Page 1

OLCD


OLED คืออะไร OLED ย่อมาจาก Organic Light-Emitting Diodes คือ นวัตกรรมของจอภาพ ที่ พัฒนาขึ้นมาในรู ปแบบคล้ายกับฟิ ล์ม มีความโปร่ งใสจนสามารถมองเห็นทะลุได้ และจะเปล่งแสงเมื่อได้รับ พลังงานไฟฟ้ า นอกจากนี้ยงั สามารถแสดงภาพใน ขณะที่จอถูกดัดให้โค้งงอได้อีกด้วย โดยมีวสั ดุอินทรี ยก์ ่ ึงตัวนาที่สามารถ เปล่งแสงได้เองเมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้ าในการทางาน กระบวนการที่เทคโนโลยี OLED ในส่วนที่วสั ดุอินทรี ยก์ ่ ึงตัวนาทาการเปล่งแสงขึ้นมาเรี ยกว่า อิเล็กโทรลู มิเนสเซนซ์ (Electroluminescence) กระบวนการดังกล่าวจะลดขั้นตอนการทางาน ที่ซบั ซ้อนในบางส่วน เช่น จอภาพที่แสดงผลไม่จาเป็ นต้องใช้แสง Back Light


วิวฒั นาการจอภาพกับนาโนเทคโนโลยี

OLED คืออะไร OLED ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า และให้ความบางที่มากกว่าเทคโนโลยจอภาพ LCD ที่ ใช้การเรื องแสง การบังแสง และปล่อยแสงบางสี ออกมาผสมกันทาให้เกิดภาพ ซึ่ง หากวัดดูแล้วจะพบว่าเทคโนโลยี OLED นั้นจะให้แสง และสี ที่สมจริ งที่สุด ประหยัด พลังงานที่สุด


OLED มีหลักการทางานอย่ างไร? 1. กระแสไฟฟ้ าจะไหลจาก Cathode ผ่านชั้นสารอินทรี ยไ์ ปยัง Anode โดย Cathode จะให้กระแสelectrons แก่ช้ นั Emissive layer ขณะเดียวกัน 2. Anode จะดึง Electrons ในชั้น Conductive layer ให้เคลื่อนที่เข้ามา เกิด เป็ น Electron holes ขึ้น 3. ระหว่างชั้น Emissive และ Conductive layer จะเกิดปฏิกิริยา Electron (-) เข้าจับคู่กบั hole (+) ขึ้น ซึ่งกระบวนนี้เอง ที่จะเกิดการคายพลังงานส่วนเกิน ออกมา นัน่ ก็คือแสงสว่างที่เราต้องการสาหรับการให้สีแก่ลาแสงนั้น ขึ้นอยู่ กับชนิดของโมเลกุลสารอินทรี ยใ์ นชั้น Emissive layer ซึ่งในการผลิตจอ Full-Color OLEDs จะใช้สารอินทรี ย ์ 3 ชนิด เพื่อให้ได้แม่สีของแสงคือน้ า เงิน, แดง และเขียว


โครงสร้างของเทคโนโลยี OLED

OLED มีหลักการทางานอย่ างไร? ในส่วนความเข้มและความสว่างของแสงที่ได้ จะขึ้นอยูก่ บั กระแสไฟฟ้ าที่ให้เข้าไป ให้มากแสงก็จะสว่างมาก ซึ่งโดยปกติจะใช้กระแสไฟฟ้ าที่ประมาณ 3-10 โวลต์ และด้วยความที่ทาจากฟิ ล์มสารอินทรี ยท์ ี่บางระดับนาโนเมตรนี้เอง เราจึงสามารถ ประกอบอุปกรณ์ OLED บนวัสดุที่พบั งอได้ เช่น พลาสติกใส เกิดเป็ นจอภาพแบบ ยืดหยุน่ (Flexible Display) ได้ข้ นึ มา ซึ่งทาให้ในอนาคตเราอาจได้เห็นจอภาพแบบ นี้ อยูบ่ นเสื้ อผ้าของเราก็เป็ นได้


โครงสร้ างของเทคโนโลยี OLED


อุปกรณ์ที่นามาประยุกต์

อนาคตของเทคโนโลยี OLED ในยุคแรกของการนาเทคโนโลยี OLED มาใช้น้ นั ยังมีปัจจัยในเรื่ องของราคา เพราะราคาที่สูงเกินไปทาให้ OLED ในยุคแรกนั้นถูกนามาใช้กบั อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดเล็ก จาพวก โทรศัพท์มือถือที่รองรับ 3Gs และ GPRs ไป จนถึงอุปกรณ์จาพวก รี โมทคอนโทรล และกล้องดิจิตอล แต่ในตอนนี้ได้มี หลายบริ ษทั มองเห็นความก้าวหน้า และอนาคตที่น่าจะต่อยอดเทคโนโลยีตวั นี้ ได้ในอนาคต


อนาคตของเทคโนโลยี OLED ที่ผา่ นมาเคยมีมือถือจอใสออกมาแล้ว 1 รุ่ นคือ “SE Xperia Pureness” หน้าจอ 1.8 นิ้วโปร่ งใส แต่จะยิง่ แปลกใจยิง่ กว่านั้น เมื่อได้เห็น Laptop ซัมซุงรุ่ นใหม่ ล่าสุด เพราะหน้าจอ 14 นิ้วของมันนั้น เป็ นจอ “OLED แบบโปร่ งใส

นวัฒกรรมจอภาพ OLED  

นวัฒกรรมจอภาพ OLED ในแผ่นฟิล์ม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you