Page 1

OFERTA

>Rozwój i zarządzanie kapitałem ludzkim

in TIME personal solutions

>Szkolenia

>Dobór personalny


SPIS TREŚCI Dlaczego warto?.................................................................. 3 O nas............................................................................................. 4 Zakres usług................................................................................ 5 Rozwój i zarządzanie kapitałem ludzkim............. 6 Szkolenia..................................................................................... 9 Dobór personalny............................................................... 25 Lista referencyjna................................................................ 27 Kontakt........................................................................................ 28


DLACZEGO WARTO?

1 Sukces zaczyna się od ludzi.

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem stanowi obecnie kluczowy element rozwoju każdej organizacji. Tymczasem jednym z najważniejszych zadań zarządczych jest utrzymanie i rozwój najlepszych pracowników. Coraz więcej organizacji decyduje się na wdrożenie szkoleń zewnętrznych w swoich firmach. Okazuje się, że dodatkowa wiedza, dostarczona w profesjonalny sposób, zwiększa efektywność pracowników, jak również ich satysfakcję i zadowolenie z pracy. W rezultacie firma dysponuje wykwalifikowanymi i zmotywowanymi pracownikami, co bezpośrednio przekłada się na jej wyniki.

2

3 Jesteśmy firmą z doświadczeniem.

To nie slogany. Sprawdź czy warto nam zaufać.

Na rynku funkcjonują setki przedsiębiorstw oferujących szkolenia dla biznesu. Niestety, ilość nie zawsze idzie w parze z jakością. Tym, co wyróżnia In Time Personel Solutions Polska, jest zespół doświadczonych trenerów, posiadających zarówno dogłębną wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności, nie tylko trenerskie, ale również praktyczne doświadczenie w realizacji projektów dotyczących prowadzonych szkoleń. Będąc firmą świadczącą szeroki wachlarz usług doradztwa personalnego potrafimy podejść do tematyki szkoleń strategicznie i systemowo, odpowiadając na autentyczne potrzeby naszych Klientów.


O NAS Personal Solutions Polska świadczy 1 In-Time usługi z zakresu Customer Relationship & Human Resources. Głównym obszarem naszej działalności jest doradztwo personalne – poczynając od zatrudnienia pracownika, poprzez jego motywację, zarządzanie i rozwój.

2

Tworzymy indywidualne programy dla klientów, będące optymalnym połączeniem naszych kompetencji oraz stosowanych metod. Koncentrujemy się na zapewnieniu najwyższej jakości usług przy jak najkrótszym czasie ich realizacji - priorytetem jest bowiem zabezpieczenie interesu naszego Partnera.


ZAKRES USŁUG

ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM SZKOLENIA DOBÓR PERSONALNY


ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM


ASSESSMENT CENTRE

DEVELOPMENT CENTRE SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH

MODELE KOMPETENCYJNE

Assessment Centre jest wielowymiarową, obiektywną i efektywną oceną rzeczywistych kompetencji i umiejętności praktycznych kadry zarządzającej. Dostarcza pracodawcy precyzyjnych informacji na temat wiedzy, predyspozycji osobowościowych oraz umiejętności społecznych menadżerów. Pozwala na tworzenie adekwatnych planów szkoleniowych, wspierających rozwój zawodowy.

Development Centre jest oceną potencjału rozwojowego kluczowych pracowników firmy, o dużej wartości predykcyjnej. Umożliwia określenie perspektywy i kierunku rozwoju kariery zawodowej, długofalowe i zindywidualizowane planowanie rozwoju zawodowego i przygotowanie awansów. Sprzyja lepszemu zintegrowaniu pracowników z organizacją i zwiększaniu motywacji.

System ocen pracowniczych jest narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi. Konstruowany w oparciu o modele kompetencyjne, dostarcza informacji o jakości i efektywności pracy jednostek i zespołów, umożliwia diagnozę ich osiągnięć i kompetencji.

Celem tworzenia modeli kompetencyjnych jest poprawa standardów i jakości pracy, realizowana poprzez: - wypracowanie jednolitych i spójnych standardów pracy na określonych stanowiskach, - powiązanie planów rozwoju pracowników z potrzebami organizacji,


OUTPLACEMENT

Celem outplacementu jest zarówno transformacja zawodowa pracowników jak i kreowanie pozytywnych wzorców społecznych i umocnienie pozytywnego wizerunku firmy. Opracowujemy indywidualne, zgodne z potrzebami każdego Klienta, programy outplacementu indywidualnego i grupowego.

ŚCIEŻKI KARIERY

Usługa adresowana do klientów indywidualnych, którzy świadomie chcą zarządzać swoją ścieżką kariery w oparciu o weryfikację swojego potencjału zawodowego, cechy osobowościowe – by w efekcie wyznaczyć sobie rzeczywiste cele zawodowe i osiągnąć sukces na rynku pracy.

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

Standardy służą także weryfikacji i podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz ujednolicają wygląd placówek, określając jednocześnie zasady podejmowanych przez sprzedawców działań promocyjno-marketingowych. Starannie opracowane i przestrzegane standardy obsługi klienta wspierają tworzenie więzi z klientami i wpływają na ich wybory konsumenckie i lojalność wobec marki.

SYSTEMY MOTYWACYJNE

- indywidualne ścieżki kariery - ścieżki awansu pionowego i poziomego -szkolenia dla menadżerów, dotyczące zarządzania przez coaching

ANALIZA SATYSFAKCJI KLIENTA

Utrzymanie i podnoszenie jakości świadczonych usług oraz efektywności podejmowanych działań wymaga stałego monitorowania i doskonalenia stosowanych procedur oraz kwalifikacji pracowników. Podejście systemowe do zarządzania jakością zakłada podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizmu pracowników, czego konsekwencją jest wzrost satysfakcji i zaufania klientów.


SZKOLENIA


WARSZTATY

Zapewniają praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy. Utrwalają pozytywne schematy, pozwalają na zdobycie i wymianę doświadczeń. Rozwijają i poszerzają zakres kompetencji.

TRENINGI

Umożliwiają rozwinięcie dotychczasowych i nabycie nowych umiejętności i kompetencji. Pozwalają na zmianę dotychczasowych, dysfunkcyjnych schematów działania.

COACHING

Uruchamia osobisty potencjał, dynamizuje rozwój określonych kompetencji. Jest rodzajem indywidualnego wsparcia, zorientowanego na osiągnięcie określonego celu. Zwiększa świadomość własnych możliwości, potrzeb, wartości i predyspozycji oraz posiadanych zasobów. Eliminuje przeszkody do dalszego rozwoju, przeciwdziałając procesowi wypalenia zawodowego.

MENTORNG

Mentoring jest praktyką wzorowania się na doświadczonym liderze, opartą na odpowiednio ukształtowanej relacji pomiędzy mentorem a ... Pozwala na budowanie podstaw własnego profesjonalizmu, podnoszenie kwalifikacji i identyfikację niewykorzystanych umiejętności. Istotą mentoringu jest skorzystanie z bogatego doświadczenia mentora i wykorzystanie go w realizacji własnych aspiracji zawodowych – zadaniem mentora jest bowiem nie tylko przekazywanie fachowej wiedzy, ale przede wszystkim stymulowanie rozwoju.


SZKOLENIE KADRY MENAGERSKIEJ


SZKOLENIE KADRY MENAGERSKIEJ

1

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA MENAGERA

2

BUDOWANIE ZESPOŁU

* Możliwość zdobycia i rozwiniecia umiejętności ustalania celów oraz kształtowania oczekiwanych rezultatów.

* Możliwość zdobycia umiejętności dobierania odpowiednich zadań dla członków zespołu.

* Zapoznanie się z nowatorskim podejściem naukowców do zarządzania swoimi zasobami wewnętrznymi i rozwijania talentów.

* Szkolenie umożliwia pełne wykorzystywanie możliwości i umiejętności wszystkich członków zespołu w praktyce.

* Zwiększenie świadomości wpływania na siebie i innych, by lepiej gospodarować czasem i zarządzać sobą w czasie.

* Świadoma stymulacja rozwoju członków zespołu tak by osiągać wyznaczone cele zespołu poprzez zaangażowanie wszystkich jego członków.

* Umiejętność odczytywania sygnałów z ciała i radzienia sobie z emocjami dzięki technikom do natychmiastowego wykorzystania.


SZKOLENIE KADRY MENAGERSKIEJ

3

TRENING UMIEJĘTOŚCI KIEROWNICZYCH

* Zdobyta wiedza pozwala określić stosowane przez siebie style przywódcze, dostosować sposoby motywowania do typów pracowników oraz motywowania poprzez udzielenie feedback’u.

4

* Zapoznanie się z metodologią zarządzania zmianą oraz wiedza o tym jak się zaplanować zmianę. *

* Nabycie umiejętności diagnozowania poziomu motywacji i kwalifikacji swoich pracowników, skuteczna delegacja zadań, umiejętność przeprowadzania rozmowy oceniającej oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w rozmowach z pracownikami.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Umiejętność zarządzania ryzykiem podczas wdrażania zmiany.

* Zdobycie wiedzy na temat psychologicznego aspektu zmiany oraz umiejętność rozpoznawania oporu i radzenia sobie z nim. * Techniki etycznego wywierania wpływu oraz techniki wdrażania zmiany we własnym życiu.


SZKOLENIE KADRY MENAGERSKIEJ

5 *

SKUTECZNY COACHING

Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej coachingu,

* Zapoznanie się z nowymi metodami rozmowy z coachowanym pracownikiem, zidentyfikowanie coachingu jako narzędzia kontaktów z podwładnymi i tworzenia właściwej relacji, * Zdobycie wiedzy niezbędnej do kształtowania postaw profesjonalnego coacha, i rozwinięcie kompetencji prowadzenia rozmów rozwojowych.

6

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

* Szkolenie pozwala na ugruntowanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektem, przygotowania i organizowania projektu, zaplanowania projektu: zakres, harmonogram, budżet, inne niezbędne elementy, realizacja i kontrola projektu: procesy, podejście i metody stosowane i zamykanie projektu.


SZKOLENIE KADRY MENAGERSKIEJ

7

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

* Zwiększenie świadomości po co, gdzie i kiedy należy wyznaczać cele i jak je powiązać z wartościami które tworzy firma. * Zdobycie wiedzy czym jest system MBO i jaki jest jego sens oraz mechanizm wdrażania w firmie. Umiejętność określania celów organizacyjnych oraz możliwości wzajemnego wsparcia w ich realizacji. * Stosowanie odpowiednich miar, ocena postępów w realizacji celów oraz jak się przygotować by prowadzić monitoring realizacji celów. * Jak zbudować i utrzymać zaangażowanie zespołu w ich realizację.

8

PUŁAPKI W OCENIE PRACOWNIKÓW

* Zdobyta wiedza pozwoli na adekwatną ocenę stopnia realizacji celów i kompetencje poszczególnych pracowników oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w rozmowach z pracownikami. * Jak motywować poprzez udzielenie feedback’u i jak stawiać cele rozwojowe?


SZKOLENIE KADRY MENAGERSKIEJ

9

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

* Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na zrozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, poznanie i opanowanie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz analizy wyników generowanych przez firmę. * Znajomość podstawowych koncepcji, narzędzi i różnych metod wykorzystywanych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przez pryzmat finansów. * Lepsza umiejętność przewidywania i oceniania skutków finansowych podejmowanych przez siebie decyzji, rozpoznawanie zagrożeń i wiedza jak im skutecznie przeciwdziałać. *

Skuteczne ćwiczenia wszystkich elementów programu szkolenia


ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH


ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH

1

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

*

Nabycie umiejętności skutecznej i precyzyjnej wymiany informacji.

* Zapoznanie się z zasadami werbalnej i niewerbalnej komunikacji oraz problematyką odbioru komunikatów. * Wykształcicie umiejętności budowania porozumienia, prezentacji swojego punktu widzenia i przekonywania rozmówcy w oparciu o zrozumienie zasad poprawnej komunikacji. * Nabycie wiedzy o sposobach unikania błędów i nieporozumień, wykorzystania mowy ciała i właściwego doboru słów oraz uświadomienie sobie wpływu poprawnego komunikowania się na przebieg i efekt rozmowy.

2

SKUTECZNE TECHNIKI WALKI ZE STRESEM

* Rozwinięcie umiejętności kierowania procesem indywidualnego rozwoju w sytuacjach stresowych z wykorzystaniem własnych zasobów. * Opanowanie umiejętności podejmowania decyzji optymalnego wyboru strategii i technik ze względu na wymagania (stawianych przez firmę jak i przez samych siebie) a także dysponowane możliwości, w celu skutecznego radzenia sobie z sytuacją stresową.


ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH

3

SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

* Szkolenie pozwala jego Uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzą na temat profesjonalnego przygotowania prezentacji a także poznać skuteczne techniki jej przeprowadzenia, zwalczania tremy, doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami, skupiania uwagi na sobie czy tworzenia wizerunku.

4

EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

* Poznanie źródeł konfliktów w organizacjach oraz ich struktury i dynamiki. Zapoznanie się ze stylami rozwiązywania konfliktów i strategią ich zarządzania. * Zdobycie wiedzy dotyczącej form zakończenia konfliktów jak i kontrolowania ich dynamiki i przebiegu. * Zapoznanie sie z zasadami unikania sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów.


ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH

5

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I AUTOMOTYWACJA

* Poznanie komponentów inteligencji emocjonalnej i jej zastosowaniu w drodze do odniesienia sukcesu zawodowego. * Umiejętność diagnozy poziomu swojej Inteligencji Emocjonalnej (testem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). * Zapoznanie się z metodami rozwijania inteligencji emocjonalnej – swojej i podwładnych.

6

GETTING THINGS DONE

* Warsztaty nie obejmują tematyki zarządzania projektami oraz szkolenia technologicznego z zakresu systemów informatycznych wspierających używanie metodyki GTD. * W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się jednak z takimi systemami oraz otrzymają informację na temat możliwości rozwoju kompetencji w tych obszarach.


SZKOLENIA DLA OBSZARU SPRZEDAŻOWEGO


SZKOLENIA DLA OBSZARU SPRZEDAŻOWEGO

1

PROSPECTING DLA HANDLOWCÓW

* Jak znaleźć satysfakcję w pracy handlowca? Co oznacza profesjonalizm handlowca? Czy można sprzedawać- więcej? Gdzie szukać dodatkowych możliwości sprzedaży i jak je wykorzystać? W jaki sposób organizacja pracy i jej planowanie wpływają na zwiększenie sprzedaży? Jak planować działania sprzedażowe i jak się do nich przygotowywać? Gdzie szukać nowych klientów i jak zoptymalizować relacje z istniejącymi? * Prospecting dla handlowców odpowiada na te pytania. W toku szkolenia poznaje się metody pracy profesjonalnego handlowca oraz sposoby skutecznego poszukiwania nowych klientów.

2

NEGOCJACJE- PRZEZ ROZMOWĘ DO CELU

* Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zapoznania się z charakterystyką negocjacji zakupowych. Będą potrafili także samodzielnie zdefiniować i przeanalizować własny styl komunikacji, zdobędą praktyczne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą skutecznych negocjacji zakupowych. * Umiejętność rozpoznawania i stosowane technik wobec Nas, bo nikt nie może zagwarantować, że nie spotkamy się ze sprzedawcą, który będzie się zachowywał nieetycznie, chcąc zmusić Nas do uległości i nawiązania niekorzystnej współpracy.


PROJEKT SZKOLENIOWY OUTDOOR I GRY STRATEGICZNE


PROJEKT SZKOLENIOWY OUTDOOR

1 *

OFERTA SZKOLEŃ OUTDOOR

budowanie nowego zespołu (team building)

* wyjazdy integrujące zespoły powstałe z dwóch innych (np. fuzja, reorganizacja)

* szkolenia integracyjne usprawnienie pracy istniejącego zespołu (rozwój silnych stron i rozwiązanie najistotniejszych problemów, refleksja nad dotychczasową współpracą i propozycje usprawnień)

* szkolenia integracyjne, których celem jest utrzymanie motywacji zespołu w momentach zmian i kryzysów (np. po zmianie strategii firmy)

* szkolenia integracyjne, których celem jest rozwój umiejętności komunikacji, zarządzania i przewodzenia zespołem, prowadzenia zespołu projektowego, komunikacji międzykulturowej

* wyjazdy integracyjne, których celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy działami, poprawa komunikacji pomiędzy działami

* wyjazdy integracyjne zorientowane na definiowanie ról zespołowych *

* imprezy nastawione na budowanie relacji z klientami (wyjazdy handlowców i klientów)

eventy firmowe * rekreacja i motywacja - wyjazdy integracyjne będące nagrodą dla najlepszych pracowników, część programu stanowi rekreacja (np. zwiedzanie, narty), część szkolenie * Proponujemy- różnego rodzaju gry strategiczne, biznesowe i zabawy rekreacyjne, które urozmaicą każdy wyjazd integracyjny Państwa pracowników. =


GRY STRATEGICZNE

1

OFERTA GIER STRATECZINCZNYCH

*

Biznesowa gra strategiczna ProfitQuest™

*

Biznesowa gra strategiczna Ośrodki Zysków

*

Zespół, czyli jak efektywnie współpracować

*

Gra o wszystko

*

To Teatr właśnie

*

Olimpiada wg. Mel’a Brooksa

*

Gra strategiczna "Biuro projektowe"

*

Gra Zamkowa – Zamek Książ

*

Gra symulacyjna Merkantores


DOBÓR PERSONALNY


DIERCT SEARCH & HEAD HUNTING

Realizacja kluczowych i strategicznych dla firmy zadań wymaga szczególnych kompetencji i doświadczenia. Powierzenie takiej odpowiedzialności niewłaściwej osobie jest decyzją brzemienną w skutki zarówno w obszarze personalnym, jak i finansowym. Direct search to w istocie wykorzystanie potencjału doradztwa personalnego do podjęcia decyzji, która dywersyfikuje ryzyko porażki.

DOBORY PERSONALNE

Efektywność pracownika zależy między innymi od jego dopasowania do kultury organizacyjnej firmy, wymagań, związanych z profilem stanowiska i do zespołu. Pozyskanie i zatrzymanie odpowiedniej osoby jest więc właściwym zabezpieczeniem interesu firmy – bowiem konsekwencje finansowe rodzi nie tylko każdy dzień wakatu, ale także każda zła decyzja personalna.

REKRUTACJE

Ciągłość realizacji celów firmy zapewniona jest przez obsadę wszystkich stanowisk. Niedobory personalne na każdym szczeblu mogą być potencjalnym zagrożeniem. Ciągłość zatrudnienia na wszystkich stanowiskach realizowana jest poprzez starannie zaplanowane oraz precyzyjnie i sprawnie przeprowadzone procesy rekrutacyjne.


LISTA REFERENCYJNA Zespół In-Time skutecznie realizował projekty dla: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Alianz Alstom S.A. AUTOLIV POLAND Sp. z o.o. Bank Współpracy Europejskiej S.A. BOT Elektrownia Opole S.A. Cadbury Polska Sp. z o.o. CERSANIT S.A. Citi Gold Colgate Palmolive Cosmetic Essential International - USA FagorMastercook SA/WROZAMET S.A. FAURECIA Fotele Samochodowe Sp. z o.o. FAURECIA Fotele Samochodowe Sp. z o.o. Faurecia Gorzów Sp. z o.o. FAURECIA LEGNICA Sp. z o.o. Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o. Faurecia Germany Faurecia - France Fotojoker Sp. z o. o. Healthy Food Production S.A. IMPERIAL TOBACCO Polska S.A. ING Bank Śląski

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jeleniogórskie Zakłady Optyczne Sp. z o.o. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.k. Krajowy Rejestr Długów Sp. z o.o. Matras S.A. Metsa Tissue S.A. Michelin Polska S.A. NG2 S.A. (właściciel marki CCC ) NSK Steering Systems Polska Sp. z o. o. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Ronal Sp. z o.o. SONY POLAND Sp. z o.o. SÜDZUCKER POLSKA Sp. z o.o. STOCK Spirits Polska Tarczyński S.A. TIM S.A. Torsystem Butzbach Sp. z o.o. VOLVO POLSKA Sp. z o.o. WABCO POLSKA Sp. z o.o. ZETKAMA S


KONTAKT Więcej informacji o naszej ofercie otrzymają Państwo kontaktując się z nami.

Katarzyna Tobera- Nowicka

Karolina Janas

konsultant

konsultant

katarzyna.nowicka@ipsp.pl

karolina.janas@ipsp.pl

In-Time Personal Solutions Polska Sp. z o.o. ul. Bolesława Ulanowskiego 9, lok.2B 53-144 Wrocław Tel. +48 71 782 82 94 Tel. Kom. +48 509 021 434 Fax. 071 782 87 70 www.ipsp.pl

In-Time Personal Solutions Polska Sp. z o.o. ul. Bolesława Ulanowskiego 9, lok.2B 53-144 Wrocław Tel. +48 71 782 82 94 Tel. Kom. +48 504255194 Fax. 071 782 87 70 www.ipsp.pl

Katalog In-Time  

Human resources

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you