Page 1

1

Kathapusthakam publication

JøhêjoôdîŸw Jñˆòoú ÷hêV÷sšsñöT Eït÷‰mŸw¼ñù opêiopJjXŸw¼ñù E> E>ï

ddçiñù, h˜iñù dYïEêsêù lioæïkêöXöª öEYtkusïv Eïªñù ÷JêˆiöŒ h˜iñöT lðˆï÷kö¼öª dê¼ú öOÂYú. A÷YêöT AEïiŒï Eï˜ï÷iiñù AlqñöTiñù F÷usiñù ‘usêi FkðE÷iiñù FEï¼ú lkëêöY hïoæú öOÂñ. ÜêÓ hê¦hñÈ lðˆïv ÷fêsTïOþú SêEñù OŒú ÷dêJñöhªêiïŒñTŸï. ÷dêJñöhªêiïŒñTŸï. A÷dçêrêXú h˜iñöT Eït÷‰m ‹Jêjù, ÜêÓiñöT opêiŒïEñûêiïjñª hsïiê˜ ÷OTŒï dñYïöiêjñ eñwööTù öotlusïöE (lïhk) GtdçêTê¼ïŒªYú. dñYïi OñšñdêTñhêiï ödêjñŒödçTêu lkëêŒ lïhñKY ÷Yêªï, mñŠ hkiêqù AEáhêi Föª Fkëêljñù djïpoïOþ÷dçêw, AYú dUï¼êEñù dsƒú YjêEñù lïhk lïhk ÷OOþï ‹÷YáJù ±ŠïOþñ. ölsñù Hjñ öotlöusªYïkñdjï lðˆïök HjùLöhª dalï ÷ETêu ÷dêª oêhtZáù Alt F÷usiñù, ÜêÓiñ÷Tiñù hñªïv JêXïOþñ. Föus JêjáŸöqkëêù lqöj ±Š÷iêöT Yöª öOÂñ ÷dêªñ. FEï¼ñù ÷OOþïöi Cnéödˆñ, CnéödTêYïjï¼êu JêjXöhêªñhïkë YêEñù. AÖj ATï÷iêqù Dijlñù Dijlñù oêhêEáù YTïOþ mjðjlñù, AYïöEêŒ öhêkiñù, Jñûïiñù, HYñŸïi Ajö¼ˆñù, ölqñŒú YñTñŒ Jlïqñù, YTïOþ OñûñJqñù ÷dThêu hïrïiñù, CTYòtª Jˆï hñTïiñù Hö¼ ÷Otª Hjoækú EêTu öd¯ú. lïh÷kOþïöi öJêûú lª÷dçêw hsïi÷OTŒï ÜêÓ÷iêTú dsiñªYú ÷Jˆñ: ClïTñ÷Œ¼ê÷iêûñù, BXñŸqêjñù Ckëêªsïiñ÷ªêûñù o˜YïOþYê AlT˜Oþï. dûöŒ Jêökêªkë, Hjêöq Jïˆêu lká dêTêöª. Eð ölnhï¼öûöus hsï÷i, Alw¼ïlïöTêjñ öJêslñù ljïkë. AYú dïöªEï¼sïƒòöT? A÷Yêû÷kë ööbjáêiïˆú Sêu dŒïjñd÷Yrú lioæñÈ Clöq C÷Ÿêˆú lïqï÷Oþêûú l÷ª? hñªú Hªú jöûTöŒêö¼ EïªYê, FkëêTŒñù lká mkáù, JkáêXù JrïiêŒ Jïqï ÷dêkñÈ öd¯ñŸöq Jûêv Fkëê AlqñhêjñöT öJ÷TáêÓêt¼ñù FqJñù. CYïEú Yêör jöû¯ù JòTïiñûú, lká JnédçêöTêö¼iê A÷Yêûê o˜YïöOþ. dYïhòªêù lioæïkêXú Sêu Baáhêiï lêXhTï YñTŸïiYú, JòˆñJêjñöTöiêö¼ L÷lnXekŸw dËñlÀñªYïEïöT Jïˆïöiêjsïlêiïjñªñ Jïˆïöiêjsïlêiïjñªñ AYú. ÷dêjñ÷œêw FTñŒú lOþ öoJæú ÷eê÷ˆê hêLoïEñJqïv ÷Eê¼ï JhÚú JïT¼êu Ekë joù ÷Yêªï. ÷pêqï÷V BiYïEêv DOþ¼ú ÷lös dXïöiêªñhïkë. ÷eê÷ˆêJ÷qê÷jêªñù Dšú ÷Eê¼ï ÷dQú hsï¼ñ÷œêw YñTJw¼ïTiïv öJêOþú ÷Lêdêku Dnêsêiïö¼êûïjñªñ. AlöE YñTJw¼ïTiïkñù öhŒiïkñhêiï ÷OtŒhtŒêu ÷OtŒhtŒêu Ekë oñKù. öSjœñJw OòTú dïTï¼ñª÷dêök, FkðEiñù öfšï Busïiñöhêö¼ EêiïJhêjêiï hEoæïökŒï. hbñjhñÈ HjEñgòYï Ailïs¼ïö¼êûú Ajö¼ˆú OkïdçïOþ÷dçêw Jñ¯¼ñˆu lïsqï dòûñ, lkYú ööJ öJêûú fëêËšïEñÈïv E¬hêi YñTJw¼ïTiïv Csñ¼ï http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com

18/01/07


2

Kathapusthakam publication

dïTïOþ Jñ¯iïv YTlï Eökëêjñ lêXhTï¼êu YðjñhêEïOþñsOþú AlöE dïTïOþãú Jñkñ¼êu YñTŸïi÷YiñÈò, AhtŒïi Oïjï ÷Jˆú öSˆï J¯ú Yñsªñ. lêYïv¼v lïh÷kOþï Eïv¼ñªñ. O˜v hsOþú dñYdçú öJêûú hòTï dñYOþú÷OêaïOþñ: F÷` C¦ Oïjï¼êu? Nòpñù! Alt J¯ïsñ¼ï dïöªiñù OïjïOþñ. JñIYï Eïsƒ hñKŒú Eïsƒ Oïjï JòTï ÷Otª÷dçêw lðûñù oñ>jïiêiïjï¼ñªñ. ÷hêöE`ê JêXï¼ñöª? F`êiêök`ê? EïŸqú ÷dê÷Àê Föus sòhðªú! ÷hêöus JêjáŸöqêö¼ E÷këêXù ÷Eê¼Xöhªú dsƒ÷kë Föª C÷Ÿêˆú öJêûú lªïjï¼ñöª? AYïEú? A÷dçê F`ñöûËïkñù F÷ªêTú ds÷ƒê, Sêu Jûñ OïköYêö¼. F`ú Jûñ? Sêu ÜêÓ÷iêTú dsƒú öJêTñ¼÷Xê? lêXhTï hñTŸïiYïkñÈ Ahtnù AT¼ïö¼êûú Sêu dsƒñ: ÷lû. F¦Eêqêiï CöYêö¼ öYêTŸðˆú? ÷Oêaá÷ŒêöTêdçù lêYïv Oêjï lïhk FusTñöŒŒï, Sêu Yk JñEïOþïjñª÷dçêw YêTï¼ú dïTïOþñitŒï. F`ê Föª Föª Jûdçù EêXê÷Xê? SêöEêªú lïÇYhêiï OïjïOþ÷dçêw lïhk ödêYödçêªú lkïOþú hêšï. AYú mjï Aödçê öYêTŸð÷ˆ DÈò? lªï÷kë? Ckë ÷oêsï, SêöEö`Ëïkñù opêiù öOà÷Xê? CljïöY`ú gêlïOþê? Yöª öJêrdçï¼êEê÷Xê? A÷Yê öfšïiêusïöi ÷dêökiê÷Xê? BöJ Hjñ dïTïiñù Jïˆñªïkë. HjñdêTú ÷OêaáŸw¼ñŒjù ÷OêaáŸw¼ñŒjù ÷YTñ÷œêw hEoæêöJ FkðEiñù öfšïiêusïiñù Eïsƒú Eïªñ. Fö`êö¼ dsƒêkñù FkðEöi dïjïƒYïöus lïnhŒïv Eïªñù djïdòt¯hêiñù hñ¹ï ÷ETêEêiïˆïkë. dÔûú li÷oæ DÈñölËïkñù Hjñ dYïEÖïEdçñsù ÷Yêªï˜ñª mjðj dñnéï Alw¼ªñûêiïjñªñ. B÷lêqù oôêYÔáù DûêiïjñªYïEêkñù, DûêiïjñªYïEêkñù, öökùLðJY HjsdçñÈ oùglhêiï JêXêŒ EêTêiYïEêkñù fêk dêUŸöqêö¼ AlïTñ÷ª “aïzhê¼ïiïjñªñ. Al÷qêöTêdçù ökÀïöus YðjŒïjï¼ñ÷œêw JòˆñJêjñöT ‹÷OêaE ekhêiï AlqñöT hêsïök hñrOþú Eïv¼ñª öhêkiïv dïTïOþhtŒï öS¼ï, Alöqêªñù oùglï¼êŒ ÷dêök Hªú JòTï ÷Otªïjñªñ. Fªïˆú Jòqêiï ÷OêaïOþ÷Yêt¼ñªñ: AEò Vñ iñ lêûú Tñ oð ööh oðÆšú ÷oçêTæú? Fö`êö¼ dsƒêkñù AYú ÷Jöˆêªú ETñŸïiïökë ETñŸïiïökëªú dsiêEêlïkë, A÷ªjù Alw Yöª Föus ööJ dïTïOþú ö½oæïöus fˆuoú ArïöOþöus ööJ dïTïOþñÈï÷kêˆú ÷Jšï. ÷{oæïisïEJŒú lïjv ÷Jšï Baáhêiªú E¬hêi öhêkiïökêªú öYêˆñ, öYêTñJ h¦hkë E÷këêXù dïTïOþú öS¼ï Jqï¼ñJiñù öOÂñ. Föus hTïiïv JïTªlqöYkëêù E÷këêXù BoôaïOþú joïOþñ÷dçêw AYïöus oñKù SêEñù EñXƒñ. dïöª dïöª AöYêjñ EïYá oùglhêJêu oùglhêJêu YñTŸï, Hdçù Hjñ kpjïiñù. AlqêöXËïv http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com

18/01/07


3

Kathapusthakam publication

Hš÷hêqêXú, AYïEêv GYú ÷Ejlñù SŸqñöT eëêšï÷kê, SŸw AlqñöT AlqñöT eëêšï÷kê Hö¼ Biïjï¼ñù. AlwöT ddç Jñös aòöjiêXú ÷Qêkï öOàñªYú, AYïEêv lðö¼usïv hê¦÷h ljêsñÈò. h˜iñù öfšïiêusïiñù Ekë ATñdçhêiYïEêv CjñlðˆñJêt¼ñù Hjñ djêYïiñhïkëêiïjñªñ. F`ê Jñˆò÷o B÷kêOï¼ñ÷ª? lïhkiñöT ÷OêaáhêXú Alöqöus hñªïv Yöª Eïvdñöûªú Hêt˜ïdç Hêt˜ïdçïOþYú. ÜêÓ Föª lïqï¼ñª HêhE÷dçjêXú Jñˆòöoªú. Alöq`êiêkñù Föus hEoæsïƒñölªú oYáù öhökë Ysiïv hñˆñJñŒï, ‹êt<ï¼êEïjï¼ñù ÷dêök Eïªú Föus ÷LêdêköE ööJöJêûú öYêˆú Y÷kêTï Jàïököus Jñ¯öiTñŒú lêXhTï YñTŸï. lïhk iñöT JàYï÷lLù ÷hvJðrú Okï¼êu YñTŸïi÷dçêw FEïö¼ö`ªïkëêŒ oñKù. öd¯ïöus ööJ öJêûú lêXhTïdçï¼ñªYú. lêXhTï BaáhêiêöXêjñ hòtŠEáŒïökŒñù hñ÷ª FEï¼ú ljêu YñTŸï, JñsOþú EêqöŒ ÷‚ê¼ñûú, A÷YYêiêkñù ATïöOþêrñ¼êu dòösêªñù ClïöT Jïˆïkë, AYú öJêûú Yv¼êkù lïhkiñöT Jàï÷kö¼êrñ¼êù, Fªú hEoæïv JjñYï ööJ jûñù dñs÷Jêˆú JñŒï öhŒiñöT HêjŒïjï¼ñ÷œêw lïhk ödˆªêXú Jñ¯öiTñŒlqñöT lêiïkê¼ï Böƒêjñ dïTï dïTïOþYú. AYïmiöhªú dsi÷ˆ, A¦öJêrñödçêªñhïkëêŒ JƒïölÈù ÷dêkñÈ Föus Cqù dêv AhýYú EñXiñª jñOï÷iêöT öhêŒù Alqòšï HsïÖï JñTïOþñ. ööalŒïöus ööalŒïöus lïÇYïJöqªú dsiñªYïYïöEiêlñ÷hê? öfšïiêusï¼ñù, FkðE¼ñù dJjhê÷Xê Clï÷T¼ú lïhköi JtŒêlú dsƒú lïˆYú? Cø Eïk¼ú ÷dêiêv JêjáŸw lká JñrdçhïkëêöY ET¼ñù. lïhkiñöT lêiïv Eïsƒïjï¼ñJiêXú Yöus Jñ¯, ljñªöY`ñù ljöˆ Fªú JjñYï SêEñù ÷Otªïjñªñ. dêökêrñJïi÷dçêw Yqtª Yqtª Jñ¯öi Alw Odçï Døœñ÷œêw Ekë oñKù, B oñKù EñJtªú SêEñù AlqñöT Jkëu hñkiïkhtŒï öS¼ï. AökëËïkñù BjñöTiñù öhêk¼ú dïTï¼êu Jïˆñª Alojù Sêu dêrê¼êsïkë. Hjñdjïbï löj Bjñù JêXñªïökëËïv Fkëê öd¯ñŸw¼ñù AYïnéhêXú YêEñù. JñO JñùgŸöq B÷lêqù m¹ïiïv öS¼ï HT¼ñ÷œêqöŒ HT¼ñ÷œêqöŒ Hjñ oñKù pêlò . . dsiêu làYú. AûïiT¼ù lêiïökTñŒñÈ AlqñöT Døœv lðûñù «ñYLYïiïkêi÷dçêw YEï¼ú dïTïOþú Eïv¼êu làêYêiï, Hjï¼v JòTï AlqñöT lêiï÷k¼ú dêv Yòlï, Yòlï, CŒlX d÷& Aqlú Jñslêiïjñªñ. AYú hñrñlEê¼ñù hñ÷ª lïqï ÷Jˆñ: ÷hê÷q lïh÷k . . . A˜Oþï¼ïŒïjï ölÈù ölÈù OòTê¼ï÷¼, öJêsOþú Jrïöƒêªú Jñqï¼Xù. ÜêÓiñöT CTödTv FEïö¼êjvdù ÷Jêdù ljñŒêYïjñªïkë Jñˆò÷o Sêu dïöª ljêù, A˜Oþï lïqï¼ñªñ. hEoæïkëê hE÷oæêöT Ykiêˆï, Alw FXðšú hêJæïiïv hñKù YñTOþú HêTï ÷dêiï. F`êiêkñù Yöus öYêkïiñjïƒ oêhêEáŒïv Jlïƒ lkïdçhñÈ Jñ¯ lïhk¼ú ÷fêbïOþú JêXXù, AkëêöY Alqñù Cø dXï öOàïkë÷këê? Yöus BÆê`ù dïTïOþ ööJJw¼ñÈïklqñöT hñkJqñTƒYlqñù joïOþú JêXñù. Yöus JTïƒòv d¯ú öfšïiêusïiñöT lˆdòšïkêiïjñöªªYú Cªñù hbñjhñÈ H÷jêt˜iêXú. FkðEöi FqñdçŒïv JöàŒñù aòjŒú dklˆù JïˆïöiËïkñù http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com

18/01/07


4

Kathapusthakam publication

FkëêŒïEñù ŒïEñù Alw oôêYÔáù AEñlaïOþ÷dçêw d¯Xöhª Oï` Dûêiïjñªïkë hsïOþú öYêˆñù Y÷kêTïiñù, dïTïOþñù, D˜ölOþ D˜ölOþñù oùihEù dêkïOþú ETª÷YiñÈò. ÷hê÷q¼êqñù JTï hòŒïjï¼ñª AqêXú BusïöiªsïƒYïŒïjï JrïƒêXú. GJ÷amù H÷j ‹êihêöXËïkñù, h˜÷i¼êw oñ>jïiñù, oñk&XiñhêXú öfšïiêusï. Hš÷Eꈌïkñù Hš÷Eꈌïkñù Oïjïiïkñù GYú dñjñnEñù HªTï öYšñª F¯ù dsª mjðjMTEiñù ÷fêVð kêù÷LQñù. Yðöj ‹Yð&ï¼êöYiêXYú oùflïOþYú, Hjñ aïloù SŸqñöT lðˆïök ÷eêx Jùöödëusêi÷dçêw h˜öi lïqï¼êEêiï AljñöT eëêšï÷k¼ú öOªYêiïjñªñ Sêu. FkðE lªïˆñûêiïjñªïkë, Busï hê¦÷h JêXòªsïiêù dö& Jû Jê× Hjvdù öSˆï¼ñªYêiïjñªñ. öfkëTïOþ÷dçêw lêYïv Yñsª BusïiñöT J¯ñJw dêYï÷i Yñs¼ñªñÈò. F`ú dšï Busð? oñKhï÷kë? F÷`êªú oñKù ÷hê÷E? ClïöT dXh÷kë lkñYú? Fkëêt¼ñù AYú hYï! FEïö¼êªñù hEoæïkêiïkë. Busð FEïö¼êªú ÷eêx öOàXù! AYïöE`ê ÷hêu ÷Jsï lê÷iê. lê¼ñJw lê¼ñJw Avdù Jñrƒñ÷lê? Busï haádïOþú öJêûïjï¼iêiïjñöªªú A÷dçêrêXú hEoæïkêiYú. CTö¼êö¼ h˜ dsiêsñöûËïkñù BaáhêiïˆêXú Sêu JêXñªYú. Cqù ÷sêoú ööEšïÀñÈïv öYqïƒú JêXêù mjðjŒïöus öhêŒù AEêˆhï. Yöus jûú YñTiñù ÷Otªê÷k BusïiñöT Hjñ YñTiêlò. Fö`êjñ hñrñdçú? Yñqñœï Jqï¼ñª Jqï¼ñª Jñûïiñù O`ï¼ñTŸqñù Jû÷dçêw Föus Jñˆòou Yködê¼êu YñTŸï. Sêu ÷eêx öOÂú Jrïƒ÷dçêw Busï löªöª dñsJïkòöT öJˆïdçïTïOþñ. AöYêjñ dñYïi Jêjáhkë dk÷dçêrñù Busï ANïöE ÷oîp÷ŒêöT dïTï¼êsñûú. BusïiñöT ÷apù Oñˆú drñŒ ÷dêök ÷Yêªï. B OòTú hñrñlöEöus ÷h÷k¼ú dTtªñ, dTtªñ, hê¦hkë ööJJwö¼êö¼ AoêbêjXhêi m¹ï. m¹ï. AEòEú öölöETñ¼÷ˆ Busï? Sêu hòqïi÷dçêw Busï LëêöoæTñŒú öölöEêrïOþú öFoú Jáòfïˆú öJêûú lªñ. Sêu ööJ EðˆïöiËïkñù Busï Föus Jàïv Yªïkë, dJjù Busï Yöª Föª hê÷sêTú ÷OtŒú dïTïOþú Lëêoæú Oñ÷ûêTú ÷OtŒñ. öölu öhêŒï öhêŒï JñTï¼ñ÷œêw öfšïiêusïiñöT Oñˆú ödêÈñª hêsïTù Föus ÷hkñjñ˜ïö¼êûïjñªñ. lðƒïöus kpjïiñù BusïiñöT ÷hEïiñöT OòTñù OòTñù ÷Otª÷dçêw SêEêöJ B‡Eêi÷dêök. öYêû ljqñù ÷dêök, Busï Föª JòTñYv AhtŒï Aljï÷k¼ú ÷OtŒñöJêûïjñªñ. haáŒïöusiñù iêtVïkï døVsï÷usiñù Hö¼ JòTïi JòTïi hêoäj L‡ù Föª ödêYïƒñ. öölu Lëêoæú Jêkïiêiïi÷dçêw Busï AYú ÷Tfïqï÷k¼ú lOþñ. Hjñ Eïhïnù, Busï Föª dïTïöOþêYñ¼ï öSjï¼êu YñTŸï, FEïö¼êªñù hEoæïkêiïkë. BusïiñöT öJêrñŒñjñû JòtŒ hñkJöqöus ÷hv ÷OtŒhtŒïi÷dçêw Hjvdù C¼ïqï ÷Yêªï. ÷hêEêusïöi Cnéê÷Xê? Døù! hòqï Yðjñù hñ÷ª BusïiñöT dlïrêbjöhöus Jlïqïkhtªñ, dïöª Oñûïkñù J¯ïkñù JrñŒïkñöhêö¼ A÷YêTï ETªñ. OñùfEù öJêöûöª lðtdçú hñˆïOþñ. http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com

18/01/07


5

Kathapusthakam publication

Busï Hjñ öpvdú ÷OêaïOþêv ÷hêEYê÷jêöTËïkñù ds÷iê? F`ú öpvdú? AöYêö¼ dsiêù, d÷& e‚ú iñ ÷‹êhïoú hï! ÷LêVú ÷‹êhïoú! YêËæ YêËæú, AEòöE BusF¼ïnéê A÷Yêûê ÷Oêaï¼öX! Busï F`êiêkñù ÷Oêaï÷Oþê! HêöJ. Fªêv Ehñ¼êusðöT hñsïiï÷kêˆú ÷dêlêù, Busï Hjñ oêbEù JêXïOþú Yjêù. Busïöi AEñLhïOþú Sêu dñsöJ BusïiñöT dêusï¼ñÈïv HYñŸêŒ JñûïiñöT EiEoñKù BoôaïOþú ETªñ. Busï ÷Eöj Tðlï Hêx öOÂñ, Hdçù Jêošú Jêošú ödëisñù. hïrïlñš jYï hÓZ jùLŸqYïv öYqïiêu YñTŸïi÷dçêw Busï Föª ÷OtŒú dïTïOþñ. Hjñ oñ>jï haêhiñöT Jl¼òˆïv JhÚú JïTªú Eêi¼ñˆïöi ÷dêök AljñöT dòsú E¼ñª oêiïdçú Jñˆï. A÷YêöT BusïiñöT öpvdú F`êlñöhªYïöEêjñ GJ÷am jòdhêiï. dö& öfšïiêusï . . . CNöE . . A÷YêtŒïöˆêöjŒñù dïTïiñù Jïˆñªïkë. h˜öiŸêEñù Asïƒêv JtŒê÷l. . . GYêiêkñù Busï dsiïkë. ÷hêEïnéê÷Xê CöYêö¼? SêöEêªú EêXïOþñöJêûú OïjïOþñ. hEoæïkêiï, JÈu hïûêöY Eï¼X Jûï÷kë? F`ú öpvdêXú Busï¼ú ÷lXöhªú dsöƒ? ÷a B JêXñª ÷dêkñöÈêjñ öpvdú! AœTï Busð? Sêu hEoæïv dsƒñ. F`ê Yjï÷kë? Bjñù Asïiïkë! FEï¼öYêªñù Asïiïkë! AöYêö¼ Busï dsƒú Yjêù, ÷hêEú o˜Yê÷Xê? Nê! hïTñ¼u! ÷hêöE Busï E÷këêXù oñKïdçïOþú Yjêù÷ˆê! Busï Föª ödê¼ï ÷eêù ÷fVúVï÷kö¼ê÷jsêiïjñªñ, Hdçù ööEšï Døjïöisïƒú Busï JñYïöOþêjñ Oêˆù. SêEljñöT ATïiïv dòûú ÷dêiï. ÷dêiï. BusïiñöT hñkJöqöus hñKŒhtŒï môêoù hñˆïOþñ. Föus djïÏhù Jûú Busï dsƒñ: ÷hêöEêªú öJêûñù ÷dTï¼û, BusïikëêöY ÷lös Bjñù CYsïiïkë. Föus Jlïqïkñù Oñûïkñù BusïiñöT Jlïqñjñ˜ïiñù, OñùfïOþñù öJêûú oêlbêEù O¼ hñkJöq {êÀñÈïv Eïªñù lïhñ¹hê¼ï Föus öEÖïkhtŒï. Yk dïTïOþ dïTïOþñ itŒï Föus lêiï÷kö¼êjñ hñk YÈï ATñdçïOþñ. ÷a AYú ÷dêök Odçï JñTïö¼Tê ÷hêöE. Tðlïiïv haêhiñöT öhêk Odçñª Jê× Jûú Sêu BusïiñöT hñkiñù Odçï dïöª Föus ööJ dïTïOþú BusïiñöT hñkJqïv dïTïdçïOþñ. AYú löj Sêu hsªú ÷dêi Jêjáù ödˆ÷ªêtŒ ÷dêök Sêu öhêk¼ú dïTïOþ dïTïOþú öS¼êu YñTŸï. AYïv Sêu d÷û hïTñ¼EêXú. Fªïˆñù Fªïök o÷ËêOù lïˆñhêsïiïˆïökëªú Jûú Busï Yöª hñuJöàTñŒú Föus l£Ÿöqêö¼ Døjï hêšï. E¬YiñöT QêqáY Yðjñù hñ÷ª Busï Föus Ajö¼ˆïv ÷Jsïiïjñöªöus E¬Y hsOþñ. http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com

18/01/07


Kathapusthakam publication

6

BusïiñöT hêùoqhêi lisñù AYïv Jñrïƒ ödê¼ïqñù l¯hñÈ YñTJqñù ÷Otª÷dçêw Föus E¬Y A‹Yá&hêiï. BusïiñöT YñTJw¼ïTiïv Oñˆú ödêÈñª dòsïöE hsOþïjï¼ñª Eðk dêusïiñöT gêLù Föus Jñ¯iïkïˆñjñ˜ïiñù DjOþñù AljñöT Ajö¼ˆïöus gêjù Föª öhŒiïv dòÛï JïTŒï. ANïöE JïT¼ñªYïEñù Hjñ oñKhñöûªú A÷dçêrêXú hEoæïkêiYú. Jñ¯iñöT &h djð&ï¼ñù lïbù Busï Eït‰iù lðûñù lðûñù JTïŒTù AlïöTiïˆñjOþú AlöE Ïê`ú dïTïdçïOþ÷dçêw Alu ödêŸï EïªêusïiñöT dòsïöE ÷Eê¼ï okáòˆTïOþñ. BusïiñöT hñkJöqöus ÷hkïˆñjoïi÷dçêw ÷apŒú Yð dêsñ÷hê Fªú ÷Yêªï÷dçêiï. Busï Hªú hñˆú JñŒï ödêŸï FXðšú, dêusï lkïOþïs¼ï Døjï Døjï hêšïi÷dçêw lTïOþïˆbïJù EêqêiïˆïkëêŒ Jñšï ÷jêhŸw¼ïTiïv lˆdçòsú ‹Yá&hêiï. BaáhêiïˆêöXêjñ dòsú ATñŒú lá¹hêiï JêXñªYú. FkðE JêXïOþú Yjêu Yàêsêiïˆñù Aªú YêEêiïˆYú ÷löûªú lOþñ. Fö`êjñ YTïOþú ödêŸïi dòtŒThêXú Busïiñ÷TYú? ölqñŒú öJêrñŒ YñTJw¼ïTiïv JsñŒ JsñŒ öJêOþú ÷jêhŸw¼ñÈïv HqïOþïjï¼ñªñ jï¼ñªñ CŒï lˆŒïEñÈïv öO`êhj dòsú. Bkñlê Yñûù ÷dêökiñÈ l¼ñù, dEïEðthñJñqù ÷dêkñÈ J`ñù ( AöYêö¼ dïöª hEoæïkêiYêXú) Fkëêù JøYñJ÷ŒêöT lð&ï¼ñ÷œêw BusïiñöT Oñjñûú hTŸïiïjï¼ñª JêhlêYêiEŒïöus dêqïJqïv hñŒêöEêjñ ÷hêpù. AYú hEoæïkê¼ïiïöˆªl¯ù kê¼ïiïöˆªl¯ù Busï öhökë Ajö¼ˆú lêiï÷kêˆTñdçïOþú dòtŒTù Oñ÷ûêThtŒï. F`ú ÷lXöhªsïiêöY Hjñ Eïhïnù dJOþú ÷Eê¼ï. öEàêœv lïjïiñª÷dêök öfšïiêusïiñöT Djñû YñTJw¼ïTiïv öö£XYiñ öT dñXáù lïTtªú lª÷dçêw hEoæïv DÓêaŒïöus dòEïkêlñaïOþñitªñ. ÷hê÷E ÷Eê¼ï Eï¼êöY OödçTê Jñˆê! JêhêYòjiêi £ðiñöT ÷OnõJqêv lïsi÷kêöTiñÈ A÷d&ê oôjù. hò¦Œïöusiñù ÷iêEïiñöTiñù AYñlöj djïOïYhkëêöŒêjñ L‡ù. C÷dçêqYú oñL‡hêXú. Busï JñEïƒú hñˆú JñŒï dòsú hñK÷ŒêThtŒï Yê÷rêˆú YÈï dïTïOþ÷dçêw Sêu öhökë AlïöT E¼êu YñTŸï. ÷hê÷E ölj÷kêöûêªú lïTtŒï dïTïOþú Eö¼Tê, Fªê÷k AJöŒêö¼ Yˆò. BusïiñöT dòšï÷k¼ú Eê¼ú ÷Jšï Sêu E¼ï YñTŸïi÷dçêw Jñûï YêqêvhJhêiï Okï¼êu YñTŸï. Hê÷jê Eïhïnù Jrïiñù ÷Yêsñù dòsñù YñTJqñù Föus hñK÷YêThtªú lªñ, AYEñojïOþú SêEñù BusïiñöT dòsêöJ JTïOþú lkïOþñù, Odçï lkïOþñù E¼ï YñTOþñöhêö¼ oñKïdçïOþ Oþñ. Busïöiöus Ykiïv YrñJï öJêûú Yk dïTïOþú dòšï÷k¼ú djhêlbï ÷OtŒú dïTïOþñ. dñqïjoù Eïsƒ BusïiñöT dòšïök öJêrñŒ OêösêkïöOþöus Eê¼ïökŒï. Busï Ajö¼ˆïˆú hñKŒú Ykëï YJt¼ñJiêXú, Föus Jlïöqêö¼ dïOþïiñù hê`ïiñù ÷laEïdçïOþ÷dçêw AljêöJ oôt$ði oñKù ÷ETñJiêiïjñªñ. ÷ETñJiêiïjñªñ. pêlò ÷hê÷E hïTñ¼EêTê Eð, hïTñ hïTñ¼u! Busï ödˆªêXú Ajö¼ˆú Eð¼ï JñkOþú Eïv¼ñª Föus Jñ¯öi k&áhê¼ï dòsTñdçïOþYú. Ajö¼öˆêªú ödê¼ï Yêrñ÷œê÷r¼ñù lkYú Jàïv dïTïOþïjñª Jñ¯ dêYï hñ¼êkñù BusïiñöT dòsú lïrñŸï Jrïƒñ. lrñ lrñdçñÈ dòšïv Jñ¯ ÷Jsêu Hˆñù ‹iêoù ÷Ejïˆïkë ÷Ejïˆïkë, AYêusïiñöT öölgl÷hê Föus Jñ¯iñöT fk÷hê F÷`ê? Hªú jûú YlX ödêŸï YêXhtª÷dçê÷r¼ñù BusïiñöT dòösöus Jñ¯öi hñrñlu oô`hê¼ï. A÷YêöT Busï ödêŸïiñù YêXñù BƒTï¼êu YñTŸï.

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com


Kathapusthakam publication

7

FEïö¼÷`ê BusïiñöT B dXï E÷ª joïOþñ. Baáhêöiêjñ dòšïv Yöus Jñ¯ ÷Jsïiïjï¼ñªñ, joï¼êöY Yjhïkë Yjhïkë÷këê? JTïƒòv d¯ú, Jªï d¯ú, AYú oô`ù ÷Lw ‘usïöus h˜iñöT dòšïkêlêu oñÇYù öOàXù. AYñù Fkëêù YïJöƒêjñ dòšïkêiYïv o÷`ênù ÷Yêªï, mjï¼ñù joù Jisïiïjï¼ñªñ. ANïöE JñsOþú ÷Ejù ATïOþ÷dçêw Busï dsƒñ: CEï ÷hêu Föus ÷hök ÷Jsï JïTªTï¼ò, AŸïöEiê oêbêjX BXñŸqú öOàñJ. Ajö¼ˆñitŒï Ajö¼ˆñitŒï dòšïv Eïªñù Jñ¯öi dñsŒê¼ï Busï YñTJqJšï hktªú JïTªñ. p÷˜ê Fö`êjñ Jê× ööal÷h!! Busï C¦iñù lká Oj¼êªdçrê ÷YêªïiYú. AYñlöj FkðEiñöT h˜, AŸïöE÷i Oï`ïOþïjñªñÈò. dö& C÷dçêw JTï hòŒ JïTïköEêjñ Oj¼ú, Alöj E÷këêXù Yöª d¯ï oñKïdçï¼Xù. Busï Y÷ªêöTêjñ öpvdú ÷OêaïOþïˆYú ETŒï öJêTñŒïökëËïv YEï¼÷kë JñsOþïkú? BusïiñöT JêkñJw¼ïTiï÷kö¼öª dïTïOþú lkïOþñ. ÷hêEsï÷iê ÷Jšêu? CŸú Yê Busï JêXïOþú Yjêù! Busï Hjñ ööJ öJêûú Jñ¯ dïTïOþú dòsïöus hñKöŒêªñjñ˜ï AlïöT lOþú Yöus Ajö¼ˆïv dïTïöOþêjhtŒú bïù Jñ¯ dòšï÷kêˆú dêƒú ÷Jsï. C¦ oïœïqê÷Xê Jêjáù? dö& Aökëªú dïöª FkðEiñöT dòšïv ÷Jšêu ÷Eê¼ñù ÷Ejù hEoæïkêiï. A÷dçêw BusïiñöT djïOiöŒ hEoæê oäjïOþñ. F`êiêkñù Jñ¯ dòšïkïsŸïi÷YêöT Busï Ajö¼ˆú ÷h÷k¼ñitŒï ATï¼ïiêu YñTŸï. Hdçù Fªêkêlñù lïbù Yê÷rêˆú SêEñù ÷Jšï ATïOþñ. Fö`ËïkñhêJöˆ Jªïdç¯ú hpêhphê¼ñJ Yöª, dòsêjñöTiêiêök`ê? Jñ¯ö¼këêù Hjñ ÷dêök. Busï dsƒYú ÷dêök öhêk¼ú dïTïOþú öS¼ï Sêu Ajö¼ˆñitŒï ATïOþ÷dçêw BusïiñöT hñKŒú dñÖïjïiñöT OêÖêˆù. BusïiñöT dòšïv Jñ¯ ÷Jšï Sêu öYjñ öYöj d¯ñ÷œêw höšêªñù HêtŒïkë. pêiú AEñ¼ñˆê ATïö¼Tê ödê÷ª! Busï¼ú E÷këêXTïOþú YêTê!! Hê÷jê ATïiñù Ajö¼ˆú ÷h÷kêˆñitŒï Busï Gšú lêŸï, ödˆªú FEï¼ú ljêsêiï YñTŸïöiªú hEoæïkêiï, BusïiñöT dòšïkñù lrñ lrñdçïöus Jqï lïqiêˆù. mjðjŒïökêjñ lïsiv fêbïOþ÷dçêw ölTï Yðtöªªñsdçêiï ödˆªú lkïOþòjêu YñTŸñ÷œêw Busï dsƒñ: Nòpñù FTñ¼û, ÷hêöus Jªïdç Jªïdç¯÷kë? Fkëêù BusðöT dòšïökêrñ¼ð÷¼ê! Fªêkñù, ÷Jˆsïlú ölOþú Sêu mËïOþñ! AöYêªñù oêjkáTê ÷hêöE, BusðöT dòšïkê OòTú AjïOþïsŸñª oñKöhêªú ÷lösiê! lê Föus ÷h÷k¼ú JïT÷ªê! ÷EjïöiêjêkoáŒêv BusïiñöT EïsilþEŒï÷Ókhtªú JïTªñ Sêu. YñTJw¼ïTiïkïˆú dòˆï öJˆïdçïTïOþú ÷hkêoJkù OñùfEù öJêûú hòTïi÷dçêw Busï¼ú Yöus Jªï d¯ú Cnéödçöˆªú hEoæïkêiï. Fªïˆñù ATŸêŒ B÷lmù Jû÷dçêrêXú BusïiñöT Jrdçïöus Brù Sêu hEoæïkê¼ïiYú. Hªú JòTï Yjêu oôJêjáhêöiöus JêYïv dsƒú, lðûñöhêjï¼v JòöT AlöE lêiïkê¼ï Døœêu YñTŸïi÷dçêw d¯kïöus joù dïTïOþú SêEñù o˜YïOþñ. Busï Døœï AlöE ÌVödçTñŒïöiTñŒú lðûñù dòšï÷k¼ú ÷Jšï lOþú m¹ï÷iêöT BƒTïOþñ. öEÖïkêöJ EKdçêTñJw lðÛïö¼êûú dïOþïiñù hê`ïiñù Föus ddçñù Yòkñù dsïOþú d¯ñ÷œêw C¼ïqïiñù EêXlñù AkïƒïkëêYêiï. BusïiñöT hñkJqïv JàhtŒï JsöªTñ¼ñù lïbù öS¼ï dïrïƒñ. _______________________________________________________________________________________________ http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/ 18/01/07

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com


8

Kathapusthakam publication

iò Bt ÷oê oäêtTú ööh ÷fêiú, iò e¼ú hð ÷hêt! pêiú e¼ú e¼ú!! e¼ú hï ÷â‚êŸúkï, öF sïikï Fu÷QêiúVú ööh Vïit. YñTJqïkhjñ÷œêw lmŸqï÷k¼ú Yñsï¼ñª hêùoqhêi O`ïiïv lïjkñJw JñŒïiïs¼ï dïTïOþhtŒï öS¼êu Ekë joù, Tðlïiïk÷dçêrñù haêhöi d¯ñª jùLŸw YñTjñªñûêiïjñªñ. YñTjñªñûêiïjñªñ. BusïiñöT QvdEŸ÷qê÷jêªñù Föus Jªïdç¯ïEñÈ fpñhYïJqêöXªú ÷Yêªï. lðûñù ölTï Yðjñöhªêi÷dçê÷q¼ñù Busï lkïOþòjï Jñ¯ öhêŒù lêiïkê¼ï, A÷dçêw öYsïOþ Oïk dêv YñÈïJw BusïiñöT Jlïqïkñù öEšïiïkñù öOöªŒï. dêkgï÷nJù BusïiñöT lêiïkêiï, AYú hñrñlu öEêˆï EñXƒòšï JñTïOþ Busïöi AgïhñKðJjï¼êöEêjñ öölJëfáù ÷Yêªï. AªlïöT EïªïsŸñ÷œêw mjï¼ñù Yqtªïjñªñ. ÷hê÷E Jñˆò÷o Eð ÷dêiê sð÷EjTñŒòöªêjñ ÷Jêrïöi lêŸï÷Oþê, jê¦ï Eïusïné lïglêiï÷¼êöˆ. ÜêÓiñöT m}ù ÷Jˆú öSˆï Frñ÷ªšú ö½öoæTñŒïˆñ. ClïöT Yöus GšlñhTñŒ ‘ûñù Dd÷anéêlñù lñù Hö¼ sðEêusïiñöT ÷hêu öQsï JñjïiEêXú. Aljñù lï÷TmŒêiïjñªñ, gtŒêlú hjïOþ÷dçêw Eêˆï÷kêˆú lªñ, C÷dçêw ClïöT Oï¼u eêù ETŒñªñ. Sêu A÷Ÿêˆú öOkëñ÷œêw sðEêusïiñù hsïi ÷OTŒïiñù ÷Otªïjñªú öJêOþñ ltŒhêEù dsiñªñ. CsiŒïjñªú oùoêjï¼ñª Alt Yï¯iñöT hslïv Eïª Föª Jûïˆïkë. AökëTï ÷hêöq Eð gêlïöi dšï lkëYñù Oï`ï¼ñ÷ªê Oï`ï¼ñ÷ªê? `ï¼ñ÷ªê? AöY`ê AöY`ê ÷OTŒð AŸöE dsöƒ? dsöƒ? Akë EïE¼ú jûú ödËñ÷Táêq÷kë, lkñYêiï öYêTŸïi Cø öO¼öEŸêEñù C÷ˆOþú ÷dêiêv dïöª EïŸw¼êjê D÷È? öQsïöi D÷‰mïOþê÷Xê ÷OTŒï dsiñöª? A÷Y, Bxdï÷Èj÷kë, Fdçrê hEoæú hêsêªsïiïkë. ÷OTŒï ölsñ÷Y ölsñ÷Y AYñhïYñù dsiû, AlöEöus ÷hêu YEáê. Aökëªú Sêu ds÷ƒê? ödšïökëËïkñù Jnéödçˆú lqŒðšú EïEö¼êjñdJêjïökëËïkú? AYïElu Jñƒ÷kë? Jñ÷ƒê? Eð AlöE E÷këêXù ÷Eê¼ïˆñ÷ûê? Aûðkú ölÈù ölOþïˆñöûöªêsdçê. Cø ÷OˆŒï¼ïöY`ê ÷OˆŒï¼ïöY`ê? `ê? FEïö¼êªñhïkë, Alu Jñkñ¼êöEêö¼ Jñkñ¼êöEêö¼ öYêT÷Ÿáêªsï÷iê? lioæú dŒú dYï÷Erêiï÷kë? Fªêkñù AlöEEï¼ú Jñƒê. AYú Eð ÷kêJù JêXê÷Œêûú dsiñªYê, Cø ‹êiŒïkê dï÷Èjú lrïöYšñöª. A÷Yêûlöus JêjáŸqïökêö¼ Eð HjïŒïjï ±Šï¼Xù. CökëËïv öOk÷dçê EïŸq÷˜ù h¼qñù YEïOþêlñù. AöYêªòká, Alu Ekë ÷oî÷pê÷ÈêEê. AöYêö¼ mjï, d÷& Eðiñù YïjïOþlöus BlmáŸöqêö¼ BlmáŸöqêö¼ Jûsïƒê hYï. Fªú ölOþêv? ClïTï÷dçê Eði÷kë CŒïjï Y÷kù öhê÷kù lqtª öd¯êiñÈò, Aödçê CŒïjï Eðöiêªú hEoæú ölOþêv AlöEªñù Eïöus ljñYðkú Eï¼ñù, AYïkï¦ EêXï¼êöEêªòká. http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com

18/01/07


9

Kathapusthakam publication

÷Oþ ÷OTŒï F÷`êªê F÷`êªê Cø ds÷ƒêûú ljñ÷ª? ljñ÷ª? Jñ`ù Jñ`ù, `ù, jûú ödšïˆñù EïE¼öYêªñù hEoæïkêlXï÷kë? Föus Ekë ‹êiŒïkê ‹êiŒïkê öJ÷Táêu öJTdçïkêiYú, A÷ŸjñöT ÷OˆEú lká Jêjáêjñªñ SŸöq, Fªêkñù AöYêö¼ F¦ Eêqêªú ölOþê? AloêEù Sêu jûñù öJˆ dXïöiªú dsiï÷kë AYú Yöª JêXïOþñ. ÷OˆOþêjñöT hñªïökêö¼ CŒïjï öYêsªú JêXïOþñ, F`ïEú dsiXú jûú aïloù öYJOþïkë AYïkñù hñª÷Ÿöjöª ÷Jsï dïTïOþñ. HYñ¼Œïv Bjñhïkëê Œ÷dçê dï÷ÈöjêsŸðˆú l÷ªêqêu dsƒñ. A÷dçê ÷OTŒï A÷Ÿjñhêiïˆú? AkëêöY dïöª EêˆúJêöj ÷Jšï Fs¼÷Xê? CöYêªñhïökëËïkñù AYïiêöus ÷OˆE÷kë? ödêsŒêjñù Asï÷ihïkë. Fªïöˆ`êiï Fªïöˆ`êiï? `êiï? F`êlêu, `êlêu, ÷OTŒï¼ðlJ JêjáŒïökêªñù lká Yêvdjáhïkëêjñªñ. báê÷Eêù g¹ïöhêö¼iê. g¹ïöhêö¼iê. A÷ŸjñöT BÆê`ù BÆê`ù JêXXù öd÷¯? öd÷¯? Jjïœïu ÷YꈌïkêE ÷Jsïi ÷dêökªú dsiï÷kë? AYïkñù Jnéù, Bqú Ekë lðjmòj djêÆhï Yöªiê÷ˆê. Fkëêù Jrïƒêk÷ŸjñöT oêhêEù öYêkïOþú lêiïv YÈï JñTïdçï¼ñù, Baáöhêö¼ Hê¼êEù ljñhêiïjñªñ, dïöª mðkêi÷dçê FEï¼ñù Cnéêiï. JñTïdçï÷Já? AöY`ê AöY`ê? `ê? Hê Hªñù Hªñù AsïiêŒ ÷dêök, BXñŸ÷¼÷šêù Cnéödˆ djïdêTïiê, AljñöT oêhêEù DøœñªYú. CöYêªñù öOÂïˆï÷kë? Ckë ÷Jêrï lêŸêu öOª FEï¼êöJ ödjñŒú ÷Jsï, ÷OTŒï Bqú ÷hêmkë÷këê? FEï¼ú löàusð÷mê÷i, Cø ÷OTŒðöjêjñ Jêjáù? F÷`Tï F÷`Tï EðiŸöE ds÷ƒ?, ds÷ƒ?, FEïö¼êjñ öa÷¯êhïkë, AYïiêEïökëËïkñù dï÷Èöjöiêö¼ dï÷Èöjöiêö¼ Hjñ öEk¼ê¼ï, AöYöus hïTñ¼ú YEáê! Alu Eïöus oô`ù oô`ù ÷hêöEêªñhkë÷këê, ÷Eê¼ðù Jûñù Eïªê EïE¼ú öJêÈêù! EïEö¼êjñ E÷néêù l÷jhïkë, AlEú Eï÷ªêTñÈTñdçù Jò÷Tù öOàñù. Sêu ÷dêXò. ÷OTŒï FXð¼u YñTŸñù hñ÷ª Sê ATñöŒŒï hñjûñ. Nê BjïYú Jñˆò÷oê? F÷`Tê F÷`Tê ÷hê÷E? ÷hê÷E? Oï¼Eêlñù A÷këTê? ê? Nê. Eï¼ú, SêEïdçù ljêù. sðEêusï AJ÷Œ¼ú ÷Jsï ÷dêiï. öQsïöi AlïöTöiêªñù Jûïkë. AlöE`êiêkñù AlöE`êiêkñù Hjñ ÷JêöqêŒ k&Xhñûú, k&Xhñûú, F`êiêkñù F`êiêkñù o÷`ên lêtŒ dsƒú öJêTñ¼êù. öJêTñ¼êù. YêEñù BusïiñhêiñÈ Jqïöi¼ñsïOþú AªlïTñûêiïjñª ÷Qênï÷iêTú dsƒ÷dçêw Alu dsƒ ljïJqêXú ödˆ÷ªêt˜ lªYú!! Eð C¦iñù dsƒ÷Yêûú dsiê, CöYêö¼ SêEñù Föus ö‚dúhasñù ÷Otªú öOàñª JêjáŸqê. AlöE÷ª¼êw Hªj lioæïEú hòŒYê, Alöus h˜ hjïOþ÷dçêw jûêhYú öJˆïiYêXú ÷Eræêi Qiêusïöi. AËïqïEï÷dçêw BusïiñöT JêjáŸw dòt¯hêiñù oêbïOþú öJêTñ¼êEêlêöY lª÷dçêw Qiêusï ÷hêEú zêE¼išù EvJï. http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com

18/01/07


10

Kathapusthakam publication

Fªêkñù CYú öJêsOþú JTª Jàêiï÷dêi÷këê JtŒê÷l? Fªªú dsƒñ. Alöus lê¼ñJqï÷dçêrñù ‹JœEù öJêÈñªñ: iò ÷Eê Eø nð lêûæú hï Tñ e¼ú ÷pt öViúkï. Aatööloú nð Jêûú oëðdú. Hê ööh ÷LêVú, iñ Vò Cšú öViúkï? öioú, lêˆú Cøoú ÷sêŸú lïŒú aêšú? lð Bt sïikï Fu_÷QêiïNú. FŸEêTê öYêTŸïiYú? oð, EðiïYê÷jêTñù dsijñYú. ÷Eê, ÷Vêûú lsï. Hjñ aïloù AljñOþiñs¼ŒïöEusTñŒê JïTªYú, ClïTñöŒ Cø YXñdçïv lêXhTï¼êu YñTŸïiêv F¦ Jrïƒêkê Hªú lªú JïˆñJêªsïiê÷kê EïE¼ú? Alu JZ dsiêu YñTŸï. pðšsïöus OòTñûêiïˆñù Alt¼ú YXñdçú hêsêöY Föª hê÷sêTú ÷OtŒhtŒï dïTïOþ÷dçêw ööEšï¼ñÈïv djñŸï Eïªïjñª hêt‰lhñÈ hñk¼ñTŸöqöus dñsŒhtªñ. Gös ÷Ejù ANöE JïT÷¼ûï lªïkë Föus Jñ¯¼ú Qðlu öl¼êu. dïöª h˜ AYú oô`hê¼ï oô`hê¼ï. `hê¼ï. Cªï÷dçê CöYêö¼ ÷Jw¼ñ÷œêw, ÷JjqŒïkñù JZJöqêö¼ Hjñ÷dêök Yöª Fªú ÷Yêªï. Oï¼u lêŸï hTŸñù lrï öQsïöi Jûñ. ÷hê÷E EïEö¼êjñ ÷JêöqêŒïöˆêûú. ÷JêöqêŒïöˆêûú. F`ú ÷Jêqú? ÷Jêqú? AöYêö¼ dsiêù, dö& FEï¼ñù Y÷jê? AöY`êªsïƒêk÷kë AöY`êªsïƒêk÷kë? SêöEkëêù dsƒ÷dçê÷q¼ñù AlEú Jkï ÷Jsï. Eð ölsñ÷Y ÷lûêYðEù dsƒñûê¼÷kë. Eð OòTêlû, SêöEêjñ pïusú Yªò÷ª DÈò, dö& sïowöˆ÷ªêTú dsi÷X! A¦ Cné÷ŒêöTikë Alu dïjïƒú ÷dêiöYªú Jû÷dçê, dñsù Eêˆïök ÷dêökikë ÷dêökikë ClïöT ‘uoñhêiï Hjvdù AJkù oò&ï¼Xö˜öªEï¼ú ÷Yêªï. Yv¼êkù lïhk ÷OOþï lqiñ÷hêªú ÷Eê¼êù. B ohêbêEŒïv lðˆï÷k¼ú dêƒñ. fê¼ï hsñdTï¼ú ÷mnù YñTjêù . . . Jñˆòoú. Jñˆòoú.

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/

http://kambikathakalmalayalam.blogspot.com

18/01/07

Kaumaaraswapnangal  
Kaumaaraswapnangal  
Advertisement