Dansic13 Impact - magasinet

Page 34

Paneldebat 4c

Den innovative by

Den accelererende bydannelse og organiseringen af livet i byerne indebærer mange udfordringer, der skal tages stilling til for at, vores byer kan være socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige og skabe rammer for et godt liv for mennesker. For at skabe et helhedsorienteret billede, har vi i paneldebatten samlet fire deltagere fra vidt forskellige instanser og baggrunde, som på hver sin måde har indsigt i ‘smart cities’. Her er repræsenteret både de praktiske tiltag, private og offentlige spillere, samt viden og forskning både i Danmark og udlandet. Foruden en præsentation af de forskellige instanser vil vi i dette panel diskutere, hvad der sker i Danmark på denne front, hvad der skal til for, at vores byer bliver bæredygtige, samt hvilke barrierer vi vil kunne møde undervejs i denne tranformation. Gennem hele debatten vil vi holde holde fokus på, hvordan vi sikrer størst mulig impact af de initiativer, der er i gang, såvel som visionerne der er for Danmark.

Julie Søgaard - moderator

Julie er innovations- og kommunikationsleder hos BioRefining Alliance, der arbejder for, at bioøkonomi bliver et nyt dansk indsatsområde. Hun er uddannet cand.scient. i Geografi og Journalistik fra Roskilde Universitet.

Lokale: PH408 Paneldebat 4c: Kl. 12.45 - 14.15

34


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.