Page 1

Ч. 3 Ч. 3 ПРАВИЛЬНИК УСП Дорогі Подруги та Друзі! Ви читаєте не просто випуск уладової газетки, а надзвичайно важливий її номер! У ньому пропонуємо Вам порівняти діючий Правильник УСП та новий, проект якого був затверджений КУПО у листопаді 2006 року. Робимо це для того, щоби на Крайовій Зустрічі УСП цього року на позачерговому З’їзді Україна ратифікувала новий проект. Принагідно зауважуємо, що краї не мають права при ратифікації вносити якісь зміни. Якщо більшість голосує за корекцію проекту, останній вважається не ратифікований даним краєм. В разі нератифікації, проект повертається до розгляду на наступному Загальному Зборі УСП в рамках КУПО у 2009 році. Згідно з пластовими приписами, Правильник набуває чинності після ратифікації його щонайменше шістьма краями та з наступним затвердженням ГПБулавою. Тож від того, наскільки Ви опрацюєте поданий тут аналіз залежить голос України, − і як наслідок діяльність нашого уладу. Новий проект вигідно вирізняється від чинного у частині про курені УСП, у якій дуже чітко регламентує процедури реєстрації та розпуску куренів. також новий проект описує систему надання відзначень та пересторог, чого є позбавлений діючий Правильник. Отже, читайте і формулюйте власний погляд. Сподіваємося, що ніякі перешкоди не завадять нам зустрітися весною та корисно і весело організувати Крайову Зустріч.


Чинний Правильник Уладу Старших Пластунів і Уладу Старших Пластунок Зміни і доповнення до Правильника УСП, ухвалені Рішенням Крайового З’їзду УСП Пласту НСОУ від 20 квітня 2002 року, позначені потовщеним курсивом. До часу їх остаточного затвердження Головною Булавою УСП вони діють в Пласті НСОУ на випробувальний термін. Частина перша ЗАГАЛЬНІ ПОСТАНОВИ 1. Улад Старшого Пластунства (далі в скороченні — УСП) — це третя за віком після Уладу Пластунів Новаків і Уладу Пластунів Юнаків виховна спільнота української молоді у віці від 17-го до 35-го року життя. Кожна крайова пластова організація має право визначити для своїх членів у цих рамках найбільш відповідні для неї границі. Член Уладу Старшого Пластунства мусить бути звільнений з УСП для переходу до Уладу Пластового Сеніорату після осягнення віку, встановленого статутом його крайової пластової організації, але не пізніше, як із закінченням 35-го року життя 2. Завданням УСП є гуртувати пластову молодь, що бажає далі удосконалювати свій пластовий світогляд та характер за засадами, з'ясованими в Пластовій Присязі, в Пластовому Законі, в Пластовому Обіті, в пластовому гімні та у пластовому гаслі. 3. Права і обов'язки членів УСП окреслені статутами крайових пластових організацій та статутом Конференції Українських Пластових Організацій. Члени УСП носять пластовий однострій і відзнаки згідно з обов'язуючими приписами. 4. Члени УСП мають обов'язок працювати для скріплення і поширення Пласту для української спільноти. Найважливішою ділянкою пластової праці є виховна діяльність на терені Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок та Уладу Пластунів Юнаків і Юначок. Осередок Праці УСП слідкує за діяльністю своїх членів. 5. Всюди в тексті правильника, де вжито терміну "пластун", "старший пластун" – треба розуміти, що це відноситься теж до "пластунки", "старшої пластунки". Друга частина УСТРІЙ УСП І. Члени УСП 1. Членство в УСП є членством у крайовій пластовій організації. Його набуття і втрату реґулюють постанови статутів дотичних крайових пластових організацій. 2. Членам УСП може стати пластун юнак після закінчення 17-го року життя або закінчення середньої школи, що зголосився й відповів вимогам крайового проводу УСП та був прийнятий Крайовою Пластовою Старшиною в члени крайової пластової організації. 3. Пластун, що відповідає вимогам правильника УСП в точках 1, 2 і хоче вступити до УСП, мусить надіслати через місцевим пластовий провід до крайового проводу УСП: а. прохання про прийняття до УСП, 2


б. посвідку звільнення з Уладу Пластунів Юнаків згідно з правильником УПЮ, в. опінію зв'язкового, г. виповнення вимог крайового проводу УСП. Пластун, який відповідає вимогам Правильника УСП в точках 1 і 2 і хоче вступити до УСП, мусить надіслати через місцевий пластовий провід до крайового проводу УСП заповнений Особовий листок дійсного члена Пласту НСОУ Вимоги до кандидата в дійсні члени УСП Пласту НСОУ Дотримуватись положень Статуту, Правильників і рішень керівних органів Пласту НСОУ: – вести постійну діяльність, спрямовану на здійснення мети і завдань Пласту (виховну, інструкторську, управлінську або іншу, визнану за потрібну пластовим проводом); – мати пластовий однострій і відповідно до розпорядків носити його; – пройти вишкіл попередньої пластової підготовки та вишкіл виховників; – виконувати обов’язки члена УСП в статусі старшого пластунаприхильника впродовж випробувального періоду — одного року (для розвідувачів УПЮ — півроку, для скобів УПЮ — до виконання інших вимог); – пройти вишкільний (принаймні тижневий) пластовий табір. – після виконання усіх вимог бути порученим трьома дійсними членами УСП та керівником місцевого осередку або територіального підрозділу (у випадку утворення нового місцевого осередку) Пласту НСОУ. 4. Пластун, що більше року від звільнення з Уладу Пластунів Юнаків не вніс прохання про прийняття його в члени УСП, має, крім вимог, вичислених у точці І.3, подати виправлення, з якої причини він не зголосився до того часу до УСП. 5. У виїмкових випадках членом УСП може стати український юнак, який не мав змоги бути пластуном юнаком, але відповів вимогам крайового пластового проводу та був прийнятий до Пласту Крайовою Пластовою Старшиною на внесення крайового проводу УСП. 6. Старший пластун, який не має змоги бути діяльним, мусить подати провідникові Осередку Праці УСП умотивоване прохання про відпустку, подаючи причину та час тривання відпустки. Станична Пластова Старшина задовольняє прохання у випадку попереднього полагодження старшим пластуном усіх своїх членських зобов’язань. Відпустка означає тимчасове призупинення прав і обов’язків дійсного члена. Термін відпустки не може перевищувати двох років. 7. Якщо член УСП виявляє неоправданий брак пластової діяльности або непластову поставу-поведінку, крайовий провід УСП може застосувати до нього систему пересторог. 8. Є три ступені пересторог: а. перший: усне упімнення, б. другий: письмова догана, в. третій: письмова догана з загрозою виключення з Пласту.

3


Застосування однієї з цих пересторог залежить від ступеня вини й ваги справи. Пропозицію на уділення перестороги може подати до крайового проводу УСП: провід Осередку Праці УСП, провід куреня УСП або кожний пластовий провід, якому старший пластун в даному часі підлягає. Є три ступені пересторог: – перший ступінь: догана; – другий ступінь: сувора догана; – третій ступінь: догана із загрозою виключення з Пласту. Надання пересторог залежить від ступеня вини й ваги даної справи. Кожну з пересторог можна надати без огляду на черговість. Перестороги надає Станична або Окружна Пластова Старшина або Крайова Пластова Рада в питаннях, що належать до їх компетенції, на підставі подання кожного пластового проводу, якому старший пластун підпорядковується. 9. Член УСП мусить бути звільнений з УСП для переходу до Уладу Пластового Сеніорату після осягнення віку, встановленого статутом його крайової пластової організації, але не пізніше як із закінченням 35-го року життя. 10. Старший пластун втрачає членство в Пласті внаслідок: а. виступлення на власне бажання, б. викреслення, в. виключення. 11. Старший пластун, що має намір на власне бажання виступити з Пласту, мусить подати прохання через провід Осередку праці та місцевий пластовий провід до крайового проводу УСП і бути звільненим Крайовою Пластовою Старшиною. Член УСП, який добровільно виступає з Пласту, може бути наново прийнятий до Пласту тільки один раз. Старший пластун, що має намір виступити з Пласту, подає прохання про вихід провіднику осередку праці УСП. Станична Пластова Старшина задовольняє прохання старшого пластуна на підставі полагодження ним своїх членських обов’язків. Член УСП, який добровільно виступає з Пласту, може бути наново прийнятий до Пласту тільки один раз. 12. За неактивність та невиконування обов'язків можна викреслити члена УСП з Пласту. Викреслити може Крайова Пластова Старшина на пропозицію крайового проводу УСП на підставі внесення проводу Осередку праці УСП через місцевий пластовий провід. Член УСП, якого викреслено, може бути наново прийнятий до Пласту за згодою Крайової Пластової Старшини тільки один раз. Ініціювати викреслення може кожен пластовий провід, якому старший пластун у даний час підлягає. 13. Одинока кара для члена УСП — це виключення з Пласту. Цю кару застосовується зокрема тоді, коли старший пластун зробив учинок, що: а. вказує на його низький моральний рівень, б. порушив котрийсь із головних обов'язків пластуна, в. спричинив шкоду добрій славі Пласту. Одинока кара для члена УСП — це виключення з Пласту. Цю кару стосується зокрема тоді, коли старший пластун зробив учинок, що: – порушив котрийсь із головних обов'язків пластуна; – суперечив Статуту, Правильникам чи ухвалам керівних органів Пласту; – спричинив шкоду добрій славі Пласту. 4


14. Пропозицію на виключення члена УСП з Пласту може подавати до крайового проводу УСП: а. провід Осередку Праці УСП через місцевий пластовий провід, б. провід куреня УСП, в. всі інші пластові проводи, яким старший пластун у даний час підлягає. З хвилиною внесення пропозиції на виключення член УСП є завішений в усіх членських правах і діяльності аж до часу вирішення справи. Рішення про виключення члена УСП з Пласту приймає КПС на підставі подання до крайового проводу УСП пропозиції Пластової Старшини Станиці, до якої старший пластун належить. Ініціювати виключення може кожен пластовий провід, якому старший пластун у даний час підлягає. 15. Процедура виключення є унормованою статутами крайових пластових організацій. 16. Відзначення в УСП є нормовані обов’язуючим в Пласті правильником відзначень. 17. Поновлення у членстві в УСП відбувається в порядку, передбаченому для прийняття в дійсні члени Пласту НСОУ. Якщо особа поновлюється в членстві після менше 2 років від часу своєї попередньої приналежності до Пласту, вимогами до її поновлення є: – випробувальний термін в статусі старшого пластунаприхильника — три місяці. – поручення трьох дійсних членів УСП та керівника місцевого осередку Пласту. ІІ. Організаційна побудова УСП 1. Органами УСП у рамках Конференції Українських Пластових Організацій є: а. Загальний З'їзд УСП, б. Провід УСП в складі Головної Пластової Булави. 2. Органами УСП в крайових пластових організаціях є: а. Крайовий З'їзд УСП, б. Крайовий Провід УСП в складі Крайової Пластової Старшини. 3. Організаційними частинами УСП є: а. Осередки Праці в складі місцевого пластового осередку, б. Курінь УСП — з 15 і більше членів. Організаційними частинами УСП є: – Осередки УСП в складі місцевого пластового осередку… III. Провід УСП 1. Провід УСП в складі Головної Пластової Булави складається з: а. головного/ї булавного/ї Уладу Старших Пластунів та Уладу Старших Пластунок, обраного/ї Зборами Конференції Українських Пластових Організацій на пропозицію Загального З'їзду УСП, б. його/її заступника/ці, запропонованого/ї Загальним З'їздом УСП, в. відповідного до потреби числа членів, які можуть бути запропоновані Загальним З'їздом УСП або покликані головним/ою булавним/ою УСП. Головний/а булавний/а УСП є членом Головної Пластової Булави. Заступник/ця Головного/ї булавного/ї УСП та члени проводу УСП підля5


гають затвердженню Головною Пластовою Булавою згідно з постановами статуту Конференції Українських Пластових Організацій про творення комісій чи референтур в складі Головної Пластової Булави. 2. Основними завданнями Проводу УСП є: а. організаційне охоплення усіх крайових проводів УСП, б. удержання пластової ідейної та організаційної єдності та координація праці крайових проводів УСП, в. реферування на сходинах Головної Пластової Булави проблем і справ УСП, г. затверджування куренів УСП, вдержування зв'язків із існуючими куренями та розв'язування недіяльних куренів, ґ. скликування Загальних з'їздів УСП та звітування на них про свою діяльність. 3. Склад і встановлення проводу УСП для кожної країни є устійнені статутами крайових пластових організацій. Голова крайового проводу УСП є членом Крайової Пластової Старшини. Крайова булава УСП складається із крайового булавного УСП, його заступника, писаря, скарбника та інших діловодів за необхідністю. Крайовий З’їзд УСП вибирає Крайового Булавного УСП та членів Крайової булави УСП на його подання. Персональний склад та розподіл діловодств Крайової булави УСП в період між Крайовими З’їздами УСП може бути змінений рішенням членів Крайової булави УСП, потвердженим Крайовою Пластовою Радою. Крайова Булава УСП веде свою діяльність на засаді колегіальності у прийнятті рішень. 4. Основним завданням крайового проводу УСП є: а. організаційне охоплення всіх членів УСП в даній країні, б. ініціатива у плануванні і допильнування у переведенні діяльности УСП: складання програм з’їздів, участь членів УСП у виховній праці, старшопластунські табори та преса тощо, в. подавання пропозицій на затвердження чи розв'язання куренів до Проводу УСП, г. подавання пропозицій Крайовій Пластовій Старшині на прийняття нових членів та на викреслення і виключення членів УСП з Пласту. IV. З’їзди УСП 1. Загальний З'їзд УСП скликає Провід УСП в порозумінні з Головною Пластовою Булавою раз на три роки. Про дату і місце з'їзду та його програму Провід УСП повідомляє усі крайові проводи УСП найменше чотири місяці наперед. 2. Участь у Загальному З'їзді УСП беруть усі члени УСП, які мають повні членські права і вирівняли членські внески. Усі ті, що не можуть приїхати, передають свої голоси на письмі іншим учасникам З'їзду з тим, що один учасник не може мати більше ніж два передані голоси. 3. Завданням Загального З'їзду УСП є: а. приймати до відома звіти Проводу УСП, б. пропонувати кандидатів до Проводу УСП згідно з точкою III.1 правильника та статутом Конференції Українських Пластових Організацій, 6


в. схвалювати напрямні діяльности УСП та вирішувати засадничі проблеми УСП, які не є застережені для Зборів Конференції Українських Пластових Організацій. Коли розглядаються проблеми, застережені для Зборів Конференції Українських Пластових Організацій, то рішення Загального З'їзду УСП належить уважати пропозиціями на найближчі Збори Конференції, г. схвалювати проекти зміни правильника УСП і подавати їх до Головної Пластової Булави на затвердження. 4. Крайовий З'їзд УСП скликають крайові проводи УСП раз на два роки та повідомляють всі Осередки Праці УСП про дату, місце і програму найменше три місяці наперед. 5. Участь у Крайовому З'їзді УСП беруть усі старші пластуни, які мають повні членські права і вирівняли членські внески, що живуть у данім краю. Передавання голосів тих членів УСП, що не можуть прибути на з'їзд, та про кумуляцію голосів рішає Крайовий З'їзд УСП. Ці рішення мають бути подані до відома разом із повідомленням про з'їзд. Участь старших пластунів у КЗ УСП регулюється рішеннями керівних органів КПО. Учасниками КЗ УСП з правом ухвального голосу є старші пластуни — делеґати КПЗ, якщо КЗ УСП проходить в часі КПЗ. За інших умов КПР затверджує спосіб делеґування від місцевих осередків. Право дорадчого голосу на КЗ УСП належить усім присутнім членам УСП краю. 6. Завданням Крайового З'їзду УСП є: а. приймати до відома звіти крайових проводів УСП, б. номінувати або обирати крайовий провід УСП згідно із статутом даної крайової пластової організації, в. ухвалювати план діяльності на наступні два роки, г. вирішувати актуальні проблеми УСП даного краю. V. Осередки праці УСП Члени УСП входять у склад пластової станиці, на терені якої живуть. Принайменше три члени УСП творять Осередок Праці УСП. Осередок Праці УСП є місцевою адміністративною частиною УСП. Виїмково, коли місцеві обставини цього вимагають і за згодою всіх членів, старші пластуни і старші пластунки можуть бути об'єднані в одному спільному Осередку Праці УСП даної міецевості. 2. Збори Осередку Праці УСП — це збір членів УСП в даній місцевості для: а. заслухання звітів та вибору членів проводу Осередку Праці УСП, б. намічення плану діяльности Осередку Праці УСП. Звичайні Збори Осередку Праці УСП скликає провід Осередку раз на рік. Надзвичайні Збори Осередку Праці УПС скликаються для полагодження невідкладних важливих справ. 3. Провід Осередку Праці УСП складається з: а. провідника Осередку Праці, б. заступника провідника, в. писаря, г. скарбника. У випадку потреби можуть бути вибрані також інші діловоди, або можна з'єднати два або більше діловодств в одне. 4. Права й обов'язки проводу Осередку Праці УСП є: 7


а. Провідник Осередку Праці є членом Станичної Старшини, б. Провідник Осередку: – координує працю членів свого Осередку Праці в станиці, – виявляє ініціятиву в діяльності Осередку Праці УСП і плянує цю діяльність, – проводить сходинами, зборами Осередку Праці та його публічними виступами, – розподіляє і перевіряє діяльність членів проводу Осередку Праці, – репрезентує Осередок Праці назовні. в. Заступник провідника Осередку Праці: – заступає провідника під час його неприсутності або на його доручення, – веде реєстр членів, – слідкує, чи члени додержують ідейних основ Пласту, – в порозумінні з проводом Осередку Праці дає внесок на уділення відзначань чи пересторог. г. Писар Осередку Праці провадить книги і полагоджує листування. ґ. Скарбник Осередку Праці веде господарство і касу Осередку. 5. Провід Осередку Праці УСП пересилає до Крайового проводу УСП періодичні звіти принайменше раз на рік, зокрема про відбуття Зборів Осередку. У звітах треба подати: а. організаційну побудову Осередку Праці: провід, кількість членів, зміни в чисельному стані, б. діяльність Осередку Праці як цілості: сходини, збори, прогулянки, імпрези тощо, в. діяльність поодиноких членів, г. стан членських внесків, фінансово-господарський звіт, майно, ґ. план праці на черговий рік, д. адресар Осередку Праці, е. завваги і побажання до крайового проводу УСП. 6. Якщо вибраний провід Осередку Праці УСП не вив'язується із своїх обов'язків, тоді можна вибрати новий провід на надзвичайних Зборах Осередку, скликаних на домагання третини членів даного Осередку або на зарядження місцевого пластового проводу. Також крайовий провід УСП може в разі недіяльності проводу Осередку Праці після трьох письмових пересторог, копії яких одержує місцевий пластовий провід, звільнити провід Осередку Праці і скликати надзвичайні збори Осередку не пізніше як до двох місяців по звільненні проводу Осередку Праці. На цей час Осередок Праці УСП провадить особа, назначена крайовим пластовим проводом УСП на рекомендацію місцевого пластового проводу. 7. Члени УСП далекого віддалення — це ті члени УСП, що живуть у місцевостях, де немає пластової станиці. Такий член УСП належить до Осередку Праці УСП Далеко Віддалених, якого провідник є визначений крайовим проводом УСП. VІ. Курінь УСП 1. Допоміжною організаційною частиною УСП є курінь. Члени УСП гуртуються за добровільним добором для плекання пластової дружби, вияву спеціальних зацікавлень чи напрямків пластової діяльності, ведення специфічного стилю пластування тощо. 8


2. Приналежність до куреня УСП є добровільна і необов'язкова для члена УСП. Членство в курені не сміє бути перешкодою в діяльності в Осередку Праці УСП. 3. Всі курені УСП мусять мати осідок у якійсь країні. Курені УСП, що мають членів у більш чим одній країні, творять у кожній країні з'єднання, якщо для цього є відповідна кількість членів. У кожній країні з'єднання куреня має свій провід, що звітує за своїх членів до крайового проводу УСП даної країни та до проводу свого куреня. Територіальна структура куреня УСП має відповідати територіальній структурі УСП: – на рівні краю курені творять свої крайові структури — крайові з’єднання куреня із визначеним проводом; – в Осередку Праці УСП троє і більше членів куреня творять осередок куреня УСП із визначеним провідником; 4. Члени УСП, котрі хочуть оформити себе організаційно в курінь, пересилають Проводові УСП через крайовий провід УСП зголошення з прилогами: а. причина, чому члени бажають створити курінь, б. мета куреня в. проект назви куреня, г. проект кодексу або конституції куреня, ґ. барви куреня (головна і побічна), д. проект відзнаки куреня, е. місце осідку й адресу куреня, є. список членів. По одержанні дозволу курінь оформлюється як підготовчий. Згрупування 15 або більше членів УСП, котрі хочуть оформити себе організаційно в новий курінь або утворити крайове з’єднання діючого куреня, пересилають проводові УСП через крайовий провід УСП зголошення з прилогами… Провід куреня; 5. По однорічній діяльності підготовчий курінь має право звернутися через крайовий провід УСП до Проводу УСП про його затвердження та надання порядкового числа. До прохання треба долучити звіт із дотеперішньої діяльності. Щойно по одержанні затвердження і порядкового числа даний курінь стає повноправною частиною УСП. 6. Курінна рада – це збір усіх членів куреня. Вона є найвищою владою в курені. Курінну раду скликає курінний провід раз на рік для: а. вислухання й одобрення звітів курінного проводу, б. вибору курінного проводу, в. планування діяльності куреня, г. схвалення постанов, що мають вплив на існування і діяльність куреня. У випадку, коли б курінний провід не вив'язувався із своїх обов'язків, має відбутися на вимогу принаймні третини членів куреня, до двох місяців від вимоги, надзвичайна курінна рада. В разі потреби курінна рада або надзвичайна курінна рада може відбутися кореспонденційним способом. 7. Курінний провід складається з: а. курінного, б. заступника курінного, 9


в. писаря, г. скарбника. У випадку потреби можуть бути вибрані теж інші члени курінного проводу. 8. Права й обов’язки курінного проводу: а. Курінний: – виявляє ініціятиву в діяльності куреня і планує цю діяльність, – проводить сходинами, радами та прилюдними виступами куреня, – розподіляє і перевіряє діяльність членів проводу куреня, – репрезентує свій курінь назовні. б. Заступник курінного: – заступає курінного під час його неприсутності або на його доручення, – веде реєстр членів та перевіряє діяльність членів куреня, – слідкує, чи члени куреня додержуються ідейних основ Пласту, – в порозумінні з курінною радою або курінним проводом ставить внесок на уділення відзначень чи пересторог. в. Писар: – провадить книги куреня та полагоджує листування. г. Скарбник: – веде господарство і касу куреня. 9. Курінні проводи пересилають періодичні звіти принаймні раз в рік, а зокрема по відбутті курінної ради, до крайового проводу УСП в країні свого осідку. Копії всіх курінних звітів мають бути переслані крайовим проводом УСП до Проводу УСП. Курені, які мають членів у більш чим одній країні, висилають копії звітів до крайових проводів УСП тих країн, де перебувають члени куреня. У звітах треба подати: а. організаційну побудову куреня: провід, кількість членів, зміни у чисельному стані, б. курінний адресар, в. діяльність куреня як цілості: сходини, ради, прогулянки, імпрези тощо, г. діяльність поодиноких членів у Пласті та поза Пластом, ґ. фінансово-господарський стан куреня, майно, д. план праці на майбутнє, е. завваги і побажання до крайового проводу УСП. Провід куреня, що не виконує повищих вимог, підлягає пластовим пересторогам. Курінний провід пересилає звіти з діяльності куреня принаймні раз в рік до крайового проводу УСП в краї, де діє курінь. Якщо з’єднання куреня ведуть діяльність більш як в одному краю, проводи крайових з’єднань куреня звітують відповідним крайовим проводам УСП, а курінний провід подає зведений звіт куреня головному проводу УСП. У звітах треба подати… 10. Курінь УСП може бути розв'язаний: а. коли всі його члени вийшли з рядів УСП, б. на бажання 3/4 числа членів, в. на доручення Проводу УСП, видане на пропозицію крайового проводу УСП, якщо курінь не проявляє діяльності. У випадку розв'язання куреня Провід УСП доручає крайовому проводові УСП виготовити ліквідаційний звіт та переслати його разом із майном куреня до Головної Пластової Булави. 10


Резолюції 14 Зборів КУПО Резолюції Загального З‘їзду УСП Загальний З‘їзд УСП доручає булаві УСП в періоді до наступних Зборів КУПО завершити процес вдосконалення правильника УСП при співпраці усіх крайових пластових організацій та подбати про його затвердження в установленому порядку. Загальний З‘їзд УСП доручає булаві УСП налагодити систему обміну інформацією між крайовими організаціями УСП, зокрема створити та забезпечити функціонування україномовної сторінки УСП, спільної для всіх країв, в мережі Інтернет. Загальний З‘їзд УСП доручає булаві УСП, крайовим булавам УСП та старшопластунським куреням проводити заходи, спрямовані на активізацію міжкрайової співпраці старших пластунів: спільні табори, мандрівки, зустрічі, з‘їзди. Загальний З‘їзд УСП доручає булаві УСП в період до наступних Зборів КУПО, у співпраці з булавою УСП та ГПБ, опрацювати питання реформування уладів старших пластунів та пластунів сеньйорів в напрямку більшої координації та інтеґрації їхньої діяльності. Ствердження видавничої комісії Збори стверджують, що Старше Пластунство повинно провадати в Пластовому Шляху свій окремий відділ для УСП і більш активно дописувати до журналу. Збори доручають Булавним підшукати представників до редакції. Резолюції 7 КПЗ у справах УСП Київ, 20 квітня 2002 р. КПЗ підтримує створення вишколів для пластових адміністраторів і рекомендує наступному проводу розробити і запровадити систему таких вишколів. Головні ділянки вишколу: адміністрування, зв’язки з громадськістю, фінансово-господарське забезпечення. КПЗ рекомендує провести заходи для інтеґрації вишкільної системи Пласту із загальновизнаними державними і недержавними освітньовишкільними системами. Зокрема, налагодити співпрацю з відповідними професійними установами для вишколу членів Пласту в різноманітних ділянках інструкторства і адміністрування. КПЗ рекомендує удосконалити і впровадити програми залучення і початкового вишколу нових кадрів в дійсні члени Пласту. КПЗ зобов’язує новообраний провід передбачити шляхи максимальної прозорості своєї роботи та інформування про неї членства, забезпечити електронне поширення копій або матеріалів протоколів нарад КПР; у справах, що стосуються конкретних осіб, КПР зобов’язана давати письмове рішення таким особам. КПЗ визначає пріоритети серед періодичних видань: …Інформаційний щомісячник (газета) для УСП-УПС в електронному і друкованому форматах. КПЗ визначає пріоритети серед неперіодичних видань: …Посібник пластуна для УПН, УПЮ та дійсних членів Пласту.

11


Резолюції Крайового З’їзду УСП Пласту НСОУ 1. Крайовій Булаві УСП, куреням і осередкам праці УСП проводити заходи для плекання крайової і міжкрайової співпраці і дружби членів УСП. 2. Провести зустріч УСП в місцевості, віддаленій від населених пунктів не менш ніж на 10 км, без можливості безпосереднього доїзду до місця проведення. 3. З метою упорядкування організаційної роботи в УСП Пласту НСОУ, Крайовій Булаві УСП на основі чинного правильника УСП та крайових положень в справах УСП впродовж півроку укласти крайовий правильник УСП з відповідними додатками (заява на вступ, особовий листок тощо) і подбати про його затвердження КПР. 4. Тільки зареєстровані крайовим проводом УСП курінні об’єднання членів УСП мають право на офіційне ведення діяльності в статусі гуртка або куреня УСП. 5. Курені і осередки праці УСП щорічно звітують з своєї діяльності крайовому Проводу УСП у встановленому крайовим проводом порядку. Зокрема, осередки праці подають звіт в рамках щорічного звіту станиць.

ПРОЕКТ

Правильник Уладу Старшого Пластунства

Частина перша – Загальні Постанови І. Назва і визначення 1. Улад Старшого Пластунства (надалі УСП) є невід'ємною частиною Пласту та третя за віком, після Уладу Пластунів Новаків і Уладу Пластунок Новачок (надалі УПН) та Уладу Пластунів Юнаків та Уладу Пластунок Юначок (надалі УПЮ), виховна спільнота української молоді у віці від 18-го до 35-го року життя. 2. Улад Старшого Пластунства є цілісною одиницею, яка об’єднує усіх старших пластунів. Старші пластуни можуть належати до куренів УСП (що можуть бути хлопячі, дівочі або мішані). 3. Всюди в тексті правильника УСП, де вжито іменники чоловічого роду, це стосується однаково обидвох статей. ІІ. Завдання 1. Завданням УСП є: а) заохочувати своїх членів до праці в Пласті, особливо виховної; б) гуртувати пластову молодь, що бажає надалі удосконалювати свій пластовий світогляд та характер; в) плекати й передавати наступним поколінням традиції Українського Пласту; г) підтримувати серед своїх членів товариське співжиття, плекати пластову дружбу, скріплювати духовні та організаційні зв'язки. ІІІ. Засоби 1. УСП здійснює свої завдання: а) традиційними та новими виявами індивідуальної й групової пластової діяльності не тільки в рамках УСП, але й з іншими пластовими уладами. 12


б) всіма доступними засобами, що сприяють процесу самовиховання старшого пластуна та його пластовій діяльності. ІV. Обов'язки 1. Кожен старший пластун зобов'язаний: а) бути вірним ідейним основам Пласту з'ясованим у Пластовій Присязі, Пластовому Законі, Пластовому Обіті, Пластовому Гімні та Пластовому Гаслі. б) бути правильно оформленим членом Пласту згідно з приписами статутів Крайових Пластових Організацій у найближчому осередку праці УСП (надалі ОП УСП) та по-можливості в одному з куренів УСП. в) бути діяльним у Пласті, працювати для скріплення і поширення Пласту та для української спільноти. Найважливішою ділянкою пластової праці є виховна діяльність в УПН та УПЮ. г) вчасно сплачувати членські внески. ґ) виконувати всі обов'язки, окреслені статутом Конференції Українських Пластових Організацій (надалі КУПО), статутом своєї Крайової Пластової Організації, даним правильником та іншими приписами, які стосуються УСП. Частина друга – Членство в УСП І. Набуття членства 1. Старшим пластуном можна стати лише шляхом набуття членства у Крайовій Пластовій Організації. Набуття і втрату членства регулюють положення статутів Крайових Пластових Організацій. 2. Старшим пластуном може стати: а) юнак, якому виповнилося 18 років. б) колишній новак або юнак, тепер старшопластунського віку, який обгрунтує свою перерву у пластуванні та складе Пластову присягу, якщо її раніше не складав; в) особи старшопластунського віку, які ніколи не належали до Пласту, але живуть згідно пластових засад й дають запоруку, що будуть дотримуватися Трьох Головних Обов'язків Пластуна та Пластового Закону і у порядку, встановленому статутом Крайової Пластової Організації, складуть Пластову присягу. 2. Спосіб набуття членства: а) Кандидат вносить через Осередок Праці УСП (надалі ОП УСП) або, якщо такого немає, безпосередньо до Крайової Булави УСП (надалі КБ УСП) письмову заяву про прийняття до УСП із поданням особистих даних. Форма та зміст необхідних документів установлюється Крайовою Пластовою Організацію. б) Рішення про прийняття кандидата до УСП приймається відповідним керівним органом краю на основі подання КБ УСП. ІІ. Втрата членства: 1. Старший пластун втрачає членство через: а) звільнення. б) викреслення. в) виключення. 2. Звільнення

13


а) Старший пластун мусить бути звільнений з УСП для переходу до Уладу Пластового Сеніорату (надалі УПС) із закінченням 35-го року життя. У виняткових випадках старший пластун може бути звільнений з УСП для переходу до УПС після досягнення ним 30-го року життя, якщо на це є поважні причини (наприклад сімейні, професійні обставини). Ці причини слід подати у заяві про звільнення. Звільнення надає КБ УСП. б) Старший пластун, який хоче за власним бажанням виступити з Пласту, подає через провід ОП УСП або, якщо такого немає, напряму до КБ УСП письмову заяву про звільнення, яка, в свою чергу, виносить прохання на затвердження відповідного керівного органу краю. Старший пластун, який звільнився за власним бажанням, може бути наново прийнятий до Пласту тільки один раз. 3. Викреслення. Див. частина четверта стаття Г., пункт І. 4. Виключення. Див. частина четверта стаття Г., пункт ІІ. Частина третя – Структура УСП А. Світові керівні органи УСП І. Загальні положення 1. Найвищим органом УСП у рамках КУПО є Загальний З'їзд УСП (надалі ЗЗ УСП). 2. Між ЗЗ УСП УСП керує Головна Булава УСП (надалі ГБ УСП), яка входить у склад Головної Пластової Булави (надалі ГПБ). ІІ. Загальний З'їзд УСП 1. ГБ УСП скликає ЗЗ УСП в порозумінні з ГПБ з власної ініціативи, на вимогу Головної Пластової Ради (надалі ГПР) або на вимогу однієї третини членів УСП. 2. ЗЗ УСП відбувається один раз на три роки. Про дату і місце ЗЗ УСП та його програму ГБ УСП повідомляє усі КБ УСП не менше ніж за три місяці до проведення ЗЗ УСП. 3. Право брати участь у ЗЗ УСП з ухвальним голосом мають всі старші пластуни, правильно оформлені згідно статутів Крайових Пластових Організацій (частини другої, пункту І.), які мають вирівняну членську вкладку, особисто, згідно звіту КБ УСП. 4. Старші пластуни країв, які є правильно оформлені згідно статутів Крайових Пластових Організацій та мають вирівняну членську вкладку і які з поважних причин не можуть брати участь у ЗЗ УСП особисто, можуть передати свій голос іншому старшому пластунові, члену свого краю, який особисто бере участь у ЗЗ УСП. Присутні на ЗЗ УСП старші пластуни можуть мати не більше ніж п’ять переданих голосів. Голос передається у письмовій формі. 4. До компетенції ЗЗ УСП входить: а) схвалювати напрямні діяльності УСП та вирішувати засадничі проблеми УСП; б) схвалювати проекти щодо змін Правильника УСП і подавати їх на затвердження ГПБ; в) заслуховувати, приймати до відома та затверджувати звіт про діяльність ГБ УСП; г) обирати ГБ УСП на діловодства визначені в частині третій, пункті А.ІІІ., точці 1. Правильника УСП.

14


ІІІ. Головна Булава УСП 1. ГБ УСП складається з: а) Головного булавного УСП, який обирається ЗЗ УСП та який є повноправним членом ГПБ, де представляє справи УСП; б) Заступника головного булавного, який обирається Загальним З'їздом УСП та погоджується ГПБ; в) відповідної до потреби кількості членів, які можуть бути запропоновані ЗЗ УСП, або покликані Головним булавним УСП та погоджуються ГПБ. 2. Основними завданнями ГБ УСП є: а) координувати діяльність УСП через КБ УСП та курінні проводи; б) утримувати пластову ідейну та організаційну єдність УСП; в) дбати про дотримання правильника УСП та про виконання резолюцій ЗЗ УСП; г) реферувати на сходинах ГПБ справи УСП; ґ) затверджувати курені УСП та надавати їм порядкове число, розв'язувати курені, відповідно до цього правильника, тримати зв'язок з куренями та отримувати від них звіти; д) готувати і скликати ЗЗ УСП кожні три роки та звітувати на ньому про свою діяльність; е) приймати рішення, щодо надання старшим пластунам Першого Пластового Відзначення – Юрія в бронзі та виносити пропозиції щодо надання старшим пластунам Пластового Бронзового Хреста за Геройський Чин та Пластового Залізного Хреста за хоробрість у боротьбі за Батьківщину. Б. Крайові керівні органи УСП І. Загальні положення 1. Крайовим керівним органом УСП в Крайових Пластових Організаціях є Крайовий З'їзд УСП (надалі КЗ УСП). 2. Між КЗ УСП крайовим керівним органом УСП є КБ УСП у складі відповідного керівного органу краю. ІІ. Крайовий З'їзд УСП 1. КЗ УСП скликає КБ УСП з власної ініціативи або на вимогу однієї третини дійсних членів УСП даного краю. 2. КЗ УСП відбувається не рідше ніж один раз на два роки. Про дату і місце КЗ УСП та його програму, КБ УСП повідомляє усіх членів УСП не пізніше ніж за два місяці до проведення КЗ УСП. 3. Право брати участь у КЗ УСП з ухвальним голосом мають всі старші пластуни, правильно оформлені згідно статутів Крайових Пластових Організацій та внесені до крайового реєстру, які мають вирівняну членську вкладку, особисто. Якщо старший пластун з поважних причин не може взяти участь у КЗ УСП особисто, він може письмово передати свій голос іншому старшому пластунові, який особисто бере участь у КЗ УСП. Присутні дійсні члени УСП можуть мати не більше ніж два передані голоси. 4. До компетенції КЗ УСП входять: а) схвалювати план діяльності УСП на наступні два роки, у відповідності до напрямних діяльності схвалених ЗЗ УСП. б) вирішувати актуальні справи УСП даного краю. в) заслуховувати, приймати до відома та затверджувати звіт про діяльність КБ УСП. г) обирати КБ УСП. 15


ІІІ. Крайова Булава УСП: 1. Склад КБ УСП визначається КЗ УСП кожного краю. Звіт про склад КБ УСП та протокол з відбутого КЗ УСП КБ УСП пересилає ГБ УСП не пізніше ніж через два місяці після проведення КЗ УСП. Крайовий булавний УСП є членом відповідного керівного органу краю. 2. Основними завданнями КБ УСП є: а) координувати діяльність УСП через проводи ОП УСП та крайові курінні проводи; б) заохочувати членів УСП даного краю до планування та переведення діяльності УСП, до участі у виховній праці, інструкторській діяльності, старшопластунських таборах тощо; в) подавати пропозицій ГБ УСП, щодо затвердження чи розв'язання куренів; г) приймати нових членів та виключати членів; ґ) подавати кандидатів на третє та друге відзначення для затвердження відповідним керівним органом краю та подавати пропозицій ГБ УСП на перше відзначення – Ордена Св. Юрія в бронзі, Пластовий Бронзовий Хрест за геройський чин, Пластовий Залізний Хрест за хоробрість у боротьбі за Батьківщину. В. Організаційні одиниці УСП І. Загальні положення 1. Організаційними одиницями УСП є: а) осередок праці УСП; б) курінь УСП. ІІ. Осередок праці УСП 1. ОП УСП складається із членів УСП, які входять у склад пластової станиці, на терені якої вони живуть. Щонайменше три старші пластуни творять ОП УСП. ОП УСП є місцевою адміністративною частиною УСП. 2. Збори ОП УСП провід ОП УСП скликає один раз на рік для: а) заслухування звітів проводу ОП УСП; б) обрання членів проводу ОП УСП; в) планування діяльності ОП УСП. 3. Для полагодження невідкладних важливих справ, при потребі ОП УСП скликає Надзвичайні Збори. 4. Провід ОП УСП складається з: а) осередкового; б) заступника осередкового; в) писаря; г) скарбника; ґ) у випадку потреби можуть бути вибрані також і інші діловоди, або можна з'єднати два або більше діловодств в одне. 5. Права й обов'язки проводу ОП УСП: а) осередковий ОП УСП; - є повноправним членом Станичної Пластової Старшини (надалі СПС); - координує працю членів свого ОП УСП в станиці; - виявляє ініціативу в діяльності ОП УСП і планує цю діяльність; - провадить сходинами, зборами ОП УСП та його публічними виступами; - розподіляє і перевіряє діяльність проводу ОП УСП; - представляє ОП УСП назовні; 16


в) заступник осередкового ОП УСП: - заступає осередкового під час його/її неприсутності або на його/її доручення; - веде реєстр членів ОП УСП; - слідкує, чи члени дотримуються ідейних засад Пласту; - в порозумінні з проводом ОП УСП дає внесок, щодо надання відзначень чи пересторог; г) писар ОП УСП провадить книги і полагоджує листування; ґ) скарбник ОП УСП веде господарство і касу осередку. 6. Провід ОП УСП щонайменше один раз на рік пересилає до КБ УСП періодичні звіти, зокрема, про відбуття Зборів ОП УСП. У звітах треба подати: а) організаційну побудову ОП УСП: провід, кількість членів, зміни в чисельному стані; б) діяльність ОП УСП як цілості: сходини, збори, прогульки, імпрези, тощо; в) діяльність поодиноких членів ОП УСП; г) стан членських внесків, фінансово-господарський звіт, майно; ґ) план праці на черговий рік; д) адресар ОП УСП; е) завваги і побажання до КБ УСП. 7. Якщо обраний провід ОП УСП не справляється зі своїми обов'язками, тоді на Надзвичайних Зборах ОП УСП, що скликаються на вимогу третини членів даного ОП УСП, або на вимогу місцевого пластового проводу, можна обрати новий провід. 8. Старші пластуни далекого віддалення - це ті старші пластуни, які живуть в місцевостях, де немає пластової станиці. Вони належать до ОП УСП Далеко Віддалених. КБ УСП призначає відповідальну особу за ОП УСП Далеко Віддалених. III. КУРІНЬ УСП 1. Допоміжною організаційною частиною УСП є курінь. Старші пластуни гуртуються в куренях для плекання пластової дружби, вияву спеціальних зацікавлень чи напрямків пластової діяльності, ведення специфічного стилю пластування, тощо. 2. Приналежність до куреня УСП є добровільною і необов'язковою для старших пластунів. З. Кожен Курінь УСП мусить мати осідок у якійсь країні. Якщо курінь УСП має своїх членів більше ніж в одній країні, тоді територіальна структура куреня УСП має відповідати територіальній структурі УСП в цілому, а саме: а) на рівні краю курінь творить свою крайову структуру – крайове з’єднання куреня із визначеним проводом, який звітує КБ УСП; б) в ОП УСП, де є троє і більше членів куреня, курінь творить осередок куреня УСП із визначеним проводом, який звітує проводу ОП УСП. 4. Згрупування 7 або більше членів УСП, котрі хочуть заснувати новий курінь або відновити діяльність колишнього куреня, пересилають Головній Булаві УСП через КБ УСП зголошення з додатками: а) причина, чому члени бажають створити або відновити курінь; б) мета куреня; 17


в) проект назви куреня; г) проект статуту куреня; ґ) барви куреня; д) проект відзначки й хустки куреня та інших елементів однострою (капелюх, штуци, тощо) е) місце осідку й адресу куреня; є) провід куреня, ж) список членів з адресами та особистим звітом кожного члена про пластову діяльність. 5. По отриманню дозволу від ГБ УСП, курінь має право вести діяльність, як підготовчий курінь, носити курінну відзнаку, хустку куреня та інші елементи однострою. 6. По трирічній діяльності, підготовчий курінь має право звернутися через КБ УСП до ГБ УСП з проханням про його затвердження та надання порядкового числа. До прохання треба долучити: а) звіт про діяльність підготовчого куреня з моменту початку діяльності до моменту подання прохання про затвердження; б) діючий провід куреня на момент подання прохання, місце його осідку та адресу; в) список діючих членів куреня (принаймні 12) з адресами та особистим звітом кожного члена про пластову діяльність. 7. По одержанні затвердження і порядкового числа курінь стає повноправною частиною УСП. 8. Провід куреня УСП, який бажає створити крайове об’єднання в країні, що не є осідком куреня, висилає витяг із протоколу про прийняття рішення про створення крайового об’єднання до ГБ УСП та КБ УСП відповідного краю. До протоколу додаються: а) список членів крайового об’єднання з адресами та особистим звітом кожного члена про пластову діяльність; б) провід крайового об’єднання (якщо є більше чим три члени); в) копію статуту; г) курінну відзнаку та хустку. 9. Статут є установчим документом куреня й підлягає пластовим правильникам. Зміни в статуті подаються до ГБ УСП для затвердження. 10. Курінна Рада - це збір усіх членів куреня. Вона є найвищою владою в курені. Курінну Раду скликає курінний провід не менше ніж один раз на два роки для: а) вислухання й схвалення звітів курінного проводу; б) обрання курінного проводу; в) планування діяльності куреня; г) схвалення постанов, що мають вплив на існування та діяльність куреня. 11. У випадку, коли курінний провід не справляється зі своїми обов'язками, на вимогу принаймні третини членів куреня, або на рекомендацію крайового проводу УСП має відбутися Надзвичайна Курінна Рада. Надзвичайна Курінна Рада повинна відбутися не пізніше двох місяців від дня вимоги про її проведення. В разі потреби, Курінна Рада або Надзвичайна Курінна Рада може відбутися кореспонденційним (в тому числі електронним) шляхом. 12. Курінний провід, його склад та назовництво регулюються статутом куреня. 18


13. Права й обов'язки курінного проводу повинні охоплювати: а) планування та координацію діяльності куреня; б) ведення реєстру членів куреня; в) перевірку діяльності членів куреня на її відповідність ідейним засам Пласту; г) подання членів куреня на відзначення чи перестороги; ґ) ведення господарки та каси куреня; д) своєчасне подання звітів. 14. Крайовий провід куреня принаймні один раз в рік пересилає звіт діяльності куреня до КБ УСП в краї, де діє курінь, світовий провід куреня до ГБ УСП. Якщо курінь веде діяльність більше ніж в одному краї, проводи крайових з’єднань куреня звітують відповідним КБ УСП, а світовий курінний провід подає зведений звіт куреня до ГБ УСП. У звітах треба подати: а) організаційну побудову куреня: провід, кількість членів, зміни в чисельному стані; б) курінний адресар; в) діяльність куреня як цілості: сходини, ради, прогульки, імпрези, тощо; г) визначну діяльність поодиноких членів куреня у Пласті; ґ) план праці на наступний звітний період; д) завваги і побажання до проводу УСП. 15. Курінь УСП може бути розв'язаний ГБ УСП; а) на подання КБ УСП, а у виняткових випадках, на пропозицію крайового чи світового проводу Пласту, якщо діяльність куреня суперечить ідейним основам Пласту, існуючим статутам та правильникам Пласту; б) на пропозицію КБ УСП, якщо курінь не проявляє діяльності; в) коли всі його члени вийшли з рядів УСП; г) на бажання 3/4 числа членів. 16. Процедура розв'язання куреня УСП включає: а) інформування куреня УСП про загрозу його розв'язання; б) розгляд ГБ УСП подання про непластову поставу чи недіяльність куреня УСП в найкоротший термін; в) інформування куреня УСП та пластового загалу у двотижневий термін про результат розгляду справи. 17. Після оприлюднення ГБ УСП рішення про розв'язання куреня, курінь може подати апеляцію в місячний термін до ГПР. Частина четверта - Пластова Справедливість А. Вимір Справедливостінн І. Загальні положення 1. Вимір Справедливості в УСП це: а) відзначення - оцінка та визнання успіхів, досягнень та заслуг пластової діяльності старшого пластуна; б) перестороги – попередження про не пластову поставу чи поведінку або бездіяльність старшого пластуна; в) викреслення – попередження старшому пластунові про системне невиконання ним його обов’язків із позбавленням членських прав; г) виключення – усування старших пластунів з Пласту за повторні, суттєві порушення обов'язків старшого пластуна та пластової постави.

19


Б. Пластові Нагороди та Відзначення І. Загальні положення 1. В УСП існують наступні пластові нагороди та відзначення: а) Подяка б) Грамота вирізнення; в) Грамота заслуги; г) Орден Святого Юрія в бронзі; ґ) Орден Вічного Вогню в бронзі; д) Пластовий Бронзовий Хрест за геройський чин; е) Пластовий Залізний Хрест за хоробрість у боротьбі за Батьківщину. 2. Пластові нагороди та відзначення того самого рівня можна одержати більше як один раз, але не допускається надання кількох відзначень одного і того ж рівня за теж саме діяння. 3. Рішення про надання старшому пластунові пластового відзначення має бути оприлюднене в пластових засобах масової інформації керівним органом Пласту, який приймав рішення, протягом одного місяця із вказанням причини надання відзначення. 4. Протягом одного місяця з часу прийняття рішення про надання пластового відзначення, воно має бути прилюдно вручене відповідному старшому пластунові представником керівного органу Пласту, який приймав рішення про надання відзначення. 5. Всі подання на відзначення попередньо погоджуються ОП УСП (або СПС, якщо немає ОП УСП), якому підпорядковується даний старший пластун. ІІ. Подяка 1. Подяка надається старшому пластунові за якісне виконання своїх обов’язків чи виявлену ініціативу; 2. Письмову подяку надає пластова старшина відповідного рівня, якій підпорядковується даний старший пластун. ІІІ. Грамота Вирізнення 1. Грамота Вирізнення надається старшому пластунові за одноразову визначну діяльність на терені станиці, округи або краю на тлі доброї пластової постави. 2. Подання здійснює пластовий провід тої пластової частини або пластового заходу, у якому даний старший пластун вирізнився. 3. Рішення про надання Грамоти Вирізнення приймають пластові старшини (станичні, окружні, крайові). 4. Грамота Вирізнення надається у формі письмової грамоти, затвердженої ГБ УСП. ІV. Грамота Заслуги 1. Грамота Заслуги надається старшому пластунові за визначну діяльність та добру пластову поставу впродовж не менше 2-х років на терені станиці, округи або краю. 2. Подання здійснює пластовий провід тої пластової частини або пластового заходу, у якому даний старший пластун вирізнився, за згодою ОП УСП, а також проводу куреня, якщо даний пластун належить до куреня УСП.

20


3. Рішення про надання Грамоти Заслуги приймає Станична, Окружна або Крайова Пластова Старшина. 4. Грамота Заслуги надається у формі письмової грамоти, затвердженої ГБ УСП. V. Орден Святого Юрія в бронзі 1. Орден Святого Юрія в бронзі надається старшому пластунові за визначну та активну пластову працю і зразкову пластову поставу впродовж 5-ти років, незалежно від попередньо отриманих відзначень. 2. Подання здійснює КБ УСП за рекомендацією Станичної, Окружної або Крайової Старшини за згодою ОП УСП та/або проводу куреня УСП, членом яких є даний старший пластун. 3. Рішення про надання Ордену Святого Юрія в бронзі приймає КПС. 4. Орден Святого Юрія в бронзі надається у формі письмової грамоти, затвердженої ГБ УСП та відзнаки, затвердженої КУПО. VІ. Орден Вічного Вогню в бронзі 1. Орден Вічного Вогню в бронзі надається старшому пластунові за визначну та активну громадську працю і зразкову пластову поставу впродовж 5-ти років. 2. Подання здійснює КБ УСП за рекомендацією Станичної, Окружної або Крайової Старшини за згодою ОП УСП та/або проводу куреня УСП, членом яких є даний старший пластун. 3. Рішення про надання Ордену Вічного Вогню в бронзі приймає КПС. 4. Орден Вічного Вогню в бронзі надається у формі письмової грамоти, затвердженої ГБ УСП та відзнаки, затвердженої КУПО. V. Пластовий Бронзовий Хрест за Геройський Чин. 1. Пластовий Бронзовий Хрест надається старшому пластунові за визначний чин - врятування життя в небезпеці або інший геройський вчинок. 2. Подання здійснює ГБ УСП за рекомендацією КБ УСП. 3. Рішення про надання Бронзового Хреста приймає Начальний Пластун. 4. Бронзовий Хрест надається у формі письмової грамоти та відзнаки, затверджених КУПО. Його вручає Начальний Пластун. VІ. Пластовий Залізний Хрест за хоробрість у боротьбі за Батьківщину. 1. Залізний Хрест надається старшому пластунові за хоробрість у боротьбі за Батьківщину. 2. Подання здійснює ГБ УСП за рекомендацією КБ УСП. 3. Рішення про надання Залізного Хреста приймає Начальний Пластун. 4. Залізний Хрест надається у формі письмової грамоти та відзнаки, затверджених КУПО. Його вручає Начальний Пластун. В. Пластові Перестороги І. Загальні положення 1. Надання Пластової перестороги залежить від ступеня вини й ваги даної справи. При цьому також береться до уваги й попередня діяльність та пластова постава старшого пластуна. 21


2. Кожен ступінь перестороги можна надати без огляду на черговість та декілька раз за різні провини. 3. Пластовий провід, який надав старшому пластунові пластову пересторогу, у місячний термін повідомляє про це ОП УСП та провід куреня УСП, до яких належить даний старший пластун. ІІ. Ступені пластових пересторог 1. Є три ступені пересторог: а) Перший ступінь – усна догана. б) Другий ступінь - сувора догана в письмовій формі. в) Третій ступінь –сувора догана в письмовій формі із попередженням про виключення з Пласту. ІІІ. Надання пластових пересторог 1. Перший та другий ступінь пластових пересторог надає СПС на підставі внесення проводу ОП УСП, проводу куреня УСП, членом якого є даний старший пластун або будь-якого пластового проводу, якому старший пластун в даний час підлягає. 2. Третій ступінь пластових пересторог надає КБ УСП на підставі внесення проводу ОП УСП, проводу куреня УСП, членом якого є даний старший пластун або будь-якого пластового проводу, якому старший пластун в даний час підлягає. Рішення про надання третьої пластової перестороги приймається після отримання опінії проводу ОП УСП про даного старшого пластуна. 3. Якщо старший пластун взірцевою пластовою поставою і поведінкою, а також сумлінною працею довів своє виправлення, пластова пересторога скасовується : а) Перший ступінь – через 3 місяці; б) Другий ступінь – через 6 місяців; в) Третій ступінь – через 12 місяців Г. Викреслення та виключення І. Викреслення 1. За неактивність та/або за не виконання обов'язків можна викреслити старшого пластуна з Пласту. 2. По отримані подання на викреслення КБ УСП повідомляє даного старшого пластуна про загрозу викреслення з організації. Старший пластун має можливість виправитися впродовж одного місяця з дня отримання повідомлення про загрозу викреслення. 2. Подання до КБ УСП про викреслення старшого пластуна вносить провід ОП УСП чи провід куреня УСП, членом яких є даний старший пластун або будь-який пластовий провід, якому старший пластун в даний час підлягає. Рішення про викреслення приймає відповідний керівний орган краю. 4. Член УСП, якого викреслено, може бути наново прийнятий до Пласту за згодою відповідного керівного органу краю. 5. Старший пластун, який тимчасово не має змоги бути діяльним, мусить подати проводу ОП УСП заяву про відпустку, вказуючи причини та тривалість відпустки. Відпустка може тривати максимально два роки.

22


ІІ. Виключення 1. Одинокою карою для старшого пластуна може бути виключення з Пласту. 2. Виключення застосовується зокрема тоді, коли старший пластун зробив вчинок, який: а) порушив Пластову Присягу; б) порушив Статут Пласту, Пластовий правильник чи ухвали керівних органів Пласту; в) спричинив шкоду добрій славі Пласту. 3. Рішення про виключення приймає відповідний керівний орган краю на підставі подання до КБ УСП пропозиції проводу ОП УСП чи проводу куреня УСП, членом яких є даний старший пластун або будь-якого пластового проводу, якому старший пластун в даний час підлягає. 4. З моменту подання пропозиції на виключення старший пластун є завішений в усіх членських правах і діяльності аж до часу вирішення справи. 5. Процедура виключення нормована статутами або положеннями Крайових Пластових Організацій. Частина п’ята - Матеріальне забезпечення УСП 1. ГБ УСП розпоряджається: а) коштами з бюджету ГПБ, згідно плану діяльності затвердженого ГБ УСП та поданого і затвердженого ГПБ; б) та при потребі може ініціювати заходи пластового заробітку, фандрейзингу і т.п. 2. Матеріальне і фінансове забезпечення КБ УСП, ОП УСП та Куренів УСП здійснюється в порядку, передбаченому статутами Крайовий Пластових Організацій. Частина шоста - Заключні та перехідні положення 1. Правильник УСП набуває чинності після вчинення наступних дій: а) схвалення проекту правильника ЗЗ УСП; б) затвердження правильника КЗ УСП; в) прийняття правильника ГПБ, після затвердження правильника КЗ УСП; г) оприлюднення правильника у "Пластових Вістях" ГПБ. 2. З проголошенням цього правильника втрачають чинність усі постанови попередніх правильників УСП, а також будь-які приписи, розпорядження та інші документи УСП, які суперечать даному правильнику. 3. Зміни до правильника УСП відбуваються за тою самою процедурою як і прийняття. 4. КБ УСП можуть приймати постанови/розпорядження роз’яснювального характеру для спрощення співпраці зі старшими пластунами у краях. Копії таких розпоряджень та постанов, КБ УСП не пізніше ніж через два місяці повинні надіслати до ГБ УСП.

23


Добре діло до дня Бейден-Пауела Шановне старшопластунство! Пригадуємо собі Другий головний обов’язок, котрий наголошує на користь пластуна у громаді та своїй спільноті. Маємо пречудову нагоду довести вірність нашій присязі. Крайова Булава УСП закликає всі Осередки Праці, курені УСП, а також пластунів самітників по всій Україні організувати та перевести для молодших пластунів своєї місцевості Добре Діло до дня Бі-Пі! Це може бути будь-який захід, проведений протягом лютого-березня, який спричиниться для пластового поступу Вашого новацтва чи юнацтва. Дописи та фото про Ваші акції надсилайте до ЗХ, ми їх опублікуємо і будемо визначати найоригінальніші та найкорисніші заходи. Усіх учасників акції "Добре діло до Дня БіПі" чекають пам’ятні відзначки!

Чорноморський бал

Чорноморські хвилі традиційно в лютому готують для старших пластунів та пластунок, а також для сеньйорів та сеньйорок Морський бал. У програмі: жива музика, фуршет, розважальна програма. Чекаємо на Вас 10 лютого об 18:00 в приміщенні Львівського палацу мистецтв. Форма одягу, як завжди - вечірня. Вхід 25 грн. Можливі знижки для корпоративних завчаснозголошених. Детальніше: ст. пл. гетьм. вірл. Анна Скоропад, ЧХ (067) 7990588, ст.пл.вірл.греб. Наталка Снурнікова, ЧХ (097) 9185135 Лещетарський табір "Пінгвіни повертаються" Чудова природа зимових Карпат, сніг... лещета... інструктори, які Тебе навчать... тепла база... неповторні 4 дні на таборі... Ти і так все знаєш!.. Просто прийди і зголосись!!! Саме від Тебе залежить Твоє вміння кататись на лещетах! З 12 до 15 лютого Лісові Чорти запрошують Тебе на лещетарський табір "Пінгвіни повертаються". Зголошуйтесь до 7 лютого 2007 року включно! ФЕСТ 2007: Лещатарський табір для УСП. Курінь ч. 41 УСП Целібат Мурлики та Станиця Ужгород запрошує на лещатарський табір для старшопластунів та старшопластунок «ФЕСТ 2007», що відбудеться з 1 по 4 березня 2007 року поблизу с. Верхнє Студене - на турбазі «Бескид». Деталі на www.cm.plast.org.ua 24

Зелена Хустка ч. 3/5 (2007)  

Видання КБ УСП (Україна)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you