Page 1

และ


การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ น ามาใช้ ส าหรั บ การเรี ยนการสอน เป็ นการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่

หลายอย่ า ง สอนด้ วยสื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย ห้ องเรี ยนสมั ย ใหม่ มี ร ะบบการอ่ า นข้ อมู ล

อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ


การนาเอาเทคโนโลยีรวมกับการออกแบบโปรแกรม การสอนมาใช้ ช่วยสอน ซึ่งเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าบทเรี ยน CAI การจั ด โปรแกรมการสอน โดยใช้ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน โปรแกรมช่วยสอนนีเ้ หมาะกับการศึกษาด้ วยตนเอง และเปิ ด

โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนสามารถโต้ ตอบ กับบทเรี ยนได้ ตลอด จนมีผล ป้อนกลับเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้ บทเรี ยนได้ อย่างถูกต้ อง และเข้ าใจใน

เนื ้อหาวิชาของบทเรี ยนนันๆ ้


เป็ นการนาเอาสื่อการเรี ยนการสอนที่เป็ นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุน การเรี ยนการสอน ให้ เกิดการเรี ยนรู้ การสืบค้ นข้ อมูล และเชื่อมโยงเครื อข่าย ทาให้ ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนได้ ทกุ สถานที่และทุกเวลา การจัดการเรี ยนการสอนลักษณะนี ้ มีชื่อเรี ยกหลายชื่อ ได้ แก่ การเรี ยนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction) การฝึ กอบรมผ่านเว็บ (Web-based Trainning) การเรี ยนการสอนผ่านเวิล์ดไวด์เว็บ (www-based Instruction) การสอนผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)


หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า E-book เป็ นหนังสือหรื อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ หรื อเครื่ องอ่ า นหนั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book reader) ได้


ด้ านการศึกษาวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ทาให้ ผ้ เู รี ยน และผู้ส อนสามารถติ ด ต่อ สื่ อ สารกัน ได้ ผ่ า นทางจอภาพ โทรทั ศ น์ แ ละเสี ย ง นั ก เรี ย นในห้ องเรี ย นที่ อ ยู่ ห่ า งไกล สามารถเห็นภาพและเสียงของครู สามารถเห็นอากับกิริยา ของ ผู้สอน เห็นการเคลื่อนไหวและสีหน้ าของครู ในขณะ

เรี ยน


วิดีโอออนดีมานด์ เป็ นระบบที่มีศนู ย์กลางการเก็บข้ อมูล วีดีทัศน์ ไว้ จานวนมาก โดยจัดเก็บในรู ปแหล่งข้ อมูลขนาดใหญ่ (Video Server) เมื่อผู้ใช้ ต้องการเลือกชมรายการใด ก็เลือก

ได้ จากฐานข้ อมูลที่ต้องการ ระบบวิดีโอออนดีมานด์จึงเป็ นระบบ ที่ จ ะน ามาใช้ ในเรื่ อ งการเรี ย นการสอนทางไกลได้ โดยไม่ มี

ข้ อ จ ากัด ด้ า นเวลา ผู้เ รี ย นสามารถเลื อ กเรี ย น ในสิ่ ง ที่ ต นเอง ต้ องการเรี ยนหรื อสนใจได้


คื อ การสื บ ค้ น หาข้ อ มูล โดยเฉพาะข้ อ มูล บน อิ น เทอร์ เน็ ต โดยครอบคลุ ม ทั ง้ ข้ อความ รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้ อมูลบุคคล กลุม่ ข่าว และอื่ น การสืบค้ น ข้ อมูลส่ว นใหญ่ จะค้ น หาข้ อมูล จากคาสาคัญ (คีย์ เวิร์ด ) ที่ ผ้ ูใช้ ป้อนเข้ าไป จากนัน้ ก็ จะ

แสดงรายการผลลัพธ์ที่มนั คิดว่าผู้ใช้ น่าจะต้ องการขึ ้นมา


การใช้ อินเทอร์ เน็ตในการเรี ยนการสอนนันสามารถท ้ าได้ ในรู ปแบบการเรี ย นการสอนผ่า นเว็ บ (Web

Based

Instruction : WBI) ซึง่ เป็ นการเรี ยนการสอนที่ประยุกต์ คุ ณ ลั ก ษณะของอิ น เทอร์ เน็ ต โดยน าทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ น WWW มาเป็ นสื่อกลางเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นแหล่ ง ข้ อมู ล อ้ างอิ ง เอกสาร

ประกอบการเรี ยน บทเรี ยนสาเร็จรูป หรื อแม้ กระทัง่ หลักสูตรวิชา


การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในชีวิตประจาวัน ในโลกยุ ค ปั จจุ บั น ที่ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ความก้ า วหน้ า และพัฒ นาไปอย่า งรวดเร็ ว ท าให้ ชี วิ ต ของ ม นุ ษ ย์ ต้ อง พึ่ ง พ า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า รสน เท ศ ใน ก า รใ ช้ ชีวิตประจาวันอยูเ่ สมอ


ปั จจุบนั สานักงานได้ นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามา ประยุ ก ต์ ใ ช้ อย่ า งแพร่ ห ลาย เพื่ อ ให้ งานในส านั ก งานมี

ประสิ ท ธิ ภ าพสูง ขึ น้ กล่ า วคื อ ท าให้ ง านมี ค วามสะดวก รวดเร็ ว ถูก ต้ อ ง แม่น ย า อุป กรณ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่

น า ม า ใ ช้ ใ น ง า น ส า นั ก ง า น ไ ด้ แ ก่ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ดี ด อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ เครื่ องถ่ายเอกสาร


ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ง า น

อุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ มีการ ใช้ คอมพิวเตอร์ ออกแบบรถยนต์ ปฏิบตั ิการการผลิต

(เช่น การพ่น สี การเชื่ อมอุปกรณ์ ต่างๆ เข้ าด้ วยกัน ฯลฯ) การขับเคลื่อน การบริ การ และการขาย รวมทัง้

ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ให้ สามารถปฏิบตั ิงานใน โรงงานได้ ในรูปแบบหุ่นยนต์


งานด้ านสาธารณสุขเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว ระบบบริ หาร ได้ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในงานต่างๆ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วย

การสร้ างเครื อข่ายข้ อมูลทางการแพทย์ แลกเปลี่ยนข้ อมูลของผู้ป่วย การให้ ค าปรึ ก ษาทางไกลโดยแพทย์ ผ้ ู เชี่ ย วช านาญ เทคโนโลยี

สารสนเทศจะช่วยให้ แพทย์สามารถเห็นหน้ าหรื อท่าทางของผู้ป่วยได้ ช่วยให้ ส่งข้ อมูลที่เป็ นเอกสารหรื อภาพเพื่อประกอบการพิจารณาของ แพทย์ได้ ส่วนด้ านให้ ความรู้ หรื อการเรี ยน การสอนทางไกล ด้ วยระบบ วิดีโอคอนเฟอร์ เรนซ์ เป็ นต้ น


ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของเครื่ องเบิกถอนเงิน อัตโนมัติ (ATM) เพื่ออานวยความสะดวกในการฝาก ถอน โอน เงิน และนาคอมพิวเตอร์ ระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ ามาช่วย ในการทางานประจาวันของธนาคารด้ วยการเชื่อมโยงข้ อมูลของ ธนาคารต่างสาขาต่างธนาคาร ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริการสามารถเบิก ถอน

โอนเงินชาระเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ได้


เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษานัน้ มีแนวทางในการ

ใช้ มากมายขึ ้นแต่ที่ใช้ กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไปมี 6 ประเภท คือ การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) การศึกษาทางไกล เครื อข่ายการศึกษา การใช้ งานห้ องสมุด การใช้ งานในห้ องปฏิบตั ิการ การใช้ ในงานประจาและงานบริหาร


ได้ แก่ การบริ การโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี การค้ นคืนสารสนเทศระบบ ออนไลน์ ดาวเทียม และโครงข่ายบริ การสื่อสารร่ วม ระบบดิจิตอล (ISDN) เป็ นต้ น


ผู้จัดทา นางสาวกมลพร แซ่ตนั ้ 554188043 นางสาวอมรทิพย์ นารัตน์ 554188044 นางสาวอธิการ

พิมพ์วงค์ 554188051

นางสาวศิริวรรณ อุน่ กล่อม 554188062 สาขาการประถมศึกษา หมู่ท่ ี 2 ค.บ.2

THE END

งานกลุ่มที่ 5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you