Regnskab 2017

Page 1

Penneo dokumentnøgle: PK0OO-IUVTV-CVUNK-Z8AIH-5GPEL-0O8PO


Penneo dokumentnøgle: PK0OO-IUVTV-CVUNK-Z8AIH-5GPEL-0O8PO


Penneo dokumentnøgle: PK0OO-IUVTV-CVUNK-Z8AIH-5GPEL-0O8PO


Penneo dokumentnøgle: PK0OO-IUVTV-CVUNK-Z8AIH-5GPEL-0O8PO


Penneo dokumentnøgle: PK0OO-IUVTV-CVUNK-Z8AIH-5GPEL-0O8PO


Penneo dokumentnøgle: PK0OO-IUVTV-CVUNK-Z8AIH-5GPEL-0O8PO


Penneo dokumentnøgle: PK0OO-IUVTV-CVUNK-Z8AIH-5GPEL-0O8PO


Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Johanne Adelheid Nørholm

Henriette Frandsen

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-581225409931 IP: 94.145.xxx.xxx 2018-06-27 14:33:43Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-333759439586 IP: 185.89.xxx.xxx 2018-06-27 16:16:52Z

Ina Birgit Jørgensen

Nadine Zawadi Kabayu

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-005935739698 IP: 83.93.xxx.xxx 2018-06-27 23:42:18Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-614747665481 IP: 94.145.xxx.xxx 2018-06-28 08:37:39Z

Knud Aage Møller

Stine Schrøder

Næstformand Serienummer: PID:9208-2002-2-091676117459 IP: 128.76.xxx.xxx 2018-06-28 11:05:58Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-077709466557 IP: 80.213.xxx.xxx 2018-06-29 06:01:15Z

Werner Heinrich Berle

Kaj Kromann Laschewski

Bestyrelsesformand Serienummer: PID:9208-2002-2-800291423727 IP: 176.23.xxx.xxx 2018-06-29 13:51:55Z

Revisor På vegne af: Martinsen Aarhus Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Serienummer: CVR:32285201-RID:33637796 IP: 77.233.xxx.xxx 2018-06-29 13:56:17Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: PK0OO-IUVTV-CVUNK-Z8AIH-5GPEL-0O8PO

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.