Page 1

ÅR

SB

ER

ANMELDELSER

N U M M E R 2 M A R T S 20 10 Debat, vision og hårde beslutninger Man skal turde spørge Raptus samler 70 unge

ET

N

IN

G


INDHOLD

horYsont – Årsberetning Årgang 11 marts 2010 ISSN 1399-9117 Ansvarshavende redaktør: Bessie Rauff Mail br@kfum-kfuk.dk Tlf. 36 14 15 36 Redaktionssekretær: Søren K. Sørensen Mail soeren.k@soerensen.mail.dk Tlf. 75 82 69 16 Annonceekspedition: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 16 60 33 Abonnement for ikke-medlemmer af KFUM og KFUK: 200 kroner. De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatternes og deles ikke nødvendigvis af redaktion og udgiver. Deadlines: Nummer 3/2010 Lederblad – deadline 30. juni 2010 Nummer 4/2010 Magasin – deadline 15. september 2010

På ret kurs – igen ...........................................................................side 3 Debat, vision og hårde beslutninger ............................................... side 4 Voxpop ............................................................................................side 5

Oplag: 4.500 Layout: Kathrine Winther Iversen Tryk: Jørn Thomsen / Elbo A/S Papir: Cyclus Print 100 g. Forsidefoto: Rune Hansen

Børnelederdag................................................................................side 6 Arrangører får energi af at planlægge Børnefestival .................... side 7 Rune, Rikke og Rasmus er tossede med KFUM og KFUK ...............side 8 Stor succes med bedsteforældredage i Esbjerg .......................... side 10 Børnene elsker det tossede Tante Andante koncept ..................... side 11 Teenevent ......................................................................................side 12 Ten Sing er rusket godt og grundigt til live ....................................side 14 Høje af fællesskabet ......................................................................side 15 Netværkspiloterne letter på Ung Uge festival...............................side 16 Distriktsinitiativet Raptus samler 70 unge ....................................side 17 Kursus 09......................................................................................side 18 Børn og unge skal vide, at verden er skæv ....................................side 19 Voxpop ..........................................................................................side 20 Forkyndelse ..................................................................................side 22 detmedGud.dk og PULS ................................................................side 23 Teensommerlejre .......................................................................... side 24 Udvalgsoversigt ............................................................................side 26 Det er lettere med Portalen .........................................................side 28 Man skal turde spørge ..................................................................side 30 Ansatte .........................................................................................side 32 fairbar........................................................................................... side 34 Økonomien i KFUM og KFUK i Danmark .......................................side 36 Unitas Forlag ................................................................................side 38 Unitas Rejser ................................................................................side 39 sms-wall ........................................................................................ side 40

2

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

Har du lyst til at skrive for horYsont og rapportere nyt fra KFUM og KFUK-landskabet? Så skriv en mail til kommunikationskonsulent Bessie Rauff på br@kfum-kfuk.dk og fortæl lidt om dig selv.


LEDER KFUM og KFUK er en børne- og ungdomsbevægelse, som har til formål at forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Landskontor: Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 14 15 33 Fax 36 16 08 18 Mail national@ kfum-kfuk.dk www.kfum-kfuk.dk Giro 3 00 73 32 Åbningstider: mandag-torsdag kl.10.00 - 16.00 fredag kl.10.00 -15.00

På ret kurs – igen Denne årsberetning dækker de første to år, hvor KFUM og KFUK har styret efter en vision om, at børn og unge skal vide, de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem. Det har været to år, der blev meget mere turbulente, end nogen havde forestillet sig. I slutningen af 2008 blev verden ramt af en global finanskrise, og en række uheldige faktorer ramte også KFUM og KFUK og førte til et meget dårligt årsresultat. Vi måtte derfor på meget kort tid tilpasse os en ny økonomisk virkelighed og afskedige mere end 25 % af medarbejderne i landsbevægelsen for på ny at kunne få driften til at balancere. De svære beslutninger har virket efter hensigten. Derfor står vi nu i 2010 med et

Generalsekretær: Kirsten Lund Larsen

godt udgangspunkt for et solidt arbejde i de kommende år. Visionen har med sit

Administrationschef: Gorm Skat Petersen

arbejde, de laver, og finde veje til at forny det. De følgende sider er fyldt med gode

Formand: Ole Thomsen Unitas Forlag: Peter Bangs Vej 1D 2000 Frederiksbjerg Tlf. 36 16 64 81 Mail info@unitasforlag.dk www.unitasforlag.dk Forlagsdirektør: Henrik Nielsen Unitas Rejser: Glarmestervej 20 A 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 56 11 Mail rejser@unitas.dk www.unitas.dk Direktør: Knud Erik Bjerre

enkle og ligefremme fokus inspireret mange foreninger til at være stolte af det eksempler på det. Økonomien er på vej til at blive konsolideret igen, og medlemsmæssigt høster vi nu frugten af den fremsynede beslutning, der blev taget på et ekstraordinært landsmøde i 2007 om at indføre en ny medlemsform, eventmedlemskabet. Det er tilpasset de behov, som nye brugere af vores arrangementer har. Resultatet har været et stigende antal eventmedlemmer gennem de sidste tre år samtidig med, at det »klassiske« medlemstal også er stabiliseret. Vi satte os engang som mål at få 10 % flere medlemmer under 30 år. Vi nåede det ikke i 2008, som vi håbede på, men nu er vi der: Ved udgangen af 2009 havde vi 20,3 % flere medlemmer under 30 år, end da vi satte målet for seks år siden. Og alt i alt er der nu cirka 10.500 medlemmer i KFUM og KFUK i Danmark. Kurverne taler for sig selv! Men vigtigst af alt dette er, at vi har en bevægelse, hvor børn og unge føler sig som en del af et større fællesskab med hinanden og med Gud, og hvor de bliver set og hørt og kan mærke, at der er nogen, der vil dem. Det skyldes tusindvis af frivillige i det daglige KFUM og KFUK-arbejde i foreningerne. Uden jer er der ingen bevægelse. Uden jeres engagement udvikler den sig ikke. Tak for indsatsen! Hvile på laurbærrene kan vi dog ikke. KFUM og KFUK må til stadighed søge efter måder at forny sig på for at blive ved med at være et relevant tilbud til børn, unge og voksne. Derfor er det vigtigt, at vi efter landsmødet får nedsat et fremtidsforum, der kan analysere fremtidens udfordringer og vores muligheder, så vi på det næste landsmøde får en 2020-strategi for udviklingen i KFUM og KFUK i Danmark. Det skal visionen stadig inspirere os til. Kirsten Lund Larsen generalsekretær

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

3


HOVE DBEST Y RELSEN

Debat, vision og hårde beslutninger Tekst Ole Bjerglund Thomsen, formand for KFUM og KFUK i Danmark

»Der skal være plads til diskussion« var

sagt. Oplevelsen

på det første møde et af ønskerne for

er, at visionen har

hovedbestyrelsens arbejde 2010-2012 –

haft en sam-

og der har virkelig været debat. Hoved-

lende effekt i

bestyrelsens møder har været præget

vores mangfoldige

af engagerede diskussioner. Men heldig-

organisation.

vis har debatlysten været kendetegnet

Svære nedskæringer

Gode oplevelser

Det er sjovt at udvide og sige ja. Des-

Perioden har heldigvis også været fyldt

Det er den debat og lyst til at præge

værre er det ikke altid muligt. Hoved-

med store oplevelser som for eksempel

fremtidens KFUM og KFUK, som hoved-

bestyrelsen har i denne periode skullet

vores nye sangbog PULS, KFUKs 125

bestyrelsen har forsøgt at brede ud ved

træffe ubehagelige beslutninger, skære

års jubilæum, teenevent som sprængte

at lægge orienteringer om dagsorden

ned og sige nej. Alle tænkelige negative

alle rammer med det hidtil største

og beslutninger på hjemmesiden før og

faktorer spillede sammen til skade for

deltagerantal, og nye idéer som det

efter møderne og ved at gøre hoved-

det økonomiske resultat for 2008, og

konfirmandprojekt, der lige nu ligger i

bestyrelsesmøderne åbne, så enhver

da det blev klart, tog hovedbestyrel-

støbeskeen. Og ved siden af alt dette

kan deltage og komme til orde. Det er

sen signalerne alvorlige og indledte en

fungerer distriktssommerlejre, familie-

også inddragelse i demokratiet – navnlig

nedskæringsproces.

lejre og voksenstævner støt og roligt, så

af viljen til at forfølge nye ideer og finde konstruktive løsninger.

blandt de unge – der var baggrund for De ramte arbejdsområder er navnlig

holdt i januar 2009, og for arbejdet med

teenarbejdet, de planlagte satsninger på

Fremtiden

unges deltagelse i Landsmødet 2010.

familiearbejde og nye medier, og så den

På Landsmødet 2010 vil vi sammen

generelle distriktsdækning ved kontakt-

se tilbage og evaluere, men frem for

konsulenterne. Desværre måtte vi sige

alt vil vi se frem – ikke bare mod 2012,

Overskriften for arbejdet har været

farvel til både administrative medarbej-

men også mod 2020 og drømme om,

visionen, som vi vedtog i 2008, og

dere og konsulenter. Gennem de lange

hvad vores organisation skal være i

hovedbestyrelsen har benyttet enhver

drøftelser og ubehagelige prioriteringer

fremtiden. Landsorganisationen skaber

anledning til at sige, at børn og unge

har det været en enig hovedbestyrelse,

rammerne, og det er hovedbestyrelsens

skal vide, de kan tro på Gud. Det er godt

som har stået sammen om at føre

håb, at mange vil være med i demokra-

at se, at mange medlemmer og forenin-

beslutningerne ud i livet. Fra foreninger,

tiet, dels ved at deltage på landsmødet

ger har taget visionen til sig og har fået

medlemmer og bagland har beslutnin-

og dels ved også at stille forslag og

noget ud af at arbejde med den i deres

gerne mødt forståelse – men heldigvis

engagere sig i debatten. Som citeret

lokale situation. Det har givet energi at

også kritiske spørgsmål, som har givet

i indledningen: »Der skal være plads

have denne kerne at fokusere på. Med

anledning til debat og forklaringer.

til diskussion!« – ja, men der skal også

Visionen

4

der er masser af liv i KFUM og KFUK.

den Ung-visions-weekend, der blev af-

visionen er alt ikke sagt om det, der sker

være nogen, der vil udfylde pladsen, og

i KFUM og KFUK, men det vigtigste er

det er en fælles opgave!

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


Hovedbestyrelsens navne: Ole Thomsen (formand) Tove Haunstrup Møller (næstformand) Jens Christian L. Sandbjerg (kasserer)

P O P VOX

Bjarke Buhl

Hvor synes du KFUM og KFUK har flyttet sig mest? Det er blevet legalt at tale mere om fremtiden, fordi vi skal

Anni Thusholt Lauritsen

flytte os med det samfund, som vi er en del af. Det er ikke alle

Karin A. Vestergaard

er ikke til for sin egen skyld, men for det enkelte medlem og de

steder i KFUM og KFUK, hvor vi er parate til at tage den diskussion, men det er nødvendigt, at vi bliver det, for organisationen mennesker, som medlemmet møder.

Jakob Holtoug Bjældager

Jens Christian Ladekær Sandbjerg Hvor synes du KFUM og KFUK har flyttet sig mest?

Helene Kjærsgaard

I forhold til opfattelsen af hvad det vil sige at være en med-

Rikke Dorte Rottbøll

reel inklusion af alle deltagere i vores forskellige typer af akti-

Trine Schmidt

eller ordinært medlem. Det er den reelle inklusion af alle de

Jens Chr. Meldgaard

den nødvendige udvikling af organisationen.

Bjarke Buhl Christian Jessen Y´s Men repræsentant Nicolai Diemer medarbejderrepræsentant

lemsorganisation. Eventmedlemskabet har skabt grobund for viteter, events m.v. Ethvert medlem er vigtigt – eventmedlem brugere, som vi møder rundt omkring, der skaber afsæt for

Trine Schmidt Hvad har været din bedste oplevelse henhold til visionen? Det tror jeg må være YMCA Festival i Prag 2008, hvor en masse unge fra hele Europa havde en fælles oplevelse af at kunne tro på een Gud, men med vidt forskellige indgangsvinkler til det.

Karin A. Vestergaard Hvor synes du KFUM og KFUK har flyttet sig mest KFUM og KFUK har fået en kristendomsprofil, som forklarer hvorfor og hvordan KFUM og KFUK må være trekantet på ikke mindre end tre måder. Profilen flytter klubber og foreninger ud i byen, ud i samfundet, ind i kirken. Hvis vi følger profilens statements, så vil KFUM og KFUK aldrig få nok i sig selv, men være under stadig forandring.

Jens Chr. Meldgaard Hvad har været din bedste oplevelse som hovedbestyrelsesmedlem? Den bedste oplevelse som hovedbestyrelsesmedlem har været at opleve unge menneskers vision og ansvar. Hvor bærer de altså meget, det tegner til en god fremtid – også for KFUM og KFUK.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

5


BØ RNELE DERDAG

Børnelederdag I marts måned 2009 var 80 børneledere samlet til inspirationsdag på Tommerup Efterskole. Det blev en succesfuld dag med inspiration, indspark og erfaringsudveksling. Tekst Bessie Rauff

agen begyndte med oplæg af

D

Oplevelser for store og små

Lars Bom. Han har i en længere

– Jeg måtte synke en klump og skynde

årrække engageret sig i bekæm-

mig at få tårerne væk, da vi begyndte på

pelse af mobning og kom med sit bud på,

den første fællessang – jeg havde lige

hvordan mobning kan stoppes, og hvor-

glemt, hvor dejligt det var at synge man-

dan man som voksen kan engagere sig i

ge sammen. Foredraget med Lars Bom

dette. Efter oplægget var der mulighed

levede fuldt ud op til forventningerne; det

for at vælge en workshop, og tilbuddene

var personligt, sagligt og humoristisk, og

fordelte sig mellem mobning, konflikt-

gav mig nogle spark til ikke bare at lade

håndtering mellem børn, forkyndelse for

stå til, når vi oplever optræk til mobning

børnepasning, så var det bare med at

flere sanser, lederrekruttering, inspira-

i en hvilken som helst sammenhæng,

komme af sted. Mine børn fik en aldeles

tion til klub for 3 til 6-årige og IND I EN

siger Anne-Marie Sigh.

skøn dag i selskab med nogle søde

anden verden.

6

Ledere fra hele landet var samlet til en indholdsrig dag med inspiration til det ugentlige børneklubarbejde.

efterskolepiger – de taler stadig om det Ikke kun de voksne fik en god dag på

et år efter! Jeg selv fik en fornyet glæde

Anne-Marie Sigh fra Hedensted var en

lederinspirationsdagen. Børneudval-

ved at være en del af et større fælles-

af deltagerne i mødet, og hun fortæller,

get havde arrangeret børnepasning til

skab. En fortsat overbevisning om at

at det var skønt at møde de mange frivil-

børnene.

det er her, jeg hører hjemme, og her jeg

lige, som hun kender i KFUM og KFUK,

– Jeg trængte i den grad til igen at

må prøve at betale af på det, jeg skylder

samt ikke mindst at møde mange nye,

være med på et større arrangement

bevægelsen i den målestok, det nu er

unge og engagerede ledere.

i KFUM og KFUK, og når der også var

muligt, slutter Anne-Marie Sigh.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


B Ø R N E F S T I VA L

Arrangører får energi af at planlægge Børnefestival I foråret 2008 var 1300 børn og voksne samlet i Ikast til Børnefestival. Festivalen var ikke kun en uforglemmelig oplevelse for deltagerne, også den lokale forening i Ikast fik et kick af at arrangere den store event.

Tekst Bessie Rauff Foto Flemming Staal, Per Bæk Jensen

– Mange fra foreningen havde været

delt en masse personlige overvejelser i

i foreningen, og at Børnefestivalen

med på de tidligere Børnefestivaler, og

planlægningen:

var kommet til Ikast. Mange gav en

har oplevet hvor fedt et arrangement,

– Hovedformålet var selvfølgelig at lave en

hånd med, for eksempel bagte kirkens

det var. Vi begyndte derfor at diskutere,

fantastisk Børnefestival, men vi fik også

seniorkor boller til alle, og det gav et fæl-

om vi som forening kunne gøre det lige

en masse ud af det som gruppe. Vi holdt

lesskab på tværs, og indblik i, hvad der

så godt, og lave en Børnefestival, hvor

andagter og delte mange refleksioner og

også sker i KFUM og KFUK.

der var fuld gas på konstant, siger Tove

tanker med hinanden. Og ikke mindst var

Simonsen, ansat som udviklingskonsu-

det en lærerig og spændende proces,

lent i KFUM og KFUK i Ikast.

som gav os rigtig meget som gruppe og individer, siger Tove Simonsen.

KFUM og KFUK i Ikast er en stor forening, hvor der er mange frivillige

Gejst og genoplivning

tilknyttet. Her var der ressourcer til

Børnefestivalen bragte mange passive

at løfte et stort arrangement, og det

medlemmer til live i Ikast. Projektet gav

var baggrunden for, at de takkede ja til

mange frivillige lyst til at være med i for-

opgaven, og gik i gang med forberedel-

eningsarbejdet igen. Planlægningen gav

serne i foråret 2006. Planlægningen

KFUM og KFUK i Ikast en fornemmelse

af Børnefestival 2008 gav foreningen i

af, at de kunne sætte sig et mål og løfte i

Ikast et stærkt sammenhold.

flok i foreningen.

Et fælles projekt

– Vi fik en ny selvtillid i Ikast ved, at vi kun-

– Vi fik en klar fornemmelse af at stå

ne klare opgaven. Vi genopdagede hin-

sammen om noget og have et fælles pro-

andens styrker og dygtigheder. Det blev

jekt. Vi fandt ud af, at det at planlægge

meget synligt for os, at alle kunne noget,

en stor landsevent var en spændende

som vi måske ikke lige havde tænkt over.

måde at tilføre foreningen energi på,

Og når vi stod sammen, så kunne vi rigtig

og ikke mindst var det en sjov måde at

meget, siger Tove Simonsen.

lave KFUM og KFUK-arbejde på, fortæller Tove Simonsen. Arbejdet gav ikke

Hele det kirkelige liv i Ikast blev op-

kun praktiske erfaringer, der blev også

mærksomme på, at der skete noget

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

7


KFUM OG KFUKs MASKOT TER

Rune, Rikke og Rasmus er tossede med KFUM og KFUK For to år siden blev maskotterne Rune, Rikke og Rasmus medlem af KFUM og KFUK. Det har de ikke fortrudt. Maskotterne har været en tur i Indien for at lave en DVD og en masse aktiviteter om IND I EN anden verden til børneklubberne. Tekst Bessie Rauff

KFUM og KFUK er super cool, og vi har

mundfuld, griner Rikke, og hun når ikke

allerede oplevet en masse, selv om vi

at fortælle mere, før Rune afbryder:

ikke har været med så længe. Det er fedt

– Jeg fik i hvert fald ikke ild ud af munden,

at komme ud i klubberne, for eksempel

det er bare fordi, mine smagsløg ikke er

når vi leger med aktivitetskasserne fra

lige så vant til stærk mad som de indiske

Indien, fortæller Rikke, der næsten ikke

børns. Jeg synes, det bedste var, da vi

kan sidde stille, mens hun begejstret

så DVD´en, som handler om nogle indiske

fortæller om alle de sjove ting fra kas-

børns hverdag. Det er lidt svedigt, at der

serne, man kan lege med:

bor nogen i et land så langt væk, som

– Man kan både klæde sig ud, danse

lever et helt andet liv, hvor det ikke er

indisk bollywooddans og lave mad med

sikkert, at man får en uddannelse eller

indiske krydderier. Det er helt vildt

mad hver dag, men at vi samtidig har så

sjovt, og maden er herrestærk, Rune fik

meget til fælles med børnene

næsten ild ud af munden, da han tog en

i Indien.

Í Sporty

F ACTS o m Rikke

Í Vil gerne være brandmand, dyrlæge eller sportsstjerne Í Elsker at være på lejr og festivaler

F ACTS o m RUn e Er god til at spille guitar og synge Í Vil gerne være pilot og hjælpe de fattige Í Elsker at spille rollespil

F ACTS o m Ra sm u s Í Kan godt li´ klubaftener Í Vil gerne være opfinder Í Elsker at læse bøger og spille computerspil sammen med venner

8

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


De tre maskotter spiller en aktiv rolle i

så´en, men det vænner man sig ligesom

INDIENSK A S SEN

aktivitetsmaterialet i de indiske akti-

til. Det er egentlig ret sweet, sådan at

Indienskassen er en aktivitetskasse,

vitetskasser, og man kan blandt an-

være maskot, fortæller Rasmus.

som klubberne kan bestille og bruge. I kassen er der masser af inspira-

det følge deres tanker og oplevelser i andagtsmaterialet, som følger med

– Ja vi findes jo ikke kun som nøgleringe

tion til en aften med fokus på KFUM

kasserne.

og sådan, der er en klub i Silkeborg, som

og KFUKs samarbejdsprojekt IND I

har lavet en hel børneklub udelukkende

EN anden verden. Kassen indehol-

med inspiration fra os tre. Det er ret

der blandt andet indisk tøj, tavler,

fedt, synes jeg, og det er vildt hyl at være

flag, opskrifter og aktiviteter til

De tre maskotter har masser af andre

med der. Håber der er flere klubber,

flere spændende »rejser« til Indien.

opgaver end at finde på aktiviteter om

som også får lyst til det,

Kasserne har

Indien. De skal også hjælpe med at

for vi kan slet ikke få nok

indtil videre

fortælle om KFUM og KFUK. Det gør de

af at være med i børne-

blandt andet ved at være med i børne-

klubberne rundt omkring

bladet BRICKS og gennem forskellige

i hele landet, fortæller

slags PR.

Rasmus. Han når ikke at

Rune, Rikke og Rasmus elsker at fortælle om KFUM og KFUK

besøgt 22 forskellige foreninger.

fortælle mere. Rikke og – Vi fortæller rigtig gerne om, at det er

Rune hiver i ham for at få

helt vildt sjovt at være med i KFUM og

ham med tilbage til hulen i

KFUK, hvor man må lave en masse fis

træet, som de lige er ved

og ballade. Det er lidt mærkeligt at se

at bygge færdig.

sig selv på plakater og på nøgleringe og

Børneklub bygget op omkring maskotterne I Silkeborg er børneklubben »Klub 3R« stærkt inspireret af Rikke, Rune og Rasmus. De tre maskotter hjælper til på alle klubaftnerne, og børnene kan hver gang vælge mellem Rikke, Rune eller Rasmus-aktiviteter. Tekst Bessie Rauff Foto Niels Martin Sørensen

– Vi havde tidligere en Mok Sing klub i Sil-

rigtig godt med et nyt klubkoncept. Alle

Til alle møderne er der altid mindst

keborg, men det fungerede ikke så godt

klubmøderne og aktiviteterne er nu

to af de tre maskotter på banen med

mere. Da MOK-figurerne på sidste lands-

bygget op omkring de tre maskotter. Tre

planlagte aktiviteter, som børnene kan

møde valgte at blive Y´s Men i stedet,

områder i foreningsbygningen er lavet

vælge imellem. En gang i måneden er

tænkte vi, at det var tid til at nytænke

om til Rikke, Rune og Rasmus-universer.

der »3R-aftener«, hvor børnene kan

vores klubkoncept og se på, hvordan vi

vælge frit, og de voksne bare er værter

så kunne bruge Rune, Rikke og Rasmus i

– I Runes rum, kan man spille musik,

og hjælper børnene i gang med det, de

stedet, fortæller Niels Martin Sørensen,

have andagt eller lave aktiviteter fra IND

har lyst til at lave.

som er en af de fem ledere i børneklub-

I EN anden verden-projektet. Hos Rikke

ben »Klub 3R« i Silkeborg midtby.

kan man spille Wii, Singstar eller være

»3R-klubben« blev til i efteråret 2009,

udendørs, og hos Rasmus kan man være

og der er 15 børn fra 1.-5. klasse i klub-

kreativ og lave skrot-julekrybber, engle

ben. Fremtidsplanerne er at udvide med

osv. af gamle computerstumper og

endnu en klub for minikonfirmander.

Rikke, Rune og Rasmus er altid med Lederne satte sig sammen og kiggede

andet skrammel, fortæller Niels Martin

på beskrivelserne af Rikke, Rune og

Sørensen.

Rasmus og fandt ud af, at det ville passe

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

9


BE DSTEFORÆLDRE OG BØ RNEBØ RN

Stor succes med bedsteforældredage i Esbjerg 50 bedsteforældre og børnebørn mødes en hel dag for at hygge sig. Succesen er til at tage og føle på, når hele foreningsbygningen summer af liv og glade børn og voksne. Tekst: Bessie Rauff Foto Christian Bendixen

– Jeg fik ideen til bedsteforældredagene,

To gange i efteråret 2009 har omkring

fordi vi har rigtig mange voksne medlem-

50 børn og deres bedsteforældre eller

mer i Esbjerg, og samtidig mangler vi

oldeforældre været samlet til en hyg-

at få gang i nogle børneaktiviteter. Det

gelig dag i Esbjergs foreningsbygning.

var derfor rigtig oplagt at slå de to ting

Dagen begynder med sang og sjove

– Det fungerer rigtig godt. Bedsteforæl-

sammen, og det var næsten for nemt,

bibelhistorier på børnenes præmisser,

drene synes, at det er rigtig lækkert at

griner Christian Bendixen, som er admi-

og derefter går det løs med formiddags-

lave noget sammen med børnebørnene,

nistrator i KFUM og KFUK i Esbjerg og

kaffe, aktiviteter og fælles frokost, inden

og børnebørnene hygger sig bestemt

manden bag projektet.

dagen slutter om eftermiddagen.

også. I begyndelsen havde vi nogle frivillige udefra til at hjælpe med at lave

Med bedsteforældrene på lejr

aktiviteter, men nu har bedsteforældrene selv taget over og står for det hele, fortæller Christian Bendixen. Planen er, at bedsteforældredagene skal køre cirka en gang i måneden, med fire arrangementer både før og efter sommerferien. Hele foreningsbygningen bliver udnyttet, når børn og voksne er samlet. Der er aktiviteter for enhver, eksempelvis smykkelavning, boldspil i salen, Xbox, bordfodbold og meget mere. Børnene er fra 5-13 år, og bedsteforældrene er helt med på at hygge og lege, også selv om de er lidt ældre.

Tekst Bessie Rauff Foto Thorkild Specht

K

FUM og KFUK har stor succes med lejre for bedsteforældre og børnebørn. Efterspørgslen har været så stor, at man besluttede at afholde en ekstra lejr i efterårsferien 2009. Det blev til fire dage med bibelhistorier

og masser af muligheder for aktiviteter og hygge både inde og ude. I alt 93 børn og voksne deltog på lejren på Tommerup Efterskole. Udover Tommerup har der været bedsteforældrelejr på Skrødstrup Efterskole i påsken 2009, hvor der var 129 deltagere.

10

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


TA N T E A N D A N T E

Børnene elsker det tossede Tante Andante koncept Siden KFUM og KFUK i Lemvig i 2007 lod Tante Andante flytte ind, har projektet konstant udviklet sig. Der er nu to fuldtidsansatte og masser af liv i det skøre hus. Tekst Bessie Rauff Foto Tante Andante

E

lin Engholm Knudsen, bedre

Tante Andante, hun slår fast, at de ikke

– Det bedste ved at være ude at optræde

kendt som Tante Andante, og

underholder børnene:

er alle de tilbagemeldinger, vi får fra bør-

hendes nye makker Askefis, med

– Vi har workshops, hvor børnene spiller

nene. Vi kommer ikke med en snobbet

det civile navn Bent Larsen er i fuldt

aktivt ind på handlingen, og ikke to work-

teaterforestilling – vi taler med børnene

vigør i Tante Andantes Hus i Lemvig.

shops er derfor ens. Det er vigtigt, at

og ikke til dem. Vi involverer dem, og det

Grundideen med hele det skæve og

børnene leger, fantaserer og fabulerer.

er ikke altid under kontrol, griner Bent

spøjse Tante Andante univers er, at

De skal vide, at det er ok også at give slip

Larsen, som havde debut som Askefis

børnene skal mødes i øjenhøjde og i

og lade fantasien styre legen.

på Struer Bibliotek, hvor 60-70 rigtig

et fantasiunivers, hvor alle kan klæde

glade børnehavebørn var samlet.

sig ud og opføre sig tosset, men der er

Børnene er aktive medspillere

også alvor bag al fis og balladen:

Når Tante Andante og Askefis trækker

gelium med dukker og en masse ting og

– Når vi synger og leger med børnene,

i udklædningstøjet og sætter gang i en

sager, og børnene var helt med. Der var

bruger de kroppen og lærer at udtrykke

workshop, er der altid udstyr til børne-

en fantastisk synergi, og børnene kom

sig. Leg og sang giver sproglig udvikling,

ne, så alle kan få for eksempel en kasket

med et hav af nye ideer, som vi greb. De

og det er vigtigt for børnenes evne til so-

eller et truthorn. Alle sanser er i spil.

var så meget med på sjov og ballade, så

cialt samvær og som redskab for social

Handler workshoppen om juleevangeliet,

det udviklede sig hele tiden, siger Bent

læring, mener Elin Engholm Knudsen.

så kan man både røre ved myrraen og

Larsen med begejstring.

Børnenes aktive medvirken er vigtig for

lugte til røgelsen.

– Det var fantastisk. Vi fortalte juleevan-

Tante Andantehuset i Lemvig Í Konceptet omkring Tante Andantehuse blev i 1980´erne grundlagt af musiklærer Benedicte Riis. Værdigrundlaget er baseret på den skandinaviske børnelitteratur. Ideen er at børn skal lære og udvikle sig gennem sang, musik, fantasi og fællesskab. Í Tante Andantes Hus i Lemvig drives af KFUM og KFUK i Lemvig og åbnede i efteråret 2007. Der er to ansatte, og derudover er der tilknyttet cirka 20 frivillige. Í Tante Andanteprojektet har fået økonomisk støtte fra Y´s Men og fra Ole Kirks Fond og en række andre donorer.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

11


TEENEVENT

Tekst Bessie Rauff

I 2009 var der teenevent på Nr. Nissum Efterskole. Her var over 600 unge samlet til en fantastisk weekend, hvor der var fuld knald på døgnet rundt.

dorff Signe Ran 14 år lle Vesterbø le Ef ters ko

Teenevent var spækket med workshops, som for eksempel stomp, dans, fysiske aktiviteter og derudover rockgudstjenester, forkyndelsesløb og café. Hele eventen blev sluttet af med en veloplagt Sys Bjerre, som trykkede den af i en sal fuld af hoppende, glade unge.

Hvad har været det fedeste ved teenevent? Sys Bjerre var helt klart en ting, som var SÅ fed! Hun var helt fantastisk fed live. Hun var med på det hele.

Hvorfor er du med på teenevent? Vi skulle optræde med Vesterbølle Efterskoles musik og teaterstykke, »Hvad du ønsker skal du få«, så det var meget det, der drev. Men det var også aktiviteterne, og det at komme ud til noget helt andet. Jeg er FDF´er, så det har været fedt at deltage i et KFUM og KFUK- arrangement. Og Sys Bjerre trak da også noget!

Har du fået en ny ven? Ja, jeg er jo blevet venner med Sys Bjerre ;)

12

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


Caspe r

Lykke gaard 13 år KFU M og K Tisted FUK i Kgs. -Bind erup Hvad har været det fedeste ved teenevent? Det fedeste har nok været Y-shops, og at der var en masse aktiviteter, som man kunne vælge frit imellem – især Café Kreuz. At der var mulighed for at dyrke sport var også fedt.

Hvorfor er du med på teenevent? Jeg er med, fordi min moster opfordrede mig til det, og fordi nogle stykker, som jeg kendte i forvejen, skulle med.

Uffe Skov mand 14 år Ten Sing Tune, Odense

Hvad har været det fedeste ved teenevent? Helt klart at spille koncert, hvor jeg spillede bas. Det var et fedt publikum at spille for.

Hvorfor er du på teenevent? Fordi jeg er med i Tensing Tune, og vi skulle spille.

Er det første gang du er med? Ja, det er første gang, for jeg har kun været med i Ten Sing-gruppen i et halvt år.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

13


TEN SING

Igennem de sidste to år har der været øget fokus på Ten Sing i KFUM og KFUK. Det har betydet fornyet vækst og energi i arbejdet med Ten Sing rundt i landet.

Ten Sing er rusket godt og grundigt til live

FAKTA OM TEN SING Í Konceptet begyndte i Danmark i 1989, men stammer fra Norge. Í Navnet »Ten Sing« kommer af: Ten = tenåring, teenager på norsk og sing = synger.

Tekst Bessie Rauff

I

Í Ten Sings statement er; »Perfor-

1990´erne oplevede Ten Sing en

efterhånden for alvor mærkes.

mance, tro og fællesskab, giver

stor vækst, der var på det tidspunkt

– Det var en øjenåbner, at Ten Sing grup-

unge plads til at udtrykke sig.«

44 store og velfungerende grupper

perne havde »glemt« ideologien bag Ten

rundt i landet. Efter 2000 gik det pludse-

Sing. Nemlig at beslutninger træffes

Í Den internationale ideologi bliver for-

lig ned af bakke, og til sidst var der kun

i fællesskab, og at grupperne i så høj

klaret med KRISTUS, KULTUR, KREA-

omkring 10 grupper tilbage. Det førte til,

grad som muligt styres af de unge selv. I

TIVITET. Og bygger på, at de unge

at Hovedbestyrelsen besluttede at give

landsudvalget kunne vi nu se, at vi måtte

tager beslutningerne, med vejledning

kunstigt åndedræt til Ten Sing, blandt

sikre, at ideologien igen fik liv. Vi var

fra skubberne, som er de ældste

andet ved at ansætte en udviklingskonsu-

nødt til igen at definere Ten Sing, siger

medlemmer af Ten Sing grupperne.

lent med særligt fokus på området.

Gitte Sandbjerg.

Diagnosen blev stillet

Ten Sing blev genopdaget

identitet og selvværd omkring arbejdet.

Da udviklingskonsulent Gitte Sandbjerg

I samarbejde med CUR gennemgik Ten

Vi har været på turné rundt til grupperne

blev ansat, vidste man ikke præcist,

Sings landsudvalg en proces, hvor udval-

for at diskutere ideologien og drømme-

hvorfor Ten Sing pludselig ikke gik så godt

get fandt frem til, hvad der igen kunne

ne, og det giver rigtig meget energi.

mere. Derfor fik KFUM og KFUM i samar-

gøre konceptet bæredygtigt.

bejde med Center for Religionspædagogik

– Ten Sing bygger på performance, tro

I årets løb har der været afholdt instruk-

(CUR) udarbejdet en rapport om Ten Sing:

og fællesskab. Det er grundelementerne.

tør- og dansekursus og nyt PR-materiale

– Undersøgelsen viser, at mange grup-

Der skal være plads til, at de unge kan

er fremstillet, Ten Sing sommerkursus

per har svært ved at definere, hvad Ten

udtrykke sig. Og Ten Sing skal være for

er gendannet og første turnérunde er i

Sing egentlig er, og ikke mindst finde

unge med noget på hjerte. Vi er ikke

fuld gang. Nu ser landsudvalget fremad

ud af hvad der er fokus; altså er man

bare en spille-sammen-gruppe. Vi skal

og glæder sig til at arbejde med de nye

en musikgruppe eller en kristen gruppe

ville noget med det, vi gør, siger Gitte

visioner, med uddannelse og de kom-

eller noget helt tredje, eller måske lidt

Sandbjerg med eftertryk.

mende store arrangementer, hvor Ten

af det hele, fortæller hun og tilføjer, at

Sing´erne kan spille en stor rolle.

det gjorde det vanskeligt at skaffe nye

Det øgede fokus på Ten Sing virker. Fire

medlemmer, når grupperne havde svært

grupper er blevet gendannet, og Ten

– Vi vil have så mange som muligt med

ved at definere sig selv. Det har altid

Sing Odense er for eksempel gået fra

på Ung Uge festival i år, og ikke mindst

været en udfordring at finde instruktø-

otte til 25 aktive medlemmer.

gøre os klar til Europæisk Ten Sing festi-

rer og skubbere, og da uddannelsen af

14

val i 2011, slutter Gitte Sandbjerg.

dem havde været nedprioriteret gennem

– Ten Sing er igen kommet på folks

længere tid, kunne manglen af skubbere

læber. Vi er ved at have skabt en fornyet

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


ANMELDELSER

Høje af fællesskabet Tekst Hanne Flyger Foto Søren Lundgaard Larsen

N

år KFUM og KFUKs københavn-

ligner en rockmusiker in spe. At der ikke

ske Ten Sing K mødes, er der

er lagt op til et klassisk krybbespil står

fuld fart over feltet. Her er der

hurtigt klart, da de unge begynder at

plads og accept af forskellighed. Det

I bussen på vej til teenevent forår 2009.

brainstorme.

giver energi og dynamik. – Her er der plads til alle. Hvis man har

Ord som »bitch Maria«, »kejser Cuzco«,

en kreativ idé, kan man altid komme

»vikinger«, »Natasja« og »jyder« kastes

af med den herinde, fortæller 15-årige

op i luften. Begejstringen lyser ud af de

Marie Louise Ottesen begejstret.

syv piger og to drenge, der sidder henslængt i de tre meget forskellige sofaer

Novembermørket har sænket sig over

af ældre dato.

København. I Ten Sing K´s oplyste lokaler i Skindergade myldrer det ind med

– Så får I to minutter mere, skærer

teenagere. I et sofahjørne sidder to piger

Jonas Dueholms stemme igennem efter

på 14-15 år sammen med en lidt ældre

kort tid.

Fra showet »Paradis« forår 2009.

fyr. Den ene af pigerne klimprer lidt ubehjælpsomt på en guitar, der henfører

Forslagene er mange. Ingen holder noget

og hyrden er en svensktalende Pippi

én til folkeskolens nedslidte musiklokale.

tilbage. Nogle forslag forkastes, men

Langstrømpe.

Hun øver akkorderne A, D, G, men det er

inspirerer til andre idéer, og mirakuløst

svært, for fingrene er lidt for korte.

begynder krybbespillet at tage form.

Ingen krav om X Faktor

I Ten Sing K´s krybbespil anno 2009 er

En arbejdsform, der fungerer optimalt,

Ten Sing konceptet er et tilbud til 13 til

Jomfru Maria sippet a la Gertrud Sand.

hvis de unge føler sig trygge og tør åbne

19-årige, der har lyst til at lave musik,

Josef er en døvstum mimer, de tre

for alle sluser uden at være bange for at

drama, dans og teknik. Og man behøver

vise mænd bliver til de fire flisemænd,

dumme sig – og det gør de.

ikke at være kandidat til X Faktor for at

hvor den sidste mobbes ud af de andre,

være med. Det unikke ved Ten Sing er, at det er de unge, der bestemmer. De lærer at tage

Netop improvisationen og de hurtige produktioner er Ten Sing K´s særkende.

Danse- og instruktørkursus 23. til 25. oktober 2009 på Haslev Idrætsefterskole Theis, 14 år, Ten Sing Roskilde

ansvar for at producere et show, som de efterfølgende tager ud og optræder med på efterskoler, konfirmandhold og

1. Hvad var det sjoveste

3. Hvorfor synes du, at andre skal

internt i KFUM og KFUK.

på sidste års kursus?

tage på danse- og instruktørkurset?

Det sjoveste var aften-

Andre skal tage med, fordi det er super-

showet den sidste aften,

fedt at lære alle mulige mennesker fra

Et moderne krybbespil bliver til Fredag er der adventsarrangement, og

hvor vi havde et band til at optræde. Og

KFUM og KFUK i hele landet at kende. De

dramagruppen har lige præcis halvan-

så selvfølgelig at lære nye mennesker

lærer også en hel masse på de work-

den time til at få stablet et krybbespil på

at kende.

shops, de er på. Ikke bare om, hvordan

benene.

man selv bliver bedre, men også hvordan 2. Hvad lærte du?

man lærer fra sig, og hvordan et band

»Og det skete i de dage, at der udgik …«

Jeg lærte en hel masse om, hvordan

fungerer som en helhed. Desuden kom-

Jonas Dueholm læser de kendte ord fra

et musiknummer er opbygget, om dy-

mer man måske til at optræde for de

juleevangeliet, der danner rammen for

namikken og den slags. Jeg lærte også

andre, hvis man føler for det, og det er

krybbespillet. Han er iklædt en ærmeløs

lidt klaver.

helt sikkert, at foran et KFUM og KFUK-

sort undertrøje a la Johnny Deluxe og

publikum er opbakningen HELT i top!

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

15


N E T VÆ R K S P I L O T E R

Netværkspiloterne letter på Ung Uge festival Tekst Bessie Rauff

P

rogramudvalget bag Ung Uge festival samarbejder

netop skulle handle om både at vedligeholde og skabe nye net-

med en gruppe netværkspiloter om at finde på sjove

værk hos den ældste del af målgruppen på Ung Uge festival,

og sære aktiviteter, som skal styrke netværket i den

fortæller Caroline Damsbo.

ældste målgruppe for Ung Uge festivalen. Ideerne til aktiviteter er mange, blandt andet har piloterne Fem unge netværkspiloter er gået sammen om at skabe et

planer om et særligt cafételt, hvor man kan komme og hænge

projekt for årgang 91/92 på Ung Uge festival 2010. 20-årige

ud, og hvor der vil være særlige events, hvor man kan mødes

Caroline Damsbo er en af de unge piloter, og hun kan huske

med de andre fra årgang 91/92 og lave noget sjovt og udfor-

sidste Ung Uge festival, hvor hun hørte til den ældste del af

drende og ikke mindst få nye venner.

målgruppen:

– Vi har masser af ideer, og det kan være alt fra en fælles is-tur

– Det var fedt at være på festival, men jeg følte mig også lidt

ind i byen, eller en tur væk fra Løgumkloster sammen med de

gammel ind i mellem. På netværkspilotkurset snakkede vi om,

andre fra årgangen, eller måske aktiviteter i vores telt, som især

at det kunne være cool, om der på festivalen var nogle særlige

vil tiltale de ældste deltagere, og vi kan godt garantere, at vi sør-

tilbud for de ældste deltagere. Det førte til, at vores projekt

ger for, du møder nye mennesker, uddyber Caroline Damsbo.

Netværkspilotuddannelsen I efteråret 2009 var 20 unge på netværkspilotkursus i London. På kurset lærte de unge at drive et netværk og skabe et projekt, som de skal fyre af på sommerens Ung Uge festival. Tekst Bessie Rauff Foto Christian Bendixen

Hvad er et netværk? Hvordan skaber man et godt netværk? Hvordan finder man ud af, hvad et netværk mangler af for eksempel personer og ressourcer? En netværkspilot er en ildsjæl, der tager hovedansvaret for at drive netværket. Uddannelsen bygger på en anerkendende tilgang til de udfordringer, der opstår i et netværk, så piloterne eksempelvis kan løse konflikter på en god og fornuftig måde. Piloternes store udfordring finder sted på Ung Uge festival 2010, hvor de hver især har et projekt, som de skal få til at flyve. De skal være brobyggere mellem deltagerne og få dem til at snakke med hinanden og med nye, så ingen går rundt alene. Uddannelsen foregik i London for at give de kommende piloter et internationalt perspektiv. Her besøgte de blandt andet Y Care International, som er engelsk KFUMs udviklingsorganisation, og som KFUM og KFUK samarbejder med i forbindelse med IND I EN anden verden.

16

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


RAPTUS

Distriktsinitiativet Raptus samler 70 unge I Distrikt Syd og Distrikt Trekanten er der fuld gang i ungdomsarbejdet. De unge kører langt for at være med i de mange fælles distriktsarrangementer, som planlægges af de unge selv. Tekst Bessie Rauff Foto Viktor Lindholm Jacobsen

S

iden 2007 har Distrikt Syd

og på Ung Uge festival. Jeg tror, at det

og Distrikt Trekanten støttet

er godt, at vi gennem Raptus har bygget

distriktsarrangementer for unge

et kristent fællesskab op, så vi har noget

mellem 16 og 25 år. Arrangementerne

at falde tilbage på mellem arrangemen-

finder sted seks til otte gange om året

terne, siger Casper Christiansen og

og er for alle unge, både dem der i

tilføjer, at de både laver sjove ting som

forvejen er engageret i for eksempel

ture til Sommerland Syd, speedbådssej-

Unge Voksne og alle dem, som måske

lads og har forskellige oplæg, eksem-

ikke er så heldige at have noget aktivt

pelvis om »bandeord og det at være

foreningsarbejde, der hvor de bor.

kristen«, eller »kristendommens rolle i mediebilledet«.

Casper Christiansen er 21 år og har siddet med i planlægningsgruppen for

Camilla Kongsgaard Hansen er 23 år og

Raptus i fire år. Casper Christiansen

deltager ofte i arrangementerne, fordi

valgte at være med, fordi han havde en

hun synes, at det er en god måde at

følelse af, at KFUM og KFUK kunne have

møde andre unge fra distrikterne.

gavn af, at der skete noget mere på

– Det er fedt at mødes på kryds og tværs

tværs af foreningerne og distrikterne.

og se dem, man ellers ikke ville møde så

I Raptus var muligheden for at lave lidt

tit. Jeg husker blandt andet, da vi fyldte

større arrangementer, som man måske

en hel biografsal i efteråret, hvor vi var

ikke har råd, eller kræfter til lokalt. At

inde og se »Yes Man«, som er en film,

der var et behov, viser deltagerantallet,

der handler om at sige ja til livet og ikke

for der kommer mellem 25 og 70 unge

være så pessimistisk. Det var en rigtig

til arrangementerne, og de kører langt

god fornemmelse, at vi kunne fylde hele

for at være med.

salen op med unge fra KFUM og KFUK

Både socialt og åndeligt fællesskab

og bagefter diskutere filmen med kage, hygge og andagt, fortæller Camilla Hansen.

– Vi tænker meget i at skabe et godt socialt netværk mellem de unge i distrikter-

Raptus støttes af Distrikt Syd og

ne. Vi mødes på tværs på sommerlejre

Distrikt Trekanten og Y´s Men.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

17


KURSUS 09

»Et godt, varieret program både hvad angår moduler og underholdning. Flot tilrettelagt og gode rammer.« »Det bedste var at være en del af et fællesskab på tværs, hvor folk var meget åbne. Samtidig lærte jeg nogle nye ting, som er relevant for mit daglige arbejde og mine opgaver i KFUM og KFUK.« »Det var et super fedt kursus med fokus på andre ting end et typisk KFUM og KFUK kursus. Super!« »Super, super fedt og meget vellykket kursus!! Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset om som leder.« »Velstruktureret og professionelt kursus med styr på tingene.« Om Anne-Grethe Bjarup Riis: »Aldrig hørt en foredragsholder, der var så spændende. Hun forstod at fange folks interesse og holde dem hos sig.« Om Poul Joachim Stender: »Det var sjovt, lidt grænseoverskridende, og jeg fik fyldt på og har tænkt en del over det siden.«

18

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


IND I EN ANDEN VERDEN

Børn og unge skal vide, at verden er skæv – og at de kan gøre noget ved det Tekst Bessie Rauff

K

FUM og KFUKs internationale

For at oplyse danske børn om forholdene

projekt har i de første to år af

i Indien har KFUM og KFUK i Danmark

samarbejdsperioden især foku-

produceret en dvd, som følger en række

seret på formidling til danske børn om

indiske børn, der kommer i lektiecafeen.

den skæve verden, som de er en del af.

Sammen med dvd´en følger en række

– Der er en ubegribelig stor ulighed i ver-

forslag til aktiviteter, så danske børn kan

den i dag. Dette er også tilfældet i Indien,

arbejde med 2015-målene i øjenhøjde.

hvor kontrasterne til stadighed bliver

– Børnene behøver ikke at kunne FN´s

mere og mere voldsomme. Gennem

otte 2015-mål udenad. Bare de ved, at

projektet IND I EN anden verden er må-

de har en bror eller søster i Indien, som

let, at KFUM og KFUK i Danmark bliver

lever under andre levevilkår. Forståelsen

en synlig og konstruktiv medspiller i det

af at verden er skæv, er første skridt på

globale arbejde for at nå 2015-målene,

vejen til en mindre skæv verden, mener

siger Martin Kallesen, som er formand i

Martin Kallesen og tilføjer, at i de to sid-

IND I EN anden verden udvalget.

ste år af projektet vil der være fokus på

En dvd fra en skæv verden

formidling over for danske unge og ikke kun børnene.

YMCA og YWCA i Indien er dagligt i kontakt med børn og unge, som har

Udover dvd´en er der blandt andet lavet

fattigdom som et grundvilkår i deres

en aktivitetskasse fuld af materialer og

liv. KFUM og KFUK i Danmark samar-

aktiviteter fra Indien, som har været

bejder med indisk YMCA og YWCA om

udlånt til 22 forskellige foreninger.

en række projekter, blandt andet en lektiecafe i slumområdet Madurai og et hiv/aids-oplysningsprojekt i Salem.

Í KFUM og KFUK i Danmarks internationale projekt 2008-2012 foregår i samarbejde med YMCA Madurai

M. Arunassalam, 13 år

og YWCA Salem, begge i delstaten

Hvad er det bedste ved lektiecaféen?

Tamil Nadu i Indien.

Lærerne i lektiecaféen er rigtig dygtige, men det er også godt ved lektiecaféen, at man kan komme og være sam-

Í Gennem projektet arbejder KFUM

men med vennerne og spille bold med dem.

og KFUK med på FN´s 2015 mål.

Hvad vil du, når du bliver voksen?

De otte mål skal sikre en værdig

Når jeg blive voksen, vil jeg gerne være politiofficer,

og bæredygtig fremtid for hele

for dem skal folk rette sig efter.

verdens befolkning (læs mere på www.2015.dk).

Gr. Jebitha, 6 år Hvad er det bedste ved lektiecaféen? Det bedste ved lektiecaféen er, at der er rart at være og så er det også godt, at man kan få hjælp til sine lektier.

Í IND I EN anden verden er også et indsamlingsprojekt, hvor KFUM og KFUK støtter YMCA og YWCA i

Hvad laver du, når du ikke er i lektiecaféen?

Indiens arbejde blandt de allerfattig-

Når der ikke er skole eller lektiecafé, er det sjovt at lege

ste. De indsamlede midler går til en

udenfor på gaden eller at se TV. Nogen mener, at det er

lektiecafe i et slumområde i Madu-

spild af tid.

rai, samt et uddannelsesprojekt for

Hvad vil du, når du bliver voksen?

unge i Salem.

Når jeg bliver voksen, vil jeg gerne være læge, så jeg kan hjælpe de fattige.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

19


[Dig og Gud] Vi tror på Gud ... der elsker os!

[Dig og os] Du kan være dig selv… også sammen med os andre.

Jette Bjerregaard, børneklubleder i Ikast

Stine Estrup Damby,

KRISTENDOMSPROFILEN

Hvad siger det dig: Jeg blev i Mini-Teen, som vores børneklub hedder, spurgt: »Hvorfor fejrer vi egentlig påske?« Når man får sådan et

VO

bestyrelsesmedlem

Hvad siger det dig: Jeg kommer til at tænke på Ten Sing.

spørgsmål, så fortæller man glad, at det gør vi, fordi Gud elsker os så ufattelig

Jeg har altid været af den opfattelse,

højt, at han sendte Jesus til jorden og lod ham dø på et kors for vores skyld – det

at Ten Sings største styrke er, at man

er et fantastisk budskab, vi er sat til at give videre.

kan være sig selv. Det er et sted, hvor man kan komme og få en pause fra

Guds kærlighed er fundamentet i mit liv, og det giver mig en fantastisk tryghed at

hverdagen og bare være sig selv. Og

vide, at jeg er elsket af Gud – og som enhver god far vil han ind i mellem opdrage på

det gælder både skubbere og menige

mig, men han tåler uden problemer, at jeg brokker mig, når det ikke går efter mit

medlemmer. Lige meget hvem man

hoved! Jeg har flere gange erfaret, at han har en større og bedre plan med mig.

er, er der altid plads til en. Om man er fjollet, vred, ked af det eller bare

[Dig og Bibelen] Bibelen kommer du ikke udenom … for vi tror, vi får et bedre liv af at læse den.

helt almindelig. Og samtidig er der et enormt stærkt fællesskab.

Hvad siger det dig:

[Dig og KFUM og KFUK] Logoet: Vi er trekantede!

At vi ikke kan læse i Bibelen uden at tolke det, vi læser. Det bety-

Karin Vestergaard,

Hanne Jul Jakobsen, præst

der ikke, at vi kan tolke hvad som helst ud af de bibelske tekster. Vi skal passe på ikke at lægge vores egen dagsorden ned over teksterne, så de passer ind i vores

medlem af HB

kram. Men det betyder netop, at vi altid skal læse teksterne i deres sammen-

Hvad siger det dig:

hæng og forstå dem i lyset af Guds kærlighedserklæring til os gennem Kristus.

Trekanten står for tre dimensioner:

På den måde bliver det et værn mod fundamentalisme.

Gud, Jesus, Helligånd. Krop, sjæl og Ånd. Dig, verden og Gud. Alle tre

Vi har i mange år haft uld i munden, når vi skulle formulere vores bibelsyn. Fordi

»hjørner« er altså lige vigtige. KFUM

vi godt vidste, at det lige præcis er her, vi kan komme noget så gevaldigt op at

og KFUK er et fællesskab, hvor der er

diskutere! Det har været frustrerende ikke at have noget på skrift, specielt når

brug for os alle, og hvor Gud giver os

nye ledere skulle introduceres til KFUM og KFUK. For hvad er det lige, vi tror på?

tro på, at vi kan være med til skabe

Og hvordan forstår vi Bibelens ofte modsatrettede udsagn? Nu har vi fået et

bevægelse, fordi Han selv er den helt

redskab, vi kan bruge til at sige: Vi tolker Bibelen i lyset af Kristi kærlighed.

store skubber.

Og også Thomas var med! … er titlen på en bog udgivet af Unitas Forlag. Og med den får KFUM og KFUKs kristendomsprofil et spændende undervisningsmateriale, som voksne medlemmer kan arbejde med.

20

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

– Både bog og kristendomsprofil er en gave til KFUM og KFUK. Bogen giver inspiration til at tænke stort om Gud, medmennesker, os selv og hele verden. Visionen: »Børn og unge skal vide, at de kan tro på Gud, og at Gud tror på dem«, får med bogen ny energi, siger Karin Vestergaard, medlem af hovedbestyrelsen og kristendomsudvalget. Bogens kapitler svarer enkeltvis til de syv statements i kristendomsprofilen. Gennem disciplen Thomas´ fortælling


VOX POP

[Dig og de andre] Vi er forskellige … og det er en stor styrke!

Majbrit Billesø Jensen, medlem af kristen-

forskellighed – også i KFUM og KFUK.

domsudvalget og har tidligere arbejdet med integrationsarbejde i Gellerup.

I KFUM og KFUK er der plads til forskellighed, og det er en stor styrke. Det giver for mig at se mange muligheder. Mulig-

Hvad siger det dig:

heder for at berige hinanden, udfordre hinanden og lære af

Et puslespil er først et fuldendt puslespil, når alle brikkerne

hinanden.

er samlet. En enkelt brik eller tre er ikke et puslespil i sig selv. Alle brikkerne, deres forskellighed til trods, er nødven-

Der er plads til de anderledes, skøre og udfordrende opga-

dige – og sådan er det også i KFUM og KFUK. Et puslespil

ver, som alle er med til at berige KFUM og KFUKs børne- og

med udelukkende grønne brikker ville være et kedeligt pus-

ungdomsarbejde på hver sin måde. I KFUM og KFUK skal

lespil. Puslespillets brikker må have hver deres udseende,

vi se forskelligheden som en udfordring, som en styrke og

for at det bliver et spændende puslespil. Der er brug for

som en mulighed for at udvikle os.

[Dig og verden] Vi tager ansvar … og tror, vi kan gøre en forskel i verden!

[Dig og dig selv] Du er god nok … også på en dårlig dag! Sara Dedieu, frivillig i Café K, København

Martin Kallesen, medlem af projektgrup-

Hvad siger det dig:

pen bag IND I EN anden verden

At jeg er god nok selv på en dårlig dag, betyder for mig, at jeg altid kan bruges til noget. I mit ar-

Hvad siger det dig:

bejde som frivillig kan jeg godt have dage, hvor det ikke lige

Førstehjælp er godt – næstehjælp er bedre! Men hvem

er mig, der tager de store initiativer eller er klar til at skulle

er næsten? Det er diskuteret meget. I KFUM og KFUK er

hilse nye mennesker velkommen. Men der er altid noget,

vi medlemmer af af de to verdensbevægelser YWCA og

jeg kan lave, om det så er at lave aftensmad til caféen eller

YMCA. Det betyder, at vi skal forholde os til andre menne-

hjælpe en volontør med dansklektierne.

sker i verden end bare vores nærmeste. Vi skal for eksempel turde have en mening om den uretfærdige besættelse,

Jeg forsøger altid at tænke, at man er god nok, også på

som palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza lever

en dårlig dag, når jeg møder de unge her i caféen. De kan

under.

jo også have dårlige dage, men jeg forsøger altid at være åben over for dem og se deres gode sider. Selv på deres

KFUM og KFUK er ikke en nødhjælpsorganisation, men vi

dårlige dage.

er gode til at knytte bånd mellem mennesker, og det skaber håb, hvor der måtte være håbløshed.

om, hvad han så og tænkte, da han van-

udenom … for vi tror, vi får et bedre liv

Fakta:

drede sammen med de andre disciple

af at læse den, siger Karin Vestergaard.

Bogen »Og også Thomas var med«

og Jesus, føres læseren ind i overvejel-

er bibelstudiekredsmateriale tiltænkt

ser om betydningen af kristendommen:

»Noget om at være kristen – Og også

bestyrelser, ledere og voksenmed-

Hvordan forholder Gud sig til os? Hvad

Thomas var med« er skrevet af sogne-

lemmer i KFUM og KFUK, og fungerer

betyder Gud for mit syn på mig selv?

præst Bruno Rasmussen på opfordring

som hjælpemateriale, så profilens

Hvad vil det sige at tro og at tvivle?

fra KFUM og KFUKs kristendomsudvalg.

indhold giver inspiration til livet som

– Thomas´ fortælling fører os endvidere

På www.kfum-kfuk.dk/kristendoms-

omkring dåben og nadveren, og hvordan

profil er der adgang til inspirationsmate-

er det, vi bruger Bibelen, som kristen-

riale og alt om kristendomsprofilen – så

domsprofilen påstår, at vi ikke kommer

du bliver helt trekantet!

kristen, til holdninger og KFUM og KFUKs program.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

21


FORKYNDELSE

Følg mig I 2008 udkom »Følg mig«, som er en ny andagtsbog for børn mellem 8 og 12 år. I bogen følger man nogle af Bibelens mest centrale personer og hører historierne om deres liv og nogle af de bibelske fortællinger – sådan som det så ud med deres øjne. I »Følg mig« fortæller Moses, David, Johannes Døberen, Thomas, Maria Magdalene og Paulus om sig selv og om bibelske begivenheder – set med deres øjne. Alle andagter er skrevet i et levende sprog og følges op af forslag til bønner og aktiviteter. Til hver person er der skrevet en sang, som kan synges på en kendt salmemelodi. »Følg mig« er indtil videre solgt i 550 eksemplarer og blev til i et samarbejde mellem Unitas Forlag, kristendomsudvalget og Kamilla Bundgaard Nielsen, som er redaktør af bogen.

Konfirmandcenter skal hjælpe kirkerne Tekst Bessie Rauff

KFUM og KFUK er i samarbejde med FDF ved at skabe et

Børnebibel der klæber sig fast 2008 var et produktivt år, når det gælder forkyndelse til børn og barnlige sjæle. En ny børnebibel for de 8-12-årige med 10 fortællinger om Jesus så dagens lys.

nyt konfirmandcenter, som præsterne kan trække på i deres konfirmandarbejde.

Gennem historierne bliver Bibelen gjort levende for børnene. Både i kraft af de fantastiske fortællinger og ved at henvise til

– I FDF og KFUM og KFUK er vi gode til at lave oplevelsespæ-

ting, de selv kender fra deres verden. Til hvert kapitel er der

dagogik. Vi kan skabe læring gennem aktiviteter og ople-

et klistermærke, som gør det sjovere for børnene at gå på

velser, og vi tror på, at vi har meget at tilbyde præsterne

opdagelse i bogen.

i deres konfirmandarbejde. Det kan for eksempel være at lære børn og unge om kristendommen gennem anderledes

Til hæftet findes på www.kfum-kfuk.dk/boernebibel en lang

undervisningsformer, som for eksempel løb, brug af nye

række inspirationsmaterialer. Her er blandt andet forslag til,

medier, rollespil eller gennem ideer fra Ten Sing, hvor man

hvordan historierne kan knyttes sammen med opdagelsen af

synger og laver performance, fortæller Sophie Jørgensen,

selve kirkens mange rum, og forslag til aktiviteter ud fra de

som er uddannet teolog, og lønnet af KFUM og KFUK i Hel-

enkelte historier.

singør til at skubbe projektet godt i gang. Hun arbejder halv tid på projektet og den anden halvdel af tiden som teenkon-

Børnebibelen er

sulent i Helsingør.

indtil videre solgt i 1800 eksempla-

– Samtidig vil vi også gerne vise konfirmanderne, at der er

rer og blev til i et

organisationer som vores i det kirkelige landskab, hvor unge

samarbejde mel-

har plads, muligheder og ansvar, og hvor kristendommen

lem Unitas Forlag,

bliver formidlet af de unge selv, siger KFUM og KFUKs for-

kristendomsudval-

mand, sognepræst Ole Bjerglund Thomsen. Y´s Men Region

get og Jens Jødal,

Danmark har været med i udviklingsarbejdet omkring kon-

som har forfattet

firmandcentret, og har besluttet at støtte det i pilotfasen

teksterne.

med midler fra regionsprojektet 2010-11.

22

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


www.detmedGud.dk vandt pris i 2008

Tekst Bessie Rauff

I

efteråret 2008 besluttede et enigt

tidligere biskop over Roskilde Stift, kre-

dommerpanel, bestående af blandt

diterede siden med ordene »fantastisk

andre en tidligere biskop og online-

videns- og andagtsdatabase«. Biskop-

og forbrugerdirektøren for Microsoft, at

pen lagde i sin vurdering vægt på, at den

kåre hjemmesiden detmedGud.dk som

vindende hjemmeside tør fortælle om,

Danmarks bedste kirkelige hjemmeside.

hvad kristendom er. En disciplin som flere andre hjemmesider pudsigt nok

Masser af inspiration til forkyndelse, et

overser eller glemmer.

kæmpe andagtsarkiv samt mængder af idéer til aktiviteter i kirkeligt ungdoms-

Hjemmesiden detmedGud.dk gik i luften

arbejde. Det er nogle af de ingredien-

i efteråret 2005. I tiden fremover vil

ser, der gjorde, at hjemmesiden www.

der dukke nye funktioner og muligheder

detmedGud.dk i 2008 løb med titlen

op på siden. Bag hjemmesiden står

som årets bedste kirkelige hjemmeside i

De grønne pigespejdere, FDF, KFUMs

Kristeligt Dagblads store konkurrence.

Idrætsforbund, KFUM-Spejderne i Danmark, Teologisk Pædagogisk Center

– Jeg er voldsomt begejstret, udbrød

Løgumkloster og KFUM og KFUK i Dan-

Pernille Vigsø Bagge, kirkeordfører fra

mark. Hjemmesiden er støttet af Y´s

SF, under voteringen, og Jan Lindhardt,

Men Region Danmark.

Besøg hjemmesiden på www.detmedGud.dk

Ny PULS til KFUM og KFUK Pulsen steg, da nyheden om gaven på hele 2,5 millioner kroner nåede KFUM og KFUK. Den nye sangbog PULS fik den store støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

organisationer havde brug for at forny deres sangbøger og trækker på den samme sangtradition. Hver organisation har fået sin særlige udgave, men en stor del af sangene er fælles gods. For KFUM og KFUKs vedkommende afløser PULS både Teensangbogen og De Un-

Tekst Bessie Rauff

ges Sangbog. Udgivelsen af PULS blev

– Vi er meget taknemmelige for gaven,

– Hvornår er du sidst blevet i dårligt

markeret med en festlig gudstjeneste i

for vi havde brug for fondsmidler til at

humør af at synge? Det løfter som regel

Silkeborg Kirke i juni 2009.

få salgsprisen ned på et niveau, hvor

altid stemningen og giver en følelse af

sangbogen bliver spredt så meget som

fællesskab og nærhed at synge sammen.

muligt, siger generalsekretær Kirsten

Sangene er en skat, og vores tradition

Lund Larsen.

for at synge er en skat. Så jo flere sange

– Gaven betyder, at PULS kan sælges til

vi har, og jo mere vi synger, desto større

en pris, der ligger langt under det, der

bliver vores skat. Derfor er der også brug

ellers var forventet, og vi kunne allerede

for, at vi hele tiden får nye sange, som

i 2009 mærke, at PULS er blevet godt

har melodier, rytmer og ikke mindst tek-

modtaget og spredt meget.

ster, der passer til menneskers liv i vores tid, mener Ole Bjerglund Thomsen.

– Vi synger og spiller ikke bedre end alle andre, men vi gør det betydeligt mere,

KFUM og KFUK producerede den nye

siger Ole Bjerglund Thomsen, formand

sangbog PULS i samarbejde med

for KFUM og KFUK i Danmark.

Y´s Men Region Danmark. Begge

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

23


TEENSOMMERLEJRE

Helt genialt, at der var specielle tilbud til os – de ældste deltagere.

Teensommerlejre Hver sommer samles hundredvis af unge fra forskellige distrikter og trykker den af på årets teensommerlejre. Også i år har der været gang i den, når distrikterne har samlet de unge. Har du lyst til at se mere om, hvad der skete på årets teensommerlejre? Find links til facebookgrupper, blogs og hjemmesider på de forskellige sommerlejre på www.kfum-kfuk.dk/teenlejr

Det bedste har været fodboldkampen mod lederne – selv om vi ikke vandt. Næste gang håber jeg ikke, at jeg er så lille.

24

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


Lederne er mærkelige – vi skulle lave bolsjer med leverpostejsmag, men det var også rigtig sjovt.

Hvad var den største oplevelse: »Det var helt klart at køre BMX med Amanda, som har været med til OL«.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

25


U D VA L G

BRICKS

FAZE

horYSont

RE D A K T Ø R

RE D A K T Ø R

RE D A K T Ø R

Bodil Christine Andersen

Andreas Juul Johansen

Evan Johansen

RE D A K T I O N

RE D A K T I O N

(redaktør fra 2009-2010)

Jonas Holm Rasmussen (2009-)

Jan Engrob

RE D A K T I O N

Susanne Cecilie Nielsen (2009-)

Louise Fischer-Nielsen

Per Køhler Vestergaard (-2009)

Rune Hoff Lauridsen

Mette Marie Vestergaard Nissen

Kirsten M. Brandhøj Pedersen

Majken Skjølstrup

F RE E L A N C E

(2009-)

Mette Krawiec

Anton Søgaard Poulsen

Bjarke Friis (-2009)

Stine Elmbæk Jacobsen (-2009)

Tine Engrob Nielsen

Michelle Quitzau, redaktionssekretær

Lise Jensen (-2009)

Marie Munk Povlsen

(2008-2009)

Stephanie Kragh Dedieu

Søren Koldkjær Sørensen,

Karsten Dideriksen

redaktionssekretær (2009-)

Majbrit Billesø Jensen (-2008)

Internationalt udvalg

Sangbogsudvalg

U D VA L G

FORM AND

(udvalget stoppede 2009)

Hanne Thomsen (-2008)

Kristian Simonsen

FORM AND

Kamilla Lundager B. Nielsen (-2008)

U D VA L G

Niels Jørgen Hansen

Karen Frendø-Sørensen (-2008)

Laura Danielsen

U D VA L G

Martin Andersen (-2008)

Inger Thomsen

Henriette Storbjerg Larsen

Repræsentant i styregruppen for

Hans Peter Søe

Kristina Anna Nielsen

detmedGud.dk

Merete Juel Jensen

Tine Engrob Nielsen

Kamilla Lundager B. Nielsen (-2010)

Carina Lykke Meldgaard

Martin Boutrup Groth

Jens Chr. Meldgaard (busk rep)

Jakob Damm Knudsen (-2009)

Christian Hougaard-Jakobsen

Knud Friis (busk rep)

Helene Kjærsgaard,

Henning Kirkfeldt

HB-repræsentant

Carl Hertz-Jensen

detmedgud.dk F O R M A ND

Kristendomsudvalg F O R M A ND Jørgen Lasgaard

udviklingskonsulent

Palæstinanetværk – KUP

Annette Stenderup Mortensen

IND I EN anden verden

Ole Bjerglund Pedersen

FORM AND

Elisabeth Møller Thomsen (-2009)

Jonas Hejsel

Martin Kristian Kallesen

Cecil Khan Skovløber (-2009)

Majbrit Billesø Jensen

U D VA L G

Gitte Malene Berle (-2009, PN, -2008)

Rene Høeg

Marlene Pasgaard Erlang

Michael Markussen

Maria Boll

Karin Andreasen Vestergaard,

Jakob Damm Knudsen

Småbørnsudsendelsesudvalg

HB-repræsentant

Maria Mikkelsen (-2009)

Bodil Storgaard Madsen

Karen Klemmed Hviid,

Niels Vesterbæk (-2009

Gritt Rhinstrøm Kristensen

udviklingskonsulent

Lene Suh Nicolaisen,

Louise Damtoft Kaufmann

Ung Uge festival 2010 – komiteen (2008-2010)

udviklingskonsulent

Karin Østergaard Jørgensen

Børneudvalg

teeneventudvalg

F O R M A ND

FORM AND

FORM AND

Bessie Rauff, udviklingskonsulent

Carsten Vingborg

Helle Louise Bæk

K O M I T E EN

U D VA L G

U D VA L G

Jonas Diemer

Søren Jellesmark

Søren Gravesen

Bodil Christine Andersen

Christian Damsgaard Mortensen

Helle Jacobsen

Peter Munk Povlsen

Linda Kathrine Friis

Anders Noack

Sara Klaris Huulgaard

Helle Langborg Hansen

Trine Søndergård

Bjarke Buhl

Anni Thusholt Lauritsen,

Jonas Sveistrup Hansen

Louise Fredsgaard (2009-)

HB-repræsentant

Alex Bjerg Bruun

Dorte Hougaard Madsen,

Anders Bæk

udviklingskonsulent

Brian Munk Hansen

U D VA L G

26

Lene Suh Nicolaisen,

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

Isa Gry Lindemann Elowsson (-2008) Anette Lindebæk Schmidt (-2008)

2009


Familieudvalg

Internetudvalg

UdviklingsPuljen

Anna-Sofie Kjærsgaard (-2009)

FORM AND

FORM AND

Hanne Schmidt Klemmensen (-2009)

Henrik Fjordback (-2008)

Torkild Kildsgaard Larsen

Tove Henriette Simonsen (-2009)

U D VA L G

U D VA L G

Helene Kjærsgaard, (-2009),

Ole Benner Svendsen (-2008)

Carsten Holmgaard

HB-repræsentant

Kursusudvalg

Kursus 09

Bente Ryberg projektgruppe

FORM AND

Bjarke Buhl Gorm Skat Petersen

F O R M A ND

Majken Skjølstrup

Jakob Hausgaard Lyngs

U D VA L G

Voksenudvalg

N Æ S T F O R M A ND

Mads Ingemansen

FORM AND

Hanne Bohnstedt

Anna Engrob Sørensen

Knud Erik Jørgensen

U D VA L G

Kenneth Jensby Hove

U D VA L G

Kristina Anna Nielsen (2009-)

Andreas Lund Rasmussen

Bodil Berg

Linda Sloth Vinther (2008-2010)

Brian Stadel Hummelshøj

John Berg (-2008)

Mads Ingemansen (2010-)

Sjabbe Jan van der Weij

Inger Brusen Jensen (-2010)

Majken Skjølstrup (2009-)

Steffen Meilandt Holm

Inger Marie Svinth (2009-)

Lasse Nyhus (-2010)

Jakob Hausgaard Lyngs

Maiken Vesterager(-2008)

Jesper Lang Jessen (2008-2009)

Benedicte Refshauge

Birthe Hørlyck (2008-)

Filip Hove Kristensen (2008-2009)

Bente Kirkegaard Petersen (2008-)

Line Roel Steffensen (-2009)

Ten Sing udvalg

Michael Bager (-2010),

F O R M A ND

Kirsten Billesø Jensen

udviklingskonsulent

Jesper Damgaard

Marietta Andreassen (2010-)

Trine Schmidt (2009-2010),

U D VA L G

Jens Chr. Meldgaard,

HB-repræsentant

Benedicte Refshauge

HB-repræsentant

Singleudvalg

(2008-)

Lone Jensen

Bente Hjul Johannessen (2009-)

Andreas Lund Rasmussen

Voksenstævneudvalg

F O R M A ND

Martin Boutrup Groth

Knud Erik Jørgensen (-2009)

Bodil Bach Henriksen

Maria Klaris Søgaard

Peter Jørgensen

U D VA L G

Daniel Frovin Agerskov

Orleff Hjuler Kristensen

Lars Olesen

Gitte Boye Sandbjerg,

Bente Torp

Karen Margrethe Bertelsen

udviklingskonsulent

Fie Refshauge

Kirsten Mogensen

D A N S E U D VA L G E T

Niels Henrik Madsen

Susanne Cecilie Nielsen

Diskoudvalg

Knud Erik Jørgensen, kontaktperson

Laurits Kofoed Moesgaard

(udvalget stoppede 2010)

fra Voksenudvalget

Jonas Sveistrup Hansen

Christian Damsgaard Mortensen

Maria Klaris Søgaard

Morten Rud Melstrup

Louise Steinmüller

Linda Fuglsang (-2009)

– hovedudvalg

T E N S I N G S O M M E RK U R S U S

Solvej Wiwe

F O R M A ND

Anders Bæk

Mogens Kildsgaard Larsen

Benedicte Refshauge

P R O J EK T G RU P P E

Line Erika Jensen

Unge og demokratiudvalg (2009-)

Maiken Simmelsgaard Clausen

Anna Møller Olsen

Anne Katrine Fredholm Lund

Børnefestival 2010

Sven Chr. Lunde

Trine Engrob Koldkjær Sørensen

Niels Vesterbæk

Y-movie

Lisbeth Pedersen

blev i 2008 en del af Ten Sing

Gitte Boye Sandbjerg,

Ole Porup

FORM AND

udviklingskonsulent

Ole Frølund Kristensen

Line Erika Jensen (-2008)

Bjarke Buhl

Dorte Hougaard Madsen,

WEBM ASTER

Jakob Holtoug Bjældager,

udviklingskonsulent

Anders Dithmer Noack (-2008)

HB-repræsentanter

Lasse Nyhus

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

27


FORENINGEN

Det er lettere med Portalen Med lanceringen af et fælles intranet for alle foreninger, udvalg og ansatte i KFUM og KFUK blev der for alvor taget hul på de elektroniske arbejdsgange. Portalen gør det lettere at samarbejde om og koordinere arbejdet i foreningen, såvel som i de mange udvalg. Tekst Nicolai Diemer Foto Istock.com

D

kasserer har mulighed for at modtage

den store drøm. Fremtidsscena-

Fælles adgang til medlemskartoteket

riet var nok ikke helt realistisk,

Medlemskartoteket er nu åbent, så alle

er kommet noget nyt.

et papirløse samfund var engang

men med Portalen er det i KFUM og

bestyrelsesmedlemmer og ledere via

KFUK blevet muligt, at en bestyrelse eller

Portalen kan se de aktuelle medlemmer

En fortsat udvikling

et udvalg kan samarbejde effektivt med

i foreningen, opdatere adresseoplysnin-

Portalen er opbygget i verdens mest

brug af IT. Man kan helt undlade at sende

ger og funktioner, melde ind og melde

benyttede intranetsystem, SharePoint,

såvel traditionelle breve som e-mails

ud og sende breve, mails eller sms til

der udbydes af og løbende opdateres af

med vedhæftede dokumenter rundt til

alle foreningens medlemmer på én

Microsoft. Mulighederne for udvikling

hinanden. Alle dokumenter kan i stedet

gang. Foruden den styrke, der er ved

og tilpasning er nærmest uendelige.

samles ét sted, man kan være flere om

altid at have oplysningerne tilgængelige,

KFUM og KFUK har i første omgang

at skrive på det samme dokument, og

når man har brug for dem, har Portalen

fået udviklet den særlige funktion, der

når man kommunikerer på for eksempel

været en stor gevinst for landsbevægel-

gør det muligt at få adgang til at rette

e-mail, kan man blot henvise til det sted

sen – også økonomisk set. Der spares

direkte i medlemskartoteket. Funktionen

på Portalen, hvor de aktuelle dokumenter

mange løntimer, og det ses tydeligt på

er blevet taget godt imod til trods for,

ligger. Ingen papirer bliver væk, og ingen

portoregnskabet, at der årligt sendes

at den desværre ikke har været 100

ændringer i et dokument forsvinder, for

2-3.000 færre breve med fakturaer,

procent stabil og heller ikke hurtig nok.

det hele ligger gemt centralt på Portalen,

kontoudtog og medlemslister. Disse

Der arbejdes lige nu på at skifte til en ny

hvor der dannes nye versioner, hver gang

dokumenter lægges i stedet automa-

server, hvilket vil løse disse problemer,

der foretages en ændring, og hvor der

tisk ud som pdf-filer på hver forenings

ligesom Portalens layout og brugerven-

hver nat tages backup af hele molevitten.

egen side på Portalen, og foreningens

lighed vil blive forbedret.

Gå ikke glip af … Í Stor KFUM og KFUK-wiki Í Automatisk arkivering af alle jeres dokumenter Í 25.000 billeder til fri afbenyttelse Í Kalender Í Alle relevante blanketter og skabeloner Í PDF af andre foreningers blade Í Idébibliotek for ledere Í Medlemskartoteket Har du en funktion som leder, udvalgsmedlem eller bestyrelsesmedlem i foreningen, kan Portalen hjælpe dig. Læs mere på www.kfum-kfuk. dk/portalen

28

en automatisk udsendt e-mail, når der

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


Ny forbedret hjemmeside I marts 2009 lancerede KFUM og KFUK en opdateret version af sin hjemmeside. Målet har været at præsentere organisationens arbejde mere overskueligt og integrere nye former for kommunikation. Tekst Bessie Rauff

Grafikken er frisket op, menustrukturen er forbedret, teksterne er fornyet, og flere funktioner er kommet til. Eksempelvis gæster et nyt udvalg, en event eller en samarbejdspartner hver måned bloggen og fortæller om, hvad der sker på netop deres område; det har ført til spændende blogindlæg fra blandt andet Y´s Men Region Danmark, Unitas Rejser, Børnefestivalen og formandskabet.

Brugervenligt design Med den nye hjemmeside fulgte en solid oprydning og forenkling, så det nu er nemmere at finde, hvad man skal bruge. Eksempelvis er der kommet en donationsmulighed, og tilmelding til kurser og arrangementer er ligeledes forbedret og kan foregå online. Hjemmesiden er spækket med inspiration med en ny menustruktur, hvor barn, ung, familie og voksen er grupperet med målrettet informationen til netop disse målgrupper.

403.000 kroner uddelt fra UdviklingsPuljen

L

andsmødet vedtog i 2008 at igangsætte Udviklings-

UdviklingsPuljen har støttet følgende projekter:

Puljen. Udviklingspuljen består af midler, som forenin-

Í Udvikling af forkyndelsen på Teensommerlejr 2009

ger løbende giver puljen med det formål, at de kan

Í Ungenetværkets demokratiprojekt op til Landsmødet 2010

være med til at skabe og udvikle aktiviteter i andre forenin-

Í Ny Rikke, Rune og Rasmus børneklub i Silkeborg

ger eller i landsbevægelsen.

Í Registreringssystem til diskomedlemmer Í Ny Mini MOK klub i Vildbjerg

Via UdviklingsPuljen kan foreninger og medlemmer af KFUM

Í Summer Camp i Distrikt Skjern

og KFUK søge tilskud til at igangsætte nye tilbud. Eksem-

Í Ten Sing sommerkursus 2009 – underholdning

pelvis til kvalitetssikring af eksisterende arbejde, for at øge

Í Ny børneklub i Hurup

antallet af brugere og medlemmer, initiativer som støtter de

Í Synliggørelse af foreningsbygning og Tante Andante i Lemvig

indsatsområder, som vedtages på landsmøder, og projekter

Í Café S@F – Save@Friend i Esbjerg

og tilskud til initiativer, der giver et øget samarbejde med nye

Í Børnebørn og bedsteforældreklub i Esbjerg

lokale samarbejdspartnere.

Í Ny Børneklub for 8 til 12-årige i Kolding Í Unglederkursus 2010

UdviklingsPuljen har siden oprettelsen uddelt 403.000

Í Indkøb af instrumenter til Ten Sing gruppe i Aalborg

kroner.

Í Nyt hjemmesidesystem til brug for de lokale foreninger

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

29


FUNDRAISING

Man skal turde spørge Hvorfor støtter man en god sag? Fordi man er blevet spurgt om at støtte denne sag. Mere kompliceret er det ikke. Hovedessensen i KFUM og KFUKs nye fundraisingstrategi blev da også et øget fokus på den direkte kontakt til givere, og det ser ud til at have båret frugt. KFUM og KFUK modtager flere og flere gaver fra privatpersoner. Tekst Nicolai Diemer

F

or at få lyst til at støtte en sag skal

– Vi har i højere grad end tidligere taget

Tallene taler for sig selv

man være godt orienteret om,

direkte kontakt til de mennesker, vi

Siden 2007 har KFUM og KFUK modta-

hvorfor der er brug for ens penge,

kunne forestille os havde lyst til at bakke

get et stadigt større beløb fra private

og man skal opleve, at man er med til at

økonomisk op om KFUM og KFUKs vi-

givere. I 2007 modtog landsbevægel-

gøre en forskel. Og så skal man opfor-

sion. Vi har samtidig bestræbt os på at

sen 711.000 kr. og i 2009 1.038.000

dres til at støtte. Det har været omdrej-

gøre det tydeligt, hvad vi bruger pengene

kr. fra privatpersoner, der ønsker at

ningspunktet i KFUM og KFUKs arbejde

til, og hvordan man som giver er med til

bakke op om KFUM og KFUKs arbejde.

med at indsamle penge de seneste år.

at gøre en forskel for børn og unge gen-

Dertil kommer en årlig indtægt på cirka

Det er meldingen fra Nicolai Diemer, der

nem KFUM og KFUK.

400.000 kr. fra indsamlingen i kirkerne

er ledelsessekretær og har ansvaret for fundraising i KFUM og KFUK.

30

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

påskedag.


Vil du støtte KFUM og KFUK? Se www.kfum-kfuk.dk/gave

Tre gange om året udsendes et giverbrev til samtlige givere, der har støttet KFUM og KFUK. Her fortælles om, hvilke aktiviteter og tiltag som giverne har støttet.

PBS gør det lettere

Påskekyllingen blev født

modtage testamentariske gaver.

KFUM og KFUK indledte i 2008 en kam-

Landslotteriet blev i 2009 relanceret

– At tale om arv og testamente er ikke

pagne, der skulle give flere regelmæs-

som en del af påskeindsamlingen med på-

det nemmeste, men vi har besluttet os

sige gaver fra private. Målet var konkret

skekyllingen som frontfigur på nye, min-

for at turde gøre det. Det har vi gjort,

at øge antallet af PBS-aftaler, der gør

dre skrabelodder. Påskeskrabelodderne

fordi vi tror på, at der er mange, der har

det nemt at støtte og samtidig hjælper

bliver solgt af omkring 75 foreninger.

haft så gode oplevelser med bevægel-

KFUM og KFUK med at kende en stor del af indtægterne på forhånd.

sen, at de også ønsker at testamentere Påskeindsamlingen er en ny betegnelse

et beløb til KFUM og KFUK – og nogle

i KFUM og KFUK, der blev vedtaget på

gange har man jo lige brug for en opfor-

– Vi ringede til en stor del af de givere,

landsmødet 2008. Den fungerer som en

dring, siger Nicolai Diemer.

der i forvejen støttede ved at give bidrag

ramme, der kan samle flere forskellige

på girokort, og vi ringede til en anden

indsamlingsaktiviteter i tiden omkring

KFUM og KFUK tilbyder at betale for

gruppe af personer, som senest havde

påske.

advokatomkostninger, hvis man ønsker

støttet KFUM og KFUK for fire til fem år

at oprette et testamente, hvori blandt

siden. Begge dele gik endnu bedre, end

Den største gave

vi havde turdet håbe på, fortæller Nicolai

KFUM og KFUK er ligesom en række

trykt en ny folder, der kort og præcist

Diemer. Antallet af PBS-aftaler voksede

andre organisationer fritaget for at

beskriver reglerne omkring oprettelse

fra 19 i 2008 til 270 i 2009.

betale afgift til staten ved modtagelse af

af testamente. Folderen kan bestilles på

arv og får således ekstra stor gavn af at

www.kfum-kfuk.dk/arv

andet KFUM og KFUK tilgodeses. Der er

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

31


A N S AT T E

Ledelsen

Udviklingskonsulenter

Dorte Hougaard Madsen Karen Klemmed Hviid Gitte Boye Sandbjerg Michael Bager (-2010) Lene Suh Nicolaisen

Kirsten Lund Larsen, generalsekretær

Bessie Rauff

Gorm Skat Petersen, administrationschef

Afgåede: Astrid Bjørg Mortensen (-2008)

Projektmedarbejdere

Dorthe Kjærgaard (-2009) Dorte Mosbæk Kjeldsen (-2008) Kamilla Bundgaard (-2008) Nicolai Stubbe Hørlyck (-2008) 1

2

Landskontoret

Tove Simonsen (-2009)

Rasmus Lassen Per Rasmussen Nicolai Diemer Gorm Skat Petersen Kathrine Winther Iversen Birgitte Castberg Larsen Pernille Lorenzen

Maria Klaris Søgaard (Ten Sing) Bodil Christine Andersen (BRICKS)

Margrethe Damm Knudsen Afgåede: Inge Langborg Hansen (-2009)

Evan Johansen (horYsont)

Inge Dam Christensen (-2009)

Søren K Sørensen (horYsont)

Anna Møller Olsen (vicevært i 2009)

Andreas Juul Johansen (FAZE)

Theresa Gottlieb Paludan (-2009) Christina Klein (-2009)

32

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


Lokalansatte konsulenter Christina Skovgaard Iversen (Distrikt Århus, fairbar) Viktor Lindholm Jacobsen (Distrikt Syd og Trekanten) Helle Westergaard Elmholdt (Distrikt Århus) Tove Henriette Simonsen (Ikast) Kirsten Vindum (Herning) Christian Bendixen (Esbjerg) Peter Munk Povlsen (Distrikt Århus, fairbar) Bent Larsen (Lemvig, Tante Andante) Helle Louise Bæk (Distrikt Hærvejen) Jonas Sveistrup Hansen (Odense) Christine Toftdahl Sørensen (Café K, København) Maria Frøjk Hansen (Distikt Århus) Elin Engholm Knudsen (Lemvig, Tante Andante) Anne Luise S.B. Petersen (Ålborg) Kirsten M. Brandhøj Pedersen (Distrikt Thy-Mors) Sophie Jørgensen (Helsingør) Rikke Weissfeld (Helsingør) Mads G. Ingemannsen (Distrikt Århus) Marianne Hansen (Esbjerg, Café S@F – Save @ Friend)

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

33


FA I R B A R

Foto Orm Bossemeier

Í fairbar åbnede 31. oktober 2008. Í KFUM og KFUK i Århus står bag cafeen. Í Cirka 120 frivillige og to lønnede studentermedhjælpere driver cafeen. Í Ingen tjener penge på cafeen. Overskuddet går til KFUM og KFUKs projekt IND I EN anden verden. Í Læs mere på www.fairbar.dk Í Flere gange om ugen inviterer fairbar på livemusik, foredrag eller andre arrangementer. Kunstudstillingerne skiftes jævnligt, og der er rift om at få lov til at optræde på den musikalske scene.

34

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Ă…rsberetning

35


ØKONOMI

Økonomien i KFUM og KFUK i Danmark 2008 blev rent økonomisk et yderst kritisk år. Tekst Jens Christian Sandbjerg og Gorm Skat Petersen

På landsmødet i 2008 blev et budget

for at modvirke tilsvarende resultater.

kr. 920.000, private gaver og arv på

godkendt med et underskud på kr.

Der blev desuden ændret principper,

kr. 417.000 højere end budgetteret),

1.357.000. Resultatet blev et samlet

der medfører, at der ikke budgetteres

medlemsbutikken kr. 86.000 mindre

underskud for KFUM og KFUK og forret-

med overskud fra forretningerne, men

end forudsat og andre indtægter kr.

ningerne på kr. 7.652.000.

at resultaterne først indregnes, når de

280.000 højere end forventet (skyldes

kendes.

royalty fra PULS-salg på kr. 240.000).

Afvigelserne På indtægtssiden manglede ca. kr. 375.000 fordelt på kontingenter, offent-

Allerede i februar/marts 2009 blev de

lige tilskud og medlemstilskud.

nye strammere styringsprincipper gen-

Møder i organisationen kr. 28.000

nemført. Der blev udsendt opfordringer

mindre, udvalgs- og projektarbejde kr.

På udgiftssiden var der afvigelser på

til foreninger og givere med anmodning

349.000 mindre, interne medier kr.

næsten alle poster:

om en økonomisk håndsrækning, og

86.000 mindre, internationalt arbejde

Møder i organisationen kr. 39.000,

reviderede budgetter blev godkendt.

kr. 49.000 mere, ansatte medarbejdere

udvalgsarbejde kr. 28.000, interne me-

flotte indsamlingsresultat.

kr. 1.142.000 mindre (skyldes nedlæg-

dier kr. 28.000, internationalt arbejde

Resultat er et overskud i 2009 før

gelse af 3,5 udviklingskonsulentstillinger

kr. 130.000 (tilskudsberettiget med

forretninger på kr. 2.230.000 mod et

og 1,5 administrative stillinger), admini-

75% i 2009), ansatte medarbejdere

godkendt underskud på landsmødet i

stration og it kr. 314.000 mindre, drift

kr. 269.000, drift af ejendommen kr.

2008 på kr. 2.133.000. I budgettet var

af ejendommen kr. 39.000 mindre.

33.000, afskrivninger kr. 124.000. Der

forudsat et overskud fra forretningerne

er forklaringer på alle overskridelser,

på kr. 2.307.000. Forretningerne fik et

Afskrivningerne blev kr. 278.000 hø-

men det er ikke tilfredsstillende.

overskud på kr. 1.415.000, hvilket må

jere, hvilket især skyldes, at udviklingen

anses for tilfredsstillende, når resultatet

af Portalen blev væsentlig dyrere end

Finansielle udgifter er kr. 1.137.000 stør-

for 2008 tages i betragtning. Forlagets

forventet. Finansielle udgifter er kr.

re end forventet. Det skyldes primært

positive resultat på kr. 469.000 skal

66.000 mindre end forventet. Det skyl-

en negativ kursregulering på vores vær-

ses i sammenhæng med den eksterne

des en positiv kursregulering af værdi-

dipapirer på kr. 823.000. I årets løb

medfinansiering af PULS fra A. P. Møller

papirbeholdningen på kr. 373.000.

blev der realiseret værdipapirer for at

og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers

finansiere underskuddet. Det medførte

Fond til almene Formaal på ikke mindre

Som nævnt blev resultatet før forret-

dermed mindre renteindtægter.

end kr. 2.500.000, hvilket vi er meget

ningerne et overskud på kr. 2.230.000.

taknemlige over.

Hovedbestyrelsen har disponeret

Unitas Rejser A/S har i mange år bidra-

36

Der er stor grund til at sige tak for det

2009

dette således, at der henlægges kr.

get med meget flotte resultater, men i

I forhold til det budget, der blev god-

1.090.000 til de kommende tre års

2008 indtraf en række hændelser, der

kendt på Landsmødet 2008, er der

drift.

bevirkede, at man fik et underskud på

følgende væsentlige ændringer:

kr. 2.755.000. Unitas Forlag A/S havde

Medlemskontingent kr. 130.000 mindre,

Det samlede overskud for hele »koncer-

et underskud på kr. 556.000.

offentlige tilskud kr. 571.000 højere

nen« blev således kr. 2.555.000 mod

(skyldes godt 500.000 mere i tipstil-

et budgetteret overskud på kr. 174.000.

Resultatet har medført, at hovedbe-

skud grundet højere medlemstal, der

Et meget tilfredsstillende resultat, som

styrelsen udarbejdede nye budgetter

har medført et intervalspring), ind-

der er grund til at takke medlemmer,

for de kommende år, indførte tættere

samlede midler kr. 1.986.000 højere

foreninger, udvalg, ansatte og hovedbe-

budgetkontrol og andre foranstaltninger

(skyldes gaver fra 15 foreninger på

styrelse for at have medvirket til.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


Resultatopgørelse 2008-2009

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Ă…rsberetning

37


FORRETNINGERNE

Foto Unitas Forlag

»Kom, Gud, Helligånd, sæt kirken her i

Kirke til tiden

temadag, hvor Aros Forlag for alvor kom

brand« er titlen på en salme, som blev

Det drejer sig for eksempel om bøger

på banen igen med udgivelser, som er

oversat til dansk i forbindelse med Dan-

med nye salmer, ideer til børnegudstje-

vigtige arbejdsredskaber for folkekir-

ske Kirkedage 1977. Salmen, som var

nester og Kaj Bollmanns bog »Kirke til

kens præster. Og det har været et godt

med i De unges Sangbog, men ikke kom

tiden«, hvor han slår til lyd for en mang-

skulderklap, at Holger Lissners kollekter

gennem »nåleøjet« til PULS, indeholder

foldig folkekirke, som er til stede både

ser ud til at blive godkendt til brug i et

blandt andet følgende linjer: »Nedbrænd

i indkøbscentret og i cyberspace. Eller

flertal af landets stifter.

de strukturer, der ikke mer gør gavn her

Signe Malene Bergs bog om natkirken –

i vores kirke… Alt hvad der gror mos

»Møder i mørket«. Også Holger Lissners

på i vores kristne arv, som vi stædigt

bog med nye kollekter og bønner, til brug

Sang og konfirmationsforberedelse

værner, ud af kirken jag!« Disse formule-

i folkekirkens gudstjenester og kirkelige

2008-2009 har været præget af et par

ringer udtrykker på en måde intentionen

handlinger, er et forsøg på fornyelse i

markante udgivelser. Først og frem-

bag flere af Unitas Forlags udgivelser de

kirken. Denne bog blev sammen med en

mest sangbogen PULS, som blev udgivet

seneste par år, mener Henrik Bundgaard

ny prædikenvejledning til 2. tekstrække

til KFUM og KFUK og Y´s Men´s Region

Nielsen, direktør for Unitas Forlag.

lanceret på en velbesøgt og vellykket

Danmark. Udgivelsen af PULS blev støttet af »A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-

UNITAS Forlag

Kinney Møllers Fond til almene Formaal«,

Bestyrelsesformand

blevet muligt at sælge sangbøgerne til

Finn Andsbjerg Larsen

medlemmerne i de to organisationer til en

(i bestyrelsen hele perioden –

meget fordelagtig pris, hvorved sangbø-

formand fra marts 2009)

gerne har fået en meget stor og meget

og fondsmidlerne har betydet, at det er

positiv udbredelse rundt i medlemsflokBestyrelse

ken. Det nye konfirmandmateriale »At

Ole Mølby (formand indtil marts

sætte ord på, hvad jeg tror på« har også

2009, hvorefter han gik ud af

solgt godt, og cirka 250 præster har væ-

bestyrelsen)

ret på kursus i at bruge det nye materiale.

Kirsten D. Felter

– Med et positivt årsresultat for 2009 i

Morten Seindal Krabbe

ryggen går forlaget med stor optimisme

Ole Thomsen

fremtiden i møde med en vision om

Kirsten Vindum (-2009)

fortsat at udgive bøger, som – med en

Peter Andreasen (2009-)

lettere omskrivning af endnu en verse-

Helle Marie Danielsen (2009)

linje fra den ovennævnte salme – kan være med til at formulere den kristne

38

Forlagsdirektør

tro med ord..., som mennesker forstår,

Henrik Bundgaard Nielsen

siger Henrik Bundgaard Nielsen.

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning


ANMELDELSER

To svære år for Unitas Rejser

O

gså for Unitas Rejser har de sidste to år været præget af de mørke skyer, der har været over

og Unitas Rejser giver atter overskud.

En skærpet profil

rejsebranchen. For Unitas Rejser var

– Gennem det seneste år har vi været

2008 et særdeles dårligt år. Efter 10 år

inde at se på vores rejseudbud: Det bety-

med konstant overskud måtte rejse-

der blandt andet, at vi har skærpet vores

bureauet aflevere et regnskab med et

profil. Forstået på den måde, at vi er

betydeligt underskud.

blevet meget opmærksomme på, hvem

– At underskuddet blev så stort, skyl-

vi er, og hvem vi henvender os til, siger

sognene ud at rejse sammen. Det giver

des ikke udelukkende et vigende salg,

Knud Erik Bjerre, og fortsætter:

et godt fællesskab både før og efter

men også, at Unitas Rejser flyttede til

– Vi er bevidste om, at vi er KFUM og

rejsen, og mulighederne er mange: For

nye lokaler. En sådan flytning er altid

KFUKs rejsebureau – og at det også

eksempel Israel, Rom, Grækenland og

forbundet med ekstra omkostninger. Det

afspejles i vore udbud af rejser. Det

rejser til Lutherbyerne.

utilfredsstillende resultat gav anledning

betyder også, at vi er blevet endnu mere

– Skolerejser er endnu et fokusområde.

til et »serviceeftersyn« på forretningen

målrettet mod den gruppe – også når

Unitas Rejser planlægger mange rejser

for fremadrettet at sikre en stabil udvik-

det gælder vores markedsføring.

for skoler og har et rigtig godt samar-

ling, siger Knud Erik Bjerre, direktør for Unitas Rejser.

bejde blandt andet med efterskoler fra En følge af den øgede fokusering har

KFUM og KFUKs bagland, samt andre

været åbningen af en ny hjemmeside i

skoler. Her er fokus primært på skirej-

Unitas Rejser har igangsat en effektivise-

2009, hvor Unitas Rejser nu kan præ-

ser, adventure-rejser, historie- og kultur-

ring af produktionssystemerne, som for-

sentere rejsetilbuddene endnu bedre,

rejser, storbyrejser med mere, siger

ventes at være tilendebragt sidst på året.

både rejserne fra kataloget, samt de øv-

Knud Erik Bjerre og slutter:

En anden konsekvens af det dårlige re-

rige tilbud, for eksempel rejser på egen

sultat er, at Unitas Rejser desværre har

hånd til en af de mange destinationer.

måttet sige farvel til gode medarbejdere.

Målrettede rejsetilbud

– En anden meget stor kundegruppe er de kirkelige og humanitære organisationer, som Unitas Rejser kan tilbyde nogle meget

Heldigvis viser regnskabet for 2009, at

Sognerejser har også en høj priori-

attraktive priser og betingelser. Også her

der igen er et positiv resultat på driften,

tet hos Unitas Rejser. Målet er at få

er der en meget positiv udvikling.

UNITAS Rejser Bestyrelsesformand Ivar Brændgaard Bestyrelse Søren Chr. Madsen Jan Tolstrup Connie Yilmaz Jantzen Gorm Skat Petersen Direktør Knud Erik Bjerre

h o r Y s o n t n r. 2 2 0 1 0 Årsberetning

39


hvorfor er verden så uretfærdig at

teenevent er fedt fordi man møder

ikke alle har det så godt som mig?

mange nye mennesker og hygger

N Y T O M N AV N E

sig! <3

go’daw:) jeg har lige fået en ny traktor, den er dælme rar :-P

Kære gud. Jeg ber for at vi får en

Christina&&’Anne<3Love jer.:-*Fed

god elevfest, og kan hygge os med

aften<3 Knus sally<3

hinanden. Tak for fællesskabet på Blaakilde.

Tak Gud for livet du har givet os. Alt det fantastiske der omgiver os. For min mor og min far. Og lillebror.

Tilbage fra en fantastisk Nordisk Lejr på Færøerne..... Savner alle vennerne der fra!

KFUM og KFUK har fået en sms-wall, som alle foreninger kan låne gratis. Man kan sende sms’er og mms’er til wall’en, og det koster kun almindelig smstakst. Når man sender en sms eller en mms vil den straks efter være synlig på wall’en, som fungerer som en almindelig hjemmeside, og kun kræver en internetadgang for at fungere. Wall’en kan bruges til sms-bønner under

TILLYKKE til KFUM og KFUK med medlemsfremgangen!

forkyndelse, konkurrencer, sjov og ballade og meget andet. Prøv wall’en ved at sende en SMS eller MMS til 1231 med teksten: board ymca [din tekst] Din tekst bliver synlig på www.kfum-kfuk.dk

horYsont nr.2 2010  

horYsont er et blad til voksne udgovet af KFUM og KFUK i Danmark.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you