Page 1

B&B

VISOKOŠOLSKI ZAVOD


Poklici prihodnosti so zeleni poklici ...


Iščete nove, zanimive strokovne in poklicne izzive? Se želite ukvarjati s področjem, ki je trenutno zelo aktualno in se hitro razvija? Vpišite se v visokošolski program, prilagojen izobraževanju odraslih, na B&B, kjer študente poznamo tako po imenih kot obrazih. Pridružite se skupini študentov v novem, pravkar akreditiranem visokošolskem programu Varstvo okolja, povečajte svoje znanje, kompetence, samozavest in zaposljivost. Postanite diplomirani okoljevarstvenik oziroma diplomirana okoljevarstvenica.

kolektiv B&B Visokošolskega zavoda Kranj


KONTAKTI IN LOKACIJE B&B VISOKOŠOLSKI ZAVOD KRANJ VISOKOŠOLSKI PROGRAM DEJAVNOSTI B&B KAKO DO NAS?


1 3 5 19 17


E-pošta: referat@bb.si Brezplačna telefonska številka: 080 21 11 B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

KRANJ

sedež zavoda B&B Visokošolski zavod Kranj Ljubljanska cesta 30 4000 Kranj Telefon: 04 280 83 04 Faks: 04 280 83 05 GSM: 031 375 790

1


LJUBLJANA

Referat in predavalnice v Prometnem centru, BTC Letališka 16, 1000 Ljubljana Telefon: 01 547 45 05 Faks: 01 547 45 09 GSM: 041 312 330 Kontaktne osebe Mag. Maja Zalokar: maja.zalokar@bb.si Polona Biba Drol: biba.drol@bb.si Klemen Sušnik: klemen.susnik@bb.si

2


B&B Visokošolski zavod Kranj je samostojni zasebni visokošolski zavod. B&B visokošolski zavod deluje kot povezovalni člen med delodajalci in študenti. Aktivno sodelujemo z okoljem, spodbujamo inovativnost in praktično naravnanost naših diplomantov. Zato študij Varstva okolja povezujemo s praktičnimi problemi, značilnimi za sodobni čas. Potrebe po novih strokovnih znanjih s področja trajnostnega razvoja in varstva okolja umeščajo visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja v jedro slovenskega okoljskega razvoja. Naravnan je interdisciplinarno, kar zagotavlja poznavanje vseh vidikov okolja in upravljanja z njim, brez nepotrebnih študijskih obremenitev. Pomemben je zlasti za poglobitev znanj o okoljskih vedah kot kombinacije humanističnih, družboslovnih, naravoslovnih, tehničnih ved in primeren za delo na področjih, ki so povezana z upravljanjem okolja. Najboljšim diplomantom bomo omogočili zaposlitvene razgovore v uglednih slovenskih in mednarodnih družbah.

3


4


ČASOVNA PRILAGOJENOST Način izobraževanja omogoča redno delo, saj je časovno prilagojeno odraslim. Predavanja in izpiti se izvajajo 2-krat tedensko v popoldanskem času, ob sobotah dopoldne, med šolskimi počitnicami pa so udeleženci prosti. Vse več učenja poteka preko spleta.

E-UČILNICE E-učilnice so podpora klasičnim predavanjem. Študentom in predavateljem omogočajo dostopanje do e-študijskega gradiva preko spleta, medsebojno komunikacijo in sodelovanje pri različnih študijskih aktivnostih. Izobraževanje z e-učilnicami je okolju prijazno in prilagojeno vsakemu posamezniku.

5


ELEKTRONSKI ŠTUDENTSKI REFERAT Udeleženci izobraževanja ob vpisu dobijo svoje uporabniško ime in geslo za dostop do elektronskega študentskega referata, kjer se prijavljajo na izpite, spremljajo razpisane izpitne roke, pregledujejo ocene in dostopajo do študijske literature v elektronski obliki.

CELOLETNI URNIK Termini predavanj, prvih in drugih izpitnih rokov so znani za celo študijsko leto vnaprej, kar omogoča lažje načrtovanje udeležbe na predavanjih.

BREZPLAČNO GRADIVO Udeležencem je v tiskani in elektronski obliki zagotovljeno vse gradivo, ki ga pripravijo predavatelji.

6


SMS-OBVEŠČANJE Udeleženci izobraževanja so o doseženih ocenah na izpitih, o vseh spremembah pedagoškega procesa in ostalih pomembnih novostih obveščeni preko SMS-sporočil.

UGODNI PLAČILNI POGOJI Ponujamo možnost obročnega odplačevanja celotne šolnine.

PREDAVANJA IN PREDAVALNICE Večinoma potekajo modularno: po sklopu predavanj določenega predmeta sledi prvi izpitni rok, medtem pa se začnejo predavanja drugega predmeta. Predavalnice so sodobno opremljene, dostop je enostaven.

SEMINARSKE IN DIPLOMSKE NALOGE Študente spodbujamo, da obravnavajo konkretne primere iz svojega delovnega ali regionalnega okolja. S tem lahko dosežejo pomembne premike v okolju, napredujejo v karieri in osebno rastejo, predvsem pa pridobijo reference na delovnem mestu.

KNJIŽNICA Vsak študent programa Varstvo okolja ob vpisu postane član knjižnice B&B.

PARKIRIŠČE Zagotovljeno je veliko brezplačno parkirišče, ob šoli je tudi postajališče mestnega prometa.

STROKOVNE EKSKURZIJE Za študente Varstva okolja bomo organizirali ekskurzije, ki bodo poglobile razumevanje okoljske problematike in utrdile znanje, pridobljeno na predavanjih.

7


8


trajnost

okolje ekonomija druzba

PREDAVATELJI Zanimive teme s področij varstva okolja, trajnostnega prometa, energetike, ravnanja z odpadki, prostorskega načrtovanja, zakonodaje in spremljajočih strok podajajo habilitirani visokošolski predavatelji z dolgoletnimi strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami. Večina je zaposlena v uglednih slovenskih oziroma mednarodnih družbah in na pristojnih ministrstvih. Poskrbijo, da študenti dobijo zanimive in aktualne informacije ter trajnostno znanje. Predavanja popestrijo z modernimi tehnikami in metodami, njihovo predavateljsko delo je usmerjeno v reševanje problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju, organizirajo študijske ekskurzije in kot mentorji usmerjajo diplomante do srečnega konca – zagovora diplomske naloge. 9


KNJIŽNICA Študentom je na voljo sodobno opremljena knjižnica, polnopravna članica sistema COBISS.SI. Vsak študent B&B ob vpisu postane član knjižnice. Poleg strokovnih knjig so na voljo serijske publikacije s področja varstva okolja, logistike, ekonomije, prava, komuniciranja ipd. Literatura je nepogrešljiv pripomoček pri študiju, pripravi seminarskih, projektnih nalog, posebej pa pri pripravi diplomske naloge. V knjižnici je možno pregledovati dosežke naših diplomantov ter se pogovoriti o strukturi in pomenu diplomske naloge. Knjižnično gradivo sproti nadgrajujemo s tujimi in domačimi deli ter s periodičnim tiskom s strokovnih področij, s katerimi se ukvarjajo naši študenti, zaposleni in zunanji sodelavci. Pri nabavi gradiva sledimo željam in potrebam naših predavateljev in stroke. Knjižnica je hkrati tudi stična točka študentov in predavateljev, kraj, kjer se lahko v miru raziskuje ali aktivno diskutira o strokovnih vprašanjih. V knjižnici diplomsko nalogo pred tiskanjem tehnično pregledamo.


KAKO ZAČNEM? Za informacije o vpisu smo vam na razpolago ves čas. Pohitite do zaključka jesenskih vpisnih rokov. Obrazec za vpis dobite v referatu šole. Informativno prijavo lahko uredite preko spletne strani http://www.bb.si izobrazevanje-prijava-na-izobrazevanje ali nam pišete na naslov referat@bb.si. V visokošolski strokovni program Varstvo okolja se lahko vpiše, kdor: • je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

11


Ob vpisu s seboj prinesite: • spričevalo 3. in 4. letnika končane srednje šole, • spričevala o zaključnem izpitu, maturitetno spričevalo, spričevalo o poklicni maturi ali druga dokazila o končanem šolanju, • osebni dokument in • 3 osebne fotografije.

KAJ DOBIM? Predavanja in vaje, gradivo, celoletni urnik, trikratno opravljanje izpitov, članstvo v knjižnici, dostop do e-učilnic in študentsko izkaznico – in ob diplomiranju službo ali napredovanje, predvsem pa občutek osebne izpopolnitve.

12


Gre za sodoben, praktično naravnan dodiplomski študijski program 1. stopnje, osredotočen na • ENERGETIKO, • RAVNANJE Z ODPADKI, • KOMUNALNE DEJAVNOSTI, • TRAJNOSTNI PROMET, • PROSTORSKO NAČRTOVANJE, • GOZDARSTVO, • KMETIJSTVO IN • EKOLOŠKI TURIZEM. Študij je naravnan interdisciplinarno, kar zagotavlja poznavanje vseh vidikov okolja in upravljanja z njim.


TEMELJNI CILJ Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Varstvo okolja je usposobiti študente, da bodo bolje razumeli temeljne probleme trajnostnega razvoja in v tem kontekstu še posebej problematiko varstva okolja ter razvili sposobnost raziskovanja in odgovarjanja na vedno bolj zapletena razvojna vprašanja družbe. CILJI Cilji visokošolskega strokovnega študija so zagotavljanje celovitih znanj in spretnosti različnih področij varstva okolja: pridobivanje in uporaba informacij o ustvarjanju in vodenju okoljskih sistemov. Posebna pozornost je namenjena trajnostnemu razvoju, zakonodaji s tega področja in poznavanju podjetništva. Študij razvija praktična znanja na področjih okoljskega vrednotenja, nadzora in celovite kakovosti okolja. Pozitivno mnenje k programu je dalo Ministrstvo RS za okolje in prostor. NAZIV IN STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE: • diplomirana okoljevarstvenica/diplomirani okoljevarstvenik – VS (dipl. okoljevar. – VS), • raven strokovne izobrazbe: VI/II.

14


PREDMETNIK 1. letnik • Uvod v okoljsko politiko • Uvod v okoljsko sociologijo • Okoljska statistika • Uvod v ustavno in upravno pravo • Osnove ekologije • Varstvo zraka • Podnebne spremembe • Uvod v trajnostni razvoj • Uvod v ekonomijo • Osnove gospodarskega in civilnega prava • Energetika • Uvod v pravo okolja • Ravnanje z odpadki • Osnove kemije/kemikalije • Tuji jezik 2. letnik • Ekonomika varstva okolja • Uvod v prostorsko načrtovanje • Spremljanje stanja okolja • Presoje vplivov na okolje – IA, SEA in EIA • EU: pogodbe, institucije; Evropsko in mednarodno okoljsko pravo • Trajnostni promet • Izbirni predmet • Tuji jezik • Gozdarstvo in lov • Kmetijstvo in ribištvo • Pravo okolja I – raba in varstvo naravnih virov • Celovito upravljanje voda • Spremljanje stanja okolja • Upravljanje zavarovanih območij

15


3. letnik • Okoljski sistemi in orodja • Pravo okolja II – ohranjanje narave in varstvo naravnih virov • Osnove upravno-procesnega prava • Ohranjanje biotske raznovrstnosti • Varstvo tal • Varstvo pred hrupom in sevanji • Izbirni predmet • Industrijski procesi in okoljske tehnologije • Osnove biotehnologije • Sodelovanje javnosti, komuniciranje • Računalništvo in informatika, GIS • Strokovna praksa Izbirni predmeti: • Okolje in zdravje • Gensko spremenjeni organizmi • Jedrska tehnologija • Varstvo morskih ekosistemov • Okolje in prehrana • Eko turizem • Poslovno komuniciranje • Varstvo naravnih vrednot • Trajnostna potrošnja in proizvodnja

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti po programu, vključno s 70-urno strokovno prakso (lahko na delovnem mestu, kjer je zaposlen, če je področje dela povezano s študijskim programom). Izdelati in zagovarjati mora diplomsko nalogo. S tem pridobi 180 kreditnih točk po ECTS.

16


NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE, ADR – PREVOZ NEVARNEGA BLAGA. TEMELJNE KVALIFIKACIJE ZA POKLICNE VOZNIKE V CESTNEM PROMETU.

AVTOŠOLA ZA VSE KATEGORIJE. USPOSABLJANJE ZA UČITELJA VOŽNJE IN PREDAVATELJA CESTNOPROMETNIH PREDPISOV. STROKOVNA PREDAVANJA O PROMETU. SEMINAR ZA ZMANJŠANJE ŠTEVILA KAZENSKIH TOČK. USPOSABLJANJA ZA

UPRAVLJAVCA VILIČARJEV IN UPRAVLJAVCA TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE IN HIDRAVLIČNEGA DVIGALA (HIAB). AKADEMIJA PROFESIONALNE VOŽNJE ZA OSEBNA IN GOSPODARSKA VOZILA, VARNA VOŽNJA.


TRENING VARNE VOŽNJE in TRENING EKONOMIČNE VOŽNJE. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA • LOGISTIČNO INŽENIRSTVO • EKONOMIST • POSLOVNI SEKRETAR • STROJNIŠTVO • ELEKTROENERGETIKA

SREDNJA ŠOLA • LOGISTIČNI TEHNIK • EKONOMSKI TEHNIK

USPOSABLJANJE SERVISERJEV OPREME, KI VSEBUJE OZONU ŠKODLJIVE SNOVI ALI FLUORIRANE TOPLOGREDNE PLINE. USPOSABLJANJE UPRAVLJALCEV ENERGETSKIH NAPRAV.

SEMINARJI IN TEČAJI. PROJEKTNI MENEDŽMENT - NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE. VODENJE IN OSEBNOSTNI RAZVOJ . RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE.

18


KAKO DO NAS?

AC

B&B, D.O.O. LETALIŠKA CESTA 16 1000 LJUBLJANA

OSE KO L J BRA TISL

AVS K

ATLANTIS

A CE

STA

LESKOŠKOVA CESTA

TUŠ

TEHNIČNI PREGLEDI

AC

LETALIŠKA CESTA B&B

19


I

Iz Ljubljane: (center)

Iz Maribora: (obvoznica)

Iz Kranja: (obvoznica)

Preko Most v smeri BTC-ja, na križišču Kajuhove in Letališke (pri Bauhausu) zavijete desno na Letališko cesto, naravnost 1,5 km do zadnjega semaforiziranega križišča, kjer je na desni že viden Logistični center BTC. B&B se nahaja v pritličju bloka B na desni strani. Izvoz Ljubljana Moste s severne ljubljanske obvoznice, 800 m naravnost po Letališki cesti, mimo Sparovih skladišč, pred prvim semaforiziranim križiščem je na levi strani viden Logistični center BTC. B&B se nahaja v pritličju bloka B na desni strani. I zvoz za BTC (Nove Jarše) s severne ljubljanske obvoznice, naravnost na 1. in 2. semaforiziranem križišču, na 3. desno. Na naslednjem semaforiziranem križišču je na levi strani že viden Logistični center BTC. B&B se nahaja v pritličju bloka B na desni strani.

20


KAKO DO NAS?

B&B, D.O.O. LJUBLJANSKA CESTA 30 4000 KRANJ

E VO

FJ

JE

OLČ

KO

A-

KO

DR NA

Š

OK AL

RS ZE

SEL JE

L JUB L JAN SK A

EL RAT

CES

ISK

21

TA

B&

B


Iz Ljubljane: (po avtocesti)

Iz Ljubljane: (po stari cesti)

Avtocesto zapustite na izvozu Kranj vzhod in nadaljujete vožnjo proti Kranju (tretji izvoz v krožišču). Ko pripeljete do naslednjega krožišča pri Hipermarketu Mercator, pot nadaljujete v smeri proti Škofji Loki (tretji izvoz v krožišču). Pot nadaljujete naravnost proti Škofji Loki; ko zapeljete čez Delavski most, se razvrstite levo proti Ljubljani. Po približno 50 m se priključite na staro cesto proti Ljubljani, kjer na desni strani že vidite stavbo B&B. Parkirate lahko ob šoli, kjer je veliko parkirišče.

Ko pripeljete v Kranj, boste na svoji levi videli stavbo B&B.

Z Jesenic:

Ko zapustite avtocesto na izvozu Kranj vzhod, v križišču zavijete levo proti Kranju. Ko pripeljete do krožišča pri Hipermarketu Mercator, pot nadaljujete v smeri proti Škofji Loki (tretji izvoz v krožišču). Pot nadaljujete naravnost proti Škofji Loki; ko zapeljete čez Delavski most, se razvrstite levo proti Ljubljani. Po približno 50 m se priključite na staro cesto proti Ljubljani, kjer na desni strani že vidite stavbo B&B.

Iz Škofje Loke:

Ko pripeljete v Kranj, se razvrstite proti Ljubljani. Po približno 50 m se priključite na staro cesto proti Ljubljani, kjer na desni strani že vidite stavbo B&B. 22


Poklici prihodnosti so zeleni poklici ... B&B Visokošolski zavod Kranj 4000 Kranj Telefon: 04 280 83 04 Faks: 04 280 83 05 GSM: 031 375 790

www.bb.si

VARSTVO OKOLJA katalog izobrazevalnih programov  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you