Page 1

a papalin

Aylýk Haber Gazetesi Yýl 2 Sayý:20 Temmuz 2010

Anayasa Oylamasýnda farklý görüþler; EVET HAYIR YETMEZ AMA EVET BOYKOT

6-7 b sayfa:

Marx'ýn Dönüþü b Ayvalýk Gece Pazarý b Gürültü ve Görüntü Kirliliði b SBS Kalkýyor b

2 3 4 5

Ayvalýk'da Çöplük b Belediye 2009 Bütçesi b b Atletlerin Ýzmir Baþarýsý b Ýþe Ýade Kararlarýna Onay

8 9 10 11


2

papalina

MADEN VE TERSANE KAZALARI KONUSU BÝR AHLAK SORUNUDUR

Temmuz 2010

Genco Erkal'dan tek kiþilik performans;

MARX'IN DÖNÜÞÜ

Ayþe S. KIRIKOÐLU

Madenciler ve tersane iþçileri de iþverenleri gibi para kazanmanýn ahlak dýþý yollarýný seçmiþ olsalardý ölmezlerdi. Ýki yýl once pazarda yeþillik satan küçük üretici Salih'e “Fiatlar çok düþtü bu gidiþle üretmekten vazgeçersiniz artýk,” dedim. “Hýrszlýk mý yapayým abla? Çoluk çocuðum var; daha da beter olsa benim iþim bu” diye yanýtladý. Öncelik sýralamasýnda ahlak, kazancýnýn azalmasý bir yana, geçim derdinden de önce geliyordu. Çoluk çocuðunun nafakasýný ancak sürekli çalýþarak saðlayabilen, çalýþmadýðý gün aç kalacak olan bu dar gelirli üreticiyle, mevcut malvarlýðýnýn rantý, ailesini üç kuþak geçindirebilecek büyük iþ adamlarýnýn yaklaþýmýný ahlak açýsýndan bir karþýlaþtýralým bakalým. Düþük gelir gruplarýndakilerin güçleri ya da görüþleri yetmediði için köþeyi dönemediklerini kim söyleyebilir? Her gelir düzeyindeki kiþi isterse köþe dönmenin bir yolunu bulur. Televizyon dizilerinin bir bölümü insanlarýmýzý bu yönde iyi bilgilendiriyor. Zaten çok satan gazeteler de fena kaynak sayýlmazlar. Ayrýca köþe dönmenin tarikat fonlarýndan yararlanma gibi kolay yollarý da var. Herþeye raðmen emekçi olmayý seçenler yaþamýný emeðinin gücüyle kazanmakta direniyor; doðru yolundan ayrýlmýyor. Zurnanýn zýrt dediði yer de iþte burasý. Bu dürüst insanlar, karý arttýracak hiçbir yolun 'ahlak dýþý' sayýlmadýðý ortamlarda çalýþtýrýlýyorlar. Bunun böyle olduðunu çalýþanlar da biliyor bilmesine de ne yapsýnlar! Onlarca kiþinin öldüðü madende çalýþmak için kazanýn ertesi günü ihtiyacýn birkaç katý sayýda iþçi baþvuruyor. Madende ya da tersanede biraz harcama ve iþ kaybýyla gerekli önlemler alýnsa da iþçiler ölmese ne olur? Ýþverenin korktuðu olur; maliyet artýþý ve buna baðlý olarak karýn az da olsa düþmesi! Ýþveren mecbur edilmediði önlemlerin maliyetini fedakarlik olarak görür ve bu önlemleri gerçekleþtirmekte isteksiz davranýr; iþçilerin hayatýna mal olabilecek tehlikeleri göze almayý yeðler.. Maliyet artarsa diðer firmalarla rekabet edemeyeceðini söyleyerek kendini savunur. Yasal sorumluluktan kurtulmak için de tehlikeli iþleri taþeronlara yaptýrýr. Özel giriþimcilerin bu politikasý liberal ekonomi anlayýþýna uysa da evrensel ahlaka uyar mý? Küçük üretici Salih'in ahlak anlayýþý çoluk çocuðunu geçindirmek için baþkasýndan hakký olmayan maddi birþey edinmeye kendinde hak bulamazken, iþveren iþçisinin hayatýyla oynama hakkýný doðal sayýyor. Ülkemizde iþgüvenliði genel olarak yetersiz; ancak son yýllarda özellikle madenlerde ve özel tersanelerde ölümle sonuçlanan iþ kazalarý olaðanüstü oranlarda artmýþ bulunuyor; kazalarýn oluþtuðu yerler de hep özel sektör iþyerleri. Özelleþtirme yandaþlarýnýn bu durumdan sorumlu tutulamayacaðýný kim savunabilir. Böyle olacaðýný öngörememiþ olma mazeretine sýðýnamazlar. Özel giriþimin temel yaklaþýmýnýn karin azamileþtirilmesi için her yolun mubah olduðunu bilmiyor olamazlardý. Madenlerin özelleþtirilmesinin sakýncalarý konusundaysa özellikle ve sürekli uyarýlmýþlardý. Herþeye raðmen, ister gönüllü olarak ister parti disiplini gereði özelleþtirme ortamýný hazýrlayan ya da gerçekleþtiren kararlara oy verenler acaba þimdi ahlaki bir sorumluluk duyuyorlar mý? Partililerimiz, ne yazýk ki, birbirlerinin özelleþtirme uygulamalarýný kýyasýya eleþtirmekle yetiniyorlar da özelleþtirme politikasýnýn kendini, eleþtirme bir yana, sorgulamaya bile giriþmiyorlar. Ýngiltere, Hollanda gibi ülkelerde özelleþtirme sonuçlarý irdelenerek bazý sektörlerde yeniden kamulaþtýrma baþlatýlan dönemde özelleþtirme bizde en kabul gördüðü döneme girmiþti. Göz göre gore kendine göçerilen yetkiyi kötüye kullanmaya ne denir? Yanýt baþlýkta…

26 Temmuz gecesi Amfi tiyatroda buluþan Ayvalýklýlar, Dostlar Tiyatrosu'nun "Marx'ýn Dönüþü" (Marx in Soho) oyununu büyük bir keyif ve özlemle izlediler. Genco Erkal, muhteþem bir oyunculuk ve yorum gücü ile Marx'ý yaný baþýmýza taþýdý. Howard Zinn'in yazdýðý Marx'ýn Dönüþü'nü Türkçe'ye Özüm Özgülgen çeviriyor. Genco Erkal o y u n u n h e m yönetmenliðini, hem de oyunculuðunu yapýyor. Oyun, Marx'ýn 19. yy.da getirdiði kapitalizmin eleþtirisinin günümüzde de temelde hala geçerli olduðunu gösteriyor. 19. yy. da Londra Soho'da yaþayan Marx, bu oyunda günümüz New York Soho'dadýr. Içinde yaþadýðýmýz dönemin ve Marx'ýn yaþadýðý dönemin birbiri içine geçecek þekilde yazýldýðý oyunla, o zamanlarý aydýnlatmanýn yanýsýra bugünlere ve bizim bulunduðumuz

yere ýþýk tutmak amaçlanýyor. Oyunda Marx`ýn karýsý Jenny, kýzý Eleanor, dostu Engels ve siyasi rakibi Bakunin gibi karakterlerle ilgili deðerlendirmeleri önemli bir yer tutuyor. Marx, yaþamýyla ilgili olaylar, Jenny ile yaptýðý evlilik, Londra`ya sürülmesi, üç çocuðunun ölmesi, zamanýn politik çatýþmalarý, Ýrlanda'nýn Ýngiltere'ye direniþi, Avrupa'daki 1848 devrimleri, özellikle 1871 Paris Komünü gibi olaylar video görüntüleri eþliðinde iþleniyor. Krizle sarsýlan kapitalist sistemin Karl Marx'ýn bakýþ açýsýyla tiyatro sahnesinde sergilendiði oyun, ABD finans piyasalarýnda baþlayan ve ardýndan tüm dünyaya yayýlan küresel krizin, kapitalizmin temel tezlerinin yeniden sorgulanmasýna neden olurken, Karl Marx yeniden keþfediliyor.

CUNDA MÜZÝK GÜNLERÝ Cunda Müzik Günleri,15–16–17 Temmuz'da Ayvalýk sevdalýlarýnýn tutkuyla baðlandýðý Cunda adasýnda gerçekleþtirildi. Cunda'da yaþayanlar ve Cunda'ya konuk gelenler, keyifli ve neþeli üç akþam geçirdiler. Ana Gýda ve Uno Pizza'nýn s p o n s o r l u ð u n d a , koordinatörlüðünü Ayþe Öktener'in yaptýðý etkinlik Ayvalýk Belediyesinin Cunda'ya bir armaðaný olarak sunuldu. Kaliteli, zengin, eðlenceli üç Cunda akþamýnýn anýlarda yer edinmesi için programda doðudan batýya deðiþik müzik türlerine yer verildi. Kendi alanlarýnda üne sahip sanatçý müzisyenler üç gün boyunca Cunda'daki pazaryeri meydanýnda kurulan sahnede, müzik severlere müzik ziyafeti yaþattýlar.

Perþembe akþamý Melda Duygulu ile baþlayan Cunda Müzik Günleri, cuma akþamý Serkan Çaðrý ve Rumeli Band'ýn konseri ile devam etti. TRT Halk Müziði Sanatçýsý Melda Duygulu, halk müziðinin seçkin eserlerinden derlediði repertuarýyla konseri izlemeye gelen ve pazaryeri alanýný dolduranlarý coþturdu. Klarnet virtüözü Serkan Çaðrý ve Rumeli Band, Rumeli topraklarýnda yaþamýþ ve yaþamakta olan halklarýn hüzünlerini, sevinçlerini, coþkularýný müzikleriyle yansýttýlar. Seslendirdikleri Boþnak, Makedon, Roman ve Trakya þarkýlarýyla etkinliðe katýlanlara farklý bir gece geçirttiler. Cunda Müzik Günleri, pazar gecesi yapýlan Ece Göksu ve Ýmer Demirer konseriyle sona erdi.

KARDEÞ TÜRKÜLERÝ BURHANÝYE'DE 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü saat 20.45 de Kardeþ Türküler'in Burhaniye programý baþladý. Ören Açýk Hava Tiyatrosu yaklaþýk 3000 kiþi ile dolmuþtu. Hayat Televizyonu adýna düzenleniyordu þölen. Sahnede çok güzel bir pankart vardý. “MÝLYONERLERÝN DEÐÝL MÝLYONLARIN TELEVÝZYONU " . Hayat TV Genel Yayýn Yönetmeni Aydýn Çubukçu, Hayat TV adýna yaptýðý konuþmada "Milyonerlerin deðil, milyonlarýn televizyonu Hayat Televizyonu. Gerçekten belki henüz milyonlara ulaþamadýk ama on binlerce insanýn emeði, özlemi, alýn teri ve hayali, bir televizyon kanalýnda birleþerek daha geniþ kitlelere seslenmek, gerçekleri anlatmak ve güzeli aramak için bir araya geldi.” dedi. Konuþmadan sonra Kardeþ

Türküler, Türkçe, Süryanice, Kürtçe, Kýrmanca, Ermenice, Hemþince, Arapça, Gürcü (Kafkas ) ve Çingen (Roman) dillerinde nefis müzikler sundular. Büyük coþku ve heyecanýn olduðu konserde halaylar çekildi. Hayat TV'ye bundan sonraki yayýn yaþamýnda baþarýlar diliyoruz.


papalina

Temmuz 2010

AYVALIK'TA 2 TEMMUZ SÝVAS KATLIAMI BASIN AÇIKLAMASIYLA KINANDI

3

KILIÇDAROÐLU KÖRFEZDE Berin ÖZKAN

CHP Genel Baþkaný olduktan sonra yurt gezilerine çýkan CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Körfez bölgesindeki ilk duraðý Ayvalýk oldu. 10 Temmuz 2010 tarihinde Altýnova beldesinde vatandaþlara seslenen Kýlýçdaroðlu daha sonra geldiði Sarýmsaklý'da halka hitabetti. Burada kapalý halk pazarýnýn açýlýþýný yaptýktan sonra Ayvalýk'a geçen Kýlýçdaroðlu'nu Cumhuriyet Meydaný'nda büyük bir kalabalýk karþýladý.

Ayvalýk Cumhuriyet Meydanýnda, 2 Temmuz Sivas katliamýný kýnamak üzere toplanýldý. Katýlanlar adýna Ayvalýk Pir Sultan Abdal Derneði Baþkaný Vedat Tekten, basýn açýklamasýný okudu. 17 yýl önce 35 kiþiyi katleden gerçek katillerin ve onlarý örgütleyen elebaþlarýnýn dýþarýda rahatça gezdiðini belirten Tekten, “Bu insanlýk suçunu yapanlarýn yüzüne haykýrmalýyýz ki farklý düþünen farklý yaþayan, farklý inanýþý olan insanlar kendilerini ifade edebilecekleri olanaklardan mahrum kalmasýnlar. Sözüm ona çalýþtaylar toplayarak kendi Alevisini yaratmak isteyen mevcut iktidara ve taleplerimize kulak týkayan tüm sorumlulara seslenmek istiyoruz ve diyoruz ki; - Madýmak oteli müze yapýlmadan -Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý lav edilmeden

-Zorunlu din dersleri kaldýrýlmadan -Ýnsanlarýn dil, din ve inanýþ biçimlerine bakýlmaksýzýn eþit yurttaþlýk haklarý teslim edilmeden -Cem evleri ibadet statüsüne kavuþturulmadan mücadelemiz her alanda yükselerek devam edecektir. Sivas, çaðýmýzda yaþanmýþ Kerbela vakasýdýr. Bizler Sivas'ý unutmadýk unutulmasýna da asla müsaade etmeyeceðiz.” diyerek sözlerini tamamladý. Basýn açýklamasý sýrasýnda, “2 Temmuz'u Unutmayacaðýz”, “Yobazlardan Hesap Sorulsun”, “Madýmak Müze Olmalýdýr”, “Zorunlu Din Dersleri Kaldýrýlsýn”, “Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Lav Edilsin”, “Sivas'ý Unutmadýk Unutturmayacaðýz” sloganlarý atýldý ve basýn açýklamasý alkýþlarla sona erdi.

BÝR SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTÜ BAÞARISI: AYVALIK GECE PAZARI

Bir toplumun sosyal yaþantýsýnda, sivil toplum örgütlerinin yeri ve önemi Ayvalýk Esnaf ve Turizmciler Güç Birliði Derneði'nin gerçekleþtirdiði gece pazarý projesiyle kanýtlandý. Yýllardýr sezonda en geç saat 21.00'da kaderine terk edilen, ana caddelerinde tek bir iþyerinin dahi açýk olmadýðý Talatpaþa Caddesi'nde, dernek yöneticilerinin ''Ayvalýk'ta hiçbir þey olmaz''düþüncesine sahip olanlara nazire, büyük bir kararlýlýkla ve fedakârlýkla gerçekleþtirdikleri gece pazarý açýldý. Ayvalýk çarþýsý gece canlýlýðý açýsýndan Cunda ve Sarýmsaklý ile yarýþýr hale getirildi. Düzen var, tezgâhlar tek tip, örtüler bembeyaz, görüntü kirliði yok, katýlanlar ev hanýmlarý, esnaflar, iþçiler, herkesimden nezih insanlar.

Organizasyonda rant yok, yandaþlýk yok, hemþerilik yok. Tezgâhlar kura ile ve baþvuru sýrasýna göre tahsis edilmiþ. Devredilemiyor, sahiplenilemiyor. Amaç, Ayvalýk merkezini geceleri ýþýksýzlýktan kurtararak el emeðini, ufak tefek mallarýný deðerlendirmek isteyen her kesimden insana en ucuz, en nezih, en kurallý þekilde bu fýrsatý saðlamak. Organizasyona Ayvalýk Belediyesi ve M e c l i s i , Ta l a t p a þ a C a d d e s i n i y e n i d e n düzenleyerek, aydýnlatmayý güçlendirerek ve zabýta teþkilatýna yardýmcý kuvvet vererek destekledi. Çarþýnýn açýlmasýyla birlikte çevre esnaflarýnýn da iþleri arttý. Geceleri en geç saat 20.00'da iþyerinin kapatýp evine giden esnaf, saat 23.00'a kadar iþyerini açýk tutmaya baþladý. Çoðunluk çevre esnafý pazar baþlangýç saatinin saat 21.00'den 19.00'a alýnmasý için imza toplayýp pazarý düzenleyici derneðe dilekçe vermeye hazýrlanýyor. Bu olay sivil toplum örgütlerinin toplumdaki yeri ve önemini bir kez daha kanýtladý. Esnaf ve Turizmciler Güç Birliði Derneði yöneticilerinin, tüm engellemelere raðmen kararlýlýkla baþardýklarý bu çalýþma, Ayvalýk'taki diðer sivil toplum örgütlerinin harekete geçmesini saðlayacak özelliktedir. Ayrýca dernek yöneticileri bütün üyeleri adýna iþ hanýnda bir büroyu, tezgah açan esnaflara ücretsiz verdiði için Süleyman SAYRAÇ’a teþekkür ediyoruz dediler.

Kýlýçdaroðlu'nun gündeminde yine referandum vardý. AKP Hükümetinin iktidardan düþmesi durumunda hesap vermemek için Anayasa deðiþikliði hazýrladýðýný ileri süren Kýlýçdaroðlu, “Dokunulmazlýklara dokunmadýðý için bu Anayasaya hayýr diyeceðiz? Bakanlarýn yargýlanmasýný engellediði için bu Anayasaya hayýr diyeceðiz?” dedi. “Bu anayasa deðiþikliði iþçiye, köylüye bir þey veriyor mu? Zeytinyaðý üreticilerini, zeytin üreticilerini memnun ediyor mu?” diye sorarak vatandaþlarý referandumda 'hayýr' oyu kullanmaya çaðýran Kýlýçdaroðlu ayrýca Yüksek Öðretim Kurulu'nun (YÖK) kaldýrýlmasý, üniversitelerin özerk kuruluþlar olmasý, milletvekili dokunulmazlýðýnýn sona erdirilmesi ve seçim barajýnýn %10'dan %7'ye düþürülmesi gerektiðini savundu. Miting sýrasýnda Karayýt Köylüleri'nin açtýklarý “Meramýzý Ýstiyoruz” pankartý dikkat çekici görüntüler arasýndaydý. Konuþmanýn ardýndan CHP Genel Baþkaný ve beraberindekiler, günün öðleden sonraki programý için Ayvalýk'tan ayrýlarak Burhaniye ve Edremit'e hareket ettiler.

BAÞSAÐLIÐI Ayvalýða baðlý Karaayýt Köyü’den Saffet KIRCA elim bir cinayete kurban gitmiþtir. Acýlarýný paylaþýyor bütün köy halkýna baþsaðlýðý diliyoruz.


4

papalina

Gürültü ve Görüntü Kirliliði

Temmuz 2010

PANORAMA

Ýsmail ÖZKAN

Ayvalýk Belediyesi 2009–2010 yýlý Bütçe Raporu'nun Zabýta Amirliði alt baþlýðýnýn12. Maddesinde þöyle demektedir: “Halkýmýzýn ve misafirlerimizin daha rahat bir ortamda tatil ve istirahatlarýný geçirmelerini saðlamak için yaz sezonu dolayýsýyla ilçemize gelen ses yayýn cihazlarý ile gezici (seyyar) olarak satýþ yapan satýcýlarýn cihazlarýna el konularak ilçemiz sýnýrlarý dýþýna çýkarýlmýþlardýr.” Bilindiði gibi belediye ve yerel kurumlar çevre sorunlarý açýsýndan, merkezi yönetimlerden gelen standartlarý korumak ve mevcut yasalarý uygulamak durumundadýr. Örneðin en son çýkan Çevre Yasasý'nda, “idari yaptýrýmlar, Türk Ceza Yasasý'ndaki hapis cezalarýnýn uygulanmasýna engel oluþturmayacak ve ayrýca, Bakanlar Kurulu, cezalarý 10 katýna kadar artýrabilecektir“ denmektedir Türkiye'ye özgü bir toplumsal yaþamda yasa yapmak tek baþýna hiçbir þey ifade etmiyor. Yasalarý uygulmak ve uygulatmak yasalarý yapmaktan çok daha zor diyor birileri. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Lütfi Akça, bu zorluðu bildiklerini bu nedenle yönetmelikte revizyon yaptýklarýný bildiriyor ve ekliyor “Hedef etkili yaptýrýmlar.” Etkili ve yetkili kurumlarýn sözcülerinin söylevleri bunlar. Ancak; kazýn ayaðý hiç de öyle deðil: Örneðin: trafikteki keþmekeþlik sürüyor. Ana arterlerdeki park yasaklarýna hiç uyulmadýðý gibi her mahalle ve sokak týka basa otomobil park yeri olmuþ durumda. Ayvalýk'ta gürültü ve görüntü kirliliði en üst seviyede ve yaþamýmýzý etkilemeye devam ediyor. Mobiletlerden çýkan gürültülere bir de son kerteye kadar açýlmýþ olan arabalardaki “müzik” sesleri ekleniyor. “Cihazlarýna el konulduðu” iddia edilen deðiþik ürün alýmsatým yapan seyyar satýcýlarýn, araçlarýyla hemen her gün bangýr bangýr baðýrmalarý sürüyor. Düðün konvoylarý, korna, havai fiþek ve sokak düðünlerindeki gürültü kirliliði günlük yaþamýn vazgeçilmezleri olarak toplumsal yaþamýmýzda yerlerini koruduklarýný gören yetkililerin “etkili yaptýrýmlar” dedikleri uygulamalarý gören var mý? Gezi teknelerinin yaratýðý gürültüyü, trafikteki yaþanan rezillikleri ve görüntü kirliliðinden baþka hiçbir özelliði olmayan tabela kirlilikleri karþýsýnda yetkileri olanlar niçin hiçbir giriþimde bulunmuyorlar? Bakýnýz: Ya yukarýda söz konusu edilen rapordaki açýklananlar doðru deðil, ya da bu yaþadýklarýmýz hayal mahsulü. Çinlilere ait olduðu sanýlan bilge bir söz var: ”Yalan”, ona inanmaktan hoþlananlar çoðaldýkça, “doðru” sayýlmaya baþlar.

2002'de 24 Milyon, 2007'de 14 Milyon Oy Yerine Gidemedi 12 Eylül'ün getirdiði %10 luk yüksek seçim barajý, ülkemizden baþka bir ülkede uygulanmýyor. Diðer bazý Avrupa ülkelerinde uygulanan oranlar: Rusya'da %7, AB'de en yüksek %5, en düþük %0,67. CHP barajýn %7 olmasý için yasa teklifi verdi. BDP'li Ayla Akat Ata, CHP'nin yüzde 7 önerisini önemsediklerini, ancak geçen yýl verdikleri yüzde 3 teklifin yasalaþmasýný istediklerini söyledi. Anayasa'nýn 35. Maddesi Kaldýrýlacak Mý? Darbe dayanaðý 35. Madde CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu'nun Anayasa'nýn 35. Maddesi'nin kaldýrýlmasýna iliþkin önerilerisine TMM Baþkaný Mahmet Ali Þahin ve BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan olumlu yanýt verdiler. Bilindiði gibi 35. Madde TSK'ne Türkiye Cumhuriyetini koruma ve kollama görevi verdiði için 12 Eylül Askeri Darbesi meþrulaþmýþ oluyor. MHP öneriye karþý çýktý Arjantin Eli Kanlý Diktatör Videla'yý Yargýlýyor Ýnsan haklarý savunucularý 32 siyasi mahkumun idamý nedeniyle yargýlanmakta olan eski diktatörün 20 bin kiþinin öldürülmesinin ya/ya da kaybedilmesinin hesabýný da vermesinde diretiyor. 1985'te ömür boyu hapis cezasý alan Videla 1990'da çýkan genel afla salýverilmiþti. Anlaþýlan Arjantin'in aydýnlarý gelecekte askeri darbeye heves edecekleri caydýrmayý çok önemsiyorlar. Karadeniz'de Kürt Ýþçileri Savunan Eylem Bölge emniyet güçlerinin Giresun'da yapmýþ olduklarý bir zirvede Kürt iþçilerin bölgeye sokulmamasýnýn kararlaþtýrýldýðý haberi üzerine, 'Karadeniz'in Aydýnlýk Yüzleri' Platformu üyeleri karara karþý Giresun ve Ordu'da eylem yaptýlar. Giresun Belediye Baþkaný, Ziraat Odasý Baþkaný, sendikalarýn ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sanatçýlar ve aydýnlarýn da bulunduðu eylemciler Güneydoðulu iþçilerin on yýldýr bölgede fýndýk toplamaya geldiklerini ve onlarla çok iyi iliþkiler içinde olduklarýný belirttiler. Onlarý bölgeye sokmayýp Gürcistan'dan iþçi getirtilmesi önerisinin çok yersiz ve tehlikeli olduðunu belirttiler. Platform üyeleri Ordu valisi ve belediye baþkaný ile de görüþtüler. CHP Diyarbakýr Ýl Örgütü Kürt Sorununa Çözüm Için Rapor Hazýrladý 16 sayfalýk raporda koþulsuz af, A. Öcalan'a ev hapsi yolunun açýlmasý, çatýþmalarýn durdurulmasý için BDP'nin ve sivil toplum örgütlerinin muhatap alýnmasý öneriliyor.CHP Diyarbakýr Ýl Sekreteri Mahmut Þevketoðlu KürtTürk çetýþmasý tehlikesinin bertaraf edilmesi için demokratikleþme ve insane haklarýnýn önünde engel teþkil eden anayasal ve yasal hükümlerin kaldýrýlarak, demokrasinin ülke düzeyinde kurumlaþmasý ve kalýcýlaþtýrýlmasý gerektiðini belirtti. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Koç raporun yerel bir çalýþma olduðunu; Genel Merkezde ayrý bir rapor hazýrlanmakta olduðunu bildirdi. Partinin Doðu ve Güneydoðu Komisyon üyelerinin Diyarbakýr'da sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile yaptýklarý basýna kapalý toplantý sonuçlarýnýn rapora yansýtýlacaðý duyuruldu. Kemal Türkler'in Katil Zanlýsý Zaman Aþýmýndan Yararlandýrýlýyor 22.07.l980 günü kýzýnýn gözü önünde öldürülen eski DISK Baþkaný Kemal Türkler'in katil zanlýsý devletin hapishanesinden duruþmaya getirilip

son sözü sorulamadýðý için hukukçulara gore cezadan kurtulmuþ oldu. Olay epey düþündürücü: sanýk 11 Temmuz günü nedense Ankara'dan Bandýrma hapishanesine nakledilmiþ ve 13 Temmuz günü hasta olduðuna dair rapor almýþ. Adliye görevlisi duruþma gününü bildirmekte gecikmiþ ve jandarma da gerekli iþlemleri tamamlayamadýðý için sanýðý duruþmaya gönderememiþ ve duruþma 23 Eylul'e ertelenmiþ. Bu da sanýk, yargýlanmasý 30 yýlda tamamlanamadýðý için ceza almaktan kurtulacak demekmiþ!!! Taþ Atan Çocuklar Artýk 'Terör Örgütü Üyesi' Deðil Çocuklar TMK 'Terörle Mücadele Kanunu' hükümlerine göre deðil TCK 'Türk Ceza Kanunu' hükümlerine göre, ancak Aðýr Ceza Mahkeleri yerina Çocuk Mahkemeleri'nd yargýlanacaklar. Bu durumda cezalarý ertelenebilecek. 196 çocuk serbest býrakýldý; 3.000 dava da düþecek. Böylelikle terörizmin ne olduðunu anlayamayacak yaþtaki çocuklar, teröristlerle ayný koðuþlarda kalarak, terörizm ilahlarýnýn etkisi altýnda kalmaktan da korunmuþ olacaklar. Keþke Biz De Haiti Kadar Bilinçli Olsaydýk Haiti köylüleri deprem felaketinden sonraki zor yaþam koþullarýnda dahi ABD'li ünlü GDO (Genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar) þirketi Monsanto'nun hibe etmek istediði tohumlarý kabul etmediler. Ýki yüzyýllýk yerel tohumlarýnýn yok edilmesinin Haiti'nin geleceðinin yokedilmesi demek olduðunu ileri süren köylü birlikleri Haiti Devlet Baþkaný Rene Prevol'u da ülkeyi çokuluslu þirketlere paþkeþ çekmekle suçlayýp geri adým attýrdýlar. Bilindiði gibi GDO'lu tohumlar biyoçeþitliliði yok etmekte; GDO'lu ürünler de besin maddelerinde kullanýlýnca saðlýða zarar vermekte. Tam Gün Yasasý Ülkemizde her konu garip bir biçimde ele alýnýyor oldu. Ecevit zamanýnda çýkarýldýðý zaman Tam Gün Yasa'sýný var güçleriyle destekleyenler þimdi AKP çýkarýyor diye yasayý lanetliyorlar. O zamanki yasanýn da herhalde aksaklýklarý vardý ki uygulamadan kaldýrýldý; þimdikinin de aksayacak taraflarý vardýr. Bu yasaya AKP karþý çýksaydý “Vay, yoksullarý paralý saðlik hizmetine, emekçileri býçak parasýna mahkum etmek mi istiyorsun denecekti. CHP Tam Gün deseydi, AKP hekimlerin özgürlüðünü kýsýtlýyorsun diyecekti diye düþündürecek hale geldi siyasal yaþantýmýzýn ciddiyetsizliði; varsa yoksa diðerini yýpratarak halka yaranmak! Akasayabilecek yanlarý düzeltilmiþ bir tam gün yasasýný birlikte oluþtursalar da herkesin yararýna olsa ya… Ýstanbul'da Yapýlan Avrupa Sosyal Forumu “Baþka Bir Dünya Mümkün” dedi 6. Avrupa Sosyal Forumu 1–4 Temmuz tarihleri arasýnda Ýstanbul'da yapýldý; Osmanbey'den baþlayan ve deðiþik ülkelerden yaklaþýk 3.000 kiþinin katýldýðý renkli bir yürüyüþle Taksim'de noktalandý. Katýlýmcýlarýn hepsi kendi dillerinde küresel politikalara karþý “Baþka bir dünya mümkün” diye haykýrdýlar. Yunanlý katýlýmcýlarýn bir süre “Türkiyeli Yunanistanlý arkadaþ,” diye tempo tutmasý ilgi gördü. Yunanistan'da Emekçiler Kazanýlmýþ Haklarýndan Vazgeçmiyorlar Yunanistan'da emekliliði hak etmeyi güçleþtiren ve emeklilik aylýklarýnda gelecekte düþüþ öneren yasa taslaðý emekçileri ayaða kaldýrdý. Altýncý kez gerçekleþtiren 24 saatlik genel grev yaþamý büyük ölçüde durdurdu


papalina

Temmuz 2010

SBS (SEVÝYE BELÝRLEME SINAVI) KALKIYOR Kýsa adý SBS olan Seviye Belirleme Sýnavý, kademeli olarak kalkýyor. 2010- 2011 Öðretim yýlýnda 6.Sýnýflar sýnava girmeyecekler. Daha sonraki öðretim yýllarýnda sadece 8. Sýnýflar sýnava girecek ve sadece 8. Sýnýf konularýndan sorumlu olacaklar. SBS sýnavýnýn kalkmasý çözüm gibi görünse de öðrencilerin gördükleri üniteler sarmal, yani birbirini tamamlayan üniteler olduðundan her yýl sýnava girecek gibi hazýrlanmak zorundalar. Sýnavlar, çocuklarýmýzýn psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Örneðin; “SBS' de istediði Fen Lisesini tutturamayacaðýný anlayan öðrenci intihar etti.” Gibi haberlerle karþýlaþabiliyoruz. Uzmanlar SBS'yi masaya yatýrmaya devam ediyorlar. Ayrýca SBS de yanlýþ puan iddialarý da var.

vazgeçiliyor. SBS ile dershaneye baðlýlýk daha fazla artmýþtýr. Hatta dershanelere baþlama yaþý 9-10'lara düþmüþtür. Bakanlýk uygulamadan geri adým atmýþtýr ama hiçbir özeleþtiri yapmamýþtýr. Bir eðitim sisteminden sonuç alabilmek için 20 yýl geçmesi gerekirken, ülkemizde nerdeyse her yýl sistem deðiþikliðine gidilmektedir. Bu da eðitime bilimsel bir yaklaþýmýn olmadýðýný, bu iþin öznesi olan öðretmenlerin ve öðretmen sendikalarýnýn, üniversitelerin ve bu konuda uzman olan hocalarýn dâhil edilmediðini göstermektedir. Eðitim pozitif bir bilimdir ve bilimsel yaklaþýlmalýdýr. Bu ülkenin eðitimi iktidarlarýn düþüncelerine göre planlanmamalýdýr.

Üç milyondan fazla öðrenci sýnavlara katýldý. Sekizinci sýnýflardaki 1544 öðrenci sorularýn hepsini yaparak 500 puan almýþlardýr. Bu sonuçlarda da þaibeler vardýr. Orta öðretime geçiþ sistemi, SBS deðiþikliði ile yapboz tahtasýna çevrildi. OKS yerine getirilen ve öðrencilerin dershanelere baðýný kesecek iddiasý ile uygulamaya baþlayan SBS, baþta Eðitim Sen olmak üzere tüm eðitim çalýþanlarýnýn eleþtirisi göz ardý edilerek uygulamaya baþlanmýþtý. Üç yýl içinde sistemin beklenenin tam tersi sonuçlar doðurduðu ortaya çýktý. Uygulamadan kýsmen

Birleþmiþ Milletler, Türkiye'den CEDAW'a Uymasýný Ýstedi Nebahat DÝNLER

Birleþmiþ Milletler'de Kadýna Karþý H e r T ü r l ü Ay r ý m c ý l ý ð ý n O r t a d a n Kaldýrýlmasý Sözleþmesi (CEDAW) toplantýsý Newyork'ta yapýldý. 21 Temmuzda yapýlanTürkiye oturumunda Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf ile Meclis Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu Baþkaný Güldal Akþit'in içinde yer aldýðý hükümet delegasyonu Altýncý Dönem Ülke Raporu'nu sunarak savunma yaptý. Birleþmiþ Milletler CEDAW Komitesi, TCK Kadýn Platformu ve CEDAW S i v i l To p l u m Y ü r ü t m e Kurulu'nun hazýrladýðý Gölge Raporda yer alan sorunlarý ve talepleri dikkate alarak, Hükümet delegasyonuna sorularýný yöneltti. Görüþmelerde, Birleþmiþ Milletler, Türkiye Hükümeti'nden CEDAW Sözleþmesi'ne uymasýný istedi ve þu tavsiyelerde bulundu; -Anayasa ve yasalarda ayrýmcýlýðýn tanýmlanmasý ve gerekli yasal düzenlemenin geciktirilmeden yapýlmasý, -Medeni Kanun'la 2002 yýlýndan itibaren geçerli olacak þekilde düzenlenen “evlilik süresince edinilmiþ mallarýn ortak paylaþýmý” ilkesinin geriye yönelik iþletilebilmesi,

-TCK'nýn 29. maddesinde bulunan “haksýz tahrik” düzenlemesinin eþlerinden þiddet gören kadýnlarýn maðduriyetini artýracak þekilde keyfi uygulanmasýnýn önüne geçilmesi konusunda önlem alýnmasý, -Kadýnlarýn evlendikten sonra eþlerinin soyadýný da eklemek zorunda kalmadan, sadece kendi soyadlarýný kullanabilmeleri önündeki yasal engellerin gecikmeden kaldýrýlmasý, - K a d ý n l a r ý n istihdama katýlýmlarýný saðlayacak düzenlemeler ve sosyal güvenlik sisteminden yoksun kayýtdýþý çalýþan kadýnlarýn durumunun düzeltilmesi, -Toplumsal cinsiyeti g ö z e t e n b ü t ç e düzenlemelerinin yapýlmasý, -TBMM'de %9'da kalan kadýn vekil oranýnýn artýrýlmasý ve önümüzdeki 2011 seçimleri için kota uygulamasýnýn hayata geçirilmesi, -Engelli kadýnlar yönelik geçici özel önlemler alýnmasý, engelli kadýnlar için bakým ve saðlýk hizmetlerine dair çalýþmalar yürütülmesi.

5

EÐÝTÝMDE AYIN GÜNCESÝ Yüzme Yaz Okulu Açýlýlýyor: Ayvalýk Yelken Kulübünde, 06–14 yaþ arasý çocuklar için branþýnda deneyimli uzman öðretmenler eþliðinde, yüzme ve yelken yaz okulu açýlacaktýr. Ayrýca yetiþkinler için de kurs verilecektir. Okullarda Yönetici Atamalarý Yapýldý: Balýkesir v e Ay v a l ý k ' t a o k u l l a r a m ü d ü r, m ü d ü r baþyardýmcýsý ve müdür yardýmcýsý atamalarý yapýldý. Geçen yýl yürürlüðe giren yasanýn bu yýl uygulamaya konmasýyla 5 yýl ayný görevde bulunan okul müdürlerinin yerleri de deðiþiyor. Ayvalýk'ta da 10 dolayýnda okul müdürü bu durumdan etkileniyor. Atamalarý yapýlan yöneticiler 28 Hazirandan itibaren göreve baþladýlar. TÖB-DER Açýlýyor: Kýsa adý TÖB-DER olan Tüm Öðretmenler Birleþme ve Dayanýþma Derneði 31 yýl sonra küllerinden doðuyor.12 Eylül Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðýnca kapatýlmýþtý. Dernek açýlýþ baþvurusunda bulunan üyelere Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç'ta destek verdi. Derneðin 210 üyesi öldürülmüþtü. Ayrýca dernek mallarýný geri istiyor. Dersaneler Okullarýn Yerini Mi Alýyor? : Bütçeden eðitime ayrýlan pay her yýl düþürülüyor. Bu durum vatandaþlarýmýzý kaygýlandýrýyor. Diðer kamu kurumlarý gibi eðitimde de ticarileþtirme ve özelleþtirme devam ediyor. Okullaþma oraný doðu bölgelerinde daha düþük. Diðer bir eþitsizlikte de öðretmen ve derslik baþýna düþen öðrenci sayýlarýndadýr. Çocuklar Tatil Yapmalý, Dinlenmeli, Eðlenmeli: Yaz döneminde kurslarla çocuklara ayrý bir yükleme yapýlýyor. Hâlbuki psikologlar, çocuklarýn dinlenmelerini ve eðlenmelerini öneriyor. Çocuklarýn önce sosyal ihtiyaçlarý karþýlanmalýdýr. Yönetici Atamasýna Yürütme Durdurmasý: Balýkesir Ýdare Mahkemesi, 01.02.2010 tarihinde yapýlan müdür atamalarýndaki iddialarý ciddi bularak iþlemin durdurulmasýna karar verdi. Eðitim Sen yargý kararlarýnýn uygulanmasý ve yönetici atamalarýnýn hakkaniyete ve hukuka uygun yapýlmasý konusunda takipçi olacaklarýnýn bilinmesini istediler. Kaþýk Ýle Verdiklerini Kepçe Ýle Alýyorlar: AKP hükümeti “ek zam” aldatmacasý yapýyor. Tüm emekçilerle resmen dalga geçiliyor. 2010 yýlý altýþar aylýk dönemlerde uygulamaya koyulan % 2,5 + % 2,5 ücret zammýnýn ilk dilimi resmi enflasyondaki artýþa paralel olarak % 1,06 oranýnda arttýrýlmýþtýr. Zam oraný, basýn yayýn organlarýnda müjde olarak verilmiþtir. Bu bir “sefalet zammý” dýr. AKP hükümeti, kamu emekçileriyle hemen her konuda olduðu gibi “ek zam konusunda da resmen dalga geçmektedir. Temmuz ayýndan itibaren kamu emekçileri % 20'lik vergi dilimine girmektedirler. Bundan dolayý zam deðil kayýplarý olacaktýr. Turizmciye %1,memura % 20'lik vergi dilimini uygun gördüler. ÖSYM'de Bir Yanlýþ Daha: Üniversite giriþ sýnavýnýn ardýndan MF (Matematik Fen) puanýn sýralamasýnda yanlýþlýk yapýldý. Doðru sýralama ÖSYM web sitesinde yayýnlandý. Yerleþtirme kýlavuzunda 49 programýn yanlýþ verildiði belirtilmiþti. Bunlar da web sitesinde düzeltilmiþtir. ÖSYM baþkaný Prof Dr Ünal Yarýmgün “Hatalar abartýlýyor, eðer ortam rahatlayacaksa istifa edebilirim. Personel sayýmýz az.” diye belirtti. Kemik Kanserli Öðretmene Destek: Yaklaþýk beþ yýldýr kemik kanseri ile boðuþan Þafak BAY adlý öðretmen açlýk grevi yapýyor. Açlýk grevine Eðitim Sen ve KESK yöneticileri Ankara Abdi Ýpekçi Parkýna giderek destek verdiler. Týbbý raporlara göre Türkiye'de tedavisi mümkün görülmüyor. Derhal yurtdýþýna gönderilip tedavinin devlet tarafýndan üslenilmesi gerekiyor. Þafak öðretmeni atamayarak onu iþsizliðe mahkum edenler þimdi ölüme terk ediyorlar. D u r u m l a i l g i l i o l a r a k http://safakyasasýn.blogspot.com sitesine bakýlýp destek imzasý atabilirsiniz.


6

papalina

Temmuz 2010

Türkiye'deki siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikalar ne diyor?[1] Nebahat DÝNLER

Anayasa paketi günlerdir Türkiye gündemini meþgul ediyor. Demokratikleþme, vatandaþlýk haklarý ve toplumsal adalet için Anayasalarýn içeriði, koyulan kurallar ve çizdikleri çerçeve çok önemlidir. Biz de mevcut Anayasa deðiþikliðiyle ilgili siyasi partilerin, meslek örgütlerinin ve sendikalarýn görüþlerini Papalina okurlarý için derledik.

ANAYASA PAKETÝNE EVET Elbette anayasa p a k e t i n i destekleyenlerin baþýnda Anayasa'nýn mimarý, iktidar partisi Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) geliyor. AKP yeni Anayasa'nýn sivilleþme ve demokratikleþtirme getireceðini iddia ederek 12 Eylül darbesinin maðdurlarýnýn baþta olmak üzere, herkesin Anayasa'yý desteklemesi gerektiðini söyledi. Milli Görüþ çizgisinin devamý Saadet Partisi de Anayasa paketine evet d i y o r . Genel Baþkan Numan Kurtulmuþ "12 Eylül'de ref erandumda 'evet' diyeceðiz ama 13 Eylül'de 'hayýr' diyerek, yeni bir Anayasa yapýlmasý için çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu. Anayasa Paketini destekleyenler arasýnda bazý iþçi ve memur sendikalarý da yer alýyor. HAK-ÝÞ Baþkaný Sami Uslu “Halkýmýz, darbe Anayasasý'ný deðiþtirmek için önüne gelen bu fýrsatý deðerlendirmeli. Referandumda verilecek olan her evet oyu darbeleri ve darbe Anayasasý'ný reddetmek anlamýna gelecek” þeklinde konuþtu. MEMUR-SEN Baþkaný Ahmet Gündoðdu da Anayasa Paketine evet oyu vereceklerini açýkladý ve 12 Eylül 2010 tarihinin 1 2 E y l ü l ' d e kurumsallaþtýrýlan vesayetçi ve velayetçi zihniyetten kurtulma fýrsatý olduðunu söyledi.

düzenlemenin küçük kazanýmlar olacaðýný ve bizi sivil bir anayasaya götüreceðini ileri sürdü. Tarkan 'yetmez ama evet' sloganýný benimsediklerini söyledi. DSÝP'in görüþüne benzer bir baþka görüþ Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) tarafýndan ortaya atýldý. EDP Anayasa deðiþiklik teklifine 'evet', bunu hazýrlayan AKP zihniyetine ve iktidarýna ise 'hayýr' diyor. EDP'ye göre Anayasanýn eþitlikçi ve özgürlükçü bir sosyal Anayasa ihtiyacýný gidermese bile kýsmi iyileþtirmeler getiriyor; pakete hayýr demek 1982 Anayasasý'na 'evet' demek anlamýna geliyor.

ANAYASA PAKETÝNE HAYIR Hayýr cephesinde ilk öne çýkan partiler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP). CHP 'Hayýrda Hayýr Va r d ý r ' s l o g a n ý y l a Anayasa paketine karþý kampanyasýný baþlattý. Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin dokunulmazlýklarýn ve YÖK'ün kaldýrýldýðý, özgürlüklerin verildiði, seçim barajýnýn düþürüldüðü bir Anayasa'yý savunduðunu, AKP Anayasasý'na karþý olduðunu söyledi. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ise Anayasa deðiþiklik paketinin toplumsal mutabakatý yansýtmadýðýný ve TBMM çatýsý altýnda mümkün olabilecek en geniþ tabanlý u z l a þ m a y a dayanmadýðýný ileri sürerek AKP'nin gizli emellerine karþý Türk toplumunu aydýnlatma kampanyasýna çaðrýda bulundu.

BÝR BAÞKA HAYIR MÜMKÜN MÜ? NE 12 EYLÜL ANAYASASI NE AKP ANAYASASI

YETMEZ AMA EVET

Sol partiler kendi 'hayýr'larýnýn gerekçelerini CHP ve MHP'den farklý olduðunu ileri sürüyorlar. Yeni Anayasa deðiþikliðine hayýr demelerinin 12 Eylül Anayasasý'ný destekledikleri anlamýna gelmediðinin altýný çiziyorlar.

Evet, kararýný s o l d a n d a destekleyenler var. Devrimci Sosyalist Ýþçi Partisi (DSÝP) Baþkaný Doðan Tarkan, Anayasa Deðiþiklik Paketi'nin yetersiz olduðunu, ancak her bir

Emek Partisi (EMEP) mevcut anayasayý tutuculukla savunan muhalefetten farklý olarak, Anayasa deðiþikliðinin bir demokrasi aldatmacasý

olduðunu düþündüðü için hayýr dediðini söyledi. EMEP Genel Baþkaný Levent Tüzel, Anayasa paketinin antidemokratik meþrulaþtýrma ve güçlendirmeyi gözettiðini, var olan yargýyý demokratikleþtirmediðini ileri sürdü. Ýçinde Kürt sorununun çözümünü savunan, emekçilerin sosyal hak ve kazanýmlarýný koruyan yeni bir anayasayý savunduklarýný belirtti. T ü r k i y e Komünist Partisi (TKP) Anayasa paketine hayýr oyunun nedenini “AKP'nin kendi iktidarýný saðlamlaþtýrmak, yürütme erkinin diktatörlüðünü pekiþtirmek için yaptýðý ve yapmaya çalýþtýðý bütün yasal düzenlemelere karþý koyuþ”, “12 Eylül'ün halkýmýza dayattýðý Anayasa'nýn deðiþtirilmekte olduðu yalanlarýný boþa çýkarmak” anlamlarýna geldiðini, Genel Merkezden yapýlan yazýlý bir açýklamayla duyurdu. TKP diðer sol partileri bu kampanyada güç birliði yapmaya çaðýrdý. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) Genel Baþkaný Alper Taþ da partisinin AKP Anayasasý'na hayýr diyeceðini açýkladý: “12 Eylül Anayasasý'nýn bütünüyle ortadan kaldýrýlmasýný; yüzde 10 seçim barajýnýn kaldýrýlmasýný, bütün siyasi fikirlerin parlamentoda temsiline olanak verecek bir kurucu meclisle eþitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa hazýrlanmasýný istiyoruz”. ÖDP ne 12 Eylül huðunu ne de AKP Anayasasý'ný istediklerini, eþitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa talep ettiklerini söyledi. Halkevleri de Anayasa paketine hayýr diyenlerden. Halkevleri Genel Baþkaný Ýlknur Bir ol, “AKP'nin Anayasa deðiþikliði ve bir demokratikleþme adýyla yaptýðý iþ, aslýnda devlette AKP zihniyetinin, gerici ve neoliberal zihniyetin tahkim edilmesidir,” þeklinde konuþtu. Ülkenin yeni Anayasa teklifi ile demokratikleþtirildiði söyleminin doðru olmadýðýný söyleyen Birol, Halkevlerinin sloganýný,“12 Eylül 1980 Anayasasýna da 12 Eylül 2010 AKP Anayasasý'na da hayýr!” olduðunu söyledi. Sendikalar arasýndan Anayasa deðiþiklik paketine hayýr diyen sendika Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK) oldu. Konfederasyon "12 Eylül ürünü AnayasaK'a da, 12 Eylül uzantýsý


papalina

Temmuz 2010

Banayasa'ya da hayýr" baþlýklý bir kampanya baþlattý. DÝSK'in yeni Anayasa için hazýrladýðý ve hükümetle de paylaþýlan 'Özgürlükçü-Eþitlikçi Demokratik ve Sosyal Yeni Bir Anayasa Ýçin Temel Ýlkeler' baþlýklý raporunun AKP tarafýndan yeterince dikkate alýnmadýðýný dile getiren DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, Anayasa deðiþikliðinin, "Emekçilerin elini kolunu baðladýðýný" ileri sürdü ve “Yetmez ama Eve” diyenleri eleþtirdi. Ö n e m l i demokratik kitle ö Þükrü r g ü t KAYGISIZ lerinden T ü r k i y e Mühendisler ve Mimarlar Odasý Birliði (TMMOB) da referandum oyunu 'hayýr' olarak açýkladý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý “12 Eylül Hukukuyla hesaplaþmayan pakete hayýr” diyeceklerini açýkladý. Soðancý 12 Eylül 2010'a dek sürdürecekleri kampanya ile AKP'nin “kendi dünyasýnýn Anayasasý'ný” geçirmemeye çalýþacaklarýný söyledi. Sol içinde 'hayýr' tartýþmalarý sürerken, Yeniden Dergisini çýkaran G e n ç l i k Muhalefeti'nin hazýrladýðý ileri sürülen Ýki Hayýr Birden kampanyasý dikkatleri çekti. Papalina yayýna hazýrlandýðý sýrada 300'e yakýn imza verilen bu kampanyanýn mesajýnda þu ifadeler yer alýyor: 'AKP'nin güya 12 Eylül ile hesaplaþma adýna onun yöntemine, özüne ve ruhuna sadýk kalarak yaptýðý ve kendi iktidar alanýný geniþletme çabasýnýn ürünü olan Anayasa deðiþikliðine karþý net bir karþý duruþla birlikte, statükocu milliyetçi güçlerden de kendisini ayýran 'baþka türlü bir hayýr' çizgisinde birleþiyoruz. 12 Eylül'ün ve onun ürünlerinden birisi olan AKP'nin anayasasý ile hesaplaþmak için referandumda 2 Hayýr birden diyeceðiz. 12 Eylül Anayasasýna da AKP'nin anayasasýna da HAYIR. Demokratik, eþitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa istiyoruz. Bunu ancak mücadele edenlerin, kendi elleriyle yazacaðýný biliyoruz.'

REFERANDUMU BOYKOT Evet ve hayýr dýþýnda bir baþka öneri boykot olarak formüle edildi. Anayasa deðiþiklik paketinin toplumsal barýþa destek vermekten uzak olduðunu söyleyen Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) referandumda boykot kararý aldý. BDP Ýstanbul Ýl Baþkaný Mustafa Avcý 'AKP'nin evetinde de, CHPMHP'nin hayýrýnda da savaþ, kan, gözyaþý ve ö l ü m v a r. H e r i k i s i d e s a v a þ ý n derinleþmesinden yana' þeklinde konuþtu. Avcý'ya göre 'Boykot tavrý tarafsýzlýk deðildir. Birlik beraberlik ve kardeþlikten yana

taraflýlýktýr. Ýstenen ise; 'demokratik bir anayasal düzenlemedir.' Boykot kararý alan d i ð e r s o l p a r t i l e r, Anayasanýn tabandan gelecek mücadeleyle oluþturulmasýný savunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) oldu. ESP Genel Baþkaný Figen Yüksekdað, paketin halktan yana bir deðiþiklik paketi olmadýðýný söyledi. “Önümüze demokrasi adýna birtakým kýrýntýlar atýyor ve bu kýrýntýlarla oyalanmamýzý istiyorlar. Bizim kýsmi düzenlemelere deðil 12 Eylül Anayasasýnýn toptan reddine ihtiyacýmýz var.” Referandum adý altýnda '40 satýr mý 40 katýr mý' tercihi dayatýldýðýný söyleyen SDP Baþkaný Günay Kubilay emekçilerin ve ezilenlerin temel taleplerini içeren özgürlükçü, eþitlikçi, katýlýmcý, demokratik bir Anayasa gücünü sokaktaki kitle mücadelesinden alacaðýný söyledi. EHP Genel Baþkaný Sibel Uzun ise halkýn ve emekçilerin sürece dahil edilmemesini, hükümetin BDP'nin görüþünü almamasýný eleþtirdi. Aydýn, yazar, gazeteci, sanatçý ve akademisyenlerden oluþan aktivistler Anayasa deðiþiklik paketinin oylanacaðý 12 Eylül günü "Ne evet ne de hayýr" diyeceklerini açýklayarak boykot çaðrýsýna katýldýlar. "12 Eylül ruhunu koruyan yeni anayasa deðiþikliðinin referandumunda yurttaþlarý sandýða gitmemeye" çaðýran grupta Erdoðan Aydýn, Ertuðrul Kürkçü, Faik Bulut, Gençay Gürsoy, Yusuf Çetin, Ece Temelkuran gibi isimler yer alýyor. Sosyalist Gelecek Parti Hareketi, “Darbe anayasasýný da, AKP aldatmacasýný da; Kabul Etmiyoruz” diyerek Anayasa deðiþikliði referandumunu boykot eden grupta yer aldý. SGPH’den Ertuðrul Kürkçü,12 Eylül diktatörlüðünü ortadan kaldýracak, emek ve özgürlüðe dayalý yeni bir anayasa yapacak bir Kurucu Meclis için harekete geçilmesi gerektiðini belirtti.

O Y Ç A Ð R I S I N D A BULUNMAYANLAR

7

Anayasa Paketi konusundaki kararýný açýklamasý beklenen bazý kitle örgütleri ise, genelde Anayasa deðiþikliðiyle ilgil fikirlerini söylemekle beraber tabanlarýna çaðrýda bulunmayacaklarýný söylediler. Türkiye Ýþçi S e n d i k a l a r ý Konfederasyonu (TÜ R K -ÝÞ) Baþkaný Mustafa Kumlu, “ A n a y a s a çalýþmalarýndan temel beklentimiz, yapýlacak deðiþikliklerin Anayasa'nýn bütününü kapsamasý ve önceki deðiþikliklerin ürünü olan çeliþkilerin giderilmesiydi. Ancak bu gerçekleþmedi. Referandum sürecinde tabanýmýza sýnýrlama getirmeyeceðiz.” Kumlu sürecin toplumsal kutuplaþmaya yol açmadan yaþanmasýný istediðini ekledi. K a m u Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Baþkaný Sami Evren ise karar açýklamayacaklarýný, ama Anayasa deðiþikliði taslaðýna karþý muhalefeti sürdüreceklerini söyledi. “AKP hükümeti yokken de toplumun en temel sorunlarýnýn çözümü için 12 Eylül Anayasasý'nýn iptalini talep ediyorduk. Oysa pakette böyle bir yaklaþým yok. Kürtler için eþit yurttaþlýk, Aleviler için din ve vicdan özgürlüðü öngören bir düzenleme görülmüyor. Referandumda maddeler ayrý ayrý oylanabilseydi evet ya da hayýr diyeceðimiz düzenlemeler olabilirdi ancak paketin tamamýna evet diyemeyiz.” dedi. Kamu-Sen ise henüz kararýný açýklayamadý. Genel Baþkan Bircan Akyýldýz, "Anayasa paketinin bizi tatmin etmediðini daha önce açýklamýþtýk. Gelinen noktada pakette önemli bir deðiþiklik yok. Durumu deðerlendirip Kamu-Sen'in referandum hakkýndaki tavrýný yakýnda kamuoyuna duyuracaðýz" dedi. Ye þ i l l e r P a r t i s i tarafýndan yapýlan açýklamada 4. yol önerilerek “Ne Evet Ne de Hayýr” dendi. “Bu bir boykot çaðrýsý da deðildir" denilen açýklamada herkesin vicdaninin sesini dinleyerek en doðru kararý vereceði belirtildi. Geçici 15. maddenin kaldýrýlmasý önemli olduðu ancak 12 Eylül'le hesaplaþmak için yeterli olmadýðý vurgulayan yeþiller yüzde 10 seçim barajýnýn da kaldýrýlmasý gerektiðini söylediler. [1] Bu derleme hazýrlanýrken Baðýmsýz Ýletiþim Aðý'nýn internet sitesi haberlerinden yararlanýlmýþtýr. www.bianet.org . Yazýdaki sýnýflandýrma Papalina'ya aittir.


8

papalina

Temmuz 2010

BENÝ DUYUYOR MUSUNUZ? Hasan TOSYA (Balýkçý-CUNDA)

Saygýdeðer Papalina okurlarý Cunda'dan merhaba. Söze, koruma kelimesine artýk ne kadar çok kýzgýn olduðumu ifade ederek baþlamak istiyorum. Belki bana içinizde kýzanlar olacaktýr ama dededen toruna Cunda'da yaþayan biri olarak bu yaþadýðýmýz sýkýntýlarý sizlerle paylaþmak istiyorum. Son günlerde sýkça duyduðum ve artýk sýkýldýðým koruma kelimesi, bu kelimeyi artik duymak istemiyorum. (Gerçekten adamýzý korumak isteyenlere deðil bu serzeniþim. Gerçek çevre dostlarý ve Cunda'yý sevenler beni anlayacaktýr umarým.) Nedir bu koruma hastalýðý, sarmýþ herkesi? O kelimeyi kullananlar mý korumuþ Cunda'yý bu güne

kadar? 80 küsur sene neredelerdi ki þimdi ada halkýný her þeyden soyutlamaya, yaþam özgürlüklerini ellerinden almaya kalkýyorlar. Biz ada halký olarak, bundan büyük sýkýntý duyuyoruz. Yýllar önce birileri gelmiþ denizi araþtýrmýþ, bundan balýkçýnýn haberi olmamýþ, neden? Balýkçý ne zarar vermiþ ki denize? Zeytinci aðaçlarý mý sökmüþ? Burada bunca yýldýr yaþayan insan neye zarar vermiþ ki, þimdi bu insanlarý soyutlamaya kalkýyorsunuz. Yýllar önce insanlar hastaneye gidecek yol bulamazken, yollarda hayatýný kaybederken, yokluk içinde bu adada yaþarken siz neredeydiniz? Biz mi zeytin aðaçlarýný talan ettik, binlerce binayý biz mi diktik, bunca pisliði, kirliliði biz mi yaptýk? Biz doðaya bu kadar zarar verdiysek, sizler neden her þeyi yerli yerinde buldunuz?

AYVALIK'TA ÇÖPLÜK Halil COÞKUN

Bu kadar koruma koruma diye baðýranlar denize 24 saat akan kanalizasyonu neden görmezler? Hiç sordular mý ki, sizler neler yapýyorsunuz, rahat mýsýnýz diye, deðiliz, deðiliz deðiliz, olamayacaðýz da. Anýtlar Kurulu diye bir þey var, adam evinin bahçesine tuvalet yapmýþ, sekiz sene aðýr cezada yargýlanmýþ. Diðer tarafta adam çamlarýn içine bina doldurmuþ, eski yurt binasý 'koca bir anýt' yýkýlmaya terk edilmiþ. Nerede bu kurul? Adamýn tuvaletini bahçesinde görür de, o koca anýtlar neden kimsenin gözüne batmaz? Birileri gelir bir gecede koca kiliseyi kaldýrýr, götürür bunu kimse görmez. Evet, yanlýþ okumadýnýz, akþam oradaydý, sabah balýða giderken kilise yerinde yoktu. Cundalý mý o kiliseyi oradan almýþ? Cundalý bu adanýn hiçbir çimine bile zarar vermedi kardeþim. Asýl zararý verenler iþte bu koruma koruma diye baðýranlar, bazý çýkar çevrelerinin avukatlýðýný yapanlar. Ama unutmasýnlar ki, bu yargýladýklarý insanlarýn ödediði vergi ile maaþ alýp evine ekmek götürüyorlar. Adamýn bir yerinden çýkar bir gün. Bakýn deðerli okurlar o kadar doluyum ki sizlere anlatacaklarý mý yazmaya kalksam herhalde papalina gazetesi almaz. Þimdi 70'li yýllarda bu halkýn yaþadýðý trajik bir olayý sizlere anlatayým. Maðdurlardan biri de rahmetli dedem. Büyük dedem mübadelede Girit'ten geldikten sonra devlet onlara deðeri karþýlýðýnda “Çýplak Adasýnda” arazi satmýþ. O zamanki yoklukla büyük dedem bu arazinin bedelini ödemiþ.70'li yýllarda Ankara'dan birileri gelmiþ, size, adaya traktör getireceðiz deyip dedemlere boþ kâðýda imza attýrmýþlar ve hiçbir hak talep etmeksizin elimizden o araziyi almýþlar. Hatta rahmetli babam o zaman 500–600 lira gibi bir para da mahkeme ücreti olarak ödemiþ. Ýþte biz böyle bir ülkede yaþýyoruz. Ama ben dördüncü kuþak olarak onlara hakkýmý helal etmiyorum. Evet deðerli okurlar kiracý olduðumuz þu dünyada insana, doðaya deðer verene, namusu, gururu ve þerefi için yaþayanlara ne mutlu. Saygýlarýmla. Cunda, Cumhuriyet Caddesinden bir görüntü. Bitmek bilmeyen kanalizasyon sorunlarý…

Kýyý kanunu kimler için geçerli? Gönül Yolu ile Tapu Kadastro Evleri arasýnda denize sýfýr villalar yapýlýyor.

Ayvalýk'a, Ýzmir yolundan girerken, özellikle Ayvalýk Mezarlýðýnýn yokuþuna týrmanýyorsanýz ve yanlýþlýkla arabanýzýn camý da açýksa vay halinize. Çöp yýðýnlarýnýn görüntü kirliðinin oluþturduðunu görürsünüz. Çöp yýðýnlarý içten içe yanmaya baþladýysa, kötü kokulu metan gazý çýkýyorsa ve bu çöp yýðýnlarýn birikintileri de sýzýntýya neden oluyorsa kentte oturanlar ve kenti gezmeye gelenler için kaygýlanmak gerek. Atýklarýn ve özellikle evsel atýklarýn toplanmasý, kent içinden uzaklaþtýrýlmasý gerekir. Hangi çöp deðerlendirme teknolojisi kullanýlýrsa kullanýlsýn, düzenli bir depolama sahasý gerekli olduðundan çöp depolama yerinin seçimi en önemli konudur. Ayvalýk ve Küçükköy çöp toplama sahalarý artýk yetersizdir ve kontrolü de yapýlamamaktadýr. Bu uzaklaþtýrma ve toplama kenttin arka bahçesine yýðýnlar yaparak, çöp sýzýntýlarýný tekrar kente döndürmek olmamalýdýr. Hastane katý atýklarý ve kimyasal atýklarýn da bu çöplükte olduðunu düþünürsek, acil olarak baþka bir bölgede düzenli çöp toplama tesisinin kurulmasý ve þu andaki mevcut çöp sahasýnýn rehabilite edilmesi gerekmektedir.

OTOLARIN PARKI VE SÝVRÝSÝNEK MÜCADELESÝ Ayfer UÐURER

Yöneticilerimizin dikkatine, Yaz aylarýnda Ayvalýk'ta herkes yollarý iþgal edip trafiði aksatan özel otomobillerden, denizin kokmasýndan, sinek-sivrisinek sorunlarýndan þikayetçi. Her yaz ilgililerin söz konusu sorunlara karþý kendilerini artýk önlem almak zorunda hissedeceklerini sanýyoruz ama trafik ve koku açýsýndan durum daha da kötüleþiyor; sinek–sivrisinek durumu aynen devam ediyor. 3 km.lik sahil yolunda ve Ayvalýk içindeki dar sokaklarda gündüz otomobil park ettirmemek o kadar güç olmamalý. Söylentiye göre esnaf park yasaðýna karþýymýþ. Esnafa park yasaðý uygulamasýnýn müþterisini azaltmayacaðýný göstermek için iki haftalýk bir pilot uygulama yeter. Asýl trafik yüzünden Ayvalýk'a gideceði varsa gitmekten vazgeçenleri yeniden kazanýrlar. Koku konusunun nasýl çözümlenebileceði bir uzmanlýk konusu olduðu için fikir beyan edemem. Gelgelelim sineksivrisinek konusunda Artur, Þirinkent, Pelitköy sahilindeki sitelere hem gündüz hem de hava karardýktan sonra gitmenizi öneririm. Belediye Meclisi'nde bir üye sinekler konusunun çözümsüz olduðunu beyan etmiþ, aðaçlýk, havuzlar gibi nedenleri ileri sürerek. Yukarýda önerdiðim sitelerde de ayný koþullar mevcut. Saygýlarýmla bilgi ve ilgilerinize sunarým.


papalina

Temmuz 2010

Ayvalýk Belediyesi 2009 Bütçesi

9

BELEDÝYE MECLÝSÝMÝZDEN

Ýsmail ÖZKAN

Havva TAYLAN- Cemil TOSUNOÐLU

Bilindiði gibi bütçe, devletin bir yýllýk gelir ve giderler tahminlerini ve gerçekleþen rakamlarýný gösterir. Devletin bir yýl içinde hangi kaynaklardan gelir saðlayacaðý bütçeden anlaþýlýr. Yine devletin bir yýl içinde nerelere harcama yapacaðý da bütçede gösterilir. Eðer bütçenin giderleri, gelirlerden daha fazla olursa bütçe açýk verir. Bu açýklarýn kapatýlmasý için ise, devlet ya borçlanýr (iç ve dýþ) ya da para basmak zorunda kalýr.

07.07.2010 tarihinde Temmuz ayý Belediye meclis toplantýsý yapýldý. Saygý duruþundan sonra gündemin görüþülmesine geçildi.

Bu iþleyiþin buraya kadar olanýný genel olarak birçoðumuz biliriz. Ancak; bilmemize raðmen hemen hemen hiçbirimiz, ne devlet bütçesini ne de bizler için hayati öneme sahip olan Ýl Özel Ýdaresi bütçelerini ve yerel yönetimlerin bütçelerini önemsemeyiz. Belediye yönetimleri dendiðinde; katýlýmcýlýk deriz, þeffaflýk deriz, doðrudan demokrasi deriz ama karara baðlanan belediye bütçelerinin karara baðlanmalarýný da izlemeyiz. Yaþadýðýmýz yere ait kaynaklarýn nasýl toplanýp ve hangi önceliklere göre nasýl harcandýðýný da sorgulamayýz. Örneðin: Ayvalýk Belediyesi 2009 Mali yýlý gelir ve gider bütçesi açýklandý. Ayvalýk halkýnýn bu bütçe gelirlerinden nasýl bir hizmet alacaðý ve 2010 yýlýnda öncelikli yatýrýmlarýn nerelere ne kadar aktarýlacaðý bilgisine kim ne kadar sahip? Bakýnýz: Ayvalýk Belediyesi'nin 2009 yýlý tahmini gelir bütçesi 39.157.000,00 TL olmasýna karþýn 24.806.863,11 TL olarak gerçekleþmiþtir. Yine 2009 yýlý tahmini gider bütçe ise, 39.157.000,00 TL olmasýna karþýn 28.323.317,25 TL olarak gerçekleþmiþtir. Kýsaca bütçe, 3.516.454,14 TL açýk vermiþtir. Kente ayrýlan kaynaklarýn öncelikli olarak toplumun çýkarlarý doðrultusunda eþit bir biçimde seferber edilmesi gerekirken, açýk bütçeye raðmen Ayvalýk Belediyesi ilçemizdeki 6 amatör spor kulübüne 849.098,75 TL lýk bir kaynak aktarabilmiþtir. Bu kaynaðýn daðýlýmý ise þöyledir: Yenimahalle halý saha gelirleri, Yenimahale Spor Kulübü'ne, Ayvalýkgücü çay bahçeleri (3 adet) ikisi Cumhuriyet Meydaný, diðeri 06 Açelya Çay Bahçesi gelirleri, Ayvalýk Gücü Spor Kulübü'ne, 06 çay bahçesi gelirleri, Barboros Sefa Spor Kulübü'ne, Odak Pastanesi gelirleri Sakarya Kulübüne, belediye tost büfeleri (Tansaþ yaný) gelirleri Hamdibey Kaya Spor Kulübü'ne ve Cunda'daki iki otoparkýn gelirleri ise Adaspor Kulübüne aktarýlmaktadýr. (Bu iki otopark ihaleye çýkarýlmamaktadýr.) Þimdi sormak lazým: Ayvalýk'ta yanlýzca futbola dayalý spor kulüpleri mi var? Ýrili ufaklý birçok kültür- sanat derneðinin yaný sýra Ayvalýk'ta faaliyet gösteren Yelken, Atletizm, Briç ve Satranç Kulübü gibi kuruluþlar yok mu? Yerel yönetimin kültürsanat yaþamýna destek vermesi hiç kuþkusuz önemli ve gereklidir. Ancak; Ayvalýk Kültür Sanat Günleri çerçevesinde düzenlenen programlarda, ulusal düzeydeki sanatçýlara ve ekiplere bütçeden önemli paylar ayrýlýrken, bu organizasyon düzenlendiðinde, yerel düzeydeki ekiplere de yer verilmesi ve ekonomik olarak desteklenmesi, belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi deðil midir? Yerel kaynaklarýn adil ve verimli

Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Ayvalýk'ta Mobesa kamera sistemine geçmek için belediyeden ekonomik destek istemiþ. Meclis, 650.000 TL'lik projeye 80.000 TL ile katkýda bulunmayý oy birliði ile kararlaþtýrdý.

kullanýldýðý iddiasýný ileri süren H. Bülent Türközen, Ayvalýk Ticaret Odasý (ATO) Baþkaný Rahmi Gencer'i ziyaret ederek, bazý projelerde sýkýntý yaþandýðýný belirtmiþ ve Arýtma Projesi'nin ise gerçekleþtirilme aþamasýnda olduðunun müjdesini vermiþtir. Ayvalýk'ýn bütünlüklü bir kanalizasyon sorununu da çözmek üzere olduklarýný ve Cunda Köprüsü'nde de küçük bir arýtma sorunu ile karþý karþýya olduklarýnýn altýný çizerek en kýsa bir zamanda bu sorunu da çözeceklerini söylemiþtir. Ancak Sayýn Türközen'in, birikmiþ olan sorunlarý çözmek için önceliklerden yola çýkarak, Ayvalýk'ýn kanalizasyon sistemine çözüm üretmek ve balçýk haline dönüþen iç denizin laðým kokusunu sona erdirmek için acil önlem alma konusunda bir çabasý gözlenememiþtir. Bir baþka acil konu ise Balýkesir Ýl Özel Ýdaresi'ndeki yolsuzluklardýr: 40 milyonluk Balýkesir Ýl Özel Ýdaresi b ü t ç e s i n d e 5 5 m i l y o n TL h a r c a m a yapýlabilmiþtir. Bütün kaynaklarýn verimli kullanýlmasý için bütün kurumlarý uyardýðýný söyleyen Balýkesir Valisi Yýlmaz Arslan, “ Balýkesir Ýl Özel Ýdaresi, çok daðýnýk ve düzensiz bir mekanizma haline gelmiþtir.” diyerek “ son 5–6 yýlda Özel Ýdare bütçesinde 15 milyon TL açýk tespit ettik” demiþtir. “ 40 milyonluk bütçede 55 milyonluk harcama yapýldýðýný, bunun ise suç olduðunu her þeyin bütün çýplaklýkla ortada olduðunu” söylemiþtir. (*) Balýkesir Valisi'nin bu iddialarý mercek altýna alýnmalý ve bu sorun Ayvalýk Kent Parlamento'su gündemine taþýnýp deðerlendirilmelidir. Sonuç olarak, Ayvalýk Kent Konseyi yerel kaynaklarýn verimli kullanýlmasý için örgütlü ve güçlü bir halk denetiminin esas olduðunun bilinciyle davranmalýdýr. Merkezi bütçenin bugün hükümetlerce yerel yönetimleri ya siyasal terbiye veya tasfiye etmek amacýyla ya da yerellikleri kaynak ararken piyasaya ve sermayeye mahkum etmek için kullanýldýðý bilinmektedir. Ayvalýk Kent Konseyi; yerel yönetimlerin merkezi bütçeden pay alma kriterlerini hükümetlere býrakmamalýdýr; hakkaniyete uygun nesnel ölçütler geliþtirilmelidir. J.Robinson ne diyor: "Ýktisadý incelemekten maksat, iktisadi meselelere birtakým hazýr cevaplar bulmak deðil, fakat, iktisatçýlar tarafýndan aldatýlmaktan nasýl kaçýnýlacaðýný ö ð r e n m e k t i r . " (*) 5/Temmuz/2010 Ayvalýk Sözcü Gazetesi

MÝGROS'un yanýndaki OPET petrol istasyonu LPG satmak için iznini tekrar istedi. Konu görüþülmek üzere imar komisyonuna gönderildi. Bursa Kültür Tabiat Parký Kurumundan onay verilmiþ. Umarýz belediyemizden izin çýkmaz. Çünkü orada üç okul bulunmaktadýr. Ayrýca, o benzin istasyonunun marina dýþýna yakýt satma ruhsatý olmadýðýný da biliyoruz. Ýzin çýkarsa hata üstüne hata yapýlacaktýr. Liman Ýþletme Tarifesi yeniden düzenlendi. Yolcu giriþ- çýkýþ 1 Euro, yolcu kalýrsa 2 Euro, motosiklet 5 Euro, diðer taþýtlar 20 Euro olarak belirlendi. Gezi teknelerinden bir kiþilik bilet parasý, Cunda yolcu teknelerinden her kalkýþ için 2 TL, küçük teknelerden 15 TL, büyük teknelerden 30 TL olarak karar alýndý ve oy birliði ile onaylandý. Cunda artýk daha güvenli Emniyet Müdürlüðü, Cunda'da karakol oluþturmak için zabýta bürosunun yanýndaki belediyenin yeni yaptýðý binanýn ikinci katýný istemiþ. Adanýn güvenliði için emniyet kendi karakolunu yapana kadar buranýn kullanýlmasýna oy birliði ile izin verildi. Baþkanýmýz bir þehirde güvenlik yoksa gürültü var ve görüntü bozuk ise tehlike var demektir dedi. Güvenlikte bir sýkýntý yok gibi görünüyor ama trafik böyle giderse trafiðe toplum polisi müdahale etmek zorunda kalacak. Çünkü insanlar trafikte gerilip birbirlerine sataþacaklar gibi görünüyor. Gürültü gezi teknelerinin ve trafiðin sayesinde almýþ baþýný gidiyor. Görüntü kirliliðini de baþta otoparklar ve yine tekneler oluþturuyor. Dükkân tabelalarýný da söylemekten yorulduk. Gündemdeki imar ile ilgili konularda görüþüldükten sonra resmi toplantý sona erdi. Gündem dýþý konuþmalarda, Meclis üyesi Serkan Gülseven, meydandaki dolmuþ taksi duraðýndaki deðnekçilerin arkadaþýnýn eþine laf attýðýný söylemesi üzerine, meclis üyesi Ayþe Sokol da oranýn çok kötü olduðunu belirtti. Baþkanýmýzda hemen telefon edip deðnekçilerin kaldýrýlmasýný emretti. Toplantýdan çýktýðýmýzda deðnekçiler orada deðildi. Gönül isterdi ki baþkanýmýz þoförler derneðiyle görüþüp sorunu çözsün. Çünkü dolmuþ taksicilerle yaptýðým görüþmede üzgün olduklarýný öðrendim. Ayrýca bir deðnekçi arkadaþýn çocuðunun çok hasta olduðunu ve her hafta 500 TL harcayarak doktora götürmek zorunda olduðunu söylediler. Evet, meydanýmýz keþmekeþ içinde ama çözüm sadece deðnekçileri oradan kaldýrmakla olmuyor. Meclisimiz aðustos ayýnda tatile girdiði için sizlere Eylül ayýnda meclisimizden bilgi vermeye devam edeceðiz.


10 papalina

Temmuz 2010

SATRANÇ KÖÞESÝ

Hazýrlayan: Ahmet KÖKEN

3.Tansel ÇELÝKTAÞ, 4. Grup; 1.Alimert ÖZSOY, 2. Hayrican OVALI, 3. Beril BALTALI. Turnuva sonrasý düzenlenen ödül töreninde derece yapan sporculara madalyalarý Altýnova Belediye Baþkaný Asým Sürer tarafýndan verildi. Her grubun birincisine aileleriyle birlikte günlük tekne gezisi hediye edildi. Güre Körfez Satranç Turnuvasý 25.07.2010 Pazar günü, Güre Atatürkçü Düþünce Derneði'nde yapýldý. Satranç dünyasýndan yine merhaba. DÜNYA'DAN SATRANÇ HABERLERÝ: 2010 ABD Birincilikleri 13–25 Mayýs arasýnda 24 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirildi.2009 yýlýnda Topalov ile Dünya Þampiyonasý adaylar finalinde oynayan Kamsky ikinci kez ABD þampiyonluðunu kazandý. Fide Kadýnlar Grand Prix'in Jermuk (Ermenistan) etabý 23 Haziran–06 Temmuz 2010 tarihlerinde yapýldý. T Ü R K Ý Y E ' D E N SATRANÇ HABERLERÝ: 2009–2010 Türkiye Kadýnlar Satranç Þampiyonasý, 08–15 Temmuz 2010 tarihlerinde Konya Rixos Otelde yapýldý. Birbirinden çekiþmeli maçlarýn sahne aldýðý Türkiye Kadýnlar Þampiyonasýna 55 sporcu katýldý. Ýzmir'li sporcu Betül Cemre Yýldýz en yakýn rakibinin 1.5 puan önünde 7. kez Türkiye Kadýnlar Satranç Þampiyonu oldu. Turnuvanýn ikincisi Mersin'den Emel Kaya, üçüncüsü Manisa'dan Yeþim Patel oldu. Tüm sporcularýmýzý yürekten kutluyoruz. 2009 – 2010 Sezonu Türkiye Ýþ Bankasý Satranç Ligi 28 Haziran–8 Temmuz 2010 tarihlerinde Konya'da Rixos Otel'de gerçekleþtirildi. Manisa Doruk Koleji Spor Kulübü 2009–2010 Türkiye Ýþ Bankasý Satranç Ligi Þampiyonu oldu ve Avrupa Kulüpler Þampiyonasýna katýlma hakkýný elde etti. Ýki yýldýr zirvede yer alan ve þampiyonluðu masa puaný averajýyla kaçýran Adana Turuva Satranç Spor Kulübü Ýkinci, Ýstanbul Ýsek Aquamatch Spor Kulübü üçüncü oldular. 20–31 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda Türkiye'nin ev sahipliðini yaptýðý “Dünya Okullar Arasý Satranç Þampiyonasý”' nýn 6.sý Türkiye Satranç Federasyonu'nun organizatörlüðünde Kayseri'de düzenlendi. AYVALIK'TAN SATRANÇ HABERLERÝ: Altýnova- Altýn Kumsal Kültür Turizm Festivali Satranç Turnuvasý 24 Temmuz 2010 tarihinde 4 ayrý grupta yapýldý. Dönerli oynan turlar sonunda sýralama þöyle gerçekleþti: 1. Grup;1. Acar AKTOSUN, 2. Baki UZAR,3. Hatice GÖVENÇ, 2. Grup;1. Adem Seçkin DOÐAN, 2. Nihat Çaðan YAZICI, 3. Ferdi GÖVENÇ, 3. Grup;1. Ziya Berk TEKEÞ,2. Ýlayda CANTAÞ,

Büyüklerde; 1.Nizamettin Ü S T Ü N D A Ð , 2 . G ü n a y BOZDAÐ,3.Orhan YAÐMUROÐULLARI, Gençlerde; 1. Özgür BEÞBUDAK,2. Melih BÝRÝNCÝ, 3. Daðlar ÖZKAN oldu. Birincilere Güre Belediye Baþkaný Kamil SAKA tarafýndan kupalarý takdim edildi. Ýlk ona giren yarýþmacýlara kitap ve tüm katýlýmcýlara katýlým belgesi verildi. Ayvalýk 4.Yaz Satranç Turnuvasý 31.07.2010–01.08.2010 tarihleri arasýnda Halý Saha Yaný Belediye Çay Bahçesinde yapýldý. TSF Ayvalýk Ýlçe Temsilciliði ve Ayvalýk Satranç Spor Kulübü organizasyonu ile gerçekleþen turnuva Açýk Yaþ Genel Tek Kategoride yapýldý. Ýsviçre sisteminde 5 tur oyun sonunda sýralama þöyle gerçekleþti: Genel Sýralama: 1. Serkan DEMÝRCÝ (Ýstanbul), 2. Mustafa DEMÝR (Ýstanbul), 3. Rýza BAYSAL (Çanakkale) En Yüksek Puanlý Bayan Oyuncular:1. Hatice GÖVENÇ (Altýnova), 2. Ýlayda CANTAÞ (Ayvalýk), 3. Nergiz KARAGÖZ (Ayvalýk) Mansiyonlar; Gençlerde; Serdar ÜNAL (Ýstanbul), Yýldýzlarda: Adem Seçkin DOÐAN (Ayvalýk, Küçüklerde: Ali Arda CÖMERT (Manisa), Miniklerde: Ali Mert ÖZSOY (Ayvalýk), Küçükler Bayanda; Ceren ÇELÝKTAÞ (Ayvalýk), Minikler Bayanda; Duru Ýpek SARGIN (Çanakkale),En Küçük Sporcuda; Atahan DEMÝR (Ýstanbul), Onurcan GÖVENÇ (Altýnova) Düzenlenen ödül töreninde Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürü Metin Çimli tarafýndan turnuvanýn ilk üç bayan ve bay sporcularý ile yaþ gruplarýnda en baþarýlý olan sporculara madalyalarý verildi. Genel sýralamada ilk üçe giren sporculara, Ayvalýk Satranç Spor Kulübü tarafýndan Ayvalýk'a ait özel hediyeler sunuldu. 1 . A k ç a y S a t r a n ç Tu r n u v a s ý 07.08.2010–08.08.2010 tarihleri arasýnda yapýlacak.

BU SAYININ SORUSU: Beyaz oynar 3 hamlede mat eder. GEÇEN SAYIDAKÝ SORUNUN ÇÖZÜMÜ: 1-b8V ! Kxb8 2-Ka6+ Þh5 3-Vd1+ ! e2 4-Vxd3 Ve4 5-Vg3 Kg8 6-Vh4+ !! Þxh4 7-Kh6 + # “Satranç Capablanca'nýn ana diliydi” RETI

AYVALIKLI ATLETLER ÝZMIR'DE RÜZGAR GiBi ESTi

Ýzmir'de yapýlan Naili Moran Atletizm Yarýþmalarý'nda kulüplerarasý Türkiye Yürüyüþ Ligi yarýþ yürüyüþünde Ayvalýk Atletizm Spor Kulübü katýldýðý tüm branþlarda baþarýlý oldu. Takým halinde Yýldýz Erkek, Genç Erkek, Yýldýz Kýzlar'da birincilik, Büyük Bayanlar'da ikincilik, 16 Yaþ Erkekler'de ve Büyük Erkekler'de üçüncülük elde edildi. Ferdi olarak Mert Atlý 10.000 Metre'de birinci olurken Özgür Ozan Pamuk ayný kategorýde ikincilik elde etti. Yýldýz Erkekler'de Þahin Þenoduncu 5.000 Metre'de birinci, Ahmet Melih Oral ayný kategoride üçüncü oldu. Yýldýz Bayanlar'da 5.000 Metre'de Meliha Merve Oral ikinci, Rojbin Ebru Yýlmaz dördüncü oldular. Büyük Bayanlar'da 10.000 Metre'de Bilge Kaçak ikincilik elde etti. 16 Yaþ Altý Erkekler'de ise 2000 Metre'de Süleyman Gül ikinci oldu. Kýsýtlý olanaklarla ve sokak aralarýnda çalýþarak böyle ulusal ve uluslararasý dereceler elde eden Ayvalýk Atletizm Spor Kulübü'nün, gerekli destek ve tesisler saðlandýðýnda baþarýlarýný Olimpýyatlara kadar týrmandýrmasý gerçekleþebilir. Þimdiye kadar destek veren yetkililere teþekkür ederken herkesi Ayvalýklý bu baþarýlý sporcularý bundan sonra hep birlikte hak ettikleri biçimde ve hak ettikleri ölçüde desteklemeye davet ediyoruz.


papalina 11

Temmuz 2010

AYVALIK'IN YENÝ MAHALLESÝ Havva TAYLAN

1990'lý yýllarýn baþýnda belediye çalýþanlarý ve evsizler için projelendirilmiþ ve gecekondu önleme bölgesi olarak belirlenmiþ, þimdilerde ise kocaman bir mahalle olan Yeni Mahalle'yi size tanýtmak için mahalle muhtarý Beytullah Gündoðan ile söyleþtik. Papalina: Ýlk dönem muhtarlýk yapýyorsunuz. Öncelikle bizimle duygularýnýzý paylaþýr mýsýnýz? Muhtar: Ýnsanlara hizmet etmek gurur verici bir duygu. Kendim kahvehane iþletiyorum. Çok yoruluyorum ama elimden geleni yapmaya çalýþýyorum. Çalýþmalarýmda ihtiyar heyetim de bana yardýmcý oluyor. Papalina: Mahallenizde Ayvalýk'ýn yerli halkýndan çok fazla oturan yok. Daha fazla hangi bölgelerden yerleþenler var? Muhtar: Mahallemiz tüm Türkiye'nin panoramasý gibidir. Burada her yöreden insan yaþamaktadýr. Papalina: Burada yaþayan insanlar, kültürlerini de taþýmýþlardýr mutlaka. Biraz bu konudan söz eder misiniz? Muhtar: Özellikle düðünlerimiz, kendi kültürümüze uygun olarak yaþanmaktadýr. Keþkekli, tiritli, davullu, zurnalý düðünlerimiz olmaktadýr. Kendi yörelerimizin halk oyunlarýný oynamaktayýz. Bu konuyu daha da ciddiye alýp gelecek kuþaklara kültür aktarýmý için çalýþmalar yapmak istiyoruz. Bize bir düðün salonu yapýlýrsa hem bu çalýþmalarýmýzý yaparýz hem de düðünlerimizi sokakta yapmaktan kurtuluruz. Papalina: Mahalleniz ile ilgili sorunlardan

Nebahat DÝNLER

söz eder misiniz? Muhtar: Mahallemin ekonomik düzeyi düþüktür. Erkekler inþaat sektöründe çalýþýyorlar. Kadýnlarýmýz ise ev temizliðinde, zeytin toplama ve karides ayýklama gibi iþler yapýyorlar. Ancak iþsizlik gittikçe artmaktadýr. Mahallemiz projelendirilirken yeþil alanlar, okul camii, oyun alanlarý planlanmamýþ. Bir çocuk parkýmýz var ama güvenli deðil. Ben çocuklarýmý parka gönderemiyorum. Muhtarlýk binamýz yok. Kullandýðýmýz yer kiralýktýr ve ben ayda 150,00 TL ödüyorum. Zaten muhtarlýktan aldýðým tüm geliri mahalleme yansýtýyorum. Çakabey Caddesinin asfaltlanmasý gerekmektedir. Ayrýca araçlar yollarýmýzdan çok hýzlý geçiyor. Bu durum çocuklarýmýz için tehlike oluþturuyor. Cennet tepesi, deðirmenden kaleye dönüþtürülmüþ alan düzenlenir ve daha temiz olursa mutlu olacaðýz. Bu bölgelerdeki kurumuþ otlar yangýn tehlikesi yaratmaktadýr. Belediye temizlik iþlerini düzenli yürütüyor. Halkýmdan ricam hafriyat atýklarýný atmazsa mahallemiz daha temiz olacaktýr. Mahallemizde Halk Eðitim Merkezi kurslar açmaktaydý. Ancak bu yýl yer yokluðundan bu yýl kurs açýlamadý. Bu durum mahalleli kadýnlarýmýzý çok üzdü. Papalina: Mahalledeki evlerin ruhsatý yok diye biliyoruz. Bu konuda ne yapmayý düþünüyorsunuz? Muhtar: Mahalledeki evler projeden farklý yapýldý ve bizler ruhsat alamýyoruz. Belediyenin bu konuya öncelik vermesini bekliyoruz. Önlem alýnmazsa mahallemiz gecekondu bölgesine dönüþebilir. Papalina: Güzel sohbetinize ve lezzetli çayýnýza çok teþekkür ediyoruz. Muhtar: Ben de mahallemizin sorunlarýný dillendirdiðiniz ve mahallemizi tanýttýðýnýz için size çok teþekkür ederiz.

HAYTAP HER CANLIYI KORUYOR II Ayþe S. KIRIKOÐLU

Baþaranlarýn deneyimleri baþarýlamaz diye düþünenlere yeni kapýlar açabiliyor. HAYTAP toplantýsýnýn bence en canalýcý özelliði umutsuzluða kapýlarý kapatmasýydý. Konuþmacýlar sorunlarýný deðil, hangi sorunlarýný nasýl çözdüklerini anlatmak için söz alabiliyorlardý. Artvin, Diyarbakýr, Bitlis, Hatay, Tokat, Samsun, Antalya, Kýrklareli, Çanakkale gibi birbirinden çok uzaklardaki onlarca ilden katýlýmcý vardý. Hepsi doðanýn bir bütün olarak yaþatýlmasýna; insan doða iliþkisinde doðabilecek sorunlarýn akýlcý ve insancýl biçimde çözülmesinin gereðine inanmýþ kiþilerdi. HAYTAP vizyonu çok geniþ bir federasyon. Kayýtlý dernekler, giriþimler yanýnda konuya hizmet etmeyi amaçlayan kiþiler de toplantýya katýlabiliyordu. Federasyon olarak tüm hayvan severlerin hayvanlarýn iyiliði için yaptýklarý giriþimleri desteklemekle kalmýyor; ayrýca çok geniþ kapsamlý bir giriþimi var; hayvanlara iliþkin sorunlarýn akýlcý ve insani biçimde çözümünü düzenleyecek yasal uygulamalar geliþtirilmesi ve uygulanmasý. Bu amacýn gerçekleþmesi için tüm yasama ve yönetim kademeleriyle iletiþim kurulmasý ve iþbirliði yapýlmasýna çok önem veriyorlar, özellikle yerel yönetimlerle! Yapýlan sunumlarda sivil toplum

KADINLAR "KUMACI" BAÞKAN'A KARÞI

kuruluþlarýyla yerel yönetimlerin iþbirliði yaparak gerçekleþtirmiþ olduklarý inanýlmaz derecede olumlu ve kapsamlý uygulama örnekleri verildi. Örneðin, Ýstanbul'da Kartal Belediyesi sýnýrlarý içinde, tek bir köpek öldürülmeden, sahipsiz köpek kalmamýþ. Her site ya da mahalledeki gönüllüler belirli sayýda köpeði sokakta beslemek, kollamak üzere sahiplenmiþler; tabii hayvanlar belediye tarafýndan hastalýktan kurtarýlmýþ, kýsýrlaþtýrýlmýþ, aþýlanmýþ, iç ve dýþ parazitlerden arýndýrýlmýþ durumda; gereken durumlarda köpekler için yiyecek yardýmý da yapýlýyor. Federasyon, toplumsal sorunlarýn giderilmesi çalýþmalarýnýn birinci gerek þartýný kesinlikle benimsemiþ durumda: 'Müþterek amaç birlikte çalýþmak için yeterlidir.' Yöresel, sýnýfsal, ideolojik, politik ayrýlýklar gündeme gelmiyor. Herkes bir diðerinin baþarýsýna seviniyor; biz-onlar ayýrýmý olmadýðý için kimse herhangi bir baþarý karþýsýnda 'neden ben-biz deðil de o-onlar baþarmýþ' kompleksine kapýlmýyor. Baþarýya ulaþmýþ projeler çýlgýnca alkýþlanýyor; biri diðerinin deneyiminden yararlanmak için derhal diðeriyle iletiþim kuruyor. Federasyon üyelerinin tümünü, toplantýya emeði geçenleri, özellikle Baþkan Ahmet Kemal Þenpolat'ý kutluyorum.

Papalina - Ayvalýk Halkevinin Kültür Hizmetidir - Para Ýle Satýlmaz - Aylýk Yayýnlanýr Sahibi: Ayvalýk Halkevi Adýna Havva Taylan Yazý Ýþleri Müdürü: Cemil Tosunoðlu Adresi: Vehbibey Mh. Talatpaþa Cd. No: 29 / Ayvalýk Telefon: 0531 406 23 24 E-Posta: papalinagazetesi@gmail.com Basýldýðý Yer: Ýz Ofset - Hürriyet Mh. Melih Pabuçcuoðlu Blv. No: 8/C Burhaniye Tel: 412 03 53

Türkiye'nin farklý illerinde kadýnlar "Kürt sorununun çözümü için erkeklerin Güneydoðu'dan ikinci eþ almasýný" öneren Rize Belediye Baþkaný Bakýrcý'nýn istifasýný ya da görevden alýnmasýný ve yargýlanmasýný isteyip imza kampanyasý baþlattýlar. Rize Belediye Baþkaný Halil Bakýrcý: "…Maddi durumu güçlü vatandaþlarýmýz bu bölgede yaþayan bayanlarla ikinci ya da üçüncü evliliklerini yaparak hýsýmlýk baðlarý oluþturmalarý gerekir. Eþinden çocuðu olmayan vatandaþlarýmýz da dini nikahlý olarak bu bölgelerden kýz alarak evlenebilirler.”, “"Bazý zenginlerin kendilerine metres tuttuklarýný, gayri meþru iliþkilere girdiklerini duyuyoruz. Dini nikah ile ikinci, üçüncü evlilik yapmak metres tutup gayri meþru bir iliþki yaþamaktan çok daha doðru olur. Bu nedenle Güneydoðu bölgemizden kendilerine eþ almalarýnda bir yanlýþ öremiyorum. Aksine hayýr görüyorum” demiþti.

Ýmza metnine halilbakirciistifa.blogspot.com adresinden ulaþabilirsiniz.

ÝÞE ÝADE KARARLARINA YARGITAYDAN ONAY Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Alibey Adasý Çocuk Yuvasýnda, taþeron þirketle yapýlan sözleþme sonunda 31.12.2007 tarihinde iþten çýkartýlan iþçiler, iadeleri için açmýþ olduklarý davayý kazandýlar. Mahkeme 25.11.2008 tarihinde 2008/578 sayýlý kararla çalýþanlarý haklý buldu. Mahkemenin bu kararýndan sonra 29.06.2010 tarihinde ise iþe dönüþleri ile ilgili Yargýtay kararý kesinleþti. 05.07.2010 tarihinde tanzim ettiði dilekçeyle iþe iade talebinde bulunan Kadriye Tekin, 03. 08. 2010 tarihi itibariyle SHÇEK’e baðlý Alibey Adasý Çocuk Yuvasýndaki iþine geri döndü. Ayvalýk Devlet Hastanesi laboratuarýnda sözleþmeli olarak çalýþýrken iþten çýkarýlan Hülya Kýrmýzýsakal’ýn iþe iade kararý Yargýtay tarafýndan onandý. Avukat Ýbrahim Akyüz, Kýrmýzýsakal’ýn mahkeme kararýna göre bir an önce görevine baþlatýlmasý gerektiðini söyledi.


12 papalina

Temmuz 2010

AYIÞIÐI MANASTIRI* AGÝOS DÝMÝTRÝOS, TA SELÝNA ( Aya Dimitri)

MEKTUP Papalina adlý yayýnýn son sayýsýnda yer alan Tabiat Parký ile ilgili konferans haberini okudum. Gayet güzel verilmiþ, ellerinize saðlýk. Ancak dün, söz konusu yayýnýn diðer sayfalarýný da okudum ve kiþisel görüþüne yer verilen 'Numan Kaptan diyor ki' baþlýklý son sayfayý da okudum ve üzüldüm. Üzüntüm, Papalina gibi özellikle Tabiat Parký'nýn korunmasý konusunda gösterilen titiz çabalarýn yer aldýðý bir süreli yayýnda bir anlam karmaþasýna yol açýlmasý ihtimalinin olmasýndan dolayý. Kiþisel görüþ de olsa, doðrularla çeliþen bilgilerin süreli bir yayýnda yanlýþ yönlendirici bir þekilde yer alacaðýný düþünemediðimden ve Papalina'da belki de Numan Bey gibi düþünen kiþiler olabileceði düþüncesiyle, doðru bilgi aktarmanýn gerektiðine inanýyorum. Bu nedenle aþaðýdaki noktalarý bir kez daha vurgulamak istedim : - Ben 'týbbi bilimler uzmaný' deðil, eczacýyým. 'Týbbi bilimler uzmaný' ne demektir, hiç bir fikrim yok. - 'Bitosfer' ne demektir, bilmiyorum.

Cunda Adasý'nýn Pateriça denilen kuzey uzantýsýnda eski görkemini çoktan yitirmiþ olmakla beraber kusursuz bir doðanýn içine yerleþen saklý Agios Dimitrios manastýrý etkileyici havasýný hala yaþatýr. Denizin ve yeþilin dansýnýn bir tür sarhoþluðudur havada salýnan. Hissedildikçe bu an: hayat uzaklaþýr. Hayat soyunur ve artýk doðadadýr, doðadýr. Aðaçlarýn, denizin ve gökyüzünün a r a s ý n d a n y a þ a m l a k o n u þ u r. Ta þ manastýra derin bir ruh veren kendi yapýsýndan ziyade doðadan ona akan duygulardýr. Buradaki doðanýn etkisiyle Ay ýþýðý manastýrý dini yapýlarýn özellikle manastýrlarýn katý ve kasvetli görünüþüne bürünmemiþtir.. Karanlýk tanrý imgesi

yoktur bu mekanda. Ýnsan ruhunun canlýlýðýna ve güzele dönük olduðunu h i s s e t t i r i r. Ya þ a m y e r y ü z ü n ü n güzelliklerinde gizlidir. Manastýrýn alaný kademeli bir araziye yerleþmiþtir. Ýç içe iki avlunun ardýndan yarým daire þeklindeki bir merdiven manastýr yapýlarýna açýlmaktadýr. Burada bazilikal planlý ve kubbeli küçük bir kilise ile bugün adýna ayakta kalmýþ bir kaç manastýr yapýsý bulunur. Çam tavanlý bu odalar adeta denizin içinde yüzüyor gibi dururlar. Arkada iki katlý revak þeklinde düzenlenmiþ rahibe odalarýnýn ve yakýn bir geçmiþe kadar denize kadar indiði belirtilen mermer merdivenlerin bugüne sadece izleri kalmýþtýr. Kim bilir ne çok hikayesi vardýr manastýr yaþamýnýn. Pencerelerinden uzaklara seyre dalmýþ kim bilir kaç kadýn gizem ve özlem dolu hayatlarýný aramýþtýr. Derin ve hüzünlü aþklarýn hikayeleri yaraþýyor buraya. Aþksýz bu güzelliðin anlamý yiter, denize küser yeþillikler kururmuþ gibi. Sanki geçmiþ aþkla beslemiþ buralarýn güzelliklerini. Bu güne de o topraða sinmiþ duygu dolu hava dokunuyor ve insan ruhunu unutulmuþ duygularýný okþuyor. Ay ýþýðý ismi de daha yoðun hissettiriyor bu duygularý. Onunlayken sarhoþ ediyor insaný gizemli güzelliði, uzaklaþýrken de büyük bir arzuya dönüþüyor onunla tekrar buluþma isteði. Sonunda da tüm bu duygular denize kavuþuyor yeniden ve ay ýþýðýnýn dans eden kadýnlarý gölgeleniyor inceden salýnan dalgalarýn üzerinde. *Ayvalýklý sanat tarihçi Berrin Akýn'ýn Kentli Ayvalýk kitabýndan

- Konuþmamda bitkilerin toplanmamasý gerektiðinden hiç söz etmedim. Bilakis tabiat parký'nda doðal florasýnda gýda ve tedavi edici olan bitkilerin varlýðýndan bahsettim ve bunlarýn yöre insanýna yararlý olmasý nedeniyle yetiþtikleri bölgenin korunmasý gereðinden, bu alanlar tahrip edilirse, insanlarýn söz konusu bitkileri orada bulamayacaklarýný söyledim. Ýnsanlara yarar saðlayan bitkileri toplamazsanýz insanlara nasýl yararlý olacak? - Tabiat parký olarak ilan edilmiþ bir bölgede tabii ki hayvan otlatýlmaz. Hayvan otlatýlmasý baþka yerlerde de yapýlabilir. Herkesin bildiði gibi Tabiat parký'nda hayvan otlatýlmasý hem yasal deðildir hem de bitki örtüsüne zarar verir. - Ayný þekilde mevcutlarýn dýþýnda tarým alanlarýnýn açýlmasý doðru deðildir. Numan Bey keþke toplantýda Tabiat Parký'nýn ne anlama geldiðini sorsaydý. - 'Adalarda 200 m açýða demirlenmeli' dediðimi hiç hatýrlamýyorum. Uzmanlýk alaným olmadýðý için böyle bir öneride bulunmuþ olmam mümkün deðil. Ama gezi teknelerinin kýyýlara girip yolcularýnýn çöplerini kýyýlara atmalarýna kayýtsýz kaldýklarýný gözlerimle gördüm. - Mavi bayrak sahibi olmanýn bir tabiat parký için gurur verici olduðunu düþünmüþ ancak sonradan bunun veriliþinde kriterin ne yazýk ki (!) sadece temizlik olmadýðýný öðrenmiþtim. Bu yüzden 14 Mayýs'taki konferansta bunun ayrýntýsýna da girmedim. 2000 yýlýndan itibaren Ayvalýk Adalarý Tabiat Parký'nýn önemini vurgulamak ve korunmasý konusunda yapýlmasý gerekenleri yöre insanýyla paylaþtýðýmýz ve hepsi de Ayvalýk ve yakýnýnda düzenlenen söyleþilerde Numan Kaptan'ý hiç görmedim. Keþke o toplantýlardan, hiç olmazsa birine katýlabilseydi kendini büyük bir zevkle aydýnlatýr ve belki baþka bir nedenden, belki de duymak istediklerini duyamayýnca infiale kapýlmasýný önlemek imkaný olurdu. Ayrýca en azýndan bilmeme ve yanlýþ anlamadan kaynaklandýðýna inandýðým görüþlerine yer ayýrýrken konferansa neden Tabiat Parký sorumlularýnýn katýlmadýklarý ve yerel yöneticilerin ilgi göstermediklerini sorsaydý. 1995 yýlýndan beri gözlemlediðim kendi kiþisel çýkarlarýný ve ileriye dönük planlarýný gizleyerek her türlü bölme ve çarpýtarak zayýflatma çabalarýna raðmen, Ayvalýk Adalarý Tabiat Parký'ný korumak için gösterdiðiniz doðru adýmlarý destekliyor ve sevgilerimi iletiyorum. Kerim Alpýnar

Profile for kadri kaya

papalina 20. sayı  

Ayvalık Papalina Gazetesi 20. sayısı

papalina 20. sayı  

Ayvalık Papalina Gazetesi 20. sayısı

Profile for kadrikaya
Advertisement