__MAIN_TEXT__

Page 1

PATVIRTINTA: Generalinis direktorius (data)

NACIONALINIS KAI.INO DRAMOS TEATRAS Kodas90 9002993. imoneskodasregistre290754450 (asignavimqvaldytojo pavadinimasir kodas)

20ts-2017METU STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS


T-MISIJA IR STRATEGINIAI POKYCIAI MISIJA puoseleti,skleistiir pristatyti Lietuvos bei uZsienioprofesionaliojoscenosmeno klrinius; ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomendsporeiki profesionaliamsenosmenui' VEIKLOS PRIORITETAI

VP-g1. Pristatyti profesionalq scenosmen4 ivairiomis, Siuolaikindmisformomis, siekiant sudaryti galimybesvisoms visuomendsgrupdms paiinti profesionalq men4 bei skatinat juo domdtis Eil. Nr. i

2.

a J.

Svarbiausidarbai Puoselejant tgstini edukacini proj ekt4,,Nerk i teatrE",atnaujinti festivalio veiklas ir kurti nauiasedukacinesprogramas,ski4qqtqgtrn{ Bendradarbiauti su auk5diausio lygio Lietuvos ir uZsienio kurejais profesionalais(K. Lupa, V. Silis), kuriant spektaklius su skirtingos srities specialistais: choreografais, animatoriais, video instaliacijq menininkais. Organizuotinaujausiq spektakliqgastrolesLietuvosregionuose.

Vertinimo kriterijai

Eil. Nr. I

2. a J.

[gyvendinimo terminas, ketvirtis I-IV ketv. I-IV ketv.

I-IV ketv.

Siektina reikSm6 2015m.

Jaunuoliudalyvavusiuedukacineieveikloie skaidius

teatro repertuaru (vidutinis spektakliq

ffi proc.) lankomumas, Ziurovq, apsilankiusiqspektakliuosegastroliq Lietuvos regionuose metu,skaidius(vnt.)

800

82 4500

Asignavimai veiklos prioritetams igyvendinti

Eil.Nr.

1

Prioritetopavadinimas Pristatyti profesionalq scenosmenQivairiomis, Siuolaikinâ‚Źmisformomis, siekiant sudaryti galimybes visoms visuomen6s grupâ‚Źms paZinti nrofesionalu mena bei skatinat iuo dom6tis

Asignavimai eurais

99166

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 1. Darbuotojqkompiuterinio ra5tingumoir kvalifikacijostobulinimaspagal idiegtasnaujas dokumentqvaldymo programas.


STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS Strateginistikslas - puoseleti,skleistiir pristafti profesionalqjiscenosmen4

Programa Scenosmeno pristatymasZiurovui Asignavimai: I 3 v i s o :1 5 1 0 6 5 8 eurais, I S j qD U : 1 0 7 1 3 0e5u r a i s

Valstybes biudZeto leSos:

Pajamq lmokos:

i5viso:1047266 eurais

i5 viso: 463392eurais

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS IGYVENDINTI Programos l65ospagal finansavimoSaltinius2015-tiemsmetams,proc.

85 75 65 55 45 35 25 15 5 -5

N Valstyb6sbiudieto leSos d Pajamqjmokos


Zuo crSxrn;rrSrnrr,r,q.I Pareigybiqskaidius,vnt. I5laidos darbo uZmokesdiui.eurais

2014m.

2015m.

2016m.

2017m.

137

150

150

150

7s6197

924757

108s786

rr00267

Pareigybiq skaiiiaus ir i5laidq darbo uimokesiiui (eurais) paskirstymas pagal pareigybiq grupes

2015m., proc.

?OLSmetqpareigybiq skaiiiausir i5laidrl darbouimokesiiuipasiskirstymas pagal pareigybiq grupes il Institucijos4staigos vadovaiir pavaduotojai- 4 (55608eurais) r K i t qp a d a l i n i qv a d o v ai r pavaduotojai- 18( 160449 eurais) $NSpecialistai/ neturintyspavaldZiq asmenqir kiti - 128 (708700 eurais)


VALDYMO ISLAIDOS I lentel6.20l5-2017-t'qjqmetq programq asignavimai ir valdymo iSlaidos eurals 2015-jq metq asignavimai

Numatomi 2016-jq metq asignavimai

i5iq Eil. Nr.

Programospavadinimas ls vlso

ls vlso

I

Scenosmeno pristatymas Zi[rovui i5jq valdymo i5laidos

[5 viso asignavimr; programai i5 jq valdymo i5laidos Valdymo i5laidq dalis, procentais

isiq

i5laidoms

isiq darbo uZmokesdiui

Numatomi 2017-jt+metq asignavimai

i5iq

i5laidoms

turtui isigyti i5 viso

iSlaidoms

ls vlso

iSviso

i5jq darbo turtui uzmoisigyti kesdiui

isiq i5 viso

ts vlso

darbo uZmokesdiui

turtui isigyti

1 5 1 0 6 5 8t 5 1 0 6 5 81 0 7 1 3 0 0 5 0 0 0 0

2593547 1s39620 1085786r05392 2639018 l 568582t10026 n 7 . 0 0 0 0 0 0 0

I 510658 l5 10658 1 0 7 1 3 0 0 5 0 0 0 0

2593547 t539620 108578610s3922639018 I s68s82110026 1070436 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0Yo 0% 0% 0% 0%

0%

0%

0%

0Yo

I 160 0


II. STRATEGINIU TIKSLU IR PROGRAMUIGYVENDINIMAS VEIKLOS KONTEKSTAS

NacionalinisKauno dramosteatras(toliau - Teatras)nuo 2012 m. spalio 31 d. yra nacionaline kulturos istaiga, organizuojanti profesionalausscenos meno kDriniq k[rim4 ir vie54 rodym4. Suteiktas statusasipareigoja atstovauti ne tik miesto, tadiau ir Salies kulturinius prioritetus, atsiZvelgianti Lietuvos teatriniamegyvenim4itin opi4 problem4- visq amZiausgrupiq itraukim4 i teatrini vyksm4. Nacionalinis Kauno dramos teatrasjau ketverius metus i5 eiles puoselejantis jaunimo edukacijosfestivalio ,,Nerk 1teatr4"progrirm4,2015 m. ketina ir toliau tgsti pradet4veikl4 bei ja praplesti naujomis iniciatyvomis, siekiant ugdyti jaun4j4 kart4 ne tik teatrine, tadiau ir platesne,kult[rine, prasme.Taippat ketinama bendradarbiautisu auk5diausiolygio Lietuvos ir uZsienioprofesionalais,tokiu bDdu uZtikrinantrepeftuaroivairovg tarpdisciplini5kumoprincipu Siuolaikinio, aktualaus, vienijandio skirtingas meno Sakas teatro puoselejim4. Ziurovai bus supaZindinami ne tik su lokaliu Teatro kontekstu, tadiau ir tarptautinemis scenos meno tendencijomis. Profesionalios kultUros sklaida Lietuvos regionuose daLnai apsiriboja ivairiais festivaliais,todel Teatras,pristatydamasnaujausiusreperluariniusspektakliusregionuose,siekia regionq gyventojamssudaryti galimybg paLintrprofesionalqji scenosmen4. 2015 m. planuojama pritraukti 2 550 Zilrovq, apsilankiusiqspektakliuosegastroliq Lietuvos regionuosemetuTeatro pagrindiniu tikslu i5lieka Zmogaus,asmenybesugdymas, itraukiant i kulturing veikl4 Lietuvos gyventojus, neskirstantpagal gyvenam4j4viet4, amLit4ar socialini status4. Taip pat 2015 m. bus tgsiamasteatro rekonstrukcijosplanas, siekiant modemizuoti Teatro frzing infrastruktfu4 . 2015 m. bus pilnai sumontuoti visi vidaus inZineriniai tinklai, visi5kai ulbaigta komplektuoti scenostechnologineiranga.neigaliqjq keltuvai, uZbaigtivisi vidaus apdailos darbai. Pastato iSoreje bus sumontuotasdyzelinis generatorius,uZtikrinantis elektros energijos tiekim4 gaisroar kitos avarindssituacijosmetu. Visiems Siemsdarbamsatlikti prireiks apie 724050 eurqlikus Siuosdarbus,2015 m. rudeni tikimasi pastat4priduoti valstybineikomisijai. Tai yra numatytatechninioprojekto ,,D" laidoje,kur i5skiriamidu rekonstrukcijosuZbaigimoetapai.


STRATEGINIS TIKSLAS (KODAS 01) Puoseldti,skleisti ir pristatyti profesionalqji scenosmen4. Tikslo apra5ymas: Teatraspuoseleja,kuria ir pletojanacionalinioscenosmeno tradicijas,formuoja ir pristato visuomenei Siuolaikinio teatro tradicijas; ugdo, formuoja ir tenkina visuomen6sporeiki profesionaliajam teatro scenos menui, lanksdia kainq sistema sudaro s4lygas lankyti spektaklius visq socialiniq sluoksniq Zi[rovams; vykdo edukacines programas; rengia gastroles Salyje ir uZsienyje, visuomenei pristatydamasprofesionalq scenosmen4.

Efekto kriterijus

Vertinimo kriteriiaus kodas E-01-01

Efekto vertinimo kriterij aus pavadinimas ir mato vienetas Zlirovq skaidiauspokytis, lyginant su praejusiaismetais (proc.)

2014 metu 10

2015 metu

2016 metu

5

5

2017 metu 5


STRATEGINI TIKSLA IGYVENDINANCIOS PROGRAMOS Bendroji informacija apie program4 Programa : Scenosmeno pristatymas Zitrrovui (01.01) Programos tikslas: Skleisti scenosmeno ktrryb4 Bendroji informacija apie programQ: Nacionalinis Kauno dramos teatras savo programa prisideda prie Vyriausybes veiklos prioriteto ,,IV. Svietimo, mokslo, kulttiros ir sveikatinimo politikos fgyvendinimas gerinat Siq paslaugqkokybg ir prieinamumq" ir Sio prioriteto krypties ,,4.3. Kulturos prieinamumo didinimas, pritaikant kulttros objektus visuomendssocialinems,ekonominemsreikmems" lgyvendinimo. Statomi ir rodomi auk5diausiosmeninds vertds spektakliai, kuriq pastatymui kviediami Zymls reZisieriai, dailininkai, scenografai.Rengiamos edukacines programos jaunimui ir kitoms visuomendsgrupems.Siekiamagerinti kult[ros prieinamum4regionuose. Programa,,Scenosmeno pristatymasZiDrovui"yra tgstine,jos vykdymasneterminuotas. Program4 vykdo: I37 etatiniai darbuotojaih 240 neetatiniq atlikejq. Programos koordinatorius: RinkodarosskyriausvadoveAgne Buroviene,tel. 861882903 el.p.: vadyba@dramosteatras.lt.


2 lentel6. 2015-20l7tqjq metq programos ,,Scenosmeno pristatymas Ziiirovui" tikslai, uidaviniai, priemonds ir asignavimai eural 2015 metq asignavimqprojektas

Numatomi20 l6metuasienavimai

i5jrl Tikslo, uZdavinio, priemones kodas

0l

Tikslo, uZdavinio,priemones pavadinimas

ls vlso

Tikslas:Skleistiscenosmeno

ls.lq

iSlairloms i5 viso

UZdavinys:PristatytiZilrovams geriausiusscenosmeno kurinius

] l - 0 1 - 0 1 Priemone:Statyti ir rodyti spektakliusdidZiuosiuoseLietuvos miesfuosebei resionuose 0 1 - 0 1 - 0 2 Priemone:Nuosekliai vykdyti Teatro rekonstrukciios darbus l.Viso LietuvosRespublikos valstvbesbiudZetas i 5j o : l.l. bendroiofinansavimoleSos l.2.EuroposSqjungosle5os

i5jq darbo turtui uzmo- isigyti kesdiui

1 5 1 0 6 5185 1 0 6 5 8 1 0 7 1 3 0 s0

1.3.tikslinespaskirtiesle5osir paiamqimokos 2. Kiti Saltiniai [5 viso programaifinansuoti

1 5 1 0 6 5185 1 0 6 5 81 0 7 1 3 0 5 0 1 5 r 0 6 5 81 5 1 0 6 5 8l 0 7 r3 0 5

3

0

ls lu

iSlaidoms

krryb4 01-01

Numatomi 2017 metq asignavimai

0

0,0

0

15r0658 1 5 1 0 6 5 81 0 7 1 3 0 5 0 1047266 r047266 924757

0

0,0

0,0

0,0

0,0

463392

463392

146548

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

1 5 1 0 6 5185 1 0 6 5 8 1071305 0

ls vlso ls vlso

iSlaidoms

iSjqdarbo turtui uZmo- isigyti kesdiui

ts vlso ls vlso

i5jq darbc turtui uzmoisigyti kesdiui

Tarpinstitu cinio veiklos plano kodas, Vyriausybe s prioriteto kodas

2593547r539620r085786I 0857 2639018l 568582tt00267 t070436 86 2593547 r539620I 08s786l 0539 26390r8156858211002671070436 2l t539620 1539620 1085786 0,0

1053927

0

0

1 5 6 8 5 8 2I 568582 1100267

t05392 t070436 7

0

0

0

1070436

2593547 t539620 l 0 8 5 7 8 6 I 0539 2639018r 568582n00267 1070436 27 2101t93 r047266 924'757 t0s392 2117702 t047266 924757 t070436 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 4923s4 492354 0,0

0.0

161029

0,0

0,0

0,0

521316 5213t6

0,0

0,0

I 7 5 51 0

0.0

0,0

0,0

25935411539620I 085786I 0 5 3 9 26390r8I 568582lL00267 1010436 27


3 lentelâ‚Ź. Programos Vertinimo kriterijaus kodas

' meno pristrtj.mas iiurovui" 2014-2017-jq netq tikslai, uidaviniai, vertinino kriterijai ir jq reiklmds "Scenos Tikslq, uZdaviniq, vertinimo kriterijq pavadinimai ir mato vienetai Vertinimo kriterij q reikimds

2014 metq

2015 metq

2016 metq

2017 metq

R - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 r SalesuZimtumas( proc.)

80

82

87

88

R-01-01-01-02 ZiUrovq domejimasis teatro repertuaru(vidutinis spektakliq lankomumas,proc..;

80

85

90

90

271

212

P-01-01-01-01-02 Premjeryskaidius(vnt.)

7

4

P-0l-0 l-0 l-0 1-03

t2 2s50

Tikslas:Skleistiscenosmenok[rvba

UZdavinys:Pristatfi Zilrovams geriausiusscenosmeno k[rinius

P - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0Surengtq 1 spektakliq skaidius (vnt.)

P-0I -01-0I -0 I -04 P-0I -0t-0 1-0 I -05

Surengtqgastroliq Lietuvos regionuoseskaidius (vnt.) Ziurovq, apsilankiusirl spektakliuosegastroliq Lietuvos regionuose metu, skaidius (vnt.) Jaunuoliqdalyvavusiqedukacinejeveikloje skaidius

zt5

274

^

4

l5

t7

t7

4500

5 100

51 0 0

800

800

800

I

:


4 lentel0. 2015-jq metq pareirybirl skaiiius pagal institucijas/ istaigasir pareigybiq grupes Pareigybiqskaidius

Eil. Nr.

Institucijos/!staigospavadinimas

institucijoV!staigo s vadovaiir pavaduotojai

NacionalinisKaunodramosteatras

15viso pareigybiq I3 viso i5laidq darbo uZmokesdiui

specialistai/neturintyspavaldZiqasmenqir kiti iSviso

lsvlso I

kitq padaliniq vadovaiir pavaduotojai

iSjqvalst ybestam autojai

i5jqvals iSviso tybestar nautojai

iSviso

iSjqvalst ybestarn autojai

iSviso

ISlaidosdarbouZ mokesdiuieurai

i5jqvalstybi starnautojai

4

l8

128

150

4

18 16044 9

128

150

708700

9247s7

55608

i5jqvalstybe stamautojai

0

924757

0

924157


5 lentel6. 2015 -2017-qjq metq investicijq projektai ir asignavimai eurai fgyvendinim oterminai

o

+ .c) r

Priemone skodas

bO o

c!,

> x 6= Aa

6

)N

xo 'o

d F

(â‚Ź d

2015-aisiais metais

(c

>^

i5jrl

=b

=.o = ^

P.o

>v

c

Eo

ii -v bo d

*d 69 oii

d q.; RTY.E

F s e Y! I

>x

isiq

a=

=

aEs

& ='k'F o>:

o

*E s=!' >3.

6o

ii rz bo

Kauno valstybinio dramos teatro PastatoKaune, Laisvesa1.71, Rekonstravimas- priemone: Nuosekliai vykdyi Teatro rekonstrukciios darbus.

2003

2017

1 8 6 5 4 1 6 0 4 1 5059 425 474 66

0

1 8 6 5 4 t6041 425 474

0

5059 66

F'9

,o

@.-

C

'= F :6 : i5. a F't X'aa Lv=

105392 7

R.o

=b

;=l l^ o-7;

='^

>7

60

h0 6

C,Err odE !3jj L,V

t070436

0

0

<o

@

3,\ !

.l

o>r J14

105392 7

0

isiq

KE"

t:

0l

2017-aisiais metais

2016-aisiaismetais

(-.l

6l

O

Investicijqprojektopavadinimas

.f

1070436

0

0

tr =


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

2015-2017metai

Pavadinimas Asisnavimu valdwoias:Nacionalin s Kauno dramosteatras Strateginistikslas:Puoseleti,skleisti ir pristatytiprofesionalqji scenosmen4. Efekto vertinimo kriterijus: Ziirovq skaidiauspokytis, lyginant su praejusiais metais(proc.)

Kodas

90 9002993 0l E- 01- 01

I

ApibreZimas

pokytis,lyginantsupraejusiais Ziurovqskaidiaus metais(proc.)

2. a J.

Ar tai nauiasvertinimo kriteriius Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaidiavimometodas

Taip Vertinimo kriterijus parodoZiDrovqskaidiaus pokydius.Turint tokiE informacij4,atsiradus poreikiui, yra galimybe laiku imtisreikalingq veiksmu. Sio efekto kriterijaus reik5me matuojama procentais. Kiekvienaismetaisapskaidiuojamas Nacionalinio Kauno dramosteatroZifirovq skaidius.Zinrovr4 skaidiauspokytis apskaidiuojamaspagalZilrovq, apsilankiusiqTeatreskirtingaismetais,skaidiaus santykioskirtum4(proc.) pagal formulg:

5.

DuomenuSaltinis

6.

Duomenuauditas Skaidiavimoresuliarumas

8.

UZvertinimokriterijqatsakingas kontaktinisasmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo kiteriiaus patikimuma

Y:(A"/A", xl00%)-100o/o, kur pokytis(proc.); Y - skaidiaus A" - skaidiusataskaitiniaismetais(vnt.); A"-r-praejusiqmetq Ziurovrlskaidius(vnt.). Tiketa.lt bilietq pardavimokompiuterindprograma, renginiuataskaitos patikimos Skaidiuoia kompiuteris, reikSmes Metinis GraLinaBagdZilniend,vyr. buhalterdspav., el.p.srazina@dramo steatras.lt. tel. I 37207802 Informacijapatikima


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 2015-2017metai

Pavadinimas Asignavimu valdfi oi as: Nacionalin s Kauno dramosteatras Strateginistikslas:Puoseleti, skleisti ir pristatytiprofesionalqjiscenosmen4 Programa:Scenosmeno pristatymasZiurovui Prosramostikslas:Skleisti scenosmeno kurvba Tikslo vertinimo kriteriius: SalesuZimtumas(proc.)

I

ApibreZimas

2. 3. 4.

Ar tai nauiasvertinimo kriteriius Pasirinkimo pasrindimas Skaidiavimometodas

5.

DuomenuSaltinis

6. 7. 8.

Duomenu auditas Skaidiavimoresuliarumas

9.

Kita informacija apie vertinimo kriteriiaus patikimuma

UZ vertinimokriterijq atsakingas kontaktinisasmuo

Kodas

90 9002993

0t 01-01 01-01-01 R- 01- 01- 01- 01

Saliq komerciniq vietq skaidius 892, kuris lyginamas su apsilankiusiu Ziflrovu skaidiumi Ne Rodo visuomendssusidomeiimateatro repertuaru

Tikslo vertinimokriterijus matuojamasprocentais pagalformules: C:(A/B), kur: A-bendrasZiurovqskaidiusper ataskaitini laikotarpi(vnt.) B-bendras ivykusiqspektakliqskaidiusper ataskaitinilaikotarpi(vnt.) C-vidutinisZiurovqskaidiusvieno spektaklio metu. E:(C/D)x 100o/o,kvr: D-pastovus dydisir lygus892(bendras salesvietq skaidius) E- salesuZimtumoproc. Tiketa.lt bilietq pardavimokompiuterine Drosrama.rensiniu ataskaitos Skaidiuoiakompiuteris.reikSmespatikimos

Ketvirtis GraLinaBagdZifiniend,vyr. buhalterespav., el.p.sr azina(@dramo steatras.lt, tel. 837 207802 Informacijapatikima


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 2015-2017metai

Pavadinimas Asignavimu valdfioias: Nacionalinis Kauno dramosteatras Strateginistikslas:Puoseldti,skleisti ir pristatytiprofesionalqjiscenosmen4 Programa:Scenosmeno pristatymasZilrovui

Prosramos tikslas:Skleistiscenosmenokurvba Tikslo uZdavinys:PristaMi Ziurovamsgeriausiusscenosmeno klrinius UZdavinio vertinimo kriterijus: Surengtqspektakliq skaidius(vnt.)

Kodas

90 9002993 01 01-01 01-01-01 0l-01-01-01 P- 01- 01- 01- 0 1- 01

I

ApibreZimas

Perataskaitinilaikotarpiparodytqspektaklitl (renginiq)skaidius

2. 3.

Ar tai nauiasvertinimo kriteriius Pasirinkimo pagrindimas

Ne

4.

Skaidiavimo metodas

I5 repertuaroskaidiuojamaaritmeti5kaiivykusiq renginiuskaidius repertuaras ir ivykusiqrenginiq Skelbiamas ataskaitos

Duomenq Saltinis

6. 7. 8. 9.

Duomenu auditas Skaidiavimo resuliarumas UZ vertinimo kriterijq atsakingas kontaktinis asmuo Kita informacija apie vertinimo kriterii auspatikimuma

[gyvendinamasteatropagrindinesveiklos tikslas rodvti kuo dausiau soektakliu

Auditasatliktas2011 metais

Ketvirtis RimantasStaras,vyr. administratorius, lt.tel. 837 320363. el.o.:info@dramosteatras. Informacija kaupiama Tiketa.lt bilietq pardavimo ataskaitose.


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 2015-2017metai

Pavadinimas Asisnavimu valdytoi as: Nacionalin s Kauno dramosteatras

Strateginis tikslas:Puoseleti, skleist ir pristatytiprofesionaluiiscenosmena Programa:Scenosmeno pristatymasZiurovur Prosramostikslas:Skleisti scenosmeno klrvba Tikslo uZdavinys:PristatytiZitrovams geriausiusscenosmeno klrinius UZdavinio vertinimo kriterijus : Premjerq skaidius(vnt.)

1

ApibreZimas

2. J.

Ar tai nauiasvertinimo kriteriius Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaidiavimometodas

.5. 6. 7. 8.

Duomenu Saltinis Duomenu auditas Skaidiavimoresuliarumas UZ vertinimo kriterijq atsakingas kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apievertinimo kriterijauspatikimum4

Kodas

90 9002993 0l 01-01 01-01-01 01-01-01-01 0r - 02 P- 01- 01--01

Naujq pastatymq(premjerq) skaidiusper ataskaitiniusmetus Ne Praturtinarepertuar4,did na Zi[rovq skaidiq,ugdo kDrvbiniooersonalomen ni lvsi Naujq spektaklio pastatymq skaidiusper ataskaitiniusmetus. Teatroadministraciniaiduomenys. Ketvirtis pav. GraZinaBagdZilniend,vyr.buhalterds el. p.:grazina(a)dramosteatras.lt, tel. 837 207802. {vykus spektakliopremjerai,apskaitomos pastatymoi5laidos ir ta verte didinamasteatro ilsalaikis turtas.


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 2015-2017metai

Pavadinimas Asignavimuvaldwoias:Nacionalin s Kauno dramosteatras Strateginis tikslas:Puoseleti, skleist ir pristatytiprofesionaluiiscenosmena Programa:Scenosmeno pristatymasZitirovui

Programos tikslas:SkleistiscenosmenokUrvba Tikslo uZdavinys:Organizuoti naujausiq spektakliq gastroles Lietuvos regionuose UZdaviniovertinimo kriterijus: Lietuvos regionuosegastroliq skaidius(vnt.)

Kodas

90 9002993 01 01-01 01-01-01 01-01-01-01 P- 01- 01- 01- 01- 03

I

ApibreZimas

Gastroliq skaidiusper ataskaitiniusmetus

2. 3.

Ar tai nauiasvertinimokriteriius

Taip

Pasirinkimo pagrindimas

[gyvendinamasteatro veiklos tikslas rodyti kuo daugiauspektakliuregionuose.

4. 5.

Skaidiavimo metodas Duomenq Saltinis

Gastroliuskaidiusoer ataskaitiniusmetus. repertuaras Skelbiamas ir ivykusiqgastroliq ataskaitos.

6. 7. 8.

Duomenu auditas

9.

Kita informacija apie vertinimo kriteriiaus patikimuma

Skaidiavimoresuliarumas UZvertinimokriterijq atsakingas kontaktinisasmuo

Metinis Gralina BagdZiilniene,vyr.buhalterespav. el. p.:srazina@)dramosteatras.lt. tel. 837 207802 Informacija patikima


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 2015-2017metai

Pavadinimas Asignavimq valdytoj as: Nacionalinis Kauno dramosteatras Strateginistikslas:Puoseleti, skleisti ir pristatytiprofesionaluiiscenos-"na Programa:Scenosmeno pristatymas Zilrovui Programostikslas:Skleisti scenosmeno kuryb4

vertinimo kriterijus:Zirryovqapsilankiusiq spektakliuose gastroliqLietuvos regionuose metu,skaidius(vnt.)

Kodas

90 9002993 01 01-01 01-01-01 P- 01- 01- 01- 01- 04

I

ApibreZimas

Ziqrovq apsilankiusiqspektakliuosegastroliq Lietuvosregionuosemetu, skaidius(vnt.)

2. 3.

Ar tai nauiasvertinimokriteriius Pasirinkimopagrindimas

Taip

4. 5. 6. 7. 8.

Skaidiavimometodas

9.

DuomenuSaltinis Duomenuauditas Skaidiavimo resuliarumas

ULvert nimo kriterijq atsakingas kontakt nis asmuo Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimum4

fgyvendinamasteatro veiklos tikslas rodyti kuo daugiauspektakliuregionuose. Skaidiuoj ama aritmeti 5kai pasal parduotusbi lietus Parduotubilietu ataskaitos. Metinis GraLinaBagdZilniene,vyr.buhalterespav. el. p. :srazina@dramosteatras. lt, tel. 837 207802 Informacija patikima

Profile for Kauno drama

2015 2017 m strateginis veiklos planas  

2015 2017 m strateginis veiklos planas  

Advertisement