Page 1

essential solutions

Prelistajte tudi e-katalog www.sejemdom.si


Jolie Kolpa, d.d. Metlika Rosalnice 5, 8330 Metlika tel. +386/7/39-33-300 www.kolpa.si info@kolpa.si

vrata

obod

vrata

obod

vrata

obod

vrata

obod

vrata

obod

vrata

obod

Razstavno-prodajnoizobraževalni salon Cesta XV. brigade 49, 8330 Metlika, Slovenija tel.+386/7/36-92-700 salon@kolpa.si

Sestavljivo kopalniško pohištvo po vaši meri!

Jolie 60 ANT/ANT

Jolie 90 WH/ANT

Jolie 120 DW/DW

vrata

obod


Kazalo / Contents

Sejem Dom 2012 Home Fair 2012 2 Splošne informacije / General information 3 Uvodnik / Introduction 4 Nagrada Zelena misija / Green Mission Award 8 »Od zelenega k modremu« 8 BUILD UP Skills Slovenija 9 Pasti montaže stavbnega pohištva 11 Temeljenje stanovanjskih hiš 12 Svetovalci Gradbenega inštituta ZRMK svetujejo

14

22 Predstavitev uredbe o zelenih naročilih in primerov dobre prakse 24 Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets 35

Seznam zastopanih podjetij po abecedi / List of represented companies by alphabets

40 Načrt razstavišča / Plan of pavilions 55 Razstavni program po dvoranah / Exhibition programme by pavilions 56 Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

Zabavati se in pri tem prihraniti denar – mogoče!

15

Geološko-geomehanske preiskave tal pri novo gradnjah in rekonstrukcijah stanovanjskih hiš

Cementno betonska parkirišča – alternativa asfaltnim

16

21 Več lesa - več udobja: manj negativnih vplivov na okolje

18 Gradbeni inštitut ZRMK - brezplačna predavanja in delavnice

98 Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

106

50. mednarodni sejem Dom 2011 / 50th International Home Fair 2011

108

Program sejmov 2012 / Exhibition Programme 2012

20 Konferenca Uredba o zelenih javnih naročilih, priložnost in izziv za lesarje in gradbince

Sejem Dom 2012

1


Splošne informacije / General information

Sejem Dom Home Fair 51. mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje ter urejanje okolice / 6.–11. marec 2012 51st international fair of offers for the home: building trade, doors and windows, heating and cooling engineering, interior fittings, security and landscaping / 6–11 March, 2012

www.sejemdom.si / www.home-fair.si Gospodarsko razstavišče d.o.o. 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 18, Slovenija 1001 Ljubljana, p.p. 3517, Slovenija T: +386 1 300 26 00 F: +386 1 300 26 49 info@gr-sejem.si www.gr-sejem.si www.ljubljanafair.com Recepcija in tehnični servis v času sejmov / Reception and technical service in time of fairs: 01 300 26 14 Avtobusna postaja / Bus station: 090 42 30 Adria Airways: 01 431 30 00 Letališče Jože Pučnik Ljubljana / Airport Jože Pučnik Ljubljana: 04 206 10 00 Železniška postaja / Railway station: 01 291 33 32 Taksi / Taxi: 01 234 90 00 Izdajatelj in organizator sejma / Publisher & Fair Organiser: Gospodarsko razstavišče d.o.o. Vodja sejma / Project manager: Stane Kavčič Uredili / Editing: Marjana Lavrič, Milena Pelipenko Računalniško grafična priprava za tisk, načrt dvoran / Desktop publishing: Jure Tovrljan Tisk: / Printed by: Biro M Cena vstopnic: · Odrasli 7 EUR · Otroci 7 – 16 let, dijaki, študenti, upokojenci 5 EUR · Otroci do 7. leta starosti in invalidi na vozičkih ter njihov spremljevalec brezplačen vstop Entrance fees: · Adults 7 EUR · Children 7 – 16 years, school children, students, seniors 5 EUR · Children under 7 free of charge · Disabled with attendant free of charge Odpiralni čas / Open for public: 6.–10. 3. 2012 9:30 – 19:30 11. 3. 2012 9:30 – 18:00 Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za netočne podatke in za pomanjkljivosti dostavljenega materiala. Pri podatkih, ki so prispeli po roku, je izdajatelj objavil le naziv in naslov podjetja. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano vsako razmnoževanje ali druga uporaba celotnega kataloga ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. The editor shall not be responsible for false data and deficiencies in submitted materials. In case that the materials are received after the closing date, only the name and address of the copmany will be published. All rights reserved. Copying or using the whole catalogue or any part of it in whatever extent or process – photocopying, printing or computer saving included – without a publisher’s permission is forbidden.

2

Sejem Dom 2012

Essential solutions for the home The Home Fair is the largest international event from the field of construction not only in Slovenia, but also of the region incorporating our cross-border surroundings. This year, products and services for your home, construction and builder’s joinery, heating and cooling technology, interior design, protection and landscaping are showcased on 24,000 square metres of exhibition surfaces in all available halls, two additional prefabricated halls and on external exhibition surfaces. Under the motto of Essential solutions, the Fair presents 628 companies from 26 countries. The Home Fair is not only recognised for its tradition, of which it marked its 50th anniversary last year, it is also considered as a significant technicalorganisational platform aiming to provide exhibitors with optimal conditions for exhibiting and thus continuously upgrading and extending the scope of its exhibition surfaces. Finally, with its an expert background it also encourages the development of the profession. The pages of the Catalogue before you include the exhibition programme by halls, list the exhibitors of this year’s Fair and provide information on where to find them and compare their offers, i.e. gain first-hand information in their exhibition spaces. This sums up the exhibition programme itself, which particularly addresses all those visitors who are already building, reconstructing, or plan to do so in the near future. An exceptional added value of the Fair is also the free-of-charge expert counselling for visitors, which truly offers visitors practical essential solutions for reconstruction of older buildings, hydroinsulation and thermal protection of roofs and façades, advice on purchasing doors and windows, issues relating to humidity and mould, sustainable construction or green public procurement, energy performance certificates of buildings and various projects, which promote energy efficiency of buildings, systems of heating and selection of cooling devices for homes, thermal bridges and much more. The Fair also brings together professionals via business meetings. The entire supporting programme of the Home Fair, which is also published in the Catalogue, is organised by the Building and Civil Engineering Institute ZRMK and the Furniture and Wood Processing Association of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia. The years ago, GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre, as the organiser of the Home Fair, introduced an award, which encourages the manufacturers and buyers of exhibited products towards thinking about, if and how or to what extent we consider the principles of sustainable development in construction. The name of the prize – the Green Mission, which is graphically completed by the infinity sign, tellingly indicates the desired direction. At the Fair a special Expert Jury, presided over by Frederik Knez from the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute ZAG, selects the best among products, which stand out due to their technological properties or innovation, and are at the same time branded as sustainable or environmentally friendly throughout the entire lifecycle of the product. Thus, criteria encouraging green technology are in the foreground. As emphasised by the President of the Jury, experience from recent years has shown, that the prize reaches its goal and as a result it is not overlooked, which is of particular honour and pleasure also to us, as presenter of the prize. The Home Fair thus opens its doors to essential solutions for all times: visitors and exhibitors and invited to join in and with efficient, safe and particularly sustainable construction, lead the way for good practice in our built environment. May there be as many as possible! Iztok Bricl, M.Sc. Director of GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre


Uvodnik / Introduction

Sejem Dom je največja mednarodna sejemska prireditev s področja graditeljstva ne le v Sloveniji, ampak tudi okolici prek njenih državnih meja. Letos sejem ponudbo za dom, gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice razstavlja na 24.000 kvadratnih metrih razstavnih površin v vseh razpoložljivih dvoranah, v dveh dodatnih montažnih dvoranah ter na zunanjih razstavnih površinah. Pod sloganom Ključne rešitve se na njem predstavlja 628 podjetij iz 26 držav. Sejem Dom pa nima le tradicije, ki jo je lani obeležil s slovesno 50-letnico obstoja, ima tudi pomembno tehnično-organizacijsko platformo, s katero si prizadeva razstavljavcem zagotoviti optimalne pogoje razstavljanja, tako da posodablja in širi svoje razstavne površine, in predvsem – s strokovnim zaledjem spodbuja razvoj stroke. Na straneh kataloga, ki je pred vami, si lahko ogledate, kako je po dvoranah predstavljen razstavni program, kdo vse so razstavljavci letošnjega sejma in kje jih je mogoče najti, njihovo ponudbo primerjati oziroma si na njihovih razstavnih prostorih pridobiti informacije iz prve roke. Toliko o samem razstavnem programu, ki še posebej nagovarja vse tiste obiskovalce, ki že gradijo ali prenavljajo ali pa to načrtujejo v bližnji prihodnosti.

FOTO: Blaž Zupančič

Ključne rešitve za dom

Sejem Dom odpira torej vrata ključnim rešitvam v vseh časih: obiskovalce in razstavljavce vabi, da skupaj toliko bolj z varčno, varno in predvsem trajno-stno gradnjo kažemo pot primerom dobre prakse v graditeljstvu. Da bi jih bilo čim več! Mag. Iztok Bricl Direktor Gospodarskega razstavišča

Izjemna dodana vrednost tega sejma pa je tudi brezplačno strokovno svetovanje za občane, ki v resnici praktično, povsem konkretno ponuja obiskovalcem ključne rešitve pri prenovi starejših stavb, hidroizolaciji in toplotni zaščiti streh in fasad, pri nakupu oken in vrat, pri vprašanjih glede vlage in plesni, glede trajnostne gradnje oziroma zelenih javnih naročil, energetske izkaznice stavb oziroma raznih projektov, ki spodbujajo energetsko učinkovitost stavb, glede sistemov ogrevanja in izbire naprav za hlajenje stanovanj, toplotnih mostov in še in še bi lahko naštevali. Sejem združuje tudi strokovno javnost na poslovnih srečanjih. Celoten obsejemski program sejma Dom, ki je prav tako objavljen v katalogu, pripravljata Gradbeni inštitut ZRMK ter Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS skupaj s partnerji. Pred dvema letoma je Gospodarsko razstavišče kot organizator sejma Dom vpeljalo nagrado, ki proizvajalce in kupce razstavljenih proizvodov spodbuja k razmisleku o tem, ali in kako oziroma koliko pri gradnji upoštevamo načela trajnostnega razvoja. Ime nagrade Zelena misija, ki jo grafično dopolnjuje znak za neskončno, pomenljivo nakazuje želeno smer. Na sejmu posebna strokovna komisija pod vodstvom Friderika Kneza z Zavoda za gradbeništvo Slovenije izbira med izdelki, ki izstopajo po svojih tehnoloških lastnostih oziroma inovativnosti, hkrati pa jih zaznamuje trajnostni oziroma okolju prijazni vidik skozi celoten življenjski cikel izdelka. V ospredju so torej merila, ki spodbujajo zeleno tehnologijo. Kot je poudaril predsednik komisije, so izkušnje iz preteklih let pokazale, da nagrada dosega cilj, zato nikakor ni spregledana, kar nam je kot podeljiteljem še zlasti v čast in veselje.

Sejem Dom 2012

3


Zelena misija / Green mission

Friderik Knez, univ. dipl. fiz. / BSc (Physics) vodja Oddelka za gradbeno fiziko na Zavodu za gradbeništvo Slovenije Head of the Department of Building Physics of the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Zelena misija – svetilnik do zelene tehnologije Sejem DOM letos že tretjič podeljuje nagrado Zelena misija. In kljub krizi ali pa morda prav zato je nagrada pomembna še bolj kot doslej. Vsi se zavedamo, da moramo graditi in obnavljati energetsko učinkovito, narava pa nas vsake toliko opomni, da moramo upoštevati ne samo energetsko učinkovitost, ampak celovit pristop do ohranitve in varovanja okolja. In to je bistvo nagrade Zelena misija. Nagrada je namenjena izdelkom, ki celovito prispevajo k trajnostni podobi naših domov. Koncept trajnostnega gradbeništva posega na tri področja; okoljsko, finančno in sociološko. Tako so pravi trajnostni izdelki ne samo okolju prijazni, bodisi skozi ravnanje z energijo ali skozi možnost razgradnje, temveč tudi cenovno ugodni glede na to, kaj ponujajo, ter ne nazadnje proizvedeni v procesih (tovarnah), ki prispevajo k razvoju družbe na lokalni ravni in širše. Vendar če želimo v praksi ta načela uveljaviti, potrebujemo za to tudi orodja. Eno takih orodij je gotovo tudi nagrada Zelena misija. Za izdelke, ki prejmejo nagrado Zelena misija, lahko mirno rečemo, da so to okolju prijazni izdelki, da ponujajo visoko vrednost za ceno in da jih izdelujejo podjetja, ki skrbijo tako za lokalno skupnost kot za širšo javnost. Nagrajenca prvih dveh let prihajata s področja stavbnega pohištva in sta si med sabo zelo različna, a hkrati v mnogočem podobna. Visoko postavljata energetsko učinkovitost, vgrajeno energijo, reciklabilnost, odlične tehnične lastnosti, prepoznavnost in še bi lahko naštevali. Prav z nestrpnostjo pričakujemo letošnjega nagrajenca, tretjega po vrsti. Z veseljem lahko ugotovimo tudi, da nagrada Zelena misija nikakor ni spregledana. V množici drugih priznanj ali reklamnih potez posameznih podjetij predstavlja nekakšen svetilnik, luč, ki vodi in usmerja poti podjetij, ki želijo proizvajati okolju prijazne proizvode in ki v tem vidijo priložnost, pa čeprav je zelena tehnologija in z njo Zelena misija v resnici edini poslovni model, ki bo srednjeročno in dolgoročno preživel. Tudi to sporočilo želimo podati vsem razstavljalcem in tudi obiskovalcem sejma.

4

Sejem Dom 2012

Green Mission – a lighthouse for the green technology This year HOME Fair is, for the third time, awarding the Green Mission prize. In spite of the crisis, or maybe because of it, this award is even more important than it was until now. We are all aware of the fact that we have to build and renew energy efficiency, and the nature occasionally reminds us that we have to take into account not only energy efficiency, but also an integrated approach to environmental preservation and protection. This is the essence of the Green Mission prize. The award is intended for those products which make a full contribution to the lasting image of our homes. The concept of sustainable civil engineering covers three areas: environmental, financial and sociological. In this way the real sustainable products are not only environment friendly, either through energy conservation measures or through the possibility of decomposition, but also cost effective. And last, but not least, they are made in factories which contribute to the social development on the local level and wider. However, if we want to put forward these principles in practical work, we need tools. One of these tools is certainly the Green Mission prize. We can surely say that the products which are awarded the Green Mission prize are environmentally friendly, they offer great value for the price, and they are made by factories which take care of the local community as well as of the general public. The two prize winners of the first two years come from the field of builders’ joinery and they are very different, but at the same time they are, in many ways, similar. They both highly value energy efficiency, built - in energy, recyclability, excellent technical properties, recognisability, etc. We are impatiently waiting for this year’s prize winner, the third one in a row. We are pleased to find out that the Green Mission prize surely is not overlooked. Among many other awards or advertising strategies of individual companies it represents some kind of a lighthouse that leads and directs the routes of those companies that want to make environmentally friendly products and who see an opportunity in this. The green technology, and with it the Green Mission, is in fact the only business model that will survive in medium and long term. We want to pass this message to all the exhibitors and also to the visitors of the fair.


Zelena misija / Green mission

O nagradi Zelena misija

About the Green Mission Prize

Zeleno misijo na sejmu Dom podeljujeta Gospodarsko razstavišče in Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS.

GR- Ljubljana Exhibition and Convention Centre awards the prize in cooperation with the Furniture and Wood Processing Association of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia.

Osnovni cilj nagrade Zelena misija je prepoznati in nagraditi izdelke, ki so okolju prijazni. S pojmom okoljske prijaznosti želimo poudariti izdelke, ki tako ali drugače okoljsko v pozitivni smeri odstopajo od njim sorodnih izdelkov. Pri tem opazujemo celovit življenjski cikel izdelka – naravne vire, izdelavo in uporabo izdelka ter njegovo razgradnjo. Okoljsko sprejemljivost ocenjujemo skozi več parametrov. Prva skupina parametrov so kazalci življenjskega cikla: raba primarne energije prispevek h globalnemu segrevanju (GWP) prispevek k razgradnji ozona (ODP) prispevek k acidifikaciji (AP) prispevek k eutrofikaciji (EP) prispevek k toksičnosti vode (A-ETP) in zemlje (T-ETP) Druga skupina so vplivi na družbo in na raznolikost življenja. Tretja skupina je LCE (Life Cycle Engineering) in DfE (Design for Environment), kjer skušamo oceniti gospodarske, tehnične in okoljske vidike (v smislu izčrpavanja in razpoložljivosti naravnih virov). Od leta 2011 se podeljuje še do deset priznanj Zelena misija. Ker gre za nagrado in primerjalno ocenjevanje, je zaradi transparentnosti ocene nujno, da se doseženo stanje oceni na podlagi raznovrstnih dokazil. S tem niso mišljena samo dokazila v smislu certifikatov, ampak tudi druga dokazila, iz katerih je možno razbrati resničnost zatrjevanih lastnosti izdelka. Gospodarsko razstavišče dobitniku nagrade na svoje stroške zagotavlja 30 kvadratnih metrov neopremljenega prostora na razstavi ECO DOM v okviru sejma Narava-zdravje jeseni 2012. Nagrajenemu izdelku in podjetju, ki je izdelek prijavilo na izbor nagrade, bo zagotovljena dodatna medijska pozornost.

The fundamental goal of the Green Mission prize is to recognise and award products which are environmentally friendly. With the notion of environmental friendliness we wish to highlight products which, in one way or another, differ from other related products in terms of the environmental issues in a positive way. This takes under consideration the entire lifecycle of the product – natural resources, manufacture and use of product and its decomposition. Environmental acceptability is evaluated through a number of parameters. The first group of parameters are indicators of the lifecycle: Use of primary energy Global warming potential (GWP) Ozone depletion potential (ODP) Acidification potential (AP) Eutrophication potential (EP) Evapotranspiration potential of water (A-ETP) and earth (T-ETP) The second group includes effects on society and diversity of life. The third group is composed of LCE (Life Cycle Engineering) and DfE (Design for Environment), where we attempt to evaluate economic, technical and environmental aspects (in the sense of depleting and availability of natural resources). Since 2011, up to ten prizes Green Misson are being awarded. Since this is an award and a comparative evaluation, it is necessary, due to the marking transparency, that the attained state is evaluated on the basis of various evidence. This does not include only supporting documentation in the sense of certificates, but also other evidence from which it is possible to discern the truthfulness of the asserted product properties. The GR-Ljubljana Exhibition and Convention Centre will provide an area of 30 square metres of unequipped space for the prize-winning product at the exhibition ECO HOME, within the framework of the Nature-Health Fair in the autumn of 2012. The winning product and company which entered the product in the award selection process will receive additional media attention.

Sejem Dom 2012

5


Zelena misija / Green mission

Nagrado Zelena misija 2012 je izbrala strokovna komisija v sestavi

The expert jury composed of the following members awarded the Green Mission 2012 prize Predsednik / President Friderik Knez, univ. dipl. fiz., vodja Oddelka za gradbeno fiziko na Zavodu za gradbeništvo Slovenije / BSc (Physics), Head of the Department of Building Physics of the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute Strokovnjak s področja gradbene fizike / Expert from the field of building physics » Nagrada pomeni bistven prispevek k ozaveščanju ljudi, da imamo eno, skupno okolje. Vsak posameznik mora postati del spremembe odnosa do okolja. The prize represents a fundamental contribution to increasing public awareness about the fact that we have one common environment. Each individual must become a part of the change in the relationship to the environment. «

Članica / Member

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., Gradbeni inštitut ZRMK, Vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo / BSc (Civil Engineering), Building and Civil Engineering Institute ZRMK, Head of Centre for Indoor Environment, Building Physics and Energy Strokovnjakinja s področja nizkoenergijske gradnje in prenove stavb, področje njenega dela pa je tudi trajnostna gradnja, LCC analiza in energetska izkaznica stavbe / Expert from the field of energy efficient construction and building reconstruction, the field of her work includes also sustainable construction, LCC analysis and energy performance certificates for buildings » Želimo živeti v zdravem okolju in ohraniti čim bolj neokrnjene naravne dobrine za naše zanamce. Prizadevamo si za okolju prijazne in nizkoenergijske stavbe in za njihovo prenovo ne le v času njihove uporabe, temveč v celotnemživljenjskem krogu - od zibelke do groba. Nagrada Zelena misija želi izpostaviti tiste izdelke in proizvajalce, ki so se že danes z okolju prijaznejšimi izdelki odzvali na izzive sodobne družbe in ponujajo tudi konkretne rešitve za zelena javna naročila ali skoraj nič energijske stavbe prihodnosti. We wish to live in a healthy environment and preserve as much integrity of natural assets for our successors as possible. We endeavour to build environmentally friendly and energy efficient buildings and strive for their reconstruction, not only during the time of their use but for their entire lifecycle – from start to end. The Green Mission prize wishes to expose those products and manufacturers who are already today, with their environmentally friendly products, responding to the challenges of contemporary society and also offer concrete solutions for green public procurements and almost zero-energy buildings of the future. «

6

Sejem Dom 2012

Članica / Member

Dr. Manja Kitek Kuzman, univ. dipl.

inž. arh., Oddelek za lesarstvo na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani / BSc (Architecture), Department of Wood Technology, Faculty of Biotechnology, University of Ljubljana

Deluje na področju lesene gradnje in možnosti širše inovativne uporabe lesa / Works in the field of wood construction and possible wider innovative use of wood » Za doseganje trajnostnega razvoja bo potrebno posvečati več pozornosti uravnoteženi proizvodnji ter porabi surovinskih in energetskih virov. Že v fazi načrtovanja zgradb je potrebno vključevanje obnovljivih gradbenih materialov. Z nagrado Zelena misija želimo povečati zavedanje med ljudmi in izpostaviti izdelke, ki izstopajo v okoljski sprejemljivosti in čim višji dodani vrednosti, pridobljeni z uporabo sodobnih tehnologij in z znanjem. To reach sustainable development, more attention will need to be paid to the balanced production and use of raw materials and energy sources. It is necessary to include renewable construction materials already in the building planning phase. With the Green Mission prize we wish to increase public awareness and expose products which are exceptional in terms of environmental acceptability and have as high as possible added value, obtained with the use of contemporary technologies and knowledge. «

Član / Member

Dr. Niko Torelli, upokojeni redni profesor tehnologije lesa, 10 let direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, 10 let glavni urednik strokovne revije LESwood / Retired Full Professor of wood processing technology. Director of the Slovenian Forestry Institute for 10 years. Chief Editor of the Wood Industry and Economy Journal LESwood for 10 years. » Raba slovenskega, trajnostno/vzdržno pridelanega kratkoprogaškega, CO2nevtralnega lesa, z malo sive energije in okolju prijaznim življenjskim krogom, z veliko dodane oblikovalske in tehnološke vrednosti pomeni več kakovostnejših delovnih mest in čistejše okolje. The use of Slovenian, sustainably produced local, CO2-neutral wood, with little grey energy and an environmentally friendly lifecycle, with a lot of added design and technological values means more higher quality workplaces and a cleaner environment. «


Zelena misija / Green mission ZELENA MISIJA 2011

GREEN MISSION 2011

Leseno okno udobje E92

Wooden window UDOBJE E92

Lani je posebna štiričlanska strokovna komisija – v isti sestavi kot leto poprej – pod vodstvom Friderika Kneza med 11 prijavljenimi izdelki izbrala izdelek UDOBJE E 92, ki ga proizvaja slovensko podjetje M Sora iz Žirov:

Last year, a special 4-member expert jury composed of same members as the year before and presided over by Friderik Knez, selected among 11 registered products the product UDOBJE E 92, manufactured by the Slovenian company M Sora from Žiri:

»Gre za inovativno leseno okno z optimiranimi lastnostmi, razreda pasivnih oken. Pri tem svoje lastnosti dosega izključno s pametno konstrukcijo iz lesa. Poleg tega pa gre tudi za proizvod in proizvajalca, ki je storil korak dlje v želji, da bi proizvod čim bolje poznal. Izvedene analize vplivov proizvoda na okolje v celotnem življenjskem krogu dajejo objektivno vrednotenje proizvoda. Pri tem gre, vsaj za področje Slovenije, za nov premislek o proizvodih.

»The innovative wooden window has optimised properties, in the class of passive windows. It achieves its properties exclusively with smart wooden construction. Additionally, it is also a product and a manufacturer, which has made a step further in the desire to gain as much knowledge as possible about the product. The concluded analyses of the impact of the product on the environment in its entire lifecycle offer an objective evaluation of the product. At least in Slovenia, this is a new thought process in terms of products and the first step towards the imminent mandatory practice.

Proizvod kot tak je iz lesa, obnovljivega materiala in je narejen z znanjem, s sinergijo dveh ključnih slovenskih virov. Uspeh v širšem evropskem merilu bo nedvomno pokazal, da tudi v Sloveniji znamo in zmoremo narediti evropske uspešnice. Podeljeno priznanje gre zagotovo v prave roke.« Aleš Dolenc, direktor podjetja M Sora, je ob tej priložnosti izjavil: »Veseli nas, da je strokovna komisija opazila naša prizadevanja v razvoju energetsko učinkovitih in ekološko prijaznih oken. Za to nagrado stoji dolgoletno načrtovano, sistematično in požrtvovalno delo razvojnih strokovnjakov v M Sori, v zadnjih letih organizirano v Razvojno raziskovalni skupini. Največji prispevek delu te skupine imata Jože Cigale kot oče patenta, ki ga vsebuje nagrajen izdelek, in Barbara Šubic. Na tem mestu želimo izreči iskreno zahvalo za njuna prizadevanja. V naših krajih spoštujemo naravo, z njo in od nje živimo. Z uporabo novih znanj, inovativnih rešitev in ob pomoči sodobne tehnologije želimo poudariti in izpostaviti odlične lastnosti, ki jih je narava ustvarila v čudovitem izdelku – lesu. Iz nekdaj manj poznanega proizvajalca oken se je M Sora v zadnjem desetletju razvila v razvojno usmerjeno, inovativno in cenjeno podjetje na področju energetsko učinkovitih in okolju prijaznih oken. Nagrado razumemo kot veliko priznanje za opravljeno delo, še bolj pa kot spodbudo za naprej.«

The product itself is made from wood, a renewable material, and manufactured with knowledge, a synergy of two key Slovenian resources. Success in the wider European scale will undoubtedly show that Slovenia has the knowledge and the capacity to make a European hit. The prize is definitely awarded to the right company.« Aleš Dolenc, Director of M Sora, accepted the prize on behalf of the company: »We are pleased that the expert jury noticed our endeavours in the development of energy efficient and ecologically friendly windows. This prize is based on long-term planning, systematic and self-sacrificing work of development experts at M Sora, in the recent years organized as a Development research group. The largest share of work was contributed by Jože Cigale as the father of the patent, which the prize-winning product incorporates, and by Barbara Šubic. We would like to sincerely thank them for their endeavours. Where we come from, we respect nature; we live with it and off it. With the use of new knowledge, innovative solutions and with the aid of contemporary technology we wish to emphasise and highlight the excellent properties, which nature created in a wonderful product – wood. In the last decade, M Sora developed from a less known window manufacturer into a development focused, innovative and respected company in the field of energy efficient and environmentally friendly windows. We accept the prize as a great recognition of our work and, even more so, as an encouragement for the future.«

Sejem Dom 2012

7


Obsejemske prireditve / Accompanying events

»Od zelenega k modremu« Zavod za gradbeništvo Slovenije

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je osrednja slovenska inštitucija s področja raziskav, preskušanj in certificiranja gradbenih proizvodov. Dejavnost ZAG je raznolika in se vpleta v vse pore gradbeništva, pa naj gre za stavbo ali za inženirski objekt, za novogradnjo ali za sanacijo. Poseben poudarek dajemo vprašanju trajnostnega gradbeništva. Zelena barva je prepoznavna barva okolju prijaznih rešitev, modra pa je barva trajnostnih izdelkov in rešitev.» Od zelenega k modremu!« je slogan, ki dobro opisuje dejavnosti ZAG. Od reciklaže gradbenih materialov do celovitega trajnostnega vrednotenja, bi lahko rekli. Seveda pa tudi ne gre mimo energije, kar je še posebej pomembno pri obnovah stavb. Orodja, ki jih ZAG nudi proizvajalcem in kupcem, obsegajo certificiranje izdelkov, tudi energetsko certificiranje, okoljske analize in izdelave deklaracij o okoljskih lastnostih, eksperimentalne metode, kot so termografija, meritve tesnosti objekta (blower-door) ter ekspertize o vgradnji in primernosti različnih rešitev. Poleg tega izvajamo tudi predkonkurenčni razvoj ter skozi zgledno sodelovanje z industrijo prispevamo k večanju konkurenčnosti zdravih jeder gradbeništva. Čeprav je danes največ poudarka namenjeno energiji in energetski učinkovitosti, ZAG s svojo paleto dejavnosti in širino torej bistveno presega ta okvir. Friderik Knez, univ. dipl. fiz., vodja Oddelka za gradbeno fiziko na Zavodu za gradbeništvo Slovenije

BUILD UP Skills Slovenija

EU podpira sistemski razvoj vseživljenjskega učenja izvajalcev nizkoenergijskih hiš EU spodbuja boljšo usposobljenost izvajalcev skoraj nič energijskih hiš Evropa se zaveda, da je s preusmeritvijo na skoraj nič energijsko gradnjo, kot jo zahteva prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb ((2010/31/EU) EPBD Recast, 2010), treba bistveno več poudarka posvetiti vseživljenjskemu učenju izvajalskega kadra, ki bo na gradbišču izvajal sodobne novogradnje in obsežne energijske prenove obstoječih stavb. Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje obrtnikov, gradbiščnih delavcev, monterjev in inštalaterjev in njihovih delovodij je ključno za to, da se bodo načrtovane energijsko učinkovite tehnologije in sistemi za izrabo obnovljivih virov energije iz načrtov prenesli tudi v prakso. Evropska komisija je v okviru programa Inteligentna energija Evropa pripravila pobudo BUILD UP Skills (2011–2013), v okviru katere nacionalni konzorciji za zdaj 21 držav članic EU na podlagi sodelovanja s ključnimi deležniki (ministrstva, izobraževalne inštitucije, strokovnjaki za URE in OVE v stavbah, energetski svetovalci, energetske in razvojne agencije, gradbena industrija, dobavitelji opreme, socialni partnerji, stanovska

8

Sejem Dom 2012

združenja in zbornice, finančne institucije, nepremičninski oz. stanovanjski skladi ipd.) pripravljajo pregled potreb na področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja izvajalskega kadra. Končni izdelek bodo predstavljali nacionalni časovni načrti na področju izobraževanja in usposabljanja, ki bodo s svojim izvajanjem omogočili pripravo konkretnih poklicnih kvalifikacijskih shem in posledično uresničitev ciljev trajnostne energijske politike na področju stavb do leta 2020.

Nadgradnja usposabljanja v Sloveniji V Sloveniji projekt »BUILD UP Skills Slovenia« izvaja konzorcij v sestavi: Gradbeni inštitut ZRMK kot koordinator, Slovenski gradbeni grozd-GIZ, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Center za poklicno izobraževanje in Šolski center Novo mesto. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa. Samo izvajanje projekta je s pismi o nameri podprlo že prek 30 deležnikov, kot na primer specializirane strokovne inštitucije s področja energijsko učinkovite gradnje (IJS) ter izobraževanja (Andragoški center RS), Univerza (UL FGG, FA, FS, BF, FZ), stanovska združenja (GIZ PFSTI) ter zbornice (ZAPS, IZS, GZSZLPI, ZGS), dobavitelji tehnologij, gradbenih materialov in opreme, Eko sklad, lokalne energetske agencije, energetsko svetovalna mreža ENSVET, stanovanjski skladi (SSRS, JSS MOL), sindikati (ZSSS), Zavod za zaposlovanje in drugi, ki predstavljajo jedro nacionalne kvalifikacijske platforme. Naloga projekta je v okviru široke nacionalne platforme evidentirati ključna področja skoraj nič energijske gradnje, evidentirati napredne URE in OVE tehnologije za dosego cilja 20-20-20 do 2020 na področju stavb, ugotoviti pomanjkljivosti na strani izvajalskega kadra, ki so vzrok za to, da načrtovane nizkoenergijske rešitve ne zaživijo v praksi, ter izdelati program za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje obrtnikov različnih profilov in drugih izvajalcev, vključenih v izvajanje skoraj nič energijskih stavb. Skladno z enotnim pristopom v EU k izvajanju tega projekta želimo v fazo evidentiranja potreb in v fazo usklajevanja programa za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje izvajalcev pritegniti vse ključne akterje, ki jih usposabljanje izvajalskega kadra za nizkoenergijske stavbe zadeva, institucije in strokovnjake, specializirane na posamezna področja URE in OVE, predvsem za to, da bi na področju novih tehnologij za skoraj nič energijsko gradnjo opredelili kritične točke za uspešno implementacijo tehnologij in pomanjkljivosti na strani izvajalskega kadra pri vgradnji teh novih tehnologij v stavbe ter predlagali potrebna ključna znanja obrtnikov, delovodij, mojstrov, monterjev, izvajalcev, inštalaterjev naprav za izrabo OVE na tem področju.

Naloge in cilji V obdobju od novembra 2011 do maja 2013 bomo v projektu »BUILD UP Skills Slovenija« zasledovali uresničitev naslednjih ciljev: Opredelitev nacionalnega okvira za nadgradnjo obstoječih znanj in veščin za razvoj novih kvalifikacijskih shem za izvajalce, primerno usposobljene za doseganje ciljev 2020 podnebne energije politike na področju stavb (gradnja skoraj nič energijskih hiš in intenzivna energijska prenova obstoječih stavb). Ustanovitev nacionalne kvalifikacijske platforme – povezovalnega in posvetovalnega telesa, ki vključuje


Obsejemske prireditve / Accompanying events najširši krog ključnih deležnikov s področja graditve in izobraževanja/usposabljanja. Izdelava časovnega načrta, ki bo pokazal, kako bomo odpravili ovire in pomanjkljivosti pri usposobljenosti delavcev različnih poklicev, nakazal umestitev usposabljanja o sodobnih URE/OVE rešitvah in sistemih v učne načrte in v izvajalsko prakso in podal plan izvedbe časovnega načrta in spremljanje učinkov. Potrditev časovnega načrta – pomembni akterji v javni in zasebni sferi, inštitucije s področja izobraževanja in usposabljanja in deležniki s področja graditve stavb potrdijo predlagani časovni načrt izobraževanja in usposabljanja izvajalskega kadra in zagotovijo svoje nadaljnje vključevanje v teku izvajanja. Vsi ključni deležniki, ki vidijo svoj strokovni ali poslovni interes v okviru te pobude, so vabljeni, da se vključijo v nacionalno kvalifikacijsko platformo in tako prispevajo svoj pogled na predstavljeno problematiko boljše usposobljenosti izvajalcev skoraj nič energijske gradnje.

Anketa med izvajalci del iz Sekcije gradbincev pri OZS Vemo, da se izvajalci zaključnih del in inštalacij v praksi soočajo z veliko težavami, vključno s pomanjkljivo usposobljenostjo zaposlenih za zahtevnejša dela. Po nedavni anketi med podjetji in obrtniki iz sekcije gradbincev pri OZS so v kar 53 odstotkih podjetij v izvajanje del vključeni priučeni delavci (med njimi 20 odstotkov z osnovno šolo, 37 odstotkov z nižjo poklicno izobrazbo, 31 odstotkov s srednjo poklicno izobrazbo ter 12 odstotkov s srednjo strokovno šolo (N=34)). Gradbinci najbolj pogrešajo usposobljene zidarje in tesarje. Različnih usposabljanj se je v preteklosti že udeleževalo 38 odstotkov podjetij, prevladovala so področja izvajanje obnove izolacijskih fasadnih sistemov, gradnja nizkoenergijskih hiš, toplotni mostovi, možnosti izrabe OVE, zakonodaja in podobno. Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK Janko Rozman, Barbara Vrhovnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Več na spletnih straneh www.buildupskills.eu www.buildupskills.si

Neva Jejčič, univ. dipl. inž. arh., Gradbeni inštitut ZRMK Mag. Miha Tomšič, univ. dipl. inž. grad, Gradbeni inštitut ZRMK

konstrukcijo v treh ravneh. V Sloveniji subvencije za nakup energijsko učinkovitih oken poznamo že več kot 10 let. Tudi naša tehnična zakonodaja postavlja za toplotne lastnosti oken ene izmed najstrožjih zahtev v Evropski uniji, zato bi morali biti izdelki, ki jih je mogoče kupiti pri nas, načeloma zelo dobri. Kupci lahko naročijo zelo kakovostna okna, ki so primerna tudi za nizkoenergijske in pasivne stavbe. Lastnosti oken so določene s tehničnimi predpisi in se preverijo oz. izračunajo skladno s predmetnimi standardi. V Sloveniji še nimamo posebnega predpisa ali smernice za vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, vendar pa so nekatere zahteve s tega področja zajete v določilih o zrakotesnosti stavb in toplotnih mostovih, zapisanih v pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2) in tehnični smernici Učinkovita raba energije, ter v performančnih zahtevah Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago. Pri določanju dodatnih zahtev za zagotovitev učinkovitega tesnjenja stika med okvirjem oken in konstrukcijo se trenutno opiramo tudi na standarda, ki ju uporabljajo v Nemčiji in Avstriji, oziroma na nemško tehnično smernico, po kateri sta bila pripravljena.

Vgradnja stavbnega pohištva po »klasični montaži« Monterji se zjutraj pripeljejo na dvorišče z okni in vrati, notranjimi in zunanjimi policami, včasih tudi s senčili, celo škatlo poliuretanske pene, ki je pravzaprav najpomembnejši pripomoček pri montaži, z vijaki in sidri, silikonom, zaključnimi letvicami, mavčno-kartonskimi ploščami in drugimi potrebščinami. Pri novogradnji denimo okna in vrata le pravilno razporedijo v odprtine, jih privijačijo levo in desno, fugo zapolnijo s čudežno poliuretansko peno, namestijo police, zaključijo z letvicami, nanesejo še silikonski kit in montaža je zaključena. Pri zamenjavi pa morajo še prej stara okna razrezati in jih demontirati ter špalete obdelati z mavčno-kartonskimi ploščami, drugi postopki so enaki. Seveda pa tako izvedena montaža ne more biti skladna ne s sodobnimi pravili stroke oz. dobro gradbeno prakso in ne z zahtevami veljavnih predpisov. Da je bilo nekaj narobe z zgoraj opisano montažo, lahko opazimo v vremenskih razmerah, kakršne je prinesla letošnja zima, ko se združita hud mraz in močan veter. »Klasična montaža« namreč ne zagotovi zadostne zrakotesnosti in skozi tako vgrajeno stavbno pohištvo v notranjost stavbe vdira preveč hladnega zraka. Poudariti je treba, da običajno za to niso krive pripire na samem stavbnem pohištvu, saj imajo sodobna okna vsaj dve tesnili. Piha namreč skozi fugo med okvirjem stavbnega pohištva in gradbeno konstrukcijo. Lahko pa odpove tudi tesnjenje na pripiri, če okna niso pravilno mehansko pritrjena ali če okovje ne izpolnjuje več svoje funkcije. V takih primerih se krilo začne povešati ali deformirati in takrat stik med krilom in okvirjem ne tesni več. Pri neustrezno izvedeni montaži se lahko

Pasti montaže stavbnega pohištva

Kaj mora kupec vedeti o kakovostni vgradnji

Živimo v času, ko so skrb za okolje, trajnostna gradnja in smotrna raba energije glavne zapovedi na vseh področjih družbe. Zato je država začela namenjati veliko spodbud, tudi nepovratnih finančnih sredstev, za zmanjševanje rabe energije v stavbah. EKO sklad tako med drugim spodbuja nakup energijsko varčnih oken in zunanjih vrat ter od leta 2010 tudi njihovo sodobno vgradnjo. Ta mora biti skladna z dobro gradbeno prakso ter zagotoviti tesnjenje fuge med oknom in obodno

Sejem Dom 2012

9


Obsejemske prireditve / Accompanying events zgodi, da je bil nakup sicer kakovostnih oken zgrešena naložba, saj ne poveča bivalnega udobja in tudi bistveno ne zmanjša rabe energije.

Kakšna mora biti kakovostna vgradnja stavbnega pohištva? Prvi pogoj za kakovostno vgradnjo je skrbna priprava podlage oziroma špalete in odprtine. Podlaga mora biti čvrsta in trdna ter primernih dimenzij, da zagotovimo zadostno mehansko pritrditev stavbnega pohištva ter pravšnjo širino fuge oziroma stika (od najmanj 1 cm do največ 3 cm) med okvirjem stavbnega pohištva in konstrukcijo. V praksi se je pokazalo, da podlage ne pri novogradnjah niti pri zamenjavah niso vselej pripravljene tako, da bi omogočale kakovostno vgradnjo. Nikjer ni pravzaprav jasno opredeljeno, kakšna mora biti podlaga, saj standardi predpisujejo le zahtevane fizikalne lastnosti, ki jih je mogoče doseči ob ustrezni pripravi odprtine. Drugi zelo pomemben pogoj je, da je treba stavbno pohištvo podpreti z distančniki in v konstrukcijo dobro mehansko pritrditi, kar pomeni ustrezno sidranje ali pritrjevanje z vijaki. Nedopustno je, da bi pritrjevali stavbno pohištvo zgolj s poliuretansko peno, kot se včasih zgodi nepoučenim kupcem. Od velikosti okna in smeri odpiranja je odvisno, kje in koliko naj bo vijakov ali sider ter kje bo okno podprto. Kakšni naj bodo vijaki, pa je seveda odvisno tudi od konstrukcije. V opečnem zidu je treba uporabiti drugačne vijake kot v betonskem stebru ali lesenem nosilcu. Po zagotovitvi ustrezne mehanske pritrditve je treba fugo med stavbnim pohištvom in konstrukcijo ustrezno zatesniti. Fuga je zavestno narejena vrzel med dvema gradbenima elementoma, ki jo je treba zatesniti skladno z zahtevami gradbene fizike. Na trgu je veliko tesnilnih materialov: impregnirani tesnilni trakovi, lepilne folije in tesnilne mase. Najbolje je, da izberemo takšen sistem tesnjenja, ki je v danem primeru najustreznejši, in da ne kombiniramo različnih materialov. Na notranji strani, v bivalnih prostorih, je treba fugo zatesniti tako, da preprečuje prehod vodne pare in zraka – biti mora torej paroneprepustna in zrakotesna. V sredini je toplotnoizolacijski in zvočnoizolacijski sloj – to je lahko poliuretanska pena, kamena volna itd. Na zunanji strani pa je treba uporabiti tak material, ki hkrati zagotavlja vodotesnost, vetrno zaporo in paroprepustnost – preprečiti mora vdor vode in vetra ter prepuščati vodno paro. Opisani postopek upošteva, da ima stik med oknom in konstrukcijo tri funkcionalne ravni. Notranja raven ločuje klimatske razmere v prostoru od zunanjih, njena površinska temperatura mora biti višja od temperature rosišča. Druga funkcijska raven skrbi za zmanjšanje toplotnih izgub in za preprečevanje vdora hrupa v prostor. Naloga tretje funkcijske ravni pa je zaščita fuge in konstrukcije pred vremenskimi vplivi. Zato taki vgradnji rečemo vgradnja s tesnjenjem fuge v treh ravneh. Da bi poudarili strokovno podlago postopkov, uporabljamo tudi opisni izraz vgradnja s tesnjenjem po načelih smernice RAL. Ponudniki to pogosto imenujejo kar »RAL montaža«, čeprav je pojem pravzaprav zavajajoč in niti nima osnove v strokovnem izrazoslovju nemškega govornega področja. Gre namreč za smernico, ki jo že vrsto let resda pripravlja nemška skupnost za kakovost RAL, kot tehnično smernico za vgradnjo oken in vhodnih vrat pa jo skupaj z RAL izdajajo še štiri strokovne institucije, med katerimi je tudi znani inštitut za okensko tehniko IFT iz Rosenheima. Če je fuga slabo izvedena ali ni tesnjena v treh ravneh, se utegne poleg povečanih toplotnih izgub in nezadovoljive zvočne

10

Sejem Dom 2012

zaščite pojaviti tudi kondenzacija vodne pare in z njo plesen, ki ima dokazano škodljive vplive na zdravje ljudi.

Še beseda o vgradnji polic in obdelavi špalet V praksi je velikokrat opaziti, da podjetja ali njihovi pooblaščeni monterji znajo pravilno vgraditi stavbno pohištvo, zatakne pa se pri vgradnji polic in obdelavi špalet. Predvsem pri zamenjavi stavbnega pohištva bi bila za ustrezno vgradnjo večkrat nujna tudi zidarska obdelava, kar pa je v zadovoljivi kakovosti nemogoče opraviti v enem dnevu. Vgradnja notranjih polic je precej enostavna. Paziti je treba, da je polica pravilno dimenzionirana, podlaga primerno ravna, polica pravilno mehansko pritrjena in špaleta okrog police tako obdelana, da se ne pojavijo razpoke. Večja pazljivost je potrebna pri vgradnji zunanjih polic, ki so izpostavljene vremenskim vplivom. Najprej je treba zagotoviti pravilno oblikovano in dimenzijsko ustrezno polico, ustrezno podlago, dobro mehansko pritrditev ter zadosten naklon, da voda odteka od okvirja okna proti robu. Stik med okvirjem okna in polico mora biti zatesnjen tako, da je čim bolj vodotesen ter hkrati tudi dovolj paropropusten, da lahko voda, ki je morda vendarle pritekla v stik, spet izhlapi. Ob stiku s špaleto mora biti polica oblikovana tako, da ni neposrednega stika zaključnega sloja fasade in vodoravne ploskve police. Ob robu je treba tudi paziti, da voda s police ne teče po fasadi in pušča vidnih rjavo zelenih sledi. Na Gradbenem inštitutu ZRMK podeljujemo certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu tistim izvajalcem, ki dokažejo, da znajo vgraditi stavbno pohištvo skladno z vsemi naštetimi pravili stroke. S tem omogočimo kupcem lažjo odločitev glede izbire monterjev, trajnostno gradnjo in učinkovito rabo energije v stavbah. V zadnjem desetletju je izdelava zunanjega stavbnega pohištva tako napredovala in zakonodaja zanj predpisuje tako visoke zahteve, da bi morala biti tudi vgradnja nujno izvedena s tesnjenjem v treh ravneh. Nesmiselno je namreč kakovostna sodobna okna vgrajevati na način, ki izniči vse njihove prednosti. To bi bilo podobno, kot da bi po odločitvi za nakup hitrega športnega avtomobila hoteli varčevati pri pnevmatikah in zanj izbrali enako obutev kot za desetletja staro vozilo. Vsak kupec se mora sicer odločiti sam, vendar se ob omejenih finančnih možnostih splača držati splošnega pravila: pametneje je izbrati malo cenejše okno in kakovostno montažo kot pa najboljše in najdražje okno ter varčevati pri montaži.


Obsejemske prireditve / Accompanying events

Marko Fašalek, univ. dipl. inž. gradb., Svetovalec vodje centra za geotehniko in geologijo Jurij Skok, univ. dipl. inž. geol., Vodja dejavnosti sanacije plazov

Temeljenje stanovanjskih hiš Slovenija ima zelo pestro geološko sestavo tal. Poleg pestre geologije je tudi reliefno zelo razgibana. Vse te naravne danosti zahtevajo kar nekaj pozornosti pri izgradnji in temeljenju ne samo pri večjih objektih, temveč tudi pri izgradnji stanovanjskih hiš. Stanovanjske hiše so trajni objekti, ki služijo svojemu namenu tudi več generacijam. Zato je zelo pomembno, da je vsak objekt skrbno in terenu primerno temeljen. Kasnejša popravila in sanacije, ki so posledica neustreznega temeljenja, so lahko zelo zahtevna in draga in včasih tudi neizvedljiva. Po naši zakonodaji lahko na območjih, ki niso plazovita ali erozijsko ogrožena, določi način temeljenja stanovanjske hiše projektant. Na območjih, ki so opredeljena kot potencialno plazljiva ali erozijsko ogrožena, pa mora investitor pridobiti ustrezno geomehansko poročilo, v katerem so opredeljeni ukrepi za varno temeljenje.

Plazova, ki sta posledica neprimernega odvodnjavanja

Ravninski predeli Ravninski predeli niso opredeljeni kot erozijsko ogroženi in plazoviti. Kljub temu pa je sestava tal tudi na ravnini v Sloveniji zelo raznolika. Na primer Ljubljansko Barje zahteva globoko temeljenje tudi nizkih lahkih objektov. Za manjše enodružinske stanovanjske objekte se največ uporabljajo leseni piloti. Pri tem je potrebno nekoliko več pozornosti posvetiti globini pilotov, ker se zaradi urbanizacije in podnebnih sprememb raven podtalnice na Barju znižuje. To pomeni, da je potrebno izkop za pilote zaključiti dovolj globoko, da jih v predvideni življenjski dobi objekta ne bo dosegel zrak, ki povzroča trohnenje lesa. Tudi na ravninskih predelih z dobro sestavo tal, na primer v obliki proda, je potrebno temeljenje objektov skrbno načrtovati. Pogosto se ugotavlja, da so v preteklosti na razmeroma neproblematični parceli odkopali prod in jamo zasuli z manj vrednim nenosilnim zasipom. Na kraških tleh pogosto nastajajo razpoke na objektih zaradi posedanja glinastih tal. Tako posedanje nastane zaradi izpiranja tal ali drugih procesov, ki so povezani s kraško sestavo tal. Pri podkletenih objektih je treba paziti, da preprečimo vdor vode v klet. Znani so primeri podkletitve hiš na glinastih oziroma malo vodoprepustnih tleh, kjer je začela v klet prodirati voda. Graditelji so sicer po obodu kleti položili drenažo, a ta ni imela ustreznega odvoda. Ob stenah kleti se je nabirala meteorna voda, ki se je natekla v drenažo brez ustreznega odvoda. Voda je tako izbrala najlažjo pot in vdrla v klet. Sanacija je v tem primeru lahko zelo zahtevna in draga. Poleg drage sanacije je potrebno ponovno urediti tudi okolico hiše.

Brežine Za potrebe temeljenja hiš na brežinah je zelo priporočljivo (tudi če lokacija ni opredeljena kot potencialno plazljiva ali erozijsko ogrožena) pridobiti ustrezno geomehansko poročilo. Na predvideni lokaciji izgradnje načrtovanega objekta je potrebno najprej z rovokopačem izvesti približno dva sondažna izkopa, da ugotovimo geološko sestavo temeljnih tal. Sondažne izkope načeloma zaključimo v globini nastopanja stabilne intaktne

hribine. Geomehanik izvede popis sondažnih izkopov ter izvrši inženirsko geološki pregled obravnavanega območja. V svojem poročilu nato poda ustrezno globino in način temeljenja predvidenega objekta, naklone začasnih ter končnih vkopnih brežin ter morebitno potrebo po izgradnji podpornih konstrukcij (armirano betonski zidovi, kamnite zložbe v betonu, suhe kamnite obloge ipd.). Hkrati geomehanik poda tudi smernice glede površinskega in globinskega odvodnjavanja. Kljub temu so znani primeri, ko izvajalci izkop izvršijo v prestrmih brežinah. Pogosto v takih primerih pride do rušenja odkopanih brežin in posledično do znatno večjih stroškov zaradi sanacije. Graditelji tudi večkrat za potrebe zunanje ureditve ob hiši kasneje zgradijo podporne zidove, ki niso ustrezno dimenzionirani. Taki zidovi se zato pogosto začnejo nagibati, velikokrat pride celo do porušitve. Zmotno je namreč prepričanje, da zadošča le dovolj velika količina armature. Tak zid lahko zdrži zemeljski pritisk le s svojo maso – z ustreznimi dimenzijami ali z ustrezno obliko. V preteklosti poznamo tudi primere, ko je nenadzorovana izvedba globjega vkopa za izgradnjo stanovanjskega objekta ali opornega zidu povzročila sprožitev obsežnejšega plazu. V takem primeru lahko samo sanacija plazu tudi preseže strošek 50.000 evrov. Poraja se vprašanje, ali je izgradnja objekta na takšni parceli sploh še smiselna. Iz prakse so znani primeri, ko so objekte na pobočju zgradili brez večjih težav. Potem pa je po daljšem ali krajšem obdobju kot posledica neprimerno urejene odvodnje objekta prišlo do splazitve razmočene zemljine v pobočju tik pod objektom. Zaradi nevarnosti širitve zgornjega odlomnega robu plazu do temeljev objekta je bilo potrebno izvršiti sanacijo splazitve. Zgoraj je naštetih nekaj najpogostejših težav in dilem, ki jih opažamo pri gradnji individualni stanovanjskih hiš. Vsekakor priporočamo, da se graditelji ob kakršnih koli dilemah v zvezi s temeljenjem, ko se izvajajo izkopi za temelje in je tako razvidna geološka sestava temeljnih tal, obrnejo na ustreznega strokovnjaka s tega področja. Kasnejše sanacije in popravila v zvezi s temeljenjem utegnejo biti namreč zelo zahtevni, neprijetni in dragi.

Sejem Dom 2012

11


Obsejemske prireditve / Accompanying events

Svetovalci Gradbenega inštituta ZRMK svetujejo Dvorana Gazela (G), kompleks Apel, 1. nadstropje

6.-11. marec 2012

Brezplačno energetsko svetovanje za občane ENSVET Individualna strokovna svetovanja občanom Svetovanja za obiskovalce sejma izvajajo energetski svetovalci projekta ENSVET (www.ensvet.si) ter strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK. ENSVET je projekt Ministrstva za infrastrukturo in prostor, dejavnosti sofinancirata Eko sklad in Slovenski okoljski javni sklad, izvajalec pa je Gradbeni inštitut ZRMK. Hkrati na razstavnem prostoru potekajo tematska strokovna predavanja za občane. Predavatelji so energetski svetovalci mreže ENSVET in strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, ki delujejo na področju bivalnega okolja, gradbene fizike in energije v zgradbah, materialov in konstrukcij, prometnic in infrastrukture ter geotehnike in geologije. Gl. zadnja različica programa: www.gi-zrmk.si www.sejemdom.si Predstavljene so tudi aktivnosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, namenjene kreditiranju in sofinanciranju okolju prijaznih naložb fizičnih in pravnih oseb. 7.-9. marec 2012

Krajše strokovne delavnice Obravnavana področja: energijsko učinkovita vozila, energijsko učinkovite soseske, energijsko učinkovita gradnja in prenova večstanovanjskih stavb, mreženje in usposabljanje strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic in energetskih pregledov ter okoljskega in trajnostnega vrednotenja stavb, s poudarkom na zelenem javnem naročanju ter upoštevaje LCA in LCC. Predstavljajo se tudi mednarodni projekti programa Inteligentna energija Evropa ENFORCE, Clean Drive, AFTER, Energy Neighbourhoods2, Come2CoM, ESOLi, BUY SMART, TABULA in BUILD UP Skills Slovenija ter raziskovalni projekt programa FP7 OPEN HOUSE na področju razvoja kazalnikov trajnostne gradnje. 7. marec 2012 (16.00-19.00 ure)

Predstavitev okolju prijaznih in energetsko učinkovitih osebnih vozil Izbrani proizvajalci bodo predstavili nove tehnologije, ki manj obremenjujejo okolje in omogočajo bistveno manjšo porabo goriva. Dogodek sodi v okvir mednarodnega projekta Clean Drive – Čista vozila. Več na www.clean-drive.eu 7. in 9. marec 2012 (12.00-13.00 ure)

Predstavitev energetske izkaznice stavbe in obveznega usposabljanja za pridobitev licence za izdelovalca energetskih izkaznic V naslednjih treh letih ju bo po pooblastilu Ministrstva za gospodarstvo izvajal Gradbeni inštitut ZRMK. Predstavili bomo tudi obsežnejše dopolnilno strokovno usposabljanje energetskih preglednikov stavb (repetitorij strokovnih vsebin o nizkoenergijski gradnji in prenovi), organizirano v okviru svetovalne

12

Sejem Dom 2012

mreže projekta IEE ENFORCE (www.gi-zrmk.eu/enforce in www. enforce-een.eu). 8. marec 2012 (16.00-19.00 ure)

Regijsko srečanje sodelujočih v tekmovanju za energetsko najučinkovitejšo sosesko v mednarodnem projektu Energy Neighbourhoods2 Sponzor dogodka je Gospodarsko razstavišče. Na srečanje so vljudno vabljeni vsi obiskovalci sejma, ki bi se v tekmovanje želeli vključiti jeseni 2012, in vsi, ki jih zanimajo možnosti varčevanja z energijo v gospodinjstvih. 9. marec 2012 (10.00-11.00 ure)

Predstavitev načel in postopkov zelenega naročanja To so smotrne odločitve pri nakupu izdelkov ali storitev s poudarkom na okoljski prijaznosti in energetski učinkovitosti ob upoštevanju dolgoročnih koristi investicije. Dogodek je posvečen mednarodnemu projektu Buy Smart in njegovemu nadaljevanju, Buy Smart+ (www.buy-smart.info). Predstavljena bo tudi evropsko poenotena metoda za trajnostno vrednotenje stavb na podlagi okoljskih, ekonomskih in družbenih kazalnikov, ki nastaja v projektu FP7 OPEN HOUSE (www.openhouse-fp7.eu/). 9. marec 2012 (14.00-15.00 ure)

Skoraj nič energijska hiša 2020 - predavanje Direktiva o energetski učinkovitosti stavb zahteva od držav članic zakonodajo, s katero bomo do leta 2020 postopoma vzpostavili minimalne zahteve za novogradnje na ravni skoraj nič energijske hiše. Kakšne minimalne zahteve lahko torej pričakujemo v prihodnje? Katere tehnologije in sistemi bodo v naslednjem desetletju najbolj zaželeni? Kako ekonomične so te odločitve? Strokovnjaki GI ZRMK bodo poskušali osvetliti nekatere v tem trenutku zelo aktualne izzive skoraj nič energijske gradnje. (več na IEE TABULA, (www.building-typology.eu/ in www.gi-zrmk.eu/tabula). 9. marec 2012 (16.00-18.00 ure)

Delavnica projekta IEE AFTER Predstavniki Gradbenega inštituta ZRMK ter upravnikov SPL, d.d. Ljubljana in SPEKTER, d.d. Trbovlje predstavljajo uspešne primere energijskih izboljšav pri večstanovanjskih stavbah. Delavnica poteka v okviru projekta AFTER, ki je še posebej namenjen analizi energijskih prihrankov pri optimiranju obratovanja, vzdrževanja in upravljanja stavbnega fonda.


Obsejemske prireditve / Accompanying events zbornica Slovenije, Center za poklicno izobraževanje in Šolski center Novo mesto skupaj s prek 30 podpornimi inštitucijami (ministrstva, izobraževalne inštitucije, stroka, energetski svetovalci, energetske in razvojne agencije, gradbena industrija, dobavitelji opreme, socialni partnerji, stanovska združenja in zbornice, finančne institucije, nepremičninski oz. stanovanjski skladi ipd.) pripravljajo pregled potreb in časovni načrt na področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja izvajalskega kadra. Več informacij na www.buildupskills.si. Na sejmu DOM predstavljamo tudi projekt Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG).

Tematska pogovorna omizja BUILD UP Skills Slovenija Usposabljanja izvajalcev (www.buildupskills.si) na temo usposabljanja izvajalcev so organizirana v dveh terminih, in sicer v torek, 6. 3. 2012, od 11.00 do 12.00 ure: Razgovor o znan jih izvajalcev za skoraj nič energijsko gradnjo – energijski sistemi in instalacije v stavbi (moderator IZS) v petek, 9. 3. 2012, od 11.00 do 12.00 ure: Razgovor o znanjih izvajalcev za skoraj nič energijsko gradnjo, stavbni ovoj (moderator ZRMK). 7. in 8. marec 2012

Celodnevni strokovni delavnici projekta Come2CoM

Razvoj programov in ukrepi trajnostne energetske politike v lokalnih skupnostih ter projekta BUILD UP Skills Slovenija na temo razvoja znanj kvalificiranih izvajalcev za skoraj nič energijsko gradnjo do leta 2020. Dvorana Urška

V torek, 6. marca 2012, bo podeljeno priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu podjetju ROTO GROUP d.o.o. za razvojno tehnološki dosežek – ČISTILNA NAPRAVA EKO BOX 4-6 PE. Razvojni dosežek predstavlja polietilenski rezervoar kvadratne oblike z izboljšanimi statičnimi karakteristikami. EKO BOX so razvili z namenom, da kupcem omogočijo vgradnjo čistilne naprave tudi v obstoječo betonsko greznico. Kvadratna oblika in velikost omogočata racionalen transport po celem svetu. Čistilno napravo EKO BOX sestavljata 2 rezervoarja, ki sta med seboj povezana, SBR sistem čiščenja s kompresorjem, 4 ventile, pretočne cevi, računalnik, 2 teleskopska poviška in 2 pokrova ter vtočno in iztočno cev. Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezen certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka, ki označuje najboljše izdelke in storitve s področja graditeljstva na območju RS. Glavni cilji projekta ZKG so promocija najkakovostnejših izdelkov in storitev, dvig kakovosti graditeljstva v RS ter informiranje in varovanje naročnikov/uporabnikov. Projekt Znak kakovosti v graditeljstvu predstavljamo tudi na predavanjih, ki jih Gradbeni inštitut ZRMK pripravlja za občane.

7. marec 2012 (ob 10.00 uri)

Evropska sredstva – možnosti in perspektive Delavnica in okrogla miza, na katero so vabljeni predvsem župani in drugi odgovorni za razvoj lokalnih skupnosti. Beseda bo tekla o mogočih in potrebnih sinergijah trajnostnega načrtovanja in sofinanciranja projektov v lokalnih skupnostih in iskanju odgovora na bodoče razvojne možnosti in priložnosti, ki jih nudi Evropa. Več na spletni strani projekta IEE Come2Com www.gi-zrmk.eu/come2com in www.esoli.org/. 8. marca 2012 (ob 10.00 uri)

BUILD UP Skills Slovenija – nova znanja in veščine s področja tehnologij URE in OVE za izvajalce skoraj nič energijskih hiš - delavnica Evropa se zaveda, da je s preusmeritvijo na skoraj nič energijsko gradnjo, kot jo zahteva prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti stavb ((2010/31/EU) EPBD Recast iz 2010), treba bistveno več poudarka posvetiti vseživljenjskemu učenju izvajalskega kadra, ki bo na gradbišču izvajal sodobne skoraj nič energijske novogradnje in obsežne energijske prenove obstoječih stavb. Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje obrtnikov, gradbiščnih delavcev, monterjev in inštalaterjev in njihovih delovodij je ključno za to, da se bodo načrtovane energijsko učinkovite tehnologije in sistemi za izrabo obnovljivih virov energije iz načrtov prenesli tudi v prakso. Konzorcij v sestavi: Gradbeni inštitut ZRMK kot koordinator, Slovenski gradbeni grozd-GIZ, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Inženirska

Sejem Dom 2012

13


Obsejemske prireditve / Accompanying events

Mag. Miha Tomšič, univ. dipl. inž. grad., Gradbeni inštitut ZRMK Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad., Gradbeni inštitut ZRMK

Zabavati se in pri tem prihraniti denar – mogoče! Energetsko učinkovite soseske

Vmesna prireditev projekta Energetsko učinkovite soseske (angleški naziv: Energy Neighbourhoods2, okrajšano EN2) poteka na sejmu DOM 8. marca, s pričetkom ob 16.00 uri. Nanjo vabimo vse člane gospodinjstev, ki sodelujejo v tekmovalni kampanji v prihrankih energije med občani in soseskami za sezono 2011/12. Sodelujoči želijo celotni Sloveniji in Evropi pokazati, da je mogoče prihraniti toploto za ogrevanje in elektriko tudi s pomočjo ukrepov, ki ne zahtevajo investicij in ne ogrozijo njihovega življenjskega standarda. Kvečjemu nasprotno, pri tem se še zabavajo, kar bo videti tudi na tem družabnem dogodku. EN2 je nadaljevanje projekta Energy Neighbourhoods, ki ga je finančno podprla Evropska komisija v okviru programa Intelligent Energy Europe in od lanskega leta poteka tudi pri nas. Koordinator projekta v Sloveniji je Gradbeni inštitut ZRMK. Tekmovanje se odvija na lokalni oz. nacionalni ravni, hkrati pa tudi v mednarodnem okviru. Slovenske soseske ne tekmujejo le med seboj, ampak tudi s soseskami iz petnajstih sodelujočih evropskih držav. Posamezno sosesko sestavlja od 5 do 12 gospodinjstev. Najboljše soseske iz sodelujočih držav bodo prejele posebna priznanja in sodelovale na svečani razglasitvi rezultatov v Bruslju leta 2013. Ker stroški za energijo postajajo kritičen del marsikaterega družinskega proračuna, je bili odziv gospodinjstev, ki bi želela v projektu sodelovati in s tem boljše razumeti povezavo med rabo energije, stroški in vplivom na okolje, razveseljivo dober. V letošnji sezoni, ki poteka od 1. 12. 2011 do 31. 3. 2012, se je v boj za glavno nagrado podalo kar 84 slovenskih gospodinjstev, ki sestavljajo 11 sosesk. Geografsko lahko soseske razdelimo v dva tabora, in sicer na severovzhodno (dve soseski iz Maribora in ena soseska iz Murske Sobote) in osrednjeslovensko skupino (8 sosesk iz Ljubljane oziroma iz bližnje okolice). Družabni dogodki so pomemben element vzdrževanja tekmovalne vneme. Povratne informacije predhodnega projekta, Energy Neighbourhoods, in odzivi po začetnih prireditvah v sklopu tega projekta so pokazali, da so sodelujoči zares uživali v družabni naravi projekta. K druženju vabimo vse člane sodelujočih gospodinjstev, njihove sorodnike, prijatelje, znance in vse druge, ki jih projekt zanima.

14

Sejem Dom 2012

Za vse tiste, ki projekta še ne poznajo, bosta na kratko predstavljena vsebina in namen tekmovanja, koordinatorji bodo prisluhnili vprašanjem in predlogom sodelujočih ter razrešili morebitne praktične probleme, s katerimi se tekmovalci srečujejo. Ker je pomemben cilj tovrstnih srečanj dobra volja udeležencev, je večji del prireditve posvečen druženju in prosti debati, saj so srečanja zares dragocena priložnost za izmenjavo izkušenj v zabavnem in sproščenem duhu. Če bi se želeli projektu EN2 pridružiti, potem še niste prepozni! Si želite premagati soseske iz letošnje kampanje? Gradbeni inštitut ZRMK že najavlja drugo tekmovalno sezono 2012/13. Prijavite sebe in/ali svojo sosesko, tako da nam do 1. 11. 2012 pošljete elektronsko pošto na enega izmed obeh naslovov (miha.tomsic@gi-zrmk.si in miha. mirtic@gi-zrmk.si) ali pa pokličete na telefonsko številko 01/280 84 01.


Obsejemske prireditve / Accompanying events

Primož Komel, univ. dipl. inž. geol., Gradbeni inštitut ZRMK

Geološko-geomehanske preiskave tal pri novogradnjah in rekonstrukcijah stanovanjskih hiš Poznavanje tal in kakovostno temeljenje objekta predstavlja osnovo za dolgo življenjsko dobo, ki jo pričakujemo od vsake stanovanjske gradnje. Skrbno načrtovanje temeljenja in priprava temeljev tal pri novogradnjah je pogoj, da kasneje pri objektu ne bomo priča neljubim dogodkom, kot so razpoke v zidovih in tleh, vlaga ali pronicanje vode v klet. Lastniki hiš, ki se srečujejo s takšnimi težavami, nemalokrat ugotovijo, da je vzrok vsega v temeljih tal in temeljenju, kateremu v preteklosti niso posvečali dovolj velike pozornosti. Tako kot povsod v tehniki je tudi na področju gradbeništva in z njim povezano graditvijo objektov prišlo do velikega napredka. Če so še pred stotimi leti pri individualnih hišah, predvsem na podeželju, kot gradbeni material uporabljali kamen in jih gradili brez temeljev, so danes moderni objekti zgrajeni na točkovnih in pasovnih temeljih, temeljni plošči ali v posebnih primerih tudi na pilotih. Pred vsakim posegom v tla, tako pri novogradnji kot tudi pri rekonstrukciji obstoječih objektov, je treba, zato da se izognemo kasnejšim zapletom, smiselno poiskati pomoč strokovnjaka geotehnične stroke. Ta bo na podlagi svojega znanja in izkušenj predvidel ukrepe, ki so potrebni za temeljenje objekta, in projektantu novogradnje ali sanacije objekta podal podatke o nosilnosti tal in morebitnih ukrepih za njihovo izboljšanje. Osnovno preiskavo temeljnih tal za manjše objekte predstavljajo sondažni izkopi z rovokopačem, ki lahko sežejo tudi do globine štirih metrov. Ob izkopu bo geomehanik ugotovil sestavo temeljnih tal in v primeru heterogene sestave tudi raztezanje slabše nosilnih zemljin v prostoru. V zahtevnejših primerih bodo za kasnejšo določitev pogojev temeljenja odvzeti vzorci zemljin za analize v geomehanskem laboratoriju. Poleg »klasičnih« preiskav, ki jih predstavljajo sondažni izkopi in v veliki meri temeljijo na vizualni oceni zemljin, so na voljo tudi zahtevnejše geomehanske preiskave, ki temeljijo na posebni opremi, s katero se določa geomehanske karakteristike zemljin. V ta namen se lahko uporabi npr.: lahki dinamični penetrometer, težki dinamični penetrometer, za meritve nosilnosti nasutih tal pa tudi dinamično obremenjeno krožno ploščo. Pomoč strokovnjaka, ki bo podal ustrezne podatke o nosilnosti tal, na podlagi katerih bo izbrano ustrezno temeljenje, bo odpravila kasnejše morebitne zaplete zaradi posedanja objekta in z njim povezanimi težavami. Nenazadnje bo graditelja tudi opozoril na pasti, ki se skrivajo v tleh na lokaciji nameravane gradnje.

Sejem Dom 2012

15


Obsejemske prireditve / Accompanying events

Mag. Dejan Hribar, univ. dipl. inž. grad., Gradbeni inštitut ZRMK

Cementno betonska parkirišča – alternativa asfaltnim Cementno betonske vozne površine le redko srečamo ali so v manjšem obsegu na naših zunanjih parkirnih prometnih površinah. V primerjavi z asfaltnimi imajo cementno betonske površine kar nekaj pomembnih prednosti, vendar ne pozabimo tudi na pomanjkljivosti. Odločitev, kje uporabiti cementno betonske ali asfaltne parkirne površine, ni enostavna, ampak je treba pristopiti strokovno in v skladu z veljavno tehnično regulativo v fazi projektiranja, priprave, izvedbe in vzdrževanja. V Sloveniji so parkirne prometne površine oz. parkirišča, ki so na prostem, večinoma asfaltna, cementno betonska so redkost oz. jih praktično ni. Srečamo jih le pred velikimi podjetji ali trgovskimi centri (slika 1), ob avtocestah na parkiriščih za tovorna vozila in celo na domačih dvoriščih. Cementno betonske površine so v večini primerov tam, kjer so posebne prometne in klimatske razmere ter zahtevni pogoji za podlago in vzdrževanje. Cementno betonske površine so v nasprotju z asfaltnimi, ki so fleksibilne, zelo toge in prevzamejo prometno obremenitev z upogibno natezno trdnostjo materiala. V primerjavi z asfaltnimi imajo cementno betonska vozišča kar nekaj pomembnih prednosti (npr. trajnost, boljši raznos obremenitev na podlago, ugoden odziv na vpliv temperature), vendar ne pozabimo tudi na pomanjkljivosti, predvsem na zahtevna popravila. Napake in posledično poškodbe, ki se pojavljajo pri cementno betonskih površinah v primerjavi z asfaltnimi, so zaradi nepravilne izbire in vgrajevanja cementnega betona in ostalih materialov (ojačitve) ter pogosto pozabljene zaščite in nege cementnobetonske površine. Po zahtevnosti in po obsegu manjših cementno betonskih voznih površinah redko izvajajo usposobljeni izvajalci oz. se izvaja v lastni režiji brez potrebnega znanja s tega področja. Če želimo dosegati zahtevane lastnosti cementno betonskih površin, je potrebno v vseh fazah upoštevati veljavno tehnično regulativo (SIST EN 206-1, SIST 1026, SIST EN 13670 in SIST EN 13670:2010/A101, TSC 06.420 in TSC 06.530).

Nekaj bistvenih prednosti cementnobetonskih voznih površin: raznos obremenitev, ki dopušča manjšo nosilnost podlage in lokalno neenakomerno podlago vozne površine se zaradi vplivov prometa in temperatur ne preoblikujejo (ni kolesnic) večja trajnost in manjši stroški vzdrževanja. Med pomanjkljivosti štejemo, da je potrebno celotno krovno plast zgraditi naenkrat in so popravila zahtevnejša in dražja. V nemško govorečih deželah se za vgrajevanje asfaltnih zmesi na parkirnih površinah najraje uporabljajo valjani in liti asfalti. V centralnih ameriških državah je v praksi uveljavljeno t.i. direktno odvodnjavanje (izvedba drenažnih asfaltov). Poleg ustrezne ravnosti morajo asfaltne površine na parkiriščih izkazovati zadostno stabilnost in togost, da za seboj na puščajo sledov poškodb v obliki kolesnic. Bistvene prednosti vgrajenih asfaltnih zmesi pred cementnim betonom so: lažje in cenejše popravilo poškodb hitrejša vgradnja in uporaba (brez potrebne dolgotrajne nege) povzročajo manj hrupa nižja cena vgrajenega materiala na kvadratni meter ter zmožnost »relaksacije«. Slednja lastnost omogoča gradnjo asfaltnih zmesi brez reg, kar je pri klasični izvedbi iz cementnega betona praktično nemogoče. Naslednja prednost asfaltnih plasti je v minimalni debelini plasti, saj mora biti zaradi tehnoloških pogojev graditve cementno betonska krovna plast debela najmanj 12 centimetrov, asfaltne plasti so lahko tudi tanjše za manjše prometne obremenitve.

Bistvene prednosti in pomanjkljivosti cementno betonskih voznih površin Cementno betonska parkirišča so v primerjavi z asfaltnimi primerna in potrebna predvsem na mestih, kjer imamo velike prometne in osne obremenitve, velike temperaturne obremenitve in spremembe, velike vzdolžne nagibe vozišč (npr. vhod v garažo hišo in trgovski center) ter tam, kjer imamo kanaliziran in usmerjen promet (npr. nakladalna rampa – slika 2). Ne smemo pozabiti tudi na svetlosti vozne površine, ki imajo pozitiven učinek na voznika v nočnem času. V trgovskih centrih cementno betonske površine s svojo ravnostjo zagotavljajo nemoteno premikanje nakupovalnih vozičkov, kar je v veliko zadovoljstvo kupcev.

16

Sejem Dom 2012

(Slika 1) Cementno betonske pohodne površine pred trgovskim centrom


Obsejemske prireditve / Accompanying events

V tujini (Nemčija, Amerika) uporabljajo cementni beton za parkirne površine v bistveno večjem obsegu kot pri nas v Sloveniji. Le redko vidimo cementno betonska parkirišča v večjem obsegu, kljub temu da s svojimi lastnostmi omogočajo (v primerjavi z asfaltnimi) zadostno trajnost, boljši raznos obremenitev na podlago in ugoden odziv na spremembe zaradi visoke in nizke temperature. V Sloveniji na zunanjih parkiriščih še vedno prevladuje asfalt, predvsem zaradi hitrejše gradnje in enostavnejšega vzdrževanja ter nižje cene vgrajenega materiala.

(Slika 3) Zunanje cementno betonsko parkirišče – dvorišče

FOTO: Miran Kambič

(Slika 2) Nova zgrajena nakladalna rampa

Sejem Dom 2012

17


Gradbeni inštitut ZRMK - brezplačna predavanja in delavnice / Accompanying events Program strokovnih predavanj za obiskovalce sejma torek, 6. marec 2012

sreda, 7. marec 2012

četrtek, 8. marec 2012

petek, 9. marec 2012

sobota, 10. marec 2012

nedelja, 11. marec 2012

10:00

Primerjava cen energentov in sistemov ogrevanja (Franc Kalan ENSVET)

Trajnostna gradnja, zelena javna naročila - projekta EIE BuySmart+ in FP7 Open House (mag. Miha Tomšič, Miha Mirtič, dr. Marjana šijanec Zavrl GI-ZRMK)

Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva (Matjaž Valenčič ENSVET)

Izbira naprav za hlajenje stanovanj (Franc Kalan ENSVET)

Načrtovanje energijsko učinkovitih stanovanjskih novogradenj in učinkovita prenova obstoječih stavb (mag. Miha Praznik ENSVET)

Primerjava cen energentov in sistemov ogrevanja (Franc Kalan ENSVET)

10:30

Osnovne smernice pri prenovi starejših stavb - utrditev konstrukcije in preprečitev kapilarnega vlaženja (Jože Kos GI-ZRMK)

Izbira naprav za hlajenje stanovanj (Franc Kalan ENSVET)

Sodobni kotli na lesno biomaso (Matjaž Valenčič ENSVET)

11:00

Načrtovanje energijsko učinkovitih stanovanjskih novogradenj in učinkovita prenova obstoječih stavb (mag. Miha Praznik ENSVET)

Znak kakovosti v graditeljstvu – potrdilo za kakovost izdelkov in storitev (Neva Jejčič GI-ZRMK)

Kako zagotoviti bivalno ugodje in dnevno svetlobo v stanovanjskih stavbah (Matjaž Valenčič ENSVET)

Merila za izbiro kakovostnih oken in zakaj vgradnja po smernicah »RAL« (Neva Jejčič GI-ZRMK)

Napotki za načrtovanje hiše jutrišnjega dne (Matjaž Valenčič ENSVET)

Sodobne kurilne naprave na fosilna goriva (Matjaž Valenčič ENSVET)

Celovita obnova stavbe, iz potratne v ničenergijsko (Matjaž Valenčič ENSVET)

Sodobni kotli na lesno biomaso (Matjaž Valenčič ENSVET)

Učinkovita raba energije v sistemih ogrevanja (Matjaž Valenčič ENSVET)

Kako zagotoviti bivalno ugodje in dnevno svetlobo v stanovanjskih stavbah (Matjaž Valenčič ENSVET)

Sodobni načini prezračevanja bivalnih prostorov (Matjaž Valenčič ENSVET)

Napotki za načrtovanje hiše jutrišnjega dne (Matjaž Valenčič ENSVET)

Toplotni mostovi v ovoju stavbe - pogoste napake in njihovo reševanje - nastanek in odprava plesni (Bojan Žnidaršič ENSVET)

11:30

Finančne spodbude Ekosklada za naložbe URE in OVE v stanovanjskih stavbah (mag. Silvija Kovič EKO SKLAD)

Energetska izkaznica stavb, usposabljanje energetskih preglednikov ENFORCE (dr. Marjana Šijanec Zavrl, Anja Glušič GI-ZRMK)

Toplotna zaščita stavb napake in posledice - vlaga in plesen v stanovanjih, alge na fasadi (Andraž Rakušček GI-ZRMK)

Termografija stavbnega ovoja - ugotavljanje napak, zagotavljanje kakovosti izvedbe (Andraž Rakušček, Primož Krapež GI-ZRMK)

Znak kakovosti v graditeljstvu – potrdilo za kakovost izdelkov in storitev (Neva Jejčič GI-ZRMK)

Termografija stavbnega ovoja - ugotavljanje napak, zagotavljanje kakovosti izvedbe (Andraž Rakušček, Primož Krapež GI-ZRMK)

Stavbno pohištvo - energetska učinkovitost in bivalno ugodje (Andraž Rakušček GI-ZRMK)

Ravne strehe - hidroizolacija in toplotna zaščita (Tomaž Škerlep GI-ZRMK)

Zakonodaja na področju malih čistilnih naprav (Klavdija Tajnikar GI-ZRMK)

Toplotna zaščita fasad - vidiki izbora in izvedbe (Tomaž Škerlep GI-ZRMK)

12:30

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

17:00

17:30

18

Preverjanje in zagotavljanje zrakotesnosti stavbnega ovoja - praktična uporaba blower door testa - vpliv na energijsko učinkovitost (Miha Mirtič, Anja Glušič GI-ZRMK)

Energetska izkaznica stavb, usposabljanje energetskih preglednikov ENFORCE (dr. Marjana Šijanec Zavrl, Anja Glušič GI-ZRMK)

12:00

13:00

Preverjanje in zagotavljanje zrakotesnosti stavbnega ovoja - praktična uporaba blower door testa - vpliv na energijsko učinkovitost (Miha Mirtič, Anja Glušič GI-ZRMK)

Osnovne smernice za načrtovanje, izvedbo in nadzor zunanjih pohodnih in voznih površin, s poudarkom na kakovosti (mag. Dejan Hribar GI-ZRMK)

Energijsko učinkovita vozila, evropski projekti: Clean Drive (mag. Miha Tomšič, Primož Krapež GI-ZRMK)

Merila za izbiro kakovostnih oken in zakaj vgradnja po smernicah »RAL« (Neva Jejčič GI-ZRMK) Toplotna zaščita stavb napake in posledice - vlaga in plesen v stanovanjih, alge na fasadi (Andraž Rakušček GI-ZRMK)

Skoraj nič energijska hiša 2020 (dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI-ZRMK)

Celovita obnova stavbe, iz potratne v ničenergijsko (Matjaž Valenčič ENSVET) Učinkovita raba energije v sistemih ogrevanja (Matjaž Valenčič ENSVET)

Ekonomika energentov in dobe vračanja (Bojan Žnidaršič ENSVET)

Stavbno pohištvo - energetska učinkovitost in bivalno ugodje (Andraž Rakušček GI-ZRMK)

Prenova starejših stavb potresna varnost (dr. Samo Gostič GI-ZRMK)

Sodobni načini prezračevanja bivalnih prostorov (Matjaž Valenčič ENSVET)

Kakovost zraka v stanovanjskih in ostalih stavbah (Bojan Žnidaršič ENSVET)

Termični solarni sistemi v družinskih hišah (mag. Ivan Kenda ENSVET)

Uporaba lesne biomase v gospodinjstvu (Ludvik Hriberšek)

Regijsko srečanje udeležencev, evropski projekt Energijsko učinkovite soseske (mag. Miha Tomšič, Miha Mirtič GI-ZRMK)

Izkušnje pri prenovi večstanovanjskih stavb, evropski projekt AFTER (dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI-ZRMK, sodelujejo: SPL, SPEKTER)

Toplotni mostovi v ovoju stavbe - pogoste napake in njihovo reševanje - nastanek in odprava plesni (Bojan Žnidaršič ENSVET)

18:00

Ekonomika energentov in dobe vračanja (Bojan Žnidaršič ENSVET)

18:30

Kakovost zraka v stanovanjskih in ostalih stavbah (Bojan Žnidaršič ENSVET)

Sejem Dom 2012

Optimalna izbira, nabava, vgradnja, delovanje, vzdrževanje in razgradnja kurilne naprave ter primeri iz prakse (Andrej Svetina ENSVET)

Primerjava cen energentov in sistemov ogrevanja (Franc Kalan ENSVET) Izbira naprav za hlajenje stanovanj (Franc Kalan ENSVET)

Učinkovita raba in varčevanje z električno energijo (Carmen Hladnik Prosenc ENSVET)

Uporaba obnovljivih virov in energijski viri prihodnosti (Ludvik Hriberšek) Uporaba lesne biomase v gospodinjstvu (Ludvik Hriberšek)

Praktične izkušnje pri vgradnji toplotnih črpalk (Ludvik Hriberšek)

Uporaba obnovljivih virov in energijski viri prihodnosti (Ludvik Hriberšek)

Biološke čistilne naprave za družinske hiše na ruralnem področju (Ludvik Hriberšek)

Praktične izkušnje pri vgradnji toplotnih črpalk (Ludvik Hriberšek)

Praktične izkušnje pri izgradnji in obratovanju male fotovoltaične elektrarne (Ludvik Hriberšek)

Biološke čistilne naprave za družinske hiše na ruralnem področju (Ludvik Hriberšek) Praktične izkušnje pri izgradnji in obratovanju male fotovoltaične elektrarne (Ludvik Hriberšek)


Gradbeni inštitut ZRMK - brezplačna predavanja in delavnice / Accompanying events Program skupinskih svetovanj oz. tematskih diskusij za obiskovalce sejma (omizje) torek, 6. marec 2012

sreda, 7. marec 2012

četrtek, 8. marec 2012

petek, 9. marec 2012

sobota, 10. marec 2012

nedelja, 11. marec 2012

10:00

Prezračevanje stanovanjskih prostorov v zimskem času (Robert Sever ENSVET)

Optimalna izbira, nabava, vgradnja in vzdrževanje kurilne naprave ter primeri iz prakse (Andrej Svetina ENSVET)

Samoproizvodnja energije (Dominik Pongračič ENSVET)

Termični solarni sistemi v družinskih hišah (mag. Ivan Kenda ENSVET)

Učinkovita raba električne energije (Carmen Hladnik Prosenc ENSVET)

11:00

Razgovor o znanjih izvajalcev za skoraj nič energijsko gradnjo, energetski sistemi (dr. Marjana Šijanec Zavrl GI-ZRMK)

Uporaba georadarja v gradbeništvu (Matevž U. Pavlič GI-ZRMK)

Razgovor o znanjih izvajalcev za skoraj nič energijsko gradnjo, stavbni ovoj (dr. Marjana Šijanec Zavrl GI-ZRMK)

Ogrevanje na lesno biomaso (Carmen Hladnik Prosenc ENSVET)

12:00

Termični solarni sistemi v družinskih hišah (mag. Ivan Kenda ENSVET)

Zrakotesnost stavbnega ovoja (Miha Mirtič GI-ZRMK)

Energijsko učinkovite novogradnje in prenova stavb (mag. Miha Praznik ENSVET)

Zrakotesnost stavbnega ovoja (Miha Mirtič GI-ZRMK)

13:00

Energijsko učinkovite novogradnje in prenova stavb (mag. Miha Praznik ENSVET)

Energetska izkaznica, usposabljanje ENFORCE (dr. Marjana Šijanec Zavrl, Anja Glušič GI-ZRMK)

Finančne spodbude Ekosklada (mag. Silvija Kovič EKO SKLAD)

Sprejemniki sončne energije (Dominik Pongračič ENSVET)

14:00

Uporaba georadarja v gradbeništvu (Matevž U. Pavlič GI-ZRMK)

Termografija stavb (Andraž Rakušček, Primož Krapež GI-ZRMK)

Kaj lahko nova znanja in tehnologije doprinesejo investitorjem stavb (mag. Vladimir Gumilar SGG)

Posodobitev neekonomičnega Posodobitev neekonomičnega ogrevanja ogrevanja (Franc Kalan ENSVET) (Franc Kalan ENSVET)

15:00

Toplotna zaščita in stavbno pohištvo (Andraž Rakušček GI-ZRMK)

Kaj je potrebno upoštevati ob menjavi oken (Matjaž Valenčič ENSVET)

Posodobitev neekonomičnega Najbolj pogoste energetske ogrevanja napake na stavbah (Franc Kalan ENSVET) (Bojan Žnidaršič ENSVET)

Toplotne črpalke za stanovanjske stavbe (Matjaž Valenčič ENSVET)

Toplotna zaščita in stavbno pohištvo (Andraž Rakušček GI-ZRMK)

16:00

17:00

Termični solarni sistemi v družinskih hišah (mag. Ivan Kenda ENSVET)

18:00

Ekonomika energentov in dobe vračanja (Bojan Žnidaršič ENSVET)

Prezračevanje stanovanjskih prostorov v zimskem času (Robert Sever ENSVET) Učinkovita vozila (mag. Miha Tomšič, Primož Krapež GI-ZRMK)

Kakovost zraka v stanovanjskih in ostalih stavbah (Bojan Žnidaršič ENSVET) Energijsko učinkovite soseske (mag. Miha Tomšič, Miha Mirtič GI-ZRMK)

Izkušnje pri prenovi stavb (dr. Marjana Šijanec Zavrl GI-ZRMK)

Program individualnih svetovanj sodelavcev za obiskovalce sejma torek, 6. marec 2012

sreda, 7. marec 2012

četrtek, 8. marec 2012

petek, 9. marec 2012

sobota, 10. marec 2012

nedelja, 11. marec 2012

10:00 11:00

Utrditev konstrukcije, preprečitev kapil. vlaženja (Jože Kos)

12:00

Kakovostna okna in njihova vgradnja (Neva Jejčič)

13:00 14:00

Kakovostna okna in njihova vgradnja (Neva Jejčič)

15:00 16:00

Male čistilne naprave (Klavdija Tajnikar)

17:00

Načrtovanje in izvedba zunanjih pohodnih in voznih površin (mag. Dejan Hribar)

18:00

Toplotna zaščita fasad ter zaščita ravnih streh (Tomaž Škerlep GI-ZRMK)

Prenova starejših stavb potresna varnost (dr. Samo Gostič)

Program individualnih svetovanj za obiskovalce sejma (10.00 - 19.00 ure) torek, 6. marec 2012

sreda, 7. marec 2012

četrtek, 8. marec 2012

petek, 9. marec 2012

sobota, 10. marec 2012

nedelja, 11. marec 2012

Franc Kalan

Robert Sever

Franc Kalan

Carmen Hladnik Prosenc

Ludvik Hriberšek

Carmen Hladnik Prosenc

mag. Ivan Kenda

Andrej Svetina

Janko Rozman

Dominik Pongračič

Franc Kalan

Ludvik Hriberšek

Bojan Žnidaršič

Matjaž Valenčič

Andrej Svetina

Franc Kalan

mag. Ivan Kenda

Matjaž Valenčič

Bojan Žnidaršič

Matjaž Valenčič

Bojan Žnidaršič

Dežurstva sodelavcev BOGFE torek, 6. marec 2012

sreda, 7. marec 2012

četrtek, 8. marec 2012

petek, 9. marec 2012

sobota, 10. marec 2012

nedelja, 11. marec 2012

9.30-14.00 Erika Osolnik

9.30-14.00 Erika Osolnik

9.30-14.00 Marta Skubic

9.30-14.00 Marta Skubic

9.30-14.00 Primož Krapež

9.30-14.00 Andraž Rakušček

14.00-19.00 Primož Krapež

14.00-19.00 Miha Mirtič

14.00-19.00 Anja Glušič

14.00-19.00 Primož Krapež

14.00-19.00 Primož Krapež

14.00-19.00 Andraž Rakušček

Sejem Dom 2012

19


Obsejemske prireditve / Accompanying events

Konferenca Uredba o zelenih javnih naročilih, priložnost in izziv za lesarje in gradbince GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije in UL BF Oddelek za lesarstvo v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem, Sekcijo slovenskih proizvajalcev lesenih montažnih stavb, Lesarskim grozdom, DIT Lesarstva Ljubljana in Zvezo lesarjev Slovenije organizirajo

KONFERENCO UREDBA O ZELENIH JAVNIH NAROČILIH, PRILOŽNOST IN IZZIV ZA LESARJE IN GRADBINCE torek, 6. marec 2012 ob 10.00 uri v dvorani URŠKA na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (Dunajska 18) Dogodek je namenjen predstavitvi nove Uredbe o zelenih javnih naročilih, s poudarkom na zahtevah pri projektiranju javnih stavb s 30-odstotnim volumskim deležem lesa in lesnih tvoriv. Konferenca je namenjena prvenstveno pristojnim osebam iz javne uprave in občin ter arhitektom, projektantom, gradbincem, lesarjem in medijem. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks. Zaradi omejenega števila prostih mest imajo prednost prej prijavljeni!

PROGRAM Uvodna nagovora

Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS Prof. dr. Katarina Čufar, prodekanja Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani

Predstavitev Uredbe o zelenih javnih naročilih in primerov dobrih praks

Maja Koković, Ministrstvo za finance Zeleno javno naročanje - poslovna priložnost za slovensko lesno industrijo Dr. Andreja Kutnar, Inštitut za lesarstvo in trajnostni razvoj Analiza življenjskega cikla (LCA) – objektivno merilo okoljskih zahtev zelenih javnih naročil (ZeJN) Aleksander S. Ostan, arhitekt Med univerzalno odgovornostjo in lokalno ustvarjalnostjo; rabe lesa v sodobni arhitekturi Dr. Boštjan Lesar Naravne vpihane izolacije – Celulozna izolacija Doc.dr. Manja Kitek Kuzman, UL BF Oddelek za lesarstvo Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji | lesena večnadstropna gradnja Rupert Gole, župan občine Šentrupert Lesu naklonjena občina Šentrupert – primer dobre prakse

Okrogla miza

Okroglo mizo bo vodil prof. dr. Franc Pohleven Udeleženci okrogle mize: Matjaž Uhan, Javna agencija za javno naročanje RS Izr. prof. dr. Miha Humar, UL BF Oddelek za lesarstvo Vesna Žegarac Leskovar, UM, Fakulteta za gradbeništvo Maribor Doc. Maruša Zorec, UL, Fakulteta za arhitekturo Mirijana Bračič, sekretarka SSPLMS Dr. Bruno Dujič Zadnja različica programa je objavljena na spletnih straneh: http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_lesne_in_pohistvene_industrije/56085 Veselimo se srečanja z vami. Igor Milavec, direktor Združenje lesne in pohištvene industrije in dr. Katarina Čufar, prodekanja Oddelka za lesarstvo pri BF

Organizatorja:

20

Sejem Dom 2012

Soorganizatorji:


Obsejemske prireditve / Accompanying events

Mirijana Bračič, sekretarka sekcije Slovenski proizvajalci lesenih montažnih stavb

Več lesa - več udobja: manj negativnih vplivov na okolje Gradbeništvo je bilo in je trenutno vključeno v povzročanje podnebnih sprememb, saj porabi 42 odstotkov vse energije in proizvede 35 odstotkov toplogrednih plinov. Zato je prav gradbeništvo panoga, ki si prizadeva iskati možnosti za zmanjševanje negativnih vplivov izvajanja dejavnosti na okolje. Cilj okoljsko učinkovite gradnje je zmanjšati okoljski vpliv v vseh življenjskih fazah, tako pri gradnji kot pri uporabi bivalnih prostorov. Nadaljnji razvoj panoge bo temeljil na inovativnosti v razvoju, uvajanju novih konstrukcij in proizvodov, katerih osnova bodo naravni materiali, med katerimi je za Slovenijo najpomembnejši vsekakor les. Boj proti podnebnim spremembam zato za Slovenijo pomeni možnost za razvoj, saj nam lesno bogastvo omogoča preusmeritev na energetsko varčno, trajnostno gospodarstvo s pozitivnimi okoljskimi in gospodarskimi učinki. Slovenija se kot tretja najbolj gozdnata dežela Evrope ponaša z nekaj stoletno tradicijo načrtnega upravljanja z gozdovi. Žal uradni podatki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) kažejo na sorazmerno slabo izkoriščenost potencialov slovenskih gozdov. Direktor Zavoda za gozdove Republike Slovenije, gospod Jošt Jakša, vabi slovensko lesno industrijo, da izkoristi tisti del lesa, ki je trenutno v idealni kondiciji, v najboljši kakovostni fazi, kajti čez nekaj let bo lahko le še za kurjavo. Moramo pa vedeti, da če namesto fosilnih goriv kot energent uporabimo lesno biomaso, ne bomo bistveno prispevali k znižanju izpustov CO2, saj je les kot energent ogljično nevtralen. Zato je potrebno energetsko uporabo lesa videti le kot končno fazo bolj celovitega procesa uporabe lesa. Naš cilj je, da bo les, ki je nacionalna strateška surovina, uporabljen za izdelke z visoko dodano vrednostjo, kar nam bo zagotavljal trajnostni razvoj. Zdi se, da smo ob velikem tehnološkem napredku kar pozabili na neprecenljivo vrednost lesa. Med vsemi gradbenimi materiali je les najbolj energetsko varčen, saj se za njegovo pridobivanje, prevoz, obdelavo in predelavo porabi najmanj energije, v primerjavi s porabo energije za pridobivanje drugih gradbenih materialov. Les je od vseh materialov in surovin za izdelke najbolj varčen. Nastaja s pomočjo sonca, pri čemer se pri tvorbi lesne mase iz zraka veže ogljikov dioksid. Gradbeništvo je eden največjih porabnikov energije, saj se za proizvodnjo cementa, železa in izolacijskega materiala sprosti ogromna količina ogljikovega dioksida. Evropski strokovnjaki ocenjujejo, da vsak kubični meter lesa, porabljen namesto drugega gradbenega materiala, v povprečju zmanjša količino emisij CO2 v ozračje za 0,8 ton. Lesena hiša v svoji življenjski dobi ohranja 10 do 25 ton ogljika, če dodamo še leseno opremo, pa od 12 do 30 ton ogljika oziroma okoli 60 ton CO2. Če bi v Evropi za 10 odstotkov povečali delež novozgrajenih hiš iz lesa, bi s tem letno za 25 odstotkov znižali količino CO2, predvideno s Kyotskim sporazumom (Pohleven, 2008b).

Ta spoznanja je upoštevala tudi slovenska vlada, ki je decembra 2011 sprejela Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list št. 102/11). Uredba določa okoljske zahteve za 11 predmetov javnega naročanja, med katerimi so tudi stavbe. Namen uredbe o zelenem javnem naročanju je predvsem zmanjšati negativen vpliv na okolje z naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj in dajanje zgleda zasebnemu sektorju ter potrošnikom. Največjo novost predstavlja zahteva po obveznem najmanj 30-odstotnem deležu lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme), gledano na prostornino vgrajenih materialov. Ponudnik izvedbe javnih naročil mora ponudbi priložiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil to zahtevo, in pri PGD in PZI projektu tudi tabelo prostornin z navedbo predvidenih uporabljenih materialov (lesa). Vsi, ki že desetletja promoviramo les kot material, ki uporabnikom in lastnikom omogoča visok standard udobnega bivalnega in delovnega okolja ob minimalnih stroških v celotnem življenjskem ciklu, seveda tako zahtevo podpiramo in pozdravljamo. Veseli nas, da bo davkoplačevalski denar v postopkih javnega naročanja porabljen za najboljšo vrednost in pri izbiri ne bo merilo le najnižja cena. Predpis, ki je uzakonil obvezni delež lesa v gradnjah javnih objektov in tudi delež pohištva v njihovi opremi, je pozitivno sprejet v gozdarskolesnem sektorju, saj lahko pomeni nov zagon gozdarsko-lesarski industriji in s tem nadvse potrebna nova delovna mesta. Ob vsem bogastvu slovenskih gozdov in našem potencialu lesa je tako država s predpisanim najmanj 30-odstotnim deležem lesa v javnih zgradbah naposled dala jasno sporočilo o vsestransko koristni in tudi nujni večji rabi lesa v gradbeništvu. Oglašajo se tudi nasprotniki te zahteve iz uredbe, kljub očitnemu dejstvu, da je les okolju prijazen material in da je povečanje njegove uporabe v gradbenih elementih z dodano vrednostjo v skladu z nacionalnimi usmeritvami. Očitno gre za njihove ozke interese, ki niso v skladu s širšimi interesi slovenskega nacionalnega gospodarstva. Zavedamo se, da bo doseganje ciljev nizkoogljične družbe zahtevalo korenite spremembe pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in gradnji objektov. Verjamemo, da bodo te spremembe sprožile nov val strokovne in poslovne inovativnosti v gradbenem sektorju. Na področju javnih gradenj bo potrebno v Sloveniji v kratkem marsikaj spremeniti. Velikega pomena bodo znanje in sposobnost ter hitro uvajanje najnovejših metod, tehnologij in materialov. Nujno bo tudi sistematično izobraževanje in usposabljanje kadra, ki bo pripravljen na novo prakso ekonomične, kakovostne in okolju prijazne gradnje.

Sejem Dom 2012

21


Obsejemske prireditve / Accompanying events

Predstavitev uredbe o zelenih naročilih in primerov dobre prakse Iz vsebine:

Maja Koković Ministrstvo za finance Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja

Predstavitev Uredbe o zelenih javnih naročilih

Dr. Andreja Kutnar Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič ILTRA d.o.o.

Analiza življenjskega cikla (LCA) – objektivno merilo okoljskih zahtev zelenih javnih naročil (ZeJN) Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list št. 102/11) spodbuja razvoj novega zelenega okolja in preoblikovanje obstoječega okolja stavb v »zeleno« z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj. Za želen trajnostni razvoj Slovenije pa bo v prihodnje potrebna nadgradnja Uredbe z ostrejšimi okoljskimi zahtevami. Okoljske zahteve bodo morale upoštevati okoljsko prijaznost materialov, izdelkov in proizvodnih procesov v celotnem življenjskem ciklu blaga, storitev in gradenj. Za nepristransko vrednotenje vplivov na okolje je edino smiselno uporabiti objektivna merila okoljskih obremenitev, kot je analiza življenjskega cikla (LCA). Analiza LCA je analitično orodje za sistematično objektivno vrednotenje vseh bistvenih vplivov, ki jih ima izdelek, storitev ali subjekt na okolje v svojem življenjskem ciklu. Analiza LCA omogoča ocenjevanje sprejemljivosti blaga, storitev in gradenj z vidika vseh dejanskih in možnih obremenitev okolja in glede vseh predvidljivih kratkoročnih ali dolgoročnih, neposrednih ali posrednih posledic za okolje kot celoto in za njegove posamezne sestavine. Kljub temu pa bomo morali za uspešno umestitev analize LCA v sistem zelenega javnega naročanja pripraviti metodologijo za izračun ter bazo podatkov za lažjo/pravilno izvedbo Zelenega javnega naročanja.

Aleksander S. Ostan, u.d.i.a.

Med univerzalno odgovornostjo in lokalno ustvarjalnostjo rabe lesa v sodobni arhitekturi Predavanje skuša predstaviti argumente, zakaj je danes v arhitekturi ne le smiselno, temveč tudi odgovorno, da na kakovostne načine uporabljamo čim več lesa, še posebej v deželi, ki ga premore v izobilju. Seveda pa ga uporabljajmo z zdravo pametjo in s kontekstualno ustvarjalnostjo; celovito, a tudi v raznih kombinacijah z ostalimi materiali. Predavanje je strukturirano dvopartitno. V prvem delu so predstavljene naslednje teme: vpogled v stanje stvari: globalna, ekološka ogroženost planeta ter delež, ki ga pri tem nosita urbanizacija in gradbeni sektor; tradicije rabe lesa v arhitekturnih kulturah nekoč; od globalnih do domačih primerov; kaos in permisivnost v sodobnih arhitekturnih trendih; neosveščenost in formalna eksperimetiranja; primeri sodobnih lesenih gradenj; doma in v tujini, velike in majhne; energetsko učinkovite in lepe; masivne in panelne, strukturne in kombinirane; pritlične in večnadstropne; skromne in ambiciozne. V drugem delu so skozi ustvarjalni proces oz. prakso prestavljena nekatera arhitekturna dela Ateljeja Ostan Pavlin, v katerih je les uporabljen na različne načine: od konstrukcije do obloge, od pohištva do ostrešja, od majhnih do večjih, privatnih do javnih, unikatnih do sistemskih rešitev.

22

Sejem Dom 2012


Obsejemske prireditve / Accompanying events

Dr. Boštjan Lesar

Naravne vpihane izolacije – celulozna izolacija V prispevku natančno predstavljamo lastnosti in uporabo celulozne toplotne izolacije. Narejena je iz 80- do 90-odstotnega zmletega recikliranega časopisnega papirja in z dodatkom borovih soli, ki daje izolaciji protipožarno in fungicidno odpornost. Izolacija sodi v požarni razred B2. Ima velik fazni zamik toplote in odlično akumulira toploto ter zadržuje zvok. Celulozna izolacija ima med sodobnimi izolacijskimi materiali najnižjo vgrajeno energijo. Pri novogradnjah se celulozna izolacija uporablja za izolacijo zunanjih in notranjih sten, izolacijo streh, medetažne konstrukcije in izolacijo tlakov. Pri adaptacijah se uporablja za izolacijo podstrešji, izolacijo opečnih in kamnitih sten kulturno zgodovinskih zgradb iz notranje strani, dodatno izolacijo fasade ob uporabi lesne predalčne konstrukcije. Poleg celulozne izolacije predstavljamo še druge naravne vpihane izolacije, ki ustrezajo zahtevam javnega naročanja.

Dr. Manja Kitek Kuzman Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji, lesena večnadstropna gradnja V stanovanjski in javni gradnji ponuja danes lesena večnadstropna gradnja velike možnosti; s sodobnimi montažnimi okvirnimi lesenimi sistemi je možno graditi tudi objekte, višje od treh etaž. Proizvajalci in investitorji v Sloveniji že kažejo željo po graditvi lesenih večnadstropnih stanovanjskih objektov in konstrukcijah večjih dimenzij. Predstavljeni bodo izvedeni večnadstropni objekti slovenskih proizvajalcev doma in v tujini.

Rupert Gole, u.d.i.a. župan občine Šentrupert

Lesu naklonjena občina Šentrupert Občina Šentrupert je nastala v letu 2007. V svoji viziji razvoja si je zadala cilj, da bo do leta 2020 energetsko samooskrbna. Del energetske samooskrbe izhaja iz vrednostne verige predelave lasa, zato je občina zasnovala več različnih projektov, ki podpirajo rabo lesa tako v gradbene kot tudi v energetske namene. V občini Šentrupert je bil tako leta 2011 realiziran prvi v celoti lesen nizkoenergijski vrtec v Sloveniji, ki predstavlja odličen primer rabe lesa pri gradnji objektov v javnem sektorju. V sklopu izgradnje vrtca je bila zgrajena tudi kotlarna na lesne sekance, ki je nadomestila prejšnji energent – kurilno olje. Kotlarna je namreč namenjena ogrevanju celotnega šolskega kompleksa, ki ja na ta način v celoti prešel na obnovljiv vir energije. Za ogrevanja naselja Šentrupert se prav tako pripravlja projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. V bivši vojašnici Puščava je občina na površini 200.000 m2 zasnovala izgradnjo leseno-predelovalnega centra, kjer želimo iz posekanega drevesa počrpati čim več dodane vrednosti in da na temelju domače predelave lesa ustvariti čim več delovnih mest. Skozi predelavo lesa v izdelke s čim višjo dodano vrednostjo pa dobimo lesni odpad, ki ga lahko usmerimo v proizvodnjo energentov in energije.

Sejem Dom 2012

23


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets

Dvorana RAZSTAVLJAVEC / ZASTOPANO PODJETJE Pavilion EXHIBITORS / REPRESENTED COMPANY ZU/9 AALT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA O/63b ABB d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA A1/25 ABS OKNA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BZ/11 ACO d.o.o., Šmarje pri Jelšah, SLOVENIJA A1/20 ACTUAL FENSTER TÜREN SONNENSCHUTZ GmbH, AT - 4053 Haid Ansfelden, AVSTRIJA D/38a AD VITA d.o.o., Slovenske Konjice, SLOVENIJA A1/23 ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA GUTTOMAT, Gussing, AVSTRIJA C AGENCIJA LOTOS d.o.o., Velika Nedelja, SLOVENIJA BK/3 AGNI d.o.o., Preserje, SLOVENIJA GEO-TEC, Špital , AVSTRIJA RIKA, Micheldorf, AVSTRIJA SHT , Salzburg, AVSTRIJA BZ/12 AGREGAT d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA HELIOS, NEMČIJA VORTICE, ITALIJA D/40 AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA A2/6 AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., Pesnica pri Mariboru, SLOVENIJA D/13 AKROL TOMAŽ KOSEC s.p., Mengeš, SLOVENIJA BK/6 AL WAGI, d.o.o., Domžale, SLOVENIJA BERETTA, LECCO, ITALIJA RIELLO, LEGNANO, ITALIJA PS/1 ALFA NATURA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA S/6 ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA O/55 ALPOD d.o.o., Cerknica, SLOVENIJA A2/9 ALTIS d.o.o. IDRIJA, Idrija, SLOVENIJA O/41 ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p., Starše, SLOVENIJA GUARDI, MOLLERSDORF, AVSTRIJA KING, ITALIJA A2/11 ALU PROJEKT d.o.o., Kamnik, SLOVENIJA C/9 ANGA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA O/19 APOLONIJ d.o.o., Kamnik, SLOVENIJA ZU/16 AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o., Jakobski Dol, SLOVENIJA BZ/8 AQUAEMUNDUS, d.o.o., Maribor, SLOVENIJA AQUATEC, DUBNICA, SLOVAŠKA ZU/12 AQUAGRAD d.o.o., Ig, SLOVENIJA API , ITALIJA A1/27 ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona, SLOVENIJA D/24a ARCUS PRO d.o.o., Celje, SLOVENIJA FAMILY CO, INADA, JAPONSKA C/11 ARETTA d.o.o., Polzela, SLOVENIJA NELSKAMP, SCHERMBECK, NEMČIJA BZ/1 ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA GRAF OTTO GmbH, Teningen, NEMČIJA C/20 ARTIMEX d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA ROSER, SEUL, KOREJA, DEMOKRATICNA LJUDSKA REP. STEICO, FELDKIRCHEN, AVSTRIJA O/39 ASKAZ d.o.o., Kamna Gorica, SLOVENIJA GORENJSKI DOM PROJEKT d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA C/5 ATC GUTTA d.o.o., Ptuj, SLOVENIJA GUTTA WERKE AG, ŠVICA B/5 ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik, SLOVENIJA MUOVITECH , ŠVEDSKA THERMIA, Arvika, ŠVEDSKA O/37 BANDELLI d.o.o., Vipava, SLOVENIJA FAVARO1, Treviso , ITALIJA FIXSTIK, Vipava, SLOVENIJA GROSSO LEGNO, Mestre, ITALIJA PIETRAELITE, Bergamo, ITALIJA PIETRAVERA, Brescia, ITALIJA SAN MARCO, Noale, ITALIJA O/16a BETONTRADE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA

24

Sejem Dom 2012


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets BK/4 BIO PLANET d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA GREENLAND SYSTEMS, Melbourne, AVSTRALIJA BK/15 BIOMASA d.o.o., Luče, SLOVENIJA FROLING, GRIESKIRCHEN, AVSTRIJA BZ/3 BISTRA VODA d.o.o., Logatec, SLOVENIJA A1/32 BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič, SLOVENIJA A-A2 BOLHA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BK/12a BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p., Polzela, SLOVENIJA C/6 BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o., Škocjan, SLOVENIJA C/18 BURJA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA CREATON, NEMČIJA KAPRIOL, ITALIJA NATUR INFORM, NEMČIJA O/42 CIBOS, d.o.o., LUKOVICA, Lukovica, SLOVENIJA KELMOLIS, LITVA C/7 CREATON AG, DE - 86637 Wertingen, NEMČIJA B2/2 CREINA d.d. KRANJ, Kranj, SLOVENIJA CHEMINÉES DE CHAZELLES, Chazelles, FRANCIJA D/6 DEKOR SENČILA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA D/2 DELTA SPA d.o.o., Litija, SLOVENIJA S/9 DEMIT, d.o.o., Laško, SLOVENIJA B/4 DINES ITS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA O/10 DOKA SLOVENIJA OPAŽNA TEHNOLOGIJA d.o.o., Jesenice, SLOVENIJA CD DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA B2 DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA, Ljubljana, SLOVENIJA BK/27 DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING, d.o.o., Škocjan, SLOVENIJA A1/6 EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o., Maribor, SLOVENIJA O/65 EDICOM, d.o.o., Šentjur, SLOVENIJA BK/25 E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško, SLOVENIJA GUMPP & MAIER GmbH , Binswangen, NEMČIJA TONON FORTY spa, Oderzo, ITALIJA BZ/2 EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p., Komenda, SLOVENIJA A2/1 ekey biometric systems d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA O/18 EKO KONCEPT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA S/13 EKO PRODUKT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA O/69 EKORIM MIRKO RIBIČ s.p., Kresnice, SLOVENIJA BK/26 EKOVIT d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA HEI SOLAR LIGHT GmbH, Dunaj, AVSTRIJA TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA PS EMA d.o.o., Orehova vas, SLOVENIJA O/26 ENDOM, GRADBENO PODJETJE, d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA ZU/19 ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA B2/6 ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BK/14 ENERGO OPTIMA, d.o.o., Trzin, SLOVENIJA GUSTROWER WARMEPUMPEN, NEMČIJA HITACHI, JAPONSKA BK/22a ENERTUS d.o.o., Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA AV/6 ERDU d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA IGV GROUP, Milano, ITALIJA A2/1 ES d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA C/2 ESAL d.o.o., Deskle, SLOVENIJA BK/1 ESO INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA GUNTAMATIC, PEUERBACH, AVSTRIJA WAGNER & CO, NEMČIJA BK/7 ETIK d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DANFOSS DEVI, Ljubljana, SLOVENIJA BK/22 ETIKS, d.o.o., Štore, SLOVENIJA ATMOS, ČEŠKA NORDICA, ITALIJA VIADRUS, Bogumin, ČEŠKA BK/10 EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o., Litija, SLOVENIJA ZU/1a EUROCEV d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA O/56 EXPERT! d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA MEISTER, RUTHEN, NEMČIJA TRAPA BODEN, TRAUNKIRCEN, AVSTRIJA WEITZER PARKETT, WEIZ, AVSTRIJA O/65a FFF d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA

Sejem Dom 2012

25


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets O/3 FIGURA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA AV/5, A2/14 FINSTRAL AG Spa, IT-39054 Unterinn/Ritten (BZ), ITALIJA E/2 FLAMME-RIHTARŠIČ k.d., Škofja Loka, SLOVENIJA JEREMAIS, WASSERTRUDINGEN, NEMČIJA LIMEX, KIRCHHAIN, NEMČIJA O/40 FORNACI DI MANZANO S.p.A., IT - 33044 Manzano (UD), ITALIJA S/1, S/9 FRAGMAT TIM d.d., Laško, SLOVENIJA O/63 FRANCE T d.o.o., Lesce, SLOVENIJA FRANCE TURBO, Bourg les Valence, FRANCIJA BK/5 FRIGOR d.o.o., Miren, SLOVENIJA HENCO INDUSTRIES, BELGIJA LAM BOLLITORI, ITALIJA TECNOCLIMA, ITALIJA AV/3 FRISTADS d.o.o., Naklo, SLOVENIJA KWINTET GROUP, ŠVEDSKA SAEKKO INDUSTRI, DANSKA E/6 FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA O/60 F3M LEVSTEK IN DRUŽBENIKI d.n.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA WPL LTD., VELIKA BRITANIJA A2/1 GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje, SLOVENIJA A2/3 GAŠPER TRŽENJE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA B/7 GENERA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA DANTHERM, DANSKA OCHSNER, AVSTRIJA PANASONIC, ZDA SHARP, JAPONSKA SINCLAIR, ČEŠKA O/48 GIVOS d.o.o., Naklo, SLOVENIJA D/12 GLASPLAST, d.o.o., Hrastnik, SLOVENIJA ZU/3 GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p., Maribor, SLOVENIJA A2/12 GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje, SLOVENIJA O/13 GNEZDO d.o.o., Kranj, SLOVENIJA CLAYTEC GMBH, NEMČIJA KREIDEZEIT GMBH, SELM, NEMČIJA SAND UND LEHM, AVSTRIJA O/49 G.OGRINC TRGOVSKO PODJETJE Z METALI d.o.o., Medvode, SLOVENIJA BENINCA AVTOMATISMI Spa, Sandrigo, ITALIJA INDI A Spa, Malo, ITALIJA ROLLING CENTER, Falzedi Trevignano, ITALIJA E/7 GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p., Trebnje, SLOVENIJA AUSTROFLAMM, WELLS, AVSTRIJA B/13 GORENJE d.d., Velenje, SLOVENIJA C/17 GORIŠKE OPEKARNE d.d., Renče, SLOVENIJA O/63a GRADBENI INŽENIRING, ALEŠ ŠENTJURC s.p., Šentjur, SLOVENIJA D/21a GRADNIG - GRADBENIŠTVO ZDRAVKO DOJČINOVIĆ s.p., Vrhnika, SLOVENIJA O/9 GRAMINT d.o.o., Dobravlje, SLOVENIJA ISOSYSTEM , Ponte di Piave, ITALIJA RIWEGA, Bolzano, ITALIJA ROOFROX, Milano , ITALIJA SAGER, Zurich, ŠVICA AV/5a GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor, SLOVENIJA A1/14a GVT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA D/21 HAM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA A1/10 HANCMAN d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA BK/23 HARREITHER, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA O/11 HERMI, d.o.o., Celje, SLOVENIJA LENKS d.o.o., CELJE, SLOVENIJA B/17 HERZ d.d., Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA ZU/21 HIDRIA d.d., Ljubljana, SLOVENIJA D/39 HIŠA M d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA D/38 HOBY LES d.o.o., Škofja vas, SLOVENIJA PS/6 HOJA, d.d., Škofljica, SLOVENIJA O/17 HOMLES ZDRAVKO BODLAJ S.P., LAZE V TUHINJU, SLOVENIJA O/2 HORIZONT DOM d.o.o., Boštanj, SLOVENIJA HONKARAKENNE OYJ, Järvenpää, FINSKA TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA C/12 HOSEKRA d.o.o., Slovenska Bistrica, SLOVENIJA

26

Sejem Dom 2012


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets O/51 HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA BEFAG , MADŽARSKA LAMETT, BELGIJA SCHEUCHER, AVSTRIJA STUFEX, Beluno, ITALIJA E/1 HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO, Mengeš, SLOVENIJA CERAM PIU, ASOLO, ITALIJA SPARTHERM, MELLE, NEMČIJA WOK, MATERSBURG, AVSTRIJA C/8 HROVAT UB d.o.o., Domžale, SLOVENIJA KLOBER GMBH, ENNEPETAL, NEMČIJA WIENERBERGER GMBH, HANNOVER, NEMČIJA D/30 HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA WATKINS, CALIFORNIA , ZDA B/2 IKA, ŽIRI, d.o.o., Žiri, SLOVENIJA D/42 ILES Lesna industrija d.o.o., Spodnja Idrija, SLOVENIJA ZU/15 IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA PALAZZETTI S.P.A., ITALIJA A-A2 INFONET MEDIA d.d., Ljubljana, SLOVENIJA A/10 INLES d.d., Ribnica, SLOVENIJA O/47 INOKS PLUS d.o.o., Murska Sobota, SLOVENIJA A2/7 INOTHERM d.o.o., Dolenja vas, SLOVENIJA B2/1a INOXVRBOVŠEK d.o.o., Laško, SLOVENIJA A1/15 INT VRATA d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA A2/1 INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BZ/3a INTERTECH d.o.o., Radomlje, SLOVENIJA D/43 IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA GA/7 IZIS - IZTOK TOMC, s.p., Brezje, SLOVENIJA AV/4 JANEZ NAGODE, Logatec, SLOVENIJA BK/2 JANTAR TRADE d.o.o., Domžale, SLOVENIJA Ama spa, LE, ITALIJA A/3 JELOVICA, d.d., Škofja Loka, SLOVENIJA ZU/20 JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA O/57 J.U.A.FRISCHEIS d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA S/2 JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA A/8 KAGER HIŠA d.o.o., Ptuj, SLOVENIJA S/4 KALCER d.o.o., Trzin, SLOVENIJA A2/1, E/8 KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA D/31 KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p., Črnomelj, SLOVENIJA PINTAR d.o.o., LJUBLJANA, SLOVENIJA ZU/18 KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o., Pragersko, SLOVENIJA A2/1 KAMPO d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA ZU/10 KARODI d.o.o., Sevnica, SLOVENIJA ZU/14 KD PROJEKT, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA SILVADEC, FRANCIJA O/52 KEMOPLAST d.o.o., Šentjur pri Celju, SLOVENIJA LANO CARPETS, Harelbeke, BELGIJA TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA WEITZER, Weiz, AVSTRIJA B/23 KLIMA AS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BK/9 KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o., Maribor, SLOVENIJA B/11 KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA WOLF GmbH, Mainburg, NEMČIJA BK/21a KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o., Šmarje - Sap, SLOVENIJA VAKUUM TEHNIK d.o.o., Celje, SLOVENIJA A1/3a KLIPS d.o.o., Dramlje, SLOVENIJA S/10 KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA BK/11 KNUT d.o.o., Turjak, SLOVENIJA NIBE ENERGY SYSTEMS, Markaryd, ŠVEDSKA NIBE STOVES - CONTURA, Traryd, ŠVEDSKA O/43 KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela, SLOVENIJA B/25 KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika, SLOVENIJA B2/3 KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole, SLOVENIJA AIRELEC, FRANCIJA CLIMASTAR, ŠPANIJA FENIX, ČEŠKA

Sejem Dom 2012

27


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets D/10 KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA O/29 KOVINGRAD d.o.o., Trebnje, SLOVENIJA DIRICKX, CONGRIER, FRANCIJA A/15 KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA ROTO FRANK AG, STUTTGART, NEMČIJA BZ/7 KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p., Murska Sobota, SLOVENIJA O/50 KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p., Ajdovščina, SLOVENIJA B/19 KOVINTRADE d.d. CELJE, Celje, SLOVENIJA BBT, WETZLAR, NEMČIJA WODTKE, TUBINGEN, NEMČIJA O/4 K-TES d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA D/32 KUNC JOŽE s.p., Žiri, SLOVENIJA O/7 KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA, Nova Gorica, SLOVENIJA DEFIM, ITALIJA GASBETON, ITALIJA B/8 KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o., Žalec, SLOVENIJA KWB GmbH, St. Margarethen, AVSTRIJA O/36 LAFARGE CEMENT d.o.o., Trbovlje, SLOVENIJA O/14 LEEB BALKONE & ZÄUNE HOLZ LEEB GesmbH, AT-9563 Gnesau, AVSTRIJA BK/12 LENTHERM-INVEST d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA O/54 LES 3 d.o.o., Prestranek, SLOVENIJA O/31 LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA LESNA TIP d.d., Šentjanž pri Dravogradu , SLOVENIJA C/21 LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana, SLOVENIJA C/3 LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA GETRNER, AVSTRIJA GRACE, VELIKA BRITANIJA TEGOLA CANADESE, ITALIJA TENCATE, AVSTRIJA A1/3 LIKO TRADE, DRUŽBA ZA RAZVOJ IN TRŽENJE, d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA D/9 LINGSTON d.o.o., Šmartno v Rožni dolini, SLOVENIJA ALPAC, SCHIO, ITALIJA ELOY WATER, BELMONT, BELGIJA A/14 LIP BLED, d.o.o., Bled, SLOVENIJA B/3 LIPACOM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA PANASONIC, JAPONSKA BZ/5 LMM PROFESIONAL d.o.o., Logatec, SLOVENIJA ITW AUSTRIA, SALZBURG, AVSTRIJA ITW BEFESTIGUNGSYSTEME GMBH, ANSBACH, NEMČIJA SWATY COMET, ZREČE, SLOVENIJA UNIOR, ZREČE , SLOVENIJA B2/5 LORENLINE d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA A2/1 LOREX d.o o., LJUBLJANA, SLOVENIJA BOSE, Boston, ZDA A/4 LUMAR IG d.o.o., Maribor, SLOVENIJA O/62 LUNOS d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA LUNOS GmbH, NEMČIJA A/11 M SORA d.d., Žiri, SLOVENIJA NORICA , Radovljica, SLOVENIJA BK/20 MAANE INŽENIRING d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA DANFOS, DANSKA A2/1 MARAMO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BUZON, Herstal, BELGIJA MARGARITELLI, Perugia, ITALIJA A2/1, D/29 MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA C/13 MAREX d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA ITALPANELLI, ITALIJA LAMPRE, ITALIJA MAZZONETTO SpA, ITALIJA O/62 MARINO d.o.o. Šmartno pri Litiji, Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA A/1 MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš, SLOVENIJA A/1 MARLES PSP d.o.o., Podvelka, SLOVENIJA D/17a MARNIT d.o.o., Hoče, SLOVENIJA D/27 MARSEN, PETERKA MARKO, s.p., Domžale, SLOVENIJA D/33 MASPE S.r.l., IT - 36022 Cassola (VI), ITALIJA O/53 MATJAŽ CANKAR S.P., Ljubljana, SLOVENIJA A1/28 MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE, Petrovče, SLOVENIJA

28

Sejem Dom 2012


LOS PREDSTAVLJA

IZ VSEBINE

• proizvode in storitve slovenske obrti in podjetništva • nove tehnologije • inovacije • institucije, ki podpirajo razvoj podjetništva v Sloveniji

• poslovno stičišče − predstavitev institucij, ki podpirajo razvoj podjetništva v Sloveniji • Ulica obrti − predstavitev obrtnih poklicev • predstavitev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije • svetovalni center: davčno svetovanje, EU • razpisi, delovno in socialno pravo, tehnična zakonodaja in uporaba standardov ipd. • prodaja in trženje • prodor na tujih trgih – poslovanje v tujini • primeri dobrih praks – obrtniki in podjetniki se predstavijo • možnosti in priložnosti − programi Zavoda za zaposlovanje RS • modna revija • druženje in kulinarika: Gostilna Slovenija

1


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets HÖRMANN, NEMČIJA O/28 MB-TECH, d.o.o., Ljubljana - Polje, SLOVENIJA C/14 MELTAL IS, d.o.o., Maribor, SLOVENIJA ISOPAN, Patrica , ITALIJA KME, Osnabrück, NEMČIJA BK/8 MESEC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA D/20 METAL COSTRUZIONI DI RUSIN S.r.l., IT - 34070 San Pier d’Isonzo (GO), ITALIJA A1/25a METAL-PROFIL, d.o.o., Kamnik, SLOVENIJA CAME, TREVISO, ITALIJA JCM, BARCELONA , ŠPANIJA C/16 METROTILE SEE d.o.o., Žalec, SLOVENIJA A2/2 MIK, d.o.o., Vojnik, SLOVENIJA B/14 MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici, SLOVENIJA AIRWELL FRANCE SAS, GUYANCOURT, FRANCIJA TERMAL INT. SRL, BOLOGNA, ITALIJA ZEHNDER GMBH, LEHR, NEMČIJA C/15 MIX d.o.o, Ljubljana, SLOVENIJA CENTROMETAL, MACINEC, HRVAŠKA MODERN ROOFING SYSTEM , MŠENO, ČEŠKA SEVES S.P.A., BENETKE, ITALIJA A2/1 MIZARSTVO ANDREJ ERJAVEC s.p., Ljubljana, SLOVENIJA A2/1 MIZARSTVO BOLČIČ, MITJA BOLČIČ s.p., Kozina, SLOVENIJA D/24 MIZARSTVO JAUŠOVEC-KRISTJAN JAUŠOVEC s.p., Radenci, SLOVENIJA O/44 MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA D/22 MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana, SLOVENIJA A1/31 MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p., Planina, SLOVENIJA D/41 MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p., Mengeš, SLOVENIJA EGGER , St. Johan, AVSTRIJA A1/22 MKL SYSTEMS d.o.o., Šenčur, SLOVENIJA LIFT MASTER, NEMČIJA D/34 MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica, SLOVENIJA D/37 MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ZU/17 MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA C/23 MONTIM d.o.o., Šentjernej, SLOVENIJA A1/21 MONTIS, SAŠO FURMAN s.p., Slovenske Konjice, SLOVENIJA B/6 NIX d.o.o., Semič, SLOVENIJA AIR COND, GRAZ, AVSTRIJA DAIKIN, WIEN, AVSTRIJA O/20 NOVOLIT d.o.o., Nova vas, SLOVENIJA C/4 OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana, Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA CREATON, Autenried, NEMČIJA ETERNIT, Vöcklabruck, AVSTRIJA TONDACH, Gletnstäten, AVSTRIJA D/18 OBLAK COMMERCE d.o.o., Logatec, SLOVENIJA O/30 OGM-BI, d.o.o., Vrhnika, SLOVENIJA A1/24 OKNA IN VRATA NAGODE JANEZ NAGODE s.p., Logatec, SLOVENIJA A2/5 OKNA KLI LOGATEC, d.o.o., Logatec, SLOVENIJA D/4 OMBRA d.o.o. LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA O/68 OMEGA d.o.o., Gornja Radgona, SLOVENIJA O/23 OPTIM SF, d.o.o., Polhov Gradec, SLOVENIJA O/45 OPTIS d.o.o.,CELJE, Celje, SLOVENIJA GIBIDI , Poggio Rusco , ITALIJA NOLOGO srl , Villa Cortese, ITALIJA GA/5 ORTOPEDICA d.o.o., Maribor, SLOVENIJA A1/13 PALISADA d.o.o., JESENICE, Jesenice, SLOVENIJA GA/2 PARNAD d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VORWERK INTERNATIONAL, WOLLERAU, ŠVICA A2/1 PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p., Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA E/3 PEČARSTVO AVGUŠTIN, MARKO AVGUŠTIN s.p., Komenda, SLOVENIJA E/4 PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA D/17 PETRIČ d.o.o., Ajdovščina, SLOVENIJA B2/4 PILREMAG d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA BZ/6 PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA PIPELIFE, WR.NEUDORF, AVSTRIJA RAINBIRD, HERRENBERG-KUPPINGEN, NEMČIJA A2/10 PLANET PLUS, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA D/36 POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica, SLOVENIJA

30

Sejem Dom 2012


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets C/9a POLO COMMERCE d.o.o., HR - 10020 Zagreb, HRVAŠKA ZU/11 POLYFASER AG, IT - 39026 Prad am Stilfserjoch, ITALIJA GA/6 POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p., Ljubljana, SLOVENIJA GA/4 POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., Apače, SLOVENIJA A1/7 PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o., Domžale, SLOVENIJA DEXTÜRA, Bocholt, NEMČIJA FRIEDRICH BLANKE, Bad Iburg, NEMČIJA KONOLD HÄRTSFELDER HOLZINDUSTRIE GmbH, Dischingen-Katzenstein, NEMČIJA RUDDA, Heidenreichstein, AVSTRIJA D/26 PREVC, d.o.o., Žabnica, SLOVENIJA Alples d.d., Železniki, SLOVENIJA C/8a PRIME d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA TECHNOPANEL, YANA, BOLGARIJA O/32 PRIZMA d.o.o., Prebold, SLOVENIJA O/35 PROFORM d.o.o., Bohinjska Bela, SLOVENIJA FONATERM, SLOVENIJA HARRER, AVSTRIJA PROCLIMA, NEMČIJA O/33 PROMOBILE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA A1/12 PROPLAN d.o.o., Dob, SLOVENIJA MARANTEC GmbH & Co. KG, Marienfeld, NEMČIJA TECKENTRUP GmbH & Co. K, Verl- Sverenheide, NEMČIJA BK/21 PTS, d.o.o., Kranj, SLOVENIJA A/9 PVC NAGODE d.o.o., Postojna, SLOVENIJA O/46 R - PARKETI d.o.o., Trzin, SLOVENIJA E/5 RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p., Ljubljana-Dobrunje, SLOVENIJA ZU/2 RADOX d.o.o., DOMŽALE, SLOVENIJA B/18 REAM d.o.o., Trzin, SLOVENIJA MITSUBISHI ELECTRIC, Agrate Brianza, ITALIJA THERMOSCREENS, West Midlands, VELIKA BRITANIJA A2/1 REMAX d.o.o., Maribor, SLOVENIJA B/10 REMIH INŽENIRING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ANTRAX, ITALIJA BUDERUS , NEMČIJA TUBES, ITALIJA VAILLANT, NEMČIJA VIESSMANN, NEMČIJA VOGEL & NOOT , AVSTRIJA A/7 RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA A/2 RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA A/5 RIMA HIŠE d.o.o., Ljubljana - Polje, SLOVENIJA D/35 RNT PLUS, d.o.o., Izola-Isola, SLOVENIJA HABITARE - AD Srl, ITALIJA I - LES. PAVEL IKRA S.P., SLOVENIJA TECNOGRAFICA Spa, ITALIJA S/7 ROEFIX d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA A1/8 ROLAB d.o.o., Kranj, SLOVENIJA RENSON, WAREGEM, BELGIJA D/8 ROLETARSTVO BERČAN d.o.o., Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA D/16 ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA D/15 ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš, SLOVENIJA AV/1 ROLTEK, d.o.o., Dob, SLOVENIJA ZU/22 ROTO d.o.o., Murska Sobota, SLOVENIJA O/6 RUBNER HAUS AG, IT- 39030 Kiens (BZ), ITALIJA S/8 SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o., Grosuplje, SLOVENIJA B/12 SANITAR d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA A2/13 SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice, SLOVENIJA O/25 SCHIEDEL, d.o.o., PREBOLD, Prebold, SLOVENIJA D/5 SENČILA RALUX d.o.o., Grgar, SLOVENIJA A1/9 SIBAU d.o.o., Žabnica, SLOVENIJA O/16 SIES d.o.o., Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA S/5 SIKA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA O/1 SILVAPRODUKT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA D/14 SIMP d.o.o., Črniče, SLOVENIJA C/19 SKRIN d.o.o., Tolmin, SLOVENIJA EUROVENT , POLJSKA A2/1 SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš, SLOVENIJA

Sejem Dom 2012

31


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets EKEY BIOMETRIC SYSTEMS D.O.O., SLOVENIJA GAF TRGOVINA D.O.O., SLOVENIJA INTERNORM OKNA D.O.O., SLOVENIJA KAMINI KOČEVAR D.O.O., SLOVENIJA KAMPO D.O.O., SLOVENIJA LOREX D.O.O., SLOVENIJA MARAMO D.O.O., SLOVENIJA MAREMICO D.O.O., SLOVENIJA MIZARSTVO ANDREJ ERJAVEC S.P., SLOVENIJA MIZARSTVO BOLČIČ, MITJA BOLČIČ S.P., SLOVENIJA REMAX D.O.O., SLOVENIJA SVETINA & LAZAR D.O.O., LJUBLJANA, SLOVENIJA VILINSKI VRT D.O.O., SLOVENIJA BZ/4 SMEVT d.o.o., Ljubečna, SLOVENIJA CANAVAC, KANADA ZU/6 SOJOS d.o.o., Turnišče, SLOVENIJA RIKUTEC KUNSTOFF TECHNIK GmbH, NEMČIJA B/16 SONATA OGREVALNA TEHNIKA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BK/17 SONNENKRAFT ÖSTEREICH VERTRIEBS GmbH, AT - 9300 St. Veit/Glan, AVSTRIJA D/25 SPINE d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA AERIS, Haar bei München, NEMČIJA WAGNER, Langenneufnach, NEMČIJA D/7 SPING d.o.o., Škofja Loka, SLOVENIJA A1/14 STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC s.p., Maribor, SLOVENIJA STABIL BAUELEMENTE GmbH, Gabersdorf, AVSTRIJA WELTNORM, d.o.o., Maribor, SLOVENIJA A1/30 STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN OMANOVIČ s.p., Medvode, SLOVENIJA O/8 STO Ges.m.b.H., PODRUŽNICA LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA ZU/25 STOTINKA d.o.o., Makole, SLOVENIJA C/10 STREŠNIKI GOLOB d.o.o., Mirna Peč, SLOVENIJA ZU/5 STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA O/34 SUMONT d.o.o., Kranj, SLOVENIJA KNAUF, AVSTRIJA KNAUF INSULATION, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA URSA, NOVO MESTO, SLOVENIJA A2/1 SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA HANSGROHE, NEMČIJA KERAMAG, NEMČIJA BK/18 SYSTEMAIR d.o.o., Maribor, SLOVENIJA A1/4 ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA A1/29 ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci, SLOVENIJA GARANT GMBH, ICHTERSHAUSEN, NEMČIJA SCHENCHER GMBH, METTERSDORF, AVSTRIJA A1/11 TAKT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA NORMSTAHLL, MOOSBURG, NEMČIJA A2/1 TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p., Ljubljana-Polje, SLOVENIJA S/2a TEHNIS, d.o.o. Ljubljana, Ljubljana, SLOVENIJA A1/17 TEHROL d.o.o., Komenda, SLOVENIJA O/70 TEM ČATEŽ, d.d., VELIKA LOKA, SLOVENIJA BK/13 TERMO SHOP d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA B/9 TERMOCENTER d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BUDERUS GMBH, WETZLAR, NEMČIJA INTERCAL, LAGE, NEMČIJA PAW, HAMELN, NEMČIJA REMKO GMBH, LAGE , NEMČIJA SIEMENS, NEMČIJA TERMO - TEHNIKA, BRASLOVČE, SLOVENIJA ZU/24 TERMOFLOR d.o.o., Logatec, SLOVENIJA B/1 TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA AUSTRIA EMAIL, Knittelfeld, AVSTRIJA BENZING, NEMČIJA B/22 TERMOTEHNIKA d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA O/15 TERMOTOM d.o.o., Logatec, SLOVENIJA DESIGN COMPOSITE, MITTERSILL, AVSTRIJA ICOPAL, DANSKA SABIC IP, BERGEN OP ZOOM, NIZOZEMSKA

32

Sejem Dom 2012


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets BK/19 TILIA d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA CTC, Ljungby, ŠVEDSKA NAU, Moosburg, NEMČIJA REHAU, Rehau, NEMČIJA GA/10 TILT d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA A2/4 TIM MACLER, d.o.o., Celje, SLOVENIJA FAKRO SP.Z.O.O., NOWY SACZ, POLJSKA O/27 TIM OPARA d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA PROMAT, Dunaj, AVSTRIJA O/66, B/15 TITAN d.d., Kamnik, SLOVENIJA DOM, NEMČIJA EE, MADŽARSKA RONIS, FRANCIJA D/19 TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor, SLOVENIJA A1/18 TOCOM d.o.o., LJUBLJANA, Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA GAROFOLI, ANCONA, ITALIJA INOTHERM, DOLENJA VAS, SLOVENIJA STABIL, GABERSDORF, AVSTRIJA C/1 TONDACH SLOVENIJA, d.o.o., Križevci pri Ljutomeru, SLOVENIJA D/28 TRGODOM No. 1, d.o.o., Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA A1/16 TRIDOM d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA A1/5 TÜRCONTROLSYSTEME GmbH, AT - 2821Lanzenkirchen, AVSTRIJA O/21 URETEK d.o.o., Ivančna Gorica, SLOVENIJA S/3 URSA SLOVENIJA, d.o.o., Novo mesto, SLOVENIJA O/67 VACSI d.o.o., Žalec, SLOVENIJA DRAINVAC, Montreal, KANADA ZU/23 VAILLANT d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA VAILLANT GMBH, REMSCHEID, NEMČIJA A2/1 VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA BK/11a VALTIS OGREVANJE d.o.o., Maribor, SLOVENIJA A1/1 VARNOST MARIBOR d.d., Maribor, SLOVENIJA GA/9 VAŠ PROFIT d.o.o., Muta, SLOVENIJA O/64 VEGA PRODUKT d.o.o., Tišina, SLOVENIJA ABX, RUMBURK, ČEŠKA BEF, KOTURDOVICE, ČEŠKA FOTOVOLT, SKAKOVCI, SLOVENIJA A/12, A/13 VELUX SLOVENIJA d.o.o., Trzin, SLOVENIJA BZ/9 VEPLAS, d.d., Velenje, SLOVENIJA ARTWEGER, Bad Ischl, AVSTRIJA D/1 VERTEKS TG d.o.o., Celje, SLOVENIJA B/21 VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA D/44 VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA D/3 VILANOVA, d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA A2/1 VILINSKI VRT d.o.o., Domžale, SLOVENIJA B/20 VITANEST d.o.o., Nova Gorica, SLOVENIJA DAIKIN, BELGIJA MITSUBISHI ELECTRIC, JAPONSKA A1/2 VLOM, PROIZVODNJA PROTIVLOMNIH VRAT, d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA O/59 VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA A1/26 VON, LJUBLJANA, d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA A2/8 VOVKO d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA DIECKMANN, ISERLAHN, NEMČIJA KABA, RUMLANG, ŠVICA ROSSETTI, CASTO, ITALIJA VRBICI, d.o.o., Škofljica, SLOVENIJA O/58 VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p., Rogaška Slatina, SLOVENIJA B/24 WEISHAUPT d.o.o., Celje, SLOVENIJA S/12 WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d., Ormož, SLOVENIJA BK/16 WVTERM d.o.o., Maribor, SLOVENIJA S/11 XELLA POROBETON SI, d.o.o., Kisovec, SLOVENIJA O/61 Z & O, d.o.o., Blejska Dobrava, SLOVENIJA BK/8 ZABRET, d.o.o., Kranj, SLOVENIJA REDWELL, Hartberg, AVSTRIJA PS/3 ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ML. s.p., Mengeš, SLOVENIJA AV/7 ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Maribor, SLOVENIJA AV/2 ZAVOD BIG, LJUBLJANA, Ljubljana, SLOVENIJA G ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Sejem Dom 2012

33


Seznam razstavljavcev po abecedi / List of Exhibitors by alphabets O/12 GA/11 A1/19 A2/1 C/22 O/5 D/23

34

Sejem Dom 2012

ZELENI ZAJEC d.o.o., Ljubljana, SLOVENIJA ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec, SLOVENIJA ZGONEC d.o.o., Komenda, SLOVENIJA ZOOM ZIMSKI VRTOVI d.o.o, Maribor, SLOVENIJA ZORA DOMŽALE z.o.o., Mengeš, SLOVENIJA ERLUS, NEMČIJA ISOLA, FINSKA NEXE, HRVAŠKA ŽIHER d.o.o., Gorišnica, SLOVENIJA 360 - ARHITEKTURNI POSNETKI SMILJAN SIMERL s.p., Malečnik, SLOVENIJA LOLL, ZDA


Seznam zastopanih podjetij po abecedi / List of represented companies by alphabets

SEZNAM ZASTOPANIH PODJETIJ LIST OF REPRESENTED COMPANIES

O/64 D/25 B/6 B2/3 B/14 D/9 D/26 BK/2 B/10 ZU/12 BZ/8 BZ/9 BK/22 B/1 E/7 B/19 O/64 O/51 O/49 B/1 BK/6 A2/1 B/10 B/9 A2/1 A1/25a BZ/4 C/15 E/1 B2/2 O/13 B2/3 C/4 C/18 BK/19 B/6 B/20 BK/20 BK/7 B/7 O/7 O/15 A1/7 A2/8 O/29 O/66 O/67 O/66 D/41 D/9 C/22 C/4 C/19 A2/4 D/24a O/37 B2/3 O/37 O/35 O/64 O/63 A1/7

ABX, RUMBURK, ČEŠKA (VEGA PRODUKT d.o.o.) AERIS, Haar bei München, NEMČIJA (SPINE d.o.o.) AIR COND, GRAZ, AVSTRIJA (NIX d.o.o.) AIRELEC, , FRANCIJA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) AIRWELL FRANCE SAS, GUYANCOURT, FRANCIJA (MINERGIA d.o.o.) ALPAC, SCHIO, ITALIJA (LINGSTON d.o.o.) Alples d.d., Železniki, SLOVENIJA (PREVC, d.o.o.) Ama spa, LE, ITALIJA (JANTAR TRADE d.o.o.) ANTRAX, , ITALIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) API , , ITALIJA (AQUAGRAD d.o.o.) AQUATEC, DUBNICA, SLOVAŠKA (AQUAEMUNDUS, d.o.o.) ARTWEGER, Bad Ischl, AVSTRIJA (VEPLAS, d.d.) ATMOS, , ČEŠKA (ETIKS, d.o.o.) AUSTRIA EMAIL, Knittelfeld, AVSTRIJA (TERMO-TEHNIKA, d.o.o.) AUSTROFLAMM, WELLS, AVSTRIJA (GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p.) BBT, WETZLAR, NEMČIJA (KOVINTRADE d.d. CELJE) BEF, KOTURDOVICE, ČEŠKA (VEGA PRODUKT d.o.o.) BEFAG , , MADŽARSKA (HOTENJKA d.o.o.) BENINCA AVTOMATISMI Spa, Sandrigo, ITALIJA (G.OGRINC TRGOVSKO PODJETJE Z METALI d.o.o.) BENZING, , NEMČIJA (TERMO-TEHNIKA, d.o.o.) BERETTA, LECCO, ITALIJA (AL WAGI, d.o.o.) BOSE, Boston, ZDA (LOREX d.o o.) BUDERUS , , NEMČIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) BUDERUS GMBH, WETZLAR, NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) BUZON, Herstal, BELGIJA (MARAMO d.o.o.) CAME, TREVISO, ITALIJA (METAL-PROFIL, d.o.o.) CANAVAC, , KANADA (SMEVT d.o.o.) CENTROMETAL, MACINEC, HRVAŠKA (MIX d.o.o) CERAM PIU, ASOLO, ITALIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) CHEMINÉES DE CHAZELLES, Chazelles, FRANCIJA (CREINA d.d. KRANJ) CLAYTEC GMBH, , NEMČIJA (GNEZDO d.o.o.) CLIMASTAR, , ŠPANIJA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) CREATON, Autenried, NEMČIJA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) CREATON, , NEMČIJA (BURJA d.o.o.) CTC, Ljungby, ŠVEDSKA (TILIA d.o.o.) DAIKIN, WIEN, AVSTRIJA (NIX d.o.o.) DAIKIN, , BELGIJA (VITANEST d.o.o.) DANFOS, , DANSKA (MAANE INŽENIRING d.o.o.) DANFOSS DEVI, Ljubljana, SLOVENIJA (ETIK d.o.o.) DANTHERM, , DANSKA (GENERA d.o.o.) DEFIM, , ITALIJA (KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA) DESIGN COMPOSITE, MITTERSILL, AVSTRIJA (TERMOTOM d.o.o.) DEXTÜRA, Bocholt, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) DIECKMANN, ISERLAHN, NEMČIJA (VOVKO d.o.o.) DIRICKX, CONGRIER, FRANCIJA (KOVINGRAD d.o.o.) DOM, , NEMČIJA (TITAN d.d.) DRAINVAC, Montreal, KANADA (VACSI d.o.o.) EE, , MADŽARSKA (TITAN d.d.) EGGER , St. Johan, AVSTRIJA (MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p.) ELOY WATER, BELMONT, BELGIJA (LINGSTON d.o.o.) ERLUS, , NEMČIJA (ZORA DOMŽALE z.o.o.) ETERNIT, Vöcklabruck, AVSTRIJA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) EUROVENT , , POLJSKA (SKRIN d.o.o.) FAKRO SP.Z.O.O., NOWY SACZ, POLJSKA (TIM MACLER, d.o.o.) FAMILY CO, INADA, JAPONSKA (ARCUS PRO d.o.o.) FAVARO1, Treviso , ITALIJA (BANDELLI d.o.o.) FENIX, , ČEŠKA (KOOP TRGOVINA d.o.o.) FIXSTIK, Vipava, SLOVENIJA (BANDELLI d.o.o.) FONATERM, , SLOVENIJA (PROFORM d.o.o.) FOTOVOLT, SKAKOVCI, SLOVENIJA (VEGA PRODUKT d.o.o.) FRANCE TURBO, Bourg les Valence, FRANCIJA (FRANCE T d.o.o.) FRIEDRICH BLANKE, Bad Iburg, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.)

Sejem Dom 2012

35


Seznam zastopanih podjetij po abecedi / List of represented companies by alphabets

36

BK/15 A1/29 A1/18 O/7 BK/3 C/3 O/45 O/39 C/3 BZ/1 BK/4 O/37 O/41 BK/25 BK/1 BK/14 C/5 A1/23 D/35 A2/1 O/35 BK/26 BZ/12 BK/5 BK/14 O/2 A1/28 D/35 O/15 AV/6 O/49 A1/18 B/9 C/22 C/14 O/9 C/13 BZ/5 BZ/5 A1/25a E/2 A2/8 A2/8 C/18 O/42 A2/1 O/41 C/8 C/14 O/34 O/34 A1/7 O/13 B/8 AV/3 BK/5 O/51 C/13 O/52 O/11 O/31 A1/22 E/2 D/23 O/62 A1/12 A2/1

Sejem Dom 2012

FROLING, GRIESKIRCHEN, AVSTRIJA (BIOMASA d.o.o.) GARANT GMBH, ICHTERSHAUSEN, NEMČIJA (ŠTAJERLES TRADE d.o.o.) GAROFOLI, ANCONA, ITALIJA (TOCOM d.o.o., LJUBLJANA) GASBETON, , ITALIJA (KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA) GEO-TEC, Špital , AVSTRIJA (AGNI d.o.o.) GETRNER, , AVSTRIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) GIBIDI , Poggio Rusco , ITALIJA (OPTIS d.o.o.,CELJE) GORENJSKI DOM PROJEKT d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA (ASKAZ d.o.o.) GRACE, , VELIKA BRITANIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) GRAF OTTO GmbH, Teningen, NEMČIJA (ARMEX ARMATURE d.o.o.) GREENLAND SYSTEMS, Melbourne, AVSTRALIJA (BIO PLANET d.o.o.) GROSSO LEGNO, Mestre, ITALIJA (BANDELLI d.o.o.) GUARDI, MOLLERSDORF, AVSTRIJA (ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p.) GUMPP & MAIER GmbH , Binswangen, NEMČIJA (E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p.) GUNTAMATIC, PEUERBACH, AVSTRIJA (ESO INŽENIRING, d.o.o.) GUSTROWER WARMEPUMPEN, , NEMČIJA (ENERGO OPTIMA, d.o.o.) GUTTA WERKE AG, , ŠVICA (ATC GUTTA d.o.o.) GUTTOMAT, Gussing, AVSTRIJA (ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA) HABITARE - AD Srl, , ITALIJA (RNT PLUS, d.o.o.) HANSGROHE, , NEMČIJA (SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana) HARRER, , AVSTRIJA (PROFORM d.o.o.) HEI SOLAR LIGHT GmbH, Dunaj, AVSTRIJA (EKOVIT d.o.o.) HELIOS, , NEMČIJA (AGREGAT d.o.o.) HENCO INDUSTRIES, , BELGIJA (FRIGOR d.o.o.) HITACHI, , JAPONSKA (ENERGO OPTIMA, d.o.o.) HONKARAKENNE OYJ, Järvenpää, FINSKA (HORIZONT DOM d.o.o.) HÖRMANN, , NEMČIJA (MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE) I - LES. PAVEL IKRA S.P., , SLOVENIJA (RNT PLUS, d.o.o.) ICOPAL, , DANSKA (TERMOTOM d.o.o.) IGV GROUP, Milano, ITALIJA (ERDU d.o.o.) INDI A Spa, Malo, ITALIJA (G.OGRINC TRGOVSKO PODJETJE Z METALI d.o.o.) INOTHERM, DOLENJA VAS, SLOVENIJA (TOCOM d.o.o., LJUBLJANA) INTERCAL, LAGE, NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) ISOLA, , FINSKA (ZORA DOMŽALE z.o.o.) ISOPAN, Patrica , ITALIJA (MELTAL IS, d.o.o.) ISOSYSTEM , Ponte di Piave, ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) ITALPANELLI, , ITALIJA (MAREX d.o.o.) ITW AUSTRIA, SALZBURG, AVSTRIJA (LMM PROFESIONAL d.o.o.) ITW BEFESTIGUNGSYSTEME GMBH, ANSBACH, NEMČIJA (LMM PROFESIONAL d.o.o.) JCM, BARCELONA , ŠPANIJA (METAL-PROFIL, d.o.o.) JEREMAIS, WASSERTRUDINGEN, NEMČIJA (FLAMME-RIHTARŠIČ k.d.) KABA, RUMLANG, ŠVICA (VOVKO d.o.o.) KABA, RUMLANG, ŠVICA (VOVKO d.o.o.) KAPRIOL, , ITALIJA (BURJA d.o.o.) KELMOLIS, , LITVA (CIBOS, d.o.o., LUKOVICA) KERAMAG, , NEMČIJA (SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana) KING, , ITALIJA (ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p.) KLOBER GMBH, ENNEPETAL, NEMČIJA (HROVAT UB d.o.o.) KME, Osnabrück, NEMČIJA (MELTAL IS, d.o.o.) KNAUF, , AVSTRIJA (SUMONT d.o.o.) KNAUF INSULATION, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA (SUMONT d.o.o.) KONOLD HÄRTSFELDER HOLZINDUSTRIE GmbH, Dischingen-Katzenstein, NEMČIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) KREIDEZEIT GMBH, SELM, NEMČIJA (GNEZDO d.o.o.) KWB GmbH, St. Margarethen, AVSTRIJA (KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o.) KWINTET GROUP, , ŠVEDSKA (FRISTADS d.o.o.) LAM BOLLITORI, , ITALIJA (FRIGOR d.o.o.) LAMETT, , BELGIJA (HOTENJKA d.o.o.) LAMPRE, , ITALIJA (MAREX d.o.o.) LANO CARPETS, Harelbeke, BELGIJA (KEMOPLAST d.o.o.) LENKS d.o.o., CELJE, SLOVENIJA (HERMI, d.o.o.) LESNA TIP d.d., Šentjanž pri Dravogradu , SLOVENIJA (LESNI CENTER NOVAK d.o.o.) LIFT MASTER, , NEMČIJA (MKL SYSTEMS d.o.o.) LIMEX, KIRCHHAIN, NEMČIJA (FLAMME-RIHTARŠIČ k.d.) LOLL, , ZDA (360 - ARHITEKTURNI POSNETKI SMILJAN SIMERL s.p.) LUNOS GmbH, , NEMČIJA (LUNOS d.o.o.) MARANTEC GmbH & Co. KG, Marienfeld, NEMČIJA (PROPLAN d.o.o.) MARGARITELLI, Perugia, ITALIJA (MARAMO d.o.o.)


Seznam zastopanih podjetij po abecedi / List of represented companies by alphabets C/13 O/56 B/20 B/18 C/15 B/5 C/18 BK/19 C/11 C/22 BK/11 BK/11 O/45 BK/22 A/11 A1/11 B/7 ZU/15 B/3 B/7 B/9 O/37 O/37 D/31 BZ/6 O/35 O/27 BZ/6 BK/8 BK/19 B/9 A1/8 BK/6 BK/3 ZU/6 O/9 O/49 O/66 O/9 C/20 A2/8 A/15 A1/7 O/15 AV/3 O/9 O/37 O/13 A1/29 O/51 C/15 B/7 BK/3 B/9 ZU/14 E/1 A1/18 A1/14 C/20 O/51 BZ/5 O/52 C/8a A1/12 BK/5 D/35

MAZZONETTO SpA, , ITALIJA (MAREX d.o.o.) MEISTER, RUTHEN, NEMČIJA (EXPERT! d.o.o.) MITSUBISHI ELECTRIC, , JAPONSKA (VITANEST d.o.o.) MITSUBISHI ELECTRIC, Agrate Brianza, ITALIJA (REAM d.o.o.) MODERN ROOFING SYSTEM , MŠENO, ČEŠKA (MIX d.o.o) MUOVITECH , , ŠVEDSKA (ATLAS TRADING, d.o.o.) NATUR INFORM, , NEMČIJA (BURJA d.o.o.) NAU, Moosburg, NEMČIJA (TILIA d.o.o.) NELSKAMP, SCHERMBECK, NEMČIJA (ARETTA d.o.o.) NEXE, , HRVAŠKA (ZORA DOMŽALE z.o.o.) NIBE ENERGY SYSTEMS, Markaryd, ŠVEDSKA (KNUT d.o.o.) NIBE STOVES - CONTURA, Traryd, ŠVEDSKA (KNUT d.o.o.) NOLOGO srl , Villa Cortese, ITALIJA (OPTIS d.o.o.,CELJE) NORDICA, , ITALIJA (ETIKS, d.o.o.) NORICA , Radovljica, SLOVENIJA (M SORA d.d.) NORMSTAHLL, MOOSBURG, NEMČIJA (TAKT d.o.o.) OCHSNER, , AVSTRIJA (GENERA d.o.o.) PALAZZETTI S.P.A., , ITALIJA (IMAG d.o.o.) PANASONIC, , JAPONSKA (LIPACOM d.o.o.) PANASONIC, , ZDA (GENERA d.o.o.) PAW, HAMELN, NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) PIETRAELITE, Bergamo, ITALIJA (BANDELLI d.o.o.) PIETRAVERA, Brescia, ITALIJA (BANDELLI d.o.o.) PINTAR d.o.o., LJUBLJANA, SLOVENIJA (KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p.) PIPELIFE, WR.NEUDORF, AVSTRIJA (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) PROCLIMA, , NEMČIJA (PROFORM d.o.o.) PROMAT, Dunaj, AVSTRIJA (TIM OPARA d.o.o.) RAINBIRD, HERRENBERG-KUPPINGEN, NEMČIJA (PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.) REDWELL, Hartberg, AVSTRIJA (ZABRET, d.o.o.) REHAU, Rehau, NEMČIJA (TILIA d.o.o.) REMKO GMBH, LAGE , NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) RENSON, WAREGEM, BELGIJA (ROLAB d.o.o.) RIELLO, LEGNANO, ITALIJA (AL WAGI, d.o.o.) RIKA, Micheldorf, AVSTRIJA (AGNI d.o.o.) RIKUTEC KUNSTOFF TECHNIK GmbH, , NEMČIJA (SOJOS d.o.o.) RIWEGA, Bolzano, ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) ROLLING CENTER, Falzedi Trevignano, ITALIJA (G.OGRINC TRGOVSKO PODJETJE Z METALI d.o.o.) RONIS, , FRANCIJA (TITAN d.d.) ROOFROX, Milano , ITALIJA (GRAMINT d.o.o.) ROSER, SEUL, KOREJA, DEMOKRATICNA LJUDSKA REP. (ARTIMEX d.o.o.) ROSSETTI, CASTO, ITALIJA (VOVKO d.o.o.) ROTO FRANK AG, STUTTGART, NEMČIJA (KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d.) RUDDA, Heidenreichstein, AVSTRIJA (PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.) SABIC IP, BERGEN OP ZOOM, NIZOZEMSKA (TERMOTOM d.o.o.) SAEKKO INDUSTRI, , DANSKA (FRISTADS d.o.o.) SAGER, Zurich, ŠVICA (GRAMINT d.o.o.) SAN MARCO, Noale, ITALIJA (BANDELLI d.o.o.) SAND UND LEHM, , AVSTRIJA (GNEZDO d.o.o.) SCHENCHER GMBH, METTERSDORF, AVSTRIJA (ŠTAJERLES TRADE d.o.o.) SCHEUCHER, , AVSTRIJA (HOTENJKA d.o.o.) SEVES S.P.A., BENETKE, ITALIJA (MIX d.o.o) SHARP, , JAPONSKA (GENERA d.o.o.) SHT , Salzburg, AVSTRIJA (AGNI d.o.o.) SIEMENS, , NEMČIJA (TERMOCENTER d.o.o.) SILVADEC, , FRANCIJA (KD PROJEKT, d.o.o.) SPARTHERM, MELLE, NEMČIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) STABIL, GABERSDORF, AVSTRIJA (TOCOM d.o.o., LJUBLJANA) STABIL BAUELEMENTE GmbH, Gabersdorf, AVSTRIJA (STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC s.p.) STEICO, FELDKIRCHEN, AVSTRIJA (ARTIMEX d.o.o.) STUFEX, Beluno, ITALIJA (HOTENJKA d.o.o.) SWATY COMET, ZREČE, SLOVENIJA (LMM PROFESIONAL d.o.o.) TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA (KEMOPLAST d.o.o.) TECHNOPANEL, YANA, BOLGARIJA (PRIME d.o.o.) TECKENTRUP GmbH & Co. K, Verl- Sverenheide, NEMČIJA (PROPLAN d.o.o.) TECNOCLIMA, , ITALIJA (FRIGOR d.o.o.) TECNOGRAFICA Spa, , ITALIJA (RNT PLUS, d.o.o.)

Sejem Dom 2012

37


Seznam zastopanih podjetij po abecedi / List of represented companies by alphabets C/3 C/3 B/14 B/9 BK/26 B/5 B/18 C/4 BK/25 O/56 B/10 O/2 O/52 BZ/5 O/34 B/10 ZU/23 BK/22 B/10 B/10 BZ/12 GA/2 D/25 BK/1 D/30 O/52 O/56 A1/14 C/8 B/19 E/1 B/11 O/60 B/14

TEGOLA CANADESE, , ITALIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) TENCATE, , AVSTRIJA (LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA) TERMAL INT. SRL, BOLOGNA, ITALIJA (MINERGIA d.o.o.) TERMO - TEHNIKA, BRASLOVČE, SLOVENIJA (TERMOCENTER d.o.o.) TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA (EKOVIT d.o.o.) THERMIA, Arvika, ŠVEDSKA (ATLAS TRADING, d.o.o.) THERMOSCREENS, West Midlands, VELIKA BRITANIJA (REAM d.o.o.) TONDACH, Gletnstäten, AVSTRIJA (OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana) TONON FORTY spa, Oderzo, ITALIJA (E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p.) TRAPA BODEN, TRAUNKIRCEN, AVSTRIJA (EXPERT! d.o.o.) TUBES, , ITALIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA (HORIZONT DOM d.o.o.) UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA (KEMOPLAST d.o.o.) UNIOR, ZREČE , SLOVENIJA (LMM PROFESIONAL d.o.o.) URSA, NOVO MESTO, SLOVENIJA (SUMONT d.o.o.) VAILLANT, , NEMČIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) VAILLANT GMBH, REMSCHEID, NEMČIJA (VAILLANT d.o.o.) VIADRUS, Bogumin, ČEŠKA (ETIKS, d.o.o.) VIESSMANN, , NEMČIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) VOGEL & NOOT , , AVSTRIJA (REMIH INŽENIRING d.o.o.) VORTICE, , ITALIJA (AGREGAT d.o.o.) VORWERK INTERNATIONAL, WOLLERAU, ŠVICA (PARNAD d.o.o.) WAGNER, Langenneufnach, NEMČIJA (SPINE d.o.o.) WAGNER & CO, , NEMČIJA (ESO INŽENIRING, d.o.o.) WATKINS, CALIFORNIA , , ZDA (HSS BAZENI d.o.o.) WEITZER, Weiz, AVSTRIJA (KEMOPLAST d.o.o.) WEITZER PARKETT, WEIZ, AVSTRIJA (EXPERT! d.o.o.) WELTNORM, d.o.o., Maribor, SLOVENIJA (STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STA BIL -DRAGO KOSTANJEVEC s.p.) WIENERBERGER GMBH, HANNOVER, NEMČIJA (HROVAT UB d.o.o.) WODTKE, TUBINGEN, NEMČIJA (KOVINTRADE d.d. CELJE) WOK, MATERSBURG, AVSTRIJA (HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO) WOLF GmbH, Mainburg, NEMČIJA (KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o.) WPL LTD., , VELIKA BRITANIJA (F3M LEVSTEK IN DRUŽBENIKI d.n.o.) ZEHNDER GMBH, LEHR, NEMČIJA (MINERGIA d.o.o.)

ENERGETSKO VARÈNA OKNA

Varčujte z energijo in prihranite

SMREKA • MACESEN • LES/ALUMINIJ

www.oknasemrl.eu

Energetski razred A ++

++ Brezplačne informacije:

051/628-505 Razstavni salon: Planina 189 • 6232 Planina

PLANINA

FRANCI ŠEMRL S.P.

Tradicija izdelave oken od leta 1895 38

Sejem Dom 2012


Sejem Dom 2012


40

Sejem Dom 2012

Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA

Dvorana A-A2 Pavilion

Dvorana A Pavilion/ KUPOLA

Dvorana A1 Pavilion/ MESTNA DVORANA

Dvorana AV Pavilion/ AVLA

Dvorana AG Pavilion/ GALERIJA

Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA

Dvorana D Pavilion / FONTANA

Dvorana E Pavilion

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana Bk Pavilion / STEBRNA DVORANA

Dvorana B Pavilion / MARMORNA DVORANA

Dvorana BZ Pavilion / POVODNI MOŽ

Dvorana B2 Pavilion / PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

Dvorana S Pavilion/ SONET

Dvorana O Pavilion/ ODA

Dvorana G Pavilion/ GAZELA

Načrt razstavišča / Plan of pavilions


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

A KUPOLA

10 3 8 15 14 4 11 1

INLES d.d. JELOVICA, d.d. KAGER HIŠA d.o.o. KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. LIP BLED, d.o.o. LUMAR IG d.o.o. M SORA d.d. MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.

1 9 7 2 5 6 12, 13

MARLES PSP d.o.o. PVC NAGODE d.o.o. RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o. RIKO HIŠE d.o.o. RIMA HIŠE d.o.o. SKUPNI PROSTOR GZS - SEKCIJE MONTAŽNIH HIŠ VELUX SLOVENIJA d.o.o.

Dvorana A2 Pavilion

9

8

5

12

6

Dvorana C / Pavilion

4 11

13

2

3

14

Zasilni izhod / Emergency Exit

10

7

15

1

Avla / Galerija

A-A2 PREHOD Dvorana A2 Pavilion

1 2

INFONET MEDIA d.d. BOLHA d.o.o. 2

1 Zasilni izhod / Emergency Exit

Zasilni izhod / Emergency Exit Dvorana A Pavilion

Sejem Dom 2012

41


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

A1 MESTNA DVORANA ABS OKNA d.o.o. ACTUAL FENSTER TÜREN SONNENSCHUTZ GmbH ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA ARCONT IP d.o.o. BKM DUŠAN BEZEK s.p. EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o. GVT d.o.o. HANCMAN d.o.o. INT VRATA d.o.o. KLIPS d.o.o. LIKO TRADE, DRUŽBA ZA RAZVOJ IN TRŽENJE, d.o.o. MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE METAL-PROFIL, d.o.o. MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p. MKL SYSTEMS d.o.o. MONTIS, SAŠO FURMAN s.p. OKNA IN VRATA NAGODE JANEZ NAGODE s.p. PALISADA d.o.o., JESENICE PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.

12 8 9 14 30 4 29 11 17 18 16 5 1 2 26 19

PROPLAN d.o.o. ROLAB d.o.o. SIBAU d.o.o. STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL - DRAGO KOSTANJEVEC, S.P. STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN OMANOVIČ s.p. ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o. ŠTAJERLES TRADE d.o.o. TAKT d.o.o. TEHROL d.o.o. TOCOM d.o.o., LJUBLJANA TRIDOM d.o.o. TÜRCONTROLSYSTEME GmbH VARNOST MARIBOR d.d. VLOM, PROIZVODNJA PROTIVLOMNIH VRAT, d.o.o. VON, LJUBLJANA, d.o.o. ZGONEC d.o.o.

Dvorana A Pavilion

25

10

25a

26

9

11

8

24 27

12

13

Zunanji prostor / Outside space

7 23 28

29

14

14a

15

16

6

5

22 4 31 21

20

30

17 3a

32

19

18

1

Vhod Dunajska cesta / Enter Dunajska cesta

42

Sejem Dom 2012

2

3

Zasilni izhod / Emergency Exit

25 20 23 27 32 6 14a 10 15 3a 3 28 25a 31 22 21 24 13 7


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

A2 KOCKA AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o. ALTIS d.o.o. IDRIJA ALU PROJEKT d.o.o. FINSTRAL AG Spa GAŠPER TRŽENJE d.o.o. GLIN NAZARJE, d.o.o. INOTHERM d.o.o. MIK, d.o.o. OKNA KLI LOGATEC, d.o.o. PLANET PLUS, d.o.o. SATLER OKNA IN VRATA d.o.o. SKUPINA VILA BRAVUM TIM MACLER, d.o.o. VOVKO d.o.o.

Dvorana A2 Pavilion Dvorana A1 Pavilion

Zasilni izhod / Emergency Exit

10 9 13 11

14 12

1

8

7

4

6

Vhod Vilharjeva cesta / Enter from Vilharjeva cesta

6 9 11 14 3 12 7 2 5 10 13 1 4 8

Zasilni izhod / Emergency Exit

3

5

2

Dvorana A Pavilion

Sejem Dom 2012

43


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

AV AVLA

6 5 3 5a 4 1 7 2

ERDU d.o.o. FINSTRAL AG Spa FRISTADS d.o.o. GRAWE ZAVAROVALNICA d.d. JANEZ NAGODE ROLTEK, d.o.o. ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d. ZAVOD BIG, LJUBLJANA

Dvorana A Pavilion 6

5a

7

5

4 1 2

3 Dvorana A1 Pavilion

AG GALERIJA

3 7 5 2 6 4 10 9 11

IONEX, d.o.o., LJUBLJANA IZIS - IZTOK TOMC, s.p. ORTOPEDICA d.o.o. PARNAD d.o.o. POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p. POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p. TILT d.o.o. VAŠ PROFIT d.o.o. ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.

Dvorana A - Avla / Pavilion A - Entrance Hall 9

10

11

8 7

44

Sejem Dom 2012

6

5

4

3

2

GOSTINSTVO / CATERING


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

B MARMORNA DVORANA

5 4 7 13 17 2 23 11 25 19 8 3 14

ATLAS TRADING, d.o.o. DINES ITS d.o.o. GENERA d.o.o. GORENJE d.d. HERZ d.d. IKA, ŽIRI, d.o.o. KLIMA AS d.o.o. KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o. KOLPA, d.d. METLIKA KOVINTRADE d.d. CELJE KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o. LIPACOM d.o.o. MINERGIA d.o.o.

6 18 10 12 16 9 1 22 15 21 20 24

NIX d.o.o. REAM d.o.o. REMIH INŽENIRING d.o.o. SANITAR d.o.o. SONATA OGREVALNA TEHNIKA d.o.o. TERMOCENTER d.o.o. TERMO-TEHNIKA, d.o.o. TERMOTEHNIKA d.o.o. TITAN d.d. VETO VELETRGOVINA d.o.o. VITANEST d.o.o. WEISHAUPT d.o.o.

Dvorana B2 Pavilion

2

25

1

11

14

12

15

16

24

3

10

13

18

17

4

23

21

9 6 5

8

19

7

22 20

Zunanji prostor / Outdoor area

Dvorana A - Galerija AG Pavilion A - Gallery Dvorana B Pavilion Dvorana A - Avla AV Pavilion A - Entrance Hall

Sejem Dom 2012

45


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

BK STEBRNA DVORANA 3 6 4 15 12a 27 25 26 14 22a 1 7 22 10 5 23

AGNI d.o.o. AL WAGI, d.o.o. BIO PLANET d.o.o. BIOMASA d.o.o. BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p. DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING, d.o.o. E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p. EKOVIT d.o.o. ENERGO OPTIMA, d.o.o. ENERTUS d.o.o. ESO INŽENIRING, d.o.o. ETIK d.o.o. ETIKS, d.o.o. EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o. FRIGOR d.o.o. HARREITHER, d.o.o.

2 9 21a 11 12 20 8 21 17 18 13 19 11a 16

JANTAR TRADE d.o.o. KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o. KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. KNUT d.o.o. LENTHERM-INVEST d.o.o. MAANE INŽENIRING d.o.o. MESEC d.o.o. PTS, d.o.o. SONNENKRAFT ÖSTEREICH VERTRIEBS GmbH SYSTEMAIR d.o.o. TERMO SHOP d.o.o. TILIA d.o.o. VALTIS OGREVANJE d.o.o. WVTERM d.o.o. Dvorana B2 Pavilion

Dvorana BZ Pavilion 25

26

27

1

2

12a 23

18

11a

12

17

3

11

15 22

4 13

19

9

10

16 5

14 22a

21a

21

20

8

Zasilni izhod / Emergency Exit

Dvorana BZ Pavilion Dvorana B2 Pavilion Dvorana BK Pavilion

46

Sejem Dom 2012

7

6


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

B2 PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

2 6 1 3 5 4

CREINA d.d. KRANJ ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o. INOXVRBOVŠEK d.o.o. KOOP TRGOVINA d.o.o. LORENLINE d.o.o. PILREMAG d.o.o.

Vhod Press in razstavljavci / Entrance Press and Exhibitors

PRESS

4

2

3

1

RECEPCIJA / RECEPTION

6

5

Dvorana BZ Pavilion

Dvorana B Pavilion

BZ POVODNI MOŽ

11 12 8 1 3 2 3a 7 5 6 4 9

ACO d.o.o. AGREGAT d.o.o. AQUAEMUNDUS, d.o.o. ARMEX ARMATURE d.o.o. BISTRA VODA d.o.o. EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p. INTERTECH d.o.o. KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p. LMM PROFESIONAL d.o.o. PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o. SMEVT d.o.o. Dvorana O Pavilion VEPLAS d.d. 3a

4

5

6

7

8 9

3

2

1

12

11

Dvorana Bk Pavilion

Sejem Dom 2012

47


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

C STEKLENA DVORANA Dvorana A Pavilion

4 6 1

4 7 2 5 8

8a 3 9a

23

9 24 22 11

10

21

13

15

Zasilni izhod / Emergency Exit

12 20

14 19 18

16 17

Zasilni izhod / Emergency Exit

48

Sejem Dom 2012

9 11 20 5 6 18 7 24 2 17 12 8 21 3 13 14 16 15 23 4 9a 8a 19 10 1 22

ANGA TRGOVINA d.o.o. ARETTA d.o.o. ARTIMEX d.o.o. ATC GUTTA d.o.o. BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o. BURJA d.o.o. CREATON AG DROP SHOP d.o.o. ESAL d.o.o. GORIŠKE OPEKARNE d.d. HOSEKRA d.o.o. HROVAT UB d.o.o. LESNINA INŽENIRING d.d. LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA MAREX d.o.o. MELTAL IS, d.o.o. METROTILE SEE d.o.o. MIX d.o.o MONTIM d.o.o. OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana POLO COMMERCE d.o.o. PRIME d.o.o. SKRIN d.o.o. STREŠNIKI GOLOB d.o.o. TONDACH SLOVENIJA, d.o.o. ZORA DOMŽALE z.o.o. Dvorana D Pavilion


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

D FONTANA AD VITA d.o.o. AGENCIJA FORMA d.o.o. AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA AKROL TOMAŽ KOSEC s.p. ARCUS PRO d.o.o. DEKOR SENČILA d.o.o. DELTA SPA d.o.o. GLASPLAST, d.o.o. GRADNIG - GRADBENIŠTVO ZDRAVKO DOJČINOVIĆ s.p. HAM d.o.o. HIŠA M d.o.o. HOBY LES d.o.o. HSS BAZENI d.o.o. ILES Lesna industrija d.o.o. IZI MOBILI d.o.o. KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p. KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o. KUNC JOŽE s.p. LINGSTON d.o.o. MAREMICO, d.o.o. MARNIT d.o.o. MARSEN, PETERKA MARKO, s.p. MASPE S.r.l. METAL COSTRUZIONI DI RUSIN S.r.l.

24 22 41 34 37 18 4 17 36 26 35 8 16 15 5 14 25 7 19 28 1 44 3 23

MIZARSTVO JAUŠOVEC-KRISTJAN JAUŠOVEC s.p. MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p. MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p. MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o. MLINAR & MLINAR d.o.o. OBLAK COMMERCE d.o.o. OMBRA d.o.o. LJUBLJANA PETRIČ d.o.o. POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p. PREVC, d.o.o. RNT PLUS, d.o.o. ROLETARSTVO BERČAN d.o.o. ROLETARSTVO MEDLE d.o.o. ROLETE KOSEC d.o.o. SENČILA RALUX d.o.o. SIMP d.o.o. SPINE d.o.o. SPING d.o.o. TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o. TRGODOM No. 1, d.o.o. VERTEKS TG d.o.o. VGRADNE OMARE HOBY d.o.o. VILANOVA, d.o.o. 360 - ARHITEKTURNI POSNETKI SMILJAN SIMERL s.p.

Dvorana C Pavilion 24a

24

23

22

43

21

44 34 42

25

21a

41

10

20

18

9

8

12

19

7

33 17

17a

14

13

35 40

39

36 26

38a 27

38

6 32

16

5

15

37

28

29

30

31

1

2

3

Dvorana AV Pavilion

Zasilni izhod / Emergency Exit

38a 41 40 13 24a 6 2 12 21a 21 39 38 30 42 43 31 10 32 9 29 17a 27 33 20

4

Dvorana B Pavilion Zunanji prostor / Outdoor area

Dvorana C Pavilion Dvorana D Pavilion

Sejem Dom 2012

49


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

E JURČEK 2 6 7 1 8 3 4 5

FLAMME-RIHTARŠIČ k.d. FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o. GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p. HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO KAMINI KOČEVAR d.o.o. PEČARSTVO AVGUŠTIN, MARKO AVGUŠTIN s.p. PEČI KERAMIKA, d.o.o. RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p.

2

SVARUNOV HRAM

3

1

4 8

5

7 6

Zunanji prostor PS Outdoor Area Dvorana S Pavilion Dvorana E Pavilion

50

Sejem Dom 2012

Zunanji prostor / Outdoor area


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

S SONET

6 1 13 1 9 2 4 10

ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o. DEMIT, d.o.o. EKO PRODUKT d.o.o. FRAGMAT TIM d.d. FRAGMAT TIM d.d. JUB d.o.o. KALCER d.o.o. KNAUF INSULATION, d.o.o.

4

5

7 8 5 2a 3 12 11

ROEFIX d.o.o. SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o. SIKA d.o.o. TEHNIS, d.o.o. Ljubljana URSA SLOVENIJA, d.o.o. WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d. XELLA POROBETON SI, d.o.o.

6

9

10

Dvorana G Pavilion Dvorana O Pavilion 3

2a

7

8

2

13

1

11

12

Vhod / Enter

PSPLOŠČAD SLOVENIJALES

1 2 3 5 6

ALFA NATURA d.o.o. ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ML. s.p. G.OGRINC TRGOVSKO PODJETJE Z METALI d.o.o. EMA d.o.o. HOJA, d.d.

6

1 6 5

3

2

Vhod / Enter

Sejem Dom 2012

51


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

G GAZELA

1 2

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o. –PREDAVANJA IN BREZPLAČNA SVETOVANJA ZA OBISKOVALCE SEJMA ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

DELAVNICE / WORKSHOP

2

Dvorana S Pavilion

COFFEE POINT

1

ZU ZUNANJI PROSTOR Dvorana D, C Pavilion 21

22

20

19

23

18 17

24

12

10

11

Dvorana B Pavilion

16 15

25

14

6

8

5 4 Zunanji prostor ZU Outdoor Area

2

Dvorana G Pavilion 3 1a

52

11 2 22 6 5 25 24 23 4

Sejem Dom 2012

1

Dvorana O Pavilion

9

POLYFASER AG RADOX d.o.o. ROTO d.o.o. SOJOS d.o.o. STROJ - ENERGIJSKA STOTINKA d.o.o. TEHNIKA d.o.o. TERMOFLOR d.o.o. VAILLANT d.o.o. ŽIHER d.o.o.

Dvorana A1 Pavilion

9 AALT d.o.o. 1 ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p. 16 AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o. 12 AQUAGRAD d.o.o. 19 ENERGA SISTEMI d.o.o. 1a EUROCEV d.o.o. 3 GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p. 21 HIDRIA d.d. 14 IMAG d.o.o. 20 JOSEF STEINER d.o.o. 18 KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o. 10 KARODI d.o.o. 15 KD PROJEKT, d.o.o. 8 MKL SYSTEMS d.o.o. 17 MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p.


Načrt razstavišča / Plan of pavilions

O ODA 63b ABB d.o.o. 55 ALPOD d.o.o. 41 ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p. 19 APOLONIJ d.o.o. 39 ASKAZ d.o.o. 37 BANDELLI d.o.o. 16a BETONTRADE d.o.o. 42 CIBOS, d.o.o., LUKOVICA 10 DOKA SLOVENIJA OPAŽNA TEHNOLOGIJA d.o.o. 65 EDICOM, d.o.o. 18 EKO KONCEPT d.o.o. 69 EKORIM MIRKO RIBIČ s.p. 26 ENDOM, GRADBENO PODJETJE, d.o.o. 56 EXPERT! d.o.o. 65a FFF d.o.o. 3 FIGURA d.o.o. 40 FORNACI DI MANZANO S.p.A. 63 FRANCE T d.o.o. 60 F3M LEVSTEK IN DRUŽBENIKI d.n.o. 48 GIVOS d.o.o. 13 GNEZDO d.o.o. 49 G.OGRINC TRGOVSKO POD JETJE Z METALI d.o.o. 63a GRADBENI INŽENIRING, ALEŠ ŠENTJURC s.p.

68 OMEGA d.o.o. 23 OPTIM SF, d.o.o. 45 OPTIS d.o.o.,CELJE 32 PRIZMA d.o.o. 35 PROFORM d.o.o. 33 PROMOBILE d.o.o. 46 R - PARKETI d.o.o. 6 RUBNER HAUS AG 25 SCHIEDEL, d.o.o., PREBOLD 16 SIES d.o.o. 1 SILVAPRODUKT d.o.o. 8 STO Ges.m.b.H., PODRUŽNICA LJUBLJANA 34 SUMONT d.o.o. 70 TEM ČATEŽ, d.d. 15 TERMOTOM d.o.o. 27 TIM OPARA d.o.o. 66 TITAN d.d. 21 URETEK d.o.o. 67 VACSI d.o.o. 64 VEGA PRODUKT d.o.o. 59 VOGART d.o.o. 58 VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p. 61 Z & O, d.o.o. 12 ZELENI ZAJEC d.o.o. 5 ŽIHER d.o.o.

9 GRAMINT d.o.o. 11 HERMI, d.o.o. 17 HOMLES ZDRAVKO BODLAJ S.P. 2 HORIZONT DOM d.o.o. 51 HOTENJKA d.o.o. 47 INOKS PLUS d.o.o. 57 J.U.A.FRISCHEIS d.o.o. 52 KEMOPLAST d.o.o. 43 KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o. 29 KOVINGRAD d.o.o. 50 KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p. 4 K-TES d.o.o. 7 KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA 36 LAFARGE CEMENT d.o.o. 14 LEEB BALKONE & ZÄUNE HOLZ LEEB GesmbH 54 LES 3 d.o.o. 31 LESNI CENTER NOVAK d.o.o. 62 LUNOS d.o.o. 62 MARINO d.o.o. Šmartno pri Litiji 53 MATJAŽ CANKAR s.p. 28 MB-TECH, d.o.o. 44 MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o. 17 MONTER KOCJAN d.o.o. 20 NOVOLIT d.o.o. 30 OGM-BI, d.o.o.

45 Dvorana S Pavilion

46

47

44

3

48 42

17

20

50

1 41

16

14 13

15

12

52

53

51

6

5

18 19

2

4

43

40

39

54 68

7

8

55

37 11

9

21

70

56

36

67

10

65a 66

22 23

69

28

25 26

29

59

35

30

61

63a

Dvorana B2K Pavilion

16a

49

65 63b

57

27

64

34 31

32

33

58

60

62

63

Sejem Dom 2012

53


54

Sejem Dom 2012

Dvorana A2 Pavilion/ KOCKA

Dvorana A-A2 Pavilion

Dvorana A Pavilion/ KUPOLA

Dvorana A1 Pavilion/ MESTNA DVORANA

Dvorana AV Pavilion/ AVLA

Dvorana AG Pavilion/ GALERIJA

Dvorana C Pavilion/ STEKLENA DVORANA

Dvorana D Pavilion / FONTANA

Dvorana E Pavilion

Zunanji prostor Zu Outdoor Area

Dvorana Bk Pavilion / STEBRNA DVORANA

Dvorana B Pavilion / MARMORNA DVORANA

Dvorana BZ Pavilion / POVODNI MOŽ

Dvorana B2 Pavilion / PREDDVERJE MARMORNE DVORANE

Dvorana S Pavilion/ SONET

Dvorana O Pavilion/ ODA

Dvorana G Pavilion/ GAZELA

Načrt razstavišča / Plan of pavilions


Razstavni program po dvoranah / Exhibition programme by pavilions DVORANA / PAVILION A1 MESTNA DVORANA Stavbno pohištvo, garažna vrata, ograjni sistemi, tehnično varovanje / Building furni ture, garage

doors, fence systems, technical security

DVORANA / PAVILION A KUPOLA montažne hiše, stavbno pohištvo / Prefabricated homes, building furniture DVORANA / PAVILION AV AVLA zavarovalnice, senčila, stavbno pohištvo, založništvo, ostalo / Insurance companies, Shades,

Building furniture, publishing, other

DVORANA / PAVILION AG GALERIJA gostinstvo, prodajni program / Catering, household appliances PREHOD / PASSAGE A-A2 PREHOD medijski partnerji / Media partners DVORANA / PAVILION A2 KOCKA stavbno pohištvo, SKUPINA VILA BRAVUM / Building furniture, VILA BRAVUM group presentation DVORANA / PAVILION B MARMORNA DVORANA klimatizacija in ogrevalna tehnika, kopalnice in sanitarna oprema / Air conditioning and heating

solutions, bathroom and sanitary products

DVORANA / PAVILION B2 PREDDVERJE MARMORNE DVORANE ogrevalna tehnika, peči, sanitarna oprema, založništvo / Heating products, ovens, sanitary

products, publishing

DVORANA / PAVILION BK STEBRNA DVORANA hladilna in ogrevalna tehnika / Cooling and heating products DVORANA / PAVILION BZ POVODNI MOŽ ogrevalna tehnika, čistilne naprave, orodje / Heating products, wastewater treatment plants, tools DVORANA / PAVILION C STEKLENA DVORANA strešne kritine / Roofing DVORANA / PAVILION D FONTANA senčila, stavbno pohištvo, talne obloge, savne in bazeni, bazenska tehnika, pohištvo

in vrtno pohištvo / Shades, Building furniture, Flooring and wall coverings, sauna, Swimming pool technics, Saunas, whirlpools, Interior furnishing, Garden furniture

DVORANA / PAVILION E JURČEK peči, kamini / Stoves, Fireplaces DVORANA / PAVILION S SONET gradbeništvo, fasade, barve, laki, založništvo / Building materials and services, Paints, varnishes,

publishing

DVORANA / PAVILION G GAZELA predavanja in svetovanja za obiskovalce sejma, delavnice za otroke / Lectures and customer

advice

DVORANA / PAVILION O ODA gradbeništvo, montažne hiše, barve in laki, ograjni sistemi, kovinska galanterija, stopnice, talne

in stenske obloge, parketi, laminati, pripomočki za urejanje, čistilne naprave, ogrevanje in hlajenje / Building materials and services, Pre-fabricated houses, Paints, varnishes, Fence system, Wood and metal fancy goods, Stairs, Floor and wall carpetings, parquet, Cooling and heating products

ZUNANJI PROSTOR / OURDOOR AREA ZU

ZUNANJI PROSTOR

Kamini, peči, dimniki, cementni izdelki, stavbno pohištvo, bazeni in bazenska tehnika, oprema za vrt in okolico doma, pripomočki za urejanje okolice, gradbeni izdelki in materiali / Fireplaces, stoves, chimneys, cement products, building furniture, swimming pools and accessories, garden and home surroundings equipment, landscaping accessories, construction products and materials

Sejem Dom 2012

55


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors AALT d.o.o.

Ferberjeva ulica 14, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 05 20, 041/548 184, Fax. 08/205 05 21 E-mail: info@aalt.si, Internet: www.kavni-avtomati.si Na sejmu zastopamo / Representing: Jura, WMF Prodaja kavnih napitkov Coffee drink sale

ABB d.o.o.

Koprska cesta 22, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 02/244 54 40, Fax. 01/244 54 90 E-mail: aljosa.dobersek@si.abb.com Stikala, vtičnice, domofoni, videofoni, oprema za inteligentne inštalacije Switches, sockets, doorphones, videophones, equipment for the intelligent installation systems

ABS OKNA d.o.o.

Ižanska cesta 282, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/427 40 54, Fax. 01/427 40 54 E-mail: jura@abs-okna.si, Internet: www.abs-okna.si Alu in Pvc okna in vrata, rolete, polkna, žaluzije, steklene fasade, zimski vrtovi Aluminium and Pvc windows and doors, roller blinds, shutters, Venetian blinds, glass facades, winter gardens

ACO d.o.o.

Na sejmu zastopamo / Representing: GUTTOMAT, Gussing, AVSTRIJA / AUSTRIA Stranska in dvižna lamelna garažna vrata, industrijska lamelna vrata Side and lifting lamel garage doors, industrial lamel doors

AGENCIJA LOTOS d.o.o.

Šardije 14a, 2274 Velika Nedelja, SLOVENIJA Tel. 02/741 71 20, Fax. 02/741 71 22 E-mail: lotos.ptuj@siol.net, Internet: www.agencijalotos.net Izdajamo revijo GRADITE Z NAMI, ki prinaša koristne informacije o sodobni gradnji, notranji opremi in kvaliteti bivanja. Revija izhaja tri krat letno in je v prodaji po vsej Sloveniji.

AGNI d.o.o.

Jezero 141, 1352 Preserje, SLOVENIJA Tel. 051/206 692 E-mail: info@agni.si, Internet: www.agni.si Na sejmu zastopamo / Representing: GEO-TEC, Špital , AVSTRIJA / AUSTRIA RIKA, Micheldorf, AVSTRIJA / AUSTRIA SHT , Salzburg, AVSTRIJA / AUSTRIA Kamini Rika, solarni sistemi Geo-tec, peči SHT Kamini Rika, solar systems Geo-tec, stoves SHT

AGREGAT d.o.o.

Obrtniška 9, 3240 Šmarje pri Jelšah, SLOVENIJA Tel. 03/817 18 80, Fax. 03/817 18 82 E-mail: ferdo.mozic@aco.si, Internet: www.aco.si

Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/516 10 56, Fax. 01/516 10 55 E-mail: info@agregat.si, Internet: www.agregat.si

Sistemi za odvodnjavanje, urejanje okolice in zaščito okolja Drainage systems and systems for spatial planning and environmental protection

Na sejmu zastopamo / Representing: HELIOS, NEMČIJA / GERMANY VORTICE, ITALIJA / ITALY

ACTUAL FENSTER TÜREN SONNENSCHUTZ GmbH

Actualstraße 31, AT - 4053 Haid Ansfelden, AVSTRIJA Tel. +43/7229 866-0 E-mail: info@actual.at, Internet: www.actual.at Okna, vrata in senčila Windows, doors and blinds

AD VITA d.o.o.

Stari trg 33, 3210 Slovenske Konjice, SLOVENIJA Tel. 03/757 14 40, Fax. 03/757 14 43 E-mail: info@vitapur.si, Internet: www.vitapur.si Preizkusite vodno posteljo Vitapur na sejmu Dom! V dvorani D, prostor 38 A. Test out our Vitapur water bed at the fair Home! In hall D, site 38 A.

ADUT M-5 d.o.o. LJUBLJANA

Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/281 11 20, Fax. 01/281 11 22

56

E-mail: info@adut-m-5.si, Internet: www.adut-m-5.si

Sejem Dom 2012

Oprema za prezračevanje varčnih in pasivnih hiš, rekuperatorji, ventilatorji, zemeljski kolektorji Equipment for the ventilation of sustainable and passive houses, recuperators, ventilators, earth collectors

AGROTRECK d.o.o. LJUBLJANA

Vikrče 27c, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/834 13 65, 041/521 310, Fax. 01/834 13 67 E-mail: forma.delavnica@gmail.com, Internet: www.pohistvoforma.si Stavbno pohištvo, notranja vrata, pohištvo po meri Builders’ joinery, inner doors, tailor made furniture

AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o.

Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru, SLOVENIJA Tel. 02/655 04 00, Fax. 02/655 04 12 E-mail: prodaja@ajm.si, Internet: www.ajm.si Pvc okna, alu okna, pvc vrata (balkonska, drsna, drsno-nagibna), vhodna vrata, senčila, komarniki, police Pvc windows, aluminium windows, pvc doors (balcony doors, slid-


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors ing and sliding-slanted doors), entrance doors, blinds, mosquito screens, shelves

AKROL TOMAŽ KOSEC s.p.

modern design. External wooden floor and facade coverings. Cork, vinyl, leather and linoleum, floor coverings.

ALTIS d.o.o. IDRIJA

Prešernova cesta 8, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/723 72 84, Fax. 01/723 00 53 E-mail: alojz.kosec@siol.net, Internet: www.akrol.si

H. Freyerja 15, 5280 Idrija, SLOVENIJA Tel. 01/759 06 90, Fax. 01/759 06 93 E-mail: altis@altis.si, Internet: www.altis.si

Senčila, rolete, žaluzije, zunanja senčila, komarniki, markize, lamelne zavese, pliseji Blinds, roller blinds, Venetian blinds, external blinds, mosquito screens, marquise blinds, lamels, plisse blinds

Na sejmu zastopamo / Representing: RIMADESIO, Milano, ITALIJA / ITALY

AL WAGI, d.o.o.

Pot za Bistrico 67, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/722 56 30, Fax. 01/721 61 88 E-mail: alwagi@siol.net, Internet: www.alwagi.si Na sejmu zastopamo / Representing: BERETTA, LECCO, ITALIJA / ITALY RIELLO, LEGNANO, ITALIJA / ITALY Beretta plinske peči, Eiello gorilniki in toplotne črpalke Beretta gas stoves, Eiello burners and heat pumps

ALFA NATURA d.o.o.

Špruha 19, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 0590 91 500, Fax. 0590 91 510 E-mail: info@alfanatura.si, Internet: www.alfanatura.si ALFA NATURA – „bivanje v objemu narave“ Masivne montažne lesene objekte Alfa Nature odlikujejo sodobne in atraktivne arhitekturne zasnove, ki jih naša ekipa projektantov prilagodi željam posameznika. Velika ponudba izolacij in materialov za finalizacijo objektov nam omogoča, da dosledno sledimo naši viziji ter vam v vseh pogledih omogočimo „bivanje v objemu narave“.

ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o.

Altis d.o.o., Idrija vam ponuja sodobna notranja krilna, nihajna in drsna vrata ter garderobne in dnevne omare. Altis d.o.o., Idrija offers you modern internal leaf, swing and sliding doors as well as cloakrooms and daily wardrobes.

ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p.

Zlatoličje 127, 2205 Starše, SLOVENIJA Tel. 040/863 112, Fax. 02/688 19 20 E-mail: info@alu-ograje.com, Internet: www.alu-ograje.com Na sejmu zastopamo / Representing: GUARDI, MOLLERSDORF, AVSTRIJA / AUSTRIA KING, ITALIJA / ITALY Aluminijaste ograje, balkonske ograje, dvoriščna vrata, avtomatizacija za vrata Aluminium fences, balcony fences, yard doors, automatization for doors

ALU PROJEKT d.o.o.

Ljubljanska cesta 6, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/831 50 15, Fax. 01/831 13 59 E-mail: info@aluprojekt.si, Internet: www.aluprojekt.si Alu okna in vrata, alu zimski vrtovi Aluminium windows and doors, alu winter gardens

ANGA TRGOVINA d.o.o.

Frankovo naselje 137, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/515 32 00, Fax. 04/515 32 02 E-mail: info@alpcolor.si, Internet: www.alpcolor.si

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/234 27 50, Fax. 01/234 27 53 E-mail: info@decra.si, Internet: www.decra.si

Na sejmu zastopamo / Representing: LINITHERM, NEMČIJA / GERMANY

Decra sistemi za strehe - Decra Classic, Decra Stratos, Decra Elegance, Decra Roman; Fastlock - sistemi svetlobnih plošč za nastreške; Isopaint Nordic čistila, barve in impregnacije za strehe in fasade; Siplast - sistemi hidroizolacij Decra systems for roofs - Decra Classic, Decra Stratos, Decra Elegance, Decra Roman; Fastlock – the systems of light boxes for jutting roofs; Isopaint Nordic cleansers, dyes and impregnation for roofs and facades; Siplast – systems of hydroisolation

Izolacijski sistemi Linitherm, steklene prizme in montažni sistemi Lux, gradbene plošče in tuš sistemi Isolation systems Linitherm, glass prisms and Lux montage systems, building slabs and shower systems

ALPOD d.o.o.

Podskrajnik 112, 1380 Cerknica, SLOVENIJA Tel. 01/707 14 00, Fax. 01/707 14 20 E-mail: info@alpod.si, Internet: www.alpod.si Ekskluzivni parketi v obliki desk, različnih površinskih obdelav. Troslojni in dvoslojni parketi. Laminati modernih izgledov površin. Zunanje lesene talne in fasadne obloge. Pluta, vinil, usnje in linolej talne obloge. Exclusive parquets in the shape of boards and of various surface treatments. Three-layer and double layer parquets. Laminates of

APOLONIJ d.o.o.

Medvedova ulica 25, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/839 72 46, Fax. 01/839 72 47 E-mail: info@apolonij.si, Internet: www.apolonij.si Geodetske storitve, pravne storitve, nepremičnine, projektiranje, inženiring Surveying services, legal services, real estate, project designing, engineering

Sejem Dom 2012

57


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o.

Spodnji Jakobski Dol 53, 2222 Jakobski Dol, SLOVENIJA Tel. 02/654 31 49, Fax. 02/654 31 50 E-mail: info@at-maribor.si, Internet: www.at-maribor.si Na sejmu zastopamo / Representing: UTP GMBH, SEYBOTHENREUTH, NEMČIJA / GERMANY SBR biološka čistilna naprava Klaroifix, zbiralniki deževnice in pitne vode s hidroforji SBR biological treatment plant Klaropifix, reservoirs of rainwater and drinking water

AQUAEMUNDUS, d.o.o.

Vošnjakova 25, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 041/712 487 E-mail: rogl.darko@siol.net, Internet: www.bioloske-cistilnenaprave.si Na sejmu zastopamo / Representing: AQUATEC, DUBNICA, SLOVAŠKA / SLOVAKIA Biološke čistilne naprave Biological treatment plants

AQUAGRAD d.o.o.

Cesta na Kurešček 42, 1292 Ig, SLOVENIJA Tel. 01/534 33 04 E-mail: mazi@bazeni.com, Internet: www.bazeni.com Na sejmu zastopamo / Representing: API , ITALIJA / ITALY Izdelujemo plavalne keramične, poliesterske, zidane, liner, biodesign bazene. Ponujamo tudi masažne bazene, fontane in strehe. Sodelujemo pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju bazenov. Ponujamo vso bazensko tehniko, avtomatska prekritja, dezinfekcijo in ogrevanje. We make plastic, ceramic, polyester and biodesign pools as well as pools made of brick or stone. We also offer massage pools, fountains and roofs. We take part in planning, implementation and maintenance of pools. We offer an entire pool technique, automatic coverings, disinfection and heating.

ARCONT IP d.o.o.

Ljutomerska cesta 30, 9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA Tel. 02/564 43 18, Fax. 02/564 43 29 E-mail: info@arcont.si, Internet: www.arcont-ip.si PVC okna, vhodna vrata, avtomatska garažna vrata, rolete, zunanje in notranje žaluzije, okenske police PVC windows, entrance doors, automatic garage doors, roller blinds, external and internal Venetian blinds, window shelves

ARETTA d.o.o.

Ločica ob Savinji 49e, 3313 Polzela, SLOVENIJA Tel. 03/710 18 50, Fax. 03/710 18 51 E-mail: info@aretta.si, Internet: www.aretta.si Na sejmu zastopamo / Representing: NELSKAMP, SCHERMBECK, NEMČIJA / GERMANY

58

Sejem Dom 2012

Opečna in betonska strešna kritina nemškega proizvajalca Nelskamp Roof-tiling and concrete roof-covering made by the German producer Nelskamp

ARMEX ARMATURE d.o.o.

Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/786 92 70, Fax. 01/786 92 66 E-mail: info@armex-armature.si, Internet: www.cistilnenapravedezevnica.si Na sejmu zastopamo / Representing: GRAF OTTO GmbH, Teningen, NEMČIJA / GERMANY Biološke čistilne naprave, sistemi za uporabo in zbiranje deževnice, sistemi za izdelavo ponikalnic, filtri za vodo Biological treatment plants, systems for the use and collection of rainwater, systems for making underground streams, filters for water

ARTIMEX d.o.o.

Žagarska ulica 31, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/366 31 36, Fax. 01/366 31 37 E-mail: info@artimex.si, Internet: www.artimex.si; www.steico.si Na sejmu zastopamo / Representing: STEICO, FELDKIRCHEN, AVSTRIJA / AUSTRIA ROSER, SEUL, KOREJA, DEMOKRATIČNA LJUDSKA REP. / KOREA, DEMOKRATIC REPUBLIC Izolacije iz lesnih vlaken Steico, jekleni strešniki s peščenim posipom Roser Insulations made of Steico wood fibres, steel tiles strewed by sandy cover Roser

ASKAZ d.o.o.

Zgornja dobrava 5, 4246 Kamna Gorica, SLOVENIJA Tel. 041/774 299 E-mail: info@askaz.si, Internet: www.askaz.si Na sejmu zastopamo / Representing: GORENJSKI DOM PROJEKT d.o.o., Gorenja vas, SLOVENIJA / SLOVENIA Projektiranje in nadzor gradenj, skeletna gradnja, zunanje ureditve, klasična gradnja objektov, suhomontažna gradnja Planning and supervision of construction works, skeleton construction, external arrangement, classical building construction, lightweight construction

ATC GUTTA d.o.o.

Rogaška c. 20, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 02/780 68 60, Fax. 02/782 74 81 E-mail: info@atc-gutta.si, Internet: www.atc-gutta.si Na sejmu zastopamo / Representing: GUTTA WERKE AG, ŠVICA / SWITZERLAND Prozorne strešne plošče, travne rešetke, lesnokompozitne talne obloge Fibradeck, dekorativne alu kompozitne plošče Transparent roof sheets, grass gratings, Fibradeck wooden floor coverings, decorative


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

ATLAS TRADING, d.o.o.

Celjska c. 45, 3212 Vojnik, SLOVENIJA Tel. 03/425 54 00, Fax. 03/425 54 12 E-mail: info@atlas-trading.si, Internet: www.atlas-trading.si Na sejmu zastopamo / Representing: THERMIA, Arvika, ŠVEDSKA / SWEDEN MUOVITECH , ŠVEDSKA / SWEDEN Toplotne črpalke, geotermalna oprema, prezračevalne naprave Heat pumps, geothermal equipment, ventilation devices

BANDELLI d.o.o.

Goriška cesta 19, 5271 Vipava, SLOVENIJA Tel. 05/769 10 70, Fax. 05/368 73 61 E-mail: info@bandelli.si, Internet: www.bandelli.si Na sejmu zastopamo / Representing: PIETRAVERA, Brescia, ITALIJA / ITALY FIXSTIK, Vipava, SLOVENIJA / SLOVENIA SAN MARCO, Noale, ITALIJA / ITALY GROSSO LEGNO, Mestre, ITALIJA / ITALY FAVARO1, Treviso , ITALIJA / ITALY PIETRAELITE, Bergamo, ITALIJA / ITALY

Najsodobnejši kotli na polena, sekance in pelete The most modern boilers fuelled on firewood, wood chips and pellets

BISTRA VODA d.o.o.

IOC Zapolje III/12, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/620 74 22 E-mail: info@bistravoda.si, Internet: www.bistravoda.si Filtri, filtrni sistemi, mehčalci vode, vodni bari, eko stekleničke Filters, filter systems, water softeners, water bars, eco bottles

BKM DUŠAN BEZEK s.p.

Vrtača 15, 8333 Semič, SLOVENIJA Tel. 040/782 605, Fax. 07/306 71 97 E-mail: bkm@siol.net, Internet: www.bkm.si PVC okna in vrata, senčila (žaluzije, rolete), garažna vrata PVC windows and doors, blinds (roller blinds, Venetian blinds), garage doors

Kamnite in opečne obloge, gradbena lepila, zunanja ureditev, dekorativni leseni tramovi in deske, marmor, granit, mozaiki, porfido Stone and brick covers, construction adhesives, outdoor arrangements, decorative wooden beams and boards, marble, mosaics, porphyry

BETONTRADE d.o.o.

Cesta v Gorice 7, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/205 20 30, Fax. 01/256 53 61 E-mail: info@betontrade.si, Internet: www.betontrade.si Beton, izkopi, peski, prevoz razsutega tovora in strojev, rušenje, reciklaža ruševin. Concrete, excavation, sand, transport of scattered cargo, demolition, recycling of the ruins.

BIO PLANET d.o.o.

Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/524 03 20, Fax. 01/524 03 21 E-mail: info@bioplanet.si, Internet: www.bioplanet.si Na sejmu zastopamo / Representing: GREENLAND SYSTEMS, Melbourne, AVSTRALIJA / AUSTRALIA Vakuumski cevni sončni kolektorji GreenLand Systems Avstralija s Heat Pipe sistemom delovanja Vacuum pipe solar collectors GreenLand Systems Australija, heat pipe systems

BIOMASA d.o.o.

Krnica 52, 3334 Luče, SLOVENIJA Tel. 03/838 40 86, Fax. 03/838 40 87 E-mail: biomasa@siol.net, Internet: www.biomasa.si Na sejmu zastopamo / Representing: FROLING, GRIESKIRCHEN, AVSTRIJA / AUSTRIA

Sejem Dom 2012

59


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors BOLHA d.o.o.

Bravničarjeva ul.13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/420 16 41, Fax. 01/ 420 16 59 E-mail: info@bolha.com, Internet: www.bolha.com Največje slovensko spletno mesto, v katerem se združuje ponudba tako pravnih kot tudi fizičnih oseb. Bolha.com je prva izbira za večino uporabnikov slovenskega spleta, ki prodajajo ali kupujejo tako nove kot tudi rabljene izdelke ter ponujajo ali povprašujejo po storitvah. Obiskovalci so običajno v nakupovalnem procesu oz. iščejo informacije o izdelkih in storitvah in te primerjajo med seboj. Slovenia’s biggest online marketplace covering both business and personal sales channels. Bolha.com is Slovenia’s preferred choice when buying or selling used or new products. Our visitors can both shop and search for info about products and services and compare the data.

BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p.

Breg pri Polzeli 10b, 3313 Polzela, SLOVENIJA Tel. 040/435 702, Fax. 03/722 678 E-mail: lizike.katrio@gmail.com Bonboni, praženi mandlji, lizike Candies, roasted almonds, lollipops

BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o.

Dobruška vas 45, 8275 Škocjan, SLOVENIJA Tel. 07/384 62 00, Fax. 07/384 62 24 E-mail: marketing@bramac.si, Internet: www.bramac.si Vse za streho od strešnikov, posebnih kosov in strešnih dodatkov do solarne strehe in strešne izolacije Everything for the roof from tiles, special pieces and roof supplements to solar roof and roof insulation

BURJA d.o.o.

Slovenčeva 15, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/724 16 43, Fax. 01/721 28 36 E-mail: robi@burja.si, Internet: www.burja.si Na sejmu zastopamo / Representing: NATUR INFORM, NEMČIJA / GERMANY KAPRIOL, ITALIJA / ITALY CREATON, NEMČIJA / GERMANY Glinena strešna kritina, talna keramika, keramika za notranje in zunanje površine Clay roof covering, ceramic tile flooring, ceramics for indoor and outdoor areas

CIBOS, d.o.o., LUKOVICA

Ob Vrševniku 10, 1225 Lukovica, SLOVENIJA Tel. 01/723 53 75, Fax. 01/723 69 06 E-mail: info@ekoart.si, Internet: www.ekoart.si Na sejmu zastopamo / Representing: KELMOLIS, LITVA / LITHUANIA Izdelujemo ekološke, vrhunsko dovršene pasivne montažne hiše iz lesa. Na sejmu predstavljamo nov, revolucionaren način gradnje iz slovenskega lesa - masivna križnomozničena bio hiša We make ecological, passive wooden prefabricated houses which

60

Sejem Dom 2012

are made to perfection. At the fair we represent a new, revolutionary way of constructing from the Slovenian wood – a massive bio house

CREATON AG

Dillinger Str. 60, DE - 86637 Wertingen, NEMČIJA Tel. +49/82 23 959 234, Fax. +49/82 23 959 239 E-mail: info@creaton.de, Internet: www.creaton.de/si Opečna strešna kritina Brick roof covering

CREINA d.d. KRANJ

Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/201 33 60, Fax. 04/201 33 63 E-mail: info@lokaterm.com, Internet: www.lokaterm.com Na sejmu zastopamo / Representing: CHEMINÉES DE CHAZELLES, Chazelles, FRANCIJA / FRANCE Predstavljamo novosti iz programa kaminskih peči blagovne znamke Lokaterm. Peči primerne za vgradnjo v energetsko varčne hiše. Opremljene so z nastavkom za dovod zraka, ki omogoča, da na peč priključimo cev skozi katero doteka zrak iz okolice in ne iz prostora. Tokokrog zraka je tako ločen od prostora v katerem se peč nahaja, kar zmanjšuje hlajenje notranjosti prostora. Kaminski vložki, kamini ter kompleten program dodatkov za peči; strokovno svetovanje in montaža. Presenting novelties from the programme of fireplaces with Lokaterm brand name. These fireplaces can be built in economical houses. They are equipped with a supplementary part for conducting air and this part enables us to attach a pipe to the stove and through this pipe comes the air from the surrounding area and not from the room. The air circuit is thus separated from the place where the stove is located and this reduces cooling of the interior space. We provide stone insets, fireplaces and the entire programme of supplements for fireplaces; expert advice and fitting are also provided.

DEKOR SENČILA d.o.o.

Mihov štradon 23, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/755 47 88, Fax. 01/755 36 64 E-mail: dekor.sencila@siol.net, Internet: www.dekor-sencila.si Notranja in zunanja senčila Internal and external blinds

DELTA SPA d.o.o.

Bitiče 6, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 01/898 74 03 E-mail: prodaja@deltaspa.si, Internet: www.deltaspa.si, www.funtrade.net Infra saune, tuš kabine, kopalniško pohištvo Infrared saunas, showers, bathroom furniture

DEMIT, d.o.o.

Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SLOVENIJA Tel. 03/734 47 02, Fax. 03/734 45 50 E-mail: info@demit.si, Internet: www.demit.si Fasadni sistemi in materiali Demit®, fasadne barve in ometi, fasadna lepila in malte, izolacijske fasadne plošče, premazi proti


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors algam in plesnim. Novosti na sejmu: toplotnoizolacijska fasadna barva Timlux Termoščit in difuzne notranje barve Timcol Opti. Facade systems and materials. Demit facade colours and roughcasts, facade glues and mortar, insulation facade plates, coat protection against algae and mould. Novelties at the fair: thermal insulation facade colour Timlux Termoščit and diffuse colours for indoor areas Timcol Opti.

DIGITKLIK d.o.o.

Kidričeva 12, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 030/616 655, Fax. 01/564 42 14 E-mail: info@digitklik.si, Internet: www.digitklik.si Video domofonski sistemi, oprema za pametno hišo, video nadzor, alarmni sistemi

DINES ITS d.o.o.

Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/438 39 15, Fax. 01/433 72 38 E-mail: deu@dines.si, Internet: www.dines.si Oprema za hlajenje in ogrevanje Equipment for cooling and heating

DOKA SLOVENIJA OPAŽNA TEHNOLOGIJA d.o.o.

Spodnji plavž 14d, 4270 Jesenice, SLOVENIJA Tel. 04/583 44 00, Fax. 04/583 44 04 E-mail: slovenija@doka.com, Internet: www.doka.com

DOKA OPAŽNI SISTEMI za vse vrste gradenj IZDELKI: Opažne plošče, nosilci, podporniki, stropni in stenski opaži, podporne konstrukcije, opaž plošče, delovni in zaščitni odri; STORITVE: načrtovanje, svetovanje, inštruktaža na gradbišču, izdelava specialnih opažev, servis; DOKA PANELLING SYSTEMS for all types of constructions; PRODUCTS: panelling plates, pillars, retaining walls, ceiling and wall panellings, supporting constructions, panelling plates, working and protection construction stages; SERVICES: planning, counselling, instructions at the building site, manufacturing of special panellings, repairing services;

DROP SHOP d.o.o. LJUBLJANA

is to activate the individuals and organisations in the local area.

DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING, d.o.o.

Stranje pri Škocjanu 7, 8275 Škocjan, SLOVENIJA Tel. 07/337 47 20, Fax. 07/337 47 21 E-mail: info@dulc.si, Internet: www.isomax.si

Aktivni ovoj stavbe, Zero energy house, cevni dušilci za zvok za prezračevanje in gibljive cevi. Active wrapping of the building, Zero energy house, pipe mufflers and movable pipes.

ECO FUTURA, d.o.o.

Tržaška cesta 40, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/620 86 82, Fax. 02/620 86 83 E-mail: info@ecofutura.si, Internet: www.ecofutura.si Na sejmu zastopamo / Representing: DAIKIN, Dunaj, AVSTRIJA / AUSTRIA ROTEX, Dunaj, AVSTRIJA / AUSTRIA Eco Futura je veleprodajno podjetje namenjeno trgovinam in inštalaterjem. Predstavljamo se s ponudbo toplotnih črpalk in zalogovnikov Rotex in Daikin ter talnega gretja in solarnega sistema Rotex. Eco Futura is a wholesale company which has been designed for shops and fitters. We offer heat pumps, Rotex and Daikin tenders as well as floor heating and Rotex solar system.

EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o.

Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 051/364 110, 041/638 408, Fax. 02/671 78 51 E-mail: office@eder-helopal.si, Internet: www.eder-helopal.si Okenske police iz tehnološkega kamna, vodoodporne iverice prevlečene z melaminsko folijo, pocinkanega jekla in aluminija Window shelves made of technological stone, waterproof splinters covered with melamyn foil, steel coated with zinc and aluminium

EDICOM, d.o.o.

Prijateljeva ulica 12, 3230 Šentjur, SLOVENIJA Tel. 03/749 18 44, Fax. 03/749 18 45 E-mail: info@edicom.si, Internet: www.edicom.si

Mrharjeva 8, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/516 15 89, Fax. 01/512 64 89 E-mail: info@drop-shop.si, Internet: www.drop-shop.si

Pametni dom, avtomatizacija z gradb., razsvetljava, ogrevanje, varnost, prezračevanje, upravljanje žaluzij, hišni kino Smart home, automatization of buildings, lightning, heating, security, ventilation, management of Venetian blinds, home cinema

Prodaja praženih mandljev, lizik, čokoladnih in gumijastih bonbonov We sell roasted almonds, lollipops, chocolate and gum candies

EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p.

DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA

Grablovičeva ulica 52, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 08/387 88 56 E-mail: info@ocistimo.si, Internet: www.ocistimo.si Neprofitno združenje, ki si prizadeva izboljšati stanje okolja s poudarkom na področju ravnanja z odpadki. Naša vizija je aktivacija posameznikov in organizacij v lokalnem okolju. Non profit organisation which is trying to improve the state of the environment with an emphasis on waste management. Our vision

Gora 20/a, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/834 15 83, Fax. 01/834 22 08 E-mail: blaz@egro.si, Internet: www.egro.si Kabelska grelna instalacija, talno ogrevanje, taljenje snega in ledu na voznih in pohodnih površinah, ogrevanje žlebov, žlot in cevovodov Cable heating installation, floor heating, snow and ice melting on the surfaces for driving and walking, heating of gutters and pipelines.

Sejem Dom 2012

61


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p.

Aškerčev trg 9, 3270 Laško, SLOVENIJA Tel. 03/733 89 70, Fax. 03/733 89 74 E-mail: info@eea.si, Internet: www.eea.si

Biometric scanning devices of finger prints to control access into private flats, business premises, computers

EKO KONCEPT d.o.o.

Na sejmu zastopamo / Representing: GUMPP & MAIER GmbH , Binswangen, NEMČIJA / GERMANY TONON FORTY spa, Oderzo, ITALIJA / ITALY

Kamniška 40, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/704 882, Fax. 059/051 888 E-mail: info@ekokoncept.com, Internet: www.ekokoncept.com

Elektroinstalacije industrijskih, poslovnih in stanovanjskih objektov, inteligentne instalacije, zaščita proti streli, razdelilne omare, procesorsko vodenje tehnoloških procesov, kogeneracije, AKU servis, meritve izvedenih elektroinstalacij, fotovoltaični sistem, UPS sistem, video nadzor, montažne hiše in klasična gradnja, toplotne črpalke, prezračevanje in rekapitulacija, ogrevanje, klimatizacija, vodovod, kanalizacija, čistilne naprave Electroinstallations of industrial and business premises and residential premises, intelligent installations, protection against lightning, distribution cabinets, process management of technological processes, cogenerations, AKU services, measuring of the accomplished electroinstallations, photovoltaic system, UPS system, video security, prefabricated houses and classical construction, heat pumps, ventilation and recapitulation, heating, air conditioning, water supply, canalization, treatment plants

Izdelava vrhunsko oblikovanih, uprabniku in okolju prijaznih montažnih hiš. montažne hiše Eko koncept se izdelujejo v Sloveniji

EKEY BIOMETRIC SYSTEMS d.o.o.

Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/530 94 89, Fax. 01/530 94 93 E-mail: info@ekey.si, Internet: www.ekey.si Biometrični čitalniki prstnih odtisov za kontrolo pristopa v zasebna stanovanja, poslovne prostore, računalnike

EKO PRODUKT d.o.o.

Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/547 35 02, Fax. 01/547 35 12 E-mail: info@ekoprodukt.si, Internet: www.ekoprodukt.si Certificirani naravni gradbeni materiali za gradnjo NEH in PH (celulozna izolacija Trendisol, lesno - vlaknene plošče Agepan za streho in fasado, lepilna in tesnilna tehnika Airstop, fasadni sistemi Marmorit) Certified natural construction materials for building NEH and PH (cellulose isolation Trendisol, wood fibre plates Agepan for roof and facade, adhesive and sealing technique Airstop, facade systems Marmorit)

EKORIM MIRKO RIBIČ s.p.

Zgornji Prekar 11, 1281 Kresnice, SLOVENIJA Tel. 041/208 546 E-mail: info@ekorim.si, Internet: www.ekorim.si Biološke čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda Delphin 1- 4000 PE, podjetja Delphin-ws (Nemčija) - kompostna eko stranišča za dom in prosti čas s sitemom kompostiranja bioloških odpadkov Separett (Švedska) - sanitarni sistem vakuumskih instalacij in vakuumsko stranišče JETS ( Norveška) Biological cleaning devices for cleaning waste waters Delphin 1-4000 PE, companies Delphin-ws (Germany)-compost eco toilets for home and for free time with the system of composting biological waste Separett (Sweden) – sanitary system of vacuum installations and vacuum toilet JETS (Norway)

EKOVIT d.o.o.

Na gmajni 17a, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 041/460 380 E-mail: info@ekovit.si, Internet: www.ekovit.si Na sejmu zastopamo / Representing: HEI SOLAR LIGHT GmbH, Dunaj, AVSTRIJA / AUSTRIJA TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče, SLOVENIJA / SLOVENIA Toplotne črpalke, rekuperatorji, solarna svetilka, mikrokogeneracijska naprava Heat pumps, recuperators, solar lights, microcogeneration devices.

EMA d.o.o.

Dolarjeva ulica 8, 2312 Orehova vas, SLOVENIJA Tel. 02/604 04 53, 041/626 760, Fax. 02/604 04 53 E-mail: info@ema-bazeni.si, Internet: www.ema-bazeni.si Bazeni, bazenska tehnika, bazenski roboti, montažne strojnice, toplotne črpalke

62

Sejem Dom 2012


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors Pools, pool technique, pool robots, prefabricated engine rooms, heat pumps

ENDOM, GRADBENO PODJETJE, d.o.o.

Cankarjev trg 7, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 070/727 272 E-mail: info@endom.si, Internet: www.endom.si Izdelava termoizolacijskih fasad in kompletna energetska prenova objektov. Svetovanje in priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev Ekosklada na področju prenove objektov. Manufacturing thermoisolation facades and a complete energy renovation of premises. Counselling and preparing documents to acquire non-refundable grants from the Eco fund in the field of premises renovation.

ENERGA SISTEMI d.o.o.

Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/063 366, Fax. 059/063 367 E-mail: info@energasistemi.si, Internet: www.energasistemi.si, www.soncna-elektrarna.com, www.solar-shop.si Energa sistemi d.o.o. deluje na področju energetsko varčnih sistemov. Nudimo celovite storitve in rešitve, ki obsegajo svetovanje, idejno zasnovo, projektiranje, montažo in vzdrževanje sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in klimatskih naprav. Energa sistemi d.o.o. is active in the field of energy efficient systems. We offer complete services and solutions which include counselling, ideal concept, planning, setting up and maintenance of solar power stations, heat pumps and air conditioning devices.

ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o.

Bezenškova ulica 26, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/540 50 08, Fax. 01/540 50 08 E-mail: eges@e-m.si, Internet: www.e-m.si Strokovna revije EGES vsebuje teme o ogrevanju, hlajenju, klimatizaciji in ekologiji. Moja Kopalnica pa je poljudna revija o kopalnicah, bazenih, inštalacijah, savnah ter ostali opremi. Na voljo je tudi druga strokovna literatura. Expert magazine EGES includes themes related to heating, cooling, air conditioning and ecology. My Bathroom is a non-technical magazine about bathrooms, pools, installations, saunas and other equipment. Other text books are also available.

in the given circumstances.

ENERTUS d.o.o.

Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA Tel. 05/300 20 20 E-mail: rrodman@gmail.com, Internet: www.enertus.si Predstavljamo celostno storitev vgradnje in montaže geosond in toplotnih črpalk za namen izkoriščanja energije zemlje za ogrevanje in hlajenje.

ERDU d.o.o.

Krakovski nasip 6, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/033 445, Fax. 059/033 455 E-mail: erdu@t-2.net, Internet: www.erdu.si Na sejmu zastopamo / Representing: IGV GROUP, Milano, ITALIJA / ITALY Dvigala Domuslift, dvigala za dom Lifts Domuslift, lifts for home

ES d.o.o.

Ob zeleni jami 9, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Stropna svetila, stenska, viseča, talna svetila, stikala, domofon. Svetovanje in načtovanje osvetlitve vašega doma ali poslovnega prostora Ceiling lights, wall lights, hanging lights, floor lights, switches, door phones. Counselling and designing lightning in your home or business premises

ESAL d.o.o.

Anhovo 9, 5210 Deskle, SLOVENIJA Tel. 05/392 15 72, Fax. 05/392 16 57 E-mail: esal@esal.si, Internet: www.esal.si Strešne in fasadne plošče (Valovitka®, ravna kritina), Swisspearl®, Efasal Roof and facade plates (Valovitka, straight covering), Swisspearl®, Efasal

ESO INŽENIRING, d.o.o.

ENERGO OPTIMA, d.o.o.

Blatnica 1, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/562 11 10, Fax. 01/562 11 09 E-mail: info@energo-optima.si, Internet: www.energo-optima.si Na sejmu zastopamo / Representing: HITACHI, JAPONSKA / JAPAN GUSTROWER WARMEPUMPEN, NEMČIJA / GERMANY V podjetju se po principu celostnih rešitev ukvarjamo z alternativnimi sistemi in strojnimi inštalacijami za individualne, večje stanovanjske ter poslovne objekte. Strankam želimo predlagati in izvesti za dano situacijo investicijsko in energetsko najoptimalnejšo varianto energetskega sistema. According to the principle of integral solutions our company deals with alternative systems and mechanical installations for individual, bigger residential and business premises. We want to advise our clients and give them the best possible version of the energy system

Tesovnikova ulica 52c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/318 537, Fax. 01/366 64 97 E-mail: borut.medved@eso.si, Internet: www.solarni-sistemiwagner.si, www.guntamatic.si Na sejmu zastopamo / Representing: GUNTAMATIC, PEUERBACH, AVSTRIJA / AUSTRIA Kotli na lesno biomaso, solarni sistemi Boilers fuelled by wood biomass, solar systems

Sejem Dom 2012

63


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors ETIK d.o.o.

Tržaška 215, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 71 91, Fax. 01/256 50 16 E-mail: etik@etik.si, Internet: www.etik.si, www.devi.si Na sejmu zastopamo / Representing: DANFOSS DEVI, Ljubljana, SLOVENIJA / DANFOSS DEVI, Ljubljana, SLOVENIA Razstavni program obsega široko paleto grelnih kablov, grelnih preprog, termostatov in druge grelne tehnike. The exhibition programme consists of a wide selection of heating cables, heating carpets, thermostats and other heating technology.

ETIKS, d.o.o.

Ob Dragi 3, 3220 Štore, SLOVENIJA Tel. 03/780 22 86, Fax. 03/780 22 96 E-mail: ales.gracnar@etiks.si, Internet: www.etiks.si Na sejmu zastopamo / Representing: VIADRUS, Bogumin, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC ATMOS, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC NORDICA, ITALIJA / ITALY Kotli za centralno ogrevanje, hladilniki toplote, sobni kamini, peletni gorilniki, solarni kolektorji Boilers for central heating, coolers of heat, fireplaces, pellet burners, solar collectors

EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o.

Šmarska cesta 5b, 1270 Litija, SLOVENIJA Tel. 031/394 899 E-mail: info@euroklimatizacija.si, Internet: www.euroklimatizacija.si Toplotne črpalke THERMA V, ki zagotavljajo zanesljivo oskrbo doma s toploto, klimatske naprave z invertersko tehnologijo zagotavljajo energetsko učinkovitost in prezračevalne naprave z rekuperacijo ECO V za 24 urni sveži zrak ter prihranek pri ogrevanju, blagovne znamke LG eletronic. Heat pumps THERMA V, provide you a secure heat supply, air conditioning devices with inverter technology provide energy efficiency and air conditiong devices with ECO V recuperation for 24 h fresh air and economical heating, brand name LG electronic.

EUROCEV d.o.o.

Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/388 944, Fax. 059/050 960 E-mail: eurocev@t-2.net, Internet: www.eurocev.si Sanacija hišne kanalizacije brez izkopa Improvement of home canalization without excavation

EXPERT! d.o.o.

Lesno Brdo 34, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/750 63 70, Fax. 01/750 63 71 E-mail: marjan.saje@parkettco-si.com, Internet: www.expert-parketi.com Na sejmu zastopamo / Representing: MEISTER, RUTHEN, NEMČIJA / GERMANY TRAPA BODEN, TRAUNKIRCEN, AVSTRIJA / AUSTRIA WEITZER PARKETT, WEIZ, AVSTRIJA / AUSTRIA

64

Sejem Dom 2012

Gotovi dvo, torslojni in masivni parketi, parketi v ladijskem in kmečkem podu, parketi za kopalnice, stensko stropne obloge, zunanje talne obloge za terase, talna olja, voski Two and three layered massive parquets, parquets in wood block and farm flooring, parquets for bathrooms, wall and ceiling paddings, external floor paddings for terraces, ground oils, waxes

FFF d.o.o.

Tržaška 126, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/070632, Fax. 059/010631 E-mail: info@fff.si, Internet: www.intellihouse.si Celovito rešitev inteligentne hiše Intelli.house, domači kino Intelli.cinema, stikalne elemente proizvajalca Basalte in krmilne elemente proizvajalcev Crestron in AMX. A complete solution of the intelligent house Intelli house, home cinema Intelli cinema, switch elements made by producer Basalte and control elements made by producers Crestron and AMX.

FIGURA d.o.o.

Mengeška cesta 49b, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 041/724 400 E-mail: info@vodnjaki.com, Internet: www.vodnjaki.com Proizvodnja vodnjakov, fontan, stebrov iz umetnega kamna Production of wells, fountains, pillars made of artificial stone

FINSTRAL AG Spa

Gastererweg 1, IT-39054 Unterinn/Ritten (BZ), ITALIJA Tel. +39/0471/296 611, Fax. +39/0471/296 669 E-mail: lsartori@finstral.com, Internet: www.finstral.com Informacije: Slovenija, Hrvaška in vse ostale države bivše Jugoslavije: FINSTRAL AG/Spa, Masarykova cesta 17, 1000 Ljubljana, tel./faks: 01/542 38 18, gsm: 031/673 252, e-mail: pbabnik@finstral.com, www.finstral.com/si Podjetje FINSTRAL se na sejmu DOM predstavlja v sodelovanju z Ventovarna group. FINSTRAL AG/Spa: PVC, PVC-ALU, ALU okna, ter novost LES-PVC in LES-PVC-ALU okna. Vhodna vrata, zasteklitve fasad, strešne zasteklitve, nadstreški in zimski vrtovi. Program podjetja FINSTRAL AG/Spa pa poleg naštetega obsega tudi: PVC in ALU rolete in polkna. FINSTRAL AG/Spa: PVC, PVC-ALU and ALU windows and new products: WOOD-PVC and WOOD-PVC-ALU windows. Entrance doors, window facades and wintergardens. In the range of products of the company FINSTRAL AG/Spa are also included: PVC and ALU shutters and blinds.

FLAMME-RIHTARŠIČ k.d.

Potočnikova ulica 11, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/515 44 90, Fax. 04/515 44 91 E-mail: info@flamme.si, Internet: www.hark.si, www.flamme.si Na sejmu zastopamo / Representing: HARK, DUISBURG, NEMČIJA / GERMANY LIMEX, KIRCHHAIN, NEMČIJA / GERMANY JEREMAIS, WASSERTRUDINGEN, NEMČIJA / GERMANY Kaminske peči, kamini, kaminski vložki, lončene peči, dimniški sistem


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors Fireplaces, fireplace insets, earthen stoves, chimney system

FORNACI DI MANZANO S.p.A.

Via Udine, 40, IT - 33044 Manzano (UD), ITALIJA Tel. +39/ 0432 754732, Fax. +39/ 0432 754224 E-mail: info@fornacidimanzano.it, Internet: www.fornacidimanzano.it Opečni gradbeni material Brick construction material

FRAGMAT TIM d.d.

Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SLOVENIJA Tel. 03/734 45 00, Fax. 03/734 46 18 E-mail: tehn.info@fragmat.si, Internet: www.fragmat.si Toplotna izolacija (EPS) za tlake, fasade, strehe, podstrešja; bitumenske mase in premazi ter emulzije; hidroizolacije za temelje; ravne in poševne strehe; sistemi talnega ogrevanja; opaži; kombi plošče Heat insulation (EPS) for floors, facades, roofs, attics, bitumen masses and coats and emulsions; hydroinsulations for the bases; straight and slanting roofs; systems of floor heating; panellings; combi plates

FRANCE T d.o.o.

Zaščitna delovna oblačila in obutev, zaščitne delovne rokavice Protective clothing and shoes, protective working gloves

FTI, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.

Bazoviška ulica 18, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 040/775 776, Fax. 05/301 23 83 E-mail: info@fti.si Na sejmu zastopamo / Representing: FAX d.o.o. Mobilne soniforne enote Mobile soniforn units

FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o.

Dolenjska cesta 453, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/366 31 13, Fax. 01/366 31 14 E-mail: info@furlan.si, Internet: www.furlan.si Zidani štedilniki na trdo gorivo; kombinirani zidani štedilniki na trdo gorivo, plin in elektriko; kuhinjske nape; krušne,lončene peči; zidane kuhinje; keramične ploščice, pečnice Built in kitchen-ranges on solid fuel, combined built-in kitchen ranges on solid fuel, gas and electricity; kitchen napas, bread earthen stoves, kitchens made of brick or stone, ceramic tiles, glazed tiles

Alpska cesta 43, 4248 Lesce, SLOVENIJA Tel. 04/537 82 34, Fax. 04/537 82 20 E-mail: info@france-turbo.si, Internet: www.france-turbo.si Na sejmu zastopamo / Representing: FRANCE TURBO, Bourg les Valence, FRANCIJA / FRANCE Kamini in peči, ki imajo trajen ogenj in jih ni potrebno zjutraj ponovno zakuriti, pepel počistite le vsakih 6 tednov Fireplaces and stoves which have an eternal flame and which do not have to be heated again in the morning. Ashes are cleaned just every 6 weeks

FRIGOR d.o.o.

Miren 117, 5291 Miren, SLOVENIJA Tel. 05/393 65 42, Fax. 05/393 65 43 E-mail: peric@siol.net, Internet: www.frigor.si Na sejmu zastopamo / Representing: LAM BOLLITORI, ITALIJA / ITALY HENCO INDUSTRIES, BELGIJA / BELGIUM TECNOCLIMA, ITALIJA / ITALY Zalogovniki in bojlerji, talno ogrevanje, večplastne cevi in fitingi, solarni sistemi, ventilatorski konvektorji, toplozračno ogrevanje Tenders and boilers, floor heating, multi-layered pipes and fittings, solar systems, ventilator convectors, warm air heating

FRISTADS d.o.o.

Kranjska cesta 24, 4202 Naklo, SLOVENIJA Tel. 04/595 13 13, Fax. 04/595 13 13 E-mail: info@fristads.si, Internet: www.fristads.si Na sejmu zastopamo / Representing: KWINTET GROUP, ŠVEDSKA / SWEDEN SAEKKO INDUSTRI, DANSKA / DENMARK

Sejem Dom 2012

65


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

F3M LEVSTEK IN DRUŽBENIKI d.n.o.

Podgorica 86, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 041/826 926 E-mail: info@f3m.si, Internet: www.f3m.si Podjetje F3M prodaja, vgrajuje in servisira naprave za čiščenje odpadnih voda. Najbolj prodajane naprave v Sloveniji so male biološke čistilne naprave Diamond,večje ČN HiPAF in razmaščevnje odtokov Grease Guzzler Okoljske rešitve čiščenja odpadnih vod podjetja WPL iz Velike Britanije. Male biološke čistilne naprave. F3M company sells, installs and repairs devices for waste water treatment. Devices which sell extremely well in Slovenia are small biological treatment plants.

GAF TRGOVINA d.o.o.

Rusjanova ulica 3, Zg.Jarše, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 01/729 50 20, Fax. 01/729 50 22 E-mail: gaf@gaf.si, Internet: www.gaf.si Prodaja vrtnega pohištva, senčnikov, vrtnih žarov in ostalih izdelkov za vrt Selling of garden furniture, blinds, and other products for gardens

GLEDALIŠKA KAVARNA - MARIBOR STANISLAV ZUPAN s.p.

Slovenska 27, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/252 37 20, 041/614 183, Fax. 02/252 37 20 E-mail: simona.acko@amis.net Preste, česnov kruh, sadje v čokoladi, pop corn, hot dog, pijača, mandlji, karamele Pretzels, garlic bread, chocolate covered fruit, pop corn, hot dog, drinks, almonds,caramels

GLIN NAZARJE, d.o.o.

Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje, SLOVENIJA Tel. 03/839 86 00, Fax. 03/839 86 44 E-mail: info@glin.si, Internet: www.glin.si Lesena, les/alu in pvc: okna, balkonska vrata, drsne stene, zimski vrtovi, vhodna/garažna vrata, polkna, senčila, strešna okna, podstrešne stopnice, lesene montažne hiše Wooden wood/alu and pvc windows, balcony doors, sliding walls, winter gardens, entrance/garage doors, shutters, blinds, roof windows, stairs lying under the roof, wooden prefabricated houses

GNEZDO d.o.o.

GAŠPER TRŽENJE d.o.o.

Stegne 27, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 02/887 98 50, Fax. 02/887 98 70 E-mail: info@gasper.si, Internet: www.gasper.si Okna in vrata iz različnih vrst lesa, plastičnih mas (aluplast tro in petkomorni profil) ter les-alu sistema Windows and doors made of various types of wood, plastic masses (aluplast three and five layered profile) and wood of alu system

GENERA d.o.o.

Prevale 10, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/439 30 50, Fax. 01/439 30 90 E-mail: genera@genera.si, Internet: www.genera.si Toplotne črpalke, klimatske naprave Heat pumps, air-conditioning devices

GIVOS d.o.o.

Glavna cesta 39, 4202 Naklo, SLOVENIJA Tel. 04/257 78 00, Fax. 04/257 78 02 E-mail: info@givos.si, Internet: www.givos.si Pvc vrtne in balkonske ograje, pvc dvoriščna vrata, aluminijaste ograje (notranje in zunanje), motorni pogoni za vrata Pvc garden and balcony fences, pvc yard doors, aluminium fences (internal and external), motor drives for doors

GLASPLAST, d.o.o.

Pot Vitka Pavliča 14, 1430 Hrastnik, SLOVENIJA Tel. 041/645 338, Fax. 03/564 28 17 E-mail: glasplast@gmail.com Stavbno pohištvo - okna in vrata Builders’ joinery – windows and doors

Cesta talcev 19b, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/232 62 37, Fax. 04/232 62 37 E-mail: info@gnezdo.si, Internet: www.gnezdo.si Na sejmu zastopamo / Representing: SAND UND LEHM, AVSTRIJA / AUSTRIA KREIDEZEIT GMBH, SELM, NEMČIJA / GERMANY CLAYTEC GMBH, NEMČIJA / GERMANY Ilovnati ometi in barve, dekorativni ometi in premazi, ekološke barve in izravnave, čisti panelni izdelki-ometi, premazi, tadelakt, olja in premazi za les Clay roughcasts and colours, decorative roughcasts and coats, ecological colours, pure panen products - roughcasts, coats, oils and coats for wood

G.OGRINC TRGOVSKO PODJETJE Z METALI d.o.o.

Spodnja Senica 18, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 01/361 90 00, Fax. 01/361 90 01 E-mail: ograjca@siol.net, Internet: www.g-ogrinc.si

Na sejmu zastopamo / Representing: BENINCA AVTOMATISMI Spa, Sandrigo, ITALIJA / ITALY ROLLING CENTER, Falzedi Trevignano, ITALIJA / ITALY INDI A Spa, Malo, ITALIJA / ITALY Stopniščne ograje, drsna vrata, osebni prehod, zapornica, motorni pogoni, zunanje ograje Banisters, sliding doors, personal passage, barriers, motor drives, external fences

GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p.

Rodine 23, 8210 Trebnje, SLOVENIJA Tel. 07/346 08 60, Fax. 07/346 08 61 E-mail: ignac.golob@siol.net, Internet: www.peci-kamini-golob.si Na sejmu zastopamo / Representing: AUSTROFLAMM, WELLS, AVSTRIJA / AUSTRIA

66

Sejem Dom 2012


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors MK PROFI, HORNI PLAWA Peči, kamini, toplozračne peči, kurišča Stoves, fireplaces, warm air stoves, places for burning waste

GORENJE d.d.

Partizanska 12, 3320 Velenje, SLOVENIJA Tel. 03/899 10 00, Fax. 03/899 25 62 E-mail: info@gorenje.com, Internet: www.gorenje.com Elekrični grelniki vode, toplotne črpalke, hranilniki vode, klimatske naprave, radiatorji Electric water heaters, heat pumps, water reservoirs, air conditioning devices, radiators

GORIŠKE OPEKARNE d.d.

Merljaki 7, 5292 Renče, SLOVENIJA Tel. 05/398 52 00, Fax. 05/398 52 60 E-mail: info@go-opekarne.si, Internet: www.go-opekarne.si Opečni zidni elementi - termo bloki »Go-term«, modularni bloki »Go-max« in klasični modularni bloki; opečna kritina Korec; opečni stropni elementi Clay wall elements - »Go-term« thermal blocks, »Go-max« modularblocks, classical modular blocks; clay roof shingles; clay ceiling elements.

GP KB, GRADBENIŠTVO, d.o.o.

Ulica bratov Potočnikov 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 031/869 711, 041/625 196 E-mail: rok.krhin@gmail.com, Internet: ww.gpkb.ai Gradbeno podjetje z izkušnjami, lastno mehanizacijo in delavci ter zadovoljni strankami. Kvalitetno gradimo nove enostanovanjske in večstanovanjske objekte, adaptacije in sanacije, izvajamo zunanje ureditve, kanalizacije, štokanje, ukrepe pasivne požarne zaščite. Construction company with experience, its own mechanisation, workers and satisfied customers. We build new single apartment buildings and apartment blocks, and we also perform renovations and rebuildings, outdoor arrangements, sewage systems, passive fire protection measures.

GRADBENI INŽENIRING, ALEŠ ŠENTJURC s.p.

Frana Vrunča 7, 3230 Šentjur, SLOVENIJA Tel. 041/640 075, Fax. 03/546 18 60 E-mail: ales.sentjurc@t-1.si

Izdelava keramičnih fazonskih elementov, keramičnih mozaikov na mreži. Razrez stare opeke in izdelava ročnih mozaikov na mreži, predimpregnirane stenske in talne obložne ploščice Production of ceramic phason elements, ceramic mosaics on the net. Cutting of the old brick and producing hand made mosaics on the net, impregnated wall and floor tiles

Polaganje tlakovcev, prodaja in polaganje keramike Laying cobbles, selling and installing ceramics

GRAMINT d.o.o.

Dobravlje 34b, 5263 Dobravlje, SLOVENIJA Tel. 05/364 66 90, Fax. 05/364 66 90 E-mail: info@gramint.si, Internet : www.gramint.si Na sejmu zastopamo / Representing: SAGER, Zurich, ŠVICA / SWITZERLAND RIWEGA, Bolzano, ITALIJA / ITALY ROOFROX, Milano , ITALIJA / ITALY ISOSYSTEM , Ponte di Piave, ITALIJA / ITALY Specializirana trgovina z materiali za pravilno izvedbo streh in ostrešij; prodajni program zajema izolacije, paropropustne folije, tesnilno tehniko, izolacijske panele in podobno A specialized shop with materials for roofs and roofings; we sell insulations, foils, sealants, insulation panels and similar

GRAWE ZAVAROVALNICA d.d.

Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/228 55 00, Fax. 02/228 55 26 E-mail: grawe@grawe.si, Internet: www.grawe.si Atraktivni in moderni zavarovalni produkti za Vas, vašo družino in dom. V jubilejnem letu Grawe Zavarovalnice ponujamo dodatne ugodnosti pri sklenitvi zavarovanj Grawe privat. Attractive and modern insurance products for You, your family and your home. In the jubilee year Grawe insurance companies offer additional benefits for subscriptions of the Grawe privat insurance.

GVT d.o.o.

Nasperska pot 33, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 23 51, Fax. 01/256 23 52 E-mail: gvt@gvt.si, Internet: www.gvt.si PVC stavbno pohištvo PVC builders’ joinery

HAM d.o.o.

Gerbičeva ulica 102, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 08 70, Fax. 01/242 08 77 E-mail: info@spinalis.net, Internet: www.spinalis.net Stoli Spinalis za aktivno sedenje brez bolečin v hrbtu Chairs Spinalis for active sitting without any backaches

HANCMAN d.o.o.

Otiški vrh 53, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, SLOVENIJA Tel. 02/878 72 55, Fax. 02/878 72 56 E-mail: info@rolo-sistemi.si, Internet: www.rolo-sistemi.si Rolo garažna vrata, rolete, okna Roller garage doors, roller blinds, windows

GRADNIG - GRADBENIŠTVO ZDRAVKO DOJČINOVIĆ s.p. Vrtnarija 6c, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 041/379 690 E-mail: info@domprojekt.si

Sejem Dom 2012

67


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

HARREITHER, d.o.o.

Vodovodna 101, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/589 08 30, Fax. 01/589 08 31 E-mail: info@harreither.si, Internet: www.harreither.si Sistemske rešitve za nizkotemperaturno ogrevanje in hlajenje - oprema za talno, stensko, stropno ogrevanje in hlajenje, toplotne črpalke, kotli, zalogovniki in regulacija. Novost: nizkotemperaturni sistem ogrevanja in hlajenja zadnje generacije System solutions for low temperature heating and cooling – equipment for floor, wall and ceiling heating and cooling, heat pumps, boilers, tenders and regulation. Our new offer: low temperature system of heating and cooling

HERMI, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/426 06 50, Fax. 03/426 06 53 E-mail: info@hermi.si, Internet: www.hermi.si Na sejmu zastopamo / Representing: LENKS d.o.o., CELJE, SLOVENIJA / SLOVENIA Strelovodna zaščita, prenapetostna zaščita, konstrukcije za sončne elektrarne Lightning protection, high voltage protection, constructions for solar power stations

HERZ d.d.

Grmaška c. 3, 1275 Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA Tel. 01/896 21 00, Fax. 01/896 21 40 E-mail: info@herz.si, Internet: www.herz.si Regulacijska tehnika Herz, Biomasa Herz, sanitarne armature Unitas, krogelni ventili Kovina Regulation technique Herz, biomass Herz, sanitary fittings Unitas, ring valves Kovina

HIDRIA d.d.

Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 080 8757, Fax. 05/377 44 27 E-mail: sonce@hidria.com, Internet: www.hidria.com Termosolarni sistemi za pripravo tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije, sončne elektrarne, sistemi za dogrevanje prostorov z zalogovniki toplote, kompaktna solarna ogrevalna toplotna črpalka Thermosolar systems for preparing warm sanitary water with receivers of solar energy, solar power stations, systems for heating with tenders of heat, compact solar heat pumps

HIŠA M d.o.o.

Zaloška 200, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/093 438, 041/704 826, Fax. 01/527 30 34 E-mail: info@hisa-m.com, Internet: www.hisa-m.com V hiši M vam ponujamo pestro izbiro naravnega kamna. Z kamnitim mozaikom, dekorativnim ter talnim kamnom lahko opremite dom, restavracije, hotele, razstavne prostore, pisarne in drugo. V naši ponudbi vam kot NOVOST predstavljamo furnir iz naravnega kamna, ki nudi arhitektom, oblikovalcem in mizarjem popolnoma nove možnosti oblikovanja z lahkimi materiali. S strokovnim svetovanjem, dostavo in montažo skupaj z

68

Sejem Dom 2012

vami ustvarjamo inovativen, ekstravaganten ali diskreten videz. Do konca meseca marca 2012 vsem kupcem priznamo 10 % sejemski popust. In house M we offer a large selection of natural stones. With stone mosaic and decorative or floor stone you can furnish your home, restaurants, hotels, galleries, offices and other premises. One of our new offers is a veneer made of natural stone which gives architects, designers and joiners completely new possibilities of designing with light materials. We offer expert advice, delivery and fitting and together with you we create innovative, extravagant and discreet forms. Until the end of March 2012 there’s a 10% fair discount.

HOBY LES d.o.o.

Škofja vas 3/b, 3211 Škofja vas, SLOVENIJA Tel. 03/425 17 00, Fax. 03/425 17 13 E-mail: hobyles@siol.net, Internet: www.hobyles.si Vgradne omare in garderobne sobe; pohištvo po naročilu: spalnice, hodniki, otroške in dnevne sobe, kuhinje, shrambe, oprema poslovnih prostorov: oprema lokalov in trgovin; namestitveni objekti; zdravstvene ordinacije Built-in wardrobes and cloakrooms; tailor made furniture: bedrooms, halls, children’s rooms, living rooms, kitchens, depositories, equipment for business premises, equipment for bars and shops; housings; doctor’s offices

HOJA, d.d.

Žagarska ulica 5, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/360 12 08, Fax. 01/360 12 01 E-mail: info@hoja.si, Internet: www.hoja.si Nadstreški za avtomobile, lepljeni nosilci, vrtni program

HOMLES ZDRAVKO BODLAJ S.P.

Gradišče 3, 1219 LAZE V TUHINJU, SLOVENIJA Tel. 01/834 60 17, Fax. 01/834 60 16 E-mail: homles@siol.net, Internet: www.stopnice-homles.net Lesene stopnice in ograje za dom in poslovne objekte, lesene modularne gradbene stopnice, vrtno pohištvo.

HORIZONT DOM d.o.o.

Log 50, 8294 Boštanj, SLOVENIJA Tel. 01/421 61 80, Fax. 07/814 70 23 E-mail: info@tulikivi.si, Internet: www.tulikivi.si Na sejmu zastopamo / Representing: HONKARAKENNE OYJ, Järvenpää, FINSKA / FINLAND TULIKIVI OYJ, Juuka, FINSKA / FINLAND Hiše Honka nudijo najvišje udobje in naravno življenjsko okolje z izključno uporabo naravno pridelanega masivnega lesa; Tulikivi kamini s svojo toplotno akumulacijsko sposobnostjo izžarevajo zdravo in naravno toploto. Honka houses offer the highest standards of comfort and natural living environment with an exclusive use of naturally produced massive wood; Tulik stones with their ability to accumulate heat represent healthy and natural heat.


Nepremič

nine na

Bolha d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana

Iščete dom?

Gradite?

Opremljate?

Gradnja

na

Dom na

1


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

HOSEKRA d.o.o.

Kolodvorska ulica 37e, 2310 Slovenska Bistrica, SLOVENIJA Tel. 02/805 51 20, Fax. 02/805 51 22 E-mail: hosekra@siol.net, Internet: www.hosekra.si Hosekra strešna kritina je proizvodno in storitveno podjetje. Proizvodnja obsega: kritine, fasade, žlebove, obrobe, garaže, fotovoltaika. Hosekra roof covering is a production and services company. Our production includes: roof coverings, facades, gullies, borders, garages, photovoltaics.

HOTENJKA d.o.o.

Tržaška cesta 513b, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 76 56, Fax. 01/365 76 57 E-mail: info@hotenjka.si, Internet: www.hotenjka.si, www.parketi.si Na sejmu zastopamo / Representing: STUFEX, Beluno, ITALIJA / ITALY BEFAG , MADŽARSKA / HUNGARY LAMETT, BELGIJA / BELGIUM SCHEUCHER, AVSTRIJA / AUSTRIA Prodaja in montaža vseh lesenih talnih oblog; izdelava lesenih teras Selling and fitting of all wooden floor coverings; manufacturing of wooden terraces

HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO

Grobeljska cesta 2, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/729 11 96, Fax. 01/729 11 97 E-mail: jure.hrovat@siol.net, Internet: www.pecarstvo-hrovat.si Na sejmu zastopamo / Representing: SPARTHERM, MELLE, NEMČIJA / GERMANY CERAM PIU, ASOLO, ITALIJA / ITALY WOK, MATERSBURG, AVSTRIJA / AUSTRIA Lončene peči, kamini, štedilniki Separated stoves, fireplaces, kitchen-ranges

HROVAT UB d.o.o.

Krakovska cesta 25, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 20 89, Fax. 01/722 68 36 E-mail: hrovat@t-2.net; hrovat@jungmeier.si, Internet: www.hrovat-ub.si, www.jungmeier.si Na sejmu zastopamo / Representing: WIENERBERGER GMBH, HANNOVER, NEMČIJA / GERMANY KLOBER GMBH, ENNEPETAL, NEMČIJA / GERMANY Strešne kritine Jungmeier in Koramic, strešni dodatki Klober, predpražniki Algum Roof coverings Jungmeier and Koramic; roof supplements Klober, doormats Algum

HSS BAZENI d.o.o.

Celovška cesta 336, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 041/677 005, Fax. 01/519 23 28 E-mail: info@maat1.si

70

Sejem Dom 2012

Na sejmu zastopamo / Representing: WATKINS, CALIFORNIA , ZDA / the USA Masažni bazeni Hotspring za postavitev na vrt ali v hišo, uporabni celo leto, tudi pozimi. Edini bazeni s 100% filtracijo vode. ACE solinator-dezinfekcija vode na sol. Massage pools Hotspring which can be placed in the garden or in the house, and they can be used all year round, even in winter time. They are the only pools with a 100% filtration of water.

IKA, ŽIRI, d.o.o.

Industrijska cesta 011, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/518 44 44, Fax. 04/518 44 40 E-mail: ljubljana@ika.si, Internet: www.ika.si Celovita izbira opreme za ogrevanje, vodovod in sanitarne prostore. Vse, kar potrebujete, da bo vaše stanovanje toplo in kopalnica moderno opremljena, na enem mestu. Opremo vam brezplačno dostavimo na dom. A complete choice of equipment for heating, waterworks and sanitary premises. In one place you can find all that you need to make your flat warm and your bathroom modern. The equipment is delivered to your place free oof charge.

ILES Lesna industrija d.o.o.

Spodnja Kanomlja 23/a, 5281 Spodnja Idrija, SLOVENIJA Tel. 05/372 50 00, Fax. 05/377 66 04 E-mail: iles@iles.si, Internet: www.iles.si Mali princ - pohištvo za otroške in mladinske sobe, vgradne omare Little prince – furniture for children’s rooms, built-in wardrobes

IMAG d.o.o.

Cesta v Log 17, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 50 50, Fax. 01/363 70 70 E-mail: info@imag.si, Internet: www.imag.si Na sejmu zastopamo / Representing: PALAZZETTI S.P.A., ITALIJA / ITALY Sobni kamini, vrtni kamini, kamini za ogrevanje vode Fireplaces for rooms and gardens, fireplaces for water heating

INFONET MEDIA d.d. (RADIO 1)

Stegne 11b, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 56 31, Fax. 01/242 56 40 E-mail: info@infonet.fm, Internet: www.infonet.fm Infonet media d.d. je podjetje, ki združuje več radijskih postaj, z najbolj poslušanim radijskim programom v Sloveniji – Radiem 1 na čelu. Radio 1 dnevno posluša 162.000 poslušalcev in je še vedno reativno nov medij, ki pa je v teh kratkih letih obstoja dokazal, da Slovenci obožujemo radijsko zabavo in predvsem veliko dobre glasbe. Poleg Radia 1 je pod našim okriljem tudi več lokalno najbolj poslušanih radijskih postaj kot so radio Antena v Ljubljani, radio Belvi na Gorenjskem, radio Fantasy na Celjskem, Koroški radio itd... Infonet media is a company owning various radio stations including Radio 1, Slovenia’s most listened to station. With 162.000 daily listeners while still being a comparatively new media, it has proven that the Slovenians love radio fun and good music. In addition to Radio 1, radio Antena, Belvi, Fantasy, Koroški radio and others are


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors also included in our portfolio.

INLES d.d.

Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, SLOVENIJA Tel. 01/837 71 00, Fax. 01/837 73 33 E-mail: info@inles.si, Internet: www.inles.si Široka ponudba energijsko varčnih oken in vhodnih vrat iz lesa, les/aluminija, PVC-ja, PVC/aluminija in aluminija We offer a wide selection of energy efficient windows and entrance doors made of wood, wood/ aluminium, PVC, PVC/aluminium and aluminium

INOKS PLUS d.o.o.

Gorička ulica 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/525 21 00, Fax. 02/525 21 11 E-mail: inoks@inoks.si, Internet: www.inoks.si Smo proizvodno podjetje specializirano na področju nerjavečih, kovanih in steklenih izdelkov. Izdelujemo ograje, vrata, stopnišča, predelne stene iz vseh materialov. We are a company specialized in the field of rust-resistant metal and glass products. We use different materials to make fences, doors, staircases, partitions.

INOTHERM d.o.o.

Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, SLOVENIJA Tel. 01/835 07 10, Fax. 01/835 07 50 E-mail: bojan.lavric@inotherm.si, Internet: www.inotherm.si Program vhodnih vrat iz aluminija - 2012 The programme of entrance doors made of aluminium – 2012

INOXVRBOVŠEK d.o.o.

Spodnja Rečica 81a, 3270 Laško, SLOVENIJA Tel. 03/734 50 00, Fax. 03/734 50 09 E-mail: info@inoxvrbovsek.com, Internet naslov: www.inoxvrbovsek.com Že 27 let razvijamo in izdelujemo: inox, jeklo, steklo, les ograje; inox – steklo nadstreške; inox pokrove, kinete: inox, jeklo, steklo, notranjo, zunanjo in urbano opremo ; inox bazensko opremo; pasarske izdelke/vrb For 27 years we have been developing and producing: inox steel, glass, wooden fences; inox glass, jutting roofs; inox lids; inox steel, glass, indoor and outdoor urban furniture; inox pool equipment

INT VRATA d.o.o.

Todraž 11, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/510 54 00, Fax. 04/510 54 01 E-mail: info@int-vrata.si, Internet: www.int-vrata.si Lesena vhodna vrata s kovinsko sredico, okna in vrata les aluminij, garažna vrata, varnostna vrata za stanovanja, notranja vrata, lesena okna Wooden entrance doors with a metal inside, windows and doors made of wood and aluminium, garage doors, security doors for flats, inner doors, wooden windows

Tel. 01/581 92 55, Fax. 01/581 92 57 E-mail: internorm.okna@siol.net, Internet: www.internorm-okna.si Stavbno pohištvo: Okna PVC, PVC/ALU, les/ALU; Senčila: rolete, žaluzije, polkna; Vhodna vrata: ALU, les/ALU Builders’ joinery: windows PVC, PVC/ALU, wood/ALU; blinds: roller blinds, Venetian blinds, shutters; entrance doors: ALU, wood/ALU

INTERTECH d.o.o.

VII. ulica - del 7, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 041/819 607 E-mail: info@intertech.si, Internet: www.tagema.si Tagema 9000 naprava za brezkontaktno izsuševanje kapilarne vlage ter sanacijo vlažnih objektov. Opravljamo merjenje vlage in termovizijski preglede. Tagema 9000 device for non contact drying of humidity and improvement of humid premises. We measure levels of humidity and we perform thermovision check-ups.

IZI MOBILI d.o.o.

Vikrče 27A, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/723 73 20, 030/370 701, Fax. 01/723 71 37 E-mail: svetovanje@izi-mobili.si, Internet: www.izi-mobili.si Notranja vrata, drsna vrata, ALU garderobni sistemi, pohištvo po meri, vgradne omare Inner doors, sliding doors, ALU cloakroom systems, tailor made furniture, built-in wardrobes

IZIS - IZTOK TOMC, s.p.

Brezje 58, 4243 Brezje, SLOVENIJA Tel. 041/682 203 E-mail: bio.piramida@siol.net, Internet: www.biopiramida.si Bio piramida, masažni pripomočki, energija za dom in telo Bio pyramid, massage equipment, energy for home and body

JANEZ NAGODE

Strmca 23, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 051/342 382 Montažna hiša - eko hiša posebnih oblik - maketa

JANTAR TRADE d.o.o.

Breznikova ulica 15, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/722 05 90, Fax. 01/722 05 95 E-mail: jantartrade@siol.net, Internet: www.jantartrade.si Na sejmu zastopamo / Representing: Ama spa, LE, ITALIJA / ITALY Klima naprave, toplotne črpalke, peči na pelete

INTERNORM OKNA d.o.o.

Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Sejem Dom 2012

71


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

JELOVICA, d.d.

Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/511 32 15 E-mail: info@jelovica.si, Internet: www.jelovica.si Energijsko varčne lesene hiše, nizkoenergijska lesena okna, vhodna in notranja vrata, senčila Sustainable wooden houses, energy efficient wooden windows, entrance and inner doors, blinds

JOSEF STEINER d.o.o.

Industrijska ulica 14, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/720 05 01, Fax. 02/720 05 09 E-mail: info@josefsteiner.si, Internet: www.josefsteiner.si Aluminijaste in lesene lestve, fasadni (jekleni,alu) in premični odri, nakladalne brvi, hišne-vrtne ograje, ograje za stopnišča in balkone, transportni vozički, kovčki in stopnice Aluminium and wooden ladders, facade (steel, aluminium) and movable stages, loading gangways, house-garden fences, fences for staircases and balconies, transport trolleys, suitcases and staircases

J.U.A.FRISCHEIS d.o.o.

Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/516 14 60, Fax. 01/516 14 63 E-mail: info@frischeis.si, Internet: www.frischeis.si Predstavili bomo naslednje blagovne znamke : Tilo , Eurowood , Admonter , Kronotex, Edelholz. We wil present you the following brand names: Tilo, Eurowood , Admonter , Kronotex, Edelholz.

lesene obloge; suhomontažni sistemi Knauf, Rigips, Fermacell; gradbene plošče Wedi; spuščeni stropi Armstrong, Ecophon, Amf, Atena. Wooden construction plates, wooden insulation materials; materials for sealing in prefabricated construction; thermal and acoustic insulation; wooden paddings and prefabricated systems Knauf, Rigips, Fermacell; construction plates Wedi; lowered ceilings Armstrong, Ecophon, Amf, Atena.

KAMINI KOČEVAR d.o.o.

Rimska cesta 88, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 17 96, Fax. 03/700 17 97 E-mail: kamini.kocevar@siol.net, Internet: www.kamini.si Bogata izbira kaminov lastne proizvodnje in znanih evropskih proizvajalcev, strokovno svetovanje, projektiranje in obzidava kaminov. Toplozračni, akumulacijski, plinski, električni kamini, peči na drva in pelete. A wide selection of fireplaces which are made by us and by some well known European producers, expert advice, planning and walling in of fireplaces. Warm air, accumulation, gas, electrical fireplaces, wood burning stoves and stoves fuelled by pellets.

KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p.

Otovec 15, 8340 Črnomelj, SLOVENIJA Tel. 07/305 63 80, 040/507 507, Fax. 07/305 63 82 E-mail: kamnosestvo.plut@volja.net, Internet: www.kamnosestvoplut.si

Na sejmu zastopamo / Representing: PINTAR d.o.o., LJUBLJANA, SLOVENIJA / SLOVENIA Izdelki iz naravnega in umetnega kamna, police, stopnišča, pulti. Portali, nagrobniki, urejanje zunanjih delov stavbišč Products made of natural and artificial stone, staircases, desks, portals, tombstones, arranging outdoor parts of buildings

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/588 41 83, Fax. 01/588 42 50 E-mail: info@jub.si, Internet: www.jub.si Notranje in fasadne barve; barve za beton; barve za les in kovino; dekorativni; renovirni; sanirni ometi; toplotno izolacijski sistemi Inner and facade colours; colours for concrete; colours for wood and metal; roughcasts for decoration, renovation and improvement; thermal insulation systems

KAGER HIŠA d.o.o.

Ob Dravi 4/a, 2250 Ptuj, SLOVENIJA Tel. 02/788 93 10, Fax. 02/788 93 20 E-mail: info@kager-hisa.si, Internet: www.kager-hisa.si Projektiranje, proizvodnja in montaža gotovih hiš Planning, manufacturing and fitting of ready-made houses

KALCER d.o.o.

Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/724 67 70, Fax. 01/724 67 99 E-mail: info@kalcer.si, Internet: www.kalcer.si Lesne gradbene plošče, lesno izolativni materiali; materiali za tesnjenje v montažni gradnji,; toplotna in zvočna izolacija;

72

Sejem Dom 2012

KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o. Stražgonjca 27, 2331 Pragersko, SLOVENIJA Tel. 041/614 084, Fax. 02/792 55 81 E-mail: zunko@k-zunko.si, Internet: www.k-zunko.si Izdelki iz naravnega kamna Products made of natural stone

KAMPO d.o.o.

Tacenska cesta 27, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/513 21 30, Fax. 01/513 21 35 E-mail: info@kampo.si, Internet: www.kampo.si Notranja vrata Inner doors

KARODI d.o.o.

Savska cesta 24d, 8290 Sevnica, SLOVENIJA Tel. 07/814 11 47, Fax. 07/816 29 01 E-mail: info@karodi.si, Internet: www.karodi.si Nerjavni dimniki, nerjavne priključne cevi, nerjavna kolena, kamini, štedilniki Rust resistant chimneys, rust resistant pipes, rust resistant bends,


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors fireplaces, kitchen-ranges

KD PROJEKT, d.o.o.

Palmejeva ulica 8, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/365 30 62, Fax. 01/365 30 63 E-mail: info@structuring.si Na sejmu zastopamo / Representing: SILVADEC, FRANCIJA / FRANCE Lesni kompozit podjetja Silvadec iz Francije: zunanja ureditev za terase, bazene, ograje, zimske vrtove, pomole, hotele A wood composite made by Silvadec company from France: outdoor arrangements for terraces, pools, fences, winter gardens, piers, hotels

KEMOPLAST d.o.o.

Drofenikova ulica 7, 3230 Šentjur pri Celju, SLOVENIJA Tel. 03/746 42 00, Fax. 03/746 42 15 E-mail: info@kemoplast.si, Internet: www.kemoplast.si Na sejmu zastopamo / Representing: TARKETT, Bačka Palanka, SRBIJA / SERBIA WEITZER, Weiz, AVSTRIJA / AUSTRIA LANO CARPETS, Harelbeke, BELGIJA / BELGIUM UNILIN, Wielsbeke, BELGIJA / BELGIUM Gotovi parketi, laminatni parketi, gumijaste talne obloge, tekstilne talne obloge, iglane talne obloge, PVC homogene talne obloge, preproge, lepila in pribori, svetovanje in vgradnja talnih oblog Ready made parquets, laminate parquets, rubber flooring, textile flooring, PVC homogenious flooring, carpets, glues and sets, counselling and placing of the flooring

KLIMA AS d.o.o.

Trebinjska 12, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/500 81 14, Fax. 01/500 81 15 E-mail: info@klima-as.com, Internet: www.klima-as.com Vgradnja, montaža, servis klima naprav, toplotnih črpalk vrhunskih znamk Toshiba, daikin, Mitsubishi Electric, svetovanje in izvedba talnega gretja in drugih strojnih inštalacij Building in, fitting, repairing air conditioning devices, prestigeous heat pumps of brand names such as Toshiba, Daikin, Mitsubishi, Electric, counselling and implementation of the floor heating and other mechanical installations

KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o.

Vodovodna ulica 30c, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/300 40 80, Fax. 02/320 71 51 E-mail: info@klima-center.si, Internet: www.klima-center.si Na sejmu zastopamo / Representing: DAIKIN COOLWEX FUJITSU MITSUBISHI Klimatske naprave, toplotne črpalke, solarni sistemi, peči na pelete, prezračevanje Air conditioning devices, heat pumps, solar systems, stoves fuelled by pellets, air conditioning

KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o.

Tržaška cesta 315, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

74

Sejem Dom 2012

Tel. 059/92 19 45, Fax. 03/710 12 72 E-mail: klimasol@siol.net, Internet: www.klimasol.si Na sejmu zastopamo / Representing: WOLF GmbH, Mainburg, NEMČIJA / GERMANY Izdelki za varčno rabo energije. Ogrevanje in prezračevanje prostorov. Proizvodi nemške firme WOLF Products for an efficient energy use. Heating and airconditioning. Products made by the German company WOLF

KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o.

Paradišče 9, 1293 Šmarje - Sap, SLOVENIJA Tel. 01/786 05 66, Fax. 01/786 26 87 E-mail: info@klimatizacija.si, Internet: www.klimatizacija.si Na sejmu zastopamo / Representing: VAKUUM TEHNIK d.o.o., Celje, SLOVENIJA / SLOVENIA Proizvodnja: klimatskih naprav, prezračevalnih kanalov in oblikovnih kosov iz pocinkane, alu, inox pločevine, distribucijskih elementov in opreme po naročilu. Montaža: prezračevanje, klimatizacija, hladilni sistemi, inženiring ter vzdrževanje in servisiranje klima naprav. Production of air-conditioning devices, ventilation channels and parts made of aluminium, inox sheet metal and sheet metal coated with zinc, distribution elements and tailor made equipment. Fitting of ventilation, air-conditioning, cooling systems, engineering and maintenance and repairing of air-conditioning devices.

KLIPS d.o.o.

Razbor 12a, 3222 Dramlje, SLOVENIJA Tel. 041/364 166, Fax. 03/798 53 05 E-mail: info@klips.si, Internet: www.klips.si Panelne ograje, kovane ograje, dvoriščna vrata, pogoni za dvoriščna vrata Panel fences, metal fences, yard doors, drives for yard doors

KNAUF INSULATION, d.o.o.

Trata 32, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 04/511 42 02, Fax. 04/511 41 94 E-mail: barbara.hafner@knaufinsulation.com, Internet: www.knaufinsulation.si Izolacisjki materiali iz kamene volne, steklene volne, ekstrudiranega polistrena in lesne volne Insulation materials made of stone wool, glass wool, polystren and wood wool

KNUT d.o.o.

Mali Osolnik 17, 1311 Turjak, SLOVENIJA Tel. 01/788 99 16, Fax. 01/788 99 18 E-mail: info@knut.si, Internet: www.knut.si, www.nibe.si Na sejmu zastopamo / Representing: NIBE STOVES - CONTURA, Traryd, ŠVEDSKA / SWEDEN NIBE ENERGY SYSTEMS, Markaryd, ŠVEDSKA / SWEDEN Toplotne črpalke, zemlja voda, voda voda, zrak voda, kamini, prezračevanje, bojlerji Heat pumps, earth water, water water, air water, fireplaces, ventilation, boilers


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o.

Ločica 65d, 3313 Polzela, SLOVENIJA Tel. 03/570 12 21, Fax. 08/205 21 65 E-mail: info@ograje.com, Internet: www.ograje.com Proizvodnja, prodaja in montaža panelnih ograj, kamnitih ograj, kovanih za ograjevanje hiš, poslovnih objektov, šol, vrtcev, športnih igrišč, plinskih postaj, ograjna vrata samonosilna drsna, enokrilna, dvokrilna Production, sale and fitting of panel fences, stone fences, metal fences, business premises, schools, kindergartens, sport’s playgrounds, gas stations, fence doors, self supporting sliding doors, one-wing, two-wing doors

KOLPA, d.d. METLIKA

Rosalnice 5, 8330 Metlika, SLOVENIJA Tel. 07/393 33 00, Fax. 07/393 33 50 E-mail: info@kolpa.si, Internet: www.kolpa.si Kopalniška oprema Bathroom furniture

KOOP TRGOVINA d.o.o.

Zgornja Pohanca 6, 8272 Zdole, SLOVENIJA Tel. 07/477 88 20, Fax. 07/477 88 21 E-mail: info@koop.si, Internet: www.koop.si Na sejmu zastopamo / Representing: AIRELEC, FRANCIJA / FRANCE FENIX, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC CLIMASTAR, ŠPANIJA / SPAIN Električni stenski radiatorji, infra rdeči grelci, talno ogrevanje, Thermovit stekleni radiatorji, vodni radiatorji za centralni sistem Electrical wall radiators, infra red heaters, floor heating, thermovit glass radiators, water radiators for the central system

KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o.

Dunajska cesta 177, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 031/642 966 E-mail: info@blinkblink.si, Internet: www.blinkblink.si Zastremo kot bi trenil. Ščitimo pred soncem in radovedneži, nadležnim mrčesom, in poskrbimo, da polna luna ne krati spanca. Zasenčimo in hkrati ozaljšamo z izjemnim izborom ter vrhunsko montažo in servisom. Blink Blink shades in a flash and protects against the curious neighbours, blinding sunlight, annoying insects and the full moon’s sleepless nights. We overshadow with an outstanding selection of window treatments, superior installation and service.

KOVINGRAD d.o.o.

Gubčeva cesta 21, 8210 Trebnje, SLOVENIJA Tel. 07/346 06 50, Fax. 07/346 06 51 E-mail: info@kovingrad.si, Internet: www.kovingrad.si Na sejmu zastopamo / Representing: DIRICKX, CONGRIER, FRANCIJA / FRANCE Na sejmu skupno s podjetjem ALPRO d.o.o., Jama 12, 1234 Mengeš zastopamo podjetje DIRICKX, Congrier, Francija Ograjni

sistemi DIRICKX : panelne in žične ograje, drsna, samonosna in krilna vrata, kovinske konstrukcije, gradbeništvo, svetovanje, izvedba. At the fair we represent company DIRCKX, Congrier, France togeher with the company ALPRO d.o.o., Jama 12, 1234 Mengeš. Fence systems DIRICKX: panel and wired fences, sliding, self supporting and wing doors, metal constructions, building, counselling, implementation.

KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, SLOVENIJA Tel. 01/709 51 00, Fax. 01/705 84 66 E-mail: info@kovinoplastika.si, Internet: www.kovinoplastika.si Na sejmu zastopamo / Representing: ROTO FRANK AG, STUTTGART, NEMČIJA / GERMANY Okna za novogradnjo, vhodna vrata, panoramske stene, stavbno okovje (vrtljivo, nagibno, polkensko), senčila Windows for new buildings, entrance doors, panoramic walls, building hardware (revolving, slanting), blinds

KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p.

Temlinova 4, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/527 19 03, Fax. 02/534 15 05 E-mail: info@roto.si , Internet: www.roto.si

Čistilna naprava, rezervoarji za vodo, hišne in vrtne črpalke, dodatna oprema za prezračevanje Treatment plants, water reservoirs, home and garden pumps, additional equipment for ventilation

KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p.

Goriška cesta 53b, 5270 Ajdovščina, SLOVENIJA Tel. 05/366 37 97, Fax. 05/366 37 97 E-mail: kovinska.galanterija.pecnik@gmail.com, Internet: www.ograje-pecnik.si

Inox ali železne notranje in zunanje ograje v kombinaciji s steklom ali lesom ter max ploščami, nadstreški, notranja in zunanja stopnišča, francoska okna Inox or metal indoor and outdoor fences in a combination with glass or wood and max plates, jutting roofs, indoor and outdoor staircases, French windows

KOVINTRADE d.d. CELJE

Mariborska 7, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/427 81 00, Fax. 03/427 83 08 E-mail: buderus@kovintrade.si, Internet: www.kovintrade.si Na sejmu zastopamo / Representing: WODTKE, TUBINGEN, NEMČIJA / GERMANY BBT, WETZLAR, NEMČIJA / GERMANY Kovintrade je generalni zastopnik za ogrevalno tehniko Buderus, ki nudi: oljne in plinske kotle, kotle na biomaso, bojlerje, solarne sisteme, toplotne črpalke, regulacijske sisteme in vso dodatno opremo za optimalno in usklajeno delovanje ogrevalnega sistema. Kovinatrade is a general representative for heating technique Buderus which offers oil and gas boilers, boilers on biomass, solar systems, heat pumps, regulation systems and all additional equipment for an optimal and harmonious functioning of the heating

Sejem Dom 2012

75


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors system.

K-TES d.o.o.

Celovška 144, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/091 410, Fax. 059/091 411 E-mail: info@k-tes.si, Internet: www.k-tes.si Poliuretanske brešivne hidroizolacije in premazi Polyurethane hydroisolations and coatings

KUNC JOŽE s.p.

Partizanska cesta 77, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/519 16 66, Fax. 05/995 09 68 E-mail: info@stopnice-kunc.si, Internet: www.stopnice-kunc.si Izdelovanje vseh vrst lesenih stopnišč - oblaganje AB konstrukcije, izdelava samonosnih lesenih stopnic, stopnice s kovinsko in stekleno konstrukcijo. We make all kinds of wooden staircases – AB constructions, selfsupporting wooden stairs, stairs with metal and glass construction.

KURIVO GORICA d.d. NOVA GORICA

Grčna 1, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 05/330 50 90, Fax. 05/330 50 74 E-mail: kurivo@siol.net, Internet: www.kurivogorica.si

LENTHERM-INVEST d.o.o.

Industrijska ul. 1, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, SLOVENIJA Tel. 02/720 70 05, Fax. 02/720 70 97 E-mail: info@lentherminvest.si, Internet: www.lentherminvest.si Centralni grelniki vode, solarni grelniki vode, kolektorji, toplotne črpalke, zalogovniki toplote, hidroforji, dodatna oprema Central water heaters, solar water heaters, collectors, heat pumps, heat tenders, hydrophores, additional equipment

LES 3 d.o.o.

Ulica padlih borcev 34, 6258 Prestranek, SLOVENIJA Tel. 05/754 20 64, Fax. 05/754 20 72 E-mail: info@les3.si, Internet: www.les3.si Parketi, laminati, dekorativni kamni, vrata, lesene plošče MDF, vezane plošče, panelne plošče, iverne plošče, OSB, razrez plošč Parquets, laminates, decorative stones, doors, wooden plates MDF, bound plates, panel plates, splinter plates, OSB, cut of plates

LESNI CENTER NOVAK d.o.o.

Na sejmu zastopamo / Representing: DEFIM, ITALIJA / ITALY GASBETON, ITALIJA / ITALY

Taborska cesta 24, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/786 58 90, 041/630 527, Fax. 01/786 58 95 E-mail: ales@lc-novak.si, Internet: www.lc-novak.si

KURIVO GORICA D.D. kot največji prodajalec gradbenega materiala na severnem Primorskem na letošnjem sejmu predstavlja: premične odre, teleskopske lestve, strešno izolacijo stirodach, air beton. KURIVO GORICA D.D. is the biggest seller of the construction material in the north seaside region. At this year’s fair we represent: movable stages, telescopic ladders, roof insulation stirodach, air concrete (siporex).

Na sejmu zastopamo / Representing: LESNA TIP d.d., Šentjanž pri Dravogradu , SLOVENIJA / SLOVENIA

KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o.

Vrečerjeva 14, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 03/839 30 80, Fax. 03/839 30 84 E-mail: info@kwb.si, Internet naslov: www.kwb.si

Na sejmu zastopamo / Representing: KWB GmbH, St. Margarethen, AVSTRIJA / AUSTRIA Specialisti za ogrevanje na pelete, sekance in polena 8 -300kW Specialists for heating on pellets, wood chips and logs 8 – 300kW

LAFARGE CEMENT d.o.o.

Kolodvorska 5, 1420 Trbovlje, SLOVENIJA Tel. 03/565 23 00, Fax. 03/565 24 40 E-mail: info@lafarge.si, Internet: www.lafarge.si Cement Concrete

LEEB BALKONE & ZÄUNE HOLZ LEEB GesmbH

Maitralten 25, AT-9563 Gnesau, AVSTRIJA Tel. +43/4278/700 0, Fax. +43/4278/700 21 E-mail: office@leeb.at, Internet: www.leeb.at

76

Balkonske in vrtne ograje iz aluminija ali lesa Balcony and garden fences made of aluminium or wood

Sejem Dom 2012

LSB konstrukcijska plošča, iveral, iverna plošča LSB construction plate, splinter, splinter plate

LESNINA INŽENIRING d.d.

Parmova 53, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/472 06 65, Fax. 01/436 34 47 E-mail: gerard@lesnina-i.si, Internet: www.lesnina-i.si Lahka strešna kritina Gerard, prevlečena s cink -aluminijem in površinsko obdelana s posipom iz naravnega kamna. Izolacija Termotop. Light roof covering Gerard, coated with zinc-aluminium and on the surface treated with the sand made of natural stone. Insulation Termotop.

LESPATEX, d.o.o., LJUBLJANA

Tržaška 132, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 51 68, Fax. 01/423 13 85 E-mail: info@lespatex.si, Internet: www.lespatex.si Na sejmu zastopamo / Representing: GETRNER, AVSTRIJA / AUSTRIA TEGOLA CANADESE, ITALIJA / ITALY GRACE, VELIKA BRITANIJA / ITALY TENCATE, AVSTRIJA / ITALY Strešna kritina Tegola Canadese, hidroizolacijski sistemi Grace, geosintetiki tencate, toplotna izolacija XPS, folije, dodatki za betone, izolacija vibracij, tehnični termoplasti: poliamidi en chemie, elastomeri TPE Kraiburg, barvni masterbetchi Karl Fink Roof covering Tegola Canadese, hydroinsulation systems Grace,


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors geosynthetics tencate, heat insulation XPS, foils, additives for concrete, insulation of vibrations, technical thermoplasts: polyamides, elastomers TPE Kraiburg, colour masterbetches Karl Fink

LIKO TRADE, DRUŽBA ZA RAZVOJ IN TRŽENJE, d.o.o.

Verd 107, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/755 56 08, Fax. 01/750 54 00 E-mail: info@liko.si, Internet: www.liko.si

Notranja vrata in podboji, steklena vrata, zvočno izolativna vrata, požarna lesena vrata Inner doors and jambs, glass doors, acoustic doors, fire wooden doors

LINGSTON d.o.o.

Otemna 9c, 3201 Šmartno v Rožni dolini, SLOVENIJA Tel. 041/275 520 E-mail: info@lingston.si, Internet: www.lingston.si LINGSTON je mednarodno podjetje za trgovino, svetovanje in inženiring s sedežem v Sloveniji. V svojem naboru storitev in blagovnih znamk na slovenskem trgu zastopa italijansko podjetje ALPAC. ALPAC je italijanski proizvajalec inovativnih izdelkov za sodobno gradnjo. Z montažnim elementom za toplotno izolacijo oken in senčili PRESYSTEM se pojavlja prvi v Sloveniji. V svojem segmentu je brez dvoma tržni vodja. ALPAC deluje mednarodno na trgih Italije, Avstrije, Nemčije, Švice, Francije, Slovenije, Hrvaške in Rusije. LINGSTON is an international company for trade, consulting and

engineering with the main headquarters located in Slovenia. One of its duties is to represents Italian company ALPAC in Slovenia. ALPAC is an Italian producer of innovative products and solutions for modern construction. It is the first company in Slovenia which offers a component for thermal insulation of windows and blinds PRESYSTEM. It is undoubtedly the market leader in its field of work. ALPAC is an international company with business activities in Italy, Austria, Germany, Switzerland, France, Slovenia, Croatia and Russia.

LIP BLED, d.o.o.

Rečiška cesta 61a, 4260 Bled, SLOVENIJA Tel. 04/579 50 00, Fax. 04/579 51 21 E-mail: lipbl@lip-bled.si, Internet: www.lip-bled.si Vrata, notranja vrata, vhodna vrata, stavbno pohištvo Doors and inner doors, entrance doors, builders’ joinery

LIPACOM d.o.o.

Glavarjeva 49, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/633 050, Fax. 01/534 45 93 E-mail: lipacom.boris@siol.net, Internet: www.lipacom.si Na sejmu zastopamo / Representing: PANASONIC, JAPONSKA / JAPAN Panasonic klimatske naprave Panasonic air-conditioning devices

LMM PROFESIONAL d.o.o.

IOC Zapolje I 031, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/600 15 80, 041/769 307, Fax. 01/521 18 98 E-mail: info@lmmpro.si, Internet: www.lmmpro.si Na sejmu zastopamo / Representing: ITW AUSTRIA, SALZBURG, AVSTRIJA / AUSTRIA SWATY COMET, ZREČE, SLOVENIJA / SLOVENIA ITW BEFESTIGUNGSYSTEME GMBH, ANSBACH, NEMČIJA / GERMANY UNIOR, ZREČE , SLOVENIJA / SLOVENIA Profesionalno orodje za industrijo in obrt Professional tools for industry and craft

LORENLINE d.o.o.

Štajerska cesta 66, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/565 86 30, Fax. 01/565 86 35 E-mail: info@ll66.eu, Internet: www.ll66.eu Plinske peči, solarni sistemi, toplotne črpalke, klimatske naprave, prodaja, montaža, servis Gas stoves, solar systems, heat pumps, air-conditioning devices, selling, fitting, repairing

LOREX d.o o.

Stegne 33, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/514 04 71, Fax. 01/514 04 60 E-mail: mitja.furlan@lorex.si, Internet: www.lorex.si Na sejmu zastopamo / Representing: BOSE, Boston, ZDA / the USA Avdio/video oprema BOSE Audio/video equipment BOSE Sejem Dom 2012

77


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

LUMAR IG d.o.o.

Limbuška cesta 32a, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/421 67 50, Fax. 02/421 67 57 E-mail: info@lumar.si, Internet: www.lumar.si Pasivne in nizkoenergijske ekološke hiše Passive and sustainable ecological houses

LUNOS d.o.o.

Robbova ulica 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/620 43 00, Fax. 01/620 43 03 E-mail: info@lunos.si, Internet: www.lunos.si Na sejmu zastopamo / Representing: LUNOS GmbH, NEMČIJA / GERMANY Decentralizirani prezračevalni sistem LUNOS Decentralized air-conditioning system LUNOS

M SORA d.d.

Trg svobode 2, 4226 Žiri, SLOVENIJA Tel. 04/505 02 00, Fax. 04/510 44 55 E-mail: info@m-sora.si, Internet: www.m-sora.si Na sejmu zastopamo / Representing: NORICA , Radovljica, SLOVENIJA / SLOVENIA Okna, vhodna vrata, notranja vrata Windows, entrance doors, inner doors

MAANE INŽENIRING d.o.o.

Gunceljska cesta 24, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/512 88 80, Fax. 01/512 88 85 E-mail: info@maane.si, Internet: www.maane.si Na sejmu zastopamo / Representing: DANFOS, DANSKA / DENMARK Prezračevalni sistem z vračanjem toplote Danfoss Danfoss air-conditioning system which gives back heat

MARAMO d.o.o.

Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 66 50, Fax. 01/280 66 55 E-mail: info@maramo.si, Internet: www.svet-parketa.si Na sejmu zastopamo / Representing: MARGARITELLI, Perugia, ITALIJA / ITALY BUZON, Herstal, BELGIJA / BELGIUM Parketi, lesene terase, talne obloge, BUZON podstavki Parquets, wooden terraces, floorings, BUZON pedestals

MAREMICO, d.o.o.

Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 09 00, Fax. 01/561 09 05 E-mail: prodaja@maremico.si, Internet: www.lectus.si; www.leticia.si Vrhunske vodene postelje Lectus, hibridna modularna ležišča Leticia, modularni vzglavniki Leticia, pohištvo za spalnice, vzglavne stranice, izdelki za zdravo spanje

78

Sejem Dom 2012

Topmost water beds Lectus, hybrid modular beds Leticia, modular pillows Leticia, bedroom furniture, sides for head of bed, products for a healthy sleep

MAREX d.o.o.

Gasilska cesta 27, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/788 83 50, Fax. 01/788 83 58 E-mail: info@marex.si, Internet: www.marex.si Na sejmu zastopamo / Representing: MAZZONETTO SpA, ITALIJA / ITALY LAMPRE, ITALIJA / ITALY ITALPANELLI, ITALIJA / ITALY Kritine, pločevine, stavbno pohištvo, kleparski izdelki, reprodukcijski materiali Coverings, sheet metal, builders’ joinery, metal products, reproduction material

MARINO d.o.o. Šmartno pri Litiji

Jeze 2a, 1275 Šmartno pri Litiji, SLOVENIJA Tel. 041/505 866, Fax. 01/898 70 63 E-mail: marino99@siol.net, Internet: www.marino.si Sušenje vlažnih zidov, sanacija kapilarne vlage, kapilar stop, wet ex generator, sanacija plesni Drying of humid walls, improving capillary condensation, capillary stop, rehabilitation of mould

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.

Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, SLOVENIJA Tel. 02/429 46 03, Fax. 02/429 45 00 E-mail: komerciala@marles-hise.si, Internet: www.marles-hise.si Marles hiše Maribor d.o.o. Vodilni v montažni gradnji že več kot 50 let. Projektiranje, proizvodnja in gradnja sodobnih nizkoenergijskih in pasivnih lesenih montažnih objektov, tako individualnih družinskih hiš kot javnih objektov. Zanimiv in konkurenčen proizvodni program visoko učinkovitih nizkoenergijskih in pasivnih objektov izjemne kakovosti, prilagojen novim tehnološkim trendom, standardom, regulacijam in zahtevam trga. HALA A (kupola) Marles hiše Maribor d.o.o. Pioneers of pre-fabricated houses in Slovenia. Modern low energy consuming and passive individual houses, terraced houses and public buildings; projects, production and building service. Interesting and competitive manufacturing programme of an exceptional quality that is constantly upgraded, supplemented and adapted to new technological trends, standards, regulations and market demands. HALL A Marles hiše Maribor d.o.o.- we have been pioneers of pre-fabricated houses in Slovenia for more than 50 years. We make modern sustainable and passive individual wooden prefabricated houses, individual family houses as well as public premises. We offer an interesting and competitive programme of sustainable houses and passive objects of an exceptional quality that is constantly upgraded, supplemented and adapted to the new technological trends, standards, regulations and market demands.HALL A (cupola)

MARLES PSP d.o.o.

Podvelka 3, 2363 Podvelka, SLOVENIJA Tel. 02/877 03 02, Fax. 02/877 03 34 E-mail: info@marles-psp.si, Internet: www.marles-psp.si


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

MARNIT d.o.o.

Miklavška cesta 53b, 2311 Hoče, SLOVENIJA Tel. 02/629 51 00, Fax. 02/629 51 01 E-mail: marnit@siol.net, Internet: www.marnit.si Izdelki iz naravnega kamna (marmor in granit): tlaki, okenske police, stopnice, kuhinjski in kopalniški pulti, nagrobni spomeniki, dekorativni kamen-rustika, furnir iz naravnega kamna Products made of natural stone (marble and granite) flooring, window sills, stairs, kitchen and bathroom countertops, monuments, decorative stone- rustic, natural stone veneer

MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.

Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 12 18, 041/925 625, Fax. 01/620 98 38 E-mail: marsen@amis.net, Internet: www.marsen-sp.si Lastna proizvodnja vseh vrst žimnic, vzmetnic latex in penastih ležišč, postelje iz masivnega lesa, letvene podloge ter vzglavniki. We make all kinds of mattresses, spring mattresses, latex mattresses and foam beds, beds made of massive wood, wooden pads and pillows.

MASPE S.r.l.

Via Balbi 20, IT - 36022 Cassola (VI), ITALIJA Tel. +39/0424 533082, Fax. +39/0424 533294 E-mail: info@maspe.com, Internet: www.maspe.com Zunanje talne obloge in tlakovanje cementnih aglomeratov Exterior flooring and paving of cement, agglomerates wall coverings in natural stones

MATJAŽ, d.o.o., PETROVČE

Petrovče 115b, 3301 Petrovče, SLOVENIJA Tel. 03/712 06 00, Fax. 03/712 06 20 E-mail: info@matjaz.si, Internet: www.matjaz.si Na sejmu zastopamo / Representing: HÖRMANN, NEMČIJA / GERMANY Podjetje MATJAŽ d.o.o. se ukvarja z dobavo, prodajo in montažo garažnih in industrijskih vrat nemškega proizvajalca HÖRMANN. Ponuja vam celostno storitev od svetovanja, izmer na objektu in montaže do servisa že vgrajenih vrat. Proizvodi, ki jih podjetje MATJAŽ d.o.o., ki je generalni uvoznik vrat HÖRMANN v Sloveniji, nudi so: garažna in industrijska vrata, notranja in zunanja krilna kovinska vrata, protipožarna in varnostna vrata, motorni pogoni na daljinsko upravljanje, hitrotekoča industrijska vrata, nakladalne rampe, tesnilne zavese. MATJAŽ d.o.o. company delivers, sells and sets up garage and industrial doors made by the German producer HÖRMANN. Our company provides complete services – from counselling, measuring and fitting to repairing doors, which have already been installed. Company MATJAŽ d.o.o. is a general importer of HÖRMANN doors in Slovenia and we offer the following products: garage and industrial doors, inner and external metal wing doors, fire and security doors, remote control motor drives, industrial doors, loading ramps, sealing curtains.

Tel. 031/491 381 Fax. 059/08 22 34 E-mail: offenstar@gmail.com Obnova starinskih vhodnih vrat, izdelava replik, starinskih vrat in izdelava okovja za starinska vrata

MB-TECH, d.o.o.

Polje, cesta XVIII 1, 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIJA Tel. 01/549 76 03, Fax. 01/549 76 04 E-mail: mbtech@siol.net, Internet: www.gradim.si Revija/priročnik GRADIM za vse, ki gradijo, obnavljajo ali opremljajo svoj dom Magazine GRADIM (»I Build«) for all those who are building, renovating or furnishing their home

MELTAL IS, d.o.o.

Gosposvedska cesta 84, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/788 01 70, Fax. 02/788 01 77 E-mail: info@meltal.si, Internet: www.meltal.si, www.metrapan.si Na sejmu zastopamo / Representing: KME, Osnabrück, NEMČIJA / GERMANY ISOPAN, Patrica , ITALIJA / ITALY Program Metrapan: kovinske strešne kritine z izolacijo ali brez, fasadni in stenski paneli ter ves krovsko kleparski material (žlebovi, cevi, obrobe, sleme, ...); prodaja vseh vrst barvnih kovin Programme Metrapan: metal roof coverings with or without insulation, facade and wall panels and all metal workers’ material (gutters, pipes, borderings, ridges, …); we sell all kinds of coloured metals

MESEC d.o.o.

Stegne 7, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059 07 70 90, Fax. 059 07 70 95 E-mail: info@mesec.si, Internet: www.mesec.si MESEC AQUA sistemi – celovita ponudba vodnih filtrov in sistemov za mehčanje vode, za hišno in industrijsko uporabo. Filtri za pitno vodo AQUA KRISTAL®, UV dezinfekcija vode, sistemi za kapnice in lastna zajetja, polnjenje kotlovnic MESEC AQUA systems – a complete offer of water filters and systems for softening water for domestic and industrial use. Filters for drinking water AQUA KRISTAL, UV desinfection of water, systems for rainwater and individual water reservoirs, filling up boiler rooms

METAL COSTRUZIONI DI RUSIN S.r.l.

Via degli Artigiani, 4,, IT - 34070 San Pier d’Isonzo (GO), ITALIJA Tel. +39/0481 70717, Fax. +39/0481 70732 E-mail: sandi.lukman@rusinox.it, Internet: www.rusinox.it Stopnice notranje, kovinske, ograje, recepcije, notranja kovinska oprema

MATJAŽ CANKAR S.P.

Vodnikova cesta 99, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Sejem Dom 2012

79


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors Indoor stairs, metal fences, reception desks, indoor metal furniture

METAL-PROFIL, d.o.o.

Podgorje, Korenova cesta 11, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/721 41 05, 01/777 02 70, Fax. 01/721 22 83 E-mail: info@metal-profil.si, Internet: www.metal-profil.si Na sejmu zastopamo / Representing: CAME, TREVISO, ITALIJA / ITALY JCM, BARCELONA , ŠPANIJA / SPAIN Industrijska drsna in samonosna vrata, dvoriščna drsna in samonosna vrata, krilna vrata, ograjni sistemi, avtomatske zapornice in verige, pogoni za avtomatska vrata Industrial sliding and self-supporting doors, yard sliding selfsupporting doors, wing doors, fence systems, automatic gates and chains, drives for automatic doors

METROTILE SEE d.o.o.

Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 03/713 49 05, Fax. 03/713 49 06 E-mail: info@metrotile.si, Internet: www.metrotile.si Jeklena strešna kritina Metrotile, kritina z integriranimi fotovoltaičnimi moduli za pridobivanje električne energije Steel roof covering Metrotile, covering with integrated photovoltaic modules for acquiring electrical energy

MIK, d.o.o.

Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, SLOVENIJA Tel. 03/428 28 50, Fax. 03/428 28 60 E-mail: mik@mik-ce.si, Internet: www.mik-ce.si Okna pvc, alu, les, energijska okna, mikrovent prezračevanje Windows pvc, alu, wood, energy efficient windows, microvent ventilation system

MINERGIA d.o.o.

Bevke 3c, 1358 Log pri Brezovici, SLOVENIJA Tel. 031/734 540 E-mail: info@minergia.si, Internet: www.minergia.si Na sejmu zastopamo / Representing: ZEHNDER GMBH, LEHR, NEMČIJA / GERMANY AIRWELL FRANCE SAS, GUYANCOURT, FRANCIJA / FRANCE TERMAL INT. SRL, BOLOGNA, ITALIJA / ITALY Sistemi za prezračevanje nizkoenergijskih hiš (rekuperatorji, montažni material) nemškega proizvajalca Zehnder. Toplotne črpalke in klimatske naprave Airwell in Mitsubishi Heavy industries. Konvektorski radiatorji Sierra Air-conditioning systems for sustainable houses (recuperators, prefabricated materials) made by the German producer Zehnder. Heat pumps and air-conditioning devices Airwell and Mitsubishi Heavy Industries. Convection radiators Sierra

MIX d.o.o

Stegne 15, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/513 13 46, Fax. 01/513 13 49 E-mail: info@mix.si, Internet: www.mix.si Na sejmu zastopamo / Representing: MODERN ROOFING SYSTEM , MŠENO, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC SEVES S.P.A., BENETKE, ITALIJA / ITALY CENTROMETAL, MACINEC, HRVAŠKA / CROATIA

80

Sejem Dom 2012

Strešna okna Domix, strešne line Domix, podstrešne stopnice Domix, strešna kritina Evertile, strešni paneli M-profil, ogrevalna tehnika centrometal, stekleni zidaki Seves Roof windows Domix, dormers Domix, stairs located under the roof Domix, roof covering Evertile, roof panels M-profile, heating technique centrometal, glass bricks Seves

MIZARSTVO ANDREJ ERJAVEC s.p.

Koreninova ulica 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/256 67 26, Fax. 01/256 67 27 E-mail: info@kuhinje-erjavec.si, Internet: www.kuhinje-erjavec.si Projektiranje, proizvodnja in montaža visokokakovostnih kuhinj in ostalega pohištva po meri; celovite rešitve: kuhinja, jedilnica in dnevna soba; prodaja in vgradnja gospodinjskih aparatov Planning, manufacturing and installing top quality kitchens and other tailor made furniture; complete solutions: kitchen, dining room and living room; we sell and install household appliances

MIZARSTVO BOLČIČ, MITJA BOLČIČ s.p.

Klanec pri Kozini 5, 6240 Kozina, SLOVENIJA Tel. 05/680 01 20, Fax. 05/680 01 25 E-mail: mitja.bolcic@siol.net, Internet: www.bolcic.si Izdelava designerskega pohištva po meri iz masivnega lesa, divje češnje, oreha ali hrasta, za opremo jedilnice, dnevne sobe, spalnice, kopalnice in hodnika We make designer tailor made furniture from massive wood, wild cherry, nut tree or oak to furnish dining rooms, living rooms, bedrooms, bathrooms and halls

MIZARSTVO JAUŠOVEC-KRISTJAN JAUŠOVEC s.p.

Hrastje-Mota 50, 9252 Radenci, SLOVENIJA Tel. 02/566 93 26, Fax. 02/566 93 28 E-mail: mizarstvo-jausovec@hotmail.com, Internet: www. mizarstvo-jausovec.si

Proizvajalec notranjiih in vhodnih vrat, stopnic, lesenih oken. Izdelujemo po naročilu kupca in standardnih dimenzij. We make inner and entrance doors, stairs, wooden windows. We produce tailor made furniture or furniture of standard dimensions.

MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o.

Hotavlje 7b, 4224 Gorenja vas, SLOVENIJA Tel. 04/518 15 48, 041/697 179, Fax. 04/518 00 99 E-mail: info@stopnice-jezersek.si, Internet: www.stopnice-jezersek.si Samonosilne stopnice, obloga betonskih stopnic Self-supporting stairs, padding of the concrete stairs

MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p.

Tiranova 40, 1125 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/242 59 70, Fax. 01/242 59 75 E-mail: peklenk.anica@siol.net, Internet: www.mizarstvo.com Kuhinje, garderobno pohištvo, drsna vrata, spalnice in ostalo pohištvo po naročilu; svetovanje, načrtovanje Kitchens, cloakroom furniture, sliding doors, bedrooms and other tailor made furniture; counselling, planning


Sejem Dom 2012

81


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p.

Planina 189, 6232 Planina, SLOVENIJA Tel. 05/756 51 33, Fax. 05/756 60 10 E-mail: info@oknasemrl.eu, Internet: www.oknasemrl.eu Okna in stavbno pohištvo - smreka, macesen; energetsko varčna okna, okna les/alu; meritve, svetovanje, menjava oken in novogradnje Windows and builders’ joinery – pine tree, larch, energy efficient windows, windows wood/aluminium; we provide measurments and counselling, we also change windows and build new houses

MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p.

Trzinska c. 26, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/729 10 56, Fax. 04/252 30 32 E-mail: urbanija.marko@siol.net, Internet: www.urbano-pulti.si Na sejmu zastopamo / Representing: EGGER , St. Johan, AVSTRIJA / AUSTRIA Celovit program kuhinjskih pultov tudi nestandardnih dimenzij in dekorjev A complete programme of kitchen countertops which can also have non-standard dimensions and decorations.

MKL SYSTEMS d.o.o.

Poslovna cona a 28, 4208 Šenčur, SLOVENIJA Tel. 04/251 69 69, Fax. 04/251 69 68 E-mail: info@mkls.si, Internet: www.mkl-systems.si Na sejmu zastopamo / Representing: LIFT MASTER, NEMČIJA / GERMANY Garažna in industrijska dvižna, stranska, krilna vrata s pogoni Lift Master Nemčija, nadstreški Garage and industrial lifting, side, wing doors with Lift Master drives Germany, jutting roofs

MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o.

Spodnje Bitnje 31, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/231 22 90, Fax. 04/231 26 35 E-mail: mlinar@siol.com, Internet: www.mlinar.si Lesene vrtne garniture, polkrožne roke za nadstreške, balkonske ograje, nadstreški in ute, izdelani iz lepljenega lesa, klopi in letvic, masivna korita za rože iz debla Wooden garden furniture, half-circle hands for jutting roofs, balcony fences, jutting roofs and huts which are made of glued wood, benches and battens, massive pots for plants

Lesene montažne pasivne hiše in masivne montažne pasivne hiše z detajli zrakotesnosti in celulozne toplotne izolacije Wooden prefabricated passive houses and massive prefabricated passive houses with air-sealing properties and cellular thermal insulation

MONTIM d.o.o.

Dolenja stara vas 17a, 8310 Šentjernej, SLOVENIJA Tel. 07/348 33 70, Fax. 07/348 33 60 E-mail: info@montim.si, Internet: www.montim.si Montim d.o.o. je družinsko podjetje, ki se je specializiralo na pločevinastih strešnih kritinah. Poleg montaže ima podjetje svojo lastno proizvodno linijo jeklene strešne kritine z izolacijo v obliki strešnika MONTform (izolacija kamena volna) in MONTform-R (izolacija recikliran tekstil). Montim d.o.o. is a family business specialized for making sheet metal roof coverings. The company installs and it also makes its own production line of steel roof coverings with insulation in the form of a tile. MONTform (insulation stone wool) and MONTform-R (insulation recycled textile).

MONTIS, SAŠO FURMAN s.p.

Bezina 90, 3210 Slovenske Konjice, SLOVENIJA Tel. 03/759 04 17, Fax. 03/759 04 18 E-mail: montis.f@siol.net, Internet: www.pvcokna-montis.si Izdelujemo in vgrajujemo Pvc okna, vhodna vrata, balkonska drsna vrata, harmonika vrata, rolete, žaluzije ter zunanje in notranje police; zimski vrtovi. We make and we install Pvc windows, entrance doors, balcony sliding doors, accordion doors, roller blinds, Venetian blinds, outdoor and indoor shelves, winter gardens.

NIX d.o.o.

Stranska vas 5, 8333 Semič, SLOVENIJA Tel. 01/563 42 10, Fax. 01/563 42 19 E-mail: nix@siol.net, Internet: www.nix.si Na sejmu zastopamo / Representing: DAIKIN, WIEN, AVSTRIJA / AUSTRIA AIR COND, GRAZ, AVSTRIJA / AUSTRIA Hladilna tehnika, klimatizacija, toplotne črpalke Cooling appliances, air-conditioning, heat pumps

NOVOLIT d.o.o.

MLINAR & MLINAR d.o.o.

Nova vas 56, 1385 Nova vas, SLOVENIJA Tel. 01/705 03 00, Fax. 01/705 03 30 E-mail: info@novolit.si, Internet: www.novolit.si

Kuhinje, pohištvo Kitchens, furniture

Nudimo najkakovostnejše rešitve za področje gradnje energetsko varčnih zgradb. To so proizvodi iz področja toplotne in zvočne izolacije, ki so izdelani na moderni tehnološki opremi in po najsodobnejših postopkih. Poznajo in cenijo nas tudi v številnih drugih panogah, katerim nudimo rešitve na področju pakiranja, embalaže in zaščite izdelkov ter številne druge aplikacije iz stiropora. We offer high quality solutions for sustainable buildings. Our offer includes products in the field of thermal and acoustic insulation,

Župančičeva 18, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 05/373 47 30, Fax. 05/373 47 38 E-mail: tinca.mlinar@mlinar-mlinar.si, Internet: www.mlinar-mlinar.si

MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p.

Ulica bratov Komel 29, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA

82

Tel. 041/204 650 E-mail: zimict@yahoo.com, Internet: www.thermofloc.com

Sejem Dom 2012


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors manufactured with the latest equipment by the most modern procedures. We are known and appreciated in many other sectors in which we offer solutions in the field of EPS packaging and products protection and many other styropor applications.

OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana

Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 32 39, Fax. 01/537 14 36 E-mail: info@obenauf.si, Internet: www.obenauf.si Na sejmu zastopamo / Representing: CREATON, Autenried, NEMČIJA / GERMANY TONDACH, Gletnstäten, AVSTRIJA / AUSTRIA ETERNIT, Vöcklabruck, AVSTRIJA / AUSTRIA Prodaja strešnih kritin, vlakno cementnih fasad, zelenih streh The sale of roof coverings, fibre-cement facades, green roofs

OBLAK COMMERCE d.o.o.

Tržaška cesta 80a, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/750 97 60, Fax. 01/754 14 84 E-mail: info@oblak.si, Internet: www.oblak.si Tlakovci, robniki, betonski bloki in vogalniki, opažni bloki, dodatni program, sveži beton Cobbles, edging stones, concrete blocks and cornerstones, panelling blocks, additional programme, fresh concrete

OGM-BI, d.o.o.

Pod Hruševco 32, 1360 Vrhnika, SLOVENIJA Tel. 01/750 60 80, Fax. 01/750 60 87 E-mail: ogm.bi@siol.net, Internet: www.ogm-bi.si Dimniški sistemi Ekoker za plin, olje in trda goriva - Šamotne opeke, betoni in lepila, pečarski šamot - Izolacijski materiali za visoke temparature Chimney system Ekoker for gas, oil and solid fuels – fireclay bricks, concrete and glues, fireclay for making stoves, insulation material for high temperatures

OKNA IN VRATA NAGODE JANEZ NAGODE s.p.

Vodovodna cesta 27, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/750 96 76, Fax. 01/754 14 45 E-mail: info@nagode.si, Internet: www.nagode.si

Lesena okna debeline 68, 78, 90, 102 in 110mm - nizkoenergijska okna, tudi za pasivne gradnje; les - alu; vhodna, notranja, dvižna, sekcijska vrata Wooden windows which have thickness of 68, 78, 90, 102 and 110mm – energy efficient windows, also for passive constructions; wood – aluminium, entrance, inner, lifting, section doors

OKNA KLI LOGATEC, d.o.o.

Tovarniška 36, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/755 85 31, Fax. 01/755 85 86 E-mail: edi.iskra@kli.si, Internet: www.oknakli.si

OMBRA d.o.o. LJUBLJANA

Ipavčeva 4, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/231 39 61, Fax. 01/231 39 62 E-mail: uros@ombra.si, Internet: www.ombra.si Pergole – tende, vrhunske designerske tende Shadelab in zelo kvalitetno oblikovno raznovrstne pergole Pratic Pergolas – awnings, top quality designer’s awnings Shadelab and high quality pergolas Pratic

OMEGA d.o.o.

Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA Tel. 02/561 17 62, Fax. 02/561 15 24 E-mail: info@omegadoo.si, Internet: www.omegadoo.si Centralni sesalni sistemi, sistemi za prezračevanje in rekuperacijo Central vacuum systems, systems for ventilation and recuperation.

OPTIM SF, d.o.o.

Srednja vas pri Polhovem Gradcu 26, 1355 Polhov Gradec, SLOVENIJA Tel. 01/364 72 10, Fax. 01/364 72 11 E-mail: optim@siol.net, Internet: www.optim-sf.si Proizvodnja kabelskih polic, strelovodne opreme ter opreme za elektro-distribucijo; kovinski izdelki po naročilu Production of cable shelves, lightning equipment and equipment for electro-distribution; tailor made metal products

OPTIS d.o.o.,CELJE

Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/428 66 50, Fax. 03/541 30 44 E-mail: info@optis-celje.si, Internet: www.optis-celje.si Na sejmu zastopamo / Representing: GIBIDI , Poggio Rusco , ITALIJA / ITALY NOLOGO srl , Villa Cortese, ITALIJA / ITALY Novost: modul »Izklopi in varčuj«, zunanje in notranje ograje, dvoriščna vrata vseh vrst, nadstreški, parkirne ovire, motorni pogoni za vrata New offer: module »Switch off and save«, indoor and outdoor fences, yard doors of various kinds, jutting roofs, parking obstacles, motor drives for doors

ORTOPEDICA d.o.o.

Heroja Nandeta 37, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/426 05 46, Fax. 02/426 05 47 E-mail: ortopedicaroman@amis.net, Internet: www.ortopedica.si Računalniško testiranje statičnih obremenitev stopal, izdelava unikatnih memoryortopedskih vložkov za vse vrste obutve Computer tested static burden on feet, making of unique orthopedic shoe socks for all kinds of shoes

Stavbno pohištvo iz lesa, les/aluminija in iz umetnih mas (PVC), za vgradnjo v energijsko varčne objekte Builders’ joinery made of wood, wood/ aluminium and plastic materials (PVC), for installing into sustainable buildings

Sejem Dom 2012

83


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors PALISADA d.o.o., JESENICE

Cesta Borisa Kidriča 36a, 4270 Jesenice, SLOVENIJA Tel. 04/586 65 65, Fax. 04/586 65 64 E-mail: info@palisada.si, Internet: www.palisada.si Panelne ograje, palisadne ograje, mreže in pletiva, krilna, drsna, samonosna vrata, motorizacija za vrata, kontrola pristopa, parkirni sistemi, visoka varnost, detekcijski sistem; svetovanje, načrtovanje in izvedba Panel fences, palisade fences, nets, wing, sliding and self-supporting doors, motorisation for doors, control of approach, parking systems, high security, detection system, counselling, planning and implementation

PARNAD d.o.o.

PILREMAG d.o.o.

Brezje pri Grosupljem 34, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/786 20 90, Fax. 01/786 39 84 E-mail: info@pilremag.si, Internet: www.pilremag.si Ogrevalna tehnika, obnovljivi viri energije, kopalniška oprema, keramične ploščice Heating appliances, renewable energy sources, bathroom furniture, ceramic tiles

PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o.

Cesta v Gorice 33, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/200 48 10, Fax. 01/423 22 55 E-mail: parnad@parnad.si, Internet: www.parnad.si

Ljubljanska 52a, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/530 22 20, Fax. 01/530 22 22 E-mail: bojan.dimic@pipelife.si, Internet: www.pipelife.si

Na sejmu zastopamo / Representing: VORWERK INTERNATIONAL, WOLLERAU, ŠVICA / SWITZERLAND

Na sejmu zastopamo / Representing: PIPELIFE, WR.NEUDORF, AVSTRIJA / AUSTRIA RAINBIRD, HERRENBERG-KUPPINGEN, NEMČIJA / GERMANY

Nova generacija učinkovitosti delovanja - Vorwerk VC 140, okolju prijazen in varčen, lahek in tih, primeren za alergike (TUV certifikat) in 5 letno garancijo A new generation of efficent functioning – Vorwerk VC 140, environmentally friendly and economical, light and quiet, suitable for people with allergies (TUV certificate), and a 5 year warranty

PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p.

Spodnje Gameljne 36, 1211 Ljubljana - Šmartno, SLOVENIJA Tel. 01/563 39 00, Fax. 01/563 39 01 E-mail: info@pirnar.si, Internet: www.pirnar.si Aluminijasta vhodna vrata Aluminium entrance doors

PEČARSTVO AVGUŠTIN, MARKO AVGUŠTIN s.p.

Suhadole 5a, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/834 14 17, Fax. 01/834 14 17 E-mail: info@pecarstvo-avgustin.si, Internet: www.pecarstvo-avgustin.si

Svetovanje, projektiranje, proizvodnja, posredovanje, montaža in prodaja vseh vrst lončenih pečnic, lončenih peči in kaminov Counselling, planning, manufacturing, delivery, installation and sale of all kinds of earthen glazed tiles, stoves and fireplaces

PEČI KERAMIKA, d.o.o.

Podbevškova ulica 18, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 57 50, Fax. 07/393 57 68 E-mail: peci-keramika@peci-keramika.si, Internet: www.peci-keramika.si Lončene peči, kaminska kurišča, kamini Earthen stoves, fireplaces

PETRIČ d.o.o.

Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina, SLOVENIJA Tel. 05/365 90 00, Fax. 05/365 90 22 E-mail: petric@petric.si, Internet: www.petric.si

84

Gabioni, mavrično-kartonske stene, urbana oprema Gabions, rainbow-cardboard walls, urban furniture

Sejem Dom 2012

Namakalni sistem Rainbird (razpršilci, elektromag. ventili, krmilniki, indikatorji, kapljično in “micro” namakanje za vrtove, parke in športne terene, čistilne naprave, Radopress - sistem za talno in radiatorsko ogrevanje ter sanitarno vodo Irrigation system Rainbird (sprinkling-nozzles, electromagnetic valves, controllers, indicators, irrigation of gardens, parks and sport’s grounds, treatment plants, Radopress – system for floor and radiator heating and sanitary water)

PLANET PLUS, d.o.o.

Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/516 16 63, Fax. 01/516 16 64 E-mail: info@planetplus.si, Internet: www.planetplus.si Notranja krilna in drsna lesena in steklena vrata, vhodna vrata Indoor wing and sliding wooden and glass doors, entrance doors

POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p.

Dorfarje 5, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/231 47 00, Fax. 04/231 47 01 E-mail: info@pohistvo-potocnik.si, Internet: www.pohistvo-potocnik.si Kuhinje Kitchens

POLO COMMERCE d.o.o.

Jadranska Avenija b.b., HR - 10020 Zagreb, HRVAŠKA Tel. +385/98 258 427, Fax. +385/1 653 5650 E-mail: novi-krovovi@ri.t-com.hr, Internet: www.polo-commerce.hr Vrhunska lahka ameriška kritina - ameriški Gerard High quality light American covering – American Gerard

POLYFASER AG

Kiefernhainweg 99, IT - 39026 Prad am Stilfserjoch, ITALIJA Tel. +39/ 0473 616180, Fax. +39/ 0473 616612 E-mail: info@polyfaser.it, Internet: www.polyfaser.com


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors

Plavalni bazeni, bazenska nadkritja Swimming pools, coverings for pools

POSREDNIŠTVO RADIOSTEZIJA SIMONOVI ČAJI MILAN KALINIĆ s.p. Celovška cesta 264, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/793 108 E-mail: kalinic.milan888@gmail.com Zeliščni čaji Herbal tea

POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p.

Lutverci 68, 9253 Apače, SLOVENIJA Tel. 041/689 190, Fax. 02/564 94 24 E-mail: posredovanjegugi@gmail.com

Prodaja majhnih kuhinjskih pripomočkov (Widia brusi, svetila, noži, turbo lupilci, ribeži, kreme, usnjena galaterija) The sale of small kitchen utensils (Widia whetstones, lights, knives, turbo peelers, graters, creams, leather goods)

PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o.

Slamnikarska 1d, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/724 69 13, 031/678 773, Fax. 01/724 69 14 E-mail: primoz.svoljsak@vrata-notranja.com, Internet: www.vrata-notranja.com Na sejmu zastopamo / Representing: RUDDA, Heidenreichstein, AVSTRIJA / AUSTRIA KONOLD HÄRTSFELDER HOLZINDUSTRIE GmbH, DischingenKatzenstein, NEMČIJA / GERMANY DEXTÜRA, Bocholt, NEMČIJA / GERMANY FRIEDRICH BLANKE, Bad Iburg, NEMČIJA / GERMANY Dextüra - EPC Superlack- bela notranja vrata; Friedrich Blanke - CPL notranja vrata; Konold - furnirana notranja vrata; Rudda parketi Dextüra - EPC Superlack- white inner doors; Friedrich Blanke – CPL inner doors; Konold – veneered inner doors; Rudda – parquets

PREVC, d.o.o.

Dorfarje 17, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/502 19 00, Fax. 04/502 19 08 E-mail: dare@prevc.si, Internet: www.prevc.si Na sejmu zastopamo / Representing: Alples d.d., Železniki, SLOVENIJA / SLOVENIA Vgradne omare, kuhinje, spalnice, dnevne sobe, apartmaji, inženiring Built-in wardrobes, kitchens, bedrooms, living rooms, appartments, engineering

PRIME d.o.o.

TECHNOPANEL, YANA, BOLGARIJA / BOLGARIA Ukvarjamo se s proizvodnjo in prodajo strešnih in fasadnih panelov iz pocinkane pločevine, trapezno pločevino, visokoprofilirano pločevino. Izolacija je lahko: poliuretan, mineralna volna, PIR (negorljiv poliuretan) ali samougasljiv stiropor. We make and sell roof and facade panels which are made of sheet metal covered with zinc, trapezium sheet metal, high-profiled sheet metal. Materials used for insulation are polyurethane, mineral wool, PIR (uninflammable polyurethane) or self-extinguishing styrofoam.

PRIZMA d.o.o.

Latkova vas 51a, 3312 Prebold, SLOVENIJA Tel. 03/700 13 10, Fax. 03/700 13 12 E-mail: prizma1.velenje@siol.net, Internet: www.prizma-velenje.net Polikarbonatne plošče enoslojne in večslojne. Izdelava in montaža ter aplikacije polikarbonatov v gradbeništvu. Nadstreški, zimski vrtovi, rastlinjaki, svetlobni trakovi na strehi. Polycarbonate plates – one or multilayered. Manufacturing, installation and application of polycarbonates in constructing. Jutting roofs, winter gardens, greenhouses, light strips on the roof.

PROFORM d.o.o.

Obrne 12, 4263 Bohinjska Bela, SLOVENIJA Tel. 040/366 125 E-mail: blaz.primozic@proform.si Na sejmu zastopamo / Representing: FONATERM, SLOVENIJA / SLOVENIA PROCLIMA, NEMČIJA / GERMANY HARRER, AVSTRIJA / AUSTRIA Specialne rešitve na področju lesne gradnje, ekološki izolacijski materiali in sistemi Special solutions in the field of wooden constructions, ecological insulation materials and systems

PROMOBILE d.o.o.

Mokrška ulica 14, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/283 46 05, Fax. 01/283 46 05 E-mail: promobile@t-2.net, Internet: www.promobile.si Montaža in skeletna gradnja z okolju prijaznimi materiali. Izdelava mini hiš, bivalnih enot - modularna gradnja, mobilne hiše na kolesih. Kompletna prenova potratnih objektov v energijsko varčen dom. Installing and skeleton construction with environmentally friendly materials. Making of mini houses, places for living – modular construction, mobile houses on wheels. Complete rennovation of nonsustainable buildings which are turned into sustainable homes.

PTS, d.o.o.

Golniška cesta 68a, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/204 72 00, Fax. 04/204 72 01 E-mail: pts@siol.net

Tominškova ulica 64, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 040/712 707, Fax. 01/320 54 89 E-mail: uros.milic@prime.si Na sejmu zastopamo / Representing:

Sejem Dom 2012

85


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors PROPLAN d.o.o.

Krtina 144, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/721 10 68, Fax. 01/564 25 67 E-mail: info@proplan.si, Internet: www.proplan.si Na sejmu zastopamo / Representing: TECKENTRUP GmbH & Co. K, Verl- Sverenheide, NEMČIJA / GERMANY MARANTEC GmbH & Co. KG, Marienfeld, NEMČIJA / GERMANY Garažna vrata, industrijska sekcijska in rolo vrata, protipožarna vrata, kovinska notranja in zunanja vrata, stavbno pohištvo Garage doors, industrial, section and roller doors, fire doors, metal inner and outer doors, builders’ joinery PTS, d.o.o.

PVC NAGODE d.o.o.

Tržaška cesta 87/a, 6230 Postojna, SLOVENIJA Tel. 05/720 35 55, Fax. 05/720 35 56 E-mail: sasa.ogrin@pvcnagode.si, Internet: www.pvcnagode.si Pvc okna, panoramske stene, vrata, rolete, senčila Pvc windows, panoramic walls, doors, roller blinds, blinds

R - PARKETI d.o.o.

Mengeška cesta 70, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/729 22 34, Fax. 01/729 22 35 E-mail: info@r-parketi.si, Internet: www.r-parketi.si Lesene talne obloge Wooden floorings

RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p.

Pot v dolino 19, 1261 Ljubljana-Dobrunje, SLOVENIJA Tel. 041/822 022, Fax. 01/542 94 16 E-mail: marjeta.husko@siol.net, Internet: www.kamini.nordpeis.si Kamini Nordpeis so Norveški toplozračni kamini visoke kvalitete in odličnega izkoristka. Odlikuje jih modern dizajn, velik izbor modelov, hitra postavitev, možnost prilagajanja prostoru in ugodne cene. Fireplaces Nordpeis are Norwegian warm-air high quality fireplaces with an excellent burn-out rate. They are distinguished for their modern design, a large variety of models, quick installation, the possibility of adjustment to the space and attractive prices.

RADOX d.o.o.

Slamnikarska cesta 1, 1230 DOMŽALE, SLOVENIJA Tel. 01/722 88 71, Fax. 01/722 88 72 E-mail: info@radox.si, Internet: www.radox.si Proizvodnja in montaža ALU in PVC stavbnega pohištva, avtomobilski nadstreški, dvižna garažna in industrijska vrata Hormann, protipožarni elementi, senčila Production and fitting of ALU and PVC builders’ joinery, car jutting roofs, lifting garage and industrial doors Hormann, anti-fire elements, blinds

REAM d.o.o.

Špruha 19, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/563 70 57, Fax. 01/562 24 14 E-mail: info@ream.si, Internet: www.ream.si

86

Sejem Dom 2012

Na sejmu zastopamo / Representing: MITSUBISHI ELECTRIC, Agrate Brianza, ITALIJA / ITALY THERMOSCREENS, West Midlands, VELIKA BRITANIJA / GREAT BRITAIN AERIAL MITSUBUSHI ELECTRIC - Izjemno varčni izdelki za hlajenje in ogrevanje - toplotne črpalke EKODAN, klimatske naprave za hlajenje in ogrevanje, toplotni izmenjevalci, sušilci zraka, sušilci rok, VRF sistemi. THERMOSCREENS -zračne zavese Zagotavljamo strokovno in tehnično svetovanje, montažo, servis in vzdrževanje. Stremimo h kakovosti, okolju prijaznim proizvodom, zadovoljnemu uporabniku in sodelovanju. MITSUBUSHI ELECTRIC – extremely economical products for cooling and heating – heat pumps EKODAN, airconditioning devices for cooling and heating, heat exchangers, air dryers, hand dryers, VRF systems. THERMOSCREENS – air curtains. We provide expert and technical counselling, fitting, repairing and maintenance. We strive for quality and environmentally friendly products, satisfied customers and cooperation.

REMAX d.o.o.

Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/300 00 70, Fax. 02/300 00 71 E-mail: info@remax.si, Internet: www.remax.si Svetovanje, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje bazenov, savn, whirlpoolov in fontan vseh tipov, oblik in dimenzij. Prav tako oprema za bazene, savne, whirlpoole in fontane. Counselling, planning, implementation and maintenance of pools, saunas, whirlpools and fountains of different types, shapes and dimensions. We also provide equipment for pools, saunas, whirlpools and fountains.

REMIH INŽENIRING d.o.o.

Stegne 31, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/511 42 90, 041/491 880, Fax. 01/511 13 84 E-mail: info@remih-i.si, Internet: www.remih-i.si Na sejmu zastopamo / Representing: BUDERUS , NEMČIJA / GERMANY ANTRAX, ITALIJA / ITALY VIESSMANN, NEMČIJA / GERMANY TUBES, ITALIJA / ITALY VAILLANT, NEMČIJA / GERMANY VOGEL & NOOT, AVSTRIJA / AUSTRIA Toplotne črpalke, talno ogrevanje, plinski kotli, kotli na biomaso, oljni kotli, solarni sistemi in design radiatorji. Celostne storitve na področju ogrevanja. Heat pumps, floor heating, gas boilers, boilers on biomass, oil boilers, solar systems and design radiators. Complete services in the field of heating.

RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o.

Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji, SLOVENIJA Tel. 03/839 04 30, Fax. 03/839 04 31 E-mail: info@rihter.si, Internet: www.rihter.si Montažne hiše in ostrešja Prefabricated houses and roofings


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors RIKO HIŠE d.o.o.

Bizjanova 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/837 26 11, Fax. 01/836 99 36 E-mail: info@riko-hise.si, Internet: www.riko-hise.si Lesene masivne hiše, skeletne hiše, montažni objekti, lesene fasade, leseni spuščeni stropi Wooden massive houses, prefabricated buildings, wooden facades, wooden lowered ceilings

RIMA HIŠE d.o.o.

ROLETARSTVO BERČAN d.o.o.

Prušnikova ulica 36d, 1210 Ljubljana - Šentvid, SLOVENIJA Tel. 01/565 32 32, 041/630 700, Fax. 01/568 65 84 E-mail: info@markize.si, Internet: www.markize.si Tende, markize, žaluzije, roloji Awnings, marquises, Venetian blinds, roller blinds

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o.

Cesta 30.avgusta 4, 1260 Ljubljana - Polje, SLOVENIJA Tel. 01/546 61 80, Fax. 01/564 61 90 E-mail: info@rimahise.si, Internet: www.rimahise.si

Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 09 30, Fax. 07/393 09 47 E-mail: info@medle.si, Internet: www.medle.si

Gradnja energetsko varčnih, modernih montažnih hiš We build sustainable, modern, prefabricated houses

Roletarstvo: proizvodnja, sestava in montaža senčil kot so rolete, notranje in zunanje žaluzije, komarniki, elektropogoni senčil, screen senčila, roloji, pliseji, lamelne zavese in tende Blinds enterprise: manufacturing and installing blinds such as roller blinds, internal and external Venetian blinds, mosquito screens, electro-drives for blinds, screen blinds, plisees, lamellas and awnings

RNT PLUS, d.o.o.

ulica Salvadorja Allendeja 02, 6310 Izola-Isola, SLOVENIJA Na sejmu zastopamo / Representing: TECNOGRAFICA Spa, ITALIJA / ITALY I - LES. PAVEL IKRA S.P., SLOVENIJA / SLOVENIA HABITARE - AD Srl, ITALIJA / ITALY RTN PLUS, mlado družinsko podjetje, predstavlja in zastopa ročno izdelano pohištvo industrijskega ali klasičnega dizajna, izdelano iz obnovljenega starega teaka (tramovi, ladje, naplavljen les). V prodajnem programu imamo kopalnice, dnevne sobe, jedilnice, mize… vsak kos pohištva je edinstven in izžareva svojo zgodbo; Dekorativne, high tech stenske in talne obloge obdelane s smolami (Tecnografica Spa); Termično obdelane 3-slojne večnamenske fasadne plošče slovenskega proizvajalca uporabne za talne ali stenske obloge (I-Les, Pavel Iskra s.p.); Dizajnerski koš za ločevanje odpadkov Ovetto italijanskega dizajna in izdelave (Habitare-AD Srl).

ROEFIX d.o.o.

Cikava 55, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/781 84 80, Fax. 01/781 84 99 E-mail: branko.kosorog@roefix.com, Internet: www.roefix.com Toplotnoizolacijski fasadni sistemi, strojni ometi, malte za zidanje, sanacijski ometi, samorazlivni estrihi, lepila za keramiko Thermo-insulation facade systems, mechanical roughtcasts, mortar for buildings, improvement roughcasts, self spilling esters, glues for ceramics

ROLAB d.o.o.

Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/280 88 11, Fax. 04/280 88 29 E-mail: gorazd.copek@rolab.si, Internet: www.rolab.si Na sejmu zastopamo / Representing: RENSON, WAREGEM, BELGIJA / BELGIUM Naravno prezračevanje, zaščita pred soncem, nočno hlajenje, protivlomna zaščita Natural ventilation, sun protection, night cooling, anti-burglary protection

ROLETE KOSEC d.o.o.

Steletova ulica 4, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/723 71 00, Fax. 01/723 74 47 E-mail: info@rolete-kosec.si, Internet: www.rolete-kosec.eu Nadokenska roleta ThermoDelta, Alu senčilo Hurican, alu žaluzije Master, pvc ograja, rolo garažna vrata, tende, komarniki, pvc obloga, nadokenska omarica Delta Roller blinds ThermoDelta, Alu blinds Hurican, alu Venetian blinds Master, pvc fence, rolling garage doors, awnings, mosquito screens, pvc padding, above-the-window cabinet Delta

ROLTEK, d.o.o.

Želodnik 19, 1233 Dob, SLOVENIJA Tel. 01/724 00 00, Fax. 01/724 00 10 E-mail: info@roltek.si, Internet: www.roltek.si Rolete, garažna vrata, industrijska vrata, komarniki, markize, žaluzije Roller blinds, garage doors, industrial doors, mosquito screens, marquises, Venetian blinds

ROMAN DEČMAN s.p.,”MP”

Novake 16, 2319 Poljčane, SLOVENIJA Tel. 031/425 218, Fax. 02/802 81 95 Kovane ograje in vrtno pohištvo Metal fences and garden furniture

ROTO d.o.o.

Gorička ulica 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota, SLOVENIJA Tel. 02/525 21 73, Fax. 02/525 21 61 E-mail: info@roto.si, Internet: www.roto.si Jaški, rezervoarji za vodo, lovilec olj, lovilec maščob, modeli za beton, rezervoar za kurilno olje Shafts, water reservoirs, oil traps, grease traps, models for concrete, reservoirs for fuel oil

Sejem Dom 2012

87


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors RUBNER HAUS AG

Forme 12, 4209 Žabnica, SLOVENIJA Tel. 04/515 38 78, Fax. 04/515 38 79 E-mail: sibau.tatjana@gmail.com, Internet: www.sibau-okna.si

Lesene montažne hiše izključno iz bio naravnih materialov Wooden houses exclusively from natural organic materials

Stavbno pohištvo iz PVC in senčila PVC okna in vrata Builders’ joinery made of PVC and blinds, PVC windows and doors

SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o.

Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje, SLOVENIJA Tel. 01/781 80 10, Fax. 01/781 80 12 E-mail: info@weber-terranova.si, Internet: www.weber-terranova.si

Fasadni sistemi in materiali, lepila za keramiko, izravnalne mase Facade systems and materials, glues for ceramics, countervailable masses

SANITAR d.o.o.

Vojkova 58, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/568 27 29, Fax. 01/236 24 78 E-mail: info@sanitar.si, Internet: www.sanitar.si Ogrevalna tehnika Heating appliances

SATLER OKNA IN VRATA d.o.o.

Mestni trg 5c, 3210 Slovenske Konjice, SLOVENIJA Tel. 03/759 09 50, Fax. 03/759 09 51 E-mail: satler@satler-sp.si, Internet: www.satler-sp.si Pvc in alu stavbno pohištvo: senčila, police, garažna vrata, zimski vrtovi; izdelava in montaža; strokovno svetovanje Pvc and alu builders’ joinery: blinds, shelves, garage doors, winter gardens; manufacturing and fitting; expert advice

SCHIEDEL, d.o.o., PREBOLD

Latkova vas 82, 3312 Prebold, SLOVENIJA Tel. 03/703 82 10, Fax. 03/703 82 66 E-mail: info@schiedel.si, Internet: www.schiedel.si Dimniški sistemi s keramično cevjo Absulut in Uni Plus; notranji kamini Kingfire. Prezračevalni sistem Aera, dimniki ICS, Prima Plus. Chimney systems with ceramic pipes Absulut and Uni Plus; indoor fireplaces Kingfire. Ventilation system Aera, chimneys ICS, Prima plus.

SENČILA RALUX d.o.o.

88

SIBAU d.o.o.

Handwerkerzone 4, IT- 39030 Kiens (BZ), ITALIJA Tel. +39/0474 563 333, Fax. +39/0474 563 300 E-mail: info@haus.rubner.com, Internet: www.haus.rubner.com

SIES d.o.o.

Lavžnik 19, 5290 Šempeter pri Gorici, SLOVENIJA Tel. 059/375 152, Fax. 059/375 160 E-mail: danijel.vocina@sies.si, Internet: www.sies.si VOLTECO-vrhunske rešitve za hidroizolacijo VOLTECO nudi hidroizolacijske rešitve na bazi polimercementov in bentonitov za vse težave, ki jih voda povzroča nadtalnim in podtalnim gradnjam, ter rešitve za ohranjanje novih in starih zidav. VOLTECO – excellent solutions for hydroinsulation. VOLTECO offers hydroinsulation solutions based on polymer-cement and bentonites for all the difficulties caused by water during the construction phase and solutions to preserve new and old buildings.

SIKA d.o.o.

Prevale 13, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/580 95 34, Fax. 01/580 95 33 E-mail: info@si.sika.com, Internet: www.sika.si Tehnične rešitve na področjih tesnjenja, lepljenja, popravila in zaščite betonov, ravnih streh, tlakov, antikorozije Technical solutions in the areas of concrete, flat roofs, roofings sealing, repairing and protection, anticorosion

SILVAPRODUKT d.o.o.

Dolenjska cesta 42, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 05 71, Fax. 01/280 05 80 E-mail: silvaprodukt@siol.net, Internet: www.silvaprodukt.si Osnovna zaščita za les, termična obdelava lesa Primary wood protection, thermal treatment of wood

SIMP d.o.o.

Batuje 2c, 5262 Črniče, SLOVENIJA Tel. 05/365 00 00, Fax. 05/365 00 20 E-mail: info@simp.si, Internet: www.simp.si Tende, markize, pergole, ALU nadstrešnice, senčila, roloji Awnings, marquises, pergolas. ALU jutting roofs, blinds, roller blinds

SKRIN d.o.o.

Ravnica 9s, 5251 Grgar, SLOVENIJA Tel. 05/307 30 03, Fax. 05/307 30 03 E-mail: ralux@siol.net, Internet: www.ralux.si

Poljubinj 98, 5220 Tolmin, SLOVENIJA Tel. 05/381 12 80, Fax. 05/388 21 87 E-mail: info@skrin.si, Internet: www.skrin.si

Izdelava in montaža vseh vrst zunanjih in zložljivih senčil, tende, markize za nadkritje teras, balkonov in izložb - po naročilu, vrhunsko izpopolnjena orodja iz barvnega aluminija, prevlečena z nepremočljivimi platni; screen, insoltis mat, garancija in servis. Manufacturing and installing all kinds of external and folding blinds, awnings, marquises for covering terraces, balconies and shop windows – tailor made. High quality tools made of colour aluminium, coated with waterproof textile; warranty and repairing services.

Na sejmu zastopamo / Representing: EUROVENT, POLJSKA / POLAND

Sejem Dom 2012

Strešna kritina, krovski izdelki,krovska orodja Roof covering, products and tools for roof

SKUPINA VILA BRAVUM

Slovenska c. 38c, 1234 Mengeš, SLOVENIJA


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors Tel. 031/517 737 E-mail: info@vilabravum.si, Internet: www.vilabravum.si Skupina VILA BRAVUM – novo zagotovilo kakovosti na področju bivanjske kulture. V skupini Vila Bravum so združena podjetja, ki gradijo odličnost ter zagotavljajo najvišje standarde pri opremljanju doma in ureditvi okolice. Njihov ugled in prepoznavno ime so jamstvo, da kupci pri članih skupine VILA BRAVUM dobite najboljše. Če zaupate enemu, lahko zaupate vsem. Na sejmu zastopamo / members: • PIRNAR, LJUBLJANA, aluminijasta vhodna vrata • INTERNORM, LJUBLJANA, stavbno pohištvo • VAL MARKETING, LJUBLJANA, protivlomna vrata • GAF, RADOMLJE, vrtno pohištvo • KAMPO, LJUBLJANA, notranja vrata • ES, LJUBLJANA, vse za osvetlitev in elektroinštalacije • REMAX, MARIBOR, bazeni in wellness • ZOOM ZIMSKI VRTOVI, MARIBOR, zimski vrtovi FOURSEASONS in teleskopsko zložljivi zimski vrtovi ZOOM • VILINSKI VRT, DOMŽALE, urejanje vrtov in okolice doma • MARAMO, LJUBLJANA, parketi in zunanje terase • KAMINI KOČEVAR, ŠEMPETER, kamini in peči • KUHINJE ERJAVEC, LJUBLJANA, kuhinje po meri • MAREMICO, LJUBLJANA, vodne postelje LECTUS in modularna ležišča LETICIA • SVETINA & LAZAR, LJUBLJANA, sanitarna in ogrevalna tehnika • BOSE – LOREX, LJUBLJANA, avdio in video sistemi BOSE • EKEY, LJUBLJANA, biometrični sistemi • POHIŠTVO BOLČIČ, KOZINA, masivno pohištvo • ROBOTINA, KOZINA, avtomatizacija in upravljanje inteligentnih zgradb • NOVAK, LJUBLJANA, oblazinjeno pohištvo Group VILA BRAVUM – a new promise of quality in the field of the culture of living. In the group Vila Bravum are joined companies which are based on excellence and which assure the highest standards when furnishing your home and arranging its surroundings. Their reputation and a well known name guarantee that VILA BRAVUM customers get the best they can. If you trust one company, you can trus them all. Our members are: PIRNAR, LJUBLJANA, aluminium entrance doors • INTERNORM, LJUBLJANA, builders’ joinery • VAL MARKETING, LJUBLJANA, anti-burglary doors • GAF, RADOMLJE, garden furniture• KAMPO, LJUBLJANA, inner doors• ES, LJUBLJANA, everything for lightning and electro installations • REMAX, MARIBOR, pools and wellness• ZOOM ZIMSKI VRTOVI, MARIBOR, winter gardens FOURSEASONS and telescopic folding winter gardens ZOOM• VILINSKI VRT, DOMŽALE, arranging gardens and home surroundings • MARAMO, LJUBLJANA, parquets and outdoor terraces • KAMINI KOČEVAR, ŠEMPETER, fireplaces and stoves • KUHINJE ERJAVEC, LJUBLJANA, tailor made kitchens • MAREMICO, LJUBLJANA, water beds LECTUS and modular beds LETICIA • SVETINA & LAZAR, LJUBLJANA, sanitary and heating appliances • BOSE – LOREX, LJUBLJANA, audio and video systems BOSE • EKEY, LJUBLJANA, biometric systems• POHIŠTVO BOLČIČ, KOZINA, massive furniture• ROBOTINA, KOZINA, automatization and management of intelligent buildings• NOVAK, LJUBLJANA, cushioned furniture

SLADEK-BUTIK Karmen Lužnik s.p.

Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 040/658 083 E-mail: karmen.luznik@amis.net Prodaja točenega sladoleda Ice cream selling

SMEVT d.o.o.

Začret 61, 3202 Ljubečna, SLOVENIJA Tel. 03/427 03 00, Fax. 03/427 03 01 E-mail: smevt@siol.net, Internet: www.smevt.com Na sejmu zastopamo / Representing: CANAVAC, KANADA/ CANADA Toplotne črpalke, talno ogrevanje, centralni sesalni sistem VCanalac, prezračevanje z rekuperacijo stanovanjskih objektov

SOJOS d.o.o.

Ulica Štefana Kovača 6, 9224 Turnišče, SLOVENIJA Tel. 041/253 424, Fax. 02/578 87 44 E-mail: info@sojos.si, Internet: www.svetvode.si, www.svettoplote.si Na sejmu zastopamo / Representing: RADIJATOR, Kraljevo, SRBIJA / SERBIA RIKUTEC KUNSTOFF TECHNIK GmbH, NEMČIJA / GERMANY Peči Stoves

SONATA OGREVALNA TEHNIKA d.o.o.

Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/421 507, 031/333 640 E-mail: sonata.anita@gmail.com Estetski radiatorji Aesthetic radiators

SONNENKRAFT ÖSTEREICH VERTRIEBS GmbH

Industriepark, AT - 9300 St. Veit/Glan, AVSTRIJA Tel. +43/4212 45010, Fax. +43/4212 45010 - 377; 02/620 91 57 E-mail: info@sonnenkraft.si, Internet: www.sonnenkraft.si Solarni sistemi, toplotne črpalke Solar systems, heat pumps

SPINE d.o.o.

Verovškova 60A, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/620 88 80, Fax. 01/620 88 82 E-mail: verovskova@spine.si, Internet: www.zdravi-pisarniski-stoli.si Na sejmu zastopamo / Representing: WAGNER, Langenneufnach, NEMČIJA / GERMANY AERIS, Haar bei München, NEMČIJA / GERMANY Zdravi pisarniški stoli proizvajalca AERIS in WAGNER Office chairs which are good for your health made by the manufacturer AERIS and WAGNER

SLOVENSKA HIŠA, d.o.o. RADOMLJE

Cesta Radomeljske čete 23, 1235 Radomlje, SLOVENIJA Tel. 01/722 70 81, Fax. 01/722 85 14 E-mail: slovenska.hisa@siol.net, Internet: www.svetlin-interier.com

Sejem Dom 2012

89


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors SPING d.o.o.

Tavčarjeva ulica 14b, 4220 Škofja Loka, SLOVENIJA Tel. 041/324 955 E-mail: info@sping-doo.si, Internet: www.sping-doo.si Estetska, energijsko učinkovita in okolju prijazna lesna okna in vrata. Prenova oken. Aesthetic, energy efficient and environmentally friendly wooden windows and doors. Window renovation.

STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC - ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC s.p.

Zagrebška cesta 94, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/460 05 20, Fax. 02/460 05 21 E-mail: info@stabil.si, Internet: www. stabil.si

Na sejmu zastopamo / Representing: STABIL BAUELEMENTE GmbH, Gabersdorf, AVSTRIJA / AUSTRIA WELTNORM, d.o.o., Maribor, SLOVENIJA / SLOVENIA Smo ekskluzivni zastopnik in uvoznik avstrijskega proizvajalca vrhunskih oken in vrat podjetja Stabil Bauelemente GmbH. Naš sortiment prodaje zajema okna in vrata iz materialov: pvc, pvc/ alu, les, les/alu, alu ter aluminijasta, lesena in kombinacija les/alu vhodna vrata. Ponujamo tudi aluminijasta in lesena olkna, rolete, žaluzije in komarnike; okna za pasivne gradnje iz programa Ambiente Passiv (certifikat Dr.W.Feist). We are an exclusive representative and importer for Austrian company Stabil Bauelemente GmbH in Slovenia. Stabil Company produces top-quality windows and doors, where quality is not just an illusion but reality. Our sale assortment includes furniture made of various materials: pvc, pvc/aluminium, wood, wood/aluminium and aluminium. Our offer also includes aluminium and wooden windows, roller blinds, Venetian blinds and mosquito screens; windows for passive buildings from the programme Ambiente Passiv (Dr.W.Feist certificate). For more information: info@stabil.si.

STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN OMANOVIČ s.p. Žlebe 1/k, 1215 Medvode, SLOVENIJA Tel. 01/361 77 07, Fax. 01/361 77 06 E-mail: steklarstvo.omanovic@siol.net, Internet: www. steklarstvo-omanovic.si

Zimski vrt iz ALU profilov, stekla za vrata, stenske obloge, steklen nadstrešek, drsna in nihajna vrata Winter gardens from ALU profiles, glass for doors, wall paddings, glass jutting roofs, sliding and swinging doors

STO Ges.m.b.H., PODRUŽNICA LJUBLJANA

Litijska cesta 148, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/544 37 10, Fax. 01/544 37 11 E-mail: sto-info@siol.net, Internet: www.sto.com/si

Kontaktni fasadni sistemi, notranje barve, barve za beton, epoksi industrijski tlaki Contact facade systems, indoor colours, colours for concrete, epox industrial floorings

STOTINKA d.o.o.

Pečke 58, 2321 Makole, SLOVENIJA

90

Sejem Dom 2012

Tel. 02/805 04 30, Fax. 02/805 04 36 E-mail: info@stotinka.si Bazeni, bazenske strehe, bazenska tehnika Pools, pool roofs, pool appliances

STREŠNIKI GOLOB d.o.o.

Malenska vas 12, 8216 Mirna Peč, SLOVENIJA Tel. 07/307 89 90, Fax. 07/307 89 92 E-mail: damjan@stresniki-golob.si, Internet: www.stresniki-golob.si Visokokvalitetni dvakrat lakirani strešniki ter ostali elementi za streho (krajniki, slemenjaki, snegolovi, folija) High quality twice varnished tiles and other elements for the roof (border stones, ridge-tiles, snow protection screens, foils)

STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o.

Dvorska vas 31a, 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/533 30 70, Fax. 04/530 70 70 E-mail: franc.stroj@siol.net, Internet: www.stroj-si.com Sistem ogrevanja, sončni kolektorji, kombinirani kotli - sonce, olje, trda goriva, vplinjevalni kotli, kotli na pelete, polena The system of heating, solar collectors, combined boilers – sun, oil, solid fuels, gas boilers, boilers fuelled by pellets, logs

SUMONT d.o.o.

Savska cesta 22, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/279 13 00, Fax. 04/279 13 09 E-mail: info@sumont.si, Internet: www.sumont.si Na sejmu zastopamo / Representing: KNAUF INSULATION, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA / SLOVENIA KNAUF, AVSTRIJA / AUSTRIA URSA, NOVO MESTO, SLOVENIJA / SLOVENIA Montažne hiše, prerezi mansard, sten, tlakov, toplotne izolacije Prfabricated houses, profiles of attic flats, walls, floorings, thermal insulation

SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana

Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/589 65 80, Fax. 01/537 24 60 E-mail: roman.lazar@svetina-lazar.si, Internet: www.svetina-lazar.si Na sejmu zastopamo / Representing: HANSGROHE, NEMČIJA / GERMANY KERAMAG, NEMČIJA / GERMANY Sanitarna in ogrevalna tehnika Sanitary and heating appliances

SYSTEMAIR d.o.o.

Špelina ulica 2, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/330 22 30, Fax. 02/330 22 35 E-mail: info@systemair.si, Internet: www.systemair.si Prodaja in proizvodnja opreme za klimatizacijo! Centralne in lokalne prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote, ventilatorji, ventilatorski konvektorji, požarna varnost, izolacijski mate-


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors rial, fleksibilni kanali, rešetke, zračni ventili ter ostali elementi za distribucijo zraka. PE LJUBLJANA, Koprska ulica 108/d, LJUBLJANA, Tel:+386 1 200 73 50, Fax:+386 1 4233 346 Sale and manufacturing of air conditioning equipment. Central and local ventilation devices with recuperation of heat, ventilators, ventilator convectors, fire safety, insulation material, flexible channels, grids, air valves and other elements for the air distribution. PE LJUBLJANA, Koprska ulica 108/d,LJUBLJANA, Tel:+386 1 200 73 50, Fax:+386 1 4233 346.

ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o.

Podbevškova ulica 3, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/337 65 30, Fax. 07/334 10 97 E-mail: info@sisko.si, Internet: www.sisko.si Steklena vrata, steklene ograje, steklene stopnice, ogledala, stekla za notranjo opremo Glass doors, glass fences, glass staircases, mirrors, glass for interior furniture

ŠTAJERLES TRADE d.o.o.

Osluševci 49, 2273 Podgorci, SLOVENIJA Tel. 02/713 00 02, Fax. 02/713 00 05 E-mail: branka.sagadin@stajerles-trade.si, Internet: www.stajerles-trade.si Na sejmu zastopamo / Representing: GARANT GMBH, ICHTERSHAUSEN, NEMČIJA / GERMANY SCHENCHER GMBH, METTERSDORF, AVSTRIJA / AUSTRIA Velika izbira notranjih vratnih kril in podbojev, funkcijskih vrat, parketov za talno ogrevanje, svetovanje, vgradnja, garancija A wide selection of inner door wings and jambs, functional doors, parquets for floor heating, counselling, building-in, warranty

TAKT d.o.o.

Gradbenik, Transport in Stroji ter lifestyle revije Diners exclusive, Hoteli in Maxi. Tehnis company d.o.o. is a publishing house that publishes expert magazines Builder, Transport and Machines and lifestyle magazines Diners exclusive, Hotels and Maxi.

TEHNOLES d.o.o.

Pesnica pri Mariboru 32d, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/655 44 45, Fax. 02/655 44 00 E-mail: info@tehnoles.si, Internet: www.tehnoles.si TREL SYSTEMS - stenske, niše, vgradne omare; keramika, barve CAPAROL; talne obloge TREL SYSTEMS – wall niches, built-in furniture, ceramics, colours CAPAROL, floorings

TEHROL d.o.o.

Žeje pri Komendi 103, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 01/723 05 00, Fax. 01/723 05 01 E-mail: info@tehrol.com, Internet: www.tehrol.com Rolete, sondo, žaluzije, screen, tende, garažna vrata, zavese, komarniki, avtomatizacija Roller blinds, Venetian blinds, awnings, garage doors, curtains, mosquito screens, automatization

TEM ČATEŽ, d.d.

Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA, SLOVENIJA Tel. 07/348 99 00, Fax. 07/348 99 99 E-mail: tem@tem.si, Internet naslov: www.tem.si Stikala in vtičnice in pomožni elektroinstalacijski program Switches and sockets and subsidiary electro-installation programme

TERMO SHOP d.o.o.

Omersova 67, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/581 92 09, Fax. 01/581 92 51 E-mail: takt-normstahl@takt.si, Internet: www.normstahl.si

Rimska cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 080/8833, Fax. 059/071156 E-mail: info@termoshop.si, Internet: www.termoshop.si

Na sejmu zastopamo / Representing: NORMSTAHLL, MOOSBURG, NEMČIJA / GERMANY

Toplotna črpalka, prezračevanje z rekuperacijo, talno ogrevanje, klimatizacija Heat pump, ventilation with recapitulation, floor heating, airconditioning

Avtomatska požarna vrata Normstahll Automatic fire doors Normstahll

TAPETNIŠTVO NOVAK, ROBERT NOVAK s.p.

V toplice 7, 1260 Ljubljana-Polje, SLOVENIJA Tel. 01/528 38 57, Fax. 01/549 18 58 E-mail: tapetnistvo.novak@siol.net, Internet: www.novak-sp.si Oblazinjeno pohištvo, postelje, vzmetnice, počivalniki, stoli, mize, masažni fotelji, trosedi, dvosedi, kotne garniture, svetila, svetovanje in izdelava po meri

TERMOFLOR d.o.o.

IOC Zapolje IV/6, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/750 81 50, Fax. 01/750 81 51 E-mail: info@termoflor.si, Internet: www.termoflor.si Nadstreški za avtomobile, terase, balkone; pergole, zimski vrtovi, predelne stene, rastlinjaki Jutting roofs for cars, terraces, balconies, pergolas, winter gardens, partition walls, greenhouses

TEHNIS, d.o.o. Ljubljana

Linhartova cesta 3a, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/430 60 60, Fax. 01/439 36 10 E-mail: revija@gradbenik.net, Internet: www.gradbenik.net Podjetje Tehnis d.o.o. je založniška hiša, ki izdaja strokovne revije

Sejem Dom 2012

91


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors TERMOCENTER d.o.o.

Zaloška cesta 149, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/586 21 11, Fax. 01/540 04 08 E-mail: prodaja@termocenter.si, Internet: www.termocenter.si Na sejmu zastopamo / Representing: TERMO - TEHNIKA, Braslovče, SLOVENIJA / SLOVENIA PAW, Hameln, NEMČIJA / GERMANY REMKO GMBH, Lage , NEMČIJA / GERMANY SIEMENS, NEMČIJA / GERMANY BUDERUS GMBH, Wetzlar, NEMČIJA / GERMANY DANFOSS, Ljubljana, SLOVENIJA / SLOVENIA MOHLENHOFF, Salzgitter, NEMČIJA / GERMANY INTERCAL, Lage, NEMČIJA / GERMANY Oljne in plinske peči ter gorilniki, kondenzacijska tehnika, regulatorji ogrevanja, bojlerji, toplotne črpalke, toplozračni grelniki, hidromontažni ogrevalni seti za kurilnice, plinski detektorji, oljni rezervoarji, radiatorji in termostatski ventili, talni konvektorji, merilniki tlaka in temperature Oil and gas ovens and burners, condensation technique, heating regulators, boilers, heat pumps, warm-air heaters, hydro-prefabricated heating sets for boiler rooms, gas detectors, oil reservoirs, radiators and thermostatic valves, floor convectors, devices for measuring pressure and temperature

TERMO-TEHNIKA, d.o.o.

Orla vas 27/a, 3314 Braslovče, SLOVENIJA Tel. 03/703 16 20, Fax. 03/703 16 23 E-mail: informacije@termotehnika.com, Internet: www.termotehnika.com Na sejmu zastopamo / Representing: AUSTRIA EMAIL, Knittelfeld, AVSTRIJA / AUSTRIA BENZING, NEMČIJA / GERMANY Toplotne črpalke za segrevanje sanitarne vode in za ogrevanje prostorov, hladilni sistemi, prezračevalni sistemi z rekapitulacijo, bojlerji in zalogovniki, konvektorji Heat pumps for heating sanitary water and for heating rooms, cooling systems, ventilation systems with recapitulaton, boilers and tenders, convectors

TERMOTEHNIKA d.o.o.

Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/393 24 31, Fax. 07/393 24 36 E-mail: joze.molek@termotehnika.si, Internet: www.termotehnika.si Kopalniška oprema KOLPA, GORENJE, Plus Line, Concept Radiatorji Vogel & Noot, Varis, Bial Ogrevalna tehnika Herz, Danfoss, Far, Plus Line, Concept Pipe Grohe, Unitas, Armal, Plus Line, Concept Podometni kotlički Grohe, Geberit, LIV, Plus Line Kotli WV term, Eurotherm, Vaillant, Buderus Bojlerji Lentherm, Austria Email, Gorenje Tiki, Plus Line, Concept Gorilci Hansa Toplotne črpalke Termotehnika, Tehnohlad, Gorenje Talno ogrevanje Floortec, TECE Termostati Manometri Cevi črne, inox, bakrene, alkaten, aluplast, Pex Keramične ploščice Sanitarna keramika, Plus Line, Concept Bathroom furniture KOLPA, GORENJE, Plus Line, Concept radiators Vogel & Noot, Varis, Bial heating technique Herz, Danfoss, Far, Plus Line, ConceptPipe Grohe, Unitas, Armal, Plus Line, Concept small kettles Grohe, Geberit, LIV, Plus LineKotli WV term, Eurotherm, Vaillant, Buderus boilers Lentherm, Austria Email, Gorenje Tiki, Plus Line, Concept combusters Hansa heat pumps Termotehnika, Teh-

92

Sejem Dom 2012

nohlad, Gorenje floor heating Floortec, TECE Thermostats Manometri pipes, black, inox, copper, alkaten, aluplast, Pex ceramic tiles, sanitary ceramics, Plus Line, Concept

TERMOTOM d.o.o.

Ioc Zapolje IV/6, 1370 Logatec, SLOVENIJA Tel. 01/759 12 10, Fax. 01/759 12 15 E-mail: info@termotom.si, Internet: www.termotom.si Na sejmu zastopamo / Representing: SABIC IP, BERGEN OP ZOOM, NIZOZEMSKA / NETHERLANDS ICOPAL, DANSKA / DENMARK DESIGN COMPOSITE, MITTERSILL, AVSTRIJA / AUSTRIA QUINN PLASTIC Prosojna polikarbonatna kritina LEXAN in Flastlock-UNI, akrilne plošče, lepljene plošče clear-PEP in AIR-board, pohodne plošče WPC, prosojni polikarbonatni strešni in fasadni sistemi Transparent polycarbon covering LEXAN and Flastlock-UNI, acryl plates, glued plates clear-PEP and AIR-board, plates WPC, transparent polycarbon roof and facade systems

TILIA d.o.o.

Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/332 44 42, Fax. 07/332 32 09 E-mail: info@tilia.si, Internet: www.tilia.si Na sejmu zastopamo / Representing: NAU, Moosburg, NEMČIJA / GERMANY REHAU, Rehau, NEMČIJA / GERMANY CTC, Ljungby, ŠVEDSKA / SWEDEN Zastopstva: CTC Švedska: toplotne črpalke, kotli na biomaso, oljno-kondenzacijski kotli. NAU Nemčija: solarni sistemi, bojlerji, hranilniki; Rehau Nemčija: ogrevanje, vodovod, sesalni sistemi. Representatives: CTC Sweden: heat pumps, boilers on biomass, oil-condensation boilers. NAU Germany: solar systems, boilers, reservoirs; Rehau, Germany: heating, waterworks, vacuum systems.

TILT d.o.o.

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 051/389 491, Fax. 01/530 04 64 E-mail: blaz@tilt.si, Internet: www.tilt.si iRobot – robotski sesalniki, Lizard – robotske kosilnice, Raycop – anti bakterijski čistilci iRobot – robot vacuum cleaners, Lizard – robot mowers, Raycop – anti bacterial cleansers.

TIM MACLER, d.o.o.

Ob železnici 3, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/897 05 40, Fax. 03/705 91 19 E-mail: tim.macler@siol.com, Internet: www.fakro.si Na sejmu zastopamo / Representing: FAKRO SP.Z.O.O., NOWY SACZ, POLJSKA / POLAND Strešna okna FAKRO Roof windows FAKRO

TIM OPARA d.o.o.

Uršičev štradon 52, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors Tel. 01/534 42 40, Fax. 01/534 42 39 E-mail: timopara@siol.net, Internet: www.timopara.si Na sejmu zastopamo / Representing: PROMAT, Dunaj, AVSTRIJA / AUSTRIA Predstavitev sistemov za notranjo toplotno izolacijo, sanacijo vlage ter zidne plesni po sistemu PROMATECT MC Presentation of systems for inner thermal insulation and improvement of humidity and wall mould according to the system PROMATECT MC

TITAN d.d.

TRGODOM No. 1, d.o.o.

Zapuže 10b, 4275 Begunje na Gorenjskem, SLOVENIJA Tel. 04/532 57 70, Fax. 04/532 57 80 E-mail: dusan.blazic@trgodom.com, Internet: www.postelja.com Proizvodnja vzmetnic, žimnic, latex ležišč in predelava domače volne ter tapetništvo Production of spring mattresses, mattresses, latex beds, wool manufacturing and upholstery.

TRIDOM d.o.o.

Kovinarska 28, 1241 Kamnik, SLOVENIJA Tel. 01/830 91 00, Fax. 01/830 92 00 E-mail: titan@titan.si, Internet: www.titan.si

Malči Beličeve 139, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/286 48 00, Fax. 01/286 48 01 E-mail: info@tridom.si, Internet: www.tridom.si

Na sejmu zastopamo / Representing: DOM, NEMČIJA / GERMANY EE, MADŽARSKA / HUNGARY RONIS, FRANCIJA / FRANCE

Garažna vrata, industrijska vrata, vrtna vrata, ograje, avtomatika za vrata, zapornice, domofoni Garage doors, industrial doors, garden doors, fences, door automatics, barriers, door phones

Mehanski zaklepni sistemi, mehanska zaščita vhodnih vrat, ključavnice za pohištvo, dodatna zaščita vhodnih vrat, ključavnice za ALU in lesena vrata Mechanical locking systems, mechanical protection of entrance doors, lockers for furniture, additional protection of entrance doors, lockers for ALU and wooden doors

TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o.

Dupleška cesta 316, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/450 38 60, Fax. 02/450 38 70 E-mail: info@tlakovec.si, Internet: www.tlakovec.si Tlakovci, okrasni zidovi, palisade, stopnice, robniki in ostala betonska galanterija Cobbles, decorative walls, palisades, stairs, edging stones and other concrete goods

TOCOM d.o.o., LJUBLJANA

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/561 26 17, Fax. 01/561 26 17 E-mail: tocom@siol.net, Internet: www.tocom.si Na sejmu zastopamo / Representing: STABIL, GABERSDORF, AVSTRIJA / AUSTRIA INOTHERM, DOLENJA VAS, SLOVENIJA / SLOVENIA GAROFOLI, ANCONA, ITALIJA / ITALY Notranja vrata, vhodna vrata, stavbno pohištvo Inner doors, entrance doors, builders’ joinery

TONDACH SLOVENIJA, d.o.o.

TÜRCONTROLSYSTEME GmbH

Gewerbepark 21, AT - 2821Lanzenkirchen, AVSTRIJA Tel. +43/2627 45 266 0, Fax. +43/2627 45 266 20 E-mail: office@tcs-austria.at, Internet: www.tcs-austria.at Domofonski avdio in video sistemi, kontrola pristopa Door phone audio and video systems, access control

URETEK d.o.o.

Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica, SLOVENIJA Tel. 01/787 83 86, Fax. 01/786 90 82 E-mail: uretek@uretek.si, Internet: www.uretek.si Sanacija posedenih temeljev z globinskim injektiranjem; sanacija posedenih betonskih plošč in tlakov z injektiranjem Repair of settled foundations with deep injections; repair of settled concrete slabs and floors with injections

URSA SLOVENIJA, d.o.o.

Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto, SLOVENIJA Tel. 07/391 83 00, Fax. 07/391 84 43 E-mail: ursa.southeast@uralita.com, Internet: www.ursa.si Ursa Glasswoole, Ursa XPS, Ursa pureone, Ursa Seco PRO

VACSI d.o.o.

Velika Pirešica 36, 3310 Žalec, SLOVENIJA Tel. 059/011 238, Fax. 059/011 235 E-mail: info@vacsi.si, Internet: www.vacsi.si

Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru, SLOVENIJA Tel. 02/588 86 00, Fax. 02/588 86 13 E-mail: info@tondach.si, Internet: www.tondach.si

Na sejmu zastopamo / Representing: DRAINVAC, Montreal, KANADA / CANADA

Naravna opečna kritina. Kvaliteta, estetika, funkcionalnost in trajnost. Strešniki z vsemi dodatnimi elementi za streho, opečni strešnik za fasado in opečni tlakovci različnih dimenzij. Natural brick covering. High quality, aesthetics, functionality and durability. Tiles with all additional elements for roof, brick tiles for the facade and brick cobbles of various dimensions.

Smo specializiran ponudnik rešitev sesanja in odsesovanja - od načrtovanja do vgradnje, montaže, servisiranja. Ponujamo centralne sesalne sisteme najvišje kakovosti za domačo, poslovno in industrijsko uporabo. We are specialized in offering solutions for vacuum cleaning – from planning to installing and repairing. We offer central vacuum systems of the highest quality for domestic, business and industrial use. Sejem Dom 2012

93


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors VAILLANT d.o.o.

Dolenjska c. 242/b, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/280 93 40, Fax. 01/280 93 44 E-mail: info@vaillant.si, Internet: www.vaillant.si Na sejmu zastopamo / Representing: VAILLANT GMBH, REMSCHEID, NEMČIJA / GERMANY Ogrevalna tehnika Vaillant, toplotne črpalke, solarni sistemi, kondenzacijske plinske stenske in talne peči, kondenzacijske oljne peči, električni grelniki in električne peči za centralno ogrevanje, prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote, kotli na trda goriva, mikrogeneracija, klimatizacija Representing:VAILLANT GmbH, Remscheid, GERMANY. Vaillant heating systems – heat pumps, solar systems, condensing gas wall and floor boilers, condensing oil boilers , electric heaters and electric boiler for central heating, ventilation with heat recovery, boilers using solid fuels, microgeneration, air conditioning

VAL MARKETING d.o.o.

Langusova 13, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 080 12 12, Fax. 01/241 98 19 E-mail: gregor.vrhovnik@valmarketing.si, Internet naslov: www. valmarketing.si Varen, miren in topel dom. Vhodna protivlomna vrata Val zagotavljajo varnost in mir, kot ju doslej še niste poznali. Obiščite nas in vprašajte strokovnega svetovalca za nasvet. Safe, quiet and warm home. Anti-burglary entrance doors Val provide security and peace that you have never experienced before. Visit us and ask an expert for advice.

VALTIS OGREVANJE d.o.o.

Cesta k Tamu 61, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/460 08 02, Fax. 02/460 08 03 E-mail: valter@valtis.si, Internet: www.ogrevanje-kotli.si Kotli za centralno ogrevanje Boilers for central heating

VARNOST MARIBOR d.d.

Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/230 30 10, Fax. 02/230 30 45 E-mail: marketing@varnost.si, Internet: www.varnost.si Tehnično varovanje, fizično varovanje, mehansko varovanje, protipožarno in protivlomno varovanje Technical security, physical security, mechanical security, fire and anti-burglary security

E-mail: vega.produkt@siol.net, Internet: www.vegaprodukt.com Na sejmu zastopamo / Representing: ABX, RUMBURK, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC BEF, KOTURDOVICE, ČEŠKA / CZECH REPUBLIC FOTOVOLT, SKAKOVCI, SLOVENIJA / SLOVENIA Podjetje VEGA PRODUKT d.o.o. se predstavlja s programom toplotne tehnike: kamini, kaminske peči na drva, toplozračna in toplovodna kurišča, kamini in kurišča na pelete, široka ponudba dodatkov namenjenih za obzidavo kaminov, dimne tuljave, pribori za čiščenje, podložna stekla, peči za centralno ogrevanje. Nudimo vam tudi svetovanje, projektiranje, montažo in obzidavo kaminov po vaših željah. Company VEGA PRODUCT d.o.o. presents itself with a programme of thermal technique: stones, fireplaces on logs, warm air and warm water fireplace, fireplaces on pellets, a wide selection of supplements intended for walling in fireplaces, smoke spools, cleaning equipment, glass to be put under a certain object, stoves for central heating. We also offer counselling, planning, fitting and walling in of fireplaces according to your wishes.

VELUX SLOVENIJA d.o.o.

Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin, SLOVENIJA Tel. 01/724 68 68, Fax. 01/724 68 69 E-mail: velux@velux.si, Internet: www.velux.si Podjetje VELUX izhaja iz Danske. Strešna okna VELUX so na voljo v zelo različnih dimenzijah in različnih modelov. Za strešna okna so na voljo tudi original obrobe, senčila in dodatki za energijsko varčno vgradnjo. VELUX company comes from Denmark. Roof windows VELUX are available in different sizes and shapes. Original borders, blinds and supplements for sustainable buildings are also available for roof windows.

VEPLAS, d.d.

Cesta Simona Blatnika 11, 3320 Velenje, SLOVENIJA Tel. 03/898 58 00, Fax. 03/898 58 30 E-mail: veplas@veplas.si, Internet: www.veplas.si Na sejmu zastopamo / Representing: ARTWEGER, Bad Ischl, AVSTRIJA / AUSTRIA TWINLINE rombinirana tuš kad, sanitarni program, Pitnik PINGO, cvetlični lonec

VERNELI GROUP PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. Kolarjeva ulica 47, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

VAŠ PROFIT d.o.o.

Cesta na Ostrožno 99, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/780 08 80, Fax. 03/780 08 81 E-mail: info@vertekstg.si, Internet: www.vertekstg.si

Katalog Nidani, brezplačna revija Vaš profit Catalogue Nidani, free magazine Your Profit

Masažni bazeni in savne Massage pools and saunas

VEGA PRODUKT d.o.o.

Murski Petrovci 13, 9251 Tišina, SLOVENIJA Tel. 02/521 40 80, Fax. 02/521 40 83

94

VERTEKS TG d.o.o.

Gortina 145b, 2366 Muta, SLOVENIJA Tel. 02/872 33 30, Fax. 02/872 33 37 E-mail: info@vas-profit.si, Internet: www.vas-profit.si, www.nidani.si, www.nakoroskem.si

Sejem Dom 2012

VETO VELETRGOVINA d.o.o.

Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana - Črnuče, SLOVENIJA Tel. 01/580 91 00, Fax. 01/580 91 24


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors E-mail: info@veto.si, Internet: www.veto.si Ogrevalni sistemi DE DIETRICH, toplotne črpalke STIEBEL ELTRON, radiatorji RADEL, kopalniški radiatorji DE LONGHI, svetovanje pri izbiri pravega ogrevalnega sistema Heating systems DE DIETRICH, heat pumps STIEBEL ELTRON, radiators RADEL, bathroom radiators DE LONGHI, counselling about the right heating system

VGRADNE OMARE HOBY d.o.o.

Podlog v Savinjski dolini 60, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, SLOVENIJA Tel. 03/700 14 75, Fax. 03/700 14 76 E-mail: info@hoby.si, Internet: www.hoby.si Vgradne omare, garderobne sobe, predsobe, drsna vrata, spalnice, dnevne sobe, otroške sobe, pohištvo po naročilu Built-in wardrobes, cloakrooms, anterooms, sliding doors, bedrooms, living rooms, children’s rooms, tailor made furniture

VILANOVA, d.o.o.

Ulica borcev za severno mejo 52, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 041/832 083 E-mail: fbojc@vilanovagroup.com, Internet: www.vilanova.si Komarniki, sončni zasloni in trakovi proti prepihu za okna, vrata in strešna okna Mosquito nets, solar screens and wind - stopping strips for windows, doors and roof windows

VILINSKI VRT d.o.o.

Prečna pot 15, Prelog, 1230 Domžale, SLOVENIJA Tel. 01/721 23 68, Fax. 01/721 92 29 E-mail: vilinski.vrt@gmail.com, Internet: www.vilinskivrt.si Načrtovanje vrtov in urejanje okolice Garden planning and arranging the surroundings

VITANEST d.o.o.

Industrijska cesta 9, Kromberk, 5000 Nova Gorica, SLOVENIJA Tel. 05/338 49 98, Fax. 05/338 49 90 E-mail: vitanest@vitanest.si, Internet: www.vitanest.si Na sejmu zastopamo / Representing: MITSUBISHI ELECTRIC, JAPONSKA / JAPAN DAIKIN, BELGIJA / BELGIUM Klimatske naprave, toplotne črpalke, rekuperatorji toplote, vlažilci in čistilci zraka Ventilation devices, heat pumps, recuperators of heat, humidifiers and air purifiers

VLOM, PROIZVODNJA PROTIVLOMNIH VRAT, d.o.o.

VOGART d.o.o.

Cesta v Log 20, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SLOVENIJA Tel. 01/365 79 70, Fax. 01/363 72 60 E-mail: parket@vogart.si, Internet: www.vogart.si Lesene talne obloge, parketi, intarzije, lesene terase, stopnice Wooden floorings, parquets, intarsions, wooden terraces, stairs

VON, LJUBLJANA, d.o.o.

Žagarska ulica 35, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 01/513 04 00, Fax. 01/513 04 20 E-mail: von@von.si, Internet: www.von.si Dvižna sekcijska garažna in industrijska vrata, rolo vrata, hitro tekoča PVC vrata Lifting section garage and industrial doors, roller doors, PVC doors

VOVKO d.o.o.

Setnikarjeva 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/423 00 90, Fax. 01/257 19 20 E-mail: info@vovko.si, Internet: www.vovko.si Na sejmu zastopamo / Representing: ROSSETTI, CASTO, ITALIJA / ITALY KABA, RUMLANG, ŠVICA / SWITZERLAND DIECKMANN, ISERLAHN, NEMČIJA / GERMANY Protivlomna vrata, notranja vrata, elektronske ključavnice, cilindrični vložki, kljuke za vhodna in notranja vrata, trezorji Anti-burglary doors, inner doors, electronic lockers, cylindric inserted pieces, door handles for entrance and inner doors, safes

VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p.

Cvetlični hrib 14, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA Tel. 041/806 277, Fax. 03/581 37 33 E-mail: vrtna-klinika@amis.net, Internet: www.vrtna-klinika.net Ureditev okolice javnih in privatnih objektov (vrtovi, parki, otroška igrišča, športne površine, vodni motivi, dvorišča,...); načrti krajinske arhitekture, kompletna izvedbena in vzdrževalna dela Arranging the surroundings of public and private premises (gardens, playgrounds, sport’s areas, water motives, yards, …); plans for landscape architecture, complete implementation and maintenace works

WEISHAUPT d.o.o.

Teharje 1, 3000 Celje, SLOVENIJA Tel. 03/425 72 51, Fax. 03/425 72 80 E-mail: info@weishaupt.si, Internet: www.weishaupt.si Ogrevalni sistemi, solar Heating systems, solar

Gradišče I 84, 1291 Škofljica, SLOVENIJA Tel. 041/618 766, Fax. 05/997 71 38 E-mail: info@protivlomna-vrata.si, Internet: www.protivlomna-vrata.si Protivlomna vrata Anti-burglary doors

Sejem Dom 2012

95


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d.

Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož, SLOVENIJA Tel. 02/741 05 20, Fax. 02/741 05 24 E-mail: opekarna@wienerberger.com, Internet: www.wienerberger.com

POROTHERM opečni izdelki najvišjega kakovostnega razreda. Odlikujejo jih dobre toplotno izolacijske lastnosti, ekonomična in hitra gradnja, dobra akumulacija toplote in zvočna izolacija. Bivalna klima v objektih zgrajenih z opeko POROTHERM je ugodna, saj gre za naravne materiale. Hiše zgrajene z opeko POROTHERM imajo dolgo življenjsko dobo, opeko pa je možno material brez škodljivih posledic za okolje vrniti nazaj v naravo. Semmelrock: Kot vodilni ponudnik za ekskluzivno oblikovanje površin v Avstriji in vzhodni Evropi nudi SEMMELROCK obilico individualnih rešitev oblikovanja za atraktivno stanovanjsko okolje. Nenehni razvoj novih proizvodov in storitev, ki nakazujejo smer, z občutkom za individualne potrebe in želje naših strank, je naredil SEMMELROCK kot član inernacionalno priznane marketinške in inovativne skupine za zelo kakovostno pritrjevanje tal STEIN+DESIGN (kamen+dizajn) za sprožilca trenda ekskluzivnega dizajna. POROTHERM clay products of the highest quality. They are distinguished for their good thermal insulation, economical and quick building, good accumulation of heat and acoustic insulation. In rooms built of POROTHERM product, you feel comfort, due the natural materials from which the products are made. Houses built of POROTHERM have a long living period, and after pulling down the buildings it is possible to return those materials back to the nature without any harmful consequences for the environment. Semmelrock: As a leading distributor for exclusive design of areas in Austria and Easter Europe SEMMELROCK offers many individual solutions for designing attractive living environment. A constant development of the new products and services which show the right direction, and with the feeling for individual needs and demands of our customers Semmelrocke has become a trigger of new trends in exclusive design. Semmelrock is a member of the internationally recognized marketing and innovative group for a high quality floor fixing STEIN+DESIGN (stone+design).

WVTERM d.o.o.

Z & O, d.o.o.

Blejska dobrava 123b, 4273 Blejska Dobrava, SLOVENIJA Tel. 04/586 33 03, Fax. 04/584 50 79 E-mail: info@z-o.si, Internet: www.z-o.si Industrijski tlaki, estrihi, epoksi tlaki

ZABRET, d.o.o.

Bobovek 2a, 4000 Kranj, SLOVENIJA Tel. 04/275 11 10, Fax. 04/275 11 11 E-mail: metod.zabret@zabret.si, Internet: www.redwell-slovenija.com Na sejmu zastopamo / Representing: REDWELL, Hartberg, AVSTRIJA / AUSTRIA Ogrevalni IR paneli, IR ogrevanje Redwell Heating IR panels, IR heating Redwell

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ML. s.p. Trubarjeva 7, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 041/683 202, Fax. 01/723 72 82 E-mail: pkosec@siol.net

Smo družinsko podjetje z dolgoletno tesarsko tradicijo. Izdelujemo vse vrste lesenih konstrukcij - ostrešja, nadstreške, pergule, lope, izdelava opažev, izdelava konstrukcij za skeletne hiše. Novost so vroče kadi za relaksacijo. We run a family business with a long carpentry tradition. We make all kinds of wooden constructions – roofings, jutting roofs, pergolas, sheds, panellings, skeleton houses. Our new offer are hot baths for relaxation.

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.

Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/429 28 10, Fax. 02/420 21 67 E-mail: wvterm@wvterm.si, Internet: www.wvterm.si

Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/233 21 00, Fax. 02/233 25 23 E-mail: info@zav-mb.si, Internet: www.zavarovalnicamaribor.si

Toplovodni kotli za kurjenje na polena, sekance, pelete, biomaso in na tekoča goriva Hot water boilers for heating on logs, wood chips, pellets, biomass and liquid fuels

Zavarovalnica Maribor, vseslovenska zavarovalna družba, bo na sejmu Dom predstavila svoje produkte - zavarovanja. The all-Slovenian insurance company presenting its products.

XELLA POROBETON SI, d.o.o.

Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, SLOVENIJA Tel. 03/567 11 22, Fax. 03/567 15 87 E-mail: info.si@xella.com, Internet: www.xella.si Gradbeni elementi iz porobetona Ytong za energijsko učinkovito gradnjo in mineralne toplotno izolacijske plošče Ytong Multipor za dodatno toplotno zaščito stavb. Novi projekti Ytong hiš – pasivne, nizkoenergijske in varčne hiše. Novi izdelki – Ytong strop – enostavna stropna konstrukcija in Ytong DryFix – lepilo za suho lepljenje notranjih nenosilnih sten. Construction elements from poro-concrete Ytong for energy efficient building and mineral thermal-insulation plates Ytong Multipor for additional thermal protection of buildings. New projects of Ytong houses – passive, sustainable houses. New products – Ytong

96

ceiling – a simple ceiling construction and Ytong DryFix – a glue for dry gluing of inner non-supporting walls.

Sejem Dom 2012

ZAVOD BIG, LJUBLJANA

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 01/431 22 22, Fax. 01/431 31 74 E-mail: novak@zavodbig.si, Internet: www.zavodbig.com Montažne lesene hiše, Revija Hiše Prefabricated wooden houses, magazine Hiše (Houses)

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel. 01/280 42 50, Fax. 01/280 44 84 E-mail: info@zag.si, Internet: www.zag.si

ZAG je neodvisna strokovna institucija, ki izvaja preiskave in meritve na področju gradbeništva. Posebej je usmerjena v


Predstavitev razstavljavcev / Presentation of exhibitors segment trajnostnega gradbeništva in nudi vrsto storitev za proizvajalce, projektante in investitorje. Slovenian Institute for Constructions is an independent institution which carries our researches and measurments in the field of construction. It is specially focused on the segment of a sustainable construction and it offers many different services for producers, architects and investors.

ZELENI ZAJEC d.o.o.

ŽIHER d.o.o.

Moškanjci 1g, 2272 Gorišnica, SLOVENIJA Tel. 02/743 08 25, Fax. 02/743 08 12 E-mail: info@ziher.si, Internet: www.ziher.si Montažne hiše Žiher, prerezi sten, stavbno pohištvo, parketi Prefabricated houses Žiher, wall profiles, builders’ joinery, parquets

360 - ARHITEKTURNI POSNETKI SMILJAN SIMERL s.p.

Janševa 16, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA Tel. 059/039610, Fax. 059/039611 E-mail: zz@zelenizajec.com, Internet: www.zdravahisa.si

Malečnik 153, 2229 Malečnik, SLOVENIJA Tel. 041/609 444 E-mail: 360@siol.net, Internet: www.lolldesign.si

Ekopaneli, naravna izolacija, naravne barve, naravni premazi za les, les za terase, ograje, IR ogrevanje Ecopanels, natural insulation, natural colours, natural top coats for wood, wood for terraces, fences, IR heating

Na sejmu zastopamo / Representing: LOLL, ZDA / USA

ZEPTER-SLOVENICA d.o.o.

Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec, SLOVENIJA Tel. 02/884 39 01, Fax. 02/884 39 00 E-mail: info@zepter.si, Internet: www.zepter.com

Designersko masivno vrtno pohištvo iz ZDA, izdelano iz reciklažne plastike (odpadne posode za mleko, jogurte, pralne praške,...). Stol “CABRIO LOUNGE” je leta 2009 dobil v Chichagu prestižno nagrado “GOOD DESIGN AWARD”. Designer’s massive garden furniture from the USA made of recyled plastics(used containers for milk, yoghurts, washing powders, …). Chair »CABRIO LOUNGE« was in 2009 given in Chicago a prestigious award »GOOD DESIGN AWARD«.

Vrhunski kuhalni sistemi, sistemi za vakuumsko shranjevanje živil, program čistilne tehnike, prečiščevalci vode High quality cooking systems, systems for vacuum storage of foodstuffs, programme of cleaning technique, water purifiers

ZGONEC d.o.o.

Mlaka 37a, 1218 Komenda, SLOVENIJA Tel. 059/955 803, Fax. 059/960 092 E-mail: info@zgonec.si, Internet: www.zgonec.si; www.dorjan.si ALU vhodna vrata “Dorjan” ALU entrance doors “Dorjan”

ZOOM ZIMSKI VRTOVI d.o.o

Gregorčičeva 19, 2000 Maribor, SLOVENIJA Tel. 02/234 18 01, Fax. 02/234 18 07 E-mail: info@zoomroom.si, Internet: www.zoomroom.eu Klasični zimski vrtovi FOUR SEASONS, teleskopsko zložljivi zimski vrtovi ZOOMROOM Classical winter gardens FOUR SEASONS, winter gardens ZOOMROOM

ZORA DOMŽALE z.o.o.

Gorenjska 11, 1234 Mengeš, SLOVENIJA Tel. 01/724 73 10, Fax. 01/723 72 26 E-mail: info@zora.si, Internet: www.zora.si Na sejmu zastopamo / Representing: NEXE, HRVAŠKA / CROATIA ISOLA, FINSKA / FINLAND ERLUS, NEMČIJA / GERMANY Opečne srešne kritine Erlus, Nexe, kovinske kritine Isola, krovsko kleparski izdelki, hidroizolacija Enke Brick roof coverings Erlus, Nexe, metal coverings Isola, metal roof products, hydroinsulation Enke

Sejem Dom 2012

97


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

SEZNAM RAZSTAVLJALCEV PO DEJAVNOSTIH LIST OF EXHIBITORS BY ACTIVITIES 1.

IZDELKI ZA NOTRANJO OPREMO INTERIOR FURNISHING

1.1.

Keramika Ceramics BANDELLI d.o.o., Vipava BURJA d.o.o., Ljubljana FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Škofljica GRADBENI INŽENIRING, ALEŠ ŠENTJURC s.p., Šentjur IKA, ŽIRI, d.o.o., Žiri SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TEHNOLES d.o.o., Maribor TERMOTEHNIKA d.o.o. Novo mesto

1.2. Talne in stenske obloge, parketi Floor and wall carpetings, parquet ALPOD d.o.o., Cerknica ATC GUTTA d.o.o., Ptuj BANDELLI d.o.o., Vipava ESAL d.o.o., Deskle EXPERT! d.o.o., Vrhnika GRADBENI INŽENIRING, ALEŠ ŠENTJURC s.p., Šentjur GRADNIG - GRADBENIŠTVO ZDRAVKO DOJČINOVIĆ s.p., Vrhnika

HIŠA M d.o.o., Ljubljana HOTENJKA d.o.o., Brezovica pri Ljubljani J.U.A.FRISCHEIS d.o.o., Ljubljana – Šentvid KEMOPLAST d.o.o., Šentjur pri Celju LES 3 d.o.o., Prestranek MARAMO d.o.o., Ljubljana MARNIT d.o.o., Hoče R - PARKETI d.o.o., Trzin SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci TEHNOLES d.o.o., Maribor TONDACH SLOVENIJA, d.o.o., Križevci pri Ljutomeru VOGART d.o.o., Brezovica pri Ljubljani Z & O, d.o.o., Blejska Dobrava

1.3.

Savne, notranji masažni bazeni Saunas, whirlpools DELTA SPA d.o.o., Litija EMA d.o.o., Orehova vas HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana REMAX d.o.o., Maribor SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš VERTEKS TG d.o.o., Celje

1.4.

Izdelki za notranjo opremo - ostalo Interior furnishing - other BANDELLI d.o.o., Vipava FURLAN ŠTEDILNIKI d.o.o., Škofljica HAM d.o.o., Ljubljana HERZ d.d. , Šmartno pri Litiji HOBY LES d.o.o., Škofja vas

Vgradne omare in garderobne sobe

studio@iles.si

studio@iles.si

98

Sejem Dom 2012

STUDIO ILES

www.iles.si


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KNUT d.o.o., Turjak LOREX d.o o., LJUBLJANA MAREMICO, d.o.o., Ljubljana - Črnuče MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO URBANIJA, MARKO URBANIJA s.p., Mengeš SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TEHNOLES d.o.o., Maribor TITAN d.d., Kamnik TRGODOM No. 1, d.o.o., Begunje na Gorenjskem VEGA PRODUKT d.o.o., Tišina

SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TERMOFLOR d.o.o., Logatec TERMOTOM d.o.o., Logatec TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p., Rogaška Slatina Makole ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ml. s.p., Mengeš

2.

OKOLICA HIŠE OUTDOOR AND GARDEN

3.1. Okna in vrata Windows and doors ABS OKNA d.o.o., Ljubljana AGROTRECK d.o.o., Ljubljana - Šmartno AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., Pesnica pri Mariboru ALTIS d.o.o., Idrija ALU PROJEKT d.o.o., Kamnik ARCONT IP d.o.o., Gornja Radgona BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič FINSTRAL AG Spa, Unterinn/Ritten GAŠPER TRŽENJE d.o.o., Ljubljana GLASPLAST, d.o.o., Hrastnik GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje GVT d.o.o., Ljubljana HANCMAN d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu INLES d.d., Ribnica INOTHERM d.o.o., Dolenja vas INT VRATA d.o.o., Gorenja vas INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana JELOVICA, d.d., Škofja Loka KAMPO d.o.o., Ljubljana - Šentvid KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu LIKO TRADE, DRUŽBA ZA RAZVOJ IN TRŽENJE,d.o.o., Vrhnika LIP BLED, d.o.o., Bled M SORA d.d., Žiri MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš MIK, d.o.o., Vojnik MIX d.o.o., Ljubljana MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p., Planina MONTIS, SAŠO FURMAN s.p., Slovenske Konjice OKNA IN VRATA NAGODE JANEZ NAGODE s.p., Logatec OKNA KLI LOGATEC, d.o.o., Logatec PASARSTVO PIRNAR ROMAN s.p., Ljubljana - Šmartno PLANET PLUS, d.o.o., Ljubljana PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o., Domžale PROPLAN d.o.o., Dob PVC NAGODE d.o.o., Postojna RADOX d.o.o., DOMŽALE SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice SIBAU d.o.o., Žabnica SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SPING d.o.o., Škofja Loka STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL –DRAGO KOSTANJEVEC s.p., Maribor ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o., Novo mesto ŠTAJERLES TRADE d.o.o., Podgorci TAKT d.o.o., Ljubljana TIM MACLER, d.o.o. , Celje TOCOM d.o.o., Ljubljana-Črnuče TONDACH SLOVENIJA, d.o.o., Križevci pri Ljutomeru VAL MARKETING d.o.o., Ljubljana

2.1. Vrtno pohištvo Garden furniture BANDELLI d.o.o., Vipava GAF TRGOVINA d.o.o., Radomlje ROMAN DEČMAN s.p.,”MP”, Poljčane SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš 360 - ARHITEKTURNI POSNETKI SMILJAN SIMERL s.p., Malečnik 2.2.

Bazenska tehnika Swimming pool technics AQUAGRAD d.o.o., Ig EMA d.o.o., Orehova vas HSS BAZENI d.o.o., Ljubljana INOXVRBOVŠEK d.o.o., Laško POLYFASER AG, Prad am Stilfserjoch SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš Makole

2.3.

Urejanje okolice Gardening and nursery ASKAZ d.o.o., Kamna Gorica BANDELLI d.o.o., Vipava FIGURA d.o.o., Trzin KD PROJEKT, d.o.o., Ljubljana KLIPS d.o.o., Dramlje KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela MARAMO d.o.o., Ljubljana MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor VILINSKI VRT d.o.o., Domžale VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p., Rogaška Slatina

2.4.

Tehnika za odpadke in kompostiranje Waste management and composting EKORIM MIRKO RIBIČ s.p., Kresnice MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica

2.5.

Okolica hiše - ostalo Outdoor and garden - other AQUAEMUNDUS, d.o.o., Maribor ATC GUTTA d.o.o., Ptuj BANDELLI d.o.o., Vipava GIVOS d.o.o., Naklo KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p., Črnomelj KD PROJEKT, d.o.o., Ljubljana KLIPS d.o.o., Dramlje KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela METAL-PROFIL, d.o.o., Kamnik PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin ROMAN DEČMAN s.p.,”MP”, Poljčane

3.

STAVBNO POHIŠTVO WOODWORK

Sejem Dom 2012

99


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities VELUX SLOVENIJA d.o.o., Trzin VILANOVA, d.o.o., Ljubljana VLOM, PROIZVODNJA PROTIVLOMNIH VRAT, d.o.o., Škofljica VON, LJUBLJANA, d.o.o., Škofljica VOVKO d.o.o., Ljubljana ZGONEC d.o.o., Komenda 3.2.

Senčila Window shades and blinds ABS OKNA d.o.o., Ljubljana AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., Pesnica pri Mariboru AKROL TOMAŽ KOSEC s.p., Mengeš BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič DEKOR SENČILA d.o.o., Ljubljana GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje INLES d.d., Ribnica INTERNORM OKNA d.o.o., Ljubljana JELOVICA, d.d., Škofja Loka KOPRIVNIK & DOLENC d.o.o., Ljubljana KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu M SORA d.d. , Žiri OMBRA d.o.o., Ljubljana PVC NAGODE d.o.o., Postojna RADOX d.o.o., Domžale ROLETARSTVO BERČAN d.o.o., Ljubljana - Šentvid ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Novo mesto ROLETE KOSEC d.o.o., Mengeš ROLTEK, d.o.o., Dob SATLER OKNA IN VRATA d.o.o., Slovenske Konjice SENČILA RALUX d.o.o., Grgar SIBAU d.o.o., Žabnica SIMP d.o.o., Črniče STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL - DRAGO KOSTANJEVEC s.p., Maribor VILANOVA, d.o.o., Ljubljana

3.3.

Stopnice Stairs GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje HANCMAN d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu HOMLES ZDRAVKO BODLAJ s.p., Laze v Tuhinju JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p., Črnomelj KUNC JOŽE s.p., Žiri MIZARSTVO JEZERŠEK, d.o.o., Gorenja vas MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o., Novo mesto

3.4.

Lesna in kovinska galanterija Wood and metal fancy goods BANDELLI d.o.o., Vipava GNEZDO d.o.o., Kranj INOKS PLUS d.o.o., Murska Sobota JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah KALCER d.o.o., Trzin METAL COSTRUZIONI DI RUSIN S.r.l., San Pier d’Isonzo OPTIM SF, d.o.o., Polhov Gradec OPTIS d.o.o., Celje PRIME d.o.o., Ljubljana - Črnuče STABIL, POSLOVNI SISTEM KOSTANJEVEC ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA STABIL -DRAGO KOSTANJEVEC s.p., Maribor VOVKO d.o.o., Ljubljana ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ml. s.p., Mengeš

3.5.

Garažna vrata, ograje

100 Sejem Dom 2012

Garage doors, fences ADUT M-5 d.o.o., Ljubljana ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p., Starše BKM DUŠAN BEZEK s.p., Semič GIVOS d.o.o. , Naklo GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje G.OGRINC TRGOVSKO PODJETJE Z METALI d.o.o., Medvode HANCMAN d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu INT VRATA d.o.o., Gorenja vas JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela KOVINGRAD d.o.o., Trebnje KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p., Ajdovščina LEEB BALKONE & ZÄUNE HOLZ LEEB GesmbH, Gnesau MATJAŽ, d.o.o., Petrovče METAL-PROFIL, d.o.o., Kamnik MKL SYSTEMS d.o.o., Šenčur MLINAR - PREDELAVA LESA d.o.o., Žabnica OPTIS d.o.o., Celje PALISADA d.o.o., Jesenice PROPLAN d.o.o., Dob RADOX d.o.o., Domžale ROLTEK, d.o.o., Dob ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o., Novo mesto VON, LJUBLJANA, d.o.o., Škofljica 3.6. Okovje za stavbno pohištvo Fittings for woodwork ALU OGRAJE ELŠNIK LILIJANA s.p., Starše KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Stari trg pri Ložu KOVINSKA GALANTERIJA PEČNIK DARKO PEČNIK s.p., Ajdovščina M SORA d.d. , Žiri PRIME d.o.o. , Ljubljana - Črnuče TITAN d.d., Kamnik TONDACH SLOVENIJA, d.o.o., Križevci pri Ljutomeru 3.7.

Stavbno pohištvo - ostalo Woodwork - other AJM OKNA-VRATA-SENČILA d.o.o., Pesnica pri Mariboru EDER-HELOPAL OKENSKE POLICE d.o.o., Maribor GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje INLES d.d., Ribnica IZI MOBILI d.o.o., Ljubljana - Šmartno KAMNOSEŠTVO PLUT ROBERT PLUT s.p., Črnomelj MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana MIZARSTVO ŠEMRL, FRANCI ŠEMRL s.p., Planina PREMIUM NOTRANJA VRATA d.o.o., Domžale PROPLAN d.o.o., Dob PVC NAGODE d.o.o., Postojna SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TERMOFLOR d.o.o., Logatec TITAN d.d., Kamnik TONDACH SLOVENIJA, d.o.o., Križevci pri Ljutomeru

4.

MONTAŽNE HIŠE PRE-FABRICATED HOUSES

4.1.

Montažne hiše Pre-fabricated houses CIBOS, d.o.o., Lukovica E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško EKO PRODUKT d.o.o., Ljubljana GLIN NAZARJE, d.o.o., Nazarje HORIZONT DOM d.o.o., Boštanj


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

JELOVICA, d.d., Škofja Loka KAGER HIŠA d.o.o., Ptuj LUMAR IG d.o.o., Maribor MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o., Limbuš MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p., Ljubljana - Šentvid PROMOBILE d.o.o., Ljubljana RIHTER MONTAŽNE GRADNJE d.o.o., Ljubno ob Savinji RIKO HIŠE d.o.o., Ljubljana RIMA HIŠE d.o.o., Ljubljana - Polje RUBNER HAUS AG, Italija ZAVOD BIG, Ljubljana ŽIHER d.o.o., Gorišnica

5.

GRADBENIŠTVO BUILDING MATERIALS AND SERVICES

5.1. Izolacijski materiali Isolating materials ALPCOLOR, ŠKOFJA LOKA, d.o.o., Škofja Loka ANGA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana ARTIMEX d.o.o., Škofljica DEMIT, d.o.o., Laško EKO PRODUKT d.o.o., Ljubljana FRAGMAT TIM d.d., Laško GNEZDO d.o.o., Kranj GRAMINT d.o.o., Dobravlje KALCER d.o.o., Trzin KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka K-TES d.o.o., Ljubljana LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana LESPATEX, d.o.o., Ljubljana LINGSTON d.o.o., Šmartno v Rožni dolini MONTAŽNA GRADNJA TADEJ ZIMIC s.p., Ljubljana - Šentvid NOVOLIT d.o.o., Nova vas PRIME d.o.o., Ljubljana - Črnuče PROFORM d.o.o., Bohinjska Bela PROMOBILE d.o.o., Ljubljana SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o., Grosuplje SIES d.o.o., Šempeter pri Gorici STO Ges.m.b.H., PODRUŽNICA LJUBLJANA, Ljubljana SUMONT d.o.o., Kranj TERMOTOM d.o.o., Logatec TIM OPARA d.o.o., Ljubljana URSA SLOVENIJA, d.o.o., Novo mesto ZELENI ZAJEC d.o.o., Ljubljana 5.2.

Gradbeni izdelki in materiali Building articles and materials ANGA TRGOVINA d.o.o., Ljubljana BETONTRADE d.o.o., Ljubljana ESAL d.o.o., Deskle FORNACI DI MANZANO S.p.A., Manzano FRAGMAT TIM d.d., Laško GNEZDO d.o.o., Kranj GORIŠKE OPEKARNE d.d., Renče JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani KALCER d.o.o., Trzin KARODI d.o.o., Sevnica LAFARGE CEMENT d.o.o., Trbovlje LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje LINGSTON d.o.o., Šmartno v Rožni dolini MAREX d.o.o., Grosuplje MARNIT d.o.o., Hoče MIX d.o.o., Ljubljana

NOVOLIT d.o.o., Nova vas OBLAK COMMERCE d.o.o., Logatec PROFORM d.o.o., Bohinjska Bela ROEFIX d.o.o., Grosuplje SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o., Grosuplje SIKA d.o.o., Trzin STREŠNIKI GOLOB d.o.o., Mirna Peč TLAKOVCI PODLESNIK d.o.o., Maribor

5.3.

Barve, laki, lepila Paints, varnishes, glues ENDOM, GRADBENO PODJETJE, d.o.o., Vrhnika GNEZDO d.o.o., Kranj JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani REGENERACIJA, d.o.o., Vodice pri Ljubljani SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o., Grosuplje ZELENI ZAJEC d.o.o., Ljubljana

5.4.

Kritine Roofings ARETTA d.o.o., Polzela ARTIMEX d.o.o., Škofljica ATC GUTTA d.o.o., Ptuj BRAMAC STREŠNI SISTEMI d.o.o., Škocjan BURJA d.o.o., Ljubljana CREATON AG, Wertingen ESAL d.o.o., Deskle GRAMINT d.o.o., Dobravlje HOSEKRA d.o.o., Slovenska Bistrica HROVAT UB d.o.o., Domžale LESNINA INŽENIRING d.d., Ljubljana MAREX d.o.o., Grosuplje MELTAL IS, d.o.o., Maribor METROTILE SEE d.o.o., Žalec MIX d.o.o., Ljubljana MONTIM d.o.o., Šentjernej OBEN-AUF d.o.o., Ljubljana - Črnuče POLO COMMERCE d.o.o., Zagreb SKRIN d.o.o., Tolmin STREŠNIKI GOLOB d.o.o., Mirna Peč SUMONT d.o.o., Kranj TERMOFLOR d.o.o., Logatec TERMOTOM d.o.o., Logatec ZORA DOMŽALE z.o.o., Mengeš

5.5.

Vodovodne inštalacije Plumbing, fixtures BISTRA VODA d.o.o., Logatec E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško HERZ d.d. , Šmartno pri Litiji MESEC d.o.o., Ljubljana SANITAR d.o.o., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SVETINA & LAZAR, d.o.o., Ljubljana-Črnuče TILIA d.o.o., Novo mesto TITAN d.d., Kamnik

5.6.

Tehnični plini Technical gases SCHIEDEL, d.o.o., PREBOLD, Prebold

5.7.

Gradbena mehanizacija Building equipment and machinery JOSEF STEINER d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah

5.8.

Gradbene storitve, sanacije, zaključna dela Services, maintenance and finishing

Sejem Dom 2012

101


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

5.10.

Gradbeništvo - ostalo Building materials and services ARMEX ARMATURE d.o.o., Ivančna Gorica GNEZDO d.o.o., Kranj KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela KURIVO GORICA d.d., Nova Gorica LESNI CENTER NOVAK d.o.o., Grosuplje PETRIČ d.o.o., Ajdovščina VACSI d.o.o., Žalec

IMAG d.o.o., Brezovica pri Ljubljani JANTAR TRADE d.o.o., Domžale KAMINI KOČEVAR d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini KLIMA AS d.o.o., Ljubljana KLIMA CENTER HORIZONT d.o.o., Maribor KLIMA-SOL STORITVE IN INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana KNUT d.o.o., Turjak KOOP TRGOVINA d.o.o., Zdole KOVINTRADE d.d., Celje KWB, MOČ IN TOPLOTA IZ BIOMASE d.o.o., Žalec LENTHERM-INVEST d.o.o., Lenart v Slovenskih goricah LIPACOM d.o.o., Ljubljana LORENLINE d.o.o., Ljubljana - Črnuče MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici MIX d.o.o., Ljubljana NIX d.o.o., Semič PEČI KERAMIKA, d.o.o., Novo mesto PILREMAG d.o.o., Grosuplje RAČUNOVODSTVO IN POSREDNIŠTVO MARJETA HUŠKO s.p., Ljubljana-Dobrunje SANITAR d.o.o., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SOJOS d.o.o., Turnišče SONATA OGREVALNA TEHNIKA d.o.o., Ljubljana SONNENKRAFT ÖSTEREICH VERTRIEBS GmbH, St. Veit/ Glan STROJ - ENERGIJSKA TEHNIKA d.o.o., Begunje na Gorenjskem SYSTEMAIR d.o.o., Maribor TERMO SHOP d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini TERMOCENTER d.o.o., Ljubljana TERMOTEHNIKA d.o.o., Novo mesto

6.

OPREMA ZA VSE VRSTE OGREVANJA IN HLAJENJA AIR CONDITIONING

Tržaška 64, Logatec, tel: 01/320 0 676, info@oknanagode.si

ALU PROJEKT d.o.o., Kamnik DEMIT, d.o.o., Laško ENDOM, GRADBENO PODJETJE, d.o.o., Vrhnika EUROCEV d.o.o., Ljubljana FRAGMAT TIM d.d., Laško GNEZDO d.o.o., Kranj KOVINGRAD d.o.o., Trebnje MARINO d.o.o., Šmartno pri Litiji PEČARSTVO AVGUŠTIN, MARKO AVGUŠTIN s.p., Komenda SUMONT d.o.o., Kranj TERMOFLOR d.o.o., Logatec TERMOTOM d.o.o., Logatec URETEK d.o.o., Ivančna Gorica ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ml. s.p., Mengeš

5.9. Orodja, pribor in aparati za profesionalno in domačo uporabo Tools, accessories and appliances for professional and household use LMM PROFESIONAL d.o.o., Logatec SKRIN d.o.o., Tolmin

6.1. Ogrevalna in klimatizacijska tehnika Heating and climatization devices AGNI d.o.o., Preserje AL WAGI, d.o.o., Domžale ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik BIO PLANET d.o.o., Ljubljana BIOMASA d.o.o., Luče CREINA d.d., Kranj DINES ITS d.o.o., Ljubljana DULC, STROJNE INSTALACIJE IN INŽENIRING,d.o.o., Škocjan ECO FUTURA, d.o.o., Maribor E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p., Komenda ENERGO OPTIMA, d.o.o., Trzin ETIK d.o.o., Ljubljana EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o., Litija FLAMME-RIHTARŠIČ k.d., Škofja Loka FRAGMAT TIM d.d., Laško FRANCE T d.o.o., Lesce FRIGOR d.o.o., Miren GENERA d.o.o., Trzin GOLOB PEČARSTVO IN POLAGANJE KERAMIKE IGNAC GOLOB s.p., Trebnje GORENJE d.d., Velenje HARREITHER, d.o.o., Ljubljana HERZ d.d. , Šmartno pri Litiji HIŠA M d.o.o., Ljubljana HROVAT JURIJ s.p. SPLOŠNO PEČARSTVO, Mengeš IKA, ŽIRI, d.o.o., Žiri

102 Sejem Dom 2012

LESENA OKNA za • adaptacije • novogradnje in • PASIVNE gradnje s certifikatom Passive House Instituta Nudimo profile: 68, 78, 90, 102 in 110 mm

Izkoristite nepovratna sredstva Eko sklada.

BREZPLAČNO vam pripravimo vso potrebno dokumentacijo!

SejemDom2012_V03.indd 1

6.2.2012 21:53:42


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

TILIA d.o.o., Novo mesto TITAN d.d., Kamnik VAILLANT d.o.o., Ljubljana VALTIS OGREVANJE d.o.o., Maribor VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče VITANEST d.o.o., Nova Gorica WEISHAUPT d.o.o., Celje

6.2.

Hladilne in prezračevalne naprave Cooling and ventilating devices AGREGAT d.o.o., Ljubljana - Šentvid AQUA TEHNIKA MARIBOR d.o.o., Jakobski Dol ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik EDICOM, d.o.o., Šentjur E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško EURO KLIMATIZACIJA, d. o. o., Litija HARREITHER, d.o.o., Ljubljana JANTAR TRADE d.o.o., Domžale LUNOS d.o.o., Ljubljana MAANE INŽENIRING d.o.o., Ljubljana - Šentvid MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici NIX d.o.o., Semič OMEGA d.o.o., Gornja Radgona ROLAB d.o.o., Kranj SYSTEMAIR d.o.o., Maribor TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče TILIA d.o.o., Novo mesto TITAN d.d., Kamnik VACSI d.o.o., Žalec VAILLANT d.o.o., Ljubljana VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana – Črnuče

6.3.

Oprema za vse vrste ogrevanje in hlajenja - ostalo Air conditioning - other AGNI d.o.o., Preserje ATLAS TRADING, d.o.o., Vojnik CREINA d.d., Kranj DINES ITS d.o.o., Ljubljana E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško EGRO ELEKTRO GRELNA OPREMA STANISLAV ZORMAN s.p., Komenda EKOVIT d.o.o., Mengeš ENERTUS d.o.o., Šempeter pri Gorici ESO INŽENIRING,d.o.o., Ljubljana FRAGMAT TIM d.d., Laško HERZ d.d. , Šmartno pri Litiji IKA, ŽIRI, d.o.o.Žiri MESEC d.o.o., Ljubljana MINERGIA d.o.o., Log pri Brezovici NIX d.o.o., Semič PIPELIFE SLOVENIJA d.o.o., Trzin ROLAB d.o.o., Kranj SANITAR d.o.o., Ljubljana SCHIEDEL, d.o.o., Prebold TERMOCENTER d.o.o., Ljubljana TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče TITAN d.d., Kamnik VAILLANT d.o.o., Ljubljana VEGA PRODUKT d.o.o., Tišina VETO VELETRGOVINA d.o.o., Ljubljana - Črnuče ZABRET, d.o.o., Kranj

7.

FOTOVOLTAIKA PHOTOVOLTAICS

7.1.

Fotovoltaika Photovoltaics

ESO INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana HERMI, d.o.o., Celje HIDRIA d.d., Vrhnika SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš TERMO-TEHNIKA, d.o.o., Braslovče

8.

TEHNIČNO VAROVANJE SECURITY PRODUCTS AND SERVICES

8.1.

Mehansko in elektronsko varovanje Mechanic and electronic devices and appliances EDICOM, d.o.o., Šentjur E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela OPTIS d.o.o., Celje TITAN d.d., Kamnik VARNOST MARIBOR d.d., Maribor VOVKO d.o.o., Ljubljana

8.2.

Protipožarna oprema in varovanje okolja Fire protection and environmental safety E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško VARNOST MARIBOR d.d., Maribor

8.3.

Tehnično varovanje - ostalo Security products and services - other KOČEVAR & THERMOTRON d.o.o., Polzela PALISADA d.o.o., Jesenice TITAN d.d., Kamnik TÜRCONTROLSYSTEME GmbH, Lanzenkirchen VARNOST MARIBOR d.d., Maribor

9.

STORITVE, INŽENIRING IN LITERATURA SERVICES, ENGINEERING AND LITERATURE

9.1. 9.2.

Nepremičninsko posredovanje Real estate APOLONIJ d.o.o., Kamnik Banke, zavarovalnice Banks, insurances GRAWE ZAVAROVALNICA d.d., Maribor ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Maribor

9.3. Arhitektura, načrtovanje Architecture and home plans ASKAZ d.o.o., Kamna Gorica MIZARSTVO PEKLENK BORIS s.p., Ljubljana VILINSKI VRT d.o.o., Domžale VRTNA KLINIKA, LEONIDA OBERSKI s.p., Rogaška Slatina 360 - ARHITEKTURNI POSNETKI SMILJAN SIMERL s.p., Malečnik 9.4.

Revije, založbe Magazines, publishing AGENCIJA LOTOS d.o.o., Velika Nedelja ENERGETIKA - MARKETING, d.o.o., Ljubljana MB-TECH, d.o.o., Ljubljana - Polje ZAVOD BIG,, Ljubljana

9.5.

Raziskave, razvoj, inovacije Research & development, innovations ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Ljubljana

9.6.

Storitve, inženiring in literatura - ostalo Services, engineering and services - other APOLONIJ d.o.o., Kamnik E.E.A. MEDVED DANIJEL s.p., Laško

Sejem Dom 2012

103


Seznam razstavljavcev po dejavnostih / List of exhibitors by activities

ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana ENERTUS d.o.o., Šempeter pri Gorici

10.

DRUGO (neimenovano) OTHER (unlisted)

10.1.

Drugo (neimenovano) Other (unlisted) ABB d.o.o., Ljubljana AGROTRECK d.o.o., Ljubljana - Šmartno ARCUS PRO d.o.o., Celje BETONTRADE d.o.o., Ljubljana BISTRA VODA d.o.o., Logatec BONBONČEK KA-TRIO, AHMET IBRALIĆ, s.p., Polzela DELTA SPA d.o.o., Litija DROP SHOP d.o.o., Ljubljana - Šentvid DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA, Ljubljana EDICOM, d.o.o., Šentjur EKEY BIOMETRIC SYSTEMS d.o.o., Ljubljana EMA d.o.o., Orehova vas ENDOM, GRADBENO PODJETJE, d.o.o., Vrhnika ENERGA SISTEMI d.o.o., Ljubljana ES d.o.o., Ljubljana FFF d.o.o., Ljubljana FRISTADS d.o.o., Naklo FTI, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o., Nova Gorica F3M LEVSTEK IN DRUŽBENIKI d.n.o., Ljubljana - Črnuče GP KB, GRADBENIŠTVO, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani HERMI, d.o.o., Celje HROVAT UB d.o.o., Domžale ILES Lesna industrija d.o.o., Spodnja Idrija INOXVRBOVŠEK d.o.o., Laško

IZIS - IZTOK TOMC, s.p., Brezje KAMNOSEŠTVO ŽUNKO d.o.o., Pragersko KOLPA, d.d. METLIKA, Metlika KOVINOPLASTIKA ŠTEFAN PAVLINJEK, s.p., Murska Sobota KURIVO GORICA d.d., Nova Gorica LESPATEX, d.o.o., Ljubljana LINGSTON d.o.o., Šmartno v Rožni dolini MARSEN, PETERKA MARKO, s.p.Domžale MIZARSTVO ANDREJ ERJAVEC s.p., Ljubljana MIZARSTVO BOLČIČ, MITJA BOLČIČ s.p., Kozina MLINAR & MLINAR d.o.o., Ljubljana OPTIM SF, d.o.o., Polhov Gradec ORTOPEDICA d.o.o. , Maribor PARNAD d.o.o., Ljubljana PILREMAG d.o.o., Grosuplje POHIŠTVO POTOČNIK ALEŠ POTOČNIK s.p., Žabnica POSREDOVANJE GUGI, VLADIMIR DLOUHY s.p., Apače PREVC, d.o.o., Žabnica RADOX d.o.o., DOMŽALE ROLAB d.o.o., Kranj SILVAPRODUKT d.o.o., Ljubljana SKUPINA VILA BRAVUM, Mengeš SOJOS d.o.o., Turnišče SPINE d.o.o., Ljubljana ŠIŠKO STEKLARSTVO d.o.o., Novo mesto TEHNIS, d.o.o., Ljubljana TEM ČATEŽ, d.d., Velika Loka VAŠ PROFIT d.o.o., Muta VGRADNE OMARE HOBY d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU KOSEC PETER ml. s.p., Mengeš ZEPTER-SLOVENICA d.o.o., Slovenj Gradec

Les je naš svet 104 Sejem Dom 2012


Pa vaπe zgodbe? Bi poskusili nekaj novega?

Gospodarsko razstaviπËe d.o.o. www.gr-sejem.si tel. 080 25 25 Odkrijte naπe skrivnosti.


50. mednarodni sejem Dom 2011 / 50th International Home Fair 2011

50. mednarodni sejem Dom 2011 50th International Home Fair 2011

Fotografije / Photographs: Blaž Zupančič

50. sejem Dom (8.–13. 3. 2011) – prvič v novih prostorih in največji doslej! Na rekordnih 24.000 kvadratnih metrih razstavnih površin v vseh razpoložljivih in še dveh montažnih dvoranah, na zunanjih razstavnih površinah ter prvič v sosednji stavbi, kompleksu Apel (bivši Slovenijales). Pod sloganom Gradimo skupaj! se je predstavilo rekordnih 730 podjetij iz 28 držav. Sejem je obiskalo prek 50.000 ljudi. 50th Home Fair – the first fair taking place on the new exhibition area and thus the largest so far! Under the motto of Let’s build together! recorded 730 companies from 28 countries presented themselves on approximately 24,000 square metres of exhibition surfaces, which included for the first time also the exhibition surfaces of the neighbouring building complex Apel. A total of 50,000 visitors attended the Fair.

Slavnostni otvoritelj jubilejnega sejma je bil dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije. V svojem govoru se je spraševal, ali so gradnje pri nas dovolj energijsko varčne, ali so dovolj izkoriščeni naravni viri. Razvoj je na tem področju prepočasen. Slovenija je bogata z gozdovi, a zdi se, da rabe lesa pri gradnji in pri energetski zagotovitvi bivanja še ne znamo dovolj dobro izkoristiti. Treba je razvijati tehnologije, znanja in gradbene tehnike, ki bodo omogočile, da bomo to naše naravno bogastvo znali kar najbolj izkoriščati. The Home Fair was officially opened by the President of the Republic of Slovenia, Danilo Türk, PhD. In his opening speech he was wondering whether the constructions nowadays are as energy efficient as they should be and whether natural resources have been used to the maximum extent. The development in this field is too slow. Slovenia is rich in forests but it appears that we do not know how to maximise the efficiency of the use wood in construction and in terms of energy efficient living. Technologies, knowledge and construction techniques must be developed to enable us maximum benefit from our natural wealth.

106 Sejem Dom 2012


50. mednarodni sejem Dom 2011 / 50th International Home Fair 2011 Razstavni del je spremljal bogat obsejemski program, ki so ga pripravili Gradbeni inštitut ZRMK, Združenje lesne in pohištvene industrije pri GZS ter Sekcija slovenskih proizvajalcev montažnih hiš. Brezplačno energetsko svetovanje za občane se je odvijalo vsak dan od 10.00 do 18.00 ure. V dodatnih terminih so vzporedno potekala tudi brezplačna svetovanja občanom v zvezi z novogradnjo in s prenovo stavb ter postopki za odpravo posledic naravnih nesreč. A rich accompanying programme prepared in cooperation among the Furniture and Wood Processing Association of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, the Building and Civil Engineering Institute ZRMK and the Section of Slovenian manufacturers of prefabricated houses, complemented the exhibition section of the Fair. Free of charge energy counselling for visitors took place daily. Subsequently added time slots also provided free of charge counselling for the general public on the topic of new construction and reconstruction of buildings and procedures for remedy of consequences of natural disasters.

Sejem Dom 2012

107


Program sejmov 2012 / Exhibition Programme 2012

Program sejmov 2012 / Exhibition Programme 2012 Conventa

18. 1.–19. 1. 2012

Največja poslovna borza ponudbe in povpraševanja kongresnega turizma za področje Jugovzhodne Evrope Meetings and Incentive Travel Show for the region of Southeast Europe Organizator/Organizer: Zavod kongresno-turistični urad Slovenije ter soorganizatorja: Gospodarsko razstavišče d.o.o. in Go mice d.o.o.

Informativa

20. 1.–21. 1. 2012

Informativni dan o izobraževanju, štipendiranju in zaposlovanju Informing day about education, scholarship and employment Organizator/Organizer: Proevent d.o.o.

Alpe–Adria: Turizem in prosti čas / Alpe-Adria: Tourism and Leisure Show

26. 1.–29. 1. 2012

Mednarodni sejem s ponudbo vseh turističnih destinacij regije Alpe–Jadran, tujih destinacij in konkretnih možnosti za preživljanje prostega časa International Fair with offer of all tourist destinations within the Alpe Adria region, foreign destinations and actual leisure options Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Salon plovil / Boat Show

26. 1.–29. 1. 2012

8. salon manjših športnih in turističnih plovil z mednarodno udeležbo 8th small sports and holiday boat show with international participation Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Sejem Dom / Home Fair

6. 3.–11. 3. 2012

51. mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje ter urejanje okolice 51st international fair of offers for the home, building trade, doors and windows, heating and cooling engineering, interior fittings, security and landscaping Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

LOS - Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem / LOS – Ljubljana Craft and Business Fair 21. 3.–24. 3. 2012

Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o., Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije

Collecta 2012

23. 3.–25. 3. 2012

Predstavitev zbirk filatelistov, numizmatikov, kartofilov, zbirateljev fosilov in mineralov, telefonskih kartic, antikvitet, militarij in drugih drobnih zbirk s celega sveta Presentation of philately, numismatic, card, fossil, mineral, telephone card, second-hand book, military and other collections from all over the world Organizator/Organizer: Proevent d.o.o.

MUZA - Festival knjige in umetnosti / MUZA – Books & Fine Arts Festival 23. 5.–26. 5. 2012

Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Otroški bazar / Children’s Bazaar

6. 9.–9. 9. 2012

MotorSport salon 2012

3. 2.–5. 2. 2012

Razstava športnih vozil Exhibition of sports car Organizator/Organizer: Sportdrift d.o.o.

7. bazar ponudbe izdelkov in storitev za otroke in mlade družine 7th bazaar offering products and services for children and young Families Organizator/Organizer: Proevent d.o.o.

Auto Motor Show 2012

Gast Expo & Sladoled & Vino 2012 / Gast Expo & Ice cream & Wine 2012

12. 2. –15. 2. 2012

Mednarodni sejem gastronomije in gostinsko-hotelske opreme, mednarodni sejem sladoleda in mednarodni strokovni vinski sejem The international fair of gastronomy and catering-hotel equipment, International wine fair for profesionals Organizator/Organizer: Primorski sejem d.o.o.

108 Sejem Dom 2012

15. 9.– 16. 9. 2012

Največja avto & moto prireditev v Sloveniji The biggest auto & moto show in Slovenia Organizator/Organizer: Proevent d.o.o.


Program sejmov 2012 / Exhibition Programme 2012

Festival kamping & karavaning / Camping & Caravanning Festival

4. 10.–7. 10. 2012

10. salon celotne ponudbe počitniških vozil in opreme za kampiranje 10th festival of complete offer of holiday vehicles and camping Equipment Organizator/Organizer: AS-press d.o.o.

Narava–zdravje / Nature–Health

11. 10.–14. 10. 2012

43. sejem ponudbe izdelkov, dejavnosti in idej za zdravo življenje 43rd fair offering products, activities and ideas for healthy living Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Študentska arena / Student Arena

23. 10.–25. 10. 2012

13. izobraževalno sejemska prireditev za mlade 13th educational – fair event for the young Organizator/Organizer: Proevent d.o.o.

Ambient Ljubljana – sejem pohištva / Ambient Ljubljana – Furniture Fair 6. 11.–11. 11. 2012

23. pohištveni sejem 23rd Furniture fair Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Kariera / Career

21. 11.–22. 11. 2012

Karierno-zaposlitveni dogodek, namenjen neposredni komunikaciji med iskalci zaposlitve in najbolj zanimivimi slovenskimi delodajalci Career-employment event with direct contact between job seekers and the most interesting employers Organizator/Organizer: Proevent d.o.o.

In Tehnika

27. 11.–29. 11. 2012

Mednarodni industrijski sejem tehnike, moderne tehnologije, sodobni pristopi, učinkovite rešitve International Tech Industry Fair, modern technology, contemporary approaches, efficient solutions Organizator/Organizer: Gospodarsko razstavišče d.o.o.

FOTO: Miran Kambič

Sila Bazar / Bazaar Sila

3. 12. 2012

Dobrodelni bazar Charity Bazaar Organizator/Organizer: Društvo Sila

Sejem Dom 2012

109


Alpe−Adria: Turizem in prosti cas Vino in kulinarika

www.alpeadria-tip.si


Zapiski / Notes

Sejem Dom 2012

111


TONDACH

®

Dobrodošli. Sejem DOM Ljubljana. Steklena dvorana –C.

www.tondach.si Kvaliteta, estetika, funkcionalnost in trajnost.


Katalog Dom 2012  

Katalog sejma Dom 2012

Advertisement