Page 1


ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice : BP ) 

๑. ชื่อผลงาน BP กิจกรรม (วันสาคัญ) เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม ๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา BP ๒.๑ ชื่อผู้พัฒนา BP นางเบญจณี นิลผึ้ง ๒.๒ โรงเรียน วัดหนองเสือ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาต้อนต้น ๒.๓ โทรศัพท์ ๐๘๐ – ๐๖๕๐๐๑๕๓ e – mail benjane_14@hotmail.com ๒.๔ ความเป็นมาที่พัฒนา BP การพัฒนานักเรียนในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องและการปฎิบัติกิจกรรมที่ เป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานต่าง ๆ ที่โรงเรียน วัด ชุมชน จั ดขึ้น ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสามารถ เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับเป้าหมาย จุดเน้นของสพป./สพฐ. และหลักสูตรสถานศึกษา ที่ว่าการจั ด กิจ กรรมต่ าง ๆ เพื่ อให้นั ก เรี ยนมี จิต สานึ กในการอนุรั กษ์ วั ฒนธรรมและภูมิ ปั ญญาไทย การ อนุรักษ์ และพัฒนา สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิ จกรรมหนึ่ง ใน ๓ กิ จกรรม ใช้ห ลักการแนวคิ ด ตามแนวการจั ดการเรี ยนรู้ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๒ โดยเน้นความสาคัญ ๓ ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม และแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนควรคานึงถึงความ สนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างของผู้เรียน การจัดสาระการเรียนรู้จึงควรจัดให้มี หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนควรมี หลากหลายไม่ว่า จะเรีย นรวมกันทั้ งชั้ นเรียนเป็ นกลุ่ มย่ อย เรี ยนเป็ นรายบุ คคล สถานที่จัดก็ควรมีทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน บริเวณสถานศึกษา มีการจัดให้ผู้เรียนได้ไปศึกษา ในแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชนหรือในท้องถิ่น จัดให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและความ เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรกาหนด ในการจัด กิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น รู้จักบูรณาการความรูต้ ่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม


และคุ ณ ลัก ษณะอั น พึ งประสงค์ ฝึก ให้ผู้ เรี ย นรู้ จั กประเมิน ผลงานและปรับ ปรุง งาน ตลอดจน สามารถนาความรู้แ ละประสบการณ์ไปใช้ใ นชี วิตและอยู่ใ นสัง คมได้อ ย่างมีความสุข เพื่ อให้ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของโรงเรียน ประสบความสาเร็จ จึงได้จัดกิจกรรม พัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ๓. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP ๓.๑ เพื่อให้ความรูแ้ ละพัฒนานักเรียนให้มีความเสียสละ มีจติ อาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ๓.๒ เพือ่ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ของชุมชน ด้วยความ สมัครใจ ๓.๓ เพื่อให้นักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติเป็นคนดีมคี ุณธรรม-จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคม และประเทศชาติ อย่างมีความสุข ๔. ระยะเวลาในการพัฒนา BP (ระบุช่วงเวลาเริ่มต้นการพัฒนา และระยะเวลา ที่ใช้ในการพัฒนา BP) ขั้นตอน ขั้นเริ่มต้น

ขั้นพัฒนา

ขั้นหลัง การพัฒนา

วิธีการ ระยะเวลา ๑.วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล เพื่อดูขอ้ มูลพืน้ ฐานนักเรียน ๒ เดือน ๒. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ๓. กาหนดแผนการเรียนรู้และ ศึกษาวันสาคัญตลอดปี การศึกษา เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรม ดาเนินการให้ความรูแ้ ละจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันสาคัญ ๙ เดือน ทีโ่ รงเรียนได้จัดให้มแี ละกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับวัด และชุมชน เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง การทอดกฐิน งานศพ งานบวช งานพัฒนาชุมชน เป็นต้น วิเคราะห์และสรุปผล ๑ เดือน ๑.ประเมินผลความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาทีเ่ กี่ยวกับวันสาคัญ ต่าง ๆ ๒. ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัด และที่เข้าร่วมกับ วัดและชุมชน ๓. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านคุณธรรม-จริยธรรม ในการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ที่ยั่งยืน


๕. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้น ของ สพป./สพฐ./สถานศึกษา การพัฒนานักเรียนในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องและการปฎิบัตกิ ิจกรรมที่เป็น จิตอาสาช่วยเหลืองานต่าง ๆ ที่โรงเรียน วัด ชุมชน จัดขึ้น ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสามารถ เชื่อมโยง/สัมพันธ์กับเป้าหมาย จุดเน้นของสพป./สพฐ. และหลักสูตรสถานศึกษา ที่ว่า การจั ด กิจ กรรมต่ าง ๆ เพื่ อให้นั ก เรี ย นมี จิต สานึ กในการอนุรั กษ์ วั ฒนธรรมและภูมิ ปั ญญาไทย การ อนุรักษ์ และพัฒนา สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ๖. แนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่นามาใช้ในการพัฒนา BP การพัฒ นา BP ใช้แ นวคิด หลัก การ และทฤษฏี ในการจั ดกิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้เ รีย น ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ใน ๓ กิจกรรม ใช้หลักการแนวคิด ตามแนวการจัดการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๒ โดยเน้นความสาคัญ ๓ ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้าน ทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม และแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ ผู้สอนควรคานึงถึงความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างของผู้เรียน การจัดสาระการเรียนรู้จึงควรจัดให้มีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีหลากหลายไม่ว่าจะเรียนรวมกั นทั้งชั้น เรียน เป็ น กลุ่ม ย่ อ ย เรี ยนเป็ น รายบุ คคล สถานที่จั ด ก็ ค วรมี ทั้ งในห้ องเรี ยน นอกห้ อ งเรี ย น บริ เ วณ สถานศึกษา มีการจัดให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาในแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชนหรือในท้องถิ่น จัด ให้ สอดคล้ องกับ เนื้อ หาวิ ช าและความเหมาะสมกับ ผู้เ รี ยนเพื่ อ ให้ ผู้เ รีย นมีผ ลการเรีย นรู้ ไ ด้ มาตรฐานตามที่หลักสูตรกาหนด ในการจัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดว้ ยตนเอง ได้ลง มือปฏิบัติจริง ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น รู้จักบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ ความรู้ใหม่ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกให้ผู้เรียนรู้ จัก ประเมินผลงานและปรับปรุงงาน ตลอดจนสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตและอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข


๗. กระบวนการพัฒนา BP ๗.๑ กลุ่มเป้าหมายในการนา BP ไปใช้ (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจานวน กลุ่มเป้าหมาย) ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเสือ จานวน กลุ่มเป้าหมาย ๑๕ คน ๗.๒ ขั้นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเป็นแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการ พัฒนา) ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร กาหนดแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินการพัฒนา

สรุปผลและประเมินผล


๗.๓ การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้) วิ ธี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพ BP ใช้ แ บบประเมิ น ผลแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ส ร้ า งขึ้ น แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ น าผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ เปรียบเทียบ ปรับปรุง เพื่อดูคุณภาพ ของ BP ผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้ นักเรียนมีจติ อาสา ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของโรงเรียน วัด และชุมชน มีคุณธรรม-จริยธรรมสูงขึ้น ดูจากแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถามผู้ปกครอง/ชุมน และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ๗.๔ แนวทางการนา BP ไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม-จริยธรรมและนักเรียนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจาวันได้ ๘. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ BP) ๘.๑ ผลสาเร็จเชิงปริมาณ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ มีความเสียสละ มีจติ อาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และชอบช่วยเหลือสังคม ๘.๒ ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรูเ้ กี่ยวกับวันสาคัญของโรงเรียน ของชุมชน ของศาสนาและของชาติและ เห็นความสาคัญของการร่วมมือกัน เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและลงมือปฎิบัติได้จริง มากขึ้น ๘.๓ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ BP (ระบุค่าร้อยละของความพึงพอใจจากผู้ที่ เกี่ยวข้องและวิธีการได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุด ได้มาจากแบบสังเกตความ พึงพอใจโดยให้ผู้เรียนเป็นผูป้ ระเมิน ผู้ปกครอง พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชน ๙. กระบวนการตรวจสอบซ้าเพื่อพัฒนาปรับปรุง BP ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง ๙.๑ วิธีการตรวจสอบซ้า BP ตรวจสอบปัญหาเพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอนแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข และหา รูปแบบใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมาเสนอ ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนแล้วดาเนินการซ้า ๙.๒ ผลการตรวจสอบซ้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP นักเรียนสามารถนากิจกรรมที่ดาเนินการมาพัฒนาตัวเองด้านช่วยเหลือสังคม และนาไปใช้ ได้อย่างยั่งยืน


๑๐. การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ BP และการเผยแพร่ ขยายผลในวงกว้าง (ระบุวัน เวลาและรูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และขยายผล) นักเรียนได้เข้าร่วมประชุม อบรมในโครงการช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ การอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อน กาหนด และได้เผลแพร่กจิ กรรม/ผลงานให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาว วัง และ อ.ท่าม่วง

ลงชื่อ

เบญจณี นิลผึ้ง ผู้ขอรับการประเมิน ( นางเบญจณี นิลผึ้ง ) ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ


ประมวลภาพการดาเนินการ การพัฒนา BP


BฺP นางเบญจณี นิลผึ้ง โรงเรียนวัดหนองเสือ  
BฺP นางเบญจณี นิลผึ้ง โรงเรียนวัดหนองเสือ  

"กิจกรรม (วันสำคัญ) เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

Advertisement