KAUNAS PILNAS KULTŪR0S 2021 04

Page 28

AUŠRA STRAZDAITĖ-ZIBERKIENĖ TEODORO BILIŪNO NUOTR.

K A U N A S

P I L N A S

K U L T Ū R O S

2 0 2 1

B A L A N D I S

GRUODŽIO KOMPOZITORIŲ MEDIS

Atrodo, nesvarbu, ar išmokstama gero, ar blogo, visuomet kyla klausimas, kas to išmokė. „Kas primokė?“ – klausiame prisidirbusio vaiko. „Kas buvo tavo mokytojas?“ – klausiame tiek jauno, tiek brandaus kompozitoriaus.

28


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.