Faze 3 2020

Page 26

Mød Tatjana – volontør i KFUM og KFUK Aalborg

Hvordan er det at være volontør i KFUM og KFUK? Hvad laver man, og hvilke arbejdsopgaver har man i løbet af en uge? Det forklarer Tatjana, der kommer fra Tyskland og er volontør i KFUM og KFUK Aalborg, for os her. af: Tatjana Hägele. fotos: Tatjana Hägele.

26

faze


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.