หนังสืออนุสรณ์ 2554

Page 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

¹ÒªԵ ¹ÃÒÈÃÕ ¹ÒÂâªµÔ »ÃдѺÊØ¢

¹ÒÂà©ÅÔÁ ¢ÒÇÅÐàÍÕ´

¹ÒÂÊÁÈÑ¡´Ôì Á³Õ⪵Ô

¾.È. 2475-2484 ¾.È. 2484-2487 ¾.È. 2487-2494 ¾.È. 2494-2495 ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÏ ¾.È. 2495-2508 ¾.È. 2496-2508 ¾.È. 2508-2519 ¾.È. 2519-2521 ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÏ ¾.È. 2521-2526 ¾.È. 2526-2526 ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÏ ¾.È. 2526-2543 ¾.È. 2543-2554 ¾¾.È. 2554-» ¨¨Øº¹Ñ ¾¾.È. 2554-» ¨¨ØºÑ¹66/1 à¾×Íè ¹©Ñ¹....ºÒ ºÒ 12/4 .1 . 11/3 .3 .

.

.

70140

70000 4/1 .7 .

41/2 .

.

.

70170

70000 88/8 .8 .

43/1 .6 .

70140

70140 7 .4 .

109 .8 .

76140

70140

25 .2 .

.

.

148/1199 .10 .

56 .7 .

70140

51/1 .5 .

70140

70120 70000 180 .3 .

160/4

.

70140

70000 433/145 .

125 .8 .

70000

70140 1 .2 .

64/2 .4 .

70000

70000 145/825 .7 .

145/571 .8 .

70000

70000 45/19 .4 .

57/1 .1 .

70000

70140 13/4 .10 .

58 .10 .

70000

70000 3 .3 .

348/38 .

70000

70000 69 .9 .

348/345 .

70000

70000

24/1 .

117/17 .

70000

328/12 .

70000

70180

6 .

70000 14 .2 .

37/1 .

70140

70140 65 .4 .

27/1 .

70140

70140 23/1 .2 . 76/29

75/2 .9 . 126 .8 .

70000

70140 160/54 .12 .

47/1 .1 .

70170

70000 70000

70120 71 .7 .

70000ਠҴÒÃÒ¡Òà ٹ»ÃШÓË Í§..... ¡ãË »Âо§É á«Ç...à» ¹¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ à ÕéÂä´ ã¨..... ¡ãË ÍÇÔÃØ·¸ á«ÇËÒ¡ÃÔº..... ¡ãË ÇùÀ ˹ ÒÅÔ§ä´ ã¨..... ¡ãË ÃѪ Ð àÂÔê¹ä´ ã¨..... ¡ãË ÇÕêÑ Òâ ä´ ÍÕ¡..... ¡ãË ÍÀÔÇÔªÞ à» ¹¤¹·ÓÍÐäáçà©Âä»ËÁ´..... ¡ãË ÈÔÇ¡Ã à» ¹ºÒ§àÇÅÒ ¤¹âËÅ æ..... ¡ãË ¡ÄÉ®Ò áÅЪͺá¡Å §à¾×è͹..... ¡ãË ¸¹Ò¡Ã ÑÇ´Óæ ˹ ÒºÒ¡ÃÙ»äÁ ËŠ; ÍäÁ ÁÕ ©ÒÂÒâ §à¾×è͹ªÍºàÃÕ¡ã¨ãËÞ Ë¹ Ò ÒËÁÇÂæ ÊÇÂàÅ×Í¡ä´ ..... ¡ãË ÍÃÍØÁÒ Ë¹ ÒàËÁ×͹´ÒÃÒá ¼Á¿Ùä»Ë¹ ÍÂ..... ¡ãË ¨ÔÃÀÑÊ à´ç¡ãËÁ ã¨á¡Ã §àÃÕºà ÍÂàÊÁÍ ¹àÊÁÍ»ÅÒÂ..... à ÕéÂä´ ÍÕ¡Í Ð..... ¡ãË àÁ¸Ô¡ØÅ ËÑÇàÃÒзÑé§Çѹ..... ¡ãË ÊعÔÉÒ Í Ç¹¨Ñ§á àÃÕ¹ࡠ§..... ¡ãË ª¹Ô Ò Ë¹ ÒÊÇÂÊä ÅÍѧ¡ÄÉ..... ¡ãË ä«àÎà¹ç à ÕéÂá ¹ ÒÃÑ¡..... ¡ãË ÈÔÃÔ¡ØŠ¡ãË âª Ô¡Ò ..... ¡ãË ¾ÔÁ¾ÃÀÑ·Ã

ã¤ÃÍÂÒ¡¡Ô¹¼Ñ¡¡Ò´à¤çÁ ͧª×èÍ·Õè¹ Í§¹Ø ¹..... à ÔÃÊ º Ò¹ÍÂÙ ä¡Åá ËÑÇã¨ÍÂÙ à¢ÒÇѧ..... ¡ãË »°Á¾Ã

ÊØ´ËÅ Í»ÃШÓË Í§..... ¡ãË ´ÃѳÀ¾ ¶Ö§¨Ð´Óá ¡çËÅ Í..... ¡ãË ¾ÑªÃÇÔªÞ Ã ÒàÃÔ§ä´ ·Ñé§Çѹ..... ¡ãË ÈÔÃԾŠà§ÒÐä´ ã¨..... ¡ãË ¨ÔÃÒÂØ·¸ º Ò ÅÍ´Çѹ..... ¡ãË ÀÒ³¾§È Õéä´ ÍÕ¡¢ÕéàËÅ ä´ ã¨..... ¡ãË ÀÙǹѹ· ªÍºÇÒ´ÀÒ¾ ÍÊÙ ..... ¡ãË ÍѤþ§É äÁ ËÅ Íá ·ÐÅÖè§ ªÍºâËÅ æ àÅ ¹¡ÕÌÒà¡ § ¢ÕéàÍ¡«ªÍºàÅ ¹¡ÕÌÒ äÁ ´ÕªÍºâËÅ æ äÁ âËÅ á ·ÐÅÖè§à» ¹ºÒ§¤ÃÑé§..... ¡ãË ¸¹ºÑ à áÅÐÃǹÔÊÑÂàËÁ×͹ Ø´..... ¡ãË » Þ¨ÃÔ¹·Ã ¡Ç¹ä»Çѹæ..... ¡ãË ¨Ñ¡ÃÔ¹ 㨴չѡ¹ ÒÃÑ¡ÁÒ¡ÁÒÂ..... ¡ãË ÃѪ¹Õ¡Ã ¼Á¼ÂÔ¡æ àÃÕ¹ࡠ§æ..... ¡ãË ¸ÑÞÃÑ ¹ ¡ãË ÇÕ¹ÑÊÃÔ¹·Ã

Á×´ ÅÍ´..... ¡ãË à¡ÈÃÔ¹·Ã ÁÖ¹ 24 ªÁ...... ¡ãË ÁØ·Ô Ò Çѹæ à¼ÅÍá ¡Òà ٹ..... ¡ãË ÈÔÃÔ³ÞÒ à ¹à¡ §á ¢Õéà¡Õ¨àÃÕ¹..... ¡ãË ¾ÅÒÂà§Ô¹ àÃÕ¹ࡠ§á¶ÁÂѧ¹ ÒÃÑ¡á ¢Õéº ¹ä»Ë¹ ÍÂ..... àÃÕ¹äÁ à¡ §Ë¹ Ò ÒäÁ ÊÇÂá¶ÁÂѧÊÇ ÅÍ´ªÒ Ô ÂÒÂ»Ø Âà¸ÍàÇ ÍàÍ ÍàÅ Í..... ¡ãË ¡ÒÞ¨¹Ò ¤Ö¡¤Ñ¡¹ ÒÃѡẺ Ø¡ ÒºÒÂ..... ¡ãË ³Ñ°ÃÔ¡Òà» ¹à¾×è͹¡Ñ¹ ÃÑ¡¡Ñ¹à¹Ôè¹¹Ò¹ 104/1 .8 .

208 .8 .

70140

103 .5 .

70000

70000

1/3 .2 . 176/5 .12 . 20 .12 .

70000

70000 31/2 .6 .

15/2 .13 .

70150 52 .4 .

470/34/3-8 .7 .

70000

75/1 .2 . 134 .3 .

70000

274/32 .7 .

70000

128 .3 .

70150

70140 70140 19/4 .1 .

1/376 .14 .

70000 34 .

37/1 .8 . 324/6 . 15/2 .7 . 74/1 .9 .

70140 .

70000

70000 72 .4 .

70000

73 .3 .

70000

21 .12 .

70000

70000 70000 70140 64/1 .7 .

32 .8 .

70000

70000 90/46 .8 .

100/1 .3 .

45 .9 . 162/8 .12 .

70150

70140 70150

70000 239/23-6 .7 .

161/3 .3 . 144/20 . 256/63 .

70000 6 .8 .

70000

71 .6 .

70000

70000 70000 143/1 .5 .

57 .8 .

70000

70140 28 .2 .

2/129 .

70000

70140

70000 117/124 .4 .

26/1 .8 .

70000 1/396 .14 .

243 .3 .

70000 70000

70000 71 .10 .

70120


classic


(

)

( ( (

)

)

)6/3

!

89/1 .5 .

70000

136 .3 .

70140

3157/1 4-8 .

70000

99/8 .

70000

141/5 .3 .

70000

25 .7 .

124/3 .

70150

67/1 .11 .

15 .3 .

70140

82/3 .3 .

12/8 .

70140 70140 .

70000

53 .3 .

75110 70000 70000

70120

70000

2 .3 .

70140

79 .4 .

70000

25 .8 . 152/3 .7 (

70000

40/3 .7 .

70000

19/1 .7 .

70000

159/40 .

70000

66 .10 .

70000

4 .1 .

70140

35/22 .9 .3 .

70000

51 .1 .

70140

27 .2 .

70170

7/2 .3 .

70000

26 .4 .

70000

14/17 .9 .

34/1 .1 .

130/2 .2 .

70140

124/2 .

70000

54 .2 .

70000

116/3 .3 .

46/1 .8 .

322/2 .4 .

70000 ) .

70000 70000

30/2 .3 .

70150

88/2 .5 .

70000

1/356 .14 .

70000

36 .2 .

70000

328/78 . 183/6 . 225 .1 .

.

70000

.

70000 70140

27/1 .3 . 37/3 .2 . 143/13-2 .7 .

70150 70000 70000.6/3 ...

...

6/3

6

. . ...

... ... ...

..

... ... ... ... ... ...

..

..

... .... ... ... ...

!

...

...

... ...

...

!

6/3 ...

....

.6/3 ( 54)

.....

... 6/36/4 124/72 .

.

70000

35/51 .9 .

1/7 .8 .

70000

107 .7 .

49 .10 .

70000

79/2 .8 .

21/3 .4 . 37 .4 . 40/29 .2 . 61 .3 .

43 .4 .

70140

70000 70140

51 .7 .

70000

13/1 .6 .

70140

13 .12 . 21 .4 .

70140

22 .12 .

70000 76140

48 .5 .

15/35 .7 .

75110

55 .3 .

36/3 .9 . 170/1 .3 . 134 .2 . 35/5-1 .

70140 70000

72/1 .4 .

36/2 .9 .

70000

152 .1 .

50/1 .

70000

264/1 .1 .

36/12 .9 .

70000

76140

56/1 .3 .

31/1 .3 .

97 .7 .

70000

79/1 .2 .

70000

29/1 .13 . 14 .6 .

70000

162 .5 .

70000

100 .4 . 108 .2 .

27 . 3 .

70140

70000

70000 70000 70140 70140 70000

365 .1 .

76140 70000 70000 70000 70120 70000 70140 70000 70180

1 .3 .

70140

152/1 .3 .

70000

64 .7 . 81 .2 .

70000 76140·¹§ ¤§¡Ãоѹ.....·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã ͧä»ËÒËÁÍ (Ëͺ¨ÃÔ§æ) ÀÙ̾Ѳ¹ ¨Ñ´Ë¹Ñ¡ à¾×è͹¾Õè¹ Í§·Ñ¡..... ºÕºÍ (ÁѹࢠÒäÊ æ) á«Ç¡Ñ¹©Ñ¹à¾×è͹ªÒ ÊÁÔ·¸Ôì ¤Ô´Ë¹Ñ¡ ª×èÍàËÁ×͹½ÃÑè§ Ò¹éÓ¢ ÒÇ.....á ¼ÔÇ¢ÒÇàËÁ×͹ ¹Ô â¡Ã (¨ÃÔ§æ ´ ÇÂ) ...2554... ¡Ô Ô·Ñȹ ˹ Ò¹ÇÅ àÃÔèÁ¡Ç¹ã¨.....á ¨ÓäÇ Ë ÒÁ¡Ç¹¤ÃÙ (ⴹṠæ) ¾§ÈÈÔÃÔ ¤Ô´¡ÒÃä¡Å áÁ Ê͹äÇ ãË ·Ó´Õ..... (¤ÇÒÁÊÐÍÒ´æ) ͹ءÙÅ ¤Çþٹà¾ÔèÁ..... ͧËÁÑè¹à ÔÁ ¤ÇÒÁÃÙ äÇ (͹Ҥ æ) ¸¹Ñª¾Å ÅÙ¡¹Òª Ò§ ÃѺàËÁÒ·Ø¡Í ҧ Êà ҧº Ò¹àÃ×͹ (ÅÙ¡¹Òª Ò§æ) ÇÃÒÇØ²Ô ÃÙ»ÊØ´ËÅ Í á¶Á¾ Í¢ÑºË¡Å Í ÁÕáÁ ¢Ñº«ÒàÅ § (á ÑÇàͧ¢Ñº Ø¡æ) ¸¹¾¹¸ ¤¹ÍÐäà ¾Ù´ä´ äÁ ÂÍÁËÂØ´ ¼Õà¨ÒлҡÁÒ¾Ù´Í ҧà´ÕÂÇ (àÍ Ò.....ÎÒ) ÈØÀ¡Ô Ôì ÈÔÉÂÃÑ¡.....¤ÃÙ» ÞÞÒ½Ò¡äÇ ã¹ã¨ â´¹ Õ·Ø¡ÇѹÁѹÊä» (äÁ à¨çºæ) »Ø³³ÇÔªÞ ÈÔÉÂàÍ Â äÁ à¤ÂàÅ·ӡÒú Ò¹ ·Ø¡ÇÔªÒà» ¹ÍÒ¨Ô³ (¨ÃÔ§ ¨ÃÔ§ ¹Ð¢ÍºÍ¡) ©Ñ ÃÁ§¤Å ª×èÍàÅ ¹ à¡ § à¡ §ÊÁª×èÍÃк×Íä¡Å ÂÍÁ ÒÂ´Õ¡Ç Ò·Ó¡Òú Ò¹ (àÍͨÃÔ§æ) ͹ѹ à¾×è͹àÃÕ¡㪠ºÃÔ¡Òà ͹ѹ à´ÅÔàÇÍÃÕè ·Ó˹ Ò·Õè¡ÇÒ´Ë Í§áÅзÔ駢ÂÐ (§Ò¹»ÃШÓæ) ¹ÔÅ» ·Á ¼ÅÑ´·Ø¡ÇѹàÃ×èͧ¡Òú Ò¹ ¡ ¹.....ºÒ¹·Ø¡Çѹ (â´¹ Õæ) ¸ÕÃдŠ¤¹ÃÙ»ËÅ Í à» ¹·Õè¾ÍÍ¡¾Í㨢ͧã¤ÃàÍ Â...... (¾Õèà Â)æ) ¡Ô Ô ¤ÃÙÃÙ ¹Ð.....àÃ×èͧ¨Ð¨Ð㹤ÅÔ»ÁÕÍÐäÃ.....¼Ù »¡¤ÃͧÃѺ·ÃÒºäÇ (¢Í§ªÍºæ) ÍÑÁÃÔ¹·Ã ª×èÍàÅ ¹æ ÍÑéÁ ÑÇ èÓæ.....äÁ ÂÍÁâ (ÅÙ¡¡ÃÍ¡)æ) ÇÃÒÇØ²Ô ¤¹¾Ù´¹ ÍÂ.....àÊÕ§¤ ÍÂæ ¡çà¾ÃÒÐ´Õ (ÁÕÁÒÃÂÒ·)æ) È ÇÃÃÉ àÃÔèÁà» ¹Ë¹Ø Á àÊÕ§·Ø Áæ.....àÃÔèÁá ¡áÅ Ç (Ë¹Ø ÁáŠǤÃѺ)æ) ¹Ã³Ñ° ÅÑ¡É³Ð´Õ ÃÒÈըѺ.....͹Ҥ ¢ÑºÁÍà ÍÃä«´ (ÇÔ¹) áÅÐ Ø¡æ (ËÑÇ˹ ÒÇÔ¹æ) ¸¹¾Å ¤¹¹Õé´Õ ÁÕ¹éÓ㨠໠¹·ÕèÃÑ¡ã¤Ã ¢Í§à¾×è͹æ (àÍ Ò.....àÎæ) ¡Ô Ô¾§È à»ÅÕ蹪×èÍãËÁ á ¹ÔÊÑÂà´ÔÁæ.....¨ÃÔ§äËÁà¾×è͹ (¤ÃÙà ×͹äÁ ¨Ó)æ)

6/4

6/4

á«Ç¡Ñ¹©Ñ¹à¾×è͹ËÞÔ§ ...2554...

³Ñ°³ÔªÒ ÊÒÇÊÇÂá· æ º Ò¹ÍÂÙ ´Í¹áà ·Õèá· Í Í.....à» ¹ÅÒÇ(ÅÒÇÍÔ¹à ÍÃ) ÊØ·¸Ò¾Ã ˹ Ò ÒàËÁ×͹ËÁÇÂ.....á ÊÒÇÊÇÂàËÁ×͹¨Õ¹á¤ÃÐæ(Ë ÒÁâ¡Ã¸æ) ª¹¹Ô¡Ò¹ ËÃ×͹ ູͧ« à» ¹·ÕèÃÑ¡ã¤Ã ã¤Ãæ ¡çÃÙ ¨Ñ¡Ç Ò ¹Ñ¡Ã ͧ (¾Ø Á¾Ç§)æ) ¸ÑÞÅѡɳ ÁÕá ¤¹·Ñ¡Ç Ò.....âÍÅÕ¿.....» Í»ÍÒÂÊãË ¡Ô¹¼Ñ¡¢ÁºÓÃا˹ Í (¹Ò§áºº)æ) ÇÃÑÞÞÒ ÅÙ¡ÃÑ¡ ·Õèº Ò¹»ÅÙ¡¼Ñ¡ ¼Ñ¡¡Ò´¢ÒÇ.....àÍÒÁÒ¡Ô¹ (¢ÒÇ¢Öé¹) æ) ÀÑ·ÃÀà ¤¹§Í¹à¡ §.....àÇÅÒà© § àÊÕ§´Ñ§¿ §ä»ä¡Å (´Ñ§¨ÃÔ§æ) ÊؾԪªÒ ÊÒÇàÁ×ͧྪÃ.....¤¹¹Õéà´ç´ ÊÙ§ÂÒÇà¢ Ò´Õ äÁ ÃÙ Ç ÒªÒ Ô¹Õé¨ÐËÂØ´ÂÒÇä´ äËÁ (àÊÒä¿¿ Ò)æ) ·ÃÒ ÊÒǼÔÇ¢ÒÇ äÁ àËÁ×͹¾Õè¹ Í§ ä´ á à ͧºÍ¡.....˹ÙàËÁ×͹ÂÒ (ÊÇÂäËÁ)æ) ÍÑÞªÅÕ §ÒÁ§Í¹¢Í§à¾×è͹æ à ×͹ã¤ÃáÅ ÇäÁ ¿ §.....¾Ñ§¡Ñ¹à» ¹á¶ºæ (âË´¨ÃÔ§æ) ³Ñ°¹ÃÕ ¨ Ò.....¤ÃÙ» ÞÞÒʧÊÑÂÇ Ò·ÓäÁäÁ àÍÒ à¢Õ´ º»Ò¡ ͹à´ç¡æ (˹ÙäÁ ÃÙ æ) »ÂÇÃó ¤¹¹Õé«Ô.....¡ØÅÊ ÃÕÁÕá ÃÍÂÂÕéÁ ÂÔéÁ.......ãË ·Ø¡¤¹ (˹ÙäÁ ¾Ù´æ) ÊØÇÃÃ³Õ ÁÕʧ Ò ¤¹ªÁÇ Ò.....ºÕÂ͹ૠ.....àÁ×ͧä·Â ¼ÁËÂÔ¡ä´ ËÂÔ¡´Õ (ËÂÔ¡¨ÃÔ§æ) ÊÔÃÔÃÑ ¹ ¤¹ÁÕÊÕè Ò..... ҹ͡â áÇ ¹ Òã¹ Õè ¨ ͧ´Õæ ¨Ðä´ ÁͧàËç¹ (àËç¹ËÁÙæ) ÈÈÔ ¨ Ò.....à¾ÅÒ à¾ÅÒŧº Ò§ ¢Í§Â Ò§¢Í§·Í´á¶ÁËÂÍ´¹éÓÁѹ ͹Ҥ ѹ ¡Ç Òæ(¹éÓ˹ѡ) ¸Ô´Ò¾Ã ¹ ͧªÙ.....ªÙ ÑÇàͧ ÅÍ´àÇÅÒ Ë¹ÙÊÇ ˹ÙÊÇ àÍ ÒâË ¡Ñ¹ãËÞ (¡ ÑÇàͧæ) ÇÃÃ³Ô´Ò ÊÒÇÊÇÂá äÁ «×èͺ×éÍ.....¤¹¹Õé¤×Í ¸Ô´Ò¼Ñ¡¡Ò´à¤çÁ áË §à¨ç´àÊÁÕ¹ (¼Ñ¡¡Ò´à¤çÁæ) ¹Ñ¹·ÇÃó ¹ ͧỠ§ ã¨àÂç¹Å§Ë¹ Í Í һŠÍÂÍÒÃÁ³¤Ãͺ§Ó (˹ Òá´§¡èÓ Òà¢ÕÂÇæ) ª¹Ô Ò Í¹ÍÂÙ ».5 ¤ÃÙÇ Ò¹ ÒÃÑ¡.....¾ÍÍÂÙ ».6 ÁÕ¤¹·Ñ¡Ç Ò à¾Õé¹ä»áÅ Ç (ã¡Å ¨Ðº Òæ) ÊÁÄ·Ñ ËÑÇ˹ ÒË Í§ ã¨àÂç¹...... ¹ ÒÃÑ¡ á ÁÕ¤¹·Ñ¡ ÊÇ´Óæ (´Ó¨ÃÔ§æ) ©Ñ ÃÊØ´Ò ¹ Í§Ë¹Ù¢Í§Ë Í§.....˹٠ͧàª×èÍ¿ §¾Õèæ ¨ÓäÇ ¨Ðä´ à» ¹à´ç¡´Õ (¹ ͧ˹Ùæ) ÍÀÔªÞÒ ¤¹àÁ×ͧྪÃ.....ÊÒÇã¨à´ç´ÁÒàÃÕ¹¶Ö§ÃÒªºØÃÕ (⤠÷ÃË´æ) ºØ³ÂÇÕà ÈÃÕÊÁÃ..... ͧ Ñé§ã¨¡ ͹ÁÒàÃÕ¹ áÅРͧà¾ÕÂþÂÒÂÒÁ ( Ñé§ã¨Ë¹ ÍÂæ)à¾×è͹ 6/5 ÃÑ¡àÃÕ¹ Ãѡʹء 9/3 .3 .

70140

67 .5 .

15/4 .6 .

70000

92 .

85/2 .5 .

70000

38 .9 .

71/1 .5 .

70140

66 .2 .

121 .1 .

70140

44/1 .

70180

(

) .

122 .

70000 70000

70000

116 .15 .

70140 70140

70120

97 .4 .

84 .1 .

(

70000

59 . 161/56 . 37 . 199 .4 .

70000 70140

49 .5 .

70120 70000

70000 3 .

2/1 .6 .

293/4

197 .

148/743 .

) 348/11 . 70120

50 .9 .

70180

82/1 . 70140

32 .8 .

70140

54/1 .6 .

69/4 .

70000

70140

142/13-7 .

149 .5 .

4 .1 .

70000

70140

70000

70140

70140

47/2 .8 .

143/35 .4 .

60 .

70140

70000 7 .

70150

36/8 .1 .

.

70000

1 .3 . 70000

70000 70000

70000

32/3 .10 .

70000

127/2 .8 .

70000

260/2

70140

.1 .

179 .1 . 70120

38 .4

.

70000 70180 70000


Classic !!

X
à¾×è͹©Ñ¹ÃÑ¡¡Ñ¹ 6/6 ºÒºÒ¡ ͹¨Ò¡ 29/1 .1 . 40 .1 . 111 .2 .

92/1 .5 .

70140

38/3 .2 .

70140

70000

4 .6 .

70000

1/359 .14 .

70000

70000

400 .3 .

70000

70000

35/1 .

70000

178/1 .

9/1 .7 .

70000

147/4 .1 .

1/452 .14 . 8 .

70000

286/1 .9 .

70000

70000

70140

20/1 .2 .

80 .7 .

70000

145/507 .8 .

32/9 .1 .

70140

256/39 .3 .

15 .7 .

70140

116 .3 .

70000

70000

70180

14/9 .1 .

70180

70000

70/122 .5 .

28 .7 .

70000

33 .5 .

70000

56 .7 .

35/2 .

70000

173 .5 . 118 .3

70000 70000

23 .3 .

72 .2 .

70000

70000

13/1 .3 .

70000

70000

70000

70000

3/10 .

50 .2 .

70000

173/1 .11 .

70000

422/31-7 .7 .

123 .3 .

70000

2/166 .3 .

70140

33/49 .10 . 417/32 .3 .

70180

68/1 .1 .

70140

159/4 .

4/3 .

70140

70150 70140 70140 .

70140ÇÒÂØ âË´.....á à§Õº àÃÕº·Ø¡ÃÒ ¸¹Ò¸Ô» ÁØÊÒ.....·Ø¡Ê¶Ò¹¡Òó ¢ÍãË ä´ ¾Ù´à¶ÍÐáÁ ¢Íà ͧ ¢Í Í Òà ͧÍÕ¡àÅ áÁ à˹×èÍ ä¾ÈÒŠ˹ØÁ ˹ Ò .Õë . .¹Óé ã¨àª×Í´¤Í Ãͤ¹ Ò Õè ¹Õè ´Ô à´ÕÂÇÂÔÁé ¡çà¡ § ¹ÃÀÑ·Ã ¹ ͧ˹ ͧ.....àÍ Íà¡Á ૨¹à¢ Òâç¾ÂÒºÒÅ ÃѪÀÙÁÔ ¤ÒÊâ¹Ç Ò. . .àÃÕ¡¾Õè ¹Õ¾è æÕè ¼Á˹ØÁ áÅ Ç Ë¹ØÁ ¨¹ÊÒÇæ ´Ô ÁÖ ! ¨Ôþ§É áÍç¡«.....àÃÕ¡¹ ͧ ¿ ͧàÃÕ¡¾Õè ¡Ô Ô¾ÔªÞ ¤Ø³Ë¹Ù.....äÎâ« ËÃ×ÍËÔÇâ« à¾ÃÒТ ÒÇËÁ´¡Å ͧ ÇÔ·ÂÒ ¤ Ò§¤ÒÇ.....Ë¹Ù¼Õ ÁÕ½ à¾ÃÒÐâ´¹ Õ (à¨çº) ¸¹Á§¤Å ©ÒÂÒÇ Ò.....˹ѡ 1 ¢Õ´ ÍØÂ! ËÃ×Í 1 ѹ¡çÇ Òä» ÍÃö¾Å ½Òá½´.....ºÕàÇÍà âÍàÇÍÃà¾ÃÒк Òà»Å Ò ¹Ñ°¸ÔÈÑ¡´Ôì àÊÕèÂäÍ ÔÁ ªÔÁ¹Ð¹ Í§æ ¾Õè¨Ñ´ãË ·Ø¡» ·Õè¾Õèà¡Ô´ ¸¹Ò¡Ã EQ.....àÂÍÐ àÂÍШ¹ÍÂҡࢠҴÃØ³Ò ¹éÓ Ò¹Í§ ÇزԳѰ ¹ ͧ.....¢Òà» ´ à¢ç´à¾ÃÒÐËÁ´ ÑÇ (àÅ ¹¾¹Ñ¹ËÁ´) ¡Ô Ô à ÕéÂ.....á âË´ ¤Ù ¢ÒäÁ âË´à¾ÃÒй ͧ¹ÔèÁ ¾ÔÉ³Ø ¹Ñ¡Ã ͧ.....àÊÕ§ èÓ ´Ó ä» ´Ó ÁÒ ¡çà ͧ´Õ (äÁ ÁÕ¤¹¿ §) ¸Ñ¹ÇÒ à«Õ¹¹¡ ·Õèä˹·Õè¹Ñè¹à¨Í¾ÕèठÒ! á¹ àÅ ¾ÔàªÉ° ¹Ñ¡à ¹ . . .à· Òä¿ ä»ÁÒËÅÒÂ§Ò¹ä´ ËÅÒÂà ͪÁ ÍÂà§Ô¹ËÁ´ ÍÀÔÃÑ°¨Ñ¡Ã ¹ ͧäÁà¤ÔÅ. . .à¨ç¤Êѹ Ãٻ໠Òä´ ´Õ à¾ÃÒÐÁÕà¾×Íè ¹´Õ ÎÒæ ÇѹªÑÂ Ë¹Ø ÁËÅ Í.....¹éÓ㨧ÒÁ ÊÒ¹§Ò¹àÁ×èͧҹŴ Í Í! á ÍÂ Ò Å×ÁËÅÍ´ä¿à¤ ҹРªÔ¹¡Ä âËÅ .....á äÁ ÁÒ¡ ËÅÒ¡Êä ÅÊÕÊѹáË §Ë ͧˡ ¾ÔàªÉ° àËÂÔ¹.....»ÃШÓË Í§ ¤Å ͧ¨Í§à¾ÃÒСѺ¨Ôé§àËŹ ³¾ÑÊ Ã áªÁ» .....à´ç¡àÊÕèÂÇ àÊÕèÂÇäÁ àÊÕèÂÇ¡çÁÒÊÒÂä´ º ÍÂáŠǡѹ ¹Ñ¹·ÇѲ¹ Dr. Á¹ ÃÕ Ë¹Ø Á˹ ÒÁ¹ ¤¹Ë¹ ÒÁͧ ठÒÇ Òà» ¹ ´Í¡à Íà ͧà¡çº ÑÇ ªÔ๸Ի â˹¡.....á à¡ § äÍ ·ÕèÇ Òâ˹¡äÁ 㪠ᡠÁËÃÍ¡ á à» ¹ËÑÇ

â˹¡ Ò§ËÒ¡ à¾ÃÒÐÍÂÙ ´ÕäÁ Ç Ò´Õ ªÍºàÍÒËÑÇ·ÔèÁ¾×é¹ á»Å¡´Õ! Àѷô¹Ñ ¨ÔëÇ.....á á¨ Ç á¨ Çà´ÕëÂÇà´ÕÂÇ¡ç¹Ñ觧͹ ªÑ³ç¤ ¨ÍÁÇ Ò¹éÓ äÍ ·ÇÕè Ò¹éÓà¡ §à¾ÃÒЪ¡ÁǺ ÍÂä»Áѧê ! ³Ñ°¾Å ÇÑÂÃØ ¹ 1 ºÒ· ¨Ð˹Ö觺ҷËÃ×ͤÃÖ觺ҷ¡çà çÁáÅ Ç¡¹ ±Ô °Ô Ò ÊÒǤ¹¹ÕËé ŧãËÅã¹ÞÒÞ Ò. . . ÒàËÅ ¹Ðà¸Í¨ ÒàÇÅÒ¾Ù´´ Ç »Â©Ñ à ÇÑ à ÂÕé ¹ ÒÃÑ¡ ÍÒÃÁ³¢Ñ¹. . .Ã¡Ñ ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¨ÓàÃÔÞ㨠ÈÈԸà ˹Ù˹ ÒãËÞ ¤¹¹Õéä¿áç.....᫧·Ò§â¤ § ¹ÃÕÃÑ ¹ ÊÒÇ˹ ÒãÊ WIFI äÁ Ô´¢Ñ´ ¡çãË ä´ ¢Ñ´à¶Íй ͧ¨ Ò ÈÔÇÈà ·ÍÁ¹Ô´ ¹Ô´..... Ô´Í Ò§Ë¹ Í ˹ Í (¢ÍºÍ¡) ÃÑ Ô¾Ã ËÑÇ¿Ù.....àÅ ¹áª à¡ §¹Ðà¹ÕèÂäÁ à¤ÂÂÍÁã¤Ã ÁÕ¹Ò ¤Ø³Ë¹ÙËÃÙËÃÒ.....˹ Ò ÒÊÇÂá ã¨âË´.....Ç Ò» Ð ÊØÇÃÃ³Ò à¸Í¤¹¹ÕéªÍºáÍ»áºÇ (Í×Íá ¡ç§Ñé¹æ) ÊØ¡ÑÞÞÒ ¤Ø³Ë¹ÙáÁ ¹¡¹ Í à ͪ Ò§»ÃдÔÉ° »ÂÒÍà à¸Í¤¹¹Õé¹éÓ㨧ÒÁ.....á Ñé§ã¨àÃÕ¹˹ ͹ШРà´ÕëÂÇ¨Ð ä´ Íà¢ÒÇѧ ³ÀÑ·Ã ¶Ö§»Ò¡Ë ÍÂá ¡ç¹ ÒÃѡ㪠àÅ ¹..... çä˹ ( ç»Ò¡§ÑÂ) âÊÃÂÒ à´ç¡¤¹¹Õáé Í» ê§Ô Í§ä´ ÅÍ´àÇÅÒ ¢ÍãË ºÍ¡à¶ÍÐä´ ã¨ä» ÊØÀÒÇ´Õ ¤¹¹Õé¹Ôè§ ¹Ôè§àÃÕºà ÍÂ.....¤Å Í ÒÁà¾×è͹ á ˹ ÒáË § æ (Å ÍàÅ ¹) ÈÔÃÔÅѡɳ ÊÁͧäÇ äÇà¾ÃÒÐä´ ÃѺÊÒÃÍÒËÒäú¶ ǹ 5 ËÁÙ ËÁÙ ¤Ø §¹éÓǹ ÈÔÃ®Ò ¹Ñ¡¡Å ÒáÊ´§ÍÍ¡ ªÍº¤Ø ªÍºàÅ ¹ ÍÂÙ ·Õèä˹ÎÒ·Õè¹Ñè¹ á ¢ÍºÍ¡! ¾Ù´à¡ §Í ҧ¡Ñº¡ÃÃä¡Ãá¹ Ð ¨Ô ÃÅ´Ò à´ç¡ Ôê§..... ͧ»ÃШÓË Í§Ë¡ ͧ¨¹ ͧ ÃÍÁ㨠·Ô¾ÂÊØ´Ò Í Ç¹àËÁ×͹ËÁÙ ´ÙáÅ ÇàËÁ×͹ ÒËÇÒ¹ (àÎ Í.....¹ Ò àÊÕ´ÒÂ)

ठÒ! Ç ÒË Í§Ë¡¹Õè¹Ð ¤ØÂà¡ §·ÕèÊØ´ã¹Â Ò¹ªÑé¹Êͧ ÍÒ¤Òà 3/2 àÅÂÅ Ð ¤Ø¨¹â´¹ÇÔè§ 10 Ãͺ â´¹ Õ ¨¹¡ ¹¶Ù¾×é¹àÅÂÅ Ð (¢ÍºÍ¡) á ¡çÇ Ò ¤¹Áѹ¤Ø ¤Ø·ءàÃ×èͧ ·Ø¡·Õè ·Ø¡àÇÅÒ Ê§ÊÑÂÍÂÙ º Ò¹à¡çº¡´ÁÑé§! à» ¹àÃ×èͧá»Å¡¢Í§à´ç¡Ë ͧˡ ¤×Í ¤Å ÒÂÇ Ò¨Ðº ÒËÃ×Íà»Å Ò¡çäÁ ÃÙ ºÒ§ Çѹà´ÕëÂÇ´Õ à´ÕëÂÇà Ò Çѹ㴤ÃÙÃØ §äÁ ÍÂÙ ¹Õè¹Ð àËÁ×Í¹ä´ àÅ ¹¹éÓ㹤Åͧ àÅ ÁѹÊ! á ¶ Ò¤ÃÙà¡ §ÁÒàÁ×èÍäËà ŠСç 1 2 3 â´¹ÍÕ¡áÅ Ç ÃÙ ÊÖ¡Ç Ò 2 » ÁÒ¹Õè ½ ¹¶Ö§ 1 2 3 ·Ø¡ÇѹàÅÂà¾×è͹©Ñ¹ 6/7 ¹ ÒÃÑ¡·Ø¡¤¹ 72 .13 .

70180

26/1 .7 .

208 .8 .

70140

9/1 .3 .

22 .4 .

97/7 .

70000

70140 70140 70140

30/7 .

70000

31/4 .8 .

70120

57 .10 .

70000

30 .7 .

70170

81 .8 .

109/9 .

70000

107/1 .4 . 115 .11 .

70000

16 .3 .

70140

171 .3 .

70140

148/162 .10 .

70000

52/1 .2 .

1 .11 .

166 .3 .

70140

70180

108/12 .

70000

70140 70000

141 .8 .

70000

70140

197/1 .3 .

70000

33 .8 .

70000

81/1 .5 .

70140

197 .2 .

70000

168/2 .1 .

70180

48 .9 .

70000

28 .3 .

70140

29 .2 . 167/5 .1 .

.

70000

159 .6 . 20 .5 . 72/1 . 14 .5 .

20 .9 .

70000

70000 70140 70000 70000

21 .8 .

70000 70000

144/32 .5 . 8 .3 . 43 .15 . 160/105 .12 .

70000 70000 70140 70000«Øº«Ôº 6/7 ÊÇÑÊ´Õ¨ Ò! ªÒÂË¹Ø Á 6/7 ¶Ö§Çѹ·ÕèàÃÒ Í§ ¨Ò¡¡Ñ¹áŠǹР¢Í½Ò¡«Øº«Ôºá«Ç¡Ñ¹àÅ ¹ æ ãË ÊСԴ ÍÁÎÒ à¾×èÍà» ¹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó ·ÕèÁÕ Í¡Ñ¹ ááàÃÔèÁÁÒ»ÃÐà´ÔÁ¡Ñ¹´ ÇÂ...... ¸ÕÃÀÑ·Ã(¹ÔÇ) ä´ ©ÒÂÒÇ Ò à ÕéÂàÊÅ´à» ´ ¡Ô¹¹Áº ҧ๠Í! ÊØàÁ¸(àºÊ) ä´ ©ÒÂÒÇ Ò äÍ Ë¹ Ò»ÅÒäËŪ¹à¢×è͹ ª¹«Ð˹ Ò ÂѺàÅ ¹Ä´Å(´Å) ¤¹¹Õé¢Õéá§ÊØ´æ »Ò¡äÁ ÊÔ鹡ÅÔè¹¹éÓ¹Á¨ÃÔ§æ ¨ÔÃÇѲ¹(࿠«) àËç¹¹Ôè§æ Í ҧ¹Õéà ÒÂäÁ àºÒ¹Ðà¹Õè ¾ÕÃÀÑ·Ã(¾Õ) ¶ Òà´Ô¹ä»ã¡Å ÃÐÇѧæ佡ÃÐà´ç¹à¢ Ò Ò¹Ð·Ø¡¤¹ à¾ÃÒÐà¢Ò¤×Í ¾Õèä½àô Ò ä½¹ÕèàÂÍÐÊØ´æ àÅ¹Р¢ÍºÍ¡! ¡ÓÅѧàÍ¡(¾Õèà¨) ⤨áÅѺâÅ¡Âѧ¨Ð E.T. ¸ÒÃÒ¡Ã(ૹ) à¨Íà¢Ò¤¹¹Õé·Õèä˹ ͧ·Ñ¡Ç Ò ºÑÇÅÍÂਠÒà¾×è͹ ÂÒ¡ áËÁ»Å×éÁ¾ÕèáÍ´ ¤ÒÃÒºÒǫШÃÔ§àÅ¹Р»³Ô¸Ô( Ñé¹) ¤¹àË繤§¨Ð¹Ö¡Ç Ò ÅÙ¡ªÔé¹à´Ô¹ä´ âÍÃÊ(ÅÙ¡â´´) à» ¹¾ÃÐâÍÃÊàÁ×ͧä˹¨Ð àÁ×ͧ ҧ¡Ø§ ËÃ×Íà»Å Ò Â Ò§«ÐäËÁ àªÕÂÇ ¸à¹È(äÍ«) ʧÊÑÂà´Ô¹Å§ÁÒ¨Ò¡à·×Í¡à¢Ò йÒÇÈÃÕ à¨Í ¹äÁ ÁÒ¡....àÅÂàÁÒ» Ò«Ð.. àÃÕ¹äÁ ÃÙ àÃ×èͧ ¸§äªÂ(¡ÍÅ¿) ¹ÒÁÊ¡ØÅä´ ÂԹ໠¹ ͧ¡ÅÑÇ ¾ÍàËç¹ ÑǶ֧¡Ñº ËÑÇàÃÒÐ ÑÇàÅç¡äÁ ÊÁ¡Ñº¹ÒÁÊ¡ØÅàÅ¹Р¾ÃÈÑ¡´Ôì(á¿Ã §) ¤¹¹Õé¹Õè¶ Ò¨Ð»Å×éÁ¹Ñ¡Ã ͧÅÙ¡·Ø § ¤Ø³¾ÃÈÑ¡´Ôì Ê Í§áʧ¹Ðà¹ÕèÂ..... Ñ駪×èÍ«ÐàËÁ×͹àªÕÂÇ ÀѷáÃ(¡çÍ ) ¹ÔÊѾٴÁÒ¡»Ò¡´ÕÍ ҧ¹Õ餧àÅÕé§.....äÇ ã¹»Ò¡á¹ àÅ ª¹Ò¸Ô»( ÒÃ) º Ò¹¢Ò¨ҹ´ÒÇà·ÕÂÁá¹ àÅ à¾ÃÒÐ˹ Òà¢Ò¹Õè ºÒ¹à» ¹¨Ò¹´ÒÇà·ÕÂÁ ºÒ¹ ºÒ¹ ¤³ÔÈÃ(´ÔÇ) àË繤ÃÑé§áᤧ¨Ð ¡ã¨àÅ ¹Ö¡Ç Ò ËÁÕ¤ÇÒ ¸ÇѪªÑÂ(âÍÁ) ¾ÕèÍ Ò§à¶Ô´à·Ô§ÁÒáŠǨ Ò ¾Ù´ Ô´Í Ò§«Ð¨¹à¾×è͹ àÃÕ¡¾ÕèÍ Ò§à¶Ô´à·Ô§ ³Ñ°¾§É(ÍÒÃÁ) ¡Ô¹ÍÒËÒÃãË ¤Ãº 5 ËÁÙ ¹Ð ÑǹÕè¼ÍÁáË §à» ¹ äÁ àÊÕº¼Õ ÍÔ·¸Ô¾Å(ÍÍ¿) ¾Õ褹¹Õé¹ Ò ÒàËÁ×͹ỠÐÂÔéÁ á ·ÐÅÖè§ä´ âÅ ¨ÃÔ§æ àÍÒâÅ ä»àÅ ³Ñ°¾§É(»Ù¹) ˹ Ò¹Õè«Õ´à» ¹ä¡ Áá ¤ÒÃÁ¹Õèà ͹áç¨ÃÔ§æ

ºÑ³±Ô (ºÔÇ) à¢ÒÇ Ò¡Ñ¹Ç Ò ¤ººÑ³±Ô ¾Òä»ËÒ¼Å á ºÑ³±Ô ¤¹¹Õé¾Íä»ËÒÅÒªÑÇà ¾Å¾Ãø¹(à¡ÍÃ) ÊÒÇæ àËç¹à» ¹ ͧ¡ÃÕê´ Ñé§á àËç¹ 100 àÁ à à¾ÃÒÐà¢Ò¤×Í ¾ÕèàËÂÔ¹ 100 àÁ à ÃÇÕ(à·Õ¹«×èÍ) «×èÍÊÁª×èͨÃÔ§ ªÒ¤ÃÕÂ(¤Ô§Ê) ¼ÔǾÃó¹Õè¼Ø´¼ ͧà¹Õ¹ãÊ Í ҧ¡Ñº¶ Ò¹ ÍÀÔÊÔ·¸Ôì( Ù¹) º ҹⴹä¿äËÁ á¹ àÅ ÑÇà¡ÃÕÂÁäËÁ àÅ ¹ÅÔ¹Õ(¹Ø ¹) à¢Òä´ ©ÒÂÒÇ Ò ¹ ͧàºÒËÇÔÇ àºÒäÁ àºÒ¡ç´ÙàÍÒ àͧ¹Ð à¡ ØÇÅÔ¹(¡Ø §) ªÕÇÔ ¢Í§à¢Ò¤¹¹ÕéÁÕá àÊÕ§ËÑÇàÃÒÐ 5555 »ÃÕÂÒÀó(ºÕÁ) àËç¹à§Õºæ Í ҧ¹Õéʹã¨àÃÕ¹º Ò§¹Ð ÀѷáѹÂ(´ÃÕÁ) ¹ ͧà¿Ã¹ËÂѹ...¹ ͧ¿ ¹àËÂÔ¹ ͧ¤¹¹Õé »ÂÐÁÒÈ(á¾¹) àÎ ÎÒ à¡Ô¹ä»áŠǹÐà¸Í ÇÔÅÒÇÑÅ ¤Å ÒÂÈÔÃÔ (ËÞÔ§)..... à¸Í¤¹¹ÕéÁҡѺ¤ÇÒÁÁ×´...... Á×´¨¹ÁͧäÁ àËç¹ ÑÇà¸Í ÍÔÊÃÔÂÐ(àÍÁ) 仫×éͤÃÕÁÁҢѴ¼ÔǺ Ò§¡ç´Õ¹Ð ÇÃóÀÒ(¹Ôé§) à¸Í¤¹¹Õéà¡Ô´ÁÒà¡ §·Ø¡Í ҧ......·Ñ駡ÒÃàÃÕ¹ áÅСÒÃàÅ ¹ ¹ ÒÍÔ¨©Ò«Ð¨ÃÔ§àªÕÂǹ ͧ¤Ò§ÂÒÇ ¸¹Àó(ÁÔéÅ) 仡Թ¹Áà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÙ§º Ò§¡ç´Õ¹Ð......(à¸Í¤¹¹Õé à ÕéÂà¡Ô¹ä»áÇ Ç) ºØÞÞÒÃÑ ¹(ᨹ) ¶Ö§à¸Í¨Ð¡Ç¹á à¸Í¡çÁҡѺàÊÕ§ËÑÇàÃÒÐ. ¾ÔÁ¾ÅÀÑÊ(¾ÔÁ¾) ¶Ö§à¸Í¨ÐÍ Ç¹á ¡çàÃÕ¹ࡠ§¹Ð (Å´¤ÇÒÁ Í Ç¹º ҧ๠Í) ¸Ñ¹ÂÀÑ·Ã(¡Ñ¡ ع) àÃÕºà ÍÂàËÁ×͹¼ ҾѺ ͧ¤¹¹Õé ÍÃÇÃó(ºÕ) à¾×èÍ¹æ ½Ò¡ÁÒºÍ¡Ç ÒÍÂ Ò¡Ô¹ä¡ àÂÍйР໠¹ Ë Ç§ à´ÕëÂǨÐà¡Ô¹¢¹Ò´ ÇÒÃسÕ(ËÇÒ¹) »ÃѺ»Ãا¹ÔÊÑÂ˹ Í¡ç´Õ¹Ð (äÁ äËÇ ¨Ðà¤ÅÕÂà ¨ÃÔ§ææ......) ³Ñ°¹Ñ¹·(½¹) ¤¹¹ÕéʧÊÑÂËŧÁÒ¨Ò¡¡ÐàËÃÕè§ṠÐæ à¾ÃÒÐ à¸ÍÁÒ¨Ò¡Êǹ¼Öé§ à¸Í...à¤çÁ.... ÈÔÃԹѹ·(á¾Ã) ÁÕà¤Ã×èͧºÔ¹ ¨Í´ÍÂÙ ¡ÕèÅÓáÅ ÇŠШР¹ ͧà¡Ô¡.. ....ʹÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ à¨¹¹ÔÈÒ(ÍÒÂ) àÊÕ§àºÒæ ˹ Í¡ç´Õ¹Ð...(ËÙ¨Ðá ¡ÍÂÙ áÅ Ç) ÊÔÃÔÁÒÊ(àÍÁ) »´· Ò´ ÇÂÊÒÇ 6/7 ´ ÇÂà¸Í¤¹¹Õé ¶Ö§à¸Í¨Ð ÑÇàÅç¡ á ÊÁͧäÁ àÅ硹ШРàÎ Â! ºÍ§æ ͧ æ ͧ¡ãË à¢Òä»àÅÂ......6/8 127/1 .4 .

77/3 .5 .

70000

137 .7 .

177 .4 .

70000

69/2 .10 .

75120

154 .11 .

35 .8 .

70180 .

70000 70000

70000

20 .2 .

70000

163/73 .

70000

54 .10 .

70000

70140

13 .6 .

131 .7 .

70140

309 .

70000

122/1 .

70000

70000

53 .5 .

116 .15 .

25 .6 .

70000

13/1 .7 .

70000

5 .6 .

123/106 .

70000

246 .3 .

70000

44 .9 .

70140

145/522 .8 .

70120

322/2 .

70140

70000 .

75 .3 .

70000

45 .3 .

70000

96 .11 .

70000

20/2 .5 .

135 .2 .

70140

599/35-10 .7 .

23/3 . 63 .1 . 185 .8 . 37 .7 .

21 .6 . 51/1 .1 .

70140 70000

234/9 .

70000

70000

344/8 .7 .

70170 70000 70000

12/2 .3 .

70000

70000

44 .4 .

70170

63 .1 .

70140

40 .8 . 338/8 .

70000 70140

70000

132/2 .2 .

70000 .

70000 70120


“Friends are forever”

Freedom Evolution


....«Øº«Ôº¶Ö§à¾×è͹.... ¸¹ÇѲ¹(¡ÒÂ) ¾Õ¤è ¹¹Õ´é àÙ §Õºæ á ¾ ÍÅѺËÅѧ¡çäÁ àºÒ¹Ð¤ÃѺ ÊØÃÔÂѹ (¤ÃÕ¹) ¾Ð....¾Ù´¶Ö§¹Ò¤¹¹ÕéáÅ Ç˹ÒÇ....˹ÒÇ (à¢Ò¾Ù´·Õäà ¿ ¹ÍÍ¡ ·Ø¡·Õ) ÇÔÈÃØ (à¨ÁÊ) ¹Ò¤¹¹Õé ʹã¨àÃ×èͧ¸ØáԨÁÒ¡ä»Ë¹ Í àÅÂäÁ ¤ ÍÂ Ç Ò§ÁÒàÃÕ¹ ÊØÃÈÑ¡´Ôì(â¹ ) ËÞÔ§¢ÍºÒ (Í¡¹ÒÂãËÞ äÁ àºÒ¹Ð....) ä»Ã¾.ÂѹÎÕ ÁÒËÃ×Íà»Å Ò ÃÑ°¾Å(ºÒÊ) ¶Ö§¼Á¨ÐàÃÕ¹äÁ à¡ § á ¼Á¡çਠ§·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ ÀÒ¹Ø(àÍÔô) ÊÙ§¡çÊÙ§ ´Ó¡ç´Ó ÁÕ´ÍÕ Â٠çä˹¤ÃѺ· Ò¹(Å ÍàÅ ¹æ) ¨ÔþѲ¹(â»à ) ˹ÙËÃÔ§è »ÃШÓË Í§á º Í¡äÇ ¡Í ¹ àÃÕ¹ࡠ§¹Ð¤ÃѺ ¾ÔºÙÅÂ(áÍç¤) ¹Ò¤¹¹Õ¶é §Ö à¢Ò¨Ð ÇÑ àÅç¡ á ¡ àç Å硾ÃÔ¡¢ÕËé ¹Ù¹Ð¤ÃѺ ¨Ð ºÍ¡ãË ÊËÑÊÇÃÃÉ(â«´Ò) ¾Ù´¹ ÍÂËÂØ´àÃÕ¹º ÍÂʧÊÑÂÁÕ¸ØáԨ»´ºÑ§ ¨ÒÃØÀÑ·Ã(âÁ¨Ò) Ë¹Ø Á¤¹¹Õéª Ò§àÊÕ§ËÇÒ¹á¶ÁÂѧ ¾Ù´äÁ ªÑ´ÍÕ¡ 555+ ¾ÕÃÇÔªÞ(¾Õ) ©ÒÂТͧà¢Ò ËÑÇàÅç¡¡ ¹ãËÞ ¾Õ¨Ð¾Õ ( Ñé§ã¨àÃÕ¹ÁÑè§ ¹Ð ¢ÍºÍ¡) Í´ÔÈÃ(à¿ÃÁ) · Ò¹¤¹¹Õ»é Ò¡ÁÒ¡...¾Ù´ÁÐËÂØ´... ÑÇ¡ç´Ó...á ¡ Áç Õ´ÕàËÁ×͹ ¡Ñ¹¹Ð¤Ð ÇÔ¸ÇÔ¹·(à¿ÃÊ) àÊÔÿÇÍÅàÅÂà¡ §ÁÒ¡æ à¾×èÍ¹æ ªÍºàÃ×èͧàÃÕ¹ ¾Íãª ä´ àÊÕ´Ò ÑÇ´êÓ ´Ó ÇÔ»È Â(¡ ͧ) ÑÇ¡çàÅç¡ ÊÁͧ¡çàÅç¡ º Òæ à» ¹æ ¹Ð¹Ò¤¹¹Õé ¸¹ÇÔÊØ·¸Ôì(ä»Ã) ¹Ò¤¹¹ÕéÍÂ Ò¾Ù´Ç Ò äÁ « Ò à¾ÃÒÐà¢Òº Ò¡Ç Ò« Ò àÊÕÂÍÕ¡ ÈØÀªÑÂ(⺷) ¹Ò¤¹¹Õé ¤×Í à¾×è͹ÃÑ¡´Õ á àÃÕ¹¡ÅѺäÁ ´Õ Ñé§ã¨ àÃÕ¹ãË ÁÒ¡æ à¾×è͹æ à» ¹¡ÓÅѧã¨ãË ¶ Ò¾Ù´¶Ö§¾ ͤ¹¹Õé ͧ¹Ö¡¶Ö§ äà ÊѺ»Ðô à» ¹Í ҧáá ¾ ͤٳ ⤠ÃÃÇÂàÅÂÍÐ ¾ Í¡ÐàËÃÕ觴͠¸Õþ§É(ÍÑéÁ) ÇÒÂ....ÇÒ ÑÇàͧ ¹Ò¤¹¹ÕéäÁ 㪠ش¹Ðá à¾×è͹ææ ÁѹãÊ Ã ÒÂÎ Ð ¹Ó½ ¹(½ ¹) ¹Ò¤¹¹Õé ÅÙ¡¤ÃÖè§ àªÕÂǹР(¤ÃÖè§ä·Â/¾Á Ò¹ ÐÊÔ) áÅ Ç ·ÓäÁ? ºÒÃÁÕ(â¿Å¤) ¹Ò¤¹à¹Õé¢ҴàÃÕ¹ºÍÂ...º Í á¶ÁÂѧ⤠áǹÍÕ¡ ʧÊÑÂÁÕ¸ØáԨ·ÕèâúԹÊѹ ¸à¹ÈÇÃ(»ÅÑê¡) ¹Ò¤¹¹Õéáͺ«Ø Áà§ÕºäÁ ¤ ;ٴá ÅѺËÅѧ...(¤ØÂâÁ äÁ ËÂØ´) ÈÔǹ¹·(¿Åؤ) ¹Ò¤¹¹¹Õéà¾×è͹ÃÑ¡¡Ñº¹ÒÂà¿ÃÔìʶ֧¨Ð¢ÒÇ¡Ç Òá ¡çÁÕ áÇÇ.... ÅÔ§ àËÁ×͹ ¸ÇѪªÑÂ(á« §¤) ¹Ò¤¹¹Õé¶ Òà¨Í ͧ¡Á×ÍäËÇ áÅ ÇàÃÕ¡ ¾ÕèªÒ à¾ÃÒÐÁѹᡠ·ÕèÊØ´ã¹Ë ͧáÅ ÇÅ Ð ÊÃѳÂ(¿Í´Â) ¹Ò¤¹¹ÕéÁÕ· Òà ¹à» ¹àÍ¡ÅѡɳËÑÇàÃÒФ֡¤Ñ¡ àÍ¡Åѡɳä»ÍաẺ (àÍÐ Âѧä§?)

ÊÁºÙó( Õë) ¹Ò¤¹¹ÕéÍÒ Õë¼Ù ¢Ò´á¤Å¹ ª Ò§áʹÊÒËÑÊàÃ×èͧ ¤ÇÒÁÃÙ äÁ ¤ ͨÐÁÕ (àÎ Í! äÁ ´ÕàËÁ×͹ª×èÍàÅÂ) ÊÃÍÃö(¡Ã) ¹Ò¤¹¹ÕéàÃ×èͧ¡ÒÃà ¹ã¤Ãà» ¹ÃÙ ¨Ñ¡ · Ò¡Ô¹ ѺÁÒ Í ҧááæ ᫧·Ò§â¤ § (Í ÒÇ.... Ѻæ) ¸¹¡Ä (¢ ÒÇâÍ ) ¾Í¾Ù´¶Ö§¡ç¹Ö¡¶Ö§ ÊÔÇ ÊÂÔÇ¡ÔéÇ â¤ Ã˹ Ò ¡ÅÑÇ (Å ÍàÅ ¹¢Óæ ¹Ð¤ÃѺ) ¾Ñ¹¸ØÇÈÒ(á §ä·Â) ÊÒǤ¹¹Õé ¤×Í ¹Ò§¿ Ò´Ñé§ËÑ¡ ÒÁÃÑ¡¨Ò¡ ÊÒªŹÑé¹ÍÂÙ ä˹ (Î×Íæ ÍÂÙ ä˹) ¡ÁŪ¹¡(ÁÒ´) á»Ã ¹æ ÊÒ¤¹¹Õé ÑÇ¢ÒÇ Ã Ò§ãËÞ ã¨ªÍº âÁâË ( ͹â¡Ã¸ ´Ø...´Ø á ¡çáͺ¹ ÒÃÑ¡¹Ð ÑÇ ¡¹¡ÇÃó(á¾ç¤) ÊÒǤ¹¹¹Õéª ÒÇ¢ÕéÍÒÂá ¡çäÁ ÇÒ¹ ÒÃÑ¡ (¢Õé ÍÒÂ á ©Ñ¹ÊÇ¹Р¢ÍºÍ¡!) ¾ÔÁ¾ ÐÇѹ( ÐÇѹ) ¾Ù´¶Ö§à» ¹ä»äÁ ä´ à¸Í¤¹¹Õé¹Ñ¡à·¤Çѹâ´ÊÒ ´Ó (ã¤Ã« Ò¡ Ò¹¤ÍËÑ¡äÁ ÃÙ ÑÇ) oh my god! ³Ñ¯°³ÔªÒ(à ÔéÅ) Ë¹Ø Á àÍ ÊÒǤ¹¹ÕéàÃÕ¹ࡠ§ à¡Á¡çàªÕèÂǪÒÞ. ....» Òà¡ §æ ÃÐÇѧ¨ÐÇÙº! ÁÒÃÔÊÒ(»ÍÂ) ÊÒǤ¹¹Õé ¡ç¹ ÒÃÑ¡ à»ÃÕéÂÇ.....à»ÃÕéÂÇ á àÊÕ Í ҧà´ÕÂÇ àËÁ §ä»Ë¹ ͹РàÎ Í! »Ø³ÂÇÕÃ(ËÁÍ¡) ÊÒǤ¹¹ÕéàÃÕ¹ࡠ§ ¾Ù´¹ Í àÃÕºà Í (á ¶ Ò äà ÊÒÃШ¹ËÅØ´âÅ¡ ¤§àÍÒ¡ÅѺ ÂÒ¡¹Ð) =3= Í÷ÑÂ(à¢ÕÂÇËÇÒ¹) à¢ÒÇ Òà¸ÍÍ Ç¹..´Ó áÅСǹæ á à¾×è͹æ ÍÔ¨©Òà¸ÍÁÕË¹Ø Áæ ¨ÕºËÅÒ¤¹¨Ñ§ (ठÒÅ ÍàÅ ¹¹Ð ÑÇàͧ) ¸³ÔÈÃ(¿Ò§) ÊÒǤ¹¹Õé¾Ù´¹ Í àÃÕºà ÍÂäÁ à¤ÂÃÙ ¨Ñ¡ á ÃѺÃͧ àÃ×èͧ¤ÇÒÁ¹ ÒÃÑ¡äÁ á¾ ã¤Ã ¹ØªÇÃÒ(âºÇ) à¸Í¤¹¹Õé ¹ ÒËÂÔ¡¨Ñ§ á á»Å¡¨Ñ§à¸ÍËÂÔ¡äÁ à¨çº ª¹Ò¾Ã( ÍÁ) ÊÒǤ¹¹ÕéÁÔÊ 6/8 ÂÙ¹ÔàÇÔÃÊ àÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹ ÍãË ¡ ͹ á àÃ×èͧ¹éÓ˹ѡ©Ñ¹¢Í » ·ÁÒ(½¹) ÊÒǤ¹¹Õé⤠ÃàÅ ठÒÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹ ÑÇàͧÊÙ§ ÁÒ¡æ ÍÀÔÞÞÒ(ÍÍÁ) ÊÒǤ¹¹Õé ÑÇàÅç¡áÅÐà Õé àÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹äÁ Ãͧ ã¤Ã (Ç ÒÇ) ÊعÔÉÒ(¹Ô) ÊÒǤ¹¹Õéà ҧãËÞ ã¨¹ ÒÃÑ¡ à» ¹·Õè¾Ñ¡ÃÇÁÃÑ¡¾Ñ¡äÇ ·Õè à¸Í ¾Ô´Ò(á» §ÃèÓ) ÊÒǤ¹¹Õéà·Ã¹¼ÁÁÒáç᫧¿ÍÃÁÙÅ Ò »ÃÐÁÒ³ Ç ÒËÞÔ§ä·Âã¨âºÃÒ³ á ¡ç¹ÔÊÑ´չРÇÔÀÒÇÃó(ºÕÁ) ÊÒǤ¹¹ÕéàÃ×èͧ¤ÇÒÁ¢ÒÇ¡¹ÔéÇãË à·Ã¹Á ÒãËÁ ·Ã§Á Òà Í à· Ë·ÕèÊØ´ àºÞÞÒÀÒ(àºÞ) ÊÒǤ¹¹Õé ÑÇàÅ硹ÔÊÑÂ´Õ ¾Ù´¹ Í à§Õº á¶Á àÃÕ¹ࡠ§´ ǹÐàÍÍ


3


¡Ç ҨТÖé¹ÁѸÂÁ» ·ÕèÊÒÁ ¡Ç ҨТ ÒÁÁÒ¶Ö§Çѹ¹Õéä´ ¡Ç Ò¨ÐÁÕÇѹ¹Õé·ÕèÀÙÁÔ㨠ËÁÑè¹½ ¡ã½ ËÒ¤ÇÒÁÃÙ ÁÒÊÙ ¡Ñ¹ àÃÕ¹ÊÓàÃç¨ÊÁÄ´Õ·ÕèÁØ §ËÇѧ ¡çà¾ÃÒÐÂѧÁդس¤ÃÙ¼Ù ÊÒ¹½ ¹ ãË ÈÔɹÑ鹡 ÒÇä¡Å仾à ÍÁ¡Ñ¹ ¨¹¶Ö§Çѹ·ÕèÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ê §ºÃôÒÈÔÉ·Ñé§ËÅÒÂä´ ¶Ö§½ § ¤ÃÙ¡çÂѧÍÂ٠ç¹ÕéäÁ ÁÕà»ÅÕè¹ ¢Í¾Ç¡àÃÒÈÔɤÃÙÊÙ ¾Ò¡à¾ÕÂà à¤Âà ÇÁàÃÕ¹¡Ñº¤Ø³¤ÃÙÍÂÙ à¢ÒÇѧ3/1 < > 087-0817094 9 15 . . . 70150 < > 085-8098414 65 4 . . . 70140 < > 084-1586678 201/3 8 . . . 70140 < > 087-1081561 33/1 9 . . . 70000 < > 080-0242253 98/1 4 . . . 7000 < > 088-8607282 178 5 . . . 70140 < > 086-7950398 213 8 . . . 70140 < > 086-1720703 54/1 1 . . . 70000 < > 083-5584587 1 . . . 70000 < > 080-9000135 61/2 6 . . . 70000 <> 083-977713 45 5 . . . 70000 < > 084-3187624 52 4 . . . 70140 < > 087-1515565 2/4 . . . 70000 < > 082-0748085 192/1 3 . . . 70140 < > 080-7714014 50 4 . . . 70170 < > 083-8148598 183 5 . . . 70000 < > 032-327587 70/3 7 . . . 70000 < > 084-2197290 80/19 . . . 70000 < > 082-0014918 10/3 1 . . . 70140 < > 089-9199020 26/1 5 . . . 70000

... < > 085-9399714 380/7 9 . . . 70000 < > 084-4138114 88/5 8 . . . 70000 < > 084-9636258 26/1 1 . . . 70000 < > 080-9748332 93/2 1 . . . 70180 < > 084-1457275 88/2 5 . . . 70140 < > 083-9874358 28/5 5 . . . 70000 < > 082-2985207 126 1 . . . 76140 < > 082-5522076 36/2 2 . . . 70140 < > 083-8342879 36/2 7 . . . 70000 < > 080-6509274 108/1 9 . . . 70000 < > 083-2449956 69 9 . . . < > 080-2380263 99/7 10 . . . 70000 <> 082-9818606 7 4 . . . 70140 < > 084-0760987 25 8 . . . 70000 < > 080-9317066 100/2 11 . . . 70000 < > 083-7748126 20 4 . . . 70140 < > 37 7 . . . 70000 < > 088-6986375 77/1 5 . . . 70140 <- > 088-6098755 12 14 . . . 70000 < > 123/193 . . .ÊÒÁ·ÑºË¹Öè§à¾×è͹ÃÑ¡ ͧ¨Ò¡ä¡Å ¨Ö§ÍÂÒ¡¢Íá«Çà¾×è͹¡ ͹¨Ò¡ÅÒ Ë¹Ö觹Ò»ÒÅÁàÊÕ§à¾ÃÒÐàʹÒÐËÙ ÍÕ¡¹ÒÂà¡ Òàà §àÃÕ¹¾Ò¡à¾ÕÂþÅѹ ¹Õè¹ÒÂà¹ç¤¢Õéà¡¡·ÓàËÁ×͹ËÅ Í ÍÕ¡¹Ò» ¹¶Ö§äÁ ËÅ Íá ¡ç´Õ ¶Ö§¹ÒÂâ¡Ð㨨ÐàÅç¡á ¡ÒÂãËÞ ·Ñ駹Ò ÕéÍÒÃÁ³´Õáʹ»ÃÕà»ÃÁ Ê Ç¹ä͹ÔÇʪͺá¡Å §ªÍºà¡à¾×è͹ Ê Ç¹¹Ò¸Õêͺ·Ó ÑÇà» ¹à´ç¡á¹Ç ª×èÍàÊÕ§¡ ͧ¹ ͧ»Í¹´áʹàºÔ¡ºÒ¹ ËÒà»ÃÕº»Ò¹Ë¹Ø Áâ´ â´´à¡ §¨ÃÔ§ à´Ô¹ÍØ ÂÍ Ò¹ÒÂà»Ò ͧËÑ´ÇÔè§ à¢Òáʺ¹Ô觹ÕèÊÔâÍ » ÞÞÒ¾Å Í Í§äÁ ÃÍà кÍÅä´ ·Ø¡áË §Ë¹ ÊÒǹ ÒÁ¹ËÞÔ§Í ÍÁÅÙ¡ ͺ . ÁÕ¿ÒÃÁä¡ ¹ ͧ¹Ñ·ÃǨÃÔ§Ë¹Í à¡ §¨Ãԧ˹ÍÊÒÇÁйÒÇਠÒÍÒÃÁ³ ÊÇÂÍÕ¡áŠǹ ͧà¹ÂÊÒÇ Ò¤Á ਠҤÒÃÁá¡ ÁàÊÕ§´Ñ§äÁ ʹã¤Ã ¨ÍÂÊ §àÊÕ§¡ÃÕê´¡ÃÒ´ÍÂÙ ÃèÓä» à´ç¡º Ò¹ã¡Å ¹ ͧ ѧàÁã¨ËÃÃÉÒ áʹà¤ÕèÂÇà¢çÞ¤ÃÙ˹ Í·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Í§¨Ò¡áŠǼͧà¾×è͹ÃÑ¡Å ¹àËÅ×Í

à¾×èͽ ¡ã½ ¤ÇÒÁÃÙ ÀÒ¾ҡ˹ Ò à¼×èÍà¨Í˹ Ò¨Ðä´ ·Ñ¡äÁ Å×Á¡Ñ¹ ÅͧÁÒ´Ù¹Ò Òáʹ¡ Ò¡Ñè¹ Íա˹Ö觹Ñ鹤×͹Ò¹¹¤¹áʹ´Õ â´¹à¾×è͹Š͹ÒÂÊͧ ⸠! ¹ ͧ¾Õè ͧ¤¹¹Õéà§Õº¹Ôè§ Í§¹ÒÂà¨ÁÊ äÁ 㪠ã¤Ã ͧ¹Ò¹ѷ¹Ñ¡àÅ ¹à¡ÁÊ ¼ÔÇÊÕࢠÁ ͧ¹Ò´ÃÕÁ¨ÔëÇáÅÐá¨ Ç à¢ÒäÁ àËÁ×͹¾ÕèºÕÁ¹Ñè§ËÑÇá¶Ç ÍÕ¡¹ÒÂÁÔ¡«àÊÕ§´Ñ§ ÑÇ» Ç¹Ë Í§ Ê Ç¹Ë¹Ø Áà· §¹Ñé¹´Ù´ÕàÍÒ§Ò¹¡Òà ª×è;ÃÐàÍ¡á 䩹ªÍºÁÒÊÒ Íա˹Ö觹Ò¡ҹ ¾Ù´ÁÒ¡¨ÃÔ§ Ë¹Ø Á¹Ñè§à§Õº¹ÒÂá¿Ã§¤áË §»Ò¡· Í ¹ÔÇÊË¹Ø ÁྪÃà¢Òá¡Å §ä´ ·Ø¡¤¹ ˹ÙÍÍÁÍÍÁ¾ Í¢Ò¹éÓ ÃÒÇÑ§ä¼ Ê Ç¹ÊÒÇ¿ Ò·Ó§Ò¹´ÕäÁ ÃÕÃÍ ¹Ñè§Ë¹ Ò¹Ôè§ÊÒÇºÕºÕ·Ó ÒáËÇÇ ÂÕ¹ÊÊÒÇÍǺ¡Ô¹à¡ §¨¹ ÑÇ¡ÅÁ ¹Ø ¹ËØ ¹áË §¢ÒàËÅç¡à ¹ÊØ´àËÇÕè§ ÊÒÇ¢¹Ø¹ËØ ¹ÍǺÁÒ¡¡Ç Òã¤Ã á» §¨Ô ËÅØ´ÊÐÊÁ¡Ôê¡à» ¹Ç ÒàÅ ¹ ¤ÃÙÁØ¡´Ò¤ÍÂË Ç§ËÒáÅЪ ÇÂàËÅ×Í â»Ã´¨§àª×èͨҡáÅ ÇäÁ Å×Á¡Ñ¹.3/2 085-5149205 116 .5 . . . 70140 080-2004304 72/3 .10 . . . 70000 083-4390775 17 .6 . . . 70000 083-8911024 256/44 .3 . . 70000 087-3644096 51 .4 . . . 70140 082-0940409 99/9 .5 . . . 70000 083-7054045 97 .10 . . . 70000 089-5482720 79 .10 . . . 70000 084-3185638 213 . . . 70000 085-3713617 81/1 .1 . . . 76140 086-7661717 275 . . . 70140 085-8403540 210/14 . . . 70000 080-2748031 55 . . . 70000 087-5176714 40 .2 . . . 70000 086-5589558 45 .4 . . . 70000 083-2265824 32/10 .2 . . . 70000 084-0830835 46/3 .9 . . . 70000 085-2994196 19/1 .5 . . . 70140 089-9125223 37 .7 . . . 70000

87/9 .13 . 30 . 23 . 16 . 163/28 . 10/1 . 30/2 . 123/90 . 40/1 .3 . 94/1 .7 . 81 .5 . 160 .1 . 348/636 . 3/1 .7 . 87 . 30/4 . 53 .5 . 237/2 . 93/2 .1 .

085-8385519 . . 70000 084-2179366 . . 70140 085-2947752 . . 70000 088-9169974 . . . 70000 087-1510750 . . 70000 085-3582277 . . 70140 089-0570687 . . 70000 080-0254454 . . 70000 087-1595955 . . 70000 089-0536476 . . 70000 086-1623743 . . 084-2025715 . . 70000 082-0905680 . . 70000 085-3727104 . . 70000 083-3172899 . . 70140 084-1443417 . . 70000 089-1771375 . . 70140 086-1658478 . . 70000 082-2993006 . . 70140 á«ÇàÅ ¹æ¡Ñ¹ã¹Ë ͧ ÊÒÁÊÔºÁÕ¹ÒàÇÕ¹ÁÒºÃèº ÊÒúº¼Ñ¹à»ÅÕè¹ËÁعàÇÕ¹Ëѹ à¾×è͹à¡ÅÍᡠǨҡ¡Ñ¹áÅ ÇÂØ ÔÇѹà¤Â âÃÁÃѹËÂÍ¡Å Íà¤Å Ò¤ÅÍà¡ÅÍÊÕèÊÔºÊÒÁ àÅ¢§ÒÁ §ÒÁ ÒÁ·ÕèºÍ¡ ÍØºÑ ÔàË Ø·ÓãË ÍÍ¡¹Í¡à¢ ¢Ãä ÊÒÁÊԺࡠҨ֧àËÅ×ÍÁÒÅ Ò½ ¹¡Ñ¹ ªÒ©¡ÃóÂÕèÊÔºÊͧ¹Ñé¹½ ¹ÂÔè§ãËÞ ÊÔºà¨ç´ÊÒÇÇÑÂÊ´ãʹ Ò´Ù⢼ÊÁâç ÇÒ´ÃÙ»ÅÒÂËÁÒÂᢠ§â¡ ÁÒ¨ÐâªÃ¤ÇÒÁà» ¹ÁÒáÅÐà» ¹ä» àÃÔèÁ·ÕèË¹Ø Á·Í»(ÀÙÃÔà´ª)ä¼ à¢ÕÂÇà¢ÕéÂÇÂÒ¡» Í»ÊÁª×èÍäÁ ÁÕ Çѹä˹äÁ ä´ ÂÔ¹ª×èͨҡ»Ò¡¤ÃÙ¢ÂѹÊà ҧàÃ×èÍ§ä´ ËÅÒ¡ËÅÒ¨ÃÔ§æ » ˹ Òä´ ÃÒ§ÇÑÅÂÍ´ÂØ §¨Ò¡¤ÃÙÀÒÉÒä·Âá¹ ¤¹à¡ §¤ÍÁ Í§Ë¹Ø Á ÁÒä(¡Ô )Ô à¡ §ä´ Í¡Õ ¹Ð¡ÑºÃÒ§Çѹ¡ÒÃᢠ§¢Ñ¹¤ÍÁ¾ÔÇà ÍÃ(à¡ §¾ÃÒÐ àÅ ¹à¡Áʺ ÍÂ)ÅÒ¡à¾×Íè ¹«ÕËé ¹ØÁ ÍÙ (ÍØ¡¡Äɯ)Ë¹Ø Á¿ ÍËÅ Íà¿ Â ÇÁÕÍÙ ¤¹ à´ÕÂǨÃÔ§¹ Ðà¹ÕÂè ¢ÒÇÊÐÍÒ´ä»á¢ §´ Ç´ Ò¹¹ÒºÍÅ(¹¤ÃÔ¹·Ã)ÃÙ»ËÅ Í Ã Ò§ÊÙ§ÍÂÙã ¹Ê໤ÊÒǹÐà¹ÕÂè ¶ Ò« Ò Í §Ë¹ØÁ ¿Åؤ(ÁÒÇÔ¹)ËÑÇ˹ ÒË Í§ ÍÒ¨¤Ç Ңͧ´Õ价ѧé ˹ Ò Ò´Õá¶Á¡ÕÌÒà´ ¹àÃÕ¹ࡠ§ÍÕ¡¹Ô´ÅÐ¾ÔªÔ ã¨ÊÒÇ æËÅÒ¤ا ¹éÓàªÕÂÇàÍ Òà»ÅÕÂè ¹ª×Íè ÁÒ¹ÒÂᨠ(ÈÃÒÂØ·¸)¶Ù¡â©Å¡áŠǴǧ ¨Ð¾Ø§ àËÁ×͹¾ØàªÕÂÇ áÅ ÇàÅ×Í¡ãË ÊÒÇã´à» ¹áÁ ÂÒ ¹Ò§àÃ×ÍÅ Ð à¢ÒÅ×ÍÇ Òà» ¹ ÅÙ¡ÁÒ࿠¨ÃÔ§´Ô ÊÙ§ÂÒÇ à¢Ò´Õ¹Ò¹ѷ(ªÑÂ͹ѹ )ª×Íè Á§¤Åá· ÁÕªÑÂäÁ ËÂØ´ ᢠ§Ê¹Ø¡à¡ÍÃä´ ÃÒ§ÇÑź Ò§ËÃ×Íà»Å Ò à¾×è͹¢Íà ͧ ÍÂ Ò´Ø ¹Ñ¡Å СÅÑÇ àÅ硾ÃÔ¡¢Õé˹ٹÒ» ͺ(³Ñ°¡Ô¨)àÃÕ¹§Õ¢é Âѹä»ËÁ ´ËÑÇàÃÒÐ ä´ ·Ñé § ÇÑ ¹ àÁ×è Í ÍÂÙ ã ¡Å ¹ Ò¿ÅØ ¤ (ÀÒ³Ø ÇÑ ² ¹)ᡧ¡Ç¹ (à Ô Á àͧ) ÅÕÅÒ¾ÅÔ¡¾ÅÔéÇ à¨ Ò¤ÒÃÁ ¹ÔÂÁẠÒàÅÕ¹ ÁÕ½ ÁÍ× ¶×ÍÇ Ò¾Í ÑÇàªÕÂÇ áËÅÐ ªÁÃÁ¤¹ªÍº Ñ´¼ÁË¹Ø Á Ò(¸¹¾Å) ÒºÒÃàºÍáçà¾ÃÒÐ ´Õ¹Ð ਠҢͧ¹ÒÁÊØ¢ÁØ ¹Ø ÁÅÖ¡ÁÕ¹Óé 㨠䧡çªÇ¹Ë¹Ø Á·Í»(¨Ñ¡ÃÔ¹·Ã) §Ñé Ã Ò¹ä´ àÅ ¢ ÍáÁ Ë ÒÁËÅѺáÅ Ç ´Ñ 仹зͻ¹Ð ¶ ÒäÁ ÁÕÅÙ¡¤ Ò¡ç Ñé§ ·ÕÁ¿Ø ºÍÅ¡ç âÍ..ÍÂÙ ¹Ðá ·Í» Í §ãË ËÒ §ÅÙ¡¤ ÒÊÒÇæ˹ ͹Ðà´ÕÂè Ç âºÇâ¡Ã¸¶ Ҫǹ¢ÒãËÞ ¹Ò³Ѱ(³Ñ°ÇÑ Ã) ͧ·Óã¨ãË àÇÅÒ¾Õèà¢Ò à´Ô¹·Ò§¨Ò¡º ҹ˹ ͹оÕèà¢ÒãËÞ ¾Ñ¡¾Ç¡àÂÍÐ ¨Ñ´¡ÒêÕÇÔ Ë¹ Í ¹Ðྠà¾ÃÒо Í¢Íà ͧ ½ Ò»Ãиҹ¢Í§Ë Í§Ë¹Ø ÁàÁ¦(ÇѪÃÐ)§Ò¹ ࢠÒàÂÍÐä»Ë¹ ÍÂÍÍ¡§Ò¹âªÇ ÇÑ ·Ø¡§Ò¹ä´ ã¨ ä´ ¤ÇÒÁ¡Å Ò»ÃÐʺ¡ÒóËÒ ª×Íé äÁ ä´ ¨ÃÔ§à»Å Òá » ÃѺ¤ÇÒÁà¹ÍÃ˹ ÍÂ¡ç´¹Õ Ð ¾Õ¹è ÒÂàºÕÂÃ(ÁÒÇÔ¹) ÇÑ ¨×´ÊÁª×Íè áÅ Çä´ ©ÒÂÒÇ Ò¾Õàè ºÕÂÿ §ãË ¨ºáÅ ÇÂѧ໠¹ ÇÑ á·¹¹Ñ¡Ã ͧ ª¹ÐàÅÔÈ»ÃШÓÀÒ¤àªÕÂǹ Ð áÅ Çà¢Ò¾Ñ²¹Ò ÑÇÁÒàÃÕ¹»ÃШÓáÅ Ç ¹Ð¤ ÐÍ ÒËÇÑ§Ç Ò¨ÐàËç¹ ÈÙ¹Â·Ñ§é ¡ÃдҹÍÕ¡ÅÐ Ê Ç¹ÅÙ¡· Ò¹»Ãиҹ ªÁÃÁ¼Ù »¡¤Ãͧ¹Õé¡çãËÞ äÁ àºÒ¹ÒÂ⿤(¾ªÃ¾Å)»ÃÐÁÒ³ 80 kg àͧ ªÍº¡ÒÃá §Ã¶Í¹Ò¤ ¡ç¤§áÃ秤ÅÐ«Ô ÎÔÎÔ àÍÒËÑÇ¡Ð ÑÇäÇ ´ Ç¡ѹ à¹ÍйÒÂầ¤(¹Ñ·¸¾§È)ª ÇÂÁÕàÅ¢ÒÊ Ç¹ ÇÑ Ë¹ ÍÂä´ ÁÐ ¹Ò¨Ðä´ ËÒ ¨Ò¡âÅ¡Å×Á«Ð·ÕáŠǧҹ¤ Ò¢ÒÂ¨Ð´Õ¡Ç Ò¹Õé ¶ Ҿǡà¾×Íè ¹æ¢ÂÑ¹Í Ò¹ à¢Õ¹ ¨Ðä´ ¹Óà§Ô¹ä»½Ò¡¡ÑºÊÒÇáªÁ» (¸¹¹·Ñª)¶Õè¶ Ç¹«ÐäÁ ÁÕ·Ó˹ Ò·Õèä´ àÂÕÂè Á á¶Á¤ÇÒÁ§ÒÁ¡çäÁ ¹ ÍÂ˹ Òã¤ÃäÁ àª×Íé ´Ù§Ò¹¡ÕÌÒÊÕà¢ÒÇѧà¡ÁÊ «ÔàÃÔ´«Ð ä´àÍç´áÅ Ç´ ǹй Ð à¾ÅÒæ àÃ×Íè §«¹º Ò§¡ç´¹Õ Р˹ØÁ à¨Á (ÃÒહ·) ˹ØÁ ËÅ Í˹ Ò ÒࢠÁá ª Ç Â»ÃѺÊÁͧãË à¢ Á¢ ¹¢Ö¹é ˹ Í Ŵ¡ÒÃàÃ×Íè Âà» ÍÂä´ ÍÕ¡¹Ð» ˹ ҹШÐä´ ä» Í ·Õäè ˹´ÕÅÐ..¼ÔÇࢠÁ¢ ¹ ͧ¡ãË Ë¹Ø ÁྪÃ(ÇÃÇزÔ)¤¹ËÃ×Í ´Ô¹à¹Õé á 㨴չ Ð ´ÙËØ ¹«Ôͺ ÍعͺÍØ ¹ÊÒÇã´ã¨ÂÑ§Ç Ò§ÃѺ໠¹à¾×èÍ¹ä´ ¹Ð Í ÁÒ˹ØÁ áÁ¹(¡ÄÉ®Ò)

Ê٧ࢠÁá¶Áã½ àʹ ˾ͧÒÁ §Ò¹ àÃÕ¹ ¡ç´ÕÍÂÙ ÊØ´· Ò¹ÒÂ(ÀÑ·Ã ÃÑ°)àÅ ¹æ¡çàÃÕ¡ठÒá §âÁª×èÍà¢ÒÅÐáͺ«Ð¨ÃÔ§æ ठҹТ¹Ò´¹Ñè§ ËÅѺÂѧ¹Ôè§Âѧ¡ÑºËÔ¹ÊТ¹Ò´¹Ñé¹ ÑÇá¢ç§àªÕÂÇ ËÅѺà¹Õè¹à¹Õ¹ ¹Ð ¹ÒÂâÁ!! ÊÒǤ¹áá¹ÒÁ¡çá»Å¡àÃÕÂ¡Ç Òà»ÃÕÂé Ç(ª¹ÔÀó)à§Õº¢ÃÖÁ á Á Ø¡àÂÍйдٻ ãËÁ à¸Íà«ÍÃä¾Å¡Ñ¹´ Ç¡ҧࡧ à¨à¨ ¶ÒÁਠÍÞ Ñ (ÍÑÞ ª¹Ò)ÊÒÇà¾ÃÕÂÇà ҧàÅç¡´Ù«Ô ãÊ ä´ à»Å Ò਼ÍÁäÁ àÍÒææ ¡Ô¹äÁ ¤ ÍÂ ä´ àŠ¹ ͧ¹¡ÂÙ§(ÈÃØ Ò) à» ¹¾ÂÒ¹ä´ ááæ¹Ö¡Ç ҨШº¡ ͹à¾×Íè ¹ á ä ˧ÂÔ§è ÍÂÙ §Ôè á¡Ã § áÊ´§ÍÐäÃ¡ç¹ ÒÃÑ¡´ÙÃÙ»ÅÙ¡àÊ×Í·Õªè ÐÍÓ«Ôã¤Ã¡Å Ò ËÃ×ÍäÁ ¡Å Òâ´´ËÍ Í §¶ÒÁ¹ ͧËÞÔ§(ÈÔÃÔà¾çÞ)ÊÒǼÔǹéÓ¼Ö§é ¤Á ÊÇ á ä ˧ÁÑ¡ä»ÃÇÁǧ¡Ñºà¾×è͹«Õ¢é Ò §Ë ͧàËÁ×͹äÁ ¶¡Ù ã¨à¾×Íè ¹ 3/2 Áէ͹ ¹Ðà¹ÕÂé à¨©Ñ Ã(ÇÃù©Ñ Ã)ËÑÇ˹ ÒËÞÔ§ª ÇÂà¤ÃÕÂÃ˹ ÍÂ á ©Ñ Ãàͧ ¡çà˹×èÍÂäÁ 㪠àÅ ¹ ¡çà¸ÍàÃÔ´à¡ §«Ð·Ø¡´ Ò¹àÍ Ò»ÃºÁ×ÍàÃçÇ à¾×èÍ¹Í Í ÁáÍ Á(¾Ãä¾ÅÔ¹)ÂÔéÁ¹ Í ÂÔéÁãËÞ ãË à» ¹ÊÒǺÑÞªÕ¡çäÁ àÍÒÊ Ç¹¹ÔÊÑ ´Õê ´Õ ¢ÂѹÁÕ¹Óé 㨹 ÒËÒÃÒ§ÇÑÅãË ¨ÃÔ§æ㪠äËÁ¤Ø³¿ Ò(¢Íº¿ Ò)¼Ù áʹ ´ÕÍÕ¡¤¹à§ÕºàÃÕºà ÍÂãª ä´ (仫×éÍ....ãË Ë¹ Í«Ô)¤Ø³ÊÁºÑ Ô´æÕ ËÅÒ¤¹ ã¤Ãʹã¨àà ࢠÒÁÒ á ¨Ðà¨Í´ ҹਠҪÙÊ ÒÇá» §(¸ÑÞÅѡɳ)¡ ͹ËÃ×Í à»Å Ò á¿¹¹ÐËÒàÁ×èÍäáçä´ ÃÍãË à¸ÍࢠÁá¢ç§¢Öé¹ÍÕ¡¹Ô´à¶ÍÐ à¸Í¨Ð ÊÇÂãË äÁ á¿ ã¤ÃàÅ àÍ ÒÂѧ䧡çà» ¹¡ÓÅѧã¨ãË ¹Ð áÅ Ç¡ç ͧ ÒäÇ Á×ÍäÇ ¤ÍÂà» ¹¾ÕèàÅÕé§ãË ÊÒÇ¡ ÍÂ(¡¹ÔÉ°Ò)¨ÐãË Ë ÒÁËÃ×ÍãË ª Ç ºÍ¡´Ñ§æ´ ÇÂáŠǡѹ à¾ÃÒС Í¹л ¹ÕéÃÒÈÕà¸Íáç Áѡ᫧˹ Ò ¢Öé¹àÇ·Õ¾ÕèàÅÕé§à ÃÕÂÁ ÑÇäÁ ·Ñ¹ ͤÃÕÂèÃÔ§æ áÅ ÇÊÒÇ»Ù(¾Ã¾ÔÁÅ) ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¡çËÅÒ¡ËÅÒ·Ñé§ÁÒÃÂÒ·ä·Â ·Ñ§é ÊÇ´Á¹ ËÃ×Í Ã Ò Á¹ ãË Ë¹ØÁ 槧 ÃÐÇѧ ÇÑ àͧ¨ÐËŧÁ¹ ¨¹ËÒ·Ò§à´Ô¹äÁ à¨Í¹Ð à» ¹ Ë Ç§¨Ñ§ *Á Ò ¹Õ »ÃÒ ¤×ÍÂÒÂâºÃ(ÊÁã¨) ´ÙËÒ Ç á¢ç§æ ¹Ö¡Ç Ò á¡Ã § ¡Ç ÒËÞÔ§ à¨ÍÅÙ¡Í Í¹¹Ò·ͻ ÒÁ ´Ô à» ¹ §Ñ àÁ ªÒ ËÔ ¹ Ò¡çà¡Ô´à» ¹ »ÅÒ· ͧ⡠ËÃÍ¡ ÃÐÇѧ¨Ð¶Ù¡ÊÒÇ·Ò(¡Åعѹ·) ´ØàÍÒ à¾ÃÒÐà¸Í ã½ ½ ¹¨Ð´ÙáÅà´ç¡ã¹Í¹Ò¤ ÍÂÒ¡ãË à´ç¡ä·Â·Ø¡¤¹..·Ø¡¤¹´Õ·ÊÕè ´Ø ..à¸Í àÍÒ¨ÃÔ§¹Ðá ¤Ø³¾ÅÍÂ(¾ÅͪÁ¾Ù)ºÍ¡àÍÒÍÂÙ àÍÒÍÂÙ àÃÕ¹ÃÙ àÃçÇ ¨Ð Ò ÍãË à¾×èÍ¹æ¡ Í¹àÃÕ¹ä»Å ǧ˹ ÒàÅÂà´ÕÂë Çà¸Í¨Ð¢Õäè Á ¡ÇÒ´ ÒÁÁҷѹàͧ Âѧ䧡çÊÙ ÊÙ¹ ÐÊÒǹÔ駤¹ÊÇÂ(ÃØ §·ÔÇÒ) ÁÒàÃÕ¹·Ø¡ Çѹ Ñé§ã¨ Ñé§ã¨àÃÒ¨Ðä´ àËç¹ÊÒÇÁÒ´¹Ñ¡¸ØáԨ¤ÍÁàÃçÇæ¹Õáé ¹ Å×ÁàÅ ä»ãË ÊÒÇà¿ÃÁ(·Ô¾ÂÀÒ¾Ã)Í͡Ẻà¾ÃÒÐà¸Í¨Ð ͧʹءʹҹÊÁ ¹ÒÁà» ¹á¹ Ç Ò§æ¡çÍ ÒÅ×ÁÇÒ§á»Ã¹ÍÐäÃÊÇÂæÁÒâªÇà¾×Íè ¹æº Ò§Å Ð â´Â੾ÒÐãË ÊÒÇ¹Ø ¹(àºÞ¨ÁÒÈ)ãÊ àÊÕ Â§Ã Í§à¾Å§¤§§ÒÁäÁ àºÒ àÊÕ§¤§ãÊ Ë¹ Ò¤§à´ §¢Öé¹ÍÕ¡àÂÍÐáÅ ÇÍ ÒÅ×Áä»Í͡Ẻ·Ã§¼ÁãË ÊÒÇÁÔÇ(¹ØÊÃÒ)à¸Í´ ÇÂÅÐÍ ÒãË à¸Í¢ÒÂ˹ ÒÊÒÇæ¤ÍÁ¾ÔÇà ÍáÃÒ¿¿¡ ¹Ðà¾ÃÒÐÊÒ¢Ò¹Õé ÊÒÇæà¢ÒàÃÔ´äÁ àºÒ à¾ÃÒÐà¢ÒÊÒÁÒö㪠¡ÃÒ¿¿¡ á § â¹ ¹á § ¹Õäé ´ ÁÒ¡ÁÒÂ

¤ÃºÊÒÁÊԺࡠҪÕÇÔ ÅÔ¢Ô ¿ Ò ÇÒ´ÅÇ´ÅÒ¡ÃÒÂÁÒà¾×èÍÅ Ò½ ¹ ÇÑ´à¢ÒÇѧϴѧà·Õ¹ªÑÂãË ¾Åѧ Íà ÔÁËÇÑ§Ê §½ §½ ¹ ÇѹÁÕªÂÑ ¡ÃÒº¢Íº¤Ø³¤ÃÙ·¡Ø · Ò¹·ÕÊè Ò¹Ê § » ¹ á § ·Ã§ÊǧÒÁ ÒÁ¡ÃͺËÃÙ ÈÔÉ Êӹ֡㹺Øޤس·Õ¤è èÓªÙ ¢Í ͺ᷹¤Ø³ ¤ÃÙ´ ǤÇÒ´Õ ¾Ç¡àÃÒÊÑÞÞÒÇ Ò¨Ðà» ¹¤¹´Õ ¨Ð¾ÂÒÂÒÁ¨¹»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨.3/3 »¡©Ñ Ã(¨Ùà¹ÕÂÃ) à¡Ô´ 12 ¸.¤.39 â·Ã. 089-1720140 55/1 Á.1 .Ë ÇÂâç Í.à¢Ò Í ¨.ྪúØÃÕ ¾Ø²Ô¾§É(Á ͹) à¡Ô´ 5 ¡.¤.39 â·Ã. 085-7827039 109/39 «Í 5 ¶.Á¹ ÃÕÊØÃÔÂÇ§È .˹ ÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¨Ñ¡Ã¾§É(¡Ã) à¡Ô´ 14 ¡.¤.39 â·Ã. 080-977991 328/28 ¶.ྪÃà¡ÉÁ .˹ ÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ò ¸ÕÃÈÑ¡´Ô(ì â¹ ) à¡Ô´ 11 Á.¤.40 â·Ã. 083-3095160 43 Á.4 .Í Ò§·Í§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ Ã³ªÑÂ(âÂ) à¡Ô´ 11 ¡.¤.39 â·Ã. 085-1862050 10/2 Á.7 .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¾ÈÇÑ (ºÔê¡) à¡Ô´ 15 Á.¤.40 â·Ã. 080-6587249 29 «Í 2 ¶.ÃÒÉ®ÃÂÔ¹´Õ .˹ ÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¨ ؾÃ(â¨) à¡Ô´ 11 ÁÕ.¤.40 â·Ã. 081-1018426 52/5 Á.8 .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÈÒʹÐ(à Â) à¡Ô´ 17 .¤.39 â·Ã. 083-8846336 293/5 «Í 7/2 .˹ ÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊÒÁÒö( ¹) à¡Ô´ 31 ¾.¤.39 â·Ã. 082-8683312 15/4 Á.6 .Í Ò§ËÔ¹ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÈÔÃÇÔ·Â(¾Ñ´) à¡Ô´ 5 ¸.¤.39 â·Ã. 082-6542425 88 Á.5 .˹ͧ¡ÃÐ·Ø Á Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍØà·¹(à·¹) â·Ã. 082-2929524 à¡Ô´ 23 àÁ.Â.40 30/2 Á.3 .Í Ò§ËÔ¹ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ »ÃÁÑ ¶(¿Åؤ) â·Ã. 082-2971832 à¡Ô´ 7 Á.¤.40 41/1 Á.8 .à¡ÒоÅѺ¾ÅÒ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡Ñ¹ ¾§É(¡Ñ¹) â·Ã. 083-9138021 à¡Ô´ 16 ¡.¤.39 145/267 ËÁÙ º Ò¹¹ÔÃѹ´Ã .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ³Ñ°´¹ÑÂ(¹Ñ·) â·Ã. 084-3144998 à¡Ô´ 10 ÁÔ.Â.39 145/597 Á.8 ËÁÙ º Ò¹¹ÔÃѹ´Ã .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ñ¹·ÇѲ¹(¹Í ) â·Ã. 083-2284578 à¡Ô´ 5 Ê.¤.39 7/1 Á.8 .´Í¹·ÃÒ Í.⾸ÒÃÒÁ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊØÃÔÂÒ(âÂ) â·Ã. 083-3150552 à¡Ô´ 18 ¾.Â.39 78 Á.3 .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ Á¹ ÃÕ(à´ÕÂÇ) â·Ã. 080-6565162 à¡Ô´ 10 ÁÕ.¤.40 220/40 Á.10 .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇزԪÑÂ(ÁÍÊ) â·Ã. 086-5578373 à¡Ô´ 26 ¸.¤.39 72 Á.6 .¹éÓ¾Ø Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÃÞÒ(ਹ) â·Ã. 082-6450398 à¡Ô´ 19 ÁÔ.Â.39 51 Á.4 .á¾Ã¡Ë¹ÒÁá´§ Í.ÍÑÁ¾ÇÒ ¨.ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ »Ò³ÔÊÃÒ(à¿Ã¹) â·Ã. 084-8005825 à¡Ô´ 25 ¡.¤.39 44/09 .à¡ÒоÅѺ¾ÅÒ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ã¡ÁÅ(ÁÕ¹) à¡Ô´ 10 ÁÕ.¤.40 â·Ã. 084-8012068 10 Á.3 .» Òä¡ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹ÔÍÃ(á¹¹) à¡Ô´ 11 ¡.Â.39 â·Ã. 0083-9736247 55 Á.10 .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ªÔ´ª¹¡(¹Ø¡) à¡Ô¡ 27 ¡.Â.39 â·Ã. 088-4595957 109/1 Á.9 .ËÔ¹¡Í§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ô ÂÒ(á¹¹) à¡Ô´ 15 ¡.¤.39 â·Ã. 083-8941350 137/1 Á.5 .˹ͧ¡ÃÐ·Ø Á Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ

¾ÔªªÒÀÒ(·Í½ ¹) à¡Ô´ 5 .¤.39 â·Ã. 085-5092156 25 Á.5 . ËÔ¹¡Í§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÞÒ³Õ(ÞÒ) à¡Ô´ 6 ¡.Â.39 6 Á.5 .Ë ÇÂÂÒ§ â·¹ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ â·Ã. 082-2907481 ´ÃسÕ(ÅÔ鹨Õè) à¡Ô´ 13 ¡.¤.39 116/2 Á.3 .´Í¹-·ÃÒ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ â·Ã. 084-1379826 ÈÃØ Ò(ູ«) à¡Ô´ 18 .¤.39 â·Ã. 085-2937186 22/1 Á.6 .Í Ò§ËÔ¹ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹ÀÑÊÊÃ(âÍ»Í) à¡Ô´ 12 ¡.Â.39 â·Ã. 080-9447533 78/1 Á.13 .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊØÀÒÇ´Õ(á¹¹) à¡Ô´ 18 ¡.Â.39 â·Ã. 083-8484543 31 Á.6 .Í Ò§ËÔ¹ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊؾѪȨÕ(à¹Â) à¡Ô´ 8 .¤.39 â·Ã. 089-1447883 13 Á.4 .Ë ÇÂÂҧⷹ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ À¤¹Ñ¹·(ÁÔé³±) à¡Ô´ 17 àÁ.Â.40 â·Ã. 080-7889542 5/8 Á.7 .¨ÍÁºÖ§ Í.¨ÍÁºÖ§ ¨.ÃÒªºØÃÕ »¹Ñ´´Ò(ÍØ Á) à¡Ô´ 27 Ê.¤.39 54 Á.3 .Í Ò§ËÔ¹ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ñ¹·Çѹ(¿ ÅÁ) à¡Ô´ 8 ¡.¤.39 â·Ã. 084-1636234 75/4 Á.6 .º Ò¹äà Í.´Óà¹Ô¹Êдǡ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÈÅÔÉÒ(ºÙÁ¸) à¡Ô´ 27 Ê.¤.39 â·Ã. 082-5461878 201/10 Á.8 .»Ò¡· Í Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹ÀÊÃ( Ñê¡) à¡Ô´ 22 .¤.39 â·Ã. 083-3095019 48 Á.8 .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ àºÞ¨ÃÑ ¹( Ù ) à¡Ô´ 27 ¡.Â.39 â·Ã. 089-7436082 72 Á.2 .à¨ç´àÊÁÕ¹ Í.⾸ÒÃÒÁ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍèÔÃÒ(¿ Ò) à¡Ô´ 1 ¡.Â.39 â·Ã. 081-0151762 32/1 Á.10 .´Í¹áà Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ³Ñ°³ÔªÒ(à¹Â) à¡Ô´ 23 ÁÕ.¤.40 â·Ã. 084-0895160 53 Á.3 .»Ò¡· Í Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ªÑÞÞÒ(¾Ô駤) à¡Ô´ 7 ¡.¾.40 â·Ã. 083-2744780 32/1 Á.4 .ÇÑ´»Ãд٠Í.ÍÑÁ¾ÇÒ ¨.ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ ¹¹·¡ÒÞ¨(¹Ø ¹) à¡Ô´ 8 ¡.¤.39 â·Ã. 085-9422520 76/63 Á.3 .´Í¹áà Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¢ÇÑÞ¨ÔÃÒ(¹Ô´) à¡Ô´ 10 ÁÕ.¤.40 â·Ã. 082-2948429 43/1 Á.7 .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ »ÇѹÃÑ ¹( ͧ) à¡Ô´ 27 ¾.¤.39 â·Ã. 085-2944706 23 Á.7 .˹ͧ¡ÃÐ·Ø Á Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ àºÞÞÒÀÒ(àºÞ) à¡Ô´ 4 ¡.¤.40 â·Ã. 084-1265900 55/3 Á.2 .¾§ÊÇÒ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊÔÃÔÂÒ¡Ã( ÍÁ) à¡Ô´ 5 ¡.Â.39 â·Ã. 088-6360993 74 Á.8 .˹ͧ¢ÒÁ Í.˹ͧËÞ Òä« ¨.ÊؾÃóºØÃÕ


á ÁÒÇѹ¹ÕéàÃÒ Í§¨Ò¡¹ÒÂä»ÍÕ¡·Ò§·Õè Í §¨Ò¡áÅÐᡡѹ á à¾×è͹àÍ Â Í ҤԴÁÒ¡àŤ¹ÅÐ·Ò§á ¨´Ø ËÁÒÂÂѧàËÁ×͹à´ÔÁ


ÊÒÁ·ÑºÊÒÁÃØ ¹¹Õé·ÕèàÅ×èͧª×èÍ ÁÔ ÃÀÒ¾¼Ù¡¾Ñ¹¾Ò¡Ñ¹ä» ¨ÐàÅ ÒàÃ×èͧ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊØ´¹ ÒÃÑ¡ ¤Ãٴǧ㨡Ѻ¤ÃÙ½¹à¢ÒÃÙ ¡Ñ¹ ¹Ò»¡©Ñ ÃËÅ Í¡Ç Òã¤Ãã¨ÃÑ¡á¤Åª ¨Ñ¡Ã¾§É Ò ÕèÁÒá ä¡Å ¸ÕÃÈÑ¡´ÔìËÅ ÍÁÒ¡»Ò¡Í ͹¹ ÍÁ ¨ ؾä¹à§ÕºÍÒÃÁ³´Õ ˹٠ش«ÕèÈÒʹÐà¢ÒÃÑ¡à´ç¡ ³Ñ°´¹ÑÂÊÙ§ãËÞ ä¢Áѹà¡Ô¹ ¹ÒÂÍØà·¹¤¹¹ÕéªÍºá¡Å §à¾×è͹ ªÍº·Óà¡ç¡ ͧà¢Ò¹ÒÂÁ¹ ÃÕ ÊØÃÔÂÒ·Ø Áà·ã¨ãË ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤¹Á×Í˹ѡ ͧà¸Í¹Ñ¹·Çѹ À¤¹Ñ¹·àÊÕ§ÅÑè¹Ê¹Ñè¹Ë ͧ àʹ Ëáç¨ÃÔ§¨ÃÔ§¾ÔªªÒÀÒ àºÞÞÒÀÒà¢Òà¡ §àÅ¢¤³Ô ªÔ´ª¹¡¹Ñ¡à» ͧËØ ¹Í ǹ¡ÅÁ »ÇѹÃÑ ¹¤¹¹Õéà¢ÒÁÕ¤Ù ¾Ù´àÊÕ§à˹ Í Í§à¸Í³Ñ°³ÔªÒ ´Ãسդ¹¹ÕéËÃ×ÍÅÒÂÁ×ÍÊÇ ÊÔÃÔÂÒ¡Ãà¸Í¡Å Ò¡Ç Òã¤Ãã¤Ã Ê Ç¹à¨ ¹Í¤¹¹Õéà¾×è͹à¢ÒàÃÕ¡ àÁ ÒÊ·Ø¡Çѹ ͧà¸ÍÍÃÞÒ àÊÕ§´Õ ͧ¢ÇÑÞ¨ÔÃÒ´Ùà¢ Ò·Õ áʹ»ÃÐËÂÑ´ªÑÞÞÒäÁ ÁÕã¤Ã ¤¹ÊØ´· ÒÂÊÒÇ¢Òá´¹« ͧ¤¹¹Õé áÅ ÇÁ.ÊÒÁ¢Í§ÃØ ¹¹Õé¡ç¨º¾Åѹ ÊÒÁ·ÑºÊÒÁàÃÒ¹Ñé¹ÁÑè¹ã¹ÃÑ¡ ¶Ö§ ÑÇä»ã¨ÍÂÙ ¤Ù à¢ÒÇѧ

ŠǹàÅ×èͧÅ×ÍÁÕ ¹·Ø¹¡Ç ÒÃØ ¹ä˹ ÍÂÙ áË §ä˹«Öé§ã¨·ÕèÂѧÁաѹ · Ò¹·Í·Ñ¡Ã ÇÁã¨ãË ÁÕ½ ¹ ·ÓãË ÈÔÉ ×é¹ Ñ¹¨´¨Óä» ªÍºÊÕá» ´¾Ø²Ô¾§É¤¹Ê´ãÊ Ã³ªÑÂËÅ ÍàËÅÒà¡ÒËÅÕ´Õ ºÔê¡ ÑǼÍÁà¾×è͹¢Ó·Ó»Ç´ÈÃÕ ¹ÒÂÊÒÁÒöáçÁÕáλ» à¡Ô¹ äÁ ͧà¡ç¡ÈÔÃÇÔ·ÂÁÒ·Óà¢Ô¹ »ÃÁÑ ¶äÁ ·ÓàÁÔ¹à´Ô¹äÁ ´Õ ¤¹àÅÍÐàÅ×͹¡Ñ¹ ¾§É»Ò¡Ë ÍÂÊÕ Ë¹ Òà¡ÒËÅÕäÁ ¢Ñ´¡Ñ¹¹Ñ¹·ÇѲ¹ ÊØ´¤Ö¡¤Ñ¡ÇزԪѪͺ¢Ó¢Ñ¹ ᨠÁ ç¹Ñ鹤×ÍËÑÇà¸Í»Ò³ÔÊÃÒ àÊÕ§´Õ ͧàºÞ¨ÃÑ ¹ã¤Ã¨ÐËÒ ÊØ´ËÃÃÉÒ»¹Ñ´´Ò¾ÒÃ×è¹ÃÁ ÞÒ³Õ¤Ô´áÅ Ç¡ç¹Ñ觡Թ¢¹Á Òáʹ¤Á ͧà¸ÍÍèÔÃÒ Ê Ç¹¤Ø³Ë¹Ù¹ÔÍêͺàÅÕé§ËÁÒ ªÍº¡ÕÌÒ¹ÀÊÃÍ Í¹ÅÐäÁ ˹ Ò ÒËÁǹÀÑÊÊä¹Ê´ãÊ ÈÅÔÉÒÁÕãË ´ Ò¹´¹ ÃÕ ÊؾѨȨÕÍ Í¹»Ç¡à» ¡àÃÕ¡äÁ Ë¹Õ ¤¹àÂç¹ªÒ ¹¹·¡ÒÞ¨¹ËÇҹʴãÊ ÈÃØ Ò´ÙËØ ¹´ÕÁÕ¡ ͹ã¤Ã Í Í¹ÅÐÁÑÂ¹Ô ÂÒ¾ÒÃÙ ¡Ñ¹ ÊØÀÒÇ´ÕÊÇÂʤÃÒÞÊÒ¹¤ÇÒÁ½ ¹ Êà ҧ¤ÇÒÁ½ ¹ à¾×è͹ãË Êآ㨨ѧ ÁÕã¨ÀÑ¡´Ôì¶Ôè¹àÃÕ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÇѧ ·Ø¡¤¹Âѧ໠¹à¾×è͹¡Ñ¹¹ÔÃѹ´Ã.3/4 ¨ÔÃÈÑ¡´Ôì ·Í§¹ Í ñò/ñ ËÁÙ ô .» Òä¡ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¾Ãà·¾ ¤§¤Òª Ç ñðð ËÁÙ ô .ÇѧÁйÒÇ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇÕÃÂØ·¸ à·ÕÂÁá· òñ/ñ ËÁÙ ö .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÔ·¸Ô¾Å ÍØ ¹à´ª øô ËÁÙ ô .ÇѧÁйÒÇ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡Ã¾¹ ËÁ×è¹áʹÇÔÅÒÈ öó/ñ ËÁÙ ñó .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡ÄɳР¡Ó¨Ò òö ËÁÙ ø .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ âª¤ªÑ ªÁÍÔèÁ öð ËÁÙ ô .»Ò¡· Í Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ªÑÂÇѲ¹ ⪠Ԫ ǧ õö/ñ ËÁÙ õ .» Òä¡ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ »®ÔÀÒ³ ÈÔÃÔà´ª ùù ËÁÙ ò .ËÅØÁ´Ô¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÃÑ°ÈÒÊ Ã ´Ç§» ¹¤Ó ññô ËÁÙ õ .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨. ÃÒªºØÃÕ ÍÒ¹ØªÒ ¤³Ð»ÃÐÊÔ·¸Ôì ñùô ËÁÙ ø .਴ÕÂËÑ¡ Í. àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¸ÕÃÐ ¤ÑÁÀÕà öñ ËÁÙ ù .Ë ÇÂä¼ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ Í´ÔÈ ¡´Ôì ´Ñ駢ع·´ ñóø/ñ ËÁÙ ñð .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÀҳؾѲ¹ ¾Ø Á¾Ç§ öð/ñ ËÁÙ ø .Í Ò§·Í§ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡ÑÁ»¹Ò· ¾ÃÐá¡ Ç òø/ñ ËÁÙ ø .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¹Ñ¹·ÇØ²Ô ºØÞàÂç¹ òó/ò ËÁÙ õ .Í Ò§ËÔ¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇÔÈÃØ Êà ͹Ҥ ÷ð/÷ô ËÁÙ õ .Í Ò§ËÔ¹ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ àËÃÕÂުѠ¨Ñ¹·Ãà¨ÔÁ óð/õ ËÁÙ ó .¾§ÊÇÒ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¾§È¸Ã ·Í§ÊÒ óù/ñ ËÁÙ ñ .» ÒËÇÒ Í.Êǹ¼Öé§ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÑÊ¹Õ Ê §ÊÕ ñóõ ËÁÙ õ .» Òä¡ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇѪþŠáÁ ¹» ¹

óù/ôô ËÁÙ ó .¨ÍÁºÖ§ Í.¨Í§ºÖ§ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊÁ¾§É ¡Ô ÔÊà óð ËÁÙ ÷ .´Í¹áà Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÃѪªÒ¹¹· ÃÑ ¹ºÓÃا ñð÷/ò ËÁÙ ò .» Òä¡ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ´ØÊÔ ÍÔ¹·¨ÕÃѧ ò÷÷-ò/ö ËÁÙ ó .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÀÔªÒ Ô áª Áª Í ñ/ñ ËÁÙ ó .´Í¹áà Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÇÔÉ³Ø à¹ÕÂÁà Õ§ ñôö/ñ ËÁÙ õ .Í Ò§ËÔ¹ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªªÃÕ ³Ñ°ÃÔ¡Ò á¡ ¹¹Ò¤Ó ùù/ö ËÁÙ ñð .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÅÑ¡ÉÔ¡Ò à©ÅÔÁ´ÔÉ° ñôõ/ôò÷ ËÁÙ ø .´Í¹ Ðâ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ º§¡ª ºÑǧÒÁ ò÷ ËÁÙ ö .Ë ÇÂä¼ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÈÃØ Ò ËÕº·Í§ ÷ð ËÁÙ ò .˹ͧ¡ÃÐ·Ø Á Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ÊØǹѹ· ¹ÔÅà¨ÕÂùÑ ñôö/ñó .˹ ÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¨ÕÃÒÀó ¡Ò¹ ¾ÕÃÂÈ ó/ô ËÁÙ ö .Í Ò§ËÔ¹ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ Í·Ô ÂÒ » Ôª¹¡¹Ñ¹· óôô ËÁÙ ø .਴ÕÂËÑ¡ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ ¾ÔÁ¾ÅÀÑÊ Í´ØÅà´ªÒÄ·¸Ôì ñôó/ñ ËÁÙ ñ .¨ÍÁºÖ§ Í.¨ÍÁºÖ§ ¨.ÃÒªºØÃÕ »Â¸Ô´Ò ·Ô¹ÃØ § øö/ô ËÁÙ ö .º Ò¹äà Í.´Óà¹Ô¹Êдǡ ¨.ÃÒªºØÃÕ ÍÀÔÞÞÒ ÍÔ°à¾Õ§ ÷ö ËÁÙ ø .¤ÙºÑÇ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ à¨¹¨ÔÃÒ ¢Ø¹¹Øª ÷ó/ñ ËÁÙ ò .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ³Ñ°Å´Ò ªÁ¾Ù¾Ñ¹¸ ñõô ËÁÙ ô .Ë ÇÂä¼ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ Ç§¾Ã ª×è¹ÍÒÃÁ³ ôô ËÁÙ ÷ .´Í¹·ÃÒ Í.»Ò¡· Í ¨.ÃÒªºØÃÕ ¡ØųѰ ´ÔÉ°» ÞÞÒ òùù/óð ¶.ྪÃà¡ÉÁ .˹ ÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕ °Ô ÔÂÒ ¤ªÊѧ¢ÊÕË óòø/÷ö .˹ ÒàÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.ÃÒªºØÃÕà¾×è͹ÃÑ¡ÊÒÁ·ÑºÊÕè ÁÔ ÃÀÒ¾ÊÒÁ·ÑºÊÕè¹Ñ鹤×Íà¾×è͹ ¨§¨ÓäÇ ¾Ç¡àÃÒ¤×Íà¾×è͹ Ò ¤ÃÙ»ÃÒ§·Ô¾Â·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¼Ù ¹ ÒÃÑ¡ ¤ÃÙ»ÃÐÂØ·¸¤Íª ÇÂàÍ×éÍÍÒ·Ã ¹Ò¤¹áá¤×Íâ¡ ¨ÔÃÈÑ¡´Ôì ¤¹ ÍÁÒà¢Òª×èÍà¼×Í¡à§Õº¢ÖÁ´Õ ¹ÒÂâ ÊÍÔ·¸Ô¾Å¹Ôè§ÊØ´ÊØ´ ¹Ò» »áʹ¹ ÒÃÑ¡ ÑÇäÁ ãËÞ ¹ÒªÑÂÇѲ¹ ÑÇ» ǹ¡Ç¹´Õ¨Ñ§ ¹ ͧºÅÍÊ«ÑèÁ´Ù¹ ÒÃÑ¡ Å¡´Õ ¹Ò¸ÕÃÐáʹ«×èÍáͺ´×éÍà§Õº Ê Ç¹¹ÒÂáÁç¤áʹ¢ÂѹäÁ ·Ñ¹ÃÍ äÁà¤ÔŹѹ ÑÇ» ǹ¢ºÇ¹¹ Í ¹ÒÂàËÃÕÂÞªÑÂã¨àÂç¹à» ¹ã¨ËÒ ÍÑʹÕâË´Ã ÒÂáÅÐà¡ §¡Ò¨ ª×èÍÊÁ¾§É´Ù´ÕÁÕʧ Ò ¤¹ ÍÁÒª×èÍÇ ÒÃѪªÒ¹¹· àÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹¾Ò¡à¾ÕÂà ͧ´ØÊÔ ÇÔɳبÍÁà ÒàÃÔ§·Ø¡àÇÅÒ ¹ ͧ¹Ù ½ Ò´Ùà§Õºà»ÃÕºàËÁ×͹¿ Ò ¹ ͧº§¡ª¾Ù´ÁÒ¡äÁ à» ¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ ÊØǹѹ·´Ù´ÕÁÕàʹ Ë ¹ ͧ¹Ù ËÁÍ¡´Ùʧ Òª Ò§àÂç¹ Ò ¤¹¹Õé´ÕàÃÕ¹ࡠ§ ͧ»Â¸Ô´Ò ਹ¨ÔÃÒª Ò§¾Ò¹ ÒʹԷʹÁ ÑÇàÅç¡àÅ硹 ÒÃÑ¡ª×èÍÇ ÒÁÒ´ ¤¹ ÍÁÒª×èÍÇ Ò´ÃÕÁáʹàÎÎÒ ¤¹¹Õé´ÕÁÕª×èÍ¡ØųѰ ¤¹ÊØ´· ÒÂàª×èÍÇ Ò Í§ÃÙ ¨Ñ¡¡Ñ¹ ¡ ͹¨Ò¡¡Ñ¹ãË ·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ äÁ ÁÕà¸ÍáŠǹо ͤ¹´Õ

äÁ ÅÖÁàÅ×͹¨×´¨Ò§áÅШҧËÒ äÁ ÊÅÒ¨ҧËÒ´ѧº·¡Å͹ · Ò¹ÃÙ ¨Ñ¡ãÊ ã¨ã¹¡ÒÃÊ͹ à» ¹¤ÃÙÊ͹àªÕèÂǪÒÞ´ Ò¹´¹ ÃÕ à» ¹à¾×è͹ÃÑ¡áʹ ÑÇ´Ó¢Í§Ë Í§ÊÕè ÇÕÃÂØ·¸¤¹¹Õé¢Õé¹ ÍÂ㨠¹ÒÂä»Ã·ÊØ´ËÅØ´ä»¡Ç Òã¤Ã ¹ÒÂ⪤ªÑ ÑÇãËÞ ËØ ¹ÅèÓ´Õ Ê Ç¹¹ÒÂá¤Ãº Ò¾Åѧ¢Í§Ë ͧÊÕè ÍҹتҤ¹¹Õé»Ò¡» ¨Í ¹ ͧÀÙÁÔà¹Õêºࡠ§¨ÃÔ§¹Ôè§¨Ñ§Ë¹Í ¶Ñ´ÁÒà ÍÃâÁ ÒôáʹÇØ ¹ÇÒ ¹ ͧ¹¹·Ë ÍÂàÃÕºà ÍÂáʹ¢ÕéÍÒ ¨ÍÁÇØ ¹ÇÒÂ¢Í§Ë Í§¤×ÍਠҺÒÊ Í§äÁ ¾ÅÒ´¡ÒÃàÅ ¹à¡ÁÊÇѪþŠª ÇÂà» ¹ ÒãË Ë Í§Í ҧ¶Å¹ ª ҧ໠¹¤¹ªÍºà·ÕèÂÇàÅÕéÂÇÅ Í˹ Ò ¤ÍÂà» ¹ÁÔ ÃÍÀÔªÒ Ô´Õ¹Ñ¡Ë¹Ò ³Ñ°ÃÔ¡ÒàÊÕ§ËÑÇàÃÒЪ Ò§à¾ÃÒоԧ ¢ÂѹÁÒàÃÕ¹˹ѧÊ×Í·Ø¡·Ø¡ÊÔè§ ÍÂÙ äÁ ¹Ô觹Ñ蹤×ÍÈÃØ Ò äÁ à¡àèÕÃÀó´ÕË¹Ñ¡Ë¹Ò ¾ÔÁÅÀÑÊ´ÙàÎÎÒª Ò§¹ ÒªÁ ÍÀÔÞÞÒ´Ù¹ ÒÃÑ¡ ÑÇ¡ÅÁ¡ÅÁ ¤Íª×蹪Á·Ø¡·Ø¡¤¹·Õè¼ Ò¹ÁÒ à» ¹¤¹§ Ò§ Ò´ٴÕÁÕʧ Ò ¤Í¨оҷء·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÁѹ ¤Í½ÙÁ½ ¡ãË ·Ø¡¤¹ÁÕÊØ¢Êѹ ¹ ͧà¡Ã««Õèà¾×è͹©Ñ¹¹Ñé¹áʹ´Õ äà ¤ÇÒÁ·Ø¡¢¨Ò¡·Õè¹Õé·Ø¡¹Ò·Õ ¢ÍãË ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Ø¡·Ø¡¤¹Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.