Issuu on Google+

พป.กาญจนบุร ี เขต ๑ จัดประชุม คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพื่อ พิจารณาร่างแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประกาศให้ผปู้ กครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ เสนอเพื่อทราบ การส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานผลการจัด การศึกษา โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผูว้ ่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี เป็นประธาน การประชุม เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

1


ภาพกิจกรรม

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็ นประธานการประชุมชีแ้ จงวิธกี ารสอบให้กบั คณะกรรมการ ดาเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชัน้ ป. ๓ และ ป. ๖ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

สพป. กาญจนบุรี เขต ๑ ได้รบั มอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็ นเจ้าภาพในการจัดประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดับ จังหวัดและระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการ “Read Thailand :อ่านเถิด...เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ซึง่ เป็ นโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็ นประธาน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๕๗ ทีผ่ ่านมา นายโอภาส ต้นทอง รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่ม นโยบายและแผน ร่วมวางพานพุ่มในพิธเี ทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนังเกล้ ่ า เจ้าอยู่หวั (ร.๓) ในวันสถาปนา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเป็ นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย ครัง้ ที่ ๑ ปี พ.ศ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ กากับ ดูแล และให้กาลังใจผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นอย่างดี

2


ภาพกิจกรรม

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็ นประธานเปิ ดการอบรมโครงการประชุมปฏิบตั กิ าร:การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้น ทักษะทางกระบวนการคิดด้วยแนวคิดทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง (BBL) โดยมี ดร.พรพิมล เลิศวิชา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน การจัดการเรียนรู้ BBL เป็ นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็ นประธานเปิ ดการประชุมปฏิบตั กิ าร การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร สถานศึกษา ของศูนย์เครือข่ายเกาะสาโรง โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็ นประธานในพิธรี บั มอบอาคารพระครูภาวนาวรกิจ “หลวงพ่อเล็ก” พระครูภาวนาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดสันติรริ ศี รีบรมธาตุ ท่านเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ของโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร และเป็ นผูท้ ม่ี อี ุปการคุณมอบอาคารหลังนี้เพื่อเป็ นประโยชน์แก่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

นายวิรตั น์ ชื่นเอีย่ ม ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมวางพานพุม่ เนื่องในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จ พระนังเกล้ ่ าเจ้าอยู่หวั พระมหาเจษฏาราชเจ้า เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

3


ภาพกิจกรรม “กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์” นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จัดโครงการแข่งขัน “กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์” ให้กบั บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ - ๔ โดยมีวตั ถุประสงค์ ๑) เพื่อให้บคุ ลากรทางการศึกษาทัง้ ๔ เขต ได้มโี อกาสพบปะกันอันจะนามา ซึง่ ความสามัคคีกลมเกลียว และมีโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารบริหารงานซึง่ กันและกัน ๒) เพื่อให้การบริหารงานของ สพป.กาญจนบุรี ทัง้ ๔ เขต มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึน้ ๓) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ทัง้ ๔ เขต ได้มโี อกาสออกกาลังกายโดยใช้ การกีฬาเป็ นสือ่ อันจะนามาซึง่ ความสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ ประเภทของกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล แบดมินดัน และเปตอง โดยมี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผูว้ ่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็ นประธานในพิธเี ปิ ด เมือ่ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

4


บอกเล่าเก้าสิบ ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยสานักงานประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยภาพรวม จานวนโรงเรียนทัง้ หมด ๑๔๖ โรงเรียน รับการประเมินไปแล้ว จานวน ๑๐๔ โรงเรียน ผลการประเมินระดับปฐมวัย ทุก โรงเรียนได้รบั การรับรองจาก สมศ. คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ระดับการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน ได้รบั การรับรองคุณภาพ ๖๙ โรงเรียน (คิดเป็ นร้อยละ ๖๖.๓๕) ไม่รบั รอง ๓๕ โรงเรียน (คิดเป็ นร้อยละ ๓๓.๖๕)

ผลการประเมิ นคุณภาพระดับชาติ (O-Net) ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ร้อยละจานวนโรงเรียน ทีม่ ผี ลการประเมินคุณภาพระดับชาติ(O-Net) ปี การศึกษา ๒๕๕๖ พัฒนาการขึน้

ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๖

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓

5


สาระน่ ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย (ฉบับที ่ ๕) (ชนินทร์ เชาวรักษ์ นิตกิ รชานาญการพิเศษ)

“ครู ” ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้ง ... แต่ ผดิ หวังจึงขอกลับเข้ ารับราชการ คอลัมน์คดีจากศาลปกครองในฉบับนี้ ได้นาคดีพิพาทของข้าราชการครู ซึ่ งได้ลาออกจากราชการเพื่อไปลงสมัคร รับเลือกตั้ง แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง และต่อมาได้แสดงความประสงค์ขอสมัครกลับเข้ารับราชการตามเดิม แต่ผมู ้ ีอานาจ ได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ไม่ได้เป็ นไปตามความประสงค์ มาเล่าสู่ กนั ฟัง ข้อเท็จจริ งในคดีคือ เดิมผูฟ้ ้ องคดีรับราชการ ตาแหน่งครู ชานาญการพิเศษ ได้ยนื่ หนังสื อ ขอลาออกจากราชการ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกวุฒิสภา แต่ปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้รับการเลือกตั้ง จึงขอกลับเข้ารับราชการใน ตาแหน่งเดิมก่อนลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ แต่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) มี มติเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ให้รับบรรจุผฟู ้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการ แต่ให้รอตาแหน่งว่าง เนื่องจากตาแหน่งเดิมของ ผูฟ้ ้ องคดีอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งเป็ นตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา ต่อมาปรากฏว่าโรงเรี ยน น. มีตาแหน่งว่าง ผู ้ ฟ้ องคดีจึงขอกลับเข้ารับราชการที่โรงเรี ยนดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ให้ผฟู้ ้ อง คดีกลับเข้ารับราชการตามที่ผฟู ้ ้ องคดี ร้องขอได้ แต่เนื่ องจากผูฟ้ ้ องคดีเคยดารงตาแหน่งครู ที่มีวทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ จึงต้องเสนอเรื่ องให้ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมตั ิ จนกระทัง่ วันที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๔๙ ผูฟ้ ้ องคดีได้นาคดีมาฟ้ องต่อศาล ปกครองขอให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ มีคาสั่งให้ผฟู ้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการที่โรงเรี ยนเดิม และให้ชดใช้ค่าเสี ยหาย ต่อมาใน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ ได้มีคาสั่งให้บรรจุผฟู ้ ้ องคดีกลับเข้ารับราชการที่โรงเรี ยน น. โดยให้มีผล ตั้งแต่วนั ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป คดีน้ ีมีประเด็นสาคัญสองประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้ องคดีที่ ๒ ละเลยต่ อหน้ าที่ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบัติในการดาเนินการให้ ผ้ ฟู ้ องคดีกลับเข้ ารั บราชการหรื อไม่ และก���ะทาละเมิดต่ อผู้ฟ้อง คดีหรือไม่ ? โดยมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ กาหนดให้ขา้ ราชการครู ที่ลาออกจากราชการสามารถขอกลับเข้ารับราชการได้หากทางราชการประสงค์จะรับผูน้ ้ นั เข้ารับ ราชการ หนังสื อสานักงานรัฐมนตรี ที่ ศธ ๐๑๐๐/ว ๑๓๐๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ได้กาหนดนโยบายให้ส่วน ราชการพยายามหาทางส่ งเสริ ม เปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการซึ่ งลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งกลับเข้ารับราชการตามสมควร ไม่ ปิ ดกั้น และตามหนังสื อสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ บรรจุขา้ ราชการครู ผูล้ าออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู วา่ ต้องเป็ นกรณี ที่มีเหตุผลและความ จาเป็ นและจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการเป็ นอย่างมาก ประเด็นนี้ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การจะพิจารณารั บบุคคลซึ่งลาออกจากราชการเพือ่ ไปสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิ กวุฒิสภากลับเข้ ารั บราชการหรื อไม่ นั้น เป็ นดุลพินิจของผู้มีอานาจสั่ งบรรจุและแต่ งตั้ง โดยให้ คานึงถึงเหตุผลความ จาเป็ นและประโยชน์ ของทางราชการ และต้ องพิจารณาว่ าเป็ นบุคคลทีเ่ หมาะสมกับตาแหน่ งทีจ่ ะบรรจุแต่ งตั้งให้ กลับเข้ า รั บราชการหรื อไม่ ทัง้ ยังต้ องพิจารณา กรอบอัตรากาลังของหน่ วยงานทางการศึกษาทีจ่ ะบรรจุกลับเข้ ารั บราชการด้ วย (หมดเนื้อที่...จึงขอต่อฉบับหน้านะครับ) ------------------------------------6


รางวัลแห่งความสาเร็จ ขอแสดงความยินดีกบั นางสุธนิ นั ท์ พูลสมบัติ นักวิชาการ ศึกษาชานาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก เป็ นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมคนเก่ง ขอแสดงความยิ นดี กับนักเรียนคนเก่ง สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ทาคะแนนสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน จากผลการสอบ O-Net ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๖ ที่ผา่ นมา ๑. เด็กชายสรวีย์ สมประสงค์

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

๒.เด็กหญิ งปัณฑารีย์ อารีรอบ

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

๓. เด็กหญิ งมนัชญา ฉัตรศรีทองกุล

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

๔. เด็กชายพจน์พงศ์ สัตย์ซื่อ

โรงเรียนวัดศรีอปุ ลาราม

๕. เด็กหญิ งปุณยนุช บุญช่วย

โรงเรียนตลาดสารอง

๖. เด็กชายวิ ภู วัชรขจร

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

๗. เด็กชายสรรัชฎ์ ธนกิ จวรบูลย์

โรงเรียนวีรศิ ลป์

๘. เด็กชายกันตภณ อิ นทร์ปัญญา

โรงเรียนวีรศิ ลป์

๙.เด็กชายเตชิ นท์ ชื่นตา

โรงเรียนวีรศิ ลป์

๑๐.เด็กชายปิ่ นปราชญ์ บุญศรีโรจน์

โรงเรียนวีรศิ ลป์

เจ้าของ งานเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ที่ปรึกษา นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กจ.๑, นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กจ.๑, นางพรทิพย์ สันทัด ผอ.กลุม่ อานวยการ, บรรณาธิการ นางสาวภณิตา สืบอาสา : http://www.facebook.com/#!/kan.buri1 กองบรรณาธิการ นางอังคนา คุณฑี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ที่อยู่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่น้าแม่กลอง ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖ e mail : monokung@windowslive.com

7


วารสารสัมพันธ์มีนาคม