¿à¤ŒÒ¹Ð ªÔ¹¡Ä âËŋ.....á ‹äÁ‹ÁÒ¡ ËÅÒ¡Êä ÅÊÕÊѹáˋ§ËŒÍ§Ë¡ ¾ÔàªÉ° àËÂÔ¹.....»ÃШÓˌͧ ¤ÅŒÍ§¨Í§à¾ÃÒСѺ¨Ôé§àËŹ ³¾ÑÊ Ã áªÁ»Š.....à´ç¡àÊÕèÂÇ àÊÕèÂÇäÁ‹àÊÕèÂÇ¡çÁÒÊÒÂ䴌º‹ÍÂáŌǡѹ ¹Ñ¹·ÇѲ¹ Dr. Á¹ ÃÕ Ë¹Ø‹Á˹ŒÒÁ¹ ¤¹Ë¹ŒÒÁͧ ऌÒNjÒ໚¹ ´Í¡à Íà ŒÍ§à¡çº ÑÇ ªÔ๸Ի â˹¡.....á ‹à¡‹§ ä͌·ÕèNjÒâ˹¡äÁ‹ãª‹á¡ŒÁËÃÍ¡ á ‹à»š¹ËÑÇ

â˹¡ ‹Ò§ËÒ¡ à¾ÃÒÐÍÂً´ÕäÁ‹Ç‹Ò´Õ ªÍºàÍÒËÑÇ·ÔèÁ¾×é¹ á»Å¡´Õ! Àѷô¹Ñ ¨ÔëÇ.....á ‹á¨ŽÇ á¨ŽÇà´ÕëÂÇà´ÕÂÇ¡ç¹Ñ觧͹ ªÑ³ç¤ ¨ÍÁNjÒ¹éÓ ä͌·ÇÕè ‹Ò¹éÓࡋ§à¾ÃÒЪ¡ÁǺ‹ÍÂä»Áѧê ! ³Ñ°¾Å ÇÑÂÃ؋¹ 1 ºÒ· ¨Ð˹Ö觺ҷËÃ×ͤÃÖ觺ҷ¡çà çÁáŌǡ¹ ±Ô °Ô Ò ÊÒǤ¹¹ÕËé ŧãËÅã¹ÞÒދÒ. . . ÒàËŋ¹Ðà¸Í¨ŒÒàÇÅÒ¾Ù´´ŒÇ »Â©Ñ à ÇÑ à ÂÕé ¹‹ÒÃÑ¡ ÍÒÃÁ³¢Ñ¹. . .Ã¡Ñ ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¨ÓàÃÔÞ㨠ÈÈԸà ˹Ù˹ŒÒãËދ¤¹¹Õéä¿áç.....᫧·Ò§â¤Œ§ ¹ÃÕÃÑ ¹ ÊÒÇ˹ŒÒãÊ WIFI äÁ‹ Ô´¢Ñ´ ¡çãˌ䴌¢Ñ´à¶ÍйŒÍ§¨ŽÒ ÈÔÇÈà ·ÍÁ¹Ô´ ¹Ô´..... Դ͋ҧ˹‹Í ˹‹Í (¢ÍºÍ¡) ÃÑ Ô¾Ã ËÑÇ¿Ù.....àŋ¹áª ࡋ§¹Ðà¹ÕèÂäÁ‹à¤ÂÂÍÁã¤Ã ÁÕ¹Ò ¤Ø³Ë¹ÙËÃÙËÃÒ.....˹ŒÒ ÒÊÇÂá ‹ã¨âË´.....Njһ†Ð ÊØÇÃÃ³Ò à¸Í¤¹¹ÕéªÍºáÍ»áºÇ (Í×Íá ‹¡ç§Ñé¹æ) ÊØ¡ÑÞÞÒ ¤Ø³Ë¹ÙáÁ‹¹¡¹ŒÍ Ìͪ‹Ò§»ÃдÔÉ° »ÂÒÍà à¸Í¤¹¹Õé¹éÓ㨧ÒÁ.....á ‹ Ñé§ã¨àÃÕ¹˹‹Í¹ШРà´ÕëÂǨР䴌 ‹Íà¢ÒÇѧ ³ÀÑ·Ã ¶Ö§»Ò¡ËŒÍÂá ‹¡ç¹‹ÒÃѡ㪋àŋ¹..... çä˹ ( ç»Ò¡§ÑÂ) âÊÃÂÒ à´ç¡¤¹¹Õáé Í» ê§Ô ͧ䴌 ÅÍ´àÇÅÒ ¢ÍãˌºÍ¡à¶ÍÐ䴌ã¨ä» ÊØÀÒÇ´Õ ¤¹¹Õé¹Ôè§ ¹Ôè§àÃÕºÌÍÂ.....¤ÅŒÍ ÒÁà¾×è͹ á ‹Ë¹ŒÒáˌ§ æ (ŌÍàŋ¹) ÈÔÃÔÅѡɳ ÊÁͧäÇ äÇà¾ÃÒÐ䴌ÃѺÊÒÃÍÒËÒäú¶ŒÇ¹ 5 ËÁً ËÁً¤ØŒ§¹éÓǹ ÈÔÃ®Ò ¹Ñ¡¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡ ªÍº¤Ø ªÍºàŋ¹ ÍÂً·Õèä˹ÎÒ·Õè¹Ñè¹ á ‹¢ÍºÍ¡! ¾Ù´à¡‹§Í‹ҧ¡Ñº¡ÃÃä¡ÃṋР¨Ô ÃÅ´Ò à´ç¡ Ôê§..... ͧ»ÃШÓˌͧˡ ͧ¨¹ ŒÍ§ ÃÍÁ㨠·Ô¾ÂÊØ´Ò ÍŒÇ¹àËÁ×͹ËÁÙ ´ÙáŌÇàËÁ×͹ ÒËÇÒ¹ (à΋Í.....¹‹Ò àÊÕ´ÒÂ)

ऌÒ! NjÒˌͧˡ¹Õè¹Ð ¤ØÂࡋ§·ÕèÊØ´ã¹Â‹Ò¹ªÑé¹Êͧ ÍÒ¤Òà 3/2 àÅÂŋР¤Ø¨¹â´¹ÇÔè§ 10 Ãͺ â´¹ Õ ¨¹¡Œ¹¶Ù¾×é¹àÅÂŋР(¢ÍºÍ¡) á ‹¡çÇ‹Ò ¤¹Áѹ¤Ø ¤Ø·ءàÃ×èͧ ·Ø¡·Õè ·Ø¡àÇÅÒ Ê§ÊÑÂÍÂًºŒÒ¹à¡çº¡´ÁÑé§! ໚¹àÃ×èͧá»Å¡¢Í§à´ç¡ËŒÍ§Ë¡ ¤×Í ¤ÅŒÒÂNjҨкŒÒËÃ×Íà»Å‹Ò¡çäÁ‹Ãٌ ºÒ§ Çѹà´ÕëÂÇ´Õ à´ÕëÂÇÌÒ Çѹ㴤ÃÙÃ؋§äÁ‹ÍÂً¹Õè¹Ð àËÁ×͹䴌àŋ¹¹éÓ㹤Åͧ àÅ ÁѹÊ! á ‹¶ŒÒ¤ÃÙࡋ§ÁÒàÁ×èÍäËËŋСç 1 2 3 â´¹ÍÕ¡áÅŒÇ ÃٌÊÖ¡Ç‹Ò 2 »‚ÁÒ¹Õè ½˜¹¶Ö§ 1 2 3 ·Ø¡ÇѹàÅÂ


à¾×è͹©Ñ¹ 6/7 ¹‹ÒÃÑ¡·Ø¡¤¹ 72 .13 .

70180

26/1 .7 .

208 .8 .

70140

9/1 .3 .

22 .4 .

97/7 .

70000

70140 70140 70140

30/7 .

70000

31/4 .8 .

70120

57 .10 .

70000

30 .7 .

70170

81 .8 .

109/9 .

70000

107/1 .4 . 115 .11 .

70000

16 .3 .

70140

171 .3 .

70140

148/162 .10 .

70000

52/1 .2 .

1 .11 .

166 .3 .

70140

70180

108/12 .

70000

70140 70000

141 .8 .

70000

70140

197/1 .3 .

70000

33 .8 .

70000

81/1 .5 .

70140

197 .2 .

70000

168/2 .1 .

70180

48 .9 .

70000

28 .3 .

70140

29 .2 . 167/5 .1 .

.

70000

159 .6 . 20 .5 . 72/1 . 14 .5 .

20 .9 .

70000

70000 70140 70000 70000

21 .8 .

70000 70000

144/32 .5 . 8 .3 . 43 .15 . 160/105 .12 .

70000 70000 70140 70000


«Øº«Ôº 6/7 ÊÇÑÊ´Õ¨ŒÒ! ªÒÂ˹؋Á 6/7 ¶Ö§Çѹ·ÕèàÃÒ ŒÍ§ ¨Ò¡¡Ñ¹áŌǹР¢Í½Ò¡«Øº«Ôºá«Ç¡Ñ¹àŋ¹ æ ãˌÊСԴ ‹ÍÁÎÒ à¾×èÍ໚¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó ·ÕèÁÕ ‹Í¡Ñ¹ ááàÃÔèÁÁÒ»ÃÐà´ÔÁ¡Ñ¹´ŒÇÂ...... ¸ÕÃÀÑ·Ã(¹ÔÇ) 䴌©ÒÂÒÇ‹Ò “à ÕéÂàÊŴ໚´” ¡Ô¹¹ÁºŒÒ§à¹ŒÍ! ÊØàÁ¸(àºÊ) 䴌©ÒÂÒÇ‹Ò “ä͌˹ŒÒ»ÅÒäËŪ¹à¢×è͹” ª¹«Ð˹ŒÒ ÂѺàÅ ¹Ä´Å(´Å) ¤¹¹Õé¢Õéá§ÊØ´æ »Ò¡äÁ‹ÊÔ鹡ÅÔè¹¹éÓ¹Á¨ÃÔ§æ ¨ÔÃÇѲ¹(࿂«) àËç¹¹Ôè§æ Í‹ҧ¹ÕéÌÒÂäÁ‹àºÒ¹Ðà¹Õè ¾ÕÃÀÑ·Ã(¾Õ) ¶ŒÒà´Ô¹ä»ã¡ÅŒ ÃÐÇѧæ佡ÃÐà´ç¹à¢ŒÒ ҹзء¤¹ à¾ÃÒÐà¢Ò¤×Í “¾Õèä½àôŒÒ” ä½¹ÕèàÂÍÐÊØ´æ àÅ¹Р¢ÍºÍ¡! ¡ÓÅѧàÍ¡(¾Õèà¨) ⤨áÅѺâÅ¡Âѧ¨Ð E.T. ¸ÒÃÒ¡Ã(ૹ) à¨Íà¢Ò¤¹¹Õé·Õèä˹ ŒÍ§·Ñ¡Ç‹Ò “ºÑÇÅÍÂ਌Òà¾×è͹ ÂÒ¡” áËÁ»Å×éÁ¾ÕèáÍ´ ¤ÒÃÒºÒǫШÃÔ§àÅ¹Р»³Ô¸Ô( Ñé¹) ¤¹àË繤§¨Ð¹Ö¡Ç‹Ò “ÅÙ¡ªÔé¹à´Ô¹ä´Œ” âÍÃÊ(ÅÙ¡â´´) ໚¹¾ÃÐâÍÃÊàÁ×ͧä˹¨Ð àÁ×ͧ‹ҧ¡Ø§Œ ËÃ×Íà»Å‹Ò ‹ҧ«ÐäËÁŒàªÕÂÇ ¸à¹È(äÍ«) ʧÊÑÂà´Ô¹Å§ÁÒ¨Ò¡à·×Í¡à¢Ò йÒÇÈÃÕ à¨Í Œ¹äÁŒ ÁÒ¡....àÅÂàÁÒ»†Ò«Ð.. àÃÕ¹äÁ‹ÃٌàÃ×èͧ ¸§äªÂ(¡ÍÅ¿) ¹ÒÁÊ¡ØÅ䴌ÂԹ໚¹ ŒÍ§¡ÅÑÇ ¾ÍàËç¹ ÑǶ֧¡Ñº ËÑÇàÃÒÐ ÑÇàÅç¡äÁ‹ÊÁ¡Ñº¹ÒÁÊ¡ØÅàÅ¹Р¾ÃÈÑ¡´Ôì(á¿ÃŒ§) ¤¹¹Õé¹Õ趌ҨлÅ×éÁ¹Ñ¡ÃŒÍ§ÅÙ¡·Ø‹§ ¤Ø³¾ÃÈÑ¡´Ôì ʋͧáʧ¹Ðà¹ÕèÂ..... Ñ駪×èÍ«ÐàËÁ×͹àªÕÂÇ ÀѷáÃ(¡çÍ ) ¹ÔÊѾٴÁÒ¡»Ò¡´ÕÍ‹ҧ¹Õ餧àÅÕé§.....änj㹻ҡṋ àÅ ª¹Ò¸Ô»( ŒÒÃ) ºŒÒ¹¢Ò¨ҹ´ÒÇà·ÕÂÁṋàÅ à¾ÃÒÐ˹ŒÒà¢Ò¹Õè ºÒ¹à»š¹¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ ºÒ¹ ºÒ¹ ¤³ÔÈÃ(´ÔÇ) àË繤ÃÑé§áᤧ¨Ð ¡ã¨àÅ ¹Ö¡Ç‹Ò “ËÁÕ¤ÇÒ” ¸ÇѪªÑÂ(âÍÁ) “¾Õè͋ҧà¶Ô´à·Ô§ÁÒáŌǨŒÒ” ¾Ù´ Դ͋ҧ«Ð¨¹à¾×è͹ àÃÕ¡¾Õè͋ҧà¶Ô´à·Ô§ ³Ñ°¾§É(ÍÒÃÁ) ¡Ô¹ÍÒËÒÃãˌ¤Ãº 5 ËÁً ¹Ð ÑǹÕè¼ÍÁáˌ§à»š¹ “äÁŒàÊÕº¼Õ” ÍÔ·¸Ô¾Å(ÍÍ¿) ¾Õ褹¹Õé¹‹Ò ÒàËÁ×͹ỈÐÂÔéÁ á ‹·ÐÅÖè§ä´Œâŋ¨ÃÔ§æ àÍÒâŋä»àÅ ³Ñ°¾§É(»Ù¹) ˹ŒÒ¹Õè«Õ´à»š¹ä¡‹ ŒÁá ‹¤ÒÃÁ¹ÕèÌ͹áç¨ÃÔ§æ

ºÑ³±Ô (ºÔÇ) à¢ÒÇ‹Ò¡Ñ¹Ç‹Ò ¤ººÑ³±Ô ¾Òä»ËÒ¼Å á ‹ºÑ³±Ô ¤¹¹Õé¾Íä»ËÒÅÒªÑÇà ¾Å¾Ãø¹(à¡ÍÃ) ÊÒÇæ àËç¹à»š¹ ŒÍ§¡ÃÕê´ Ñé§á ‹àËç¹ 100 àÁ à à¾ÃÒÐà¢Ò¤×Í “¾ÕèàËÂÔ¹ 100 àÁ Ô ÃÇÕ(à·Õ¹«×èÍ) «×èÍÊÁª×èͨÃÔ§ ªÒ¤ÃÕÂ(¤Ô§Ê) ¼ÔǾÃó¹Õè¼Ø´¼‹Í§à¹Õ¹ãÊ Í‹ҧ¡Ñº¶‹Ò¹ ÍÀÔÊÔ·¸Ôì( Ù¹) ºŒÒ¹â´¹ä¿äËÁŒá¹‹àÅ ÑÇà¡ÃÕÂÁäËÁŒàÅ ¹ÅÔ¹Õ(¹Ø‹¹) à¢Ò䴌©ÒÂÒÇ‹Ò “¹ŒÍ§àºÒËÇÔǔ àºÒäÁ‹àºÒ¡ç´ÙàÍÒ àͧ¹Ð à¡ ØÇÅÔ¹(¡ØŒ§) ªÕÇÔ ¢Í§à¢Ò¤¹¹ÕéÁÕá ‹àÊÕ§ËÑÇàÃÒÐ 5555 »ÃÕÂÒÀó(ºÕÁ) àËç¹à§Õºæ Í‹ҧ¹Õéʹã¨àÃÕ¹ºŒÒ§¹Ð ÀѷáѹÂ(´ÃÕÁ) ¹ŒÍ§à¿Ã¹ËÂѹ...¹ŒÍ§¿˜¹àËÂÔ¹ ŒÍ§¤¹¹Õé »ÂÐÁÒÈ(á¾¹) àÎ ÎÒ à¡Ô¹ä»áŌǹÐà¸Í ÇÔÅÒÇÑÅ ¤ÅŒÒÂÈÔÃÔ (ËÞÔ§)..... à¸Í¤¹¹ÕéÁҡѺ¤ÇÒÁÁ×´...... Á×´¨¹ÁͧäÁ‹àËç¹ ÑÇà¸Í ÍÔÊÃÔÂÐ(àÍÁ) 仫×éͤÃÕÁÁҢѴ¼ÔǺŒÒ§¡ç´Õ¹Ð ÇÃóÀÒ(¹Ôé§) à¸Í¤¹¹Õéà¡Ô´ÁÒࡋ§·Ø¡Í‹ҧ......·Ñ駡ÒÃàÃÕ¹ áÅСÒÃàŋ¹ ¹‹ÒÍÔ¨©Ò«Ð¨ÃÔ§àªÕÂǹŒÍ§¤Ò§ÂÒÇ ¸¹Àó(ÁÔéÅ) 仡Թ¹Áà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÙ§ºŒÒ§¡ç´Õ¹Ð......(à¸Í¤¹¹Õé à ÕéÂà¡Ô¹ä»ánjÇ) ºØÞÞÒÃÑ ¹(ᨹ) ¶Ö§à¸Í¨Ð¡Ç¹á ‹à¸Í¡çÁҡѺàÊÕ§ËÑÇàÃÒÐ. ¾ÔÁ¾ÅÀÑÊ(¾ÔÁ¾) ¶Ö§à¸Í¨ÐÍŒÇ¹á ‹¡çàÃÕ¹ࡋ§¹Ð (Å´¤ÇÒÁ ͌ǹºŒÒ§à¹ŒÍ) ¸Ñ¹ÂÀÑ·Ã(¡Ñ¡ ع) àÃÕºÌÍÂàËÁ×͹¼ŒÒ¾Ñº ŒÍ§¤¹¹Õé ÍÃÇÃó(ºÕ) à¾×èÍ¹æ ½Ò¡ÁҺ͡NjÒÍ‹ҡԹ䡋àÂÍйР໚¹ ˋǧ à´ÕëÂǨÐà¡Ô¹¢¹Ò´ ÇÒÃسÕ(ËÇÒ¹) »ÃѺ»Ãا¹ÔÊÑÂ˹‹Í¡ç´Õ¹Ð (äÁ‹äËÇ ¨Ðà¤ÅÕÂà ¨ÃÔ§ææ......) ³Ñ°¹Ñ¹·(½¹) ¤¹¹ÕéʧÊÑÂËŧÁÒ¨Ò¡¡ÐàËÃÕè§ṋÐæ à¾ÃÒÐ à¸ÍÁÒ¨Ò¡Êǹ¼Öé§ à¸Í...à¤çÁ.... ÈÔÃԹѹ·(á¾Ã) ÁÕà¤Ã×èͧºÔ¹ ¨Í´ÍÂً¡ÕèÅÓáŌÇŋШР¹ŒÍ§à¡Ô¡.. ....ʹÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ à¨¹¹ÔÈÒ(ÍÒÂ) àÊÕ§àºÒæ ˹‹Í¡ç´Õ¹Ð...(ËÙ¨Ðá ¡ÍÂًáŌÇ) ÊÔÃÔÁÒÊ(àÍÁ) »´·ŒÒ´ŒÇÂÊÒÇ 6/7 ´ŒÇÂà¸Í¤¹¹Õé ¶Ö§à¸Í¨Ð ÑÇàÅç¡ á ‹ÊÁͧäÁ‹àÅ硹ШРàΌÂ! ºÍ§æ ͧ æ ŒÍ§Â¡ãˌà¢Òä»àÅÂ......


6/8 127/1 .4 .

77/3 .5 .

70000

137 .7 .

177 .4 .

70000

69/2 .10 .

75120

154 .11 .

35 .8 .

70180 .

70000 70000

70000

20 .2 .

70000

163/73 .

70000

54 .10 .

70000

70140

13 .6 .

131 .7 .

70140

309 .

70000

122/1 .

70000

70000

53 .5 .

116 .15 .

25 .6 .

70000

13/1 .7 .

70000

5 .6 .

123/106 .

70000

246 .3 .

70000

44 .9 .

70140

145/522 .8 .

70120

322/2 .

70140

70000 .

75 .3 .

70000

45 .3 .

70000

96 .11 .

70000

20/2 .5 .

135 .2 .

70140

599/35-10 .7 .

23/3 . 63 .1 . 185 .8 . 37 .7 .

21 .6 . 51/1 .1 .

70140 70000

234/9 .

70000

70000

344/8 .7 .

70170 70000 70000

12/2 .3 .

70000

70000

44 .4 .

70170

63 .1 .

70140

40 .8 . 338/8 .

70000 70140

70000

132/2 .2 .

70000 .

70000 70120


“Friends are forever”

Freedom Evolution


....«Øº«Ôº¶Ö§à¾×è͹.... ¸¹ÇѲ¹(¡ÒÂ) ¾Õ¤è ¹¹Õ´é àÙ §Õºæ á ¾‹ ÍÅѺËÅѧ¡çäÁ‹àºÒ¹Ð¤ÃѺ ÊØÃÔÂѹ (¤ÃÕ¹) ¾Ð....¾Ù´¶Ö§¹Ò¤¹¹ÕéáŌÇ˹ÒÇ....˹ÒÇ (à¢Ò¾Ù´·Õäà “¿˜¹ÍÍ¡” ·Ø¡·Õ) ÇÔÈÃØ (à¨ÁÊ) ¹Ò¤¹¹Õé ʹã¨àÃ×èͧ¸ØáԨÁÒ¡ä»Ë¹‹Í àÅÂäÁ‹¤‹Í NjҧÁÒàÃÕ¹ ÊØÃÈÑ¡´Ôì(⹌ ) ËÞÔ§¢ÍºÒ (Í¡¹ÒÂãËދäÁ‹àºÒ¹Ð....) ä»Ã¾.ÂѹÎÕ ÁÒËÃ×Íà»Å‹Ò ÃÑ°¾Å(ºÒÊ) ¶Ö§¼Á¨ÐàÃÕ¹äÁ‹à¡‹§ á ‹¼Á¡ç਎§·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ ÀÒ¹Ø(àÍÔô) ÊÙ§¡çÊÙ§ ´Ó¡ç´Ó ÁÕ´ÍÕ Âً çä˹¤ÃѺ·‹Ò¹(ŌÍàŋ¹æ) ¨ÔþѲ¹(â»à Œ) ˹ÙËÃÔ§è »ÃШÓËŒÍ§á º‹ Í¡änj¡Í‹ ¹ “àÃÕ¹ࡋ§¹Ð¤ÃѺ” ¾ÔºÙÅÂ(áÍç¤) ¹Ò¤¹¹Õ¶é §Ö à¢Ò¨Ð ÇÑ àÅç¡ “á ¡‹ àç Å硾ÃÔ¡¢ÕËé ¹Ù¹Ð¤ÃѺ” ¨Ð ºÍ¡ãˌ ÊËÑÊÇÃÃÉ(â«´Ò) ¾Ù´¹ŒÍÂËÂØ´àÃÕ¹º‹ÍÂʧÊÑÂÁÕ¸ØáԨ»´ºÑ§ ¨ÒÃØÀÑ·Ã(âÁ¨Ò) ˹؋Á¤¹¹Õ骋ҧàÊÕ§ËÇÒ¹á¶ÁÂѧ “¾Ù´äÁ‹ªÑ´ÍÕ¡ “ 555+ ¾ÕÃÇÔªÞ(¾Õ) ©ÒÂТͧà¢Ò “ËÑÇàÅç¡¡Œ¹ãËދ” ¾Õ¨Ð¾Õ ( Ñé§ã¨àÃÕ¹ÁÑè§ ¹Ð ¢ÍºÍ¡) Í´ÔÈÃ(à¿ÃÁ) ·‹Ò¹¤¹¹Õ»é Ò¡ÁÒ¡...¾Ù´ÁÐËÂØ´... ÑÇ¡ç´Ó...á ¡‹ Áç Õ´ÕàËÁ×͹ ¡Ñ¹¹Ð¤Ð ÇÔ¸ÇÔ¹·(à¿ÃÊ) àÊÔÿÇÍÅàÅÂࡋ§ÁÒ¡æ à¾×èÍ¹æ ªÍºàÃ×èͧàÃÕ¹ ¾Í㪌䴌 àÊÕ´Ò ÑÇ´êÓ ´Ó ÇԻȘ Â(¡ŒÍ§) ÑÇ¡çàÅç¡ ÊÁͧ¡çàÅç¡ ºŒÒæ ໛¹æ ¹Ð¹Ò¤¹¹Õé ¸¹ÇÔÊØ·¸Ôì(ä»Ã) ¹Ò¤¹¹ÕéÍÂ‹Ò¾Ù´Ç‹Ò “äÁ‹«‹Ò” à¾ÃÒÐà¢ÒºŒÒ¡Ç‹Ò«‹Ò àÊÕÂÍÕ¡ ÈØÀªÑÂ(⺷) ¹Ò¤¹¹Õé ¤×Í “à¾×è͹ÃÑ¡´Õ” á ‹àÃÕ¹¡ÅѺäÁ‹´Õ Ñé§ã¨ àÃÕ¹ãˌÁÒ¡æ à¾×è͹æ ໚¹¡ÓÅѧã¨ãˌ ¶ŒÒ¾Ù´¶Ö§¾‹Í¤¹¹Õé ŒÍ§¹Ö¡¶Ö§ “äËÊѺ»Ðô” ໚¹Í‹ҧáá ¾‹Í¤Ù³ ⤠ÃÃÇÂàÅÂÍÐ “¾‹Í¡ÐàËÃÕ觴͔ ¸Õþ§É(ÍÑéÁ) ÇÒÂ....ÇÒ ÑÇàͧ ¹Ò¤¹¹ÕéäÁ‹ãª‹ Ø´¹Ðá ‹à¾×è͹ææ ÁѹãʋÌÒÂ΋Р¹Ó½˜¹(½˜¹) ¹Ò¤¹¹Õé “ÅÙ¡¤ÃÖ觔 àªÕÂǹР(¤ÃÖè§ä·Â/¾Á‹Ò¹‹ÐÊÔ) áÅŒÇ ·ÓäÁ? ºÒÃÁÕ(â¿Å¤) ¹Ò¤¹à¹Õé¢ҴàÃÕ¹ºÍÂ...º‹Í á¶ÁÂѧ⤠áǹÍÕ¡ ʧÊÑÂÁÕ¸ØáԨ·ÕèâúԹÊѹ ¸à¹ÈÇÃ(»ÅÑê¡) ¹Ò¤¹¹Õéáͺ«Ø‹Áà§ÕºäÁ‹¤‹ÍÂ¾Ù´á ‹ÅѺËÅѧ...(¤ØÂâÁŒäÁ‹ ËÂØ´) ÈÔǹ¹·(¿Åؤ) ¹Ò¤¹¹¹Õéà¾×è͹ÃÑ¡¡Ñº¹ÒÂà¿ÃÔìʶ֧¨Ð¢ÒǡNjÒá ‹¡çÁÕ áÇÇ....“ÅÔ§” àËÁ×͹ ¸ÇѪªÑÂ(ᫌ§¤) ¹Ò¤¹¹Õ鶌Òà¨Í ŒÍ§Â¡Á×ÍäËnjáŌÇàÃÕ¡ “¾ÕèªÒ” à¾ÃÒÐÁѹᡋ·ÕèÊØ´ã¹ËŒÍ§áŌÇŋРÊÃѳÂ(¿Í´Â) ¹Ò¤¹¹ÕéÁÕ·‹Òà Œ¹à»š¹àÍ¡ÅѡɳËÑÇàÃÒФ֡¤Ñ¡ àÍ¡Åѡɳä»ÍաẺ (àÍÐ Âѧä§?)

ÊÁºÙó( Õë) ¹Ò¤¹¹ÕéÍÒ Õë¼ÙŒ¢Ò´á¤Å¹ ª‹Ò§áʹÊÒËÑÊàÃ×èͧ ¤ÇÒÁÃٌäÁ‹¤‹Í¨ÐÁÕ (àΌÍ! äÁ‹´ÕàËÁ×͹ª×èÍàÅÂ) ÊÃÍÃö(¡Ã) ¹Ò¤¹¹ÕéàÃ×èͧ¡ÒÃà Œ¹ã¤Ã໚¹Ãٌ¨Ñ¡ ·‹Ò¡Ô¹ ѺÁÒ Í‹ҧááæ ᫧·Ò§â¤Œ§ (͌ÒÇ.... Ѻæ) ¸¹¡Ä (¢ŒÒÇâÍ ) ¾Í¾Ù´¶Ö§¡ç¹Ö¡¶Ö§ “ÊÔǔ ÊÂÔÇ¡ÔéÇ â¤ Ã˹ŒÒ ¡ÅÑÇ (ŌÍàŋ¹¢Óæ ¹Ð¤ÃѺ) ¾Ñ¹¸ØÇÈÒ(á §ä·Â) ÊÒǤ¹¹Õé ¤×Í ¹Ò§¿‡Ò´Ñé§ËÑ¡ ÒÁÃÑ¡¨Ò¡ ÊÒªŹÑé¹ÍÂًä˹ (Î×Íæ ÍÂًä˹) ¡ÁŪ¹¡(ÁÒ´) á»ÃŽ¹æ ÊÒ¤¹¹Õé ÑÇ¢ÒÇ Ã‹Ò§ãËދ 㨪ͺ âÁâË ( ͹â¡Ã¸ ´Ø...´Ø á ‹¡çáͺ¹‹ÒÃÑ¡¹Ð ÑÇ ¡¹¡ÇÃó(á¾ç¤) ÊÒǤ¹¹¹Õ骋ÒÇ¢ÕéÍÒÂá ‹¡çäÁ‹ÇÒ¹‹ÒÃÑ¡ (¢Õé ÍÒÂ á ‹©Ñ¹ÊÇ¹Р¢ÍºÍ¡!) ¾ÔÁ¾ ÐÇѹ( ÐÇѹ) ¾Ù´¶Ö§à»š¹ä»äÁ‹ä´Œà¸Í¤¹¹Õé¹Ñ¡à·¤Çѹâ´ÊÒ ´Ó (ã¤Ã«‹Ò¡ŒÒ¹¤ÍËÑ¡äÁ‹Ãٌ ÑÇ) oh my god! ³Ñ¯°³ÔªÒ(à ÔéÅ) ˹؋Á àÍ ÊÒǤ¹¹ÕéàÃÕ¹ࡋ§ à¡Á¡çàªÕèÂǪÒÞ. ....»ˆÒࡋ§æ ÃÐÇѧ¨ÐÇÙº! ÁÒÃÔÊÒ(»ÍÂ) ÊÒǤ¹¹Õé ¡ç¹‹ÒÃÑ¡ “à»ÃÕéÂÇ.....à»ÃÕéÂǔ á ‹àÊÕ Í‹ҧà´ÕÂÇ àËÁ‹§ä»Ë¹‹Í¹РàΌÍ! »Ø³ÂÇÕÃ(ËÁÍ¡) ÊÒǤ¹¹ÕéàÃÕ¹ࡋ§ ¾Ù´¹ŒÍ àÃÕºÌÍ (á ‹¶ŒÒ äÌÊÒÃШ¹ËÅØ´âÅ¡ ¤§àÍÒ¡ÅѺ ÂÒ¡¹Ð) =3= Í÷ÑÂ(à¢ÕÂÇËÇÒ¹) à¢ÒNjÒà¸Í͌ǹ..´Ó áÅСǹæ á ‹à¾×è͹æ ÍÔ¨©Òà¸ÍÁÕ˹؋Áæ ¨ÕºËÅÒ¤¹¨Ñ§ (ऌÒŌÍàŋ¹¹Ð ÑÇàͧ) ¸³ÔÈÃ(¿Ò§) ÊÒǤ¹¹Õé¾Ù´¹ŒÍ àÃÕºÌÍÂäÁ‹à¤ÂÃٌ¨Ñ¡ á ‹ÃѺÃͧ àÃ×èͧ¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÑ¡äÁ‹á¾Œã¤Ã ¹ØªÇÃÒ(âºÇ) à¸Í¤¹¹Õé ¹‹ÒËÂÔ¡¨Ñ§ á ‹á»Å¡¨Ñ§à¸ÍËÂÔ¡äÁ‹à¨çº ª¹Ò¾Ã( ŒÍÁ) ÊÒǤ¹¹ÕéÁÔÊ 6/8 ÂÙ¹ÔàÇÔÃÊ àÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹ ‹Íãˌ ¡‹Í¹ á ‹àÃ×èͧ¹éÓ˹ѡ©Ñ¹¢Í »˜·ÁÒ(½¹) ÊÒǤ¹¹Õé⤠ÃàÅ ऌÒÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹ ÑÇàͧÊÙ§ ÁÒ¡æ ÍÀÔÞÞÒ(ÍÍÁ) ÊÒǤ¹¹Õé ÑÇàÅç¡áÅÐà Õé àÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹äÁ‹Ãͧ ã¤Ã (njÒÇ) ÊعÔÉÒ(¹Ô) ÊÒǤ¹¹ÕéËҧãËދ 㨹‹ÒÃÑ¡ ໚¹·Õè¾Ñ¡ÃÇÁÃÑ¡¾Ñ¡änj·Õè à¸Í ¾Ô´Ò(ệ§ÃèÓ) ÊÒǤ¹¹Õéà·Ã¹¼ÁÁÒáç᫧¿ÍÃÁÙÅ‹Ò »ÃÐÁÒ³ NjÒËÞÔ§ä·Âã¨âºÃÒ³ á ‹¡ç¹ÔÊÑ´չРÇÔÀÒÇÃó(ºÕÁ) ÊÒǤ¹¹ÕéàÃ×èͧ¤ÇÒÁ¢ÒÇ¡¹ÔéÇãˌ à·Ã¹ÁŒÒãËÁ‹ ·Ã§ÁŒÒà ‹Í à·‹Ë·ÕèÊØ´ àºÞÞÒÀÒ(àºÞ) ÊÒǤ¹¹Õé ÑÇàÅ硹ÔÊÑÂ´Õ ¾Ù´¹ŒÍ à§Õº á¶Á àÃÕ¹ࡋ§´ŒÇ¹ÐàÍÍ


3


¡Ç‹Ò¨Ð¢Öé¹ÁѸÂÁ»‚·ÕèÊÒÁ ¡Ç‹Ò¨Ð¢ŒÒÁÁÒ¶Ö§Çѹ¹Õé䴌 ¡Ç‹Ò¨ÐÁÕÇѹ¹Õé·ÕèÀÙÁÔ㨠ËÁÑè¹½˜¡ã½†ËÒ¤ÇÒÁÃٌÁÒÊً¡Ñ¹ àÃÕ¹ÊÓàÃç¨ÊÁÄ´Õ·ÕèÁ؋§ËÇѧ ¡çà¾ÃÒÐÂѧÁդس¤ÃټٌÊÒ¹½˜¹ ãˌÈÔɹÑ鹡ŒÒÇä¡Å仾ÌÍÁ¡Ñ¹ ¨¹¶Ö§Çѹ·ÕèÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ê‹§ºÃôÒÈÔÉ·Ñé§ËÅÒÂ䴌¶Ö§½˜›§ ¤ÃÙ¡çÂѧÍÂً ç¹ÕéäÁ‹ÁÕà»ÅÕè¹ ¢Í¾Ç¡àÃÒÈÔɤÃÙÊٌ¾Ò¡à¾ÕÂà à¤ÂËÇÁàÃÕ¹¡Ñº¤Ø³¤ÃÙÍÂً “à¢ÒÇѧ”


3/1 < > 087-0817094 9 15 . . . 70150 < > 085-8098414 65 4 . . . 70140 < > 084-1586678 201/3 8 . . . 70140 < > 087-1081561 33/1 9 . . . 70000 < > 080-0242253 98/1 4 . . . 7000 < > 088-8607282 178 5 . . . 70140 < > 086-7950398 213 8 . . . 70140 < > 086-1720703 54/1 1 . . . 70000 < > 083-5584587 1 . . . 70000 < > 080-9000135 61/2 6 . . . 70000 <> 083-977713 45 5 . . . 70000 < > 084-3187624 52 4 . . . 70140 < > 087-1515565 2/4 . . . 70000 < > 082-0748085 192/1 3 . . . 70140 < > 080-7714014 50 4 . . . 70170 < > 083-8148598 183 5 . . . 70000 < > 032-327587 70/3 7 . . . 70000 < > 084-2197290 80/19 . . . 70000 < > 082-0014918 10/3 1 . . . 70140 < > 089-9199020 26/1 5 . . . 70000

... < > 085-9399714 380/7 9 . . . 70000 < > 084-4138114 88/5 8 . . . 70000 < > 084-9636258 26/1 1 . . . 70000 < > 080-9748332 93/2 1 . . . 70180 < > 084-1457275 88/2 5 . . . 70140 < > 083-9874358 28/5 5 . . . 70000 < > 082-2985207 126 1 . . . 76140 < > 082-5522076 36/2 2 . . . 70140 < > 083-8342879 36/2 7 . . . 70000 < > 080-6509274 108/1 9 . . . 70000 < > 083-2449956 69 9 . . . < > 080-2380263 99/7 10 . . . 70000 <> 082-9818606 7 4 . . . 70140 < > 084-0760987 25 8 . . . 70000 < > 080-9317066 100/2 11 . . . 70000 < > 083-7748126 20 4 . . . 70140 < > 37 7 . . . 70000 < > 088-6986375 77/1 5 . . . 70140 <- > 088-6098755 12 14 . . . 70000 < > 123/193 . . .


ÊÒÁ·ÑºË¹Öè§à¾×è͹ÃÑ¡ ŒÍ§¨Ò¡ä¡Å ¨Ö§ÍÂÒ¡¢Íá«Çà¾×è͹¡‹Í¹¨Ò¡ÅÒ Ë¹Ö觹Ò»ÒÅÁàÊÕ§à¾ÃÒÐàʹÒÐËÙ ÍÕ¡¹ÒÂࡌÒà˧àÃÕ¹¾Ò¡à¾ÕÂþÅѹ ¹Õè¹ÒÂà¹ç¤¢Õéà¡¡·ÓàËÁ×͹ËÅ‹Í ÍÕ¡¹Ò»˜œ¹¶Ö§äÁ‹ËŋÍá ‹¡ç´Õ ¶Ö§¹ÒÂâ¡Ð㨨ÐàÅç¡á ‹¡ÒÂãËދ ·Ñ駹Ò ÕéÍÒÃÁ³´Õáʹ»ÃÕà»ÃÁ ʋǹä͹ÔÇʪͺá¡ÅŒ§ªÍºà¡à¾×è͹ ʋǹ¹Ò¸Õêͺ·Ó ÑÇ໚¹à´ç¡á¹Ç ª×èÍàÊÕ§¡ŒÍ§¹ŒÍ§»Í¹´áʹàºÔ¡ºÒ¹ ËÒà»ÃÕº»Ò¹Ë¹Ø‹Áⴌⴴࡋ§¨ÃÔ§ à´Ô¹Í،Â͌Ò¹ÒÂà»Ò ŒÍ§ËÑ´ÇÔè§ à¢Òáʺ¹Ô觹ÕèÊÔâÍ »˜ÞÞҾŠ͎ͧäÁ‹ÃÍà кÍÅ䴌·Ø¡áˋ§Ë¹ ÊÒǹ‹ÒÁ¹ËÞԧ͎ÍÁÅÙ¡ ͺ . ÁÕ¿ÒÃÁ䡋¹ŒÍ§¹Ñ·ÃǨÃÔ§Ë¹Í à¡‹§¨Ãԧ˹ÍÊÒÇÁйÒÇ਌ÒÍÒÃÁ³ ÊÇÂÍÕ¡áŌǹŒÍ§à¹ÂÊÒÇ Ò¤Á ਌ҤÒÃÁᡌÁàÊÕ§´Ñ§äÁ‹Ê¹ã¤Ã ¨ÍÂʋ§àÊÕ§¡ÃÕê´¡ÃÒ´ÍÂًÃèÓä» à´ç¡ºŒÒ¹ã¡ÅŒ¹ŒÍ§ ѧàÁã¨ËÃÃÉÒ áʹà¤ÕèÂÇà¢çÞ¤ÃÙ˹‹Í·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ŒÍ§¨Ò¡áŌǼͧà¾×è͹ÃѡŌ¹àËÅ×Í

à¾×èͽ˜¡ã½†¤ÇÒÁÃٌÀÒ¾ҡ˹ŒÒ à¼×èÍà¨Í˹ŒÒ¨Ð䴌·Ñ¡äÁ‹Å×Á¡Ñ¹ ÅͧÁÒ´Ù¹Ò ŒÒáʹ¡ŽÒ¡Ñè¹ Íա˹Ö觹Ñ鹤×͹Ò¹¹¤¹áʹ´Õ â´¹à¾×è͹Ō͹ÒÂÊͧ ⸋! ¹ŒÍ§¾Õè ŒÍ§¤¹¹Õéà§Õº¹Ôè§ ŒÍ§¹ÒÂà¨ÁÊ äÁ‹ãª‹ã¤Ã ŒÍ§¹Ò¹ѷ¹Ñ¡àŋ¹à¡ÁÊ ¼ÔÇÊÕࢌÁ ŒÍ§¹Ò´ÃÕÁ¨ÔëÇáÅÐá¨ŽÇ à¢ÒäÁ‹àËÁ×͹¾ÕèºÕÁ¹Ñè§ËÑÇá¶Ç ÍÕ¡¹ÒÂÁÔ¡«àÊÕ§´Ñ§ ÑÇ»†Ç¹ËŒÍ§ ʋǹ˹؋Á෋§¹Ñé¹´Ù´ÕàÍÒ§Ò¹¡Òà ª×è;ÃÐàÍ¡á ‹ä©¹ªÍºÁÒÊÒ Íա˹Ö觹Ò¡ҹ ¾Ù´ÁÒ¡¨ÃÔ§ ˹؋Á¹Ñè§à§Õº¹ÒÂá¿Ã§¤áˋ§»Ò¡·‹Í ¹ÔÇÊ˹؋ÁྪÃà¢Òá¡ÅŒ§ä´Œ·Ø¡¤¹ ˹ÙÍÍÁÍÍÁ¾‹Í¢Ò¹éÓ ÃÒÇѧ伋 ʋǹÊÒÇ¿‡Ò·Ó§Ò¹´ÕäÁ‹ÃÕÃÍ ¹Ñè§Ë¹ŒÒ¹Ôè§ÊÒÇºÕºÕ·Ó ÒáËÇÇ ÂÕ¹ÊÊÒÇÍǺ¡Ô¹à¡‹§¨¹ ÑÇ¡ÅÁ ¹Ø‹¹Ë؋¹áˌ§¢ÒàËÅç¡à Œ¹ÊØ´àËÇÕè§ ÊÒÇ¢¹Ø¹Ë؋¹ÍǺÁÒ¡¡Ç‹Òã¤Ã ệ§¨Ô ËÅØ´ÊÐÊÁ¡Ôê¡à»š¹Ç‹Òàŋ¹ ¤ÃÙÁØ¡´Ò¤ÍÂˋǧËÒáÅЪ‹ÇÂàËÅ×Í â»Ã´¨§àª×èͨҡáŌÇäÁ‹Å×Á¡Ñ¹


.3/2 085-5149205 116 .5 . . . 70140 080-2004304 72/3 .10 . . . 70000 083-4390775 17 .6 . . . 70000 083-8911024 256/44 .3 . . 70000 087-3644096 51 .4 . . . 70140 082-0940409 99/9 .5 . . . 70000 083-7054045 97 .10 . . . 70000 089-5482720 79 .10 . . . 70000 084-3185638 213 . . . 70000 085-3713617 81/1 .1 . . . 76140 086-7661717 275 . . . 70140 085-8403540 210/14 . . . 70000 080-2748031 55 . . . 70000 087-5176714 40 .2 . . . 70000 086-5589558 45 .4 . . . 70000 083-2265824 32/10 .2 . . . 70000 084-0830835 46/3 .9 . . . 70000 085-2994196 19/1 .5 . . . 70140 089-9125223 37 .7 . . . 70000

87/9 .13 . 30 . 23 . 16 . 163/28 . 10/1 . 30/2 . 123/90 . 40/1 .3 . 94/1 .7 . 81 .5 . 160 .1 . 348/636 . 3/1 .7 . 87 . 30/4 . 53 .5 . 237/2 . 93/2 .1 .

085-8385519 . . 70000 084-2179366 . . 70140 085-2947752 . . 70000 088-9169974 . . . 70000 087-1510750 . . 70000 085-3582277 . . 70140 089-0570687 . . 70000 080-0254454 . . 70000 087-1595955 . . 70000 089-0536476 . . 70000 086-1623743 . . 084-2025715 . . 70000 082-0905680 . . 70000 085-3727104 . . 70000 083-3172899 . . 70140 084-1443417 . . 70000 089-1771375 . . 70140 086-1658478 . . 70000 082-2993006 . . 70140


 á«Çàŋ¹æ¡Ñ¹ã¹ËŒÍ§ ÊÒÁÊÔºÁÕ¹ÒàÇÕ¹ÁÒºÃèº ÊÒúº¼Ñ¹à»ÅÕè¹ËÁعàÇÕ¹Ëѹ à¾×è͹à¡ÅÍᡌǨҡ¡Ñ¹áŌÇÂØ ÔÇѹà¤Â âÃÁÃѹËÂ͡ŌÍà¤ÅŒÒ¤ÅÍà¡ÅÍÊÕèÊÔºÊÒÁ àÅ¢§ÒÁ §ÒÁ ÒÁ·ÕèºÍ¡ ÍØºÑ ÔàË Ø·ÓãˌÍÍ¡¹Í¡à¢ ¢Ãä ÊÒÁÊԺࡌҨ֧àËÅ×ÍÁÒŋҽ˜¹¡Ñ¹ ªÒ©¡ÃóÂÕèÊÔºÊͧ¹Ñé¹½˜¹ÂÔè§ãËދ ÊÔºà¨ç´ÊÒÇÇÑÂÊ´ãʹ‹Ò´Ù⢼ÊÁâç ÇÒ´ÃÙ»ÅÒÂËÁÒÂᢋ§â¡Œ ÁÒ¨ÐâªÃ¤ÇÒÁ໚¹ÁÒáÅÐ໚¹ä» àÃÔèÁ·Õè˹؋Á·Í»(ÀÙÃÔà´ª)伋à¢ÕÂÇà¢ÕéÂÇÂÒ¡»ˆÍ»ÊÁª×èÍäÁ‹ÁÕ Çѹä˹äÁ‹ä´ŒÂÔ¹ª×èͨҡ»Ò¡¤ÃÙ¢ÂѹÊÌҧàÃ×èͧ䴌ËÅÒ¡ËÅÒ¨ÃÔ§æ »‚˹ŒÒ䴌ÃÒ§ÇÑÅÂÍ´Â؋§¨Ò¡¤ÃÙÀÒÉÒä·Âṋ¤¹à¡‹§¤ÍÁ ŒÍ§Ë¹Ø‹Á ÁÒä(¡Ô )Ô à¡‹§ä´ŒÍ¡Õ ¹Ð¡ÑºÃÒ§Çѹ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¤ÍÁ¾ÔÇà ÍÃ(ࡋ§¾ÃÒÐ àŋ¹à¡Áʺ‹ÍÂ)ÅÒ¡à¾×Íè ¹«ÕËé ¹ØÁ‹ Íَ(ÍØ¡¡Äɯ)˹؋Á¿‡ÍËŋÍ࿂œ ÇÁÕÍَ¤¹ à´ÕÂǨÃÔ§¹‹Ðà¹ÕÂè ¢ÒÇÊÐÍÒ´ä»á¢‹§´ŒÇ´ŒÒ¹¹ÒºÍÅ(¹¤ÃÔ¹·Ã)ÃÙ»ËÅ‹Í Ã‹Ò§ÊÙ§ÍÂÙ㋠¹Ê໤ÊÒǹÐà¹ÕÂè ¶ŒÒ«‹Ò ͌ §Ë¹ØÁ‹ ¿Åؤ(ÁÒÇÔ¹)ËÑÇ˹ŒÒˌͧ ÍÒ¨¤ÇŒÒ¢Í§´Õ价ѧé ˹ŒÒ Ò´Õá¶Á¡ÕÌÒഋ¹àÃÕ¹ࡋ§ÍÕ¡¹Ô´ÅÐ¾ÔªÔ ã¨ÊÒÇ æËÅÒ¤اŒ ¹éÓàªÕÂÇà͌Òà»ÅÕÂè ¹ª×Íè ÁÒ¹ÒÂᨌ(ÈÃÒÂØ·¸)¶Ù¡â©Å¡áŌǴǧ ¨Ð¾Ø§‹ àËÁ×͹¾ØàªÕÂÇ áŌÇàÅ×Í¡ãˌÊÒÇã´à»š¹áÁ‹Âҋ ¹Ò§àÃ×ÍŋРà¢ÒÅ×ÍNjÒ໚¹ ÅÙ¡ÁÒ࿂¨ÃÔ§´Ô ÊÙ§ÂÒÇ à¢Ò´Õ¹Ò¹ѷ(ªÑÂ͹ѹ )ª×Íè Á§¤Å᷌ÁÕªÑÂäÁ‹ ËÂØ´ ᢋ§Ê¹Ø¡à¡ÍÃ䴌ÃÒ§ÇÑźŒÒ§ËÃ×Íà»Å‹Ò à¾×è͹¢ÍÌͧ ÍÂ‹Ò´Ø ¹Ñ¡Å‹Ð¡ÅÑÇ àÅ硾ÃÔ¡¢Õé˹ٹÒ»ˆÍº(³Ñ°¡Ô¨)àÃÕ¹§Õ¢é Âѹä»ËÁŒ´ËÑÇàÃÒР䴌 ·Ñé § ÇÑ ¹ àÁ×è Í ÍÂً 㠡Ō ¹ Ò¿ÅØ ¤ (ÀÒ³Ø ÇÑ ² ¹)ᡧ¡Ç¹…(à Ô Á àͧ) ÅÕÅÒ¾ÅÔ¡¾ÅÔéÇ à¨ŒÒ¤ÒÃÁ ¹ÔÂÁẠÒàÅÕ¹ ÁÕ½‚ÁÍ× ¶×ÍÇ‹Ò¾Í ÑÇàªÕÂÇ áËÅÐ ªÁÃÁ¤¹ªÍº Ñ´¼Á˹؋Á ŒÒ(¸¹¾Å) Œ ÒºÒÃàºÍáçà¾ÃÒÐ ´Õ¹Ð ਌Ңͧ¹ÒÁÊØ¢ÁØ ¹Ø‹ÁÅÖ¡ÁÕ¹Óé 㨠䧡çªÇ¹Ë¹Ø‹Á·Í»(¨Ñ¡ÃÔ¹·Ã) §Ñé Ìҹ䴌àÅ ¢ŒÍáÁŒ ˌÒÁËÅѺáÅŒÇ ´Ñ 仹зͻ¹Ð ¶ŒÒäÁ‹ÁÕÅÙ¡¤ŒÒ¡ç Ñé§ ·ÕÁ¿Ø ºÍÅ¡ç âÍ..ÍÂً¹Ðá ‹·Í» ͌ §ãˌËҋ §ÅÙ¡¤ŒÒÊÒÇæ˹‹Í¹Ðà´ÕÂè Ç âºÇâ¡Ã¸¶ŒÒªÇ¹¢ÒãËދ¹Ò³Ѱ(³Ñ°ÇÑ Ã) ŒÍ§·Óã¨ãˌàÇÅÒ¾Õèà¢Ò à´Ô¹·Ò§¨Ò¡ºŒÒ¹Ë¹‹Í¹оÕèà¢ÒãËދ¾Ñ¡¾Ç¡àÂÍÐ ¨Ñ´¡ÒêÕÇÔ Ë¹‹Í ¹Ðྋ à¾ÃÒо‹Í¢ÍÌͧ ½†Ò»Ãиҹ¢Í§ËŒÍ§Ë¹Ø‹ÁàÁ¦(ÇѪÃÐ)§Ò¹ ࢌÒàÂÍÐä»Ë¹‹ÍÂÍÍ¡§Ò¹âªÇ ÇÑ ·Ø¡§Ò¹ä´Œã¨ 䴌¤ÇÒÁ¡ÅŒÒ»ÃÐʺ¡ÒóËÒ ª×Íé äÁ‹ä´Œ ¨ÃÔ§à»Å‹Òá »‹ ÃѺ¤ÇÒÁà¹ÍÃ˹‹ÍÂ¡ç´¹Õ Ð‹ ¾Õ¹è ÒÂàºÕÂÃ(ÁÒÇÔ¹) ÇÑ ¨×´ÊÁª×Íè áŌÇ䴌©ÒÂÒNjҾÕàè ºÕÂÿ˜§ãˌ¨ºáŌÇÂѧ໚¹ ÇÑ á·¹¹Ñ¡ÃŒÍ§ ª¹ÐàÅÔÈ»ÃШÓÀÒ¤àªÕÂǹ‹Ð áŌÇà¢Ò¾Ñ²¹Ò ÑÇÁÒàÃÕ¹»ÃШÓáÅŒÇ ¹Ð¤‹ÐÍ‹ÒËÇѧNjҨÐàËç¹ ÈÙ¹Â·Ñ§é ¡ÃдҹÍÕ¡ÅРʋǹÅÙ¡·‹Ò¹»Ãиҹ ªÁÃÁ¼ÙŒ»¡¤Ãͧ¹Õé¡çãËދäÁ‹àºÒ¹ÒÂ⿤(¾ªÃ¾Å)»ÃÐÁÒ³ 80 kg àͧ ªÍº¡ÒÃá ‹§Ã¶Í¹Ò¤ ¡ç¤§áÃ秤ÅÐ«Ô ÎÔÎÔ àÍÒËÑÇ¡Ð ÑÇänj´ŒÇ¡ѹ à¹ÍйÒÂầ¤(¹Ñ·¸¾§È)ª‹ÇÂÁÕàÅ¢Òʋǹ ÇÑ Ë¹‹ÍÂ䴌ÁÐ ¹Ò¨Ð䴌ËÒ ¨Ò¡âÅ¡Å×Á«Ð·ÕáŌǧҹ¤ŒÒ¢Ò¨дաNjҹÕé ¶ŒÒ¾Ç¡à¾×Íè ¹æ¢Âѹ͋ҹ à¢Õ¹ ¨Ð䴌¹Óà§Ô¹ä»½Ò¡¡ÑºÊÒÇáªÁ»Š(¸¹¹·Ñª)¶Õ趌ǹ«ÐäÁ‹ÁÕ·Ó˹ŒÒ·Õè䴌 àÂÕÂè Á á¶Á¤ÇÒÁ§ÒÁ¡çäÁ‹¹ŒÍÂ˹ŒÒã¤ÃäÁ‹àª×Íé ´Ù§Ò¹¡ÕÌÒÊÕà¢ÒÇѧà¡ÁÊ «ÔàÃÔ´«Ð ä´àÍç´áŌǴŒÇ¹й‹Ð à¾ÅÒæ àÃ×Íè §«¹ºŒÒ§¡ç´¹Õ Р˹ØÁ‹ à¨Á (ÃÒહ·) ˹ØÁ‹ ËŋÍ˹ŒÒ ÒࢌÁá ª‹ Nj »ÃѺÊÁͧãˌࢌÁ¢Œ¹¢Ö¹é ˹‹Í Ŵ¡ÒÃàÃ×Íè Âໄ›ÍÂ䴌ÍÕ¡¹Ð»‚˹ŒÒ¹Ð¨Ðä´Œä» ‹Í ·Õäè ˹´ÕÅÐ..¼ÔÇࢌÁ¢Œ¹ ŒÍ§Â¡ãˌ˹؋ÁྪÃ(ÇÃÇزÔ)¤¹ËÃ×Í ´Ô¹à¹ÕéÂ á ‹ã¨´Õ¹‹Ð ´ÙË؋¹«Ôͺ ÍعͺÍ؋¹ÊÒÇã´ã¨ÂѧNjҧÃѺ໚¹à¾×è͹䴌¹Ð‹ ͋ ÁÒ˹ØÁ‹ áÁ¹(¡ÄÉ®Ò)

Ê٧ࢌÁá¶Á㽆àʹ‹Ë¾Í§ÒÁ §Ò¹ àÃÕ¹ ¡ç´ÕÍÂً ÊØ´·ŒÒ¹ÒÂ(ÀÑ·Ã ÃÑ°)àŋ¹æ¡çàÃÕ¡ऌÒá §âÁª×èÍà¢ÒÅÐáͺ«Ð¨ÃÔ§æ ऌҹТ¹Ò´¹Ñè§ ËÅѺÂѧ¹Ôè§Âѧ¡ÑºËÔ¹ÊТ¹Ò´¹Ñé¹ ÑÇá¢ç§àªÕÂÇ ËÅѺà¹Õè¹à¹Õ¹ ¹Ð ¹ÒÂâÁ!! ÊÒǤ¹áá¹ÒÁ¡çá»Å¡àÃÕ¡NjÒà»ÃÕÂé Ç(ª¹ÔÀó)à§Õº¢ÃÖÁ á Á‹ Ø¡àÂÍйдٻ‚ãËÁ‹à¸Íà«ÍÃä¾Å¡Ñ¹´ŒÇ¡ҧࡧ à¨à¨ ¶ÒÁ਌ÍÞ Ñ (ÍÑÞ ª¹Ò)ÊÒÇà¾ÃÕÂÇËҧàÅç¡´Ù«Ô ãʋ䴌à»Å‹Ò਼ÍÁäÁ‹àÍÒææ ¡Ô¹äÁ‹¤‹Í 䴌àŌ¹ŒÍ§¹¡ÂÙ§(ÈÃØ Ò) ໚¹¾Âҹ䴌 ááæ¹Ö¡Ç‹Ò¨Ð¨º¡‹Í¹à¾×Íè ¹ á ä‹ Ë§ÂÔ§è ÍÂÙ‹ §Ôè á¡Ã‹§ áÊ´§ÍÐäá繋ÒÃÑ¡´ÙÃÙ»ÅÙ¡àÊ×Í·Õªè ÐÍÓ«Ôã¤Ã¡ÅŒÒ ËÃ×ÍäÁ‹¡ÅŒÒâ´´ËÍ ÍŒ §¶ÒÁ¹ŒÍ§ËÞÔ§(ÈÔÃÔà¾çÞ)ÊÒǼÔǹéÓ¼Ö§é ¤Á ÊÇ á ä‹ Ë§ÁÑ¡ä»ÃÇÁǧ¡Ñºà¾×è͹«Õ¢é Ҍ §ËŒÍ§àËÁ×͹äÁ‹¶¡Ù ã¨à¾×Íè ¹ 3/2 Áէ͹ ¹Ðà¹ÕÂé à¨©Ñ Ã(ÇÃù©Ñ Ã)ËÑÇ˹ŒÒËÞÔ§ª‹ÇÂà¤ÃÕÂÃ˹‹ÍÂ á ‹©Ñ Ãàͧ ¡çà˹×èÍÂäÁ‹ãªŒàŋ¹ ¡çà¸ÍàÃԴࡋ§«Ð·Ø¡´ŒÒ¹à͌һúÁ×ÍàÃçÇ à¾×èÍ¹ÍŽÍ Áá͎Á(¾Ãä¾ÅÔ¹)ÂÔéÁ¹ŒÍ ÂÔéÁãËދãˌ໚¹ÊÒǺÑÞªÕ¡çäÁ‹àÍÒʋǹ¹ÔÊÑ ´Õê ´Õ ¢ÂѹÁÕ¹Óé 㨹‹ÒËÒÃÒ§ÇÑÅãˌ¨ÃÔ§æ㪋äËÁ¤Ø³¿‡Ò(¢Íº¿‡Ò)¼ÙŒáʹ ´ÕÍÕ¡¤¹à§ÕºàÃÕºÌÍÂ㪌䴌(仫×éÍ....ãˌ˹‹Í«Ô)¤Ø³ÊÁºÑ Ô´æÕ ËÅÒ¤¹ ã¤Ãʹã¨àËࢌÒÁÒ á ‹¨Ðà¨Í´‹Ò¹à¨ŒÒªÙʌ ÒÇệ§(¸ÑÞÅѡɳ)¡‹Í¹ËÃ×Í à»Å‹Ò Ό¹ÐËÒàÁ×èÍäáç䴌ÃÍãˌ à¸ÍࢌÁá¢ç§¢Öé¹ÍÕ¡¹Ô´à¶ÍÐ à¸Í¨Ð ÊÇÂãˌäÁ‹á¿‡ã¤ÃàÅ à͌ÒÂѧ䧡ç໚¹¡ÓÅѧã¨ãˌ¹Ð áÅŒÇ¡ç ŒÍ§ ÒäÇ Á×ÍäÇ ¤ÍÂ໚¹¾ÕèàÅÕé§ãˌÊÒÇ¡ŒÍÂ(¡¹ÔÉ°Ò)¨ÐãˌˌÒÁËÃ×Íãˌª‹Ç ºÍ¡´Ñ§æ´ŒÇÂáŌǡѹ à¾ÃÒСŒÍ¹л‚¹ÕéÃÒÈÕà¸Íáç Áѡ᫧˹ŒÒ ¢Öé¹àÇ·Õ¾ÕèàÅÕé§à ÃÕÂÁ ÑÇäÁ‹·Ñ¹ ŒÍ¤ÃÕÂèÃÔ§æ áŌÇÊÒÇ»Ù(¾Ã¾ÔÁÅ) ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¡çËÅÒ¡ËÅÒ·Ñé§ÁÒÃÂÒ·ä·Â ·Ñ§é ÊÇ´Á¹ ËÃ×Í Ã‹Ò Á¹ ãˌ˹ØÁ‹ 槧 ÃÐÇѧ ÇÑ àͧ¨ÐËŧÁ¹ ¨¹ËÒ·Ò§à´Ô¹äÁ‹à¨Í¹Ð ໚¹ ˋǧ¨Ñ§ *ÁŒÒ ¹Õ »ÃÒ ¤×ÍÂÒÂâºÃ(ÊÁã¨) ´ÙËҌ Ç á¢ç§æ ¹Ö¡Ç‹Ò á¡Ã‹§ ¡Ç‹ÒËÞÔ§ à¨ÍÅ١͌͹¹Ò·ͻ ÒÁ ´Ô ໚¹ §Ñ àÁ ªÒ ËÔ ¹ŒÒ¡çà¡Ô´à»š¹ »ÅÒ·‹Í§â¡ŽËÃÍ¡ ÃÐÇѧ¨Ð¶Ù¡ÊÒÇ·Ò(¡Åعѹ·) ´ØàÍÒ à¾ÃÒÐà¸Í 㽆½˜¹¨Ð´ÙáÅà´ç¡ã¹Í¹Ò¤ ÍÂÒ¡ãˌà´ç¡ä·Â·Ø¡¤¹..·Ø¡¤¹´Õ·ÊÕè ´Ø ..à¸Í àÍÒ¨ÃÔ§¹Ðá ‹¤Ø³¾ÅÍÂ(¾ÅͪÁ¾Ù)ºÍ¡àÍÒÍÂًàÍÒÍÂً àÃÕ¹ÃٌàÃçÇ ¨Ð Ò ‹Íãˌà¾×è͹桋͹àÃÕ¹ä»Å‹Ç§Ë¹ŒÒàÅÂà´ÕÂë Çà¸Í¨Ð¢Õäè ÁŒ¡ÇÒ´ ÒÁÁҷѹàͧ Âѧ䧡çÊٌ ÊÙ¹Œ ÐÊÒǹÔ駤¹ÊÇÂ(Ã؋§·ÔÇÒ) ÁÒàÃÕ¹·Ø¡ Çѹ Ñé§ã¨‹ Ñé§ã¨àÃÒ¨Ð䴌àËç¹ÊÒÇÁÒ´¹Ñ¡¸ØáԨ¤ÍÁàÃçÇæ¹Õáé ¹‹ Å×ÁàÅ ä»ãˌÊÒÇà¿ÃÁ(·Ô¾ÂÀÒ¾Ã)Í͡Ẻà¾ÃÒÐà¸Í¨Ð ŒÍ§Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹ÊÁ ¹ÒÁ໚¹á¹‹Ç‹Ò§æ¡çÍ‹ÒÅ×ÁÇÒ§á»Ã¹ÍÐäÃÊÇÂæÁÒâªÇà¾×Íè ¹æºŒÒ§Å‹Ð â´Â੾ÒÐãˌ ÊÒǹ؋ ¹(àºÞ¨ÁÒÈ)ãʋàÊÕ Â§ÃŒ ͧà¾Å§¤§§ÒÁäÁ‹àºÒ àÊÕ§¤§ãʋ ˹ŒÒ¤§à´Œ§¢Öé¹ÍÕ¡àÂÍÐáŌÇÍ‹ÒÅ×Áä»Í͡Ẻ·Ã§¼Áãˌ ÊÒÇÁÔÇ(¹ØÊÃÒ)à¸Í´ŒÇÂÅÐÍ‹Òãˌà¸Í¢ÒÂ˹ŒÒÊÒÇæ¤ÍÁ¾ÔÇà ÍáÃÒ¿¿¡ ¹Ðà¾ÃÒÐÊÒ¢Ò¹Õé ÊÒÇæà¢ÒàÃÔ´äÁ‹àºÒ à¾ÃÒÐà¢ÒÊÒÁÒö㪌¡ÃÒ¿¿¡ á §‹ ⹋¹á §‹ ¹Õäé ´ŒÁÒ¡ÁÒÂ

¤ÃºÊÒÁÊԺࡌҪÕÇÔ ÅÔ¢Ô ¿‡Ò ÇÒ´ÅÇ´ÅÒ¡ÃÒÂÁÒà¾×èÍŋҽ˜¹ ÇÑ´à¢ÒÇѧϴѧà·Õ¹ªÑÂãˌ¾Åѧ ‹Íà ÔÁËÇѧʋ§½˜›§½˜¹ ÇѹÁÕªÂÑ ¡ÃÒº¢Íº¤Ø³¤ÃÙ·¡Ø ·‹Ò¹·ÕÊè ҹʋ§ »˜¹› á §‹ ·Ã§ÊǧÒÁ ÒÁ¡ÃͺËÃÙ ÈÔÉ Êӹ֡㹺Øޤس·Õ¤è èÓªÙ ¢Í ͺ᷹¤Ø³ ¤ÃÙ´ŒÇ¤ÇÒ´Õ “ ¾Ç¡àÃÒÊÑÞÞÒNjҨÐ໚¹¤¹´Õ ¨Ð¾ÂÒÂÒÁ¨¹»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ ”


.3/3 »¡©Ñ Ã(¨Ùà¹ÕÂÃ) à¡Ô´ 12 ¸.¤.39 â·Ã. 089-1720140 55/1 Á.1 .ˌÇÂâç Í.à¢ÒŒÍ ¨.ྪúØÃÕ ¾Ø²Ô¾§É(Á‹Í¹) à¡Ô´ 5 ¡.¤.39 â·Ã. 085-7827039 109/39 «Í 5 ¶.Á¹ ÃÕÊØÃÔÂÇ§È .˹ŒÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¨Ñ¡Ã¾§É(¡Ã) à¡Ô´ 14 ¡.¤.39 â·Ã. 080-977991 328/28 ¶.ྪÃà¡ÉÁ .˹ŒÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ò ¸ÕÃÈÑ¡´Ô(ì â¹ ) à¡Ô´ 11 Á.¤.40 â·Ã. 083-3095160 43 Á.4 .͋ҧ·Í§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ Ã³ªÑÂ(âÂ) à¡Ô´ 11 ¡.¤.39 â·Ã. 085-1862050 10/2 Á.7 .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¾ÈÇÑ (ºÔê¡) à¡Ô´ 15 Á.¤.40 â·Ã. 080-6587249 29 «Í 2 ¶.ÃÒÉ®ÃÂÔ¹´Õ .˹ŒÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¨ ؾÃ(â¨) à¡Ô´ 11 ÁÕ.¤.40 â·Ã. 081-1018426 52/5 Á.8 .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÈÒʹÐ(à ŒÂ) à¡Ô´ 17 .¤.39 â·Ã. 083-8846336 293/5 «Í 7/2 .˹ŒÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊÒÁÒö( Œ¹) à¡Ô´ 31 ¾.¤.39 â·Ã. 082-8683312 15/4 Á.6 .͋ҧËÔ¹ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÈÔÃÇÔ·Â(¾Ñ´) à¡Ô´ 5 ¸.¤.39 â·Ã. 082-6542425 88 Á.5 .˹ͧ¡Ãз؋Á Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍØà·¹(à·¹) â·Ã. 082-2929524 à¡Ô´ 23 àÁ.Â.40 30/2 Á.3 .͋ҧËÔ¹ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ »ÃÁÑ ¶(¿Åؤ) â·Ã. 082-2971832 à¡Ô´ 7 Á.¤.40 41/1 Á.8 .à¡ÒоÅѺ¾ÅÒ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡Ñ¹ ¾§É(¡Ñ¹) â·Ã. 083-9138021 à¡Ô´ 16 ¡.¤.39 145/267 ËÁًºŒÒ¹¹ÔÃѹ´Ã .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ³Ñ°´¹ÑÂ(¹Ñ·) â·Ã. 084-3144998 à¡Ô´ 10 ÁÔ.Â.39 145/597 Á.8 ËÁًºŒÒ¹¹ÔÃѹ´Ã .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ñ¹·ÇѲ¹(¹Í ) â·Ã. 083-2284578 à¡Ô´ 5 Ê.¤.39 7/1 Á.8 .´Í¹·ÃÒ Í.⾸ÒÃÒÁ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊØÃÔÂÒ(âÂ) â·Ã. 083-3150552 à¡Ô´ 18 ¾.Â.39 78 Á.3 .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ Á¹ ÃÕ(à´ÕÂÇ) â·Ã. 080-6565162 à¡Ô´ 10 ÁÕ.¤.40 220/40 Á.10 .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇزԪÑÂ(ÁÍÊ) â·Ã. 086-5578373 à¡Ô´ 26 ¸.¤.39 72 Á.6 .¹éÓ¾Ø Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÃÞÒ(ਹ) â·Ã. 082-6450398 à¡Ô´ 19 ÁÔ.Â.39 51 Á.4 .á¾Ã¡Ë¹ÒÁá´§ Í.ÍÑÁ¾ÇÒ ¨.ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ »Ò³ÔÊÃÒ(à¿Ã¹) â·Ã. 084-8005825 à¡Ô´ 25 ¡.¤.39 44/09 .à¡ÒоÅѺ¾ÅÒ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ã¡ÁÅ(ÁÕ¹) à¡Ô´ 10 ÁÕ.¤.40 â·Ã. 084-8012068 10 Á.3 .»†Ò䡋 Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹ÔÍÃ(á¹¹) à¡Ô´ 11 ¡.Â.39 â·Ã. 0083-9736247 55 Á.10 .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ªÔ´ª¹¡(¹Ø¡) à¡Ô¡ 27 ¡.Â.39 â·Ã. 088-4595957 109/1 Á.9 .ËÔ¹¡Í§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ô ÂÒ(á¹¹) à¡Ô´ 15 ¡.¤.39 â·Ã. 083-8941350 137/1 Á.5 .˹ͧ¡Ãз؋Á Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ

¾ÔªªÒÀÒ(·Í½˜¹) à¡Ô´ 5 .¤.39 â·Ã. 085-5092156 25 Á.5 . ËÔ¹¡Í§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÞÒ³Õ(ÞÒ) à¡Ô´ 6 ¡.Â.39 6 Á.5 .ˌÇÂÂÒ§ â·¹ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ â·Ã. 082-2907481 ´ÃسÕ(ÅÔ鹨Õè) à¡Ô´ 13 ¡.¤.39 116/2 Á.3 .´Í¹-·ÃÒ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ â·Ã. 084-1379826 ÈÃØ Ò(ູ«) à¡Ô´ 18 .¤.39 â·Ã. 085-2937186 22/1 Á.6 .͋ҧËÔ¹ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹ÀÑÊÊÃ(âÍ»Í) à¡Ô´ 12 ¡.Â.39 â·Ã. 080-9447533 78/1 Á.13 .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊØÀÒÇ´Õ(á¹¹) à¡Ô´ 18 ¡.Â.39 â·Ã. 083-8484543 31 Á.6 .͋ҧËÔ¹ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊؾѪȨÕ(à¹Â) à¡Ô´ 8 .¤.39 â·Ã. 089-1447883 13 Á.4 .ˌÇÂÂҧⷹ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ À¤¹Ñ¹·(ÁÔé³±) à¡Ô´ 17 àÁ.Â.40 â·Ã. 080-7889542 5/8 Á.7 .¨ÍÁºÖ§ Í.¨ÍÁºÖ§ ¨.ÃÒªºØÃÕ »¹Ñ´´Ò(Í،Á) à¡Ô´ 27 Ê.¤.39 54 Á.3 .͋ҧËÔ¹ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ñ¹·Çѹ(¿‚ÅÁ) à¡Ô´ 8 ¡.¤.39 â·Ã. 084-1636234 75/4 Á.6 .ºŒÒ¹äË Í.´Óà¹Ô¹Êдǡ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÈÅÔÉÒ(ºÙÁ¸) à¡Ô´ 27 Ê.¤.39 â·Ã. 082-5461878 201/10 Á.8 .»Ò¡·‹Í Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹ÀÊÃ( Ñê¡) à¡Ô´ 22 .¤.39 â·Ã. 083-3095019 48 Á.8 .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ àºÞ¨ÃÑ ¹( ً) à¡Ô´ 27 ¡.Â.39 â·Ã. 089-7436082 72 Á.2 .à¨ç´àÊÁÕ¹ Í.⾸ÒÃÒÁ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍèÔÃÒ(¿‡Ò) à¡Ô´ 1 ¡.Â.39 â·Ã. 081-0151762 32/1 Á.10 .´Í¹áË Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ³Ñ°³ÔªÒ(à¹Â) à¡Ô´ 23 ÁÕ.¤.40 â·Ã. 084-0895160 53 Á.3 .»Ò¡·‹Í Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ªÑÞÞÒ(¾Ô駤) à¡Ô´ 7 ¡.¾.40 â·Ã. 083-2744780 32/1 Á.4 .ÇÑ´»Ãдً Í.ÍÑÁ¾ÇÒ ¨.ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ ¹¹·¡ÒÞ¨(¹Ø‹¹) à¡Ô´ 8 ¡.¤.39 â·Ã. 085-9422520 76/63 Á.3 .´Í¹áË Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¢ÇÑÞ¨ÔÃÒ(¹Ô´) à¡Ô´ 10 ÁÕ.¤.40 â·Ã. 082-2948429 43/1 Á.7 .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ »ÇѹÃÑ ¹( ͧ) à¡Ô´ 27 ¾.¤.39 â·Ã. 085-2944706 23 Á.7 .˹ͧ¡Ãз؋Á Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ àºÞÞÒÀÒ(àºÞ) à¡Ô´ 4 ¡.¤.40 â·Ã. 084-1265900 55/3 Á.2 .¾§ÊÇÒ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊÔÃÔÂÒ¡Ã( ŒÍÁ) à¡Ô´ 5 ¡.Â.39 â·Ã. 088-6360993 74 Á.8 .˹ͧ¢ÒÁ Í.˹ͧËތÒä« ¨.ÊؾÃóºØÃÕ


á ‹ÁÒÇѹ¹ÕéàÃÒ ŒÍ§¨Ò¡¹ÒÂä»ÍÕ¡·Ò§·Õè ͌ §¨Ò¡áÅÐᡡѹ á ‹à¾×è͹à͎ Í‹ҤԴÁÒ¡àŤ¹ÅÐ·Ò§á ‹¨´Ø ËÁÒÂÂѧàËÁ×͹à´ÔÁ


ÊÒÁ·ÑºÊÒÁÃ؋¹¹Õé·ÕèàÅ×èͧª×èÍ ÁÔ ÃÀÒ¾¼Ù¡¾Ñ¹¾Ò¡Ñ¹ä» ¨ÐàŋÒàÃ×èͧ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊØ´¹‹ÒÃÑ¡ ¤Ãٴǧ㨡Ѻ¤ÃÙ½¹à¢ÒÃٌ¡Ñ¹ ¹Ò»¡©Ñ ÃËŋ͡NjÒã¤Ãã¨ÃÑ¡á¤Åª ¨Ñ¡Ã¾§É Ò ÕèÁÒá ‹ä¡Å ¸ÕÃÈÑ¡´ÔìËŋÍÁÒ¡»Ò¡Í‹Í¹¹ŒÍÁ ¨ ؾä¹à§ÕºÍÒÃÁ³´Õ ˹٠ش«ÕèÈÒʹÐà¢ÒÃÑ¡à´ç¡ ³Ñ°´¹ÑÂÊÙ§ãËދä¢Áѹà¡Ô¹ ¹ÒÂÍØà·¹¤¹¹ÕéªÍºá¡ÅŒ§à¾×è͹ ªÍº·Óà¡ç¡ ŒÍ§à¢Ò¹ÒÂÁ¹ ÃÕ ÊØÃÔÂҷ؋Áà·ã¨ãˌ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤¹Á×Í˹ѡ ŒÍ§à¸Í¹Ñ¹·Çѹ À¤¹Ñ¹·àÊÕ§ÅÑè¹Ê¹Ñè¹ËŒÍ§ àʹ‹Ëáç¨ÃÔ§¨ÃÔ§¾ÔªªÒÀÒ àºÞÞÒÀÒà¢Òࡋ§àÅ¢¤³Ô ªÔ´ª¹¡¹Ñ¡à» ͧË؋¹ÍŒÇ¹¡ÅÁ »ÇѹÃÑ ¹¤¹¹Õéà¢ÒÁդً ¾Ù´àÊÕ§à˹‹Í ŒÍ§à¸Í³Ñ°³ÔªÒ ´Ãسդ¹¹ÕéËÃ×ÍÅÒÂÁ×ÍÊÇ ÊÔÃÔÂÒ¡Ãà¸Í¡ÅŒÒ¡Ç‹Òã¤Ãã¤Ã ʋǹ਌¹Í¤¹¹Õéà¾×è͹à¢ÒàÃÕ¡ àÁŒÒÊ·Ø¡Çѹ ŒÍ§à¸ÍÍÃÞÒ àÊÕ§´Õ ŒÍ§¢ÇÑÞ¨ÔÃÒ´Ùà¢ŒÒ·Õ áʹ»ÃÐËÂÑ´ªÑÞÞÒäÁ‹ÁÕã¤Ã ¤¹ÊØ´·ŒÒÂÊÒÇ¢Òá´¹« ŒÍ§¤¹¹Õé áŌÇÁ.ÊÒÁ¢Í§Ã؋¹¹Õé¡ç¨º¾Åѹ ÊÒÁ·ÑºÊÒÁàÃÒ¹Ñé¹ÁÑè¹ã¹ÃÑ¡ ¶Ö§ ÑÇä»ã¨ÍÂً¤Ù‹à¢ÒÇѧ

ŌǹàÅ×èͧÅ×ÍÁÕ Œ¹·Ø¹¡Ç‹ÒÃ؋¹ä˹ ÍÂًáˋ§ä˹«Öé§ã¨·ÕèÂѧÁաѹ ·‹Ò¹·Í·Ñ¡Ã‹ÇÁã¨ãˌÁÕ½˜¹ ·ÓãˌÈÔÉ ×é¹ Ñ¹¨´¨Óä» ªÍºÊÕỈ´¾Ø²Ô¾§É¤¹Ê´ãÊ Ã³ªÑÂËŋÍàËÅÒà¡ÒËÅÕ´Õ ºÔê¡ ÑǼÍÁà¾×è͹¢Ó·Ó»Ç´ÈÃÕ ¹ÒÂÊÒÁÒöáçÁÕáλ»‚œà¡Ô¹ äÁ‹ ŒÍ§à¡ç¡ÈÔÃÇÔ·ÂÁÒ·Óà¢Ô¹ »ÃÁÑ ¶äÁ‹·ÓàÁÔ¹à´Ô¹äÁ‹´Õ ¤¹àÅÍÐàÅ×͹¡Ñ¹ ¾§É»Ò¡ËŒÍÂÊÕ Ë¹ŒÒà¡ÒËÅÕäÁ‹¢Ñ´¡Ñ¹¹Ñ¹·ÇѲ¹ ÊØ´¤Ö¡¤Ñ¡ÇزԪѪͺ¢Ó¢Ñ¹ ᨋÁ ç¹Ñ鹤×ÍËÑÇà¸Í»Ò³ÔÊÃÒ àÊÕ§´Õ ͧàºÞ¨ÃÑ ¹ã¤Ã¨ÐËÒ ÊØ´ËÃÃÉÒ»¹Ñ´´Ò¾ÒÃ×è¹ÃÁ ÞÒ³Õ¤Ô´áŌǡç¹Ñ觡Թ¢¹Á Òáʹ¤Á ŒÍ§à¸ÍÍèÔÃÒ Ê‹Ç¹¤Ø³Ë¹Ù¹ÔÍêͺàÅÕé§ËÁÒ ªÍº¡ÕÌÒ¹ÀÊÃ͋͹ÅÐäÁ ˹ŒÒ ÒËÁǹÀÑÊÊä¹Ê´ãÊ ÈÅÔÉÒÁÕãˌ´ŒÒ¹´¹ ÃÕ ÊؾѨȨÕ͋͹»Ç¡à»‚¡àÃÕ¡äÁ‹Ë¹Õ ¤¹àÂç¹ªÒ ¹¹·¡ÒÞ¨¹ËÇҹʴãÊ ÈÃØ Ò´ÙË؋¹´ÕÁÕ¡‹Í¹ã¤Ã ͋͹ÅÐÁÑÂ¹Ô ÂÒ¾ÒÃٌ¡Ñ¹ ÊØÀÒÇ´ÕÊÇÂʤÃÒÞÊÒ¹¤ÇÒÁ½˜¹ ÊÌҧ¤ÇÒÁ½˜¹ à¾×è͹ãˌÊآ㨨ѧ ÁÕã¨ÀÑ¡´Ôì¶Ôè¹àÃÕ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÇѧ ·Ø¡¤¹Âѧ໚¹à¾×è͹¡Ñ¹¹ÔÃѹ´Ã


.3/4 ¨ÔÃÈÑ¡´Ôì ·Í§¹ŒÍ ñò/ñ ËÁً ô .»†Ò䡋 Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¾Ãà·¾ ¤§¤Òª‹Ç ñðð ËÁً ô .ÇѧÁйÒÇ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇÕÃÂØ·¸ à·ÕÂÁ᷌ òñ/ñ ËÁً ö .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÔ·¸Ô¾Å Í؋¹à´ª øô ËÁً ô .ÇѧÁйÒÇ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡Ã¾¹ ËÁ×è¹áʹÇÔÅÒÈ öó/ñ ËÁً ñó .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡ÄɳР¡Ó¨Ò òö ËÁً ø .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ âª¤ªÑ ªÁÍÔèÁ öð ËÁً ô .»Ò¡·‹Í Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ªÑÂÇѲ¹ ⪠Ԫ‹Ç§ õö/ñ ËÁً õ .»†Ò䡋 Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ »®ÔÀÒ³ ÈÔÃÔà´ª ùù ËÁً ò .ËÅØÁ´Ô¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÃÑ°ÈÒÊ Ã ´Ç§»›¹¤Ó ññô ËÁًõ .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨. ÃÒªºØÃÕ ÍÒ¹ØªÒ ¤³Ð»ÃÐÊÔ·¸Ôì ñùô ËÁً ø .਴ÕÂËÑ¡ Í. àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¸ÕÃÐ ¤ÑÁÀÕà öñ ËÁً ù .ˌÇÂ伋 Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ Í´ÔȌ¡´Ôì ´Ñ駢ع·´ ñóø/ñ ËÁً ñð .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÀҳؾѲ¹ ¾Ø‹Á¾Ç§ öð/ñ ËÁً ø .͋ҧ·Í§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡ÑÁ»¹Ò· ¾ÃÐá¡ŒÇ òø/ñ ËÁً ø .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ñ¹·ÇØ²Ô ºØÞàÂç¹ òó/ò ËÁً õ .͋ҧËÔ¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇÔÈÃØ ÊÌ͹Ҥ ÷ð/÷ô ËÁً õ .͋ҧËÔ¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ àËÃÕÂުѠ¨Ñ¹·Ãà¨ÔÁ óð/õ ËÁً ó .¾§ÊÇÒ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¾§È¸Ã ·Í§ÊÒ óù/ñ ËÁً ñ .»†ÒËÇÒ Í.Êǹ¼Öé§ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÑÊ¹Õ Ê‹§ÊÕ ñóõ ËÁً õ .»†Ò䡋 Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇѪþŠáÁ‹¹»„¹

óù/ôô ËÁً ó .¨ÍÁºÖ§ Í.¨Í§ºÖ§ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊÁ¾§É ¡Ô ÔÊà óð ËÁً ÷ .´Í¹áË Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÃѪªÒ¹¹· ÃÑ ¹ºÓÃا ñð÷/ò ËÁً ò .»†Ò䡋 Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ´ØÊÔ ÍÔ¹·¨ÕÃѧ ò÷÷-ò/ö ËÁً ó .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÀÔªÒ Ô áª‹ÁªŒÍ ñ/ñ ËÁً ó .´Í¹áË Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇÔÉ³Ø à¹ÕÂÁà Õ§ ñôö/ñ ËÁً õ .͋ҧËÔ¹ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªªÃÕ ³Ñ°ÃÔ¡Ò á¡‹¹¹Ò¤Ó ùù/ö ËÁً ñð .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÅÑ¡ÉÔ¡Ò à©ÅÔÁ´ÔÉ° ñôõ/ôò÷ ËÁً ø .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ º§¡ª ºÑǧÒÁ ò÷ ËÁً ö .ˌÇÂ伋 Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÈÃØ Ò ËÕº·Í§ ÷ð ËÁً ò .˹ͧ¡Ãз؋Á Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊØǹѹ· ¹ÔÅà¨ÕÂùÑ ñôö/ñó .˹ŒÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¨ÕÃÒÀó ¡Ò¹ ¾ÕÃÂÈ ó/ô ËÁً ö .͋ҧËÔ¹ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ Í·Ô ÂÒ » Ôª¹¡¹Ñ¹· óôô ËÁًø .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¾ÔÁ¾ÅÀÑÊ Í´ØÅà´ªÒÄ·¸Ôì ñôó/ñ ËÁًñ .¨ÍÁºÖ§ Í.¨ÍÁºÖ§ ¨.ÃÒªºØÃÕ »Â¸Ô´Ò ·Ô¹Ã؋§ øö/ô ËÁًö .ºŒÒ¹äË Í.´Óà¹Ô¹Êдǡ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÀÔÞÞÒ ÍÔ°à¾Õ§ ÷ö ËÁً ø .¤ÙºÑÇ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ à¨¹¨ÔÃÒ ¢Ø¹¹Øª ÷ó/ñ ËÁً ò .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ³Ñ°Å´Ò ªÁ¾Ù¾Ñ¹¸ ñõô ËÁً ô .ˌÇÂ伋 Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ Ç§¾Ã ª×è¹ÍÒÃÁ³ ôô ËÁً ÷ .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡·‹Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡ØųѰ ´ÔÉ°»˜ÞÞÒ òùù/óð ¶.ྪÃà¡ÉÁ .˹ŒÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ °Ô ÔÂÒ ¤ªÊѧ¢ÊÕË óòø/÷ö .˹ŒÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ


à¾×è͹ÃÑ¡ÊÒÁ·ÑºÊÕè ÁÔ ÃÀÒ¾ÊÒÁ·ÑºÊÕè¹Ñ鹤×Íà¾×è͹ ¨§¨Óänj¾Ç¡àÃÒ¤×Íà¾×è͹ Ò ¤ÃÙ»ÃÒ§·Ô¾Â·Õè»ÃÖ¡ÉҼٌ¹‹ÒÃÑ¡ ¤ÃÙ»ÃÐÂØ·¸¤Íª‹ÇÂàÍ×éÍÍÒ·Ã ¹Ò¤¹áá¤×Í⡌¨ÔÃÈÑ¡´Ôì ¤¹ ‹ÍÁÒà¢Òª×èÍà¼×Í¡à§Õº¢ÖÁ´Õ ¹ÒÂâ ÊÍÔ·¸Ô¾Å¹Ôè§ÊØ´ÊØ´ ¹Ò»‚»áʹ¹‹ÒÃÑ¡ ÑÇäÁ‹ãËދ ¹ÒªÑÂÇѲ¹ ÑÇ»†Ç¹¡Ç¹´Õ¨Ñ§ ¹ŒÍ§ºÅÍÊ«ÑèÁ´Ù¹‹ÒÃÑ¡ Å¡´Õ ¹Ò¸ÕÃÐáʹ«×èÍáͺ´×éÍà§Õº ʋǹ¹ÒÂáÁç¤áʹ¢ÂѹäÁ‹·Ñ¹ÃÍ äÁà¤ÔŹѹ ÑÇ»†Ç¹¢ºÇ¹¹ŒÍ ¹ÒÂàËÃÕÂÞªÑÂã¨àÂç¹à»š¹ã¨ËÒ ÍÑʹÕâ˴ÌÒÂáÅÐࡋ§¡Ò¨ ª×èÍÊÁ¾§É´Ù´ÕÁÕʧ‹Ò ¤¹ ‹ÍÁÒª×èÍNjÒÃѪªÒ¹¹· àÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹¾Ò¡à¾ÕÂà ŒÍ§´ØÊÔ ÇÔɳبÍÁËÒàÃÔ§·Ø¡àÇÅÒ ¹ŒÍ§¹ÙŽ½‡Ò´Ùà§Õºà»ÃÕºàËÁ×͹¿‡Ò ¹ŒÍ§º§¡ª¾Ù´ÁÒ¡äÁ‹à»š¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ ÊØǹѹ·´Ù´ÕÁÕàʹ‹Ë ¹ŒÍ§¹ÙŽËÁÍ¡´Ùʧ‹Òª‹Ò§àÂç¹ Ò ¤¹¹Õé´ÕàÃÕ¹ࡋ§ ŒÍ§»Â¸Ô´Ò ਹ¨ÔÃÒª‹Ò§¾Ò¹‹ÒʹԷʹÁ ÑÇàÅç¡àÅ硹‹ÒÃÑ¡ª×èÍNjÒÁÒ´ ¤¹ ‹ÍÁÒª×èÍNjҴÃÕÁáʹàÎÎÒ ¤¹¹Õé´ÕÁÕª×èÍ¡ØųѰ ¤¹ÊØ´·ŒÒÂàª×èÍÇ‹Ò ŒÍ§Ãٌ¨Ñ¡¡Ñ¹ ¡‹Í¹¨Ò¡¡Ñ¹ãˌ·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ äÁ‹ÁÕà¸ÍáŌǹо‹Í¤¹´Õ

äÁ‹ÅÖÁàÅ×͹¨×´¨Ò§áÅШҧËÒ äÁ‹ÊÅÒ¨ҧËÒ´ѧº·¡Å͹ ·‹Ò¹Ãٌ¨Ñ¡ãʋ ã¨ã¹¡ÒÃÊ͹ ໚¹¤ÃÙÊ͹àªÕèÂǪÒÞ´ŒÒ¹´¹ ÃÕ à»š¹à¾×è͹ÃÑ¡áʹ ÑǴӢͧˌͧÊÕè ÇÕÃÂØ·¸¤¹¹Õé¢Õ鹌ÍÂ㨠¹ÒÂä»Ã·ÊØ´ËÅش仡NjÒã¤Ã ¹ÒÂ⪤ªÑ ÑÇãËދË؋¹ÅèÓ´Õ Ê‹Ç¹¹ÒÂá¤ÃºŒÒ¾Åѧ¢Í§ËŒÍ§ÊÕè ÍҹتҤ¹¹Õé»Ò¡»‚¨Í ¹ŒÍ§ÀÙÁÔà¹Õêºࡋ§¨ÃÔ§¹Ôè§¨Ñ§Ë¹Í ¶Ñ´ÁÒà ÍÃâÁ ÒôáʹÇ؋¹ÇÒ ¹ŒÍ§¹¹·ËŒÍÂàÃÕºÌÍÂáʹ¢ÕéÍÒ ¨ÍÁÇ؋¹ÇÒ¢ͧˌͧ¤×Í਌ҺÒÊ ŒÍ§äÁ‹¾ÅÒ´¡ÒÃàŋ¹à¡ÁÊÇѪþŠª‹ÇÂ໚¹ ÒãˌˌͧÍ‹ҧ¶Å¹ ª‹Ò§à»š¹¤¹ªÍºà·ÕèÂÇàÅÕéÂÇŌÍ˹ŒÒ ¤ÍÂ໚¹ÁÔ ÃÍÀÔªÒ Ô´Õ¹Ñ¡Ë¹Ò ³Ñ°ÃÔ¡ÒàÊÕ§ËÑÇàÃÒЪ‹Ò§à¾ÃÒоԧ ¢ÂѹÁÒàÃÕ¹˹ѧÊ×Í·Ø¡·Ø¡ÊÔè§ ÍÂًäÁ‹¹Ô觹Ñ蹤×ÍÈÃØ Ò äÁ‹à¡àèÕÃÀó´ÕË¹Ñ¡Ë¹Ò ¾ÔÁÅÀÑÊ´ÙàÎÎÒª‹Ò§¹‹ÒªÁ ÍÀÔÞÞÒ´Ù¹‹ÒÃÑ¡ ÑÇ¡ÅÁ¡ÅÁ ¤Íª×蹪Á·Ø¡·Ø¡¤¹·Õ輋ҹÁÒ à»š¹¤¹§‹Ò§‹Ò´ٴÕÁÕʧ‹Ò ¤Í¨оҷء·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÁѹ ¤Í½ÙÁ½˜¡ãˌ·Ø¡¤¹ÁÕÊØ¢Êѹ ¹ŒÍ§à¡Ã««Õèà¾×è͹©Ñ¹¹Ñé¹áʹ´Õ ä̤ÇÒÁ·Ø¡¢¨Ò¡·Õè¹Õé·Ø¡¹Ò·Õ ¢ÍãˌÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Ø¡·Ø¡¤¹


Profile for Khaowang School

หนังสืออนุสรณ์ 2554  

หนังสืออนุสรณ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ปีการศึกษา 2554

หนังสืออนุสรณ์ 2554  

หนังสืออนุสรณ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ปีการศึกษา 2554

Advertisement