Page 1

ผลงานการปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ Best Practice ประจําป 2556 เรื่อง สานฝนหนูสูอนาคต นางรุจิรา นวชลธารทอง

ครู ชํานาญการพิเศษโรงเรียนวัดหนองเสือ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


“ผลงานการปฏิบัติทเี่ ปนเลิศ Best Practice(BP)” 1. ชื่อผลงาน สานฝนหนูสูอนาคต กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว) ดาน บริหารจัดการยอดเยี่ยม 2. ขอมูลทั่วไปของผูพัฒนา BP 2.1 ชื่อผูพัฒนา นางรุจริ า นวชลธารทอง 2.2 โรงเรียนวัดหนองเสือ ตําบลวังศาลา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา 2.3 โทรศัพท : 087-1462137 3. เปาหมาย / วัตถุประสงคของการพัฒนา BP 3.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมแนะแนว การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีระบบ 3.2 เพื่อดําเนินการปองกันปญหา แกปญหา ชวยเหลือ สงเสริม นักเรียนใหเต็มศักยภาพ 4. ระยะในการพัฒนา BP (ระบุชวงเริ่มตนการพัฒนา และระยะเวลาที่ใชในการพัฒนา BP) ขั้นเริ่มตน

ขั้นพัฒนา ขั้นหลังการพัฒนา

1. ศึกษาและวิเคราะหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2. คัดกรองนักเรียนเพื่อดําเนินการแกปญหา 3. กําหนดแผนการดูแลชวยเหลือนักเรียน - ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 1. วิเคราะหและสรุปผล 2. นักเรียนไดรับการแนะแนว ดูแลชวยเหลือ แกไข พัฒนาใหดีขึ้น

5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธระหวาง BP กับเปาหมาย/จุดเนนของ สพป./สพฐ./สถานศึกษา ปรัชญาการแนะแนวเปนความเชื่อหรือความคิดที่นํามายึดหลักในการทํางาน ตั้งจุดมงหมายและ วิธีดําเนินงานในการจัดบริการแนะแนวโดยจัดการแนะแนวเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา มุงยึด บุคคลเปน ศูนยกลาง พิจารณาถึงศักยภาพ ความสามารถ และความเขาใจในตัวบุคคลที่เขาเปนอยู รวมทั้งศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมเพื่อหาทางชวยเหลือใหสามารถแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น และชวยให ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต


การแนะแนวเปนกระบวนการสงเสริมและชวยเหลือใหนักเรียนรูจักตนเอง เขาใจสิ่งแวดลอม สามารถเลือกตัด สินใจแกปญหาและปรับตัวไดอยางเหมาะสม ทั้ง นี้ เพื่อพัฒนาคุณ ภาพชีวิต ของ นักเรียนใหเปนคนโดยสมบูรณและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข จึงสัมพันธกับเปาหมาย จุดเนนของ สพป./สพฐ./และหลักสูตรสถานศึกษา 6. แนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่นํามาใชในการพัฒนา BP ใชแนวดําเนินการแบบ โครงสรางและความสัมพันธงานบริการแนะแนว ของพรหมธิดา แสนคําเครือ

บริการสนเทศ บริการสํารวจและศึกษาขอมูล นักเรียนเปนรายบุคคล

บริการใหคําปรึกษา

บริการติดตามผล

บริการจัดวางตัวบุคคล

7.กระบวนการพัฒนา BP 7.1 กลุมเปาหมายในการนํา BP ไปใช (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจํานวน กลุมเปาหมาย) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองเสือ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 จํานวนกลุมเปาหมาย 50 คน 7.2 ขั้นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเปนแผนภาพ/แผนผังประกอบขัน้ ตอนการพัฒนา)


ศึกษาวิเคราะหรวบรวมขอมูลนักเรียน

คัดกรองนักเรียน ดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษาเบื้องตนนักเรียน พัฒนาระบบขอมูลการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประสานงานกับผูเกี่ยวของภายในสถานศึกษา ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชนเพื่อรวมมือในการชวยเหลือนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรม แนะแนว จัดหาทุน บริการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาติดตามผลการศึกษา นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

7.3 การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได) ขั้นที่ 1 การแนะแนว ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีระบบ ขั้นที่ 2 แนะแนว ชวยเหลือ สงเสริม นักเรียนใหเต็มศักยภาพ ผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได นักเรียนไดรับการแนะแนว ดูแลชวยเหลือ ปองกันปญหา แกปญหา และสงเสริม คุณภาพตามศักยภาพทุกคน 7.4 แนวทางการนํา BP ไปใชประโยชน


ใชในการพัฒนากิจกรรมแนะแนว 5 กิจกรรมคือ 1 รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว เศรษฐกิจ การเรียน 2 การคัดกรองนักเรียน 3 การสงเสริมพัฒนาใหไดคณ ุ ภาพ การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 4 การปองกันและแกปญหา 5 การสงตอ 8. ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของ BP) 8.1 ผลสําเร็จเชิงปริมาณ นักเรียนกลุมเปาหมายรอยละ 80 ไดรับการแนะแนว ดูแลชวยเหลือ ปองกันปญหา แกปญหา 8.2 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ นัก เรี ย นเห็ น คุ ณ ค า และมี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการแนะแนว ดู แ ลช ว ยเหลื อ ป อ งกั น ป ญ หา แกปญหา จากคณะครู 8.3 ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอ BP (ระบุคารอยละของความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของ และวิธีการไดมาเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจ) นักเรียนรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการแนะแนว ดูแลชวยเหลือ ปองกันปญหา แกปญหา 8.4 ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนา BP/ประสบการณเรียนรูจากการนํา BP ไปใช -ผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง ใหความรวมมือในการแนะแนว ดูแลชวยเหลือ ปองกัน ปญหา แกปญหานักเรียน -นักเรียนทุกคนใหความรวมมือในการทีจ่ ะไดรบั การพัฒนา 9. กระบวนการตรวจสอบซ้ําเพื่อพัฒนา ปรับปรุง BP ใหเกิดผลดีอยางตอเนื่อง 9.1 วิธีการตรวจสอบซ้ํา BP ตรวจสอบปญหาเพื่อหาสาเหตุแตละขั้น ตอนแลวนํามาปรับปรุง แกไขไดแ ก การพัฒนา กิจกรรมแนะแนว ระบบดูแลชวยเหลือแบบใหมๆ ใหนาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน


9.2 ผลการตรวจสอบซ้ําเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP กิจกรรมแนะแนว ดูแลชวยเหลือ ปองกันปญหา แกปญหานักเรียนมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 10. การประชาสัมพันธผลสําเร็จของ BP และการเผยแพร ขยายผล ในวงกวาง (ระบุวัน เวลา และรูปแบบ/วิธกี ารประชาสัมพันธ เผยแพร และขยายผล) การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียนและนักเรียนไดรับคัดเลือกเปนนักเรียนดีเดน และไดรับทุนการศึกษา

ลงชื่อ รุจิรา นวชลธารทอง ผูขอรับการประเมิน ( นางรุจิรา นวชลธารทอง ) ตําแหนง ครูโรงเรียนวัดหนองเสือ


ภาคผนวก


ภาคผนวก ก เกียรติบัตรโรงเรียน


ภาคผนวก ข เกียรติบัตรครู


ภาคผนวก ค เกียรติบัตรนักเรียน


ภาคผนวก ง เผยแพรผลงาน


ภาคผนวก ง รูปภาพประกอบ


ประชุมผูปกครองและเลือกผูปกครองเครือขาย


เยี่ยมบานนักเรียน


สภาพบานนักเรียน


ชวยเหลือผูปกครองทํางานบาน


ชวยดูแลผูปกตรอง


ชวยผูปกครองทํางานในวันหยุด


รวมกันปรึกษาหารือ


ขอความรวมมือจากผูปกครอง


หลังทําการบานเสร็จชวยผูปกครองทํางาน


รวมกันดูแลและแกไข


ขอขอมูลตางๆจากผูปกครอง


ย

รวมกันปรึกษาปญหา


ผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดี


รับรางวัลจากผูบริหาร


ประวัติยอผูรายงาน

ชื่อ – สกุล

นางรุจริ า นวชลธารทอง

ที่อยู

974/99 หมู 3 ตําบลทามวง อําเภอทามวง

สถานที่ทํางาน

โรงเรียนวัดหนองเสือ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการศึกษา พ.ศ 2520 พ.ศ 2523 พ.ศ 2525 พ.ศ 2527 พ.ศ. 2529 ผลงานที่ภาคภูมิใจ

สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 7 จากโรงเรียนวัดงิว้ ราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูงจากวิทยาลัยครูนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูจันทรเกษม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว)

สานฝนหนูสูอนาคต


คํารับรองสําเนาเอกสาร

เอกสารที่นํามาประกอบอางอิงในการเสนอคําขอเปนผูรับรางวัลผลงาน การปฏิบัติ หนาที่เปนเลิศ Best Practice ( ประจําป 2556 ) ใหเปนผูมีผลงานการปฏิบัติหนาที่เปนเลิศเปนที่ ประจั ก ษ ข า พเจ า ขอรั บ รองว า เป น ความจริ ง

และได ถ า ยสํ า เนาจากต น ฉบั บ จริ ง ทุ ก

ประการ

(า เที่ยงธรรมนายปญญ) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ


BP นางรุจิรา นวชลธารทอง  

"สานฝันหนูสู่อนาคต"

BP นางรุจิรา นวชลธารทอง  

"สานฝันหนูสู่อนาคต"

Advertisement