ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2022

Page 1

COVER_ATX_MAGAZINE_1.pdf

1

17/12/2021

23:59

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


COVER_ATX_MAGAZINE_2.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18/12/2021

00:00


_2022_3.pdf

1

17/12/2021

22:20

Editorial 15 χρόνια Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα

ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ Πρόεδρος ΔΣ «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα»

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Πρ ιν από 15 χρό νια, µια ο µά δ α απ ό π ερί π ο υ 20 ανε ξ άρ τ ητο υ ς δ η µο σ ιο γρά φο υ ς το υ ειδ ικο ύ τύ π ο υ β ρ έ θηκ ε σ τη ν Πί στα των Σερρών, έχο ντας µαζί της τα νέ α µ οντ έλα π ο υ εί χα ν λανσα ριστεί κα τά τη δ ιάρ κ ε ι α τ ου 2006, για να επ ιλέξει για π ρώτη φο ρά το Α υτ οκ ίνη το τη ς Χρο νιά ς για τη ν Ε λλά δ α. Ε κεί νο δ ηλ α δ ή που θα έ φερε τη ν επ ό µενη χρο νιά το ν τί τλο το υ κ αλύτ ε ρ ου, εκεί νο υ π ο υ π ρο σ φέρει τα π ερισ σ ό τε ρ α σ την πιο κ αλή τιµή – µε βά σ η φυσ ικά τα δ εδ ο µένα τη ς πατ ρ ίδας µα ς . Ήτ αν τ ότ ε π ο υ εξελέγη το Se at Le o n ως το « Α υτο κ ί ν ητο τ ου 2007» - κα ι ήτα ν τό τε π ο υ γεννήθ η κε ένας θ ε σ µ ό ς που έ µ ε λλε να συνεχί σ ει τη λειτο υργί α κα ι τη δρ άσ η τ ου κ αι τα επ ό µενα χρό νια . Και τα κα λά , µέχρι το 2 0 1 0 που η αγ ορά α υτο κινήτο υ στη ν Ε λλά δ α ήτα ν σ τα θ ε ρ ά πάνω από τα 200.000 ο χήµα τα , αλλά και τα χρόν ι α της κ ρ ίσης πο υ τη ν εί δ α µε να κά νει τη µεγά λη βο υ τι ά. Ο κ αιρ ός π έρα σ ε, κά π ο ιο ι α π ό τη ν ιδ ρυ τική εκε ί ν η οµ άδα ε ξ α κο λο υθ ο ύν να δ ί νο υν το π αρών στο θε σ µ ό , κ άποι οι άλλο ι βγήκα ν σ τη σ ύνταξη και έχο υν π λ έ ο ν το ν τ ίτ λο τ ου ο µό τιµο υ µέλο υς , ενώ για κά π ο ιο υ ς ά λ λ ο υς ο χ ρ όνος στα µά τη σ ε ξαφνικά : εί να ι ο ι σ υνά δ ελφοι Γι άν ν ης Παµ πούκ ης και Γιά ννη ς Κο υ τελιέρη ς π ο υ έφυ γαν π ρ ό ω ρ α από τ η ζ ωή. Βρ ισκ όµ ασ τε στη ν εκπ νο ή το υ 2021 και εί µασ τε έ το ι µ ο ι να ε κ λέ ξ ο υµε το « Αυτο κί νη το το υ 2022» . Η ο µάδ α µ α ς µ ε γ άλω σε, ανανεώθ η κε και απ ο τελεί ται στα θ ερ ά α π ό ανθρ ώ πους π ο υ γνωρί ζο υν καλά το ν χώρο το υ αυτ οκ ινήτο υ . Δη µο σ ιο γρά φο υ ς π ο υ εργά ζο νται σ ε ρ αδιόφ ω ν ο και τη λεό ρα σ η και αρθ ρο γρα φο ύν σ ε π λ ή θ ο ς ε ντ ύπω ν µεγά λη ς κυ κλο φο ρί ας κα ι ιστο σ ελί δ ων αυξ ηµ έ νη ς επ ισ κεψιµό τη τα ς . Συ ντά κτες το υ ειδι κ ο ύ τ ύπου που υ π η ρετο ύν το ν χώρο τη ς ενη µέρωσ ης . Υπε ύθυνου ς επ αγγελµατί ες π ο υ δ ί νο υν - κα ι θ α ε ξ ακ ολουθ ήσο υν να δ ί νο υν - το « π αρών» σ το χ ώ ρ ο της αυτ οκ ίνη ση ς και τα επ ό µενα χρό νια , π ά ντα στο π λ ε υρ ό τ ου απλο ύ π ο λί τη – κατα ναλωτή.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΥΤ Ο Κ Ι ΝΗ Τ Ο Τ Η Σ ΧΡΟ ΝΙ ΑΣ 2 0 2 1

3


_2022_4.pdf

1

18/12/2021

00:18

ΤΑ ΜΕΛΗ Τ ΟΥ ΑΥΤ ΟΚ Ι Ν Η Τ Ο Υ Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ

Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Αεροσκαφών και έχει πτυχίο Πιλότου Υπερελαφρών Αεροσκαφών. Φέτος, το 2022, κλείνει 40 χρόνια στο χώρο των περιοδικών αυτοκινήτου. Από το 1989 εργάζεται ως επαγγελµατίας και είναι τακτικό µέλος της ΕΣΠΤ και της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δηµοσιογράφων. Ασχολήθηκε µε τους αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτου από το 2000 και έτρεξε για 12 χρόνια (1983-1995) στο Ελληνικό Πρωτάθληµα Enduro. Έχει εργαστεί στα περιοδικά 4 Τροχοί (1982-1986), Car & Driver (1989-1993), Auto Motor und Sport (1993-1994), Auto Τρίτη (1993-1995), BESTEVER (1999-2021), One Passion (2007-2009, 2018), Gazzetta.gr (2014-2021) και σήµερα είναι υπεύθυνος AUTO-MOTO της εφηµερίδας Κόκκινος Πρωταθλητής, Διευθυντής του site Autopress.gr και εκδότης τoυ πολυτελούς περιοδικού BESTEVER QUARTERLY.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ

Ξεκίνησε να εργάζεται στο Auto Moto Βόρειας Ελλάδας το 1997 και µέχρι το 2012. Ήταν υπεύθυνος δηµοσιογραφικής έρευνας και κειµένων στο τηλεοπτικό ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ από το 2001 µέχρι και το 2009. Είναι παραγωγός της ραδιοφωνικής εκποµπής «ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ» που ξεκίνησε το 2007 στον 102 Fm της ΕΡΤ 3 και πλέον µεταδίδεται καθηµερινά µέσα από τη συχνότητα του FOCUS 103.6 της Θεσσαλονίκης. Είναι ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας www.enkinisi.gr. C

ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

M

Y

Ξεκίνησε την επαγγελµατική του πορεία το 1986. Έχει εργαστεί κατά σειρά στα έντυπα PIT για 1 χρόνο, «Ταχυδρόµος» (4 χρόνια), 4ΤΡΟΧΟΙ (4 χρόνια), CAR&DRIVER (10 χρόνια), ΤΟP GEAR (3 χρόνια), DRIVERS only (5 χρόνια), ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (2 χρόνια), TRACTION magazine (4 χρόνια), motori (2 χρόνια) και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (4 χρόνια). Στην TV, «ΤΡΟΧΟΙ & ΔΡΟΜΟΙ» (MEGA-3 χρόνια), «WRC show» (MAGIC-1 χρόνος), και TRACTION (MEGA-4 χρόνια, SKAI-3 χρόνια, STAR 3 χρόνια-έως σήµερα). Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Γραφείων Τύπου Ράλλυ Ακρόπολις, Ράλλυ Χαλκιδικής και Texaco Greek Petroleum. Σήµερα είναι υπεύθυνος του τοµέα αυτοκινήτου και motorsport στον όµιλο ATHENS VOICE (Athens Voice, athensvoice.gr, Athens Voice Radio 102,5 FM), συνεργάτης του περιοδικού TRACTION Magazine, traction.gr και µέλος της εκποµπής αυτοκινήτου TRACTION.

CM

MY

CY

CMY

K

ΓΙΑΝΝΗΣ KΑΝΟΥΠΑΚΗΣ

Απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, σπούδασε Νοµικά και ξεκίνησε να δηµοσιογραφεί το 1983. Τακτικό Μέλος της ΕΣΗΕΑ, έχει καλύψει, παράλληλα µε τον τοµέα του Αυτοκινήτου, σχεδόν όλα τα ρεπορτάζ του πολιτικού-οικονοµικού φάσµατος, σε ηµερήσιες εφηµερίδες (Βραδυνή, Ακρόπολις, Επικαιρότητα, Ελεύθερος, Εξπρές, Ναυτεµπορική) και την τηλεόραση (ΕΤ2), ενώ, έχει διατελέσει, κατά περιόδους, επικεφαλής των υπηρεσιών ενηµέρωσης στα υπουργεία Γεωργίας, Άµυνας και Ανάπτυξης. Σήµερα, εργάζεται για τα ενηµερωτικά µέσα naftemporiki.gr, motori.gr/motori mag, businessenergy.gr/ businessenergy mag, orthoslogos.news και ως σύµβουλος επικοινωνίας της ΔΕΠΑ Υποδοµών (DEPA Networks).

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Επαγγελµατίας δηµοσιογράφος από το 1994, είναι απόφοιτος του ΕΚΠΑ και µέλος της ΕΣΠΗΤ, της IFJ και της ΕΣΑ. Έως το 1999 εργάστηκε στο MEGA Channel και συνεργάστηκε µε τα περιοδικά ΝΕΜΕΣΙΣ, Active & Car και την εφηµερίδα ΕΞΟΥΣΙΑ.To 2000 εντάχθηκε στον Δ.Ο.Λ. ως επικεφαλής του τµήµατος Αυτοκινήτου στο in.gr και στην εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, στα περιοδικά της και στο site tovima.gr ενώ από το 2015 είναι επικεφαλής και του µηνιαίου ενθέτου Autohub. Έχει διατελέσει από το 2005 έως το 2012 σχολιαστής του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου MOTORS TV στην Ελλάδα. Αρθρογραφεί στην εφηµερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, είναι παραγωγός ραδιοφωνικών εκποµπών στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 και Creative Producer- Παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκποµπής Autohub στο MEGA.

4

Α Υ ΤΟΚ ΙΝΗ ΤΟ ΤΗ Σ ΧΡ ΟΝΙΑ Σ 2021


_2022_5.pdf

1

17/12/2021

22:30

ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Ξεκίνησε την δηµοσιογραφική του καριέρα το 1993 από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας σπουδάσει σε ιδιωτική σχολή δηµοσιογραφίας (ΕΚΕΣ COLLEGE) την περίοδο 1990 – 1993. Ανέλαβε ως υπεύθυνος για τη στήλη και τα ένθετα Αυτοκινήτου στον Αγγελιοφόρο το 1996 και παρέµεινε συντάκτης στο συγκεκριµένο µέσο έως το 2010. Από το 2004 είναι συντάκτης στο ένθετο αυτοκινήτου στην εφηµερίδα ΤΑΝΕΑ, το AUTONEA, στο οποίο εργάζεται έως και σήµερα, ως υπεύθυνος έκδοσης του ειδικού ενθέτου. Έχει υπάρξει συνεργάτης στις εφηµερίδες ΑΞΙΑ, ΓΑΥΡΟΣ κ.α. Από το 2000 και έως το 2010 συµµετείχε ως δηµοσιογράφος – ρεπόρτερ σε εκποµπές Αυτοκινήτου, τη ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην ΕΡΤ κ.α.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

Τακτικό µέλος ΕΣΗΕΑ και ΠΣΑΤ. Ιδρυτής και διαχειριστής του http://www.autoliveris.gr και συνεργάτης, του τηλεοπτικού σταθµού ATTICA TV και του ραδιοφωνικού Κανάλι Ένα 90.4. Ξεκίνησε το 1980 ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση. Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Πρώτη εφηµερίδα η Βραδυνή και µετά ο Ελεύθερος Τύπος. Επόµενος σταθµός, η εφηµερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. Από το 2016 εργάζεται στην Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ. Αθλητής του Παναθηναϊκού Α.Ο. Ολυµπιακοί 2004: Συµµετέχει µε την εθνική οµάδα Σκοποβολής. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ

Μηχανολόγος µηχανικός. Υπεύθυνος της στήλης αυτοκινήτου στην ιστοσελίδα Liberal.gr. Αρθρογραφεί επίσης στο tvxs.gr (ρεπορτάζ αυτοκινήτου) και στο περιοδικό “Meat News” (επαγγελµατικό αυτοκίνητο). Ξεκίνησε την καριέρα του ως δηµοσιογράφος του ειδικού τύπου από τούς 4 Τροχούς, το 1989, και συνέχισε στο Auto Motor und Sport και στην τηλεοπτική εκποµπή “In Motion” (Star και Σκαϊ). Αρχισυντάκτης του “Drive” (1996-2000), αρχισυντάκτης του «Οδηγώντας», διευθυντής σύνταξης του “Car & Driver” (2002-2004), συνεργάτης της «Ηµερησίας» και σύµβουλος έκδοσης στο περιοδικό «Αυτοκίνητο» της Καθηµερινής (2008-2010). Έχει ασχοληθεί επίσης µε το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ (εφηµερίδα «Έθνος», περιοδικό “Passport”)

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι απόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός TE. Το 1998 ξεκίνησε την δηµοσιογραφική του πορεία από το περιοδικό Car&Driver µε το οποίο διατηρούσε πολύχρονη συνεργασία. Το 2001 συνέχισε στον ΔΟΛ (in.gr/auto, AutoNEA) µε τακτική αρθρογραφία στα περιοδικά τεχνολογίας RAM & HI-TECH. Από το 2005 ήταν υπεύθυνος της στήλης αυτοκινήτου στις εφηµερίδες City Press / Free Sunday και αρχισυντάκτης στο πρώτο free-press περιοδικό αυτοκινήτου, το CAM. Συνεργάζεται µε το bankingnews.gr. Είναι αρχισυντάκτης στο newsauto.gr. Είναι ο δηµιουργός του caroto.gr.

ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΖΑΒΑΣ

Πτυχιούχος ηλεκτρονικός, µέλος της ΕΣΠΤ, της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δηµοσιογράφων και του ΕΣΣΑΜ. Ξεκίνησε τη δηµοσιογραφία το 1987 και έχει εργαστεί σε ΑΝΤΕΝΝΑ TV & Radio, ALTER, ET-1, NET, SBC TV, Αθήνα 9.84, στις εφηµερίδες Βραδυνή, Καρφί, Sportday, Αθλητική Ηχώ, Φλόγα των Σπορ, 7ήµερο του Basketball και, µεταξύ άλλων, στα περιοδικά Αγορά Αυτοκινήτου, Car & Driver, IX Αυτοκίνητο, Αγορά Επαγγελµατικών Αυτοκινήτων, Auto Emporio, Sportive, Basketball, Music Life και TVplus. Είναι διευθυντής σύνταξης στην εφηµερίδα GO News και στο gonews.gr, ιδρυτής του AutowebTV.gr, υπεύθυνος των ενοτήτων αυτοκινήτου στον Kiss FM 92.9, συνεργάτης του περιοδικού Δούρειος Ίππος και του doureios.com και, υπεύθυνος των παραγωγών αυτοκινήτου στην εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών SeeRealtv.

ΑΥΤ Ο Κ Ι ΝΗ Τ Ο Τ Η Σ ΧΡΟ ΝΙ ΑΣ 2 0 2 1

5


_2022_6.pdf

1

18/12/2021

00:19

ΤΑ ΜΕΛΗ Τ ΟΥ ΑΥΤ ΟΚΙΝ Η Τ Ο Υ Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ

ΠΑΝΟΣ ΝΤΑΝΟΣ

Δηµοσιογραφεί από το 1993 και το περιοδικό «Auto Τρίτη». Υπήρξε -µεταξύ άλλων- συντάκτης των περιοδικών «Car & Driver» και «Auto Motor und Sport», καθώς και του ένθετου «Autoweekend», αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης των περιοδικών «Active» και «No Limits», αντίστοιχα, και συνιδρυτής του «carzine.gr». Είναι συντάκτης των περιοδικών «Blindspot» και «Quattroruote» και των ιστοσελίδων «popcars.gr» και «eleftherostypos.gr». Σπούδασε δηµοσιογραφία και πολιτική επικοινωνία, πραγµατοποιεί σπουδές στον ευρωπαϊκό πολιτισµό και είναι τακτικό µέλος της Ε.Σ.Π.Η.Τ.

ΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Σχολή Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Ξεκίνησε τη δηµοσιογραφική του διαδροµή από την εφηµερίδα «Νοκ Άουτ» το 1995, η «Αθλητική Ηχώ» (1996-2001) και η «Goal News» (2002-2017). Eργάσθηκε στον περιοδικό Τύπο, αλλά και στον «Sentra FM». Από τις σηµαντικότερες στιγµές της επαγγελµατικής ζωής του ήταν η διετία 2013-14, όταν ως Venue Media Manager στο Καλλιµάρµαρο, έζησε από κοντά την τεράστια εµπειρία των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. Από το 2011 ανήκει στο δυναµικό της Cosmote TV, περιγράφοντας αγώνες Formula 1, ενώ είναι αρχισυντάκτης της εκποµπής «Grand Prix». Αρθρογραφεί στο ελληνικό «Car&Driver» και είναι µέλος της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και του Πανελληνίου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου. C

ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΤΣΙΝΗΣ

M

Y

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Γερµανικής Σχολής Αθηνών, σπούδασε Μηχανολογία στο Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Ντάρµσταντ στη Γερµανία και είναι διαπιστευµένος µεταφραστής και ορκωτός διερµηνέας της γερµανικής γλώσσας. Εργάζεται ως δηµοσιογράφος του Ειδικού Τύπου από το 1985 έως τα τέλη του 1992 στη Γερµανία και στη συνέχεια έως σήµερα στην Ελλάδα. Διετέλεσε µεταξύ άλλων επί 21 χρόνια Διευθυντής του ενθέτου Auto NEA της εφηµερίδας τα ΝΕΑ ενώ ήταν Διευθυντής του τµήµατος Αυτοκινήτου στον ψηφιακό όµιλο Liquid Media, από το 2014 έως το 2021. Σήµερα είναι Διευθυντής του τµήµατος Αυτοκινήτου στη LIFO και συνεργάζεται µε το περιοδικό Car & Driver. Είναι παντρεµένος και πατέρας µίας κόρης και ενός γιου, ενώ τα χόµπι του είναι το διάβασµα και ο αθλητισµός.

CM

MY

CY

CMY

K

ΤΑΚΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Ξεκίνησε το 1989 στην τηλεόραση µε ειδίκευση στο µηχανοκίνητο αθλητισµό. Από το 1996 έως το 2015 µετέδιδε αγώνες F1 (ΕΡΤ, Alpha, ANT1). Από το 2005 έχει επικεντρωθεί στην οδική ασφάλεια, παρουσιάζοντας ηµερίδες σε συνεργασία µε Δήµους, Περιφέρειες, πολιτικά κόµµατα, αθλητικά σωµατεία, την Πολεµική Αεροπορία και άλλους. Είναι συν – διαµορφωτής και παρουσιαστής του προγράµµατος οδικής ασφάλειας «Προσέχω» της Νέας Δηµοκρατίας. Έχει εργαστεί σε περιοδικά, εφηµερίδες, sites και τηλεοπτικές εκποµπές, ως αρχισυντάκτης. Διατηρεί εδώ και 20 χρόνια καθηµερινή ραδιοφωνική εκποµπή, σήµερα στον Alpha 989. Είναι καθηγητής δηµοσιογραφίας στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Επιµελείται τη στήλη αυτοκινήτου στο ενηµερωτικό οικονοµικό portal, mononews.gr. Είναι πρόεδρος της Oργανωτικής Επιτροπής Μηχανοκίνητου Αθλητισµού.

ΦΩΤΗΣ ΡΑΪΣΗΣ

Μέλος της ΕΣΗΕΑ από το 2003. Αρθρογραφεί για αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες, από το 1990. Έχει συνεργαστεί µε τις εφηµερίδες, «Εξουσία/Sportime/Επενδυτής» καθώς και µε τα περιοδικά, «Auto Εξπρές/Car/Top Gear/Car & Driver». Δηµοσιεύει άρθρα στο διαδίκτυο από το 2000, µε τακτικές στήλες σε διάφορα sites. Ιδρυτής του ιστότοπου «popcars.gr», διατηρεί επίσης τη στήλη αυτοκινήτου στην εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και είναι διευθυντής της ελληνικής έκδοσης του περιοδικού «Quattroruote».

6

Α Υ Τ Ο ΚΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ ΧΡΟ ΝΙΑΣ 2 0 2 1


_2022_6.pdf

1

17/12/2021

22:24

ΣΠΥΡΟΣ ΡΕΚΚΑΣ Τακτικό µέλος ΕΣΗΕΑ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Ξεκίνησε την καριέρα του στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία. Το 1983 ανέλαβε το τµήµα Aυτοκινήτου, στις εφηµερίδες Ελευθεροτυπία, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και στο περιοδικό Eψιλον. 1990 – 2000 στα περιοδικά Γυναίκα, Κλίκ, Men. 1994 – σήµερα στο ρ/σ Galaxy 92. 2000 – σήµερα στο περιοδικό Madame Figaro. 2006 – σήµερα στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 2011- σήµερα στην εφηµερίδα Realnews. 2013-σήµερα στο site Euro2day / In2life. Δηµιούργει ειδικές εκδόσεις και ένθετα για το αυτοκίνητο και την τεχνολογία. Διαθέτει την παλαιότερη και πιο δηµοφιλή εκποµπή Αυτοκινήτου στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το 2005, µαζί µε άλλους τρεις συνάδελφους του, δηµιούργησε τον θεσµό ‘’Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα’’.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Διπλωµατούχος Χηµικός Mηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και δηµοσιογράφος. Tα τελευταία 30 χρόνια έχει διατελέσει αρχισυντάκτης, διευθυντής σύνταξης και διευθυντής στα κορυφαία ελληνικά περιοδικά αυτοκινήτου (TopGear, car, 4 Τροχοί, Auto Motor und Sport), έχει ιδρύσει από το 2007 το εξειδικευµένο site carzine.gr και είναι διευθυντής σύνταξης στο µεγαλύτερο ελληνικό site αυτοκινήτου newsauto.gr. Παράλληλα συνεργάζεται µε µεγάλα ειδησεογραφικά site (cnn.gr, newsbomb.gr), ενώ στο παρελθόν έχει αρθρογραφήσει στα site iefimerida.gr, news247.gr, oneman.gr, σε εφηµερίδες (Καθηµερινή) και τηλεοπτικές εκποµπές (Τροχοί και δρόµοι). C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος της ΕΣΗΕΑ, ξεκίνησε την δηµοσιογραφική του καριέρα το 1986 στο ραδιοφωνικό σταθµό super FM. Εργάσθηκε ως συντάκτης στα περιοδικά αυτοκινήτου Car & Driver, 4Τροχοί, Drive, Οδηγώντας, Drivers Only. Υπεύθυνος της στήλης αυτοκινήτου στις εφηµερίδες Αδέσµευτος Τύπος, Μetro, Αξία και στα περιοδικά Votre Beaute και Ticket. Συµµετείχε στη δηµοσιογραφική οµάδα εκποµπών για το αυτοκίνητο στους τηλεοπτικούς σταθµούς Star, Σκάϊ, Alter. Ίδρυσε τους ιστότοπους motori.gr, businessenergy.gr. Εκδότης του περιοδικού motori mag. Είναι πρωταθλητής συνοδηγός Ελλάδος στα ράλι, συνεργάτης του κέντρου ασφαλούς οδήγησης Navak της Σερβίας και ο Έλληνας εκπρόσωπος του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού δηµοσιογραφικού οργανισµού AutoBest που αριθµεί 31 µέλη, ένα από κάθε ευρωπαϊκό κράτος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ξεκίνησε την δηµοσιογραφική του καριέρα το 1991 στο περιοδικό Auto Motor und Sport. Στην συνέχεια εργάστηκε στην ελληνική έκδοση του Quattroruote και το 2011 ανέλαβε την διεύθυνση του περιοδικού Auto Τρίτη και του ιστότοπου autotriti.gr. Το διάστηµα 2013 µέχρι το 2017 ήταν υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Αγορά Αυτοκινήτου και του ιστότοπου autoagora.gr. Από τον Μάιο του 2018 είναι Σύµβουλος Έκδοσης στην Αγορά/Auto Bild.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται από το 1983 σαν δηµοσιογράφος στον χώρο της Αυτοκίνησης, ενώ από το 1994 ασχολήθηκε ενεργά µε την Ασφαλή & Οικολογική Οδήγηση. Από το 1978 συµµετέχει ανελλιπώς σε αγώνες αυτοκινήτου, έχοντας κατακτήσει πολλούς τίτλους, τελευταίος των οποίων το 2019. Έχει εργαστεί σε περιοδικά αυτοκινήτου, ηµερήσιες εφηµερίδες, ηλεκτρονικές σελίδες, καθώς και σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές. Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει τρία δοκίµια («Η Ασφαλής Οδήγηση», «Η Σπορ Οδήγηση», «Φρένα, η τελευταία άµυνα του Οδηγού») που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις «Σ. Γαλαίος». Από το 2010 διευθύνει το «Κέντρο Οδικής Ασφάλειας Driven», ενώ από το 2018 είναι ο Πρόεδρος του «Ελληνικού Συνδέσµου Συντακτών Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας-ΕΣΣΑΜ και τώρα πλέον ΠΑΣΥΔΑΜ».

ΑΥΤ Ο Κ Ι Ν ΗΤ Ο Τ ΗΣ Χ Ρ Ο Ν Ι ΑΣ 2021

7


_2022_7.pdf

1

17/12/2021

22:25

Τ Α ΜΕΛΗ Τ ΟΥ ΑΥΤ ΟΚΙ Ν Η Τ Ο Υ Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ

Ξεκίνησε το 1996 ως συντάκτης στο περιοδικό Auto Τρίτη. Το 2000 εργάστηκε για ένα µικρό διάστηµα στην ελληνική έκδοση του Autocar, ενώ από τα τέλη του 2000 αποτελεί µέλος της συντακτικής οµάδας του περιοδικού 4ΤΡΟΧΟΙ, αλλά και του ιστότοπου 4troxoi.gr.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σπούδασε δηµοσιογραφία σε εγκεκριµένες σχολές της πρωτεύουσας. Το 1993 εργάζεται στην εφηµερίδα «ΤΑ NEA», στο ένθετο αυτοκινήτου «AUTONEA» έως και το 1995. Από το 1995 έως το 2007 διετέλεσε συντάκτης και κατόπιν Υπεύθυνος Δοκιµών στο µηνιαίο περιοδικό «CAR AND DRIVER» του εκδοτικού οµίλου Μπόµπολα. Από τo 2008 έως και το 2010, εργάστηκε ως Υπεύθυνος ύλης στο µηνιαίο περιοδικό «Αυτοκίνητο» της εφηµερίδας «Η Καθηµερινή». Από το 2010 έως το καλοκαίρι του 2016 εργάστηκε στην εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και στην ιστοσελίδα της, ανελλιπώς στο ρεπορτάζ αυτοκινήτου. Από το 2016 µέχρι σήµερα εργάζεται στην εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και στις ιστοσελίδες protothema.gr, newsauto.gr καθώς και στο µηνιαίο περιοδικό “CAR”. Παράλληλα, συνεργάζεται ακόµη µε τις ιστοσελίδες auto-internet.gr και tourismtoday.gr, όπως επίσης και µε το περιοδικό “Gala”. C

M

Y

CM

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΚΑΤΣΕΛΗΣ

MY

CY

Ξεκίνησε να εργάζεται ως συντάκτης αυτοκινήτου το 1994 στο περιοδικό Car & Driver. To 2001 αναλαµβάνει αρχισυντάκτης στο τµήµα αυτοκινήτου του flash.gr. Έχει συνεργαστεί µε τις εφηµερίδες Κέρδος, Ηµερησία, Έθνος, Επενδυτής, Real News και Ελευθεροτυπία καλύπτοντας το ρεπορτάζ του αυτοκινήτου. Είναι συντάκτης στο περιοδικό Blindspot, στην ελληνική έκδοση του Quattroruote και στην ιστοσελίδα popcars.gr.

CMY

K

ΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος Ε.Σ.Π.Η.Τ., µηχανολόγος µηχανικός και µηχανικός κινητήρων εσωτερικής καύσης. 1981-1996: στο περιοδικό «4Tροχοί», αρχικά ως τεχνικός συντάκτης και µετά ως σύµβουλος σύνταξης και διευθυντής σύνταξης. 1992-1993: Δηµοσιογραφική επιµέλεια τηλεοπτικής εκποµπής «Tροχοί & Δρόµοι» (Mega). 1994-1995 Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής τηλεοπτικής εκποµπής «In Motion» (Star, Σκάι). 1996-1998: διευθυντής περιοδικού Drive. 1999-2000: υπεύθυνος αυτοκινήτου στο in.gr. 2000-2001: διευθυντής περιοδικού «Oδηγώντας». 2003-2007: σύµβουλος έκδοσης στα περιοδικά «Auto Τύπος» και «EVO». 2008-2010: διευθυντής περιοδικού «Αυτοκίνητο της Καθηµερινής». Ιδρυτής και διευθυντής του παλαιότερου ελληνικού site για το αυτοκίνητο auto-internet.gr (2001-σήµερα) και του ηλεκτρονικού περιοδικού auto7.

ΠΕΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ Τακτικό µέλος ΕΣΗΕΑ. Μέλος του ΕΣΣΑΜ. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο της Grenoble. Ξεκίνησε το 1976 ως ρεπόρτερ στην εφηµερίδα «Ακρόπολις» . Στη συνέχεια στην εφηµερίδα «Απογευµατινή» και την ΕΡΤ. Το 1991 ανέλαβε την αρχισυνταξία ειδήσεων στο Mega Channel. Το 1996 έγινε διευθυντής σύνταξης στον τηλεοπτικό σταθµό Star Channel. Το 2001 ανέλαβε αν. Διευθυντής Ειδήσεων και Ενηµέρωσης στον τηλεοπτικό σταθµό Alter Channel . Σήµερα συνεργάζεται ειδικά για θέµατα αυτοκινήτου µε τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες now24, pronews , thepressroom και µε το περιοδικό Motori.

8

Α Υ Τ Ο ΚΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ ΧΡΟ ΝΙΑΣ 2 0 2 1


_2022_8.pdf

1

17/12/2021

22:25

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Απόφοιτος Σχολής Γραφιστικής και Marketing. Μέλος της Ένωσης Δηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και της Διεθνούς Δηµοσιογραφικής Ενώσεως “FIPP”. Από το 2002 εκδότης του µοναδικού αυτοκινητικού free press εντύπου από την Β. Ελλάδα µε τίτλο «GO news» και ιδιοκτήτης του ιστότοπου gonews.gr. Παράλληλα είναι υπεύθυνος στήλης αυτοκινήτου στον ιστότοπο www.voria.gr. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί µε τηλεοπτικές εκποµπές, έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα (TV Mακεδονία, Flash 99.4, Primus, Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα, εκποµπή Auto Moto Show, free press «Parking» και «Συνοδηγός»)

O MO T IMA ΜΕ ΛΗ ΠΑΝΟΣ ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΣ

C

Μέλος της INTERNATIONAL RACING ASSOCIATION (IRPA) από το 1978.Μέλος του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΜΡΡ από το 1980.Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Γερµανία (1969-1974).Συνεργάτης στα περιοδικά: «4 ΤΡΟΧΟΙ» (1975-1982) και «ΟΜΑΔΑ» (ΔΟΛ 1983-1986).Ιδρυτικό µέλος και συντάκτης αυτοκινήτου του περιοδικού «STATUS» των Εκδόσεων Λυµπέρη. Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004 και «Special Olympics» 2011. Συντάκτης αυτοκινήτου στα περιοδικά: «ΕΥ ΖΗΝ», «ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ», «MEN’S HEALTH», «7 ΜΕΡΕΣ TV» και «GOLF & LEISURE». Μέλος της educartoon.gr (Κυκλοφοριακή Αγωγή στα Σχολεία).

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Μέλος ΠΟΕΣΥ/ΕΣΗΕΑ, Νοµική Αθηνών. Επιτροπή σύνταξης ΚΟΚ. Οικ. Ταχυδρόµος, Αuto ΕΞΠΡΕΣ, Νέο Αυτοκίνητο, Auto-Μ oto, www.motor-in.gr. Mε Δ. Χατζηδηµητρίου και Κ. Καβαθά ιδρύει τους 4 ΤΡΟΧΟΥΣ. Στο Α-Ε ξεκινάει το πρώτο στην Ελλάδα 8/16σέλιδο µοτό µε ειδήσεις, δοκιµές, ρεπορτάζ αγώνων. Εφηµερίδες: Ακρόπολις-Απογευµατινή, Ε. Κόσµος, Ελ. Τύπος 24 Ώρες: σελίδα αυτοκινήτου και ρεπορτάζ υπουργείων Μεταφορών – Επικοινωνιών, Δ. ΄Εργων, Περιβάλλοντος και Διεθνείς ειδήσεις. Το ίδιο και στον flash96.fm/flash.gr. Στην ΕΡΤ: σύνταξη πρωϊνού ραδιοδελτίου ειδήσεων, παρουσιαστής Φόρµουλας 1, WRC, Γκραν Πρι µοτοσυκλετών. Με Α. Σταθάκη στήνει το πρώτο ένθετο περιοδικό αυτοκινήτου σε εφηµερίδα (Απογευµατινή), το «Τροχοί & Δρόµοι». Αρχισυντάκτης Car & Driver, διευθυντής Auto ΤΥΠΟΣ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ Αρχισυντάκτης του περιοδικού Auto Moto, παραγωγός της εκποµπής «Εν κινήσει» στον 102 FM της ΕΤ 3 και υπεύθυνος αυτοκινήτου στην Μακεδονία. Μετά τις σπουδές του πέρασε στον χώρο της δηµοσιογραφίας (1980), όπου και παραµένει µέχρι σήµερα. Μετέχει σε οργανωµένο πρόγραµµα επισκέψεων σε σχολεία και στρατιωτικές µονάδες για διαλέξεις περί οδικής ασφάλειας.

ΕΠ Ι Τ Ι ΜO ΜΕ ΛOΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Απόφοιτος της Σχολής Δηµοσιογραφίας και Μαζικών Μέσων Ενηµέρωσης, είναι µέλος της ΕΣΠΤ. Διετέλεσε διευθυντής περιοδικών αυτοκινήτου, ανταποκριτής ξένων µέσων ενηµέρωσης, ενώ ασχολήθηκε για 25 συνεχή χρόνια µε την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σαν δηµοσιογράφος ή διευθυντικό στέλεχος έχει συνεργαστεί µε τις εφηµερίδες Θεσσαλονίκη, Απογευµατινή, Έθνος, 24 Ώρες, Καθηµερινή, Αγγελιοφόρος, Μακεδονία και µε τα περιοδικά World of Rallying, Auto Moto, Car & Driver, Auto Motor und Sport, Auto Τρίτη. Επί 38 συνεχή χρόνια ασχολείται και µε την οδική ασφάλεια. Έχει παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια οδικής ασφάλειας στα κέντρα δοκιµών και crash test της Γερµανικής DEKRA και είναι πιστοποιηµένος για τα θέµατα αυτά από τη DEKRA. Το 2009 και 2011 πραγµατοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγµατικά Crash tests αυτοκινήτων.

ΑΥΤ Ο Κ Ι Ν ΗΤ Ο Τ ΗΣ Χ Ρ Ο Ν Ι ΑΣ 2021

9


_2022_2_10.pdf

1

17/12/2021

22:41

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙO Τ ΗΤ Α

CITROEN

C4 C-Cross & Ε-C4 C-Cross H Citroën κ άν ει ι σχυ ρ ό com e ba ck στη ν αγο ρά τ ω ν Cr o ssovers µε τ ο C 4- C - C ros s . Σ τόχος ν α κ α λ ύ ψ ε ι ό λε ς τ ις απαιτήσ εις του α γ ορ α στι κ ού κ οι ν ού , α φ ή ν ο ν τ ας ταυτόχρον α κ α ι το στί γ µα της σε πολ λά ε π ίπ ε δ α -σηµειώνετα ι ότι τα α υ τοκ ί ν ητα της γ α λλι κ ή ς ε τ αιρίας σ την κατηγ ορ ί α C , έ χου ν µι α ι στορ ί α επ ιτ υ χ ίας 9 2 ολ όκληρων ετώ ν , α πό το πρ ώ το C 4 του 1 9 2 8 . Α υ τ ή τ η φορά πρόκ ει τα ι γ ι α έ ν α πολ ύ δυ ν α τό c o n c e pt , κ αθ ό σ ο ν , τ ο νέο µοντέλο α ποτελ εί έ ν α πολ ύ δυ ν α τό β ή µ α, σ ε ό τ ι έ χ ε ι να κάνει µ ε τον σχεδι α σµό τω ν α υ τοκ ι ν ή τ ω ν τ η ς Ci t r o ë n . Με το C 4 C - C ros s κ α ι το Ë- C 4 C - C ros s - 1 0 0 % El e c t r ic , η µάρκα «γεφυ ρ ώ ν ει » δύ ο εποχέ ς , περ ν ώ ν τ ας απ ό ε κ ε ίν η των θερµι κ ώ ν κ ι ν ητή ρ ω ν στη ν έ α εποχ ή τ η ς ηλ εκτροκί ν ησης . Πρ οχω ρ εί στον εξ ηλ εκ τ ρισ µ ό τ η ς κ αι γράφε ι ένα ν έ ο κ εφάλ α ι ο στην ι στορ ί α τ η ς -π ρ ά γµ ατ ι , τ ο 2021, «έφερ ε την ηλ εκ τρ οκ ί ν ηση γ ι α ό λο υ ς» µ ε τ η ν κυκλοφορία έ ξ ι ν έ ω ν ηλ εκ τρ ι κ ώ ν µον τέλω ν . Το ε νδιαφέρ ον « δί δυ µο» , στην πρ οκ ει µ έ ν η π ε ρ ίπ τ ω σ η , διαθέτε ι υ ψηλ ή α πόστα ση α πό το έ δα φ ο ς κ αι χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ε ί τροχούς µεγ άλ ης δι α µέ τρ ου , δηµι ου ρ γ ώ ν τ ας µ ια ιδ ιαίτ ε ρ α ε πιβλ ητική κ α ι α ερ οδυ ν α µι κ ή σι λ ου έ τα , π ο υ ε ν σ ω µ ατ ώ ν ε ι

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

χαρακτηρισ τι κ ά α πό SUV, σε έ ν α ν δυ ν α µ ι κ ό c o u pe σ χεδιασµό που πρ οσφέ ρ ει πολ λ έ ς δυ ν α τ ό τ η τ ε ς ε ξατοµί κε υ σης γ ι α ν α δι α µορ φώ σει ο κ αθ έ ν ας τ ο αυτοκί νητο β άσει του πρ οσω πι κ ού του σ τ υ λ κ αι αισθητικής . Κύριο χαρακ τηρ ι στι κ ό κ α ι τω ν δύ ο πρ ο τ ά σ ε ω ν η π ρο η γ µ έ ν η άνεση, µε όλ α τα οφέ λ η του πρ ογ ρ άµµατ ο ς Ci t r o ë n A dvanc ed C om f ort γ ι α κ ορ υ φα ί α επί πε δ α ά ν ε σ η ς για όλ ους , χάρη στην α ν άρ τηση µε Prog re ssiv e H y d r a u l ic Cus hions , τα κ α θί σµα τα A dv a nce d C om fo r t ή τ α Ci t r o ë n Smart Pad Su p p ort που τα β λ έ που µε σ ε π αγκ ό σ µ ι α πρε µιέρα. Μι α εµπει ρ ί α άν εσης που εν ι σ χ ύ ε τ αι απ ό τ ις 2 0 τεχνολογί ε ς υ ποβ οή θησης οδηγ ού , όπως τ ο H igh w a y Driver A s si s t , έ ν α ηµι - α υ τόν οµο σύ στη µ α ο δ ή γ η σ η ς ε πιπέδου 2 κ α ι 6 τεχν ολ ογ ί ες συ ν δεσι µ ό τ η τ ας. Α υ τ έ ς ο ι ιδιότητες εν ι σχύ ον τα ι , α κ όµη περ ι σσότ ε ρο , ό π ω ς λέ ν ε ο ι µηχανικοί , στο ν έ ο Ë - C 4 C - C ros s - 100 % El e c t r ic π ο υ προσφέρε ι την εµπει ρ ί α ë - C om f ort .

10

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ ΝΙ Α Σ 2 022


_2022_2_11.pdf

1

17/12/2021

22:43

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ειδικότε ρα, τ o C 4 C - C ros s εί ν α ι το µον τέλο της νέας γεν ι άς α πό τη C i t roë n, εµπν ευ σ µ έ ν ο από τις ανάγ κ ες τω ν ί δι ω ν τω ν πελ α τώ ν κ αι τον τρόπο οδή γ ησή ς του ς . Πρ οσφέ ρ ετα ι , λ οιπόν, ως ηλ εκ τρ ι κ ό, β εν ζ ι ν οκ ί ν ητο κ α ι µ ε κινητήρα πετρ ελ α ί ου . Οι πελ άτες µπορ ού ν ν α επιλέξουν αν άµεσα σε 3 τύ που ς κ ι ν ητή ρ ω ν υψηλ ής απόδοσης κ α ι α ποδοτι κ ότητα ς : 10 0 % Elec tric 100 k W ( 136 ί πποι ) µε α υ τον οµί α 3 5 7 χλ µ, που επιτ ρ έ πει µεγ άλ η ελ ευ θερ ί α κ ι ν ήσ ε ω ν , βε νζινοκινητή ρ α πρ οδι α γ ρ α φώ ν E u ro 6d ν έ ας γε νιάς µε απόδοση α πό 100 έ ω ς 155 ί ππ ο υ ς ή dies el µηχαν ι κ ό σύ ν ολ ο µε α πόδοση α πό 1 1 0 έως 130 ί ππω ν . Πα ρ άλ λ ηλ α , υ πάρ χει η δυνατότητα ε πι λ ογ ή ς κ α ι του α υ τόµα του κιβωτί ου 8 σχέ σεω ν ( E A T 8) γ ι α οµα λ έ ς α λλαγέ ς και απολαυστ ι κ ή οδή γ ηση σε συ ν δυ α σµό µ ε πε ριορισ µένες εκ ποµπέ ς ρ ύ πω ν . Πι ο α ν α λ υ τ ικ ά , υπάρχουν τέσσερ ι ς εκ δοχέ ς µε βε νζινοκινητή ρ α E u ro 6d: δύ ο µε χει ρ οκ ί ν η τ ο κιβώτιο 6 ταχυ τή τω ν : Pu re Te ch 100 S & S κ αι PureTec h 130 S & S, δύ ο µε α υ τόµα το κ ι β ώ τ ι ο 8 σχέσ εων EA T8, Pu re Te ch 130 S & S E A T 8 κ αι PureTec h 155 S & S E A T 8, κ α θώ ς επί σης , δ ύ ο µ ε κινητήρα die s e l E u ro 6d: Bl u e HD i 110 S & S µ ε χειροκί νητο κ ι β ώ τι ο 6 σχέ σεω ν κ α ι Bl u e H Di 130 S&S EA T 8 µε α υ τόµα το κ ι β ώ τι ο 8 σχέσ ε ω ν .

Π λή θ ο ς ε π ιλο γώ ν ε ξ ατ ο µ ίκ ε υ σ η ς π ρ ο σ φ έ ρε ι η π ρό τασ η το υ Cit r o e n C4 C-Cr o ss. Συ ν ο λι κ ά , υ π ά ρχ ο υ ν 3 1 σ υνδ υασ µο ί γ ια τ η ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ε µ φ ά ν ισ η τ ο υ µ ο ν τ έ λο υ κ αι 6 σ υνδ υασ µο ύ ς σ τ ο ν ε σ ω τ ε ρικ ό δ ιά κ ο σ µ ο . Ειδ ικ ό τ ε ρ α, υ π ά ρ χ ο υ ν 7 επ ιλ ο γ ές σ ε χ ρώ µ ατ α αµ αξ ώ µ ατ ο ς µ ε ή χ ω ρίς τ α π ρο σ τ ατευτικ ά A i r b u m p, δ ιά φ ο ρ ε ς ζ ά ν τ ε ς αλο υ µ ιν ίο υ κ αι 5 χ ρωµατικ ά π ακ έ τ α γ ι α τ α κ αθ ίσ µ ατ α κ αι τ ις ε π ε ν δ ύ σ ε ις σ τ η ν κ αµπ ίνα. Στ η ν ε λλη ν ικ ή αγο ρά δ ιατ ίθ ε τ αι σ ε 4 ε κ δ ό σ ε ις εξο π λ ισ µο ύ (Fe e l , Fe e l P ac k , S h in e κ αι S h in e P a c k ) µ ε π λο ύ σ ιο π ακ έτο αξ ε σ ο υ ά ρ απ ό τ η ν β ασ ι κ ή έ κ δ ο σ η .

Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ 2 0 2 2

11


_2022_2_12.pdf

1

18/12/2021

09:53

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙO Τ ΗΤ Α

DACIA

SANDERO SREETWAY

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Η σταθερά π ρ οσα ν α τολ ι σµέ ν η στην πρ οσφ ο ρ ά υ ψ η λο ύ value for mone y D a ci a , επα ν έ ρ χετα ι – µε τ ά απ ό 2 , 1 εκατοµµύρια Sa nde ro στο δρ όµο – δυ ν α µ ικ ά , παί ζοντας διπλ ό πα ι χν ί δι , µε το ν έ ο µον τ έ λο π ο υ προσ φέρεται σε δύ ο εκ δόσει ς : µί α « α σφά λτ ιν η » , τ η Streetw ay κ α ι µί α τύ που C ros s ov e r, µε αυ ξ η µ έ ν η απόσ ταση από το έ δα φος ( 20, 1 cm έ ν α ν τ ι 1 6 , 0 τ ο υ Streetw ay), ον όµα τι St e p wa y . Οι δύο αυτές εκ δόσει ς κ ι ν ού ν τα ι α πό τρ ι κ ύ λιν δ ρο υ ς βε νζινοκινητή ρ ες 999 κ . εκ . που α ν άλ ογ α µ ε τ η ν έκδοση αποδί δου ν έ ω ς 100 ί ππου ς . Σ τη β ά σ η τ η ς γκάµας συναν τάµε τον α τµοσφα ι ρ ι κ ό κ ι ν η τ ή ρ α 1 . 0 S Ce 65 (µε 65 ί ππου ς ) που πρ οσφέ ρ ετα ι µόν ο σ τ ο S an d e r o Streetw ay. Α κ ολ ου θεί ο t u rbo κ ι ν ητή ρ α ς 1 . 0 T Ce 9 0 που σ υνδυάζ ετα ι µε χει ρ οκ ί ν ητο κ ι β ώ τι ο 6 σ χ έ σ ε ω ν ή µε αυτόµατο κ ι β ώ τι ο C VT . Ιδιαί τερης µ ν εί α ς δε α ξ ί ζ ει ο κ ι ν ητή ρ α ς δ ι π λο ύ καυσ ί µου (βε ν ζ ί ν ης - υ γ ρ α ερ ί ου ) 1. 0 T C e 1 0 0 L P G, π ο υ συνδυάζε ται µε χει ρ οκ ί ν ητο κ ι β ώ τι ο 6 σχ έ σ ε ω ν κ αι προσ φέρει τη σι γ ου ρ ι ά της ερ γ οστα σι α κ ής εγκατάστασ ης , α λ λ ά κ α ι σηµα ν τι κ ά χα µηλ ό τ ε ρο κ ό σ τ ο ς κί νησ ης . Το εσωτερικό έ χει , όχι µόν ο µεγ α λ ώ σει σ ε σ χ έ σ η µ ε το προηγούµ εν ο S a nde ro, α λ λ ά κ α ι α ν α β αθ µ ι σ τ ε ί κ αι ποιοτικά, προσφέ ρ ον τα ς επα ρ κ εί ς χώ ρ ου ς για επιβάτες , αλ λ ά κ α ι 21 λ ί τρ α γ ι α µι κ ρ οπρ ά γµ ατ α, ε ν ώ το µε γάλ ο πο ρ τµπα γ κ άζ τω ν 410 λ ί τρ ω ν ε ίν αι σ ε θ έ σ η να καλύψει τ ι ς οι κ ογ εν ει α κ έ ς … υ ποχρ εώ σ ε ις! Σηµαντικό χα ρ α κ τηρ ι στι κ ό του ν έ ου D a ci a S an d e r o εί ναι η τε χνολ ογ ι κ ή του α ν α β άθµι ση. Γι α π αρ ά δ ε ιγ µ α οι νέοι προβ ολ εί ς LE D δι α θέ του ν κ α τά 37 % αυ ξ η µ έ ν η

12

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ ΝΙΑ Σ 2 022


_2022_2_13.pdf

1

18/12/2021

09:53

DACIA

SANDERO STEPWAY

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

εµβ έ λ ει α τ η ς δ έ σ µ η ς τ ο υ ς, π ο υ τ ώ ρ α φ τ ά ν ε ι τ α 1 1 0 µ έ τ ρα, ε ν ώ σ η µαντικ ό ρό λ ο στη β ελ τί ω σ η τ η ς ασ φ ά λε ι ας π αίζ ε ι η π αρο υ σ ία σ υ σ τ η µ ά τ ω ν υ π ο βο ήθ η σ η ς το υ οδηγ ού , ό π ω ς τ ο ε ν ε ρ γό φ ρ ε ν ά ρισ µ α έ κ τ ακ τ η ς αν ά γκ η ς (Em e r ge n c y Brak e Assist) , η ει δοποί η σ η τ υ φ λο ύ σ η µ ε ίο υ (B l i n d S po t W ar n i n g) κ λπ . Τέ λ ος , η ε ργ ο σ τ ασ ι ακ ή ε γ γύ η σ η 5 ε τ ώ ν , κ αθ ώ ς κ αι δ ω ρε ά ν ο δ ι κ ή β ο ήθ εια 3 ετών, που πρ οσφ έ ρε ι η Da c ia έ ρχ ε τ αι ν α π ρο σ φ έ ρ ε ι τ η σ ιγ ο υ ριά π ο υ έ χ ει ανά γ κ η ο σύ γ χρ ον ο ς ο δ η γό ς, ε π ιβε β αι ώ ν ο ν τ ας τ η ν αξ ι ο π ισ τ ία τ ω ν δ ύ ο S a n de ro .

Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ 2 0 2 2

13


_2022_2_14.pdf

1

17/12/2021

22:44

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι O ΤΗΤ Α

FIAT 500

C

C

M

M

Y

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

Στην αναβί ω σή του , το F i a t 500 έ χει κ ατ αφ έ ρε ι ό χ ι µόνο να διαγ ρ άψει µί α πολ ύ επι τυ χηµέ ν η ε µ π ο ρικ ή πορεί α, αλλά κ α ι ν α κ α θι ερ ω θεί ω ς έ ν α l i fe st y l e όχηµα. Φυσ ι κ ά η F i a t όφει λ ε ν α α κ ολ ου θ ή σ ε ι τ ις προσταγές της εποχή ς γ ι α εξ ηλ εκ τρ ι σµ ό κ αι έ τ σ ι ε κτός από το υ β ρ ι δι κ ό 500, πρ οχώ ρ ησε κ αι σ τ η ν πλ ήρως ηλε κ τρ ι κ ή του έ κ δοση, το 500e . Οι δηµιουργ οί του ξ εκ ί ν ησα ν α πό λ ευ κ ή κ ό λλα χ αρ τ ί και έδωσαν στο δι α χρ ον ι κ ό σχή µα του 5 0 0 σ ύ γχ ρ ο ν η σ χεδιαστική α ύ ρ α µε πολ λ έ ς φου του ρ ι σ τ ι κ έ ς λε πτοµέρει ες . Βεβ α ί ω ς φρ όν τι σα ν α ν άλ ο γ α κ αι τ ο ε σωτερικό του , ώ στε ν α συ ν οδεύ ει τη διαφορετικ ότητα του συ ν όλ ου που ή θελαν ν α δηµιουργήσου ν . Ο ηλε κτροκ ι ν ητή ρ α ς του ν έ ου F i a t 500 e , προσφέρε τα ι µε α πόδοση εί τε 95 εί τε 1 1 8 ίπ π ω ν , µ ε µπαταρί α 23, 8 k Wh κ α ι 42 k Wh α ν τί στοι χ α, µ ε τ η ν αυτονοµί α ν α φτάν ει τα 320 χι λ ι όµετρ α. Το αυτοκί νητο δι α θέ τει τρ ί α πρ ογ ρ άµµα τα ο δ ή γ η σ η ς. Το ‘Normal’ που πρ οσφέ ρ ει άµεση επι τάχ υ ν σ η , τ ο ‘Range’ µε το οποί ο εν ερ γ οποι εί τα ι η λ ε ιτ ο υ ρ γία “one-pedal - dri v e ” κ α ι σου επι τρ έ πει ν α χρησ ιµοποιεί ς µόν ο το πεν τάλ του γ κ α ζ ιο ύ , κ αθ ώ ς όταν το πατάς επι τα χύ ν ει ς κ α ι ότα ν το αφ ή ν ε ι ς τ ο αυτοκί νητο επι β ρ α δύ ν ει σα ν ν α πα τού σε ς φ ρ έ ν ο κ αι το ‘Sherpa’ που µεγ ι στοποι εί την α υ τον ο µ ία περιορί ζοντα ς την α ν ώ τα τη τα χύ τητα σ τ α 8 0 k m / h , 14

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ ΝΙ Α Σ 2 022

κ αθ ώ ς κ αι τ η ν κ ατ αν ά λω σ η ε ν έ ργ ε ιας σ ε ά λ λ α σ υ σ τ ή µ ατ α τ ο υ αυ τ ο κ ι ν ή τ ο υ . Η δ υ ν ατ ό τ η τ α τ αχ υ φ ό ρ τ ι σ η ς µ ε 8 5 k W δίνει λ ύσ η σ ε ό σ ο υ ς θ έ λο υ ν ν α τ αξ ιδ έ ψ ο υ ν µ ε τ ο η λε κ τρικ ό 500, κ αθ ώ ς π ρο σ φ έ ρ ε ι αυ τ ο ν ο µ ία 5 0 χ ι λι ο µ έτρων µέσ α σ ε µ ό λις π έ ν τ ε λε π τ ά ή φ ό ρ τ ι σ η απ ό τ ο 0 στο 80% εντό ς 3 5 λε π τ ώ ν . Σε µ ία απ λή ο ικ ιακ ή π ρ ίζ α 2 , 3 k W χ ρ ε ιά ζ ο ν τ αι π ε ρ ίπ ο υ 1 5 ώ ρε ς για ν α φ ορτισ τεί π λή ρω ς, ε ν ώ µ ε w a l l b o x κ αι δ υ ν ατ ό τ η τ α φ ό ρτισ η ς µε 1 1 k W , ο χ ρ ό ν ο ς υ π ο χ ω ρ ε ί σ τ ις 4 ώ ρ ε ς κ αι 15 λ επ τά . Η τ ι µ ή τ ο υ µ ε τ ο ό φ ε λο ς τ η ς κ ρατ ικ ή ς ε π ιδ ό τη σ η ς, ξ ε κ ιν ά ε ι απ ό 2 6 8 0 0 Eυ ρώ , χ ω ρίς τ η κ ρατικ ή επιδότηση.


FIAT_AD.pdf _2022_2_15.pdf1

101/12/2021 17/12/202112:06 22:46

« ¬ ¢ ¤®­£¤¬ '£ ®

CC

MM

YY

CM CM

MY MY

CY CY

CMY CMY

KK

¬ ¢ ¤®­£ ¥¬ ¤®¢ ®£ 50 ­©®¬ ¥£ © ¢ ¤®­£¤¬ ¥¬«® ¬ ®¢ '£ ® ¦ ­ £ ®¬ ­¯ £¤¬ ¬«¬¥ ¤ £ ¢­ « © £ ®£ ¤ £ ° ­ ¤®¢­ ®¢ « ¬°¢ ®¢ ¢ ¤®­£ ¥ «¢ ¤£«¢ ¢

¥Â ÏË »ÊË ¾ Å '*"5 ÁÅ Æ˽ÍÄÅΠ¸Ê¾Ê ÐͽÉË ÏÅÒ ¾ÔÏËȺÊÅÎÅÒ ¾ÉɪÕËÊÏ¾Ò Äƾ ªÊϾ ÏÆÒ ¾ÎÏÆÈ¸Ò ÂϾÈÆʹÎÂÆÒ ®Ë ËÉËȾºÊËÔÍÄÆË È¾Æ ¾ ÆÄÌÒ ÅÉÂÈÏÍÆÈ» Ê¸Ë ÎÔÊÂÓºÕÂÆ Â Â Ã¾ÏÆÈ» ÏÍ» Ë ¾ÔϹ ÏÅÊ ¾ÍªÁËÎÅ ÎÔÊÁÔªÕËÊÏ¾Ò ÏË ¾Ç ¸Í¾ÎÏË ÎÏÆÉ Â ÏÅÊ ÔÀÅɹ ÏÂÓÊËÉËĺ¾ νÎÏÅ ¾ ËÉÔ ¸ÎÑÊ ÎÔ ¿¾Ï»  ÁºÈÏÔ¾ ( È¾Æ ÁÔʾϻÏÅϾ ¾ÔÏ»ÊË ÅÒ ËÁ¹ÄÅÎÅÒ Â Æ ¸ÁËÔ È¾Æ ¿¸¿¾Æ¾ ÏÆÒ ÂϾÈÆʹÎÂÆÒ Â ÅÁÂÊÆÈË½Ò Í½ ËÔÒ ¥Â ¾ÔÏËÊË º¾ ËÔ ÎÏÆÒ ¾ÎÏÆÈ¸Ò ÂϾÈÆʹÎÂÆÒ ¾ÄĺÕÂÆ Ï¾ ÓÉ Â º¾ ûÍÏÆÎÅ È¾Æ ÂÊÎÑ ¾ÏÑ ¸ÊË Ï¾ÓÔÃËÍÏÆÎϹ ËÔ ËÉËÈÉÅÍÌÊÂÆ ÏÅ ÎÓÂÏÆȹ ÁƾÁÆȾκ¾ Î »ÉÆÒ É Ϫ ΠȾϪÉÉÅÉË ÎÅ ÂºË Ã»ÍÏÆÎÅÒ ÏË Ê¸Ë ÅÉÂÈÏÍÆÈ» ÎÔÊиÏÂÆ Â ¸Ê¾Ê ¾ »ÉÔϾ ËÉËÈÉÅÍÑ ¸ÊË ÏÍ» Ë Æ¾ ͻϾÎÅ Äƾ ÏË Î¹ Â; È¾Æ ÏË ¾½ÍÆË ÏÅÒ ÅÉÂÈÏÍËȺÊÅÎÅÒ ¥ËʾÁÆÈ» ÎÅ ÂºË ËÔ Ð¾ ÍË¿ÉÅ ¾ÏºÎÂÆ ÂºÊ¾Æ ËÆË ¾ ªÇÑ ¾ о  ÆɸÇÂÆ Ë ¾ÄË;ÎÏ¹Ò ÂϾǽ ÏËÔ ÈɾÎÎÆÈ˽ IBUDICBDL ÏËÔ ÂÔªÂÍËÔ DBCSJP È¾Æ ÏËÔ È¾ÆÊËÏ» ËÔ

XXX GJBU HS JMFLUSJLP


_2022_2_16.pdf

1

17/12/2021

22:47

ΥΠ Ο Ψ Η Φ Ι O ΤΗΤ Α

FORD

MUSTANG MACH-E

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Φέροντας τ ο όν οµα του δι άσηµου σπορ αυ τ ο κ ι ν ή τ ο υ της Ford, το οποί ο β ρ ί σκ ετα ι α ν άµεσά µ ας απ ό τ ις αρχές της δεκ α ετί α ς του 1960, η M u s ta n g M a c h -E αποτελ εί µια εν α λ λ α κ τι κ ή πρ ότα ση τω ν « µ π λε οβάλ», απέχον τα ς πα ρ α σάγ γ α ς α πό κ άθε έ ν ν ο ια κουπέ και κ άµπρ ι ο. Το ηλ εκ τρ ι κ ό S UV κατασ κευάσ τηκ ε µε στόχο ν α εξ υ πηρ ετε ί τ ις ανάγκε ς µε τα κ ί ν ησης µι α ς µέ σης οι κ ογ έ ν ε ι ας κ αι εί ναι ένα πολ ύ σηµα ν τι κ ό α υ τοκ ί ν ητο γ ι α τ η Fo r d . Το αυτοκί νη το εί ν α ι δι α θέ σι µο σε δύ ο ε κ δ ό σ ε ι ς: Standard R a ng e κ α ι E xt e nde d R a ng e . Τα αυτοκί νητα S t a nda rd R a ng e δι α θέ του ν ε µ βέ λε ια 440 χιλ ιοµέτρ ω ν , εν ώ η E xt e nde d R a ng e αυ ξ ά ν ε ι την ε µβέλε ι α α υ τή στα 610 χι λ ι όµετρ α , χ ά ρη σ ε µ ια µεγαλ ύτε ρη µπα τα ρ ί α . Α µφότερ ες οι εκ δ ό σ ε ι ς διατί θενται εί τε µε κ ί ν ηση στου ς πί σω ή σ τ ο υ ς τέσ σε ρις τροχού ς , όµω ς οι τετρ α κ ί ν ητε ς ε κ δ ό σ ε ι ς έχουν ελ αφ ρ ώ ς µει ω µέ ν η α υ τον οµί α . Η ταχεί α φό ρ τι ση υ ποστηρ ί ζ ετα ι µε ι σχύ έ ω ς 1 1 5 kW σ τάνταρ , ή έ ω ς 150 k W στα α υ τοκ ί ν η τ α µ ε µεγαλ ύτε ρη µπα τα ρ ί α . Οδηγώντας, την Ma ch- E δι α πι στώ ν ει κ α ν ε ίς π ω ς παρά το αυξ ηµέ ν ο β άρ ος της , έ χει εξ α ι ρ ε τ ικ ή συµπεριφορ ά, όπω ς α ρ µόζ ει σε έ ν α Ford . Π λέ ο ν διατί θεται κ α ι η έ κ δοση G T υ ψηλ ώ ν επι δ ό σ ε ω ν . Το εσωτερικό της Mu s t a ng M a ch- E χα ρ α κ τ η ρίζ ε τ αι απ ό την υψηλή τεχν ολ ογ ί α του κ α ι περ ι λ α µβ ά ν ε ι σ ε δ ύ ο 16

ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021

µ ε γά λε ς ο θ ό ν ε ς, ε ν ώ ε ίν αι ιδ ιαίτ ε ρ α ε ργ ο νο µικ ό κ αι ά ν ε τ ο γ ι α τ ο υ ς ε π ιβά τ ε ς τ ό σ ο ε µ π ρ ό ς ό σο κ αι π ίσ ω. Ο ι λά τ ρ ε ις τ ω ν ο χ η µ ά τ ω ν µ ε έ µ β λη µ α τ ο « µπ λ ε ο βά λ » θ α ε ν τ ο π ίσ ο υ ν τ α σ τ ι λι σ τ ικ ά σ τ ο ιχ ε ία τ η ς M ustan g σ τα φ ώ τ α, τ ο π ε ρίγ ρ αµ µ α τ η ς µ ά σ κ ας κ αι τ α λ ο γ ό τυ π α, αλ λ ά γε ν ι κ ά αυ τ ό τ ο αυ τ ο κ ίν η τ ο µ ο ι ρά ζ ε τ αι π ερισ σ ό τερα µε τ η σ η µ ε ρ ι ν ή τ ά σ η τ η ς αγο ρά ς γ ι α τ η ν κ ατη γ ο ρία η λε κ τ ρ ι κ ώ ν S U V π αρ ά µ ε ο π ο ι αδ ή π ο τ ε Ford Mu stan g το υ π αρ ε λθ ό ν τ ο ς. Συ ν ο λικ ά , η Fo r d M u st a n g M a c h -E π ρο σ φ έρει ό λ α ό σ α ε π ιθ υ µ ο ύ ν ο ι αγ ο ρ ασ τ έ ς, µ ε µ π ατ αρ ίε ς µ ε γ ά λ η ς ε µ β έ λε ι ας, ε ν τ υ π ω σ ι ακ ή τ ε χ ν ο λο γ ία κ αι µια το λ µη ρή ε µ φ ά ν ισ η π ο υ τ η β ο η θ ά ν α ξ ε χ ω ρίζ ε ι σ τ ο δ ρό µο .


_2022_2_17.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

17/12/2021

22:48


_2022_2_18.pdf

1

17/12/2021

22:49

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι O ΤΗΤ Α

HYUNDAI

BAYON

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Η µάχη στ ην κ α τηγ ορ ί α τω ν µι κ ρ ώ ν cro sso v e r s ωσ τόσο έγ ι ν ε α κ όµη σκ λ ηρ ή α πό τη στ ι γ µ ή π ο υ έ κ αν ε την εµφάν ι σή του το Hy u nda i Ba y on. Το ν έ ο µ ο ν τ έ λο ε ί ναι η τε λ ευ τα ί α σχεδι α στι κ ή έ κ φρ α ση τ η ς H y u n d a i , που ξεχωρ ί ζ ει γ ι α τι ς εν τυ πω σι α κ έ ς αν αλο γίε ς κ αι τ α ισ χυρά αισθητι κ ά χα ρ α κ τηρ ι στι κ ά του . Επ ι π λέ ο ν , διαθέτε ι τ η σχεδι α στι κ ή φι λ οσοφί α S e n su o u s S po r t i nes s της Hy u nda i , που ορ ί ζ ετα ι α πό τη ν αρµ ο ν ία µε ταξύ αν α λ ογ ι ώ ν , α ρ χι τεκ τον ι κ ή ς , στυλ κ αι τεχνολογία ς συ ν δυ άζ ον τα ς συ ν α ι σθηµατ ικ έ ς αξ ίε ς µ ε καινοτόµε ς λ ύ σει ς . Και αν εξω τερ ι κ ά εί ν α ι ξ εχω ρ ι στό κ α ι π ρ ω τ ό τ υ π ο , σ το ε σωτερ ι κ ό οι οµοι ότητες µε το ν έο i 2 0 ε ίν αι παραπάνω α πό εµφα ν εί ς . Ε κ πρ ώ της όψ ε ω ς δεσπόζουν οι δύ ο ψηφι α κ έ ς οθόν ες , µία σ τ ο ν π ίν ακ α οργάνων 10, 25 ι ν τσώ ν κ α ι µί α στο σύ σ τ η µ α in fo t ain ment οκτώ ι ν τσώ ν , στοι χεί α υ περ α ρ κ ε τ ά γ ι α ν α προσδώσο υ ν τον α πα ρ α ί τητο εκ συ γ χρ ο ν ισ µ ό σ τ ο ολ όφρε σκο cros s ov e r. Το τα µπλ ό δι α θέ τ ε ι π ο λύ κ αλό φινί ρισ µα όπω ς κ α ι ο δι άκ οσµος , κ α ι π αρ ό λο π ο υ τ α υλικά που έ χου ν χρ ησι µοποι ηθεί εί ν α ι σ κ λη ρ ά σ τ η ν αφή, σε καν έ ν α σηµεί ο δε ν ι ώ θει ς πω ς έ χ ε ι γ ίν ε ι έκπτωσ η στην ποι ότητα . To Bayon εί ν α ι εξ οπλ ι σµέ ν ο µε τα κ ορ υ φ αία χαρακτηριστι κ ά α σφα λ εί α ς Hy u nda i Sm a r t S e n se κ αι ακολουθε ί τα υ ψηλ ότερ α ευ ρ ω πα ϊ κ ά π ρό τ υ π α ασφαλε ί ας. Τα πι ο σηµα ν τι κ ά χα ρ α κ τηρ ι σ τ ικ ά τ ο υ περιλαµβά ν ου ν το Έ ξ υ πν ο C ru i s e C ont r o l 18

ΑΥΤΟΚΙΝ Η ΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021

(Na v i gat i o n -b ase d S m ar t Cr u ise Co n t ro l- N SCC) , τη ν Έ ξ υ π ν η Υπ ο βο ή θ η σ η Ο ρ ίο υ Ταχ ύ τ η τ ας (In te llige n t S pe e d L im i t A ssist - I S L A ) κ αι τ η ν Υπ ο βο ήθ η σ η Π αρακ ο λο ύ θ η σ η ς Λ ω ρίδ ας (L an e Fo l l o w in g AssistL FA ). Π αρ ά λλη λα ξ ε χ ω ρ ίζ ε ι γ ι α τ η ν ά ν ε ση κ αι τη ν π ρ ακ τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ . Δ αι τ ίθ ε τ αι µ ε ατ µ ο σφ αιρικ ό κ ι ν η τ ή ρ α 1 . 2 λίτ ρ ω ν µ ε 7 5 ίπ π ο υ ς κ αθ ώς κ αι µε χ ιλι ά ρι t u r b o µ ε 1 0 0 κ αι 1 2 0 ίπ π ο υ ς. Ο ι τιµές το υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν απ ό τ α 1 5 . 7 9 0 Ευ ρώ .


_2022_2_19.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

17/12/2021

22:51


_2022_2_20.pdf

1

17/12/2021

23:10

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι O ΤΗΤ Α

HYUNDAI

TUCSON

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Η Hyunda i α ποτελ εί ca s e s t u dy γ ι α τ η ν αυτοκινητοβ ι οµηχα ν ί α . Τα β ή µα τα των τ ε λε υ τ αίω ν ε τών, τε ί ν ου ν σε σχεδι α στι κ ά κ α ι τεχ ν ο λο γ ι κ ά άλ µατα κ α ι τα µον τέ λ α της εί ν α ι - ευ χ ά ρ ι σ τ ε ςε κπλήξε ι ς που δι α δέ χον τα ι η µί α την ά λλη . Το Tuc s on δεν θα µπορ ού σε πα ρ ά ν α ακ ο λο υ θ ή σ ε ι το «κανό ν α » της κ α ι ν οτοµί α ς κ α ι του ν ε ω τ ε ρισ µ ο ύ . Α ισ ί ως σ την τέ τα ρ τη γ εν ι ά του , το δη µ ο φ ι λέ σ τ ε ρο SUV της ετα ι ρ ί α ς ( g l oba l ca r ον ) µε π ω λή σ ε ι ς π ο υ µε τρώντα ι σε εκ α τοµµύ ρ ι α µον άδες , ε ίν αι έ ν α απ ό τα πιο ε ν τυ πω σι α κ ά σχή µα τα που κ υ κ λο φ ο ρ ο ύ ν «ε κεί έξω » . Το α µάξ ω µα β ρ ί θει α κ µώ ν κ αι π λη ρ ο ί τις προϋ ποθέ σει ς γ ι α ν α πα ρ α µεί ν ει ε π ίκ αιρο , ε ν ώ , παρά το επι β λ ητι κ ό της εµφάν ι σης π ο ν τ ά ρε ι σ τ η ν καλ αισ θη σί α κ α ι όχι στο µέ γ εθος . Α ξ ί ζ ε ι ν α σ ηµε ιώσου µε ν έ ο T u cs on εί ν α ι το πρ ώ τ ο S U V τ η ς Hyundai που β α σί ζ ετα ι στη ν έ α σχεδ ι ασ τ ικ ή φιλ οσ οφί α S e ns u ou s S p ort i ne s s . Η γκάµα του µον τέ λ ου εί ν α ι εξ α ι ρ ετι κ ά δ ιε υ ρυ µ έ ν η και περιλ α µβ άν ει εκ δόσει ς µε β εν ζ ι ν ο κ ι ν η τ ή ρ α ή πετρελ α ι οκ ι ν ητή ρ α , κ ί ν ηση στου ς εµπ ρ ό ς ή τ ο υ ς τέσσ ερις τρ οχού ς , µε χει ρ οκ ί ν ητα ή αυ τ ό µ ατ α κιβώτια ( δι πλ ού συ µπλ έ κ τη, ή « κ λ α σι κ ά » 6 τ ά χ υ τ α αυτόµατα ) . Πρ όκ ει τα ι γ ι α έ ν α εξ ηλ εκ τ ρισ µ έ ν ο l i n e up ε κδόσεω ν , α φού µηδεµι άς εξ α ι ρ ου µ έ ν η ς ε ίν αι υβριδικέ ς , ξ εκ ι ν ώ ν τα ς α πό τι ς MHE V κ αι καταλ ήγο ν τα ς στα µον τέ λ α « πρ ί ζ α ς » . Κ ατ ’ ε πέκτασ η, α ν άλ ογ ο εί ν α ι κ α ι το εύ ρ ο ς τ ω ν διαθέσιµ ω ν ι πποδυ ν άµεω ν , που ξ εκ ι ν ά ε ι απ ό τ ο υ ς 150 ί ππο υ ς της έ κ δοσης µε τον β εν ζι ν ο κ ιν η τ ή ρ α των 1,6 λ ί τρ ω ν κ α ι κ α τα λ ή γ ει στου ς 2 6 5 ίπ π ο υ ς

20

ΑΥΤΟΚΙΝ Η ΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021

τ ο υ κ ο ρυ φ αίο υ , pl u g -i n υ β ρ ι δ ικ ο ύ π ο υ σ υ νδ υά ζεται απ ο κ λε ι σ τ ικ ά µ ε αυ τ ό µ ατ η µ ε τ ά δ ο σ η κ αι τ ε τ ρακ ίν η σ η . Το ε σ ω τ ε ρικ ό , ε ίν αι έ ν ας π ο ιο τ ικ ό ς χ ώ ρ ο ς « δ ιαβίω σ η ς» , ό π ο υ τ ο υ ς π ρω τ αγ ω ν ι σ τ ικ ο ύ ς ρό λ ο υς π αίζ ο υ ν σ χ ε δ ίασ η , η λε ι τ ο υ ρ γικ ό τ η τ α κ αι η ε ργ ο ν ο µ ία. Ει δ ικ ή µ ν ε ία αξ ίζ ε ι τ ο d e si gn τη ς κ ε ν τ ρικ ή ς κ ο ν σ ό λας π ο υ φ ιλο ξ ε ν ε ί τ η ν ο θ ό νη αφ ής τ ω ν 1 0 , 2 5 ιν τ σ ώ ν κ αι απ ο τ ε λε ί µ έ ρο ς τη ς π ρώτη ς κ αι ό χ ι ξ έ ν ο σ ώ µ α. Ο ι χ ώ ρ ο ι γ ι α ε π ι βά τ ες κ αι απ ο σ κ ε υ έ ς ε ίν αι π ο λύ κ αλο ί, ό π ω ς ά λλωσ τε κ αι το ε π ίπ ε δ ο ε ξ ο π λισ µ ο ύ τ ω ν σ τ ά ν τ αρ π αρο χών, αλ λ ά κ αι τ ο « π ακ έ τ ο » σ υ σ τ η µ ά τ ω ν ασ φ ά λε ι ας κ αι υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς ο δ η γο ύ .


_2022_2_21.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

17/12/2021

23:11


_2022_2_22.pdf

1

17/12/2021

23:17

ΥΠ Ο Ψ Η Φ Ι O ΤΗΤ Α

NISSAN

QASHQAI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Το Nis s an Qas hq a i α πό την πρ ώ τη ηµέ ρ α τ η ς κυκλοφορί ας του , το 2007, έ µελ λ ε ν α α ν ο ίξ ε ι τ ο ν δρόµο των S UV µε τον πι ο εµφα τι κ ό τρ όπ ο κ αι ν α «χτί σε ι» µια ν έ α σχολ ή , που πλ έ ον α πα σχ ο λε ί τέσσ ερις στου ς δέ κ α α γ ορ α στέ ς σε όλ ο τ ο ν κ ό σ µ ο . Το ιαπωνικό S UV που έ χει . . . πα ρ α σηµοφορ η θ ε ί για την µεγάλ η εµπορ ι κ ή του κ α ρ ι έ ρ α – έ χει π ο υ λή σ ε ι πάνω από 3 εκ α τοµµύ ρ ι α σε όλ ο τον κ όσµ ο κ αι 40.000 αντίτυ πα στην Ε λ λ άδα τα τελ ευ ταία 1 4 χρόνια – λαν σάρ ετα ι στην α γ ορ ά µε πι ο δ υ ν αµ ι κ ή ε µφάνιση, µε πλ ή ρ ες ψηφι οποι ηµέ ν ο « πακ έ τ ο » σ τον τοµέα της α σφάλ ει α ς κ α ι της άν εση ς, ε ν ώ , για πρώτη φ ορ ά στο ν έ ο µον τέ λ ο πρ ω τα γω ν ισ τ ο ύ ν οι ε ξηλε κτρι σµέ ν ες εκ δόσει ς . Η N i s s a n π ρο σ δ ο κ ά το 50% των πω λ ή σεω ν της ν α πρ οέ ρ χον τ αι απ ό τ ις «ε ξηλε κτρισµέ ν ες » εκ δόσει ς , στην Ε υ ρ ώπ η έ ω ς τ ο 2024. Το εσωτερ ι κ ό του πα ρ ου σι άζ ετα ι αναβαθµισµέν ο σε α ι σθητι κ ό επί πεδο α λ λ ά κ αι ποιοτικά, µε ν έ α υ λ ι κ ά που πα ρ α πέ µπου ν π λέ ο ν σ ε premium πρ ότα ση. Η ι α πω ν ι κ ή « σχολ ή » ε φ ο δ ιά ζ ε ι » το Qas hqai µε το πρ οηγ µέ ν ο σύ στηµα ψυ χ αγω γ ίας και ε νηµέρω σης µε κ ορ υ φα ί α στην κ α τηγ ο ρ ία γκάµα σ υνδε δεµέ ν ω ν υ πηρ εσι ώ ν , σ υµπε ριλαµβ α ν οµέ ν ης της εύ κ ολ ης εν σω µ ά τ ω σ η ς s martphone , του Wi - F i εν τός α υ τοκ ι ν ή το υ για έ ω ς 7 σ υσκε υές κ α ι της N i s s a n C onne ct Se r v ic e s. M ε ταξύ άλ λ ων , ξ εχω ρ ί ζ ει η λ ει του ρ γ ί α αποµακρυσµ έ ν ου χει ρ ι σµού µέ σω του s m ar t ph o n e , για το έλε γχ ο του α υ τοκ ι ν ή του , όπω ς ο

22

ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021

απ ο µ ακ ρυ σ µ έ ν ο ς χ ε ιρισ µ ό ς κ ό ρ ν ας κ αι φ ώ τ ων, κ αθ ώς κ αι κ λε ιδ ώ µ ατ ο ς-ξ ε κ λε ι δ ώ µ ατ ο ς τ ο υ ο χ ή µ ατ ο ς. Το Nissan Q a sh qa i ε ίν αι δ ιαθ έ σ ιµ ο , µ ε τ αξ ύ ά λ λ ων, µε το ν κ ι ν η τ ή ρ α β ε ν ζ ίν η ς 1 . 3 DiG-T π ο υ σ υ ν δ υ ά ζ ε ται µε υ βριδ ικ ή τ ε χ ν ο λο γ ία. Π ρ ο σ φ έ ρε τ αι σ ε δ ύ ο εκ δ ό σ εις 140 κ αι 1 5 8 ίπ π ω ν , ε ίτ ε µ ε χ ε ιρο κ ίν η τ ο κ ιβώ τ ιο 6 σ χέσ εων ε ίτ ε µ ε τ ο ν έ ο κ ι βώ τ ιο τ αχ υ τ ή τ ω ν X t r o n i c CV T (απ ο κ λε ισ τ ικ ά σ τ η ν έ κ δ ο σ η 1 5 8 ίπ π ω ν ).


_2022_2_23.pdf

1

17/12/2021

23:18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nέο Nissan Qashqai Το Απόλυτο Crossover. Τώρα µε Υβριδική Τεχνολογία.


_2022_2_24.pdf

1

17/12/2021

23:19

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι O ΤΗΤ Α

OPEL

MOKKA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mε το νέο Mok k a η O p e l α ν α β ι ώ nει τη «σηµειολογ ί α » µι α ς έ ν δοξ ης ι στορ ί α ς . Ο ι µυηµένοι θα κ α τα λ άβ ου ν , µε το πρ ώ το, τ ις παραποµπές στη σχεδι α στι κ ή β άση µι α ς εταιρί ας που « υ πέ γ ρ α ψε» µον τέ λ α εµβληµατικά, εδώ κ α ι πολ λ έ ς δεκ α ετί ες. Και, ναι µε ν , µπορ εί λ όγ ω τω ν α πα ι τή σε ω ν της ε ποχής – η κ λ ι µα τι κ ή α λ λ α γ ή εί ν α ι εδώ-, να πα ρ ου σι άστηκ ε πρ ώ τα το Mokka-e, το α µι γ ώ ς ηλ εκ τρ ι κ ό, δηλ α δή , όµως ο Γε ρ µα ν ός κ α τα σκ ευ α στή ς πρ οί κ ισ ε τη νέα γενι ά Mok k a κ α ι µε πρ οηγ µέ ν ου ς κινητήρε ς ε σω τερ ι κ ή ς κ α ύ σης . Παρά το ελ α φρ ώ ς µα κ ρ ύ τερ ο µετα ξ όν ι ο (+2 χλσ τ), το ν έ ο Mok k a εί ν α ι κ α τά 12, 5 εκ. πιο κοντ ό συ γ κ ρ ι τι κ ά µε την προηγούµεν η γ εν ι ά, πρ οσφέ ρ ει όµω ς στους πέντ ε επι β άτες του πα ρ όµοι α χωρητικότη τα 350 λ ί τρ ω ν στο χώ ρ ο αποσ κευών. Ε πί σης , ξ εχω ρ ί ζ ει ω ς το πρώτο µοντέ λ ο που α ποτυ πώ ν ει το µελ λ οντικό πρ όσω πο της µάρ κ α ς κ α ι υιοθετε ί το πλ ή ρ ω ς ψηφι α κ ό cock p i t επόµενης γ εν ι άς , το O p e l Vi zor κ α ι το Opel Pure P a ne l , α ν τί στοι χα . Ο πί ν α κ α ς οργάνων ε κ τεί ν ετα ι σε ορ ι ζ όν τι α δι άτα ξη και ενσωµατώ ν ει δύ ο δι ευ ρ υ µέ ν ες οθόνε ς : αυτή µπρ οστά α πό τον οδηγ ό έ χ ε ι διάστασ η 12” .

24

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ ΝΙ Α Σ 2021


_2022_2_25.pdf

1

17/12/2021

23:20

OPEL

MOKKA-Ε

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Το ν έ ο M o k k a φ έ ρν ε ι σ τ η ν κ ατη γ ο ρία B κ ο ρυ φ αίε ς κ αι ν ο τ ο µ ίε ς µέχρι π ρό τινο ς δ ιαθ έ σ ιµ ε ς µ ό ν ο σ ε π ο λυτελ ή µο ντέλ α. Το σ ύ σ τ η µ α αν αγν ώ ρισ η ς επ ικ είµενη ς σ ύ γκ ρο υ σ η ς (Fo r w a r d co llisio n ale rt) µ ε αυ τ ό µ ατ ο φ ρ ε ν ά ρισ µ α έκ τακ τη ς αν ά γ κ η ς κ αι αν ίχ ν ε υ σ η πεζο ύ λε ιτ ο υ ρ γε ί µ ε τ αχ ύ τ η τ ε ς π ά νω απ ό 5,0km/h. Το A d apt i v e c r u ise c o n tro l δ ιατη ρεί µ ία σ τ αθ ε ρή απ ό σ τ ασ η α νά µεσ α σ το νέο M o k k a κ αι τ ο π ρο π ο ρε υ ό µενο ό χη µα, χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ώ ν τ ας ραν τ ά ρ κ αι αισ θ η τ ή ρ ε ς κ ά µ ε ρας. Η ταχύτη τα το υ ο χ ή µ ατ ο ς αυ ξ ά ν ε τ αι ή µ ειώνεται, αν ά λο γα µ ε αυ τ ή τ ο υ π ρ οπ ο ρευό µενο υ ο χ ή µ ατ ο ς, αλλά δ ε ν υ π ε ρ βαίνει τη ν π ρο κ αθ ο ρισ µ έ ν η . Ό λε ς ο ι ε κ δ ό σ ε ις ε φ ο δ ιά ζο νται µε τη ν τ ε λε υ τ αία γ ε ν ιά φ ώ τ ω ν LED – απ ό τα φ ώ τ α η µ έ ρας σ ε χ αρακ τ η ρισ τικ ά γ ρ αφ ικ ά µ έ χ ρι τ α ε µ π ρό ς φ ώτα ο µίχλ η ς. Τα απ ό λυ τ ο σ τ ο ι χ ε ίο σ τ η ν κ ατη γ ο ρία ε ίν αι τ ο π ρο σ αρµ ο ζ ό µ ε ν ο σ ύσ τη µα φ ώ τ ω ν a d a pt iv e I n t e l l iL ux L ED ® m a t r i x l i gh t µ ε σ υ ν ο λι κ ά 14 σ το ιχεία. Το ν έ ο O pe l M o k k a βασ ίζεται σ ε µία νέα έ κ δ ο σ η τ η ς π ο λύ απ ο δ ο τικ ής mu lti-e n e r gy π λατ φ ό ρµ ας τ η ς ε ταιρείας - CMP (Co m m o n M o d u l ar P l a t form) . Αυτό το ε λαφ ρ ύ κ αι απ ο δ ο τ ικ ό αρθ ρωτό σ ύ σ τη µα π αρέ χ ε ι µ έ γισ τ η ε υ ε λιξ ία σ τη ν εξέλ ιξη ο χ η µ ά τ ω ν κ αι ε π ι τ ρέ π ε ι τό σ ο τη χρήσ η αµ ι γ ο ύ ς η λε κ τ ρο κ ίν η σ η ς µε µπ αταρία ό σ ο κ αι κ ιν η τ ή ρ ω ν ε σ ω τ ερικ ής κ αύ σ η ς. Ο π ε λά τ η ς έ χ ε ι τ ο ν τ ε λικ ό λ ό γ ο σ τη ν ε π ι λο γή τ ο υ κ ιν η τ ή ρ ι ο υ σ υ νό λ ο υ. Ο ι ζ ω η ρο ί κ αι τ αυ τ ό χ ρο να ο ικ ο νο µικ ο ί κ ιν η τ ή ρ ε ς βε ν ζ ίν η ς κ αι d ie se l απ ο δ ίδ ο υ ν ι σ χ ύ π ο υ κ υ µ α ίνεται µεταξύ 1 0 0 κ αι 1 3 0 ίπ π ω ν . Η ή π ια κ ατανά λ ωσ η κ αι ο ι αν ώ τ ε ρ ε ς ε π ι δ ό σ εις είναι κ ύ ριο χ αρ ακ τ η ρ ι σ τ ικ ό ό λω ν τ ων κ ινη τήριων σ υ ν ό λω ν . Η απ ό λαυ σ η ξ ε κ ι ν ά µ ε τ ο ν µικ ρό τερο 1 . 2 T u r b o (1 0 0 ίπ π ο ι) π ου σ υνδ υά ζεται µ ε ε ξ ατ ά χ υ τ ο µ η χ αν ικ ό κ ιβώτιο . Υψ η λό τ ε ρ ε ς ε π ι δ ό σ ε ι ς χ α ρακ τη ρίζο υ ν τ ο ν 1 . 2 T u r b o (1 3 0 ίπ π ο ι) . Παρά τη ν ισ χ υ ρή ι π π ο δ ύ ν αµ η , η κ α τανά λ ωσ η το υ αλο υ µ ι ν έ ν ιο υ κ ι ν η τ ή ρ α παραµένει χ αµ η λή , ε ίτ ε µ ε τ ο ε ξ ατ άχυ το µη χανικ ό , ή µ ε τ ο 8 τ ά χ υ τ ο αυ τ ό µ ατο κ ιβώτιο . Ο ι δ ύ ο β ε ν ζ ιν ο κ ιν η τ ή ρ ε ς π λ αισ ιώνο νται απ ό έ ν αν ζ ω η ρό κ ιν η τ ή ρ α d ie se l 1.5L µ ε ε ξ ατ ά χ υ τ ο µ η χ αν ικ ό κ ιβώτιο , π ο υ απ ο δ ίδ ε ι (1 1 0 ίπ π ο ι) κ αι µέγ ισ τη ρο π ή 2 5 0 Nm . Τέ λο ς, ο ι φ ίλο ι τ η ς η λε κ τρο κ ίνη σ η ς µ π ο ρ ο ύ ν ν α π αραγ γε ίλο υν το Ope l M o k k a-e . Κ ά τ ω απ ό τ ο κ α π ό το υ η λε κ τ ρικ ο ύ µ ο ν τ έ λο υ υ π άρχει ένας αθ ό ρυ β ο ς η λε κ τ ρ ο κ ι ν η τ ήρας π ο υ απ ο δ ίδ ε ι 1 0 0 k W (1 3 6 ίπ π ο υς) µε µ έ γισ τ η ρο π ή 2 6 0 Nm . Στο ν κ ύκ λ ο WL TP, η µ π ατ αρ ία 5 0 k W h π ρο σ φ έρει αυ τ ο ν ο µ ία έ ω ς 3 2 4 χ ιλι ό µετρα, π ριν χ ρ ε ιασ τ ε ί ε π αν αφ ό ρ τ ι σ η . Το η λ εκ τρικ ό M o k k a-e υ π ο σ τ η ρίζ ε ι ό λε ς τις επ ιλ ο γ ές φ ό ρ τ ι σ η ς: απ ό µ ο ν ο φ ασ ι κ ή µέχρι τ ριφ ασ ι κ ή ε γ κ ατ ά σ τ ασ η στα 11 k W. Ση µ ε ι ώ σ τ ε ό τ ι η O pe l π ρ ο σ φ έρει ε γγ ύ η σ η ο κ τ ώ ε τ ώ ν / 1 6 0.000 χλ µ. γ ια τ η µ π ατ αρ ία.

Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ 2 0 2 1

30


_2022_2_26.pdf

1

17/12/2021

23:21

ΥΠ Ο Ψ Η Φ ΙO Τ ΗΤ Α

RENAULT

ARKANA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

H νέα τάση της α γ ορ άς εί ν α ι τα cou p e S U V , τ α ο π ο ία, ωστόσ ο, αν α πτύ σσον τα ι , κ υ ρ ί ω ς , στι ς p r e m i u m µάρκες και σε πι ο « τσου χτερ έ ς » τι µέ ς . Η R e n au l t κάνε ι την υ πέ ρ β α ση κ α ι κ α τεβ άζ ει πρ ότ ασ η αν ά λο γ ο υ ύφους σ ε π ρ οσι τά επί πεδα τι µώ ν , µε ωρ αίο σ τ ι λ, πληρότητα εξ οπλ ι σµού , εν τυ πω σι α κ ή ευ ρ υ χ ω ρ ία για επιβάτες κ α ι α ποσκ ευ έ ς . Όλ α α υ τά µε ε κ κ ίν η σ η σ τ α 25,3 χιλ ιάρι κ α ! Οι ε κδόσε ι ς εί ν α ι δύ ο, α µι γ ώ ς υ β ρ ι δι κ ό κ αι µικρο-υβριδι κ ό. Σ την πρ ώ τη περ ί πτω ση ο κ ι ν η τ ή ρ ας E-TECH Hyb ri d τω ν 145 ί ππω ν περ ι λ α µβά ν ε ι έ ν αν 4-κύλ ινδρο α τµοσφα ι ρ ι κ ό β εν ζ ι ν οκ ι ν ητή ρ α 1 . 6 λτ ν έ ας γε νιάς . Εί ν α ι εξ οπλ ι σµέ ν ος µε φί λ τρ ο µικροσωµατι δί ω ν γ ι α τον περ ι ορ ι σµό τω ν ε κ π ο µ π ώ ν ρύπων. Η ισχύ ς του εί ν α ι 91 ί πποι , εν ώ σ υ ν ε ρ γά ζ ε τ αι µε δύο ηλε κ τρ ι κ ού ς κ ι ν ητή ρ ες , έ ν α ν 36 k W κ αι έ ν αν 15 kW HSG ( Hi g h- Vol t a g e S t a rt e r G e ne r at o r ). Στεκόµαστε ι δι α ι τέ ρ ω ς στο πρ ω τοπορ ι α κ ό κ ιβώ τ ιο πολ λ απλ ών λ ει του ρ γ ι ώ ν ( m u l t i - m ode ) χ ω ρίς συµπλ έκτη, που συ µπλ ηρ ώ ν ει το σύ στηµ α µ ε τ ά δ ο σ η ς κί νησ ης –π ρ όκ ει τα ι στην πρ α γ µα τι κ ότητ α για ενοποιηµέν ο σύ στηµα ξ εχω ρ ι στώ ν κ ι β ωτ ίω ν , δ ύ ο σχέσ εων γι α του ς ηλ εκ τρ οκ ι ν ητή ρ ες κ αι τ ε σ σ ά ρ ω ν για το βενζινοκ ι ν ητή ρ α ! Σ την έ κ δοση m i cro -h y b r id , τ ο A rkana βασί ζ ετα ι στον 4κ ύ λ ι ν δρ ο β εν ζι ν ο κ ιν η τ ή ρ α turbo αµέσ ου ψεκ α σµού 1. 3 T C e . Η mic ro-hy bri d τεχν ολ ογ ί α υ λ οποι εί τα ι µ έ σ ω τ η ς

26

ΑΥΤΟΚΙΝ Η ΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021

π ρ ο σ θ ή κ η ς ε ν ό ς σ υ σ τ ή µ ατ ο ς ε ν αλλά κ τ η , σ ε σ υ ν δ υ ασ µ ό µ ε µ ι α µ π ατ αρ ία ι ό ν τ ω ν λι θ ίο υ 12V , τ ο π ο θ ε τ η µ έ ν η κ ά τ ω απ ό τ ο κ ά θ ι σ µ α τ ου σ υνο δ η γ ο ύ . Ο κ ι ν η τ ή ρ ας σ υ ν δ υ ά ζ ε τ αι απ ο κ λε ισ τ ικ ά µε το αυτό µατο κ ι βώ τ ιο δ ιπ λο ύ σ υ µ π λέ κ τ η EDC 7 σ χ έ σ εων. Η τ ε χ ν ο λο γ ία m ic r o -h y b r i d µ ε ιώ ν ε ι έ ω ς κ αι κ ατά 8% τ η ν κ ατ αν ά λω σ η κ αι έ ω ς κ αι κ ατ ά 8 , 5 % τις εκ π ο µπ ές ρ ύ π ω ν CO 2 , ε ξ ασ φ αλίζ ο ν τ ας τ αυ τ ό χ ρο να ο µαλ ό τερη ε π αν ε κ κ ίν η σ η κ αι µ ε γ αλύ τ ε ρη ά ν ε σ η σ τ η ν ο δ ήγ η σ η . Στ η ν έ κ δ ο σ η 1 . 3 T Ce 1 4 0 m i c r o -h y b r i d , το νέο A r k a n a απ ο δ ίδ ε ι µ έ γισ τ η ρο π ή 2 6 0 Nm απ ό τις 1.750 έ ω ς τ ι ς 3 . 5 0 0 σ . α. λ. . Α υ τ ό σ η µ αίν ε ι + 1 0 ίπ π ο υ ς κ αι + 2 0 Nm ρο π ή ς σ ε σ ύ γκ ρισ η µ ε τ ο ν π αλι ό κ ινη τήρα 1.3 T Ce 1 3 0 .


_2022_2_27.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

17/12/2021

23:22


_2022_2_28.pdf

1

17/12/2021

23:23

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι O Τ ΗΤ Α

SKODA

ENYAQ iV

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Το Skoda E ny a q i V α ποτελ εί την πρ ώ τ η π ρ ο σ π ά θ ε ια «ε ξηλε κτρι σµού » της γ κ άµα ς τω ν µεσαίω ν κ αι µε γάλ ων µον τέ λ ω ν της τσέ χι κ ης φί ρ µ ας. Χρησιµοποι εί την ί δι α β α σι κ ή πλ α τφόρ µ α, τ ι ς ίδ ιε ς µπαταρί ες κ α ι του ς ί δι ου ς ηλ εκ τρ οκ ι ν η τ ή ρε ς µ ε τ ο Volks w ag e n I D . 4, όµω ς δι α θέ τει τον δ ι κ ό τ ο υ , ξε χωρισ τό χα ρ α κ τή ρ α . Ο τρόπος µε τον οποί ο έ χει σχεδι α στε ί τ ο ν έ ο Enyaq iV πα ν τρ εύ ει έ ξ υ πν α τα πα ρ α δο σ ιακ ά σ χεδιαστι κ ά στοι χεί α της S k oda µε µι α π ι ο µοντέρνα κ α ι φου του ρ ι στι κ ή εµφάν ι ση . Το γε γο ν ό ς ότι εί ναι S UV, σηµα ί ν ει πω ς έ χει δοθε ί ι δ ιαίτ ε ρ η έµφασ η σε θέ µα τα χώ ρ ου στο εσω τερ ι κ ό , ε ν ώ παράλληλ α δί ν ει στο α υ τοκ ί ν ητο έ ν α ν ι δ ιαίτ ε ρ ο χαρακτήρ α στο εξ ω τερ ι κ ό. Το ψηλό π ί σω µέ ρ ος συ µβ άλ λ ει στην π ρ ακ τ ι κ ό τ η τ α και την ορ α τότητα εν κ ι ν ή σει , µε την π ό ρ τ α τ ο υ χώρου απ οσκ ευ ώ ν ν α φι λ οξ εν εί το όν ο µ α τ η ς µάρκας . Το ε σωτερ ι κ ό εί ν α ι πρ α γ µα τι κ ά κ α λ οφτ ι αγ µ έ ν ο , κ αι ανάλογα µ ε την επι λ ογ ή του µον τέ λ ου σ ας, διατί θε ται µε µι α επι λ ογ ή α πό φι λ ι κ ά π ρο ς τ ο περιβάλλο ν υ λ ι κ ά. Το Enyaq i V δεν εί ν α ι α πλ ά γ ρ ή γ ορ ο, α λλά έ χ ε ι κ αι σ ηµαντική α υ τον οµί α , η οποί α ξ επερ ν ά τ α 4 8 0 χιλιόµετρ α . Το Enyaq i V δι α τί θετα ι σε εκ δόσει ς µε κ ίν η σ η σ τ ο υ ς πί σω ή και στου ς τέ σσερ ι ς τρ οχού ς , µ ε µ π ατ αρ ίε ς 28

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ Ν Ι Α Σ 2021

π ο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν απ ό τ α 5 5 k W h κ αι φ τ ά ν ου ν µέχρι τα 8 2 k W h κ αι η λε κ τ ρο κ ιν η τ ή ρ ε ς π ο υ π ρ ο σφ έρο υν ισ χύ απ ό 1 4 8 ps (En y aq 5 0 ), 1 8 0 ps (En y aq 60) κ αι 204 ps (En y a q 8 0 ), ε ν ώ η τ ε τ ρ ακ ίν η τ η έ κ δ οσ η δ ιαθ έτει 2 6 4 ίπ π ο υ ς. Ό λε ς ο ι ε κ δ ό σ ε ις δ ιαθ έ τ ο υ ν δ υ ν ατ ό τ η τα ταχείας φ ό ρ τ ι σ η ς 5 0 k W , ω σ τ ό σ ο µ π ο ρ ε ίτ ε ν α φο ρτίσ ετε κ αι σ τ α 1 0 0 k W γ ι α τ ο 6 0 ή 1 2 5 k W για τ ο 80. Α ν τ αγω ν ισ τ ικ ή τ ι µ ο λό γ η σ η , σ τ αθ ε ρ ή π ραγ µατικ ή ε µ βέ λε ια κ αι γ ρ ή γ ο ρ ο ι χ ρ ό ν ο ι φ ό ρ τ ι σ η ς, µαζί µε ε υ χ ά ρ ι σ τ η κ αι δ υ ν αµ ικ ή ο δ ι κ ή σ υ µ π ε ριφ ο ρά κ αι µια κ αµ π ίν α ε π ιβατ ώ ν γ ε µ ά τ η τ ε χ ν ο λο γ ία, αναδ εικ νύ ο υ ν τ ο En y aq iV σ ε π ρ ω τ αγω ν ισ τ ή τ η ς κ ατ ηγ ο ρίας το υ.


_2022_2_29.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

17/12/2021

23:24


_2022_2_30.pdf

1

17/12/2021

23:26

15 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Α Υ Τ ΟΚ ΙΝΗΤ Ο Τ ΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΛΛΑΔ Α

Οδηγώντας στο χρόνο To 2006 ξεκινά ένα ωραίο ταξίδι, σε αµέτρητες διαδροµές, αυτές που µας πάνε όλο και πιο πέρα στις δηµοσιογραφικές µας αναζητήσεις, πάντα, πίσω από το τιµόνι.

C

M

Y

CM

MY

CY

Δεκαπέντε χρόνια δύο δεκάδες και κάτι συνάδελφοι, φίλοι, συνοδοιπόροι, οδηγούµε, συγκρίνουµε, κρίνουµε και καταλήγουµε σε λογικά συµπεράσµατα για το πλέον κατάλληλο νέο µοντέλο, σε παρόντα χρόνο και τόπο, εν προκειµένω «επί ελληνικού εδάφους». Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» είναι ένας ανεξάρτητος δηµοσιογραφικός θεσµός, µία οµάδα επαγγελµατιών συντακτών που ασχολούνται µε το αντίστοιχο ρεπορτάζ, καλύπτοντας τις εξελίξεις µιας παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία επηρεάζει µε καθοριστικό τρόπο πολλούς τοµείς των κατά τόπους αγορών. Παρακολουθούµε τις τάσεις που διαµορφώνονται κατά περιόδους, µιλάµε µε τους «δηµιουργούς», τους κατασκευαστές, τους σχεδιαστές, τους µηχανικούς, τους φορείς νέων τεχνολογιών, τους εισαγωγείς/εµπόρους, αλλά και µε τις κρατικές υπηρεσίες, όσον αφορά τις πολιτικές που χαράσσονται στον ευρύτερο κλάδο των µεταφορών, τις αποφάσεις που λαµβάνονται για τις

CMY

K

30

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ ΝΙ Α Σ 2 021


_2022_2_31.pdf

1

17/12/2021

23:27

Ο αείµνηστος, Άρης Σταθάκης, είχε τιµηθεί για την πολυετή πορεία του ως Συντάκτης Αυτοκινήτου και την προσήλωσή του στα θέµατα της ασφάλειας στους δρόµους. Στη φωτό, από την εκδήλωση απονοµής του ΑτΧ 2008, µε τον τότε Πρόεδρο του θεσµού, Αντώνη Κόλλια Πολλοί πολιτικοί πρώτης γραµµής έχουν κατά καιρούς παραστεί στις απονοµές του ΑτΧ. Μεταξύ αυτών ο νυν υφυπουργός αρµόδιος για θέµατα Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, όταν ήταν και πάλι υφυπουργός Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων (2013-2015)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ο Πρόεδρος της Ford Motor Ελλάς, Νίκος Νοταράς, έχει σηκώσει τον τίτλο του 2018, µε το Ford Fiesta Ο Πολυχρόνης Συγγελίδης, Διευθύνων Σύµβουλος του οµώνυµου Οµίλου, έχει τιµήσει, πολλές φορές, µε την παρουσία του τις εκδηλώσεις του ΑτΧ.

Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ 2 0 2 1

31


_2022_2_32.pdf

1

17/12/2021

23:27

Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, Γιώργος Βασιλάκης, έχει απευθύνει, αρκετές φορές, χαιρετισµούς από το βήµα του ΑτΧ, αναλύοντας τις τάσεις της αγοράς. Πιστός φίλος του θεσµού, ο σηµερινός υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, από διάφορες θέσεις ευθύνης κατά το παρελθόν είτε ως υπουργός Μεταφορών είτε ως υπουργός Ενέργειας, έχει τιµηθεί για την όλη προσφορά του στο χώρο του Αυτοκινήτου Το «Αυτοκίνητο του 2020» ήταν το Peugeot 208 και ο Γιάννης Συγγελίδης, µαζί µε τα στελέχη της εν Ελλάδι αντιπροσωπείας ήταν εκεί!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

32

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ Ν Ι Α Σ 2021


_2022_2_33.pdf

1

17/12/2021

23:28

15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Ε ΛΛΑ Δ Α

Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος έχει γίνει κάποιες φορές το «σπίτι» του θεσµού, όπως στην περίπτωση απονοµής του τίτλου στο Opel Corsa. O γνωστός σχεδιαστής αυτοκινήτων, Σωτήρης Κωβός, είναι πάντα στην καρδιά όλων και έχει παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του ΑτΧ, µιλώντας για το µέλλον της αυτοκίνησης. Το ΑτΧ πιάνει και …λιµάνι (Μαρίνα Ζέας), όπως έγινε στην περίπτωση απονοµής του τίτλου του 2019, στο Skoda Karoq, ενώ, για το Ford Fiesta (2018), είχε ανηφορίσει στο Hellexpo της Λ.Κηφισίας.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

περιβαλλοντικές προδιαγραφές των οχηµάτων που χρησιµοποιούµε καθηµερινά. Πάνω από όλα, όµως, κρατάµε «ανοιχτή γραµµή» µε τους χρήστες των αυτοκινήτων, τους κατόχους, τους αγοραστές, τους απλούς καταναλωτές, αλλά και τους πιο απαιτητικούς, εκείνους που λατρεύουν την αυτοκίνηση όπως κι εµείς, βρίσκοντας σε αυτήν την ευκαιρία απόδρασης µέσα από την ευχαρίστηση της δυναµικής οδήγησης, την επί τροχών «κοινωνικοποίηση» µε την ευρύτερη έννοια του όρου, εντός κι εκτός των τειχών. Νοιαζόµαστε για τα ασφαλή αυτοκίνητα, για τη γνώση της σωστής οδήγησης, για την πολιτισµένη συµπεριφορά όλων µας στο δρόµο, για την προαγωγή και τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Μας απασχολεί η βιώσιµη κινητικότητα και η προσαρµογή των οχηµάτων ως µέσων µετακίνησης/µεταφοράς στο γενικότερο πλαίσιο συνδεδεµένων-συνδυασµένων δραστηριοτήτων µε ενεργειακή εξοικονόµηση και µειωµένα κόστη. Ο θεσµός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» έχει γράψει τη δική του ιστορία µε επιτυχία, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς δεσµεύσεις, ελεύθερα! Ο σύλλογός µας, εξελίσσεται διαρκώς, δεν µένει στατικός, λειτουργεί δηµοκρατικά και ανοιχτά. Κάθε χρόνο βραβεύουµε το αυτοκίνητο το οποίο θεωρούµε πως έχει ξεχωρίσει ανάµεσα στα καινούργια που πρωτοκυκλοφόρησαν στους δρόµους της πατρίδας µας µέσα στο 12µηνο. Και το κάνουµε µε συνέπεια και αντικειµενικότητα. H επιλογή, λοιπόν, γίνεται µε κριτήρια που αφορούν στην τεχνολογία, στην ασφάλεια, στην ποιότητα, στην πληρότητα της γκάµας, το κόστος αγοράς και χρήσης, το σεβασµό στο περιβάλλον, αλλά και κάθε άλλο χαρακτηριστικό το οποίο συµβάλλει, ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει στην εκάστοτε ελληνική πραγµατικότητα και στην αντίληψη των καταναλωτών για την αυτοκίνηση.

Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ 2 0 2 1

33


_2022_2_34.pdf

1

17/12/2021

23:29

1 5 Χ Ρ Ο ΝΙΑ Α Υ Τ ΟΚ ΙΝΗΤ Ο Τ Η Σ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΛΛΑΔΑ

Για το 2008, το ΑτΧ πήγε Λαµία και εκεί διέπρεψε το τότε Mazda 2

Για το 2015, άνοιξε αποκλειστικά για τα µέλη του θεσµού, πριν ακόµη δοθεί στην κυκλοφορία, το νέο τµήµα της Νέας Οδού στις σήραγγες του Μαλιακού.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ο αείµνηστος Γιώργος Παππάς, υπεύθυνος επικοινωνίας του Οµίλου Σαρακάκη, κατά την απονοµή του τίτλου στο Honda Jazz, το "Αυτοκίνητο του 2009". Ο φίλος µας, δυστυχώς, "έφυγε" νωρίς...

34

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ ΝΙ Α Σ 2021

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μάκης Παπαγεωργίου στην απονοµή του ΑτΧ του 2014. Παλιός γνώριµος από το χώρο του αυτοκινήτου.


_2022_2_35.pdf

1

17/12/2021

23:37

Η θάλασσα του Πειραιά, πάντα αγαπηµένη και ταξιδιάρα. Υπέροχη εικόνα από το ΝΟΕ.

C

Ο νυν υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, όταν ήταν υπουργός Μεταφορών, παρέστη και εκείνος σε απονοµή του ΑτΧ. Χαµογελαστός υπό το επίσης χαµογελαστό βλέµµα του τότε Προέδρου του θεσµού Πάνου Φιλιππακόπουλου.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ο θεσµός δεν ξεχνάει τα ράλι και τους «πρωταγωνιστές» τους. Ο συνοδηγός Γιάννης Σταυρόπουλος, µέλος του ΑτΧ, απένειµε για το 2017, τιµητική πλακέτα στον οδηγό Λεωνίδα Κύρκο, πρωταθλητές και οι δύο, για πολλά χρόνια µαζί στα µπάκετ.

Οι εκδηλώσεις του ΑτΧ στο Μουσείο Οίνου υπήρξαν πολύ επιτυχηµένες.

Η απονοµή του τίτλου του ΑτΧ 2020, στο Peugeot 208, θα µείνει στην ιστορία ως η πλέον βροχερή, αλλά και λαµπερή.

Το Jeep Renegade κέρδισε τις προτιµήσεις των µελών του θεσµού και τον τίτλο του ΑτΧ 2016. Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ 2 0 2 1

35


_2022_2_36.pdf

1

17/12/2021

23:38

1 5 Χ ΡΟ ΝΙΑ Α Υ Τ ΟΚ ΙΝΗΤ Ο Τ ΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΛΛΑΔΑ

Τα νυχτερινά πλάνα πάντα έχουν τη χάρη τους, ειδικά όταν η πόλη έχει στολιστεί για τα Χριστούγεννα. Τότε τα υποψήφια αυτοκίνητα για την τελική φάση του ΑτΧ, έχουν άλλη λάµψη.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Το Renault Captur ήταν το ΑτΧ 2021. Λόγω της πανδηµίας, τηρουµένων των αποστάσεων, η Διευθύνουσα Σύµβουλος της εταιρίας στην Ελλάδα, παρέλαβε το βραβείο από τον τότε Πρόεδρο του θεσµού Γιάννη Σκουφή και τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Κανουπάκη.

36

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ ΝΙ Α Σ 2021

Για το 2018, απονεµήθηκε από τον θεσµό ένα ειδικό βραβείο, στην κα Ελένη Καρύδη της ΕΥΘΥΤΑ για την ανιδιοτελή προσφορά της στην ευαισθητοποίηση του κοινού -και ιδιαίτερα των µικρότερων ηλικιών- για τη µεγάλη σηµασία που έχει για την ελληνική κοινωνία η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.


_2022_2_37.pdf

1

17/12/2021

23:38

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Πυρετός εργασίας στην καταµέτρηση των ψήφων κάθε φορά. Παλιά στο χαρτί, τώρα ψηφιακά, όπως απαιτούν οι νέες συνθήκες. Το Citroen C3 είχε ανέβει στο βάθρο του νικητή του 2017, στην Πολιτεία.

Από όλα τα νέα µοντέλα που εισέρχονται κάθε χρόνο στην εγχώρια αγορά, προκρίνουµε, στα µέσα Νοεµβρίου, τα 10 που έρχονται πιο κοντά στα κριτήριά µας. Ένα µήνα αργότερα, ψηφίζουµε φανερά για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς», ακολουθώντας συγκεκριµένη διαδικασία. -Κάθε µέλος κατανέµει υποχρεωτικά ένα σύνολο 100 βαθµών στα 10 υποψήφια αυτοκίνητα. -Κανένα αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να βαθµολογηθεί µε λιγότερους από 5 βαθµούς και κανένα µε περισσότερους από 20. -Τα ψηφοδέλτια στα οποία δεν υπάρχει βαθµολογία έστω και για ένα αυτοκίνητο ή το άθροισµα των βαθµών όλων των αυτοκινήτων δεν είναι 100, θεωρούνται άκυρα. -Επίσης, δεν επιτρέπεται η βαθµολόγηση περισσότερων του ενός αυτοκινήτων µε το µέγιστο αριθµό βαθµών που δίνει το κάθε µέλος (20 ή και λιγότερους). Η βαθµολογία ενός εκάστου εκλέκτορα έχει τη σηµασία της στην προσωπική κρίση του, για λόγους κατάταξης και συµπλήρωσης του απαιτούµενου συνολικού αριθµού, ενώ, δεν σηµαίνει πως µια χαµηλή βαθµολογία απαξιώνει µοντέλα. Όλοι το ξέρουµε πως τα αυτοκίνητα είναι σήµερα πολύ καλά κατασκευασµένα, τεχνολογικά προηγµένα. Κάποιο, ωστόσο, προσπερνά …πάντα µε ασφάλεια και βγαίνει µπροστά!

Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ 2 0 2 1

37


_2022_2_28.pdf

1

18/12/2021

10:14

Πως προκύπτει το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022 για την Ελλάδα»; Προκύπτει από ψηφοφορία των 26 δηµοσιογράφωνµελών του θεσµού και µεταξύ των 10 αυτοκινήτωνφιναλίστ. Τα οποία µε τη σειρά τους έχουν επιλεγεί µεταξύ των 22 συνολικά καινούργιων µοντέλων που παρουσιάστηκαν στην ελληνική αγορά τους τελευταίους 12 µήνες. Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή και ο κάθε εκλέκτορας έχει στη διάθεσή του συνολικά 100 βαθµούς, τους οποίους πρέπει να κατανείµει στα 10 αυτοκίνητα της τελικής ψηφοφορίας. Η ελάχιστη βαθµολογία είναι 5 βαθµοί και η µέγιστη 20, ενώ ο µεγαλύτερος αριθµός βαθµών δίνεται σε ένα και µόνο αυτοκίνητο. Από κει και πέρα επιτρέπονται οι ισοβαθµίες. Η καταµέτρηση γίνεται από εφορευτική επιτροπή και τον επίζηλο τίτλο κατακτά το αυτοκίνητο που θα συγκεντρώσει τη µεγαλύτερη βαθµολογία.

Ν ι κητ ές των προ ηγούµενων ετών 2021 RENAULT CAPTUR 2020 PEUGEOT 208 2019 SKODA KAROQ 2018 FORD FIESTA 2017 CITROEN C3 2016 JEEP RENEGADE 2015 OPEL CORSA 2014 RENAULT CLIO 2013 VOLVO V40 2012 LANCIA YPSILON 2011 VOLVO S60 2010 SKODA YETI 2009 HONDA JAZZ 2008 MAZDA 2 2007 SEAT LEON

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

38

ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021


COVER_ATX_MAGAZINE_39.pdf

1

18/12/2021

00:01

circuit racing & more

C

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Visit Megara

M

Γνωρίστε την πόλη των Μεγάρων, έναν ξεχωριστό προορισµό λίγα χιλιόµετρα από την Αθήνα, οι άποικοι του οποίου, µε επικεφαλής τον Βύζαντα, ίδρυσαν το Βυζάντιο. Μάθετε την ιστορία της πόλης και συνδυάστε την απόδρασή σας µε µοναδικές δραστηριότητες. Visit the city of Megara, a unique destination just a few kilometers from Athens, whose colonists, led by king Byzas, founded Byzantium. Learn the history of the city and combine your escape with unforgettable activities.

Υπερήφανος χορηγός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Proud Sponsor of National Technical University of Athens Αυτοκινητοδρόµιο Μεγάρων 41ο χλµ. Ολυµπίας Οδού Α8, Πάχη Μεγάρων (έξοδος 5), 19100 Μέγαρα, Ελλάδα Athens Megara Circuit 41st km Olympia Odos A8, Pachi-Megara (exit 5), 19100 Megara, Greece www.athenscircuit.gr,

athensmegaracircuit


COVER_ATX_MAGAZINE_40.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

17/12/2021

23:59