Page 1

ชื่องานวิจัย

: รายงานผลการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้ศึกษา : นางปัจพร ชัยจีน ครู วิทยฐานะชานาญการ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตาบลแก่งเสี้ยน อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปีที่ทาการศึกษา : 2558

บทคัดย่อ การศึก ษาครั้ง นี้มี วัต ถุป ระสงค์ 1) เพื่อพัฒ นาแบบฝึก หั ดเสริม ทั ก ษะคณิตศาสตร์ ชุ ด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ภาคเรียน ที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2558 จ านวน 26 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึก หัดเสริม ทั ก ษะ คณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จานวน 5 เล่ม คู่มือการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน เป็นแบบ ปรนัย จานวน 40 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษาพบว่า 1. แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.77/82.98 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด

รายงานผลการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

นางปัจพร ชัยจีน ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

รายงานผลการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด เศษส่วนชวนคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

นางปัจพร ชัยจีน ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

Advertisement