Page 1


Apie veiklą: KTU Alumnų visuotinis narių susirinkimas vyko 2013 05 07 d., kuomet naujuoju KTU Alumnų asociacijos prezidentu, dviejų metų kadencijai, buvo išrinktas Dr. Dalius Misiūnas. Konferencijos metu, vienų metų kadencijai, buvo išrinkta ir KTU Alumnų valdyba, kurią sudaro 6 visuotinio narių susirinkimo metu išrinkti asmenys, 2013 išrinkti vienerių metų kadencijai buvo: Dr. Robertas Alzbutas, Dr. Andrius Vilkauskas, Tomas Urbonas, Dainius Stasiulis, Povilas Petrauskas ir Vilius Sekevičius. Pagal KTU Alumnų asociacijos įstatus į valdybą yra deleguojama iš Universiteto (KTU) ir Studentų atstovybės (KTU SA). Deleguota Universiteto prof. Monika Petraitė, Studentų atstovybės: KTU SA prezidentė Monika Simaškaitė, prezidentas pagal pareigas yra valdybos narys. Viso valdybą sudaro 9 asmenys. Šiuo metu veiklai vykdyti yra skiriama įvairi parama, tame tarpe ir finansinė parama, iš Universiteto. Ataskaitiniu laikotarpiu KTU Alumnų asociacijoje dirbo, KTU įdarbintas KTU Alumnų koordinatorius Justinas Staugaitis. Šiuo metu yra patvirtintas KTU Alumnų asociacijos veiklos planas, kurio metų veikloms įgyvendinti yra skirta 20 000 Lt. Asociacija visu ataskaitiniu laikotarpiu buvo aprūpinama kanceliarijos prekėmis bei buvo nupirktas vienas nešiojamas kompiuteris. Veiklos pagrindo pradţią sudarė aiškių tikslų ir lūkesčių išsikėlimas t.y. aiški vizija, misija ir veiklos kryptys, ką mes norime pasiekti. Šie siekiai bus pristatyti KTU Alumnų konferencijos metu. VIZIJA KTU Alumnai – partneriai visam gyvenimui. MISIJA Tobulėjimas visą gyvenimą ir darnios Alumnų bendruomenės puoselėjimas. VERTYBĖS:  Partnerystė  Savanorystė  Iniciatyvumas  Pagalba ir parama ALUMNŲ VEIKLOS KRYPTYS:  Alumnų bendruomenės vystymas ir stiprinimas  Aktyvus dalyvavimas Universiteto veikloje  Parama – Universitetui, studentams ir absolventams NAUDA TAMPANT NARIU:  Ţinios  Partnerystė  Privilegijos  Pripaţinimas. KTU ALUMNAS – ANTSPAUDAS VISAM GYVENIMUI !


VEIKLOS METŲ EIGOJE CHRONOLOGINE TVARKA: 2013 05 07 P.Petrauskas baigė kadenciją, naujuoju KTU Alumnų Prezidentu išrinktas D. Misiūnas 2013 05 07 – 2014 05 09 IT Darbai: naujas internetinis puslapis, duomenų bazė 2013 05 07 – 2014 05 09 Naujienų ir veiklų srautas KTU Alumnų internetiniame puslapyje ir „Facebook“ paskyroje. 2013 06 23 KTU Absolventams sveikinimai ir kvietimai jungtis į KTU Alumnų asociaciją 2013 08 27 Patvirtinta KTU Alumnų strategija 2013 08-09 KTU Priėmimai. Patirtimi apie studijas ir karjeros kelią dalinasi KTU Alumnai 2013 09 19 K. Baršausko bėgimas Kartu su KTU sporto skyriumi 2013 09 01 - 204 05 01 Teikti 4 projektai, finansavimo negauta 2013 09 02 -2013 12 01 Tyrimas: Kaip klostosi KTU KPI absolventų karjera 970 respondentų 2013 09-10 Krepšinis su KTU Alumnais. Europos krepšinio čempionato varţybas stebėjome kartu ir ţaidėme totalizatorių. 2013 10 01 Studentų regata 2013, kurie plaukė ir KTU Alumnų komanda 2013 10 3d. ir 03 6d. Alytaus regione ( 2 susitikimai) 2013 11 16 KTU Alumnų gimtadienis. Įsteigta KTU Alumnų pirmoji stipendija 2013 12 15 Kalėdiniai sveikinimai, KTU Alumnų dovanos KTU Alumnams 2013 11 16 ir 2014 03 08 (2 numeriai) naujienlaiškis ,,Kuo gyvena KTU Alumnai“ 2014 01 01 – 2014 05 01 KTU Alumnai buvo kviečiami skirti 2 proc. KTU Alumnų veiklai 2014 02 10 KTU valdymo grupė pritarė KTU Alumnų veiklos tinkleliui ir skyrė pinigų jam įgyvendinti 2014 02 27 Dalyvauta FM99 Alytaus radijo laidoje, pristatytas KTU Alumnų Alytaus regioninis susitikimas 2014 03 KTU Mentorystės pradţia 2014 03 05 Gauta pirmoji parama iš Danske bank 2014 03 01 Pagaminta pirmoji pristatomoji KTU Alumnų atributika 2014 03 05 KTU Karjeros dienose KTU Alumnai. 2013 05 07 – 2014 05 09 Įvyko 8 valdybos posėdţiai 2014 04 26 Įteikta KTU SA Prezidentų stipendija 2014 05 01 Patvirtintos ir nariams matomos 6 naudos būti KTU Alumnų nariu 2014 05 01 Surinkta KTU ir KPI absolventų kontaktų sąrašas 2014 05 09 KTU Alumnų organizuotas idėjų konkursas „Technologijos Lietuvai“, įteikiama KTU Alumnų stipendija


ATASKAITINIU LAIKOTARPIU BUVO BENDRAUTA IR BENDRADARBIAUTA, SIEKIANT TARPUSAVIO PARTNERYSTĖS. Nacionalinis Inovacijų ir Verslo centras (KTU) - (Siekiama įkurti KTU vadovų klubą) „Gaudeamus“ radijo laidos (Įrašytos ir ištransliuotos 5 laidos su KTU Absolventais) „USA – LT Alumni“ klubas (Dalintasi gerąja uţsienio patirtimi) KTU Verslo taryba (pristatyta KTU Alumnų asociacijos veikla) KTU profsąjunga (pristatyta KTU Alumnų asociacijos veikla) Emeritus klubas (pristatyta KTU Alumnų asociacijos veikla, dalyvauta renginiuose) EVF ir EMBA (pristatyta KTU Alumnų asociacijos veikla) KTU Fondas (bendra veikla bendradarbiaujant su partneriais) UAB „WEB group“ (darbo skelbimai ir praktikos nariams ir studentams) Lietuvos sporto universiteto –LSU (tarpusavio pagalba ir parama vykdant veiklą) Kauno technologijos universiteto Profsąjunga (apsikeitimas informacija – dalyvavimas renginiuose) AB Mašinų gamykla „Astra“ (dalyvavimas veikloje ir patarimai vykdant veiklą Alytuje) Alliance for Recruitment ( Dalyvavimas KTU Alumnų veikloje, praktikos, darbo skelbimai) „bright purples“ – Global network for recruiters ( Praktikos, darbo skelbimai) SKAITINĖS IŠRAIŠKOS

600 502 500

1600 1400 1200

400

1000 300

800

200

600 400

100

52

200 0

0 2013m. 05 mėn.

2014m. 05 mėn.

Pav. Nr. 1 KTU Alumnų skaičius 2013 m. 05 mėn ir 2014 m. 05 mėn.

2013 m. 05 mėn.

2014m. 05 mėn.

Pav. Nr. 2 KTU Alumnų FB ţinomumas („Like“) 2013 m. 05 mėn ir 2014 m. 05 mėn.


BENDRA PARAMA PINIGINE IŠRAIŠKA*

*Pinigų arba paslaugų sumos, neskaičiuojant Universiteto paramos Suma (Lt)

Partneris

Finansuota

Danske Bank UAB „Sonaro“ UAB „Baltijos koučingo centras“ UAB „Hidrobalt“

Finansuotas projektas "Technologijos Lietuvai" IT Sprendimai (internetinis puslapis, duomenų bazė) Atributikos pirkimas Finansuotas Alytaus regiono susitikimas Pagalba renginių metų, inventoriaus skolinimas. Atributika Gėrimų produkcijos pristatymas Maitinimo paslaugos Gėrimai renginio metu Renginių įgarsinimas

KTU Studentų atstovybė AB „Alita“ UAB „Miesto sodas“ UAB "Alaus namai" UAB „Combo United Service“

Bendra suma (Lt) Fiziniai asmenys

Valdybos nariai, Alytaus regiono atstovai, savanoriai (Lt) Bendra paramos suma per metus (Lt)

5000 4000 1500 1500 1400 500 500 400 400 15200 2500 17700

BENDRAS PARAMOS PASISKIRSTYMAS LITAIS (LT) IR PROCENTAIS (%) 400; 1%

400; 1%

KTU

500; 1% 500; 1% 1400; 4%

Danske Bank

2500; 7%

UAB „Sonaro“

1500; 4%

UAB „Baltijos koučingo centras“

1500; 4%

UAB „Hidrobalt“ KTU Studentų atstovybė 4000; 11%

20000; 53%

AB „Alita“ UAB „Miesto sodas“ UAB "Alaus namai"

5000; 13%

UAB „Combo United Service“ Fiziniai asmenys


PRIVILEGIJOS: 1. NAUDA KTU ALUMNAMS 1.1 NUOLAIDOS KTU POILSIAVIETĖSE KTU darbuotojams, studentams, Emeritus klubo ir KTU Alumnų asociacijos nariams taikoma 50 proc. nuolaida 1.2 FIKVA - FINANSŲ IR KREDITŲ VALDYMO ASOCIACIJA Šviesti visuomenę finansų, kreditų valdymo ir saugaus investavimo klausimais FIKVA visiems KTU Alumnų asociacijos registruotiems nariams suteikia šias privilegijas:   

Nemokamas asmenines konsultacijas Nemokamas Vebinarų transliacijas ir įrašus Nuolaidas šioms paslaugoms: o SPVP - Santaupų ir paskolos valdymo planas o Seminarai

1.3 GOLFO KLUBAS “ELNIAS” - pirmasis šios sporto šakos klubas ir pirmasis golfo aikštynas Lietuvoje. KTU Alumnų asociacijos registruotiems nariams suteikia šias privilegijas:  Nemokama pirma paţintinė treniruotė  Nuolaidos inventoriaus nuomai (moksleiviams ir studentams - nemokamai) bei treniruočių laukams 1.4 BALTIJOS KOUČINGO CENTRAS – tai įmonė plačiai skleidţianti koučingo kultūrą ir vienijanti daugiau nei 200 koučingo specialistų Lietuvoje, Latvijoje bei Rusijoje, kurios veiklos pagrindas yra pokyčiai ir jų valdymas: Baltijos Koučingo Centras visiems KTU Alumnų asociacijos registruotiems nariams suteikia ššias privilegijas:   

70 % nuolaida audio kursams 50 % nuolaida Asmeninėms konsultacijoms Speciali nuolaida Koučingo ir "Point's of you" kursams


1.5 KAUNO MAŢASIS TEATRAS - Kauno mažasis teatras už savo kūrybinę veiklą yra įvertintas ne vienu apdovanojimu. Kamerinė teatro erdvė, leidžia pasijusti kaip jaukiuose namuose, kuriuose drąsiai galima stebėti „Šeimininkų gyvenimą“. Kauno mažasis teatras visiems KTU Alumnų asociacijos registruotiems nariams suteikia ššias privilegijas:  

15-20 proc. nuolaidą į Kauno mažojo teatro spektaklius. Specialius pasiūlymus apsilankyti spektakliuose (iki 50 proc. nuolaida).

Apie norą pasinaudoti nuolaidomis bei rezervuoti bilietus, prašome informuoti iš anksčiau (bent prieš 1-2 dienas). 1.6 GALIMYBĖ PRISIDĖTI PRIE ASOCIACIJOS VEIKLOS Platesnė informacija www.ktualumni.lt

2.NAUDOS VERSLUI 2.1 KTU FONDAS 2014 metais Kauno technologijos universitete įsteigtas KTU fondas. Fondas skirtas finansuoti:    

Stipendijoms ir projektinių bei baigiamųjų darbų premijavimui Dėstytojų skatinimui ir moksleivių pritraukimui į KTU Mokslinių tyrimų rėmimui ir auditorijų/laboratorijų įrengimui/atnaujinimui Poilsio erdvėms, renginiams, prizams

KTU Fondo vadovas Vytautas Valaitis Vytautas.valaitis@ktu.lt

2.2 MENTORYSTĖS PROGRAMA KTU veikia unikali kompleksinė Mentorystės programa. Uţsienyje sėkmingai paplitęs metodas Lietuvos universitete diegiamas pirmą kartą. Programoje veikia net 5 mentorių tipai, vienas iš jų Karjeros mentorius. Įmonių atstovai norintys tapti karjeros mentoriais kviečiami kreiptis į KTU Studentų informacijos centrą kontaktais: tel. (8 37) 300 327, mob. 8 603 71410, el. p. greta.stupelyte@ktu.lt. Daugiau apie KTU Mentorystės programą: http://ktu.edu/studentams/


3. NAUDA STUDENTAMS 3.1. DARBO IR PRAKTIKOS PASIŪLYMAI Platesnė informacija www.ktualumni.lt

3.2 MENTORYSTĖS PROGRAMA - KARJEROS MENTORIUS TIK KTU STUDENTUI! KTU veikia unikali kompleksinė Mentorystės programa. Uţsienyje sėkmingai paplitęs metodas Lietuvos universitete diegiamas pirmą kartą. Programoje veikia net 5 mentorių tipai, vienas iš jų Karjeros mentorius. Kviečiami kreiptis į KTU Studentų informacijos centrą kontaktais: tel. (8 37) 300 327, mob. 8 603 71410, el. p. greta.stupelyte@ktu.lt. Daugiau apie KTU Mentorystės programą: http://ktu.edu/studentams/


VALDYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖS: Dr. Dalius Misiūnas – KTU Alumnų asociacijos prezidentas Prof. Monika Petraitė – KTU Alumnų asociacijos plėtros galimybės Dr. Andrius Vilkauskas – KTU Alumnų asociacijos finansų paieška Prof. Robertas Alzbutas – KTU Alumnų asociacijos projektų galimybės Tomas Urbonas – KTU Alumnų asociacijos IT sprendimai Povilas Petrauskas – KTU Alumnų asociacijos finansų paieška Vilius Sekevičius – KTU Alumnų asociacijos papildomos paslaugos KTU Alumnams Dainius Stasiulis – KTU Alumnų asociacijos veiklos viešinimas Monika Simaškaitė – KTU Alumnų asociacijos bendravimas su studentais

5 8 9 10 11 1

3

5

Valdybos narys (-ė)

Iš 8 valdybos posėdţių dalyvauta

28 27 24 29 29 17 28 07 Dalius Misiūnas

X

Povilas Petrauskas

X X

Robertas Alzbutas

X X X X X X X X

Monika Petraitė

X

X X X X X

KTU Studentų Alumnų Regata gimtadienis

2013 11

2013 09

6.

-

-

4.

+

-

X

6.

+

-

X

5/4.

+

-

X

6.

+

-

X

3.

-

-

X X X

6.

+

+

X

Monika Simaškaitė

X X X

X X

Vilius Sekevičius

X X

Tomas Urbonas

X X X

Andrius Vilkauskas

X X X X X

X X

7.

+

+

Dainius Stasiulis

X X X X X X X X

8.

+

+


KTU ALUMNŲ ASOCIACIJOJE DIRBO, SAVANORIAVO IR PADĖJO VEIKLOMS ĮVYKTI: Justinas Staugaitis (Studentas) – KTU Alumnų asociacijos koordinatorius Greta Stupelytė (Studentė) – KTU Alumnų veiklos viešinimas ir ţinomumas Julius Dragūnas (Studentas) – KTU Alumnų naudos nariams Eglė Krašinskaitė (Studentė) – KTU Alumnų veiklos viešinimas ir veiklos administravimas Algimantas Staugaitis – KTU Alumnų Alytaus regiono plėtra Marija Bajoraitė (Studentė) – KTU Alumnų veiklų įgyvendinimas Mindaugas Matusevičius (Studentas) – KTU Alumnų veiklų įgyvendinimas Miglė Bisigirskytė (Studentė) – KTU Alumnų veiklų įgyvendinimas Skirmantas Bajoras – KTU Alumnų asociacijai pagalba renkant 2 proc. nuo pajamų mokesčio Vaida Godvišaitė (Studentė) – KTU Alumnų asociacijai pagalba renkant 2 proc. nuo pajamų mokesčio Agnė Vinkauskaitė (Studentė) – KTU Alumnų naujienlaiškio redaktorė Justinas Staugaitis (Studentas) – KTU Alumnų asociacijos koordinatorius

KTU ALUMNAI – PARTNERIAI VISAM GYVENIMUI!

Veiklos ataskaita 2014 05 09  

KTU Alumnų asociacijos veiklos ataskaita 2013 05 07 - 2014 05 09

Veiklos ataskaita 2014 05 09  

KTU Alumnų asociacijos veiklos ataskaita 2013 05 07 - 2014 05 09

Advertisement