TED Ankara Koleji Vakfı 3'ten 4.sınıfa geçenlere 2010 Haziran 20'de uygulanan test soruları

Page 1

4.

SINIF

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI SEÇME SINAVI (3’ten 4’e Geçenler) 20 HAZİRAN 2010 Saat: 10.00 Adayın Adı ve Soyadı Aday Numarası (T.C. Kimlik No)

: :

DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2. Soru kitapçığının ön ve arka yüzündeki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa veya size ait değilse verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri, salon başkanının açıklamalarına göre yazınız. 3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızın ilgili bölümüne mutlaka işaretleyiniz. 4. Cevap kâğıdında TÜRKÇE, MATEMATİK ve HAYAT BİLGİSİ testleri için üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA: A

B

C

D SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığında; TÜRKÇE testinde 25, MATEMATİK testinde 25 ve HAYAT BILGISI testinde 25 olmak üzere toplam 75 soru bulunmaktadır. Kitapçığın tümü için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. Doğru bulduğunuz seçeneği cevap kâğıdında o soru için ayrılan yerde bularak işaretleyiniz. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayınız. 6. Sınavın bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon sorumlularına teslim etmeyi unutmayınız. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.


4. SINIF

TÜRKÇE TESTİ

1. “Sakin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin

6. “a, a, b, h, k, k, o, z” harflerinin tümü kul-

hangisinde “Dinlenmek için otelimizden daha sakinini bulamazsınız.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

lanılarak aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılabilir?

A) Kozalak C) Hokkabaz

A) Burası gürültüden uzak, oldukça sakin bir yerdi. B) Site sakinleri yavaş yavaş bize doğru yaklaşıyordu. C) Sakin tavırlarıyla herkesin saygısını kazanmıştı. D) İstediği yapıldığı müddetçe sakin ve uslu duruyordu.

B) Kavanoz D) Zorlamak

7. Babamızın erkek kardeşi halamızın neyi olur?

A) Kardeşi C) Dayısı

2. “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisin-

8.

de “yağmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Havada uçan kuş vurulmuş gibi sokağa düştü. B) Bu kış dağlara çok kar düştü. C) Mirastan ona bu ev düştü. D) Çocuk koşarken yere düştü.

kirli

B) Amcası D) Babası

uzak kapalı

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı kutuda bulunmamaktadır? A) Yakın C) Temiz

B) Dar D) Açık

3. Aşağıdakilerin hangisinde “ocak” sözcüğü

aldığı ek nedeniyle “Ocağı olan, içinde ocağı bulunan” anlamını kazanmıştır?

A) Ocakçı C) Ocaksız

9. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

B) Ocaklık D) Ocaklı

A) Nesnel olması gereken bir yazısında öznel ifadelere çokça yer vermişti. B) Yılların özlemini gidermek için fotoğraflara bakıyordu. C) Bugün ne kadar sevinçli ve neşeli olduğumu görüyorsunuz. D) Sağlığımı o doktorun özverili çalışmasına borçluyum.

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A) B) C) D)

Ka-rı-şık-lık Der-ece-le-me Gi-ri-şim-ci Kos-tüm-lü

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Çayını masada unuttuğu için çayı soğumuş. B) Dün buraya gelemedim çünkü arabayı kaçırdım. C) Gölün büyüleyici bir güzelliği vardı. D) Kitapları çok seviyorum bu yüzden büyük bir kütüphane aldım.

5. Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde en başta hangisi yer alır?

A) Açık

B) Akın

C) Araç

D) Ağıl

2


4. SINIF

TÜRKÇE TESTİ

11. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi

15. Bu arada at bakıcısı, iki üç genç at yakalattı

“destekleyici” ya da “açıklayıcı” bir ifade değildir?

................ aralarında Beyaz Yele yoktu.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rıza Efendi belki bu yüzden yani perde açılmıyor, diye sinirlenmiş. B) Okuyacağım kitabı çantaya koymuştum fakat çantada bulamıyorum. C) İstanbul’u başka bir deyişle şehirlerin sultanını çok özledim. D) Evde özellikle yaz ve güz aylarında çeşitli eğlenceler düzenlerdik.

A) çünkü C) için

B) bu sebeple D) ama

16. 1. çiçeklerini 2. açan 3. ağacının 4. gördü 5. badem 6. pembe 7. erken

12. Aşağıdaki bilmecelerden hangisinin cevabı “radyo”dur?

Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A) Üstü çayır biçilir, Altı çeşme içilir. B) Kanadı var kuş değil, Boynuzu var koç değil.

A) 2 - 6 - 4 - 5 - 3 - 1 - 7 B) 5 - 3 - 7 - 2 - 6 - 1 - 4 C) 4 - 5 - 3 - 1 - 7 - 6 - 2 D) 1 - 5 - 6 - 7 - 2 - 4 - 3

C) Bir küçücük kutudur, Bütün dünya yurdudur. D) Bir tepside iki tavuk, Biri sıcak biri soğuk.

17. “Berk, gelecek yaz Artvin’in yaylalarına gidecekmiş.”

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaş-

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

tırma vardır?

A) Yazılarını da okudum ama şiirleri kadar beğenmedim. B) Yağlı boya ile manzara resimleri yapmıştık. C) Bütün arkadaşlarım oyuna davetliydi. D) Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmeliyiz.

A) Kim? C) Nereye?

B) Ne zaman? D) Niçin?

18. “Bahçemizin kapısında gözüktüğü zaman,

onu tekrar görmekten doğan sevinçle boynuna sarıldım.”

14. Aşağıdakilerden hangisi hayal ürünü

Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu cümlede bir adın yerine kullanılmıştır?

değildir?

A) Çocuk, bir kelebek olup çiçekten çiçeğe uçmaya başladı. B) Kraliçenin kürk mantosu, gezegeni baştan aşağı örtüyordu. C) Motorun sıkışmış bir vidasını sökmeye uğraşıyordum. D) Bir gün, kırk dört defa güneşin battığını gördüm.

A) onu C) sevinçle

3

B) zaman D) boynuna


4. SINIF

TÜRKÇE TESTİ

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda

23. Misafir elbette başköşeye oturtulur ve el-

“soru işareti (?)” kullanılmalıdır?

den geldiği kadar ona ikramda bulunulurdu eskiden. Ev sahibi, konuklarını büyük bir içtenlik ve özenle ağırlamaya çalışırdı. O zamanlar en önemli şey, olanı güler yüzle paylaşmak ve misafiri memnun etmekti.

A) Şaşkınlığından kakaoyu yeleğine döktü B) Çözün ağacın dallarına bağladığınız ipleri C) Onlara yardım etmek için mi yola çıkacaksınız D) Eve gidince neden parka gelmediğini öğrendim

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

20. Ne kadar yumuşaksın kar

Ne kadar iyisin Gökyüzüne giydirilmiş Yeryüzü gelinliğisin Hasan Demir

24. Dinle çiftçilerin garip hâlini,

Bu dörtlüğün şairi “kar” için ne hissetmektedir? A) Özlem C) Hüzün

İlkbaharda çifte başlar çiftçiler. Hiçbir zaman işten çekmez elini, Durmaz, yıl on iki ay işler çiftçiler. Âşık Veysel

B) Sevgi D) Endişe

Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) İlkbahar C) Doğa

21. Barış pencereden bakarken hayallere daldı. “Keşke masallardaki gibi ormanda yaşasaydım. Çeşit çeşit ağaçların süslediği, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü ve egzoz dumanlarının değil, papatya kokularının olduğu bir yerde olsaydım şimdi.” diye geçirdi içinden.

B) Çiftçiler D) Toprak

25. Yeni doğan panda yavruları neredeyse

tüysüz dünyaya gelirler. Bir kedi yavrusu büyüklüğündedirler. Bu minik yavrular sıcak bir yere ihtiyaç duyduklarından anne panda devamlı ön ayaklarıyla onları göğüs tüylerinin içine bastırır. Çin’in yüksek kesimlerinde yaşayan bu siyah-beyaz ayıya bambu ayısı da denir. Çünkü yetişkin pandalar günde 15 kg bambu yaprağı yer.

Bu metne göre, Barış için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D)

Hoşgörülü olmanın önemi Ev sahibi olmanın zorluğu Eskiden misafire gösterilen saygı Misafire güler yüzlü davranmak

Hayal kurduğu Çiçek kokularını özlediği Ormanda yaşamak istediği Şehirde yaşamayı çok sevdiği

Bu paragrafta panda ayılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir?

22. Anlayışlı olun, güler yüz ile

A) Nerede yaşadıklarına B) Nasıl beslendiklerine C) Fiziksel özelliklerine D) Yaşam sürelerine

Kimseyi kırmayın, acı söz ile Her gününüz geçsin bahar yaz ile Hoşgörülü olsun her bir vatandaş Kazım Altınkaynak Bu dörtlükte şair, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir? A) İnsanlarla iyi geçinmenin B) Hayata olumlu bakmanın C) Yaşama sevincinin D) Çok çalışmanın

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

4


4. SINIF

MATEMATİK TESTİ 5. Matematik dersinde 6 soruyu doğru cevap-

1.

layan her öğrenciye 1 şeker verilmektedir. 4 şeker kazanan bir öğrencinin doğru cevapladığı soru sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 10

B) 23

C) 26

D) 32

Şekildeki onluk taban bloklarıyla modellenen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 245

B) 246

C) 426

6.

D) 642

32

46

54

61

83

üç basamaklı tek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki kutularda üzerinde belirtilen sayılarda bilye vardır. Soner içinde en fazla çift sayıda bilye bulunan kutuyu, Aykut ise içinde en az tek sayıda bilye bulunan kutuyu alıyor. Aykut’un bilyesi Soner’in bilyesinden kaç tane fazladır?

A) 750

A) 7

2. 0, 5, 7 rakamları ile yazılabilecek en büyük

B) 705

C) 570

D) 507

808

B) 796

894

901

C) 886

698

A)

D) 896

992

55 TL

78 TL

40 TL

100 TL

45 TL

95 TL

40 TL

85 TL

B)

Yukarıda beş öğrencinin okul numaraları verilmiştir. Bu numaraların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? A) B) C) D)

C) 37

D) 59

ğıdakilerden hangisinde verilen gömlek ile pantolonu satın alabilir?

renci olduğuna göre, bu okulda toplam kaç öğrenci vardır?

A) 786

B) 29

7. Aslı’nın cebinde 130 TL’si vardır. Aslı, aşa-

3. Bir okulda 28 sınıf vardır. Her sınıfta 32 öğ-

4.

24

901 2 992 2 894 2 808 2 698 992 2 901 2 808 2 894 2 698 698 2 808 2 894 2 901 2 992 992 2 901 2 894 2 808 2 698

C)

D)

5


4. SINIF

MATEMATİK TESTİ

8. Bir okuldaki 762 öğrenciden 485’i pikniğe

13.

katılacaktır. Pikniğe katılmayan kaç öğrenci vardır?

A) 277

B) 332

C) 377

D) 487

Şekildeki torbalarda bulunan beyaz bilyelerin 1 ’i, siyah bilyelerin 1 ’i alınıyor. Toplam 8 4 kaç bilye alınmıştır?

9. Gökhan hafta içi her gün 24 sayfa, hafta

sonu hergün 35 sayfa kitap okuyor. Gökhan bir haftada kaç sayfa kitap okumaktadır?

A) 59

B) 120

C) 170

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

D) 190

14. Aşağıdakilerden hangisindeki düzlemsel

şekillerle bir üçgen prizma oluşturulabilir?

10. 84 boncuk 6 arkadaş arasında eşit sayıda

paylaştırılırsa her birine kaç boncuk düşer?

A) 7

B) 14

C) 21

A)

D) 28 B)

C)

11. Üçer ve dörder kişilik çalışma gruplarının

yer aldığı bir sınıfın mevcudu 44 kişidir. Bu sınıftaki üçerli çalışma gruplarının sayısı en fazla kaç olabilir?

A) 10

B) 12

C) 13

D)

D) 14

12. Bir paket bademin Eda 16 ’ini, Gizem 12 ’ini,

15. Aşağıdakilerden hangisi bir ışın modelidir?

Berna 1 ’ini yemiştir. En çok badem yiyen4 den, en az badem yiyene doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

A)

Eda, Berna, Gizem Eda, Gizem, Berna Gizem, Berna, Eda Gizem, Eda, Berna

B) C) D)

6


4. SINIF

MATEMATİK TESTİ

16. Aşağıdaki saatlerden hangisinde akrep ile

19.

yelkovan arasında dik açı oluşmuştur?

A)

12 9

B)

12 9

3 6

C)

12 9

D)

10 cm

3 6

Beril kurdelesini 10 cm’lik cetvel ile ölçüyor. Kurdele kaç metre kaç santimetredir?

12

A) 1 m 25 cm C) 1 m 10 cm

9

3

Kurdele

B) 1 m 15 cm D) 1 m 5 cm

3 6

6

20. İzometrik kâğıda çizilmiş olan şeklin çevresinin uzunluğu kaç birimdir?

17. Aşağıdaki geometrik şekillerin açılarına

göre isimlendirilişi hangisinde doğru verilmiştir?

A) Üç açılı B) Dört açılı C) Üç açılı D) Açısız

Açısız Üç açılı Dört açılı Üç açılı

Dört açılı Açısız Açısız Dört açılı

18. Aşağıdakilerden hangisindeki şekiller d doğrusuna göre simetriktir? A)

d

B)

1 birim

d

A) 20

C)

d

D)

d

7

B) 22

C) 24

D) 26


4. SINIF

MATEMATİK TESTİ

21. Bir duvar şekildeki gibi eş üçgen fayans-

25.

larla kaplanacaktır. Duvarın tamamı kaplandığında kaç tane üçgen fayans kullanılmış olur?

Öğrenci sayısı 20 16 12 8 4

A) 28

B) 48

C) 56

D) 96

Kedi Köpek Balık

Kuş

Hayvan türü

Not: Her şekil 4 öğrenci göstermektedir.

Bir okuldaki öğrencilerin sevdiği hayvanlar yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

22. Elmanın kilogramı 1 TL 80 Kr, eriğin ki-

logramı 2 TL 30 Kr’dir. 2 kilogram elma ile yarım kilogram erik alan bir kişi ne kadar öder?

A) 3 TL 60 Kr C) 4 TL 75 Kr

A) B) C) D)

B) 4 TL 10 Kr D) 5 TL 90 Kr

23. 36 litre sütün 20 litresi yarım litrelik, geri

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. HAYAT BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

kalanı ise bir litrelik şişelere doldurulacaktır. Bunun için kaç şişe kullanılır?

A) 40

B) 52

C) 56

D) 72

24. Oğuz, cumartesi günü televizyonda

16.20 - 17.50 arası belgesel film, 20.00 - 21.15 arası çizgi film izlemiştir. Oğuz’un televizyon izlediği toplam süre ne kadardır?

A) 2 saat 45 dakika C) 2 saat 15 dakika

Kuş seven 1 öğrenci vardır. Balık seven 8 öğrenci vardır. Kedi sevenlerin sayısı en fazladır. Köpek seven 16 öğrenci vardır.

B) 2 saat 30 dakika D) 1 saat 45 dakika

8


4. SINIF

HAYAT BİLGİSİ TESTİ 4. Mustafa Kemal’in, Anadolu’yu düşman

işgalinden kurtarmak, halkı bilinçlendirmek ve Millî Mücadeleyi başlatmak amacıyla Anadolu’da çıktığı “Kurtuluş Yolculuğu”nu gösteren harita, aşağıdakilerden hangisidir?

1.

A) Samsun

Türk bayrağının bizim için çok değerli olmasının asıl nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Erzurum

Ankara Sivas Konya

A) Yükseklerde dalgalanması B) Renginin, kırmızı beyaz olması C) Bayramlarda her yere asılması D) Bağımsızlığımızı ifade etmesi

B)

Sinop Amasya Kayseri

2. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede laiklik il-

Konya

kesinin uygulandığının göstergesidir?

A) Din, vicdan ve ibadet hürriyetinin sağlanması B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması C) Devlet işlerinin, dinî kurallara göre yapılması D) Yöneticilerin seçimle belirlenmesi

C) Samsun Amasya Ankara

3. “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi”, aşağı-

Sivas

Erzurum

D)

daki şehirlerin hangisindedir?

A) İstanbul C) Samsun

Erzurum

B) Ankara D) Erzurum

Amasya Ankara Sivas Konya

9

Erzurum


4. SINIF

HAYAT BİLGİSİ TESTİ

5. Türk halkının, egemenliğine kayıtsız şartsız

7. Verilen plana göre aşağıdaki ifadelerden

kavuştuğu günün anısına kutladığı millî bayramı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

B)

hangisi yanlıştır? Market

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

B

D G Okul

A) B) C) D)

C)

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Ev

Manav

Okul, marketin güneyindedir. Park, evin kuzeyindedir. Okul, evin batısındadır. Market, parkın doğusundadır.

D)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonbaharın yaşandığı vurgulanmaktadır?

A) Yemyeşil buğday tarlaları rüzgârda dalgalanıyordu. B) Rüzgâr ağaçlardaki sararan yaprakları döküyordu. C) Tatilde çocuklar yüzme havuzunda serinliyorlardı. D) Karın yağışını sobada kestane patlatıp seyrediyordu.

6. Fiziki haritalarda kullanılan mavi renkler

9. Karşımızdaki insana sürekli emirler vermek

hangi yeryüzü şekillerini gösterir?

A) B) C) D)

Park

K

o insanın kendisini kötü hissetmesine neden olur.

Deniz ve gölleri Dağları Ovaları Ormanları

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin böyle bir duruma neden olabileceği söylenebilir? A) B) C) D)

10

Derslerine çalışırsan başarılı olursun. Benim istediğim oyunları oynayacağız. Derslerinde sana yardımcı olabilirim. Sorumluluklarımı yerine getirmeliyim.


4. SINIF

HAYAT BİLGİSİ TESTİ 13.

10.

I- Askerlik yapmak II- Vergi vermek III- Seçimlere katılmak Yukarıda verilenlerden hangileri devletimize karşı olan vatandaşlık görevlerimizdendir? A) I - II C) II - III

Fatih

B) I - III D) I - II - III

14. Gölcük’te şiddetli bir deprem oldu. Evler yıkıldı. Bazı insanlar yıkıntıların altında kaldı. Deprem sonrası orada bulunan Ahmet Mete’nin yapması gereken doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Fatih’in konuşma balonundaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Son kullanma tarihi B) Kullanma klavuzu C) Garanti belgesi D) Ambalajı

A) Koşarak balkona çıkmak B) Hayat üçgeni oluşturmak C) İlk yardım çantası hazırlamak D) Yaralıların bulunduğu yerleri sağlık görevlilerine bildirmek

11. 15. Alper yandaki trafik işare-

tini çizip, uygun renklere boyamış. Ancak anlamını yazamamış. Bu trafik işaretinin anlamını yazması için aşağıdakilerden hangisini söylediğinizde Alper’e yardım etmiş olursunuz?

Pınar

A) Okul geçidi C) Taşıt giremez

Pınar’ın, Oya’yı hangi özelliğinden dolayı sevdiği söylenebilir? A) Dürüst olması C) Neşeli olması

B) Hayalci olması D) Çalışkan olması

12. Aşağıdakilerden hangisi “güvenliğimizi

sağlamakla görevli” bir meslek çalışanıdır?

A) Doktor C) Polis

B) Öğretmen D) Şoför

11

? ......................

B) Park yeri D) Yaya geçidi


4. SINIF

HAYAT BİLGİSİ TESTİ

16. Şekildeki resim nasıl davranmamız gerekti-

18.

ğini anlatıyor?

Şekildeki panonun ön yüzünde gök cisminin özellikleri, arka yüzünde ise adı bulunmaktadır. Buna göre, panonun arka yüzünde aşağıdakilerden hangisi yazmaktadır? A) Dünya C) Ay

B) Güneş D) Gezegen

19. Aşağıdaki araçlardan hangisinin icadından

A) Savurgan olmamızı B) Tutumlu olmamızı C) Para harcamamızı D) Yüzümüzü yıkamamızı

sonra uzak yerlere ulaşım daha kolaylaşmıştır?

A) Bilgisayarın icadı B) Telefonun icadı C) Televizyonun icadı D) Tekerleğin icadı

17.

SUYUN HÂLLERİ Su, uzun yolculuğu sırasında şekilden şekle girer. Su damlacıkları ısındığında buharlaşıp gökyüzüne çıkar. Daha sonra havada soğuyup kar taneleri olarak yer yüzüne düşerler.

20. Ahmet, kahvaltısında bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen besinlerden yemiştir.

Yukarıdaki yolculuğu sırasında suyun hâllerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Katı, sıvı, gaz C) Sıvı, gaz, katı

Ahmet’in kahvaltısı hangisinde verilenler olabilir? A)

B) Sıvı, katı, gaz D) Katı, gaz, sıvı

Ekmek

Süt

Domates

Peynir

Yumurta

Yumurta

Süt

Sosis

C)

Patates kızartması Ekmek Portakal suyu Çilek reçeli

12

B)

D) Sosis Yumurta


4. SINIF

HAYAT BİLGİSİ TESTİ

21. Okuldan eve gelen Selma’ya annesi kapıyı

açtı. Selma ellerini yıkayıp mutfağa gitti, kokusunu aldığı yemeğe baktı. Yemeği yedikten sonra “anneciğim, çok lezzetli olmuş, ellerine sağlık” dedi.

23.

Selma, mutfağa gittikten sonra sırasıyla hangi duyularını kullanmıştır? A) Görme, koklama, tatma B) Görme, tatma, koklama C) Tatma, koklama, görme D) Koklama, görme, tatma

Aşağıdakilerden hangisi, şekil için uygun bir açıklama olabilir? A) Canlıların yaşam süreleri aynıdır. B) Yavru canlılar yetişkinlerine benzer. C) Canlıların çok sayıda yavrusu olur. D) Canlıların çoğalma şekli farklıdır.

22. 24. Bir kaza sonrasında aşağıdaki ilk yardım

aşamalarından hangisi en son yapılmalıdır?

A) İlk yardımı uygulama B) Çevreden yardım isteme C) Yaralıyı hastaneye ulaştırma D) Sakin olup, kalabalığı dağıtma Ayşe, fasulye tohumlarını kuru toprak bulunan saksıya ekiyor. 10 gün sonra

25. Canlılar arasındaki beslenme ilişkisi bir zincirin halkalarına benzer.

1

Saksıdaki tohumlarda çimlenme olmuyor.

3

Buna göre numaralandırılmış şekillerin besin zinciri oluşturması için doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?

Yukarıdaki şekillere göre Ayşe ne yaparsa tohumlarda çimlenme olur? A) B) C) D)

2

Saksının üstünü kalın kartonla kapatırsa Saksıyı masanın altına koyarsa Saksıya biraz su dökerse Saksıyı pencere önüne yaklaştırırsa

A) 3 → 2 → 1 C) 3 → 1 → 2

B) 2 → 1 → 3 D) 1 → 3 → 2

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

13


Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.


4.SINIF TÜRKÇE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

A B D B A C A B C C B C A C D B D A C B D A C B D

MATEMATİK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

B B D D C A D A D B B C A D A A C A B C D C C A B

CEVAP ANAHTARI HAYAT BİLGİSİ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

D A B C B A D B B C A C D D A B C B D A D C B C D

A


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.