Page 1

1


2

คานา เอกสารฉบับนี้จดั ทาเพื่อเสนอข้อมูลผลงานที่เกิดจากการดาเนินการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ซึ่ งเป็ น ผลงานการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice) เรื่ อง "การพัฒนาหลักสู ตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน" เพื่อนาไปประยุกต์เป็ นแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยน การสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และนาเสนอผลงานการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ขอขอบพระคุณ นายสุ จินต์ หอมเสมอ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง คณะครู ผูป้ กครอง คณะวิทยากร และนักเรี ยนที่ได้ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนในการปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนา การศึกษาเป็ นอย่างดีเยีย่ ม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาลินี อุดมผล ผูจ้ ดั ทา


3

สารบัญ หน้ า คานา สารบัญ ชื่อผลงาน

4

ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้พฒ ั นา BP

4

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของการพัฒนา BP

4

ระยะเวลาในการพัฒนา BP

4

ความเชื่อมโยง/ความสั มพันธ์ ระหว่าง BP กับเป้าหมาย

5

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี

6

รู ปแบบการพัฒนา/กระบวนการ

6

ผลสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนา BP

9

กระบวนการตรวจสอบซ้าเพือ่ พัฒนา

9

การประชาสั มพันธ์ ผลสาเร็จของ BP

9

ประมวลภาพ

10


4

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานทีภ่ าคภูมิใจ (Best Pratices) (สาหรับครู ) 1.ชื่อผลงาน “การพัฒนาหลักสู ตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2” กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ ด้าน บริ หารจัดการชั้นเรี ยน 2.ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้พฒ ั นา 2.1 ชื่ อผู้พฒ ั นา นางสาลินี อุดมผล 2.2 โรงเรียนบ้ านหนองสองห้ อง เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองตากยา อาเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 081-7359641 e-mail nogissara@hotmail.com 3.เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของการพัฒนา เพื่อพัฒนาหลักสู ตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 4.ระยะเวลาในการพัฒนา 1 เดือน


5

5.ความเชื่อมโยง/สั มพันธ์ ระหว่าง BP กับเป้าหมายสถานศึกษา

เนื ้อหา ผลจากการ เรียนรู้

กลยุทธ์ การศึกษา

หลักสูตร บรรยากาศ ในการศึกษา

โอกาสในการ เรียนรู้ การประเมิน

6.แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทนี่ ามาใช้ ในการพัฒนา BP 1. การพัฒนาหลักสู ตรเสริ ม 2. ใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ 3. การเรี ยนรู้เชิงสร้างสรรค์ 4. สื่ อการเรี ยนการสอน 5. การมีส่วนร่ วม 6. ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 7. ทักษะด้านการสื่ อสาร


6

7.รู ปแบบ/กระบวนการพัฒนา BP การวิจยั และพัฒนามี 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ ส่ งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสารในชีวติ ประจาวันสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสาร ในชีวติ ประจาวันสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสู ตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสาร ในชีวติ ประจาวันสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ ม ทักษะด้านการสื่ อสารในชีวติ ประจาวันสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2


7

หลักการ :การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ห้องเรี ยน เพื่อสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้

จุดมุ่งหมาย :เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสาร

อย่างมีความสุข

ในชีวติ ประจาวัน

แนวคิดการบริหารจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสู ตร 1. ขั้นวิเคราะห์สภาพปั ญหา (Curriculum Analysis) 2. ขั้นออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร (Curriculum

1. มีภาวะผูน้ า 2.สามารถบริ หารจัดการในชั้นเรี ยน

Design & Development)

3. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีคุณภาพ

ขั้นนาหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) 4. ขั้นประเมินผลหลักสู ตร (Curriculum Evaluation) 3.

4.สามารถในการประสานงาน 5. สามารถนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน

แนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

แนวคิดด้ านการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 1.ทักษะการฟัง 2.ทักษะการพูด 3.ทักษะการอ่ าน 4.ทักษะการเขียน

3 R x 7C

ผลการใช้หลักสูตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน นักเรี ยนมีความสามารถด้านการฟัง

นักเรี ยนมีความสามารถด้านการพูด

นักเรี ยนมีความสามารถด้านการอ่าน

นักเรี ยนมีความสามารถด้านการเขียน


8

7.1กลุ่มเป้าหมายในการนา BP ไปใช้ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 20 คน 7.2ขั้นตอนการพัฒนา BP

การมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชน

ศึกษาสภาพปั ญหาด้านการเรี ยนรู ้ของ

ศึกษาความต้องการหลักสูตรเสริ มภาษาอังกฤษ

นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

เชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสาร

โรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง

ในชีวติ ประจาวัน(R1)

(R1)

พัฒนาหลักสูตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ ส่งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน (D1)

ทดลองหลักสูตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิง สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสาร ในชีวติ ประจาวัน (R 2) กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการใช้หลักสูตรเสริ ม ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริ มทักษะด้านการสื่ อสารใน ชีวติ ประจาวัน (R2)

ประเมินผลการใช้หลักสูตรเสริ มภาษาอังกฤษ

ปรับปรุ งหลักสูตรเสริ มภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริ ม

ิธภัางสรรค์ ณฑ์ทอ้ เพืงถิ่อส่่นงและแหล่ งเรี ายนการ น เชิพิงพสร้ เสริ มทักษะด้

ทักษะด้านการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน และนาไปขยายผล

สื่ อสารในชีวติ ประจาวัน (D2 )


9

7.3 การตรวจสอบคุณภาพ BP การหาคุณภาพของเครื่ องมือ โดยหาค่า IOC จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน 7.4 แนวทางการนาBPไปใช้ ประโยชน์ บริ หารการจัดจัดการเรี ยนการสอนแบบมีส่วนร่ วม 8. ผลสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนา BP นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะด้านการสื่ อสารในระดับดี 9.กระบวนการตรวจสอบซ้าเพือ่ พัฒนาและปรับปรุ ง BP ให้ เกิดผลดีอย่างต่ อเนื่อง 9.1 วิธีการตรวจซ้า BP ตรวจซ้ าในขั้นตอนการวิจยั ขั้นที่ 4 9.2 ผลการตรวจสอบซ้าเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุ ง BP สามารถนาแนวทางการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนไปใช้และเผยแพร่ ได้ 10. การประชาสั มพันธ์ ผลสาเร็จของ BP และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง - การนาเสนอในการสัมมนาเชิงวิชาการ - การจัดนิทรรศการ - การนิเทศแบบร่ วมพัฒนาวิชาชีพ


10

ภาคผนวก ประมวลภาพ รู ปภาพการดาเนินกิจกรรมการประชุ มวางแผนงานร่ วมกัน


11

รู ปภาพการดาเนินการหลังจากการวางแผนร่ วมกัน


12


13


14


15


16

Best practices นางสาลินี อุดมผล  

"การพัฒนาหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"

Best practices นางสาลินี อุดมผล  

"การพัฒนาหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"

Advertisement