2010 Universite programları hangi puan türü ile öğrenci seçecek

Page 1

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarý ile Sosyal Bilimler Lisesi’nin Türkçe ve Matematik-Sosyal Bilimler alanýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacaktýr. Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sýnýf Öðretmenliði alanlarýndan mezun olanlar ile Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunlarý da aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacak; ayrýca renkli yazýlan ve yanýnda (*) olan lisans programlarýna yerleþtirilirken yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr.

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Acil Yardým ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Arkeoloji Arkeoloji ve Sanat Tarihi Avrupa Birliði Ýliþkileri Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý Basýn ve Yayýn Bilgi ve Belge Yönetimi Coðrafya Coðrafya Öðretmenliði (*) Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çocuk Geliþimi (Fakülte) Çocuk Geliþimi (Yüksekokul) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (*) Dünya Dinleri Ebelik (Fakülte) Ebelik (Yüksekokul) Edebiyat Programlarý Ekonomi Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Ekonomi ve Ýdari Bilimler Programlarý Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý Eþit Aðýrlýklý Programlar Felsefe Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) Gastronomi (Yüksekokul) Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Gazetecilik Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Görsel Ýletiþim Tasarýmý Halkbilim Halkla Ýliþkiler Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Fakülte) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Yüksekokul) Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Hemþirelik (Fakülte) Hemþirelik (Yüksekokul) Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hititoloji Ýktisat Ýlahiyat Ýletiþim Ýletiþim Bilimleri Ýletiþim Sanatlarý Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim ve Tasarým Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Fakülte) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Yüksekokul) Ýnsan ve Toplum Bilimleri Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Ýþletme Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) Ýþletme-Ekonomi

YGS-2 TM-3 TS-1 TM-2 TS-2 TS-1 TM-1 TS-1 TS-1 TS-2 TM-1 TM-3 YGS-5 YGS-4 TS-1 MF-3 YGS-2 TM-3 TM-1 TM-3 TM-1 TM-1 TM-2 TM-3 TM-3 YGS-4 TS-1 TS-1 YGS-4 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 YGS-4 TS-1 MF-3 YGS-2 MF-3 TS-2 TM-1 YGS-4 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TS-1 TM-1 YGS-6 TM-3 YGS-4 TM-1 YGS-6 TM-1

Klasik Arkeoloji Kültür Yönetimi Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Medya ve Görsel Sanatlar Medya ve Ýletiþim Medya ve Ýletiþim Sistemleri Moda Tasarýmý (Yüksekokul) Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Özel Eðitim Öðretmenliði (*) Pazarlama (Fakülte) Pazarlama (Yüksekokul) Prehistorya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo ve Televizyon Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi Reklamcýlýk Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Sanat Tarihi Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý Sanat Yönetimi Sanat ve Tasarým Yönetimi Sýnýf Öðretmenliði (*) Sinema ve Televizyon Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (*) Sosyal Hizmet (Fakülte) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Sosyoloji Sümeroloji Taký Tasarýmý (Yüksekokul) Tarih Tarih Öðretmenliði (*) Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý Turizm Rehberliði (Alm., Fra., Ýng.) Turizm Rehberliði (Batý Dilleri) Turizm Rehberliði (Doðu Dilleri) Turizm Animasyonu (Yüksekokul) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði (*) Türk Halkbilimi Türkçe Öðretmenliði (*) Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý Yeni Medya Zihin Engelliler Öðretmenliði (*)

TM-3 TS-1 TM-2 TS-1 TS-1 TS-1 YGS-5 YGS-5 YGS-4 TM-1 YGS-6 TM-3 TM-3 TM-3 TS-1 TS-1 TM-3 TS-1 TS-1 TS-1 TS-2 TM-3 TS-2 TS-2 TM-2 TS-1 TM-2 TM-2 TS-1 TM-3 YGS-5 TM-3 TS-2 YGS-5 TS-2 TS-2 TS-1 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 YGS-4 TS-2 TS-2 TS-1 TS-2 TM-2 TM-2 YGS-6 YGS-4 TS-1 YGS-4

Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte/Fak.) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn Fakülte ya da Yüksekokul bünyesinde bulunmasýna göre puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.

203


Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe-Matematik alaný ile Sosyal Bilimler Lisesi’nin Türkçe ve Matematik-Sosyal Bilimler alanýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacaktýr. Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe-Matematik alanýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacak; ayrýca renkli yazýlan ve yanýnda (*) olan lisans programlarýna yerleþtirilirken yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

Acil Yardým ve Afet Yönetimi (YO) Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya (Yüksekokul) Aktüerya Bilimleri Antropoloji Arkeoloji Avrupa Birliði Ýliþkileri Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý Bankacýlýk (Fakülte) Bankacýlýk (Yüksekokul) Bankacýlýk ve Finans (Fakülte) Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) Bankacýlýk ve Finansman Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (YO) Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgisayar Tekn.ve Biliþim Sistemleri (YO) Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Çocuk Geliþimi (Fakülte) Çocuk Geliþimi (Yüksekokul) Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Fakülte) Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (YO) Ebelik (Fakülte) Ebelik (Yüksekokul) Edebiyat Programlarý Ekonometri Ekonomi Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Ekonomi ve Finans Ekonomi ve Ýdari Bilimler Programlarý Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý Eþit Aðýrlýklý Programlar Felsefe Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) Finans Matematiði Gayrimenkul ve Varlýk Deðerleme (YO) Grafik Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Gümrük Ýþletme (Yüksekokul) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Fakülte) Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (YO) Hemþirelik (Fakülte) Hemþirelik (Yüksekokul) Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hukuk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýktisat Ýlköðretim Matematik Öðr. (*) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Fakülte) Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (YO) Ýnsan ve Toplum Bilimleri Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Ýþletme Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) Ýþletme Enformatiði

YGS-2 TM-2 YGS-1 MF-1 TM-3 TM-3 TM-2 TS-2 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-1 TM-1 TM-3 YGS-5 TM-1 TM-1 YGS-6 MF-3 YGS-2 TM-3 TM-1 TM-1 TM-3 TM-1 TM-1 TM-1 TM-2 TM-3 TM-3 MF-1 YGS-6 TM-3 YGS-4 YGS-6 TS-1 YGS-4 MF-3 YGS-2 MF-3 TM-2 TM-1 TM-1 MF-1 TM-1 YGS-6 TM-3 YGS-4 TM-1 YGS-6 TM-1

Ýþletme-Ekonomi Kamu Yönetimi Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi Klasik Arkeoloji Konaklama Ýþletmeciliði (YO) Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (YO) Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Lojistik Yönetimi Maliye Matematik Matematik Öðretmenliði (*) Moda Tasarýmý (Yüksekokul) Muhasebe (Fakülte) Muhasebe (Yüksekokul) Muhasebe Bilgi Sistemleri (YO) Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim (Fakülte) Muhasebe ve Finansal Yönetim (YO) Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Otel Yöneticiliði(Yüksekokul) Özel Eðitim Öðretmenliði (*) Pazarlama (Fakülte) Pazarlama (Yüksekokul) Prehistorya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Reklamcýlýk Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler Saðlýk Ýdaresi Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Fakülte) Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (YO) Saðlýk Yönetimi (Fakülte) Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý Seramik Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (Yüksekokul) Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Seyahat Ýþl. ve Turizm Rehberliði (YO) Sýnýf Öðretmenliði (*) Sigortacýlýk (Yüksekokul) Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Fakülte) Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (YO) Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (YO) Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Sosyal Hizmet (Fakülte) Sosyal Hizmet (Yüksekokul)

TM-1 TM-2 MF-4 TM-3 YGS-6 YGS-6 TM-1 TM-2 TM-1 TM-1 MF-1 MF-1 YGS-5 TM-1 YGS-6 YGS-6 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-6 YGS-5 YGS-6 YGS-4 TM-1 YGS-6 TM-3 TM-3 TM-3 TM-3 TS-1 TS-1 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-3 TM-3 YGS-6

Sosyoloji Taký Tasarýmý (Yüksekokul) Tarým Ekonomisi Tarým Ýþletmeciliði Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama Tekstil Tasarým Turizm Ýþletmeciliði (Fakülte) Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Fak.) Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (YO) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Fakülte) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (YO) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Türk Dili ve Edebiyatý Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (*) Türkçe Öðretmenliði (*) Ulaþtýrma ve Lojistik (Yüksekokul) Uluslararasý Finans (Fakülte) Uluslararasý Finans (Yüksekokul) Uluslararasý Giriþimcilik Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Uluslararasý Ýþletme Uluslararasý Ýþletme Yönetimi Uluslararasý Ýþletmecilik Uluslararasý Ýþletmecilik ve Ticaret Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik Yönetimi Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Fak.) Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (YO) Uluslararasý Ticaret (Fakülte) Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) Uluslararasý Ticaret ve Finansman Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Fakülte) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (YO) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Fak.) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (YO) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi Uluslararasý Ticaret ve Pazarlama Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði (YO) Yönetim Biliþim Sistemleri (Fakülte) Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) Zihin Engelliler Öðretmenliði (*)

YGS-6 YGS-6 YGS-5 TM-2 YGS-6 TM-1 YGS-6 YGS-6 TM-2 TM-2 TM-2 TM-3 YGS-5

Puan Türü TM-3 YGS-5 TM-1 MF-2 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TS-2 TS-2 TS-2 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-1 YGS-6 YGS-6 TM-1 YGS-6 YGS-4

Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe-Matematik alanýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacak; ayrýca yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’lerinin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Coðrafya Öðretmenliði

TS-1

Yükseköðretim Programlarý Sosyal Bilgiler Öðretmenliði

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

TS-1

Tarih Öðretmenliði

TS-2

Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte/Fak.) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn Fakülte ya da Yüksekokul bünyesinde bulunmasýna göre puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.

204


Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacaktýr. Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacak; ayrýca renkli yazýlan ve yanýnda (*) olan lisans programlarýna yerleþtirilirken yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Acil Yardým ve Afet Yönetimi (YO) Aktüerya (Yüksekokul) Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý Balýkçýlýk Teknolojisi (Yüksekokul) Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliði Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar-Enformatik Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Biliþim Sistemleri Mühendisliði Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (YO) Bitki Koruma Biyokimya Biyoloji Biyoloji Öðretmenliði (*) Biyomedikal Mühendisliði Biyomühendislik Biyosistem Mühendisliði Cevher Hazýrlama Mühendisliði Çevre Mühendisliði Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Müh. (Fakülte) Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Müh. (YO) Deri Mühendisliði Diþ Hekimliði Ebelik (Fakülte) Ebelik (Yüksekokul) Eczacýlýk Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans Ekonomi ve Ýdari Bilimler Programlarý Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý Elektrik Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Elektronik Mühendisliði Elektronik ve Haberleþme Müh. Endüstri Mühendisliði Endüstri Sistemleri Mühendisliði Endüstri Ürünleri Tasarýmý Endüstriyel Tasarým Enerji Sistemleri Mühendisliði Enformasyon Teknolojileri Eþit Aðýrlýklý Programlar Felsefe Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) Fen Bilgisi Öðretmenliði (*) Finans Matematiði Fizik Fizik Mühendisliði Fizik Öðretmenliði (*) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YO) Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Müh.

YGS-2 YGS-1 MF-1 MF-1 MF-2 MF-2 YGS-2 MF-4 MF-3 YGS-2 MF-1 MF-4 YGS-1 MF-4 MF-4 YGS-1 MF-4 MF-4 YGS-1 MF-2 MF-3 MF-2 MF-2 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 YGS-1 MF-4 MF-3 MF-3 YGS-2 MF-3 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 TM-2 TM-3 TM-3 MF-2 MF-1 MF-2 MF-4 MF-2 MF-3 YGS-2 MF-4

Yükseköðretim Programlarý Gemi Makineleri Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliði Genetik ve Biyomühendislik Geomatik Mühendisliði Gerontoloji Gýda Mühendisliði Gýda Teknolojisi (Yüksekokul) Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Güverte Harita Mühendisliði Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði (YO) Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Hemþirelik (Fakülte) Hemþirelik (Yüksekokul) Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Hidrojeoloji Mühendisliði Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Ýktisat Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (*) Ýmalat Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Ýstatistik Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ýþitme Engelliler Öðretmenliði (*) Ýþletme Ýþletme Enformatiði Ýþletme Mühendisliði Ýþletme-Ekonomi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi Kimya Kimya Mühendisliði Kimya Öðretmenliði (*) Kimya ve Süreç Mühendisliði Kimya-Biyoloji Mühendisliði Kontrol Mühendisliði Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler Lojistik Yönetimi Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði Makine ve Ýmalat Mühendisliði Malzeme Bilimi ve Mühendisliði Malzeme Mühendisliði Matematik Matematik Mühendisliði Matematik Öðretmenliði (*) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik-Bilgisayar Mekatronik Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Meteoroloji Mühendisliði Mimarlýk Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendislik Programlarý Mühendislik ve Doða Bilimleri Prog. Nükleer Enerji Mühendisliði Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Orman Endüstrisi Mühendisliði

Puan Türü MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-4 MF-3 MF-4 YGS-2 YGS-4 MF-4 MF-4 YGS-1 MF-4 MF-3 YGS-2 MF-3 MF-4 MF-4 TM-1 TM-1 MF-1 MF-4 MF-4 MF-1 MF-1 YGS-4 TM-1 TM-1 MF-4 TM-1 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-2 MF-4 YGS-2 MF-4 MF-4 MF-4 TM-2 TM-1 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-1 MF-4 MF-4 MF-4 MF-4 MF-3 MF-4 MF-4 MF-4 YGS-5 MF-4

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Orman Mühendisliði Otomotiv Mühendisliði Özel Eðitim Öðretmenliði (*) Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Polimer Mühendisliði Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði Seramik Mühendisliði Sýnýf Öðretmenliði (*) Sistem Mühendisliði Su Ürünleri Mühendisliði Süt Teknolojisi Þehir ve Bölge Planlama Tarým Ekonomisi Tarým Ýþletmeciliði Tarým Makineleri Tarýmsal Biyoteknoloji Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Tarla Bitkileri Tekstil Mühendisliði Týp Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tütün Eksperliði (Yüksekokul) Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) Uçak Gövde-Motor Bakým (Yüksekokul) Uçak Mühendisliði Uygulamalý Matematik Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar Uzay Mühendisliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Veteriner Yat Tasarýmý Yazýlým Mühendisliði Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) Zootekni

MF-4 MF-4 YGS-4 MF-4 MF-4 MF-4 TM-1 MF-4 TM-2 MF-4 MF-4 MF-2 MF-4 TM-1 MF-2 MF-4 MF-3 MF-4 MF-3 MF-4 MF-3 MF-2 YGS-2 YGS-1 YGS-1 YGS-1 MF-4 MF-1 MF-1 MF-4 YGS-6 MF-3 MF-4 MF-4 YGS-4 MF-2

Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte/Fak.) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn Fakülte ya da Yüksekokul bünyesinde bulunmasýna göre puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.

205


Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Yabancý Dil alaný mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý Alman Dili ve Edebiyatý Almanca Öðretmenliði Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Arap Dili ve Edebiyatý Arapça Öðretmenliði Arnavutça Boþnakça Bulgar Dili ve Edebiyatý Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Çeviribilim (Alm., Fra., Ýng.) Çeviribilim (Batý Dilleri) Çeviribilim (Doðu Dilleri) Çin Dili ve Edebiyatý Dilbilim (Alm., Fra., Ýng.) Dilbilim (Batý Dilleri) Dilbilim (Doðu Dilleri) Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Ermeni Dili ve Edebiyatý Fars Dili ve Edebiyatý Fransýz Dili ve Edebiyatý Fransýzca Öðretmenliði Gürcü Dili ve Edebiyatý Hýrvat Dili ve Edebiyatý Hindoloji Hungaroloji Ýbrani Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dil Bilimi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Edebiyat

Puan Türü DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Ýngilizce Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði (AÖF) Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Japon Dili ve Edebiyatý Japonca Öðretmenliði Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Alm., Fra., Ýng.) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Batý Dilleri) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Doðu Dilleri) Kore Dili ve Edebiyatý Latin Dili ve Edebiyatý Leh Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk (Alm., Fra., Ýng.) Mütercim-Tercümanlýk (Batý Dilleri) Mütercim-Tercümanlýk (Doðu Dilleri) Okul Öncesi Öðretmenliði Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) Rus Dili ve Edebiyatý Sýnýf Öðretmenliði Sinoloji Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Turizm Animasyonu Turizm Rehberliði (Alm., Fra., Ýng.) Turizm Rehberliði (Batý Dilleri) Turizm Rehberliði (Doðu Dilleri) Turizm Ýþletmeciliði (Fakülte) Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Fak.) Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (YO)

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 YGS-5 YGS-6 DÝL-3 TM-2 DÝL-3 TM-2 YGS-4 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6

Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Fakülte) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (YO) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (YO) Uluslararasý Finans (Fakülte) Uluslararasý Finans (YO) Uluslararasý Giriþimcilik Uluslararasý Ýliþkiler Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Uluslararasý Ýþletme Uluslararasý Ýþletme Yönetimi Uluslararasý Ýþletmecilik Uluslararasý Ýþletmecilik ve Ticaret Uluslararasý Lojistik Uluslararasý Lojistik Yönetimi Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Fak.) Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (YO) Uluslararasý Ticaret (Fakülte) Uluslararasý Ticaret (YO) Uluslararasý Ticaret ve Finansman Uluslararasý Ticaret ve Ýþl. (Fakülte) Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (YO) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (YO) Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi Uluslararasý Ticaret ve Pazarlama Urdu Dili ve Edebiyatý Yunan Dili ve Edebiyatý Yunanca

TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-2 TM-2 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-1 YGS-6 TM-1 YGS-6 TM-1 TM-1 DÝL-3 DÝL-2 DÝL-2

Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Yabancý Dil alaný mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,15 ile çarpýlacak, ayrýca renkli yazýlan ve yanýnda (*) olan lisans programlarýna yerleþtirilirken yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

Alman Dili ve Edebiyatý Almanca Öðretmenliði (*) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Arap Dili ve Edebiyatý Arapça Öðretmenliði (*) Arnavutça Boþnakça Bulgar Dili ve Edebiyatý Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Çeviribilim (Alm., Fra., Ýng.) Çeviribilim (Batý Dilleri) Çeviribilim (Doðu Dilleri) Çin Dili ve Edebiyatý Dilbilim (Alm., Fra., Ýng.) Dilbilim (Batý Dilleri) Dilbilim (Doðu Dilleri) Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Ermeni Dili ve Edebiyatý Fars Dili ve Edebiyatý Fransýz Dili ve Edebiyatý Fransýzca Öðretmenliði (*)

DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-2 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-1

Görme Engelliler Öðretmenliði (*) Gürcü Dili ve Edebiyatý Hýrvat Dili ve Edebiyatý Hindoloji Hungaroloji Ýbrani Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dil Bilimi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Edebiyat Ýngilizce Öðretmenliði (*) Ýngilizce Öðretmenliði (*) (AÖF) Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýþitme Engelliler Öðr. (*) Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Japon Dili ve Edebiyatý Japonca Öðretmenliði (*) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Alm., Fra., Ýng.) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Batý Dilleri) Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Doðu Dilleri) Kore Dili ve Edebiyatý Latin Dili ve Edebiyatý

Puan Türü YGS-4 DÝL-3 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-1 DÝL-2 YGS-4 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 DÝL-3 DÝL-2

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Leh Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk (Alm., Fra., Ýng.) Mütercim-Tercümanlýk (Batý Dilleri) Mütercim-Tercümanlýk (Doðu Dilleri) Okul Öncesi Öðretmenliði (*) Özel Eðitim Öðretmenliði (*) Rus Dili ve Edebiyatý Sýnýf Öðretmenliði (*) Sinoloji Turizm Rehberliði (Alm., Fra., Ýng.) Turizm Rehberliði (Batý Dilleri) Turizm Rehberliði (Doðu Dilleri) Turizm ve Otelcilik (Fakülte) Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) Urdu Dili ve Edebiyatý Üstün Zekalýlar Öðretmenliði (*) Yunanca Yunan Dili ve Edebiyatý Zihin Engelliler Öðretmenliði (*)

DÝL-2 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 YGS-5 YGS-4 DÝL-3 TM-2 DÝL-3 DÝL-1 DÝL-2 DÝL-3 TM-1 YGS-6 DÝL-3 YGS-6 DÝL-2 DÝL-2 YGS-4

Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte/Fak.) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn Fakülte ya da Yüksekokul bünyesinde bulunmasýna göre puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.

206


Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Sanat (Tiyatro), Müzik ve Resim alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

TS-1

Sanat Tarihi

Puan Türü TS-2

Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Müzik ve Resim alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Puan Türü

Yükseköðretim Programlarý

TS-1

Sanat Tarihi

Puan Türü TS-2

Güzel Sanatlar Lisesinin Sanat (Sinema-Televizyon) alaný mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema ve Televizyon

TS-1 TS-1

Yükseköðretim Programlarý Radyo ve Televizyon Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý

Puan Türü TS-1 TS-1

Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi (Y.D.A.), Çok Programlý Lisenin Ýmam Hatip Lisesi Programý / Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Programý, Açýköðretim Lisesinin Ýmam Hatip Lisesi Programý ve Ýmam Hatip Okulu mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Ýlahiyat

YGS-4

Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý

YGS-4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr.

Puan Türü YGS-4

Spor Lisesi, Spor Meslek Lisesi mezunlarý ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Spor alanýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Rekreasyon

Spor Yöneticiliði Spor Yönetimi

YGS-5

YGS-5 YGS-5

Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi, Öðretmen Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi ve Çok Programlý Lise, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sanat, Sanat (Bale-Dans), Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Sanat (Sinema-Televizyon), Sanat (Tiyatro) ve Müzik alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,15 ile çarpýlacaktýr. Yükseköðretim Programlarý Rekreasyon Yönetimi

Yükseköðretim Programlarý

Puan Türü

Puan Türü

TS-2

Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte/Fak.) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn Fakülte ya da Yüksekokul bünyesinde bulunmasýna göre puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.

207


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.