Issuu on Google+


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

คานา เอกสารนี้จัดทาขึ้น เพื่อเสนอข้อมูลผลงานที่เกิดจากการดาเนินการบริหารจัดการและ พัฒนาสถานศึกษาผลงานการปฏิบัตทิ ีเ่ ป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง ขบวนการรวมใจเพื่อพัฒนาสู่ คุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้ขอรับการประเมิน ได้นาเสนอผลงานการพัฒนาที่เกิด จาก การปฏิบัติ หน้าที่สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ มีการนาเสนอข้อมูลครอบคลุมตาม หลักหลักเกณฑ์และวิธกี าร ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ ที่ได้ให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนวัดหนองเสือ ด้วยดีตลอดมา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ปัญญา เที่ยงธรรม

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

สารบัญ หน้า ผลงานการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ Best Practice(BP) ๑. ชื่อผลงาน ขบวนการรวมใจเพื่อพัฒนาสูค่ ุณภาพการศึกษา ๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา BP ๓. เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP ๔. ระยะในการพัฒนา BP ๕. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพฐ/ สถานศึกษา ๖. แนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่นามาใช้ในการพัฒนา BP ๗. กระบวนการพัฒนา BP ๗.๑ กลุ่มเป้าหมายในการนา BP ไปใช้ ๗.๒ ขั้นตอนการพัฒนา ๗.๓ การตรวจสอบคุณภาพ BP ๗.๔ แนวทางการนา BP ไปใช้ประโยชน์ ๘. ผลสาเร็จที่เกิดขึน้ จากการพัฒนา BP ๘.๑ ผลสาเร็จเชิงปริมาณ ๘.๒ ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ ๘.๓ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ BP ๘.๔ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา BP /ประสบการณ์การเรียนรู้ จากการนา BP ไปใช้ ๙. กระบวนการตรวจสอบซ้าเพื่อพัฒนา ปรับปรุง BP ให้เกิดผลดี อย่างต่อเนื่อง ๙.๑ วิธีการตรวจสอบซ้า BP ๙.๒ ผลการตรวจสอบซ้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP ๑๐.การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ BP และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง ภาคผนวก ภาพประกอบ ใบประกาศเกียรติคุณ

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๖ ๖ ๖ ๖ ๗ ๘ ๑๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

“ผลงานการปฏิบัตทิ ่ีเป็นเลิศ Best Practice(BP)” ๑. ชื่อผลงาน ขบวนการรวมใจเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้พัฒนา BP ๒.๑ ชื่อผู้พัฒนา โรงเรียนวัดหนองเสือ ๒.๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ ตาบลวังศาลา อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ๒.๓ โทรศัพท์ : ๐-๓๔๖๔-๗๓๓๑ , ๐๘-๑๙๔๓-๓๔๖๕ E-mail : panyaya79@gmail.com facebook : http://www.facebook.com/ปัญญา เที่ยงธรรม ๓. เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ การเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔. ระยะในการพัฒนา BP (ระบุชว่ งเริ่มต้นการพัฒนาและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา BP) ระยะเวลาในการพัฒนาจะพัฒนาดาเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ๕. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของ สพป./สพฐ/สถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองเสือ ได้ดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุถึงมาตรฐาน การศึกษาที่กาหนดไว้ ทั้งระดับชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามบริบทหรือเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทา แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ สถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสานึกให้ทุกคนตระหนักถึงความจาเป็นของ การทางานเป็นกลุ่ม ทางานอย่างมีระบบ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องถือเป็น หน้าที่ที่จะปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่องจัดทาข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศนั้นให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานเป็นประจา มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และจั ดหมวดหมู่ข้อ มูลสารสนเทศอย่ างเป็นระบบการพัฒนาคุณ ภาพสถานศึก ษาให้บรรลุถึ ง มาตรฐานที่กาหนด มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ทุกกิจกรรม/โครงการ/งานมี เป้าหมายเดียวกัน ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน มีการพัฒนาด้านปัจจัยให้สามารถใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สรรหาให้เพียงพอ ดูแลรักษาให้ใช้ได้อยู่เสมอและปลอดภัยในการใช้มีระบบและ กลไกการปฏิบัติง านตามแผน รวมทั้ งติดตามกากับการดาเนินงานอย่ างจริ งจังและต่อ เนื่อ ง ช่วยเหลือ สนับสนุน กากับ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาให้บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ๖. แนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่นามาใช้ในการพัฒนา BP แนวคิด หลักการ ทฤษฏีที่นามาใช้ในการพัฒนา BP ใช้หลักการวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming cycle) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ขั้นการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผนหรือขั้นตอนที่วางไว้ (Do) การตรวจสอบหรือ การประเมิน (Check) และการนาผลการประเมินย้อนกลับไปทบทวน ปรับปรุงแก้ไข วางมาตรฐาน/ มาตรการกาหนดขั้นตอนกันใหม่ (Act) เพื่อการดาเนินงานต่อๆไป วงจรการพัฒนา PDCA สามารถ นาไปใช้ดาเนินการได้ในทุกขั้นตอนทุกงานและสอดรับกันได้อย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

๗.กระบวนการพัฒนา BP ๗.๑ กลุ่มเป้าหมายในการนา BP ไปใช้ (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจานวน กลุ่มเป้าหมาย) ๑. นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

จานวน ๒๗๔ คน จานวน ๒๑ คน

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

๗.๒ ขั้นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเป็นแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการพัฒนา)

๗.๓ การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธกี ารและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้) ตรวจสอบคุณภาพ BP โดยวิธีการสอบถามและสัมภาษณ์ นาผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง ๗.๔ แนวทางการนา BP ไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ผลงานสูผ่ ู้สนใจ ๘. ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ BP) ๘.๑ ผลสาเร็จเชิงปริมาณ ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขนึ้ และมีความรู้ความสามารถ ในการแข่งขันได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

๒. ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะที่สูงขึน้ และได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติในระดับที่สูงขึ้น ๘.๒ ผลสาเร็จเชิงคุณภาพ ๑. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS รับรางวัล เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยาย���อกาส ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โครงการ ประกวดหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจาปี ๒๕๕๕ ๒. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง“ ๒๕๕๕” ๓. โรงเรียนดีศรีตาบล” ๔. ได้รั บ การยกย่ องเชิ ด ชูเ กี ย รติ เ ป็ น ผู้ท าคุ ณประโยชน์ ท างด้ า นการศึ กษาเป็ น แบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัตติ น การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อ สาธารณชน ของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจาปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ ๕. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครัง้ ที่ ๖๒ ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ระดับชาติ จานวน ๖ คน และระดับภาคกลางและภาค ตะวันออก จานวน ๑๑ คน ๖. คณะครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ”รางวัลหนึ่งแสนครูดี“ ๗.รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจาปี ๒๕๕๖” ๘. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก ระดับชั้น ม๑.-๖ ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ ๖๑-๖๒ ๘.๓ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ BP (ระบุค่าร้อยละของความพึงพอใจจาก ผู้เกี่ยวข้องและวิธกี ารได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ๘.๔ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา BP/ประสบการณ์เรียนรู้จากการนา BP ไปใช้ ความร่วมมือร่วมใจของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

๙. กระบวนการตรวจสอบซ้าเพื่อพัฒนา ปรับปรุง BP ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง ๙.๑ วิธีการตรวจสอบซ้า BP นาไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ๙.๒ ผลการตรวจสอบซ้าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP นาไปทดลองกับโรงเรียนอื่นที่สนใจ ๑๐. การประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของ BP และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง (ระบุวัน เวลาและรูปแบบ/วิธกี ารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และขยายผล) ๑. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒. เว็ปไซด์ จุลสาร ชุมชน ๓. http://www.facebook.com/ปัญญา เที่ยงธรรม

ลงชื่อ ผู้ขอรับการประเมิน ( นายปัญญา เที่ยงธรรม ) ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดดี ้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ประจาปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

นาเสนอผลงานรางวัลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

คณะครูโรงเรียนวัดหนองเสือ รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

ได้รับรางวัลวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก ระดับชัน้ ม. ๑-๖ เหรียญเงิน ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ประจาปี ๒๕๕๕

นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน ประจาปี ๒๕๕๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑๐


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑๒


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑๓


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ .OBEC AWARDS ประจาปี ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ .OBEC AWARDS ประจาปี ๒๕๕๔ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส ด้านบริหารจัดการ

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑๔


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดดี ้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ประจาปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ

รางวัลครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก ระดับชั้น ม. ๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจาปี ๒๕๕๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑๕


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกระดับจังหวัด อันดับ ๒ โครงการการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔

เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ประจาปี ๒๕๕๔ ระดับจังหวัด ประเภททีม ๕ คน ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑๖


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ประจาปี ๒๕๕๔ ระดับจังหวัด ประเภททีม ๕ คน ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลโรงเรียนชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการดนตรีสัญจรสืบสานวัฒนธรรมไทยต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑๗


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

เกียรติบัตรผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียน การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”

โรงเรียนวัดหนองเสือ ได้ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ ผ่านภาษาไทย ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑๘


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ .OBEC AWARDS ประจาปี ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริ���ารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ . OBEC AWARDS ประจาปี ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษา ขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาประถมศึกษา

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๑๙


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ .OBEC AWARDS ประจาปี ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ .OBEC AWARDS ประจาปี ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๒๐


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ .OBEC AWARDS ประจาปี ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ .OBEC AWARDS ประจาปี ๒๕๕๕ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๒๑


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน ประจาปี ๒๕๕๔

นักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับชั้น ม. ๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจาปี ๒๕๕๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๒๒


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

นักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจาปี ๒๕๕๕

นักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมขับร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจาปี ๒๕๕๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

๒๓


ผลงานการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (BEST PRACTICE)

โรงเรียนวัดหนองเสือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑


BP โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑